ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України та iнших законiв України щодо пiдтримки платникiв податкiв на перiод здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19)

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. Пiдроздiл 10 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) доповнити пунктами 521 - 525 такого змiсту:

     "521. За порушення податкового законодавства, вчиненi протягом перiоду з 1 березня по 31 травня 2020 року, штрафнi санкцiї не застосовуються, крiм санкцiй за:

     порушення вимог до договорiв довгострокового страхування життя чи договорiв страхування в межах недержавного пенсiйного забезпечення, зокрема страхування додаткової пенсiї;

     вiдчуження майна, що перебуває у податковiй заставi, без згоди контролюючого органу;

     порушення правил облiку, виробництва та обiгу пального або спирту етилового на акцизних складах, що застосовуються на загальних пiдставах;

     порушення нарахування, декларування та сплати податку на додану вартiсть, акцизного податку, рентної плати.

     Протягом перiоду з 1 березня по 31 травня 2020 року платникам податкiв не нараховується пеня, а нарахована, але не сплачена за цей перiод пеня пiдлягає списанню.

     522. Установити мораторiй на проведення документальних та фактичних перевiрок на перiод з 18 березня по 31 травня 2020 року, крiм документальних позапланових перевiрок з пiдстав, визначених пiдпунктом 78.1.8 пункту 78.1 статтi 78 цього Кодексу.

     Iнформацiя про перенесення документальних планових перевiрок, якi вiдповiдно до плану-графiку проведення планових документальних перевiрок мали розпочатися у перiод з 18 березня по 31 травня 2020 року та на день набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до Податкового кодексу України та iнших законiв України щодо пiдтримки платникiв податкiв на перiод здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19)" не були розпочатi, включається до оновленого плану-графiку, який оприлюднюється на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, до 30 березня 2020 року.

     Документальнi та фактичнi перевiрки, що були розпочатi до 18 березня 2020 року та не були завершеними, тимчасово зупиняються на перiод до 31 травня 2020 року. Таке зупинення перериває термiн проведення перевiрки та не потребує прийняття будь-яких додаткових рiшень контролюючим органом.

     На перiод з 18 березня по 31 травня 2020 року зупиняється перебiг строкiв давностi, передбачених статтею 102 цього Кодексу.

     523. Установити, що рiчна декларацiя про майновий стан i доходи за 2019 рiк, визначена статтею 179 цього Кодексу, подається до 1 липня 2020 року, крiм випадкiв, передбачених роздiлом IV цього Кодексу, коли така декларацiя може бути подана пiзнiше цього строку. При цьому вимоги пiдпункту 49.18.4 пункту 49.18 статтi 49 у 2020 роцi не застосовуються.

     Фiзична особа зобов'язана самостiйно до 1 жовтня 2020 року сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену в поданiй нею рiчнiй декларацiї про майновий стан i доходи за 2019 рiк. При цьому абзац перший пункту 179.7 статтi 179 у 2020 роцi не застосовується.

     524. Не нараховується та не сплачується за перiод з 1 березня по 30 квiтня 2020 року плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельнi дiлянки державної та комунальної власностi) за земельнi дiлянки, що перебувають у власностi або користуваннi, у тому числi на умовах оренди, фiзичних або юридичних осiб, та використовуються ними в господарськiй дiяльностi.

     При цьому платники плати за землю (крiм фiзичних осiб), якi вiдповiдно до пункту 286.2 статтi 286 цього Кодексу подали податкову декларацiю, мають право подати уточнюючу податкову декларацiю, в якiй вiдобразити змiни податкового зобов'язання iз сплати плати за землю за вiдповiднi мiсяцi.

     Фiзичним особам - платникам плати за землю перерахунок здiйснюється контролюючим органом.

     525. Об'єкти нежитлової нерухомостi, якi перебувають у власностi фiзичних або юридичних осiб, не є об'єктом оподаткування податком на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, вiдповiдно до статтi 266 цього Кодексу в перiод з 1 березня по 30 квiтня 2020 року.

     При цьому платники податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки (крiм фiзичних осiб), що вiдповiдно до пiдпункту 266.7.5 пункту 266.7 статтi 266 цього Кодексу подали податкову декларацiю, мають право подати уточнюючу податкову декларацiю, в якiй вiдобразити змiни податкового зобов'язання iз сплати плати за землю за вiдповiднi мiсяцi.

     Фiзичним особам - платникам податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, перерахунок здiйснюється контролюючим органом".

     2. Роздiл VIII "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 2 - 3, ст. 11 iз наступними змiнами) доповнити пунктами 910 - 912 такого змiсту:

     "910. Тимчасово звiльняються вiд нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску особи, зазначенi у пунктах 4, 5 та 51 частини першої статтi 4 цього Закону, в частинi сум, що пiдлягають нарахуванню, обчисленню та сплатi такими особами за перiоди з 1 по 31 березня та з 1 по 30 квiтня 2020 року за себе. При цьому положення абзацу другого пункту 2 частини першої статтi 7 цього Закону щодо таких перiодiв для таких осiб не застосовуються.

