ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України та iнших законiв України щодо додаткової пiдтримки платникiв податкiв на перiод здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19)

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У роздiлi XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112):

     1) пiдроздiл 1 доповнити пунктами 12 i 13 такого змiсту:

     "12. Тимчасово суми податку на доходи фiзичних осiб, що утримуються з доходiв у виглядi доплат до заробiтної плати, визначених вiдповiдно до пiдпункту 2 пункту 5 роздiлу II Закону України "Про внесення змiн до Податкового кодексу України та iнших законiв України щодо пiдтримки платникiв податкiв на перiод здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19)", та нарахованих за перiоди з 1 по 31 травня та з 1 по 30 червня 2020 року медичним та iншим працiвникам закладiв охорони здоров'я державної та/або комунальної власностi, якi безпосередньо зайнятi у лiквiдацiї епiдемiї та здiйсненнi заходiв iз запобiгання поширенню гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, та лiкуваннi пацiєнтiв iз випадками гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, за перелiком, що визначається центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я, компенсуються таким працiвникам у повному розмiрi за рахунок коштiв державного бюджету України. Порядок виплати такої грошової компенсацiї затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     13. На перiод з 2 квiтня 2020 року до загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фiзичних осiб не включаються доходи у виглядi допомоги по частковому безробiттю на перiод карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України з метою запобiгання поширенню на територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, якi виплачуються (надаються) роботодавцем вiдповiдно до статтi 471 Закону України "Про зайнятiсть населення";

     2) у пiдроздiлi 5:

     у пунктi 292:

     в абзацi першому слова та цифри "по 31 травня 2020 року, продовжуються до 15 серпня 2020 року (включно)" замiнити словами та цифрами "по 30 червня 2020 року, продовжуються по дев'яностий календарний день з дня вiдновлення прийняття та вiдправлення повiтряних суден, що виконують пасажирськi перевезення в Українi";

     в абзацах другому, п'ятому i шостому цифри та слова "15 серпня 2020 року (включно)" замiнити словами "граничного строку погашення податкових векселiв, встановленого абзацом першим цього пункту";

     у пiдпунктах 293.1 та 293.2 пункту 293 слова та цифри "до 31 травня 2020 року" замiнити словами та цифрами "по останнiй календарний день мiсяця (включно), в якому завершується дiя карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України на всiй територiї України з метою запобiгання поширенню на територiї України коронавiрусної хвороби (COVID-19)";

     3) у пiдроздiлi 10:

     пункт 161 доповнити пiдпунктом 1.10 такого змiсту:

     "1.10. Звiльняються вiд оподаткування вiйськовим збором доходи, зазначенi в пунктi 13 пiдроздiлу 1 цього роздiлу";

     в абзацах першому i одинадцятому пункту 521 слова та цифри "по 31 травня 2020 року" замiнити цифрами та словами "2020 року по останнiй календарний день мiсяця (включно), в якому завершується дiя карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України на всiй територiї України з метою запобiгання поширенню на територiї України коронавiрусної хвороби (COVID-19)";

     у пунктi 522:

     в абзацi першому слова та цифри "по 31 травня 2020 року" замiнити цифрами та словами "2020 року по останнiй календарний день мiсяця (включно), в якому завершується дiя карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України на всiй територiї України з метою запобiгання поширенню на територiї України коронавiрусної хвороби (COVID-19)";

     в абзацi восьмому слова та цифри "по 31 травня 2020 року" замiнити цифрами та словами "2020 року по останнiй календарний день мiсяця (включно), в якому завершується дiя карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України на всiй територiї України з метою запобiгання поширенню на територiї України коронавiрусної хвороби (COVID-19)", а слова та цифри "до 30 березня 2020 року" - словами та цифрами "протягом 10 календарних днiв з дня завершення дiї карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України на всiй територiї України з метою запобiгання поширенню на територiї України коронавiрусної хвороби (COVID-19)";

