ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України, спрямованих на забезпечення додаткових соцiальних та економiчних гарантiй у зв'язку з поширенням коронавiрусної хвороби (COVID-19)

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Податковому кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112):

     1) у пунктi 291.4 статтi 291:

     пiдпункт 1 викласти в такiй редакцiї:

     "1) перша група - фiзичнi особи - пiдприємцi, якi не використовують працю найманих осiб, здiйснюють виключно роздрiбний продаж товарiв з торговельних мiсць на ринках та/або провадять господарську дiяльнiсть з надання побутових послуг населенню i обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень";

     абзац третiй пiдпункту 2 викласти в такiй редакцiї:

     "обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень";

     пiдпункт 3 викласти в такiй редакцiї:

     "3) третя група - фiзичнi особи - пiдприємцi, якi не використовують працю найманих осiб або кiлькiсть осiб, якi перебувають з ними у трудових вiдносинах, не обмежена та юридичнi особи - суб'єкти господарювання будь-якої органiзацiйно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 7000000 гривень";

     2) у роздiлi XX "Перехiднi положення":

     пiдроздiл 1 доповнити пунктом 11 такого змiсту:

     "11. Установити, що за результатами 2020 року, при реалiзацiї права на податкову знижку вiдповiдно до положень статтi 166 цього Кодексу, сума коштiв або вартiсть лiкарських засобiв для надання медичної допомоги хворим, дезiнфекцiйних засобiв i антисептикiв, медичного обладнання, засобiв iндивiдуального захисту, медичних виробiв для скринiнгу хворих, розхiдних матерiалiв для надання медичної допомоги, медичних виробiв, лабораторного обладнання, розхiдних матерiалiв, реагентiв для лабораторних дослiджень; медичних виробiв, лабораторного обладнання, розхiдних матерiалiв для iнфекцiйних вiддiлень, патологоанатомiчних вiддiлень тощо, засобiв особистої гiгiєни, продуктiв харчування та/або товарiв за перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України, якi добровiльно перерахованi (переданi) громадським об'єднанням та/або благодiйним органiзацiям та/або центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я, та/або iншим центральним органам виконавчої влади, якi реалiзують державну полiтику у сферах санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення, контролю якостi та безпеки лiкарських засобiв, протидiї ВIЛ-iнфекцiї/СНIДу та iншим соцiально небезпечним захворюванням, та/або особi, уповноваженiй на здiйснення закупiвель у сферi охорони здоров'я, та/або закладам охорони здоров'я державної та/або комунальної власностi, та/або структурним пiдроздiлам з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй протягом карантину, що запроваджений Кабiнетом Мiнiстрiв України у порядку, встановленому законом, на всiй територiї України з метою запобiгання поширенню на територiї України коронавiрусної хвороби (COVID-19), включається до податкової знижки у повному обсязi без урахування обмежень, визначених пiдпунктом 166.3.2 пункту 166.3 статтi 166 цього Кодексу";

     у пiдроздiлi 2:

     пункт 71 викласти в такiй редакцiї:

     "71. Тимчасово, на перiод, що закiнчується останнiм календарним днем мiсяця, в якому завершується дiя карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України на всiй територiї України з метою запобiгання поширенню на територiї України коронавiрусної хвороби (COVID-19), звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть операцiї з ввезення на митну територiю України та/або операцiї з постачання на митнiй територiї України товарiв (у тому числi лiкарських засобiв, медичних виробiв та/або медичного обладнання), необхiдних для виконання заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй коронавiрусної хвороби (COVID-19), перелiк яких визначено Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     У разi здiйснення операцiй, звiльнених вiдповiдно до цього пункту, положення пункту 198.5 статтi 198 цього Кодексу та положення статтi 199 цього Кодексу не застосовуються щодо таких операцiй.

     Норми цього пункту застосовуються до операцiй, здiйснених починаючи з 17 березня 2020 року";

     доповнити пунктом 72 такого змiсту:

     "72. Тимчасово, на перiод, що закiнчується останнiм числом мiсяця, в якому завершується дiя карантину, що запроваджений Кабiнетом Мiнiстрiв України у порядку, встановленому законом, на всiй територiї України з метою запобiгання поширенню на територiї України коронавiрусної хвороби (COVID-19), операцiї, передбаченi пунктом 71 цього пiдроздiлу та/або пiдпунктом 197.1.15 пункту 197.1 статтi 197 цього Кодексу, що здiйсненi громадськими об'єднаннями та/або благодiйними органiзацiями, не включаються такими громадськими об'єднаннями або благодiйними органiзацiями при обрахунку загальної суми, визначеної статтею 181 цього Кодексу.

     Норми цього пункту застосовуються до операцiй, здiйснених починаючи з 17 березня 2020 року";

     пiдроздiл 4 доповнити пунктами 511 - 513 такого змiсту:

     "511. Установити, що у 2020 роцi коригування, встановленi абзацом першим пiдпункту 140.5.9 пункту 140.5 статтi 140 цього Кодексу, не застосовуються щодо сум коштiв або вартостi лiкарських засобiв для надання медичної допомоги хворим, дезiнфекцiйних засобiв i антисептикiв, медичного обладнання, засобiв iндивiдуального захисту, медичних виробiв для скринiнгу хворих, розхiдних матерiалiв для надання медичної допомоги, медичних виробiв, лабораторного обладнання, розхiдних матерiалiв, реагентiв для лабораторних дослiджень; медичних виробiв, лабораторного обладнання, розхiдних матерiалiв для iнфекцiйних вiддiлень, патологоанатомiчних вiддiлень тощо, засобiв особистої гiгiєни, продуктiв харчування та/або товарiв за перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України, якi добровiльно перерахованi (переданi) громадським об'єднанням та/або благодiйним органiзацiям та/або центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я, та/або iншим центральним органам виконавчої влади, якi реалiзують державну полiтику у сферах санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення, контролю якостi та безпеки лiкарських засобiв, протидiї ВIЛ-iнфекцiї/СНIДу та iншим соцiально небезпечним захворюванням, та/або особi, уповноваженiй на здiйснення закупiвель у сферi охорони здоров'я, та/або закладам охорони здоров'я державної та/або комунальної власностi, та/або структурним пiдроздiлам з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй, протягом дiї карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України на всiй територiї України з метою запобiгання поширенню на територiї України коронавiрусної хвороби (COVID-19).

     512. Тимчасово, при визначеннi об'єкта оподаткування податком на прибуток пiдприємств за податковi (звiтнi) перiоди 2020 року для закладiв охорони здоров'я державної та/або комунальної власностi та/або особи, уповноваженої на здiйснення закупiвель у сферi охорони здоров'я, що є платниками податку на прибуток, фiнансовий результат до оподаткування:

     зменшується на суму доходiв, визнаних за правилами бухгалтерського облiку, внаслiдок отримання ними коштiв або товарiв: лiкарських засобiв для надання медичної допомоги хворим, дезiнфекцiйних засобiв i антисептикiв, медичного обладнання, засобiв iндивiдуального захисту, медичних виробiв для скринiнгу хворих, розхiдних матерiалiв для надання медичної допомоги, медичних виробiв, лабораторного обладнання, розхiдних матерiалiв, реагентiв для лабораторних дослiджень; медичних виробiв, лабораторного обладнання, розхiдних матерiалiв для iнфекцiйних вiддiлень, патологоанатомiчних вiддiлень тощо, засобiв особистої гiгiєни, продуктiв харчування або товарiв, за перелiком, визначеним Кабiнетом Мiнiстрiв України; добровiльно переданих юридичними та/або фiзичними особами протягом дiї карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України на всiй територiї України з метою запобiгання поширенню на територiї України коронавiрусної хвороби (COVID-19).

     При визначеннi об'єкта оподаткування податком на прибуток пiдприємств для закладiв охорони здоров'я державної та/або комунальної власностi та/або особи, уповноваженої на здiйснення закупiвель у сферi охорони здоров'я, що є платниками податку на прибуток, фiнансовий результат до оподаткування:

     збiльшується на суму витрат, визнаних за правилами бухгалтерського облiку, внаслiдок використання ними коштiв або товарiв, зазначених у цьому пунктi.

     513. Тимчасово, протягом дiї карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України на всiй територiї України з метою запобiгання поширенню на територiї України коронавiрусної хвороби (COVID-19), особа, уповноважена на здiйснення закупiвель у сферi охорони здоров'я, має право безоплатно постачати (передавати) належнi їй товари (лiкарськi засоби, медичнi вироби та/або медичне обладнання), необхiднi для виконання заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй коронавiрусної хвороби (COVID-19), перелiк яких визначено Кабiнетом Мiнiстрiв України, закладам охорони здоров'я державної та/або комунальної власностi та/або структурним пiдроздiлам з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.

     При цьому при визначеннi об'єкта оподаткування податком на прибуток пiдприємств за податковi (звiтнi) перiоди 2020 року для закладiв охорони здоров'я державної та/або комунальної власностi, що є платниками податку на прибуток, фiнансовий результат до оподаткування:

     зменшується на суму доходiв, визнаних за правилами бухгалтерського облiку, внаслiдок отримання ними товарiв, зазначених в абзацi першому цього пункту.

     При визначеннi об'єкта оподаткування податком на прибуток пiдприємств для закладiв охорони здоров'я державної та/або комунальної власностi, що є платниками податку на прибуток, фiнансовий результат до оподаткування:

     збiльшується на суму витрат, визнаних за правилами бухгалтерського облiку, внаслiдок використання ними товарiв, зазначених в абзацi першому цього пункту";

     пiдроздiл 5 доповнити пунктами 291 - 293 такого змiсту:

     "291. Тимчасово, до 30 квiтня 2020 року, встановити, що:

     1) дiя абзацiв третього i четвертого пiдпункту 229.1.8 пункту 229.1 статтi 229 цього Кодексу не застосовується при виробництвi дезiнфекцiйних засобiв (код згiдно з УКТ ЗЕД 3808 94 90 00) за умови встановлення на такому пiдприємствi податкових постiв;

     2) кожне мiсце вiдпуску дезiнфекцiйних засобiв (код згiдно з УКТ ЗЕД 3808 94 90 00) повинно бути обладнане засобами облiку виробленої продукцiї, якi повиннi вiдповiдати вимогам законодавства та мати позитивний результат повiрки або оцiнку вiдповiдностi, проведенi вiдповiдно до законодавства;

     3) державнi пiдприємства, якi є одночасно виробниками спирту етилового денатурованого та дезiнфекцiйних засобiв (код згiдно з УКТ ЗЕД 3808 94 90 00), мають право використовувати вироблений ними спирт етиловий денатурований для виробництва дезiнфекцiйних засобiв (код згiдно з УКТ ЗЕД 3808 94 90 00) без наявностi зареєстрованих витратомiрiв-лiчильникiв спирту етилового на лiнiї виробництва таких дезiнфекцiйних засобiв за умови обладнання кожного мiсця вiдпуску дезiнфекцiйних засобiв засобами облiку виробленої продукцiї, що вiдповiдають вимогам законодавства та мають позитивний результат повiрки або оцiнку вiдповiдностi, проведенi вiдповiдно до законодавства;

     4) акцизнi склади, на територiї яких виробляється спирт етиловий денатурований для виробництва дезiнфекцiйних засобiв (код згiдно з УКТ ЗЕД 3808 94 90 00), повиннi бути обладнанi на кожному мiсцi отримання та вiдпуску спирту етилового неденатурованого, розташованому на акцизному складi, витратомiрами-лiчильниками спирту етилового, зареєстрованими в Єдиному державному реєстрi витратомiрiв-лiчильникiв обсягу виробленого спирту етилового, а також засобами облiку денатуруючих добавок, якi повиннi вiдповiдати вимогам законодавства та мати позитивний результат повiрки або оцiнку вiдповiдностi, проведенi вiдповiдно до законодавства;

     5) суб'єктами господарювання, якi здiйснюють виробництво спирту етилового денатурованого та/або дезiнфекцiйних засобiв (код згiдно з УКТ ЗЕД 3808 94 90 00), облiк спирту етилового денатурованого здiйснюється з використанням атестованих вiдповiдно до законодавства методик;

     6) електроннi документи виробниками спирту етилового денатурованого для виробництва дезiнфекцiйних засобiв (код згiдно з УКТ ЗЕД 3808 94 90 00) та виробниками дезiнфекцiйних засобiв (код згiдно з УКТ ЗЕД 3808 94 90 00) заповнюються з урахуванням пiдпунктiв 4 i 5 пункту 291 пiдроздiлу 5 роздiлу XX цього Кодексу шляхом передачi даних з витратомiрiв-лiчильникiв спирту етилового та засобiв облiку виробленої продукцiї;

     7) витратомiри-лiчильники спирту етилового та зазначенi у цьому пунктi засоби облiку виробленої продукцiї повиннi вiдповiдати вимогам законодавства та мати позитивний результат повiрки або оцiнку вiдповiдностi, проведенi вiдповiдно до законодавства. У разi вiдсутностi позитивного результату повiрки або оцiнки вiдповiдностi витратомiрiв-лiчильникiв спирту етилового та засобiв облiку готової продукцiї для цiлей цього Кодексу витратомiри-лiчильники спирту етилового та засоби облiку виробленої продукцiї вважаються невстановленими;

     8) представник контролюючого органу на акцизному складi пiдприємства, на якому виробляється спирт етиловий денатурований для виробництва дезiнфекцiйних засобiв (код згiдно з УКТ ЗЕД 3808 94 90 00), а також на пiдприємствi, яке виробляє дезiнфекцiйнi засоби:

     а) здiйснює контроль за дотриманням умов денатурацiї спирту етилового;

     б) бере участь у складаннi Акта денатурацiї спирту етилового, у якому зазначаються об'єм спирту етилового неденатурованого в декалiтрах 100-вiдсоткового спирту, приведених до температури 20° C, який був використаний на виробництво спирту етилового денатурованого, та кiлькiсть денатуруючих добавок, якi були використанi пiд час денатурацiї;

     в) бере участь у складаннi Акта виробництва дезiнфекцiйних засобiв (код згiдно з УКТ ЗЕД 3808 94 90 00), у якому зазначаються об'єм спирту етилового натурованого в декалiтрах 100-вiдсоткового спирту, приведених до температури 20° C, кiлькiсть доданих iнгредiєнтiв та кiлькiсть готової продукцiї.