     Такi особи можуть прийняти рiшення про нарахування, обчислення та сплату єдиного внеску за перiоди з 1 по 31 березня та з 1 по 30 квiтня 2020 року в розмiрах та порядку, визначених цим Законом. У такому разi iнформацiя про сплаченi суми зазначається у звiтностi про нарахування єдиного внеску за звiтний перiод, визначений для таких осiб цим Законом.

     911.1. Тимчасово штрафнi санкцiї, визначенi частиною одинадцятою статтi 25 цього Закону, не застосовуються за такi порушення, вчиненi у перiоди з 1 по 31 березня та з 1 по 30 квiтня 2020 року:

     несвоєчасна сплата (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску;

     неповна сплата або несвоєчасна сплата суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на якi нараховується єдиний внесок (авансових платежiв);

     несвоєчасне подання звiтностi, передбаченої цим Законом, до податкових органiв. При цьому абзаци другий та третiй пункту 7 частини одинадцятої статтi 25 цього Закону щодо такого порушення, вчиненого у перiоди з 1 по 31 березня та з 1 по 30 квiтня 2020 року, не застосовується.

     911.2. Протягом перiодiв з 1 по 31 березня та з 1 по 30 квiтня 2020 року платникам єдиного внеску не нараховується пеня, а нарахована пеня за цi перiоди пiдлягає списанню.

     912. Установити мораторiй на проведення документальних перевiрок правильностi нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на перiод з 18 березня по 18 травня 2020 року.

     Документальнi перевiрки правильностi нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску, що були розпочатi до 18 березня 2020 року та не були завершеними, зупиняються до 18 травня 2020 року".

     3. Роздiл XV "Прикiнцевi положення" Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 49 - 51, ст. 376 iз наступними змiнами) доповнити пунктом 145 такого змiсту:

     "145. Для осiб, зазначених у пунктах 2, 3, 13 частини першої статтi 11 цього Закону, якi не сплачували страховi внески за перiоди з 1 по 31 березня та з 1 по 30 квiтня 2020 року на пiдставi пункту 910 роздiлу VIII "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування", такi перiоди включаються до страхового стажу та вважається, що страховi суми було сплачено у розмiрi мiнiмального страхового внеску, визначеного законодавством для кожного з таких перiодiв".

     4. У Законi України "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо детiнiзацiї розрахункiв у сферi торгiвлi i послуг" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2019 р., N 46, ст. 297):

     1) у пунктi 18 роздiлу I:

     в абзацi п'ятнадцятому слова i цифри "До 1 жовтня 2020 року" замiнити словами i цифрами "До 1 сiчня 2021 року";

     абзац сiмнадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "реалiзацiю лiкарських засобiв та виробiв медичного призначення";

     в абзацi вiсiмнадцятому слова i цифри "з 1 жовтня 2020 року до 1 сiчня 2021 року" замiнити цифрами i словами "з 1 сiчня 2021 року до 1 квiтня 2021 року";

     2) у роздiлi II:

     у пунктi 1:

     в абзацi першому слова "через шiсть мiсяцiв з дня його опублiкування" замiнити словами i цифрами "з 1 серпня 2020 року";

     в абзацi другому слова i цифри "з 1 жовтня 2020 року" замiнити словами i цифрами "з 1 сiчня 2021 року";

     в абзацi першому пункту 2 слова "протягом трьох мiсяцiв з дня опублiкування цього Закону" замiнити словами i цифрами "до 1 липня 2020 року".

     5. У Законi України "Про внесення змiн до Закону України "Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг" та iнших законiв України щодо детiнiзацiї розрахункiв у сферi торгiвлi та послуг" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2019 р., N 46, ст. 296):

     1) в абзацi п'ятому пункту 16 роздiлу I слова i цифри "до 1 жовтня 2020 року" замiнити словами i цифрами "до 1 сiчня 2021 року";

     2) у роздiлi II "Прикiнцевi та перехiднi положення":

     у пунктi 1:

     в абзацi першому слова "через шiсть мiсяцiв з дня його опублiкування" замiнити словами i цифрами "з 1 серпня 2020 року";

     в абзацi третьому слова i цифри "з 1 жовтня 2020 року" замiнити словами i цифрами "з 1 сiчня 2021 року";

     в абзацi першому пункту 2 слова "протягом трьох мiсяцiв з дня опублiкування цього Закону" замiнити словами i цифрами "до 1 липня 2020 року";

     у пунктi 3 слова "у тримiсячний строк з дня опублiкування цього Закону" замiнити словами i цифрами "до 1 липня 2020 року".

