ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких iнших законодавчих актiв України щодо покращення адмiнiстрування акцизного податку

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     1. У пунктi 14.1 статтi 14:

     1) у пiдпунктi 14.1.6:

     пiсля абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Критерiй, визначений цим пiдпунктом, щодо загальної мiсткостi ємностей для навантаження-розвантаження та зберiгання пального не застосовується до ємностей суб'єктiв господарювання, якi є розпорядниками хоча б одного акцизного складу".

     У зв'язку з цим абзаци сьомий та восьмий вважати вiдповiдно абзацами восьмим та дев'ятим;

     в абзацi дев'ятому слова "технiчному обладнаннi, пристрої" замiнити словами "обладнаннi чи пристрої";

     доповнити абзацом десятим такого змiсту:

     "ґ) примiщення або територiя, у тому числi платника податку, де зберiгається або реалiзується виключно пальне у споживчiй тарi ємнiстю до 5 лiтрiв включно, отримане вiд виробника або особи, яка здiйснила його розлив у таку тару";

     2) у пiдпунктi 14.1.61:

     пiсля абзацу п'ятого доповнити двома новими абзацами такого змiсту:

     "Транспортний засiб, в якому перемiщується та/або зберiгається пальне або спирт етиловий, право власностi на якi належить декiльком розпорядникам акцизного складу пересувного, є декiлькома акцизними складами пересувними, кiлькiсть яких дорiвнює кiлькостi власникiв пального або спирту етилового, що перемiщується та/або зберiгається в такому транспортному засобi.

     Транспортний засiб, в якому перемiщується та/або зберiгається пальне або спирт етиловий, право власностi на якi переходить вiд одного суб'єкта господарювання до iншого, вважається iншим акцизним складом пересувним".

     У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом восьмим;

     абзац восьмий викласти в такiй редакцiї:

     "Не є акцизним складом пересувним:

     транспортний засiб, що використовується суб'єктом господарювання, який не є розпорядником акцизного складу та платником акцизного податку, для перемiщення на митнiй територiї України власного пального або спирту етилового для потреб власного споживання чи промислової переробки;

     паливний бак транспортного засобу";

     3) у пiдпунктi 14.1.212:

     абзац десятий викласти в такiй редакцiї:

     "при використаннi пального суб'єктами господарювання, якi не є розпорядниками акцизного складу/акцизного складу пересувного, що передано (вiдпущено, вiдвантажено) платником акцизного податку таким суб'єктам господарювання виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки";

     пiсля абзацу десятого доповнити сiмома новими абзацами такого змiсту:

     "До власного споживання також вiдносяться операцiї iз заправлення пальним за договорами пiдряду при одночасному виконаннi таких умов:

     а) замовники за договорами пiдряду не здiйснюють реалiзацiю пального iншим особам, крiм реалiзацiї бензолу поза межами митної територiї України в митному режимi експорту;

     б) заправлення здiйснюється в паливний бак машин, механiзмiв, технiки та обладнання для агропромислового комплексу, паливний бак транспортних засобiв спецiального призначення або паливний бак спецiального обладнання чи пристрою, якi:

     призначенi для виконання робiт на землях сiльськогосподарського або лiсового призначення, на землях, наданих гiрничим пiдприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин, а також для виконання робiт з будiвництва дорiг;

     належать iншим особам;

     виконують роботи протягом строку дiї договору пiдряду виключно на зазначених у цьому пунктi землях, що перебувають у власностi або користуваннi замовника;

     в) транспортнi засоби, що здiйснюють заправлення в паливний бак машин, механiзмiв, технiки та обладнання для агропромислового комплексу, у паливний бак транспортних засобiв спецiального призначення або в паливний бак спецiального обладнання чи пристрою, зазначенi в пiдпунктi "б" цього пiдпункту, повиннi бути обладнанi витратомiрами-лiчильниками на кожному мiсцi вiдпуску пального наливом з такого транспортного засобу".

     У зв'язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом вiсiмнадцятим;

     4) пiдпункт 14.1.2241 пiсля абзацу третього доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "При переходi вiд одного суб'єкта господарювання до iншого права власностi на пальне або спирт етиловий, що перемiщується та/або зберiгається у транспортному засобi, вiдбувається змiна розпорядника акцизного складу пересувного".

     У зв'язку з цим абзаци третiй i четвертий вважати абзацами четвертим i п'ятим.

     2. Пункт 78.1 статтi 78 доповнити пiдпунктом 78.1.20 такого змiсту:

     "78.1.20. платником податку подано заяву про проведення перевiрки до поданої заявки на поповнення обсягiв залишку пального вiдповiдно до пункту 29 пiдроздiлу 5 роздiлу XX "Перехiднi положення" цього Кодексу".

     3. У статтi 1202:

     1) пункт 1202.1 викласти в такiй редакцiї:

     "1202.1. Порушення платниками акцизного податку граничних термiнiв реєстрацiї перших примiрникiв акцизних накладних/перших примiрникiв розрахункiв коригування до акцизних накладних в Єдиному реєстрi акцизних накладних, встановлених статтею 231 цього Кодексу, або вiдсутнiсть їх складання чи реєстрацiї в Єдиному реєстрi акцизних накладних, встановлених за результатами проведення документальної перевiрки, -

     тягне за собою накладення штрафу в розмiрi:

     2 вiдсотки суми акцизного податку з вiдповiдних обсягiв пального або спирту етилового, зазначених у таких акцизних накладних/розрахунках коригування, або 2 вiдсотки суми акцизного податку з вiдповiдних обсягiв пального або спирту етилового, на якi не складенi або не зареєстрованi акцизнi накладнi, - у разi порушення термiну реєстрацiї або вiдсутностi реєстрацiї до 15 календарних днiв;

     10 вiдсоткiв суми акцизного податку з вiдповiдних обсягiв пального або спирту етилового, зазначених у таких акцизних накладних/розрахунках коригування, або 10 вiдсоткiв суми акцизного податку з вiдповiдних обсягiв пального або спирту етилового, на якi не складенi або не зареєстрованi акцизнi накладнi, - у разi порушення термiну реєстрацiї або вiдсутностi реєстрацiї вiд 16 до 30 календарних днiв;