     в абзацi дев'ятому слова та цифри "до 31 травня 2020 року" замiнити словами та цифрами "по останнiй календарний день мiсяця (включно), в якому завершується дiя карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України на всiй територiї України з метою запобiгання поширенню на територiї України коронавiрусної хвороби (COVID-19)";

     в абзацi десятому слова та цифри "по 31 травня 2020 року" замiнити цифрами та словами "2020 року по останнiй календарний день мiсяця (включно), в якому завершується дiя карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України на всiй територiї України з метою запобiгання поширенню на територiї України коронавiрусної хвороби (COVID-19)";

     пункт 526 доповнити словами "та/або плати за землю, та/або податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, щодо об'єктiв нежитлової нерухомостi, якi перебувають у власностi фiзичних або юридичних осiб";

     пункт 527 пiсля слiв "щодо зменшення ставок єдиного податку" доповнити словами "та/або плати за землю, та/або податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, щодо об'єктiв нежитлової нерухомостi, якi перебувають у власностi фiзичних або юридичних осiб";

     пункт 528 викласти в такiй редакцiї:

     "528. Тимчасово, на перiод по останнiй календарний день мiсяця (включно), в якому завершується дiя карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України на всiй територiї України з метою запобiгання поширенню на територiї України коронавiрусної хвороби (COVID-19), зупиняється перебiг строкiв, встановлених:

     статтею 56 цього Кодексу (в частинi процедури адмiнiстративного оскарження) щодо скарг платникiв податкiв (крiм скарг щодо законностi декларування заявленого до вiдшкодування з бюджету податку на додану вартiсть та/або з вiд'ємного значення з податку на додану вартiсть), що надiйшли (надiйдуть) по останнiй календарний день мiсяця (включно), в якому завершується дiя карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України на всiй територiї України з метою запобiгання поширенню на територiї України коронавiрусної хвороби (COVID-19), та/або якi не розглянутi станом на 18 березня 2020 року. Таке зупинення не породжує будь-яких наслiдкiв, передбачених статтею 56 цього Кодексу;

     статтями 52 i 53 цього Кодексу щодо надання контролюючими органами iндивiдуальних податкових консультацiй в письмовiй формi;

     статтями 73 i 78 цього Кодексу щодо надання платниками податкiв вiдповiдей на запити контролюючих органiв (крiм запитiв контролюючих органiв щодо законностi декларування заявленого до вiдшкодування з бюджету податку на додану вартiсть та/або з вiд'ємного значення з податку на додану вартiсть), що надiйшли (надiйдуть) платникам податкiв по останнiй календарний день мiсяця (включно), в якому завершується дiя карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України на всiй територiї України з метою запобiгання поширенню на територiї України коронавiрусної хвороби (COVID-19).

     З першого календарного дня мiсяця, наступного за мiсяцем, в якому завершується дiя карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України на всiй територiї України з метою запобiгання поширенню на територiї України коронавiрусної хвороби (COVID-19), перебiг строкiв, якi зупинялися вiдповiдно до цього пункту, продовжується з урахуванням часу, що минув до такого зупинення".

     2. Статтю 31 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 5 - 6, ст. 30; 2011 р., N 36, ст. 362; 2014 р., N 33, ст. 1162) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 31. Мiнiмальний розмiр статутного капiталу

     Мiнiмальний розмiр статутного капiталу на момент державної реєстрацiї юридичної особи, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, а також мiнiмальний розмiр статутного капiталу банку не може бути меншим 200 мiльйонiв гривень.

     Нацiональний банк України має право встановлювати для окремих банкiв та юридичних осiб, якi мають намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, диференцiйований мiнiмальний розмiр статутного капiталу, але не нижче розмiру, передбаченого цiєю статтею".

     3. У пунктi 145 роздiлу XV "Прикiнцевi положення" Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 49 - 51, ст. 376) слова та цифри "березня та з 1 по 30 квiтня" замiнити словами та цифрами "березня, з 1 по 30 квiтня та з 1 по 31 травня".