     292. Термiни погашення податкових векселiв, виданих вiдповiдно до пункту 229.8 статтi 229 цього Кодексу виробниками або iмпортерами палива для реактивних двигунiв (коди згiдно з УКТ ЗЕД 2710 12 70 00, 2710 19 21 00) та/або бензинiв авiацiйних (код згiдно з УКТ ЗЕД 2710 12 31 00), якi припадають на перiод з 1 березня по 31 травня 2020 року, продовжуються до 15 серпня 2020 року (включно).

     У разi пiдтвердження до 15 серпня 2020 року (включно) iмпортером або виробником, якi видали податковий вексель, факту цiльового використання бензинiв авiацiйних або палива для реактивних двигунiв погашення таких податкових векселiв здiйснюється у встановленому пунктом 229.8 статтi 229 цього Кодексу порядку:

     без сплати коштами сум акцизного податку, зазначених у таких податкових векселях;

     без застосування штрафiв, встановлених пiдпунктом 229.8.12 пункту 229.8 статтi 229 цього Кодексу.

     У разi якщо податковий вексель не погашено до 15 серпня 2020 року (включно), векселедержатель протягом п'яти робочих днiв, наступних за визначеним цим пунктом останнiм днем термiну погашення податкового векселя, здiйснює протест такого векселя у неплатежi згiдно iз законодавством та протягом одного робочого дня з дати вчинення протесту звертається до банку, який здiйснив аваль векселя, з опротестованим податковим векселем. Банк-авалiст зобов'язаний не пiзнiше операцiйного дня, що настає за датою звернення векселедержателя з опротестованим податковим векселем, переказати суму, зазначену в податковому векселi, векселедержателю.

     У разi вiдсутностi пiдтвердження до 15 серпня 2020 року (включно) цiльового використання iмпортером або виробником, якi видали податковий вексель, бензинiв авiацiйних або палива для реактивних двигунiв з таких iмпортера або виробника справляється штраф у розмiрi 50 вiдсоткiв суми акцизного податку, яка обчислюється виходячи з обсягiв бензинiв авiацiйних або палива для реактивних двигунiв, за якими вiдсутнє пiдтвердження цiльового використання, та ставки акцизного податку, встановленої пiдпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статтi 215 цього Кодексу iз застосуванням пiдвищувального коефiцiєнта 10.

     293. Тимчасовий порядок вiдвантаження спирту етилового для виробництва дезiнфекцiйних засобiв

     293.1. Тимчасово, до 31 травня 2020 року, надати дозвiл на вiдвантаження спирту етилового з акцизного складу виробникiв спирту етилового виробникам лiкарських засобiв та виробникам продукцiї хiмiчного i технiчного призначення, включеної до перелiку продукцiї хiмiчного i технiчного призначення, для виробництва якої використовується спирт етиловий денатурований, затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України, для виробництва дезiнфекцiйних засобiв.

     293.2. Тимчасово, до 31 травня 2020 року, акцизний податок справляється за ставкою 0 гривень за 1 лiтр 100-вiдсоткового спирту iз спирту етилового, який використовується для виробництва дезiнфекцiйних засобiв.

     293.3. До отримання з акцизного складу спирту етилового, що використовується для виробництва дезiнфекцiйних засобiв, вiдповiдно до пункту 229.1 статтi 229 цього Кодексу видається податковий вексель на суму податку, нарахованого на обсяг спирту етилового, що отримується виходячи iз ставки, визначеної у пунктi 215.3 статтi 215 цього Кодексу. До видачi, обiгу, погашення та здiйснення протесту такого векселя застосовуються норми пункту 229.1 статтi 229 цього Кодексу.

     Податковий вексель на суму податку, нарахованого на обсяг спирту етилового, що буде використаний для виробництва дезiнфiкуючих засобiв, може бути виданий виробниками лiкарських засобiв, на територiї яких дiють податковi пости, або виробниками продукцiї хiмiчного i технiчного призначення, включеної до перелiку продукцiї хiмiчного i технiчного призначення, для виробництва якої використовується спирт етиловий денатурований, затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України, мiсця зберiгання спирту яких внесенi до Єдиного реєстру мiсць зберiгання спирту.

     293.4. Вiдвантаження спирту етилового з акцизного складу виробникам лiкарських засобiв та виробникам продукцiї хiмiчного i технiчного призначення, включеної до перелiку продукцiї хiмiчного i технiчного призначення, для виробництва якої використовується спирт етиловий денатурований, затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України, для виробництва дезiнфекцiйних засобiв дозволяється у кiлькостi, що не перевищує об'єм наявних у розпорядженнi мiсць зберiгання спирту етилового, що внесенi до Єдиного реєстру мiсць зберiгання спирту.

     293.5. На виробникiв лiкарських засобiв, якi здiйснюють виробництво дезiнфекцiйних засобiв з використанням спирту етилового, акцизний податок з якого справляється за ставкою 0 гривень за 1 лiтр 100-вiдсоткового спирту, не поширюється дiя абзацiв другого - десятого пiдпункту 229.1.8 пункту 229.1 статтi 229 цього Кодексу";

     у пiдроздiлi 10:

     абзац четвертий пункту 521 замiнити шiстьма новими абзацами такого змiсту:

     "порушення вимог законодавства в частинi:

     облiку, виробництва, зберiгання та транспортування пального, спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв;

     цiльового використання пального, спирту етилового платниками податкiв;

     обладнання акцизних складiв витратомiрами-лiчильниками та/або рiвномiрами-лiчильниками;

     здiйснення функцiй, визначених законодавством у сферi виробництва i обiгу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, пального;

     здiйснення суб'єктами господарювання операцiй з реалiзацiї пального або спирту етилового без реєстрацiї таких суб'єктiв платниками акцизного податку".

     У зв'язку з цим абзаци п'ятий та шостий вважати вiдповiдно абзацами десятим та одинадцятим;

     у пунктi 522:

     абзац перший пункту 522 замiнити сiмома новими абзацами такого змiсту:

     "522. Установити мораторiй на проведення документальних та фактичних перевiрок на перiод з 18 березня по 31 травня 2020 року, крiм:

     документальних позапланових перевiрок з пiдстав, визначених пiдпунктом 78.1.8 пункту 78.1 статтi 78 цього Кодексу;

     фактичних перевiрок в частинi порушення вимог законодавства в частинi:

     облiку, лiцензування, виробництва, зберiгання та транспортування пального, спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв;

     цiльового використання пального та спирту етилового платниками податкiв;

     обладнання акцизних складiв витратомiрами-лiчильниками та/або рiвномiрами-лiчильниками;

     здiйснення функцiй, визначених законодавством у сферi виробництва i обiгу спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, пального, з пiдстав, визначених пiдпунктами 80.2.2, 80.2.3 та 80.2.5 пункту 80.2 статтi 80 цього Кодексу".

     У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати вiдповiдно абзацами восьмим - десятим;

     доповнити абзацом одинадцятим такого змiсту:

     "Камеральна перевiрка податкової декларацiї (крiм податкової декларацiї з податку на додану вартiсть) за звiтнi (податковi) перiоди березень - травень 2020 року, або уточнюючих розрахункiв (крiм уточнюючих розрахункiв з податку на додану вартiсть), що були поданi платниками податкiв протягом березня - травня 2020 року, може бути проведена лише протягом 60 календарних днiв, що настають за останнiм днем граничного строку їх подання, а якщо такi документи були наданi пiзнiше, - за днем їх фактичного подання";

     пункти 524 та 525 викласти в такiй редакцiї:

     "524. Не нараховується та не сплачується за перiод з 1 березня по 31 березня 2020 року плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельнi дiлянки державної та комунальної власностi) за земельнi дiлянки, що перебувають у власностi або користуваннi, у тому числi на умовах оренди, фiзичних або юридичних осiб, та використовуються ними в господарськiй дiяльностi.

     При цьому платники плати за землю (крiм фiзичних осiб), якi вiдповiдно до пункту 286.2 статтi 286 цього Кодексу подали податкову декларацiю, мають право подати уточнюючу податкову декларацiю, в якiй вiдобразити змiни податкового зобов'язання iз сплати плати за землю за податковий перiод березень 2020 року.

     У разi якщо у березнi чи квiтнi 2020 року платниками плати за землю було подано уточнюючу податкову декларацiю щодо зменшення податкового зобов'язання iз сплати плати за землю за податковий перiод квiтень 2020 року з причин, якi не пов'язанi iз самостiйним виявленням помилок, що мiстяться у ранiше поданiй ними податковiй декларацiї, такi платники плати за землю зобов'язанi подати не пiзнiше 30 квiтня 2020 року уточнюючi податковi декларацiї з плати за землю (земельного податку та/або орендної плати за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) за 2020 рiк, в яких вiдобразити змiни податкового зобов'язання iз сплати плати за землю за податковi перiоди березень та квiтень 2020 року вiдповiдно до положень цього пiдпункту.

     При цьому у разi подання таких податкових декларацiй з пiдстав, визначених цим пiдпунктом, до таких платникiв податкiв не застосовуються санкцiї, визначенi статтею 50 цього Кодексу, та штрафнi санкцiї згiдно з вимогами пункту 120.2 статтi 120 цього Кодексу, за внесення змiн до податкової звiтностi в частинi збiльшення податкових зобов'язань з плати за землю за податковий перiод квiтень 2020 року.

     Установити, що платники плати за землю (земельного податку та орендної плати за земельнi дiлянки державної та комунальної власностi), якi визначають податковi зобов'язання iз плати за землю на пiдставi податкових декларацiй, сплачують податкове зобов'язання зi сплати плати за землю за податковий перiод квiтень 2020 року у повному обсязi за мiсцезнаходженням земельної дiлянки у строк до 30 червня 2020 року без нарахування пенi та штрафних санкцiй, передбачених цим Кодексом за порушення термiнiв сплати податкових зобов'язань щодо загальних термiнiв сплати податкового зобов'язання за такий перiод.

     525. Об'єкти нежитлової нерухомостi, якi перебувають у власностi фiзичних або юридичних осiб, не є об'єктом оподаткування податком на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, вiдповiдно до статтi 266 цього Кодексу в перiод з 1 березня по 31 березня 2020 року.

     При цьому платники податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки (крiм фiзичних осiб), що вiдповiдно до пiдпункту 266.7.5 пункту 266.7 статтi 266 цього Кодексу подали податкову декларацiю, мають право подати уточнюючу податкову декларацiю, в якiй вiдобразити змiни податкового зобов'язання iз сплати податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, за податковий перiод березень 2020 року.

     У разi якщо у березнi чи квiтнi 2020 року платниками податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, було подано уточнюючу податкову декларацiю щодо зменшення податкового зобов'язання iз сплати податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, за податковий перiод квiтень 2020 року iз причин, якi не пов'язанi iз самостiйним виявленням помилок, що мiстяться у ранiше поданiй ними податковiй декларацiї, такi платники податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, зобов'язанi подати не пiзнiше 30 квiтня 2020 року уточнюючi податковi декларацiї з податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, в яких вiдобразити вiдповiднi змiни податкового зобов'язання за податковi перiоди березень та квiтень 2020 року вiдповiдно до положень цього пiдпункту.

