ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо детiнiзацiї розрахункiв у сферi торгiвлi i послуг

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     1. Пункт 14.1 статтi 14 доповнити пiдпунктами 14.1.278 i 14.1.279 такого змiсту:

     "14.1.278. система облiку даних реєстраторiв розрахункових операцiй (далi - СОД РРО) - iнформацiйна система, призначена для збору, зберiгання, використання даних реєстраторiв розрахункових операцiй та програмних реєстраторiв розрахункових операцiй (у тому числi електронних копiй розрахункових документiв та фiскальних звiтних чекiв, створених реєстраторами розрахункових операцiй та програмними реєстраторами розрахункових операцiй), перевiрки справжностi та достовiрностi розрахункових документiв.

     Користувачам-покупцям (споживачам) через Електронний кабiнет, що функцiонує вiдповiдно до статтi 421 цього Кодексу, забезпечується можливiсть:

     контролю справжностi та достовiрностi розрахункових документiв, що зберiгаються в СОД РРО;

     заповнення та подання скарг покупця (споживача) щодо порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцiй, якщо вартiсть товарiв (робiт, послуг), якi є предметом скарги, на день їх отримання покупцем (споживачем) перевищує 850 гривень;

     отримання iнформацiї про стан розгляду скарги покупця (споживача), про застосованi штрафнi (фiнансовi) санкцiї за наслiдками розгляду скарги або про причини їх незастосування контролюючим органом, про зарахування сум штрафних (фiнансових) санкцiй до бюджету, про стан виконання висновку про компенсацiю частини суми штрафних (фiнансових) санкцiй за скаргою покупця (споживача) в обсягах та порядку, встановлених законодавством.

     Порядок функцiонування СОД РРО визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику;

     14.1.279. компенсацiя частини суми штрафних (фiнансових) санкцiй, визначених за даними СОД РРО, - це грошовi кошти, що перераховуються покупцям (споживачам) за рахунок штрафних (фiнансових) санкцiй, застосованих контролюючими органами, за результатами проведеної перевiрки за скаргою покупця (споживача) про порушення платником податкiв установленого порядку проведення розрахункових операцiй iз застосуванням реєстраторiв розрахункових операцiй та/або програмних реєстраторiв розрахункових операцiй".

     2. Перше речення пiдпункту 20.1.11 пункту 20.1 статтi 20 доповнити словами "та/або програмних реєстраторiв розрахункових операцiй".

     3. В абзацi сiмнадцятому пункту 421.2 статтi 421 пiсля слiв "реєстраторiв розрахункових операцiй" доповнити словами "та/або програмних реєстраторiв розрахункових операцiй", а слова "з купiвлi-продажу iноземної валюти" замiнити словами "з торгiвлi валютними цiнностями в готiвковiй формi".

     4. У статтi 43:

     1) у назвi слова "грошових зобов'язань та пенi" замiнити словами "грошових зобов'язань i пенi та перерахування компенсацiї частини суми штрафних (фiнансових) санкцiй, визначених за даними СОД РРО, на користь покупцiв (споживачiв)";

     2) пункт 43.5 викласти в такiй редакцiї:

     "43.5. Контролюючий орган не пiзнiше нiж за п'ять робочих днiв до закiнчення двадцятиденного строку з дня подання платником податкiв заяви готує висновок про повернення належних сум коштiв з вiдповiдного бюджету та подає його для виконання до органу, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв.

     Для здiйснення компенсацiї частини штрафних (фiнансових) санкцiй, визначених за даними СОД РРО, на користь покупця (споживача) вiдповiдний контролюючий орган протягом п'яти робочих днiв з дня зарахування до бюджету штрафних (фiнансових) санкцiй, застосованих до платника податкiв за порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцiй, готує висновок та подає його для виконання до вiдповiдного органу, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв.