     4. Пункт 7 роздiлу VII "Прикiнцевi положення" Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 31, ст. 268, iз змiнами, внесеними Законом України вiд 30 березня 2020 року N 540-IX) доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "Розкриття промiжної iнформацiї про емiтента, в тому числi промiжної фiнансової звiтностi, за перший квартал 2020 року вiдбувається не пiзнiше дати розкриття рiчної iнформацiї за 2019 рiк".

     5. У роздiлi VIII "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 2 - 3, ст. 11):

     1) в абзацах першому i другому пункту 910 слова та цифри "березня та з 1 по 30 квiтня" замiнити словами та цифрами "березня, з 1 по 30 квiтня та з 1 по 31 травня";

     2) у пунктi 911.1:

     в абзацах першому i четвертому слова та цифри "у перiоди з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квiтня та з 1 по 31 травня 2020 року" замiнити словами та цифрами "у перiод з 1 березня 2020 року по останнiй календарний день мiсяця (включно), в якому завершується дiя карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України на всiй територiї України з метою запобiгання поширенню на територiї України коронавiрусної хвороби (COVID-19)";

     3) у пунктi 911.2 слова та цифри "перiодiв з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квiтня та з 1 по 31 травня 2020 року" замiнити словами та цифрами "перiоду з 1 березня 2020 року по останнiй календарний день мiсяця (включно), в якому завершується дiя карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України на всiй територiї України з метою запобiгання поширенню на територiї України коронавiрусної хвороби (COVID-19)";

     4) у пунктi 912:

     в абзацi першому слова та цифри "по 31 травня 2020 року" замiнити цифрами та словами "2020 року по останнiй календарний день мiсяця (включно), в якому завершується дiя карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України на всiй територiї України з метою запобiгання поширенню на територiї України коронавiрусної хвороби (COVID-19)";

     в абзацi другому слова та цифри "до 31 травня 2020 року" замiнити словами та цифрами "по останнiй календарний день мiсяця (включно), в якому завершується дiя карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України на всiй територiї України з метою запобiгання поширенню на територiї України коронавiрусної хвороби (COVID-19)".

     6. У статтi 471 Закону України "Про зайнятiсть населення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 24, ст. 243 iз змiнами, внесеними законами України вiд 30 березня 2020 року N 540-IX i вiд 13 квiтня 2020 року N 553-IX):

     1) у частинi першiй:

     в абзацi першому слова "заробiтної плати" замiнити словами "заробiтної плати або доходу", а слова "за зверненням роботодавця для її виплати працiвникам" - словами "за зверненням роботодавця або фiзичної особи - пiдприємця, який є застрахованою особою, для її виплати працiвникам або фiзичнiй особi - пiдприємцю, який є застрахованою особою";

     в абзацi другому слова "надається роботодавцям" замiнити словами "надається роботодавцям, у тому числi фiзичним особам - пiдприємцям, якi є застрахованими особами";

     в абзацi третьому слова "у разi сплати роботодавцем" замiнити словами "у разi сплати роботодавцем або фiзичною особою - пiдприємцем, який є застрахованою особою";

     2) у частинi другiй:

     в абзацi першому слово "роботодавець" замiнити словами "роботодавець або фiзична особа - пiдприємець, який є застрахованою особою";

     у пунктi 3 слова "про працiвникiв" замiнити словами "про працiвникiв та/або фiзичну особу - пiдприємця, який є застрахованою особою";

     3) у частинi третiй слова "мають застрахованi особи" замiнити словами "мають застрахованi особи, в тому числi працiвники";