     При цьому у разi подання таких податкових декларацiй з пiдстав, визначених цим пiдпунктом, до таких платникiв податкiв не застосовуються санкцiї, визначенi статтею 50 цього Кодексу, та штрафнi санкцiї згiдно з вимогами пункту 120.2 статтi 120 цього Кодексу, за внесення змiн до податкової звiтностi в частинi збiльшення податкових зобов'язань з податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, за податковий перiод квiтень 2020 року.

     Установити, що платники податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, якi визначають податковi зобов'язання iз такого податку на пiдставi податкових декларацiй, сплачують податкове зобов'язання з податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, за податковий перiод квiтень 2020 року у повному обсязi за мiсцезнаходженням об'єкта нежитлової нерухомостi у строк до 30 червня 2020 року без нарахування пенi та штрафних санкцiй, передбачених цим Кодексом за порушення термiнiв сплати податкових зобов'язань щодо загальних термiнiв сплати податкового зобов'язання за такий перiод";

     доповнити пунктами 526, 527 та 528 такого змiсту:

     "526. Надати органам мiсцевого самоврядування у 2020 роцi право прийняти рiшення про внесення змiн до прийнятого рiшення про встановлення мiсцевих податкiв та/або зборiв щодо зменшення ставок єдиного податку.

     527. Встановити, що у 2020 роцi на проекти рiшень, рiшення сiльських, селищних, мiських рад, рад об'єднаних територiальних громад, що створенi згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад, про внесення змiн до прийнятого рiшення про встановлення мiсцевих податкiв та/або зборiв щодо зменшення ставок єдиного податку, прийнятi вiдповiдно до пункту 526 пiдроздiлу 10 роздiлу XX цього Кодексу, не поширюється пiдпункт 4.1.9 пункту 4.1 та пункт 4.5 статтi 4, пiдпункт 12.3.4 пункту 12.3, пiдпункт 12.4.3 пункту 12.4 (у частинi строку прийняття та набрання чинностi рiшень) та пункт 12.5 (у частинi строку набрання чинностi рiшеннями) статтi 12 Податкового кодексу України, Закон України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi", частина третя статтi 15 Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї", Закон України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання".

     528. Тимчасово, на перiод до 31 травня 2020 року (включно), зупиняється перебiг строкiв, встановлених статтею 56 цього Кодексу (в частинi процедури адмiнiстративного оскарження), щодо скарг платникiв податкiв (крiм скарг щодо законностi декларування заявленого до вiдшкодування з бюджету податку на додану вартiсть та/або з вiд'ємного значення з податку на додану вартiсть), що надiйшли (надiйдуть) до 31 травня 2020 року та/або якi не розглянутi станом на 18 березня 2020 року. Таке зупинення не породжує будь-яких наслiдкiв, передбачених статтею 56 Податкового кодексу України, статтями 52 - 53 цього Кодексу щодо надання контролюючими органами iндивiдуальних податкових консультацiй в письмовiй формi, статтями 73 та 78 цього Кодексу щодо надання платниками податкiв вiдповiдей на запити контролюючих органiв (крiм запитiв контролюючих органiв щодо законностi декларування заявленого до вiдшкодування з бюджету податку на додану вартiсть та/або з вiд'ємного значення з податку на додану вартiсть), що надiйшли (надiйдуть) платникам податкiв до 31 травня 2020 року. З 1 червня 2020 року перебiг строкiв, якi зупинялися вiдповiдно до цього пункту, продовжується з урахуванням часу, що минув до такого зупинення".

     2. Пункт 96 роздiлу XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 44 - 48, ст. 552) викласти в такiй редакцiї:

     "96. Тимчасово, до 30 червня 2020 року, для здiйснення заходiв щодо запобiгання виникненню i поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19):

     звiльняються вiд сплати ввiзного мита товари (в тому числi лiкарськi засоби, медичнi вироби, медичне обладнання), необхiднi для виконання заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй коронавiрусної хвороби (COVID-19), перелiк яких визначено Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     митне оформлення товарiв, зазначених в абзацi другому цього пункту, здiйснюється першочергово;

     плата за виконання митних формальностей поза мiсцем розташування митних органiв або поза робочим часом, установленим для них, щодо товарiв, зазначених в абзацi другому цього пункту, не справляється".

     3. Роздiл IX "Прикiнцевi положення" Господарського кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 18 - 22, ст. 144) доповнити пунктом 7 такого змiсту:

     "7. Пiд час дiї карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України з метою запобiгання поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), строки, визначенi статтями 232, 269, 322, 324 цього Кодексу, продовжуються на строк дiї такого карантину".

     4. Роздiл VII "Прикiнцевi положення" Сiмейного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 21 - 22, ст. 135) доповнити пунктом 21 такого змiсту:

     "21. Пiд час дiї карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України з метою запобiгання поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), строки, визначенi статтями 72, 128, 129, 139 цього Кодексу, продовжуються на строк дiї такого карантину".

     5. Роздiл "Прикiнцевi та перехiднi положення" Цивiльного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40 - 44, ст. 356) доповнити пунктами 12 - 14 такого змiсту:

     "12. Пiд час дiї карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України з метою запобiгання поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), строки, визначенi статтями 257, 258, 362, 559, 681, 728, 786, 1293 цього Кодексу, продовжуються на строк дiї такого карантину.

     13. В перiод здiйснення в Українi заходiв щодо запобiгання виникненню, поширенню i розповсюдженню епiдемiй, пандемiй коронавiрусної хвороби (COVID-19), забороняється пiдвищення процентної ставки за кредитним договором.

     14. З моменту встановлення карантину, введеного постановою Кабiнету Мiнiстрiв України "Про запобiгання поширенню на територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2" вiд 11 березня 2020 року N 211 (з наступними змiнами i доповненнями), i до його завершення в установленому законом порядку наймач може бути звiльнений вiд плати за користування майном вiдповiдно до частини шостої статтi 762 цього Кодексу".

     6. У Кодексi законiв про працю України (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375):

     1) текст статтi 21 викласти у такiй редакцiї:

     "Трудовим договором є угода мiж працiвником i власником пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноваженим ним органом чи фiзичною особою, за якою працiвник зобов'язується виконувати роботу, визначену цiєю угодою, а власник пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноважений ним орган чи фiзична особа зобов'язується виплачувати працiвниковi заробiтну плату i забезпечувати умови працi, необхiднi для виконання роботи, передбаченi законодавством про працю, колективним договором i угодою сторiн.

     Працiвник має право реалiзувати свої здiбностi до продуктивної i творчої працi шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декiлькох пiдприємствах, в установах, органiзацiях, якщо iнше не передбачено законодавством, колективним договором або угодою сторiн.

     Особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дiї, права, обов'язки i вiдповiдальнiсть сторiн (в тому числi матерiальна), умови матерiального забезпечення та органiзацiї працi працiвника, умови розiрвання договору, в тому числi дострокового, можуть встановлюватися угодою сторiн. Сфера застосування контракту визначається законами України";

     2) частину першу статтi 24 доповнити пунктом 61 такого змiсту:

     "61) при укладеннi трудового договору про дистанцiйну (надомну) роботу";

     3) статтю 60 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 60. Гнучкий режим робочого часу

     За погодженням мiж працiвником i власником пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноваженим ним органом для працiвника може встановлюватися гнучкий режим робочого часу на визначений строк або безстроково як при прийняттi на роботу, так i згодом.

     На час загрози поширення епiдемiї, пандемiї та/або на час загрози вiйськового, техногенного, природного чи iншого характеру умова про дистанцiйну (надомну) роботу та гнучкий режим робочого часу може встановлюватися у наказi (розпорядженнi) власника або уповноваженого ним органу без обов'язкового укладення у письмовiй формi трудового договору про дистанцiйну (надомну) роботу.

     Гнучкий режим робочого часу - це форма органiзацiї працi, якою допускається встановлення режиму роботи, що є вiдмiнним вiд визначеного правилами внутрiшнього трудового розпорядку, за умови дотримання встановленої денної, тижневої чи на певний облiковий перiод (два тижнi, мiсяць тощо) норми тривалостi робочого часу.

     Гнучкий режим робочого часу може передбачати:

     1) фiксований час, протягом якого працiвник обов'язково повинен бути присутнiм на робочому мiсцi та виконувати свої посадовi обов'язки; при цьому може передбачатися подiл робочого дня на частини;

     2) змiнний час, протягом якого працiвник на власний розсуд визначає перiоди роботи в межах встановленої норми тривалостi робочого часу;

     3) час перерви для вiдпочинку i харчування.

     Облiк робочого часу забезпечується власником пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноваженим ним органом.

     Гнучкий режим робочого часу, як правило, не застосовується на безперервно дiючих пiдприємствах, в установах, органiзацiях, при багатозмiннiй органiзацiї роботи, а також в iнших випадках, обумовлених специфiкою дiяльностi, коли виконання обов'язкiв працiвником потребує його присутностi в чiтко визначенi правилами внутрiшнього трудового розпорядку години роботи (торгiвля, побутове обслуговування населення, вантажно-розвантажувальнi роботи, робота транспорту тощо) або коли такий режим є несумiсним з вимогами щодо безпечних умов працi.

     У разi виробничо-технiчної необхiдностi та/або для виконання невiдкладних чи непередбачуваних завдань власник пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноважений ним орган може тимчасово (на термiн до одного мiсяця протягом календарного року) застосовувати до працiвникiв, яким установлено гнучкий режим робочого часу, загальновстановлений на пiдприємствi, в установi, органiзацiї графiк роботи. При цьому норми частини третьої статтi 32 цього Кодексу не застосовуються.

     У разi вiдрядження на працiвника поширюється режим робочого часу того пiдприємства (установи, органiзацiї), до якого (якої) його вiдряджено.

     Застосування гнучкого режиму робочого часу не тягне за собою змiн в нормуваннi, оплатi працi та не впливає на обсяг трудових прав працiвникiв.

     Дистанцiйна (надомна) робота - це така форма органiзацiї працi, коли робота виконується працiвником за мiсцем його проживання чи в iншому мiсцi за його вибором, у тому числi за допомогою iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй, але поза примiщенням роботодавця.

     При дистанцiйнiй (надомнiй) роботi працiвники розподiляють робочий час на свiй розсуд, на них не поширюються правила внутрiшнього трудового розпорядку, якщо iнше не передбачено у трудовому договорi. При цьому загальна тривалiсть робочого часу не може перевищувати норм, передбачених статтями 50 i 51 цього Кодексу.

     Виконання дистанцiйної (надомної) роботи не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працiвникiв.

     При цьому, якщо працiвник i роботодавець письмово не домовились про iнше, дистанцiйна (надомна) робота передбачає оплату працi в повному обсязi та в строки, визначенi дiючим трудовим договором";

     4) статтю 113 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 113. Порядок оплати часу простою, а також при освоєннi нового виробництва (продукцiї)

     Час простою не з вини працiвника, в тому числi на перiод оголошення карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України, оплачується з розрахунку не нижче вiд двох третин тарифної ставки встановленого працiвниковi розряду (окладу).

     Про початок простою, крiм простою структурного пiдроздiлу чи всього пiдприємства, працiвник повинен попередити власника або уповноважений ним орган чи бригадира, майстра або посадових осiб.

     За час простою, коли виникла виробнича ситуацiя, небезпечна для життя чи здоров'я працiвника або для людей, якi його оточують, i навколишнього природного середовища не з його вини, за ним зберiгається середнiй заробiток.

     Час простою з вини працiвника не оплачується.

     На перiод освоєння нового виробництва (продукцiї) власник або уповноважений ним орган може здiйснювати робiтникам доплату до попереднього середнього заробiтку на строк не бiльш як шiсть мiсяцiв";

     5) доповнити главою XIX такого змiсту:

"Глава XIX
ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Пiд час дiї карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України з метою запобiгання поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), строки, визначенi статтею 233 цього Кодексу, продовжуються на строк дiї такого карантину".

     7. Статтю 1652 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 1652. Порушення порядку формування та застосування цiн i тарифiв

     Порушення порядку формування, встановлення та застосування цiн i тарифiв, а також знижок, нацiнок, доплат до них -

     тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмiрi ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб - у розмiрi ста п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Тi самi дiї, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмiрi ста п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб - у розмiрi двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi пiд час карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України, на товари протиепiдемiчного призначення, що необхiднi для запобiгання поширенню епiдемiй, пандемiй коронавiрусної хвороби (COVID-19), та/або товарiв, що мають iстотну соцiальну значущiсть, перелiк яких визначений Кабiнетом Мiнiстрiв України, якщо цiна перевищила бiльше нiж у 1,2 раза рiвень цiни, визначений Кабiнетом Мiнiстрiв України на такий товар, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на громадян вiд двохсот до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб - вiд двохсот п'ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян".

