ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19)

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. Статтю 84 Кодексу законiв про працю України (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375) доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "У разi встановлення Кабiнетом Мiнiстрiв України карантину вiдповiдно до Закону України "Про захист населення вiд iнфекцiйних хвороб" термiн перебування у вiдпустцi без збереження заробiтної плати на перiод карантину не включається у загальний термiн, встановлений частиною другою цiєї статтi".

     2. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) доповнити статтею 443 такого змiсту:

     "Стаття 443. Порушення правил щодо карантину людей

     Порушення правил щодо карантину людей, санiтарно-гiгiєнiчних, санiтарно-протиепiдемiчних правил i норм, передбачених Законом України "Про захист населення вiд iнфекцiйних хвороб", iншими актами законодавства, а також рiшень органiв мiсцевого самоврядування з питань боротьби з iнфекцiйними хворобами, -

     тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд однiєї до двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб - вiд двох до десяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     2) абзац перший частини першої статтi 16414 викласти в такiй редакцiї:

     "Здiйснення закупiвлi товарiв, робiт i послуг без застосування визначених законодавством процедур закупiвель; оцiнка пропозицiй конкурсних торгiв (квалiфiкацiйних пропозицiй), тендерних пропозицiй не за критерiями та методикою оцiнки для визначення найкращої пропозицiї конкурсних торгiв (квалiфiкацiйної пропозицiї), тендерної пропозицiї, що мiститься в документацiї конкурсних торгiв (квалiфiкацiйнiй документацiї), тендернiй документацiї; укладення з учасником, який став переможцем торгiв, договору про закупiвлю за цiнами i обсягами, що не вiдповiдають вимогам документацiї конкурсних торгiв (квалiфiкацiйної документацiї), тендерної документацiї; неоприлюднення або порушення порядку оприлюднення iнформацiї про закупiвлi вiдповiдно до вимог законодавства; неоприлюднення або порушення порядку оприлюднення iнформацiї про закупiвлi, що здiйснюються вiдповiдно до положень Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19)"; ненадання iнформацiї, документiв та матерiалiв у випадках, передбачених законом";

     3) статтю 221 пiсля цифр "441" доповнити цифрами "443";

     4) у частинi першiй статтi 255:

     у пунктi 1:

     абзац другий пiсля цифр "441" доповнити цифрами "443";

     в абзацi четвертому слово та цифри "статтi 45, 46, 462" замiнити словом та цифрами "статтi 443, 45, 46, 462";

     в абзацi шiстнадцятому слово та цифри "статтi 421, 423, 18822" замiнити словом та цифрами "статтi 421, 422, 443, 18822";

     у пунктi 2 слово та цифри "статтi 962, 1031, 1032, 1033, 104" замiнити словом та цифрами "статтi 443, 962, 1031, 1032, 1033, 104".

     3. Статтю 325 Кримiнального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 325. Порушення санiтарних правил i норм щодо запобiгання iнфекцiйним хворобам та масовим отруєнням

     1. Порушення правил та норм, встановлених з метою запобiгання епiдемiчним та iншим iнфекцiйним хворобам, а також масовим неiнфекцiйним захворюванням (отруєнням) i боротьби з ними, якщо такi дiї спричинили або завiдомо могли спричинити поширення цих захворювань, -

     карається штрафом вiд тисячi до трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк.

     2. Тi самi дiяння, якщо вони спричинили загибель людей чи iншi тяжкi наслiдки, -

     караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до восьми рокiв".

     4. Пiдроздiл 2 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 13 - 17, ст. 112) доповнити пунктом 71 такого змiсту:

     "71. Тимчасово, для здiйснення заходiв щодо запобiгання виникненню i поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19) звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть операцiї з ввезення на митну територiю України лiкарських засобiв, медичних виробiв та/або медичного обладнання, необхiдних для виконання заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй коронавiрусної хвороби (COVID-19), перелiк яких визначено Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     5. Роздiл XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 44 - 48, ст. 552) доповнити пунктом 96 такого змiсту:

     "96. Тимчасово, для здiйснення заходiв щодо запобiгання виникненню i поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19):