     На пiдставi отриманого висновку орган, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, протягом п'яти робочих днiв здiйснює повернення помилково та/або надмiру сплачених грошових зобов'язань та пенi платникам податкiв, а також перераховує на користь вiдповiдного покупця (споживача) компенсацiю частини суми штрафних (фiнансових) санкцiй, визначених за даними СОД РРО, у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     Контролюючий орган несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законом за несвоєчаснiсть передачi до органу, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, для виконання висновку про повернення вiдповiдних сум коштiв та про перерахування компенсацiї частини суми штрафних (фiнансових) санкцiй, визначених за даними СОД РРО, покупцям (споживачам) з вiдповiдного бюджету";

     3) пункт 43.6 пiсля слiв "платникам податкiв" доповнити словами "та перерахування компенсацiї частини суми штрафних (фiнансових) санкцiй, визначених за даними СОД РРО, покупцям (споживачам)".

     5. У пунктi 72.1 статтi 72:

     1) пiдпункт 72.1.1.4 пiдпункту 72.1.1 викласти в такiй редакцiї:

     "72.1.1.4. про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй, програмних реєстраторiв розрахункових операцiй, у тому числi електроннi копiї розрахункових документiв та фiскальних звiтних чекiв, поданих до контролюючих органiв. Для цiлей цього пiдпункту термiни вживаються у значеннях, наведених у Законi України "Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг";

     2) пiдпункт 72.1.6 викласти в такiй редакцiї:

     "72.1.6. для iнформацiйно-аналiтичного забезпечення дiяльностi також використовується iнша iнформацiя, оприлюднена вiдповiдно до законодавства та/або добровiльно чи за запитом надана контролюючому органу в установленому законом порядку, а також iнформацiя, наведена у скарзi покупця (споживача) щодо порушення платником податкiв встановленого порядку проведення розрахункових операцiй iз застосуванням реєстраторiв розрахункових операцiй та/або програмних реєстраторiв розрахункових операцiй".

     6. Пункт 73.3 статтi 73 пiсля абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "11) отримання скарги покупця (споживача) щодо порушення платником податкiв встановленого порядку проведення розрахункових операцiй. Письмовий запит до платника податкiв, направлений у зв'язку з отриманням скарги покупця (споживача), повинен стосуватися виключно предмета такої скарги".

     У зв'язку з цим абзаци восьмий - двадцятий вважати вiдповiдно абзацами дев'ятим - двадцять першим.

     7. В абзацi першому пiдпункту 75.1.1 пункту 75.1 статтi 75 слова "та спирту етилового" замiнити словами "та спирту етилового, даних СОД РРО".

     8. Пiдпункт 80.2.4 пункту 80.2 статтi 80 пiсля слiв "реєстраторiв розрахункових операцiй" доповнити словами "та/або програмних реєстраторiв розрахункових операцiй".

     9. Пiдпункт 94.2.4 пункту 94.2 i пiдпункт 94.19.8 пункту 94.19 статтi 94 пiсля слiв "реєстраторiв розрахункових операцiй" доповнити словами "та/або програмних реєстраторiв розрахункових операцiй".

     10. Статтю 113 доповнити пунктом 113.4 такого змiсту:

     "113.4. Частина суми штрафних (фiнансових) санкцiй, сплачених за результатами перевiрки, проведеної за скаргою покупця (споживача) про порушення платником податкiв встановленого порядку проведення розрахункових операцiй iз застосуванням реєстраторiв розрахункових операцiй та/або програмних реєстраторiв розрахункових операцiй, пiдлягає перерахуванню покупцю (споживачу), який подав таку скаргу".

     11. Пункт 165.1 статтi 165 доповнити пiдпунктом 165.1.60 такого змiсту:

     "165.1.60. компенсацiя частини суми штрафних (фiнансових) санкцiй, визначених за даними СОД РРО, отримана покупцем (споживачем) за рахунок штрафних (фiнансових) санкцiй, застосованих контролюючими органами за результатами проведеної перевiрки за зверненням або скаргою покупця (споживача) про порушення платником податкiв встановленого порядку проведення розрахункових операцiй iз застосуванням реєстраторiв розрахункових операцiй та/або програмних реєстраторiв розрахункових операцiй".

     12. Абзац четвертий пункту 177.10 статтi 177 пiсля слiв "реєстратори розрахункових операцiй" доповнити словами "та/або програмнi реєстратори розрахункових операцiй".