     8. Частину п'яту статтi 31 Кодексу цивiльного захисту України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 34 - 35, ст. 458) викласти у такiй редакцiї:

     "5. Органи управлiння цивiльного захисту зобов'язанi сприяти засобам масової iнформацiї у наданнi населенню оперативних вiдомостей, зазначених у частинi першiй цiєї статтi. Оприлюднення iнформацiї про наслiдки надзвичайної ситуацiї здiйснюється вiдповiдно до законодавства про iнформацiю".

     9. У Кодексi адмiнiстративного судочинства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2017 р., N 48, ст. 436):

     1) статтю 195 пiсля частини третьої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "4. Пiд час карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України з метою запобiгання поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), учасники справи можуть брати участь у судовому засiданнi в режимi вiдеоконференцiї поза межами примiщення суду з використанням власних технiчних засобiв. Пiдтвердження особи учасника справи здiйснюється iз застосуванням електронного пiдпису, а якщо особа не має такого пiдпису, то у порядку, визначеному Законом України "Про Єдиний державний демографiчний реєстр та документи, що пiдтверджують громадянство України, посвiдчують особу чи її спецiальний статус" або Державною судовою адмiнiстрацiєю України".

     У зв'язку з цим частини четверту - одинадцяту вважати вiдповiдно частинами п'ятою - дванадцятою;

     2) роздiл VI "Прикiнцевi положення" доповнити пунктом 3 такого змiсту:

     "3. Пiд час дiї карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України з метою запобiгання поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), строки, визначенi статтями 47, 79, 80, 114, 122, 162, 163, 164, 165, 169, 177, 193, 261, 295, 304, 309, 329, 338, 342, 363 цього Кодексу, а також iншi процесуальнi строки щодо змiни предмета або пiдстави позову, збiльшення або зменшення розмiру позовних вимог, подання доказiв, витребування доказiв, забезпечення доказiв, а також строки звернення до адмiнiстративного суду, подання вiдзиву та вiдповiдi на вiдзив, заперечення, пояснень третьої особи щодо позову або вiдзиву, залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви, пред'явлення зустрiчного позову, розгляду адмiнiстративної справи, апеляцiйного оскарження, розгляду апеляцiйної скарги, касацiйного оскарження, розгляду касацiйної скарги, подання заяви про перегляд судового рiшення за нововиявленими або виключними обставинами продовжуються на строк дiї такого карантину.

     Строк, який встановлює суд у своєму рiшеннi, не може бути меншим, нiж строк дiї карантину, пов'язаного iз запобiганням поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19)".

     10. У Кримiнальному процесуальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., NN 9 - 13, ст. 88):

     1) частину другу статтi 27 викласти у такiй редакцiї:

     "2. Кримiнальне провадження в судах усiх iнстанцiй здiйснюється вiдкрито. Слiдчий суддя, суд може прийняти рiшення про обмеження доступу осiб, якi не є учасниками судового процесу, в судове засiдання пiд час карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до Закону України "Про захист населення вiд iнфекцiйних хвороб", якщо участь в судовому засiданнi становитиме загрозу життю чи здоров'ю особи. Слiдчий суддя, суд може прийняти рiшення про здiйснення кримiнального провадження у закритому судовому засiданнi впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у разi:

     1) якщо обвинуваченим є неповнолiтнiй;

     2) розгляду справи про злочин проти статевої свободи та статевої недоторканостi особи;

     3) необхiдностi запобiгти розголошенню вiдомостей про особисте та сiмейне життя чи обставин, якi принижують гiднiсть особи;

     4) якщо здiйснення провадження у вiдкритому судовому засiданнi може призвести до розголошення таємницi, що охороняється законом;

     5) необхiдностi забезпечення безпеки осiб, якi беруть участь у кримiнальному провадженнi";

     2) роздiл XI "Перехiднi положення" доповнити пунктом 205 такого змiсту:

     "205. Тимчасово, на перiод дiї карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України з метою запобiгання поширенню на територiї України коронавiрусної хвороби (COVID-19), встановити такi особливостi судового контролю за дотриманням прав, свобод та iнтересiв осiб у кримiнальних провадженнях та розгляду окремих питань пiд час судового провадження.

     Розгляд питань, якi вiднесено до повноважень слiдчого суддi (крiм розгляду клопотань про надання дозволу на проведення негласних слiдчих (розшукових) дiй i скарг на рiшення, дiї чи бездiяльнiсть слiдчого чи прокурора пiд час досудового розслiдування), та окремих питань пiд час судового провадження здiйснюється з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом.

     У разi неможливостi визначити слiдчого суддю у вiдповiдному судi (крiм Вищого антикорупцiйного суду) мiсцевий суд вносить вмотивоване подання про передачу клопотання, яке має розглядатися слiдчим суддею, для розгляду до iншого суду в межах юрисдикцiї одного суду апеляцiйної iнстанцiї або до суду в межах юрисдикцiї рiзних апеляцiйних судiв".

     11. У Господарському процесуальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2017 р., N 48, ст. 436):

     1) частину четверту статтi 8 викласти у такiй редакцiї:

     "4. Суд може видалити iз зали судових засiдань осiб, якi перешкоджають веденню судового засiдання, здiйсненню прав або виконанню обов'язкiв учасникiв судового процесу або суддi, порушують порядок у залi суду. Суд може прийняти рiшення про обмеження доступу осiб, якi не є учасниками судового процесу, в судове засiдання пiд час карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до Закону України "Про захист населення вiд iнфекцiйних хвороб", якщо участь в судовому засiданнi становитиме загрозу життю чи здоров'ю особи";

     2) статтю 197 пiсля частини третьої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "4. Пiд час дiї карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України з метою запобiгання поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), учасники справи можуть брати участь у судовому засiданнi в режимi вiдеоконференцiї поза межами примiщення суду з використанням власних технiчних засобiв. Пiдтвердження особи учасника справи здiйснюється iз застосуванням електронного пiдпису, а якщо особа не має такого пiдпису, то у порядку, визначеному Законом України "Про Єдиний державний демографiчний реєстр та документи, що пiдтверджують громадянство України, посвiдчують особу чи її спецiальний статус" або Державною судовою адмiнiстрацiєю України".

     У зв'язку з цим частини четверту - одинадцяту вважати вiдповiдно частинами п'ятою - дванадцятою;

     3) роздiл X "Прикiнцевi положення" доповнити пунктом 4 такого змiсту:

     "4. Пiд час дiї карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України з метою запобiгання поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), строки, визначенi статтями 46, 157, 195, 229, 256, 260, 288, 295, 306, 321, 341, 346, 349, а також iншi процесуальнi строки щодо змiни предмета або пiдстави позову, збiльшення або зменшення розмiру позовних вимог, апеляцiйного оскарження, залишення апеляцiйної скарги без руху, повернення апеляцiйної скарги, подання заяви про скасування судового наказу, розгляду справи по сутi, строки, на якi зупиняється провадження, подання заяви про перегляд судових рiшень за нововиявленими або виключними обставинами, звернення зi скаргою, оскарження рiшення третейського суду, судового розгляду справи, касацiйного оскарження, подання вiдзиву продовжуються на строк дiї такого карантину.

     Строк, який встановлює суд у своєму рiшеннi, не може бути меншим, нiж строк карантину, пов'язаного iз запобiганням поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19)".

     12. У Цивiльному процесуальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2017 р., N 48, ст. 436):

     1) частину третю статтi 7 викласти у такiй редакцiї:

     "3. Суд може видалити iз зали судових засiдань осiб, якi перешкоджають веденню судового засiдання, здiйсненню прав або виконанню обов'язкiв учасникiв судового процесу або суддi, порушують порядок у залi суду. Суд може прийняти рiшення про обмеження доступу осiб, якi не є учасниками судового процесу, в судове засiдання пiд час карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до Закону України "Про захист населення вiд iнфекцiйних хвороб", якщо участь в судовому засiданнi становитиме загрозу життю чи здоров'ю особи";

     2) статтю 212 пiсля частини третьої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "4. Пiд час дiї карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України з метою запобiгання поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), учасники справи можуть брати участь у судовому засiданнi в режимi вiдеоконференцiї поза межами примiщення суду з використанням власних технiчних засобiв. Пiдтвердження особи учасника справи здiйснюється iз застосуванням електронного пiдпису, а якщо особа не має такого пiдпису, то у порядку, визначеному Законом України "Про Єдиний державний демографiчний реєстр та документи, що пiдтверджують громадянство України, посвiдчують особу чи її спецiальний статус" або Державною судовою адмiнiстрацiєю України".

     У зв'язку з цим частини четверту - дванадцяту вважати вiдповiдно частинами п'ятою - тринадцятою;

     3) роздiл XII "Прикiнцевi положення" доповнити пунктом 3 такого змiсту:

     "3. Пiд час дiї карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України з метою запобiгання поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), строки, визначенi статтями 49, 83, 84, 170, 178, 179, 180, 181, 185, 210, 222, 253, 275, 284, 325, 354, 357, 360, 371, 390, 393, 395, 398, 407, 424 цього Кодексу, а також iншi процесуальнi строки щодо змiни предмета або пiдстави позову, збiльшення або зменшення розмiру позовних вимог, подання доказiв, витребування доказiв, забезпечення доказiв, а також строки звернення до суду, подання вiдзиву та вiдповiдi на вiдзив, заперечення, пояснень третьої особи щодо позову або вiдзиву, залишення позовної заяви без руху, подання заяви про перегляд заочного рiшення, повернення позовної заяви, пред'явлення зустрiчного позову, заяви про скасування судового наказу, розгляду справи, апеляцiйного оскарження, розгляду апеляцiйної скарги, касацiйного оскарження, розгляду касацiйної скарги, подання заяви про перегляд судового рiшення за нововиявленими або виключними обставинами продовжуються на строк дiї такого карантину".

     13. Роздiл VII "Прикiнцевi положення" Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 5 - 6, ст. 30 iз наступними змiнами) доповнити пунктами 9 - 11 такого змiсту:

     "9. У перiод здiйснення в Українi заходiв щодо запобiгання виникненню, поширенню i розповсюдженню епiдемiй, пандемiй коронавiрусної хвороби (COVID-19) забороняється пiдвищення процентної ставки за кредитним договором.

     10. Тимчасово, у зв'язку з проведенням заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню та поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), положення статтi 69 цього Закону щодо строкiв оприлюднення рiчної фiнансової звiтностi, рiчної консолiдованої фiнансової звiтностi банку разом iз аудиторським звiтом за 2019 рiк не застосовуються у 2020 роцi. Така звiтнiсть може бути оприлюднена банками до 30 квiтня 2020 року, а пiсля зазначеної дати оприлюднюється в строки, встановленi пунктом 7 роздiлу VII Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".

     11. Тимчасово, у зв'язку з проведенням заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню та поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), положення статтi 69 цього Закону щодо строкiв оприлюднення рiчної консолiдованої звiтностi банкiвської групи разом iз аудиторським звiтом за 2019 рiк не застосовуються у 2020 роцi. Така звiтнiсть може бути оприлюднена вiдповiдальною особою банкiвської групи до 1 червня 2020 року, а пiсля зазначеної дати оприлюднюється протягом 30 робочих днiв пiсля оприлюднення рiчної фiнансової звiтностi, рiчної консолiдованої фiнансової звiтностi банку разом iз аудиторським звiтом за 2019 рiк".

     14. У Законi України "Про зайнятiсть населення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 24, ст. 243 iз наступними змiнами):

     1) статтю 47 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 47. Допомога по частковому безробiттю

     1. Допомога по частковому безробiттю надається територiальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi зайнятостi населення та трудової мiграцiї, застрахованим особам у разi втрати ними частини заробiтної плати внаслiдок вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалостi робочого часу у зв'язку iз зупиненням (скороченням) виробництва продукцiї без припинення трудових вiдносин у разi, якщо:

     зупинення (скорочення) виробництва на пiдприємствi або в цеху, дiльницi iз замкнутим циклом виробництва (структурний пiдроздiл пiдприємства, у якому здiйснюються всi етапи технологiчного процесу з виробництва певного виду продукцiї у межах такого пiдроздiлу), що має невiдворотний та тимчасовий характер, триває не менше трьох мiсяцiв i не перевищує шести мiсяцiв, не залежить вiд працiвникiв та роботодавця, охопило не менш як 20 вiдсоткiв чисельностi працiвникiв пiдприємства або цеху, дiльницi, у яких скорочення робочого часу становить 30 i бiльше вiдсоткiв на мiсяць;

     зупинення (скорочення) виробництва та тривалостi робочого часу працiвникiв є вимушеним, оскiльки:

     вичерпано всi можливi заходи запобiгання йому, що пiдтверджується узгодженим рiшенням роботодавця та виборного органу профспiлкової органiзацiї, з якою укладено колективний договiр, за результатами консультацiй мiж ними;

     роботодавцем вживаються заходи щодо профiлактики та запобiгання поширенню епiдемiї на виконання вiдповiдного рiшення мiсцевої державної адмiнiстрацiї.