     20 вiдсоткiв суми акцизного податку з вiдповiдних обсягiв пального або спирту етилового, зазначених у таких акцизних накладних/розрахунках коригування, або 20 вiдсоткiв суми акцизного податку з вiдповiдних обсягiв пального або спирту етилового, на якi не складенi або не зареєстрованi акцизнi накладнi, - у разi порушення термiну реєстрацiї або вiдсутностi реєстрацiї вiд 31 до 60 календарних днiв;

     30 вiдсоткiв суми акцизного податку з вiдповiдних обсягiв пального або спирту етилового, зазначених у таких акцизних накладних/розрахунках коригування, або 30 вiдсоткiв суми акцизного податку з вiдповiдних обсягiв пального або спирту етилового, на якi не складенi або не зареєстрованi акцизнi накладнi, - у разi порушення термiну реєстрацiї або вiдсутностi реєстрацiї вiд 61 до 90 календарних днiв;

     40 вiдсоткiв суми акцизного податку з вiдповiдних обсягiв пального або спирту етилового, зазначених у таких акцизних накладних/розрахунках коригування, або 40 вiдсоткiв суми акцизного податку з вiдповiдних обсягiв пального або спирту етилового, на якi не складенi або не зареєстрованi акцизнi накладнi, - у разi порушення термiну реєстрацiї або вiдсутностi реєстрацiї на 91 i бiльше календарних днiв";

     2) у пунктi 1202.2:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "1202.2. Вiдсутнiсть з вини платника акцизного податку реєстрацiї першого примiрника акцизної накладної/першого примiрника розрахунку коригування до акцизної накладної в Єдиному реєстрi акцизних накладних пiсля спливу 10 календарних днiв з дня отримання платником податку податкового повiдомлення-рiшення про застосування штрафу вiдповiдно до пункту 1202.1 цiєї статтi";

     пiсля абзацу другого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "При реєстрацiї першого примiрника акцизних накладних/першого примiрника розрахунку коригування в Єдиному реєстрi акцизних накладних, за вiдсутнiсть реєстрацiї яких до платника акцизного податку було застосовано штраф, передбачений цим пунктом або пунктом 1202.1 цiєї статтi, штрафи за порушення платником акцизного податку граничних термiнiв реєстрацiї першого примiрника такої акцизної накладної / такого першого примiрника розрахункiв коригування до акцизної накладної в Єдиному реєстрi акцизних накладних, передбаченi пунктом 1202.1 цiєї статтi, не застосовуються".

     У зв'язку з цим абзаци третiй i четвертий вважати вiдповiдно абзацами четвертим i п'ятим.

     4. У статтi 212:

     1) у пунктi 212.1:

     у пiдпунктi 212.1.1 слова "яка виробляє" замiнити словами "постiйне представництво, якi виробляють";

     у пiдпунктi 212.1.2 слова "яка ввозить" замiнити словами "постiйне представництво, якi ввозять";

     у пiдпунктi 212.1.15 слова "яка реалiзує" замiнити словами "постiйне представництво, якi реалiзують";

     доповнити пiдпунктом 212.1.16 такого змiсту:

     "212.1.16. Особа - суб'єкт господарювання, постiйне представництво, якi використовують товари (продукцiю), коди яких згiдно з УКТ ЗЕД не зазначенi у пiдпунктi 215.3.4 пункту 215.3 статтi 215 цього Кодексу (крiм газу природного у газоподiбному станi за кодом 2711 21 00 00 згiдно з УКТ ЗЕД), як пальне для заправлення транспортних засобiв, обладнання або пристроїв з двигунами внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення, з двигунами внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням, з двигунами внутрiшнього згоряння з кривошипно-шатунним механiзмом";

     2) у пунктi 212.3:

     у пiдпунктi 212.3.1:

     в абзацi першому слова "суб'єкта господарювання, що здiйснює" замiнити словами "суб'єкта господарювання, постiйного представництва, якi здiйснюють", а слова "та/або iмпорту алкогольних напоїв та тютюнових виробiв" виключити;

     абзац другий пiсля слiв "юридичних осiб" доповнити словами "постiйних представництв";

     у пiдпунктi 212.3.4:

     абзац перший пiсля слiв "юридичних осiб" доповнити словами "постiйних представництв";

     в абзацi третьому слова "i митну" виключити.

     5. Пункт 213.1 статтi 213 доповнити пiдпунктом 213.1.13 такого змiсту:

     "213.1.13. використання товарiв (продукцiї), коди яких згiдно з УКТ ЗЕД не зазначенi у пiдпунктi 215.3.4 пункту 215.3 статтi 215 цього Кодексу (крiм газу природного у газоподiбному станi за кодом 2711 21 00 00 згiдно з УКТ ЗЕД), як пального для заправлення транспортних засобiв, обладнання або пристроїв з двигунами внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення, з двигунами внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням, з двигунами внутрiшнього згоряння з кривошипно-шатунним механiзмом".

     6. У статтi 215:

     1) абзац четвертий пункту 215.1 доповнити словами i цифрами "у тому числi товари (продукцiя), що використовуються як пальне для заправлення транспортних засобiв, обладнання або пристроїв з двигунами внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення, з двигунами внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням, з двигунами внутрiшнього згоряння з кривошипно-шатунним механiзмом та коди яких згiдно з УКТ ЗЕД не зазначенi у пiдпунктi 215.3.4 пункту 215.3 цiєї статтi (крiм газу природного у газоподiбному станi за кодом 2711 21 00 00 згiдно з УКТ ЗЕД)";

     2) абзац четвертий примiтки до пiдпункту 215.3.4 пункту 215.3 замiнити двома новими абзацами такого змiсту:

     "Пiдвищувальний коефiцiєнт 10 не застосовується для суб'єктiв господарювання, якi вiдповiдно до пункту 229.8 статтi 229 цього Кодексу видали податковий вексель.