     13. У статтi 201:

     абзац восьмий пункту 201.4 пiсля слiв "розрахунки за якi проводяться через касу/реєстратори розрахункових операцiй" доповнити словами "та/або програмнi реєстратори розрахункових операцiй";

     у пiдпунктi "б" пункту 201.11:

     абзац другий пiсля слiв "реєстраторiв розрахункових операцiй" доповнити словами "та/або програмних реєстраторiв розрахункових операцiй";

     абзац третiй пiсля слiв "реєстраторами розрахункових операцiй" доповнити словами "та фiскальним сервером контролюючого органу".

     14. Абзац третiй пункту 231.3 статтi 231 пiсля слiв "за якi проводяться через касу/реєстратори розрахункових операцiй" доповнити словами "та/або програмнi реєстратори розрахункових операцiй з урахуванням вимог, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     15. У статтi 291:

     в абзацi третьому пiдпункту 2 пункту 291.4 цифри "1500000" замiнити цифрами "2500000";

     пiдпункт 8 пiдпункту 291.5.1 пункту 291.5 викласти в такiй редакцiї:

     "8) дiяльнiсть з надання послуг пошти (крiм кур'єрської дiяльностi), дiяльнiсть з надання послуг фiксованого телефонного зв'язку з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв'язку (мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного), дiяльнiсть з надання послуг фiксованого телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу до телекомунiкацiйної мережi з правом технiчного обслуговування i надання в користування каналiв електрозв'язку (мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного), дiяльнiсть з надання послуг рухомого (мобiльного) телефонного зв'язку з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв'язку, дiяльнiсть з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного теле- i радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж".

     16. Пункт 292.7 статтi 292 пiсля слiв "реєстратора розрахункових операцiй" доповнити словами "та/або програмного реєстратора розрахункових операцiй".

     17. Пункт 296.10 статтi 296 викласти в такiй редакцiї:

     "296.10. Реєстратори розрахункових операцiй та/або програмнi реєстратори розрахункових операцiй не застосовуються платниками єдиного податку першої групи".

     18. У роздiлi XX "Перехiднi положення":

     у пiдроздiлi 5:

     пункт 25 викласти в такiй редакцiї:

     "25. Норми пунктiв 1202.1 - 1202.3 статтi 1202 не застосовуються до акцизних накладних/розрахункiв коригування, якi платник зобов'язаний скласти з 1 липня по 30 листопада 2019 року.

     Норми пункту 1281.2 статтi 1281 застосовуються з 1 жовтня 2019 року, а норми пункту 1281.3 статтi 1281 - з 1 сiчня 2020 року";

     в абзацi першому пункту 26 слова i цифри "з 1 сiчня до 30 червня 2019 року (включно)" виключити, а пiсля слова "виданих" доповнити словами та цифрами "з 1 сiчня до 30 листопада 2019 року (включно)";

     доповнити пунктом 28 такого змiсту:

     "28. Платники податку мають право зареєструвати в Єдиному реєстрi акцизних накладних другий примiрник акцизних накладних, складених у порядку, передбаченому пунктом 23 цього пiдроздiлу, за умови, що перший примiрник такої акцизної накладної зареєстрований в Єдиному реєстрi акцизних накладних згiдно з пунктом 23 цього пiдроздiлу.

     У разi зазначення в акцизнiй накладнiй, складенiй вiдповiдно до пункту 23 цього пiдроздiлу, перший примiрник якої зареєстрований в Єдиному реєстрi акцизних накладних, а другий примiрник не зареєстрований в Єдиному реєстрi акцизних накладних, помилкових реквiзитiв особи, що отримує пальне, або у визначених у пiдпунктах "з" та "и" пункту 231.1 статтi 231 цього Кодексу реквiзитах акцизного складу або акцизного складу пересувного, на який отримано пальне:

     а) платник, який склав перший примiрник акцизної накладної, складає другий примiрник такої накладної, в якому зазначає правильнi реквiзити особи, що отримує пальне, або акцизного складу/акцизного складу пересувного, на який отримано пальне, та в день складання направляє такий примiрник особi, що отримує пальне;

