ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо вдосконалення державного регулювання у сферi будiвництва житла

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Житловому кодексi Української РСР (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до N 28, ст. 573):

     1) частину третю статтi 34 доповнити словами "та вносяться до єдиного державного реєстру громадян, якi потребують полiпшення житлових умов, порядок ведення якого визначає Кабiнет Мiнiстрiв України";

     2) статтю 42 пiсля слiв "житлових умов" доповнити словами "та внесенi до єдиного державного реєстру громадян, якi потребують полiпшення житлових умов";

     3) статтю 134 доповнити частиною сьомою такого змiсту:

     "Громадяни, якi перебувають на облiку бажаючих вступити до житлово-будiвельного кооперативу, вносяться до єдиного державного реєстру громадян, якi потребують полiпшення житлових умов";

     4) частину другу статтi 135 пiсля слiв "вступити до житлово-будiвельного кооперативу" доповнити словами "та внесенi до єдиного державного реєстру громадян, якi потребують полiпшення житлових умов";

     5) абзац другий частини першої статтi 189 пiсля слiв "у порушеннi порядку взяття на облiк" доповнити словами "та ведення єдиного державного реєстру".

     2. У статтi 8101 Цивiльного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40 - 44, ст. 356):

     частину першу доповнити словами "що може передбачати вiдступлення орендодавцем права вимоги боргу iншiй особi - вигодонабувачу";

     частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "5. Iстотними умовами договору оренди житла з викупом є:

     1) найменування сторiн;

     2) характеристики житла, щодо якого встановлюються вiдносини оренди з викупом;

     3) строк, на який укладається договiр;

     4) розмiри, порядок формування, спосiб, форма i строки внесення орендних платежiв та умови їх перегляду;

     5) умови дострокового розiрвання договору;

     6) порядок повернення коштiв у разi дострокового розiрвання або припинення договору;

     7) права та зобов'язання сторiн;

     8) вiдповiдальнiсть сторiн;

     9) iншi умови, визначенi законом".

     3. У Законi України "Про iнвестицiйну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 47, ст. 646; 1992 р., N 10, ст. 138; 1998 р., N 33, ст. 226; 2006 р., N 13, ст. 110; 2007 р., N 34, ст. 444; 2009 р., N 19, ст. 257):

     1) частину третю статтi 4 викласти в такiй редакцiї:

     "Iнвестування та фiнансування будiвництва об'єктiв житлового будiвництва з використанням недержавних коштiв, залучених вiд фiзичних та юридичних осiб, у тому числi в управлiння, може здiйснюватися виключно через фонди фiнансування будiвництва, фонди операцiй з нерухомiстю, iнститути спiльного iнвестування, а також шляхом випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечується одиницею такої нерухомостi, вiдповiдно до законодавства. Iншi способи фiнансування будiвництва таких об'єктiв визначаються виключно законами";

     2) частину першу статтi 5 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Недержавнi пенсiйнi фонди, страховики та фiнансовi установи - юридичнi особи публiчного права здiйснюють iнвестицiйну дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, що визначає особливостi їх дiяльностi";

     3) статтю 9 пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Iнвестування та фiнансування однiєї квартири в об'єктi будiвництва кiлькома iнвесторами можливе виключно за умови укладення мiж ними договору в письмовiй формi, в якому визначаються частка кожного iнвестора та порядок внесення ним вiдповiдної iнвестицiї".

     У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;

     4) абзац другий частини першої статтi 15 викласти в такiй редакцiї:

     "Державна експертиза iнвестицiйних програм i проектiв будiвництва проводиться на засадах органiзацiйної єдностi у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади з питань будiвництва та архiтектури".

     4. Друге речення частини дванадцятої статтi 10 Закону України "Про пожежну безпеку" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 5, ст. 21; 2007 р., N 4, ст. 34; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 13 травня 2010 року N 2185-VI) виключити.