     Про можливе зупинення (скорочення) виробництва роботодавець зобов'язаний повiдомляти територiальний орган письмово за формою та у строки, визначенi центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi зайнятостi населення та трудової мiграцiї.

     2. Право на допомогу по частковому безробiттю мають застрахованi особи, якi протягом 12 мiсяцiв, що передували мiсяцю, в якому почалося скорочення передбаченої законодавством тривалостi робочого часу, працювали не менше шести календарних мiсяцiв, сплачували страховi внески та у яких скорочення тривалостi робочого часу становить 50 i бiльше вiдсоткiв на мiсяць.

     У разi якщо роботодавцем вживаються заходи щодо профiлактики та запобiгання поширенню епiдемiї на виконання вiдповiдного рiшення обласної державної адмiнiстрацiї, право на допомогу по частковому безробiттю мають усi застрахованi особи, з якими роботодавцем оформлено трудовi вiдносини.

     3. Допомога по частковому безробiттю не надається у разi, якщо:

     1) зупинення (скорочення) виробництва носить сезонний характер або виникає виключно з органiзацiйно-виробничих причин;

     2) є можливiсть працевлаштування (тимчасового переведення) працiвникiв на перiод зупинення (скорочення) виробництва на iнших дiльницях, у цехах;

     3) працiвник:

     вiдмовився вiд працевлаштування (тимчасового переведення) на пiдходящу роботу на пiдприємствi з повним робочим днем (тижнем);

     працює на пiдприємствi за сумiсництвом;

     проходить альтернативну (невiйськову) службу.

     4. Допомога по частковому безробiттю встановлюється за кожну годину, на яку працiвниковi було скорочено передбачену законодавством тривалiсть робочого часу, iз розрахунку двох третин тарифної ставки (окладу), встановленої працiвниковi вiдповiдного розряду. Розмiр допомоги визначається пiд час затвердження бюджету Фонду загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття виходячи з фiнансових можливостей i не може перевищувати прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб, встановленого законом.

     5. Виплата працiвникам допомоги по частковому безробiттю здiйснюється пiдприємством з першого дня скорочення тривалостi їх робочого часу за рахунок коштiв Фонду загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття у межах строку зупинення (скорочення) виробництва, але не бiльше 180 календарних днiв протягом року.

     6. У разi порушення гарантiй зайнятостi осiб, яким виплачувалася допомога по частковому безробiттю (розiрвання трудового договору протягом шести мiсяцiв (якщо допомога виплачувалася менше нiж 180 календарних днiв, - протягом перiоду, що дорiвнює перiоду виплати допомоги), з дня закiнчення виплати допомоги з пiдстав, передбачених пунктом 1 статтi 36, частиною третьою статтi 38, пунктом 1 статтi 40 Кодексу законiв України про працю, кошти повертаються в повному обсязi до Фонду загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття.

     Кошти не пiдлягають поверненню у разi, якщо роботодавцем вживалися заходи щодо профiлактики та запобiгання поширенню епiдемiї на виконання вiдповiдного рiшення обласної державної адмiнiстрацiї.

     7. Пiдприємство не може звернутися за наступним одержанням з Фонду загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття коштiв для виплати працiвникам допомоги по частковому безробiттю ранiше, нiж через рiк пiсля закiнчення строку виплати допомоги по частковому безробiттю.

     Перiод виплати допомоги по частковому безробiттю, у разi якщо роботодавцем вживалися заходи щодо профiлактики та запобiгання поширенню епiдемiї на виконання вiдповiдного рiшення обласної державної адмiнiстрацiї, не враховується при розглядi звернення за наступним одержанням допомоги по частковому безробiттю з причин виробничого характеру.

     8. Порядок надання допомоги по частковому безробiттю встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi зайнятостi населення та трудової мiграцiї";

     2) доповнити статтею 471 такого змiсту:

     "Стаття 471. Допомога по частковому безробiттю на перiод здiйснення заходiв щодо запобiгання виникненню та поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України

     1. Допомога по частковому безробiттю надається територiальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi зайнятостi населення та трудової мiграцiї, застрахованим особам у разi втрати ними частини заробiтної плати внаслiдок вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалостi робочого часу у зв'язку iз зупиненням (скороченням) дiяльностi через проведення заходiв щодо запобiгання виникненню та поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України, за зверненням роботодавця для її виплати працiвникам.

     Сума допомоги по частковому безробiттю надається роботодавцям iз числа суб'єктiв малого та середнього пiдприємництва за перiод проведення заходiв щодо запобiгання виникненню та поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Допомога по частковому безробiттю не надається у разi наявностi у роботодавця заборгованостi з виплати заробiтної плати та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, яка виникла протягом п'яти рокiв, що передують року зупинення дiяльностi.

     2. Для отримання допомоги по частковому безробiттю роботодавець має право звернутися до територiального органу центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi зайнятостi населення та трудової мiграцiї, за мiсцем реєстрацiї його як платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування та подає такi документи:

     1) заяву у довiльнiй формi;

     2) копiю наказу iз зазначенням дати початку зупинення (скорочення) виробництва та перелiком заходiв щодо запобiгання виникненню та поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     3) вiдомостi про працiвникiв (прiзвище, iм'я, по батьковi, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний державний орган i мають вiдмiтку в паспортi), у яких виникло право на допомогу по частковому безробiттю згiдно з цiєю статтею;

     4) довiдку про вiдсутнiсть заборгованостi з виплати заробiтної плати та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, що виникла протягом п'яти рокiв, що передують року зупинення (скорочення) виробництва.

     3. Право на допомогу по частковому безробiттю вiдповiдно до цiєї статтi мають застрахованi особи, з якими роботодавцем оформлено трудовi вiдносини (крiм осiб, якi отримують пенсiю).

     4. Допомога по частковому безробiттю встановлюється за кожну годину, на яку працiвниковi було скорочено передбачену законодавством тривалiсть робочого часу, iз розрахунку двох третин тарифної ставки (окладу), встановленої працiвниковi вiдповiдного розряду. Розмiр допомоги визначається виходячи з фiнансових можливостей Фонду i не може перевищувати розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом.

     5. Виплата працiвникам допомоги по частковому безробiттю здiйснюється роботодавцем з першого дня скорочення тривалостi їх робочого часу за рахунок коштiв Фонду у межах строку зупинення (скорочення) виробництва, але не бiльше строку проведення заходiв щодо запобiгання виникненню та поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     6. У разi порушення гарантiй зайнятостi осiб, яким виплачувалася допомога по частковому безробiттю (розiрвання трудового договору протягом шести мiсяцiв (якщо допомога виплачувалася менше нiж 180 календарних днiв, - протягом перiоду, що дорiвнює перiоду виплати допомоги), з дня закiнчення виплати допомоги з пiдстав, передбачених пунктом 1 статтi 40 (крiм повної лiквiдацiї або припинення дiяльностi роботодавця), пунктом 1 статтi 36, частиною третьою статтi 38 Кодексу законiв України про працю, кошти повертаються в повному обсязi до Фонду загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття.

     7. Роботодавець може звернутися за отриманням коштiв для виплати працiвникам допомоги по частковому безробiттю протягом 30 календарних днiв з дня зупинення (скорочення) виробництва.

     Перiод виплати допомоги по частковому безробiттю у разi, якщо роботодавцем вживалися заходи щодо запобiгання виникненню та поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України, не враховується при розглядi звернення за наступним одержанням допомоги по частковому безробiттю з причин виробничого характеру.

     8. Рiшення про надання допомоги по частковому безробiттю приймається територiальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi зайнятостi населення та трудової мiграцiї, на регiональному рiвнi протягом трьох робочих днiв з дня подання роботодавцем документiв, передбачених цiєю статтею, до територiального органу центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi зайнятостi населення та трудової мiграцiї за мiсцем реєстрацiї як платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування";

     3) роздiл XI "Прикiнцевi та перехiднi положення" доповнити пунктом 51 такого змiсту:

     "51. Установити, що на перiод здiйснення заходiв щодо запобiгання виникненню та поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України:

     Кабiнет Мiнiстрiв України має право вирiшувати питання щодо тимчасового призупинення видачi дозволiв на застосування працi iноземцiв та осiб без громадянства, в тому числi в окремих регiонах чи на окремi види дiяльностi;

     центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi зайнятостi населення та трудової мiграцiї, має право визначати особливостi реєстрацiї, перереєстрацiї, надання статусу безробiтного та призначення виплати допомоги по безробiттю, вiдмiннi вiд встановленого порядку;

     статус безробiтного надається особам з першого дня реєстрацiї їх у територiальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi зайнятостi населення та трудової мiграцiї, за їх особистою заявою без вимог до наявностi пiдходящої роботи".

     15. Роздiл XII "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2017 р., N 38 - 39, ст. 380) доповнити пунктом 11 такого змiсту:

     "11. Тривалiсть навчального року у закладах освiти встановлюється спецiальними законами. У разi встановлення заборони учасникам освiтнього процесу вiдвiдувати заклади освiти, тимчасово, на перiод здiйснення заходiв щодо запобiгання виникненню та поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України, дата початку та/або закiнчення вiдповiдного навчального року (рокiв) визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     16. Статтю 18 Закону України "Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробiв та пального" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст. 345 iз наступними змiнами) доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Тимчасово встановити, що положення статтi 71 цього Закону не застосовуються:

     до 30 квiтня 2020 року для виробникiв дезiнфекцiйних засобiв (код згiдно з УКТ ЗЕД 3808 94 90 00);

     до 31 травня 2020 року для виробникiв лiкарських засобiв, що здiйснюють виробництво дезiнфекцiйних засобiв з використанням спирту етилового, акцизний податок з якого справляється за ставкою 0 гривень за 1 лiтр 100-вiдсоткового спирту".

     17. Статтю 15 Закону України "Про державну соцiальну допомогу малозабезпеченим сiм'ям" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 35, ст. 290; 2011 р., N 25, ст. 189) доповнити пунктом 12 такого змiсту:

     "12. Установити, що визначений частиною першою статтi 6 цього Закону строк виплати державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям, яким вона була призначена ранiше, продовжується без подання необхiдних документiв на перiод здiйснення заходiв щодо запобiгання виникненню та поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України, з подальшим проведенням перерахунку розмiру виплаченої державної соцiальної допомоги на пiдставi заяви та необхiдних документiв, поданих пiсля закiнчення термiну дiї зазначених заходiв".

     18. Роздiл VIII "Прикiнцевi положення" Закону України "Про державну допомогу сiм'ям з дiтьми" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 20, ст. 102; 2015 р., N 10, ст. 62) доповнити пунктом 11 такого змiсту:

     "11. Установити, що визначенi статтею 6 цього Закону строки звернення щодо призначення державної допомоги сiм'ям з дiтьми продовжуються на перiод здiйснення заходiв щодо запобiгання виникненню та поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України, та один мiсяць пiсля дати його завершення".

     19. Роздiл XV "Прикiнцевi положення" Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 49 - 51, ст. 376 iз наступними змiнами) доповнити пунктом 146 такого змiсту:

     "146. У разi пропуску в перiод здiйснення заходiв щодо запобiгання виникненню та поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України, строку повторного огляду медико-соцiальної експертизи особою з iнвалiднiстю виплата пенсiї по iнвалiдностi не зупиняється до закiнчення термiну дiї зазначених заходiв з подальшим проведенням перерахунку розмiру виплаченої пенсiї на пiдставi заяви та результатiв переогляду особи з iнвалiднiстю".