     Товари (продукцiя), що використовуються як пальне для заправлення транспортних засобiв, обладнання або пристроїв з двигунами внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення, з двигунами внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням, з двигунами внутрiшнього згоряння з кривошипно-шатунним механiзмом, коди яких згiдно з УКТ ЗЕД не зазначенi у цьому пiдпунктi (крiм газу природного у газоподiбному станi за кодом 2711 21 00 00 згiдно з УКТ ЗЕД), оподатковуються за ставкою податку 213,5 євро за 1000 лiтрiв".

     7. Статтю 216 доповнити пунктом 216.13 такого змiсту:

     "216.13. Датою виникнення податкових зобов'язань щодо операцiй, визначених у пiдпунктi 213.1.13 пункту 213.1 статтi 213 цього Кодексу, є дата використання товарiв (продукцiї) як пального для заправлення транспортних засобiв, обладнання або пристроїв з двигунами внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення, з двигунами внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням, з двигунами внутрiшнього згоряння з кривошипно-шатунним механiзмом, коди яких згiдно з УКТ ЗЕД не зазначенi у пiдпунктi 215.3.4 пункту 215.3 статтi 215 цього Кодексу (крiм газу природного у газоподiбному станi за кодом 2711 21 00 00 згiдно з УКТ ЗЕД)".

     8. У статтi 217:

     1) назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 217. Порядок обчислення податку з пiдакцизних товарiв (продукцiї), вироблених на митнiй територiї України, а також з пiдакцизних товарiв (продукцiї), реалiзованих суб'єктами господарювання роздрiбної торгiвлi, та з товарiв (продукцiї), використаних як пальне";

     2) пункт 217.1 викласти в такiй редакцiї:

     "217.1. Суми податку, що пiдлягають сплатi, з пiдакцизних товарiв (продукцiї), вироблених на митнiй територiї України, з пiдакцизних товарiв (продукцiї), реалiзованих суб'єктами господарювання роздрiбної торгiвлi, та товарiв (продукцiї), коди яких згiдно з УКТ ЗЕД не зазначенi у пiдпунктi 215.3.4 пункту 215.3

     статтi 215 цього Кодексу (крiм газу природного у газоподiбному станi за кодом 2711 21 00 00 згiдно з УКТ ЗЕД), якi використанi як пальне для заправлення транспортних засобiв, обладнання або пристроїв з двигунами внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення, з двигунами внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням, з двигунами внутрiшнього згоряння з кривошипно-шатунним механiзмом, визначаються платником податку самостiйно виходячи з об'єктiв оподаткування, бази оподаткування та ставок цього податку, що дiють на дату виникнення податкових зобов'язань";

     3) у пунктi 217.3 слова "товарiв (продукцiї), вироблених на митнiй територiї України" замiнити словами i цифрами "пiдакцизних товарiв (продукцiї), вироблених на митнiй територiї України, та товарiв (продукцiї), коди яких згiдно з УКТ ЗЕД не зазначенi у пiдпунктi 215.3.4 пункту 215.3 статтi 215 цього Кодексу (крiм газу природного у газоподiбному станi за кодом 2711 21 00 00 згiдно з УКТ ЗЕД), якi використанi як пальне для заправлення транспортних засобiв, обладнання або пристроїв з двигунами внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення, з двигунами внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням, з двигунами внутрiшнього згоряння з кривошипно-шатунним механiзмом".

     9. Пункт 222.1 статтi 222 викласти в такiй редакцiї:

     "222.1. Строки сплати податку з пiдакцизних товарiв (продукцiї), вироблених на митнiй територiї України, з пiдакцизних товарiв (продукцiї), реалiзованих суб'єктами господарювання роздрiбної торгiвлi, та товарiв (продукцiї), коди яких згiдно з УКТ ЗЕД не зазначенi у пiдпунктi 215.3.4 пункту 215.3 статтi 215 цього Кодексу (крiм газу природного у газоподiбному станi за кодом 2711 21 00 00 згiдно з УКТ ЗЕД), якi використанi як пальне для заправлення транспортних засобiв, обладнання або пристроїв з двигунами внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення, з двигунами внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням, з двигунами внутрiшнього згоряння з кривошипно-шатунним механiзмом".

     10. У пунктi 229.8 статтi 229:

     1) пiдпункт 229.8.4 доповнити словами i цифрами "для палива для реактивних двигунiв (код 2710 12 70 00, 2710 19 21 00 згiдно з УКТ ЗЕД) та 270 календарних днiв - для бензинiв авiацiйних (код 2710 12 31 00 згiдно з УКТ ЗЕД)";

     2) у пiдпунктi 229.8.10:

     в абзацi другому слова "реалiзацiї (заправлення повiтряних суден) бензинiв авiацiйних або палива" замiнити словами "заправлення повiтряних суден бензинами авiацiйними або паливом" та доповнити словами "або суб'єктами господарювання, якi мають посвiдчення про допуск до експлуатацiї постiйного злiтно-посадкового майданчика, видане уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї вiдповiдно до вимог авiацiйних правил України";

     в абзацi п'ятому слова "пiдприємствам, установам та органiзацiям системи державного резерву" замiнити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного матерiального резерву";

     абзаци сьомий i восьмий замiнити шiстьма новими абзацами такого змiсту:

     "Податковий вексель без сплати коштами зазначеної в ньому суми акцизного податку за операцiями, визначеними:

     у пiдпунктi 1 цього пiдпункту, - погашається на пiдставi акцизних накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрi акцизних накладних, суб'єктами господарювання, визначеними у пiдпунктi 1 цього пiдпункту, виходячи з обсягiв пального, зазначених в таких акцизних накладних;

     у пiдпунктах 2 - 4 цього пiдпункту, - погашається на пiдставi копiй первинних документiв та договорiв на реалiзацiю пального, що пiдтверджують реалiзацiю пального по всьому ланцюгу реалiзацiї пального вiд виробника/iмпортера до суб'єктiв, визначених у пiдпунктах 2 - 4 цього пiдпункту, поданих до контролюючого органу, та акцизних накладних, складених на такi операцiї та зареєстрованих в Єдиному реєстрi акцизних накладних.