     5. У Законi України "Про забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 27, ст. 218; 2001 р., N 9, ст. 38; 2002 р., N 29, ст. 190):

     1) у частинi третiй статтi 15 слова "введення в експлуатацiю нових i реконструйованих" виключити;

     2) пункт "ж" частини першої статтi 41 виключити.

     6. У статтi 17 Гiрничого закону України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 50, ст. 433) слова "на основi акта приймальної комiсiї в порядку, що встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України" замiнити словами "вiдповiдно до законодавства".

     7. У частинi першiй статтi 38 Закону України "Про використання ядерної енергiї та радiацiйну безпеку" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 12, ст. 81) слова "державними приймальними комiсiями" замiнити словами "вiдповiдно до законодавства".

     8. У Законi України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170):

     1) пункт "б" статтi 30 доповнити пiдпунктом 12 такого змiсту:

     "12) здiйснення заходiв щодо ведення в установленому порядку єдиного державного реєстру громадян, якi потребують полiпшення житлових умов";

     2) пiдпункт 1 пункту "б" частини першої статтi 31 викласти в такiй редакцiї:

     "1) участь у прийняттi в експлуатацiю закiнчених будiвництвом об'єктiв у порядку, встановленому законодавством".

     9. Частину третю статтi 14 Закону України "Про торгово-промисловi палати в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 13, ст. 52) пiсля абзацу третього доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "засвiдчує форс-мажорнi обставини вiдповiдно до умов договорiв за зверненнями суб'єктiв господарської дiяльностi, що здiйснюють будiвництво житла (замовникiв, забудовникiв)".

     У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим.

     10. У Законi України "Про планування i забудову територiй" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 31, ст. 250; 2007 р., N 9, ст. 70; 2008 р., N 48, ст. 358; 2009 р., N 19, ст. 257):

     1) статтю 29 пiсля частини третьої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "У разi здiйснення реконструкцiї або капiтального ремонту автомобiльних дорiг, залiзничних колiй, лiнiй електропередач, зв'язку, трубопроводiв, iнших лiнiйних комунiкацiй в межах iснуючих смуг вiдведення дозвiл на виконання будiвельних робiт може надаватися без подання документа, що засвiдчує право власностi чи користування земельною дiлянкою".

     У зв'язку з цим частини четверту - двадцяту вважати вiдповiдно частинами п'ятою - двадцять першою;

     2) у статтi 301:

     частину першу доповнити словами "з урахуванням частини четвертої цiєї статтi";

     пiсля частини третьої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Прийняття в експлуатацiю збудованих до 31 грудня 2008 року без залучення пiдрядних органiзацiй приватних житлових будинкiв садибного типу, дачних та садових будинкiв з господарськими спорудами i будiвлями, якi споруджувалися без дозволу на виконання будiвельних робiт, здiйснюється iнспекцiями державного архiтектурно-будiвельного контролю за результатами технiчного обстеження будiвельних конструкцiй та iнженерних мереж таких об'єктiв у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади з питань будiвництва та архiтектури, за наявностi документа, що засвiдчує право власностi чи користування земельною дiлянкою, на якiй розмiщений такий об'єкт".

     У зв'язку з цим частини четверту - дванадцяту вважати вiдповiдно частинами п'ятою - тринадцятою.

     11. У Законi України "Про страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50 iз наступними змiнами):

     1) пункти 38 та 39 частини першої статтi 7 виключити;

     2) частину п'яту статтi 13 виключити.

     12. Частину сьому статтi 21 Закону України "Про охорону працi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 2, ст., 10; 2007 р., N 34, ст. 444; 2009 р., N 44, ст. 654; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 13 травня 2010 року N 2185-VI) виключити.