     звiльняються вiд сплати ввiзного мита лiкарськi засоби, медичнi вироби та/або медичне обладнання, необхiднi для виконання заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй коронавiрусної хвороби (COVID-19), перелiк яких визначено Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     митне оформлення товарiв, зазначених в абзацi другому цього пункту, здiйснюється першочергово;

     на товари, зазначенi в абзацi другому цього пункту, допускається подання попередньої або тимчасової декларацiї за правилами, встановленими цим Кодексом;

     плата за виконання митних формальностей поза мiсцем розташування митних органiв або поза робочим часом, установленим для них, щодо товарiв, зазначених в абзацi другому цього пункту, не справляється".

     6. Статтю 26 Закону України "Про вiдпустки" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 2, ст. 4; 2000 р., N 51 - 52, ст. 449) доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "У разi встановлення Кабiнетом Мiнiстрiв України карантину вiдповiдно до Закону України "Про захист населення вiд iнфекцiйних хвороб" термiн перебування у вiдпустцi без збереження заробiтної плати на перiод карантину не включається у загальний термiн, встановлений частиною першою цiєї статтi".

     7. Частину другу статтi 141 Закону України "Про торгово-промисловi палати в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 13, ст. 52; 2014 р., N 44, ст. 2040) пiсля слiв "введення комендантської години" доповнити словами "карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     8. Роздiл IX "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про публiчнi закупiвлi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 9, ст. 89 iз наступними змiнами) доповнити пунктом 21 такого змiсту:

     "21. Установити, що дiя цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупiвлi є товари, роботи чи послуги, необхiднi для виконання заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй коронавiрусної хвороби (COVID-19). Перелiк таких товарiв, робiт чи послуг та порядок їх закупiвлi затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     За результатами такої закупiвлi в електроннiй системi закупiвлi замовник оприлюднює звiт про укладенi договори, договiр про закупiвлю та всi додатки до нього, звiт про виконання договору вiдповiдно до статтi 10 цього Закону.

     У разi недотримання вимог щодо публiкацiї таких звiтiв виннi особи притягаються до вiдповiдальностi вiдповiдно до закону".

     9. У роздiлi X "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про публiчнi закупiвлi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2019 р., N 45, ст. 289):

     1) доповнити пунктом 31 такого змiсту:

     "31. Установити, що дiя цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупiвлi є товари, роботи чи послуги, необхiднi для виконання заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй коронавiрусної хвороби (COVID-19). Перелiк таких товарiв, робiт чи послуг та порядок їх закупiвлi затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     За результатами такої закупiвлi в електроннiй системi закупiвлi замовник оприлюднює звiт про договiр про закупiвлю, укладений без використання електронної системи закупiвель, договiр про закупiвлю та всi додатки до нього, звiт про виконання договору про закупiвлю вiдповiдно до статтi 10 цього Закону.

     У разi недотримання вимог щодо публiкацiї таких звiтiв виннi особи притягаються до вiдповiдальностi вiдповiдно до закону";

     2) абзац дванадцятий пiдпункту 1 пункту 7 викласти в такiй редакцiї:

     "Порушення порядку визначення предмета закупiвлi; несвоєчасне надання або ненадання замовником роз'яснень щодо змiсту тендерної документацiї; тендерна документацiя складена не у вiдповiдностi iз вимогами закону; розмiр забезпечення тендерної пропозицiї, встановлений у тендернiй документацiї, перевищує межi, визначенi законом; неоприлюднення або порушення строкiв оприлюднення iнформацiї про закупiвлi; неоприлюднення або порушення порядку оприлюднення iнформацiї про закупiвлi, що здiйснюються вiдповiдно до положень Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19)"; ненадання iнформацiї, документiв у випадках, передбачених законом; порушення строкiв розгляду тендерної пропозицiї".