     б) особа, що отримує пальне, реєструє другий примiрник акцизної накладної в Єдиному реєстрi акцизних накладних не пiзнiше трьох календарних днiв, пiсля дня отримання другого примiрника акцизної накладної";

     у пiдроздiлi 10:

     пункт 28 виключити;

     доповнити пунктом 53 такого змiсту:

     "53. До 1 жовтня 2020 року реєстратори розрахункових операцiй та/або програмнi реєстратори розрахункових операцiй не застосовуються платниками єдиного податку другої - четвертої груп (фiзичними особами - пiдприємцями) незалежно вiд обраного виду дiяльностi, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень, крiм тих, якi здiйснюють:

     реалiзацiю технiчно складних побутових товарiв, що пiдлягають гарантiйному ремонту;

     реалiзацiю лiкарських засобiв, виробiв медичного призначення та надання платних послуг у сферi охорони здоров'я.

     З 1 жовтня 2020 року до 1 сiчня 2021 року реєстратори розрахункових операцiй та/або програмнi реєстратори розрахункових операцiй не застосовуються платниками єдиного податку другої - четвертої груп (фiзичними особами - пiдприємцями), обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень, незалежно вiд обраного виду дiяльностi, крiм тих, якi здiйснюють:

     реалiзацiю товарiв (надання послуг) через мережу Iнтернет;

     реалiзацiю технiчно складних побутових товарiв, що пiдлягають гарантiйному ремонту;

     реалiзацiю лiкарських засобiв, виробiв медичного призначення та надання платних послуг у сферi охорони здоров'я;

     реалiзацiю ювелiрних та побутових виробiв з дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння;

     роздрiбну торгiвлю вживаними товарами в магазинах (група 47.79 КВЕД);

     дiяльнiсть ресторанiв, кафе, ресторанiв швидкого обслуговування, якщо така дiяльнiсть є iншою, нiж визначена пунктом 11 статтi 9 Закону України "Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг";

     дiяльнiсть туристичних агентств, туристичних операторiв;

     дiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового розмiщення (група 55.10 КВЕД);

     реалiзацiю текстилю (крiм реалiзацiї за готiвковi кошти на ринках), деталей та приладдя для автотранспортних засобiв вiдповiдно до перелiку, що затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     У разi перевищення платником єдиного податку другої - четвертої груп (фiзичною особою - пiдприємцем) в календарному роцi обсягу доходу 1000000 гривень, застосування реєстратора розрахункових операцiй та/або програмного реєстратора розрахункових операцiй для такого платника єдиного податку є обов'язковим. Застосування реєстратора розрахункових операцiй та/або програмного реєстратора розрахункових операцiй починається з першого числа першого мiсяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується в усiх наступних податкових перiодах протягом реєстрацiї суб'єкта господарювання як платника єдиного податку".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi через шiсть мiсяцiв з дня його опублiкування, крiм:

     пункту 1 (щодо змiн до статтi 14), пункту 4 (щодо змiн до статтi 43), пiдпункту 2 пункту 5 (щодо змiн до пiдпункту 72.1.6 пункту 72.1 статтi 72), пункту 6 (щодо змiн до статтi 73), пункту 7 (щодо змiн до статтi 75), пункту 10 (щодо змiн до статтi 113), пункту 11 (щодо змiн до статтi 165) роздiлу I цього Закону, якi набирають чинностi з 1 жовтня 2020 року;

     абзацу другого пункту 15 роздiлу I цього Закону (щодо змiн до абзацу третього пiдпункту 2 пункту 291.4 статтi 291), який набирає чинностi з 1 сiчня 2021 року;

     абзацiв третього та четвертого пункту 15 (щодо пiдпункту 8 пiдпункту 291.5.1 пункту 291.5 статтi 291) та абзацiв другого - одинадцятого пункту 18 (щодо пунктiв 25, 26 та 28 пiдроздiлу 5 роздiлу XX "Перехiднi положення") роздiлу I та пункту 2 цього роздiлу, якi набирають чинностi з дня, наступного за днем опублiкування цього Закону.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня опублiкування цього Закону:

     прийняти нормативно-правовi акти, необхiднi для реалiзацiї цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
20 вересня 2019 року
N 129-IX

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.