     13. У Законi України "Про податок з доходiв фiзичних осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 37, ст. 308 iз наступними змiнами):

     1) пункт 4.3 статтi 4 доповнити пiдпунктом 4.3.37 такого змiсту:

     "4.3.37. вартiсть житла, що переходить у власнiсть вiд пiдприємства-орендодавця до фiзичної особи - орендаря пiсля повної сплати орендних платежiв за договорами оренди житла з викупом";

     2) у пунктi 5.3 статтi 5:

     пiдпункт 5.3.1 викласти у такiй редакцiї:

     "5.3.1. частину суми процентiв (комiсiй, винагороди) за iпотечним житловим кредитом, договором оренди житла з викупом або фiнансового лiзингу житла, сплачених платником податку, що розраховується за правилами, визначеними статтею 10 цього Закону";

     доповнити пiдпунктом 5.3.8 такого змiсту:

     "5.3.8. суми витрат платника податку на сплату видаткiв на будiвництво (придбання) доступного житла, у тому числi на погашення пiльгового iпотечного житлового кредиту, наданого на такi цiлi, та процентiв за ним";

     3) у пунктi 22.8 статтi 22:

     абзац другий доповнити словами "як пiд час їх нарахування, так i пiд час їх перерахування на такий вклад";

     абзац третiй пiсля слiв "кошти, якi" доповнити словами "нараховуються та";

     абзац восьмий пiсля слова "закону" доповнити словами "нарахувань, внескiв та перерахувань до таких фондiв".

     14. У Законi України "Про фiнансово-кредитнi механiзми i управлiння майном при будiвництвi житла та операцiях з нерухомiстю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 52, ст. 377; 2006 р., N 13, ст. 110; 2009 р., N 17, ст. 236):

     1) у статтi 2:

     в абзацi третьому слова "отримала в установленому порядку дозвiл/лiцензiю" замiнити словами "вiдповiдає вимогам, встановленим цим Законом";

     в абзацi дев'ятнадцятому слова "довiрителi ФФБ" замiнити словами "фiзичнi та юридичнi особи, якi здiйснюють iнвестування коштiв у будiвництво (для ФФБ - довiрителi ФФБ)";

     абзац двадцять перший викласти в такiй редакцiї:

     "iнформацiю про установу/органiзацiю, що вiдповiдно до законодавства здiйснює залучення коштiв для iнвестування та фiнансування будiвництва (для ФФБ - управитель ФФБ): найменування, мiсцезнаходження та фактична адреса, данi та реквiзити лiцензiї та/або дозволу, необхiдної/необхiдного для залучення коштiв (для ФФБ - управлiння коштами та iншим майном), iнформацiя про керiвникiв, досвiд роботи";

     в абзацi двадцять восьмому слова "довiрителiв ФОН" замiнити словами "власникiв сертифiкатiв ФОН", а слово "Довiрителi" замiнити словами "Власники сертифiкатiв ФОН";

     доповнити абзацами такого змiсту:

     "вартiсть будiвництва - погоджена управителем i забудовником у договорi вартiсть будiвництва всiх об'єктiв iнвестування як складової частини об'єкта будiвництва, фiнансування якої здiйснюватиметься за рахунок коштiв ФФБ вiдповiдно до графiка фiнансування i розраховується виходячи з поточної цiни вимiрної одиницi об'єкта будiвництва та кiлькостi вимiрних одиниць усiх об'єктiв iнвестування за попереднiм обсягом замовлення на будiвництво;

     пов'язана особа юридичної особи (далi - пов'язана особа) -

     юридична особа, що здiйснює контроль за вiдповiдною юридичною особою, або контролюється вiдповiдною юридичною особою, або перебуває пiд спiльним контролем з такою юридичною особою;

     фiзична особа або члени її сiм'ї, якi здiйснюють контроль за вiдповiдною юридичною особою (членами сiм'ї фiзичної особи вважаються її чоловiк (дружина), дiти або батьки фiзичної особи i її чоловiка (дружини), а також чоловiка (дружини) будь-кого з дiтей або батькiв фiзичної особи;

     посадова особа вiдповiдної юридичної особи, уповноважена виконувати вiд iменi такої юридичної особи юридичнi дiї, спрямованi на встановлення, змiну або припинення правових вiдносин, а також члени сiм'ї цiєї посадової особи;