     Податковий вексель без сплати коштами зазначеної в ньому суми акцизного податку на обсяги втрачених бензинiв авiацiйних або палива для реактивних двигунiв, що не перевищують нормативiв втрат, затверджених Кабiнетом Мiнiстрiв України, погашається на пiдставi копiй первинних документiв про втрати таких обсягiв пального та акцизних накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрi акцизних накладних.

     Сума акцизного податку, сплачена виробником/iмпортером до закiнчення строку, на який видано податковий вексель, виходячи з обсягiв бензинiв авiацiйних або палива для реактивних двигунiв, цiльове використання яких не пiдтверджено, враховується векселедержателем при погашеннi податкового векселя. Така сума податку обчислюється виходячи з обсягу бензинiв авiацiйних або палива для реактивних двигунiв, цiльове використання якого не пiдтверджено, та ставки податку, яка визначається як рiзниця мiж ставкою, встановленою пiдпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статтi 215 цього Кодексу iз застосуванням пiдвищувального коефiцiєнта 10, та ставкою, встановленою пiдпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статтi 215 цього Кодексу без застосування пiдвищувального коефiцiєнта 10.

     Векселедержатель перевiряє документи, наданi виробником/iмпортером для погашення податкового векселя, протягом п'яти робочих днiв з дня їх отримання. За результатами перевiрки векселедержатель приймає рiшення про погашення податкового векселя або про здiйснення процедур, передбачених пiдпунктом 229.8.11 цього пункту".

     У зв'язку з цим абзаци дев'ятий i десятий вважати вiдповiдно абзацами тринадцятим i чотирнадцятим;

     абзац тринадцятий пiсля слiв "наземного обслуговування" доповнити словами "та суб'єктiв господарювання, якi мають посвiдчення про допуск до експлуатацiї постiйного злiтно-посадкового майданчика, видане уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї вiдповiдно до вимог авiацiйних правил України";

     абзац чотирнадцятий пiсля слiв "наземного обслуговування" доповнити словами "та суб'єктами господарювання, якi мають посвiдчення про допуск до експлуатацiї постiйного злiтно-посадкового майданчика, видане уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї вiдповiдно до вимог авiацiйних правил України";

     3) перше речення пiдпункту 229.8.11 пiсля слова "векселедержатель" доповнити словами "протягом п'яти робочих днiв, наступних за останнiм днем строку, на який видано податковий вексель";

     4) доповнити пiдпунктом 229.8.13 такого змiсту:

     "229.8.13. Суб'єкти господарювання, визначенi у пiдпунктах 2 - 3 пiдпункту 229.8.10 цього пункту, мають право реалiзовувати бензини авiацiйнi та/або паливо для реактивних двигунiв iншим особам у разi сплати акцизного податку, нарахованого на обсяги такого пального, виходячи iз ставки, яка визначається як рiзниця мiж ставкою, встановленою пiдпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статтi 215 цього Кодексу iз застосуванням пiдвищувального коефiцiєнта 10, та ставкою, встановленою пiдпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статтi 215 цього Кодексу без застосування пiдвищувального коефiцiєнта 10".

     11. У статтi 230:

     1) у пунктi 230.1:

     у пiдпунктi 230.1.2:

     абзац перший пiсля слiв "у резервуарi" доповнити словами i цифрами "а для скрапленого газу (пропану або сумiшi пропану з бутаном), iнших газiв, бутану, iзобутану за кодами згiдно з УКТ ЗЕД 2711 12 11 00, 2711 12 19 00, 2711 12 91 00, 2711 12 93 00, 2711 12 94 00, 2711 12 97 00, 2711 13 10 00, 2711 13 30 00, 2711 13 91 00, 2711 13 97 00, 2711 14 00 00, 2711 19 00 00, 2901 10 00 10 - також можуть бути обладнанi пристроями для вимiрювання рiвня або вiдсотка пального у резервуарi";

     абзац другий пiсля слова "сумiшi" доповнити словами "з очищення коксового газу";

     в абзацi третьому слова "тарi виробника" замiнити словами "споживчiй тарi";

     у пiдпунктi 230.1.3:

     абзац другий пiсля слова "сумiшi" доповнити словами "з очищення коксового газу";

     пiсля абзацу другого доповнити двома новими абзацами такого змiсту:

     "Розпорядники акцизних складiв, що використовують пальне виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки i не здiйснюють операцiй з реалiзацiї та зберiгання пального iншим особам, зобов'язанi на кожному акцизному складi формувати данi про обсяги обiгу пального за звiтний календарний мiсяць та фактичнi залишки пального станом на перший та останнiй днi такого мiсяця у розрiзi кодiв товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТ ЗЕД у лiтрах, приведених до температури 15°С.

     Для цiлей статей 230 - 233 цього Кодексу скраплений газ (пропан або сумiш пропану з бутаном), iншi гази, бутан, iзобутан за кодами згiдно з УКТ ЗЕД 2711 12 11 00, 2711 12 19 00, 2711 12 91 00, 2711 12 93 00, 2711 12 94 00, 2711 12 97 00, 2711 13 10 00, 2711 13 30 00, 2711 13 91 00, 2711 13 97 00, 2711 14 00 00, 2711 19 00 00, 2901 10 00 10 облiковуються за умовним кодом 2711 у лiтрах, приведених до температури 15°С".