     10. Роздiл "Прикiнцевi положення" Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рiк" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2020 р., N 5, ст. 31) доповнити пунктом 12 такого змiсту:

     "12. Установити, що розпорядники (одержувачi) бюджетних коштiв (крiм закордонних дипломатичних установ) у договорах про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за бюджетнi кошти можуть передбачати стовiдсоткову попередню оплату товарiв, робiт чи послуг, необхiдних для виконання заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй коронавiрусної хвороби (COVID-19). Перелiк таких товарiв, робiт чи послуг затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     11. Роздiл XIII Прикiнцевi положення Закону України "Про запобiгання корупцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 49, ст. 2056) доповнити пунктом 21 такого змiсту:

     "21. Встановити, що декларацiї особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, якi вiдповiдно до статтi 45 цього Закону подаються за минулий рiк до 1 квiтня, у 2020 роцi суб'єкти декларування подають до 1 червня.

     Суб'єкти декларування, якi у перiод до 1 червня 2020 року не мали можливостi подати декларацiю особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, передбачену абзацом першим частини другої статтi 45 цього Закону, або повiдомлення про суттєвi змiни у майновому станi вiдповiдно до статтi 52 цього Закону у зв'язку iз встановленням на територiї їх проживання карантинно-обмежувальних заходiв, звiльняються вiд вiдповiдальностi за несвоєчасне подання такої декларацiї чи повiдомлення у зазначений перiод".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     Пункти 4, 5 та 10 роздiлу I цього Закону дiють протягом трьох мiсяцiв з дня опублiкування цього Закону.

     Пункт 8 роздiлу I цього Закону дiє до 18 квiтня 2020 року включно.

     Пiдпункт 1 пункту 9 роздiлу I цього Закону вводиться в дiю з 19 квiтня 2020 року i дiє протягом трьох мiсяцiв з дня опублiкування цього Закону.

     Пiдпункт 2 пункту 9 роздiлу I цього Закону вводиться в дiю з 19 квiтня 2020 року.

     2. Установити, що на перiод встановлення карантину або обмежувальних заходiв, пов'язаних iз поширенням коронавiрусної хвороби (COVID-19):

     1) роботодавець може доручити працiвниковi, у тому числi державному службовцю, службовцю органу мiсцевого самоврядування, виконувати протягом певного перiоду роботу, визначену трудовим договором, вдома, а також надавати працiвнику, у тому числi державному службовцю, службовцю органу мiсцевого самоврядування, за його згодою вiдпустку;

     2) власником пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноваженим органом може змiнюватися режим роботи органiв, закладiв, пiдприємств, установ, органiзацiй, зокрема щодо прийому та обслуговування фiзичних та юридичних осiб. Iнформацiя про такi змiни повинна доводитися до вiдома населення з використанням веб-сайтiв та iнших комунiкацiйних засобiв;

     3) з дня оголошення карантину зупиняється перебiг строкiв звернення за отриманням адмiнiстративних та iнших послуг та строкiв надання цих послуг, визначених законом. Вiд дня припинення карантину перебiг цих строкiв продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення;

     4) забороняється проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходiв iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi.

     3. На перiод дiї карантину або обмежувальних заходiв, пов'язаних iз поширенням коронавiрусної хвороби (COVID-19), та протягом 30 днiв з дня його вiдмiни забороняється:

     1) прийняття рiшення про скасування дiї довiдки про взяття на облiк внутрiшньо перемiщеної особи на пiдставi iнформацiї про тривалу вiдсутнiсть (понад 60 днiв) особи за мiсцем проживання, яка дає обґрунтованi пiдстави вважати, що внутрiшньо перемiщена особа повернулася до покинутого мiсця постiйного проживання;

     2) зупинення публiчним акцiонерним товариством "Державний ощадний банк України" видаткових операцiй за поточним рахунком внутрiшньо перемiщеної особи за вiдсутностi проходження фiзичної iдентифiкацiї;

     3) здiйснення контролю за проведенням соцiальних виплат внутрiшньо перемiщеним особам за мiсцем їх фактичного проживання/перебування;

     4) нарахування та стягнення неустойки (штрафiв, пенi) за несвоєчасне здiйснення платежiв за житлово-комунальнi послуги;

     5) припинення/зупинення надання житлово-комунальних послуг громадянам України у разi їх неоплати або оплати не в повному обсязi;

     6) примусове виселення iз житла та примусове стягнення житла (житлових будинкiв, частин житлових будинкiв, квартир, кiмнат у квартирах, кiмнат, житлових секцiй чи блокiв у гуртожитках, iнших жилих примiщень), що належить на правi приватної власностi громадянам України, пiд час примусового виконання рiшень судiв щодо стягнення заборгованостi за житлово-комунальнi послуги;

     7) примусове виселення громадян за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг iз жилих примiщень у будинках державного, громадського житлового фонду та житлового фонду соцiального призначення.