     6. У Законi України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 11, ст. 75; 2017 р., N 40 - 41, ст. 383; 2018 р., N 33, ст. 250, N 42, ст. 332):

     1) у статтi 22:

     частину першу доповнити пунктом 51 такого змiсту:

     "51) на перiод перебування у закладах охорони здоров'я, а також на самоiзоляцiї пiд медичним наглядом у зв'язку з проведенням заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню та поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), а також локалiзацiю та лiквiдацiю її спалахiв та епiдемiй";

     абзац перший частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "2. Допомога по тимчасовiй непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництвi та професiйним захворюванням, перебування у закладах охорони здоров'я, а також на самоiзоляцiї пiд медичним наглядом у зв'язку з проведенням заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню та поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), а також локалiзацiю та лiквiдацiю її спалахiв та епiдемiй, виплачується Фондом застрахованим особам починаючи з шостого дня непрацездатностi за весь перiод до вiдновлення працездатностi або до встановлення медико-соцiальною експертною комiсiєю (далi - МСЕК) iнвалiдностi (встановлення iншої групи, пiдтвердження ранiше встановленої групи iнвалiдностi) незалежно вiд звiльнення, припинення пiдприємницької або iншої дiяльностi застрахованої особи в перiод втрати працездатностi, у порядку та розмiрах, встановлених законодавством";

     2) статтю 24 пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "2. Особам, якi перебувають у закладах охорони здоров'я, а також на самоiзоляцiї пiд медичним наглядом у зв'язку з проведенням заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню та поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), а також локалiзацiю та лiквiдацiю її спалахiв та епiдемiй, - 50 вiдсоткiв середньої заробiтної плати (доходу) незалежно вiд страхового стажу".

     У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.

     7. Роздiл IV "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про споживче кредитування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2017 р., N 1, ст. 2) доповнити пунктом 6 такого змiсту:

     "6. У разi прострочення споживачем у перiод з 01 березня 2020 року по 30 квiтня 2020 року виконання зобов'язань за договором про споживчий кредит (в тому числi, але не виключно, прострочення споживачем у перiод з 01 березня 2020 року по 30 квiтня 2020 року виконання зобов'язань зi сплати платежiв) споживач звiльняється вiд вiдповiдальностi перед кредитодавцем за таке прострочення. В тому числi, але не виключно, споживач в разi допущення такого прострочення звiльняється вiд обов'язкiв сплачувати кредитодавцю неустойку (штраф, пеню) та iншi платежi, сплата яких передбачена договором про споживчий кредит за прострочення виконання (невиконання, часткове виконання) споживачем зобов'язань за таким договором. Забороняється збiльшення процентної ставки за користування кредитом з причин, iнших нiж передбаченi частиною четвертою статтi 10561 Цивiльного кодексу України, у разi невиконання зобов'язань за договором про споживчий кредит у перiод з 01 березня 2020 року по 31 травня 2020 року (в тому числi, але не виключно, прострочення споживачем у перiод з 01 березня 2020 року по 31 травня 2020 року виконання зобов'язань зi сплати платежiв). Норми цього пункту поширюються у тому числi на кредити, визначенi частиною другою статтi 3 цього Закону".

     8. Частину п'яту статтi 51 Закону України "Про Нацiональний банк України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238; 2010 р., N 49, ст. 570; 2015 р., N 32, ст. 315) викласти в такiй редакцiї:

     "Нацiональний банк пiсля пiдтвердження зовнiшнiм аудитом та затвердження Радою Нацiонального банку рiчної фiнансової звiтностi за рахунок прибутку до розподiлу забезпечує формування загальних резервiв у розмiрi 10 вiдсоткiв вiд середньорiчного обсягу грошово-кредитних зобов'язань Нацiонального банку, який визначається у порядку, встановленому Нацiональним банком".

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. До 1 липня 2020 року зупинити дiю пункту 10 частини другої та пункту 2 частини четвертої статтi 7 та частини першої статтi 26 Закону України "Про житлово-комунальнi послуги".

     3. Тимчасово, до 31 травня 2020 року забороняється проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходiв iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi, крiм державного нагляду (контролю):

     за дiяльнiстю суб'єктiв господарювання, якi вiдповiдно до затверджених Кабiнетом Мiнiстрiв України критерiїв оцiнки ступеня ризику вiд провадження господарської дiяльностi вiднесенi до суб'єктiв господарювання з високим ступенем ризику;

     у сферi дотримання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цiн;

     у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення.

     4. Нацiональному банку України здiйснити формування загальних резервiв за пiдсумками 2019 року вiдповiдно до вимог цього Закону.

     5. Кабiнету Мiнiстрiв України невiдкладно:

     прийняти нормативно-правовi акти, необхiднi для реалiзацiї цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
17 березня 2020 року
N 533-IX

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.