     У зв'язку з цим абзаци третiй - дванадцятий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим - чотирнадцятим;

     в абзацi п'ятому слова "та митну" виключити;

     пiсля абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Данi про фактичнi залишки пального на перший та останнiй днi календарного мiсяця та про обсяг обiгу пального за звiтний календарний мiсяць формуються розпорядниками акцизних складiв, що використовують пальне виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки i не здiйснюють операцiй з реалiзацiї та зберiгання пального iншим особам, пiсля проведення останньої операцiї з обiгу пального у звiтному календарному мiсяцi, але не пiзнiше 23 години 59 хвилин останнього дня звiтного календарного мiсяця, до початку здiйснення операцiй з обiгу пального у день, що настає за таким останнiм днем звiтного календарного мiсяця, та подаються до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, не пiзнiше 15 календарних днiв, що настають за останнiм днем звiтного календарного мiсяця".

     У зв'язку з цим абзаци шостий - чотирнадцятий вважати вiдповiдно абзацами сьомим - п'ятнадцятим;

     2) в абзацi другому пункту 230.13 слова "робить вiдмiтку на товарно-транспортнiй накладнiй, зареєстрованiй в Єдиному реєстрi товарно-транспортних накладних на перемiщення спирту етилового та алкогольних напоїв, про погодження його ввезення шляхом проставляння штампа "В'їзд дозволено" та особистого пiдпису, зазначає час в'їзду та показники пробiгу транспортного засобу" виключити;

     3) у пунктi 230.15 слова "спирту етилового та" виключити;

     4) у пунктi 230.17 слова "спирту та" виключити.

     12. У статтi 231:

     1) у пунктi 231.1:

     абзац одинадцятий доповнити словами i цифрами "або умовний код, визначений пiдпунктом 230.1.3 пункту 230.1 цiєї статтi";

     абзац шiстнадцятий доповнити словами "а для трубопровiдного транспорту - назва трубопроводу. При зазначеннi номера державної реєстрацiї (української, мiжнародної або iноземної) транспортного засобу допускається використання лiтер (латиниця, кирилиця) та цифр без пропускiв та роздiлових знакiв. У разi якщо лiтерна частина номера збiгається в написаннi кирилицею та латиницею, вона зазначається латиницею, а якщо зустрiчається специфiчна лiтера кирилицi, лiтерна частина зазначається кирилицею";

     абзац вiсiмнадцятий пiсля слова "пального" доповнити словами "у паливний бак транспортного засобу або в тару споживача через паливороздавальну або оливороздавальну колонку";

     в абзацi дев'ятнадцятому слово "ввезення" замiнити словами "ввезення/вивезення", а слово "України" - словами "України/за межi митної територiї України";

     пiсля абзацу двадцять другого доповнити трьома новими абзацами такого змiсту:

     "н) ознака для зведених акцизних накладних;

     о) ознака щодо реалiзацiї пального у паливний бак транспортного засобу платника податку через паливороздавальну або оливороздавальну колонку з акцизного складу, який не є мiсцем роздрiбної торгiвлi пальним;

     п) ознака щодо реалiзацiї пального з акцизного складу пересувного у паливний бак транспортного засобу, обладнання або пристрою".

     У зв'язку з цим абзаци двадцять третiй - двадцять шостий вважати вiдповiдно абзацами двадцять шостим - двадцять дев'ятим;

     доповнити новими абзацами тридцятим та тридцять першим такого змiсту:

     "При заправленнi повiтряних суден бензинами авiацiйними або паливом для реактивних двигунiв суб'єктами господарювання, визначеними пiдпунктом 1 пiдпункту 229.8.10 статтi 229 цього Кодексу, акцизнi накладнi на такi операцiї складаються та реєструються в Єдиному реєстрi акцизних накладних такими суб'єктами господарювання незалежно вiд того, кому належать такi бензини авiацiйнi або паливо для реактивних двигунiв.

     При переходi права власностi вiд одного суб'єкта господарювання до iншого на пальне, що знаходиться у транспортному засобi, змiнюється розпорядник акцизного складу пересувного, а транспортний засiб стає iншим акцизним складом пересувним i на таку операцiю складається акцизна накладна";

     2) у пунктi 231.3:

     в абзацi четвертому слова "суб'єкта господарювання" виключити;

     в абзацi п'ятому слова "суб'єктiв господарювання (контрагентiв)" виключити;

     абзац шостий викласти в такiй редакцiї:

     "Зведена акцизна накладна також може бути складена за кожним кодом товарної пiдкатегорiї згiдно з УКТ ЗЕД та окремо за кожним акцизним складом/акцизним складом пересувним особою, яка реалiзує пальне, не пiзнiше останнього дня звiтного мiсяця на загальний обсяг пального, реалiзованого у паливний бак транспортного засобу або в тару споживача через паливороздавальнi або оливороздавальнi колонки з акцизного складу, який є мiсцем роздрiбної торгiвлi, на яке отримана вiдповiдна лiцензiя, якщо акцизнi накладнi не були складенi на цi операцiї, або використаного для власного споживання чи промислової переробки протягом звiтного мiсяця, або втраченого у межах та/або понад встановленi норми втрат, зiпсованого, знищеного, у тому числi внаслiдок аварiї, пожежi, повенi, iнших форс-мажорних обставин чи з iнших причин, пов'язаних з природним результатом, а також внаслiдок випаровування у процесi виробництва, обробки, переробки, зберiгання чи транспортування протягом звiтного мiсяця. У разi реалiзацiї пального через паливороздавальну або оливороздавальну колонку у паливний бак транспортного засобу або в тару споживача за готiвку кiнцевому споживачевi, розрахунки за якi проводяться через реєстратори розрахункових операцiй або через банкiвську установу чи платiжний пристрiй, платник має право самостiйно обирати спосiб складання акцизних накладних на такi операцiї (зведенi або за щоденними пiдсумками операцiй)";

     в абзацi дев'ятому слова "втраченого/зiпсованого/знищеного" замiнити словами "втраченого у межах та/або понад встановленi норми втрат, зiпсованого, знищеного, у тому числi внаслiдок аварiї, пожежi, повенi, iнших форс-мажорних обставин чи з iншої причини, пов'язаної з природним результатом, а також внаслiдок випаровування у процесi виробництва, обробки, переробки, зберiгання чи транспортування";

     пiсля абзацу десятого доповнити трьома новими абзацами такого змiсту:

     "платнику податку, суб'єкту господарювання, який не є платником податку, особi, яка не є суб'єктом господарювання, у паливний бак транспортного засобу через паливороздавальну або оливороздавальну колонку з акцизного складу, який є мiсцем роздрiбної торгiвлi пальним, на яке отримано лiцензiю на право роздрiбної торгiвлi пальним;

     платнику податку в паливний бак транспортного засобу через паливороздавальну або оливороздавальну колонку з акцизного складу, який не є мiсцем роздрiбної торгiвлi пальним;

     пального у споживчiй тарi ємнiстю до 5 лiтрiв (включно)";

     пiсля абзацу тринадцятого доповнити двома новими абзацами такого змiсту:

     "у паливний бак транспортного засобу, обладнання або пристрою;

     при заправленнi повiтряних суден бензинами авiацiйними або паливом для реактивних двигунiв".