     здiйснення контролю за юридичною особою - володiння безпосередньо або через пов'язаних осiб часткою (паєм, пакетом акцiй), що становить не менш як 20 вiдсоткiв статутного капiталу юридичної особи, або управлiння найбiльшою кiлькiстю голосiв в органi управлiння юридичної особи. Для фiзичної особи загальна сума володiння часткою статутного капiталу юридичної особи (голосiв в органi управлiння) визначається як загальний обсяг корпоративних прав, що належать такiй фiзичнiй особi, членам її сiм'ї та юридичним особам, що контролюються такою фiзичною особою або членами її сiм'ї";

     2) статтю 4 доповнити новою частиною першою такого змiсту:

     "Управителем може бути фiнансова установа, що отримала в установленому законодавством порядку дозвiл/лiцензiю на здiйснення визначеної цим Законом дiяльностi".

     У зв'язку з цим частини першу i другу вважати вiдповiдно частинами другою i третьою;

     3) у статтi 7:

     пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Управителю фонду забороняється укладати договори управлiння майном з установниками та залучати кошти установникiв для фiнансування спорудження об'єкта будiвництва до отримання забудовником у встановленому законодавством порядку дозволу на виконання будiвельних робiт для спорудження об'єкта будiвництва".

     У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

     у частинi третiй:

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "має право одночасно здiйснювати управлiння кiлькома ФФБ та ФОН";

     в абзацi четвертому слова "та Правил фонду" замiнити словами "Правил фонду та договору управлiння майном";

     4) частину шосту статтi 9 виключити;

     5) статтю 101 виключити;

     6) у статтi 11:

     перше речення частини восьмої виключити;

     частину дев'яту викласти в такiй редакцiї:

     "ФФБ вважається створеним пiсля затвердження управителем Правил ФФБ, укладання договору iз забудовником та вiдкриття рахункiв ФФБ. Для кожного ФФБ вiдкриваються окремi рахунки. Будь-якi обмеження щодо кiлькостi об'єктiв будiвництва, що можуть споруджуватися в рамках кожного ФФБ, а також щодо обсягiв залучених управителем ФФБ в управлiння коштiв не встановлюються";

     у частинi десятiй та в абзацi першому частини дванадцятої слово "рахунок" замiнити словом "рахунки";

     7) статтю 12 доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "Змiни до Правил ФФБ не можуть погiршувати умови, що забезпечують права довiрителiв";

     8) в абзацi сiмнадцятому частини першої статтi 13 слова "на рахунку ФФБ" виключити;

     9) абзац тринадцятий частини дванадцятої статтi 15 доповнити словами "для зарахування до ФФБ";

     10) у статтi 16:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Фiнансування будiвництва за рахунок коштiв ФФБ виду А управитель здiйснює за рахунок отриманих в управлiння коштiв, за винятком оперативного резерву, в порядку, визначеному договором, у межах вартостi будiвництва";

     перше речення частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "Фiнансування будiвництва за рахунок коштiв ФФБ виду Б управитель здiйснює за рахунок отриманих в управлiння коштiв у порядку, визначеному договором, у межах вартостi будiвництва вiдповiдно до графiкiв фiнансування та будiвництва, погоджених управителем i забудовником за кожним об'єктом будiвництва, що є невiд'ємною частиною договору";

     частину дев'яту доповнити реченням такого змiсту:

     "Наступне перерахування коштiв забудовнику управитель здiйснює вiдповiдно до графiка фiнансування, погодженого управителем i забудовником, пiсля надання забудовником звiту управителю ФФБ за формою, встановленою згiдно iз законодавством";

     11) у статтi 17:

     в абзацi першому частини першої слова "на рахунку ФФБ" виключити;

     частину третю пiсля слiв "об'єктом будiвництва" доповнити словами "на окремих рахунках ФФБ, є строковими коштами, якi";

     12) частину першу статтi 23 викласти в такiй редакцiї:

     "За рiшенням суду, що набрало законної сили, прийнятим за зверненням довiрителiв ФФБ або вiдповiдного органу, що здiйснює нагляд та регулювання дiяльностi управителя, у зв'язку з порушенням управителем законодавства про фiнансовi послуги ФФБ може передаватися в управлiння iншiй фiнансовiй установi, що вiдповiдає вимогам цього Закону, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України. До нового управителя переходять усi права та обов'язки щодо довiрителiв цього ФФБ та вiдповiдного забудовника";

     13) частину дев'яту статтi 25 пiсля слiв "об'єкта будiвництва" доповнити словами "(у разi укладання договору iз забудовником)";

     14) статтю 26 пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Змiни до Правил ФОН не можуть погiршувати умови, що забезпечують права власникiв сертифiкатiв ФОН".