     20. Закон України "Про пенсiйне забезпечення осiб, звiльнених з вiйськової служби, та деяких iнших осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399 iз наступними змiнами) доповнити роздiлом IX такого змiсту:

"Роздiл IX
ПРИКIНЦЕВI ТА ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ

     Кабiнету Мiнiстрiв України:

     вжити заходи щодо недопущення зменшення розмiру виплат пенсiй, а також щодо проведення iндексацiї пенсiй, пiсля завершення здiйснення заходiв щодо запобiгання виникненню та поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     21. Статтю 18 Закону України "Про державну соцiальну допомогу особам з iнвалiднiстю з дитинства та дiтям з iнвалiднiстю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 1, ст. 2 iз наступними змiнами) доповнити пунктами 21 i 22 такого змiсту:

     "21. У разi пропуску в перiод здiйснення заходiв щодо запобiгання виникненню та поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України, строку переогляду особою з iнвалiднiстю з дитинства або дитиною з iнвалiднiстю виплата державної соцiальної допомоги не зупиняється до закiнчення термiну дiї зазначених заходiв з подальшим проведенням перерахунку розмiру виплаченої державної соцiальної допомоги на пiдставi заяви та результатiв переогляду особи з iнвалiднiстю з дитинства або дитини з iнвалiднiстю.

     22. Вжити заходи щодо недопущення зменшення розмiру виплат державної соцiальної допомоги, а також проведення iндексацiї виплат, пiсля завершення здiйснення заходiв щодо запобiгання виникненню та поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     22. Статтю 18 Закону України "Про державну соцiальну допомогу особам, якi не мають права на пенсiю, та особам з iнвалiднiстю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 33 - 34, ст. 404; 2005 р., N 25, ст. 338) доповнити пунктом 31 такого змiсту:

     "31. Установити, що визначенi частиною першою статтi 5 цього Закону строки звернення за допомогою продовжуються на перiод здiйснення заходiв щодо запобiгання виникненню та поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України, та один мiсяць пiсля дати його завершення.

     У разi пропуску в перiод здiйснення заходiв щодо запобiгання виникненню та поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України, строку переогляду особою з iнвалiднiстю виплата державної соцiальної допомоги не зупиняється до закiнчення термiну дiї зазначених заходiв з подальшим проведенням перерахунку розмiру виплаченої державної соцiальної допомоги на пiдставi заяви та результатiв переогляду особи з iнвалiднiстю".

     23. Пункт 10 частини першої статтi 13 Закону України "Про розвиток та державну пiдтримку малого i середнього пiдприємництва в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 3, ст. 23) виключити.

     24. Роздiл VIII "Прикiнцевi положення" Закону України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 22, ст. 171; 2013 р., N 24, ст. 243; 2014 р., N 20 - 21, ст. 745) доповнити пунктом 32 такого змiсту:

     "32. Установити, що на перiод здiйснення заходiв щодо запобiгання виникненню та поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України:

     допомога по безробiттю призначається з першого дня надання статусу безробiтного;

     виплата допомоги по безробiттю може здiйснюватися без особистого вiдвiдування безробiтним територiального органу центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi зайнятостi населення та трудової мiграцiї, за умови пiдтвердження безробiтним намiру перебування у статусi безробiтного будь-якими засобами комунiкацiї (телефонний зв'язок, електроннi засоби тощо)".

     25. Роздiл VI "Заключнi положення" Закону України "Про полiтичнi партiї в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 23, ст. 118) доповнити пунктом 5 такого змiсту:

     "5. Установити, що звiти про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру полiтичних партiй, передбаченi статтею 17 цього Закону, кiнцевий термiн подання яких припадає на перiод здiйснення заходiв щодо запобiгання виникненню та поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України, подаються не пiзнiше нiж на сороковий день пiсля закiнчення здiйснення заходiв щодо запобiгання виникненню та поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     26. Роздiл V "Прикiнцевi положення" Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 40, ст. 365 iз наступними змiнами) доповнити пунктом 12 такого змiсту:

     "12. Особи, вiдповiдальнi за своєчасне та у повному обсязi подання та оприлюднення фiнансової звiтностi, визначенi статтею 11 цього Закону, звiльняються вiд вiдповiдальностi за порушення строкiв оприлюднення фiнансової звiтностi за 2019 рiк або консолiдованої фiнансової звiтностi за 2019 рiк разом з аудиторським звiтом у разi, якщо така звiтнiсть буде оприлюднена у перiод дiї карантину, встановленого з метою запобiгання поширенню на територiї України коронавiрусної хвороби (COVID-19), або протягом 90 календарних днiв з дня, наступного за днем завершення такого карантину, але не пiзнiше 31 грудня 2020 року, а для пiдприємств, якi є емiтентами цiнних паперiв, протягом строку, встановленого пунктом 7 роздiлу VII "Прикiнцевi положення" Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", але не пiзнiше 31 грудня 2020 року".

     27. Частину першу статтi 20 Закону України "Про цiни i цiноутворення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 19 - 20, ст. 190) викласти в такiй редакцiї:

     "1. До суб'єктiв господарювання застосовуються адмiнiстративно-господарськi санкцiї за:

     1) порушення вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цiн - вилучення необґрунтовано одержаної виручки, що становить позитивну рiзницю мiж фактичною виручкою вiд продажу (реалiзацiї) товару та виручкою за цiнами, сформованими вiдповiдно до запровадженого способу регулювання (крiм тих, що на постiйнiй основi надають житлово-комунальнi послуги або мають адресного споживача), та штраф у розмiрi 100 вiдсоткiв необґрунтовано одержаної виручки;

     2) стягнення плати за товари, якi згiдно iз законодавством надаються безоплатно, - штраф у розмiрi 100 вiдсоткiв вартостi проданих (реалiзованих) товарiв;

     3) надання уповноваженим органам недостовiрних вiдомостей - штраф у розмiрi 1000 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     4) невиконання приписiв уповноважених органiв або створення перешкод для виконання покладених на них функцiй - штраф у розмiрi 2000 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян".

     28. У Законi України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 9, ст. 79 iз наступними змiнами):

     1) абзац дев'ятий частини другої статтi 3 викласти в такiй редакцiї:

     "актiв, прийнятих з питань запровадження та здiйснення заходiв правового режиму воєнного, надзвичайного стану, оголошення зони надзвичайної екологiчної ситуацiї на перiод здiйснення заходiв щодо запобiгання виникненню та поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України, а також з питань мобiлiзацiї та демобiлiзацiї";

     2) статтю 40 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 40. Особливостi здiйснення регуляторної дiяльностi в умовах воєнного, надзвичайного стану та оголошення зони надзвичайної екологiчної ситуацiї

     В умовах воєнного, надзвичайного стану, оголошення зони надзвичайної екологiчної ситуацiї, на перiод здiйснення заходiв щодо запобiгання виникненню та поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України, вiдповiдно до Конституцiї України та в установленому порядку регуляторна дiяльнiсть здiйснюється з урахуванням обмежень прав i свобод людини i громадянина, якi в умовах воєнного та надзвичайного стану, оголошення зони надзвичайної екологiчної ситуацiї встановлюються вiдповiдно до Конституцiї України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану", Закону України "Про правовий режим надзвичайного стану" та Закону України "Про зону надзвичайної екологiчної ситуацiї".

     29. Роздiл VII "Прикiнцевi положення" Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 31, ст. 268) доповнити пунктом 7 такого змiсту:

     "7. Тимчасово, у зв'язку з проведенням заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню та поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), положення статтi 40 цього Закону щодо строкiв розкриття рiчної iнформацiї про емiтента за 2019 рiк не застосовуються у 2020 роцi. Така рiчна iнформацiя може бути розкрита емiтентами цiнних паперiв до 30 квiтня 2020 року, а пiсля зазначеної дати розкривається протягом п'яти робочих днiв пiсля:

     проведення загальних зборiв акцiонерiв в порядку, встановленому пунктом 10 роздiлу XVII Закону України "Про акцiонернi товариства";

     проведення загальних зборiв учасникiв товариств з обмеженою вiдповiдальнiстю, якi є емiтентами цiнних паперiв, в порядку, встановленому пунктом 51 глави VIII Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою вiдповiдальнiстю".

     30. Роздiл XVII "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про акцiонернi товариства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2008 р., N 50 - 51, ст. 384 iз наступними змiнами) доповнити пунктами 10 - 12 такого змiсту:

     "10. Тимчасово, у зв'язку з проведенням заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню та поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), норми статтi 32 Закону України "Про акцiонернi товариства" щодо строкiв проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв не застосовуються у 2020 роцi. При цьому проведення загальних зборiв акцiонерiв у 2020 роцi в строки, встановленi цим Законом пiд час дiї карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України з метою запобiгання поширенню на територiї України коронавiрусної хвороби (COVID-19), не є порушенням цього Закону. Рiчнi загальнi збори акцiонерiв за результатами 2019 фiнансового року мають бути проведенi у строк не пiзнiше трьох мiсяцiв пiсля дати завершення карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України з метою запобiгання поширенню на територiї України коронавiрусної хвороби (COVID-19).

     У разi якщо в силу дiї обмежувальних заходiв у зв'язку з дiєю карантину на територiї України неможливим є проведення загальних зборiв акцiонерiв в порядку, встановленому цим Законом, загальнi збори акцiонерiв можуть бути проведенi дистанцiйно в порядку та строки, визначенi тимчасовим порядком дистанцiйного проведення загальних зборiв, затвердженого Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     11. Установити, що у разi завершення строку повноважень членiв наглядових рад акцiонерних товариств у 2020 роцi повноваження таких членiв наглядових рад продовжуються в повному обсязi до дати проведення загальних зборiв акцiонерiв у порядку, встановленому пунктом 10 цього роздiлу.

     12. Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку невiдкладно розробити та затвердити тимчасовий порядок скликання та дистанцiйного проведення загальних зборiв акцiонерiв у зв'язку iз здiйсненням заходiв щодо запобiгання виникненню i поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Нормативно-правовий акт, зазначений у цьому пунктi, розробляється, розглядається, приймається та оприлюднюється без урахування вимог Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi".

     Такий акт, прийнятий Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку на виконання цього Закону, не пiдлягає державнiй реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України. Зазначений акт Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку оприлюднюється на її офiцiйному веб-сайтi та набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування.

     Офiцiйним опублiкуванням такого акта Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вважається його оприлюднення на офiцiйному веб-сайтi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку".

     31. Роздiл IX "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про iнститути спiльного iнвестування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 29, ст. 337) доповнити пунктами 16 - 18 такого змiсту:

     "16. Тимчасово, у зв'язку з проведенням заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню та поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), норми статтi 16 Закону України "Про iнститути спiльного iнвестування" щодо строкiв проведення рiчних загальних зборiв корпоративного фонду не застосовуються у 2020 роцi. При цьому проведення загальних зборiв корпоративного фонду у 2020 роцi в строки, встановленi цим Законом пiд час дiї карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України з метою запобiгання поширенню на територiї України коронавiрусної хвороби (COVID-19), не є порушенням цього Закону. Рiчнi загальнi збори корпоративного фонду у 2020 роцi за результатами 2019 фiнансового року мають бути проведенi у строк не пiзнiше трьох мiсяцiв пiсля дати завершення карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України з метою запобiгання поширенню на територiї України коронавiрусної хвороби (COVID-19).

     У разi якщо в силу дiї обмежувальних заходiв у зв'язку з дiєю карантину на територiї України неможливим є проведення загальних зборiв корпоративного фонду в порядку, встановленому цим Законом, загальнi збори корпоративного фонду можуть бути проведенi дистанцiйно в порядку та строки, визначенi тимчасовим порядком дистанцiйного проведення загальних зборiв, затвердженого Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     17. Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку невiдкладно розробити та затвердити тимчасовий порядок скликання та дистанцiйного проведення загальних зборiв корпоративного фонду у зв'язку iз здiйсненням заходiв щодо запобiгання виникненню i поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Нормативно-правовий акт, зазначений у цьому пунктi, розробляється, розглядається, приймається та оприлюднюється без урахування вимог Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi".

     Такий акт, прийнятий Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку на виконання цього Закону, не пiдлягає державнiй реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України. Зазначений акт Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку оприлюднюється на її офiцiйному веб-сайтi та набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування.

     Офiцiйним опублiкуванням такого акта Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вважається його оприлюднення на офiцiйному веб-сайтi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

     18. Тимчасово, у зв'язку з проведенням заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню та поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), положення статтi 75 Закону України "Про iнститути спiльного iнвестування" щодо строкiв розкриття рiчного звiту щодо дiяльностi iнституту спiльного iнвестування за 2019 рiк не застосовуються у 2020 роцi. Такий рiчний звiт може бути розкритий компанiєю з управлiння активами до 1 квiтня 2020 року, а пiсля зазначеної дати розкривається протягом п'яти робочих днiв пiсля:

     проведення загальних зборiв корпоративного фонду в порядку, встановленому пунктом 16 цього роздiлу;

     прийняття уповноваженим органом компанiї з управлiння активами пайового фонду рiшення про затвердження рiчного звiту фонду в порядку, визначеному законодавством та регламентом такого фонду".