     У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - двадцять четвертий вважати вiдповiдно абзацами чотирнадцятим - двадцять дев'ятим;

     в абзацi дев'ятнадцятому слово "ввозить" замiнити словами "ввозить/вивозить", а слово "України" - словами "України/за межi митної територiї України";

     доповнити абзацом тридцятим такого змiсту:

     "Перехiд права власностi на пальне або спирт етиловий, що перемiщується та/або зберiгається у транспортному засобi, вiд одного суб'єкта господарювання до iншого вважається реалiзацiєю пального або спирту етилового з одного акцизного складу пересувного до iншого. При цьому суб'єкт господарювання, вiд якого переходить право власностi на таке пальне або спирт етиловий, вважається особою, яка реалiзує пальне, а суб'єкт господарювання, до якого переходить право власностi на таке пальне або спирт етиловий, вважається отримувачем пального або спирту етилового";

     3) у пунктi 231.6:

     абзац другий пiсля слiв "при реалiзацiї пального" доповнити словами "через паливороздавальну або оливороздавальну колонку у паливний бак транспортного засобу";

     пiсля абзацу п'ятого доповнити двома новими абзацами такого змiсту:

     "першого примiрника акцизної накладної при реалiзацiї пального з акцизного складу пересувного до паливного баку транспортного засобу, обладнання або пристрою, до мiсця зберiгання пального, яке не є акцизним складом, - протягом трьох календарних днiв з дня фактичного отримання пального;

     першого примiрника зведеної акцизної накладної та акцизної накладної, складеної на операцiї, визначенi в пiдпунктi 1 пiдпункту 229.8.10 пункту 229.8 статтi 229 цього Кодексу, - не пiзнiше 15 календарних днiв з дня їх складання".

     У зв'язку з цим абзаци шостий - двадцять другий вважати вiдповiдно абзацами восьмим - двадцять четвертим;

     в абзацi восьмому слова "першого примiрника" виключити;

     пiсля абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "першого примiрника акцизної накладної, що складається при вивезеннi пального за межi митної територiї України, - протягом трьох календарних днiв з дня фактичного вивезення пального за межi митної територiї України, що пiдтверджено належним чином оформленою митною декларацiєю".

     У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - двадцять четвертий вважати вiдповiдно абзацами десятим - двадцять п'ятим;

     пiсля абзацу чотирнадцятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Особа, яка видала податковий вексель згiдно з пiдпунктом 229.8.10 пункту 229.8 статтi 229 цього Кодексу, має право отримувати повiдомлення в електронному виглядi з iнформацiєю щодо всiх акцизних накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрi акцизних накладних, в яких зазначений виданий нею податковий вексель, за запитом до Єдиного реєстру акцизних накладних".

     У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - двадцять п'ятий вважати вiдповiдно абзацами шiстнадцятим - двадцять шостим;

     в абзацi шiстнадцятому слова "i митну" виключити;

     в абзацi двадцять третьому пiсля слiв "електронного цифрового пiдпису" доповнити словами "(далi - проведення технiчного обслуговування)", а слова "та митну" виключити;

     в абзацi двадцять четвертому:

     слова "iснування технiчної помилки" замiнити словами "проведення технiчного обслуговування";

     доповнити словами "та паперового примiрника акцизної накладної, пiдписаної особою, уповноваженою на її складання";

     4) у пунктi 231.7:

     абзац п'ятий доповнити словами i цифрами "крiм розрахункiв коригування, складених до акцизної накладної, у якiй зазначенi помилковi реквiзити особи, яка отримує пальне, або допущенi помилки у визначених пiдпунктами "з" та "и" пункту 231.1 цiєї статтi реквiзитах акцизного складу або акцизного складу пересувного, на який отримано пальне, або акцизної накладної на операцiю з реалiзацiї пального або спирту етилового, яка не вiдбулася";

     доповнити абзацами шостим - дванадцятим такого змiсту:

     "У разi зазначення платником податку в акцизнiй накладнiй помилкових реквiзитiв особи, яка отримує пальне, або допущення помилки у визначених пiдпунктами "з" та "и" пункту 231.1 цiєї статтi реквiзитах акцизного складу або акцизного складу пересувного, на який отримано пальне, або складання акцизної накладної на операцiю з реалiзацiї пального або спирту етилового, яка не вiдбулася, та реєстрацiї в Єдиному реєстрi акцизних накладних такої акцизної накладної (першого примiрника такої акцизної накладної) платником податку складається розрахунок коригування до такої акцизної накладної:

     в одному примiрнику - для коригування складеної в одному примiрнику акцизної накладної;

     в одному примiрнику - для коригування складеної у двох примiрниках акцизної накладної, другий примiрник якої не зареєстрований отримувачем в Єдиному реєстрi акцизних накладних;

     у двох примiрниках - для коригування складеної у двох примiрниках акцизної накладної, другий примiрник якої зареєстрований отримувачем в Єдиному реєстрi акцизних накладних.