     4) у першому реченнi частини четвертої слова "на яку працiвниковi було скорочено передбачену законодавством тривалiсть робочого часу, iз розрахунку двох третин тарифної ставки (окладу), встановленої працiвниковi вiдповiдного розряду" замiнити словами "на яку працiвниковi або фiзичнiй особi - пiдприємцю, який є застрахованою особою, було скорочено передбачену законодавством тривалiсть робочого часу, з розрахунку двох третин тарифної ставки (окладу), встановленої працiвниковi вiдповiдного розряду, або з розрахунку двох третин бази нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування фiзичної особи - пiдприємця, який є застрахованою особою";

     5) у частинi п'ятiй слова "Виплата працiвникам допомоги по частковому безробiттю на перiод карантину здiйснюється роботодавцем" замiнити словами "Виплата працiвникам або фiзичнiй особi - пiдприємцю, який є застрахованою особою, допомоги по частковому безробiттю на перiод карантину здiйснюється роботодавцем або територiальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi зайнятостi населення та трудової мiграцiї";

     6) у частинi сьомiй:

     в абзацi першому слова "Роботодавець може звернутися за отриманням коштiв для виплати працiвникам допомоги по частковому безробiттю" замiнити словами "Роботодавець або фiзична особа - пiдприємець, який є застрахованою особою, може звернутися за отриманням допомоги по частковому безробiттю", а цифри "30" - цифрами "90";

     в абзацi другому слова "якщо роботодавцем" замiнити словами "якщо роботодавцем або фiзичною особою - пiдприємцем, який є застрахованою особою";

     7) у частинi восьмiй слова "з дня подання роботодавцем" замiнити словами "з дня подання роботодавцем або фiзичною особою - пiдприємцем, який є застрахованою особою".

     7. У пунктi 6 роздiлу IV "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про споживче кредитування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2017 р., N 1, ст. 2):

     у першому реченнi слова та цифри "по 30 квiтня 2020 року" замiнити словами та цифрами "по останнiй календарний день мiсяця (включно), в якому завершується дiя карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України на всiй територiї України з метою запобiгання поширенню на територiї України коронавiрусної хвороби (COVID-19)";

     у третьому реченнi цифри "10561" замiнити цифрами "10561", а слова та цифри "по 31 травня 2020 року" - словами та цифрами "по останнiй календарний день мiсяця (включно), наступного за мiсяцем, в якому завершується дiя карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України на всiй територiї України з метою запобiгання поширенню на територiї України коронавiрусної хвороби (COVID-19)".

     8. У пунктi 1 статтi 5 Закону України "Про спрощення процедур реорганiзацiї та капiталiзацiї банкiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2017 р., N 21, ст. 241) цифри "2020" замiнити цифрами "2024".

     9. В абзацi першому пункту 3 роздiлу II "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про внесення змiн до Податкового кодексу України та iнших законiв України щодо пiдтримки платникiв податкiв на перiод здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19)" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2020 р., N 17, ст. 106) слова та цифри "до 30 червня 2020 року" замiнити словами та цифрами "по останнiй календарний день мiсяця (включно), в якому завершується дiя карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України на всiй територiї України з метою запобiгання поширенню на територiї України коронавiрусної хвороби (COVID-19), але не ранiше 30 червня 2020 року".

     10. У пунктi 8 роздiлу II "Прикiнцевi положення" Закону України "Про внесення змiн до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рiк" вiд 13 квiтня 2020 року N 553-IX:

     в абзацi першому слова та цифри "та протягом 30 днiв з дня вiдмiни цього карантину" виключити;

     пiсля абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Граничний строк перебування особи на зазначенiй посадi державної служби, призначення на яку вiдбулося вiдповiдно до порядку, встановленого цим пунктом, становить не бiльше двох мiсяцiв пiсля вiдмiни карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України з метою запобiгання поширенню на територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2".

     У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;

     в абзацi сьомому слово "двомiсячний" замiнити словом "двотижневий".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тижневий строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд та приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України включити iнформацiю про виконання цього Закону до звiту про хiд i результати виконання Програми дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв України за 2020 рiк.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
13 травня 2020 року
N 591-IX

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.