     32. Главу VIII "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою вiдповiдальнiстю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2018 р., N 13, ст. 69) доповнити пунктами 51 i 52 такого змiсту:

     "51. Тимчасово, у зв'язку з проведенням заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню та поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), норми статтi 31 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою вiдповiдальнiстю" щодо строкiв проведення рiчних загальних зборiв учасникiв не застосовуються у 2020 роцi до товариств, якi є емiтентами цiнних паперiв. При цьому проведення загальних зборiв учасникiв у 2020 роцi в строки, встановленi цим Законом пiд час дiї карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України з метою запобiгання поширенню на територiї України коронавiрусної хвороби (COVID-19), не є порушенням цього Закону. Рiчнi загальнi збори учасникiв за результатами 2019 фiнансового року мають бути проведенi у строк не пiзнiше трьох мiсяцiв пiсля дати завершення карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України з метою запобiгання поширенню на територiї України коронавiрусної хвороби (COVID-19).

     У разi якщо в силу дiї обмежувальних заходiв у зв'язку iз дiєю карантину на територiї України є неможливим проведення загальних зборiв учасникiв в порядку, встановленому цим Законом, загальнi збори учасникiв товариств, якi є емiтентами цiнних паперiв, можуть бути проведенi дистанцiйно в порядку та строки, визначенi тимчасовим порядком дистанцiйного проведення загальних зборiв, затвердженим Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     52. Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку невiдкладно розробити та затвердити тимчасовий порядок скликання та дистанцiйного проведення загальних зборiв учасникiв товариств, якi є емiтентами цiнних паперiв, у зв'язку iз здiйсненням заходiв щодо запобiгання виникненню i поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Нормативно-правовий акт, зазначений у цьому пунктi, розробляється, розглядається, приймається та оприлюднюється без урахування вимог Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi".

     Такий акт, прийнятий Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку на виконання цього Закону, не пiдлягає державнiй реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України. Зазначений акт Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку оприлюднюється на її офiцiйному веб-сайтi та набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування. Офiцiйним опублiкуванням такого акта Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вважається його оприлюднення на офiцiйному веб-сайтi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку".

     33. Роздiл IX "Прикiнцевi положення" Закону України "Про кредитнi спiлки" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 15, ст. 101) доповнити пунктами 5 - 7 такого змiсту:

     "5. Тимчасово, у зв'язку з проведенням заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню та поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), норми статтi 14 Закону України "Про кредитнi спiлки" щодо строкiв проведення загальних зборiв членiв кредитних спiлок не застосовуються у 2020 роцi. При цьому скликання та проведення загальних зборiв членiв кредитних спiлок у 2020 роцi в строки, встановленi цим Законом пiд час дiї карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України з метою запобiгання поширенню на територiї України коронавiрусної хвороби (COVID-19), не є порушенням цього Закону. Загальнi збори членiв кредитних спiлок за результатами 2019 фiнансового року мають бути проведенi у строк, що не перевищує трьох мiсяцiв з дати завершення карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України з метою запобiгання поширенню на територiї України коронавiрусної хвороби (COVID-19).

     У разi якщо в силу дiї обмежувальних заходiв у зв'язку iз дiєю карантину на територiї України є неможливим проведення загальних зборiв членiв кредитних спiлок в порядку, встановленому цим Законом, загальнi збори членiв кредитних спiлок можуть бути скликанi та проведенi дистанцiйно в порядку та строки, визначенi тимчасовим порядком дистанцiйного проведення загальних зборiв, затвердженим Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг.

     6. Встановити, що у разi завершення строку повноважень членiв спостережних рад та ревiзiйних комiсiй кредитних спiлок у 2020 роцi повноваження таких членiв спостережних рад та ревiзiйних комiсiй продовжуються в повному обсязi до дати проведення загальних зборiв членiв кредитних спiлок в порядку, встановленому пунктом 5 цього роздiлу.

     7. Нацiональнiй комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, невiдкладно розробити та затвердити тимчасовий порядок скликання та дистанцiйного проведення загальних зборiв членiв кредитних спiлок у зв'язку iз здiйсненням заходiв щодо запобiгання виникненню i поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Нормативно-правовий акт, зазначений у цьому пунктi, розробляється, розглядається, приймається та оприлюднюється без урахування вимог Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi".

     Такий акт, прийнятий Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, на виконання цього Закону, не пiдлягає державнiй реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України. Зазначений акт Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, оприлюднюється на її офiцiйному веб-сайтi та набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування. Офiцiйним опублiкуванням такого акта Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, вважається його оприлюднення на офiцiйному веб-сайтi Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг".

     34. Пункти 3 та 5 роздiлу II "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про внесення змiн до Податкового кодексу України та iнших законiв України щодо пiдтримки платникiв податкiв на перiод здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19)" вiд 17 березня 2020 року N 533-IX викласти в такiй редакцiї:

     "3. Тимчасово, до 30 червня 2020 року, забороняється проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходiв iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi, крiм державного нагляду (контролю):

     за дiяльнiстю суб'єктiв господарювання, якi вiдповiдно до затверджених Кабiнетом Мiнiстрiв України критерiїв оцiнки ступеня ризику вiд провадження господарської дiяльностi вiднесенi до суб'єктiв господарювання з високим ступенем ризику;

     у сферi дотримання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цiн;

     у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення";

     "5. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     1) в межах своїх повноважень забезпечити контроль за цiнами на лiкарськi засоби, товари медичного призначення та соцiально значущi товари;

     2) протягом тижня з дня набрання чинностi цим Законом встановити додатковi, до встановлених законодавством, доплати до заробiтної плати медичним та iншим працiвникам, якi безпосередньо зайнятi на роботах з лiквiдацiї захворювання серед людей на коронавiрусну хворобу (COVID-19), у розмiрi до 300 вiдсоткiв заробiтної плати на перiод виконання заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй коронавiрусної хвороби (COVID-19), визначений у рiшеннi Кабiнету Мiнiстрiв України про встановлення карантину, до завершення виконання цих заходiв".

     35. У Законi України "Про захист населення вiд iнфекцiйних хвороб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 29, ст. 228 iз наступними змiнами):

     1) статтю 3 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 3. Повноваження Кабiнету Мiнiстрiв України у сферi захисту населення вiд iнфекцiйних хвороб

     Кабiнет Мiнiстрiв України у сферi захисту населення вiд iнфекцiйних хвороб:

     розробляє i здiйснює вiдповiднi державнi цiльовi програми;

     забезпечує фiнансування та матерiально-технiчне постачання закладiв охорони здоров'я, органiв державної санiтарно-епiдемiологiчної служби, пiдприємств, установ та органiзацiй, залучених до проведення заходiв i робiт, пов'язаних з лiквiдацiєю епiдемiй, координує проведення цих заходiв i робiт;

     координує та спрямовує роботу мiнiстерств, iнших органiв виконавчої влади;

     укладає мiжурядовi договори;

     розробляє та затверджує перелiк товарiв протиепiдемiчного призначення, що необхiднi для запобiгання поширенню епiдемiй, пандемiй, у тому числi поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-2019);

     розробляє та затверджує перелiк товарiв, що мають iстотну соцiальну значущiсть;

     встановлює граничнi цiни для оптової та роздрiбної торгiвлi товарами протиепiдемiчного призначення, що необхiднi для запобiгання поширенню епiдемiй, пандемiй, у тому числi поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), та/або товарами, що мають iстотну соцiальну значущiсть, з урахуванням постачальницько-збутової надбавки та граничної торговельної (роздрiбної) надбавки;

     встановлює пiд час дiї карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України, заборону скуповування та перепродажу за цiнами, що перевищують встановленi граничнi цiни для оптової та роздрiбної торгiвлi, з урахуванням постачальницько-збутової надбавки та граничної торговельної (роздрiбної) надбавки товарiв протиепiдемiчного призначення, що необхiднi для запобiгання поширенню епiдемiй, пандемiй, та/або товарiв, що мають iстотну соцiальну значущiсть;

     вирiшує iншi питання у межах повноважень, визначених законом";

     2) роздiл X "Прикiнцевi положення" доповнити пунктами 21, 22 та 23 такого змiсту:

     "21. Тимчасово, на час дiї карантину, запровадженого у зв'язку з поширенням коронавiрусної хвороби (COVID-19), та/або запровадження надзвичайного стану у зв'язку iз запобiганням виникненню i поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19) та з метою забезпечення виробництва дезiнфекцiйних засобiв, дозволити:

     виробництво дезiнфекцiйних засобiв (код згiдно з УКТ ЗЕД 3808 94 90 00) без їх державної реєстрацiї у встановленому законодавством порядку, за умови вiдсутностi у такому дезiнфекцiйному засобi дiючих речовин, небезпечних для здоров'я людини;

     застосування дезiнфекцiйних засобiв (код згiдно з УКТ ЗЕД 3808 94 90 00), не зареєстрованих у встановленому законодавством порядку, за умови вiдсутностi у такому дезiнфекцiйному засобi дiючих речовин, небезпечних для здоров'я людини.

     22. Тимчасово, на перiод здiйснення заходiв щодо запобiгання виникненню i поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України, громадяни України, якi повертаються до України з країн, де виявлено особливо небезпечнi iнфекцiйнi хвороби, зобов'язанi виконувати обмежувальнi протиепiдемiчнi заходи, встановленi уповноваженими органами, у тому числi щодо перебування в iзоляцiї на визначений цими органами термiн.

     23. Тимчасово, на перiод здiйснення заходiв щодо запобiгання виникненню i поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України, з урахуванням епiдемiчної ситуацiї, можуть бути запровадженi обмежувальнi протиепiдемiчнi заходи щодо фiзичних осiб.

     За порушення встановлених обмежувальних протиепiдемiчних заходiв особи несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законом".

     36. У роздiлi VIII "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 2 - 3, ст. 11 iз наступними змiнами):

     1) у пунктi 911 слова та цифри "з 1 по 31 березня та з 1 по 30 квiтня" замiнити словами та цифрами "з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квiтня та з 1 по 31 травня";

     2) у пунктi 912 цифри та слово "18 травня" замiнити цифрами та словом "31 травня";

     3) доповнити пунктами 913 та 914 такого змiсту:

     "913. Тимчасово, на перiод до 31 травня 2020 року (включно), зупиняється встановлений цим Законом строк розгляду скарг платникiв податкiв єдиного внеску, що надiйшли/надiйдуть до 31 травня 2020 року та/або якi не розглянутi станом на 18 березня 2020 року. Таке зупинення не породжує будь-яких наслiдкiв, передбачених частиною четвертою статтi 25 цього Закону.

     Податковий орган, який розглядає скаргу платника єдиного внеску, зобов'язаний прийняти вмотивоване рiшення та надiслати його платнику єдиного внеску на адресу платника єдиного внеску поштою з повiдомленням про вручення або надати йому пiд розписку.

     914. Тимчасово, до 31 травня 2020 року (включно), продовжується строк подачi скарг платникiв єдиного внеску, термiн подачi яких припадає на перiод з 18 березня до 31 травня 2020 року".

     37. Пункт 1 роздiлу II "Прикiнцевi положення" Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19)" вiд 17 березня 2020 року N 530-IX викласти в такiй редакцiї:

     "1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     Пункти 3, 4, 5 та 10 роздiлу I цього Закону дiють протягом трьох мiсяцiв з дня опублiкування цього Закону".

     38. У Законi України "Про телебачення i радiомовлення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 18, ст. 155):

     1) статтю 58 доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. Журналiст телерадiоорганiзацiї має право по пред'явленнi редакцiйного посвiдчення чи iншого документа, що пiдтверджує його професiйну належнiсть або повноваження, наданi телерадiоорганiзацiєю, перебувати в районi стихiйного лиха, катастроф, в мiсцях аварiй, масових безпорядкiв, на мiтингах i демонстрацiях, на територiях, де оголошено надзвичайну ситуацiю, та безперешкодно виконувати свої професiйнi обов'язки";

     2) роздiл X "Прикiнцевi положення" доповнити пунктами 31 та 32 такого змiсту:

     "31. Встановити, що пiд час карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України з метою запобiгання поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), до складу унiверсальної програмної послуги входять iнформацiйнi, iнформацiйно-аналiтичнi, iнформацiйно-пiзнавальнi телерадiопрограми телерадiоорганiзацiй загальнонацiональної категорiї мовлення, якi вiдповiдно до лiцензiй на мовлення здiйснюють ефiрне телевiзiйне мовлення або цифрове мовлення з використанням радiочастотного ресурсу на територiї розташування вiдповiдної багатоканальної телемережi. Провайдери програмної послуги забезпечують включення таких телепрограм до всiх пакетiв програм, якi вони пропонують абонентам, та забезпечують отримання таких телерадiопрограм усiма абонентами без стягнення будь-якої плати з телерадiоорганiзацiй, крiм випадкiв коли телерадiоорганiзацiя подала до Нацiональної ради заяву про невходження та/або вихiд зi складу унiверсальної програмної послуги та повiдомила про це провайдера програмної послуги.