     4. Установити, що до iноземцiв та осiб без громадянства, якi не змогли виїхати за межi України або не змогли звернутися до територiальних органiв/пiдроздiлiв Державної мiграцiйної служби України iз заявою про продовження строку перебування на територiї України та/або про обмiн посвiдки на тимчасове/постiйне проживання у зв'язку iз введенням карантину, не застосовується адмiнiстративна вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про правовий статус iноземцiв та осiб без громадянства, якщо такi порушення настали в перiод чи внаслiдок встановлення карантину. Оформлення документiв, що посвiдчують особу, пiдтверджують громадянство України чи спецiальний статус особи, у перiод дiї карантину здiйснюється за мiсцем звернення особи.

     5. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     1) в межах своїх повноважень забезпечити контроль за цiнами на лiкарськi засоби, товари медичного призначення та соцiально значущi товари;

     2) протягом тижня з дня набрання чинностi цим Законом встановити:

     додатковi доплати до заробiтної плати медичним та iншим працiвникам, якi безпосередньо зайнятi на роботах з лiквiдацiї захворювання серед людей на коронавiрусну хворобу (COVID-19), у розмiрi до 200 вiдсоткiв заробiтної плати на перiод виконання заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй коронавiрусної хвороби (COVID-19), визначений у рiшеннi Кабiнету Мiнiстрiв України про встановлення карантину, до завершення виконання цих заходiв;

     доплати до заробiтної плати окремим категорiям працiвникiв, якi забезпечують життєдiяльнiсть населення;

     перелiк вiдповiдних мiсць розмiщення iноземцiв та осiб без громадянства, яким надано статус бiженця, додатковий захист або якi перебувають у процедурi отримання цих статусiв, а також iноземцiв та осiб без громадянства, якi незаконно перебувають на територiї України i вiдносно яких винесено рiшення суду про їх помiщення до пунктiв тимчасового перебування iноземцiв, у разi якщо такi пункти знаходяться в межах територiї, на якiй введено карантин;

     3) у дводенний строк з дня набрання чинностi цим Законом забезпечити прийняття нормативно-правових актiв та подання на розгляд Верховної Ради України законопроектiв, необхiдних для врегулювання суспiльних вiдносин, пов'язаних iз встановленням карантину, у тому числi щодо:

     недопущення припинення надання житлових субсидiй на перiод встановлення карантину або обмежувальних заходiв, пов'язаних iз поширенням коронавiрусної хвороби (COVID-19);

     призначення житлової субсидiї на наступний перiод для всiх без виключення домогосподарств, якi отримували житлову субсидiю у попередньому перiодi, без їх звернення;

     розширення кола отримувачiв житлових субсидiй у зв'язку iз встановленням карантину або обмежувальних заходiв, пов'язаних iз поширенням коронавiрусної хвороби (COVID-19);

     реєстрацiї безробiтного з першого дня пiсля подання особою, яка шукає роботу, заяви про надання статусу безробiтного, та призначення допомоги по безробiттю з першого дня пiсля реєстрацiї безробiтного;

     призупинення обов'язку виконання основного зобов'язання, виконання якого забезпечене iпотекою, та недопущення звернення стягнення на предмет iпотеки на перiод дiї карантину або обмежувальних заходiв, пов'язаних iз поширенням коронавiрусної хвороби (COVID-19);

     4) прийняти нормативно-правовi акти, що випливають iз цього Закону;

     5) у дводенний строк з дня набрання чинностi цим Законом розробити та внести на розгляд Верховної Ради України комплексний законопроект щодо економiчного та соцiального захисту населення на перiод дiї карантину, в тому числi з використанням заходiв впливу адмiнiстративного та кримiнально-правового характеру.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
17 березня 2020 року
N 530-IX

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.