     Розрахунок коригування до акцизної накладної, у якiй зазначенi помилковi реквiзити особи, яка отримує пальне, або допущенi помилки у визначених пiдпунктами "з" та "и" пункту 231.1 цiєї статтi реквiзитах акцизного складу або акцизного складу пересувного, на який отримано пальне, або акцизної накладної на операцiю з реалiзацiї пального або спирту етилового, яка не вiдбулася, реєструється в Єдиному реєстрi акцизних накладних:

     особою, яка реалiзує пальне або спирт етиловий, - розрахунок коригування, складений в одному примiрнику;

     отримувачем пального або спирту етилового - розрахунок коригування, складений у двох примiрниках".

     13. У статтi 232:

     1) у пунктi 232.1:

     абзац перший пiсля слiв "з УКТ ЗЕД" доповнити словами "та умовним кодом";

     в абзацi восьмому пiсля слова "ввезення" доповнити словами "або акцизними складами, якi є лiцензiйними митними складами, на яких здiйснюється митне оформлення", а слово "пересувних" замiнити словами "пересувних/акцизних складiв";

     в абзацах дев'ятому та дев'ятнадцятому слова "та митну" виключити;

     пiсля абзацу дев'ятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, розмiщує на своєму офiцiйному веб-сайтi вiдомостi щодо зареєстрованих у системi електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального та спирту етилового акцизних складiв з унiфiкованими номерами та адресами їх мiсцезнаходження".

     У зв'язку з цим абзаци десятий - двадцятий вважати вiдповiдно абзацами одинадцятим - двадцять першим;

     2) абзац сiмнадцятий пункту 232.3 замiнити чотирма новими абзацами такого змiсту:

     "У платника податку - отримувача пального змiна показника SАНаклОтр не вiдбувається на обсяги пального, що реалiзується:

     з акцизного складу, який є мiсцем роздрiбної торгiвлi пальним, на яке отримано лiцензiю на право роздрiбної торгiвлi пальним, через паливороздавальнi або оливороздавальнi колонки у паливний бак транспортного засобу або в тару споживача;

     з акцизного складу, який не є мiсцем роздрiбної торгiвлi пальним, через паливороздавальнi або оливороздавальнi колонки у паливний бак транспортного засобу;

     з акцизного складу пересувного у паливний бак транспортного засобу, обладнання або пристрою";

     3) пiдпункт "ї" пiдпункту 232.4.1 пункту 232.4 пiсля слiв "реалiзацiї пального та спирту етилового" доповнити словами "або номер реєстрацiї транспортного засобу в уповноважених органах вiдповiдної держави, який є акцизним складом пересувним".

     14. У пiдроздiлi 5 роздiлу XX "Перехiднi положення":

     1) у пунктi 18:

     абзаци другий - четвертий доповнити словами i цифрами "(крiм розпорядника акцизного складу, який до 1 липня 2019 року не пiдпадав пiд визначення платника податку вiдповiдно до пункту 212.1 статтi 212 цього Кодексу)";

     в абзацi четвертому слово "сiчня" замiнити словом "квiтня";

     доповнити абзацом п'ятим такого змiсту:

     "з 1 липня 2020 року - до розпорядника акцизного складу, який до 1 липня 2019 року не пiдпадав пiд визначення платника податку вiдповiдно до пункту 212.1 статтi 212 цього Кодексу (незалежно вiд загальної мiсткостi резервуарiв, розташованих на акцизному складi такого розпорядника), а також до вiтчизняних пiдприємств, на яких здiйснюється дiяльнiсть з переробки нафти, газового конденсату, природного газу та їх сумiшi з метою вилучення цiльових компонентiв (сировини), що передбачає повний технологiчний цикл їх переробки в готову продукцiю (пальне)";

     2) у пунктi 25:

     абзац другий доповнити словами i цифрами "(крiм штрафних санкцiй за неподання електронних документiв з акцизних складiв, на яких розташованi резервуари, загальна мiсткiсть яких не перевищує 1000 куб. метрiв, та з акцизних складiв, розпорядники яких до 1 липня 2019 року не пiдпадали пiд визначення платника податку вiдповiдно до пункту 212.1 статтi 212 цього Кодексу)";

     доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "Норми пункту 1281.3 статтi 1281 цього Кодексу за неподання електронних документiв з акцизних складiв, на яких розташованi резервуари, загальна мiсткiсть яких не перевищує 1000 куб. метрiв, починають застосовуватися з 1 квiтня 2020 року";

     3) доповнити пунктом 29 такого змiсту:

     "29. Суб'єкт господарювання, який до 1 липня 2019 року не пiдпав пiд визначення платникiв податку вiдповiдно до пункту 212.1 статтi 212 цього Кодексу, а з 1 липня 2019 року зареєстрований платником податку, має право одноразово, до 20 сiчня 2020 року включно, подати заявку на поповнення обсягу залишку пального в системi електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального та спирту етилового без сплати акцизного податку, окремо по кожному акцизному складу/акцизному складу пересувному, та заяву про проведення документальної перевiрки контролюючим органом достовiрностi даних, зазначених у такiй заявцi, у разi:

     1) якщо обсяги пального, зазначенi в такiй заявцi, вiдповiдають одночасно таким умовам:

     знаходилися на зберiганнi у такого суб'єкта господарювання на його акцизному складi станом на 1 липня 2019 року та належали iншому суб'єкту господарювання, який не пiдпадав пiд визначення платника податку до 1 липня 2019 року;

     були зазначенi в акцизних накладних, складених на операцiї з реалiзацiї таких обсягiв пального їх власнику, якi були зареєстрованi в Єдиному реєстрi акцизних накладних до 1 липня 2019 року;

     не облiковувалися в системi електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального станом на 1 липня 2019 року;

     2) якщо обсяги пального, зазначенi в такiй заявцi, вiдповiдають одночасно таким умовам:

     були отриманi таким суб'єктом господарювання пiсля 1 липня 2019 року, а реалiзованi платником податку до 30 червня 2019 року включно;

     були зазначенi в акцизних накладних, складених на операцiї з реалiзацiї таких обсягiв пального їх власнику, якi були зареєстрованi в Єдиному реєстрi акцизних накладних до 1 липня 2019 року;

     не облiковувалися в системi електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального станом на 1 липня 2019 року.