     32. Тимчасово, на перiод здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню та поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), порушення строкiв, встановлених частинами другою - третьою статтi 59 цього Закону щодо подачi звiтiв за попереднiй (звiтний) рiк дiяльностi, не є порушенням цього Закону. При цьому такi звiти мають бути поданi телерадiоорганiзацiями у строк, що не перевищує 30 днiв з дати завершення карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України з метою запобiгання поширенню на територiї України коронавiрусної хвороби (COVID-19)".

     39. У Законi України "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо детiнiзацiї розрахункiв у сферi торгiвлi i послуг" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2019 р., N 46, ст. 297 iз наступними змiнами):

     1) абзац другий пункту 15 роздiлу I виключити;

     2) абзац третiй пункту 1 роздiлу II "Прикiнцевi положення" виключити.

     40. Роздiл XIII "Прикiнцевi положення" Закону України "Про запобiгання корупцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 49, ст. 2056 iз наступними змiнами) доповнити пунктом 22 такого змiсту:

     "22. Встановити, що заборона, передбачена статтею 54 цього Закону, не поширюється на кошти та/або товари, за перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України, якi добровiльно перерахованi (переданi) центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я, та/або iншим центральним органам виконавчої влади, якi реалiзують державну полiтику у сферах санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення, контролю якостi та безпеки лiкарських засобiв, протидiї ВIЛ-iнфекцiї/СНIДу та iншим соцiально небезпечним захворюванням, та/або структурним пiдроздiлам з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй, протягом дiї карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до Закону України "Про захист населення вiд iнфекцiйних хвороб" у зв'язку iз поширенням на територiї України коронавiрусної хвороби (COVID-19)".

     41. Статтю 22 Закону України "Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 20 - 21, ст. 190 iз наступними змiнами) доповнити пунктом 51 такого змiсту:

     "51) приймає рiшення щодо необхiдностi вжиття роботодавцями заходiв щодо профiлактики та запобiгання поширенню епiдемiй, пандемiй".

     42. У пунктах 3 та 4 роздiлу VI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про житлово-комунальнi послуги" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2018 р., N 1, ст. 1, N 23, ст. 211) слова "протягом одного року з дати введення в дiю цього Закону" та "протягом одного року з дня введення в дiю цього Закону" замiнити словами i цифрами "протягом п'яти мiсяцiв з дня завершення заходiв щодо запобiгання виникненню та поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     43. Пункт 2 роздiлу IV "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про споживче кредитування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2017 р., N 1, ст. 2) викласти в такiй редакцiї:

     "2. Дiя цього Закону поширюється на договори про споживчий кредит, укладенi пiсля дня набрання чинностi цим Законом, крiм пункту 6 цього роздiлу, дiя якого поширюється на всi договори про споживчий кредит".

     44. Роздiл V "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170 iз наступними змiнами) доповнити пунктом 111 такого змiсту:

     "111. Установити, що в перiод карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України з метою запобiгання поширенню на територiї України коронавiрусної хвороби (COVID-19):

     1) пленарнi засiдання мiсцевих рад, засiдання виконавчих комiтетiв сiльських, селищних, мiських рад, постiйних депутатських комiсiй можуть проводитися в режимi вiдеоконференцiї або аудiоконференцiї (дистанцiйне засiдання), крiм питань, що потребують таємного голосування;

     2) у разi вiдсутностi у регламентi ради, виконавчого комiтету ради, положеннi про постiйнi комiсiї порядку проведення дистанцiйних засiдань, такий порядок визначається сiльським, селищним, мiським головою, а у випадках, передбачених цим Законом, особою, яка виконує цi повноваження чи головує на засiданнi колегiального органу, до внесення змiн у вiдповiдний регламент чи положення;

     3) порядок проведення дистанцiйних засiдань повинен забезпечувати:

     можливiсть реалiзацiї прав депутатiв мiсцевих рад, членiв виконавчого комiтету ради;

     iдентифiкацiю особи, яка бере участь у засiданнi колегiального органу;

     встановлення та фiксацiю результатiв голосування щодо кожного питання;

     4) до порядку денного дистанцiйних засiдань можуть включатися виключно питання невiдкладного внесення змiн до мiсцевого бюджету, iншi питання щодо невiдкладних робiт з лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайних ситуацiй або якнайшвидшої лiквiдацiї особливо тяжких надзвичайних ситуацiй, спричинених спалахами, епiдемiями та пандемiями, чи реалiзацiї повноважень, пов'язаних з такими обставинами, процедурнi питання;

     5) рiшення про дистанцiйне засiдання доводиться до вiдома депутатiв, членiв виконавчого комiтету i населення не пiзнiш як за 24 години до його початку iз зазначенням порядку денного та порядку вiдкритого доступу до трансляцiї дистанцiйного засiдання мiсцевої ради. Рiшення про дистанцiйне засiдання розмiщується на офiцiйному веб-сайтi ради з одночасним направленням цiєї iнформацiї та проектiв актiв iз супровiдними документами на офiцiйну електронну адресу кожного члена колегiального органу.

     Запис дистанцiйного засiдання є невiд'ємною частиною протоколу засiдання;

     6) на проекти рiшень, рiшення органiв мiсцевого самоврядування, їх посадових осiб, що передбаченi цим пунктом, не поширюються вимоги Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi", частини третьої статтi 15 Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї", Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання".

     45. Основи законодавства України про охорону здоров'я (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19 iз наступними змiнами) доповнити роздiлом XIII такого змiсту:

"Роздiл XIII
ПРИКIНЦЕВI ТА ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ

     1. В iнтересах лiкування особи, хворої на коронавiрусну хворобу (COVID-19), пiдтверджену за результатами лабораторного тестування, можуть також застосовуватися методи лiкування та/або профiлактики коронавiрусної хвороби (COVID-19), якщо такi методи профiлактики та/або лiкування допущенi офiцiйним органом Сполучених Штатiв Америки, країн - членiв Європейського Союзу, Великобританiї, Швейцарської Конфедерацiї, Японiї, Австралiї, Канади, Китайської Народної Республiки, Держави Iзраїль до застосування при лiкуваннi та/або профiлактицi коронавiрусної хвороби (COVID-19) у вiдповiднiй країнi або на територiї Європейського Союзу вiдповiдно до рiшення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я, за умови отримання згоди на медичне втручання вiдповiдно до цих Основ".

     46. Роздiл V "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про приватизацiю державного i комунального майна" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2018 р., N 12, ст. 68; 2019 р., N 46, ст. 302) доповнити пунктом 72 такого змiсту:

     "72. Тимчасово, на перiод встановлення Кабiнетом Мiнiстрiв України карантину та обмежувальних заходiв щодо запобiгання виникненню та поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), приватизацiя (продаж) об'єктiв великої приватизацiї припиняється".

     47. В абзацi шостому пункту 1 роздiлу II "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких iнших законодавчих актiв України щодо покращення адмiнiстрування та перегляду ставок окремих податкiв i зборiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2018 р., N 49, ст. 399; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 18 грудня 2019 року N 391-IX) слово "квiтня" замiнити словом "липня", а слово "липня" - словом "жовтня".

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку прийняти нормативно-правовi акти, необхiднi для реалiзацiї цього Закону.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України, Мiнiстерству внутрiшнiх справ України, Нацiональнiй полiцiї, обласним, Київськiй мiськiй державним адмiнiстрацiям разом з органами мiсцевого самоврядування при здiйсненнi заходiв щодо запобiгання виникненню та поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України, забезпечувати безперешкодне пересування журналiстiв по територiї України, в тому числi на територiях, де оголошено надзвичайну ситуацiю.

     4. На перiод дiї карантину або обмежувальних заходiв, пов'язаних iз поширенням коронавiрусної хвороби (COVID-19), та протягом 30 днiв з дня його вiдмiни:

     забороняється здiйснення перевiрок фактичного мiсця проживання/перебування внутрiшньо перемiщених осiб при призначеннi (вiдновленнi) соцiальних виплат;

     комiсiї з питань призначення (вiдновлення) соцiальних виплат внутрiшньо перемiщеним особам приймають рiшення про призначення (вiдновлення) або вiдмову в призначеннi (вiдновленнi) соцiальних виплат без акта обстеження матерiально-побутових умов сiм'ї;

     продовжується виплата внутрiшньо перемiщеним особам соцiальних виплат (пенсiй (щомiсячного довiчного грошового утримання), довiчних державних стипендiй, усiх видiв соцiальної допомоги та компенсацiй, матерiального забезпечення, надання соцiальних послуг, субсидiй та пiльг за рахунок коштiв державного бюджету та фондiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування), призначених до перiоду встановлення карантину або обмежувальних заходiв, пов'язаних iз поширенням коронавiрусної хвороби (COVID-19).

     5. Кабiнету Мiнiстрiв України разом з Нацiональним банком України протягом одного мiсяця з дня набрання чинностi цим Законом розробити та затвердити нацiональну програму цiльових кредитiв для забезпечення фонду заробiтної плати з пiльговим безвiдсотковим перiодом.

     6. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом одного мiсяця з дня набрання чинностi цим Законом:

     розробити програму стимулювання економiки для подолання негативних наслiдкiв, спричинених обмежувальними заходами щодо запобiгання виникненню i поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), у тому числi - затвердити перелiк прiоритетних галузей економiки України, якi забезпечують найбiльшу кiлькiсть робочих мiсць;

     розробити державну програму заходiв з пiдтримки галузей економiки i захисту їх товарiв, робiт та/або послуг вiд їх iмпортних альтернатив, якi постачаються на територiю України, з урахуванням мiжнародних договорiв та зобов'язань України.

     7. Тимчасово, на час дiї карантину, запровадженого у зв'язку з поширенням коронавiрусної хвороби (COVID-19), спорядження, що призначається для носiння користувачем та/або забезпечення його захисту вiд однiєї або кiлькох видiв небезпеки для життя чи здоров'я, в тому числi одноразовi медичнi маски та медичнi халати, пiдлягають сертифiкацiї на належний ступiнь захисту вiд небезпеки та вiдсутнiсть негативного впливу на здоров'я користувача такого засобу та/або оточуючих. Сертифiкат вiдповiдностi або вiдмова у його видачi надається протягом п'яти днiв з дня звернення.

     8. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом одного тижня з дня набрання чинностi цим Законом:

     1) забезпечити функцiонування системи екстреної допомоги населенню за єдиним безкоштовним телефонним номером;

     2) забезпечити працiвникiв служби екстреної медичної допомоги, працiвникiв сфери соцiального захисту населення, якi безпосередньо надають соцiальнi послуги за мiсцем проживання/перебування отримувача соцiальних послуг (вдома), товарами протиепiдемiчного призначення i засобами iндивiдуального захисту, необхiдними для захисту працiвникiв вiд коронавiрусної хвороби (COVID-19) i запобiгання її поширенню;

     3) забезпечити оперативну взаємодiю мiж всiма службами оперативного реагування та управлiння;

     4) забезпечити ефективну взаємодiю мiж всiма службами оперативного реагування та управлiння, вжити заходiв щодо впровадження єдиної багатозонової системи цифрового радiозв'язку;

     5) розробити та затвердити перелiк товарiв протиепiдемiчного призначення, що необхiднi для запобiгання поширенню епiдемiй, пандемiй, коронавiрусної хвороби (COVID-19);

     6) розробити та затвердити перелiк товарiв, що мають iстотну соцiальну значущiсть;

     7) забезпечити вiдповiдно до вимог Закону України "Про цiни та цiноутворення" здiйснення державного регулювання цiн на лiкарськi засоби, товари медичного та протиепiдемiчного призначення, а також товари, що мають iстотну соцiальну значущiсть;

     8) встановити додатковi, до встановлених законодавством, доплати до заробiтної плати працiвникам сфери соцiального захисту населення, якi безпосередньо надають соцiальнi послуги за мiсцем проживання/перебування отримувача соцiальних послуг (вдома), у розмiрi до 100 вiдсоткiв заробiтної плати на перiод виконання заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй коронавiрусної хвороби (COVID-19), визначений у рiшеннi Кабiнету Мiнiстрiв України про встановлення карантину, до завершення виконання цих заходiв;

     9) прийняти нормативно-правовi акти, необхiднi для реалiзацiї цього Закону;

     10) привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     11) забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
30 березня 2020 року
N 540-IX

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.