     У заявцi на поповнення обсягу залишку пального, складенiй платниками, зазначеними у пiдпунктi 1 цього пункту, додатково зазначається код ЄДРПОУ (для юридичних осiб) або реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (для фiзичних осiб) суб'єкта господарювання, пальне якого зберiгається вiдповiдно до укладених договорiв на зберiгання.

     Контролюючим органом у формулi, визначенiй пунктом 232.3 статтi 232 цього Кодексу, протягом 10 календарних днiв враховується обсяг пального, пiдтверджений результатами проведеної контролюючим органом документальної перевiрки, як обсяг, на який платник податку має право зареєструвати акцизнi накладнi та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрi акцизних накладних.

     Документальна перевiрка вiдповiдностi даних у поданiй вiдповiдно до цього пункту заявцi на поповнення обсягу залишку пального фактичним даним та/або даним бухгалтерського облiку пiдприємства, факту постачання та вiдображення обсягiв реалiзацiї в системi електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального до 1 липня 2019 року призначається контролюючим органом в порядку, визначеному законодавством, не пiзнiше 1 квiтня 2020 року".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Внести змiни до таких законiв України:

     1) у Законi України "Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробiв та пального" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст. 345 iз наступними змiнами):

     а) в абзацi першому преамбули слова "спиртом-сирцем виноградним" замiнити словами "дистилятом виноградним спиртовим";

     б) у статтi 1:

     в абзацi шiстнадцятому пiсля слiв "коньячного, плодового" доповнити словами "зернового дистиляту";

     визначення термiна "роздрiбна торгiвля пальним" доповнити словами "та/або реалiзацiя скрапленого вуглеводневого газу в балонах для побутових потреб населення та iнших споживачiв";

     абзац шiстдесят другий пiсля слiв "спiльної дiяльностi" доповнити словами "для iноземного суб'єкта господарювання - найменування постiйного представництва, реєстрацiйний номер постiйного представництва";

     в) у частинi сьомiй статтi 3:

     абзац четвертий доповнити словами "та договiр з акредитованою вiдповiдно до законодавства лабораторiєю (у разi вiдсутностi власної акредитованої лабораторiї)";

     в абзацi п'ятому слова "на початок виконання робiт" замiнити словами "на виконання робiт", а слова "початок експлуатацiї" - словом "експлуатацiю";

     г) статтю 5 виключити;

     ґ) у статтi 14:

     пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Оптова торгiвля бiоетанолом на територiї України здiйснюється суб'єктами господарювання - виробниками бiоетанолу за наявностi лiцензiї на виробництво бiоетанолу".

     У зв'язку з цим частини третю - п'ятнадцяту вважати вiдповiдно частинами четвертою - шiстнадцятою;

     перше речення частини четвертої доповнити словами "та/або зернового дистиляту";

     д) у статтi 15:

     частину восьму доповнити словами "або мiсцезнаходженням постiйного представництва";

     пiсля частини двадцятої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Суб'єкти господарювання, якi здiйснюють роздрiбну, оптову торгiвлю пальним або зберiгання пального виключно у споживчiй тарi до 5 лiтрiв, лiцензiю на роздрiбну або оптову торгiвлю пальним або лiцензiю на зберiгання пального не отримують".

     У зв'язку з цим частини двадцять першу - шiстдесят другу вважати вiдповiдно частинами двадцять другою - шiстдесят третьою;

     в абзацi четвертому частини тридцять восьмої слова "на початок виконання робiт" замiнити словами "на виконання робiт", а слова "початок експлуатацiї" - словом "експлуатацiю";

     пiсля частини сорок другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Суб'єкти господарювання, що здiйснюють зберiгання пального, яке не реалiзовується iншим особам i використовується виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки, копiї зазначених документiв не подають. Такi суб'єкти господарювання у заявi зазначають про використання пального для потреб власного споживання чи переробки, загальну мiсткiсть резервуарiв, що використовуються для зберiгання пального, та їх фактичне мiсцезнаходження, а також фактичне мiсцезнаходження ємностей, що використовуються для зберiгання пального".

     У зв'язку з цим частини сорок третю - шiстдесят третю вважати вiдповiдно частинами сорок четвертою - шiстдесят четвертою;

     частину п'ятдесят третю пiсля слiв "роздрiбну торгiвлю" доповнити словом "зберiгання";

     частину п'ятдесят четверту виключити;

     е) частину другу статтi 17 пiсля абзацу двадцять першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "надання послуг iз зберiгання пального iншим суб'єктам господарювання та/або реалiзацiя пального iншим особам на пiдставi лiцензiї на зберiгання пального, отриманої вiдповiдно до абзацу другого частини сорок першої статтi 15 цього Закону, - 500 000 гривень".

     У зв'язку з цим абзаци двадцять другий - двадцять п'ятий вважати вiдповiдно абзацами двадцять третiм - двадцять шостим;

     є) у частинi двадцять другiй статтi 18 цифри i слова "31 грудня 2019 року" замiнити цифрами i словами "31 березня 2020 року";

     ж) текст Закону пiсля слiв "суб'єкт господарювання" в усiх вiдмiнках i числах доповнити словами "(у тому числi iноземний суб'єкт господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво)" у вiдповiдному вiдмiнку i числi;

     2) в абзацi шостому пункту 1 роздiлу II Закону України "Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких iнших законодавчих актiв України щодо покращення адмiнiстрування та перегляду ставок окремих податкiв i зборiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2018 р., N 49, ст. 399) слова i цифри "1 сiчня 2020 року" замiнити словами i цифрами "1 квiтня 2020 року. Установити, що у перiод з 1 квiтня 2020 року по 1 липня 2020 року автоматичне зiставлення показникiв обсягiв обiгу та залишкiв пального, показникiв обсягiв обiгу спирту етилового здiйснюється у тестовому режимi".

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
18 грудня 2019 року
N 391-IX

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.