     У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;

     15) перше речення частини першої статтi 34 викласти в такiй редакцiї:

     "За рiшенням суду, що набрало законної сили, прийнятим за зверненням власникiв сертифiкатiв ФОН або вiдповiдного органу, що здiйснює нагляд та регулювання дiяльностi управителя, у зв'язку з порушенням управителем законодавства про фiнансовi послуги ФОН може передаватися в управлiння iншiй фiнансовiй установi, що вiдповiдає вимогам цього Закону, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     15. У Законi України "Про iпотечне кредитування, операцiї з консолiдованим iпотечним боргом та iпотечнi сертифiкати" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 1, ст. 1; 2006 р., N 13, ст. 110):

     1) абзац другий частини п'ятої статтi 11 пiсля слiв "предметом iпотеки є" доповнити словами "майновi права на нерухомiсть, будiвництво якої не завершено, та/або";

     2) у частинi п'ятiй статтi 37 слова "iпотекою нерухомостi, будiвництво якої є незавершеним, та" виключити.

     16. У Законi України "Про рекламу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 8, ст. 62; 2006 р., N 31, ст. 268; 2008 р., N 18, ст. 197):

     1) частину першу статтi 8 доповнити абзацом тринадцятим такого змiсту:

     "розповсюджувати рекламу про спорудження житлового будинку з використанням недержавних коштiв, залучених вiд фiзичних та юридичних осiб, у тому числi в управлiння, без набуття/отримання суб'єктами господарської дiяльностi, що здiйснюють його будiвництво чи iнвестування та/або фiнансування, вiдповiдно права власностi або користування земельною дiлянкою, лiцензiї на здiйснення будiвельної дiяльностi, дозволу на виконання будiвельних робiт чи дозволу/лiцензiї на здiйснення дiяльностi з надання фiнансових послуг або свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечується одиницею нерухомостi, що споруджується";

     2) частину першу статтi 26 доповнити абзацом сьомим такого змiсту:

     "спецiально уповноважений орган виконавчої влади з питань мiстобудування та архiтектури - щодо спорудження житлового будинку".

     17. Абзац третiй частини другої статтi 2 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 31, ст. 268) пiсля слiв "недержавнi пенсiйнi фонди" доповнити словами "фонди банкiвського управлiння".

     18. У Законi України "Про ветеринарну медицину" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 5 - 6, ст. 53):

     1) у пунктi 14 частини сьомої статтi 7 слова "дiяльностi робочих i державних комiсiй з питань прийняття в експлуатацiю цих потужностей (об'єктiв), вiдведення" замiнити словом "вiдведеннi";

     2) пункт 3 частини другої статтi 13 виключити.

     19. Частину другу статтi 2 Закону України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 29, ст. 389; 2008 р., NN 5 - 8 ст. 78; 2009 р., N 49, ст. 737; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 1 червня 2010 року N 2299-VI) пiсля слiв "про захист економiчної конкуренцiї" доповнити словами "державного архiтектурно-будiвельного контролю та нагляду".

     20. У роздiлi II "Прикiнцевi положення" Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо сприяння будiвництву" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2008 р., N 48, ст. 358):

     1) у пунктi 2 слова "одного року" замiнити словами "двох рокiв";

     2) пункт 3 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Прийнятi i не виконанi до набрання чинностi цим Законом рiшення вiдповiдних органiв виконавчої влади або органiв мiсцевого самоврядування про погодження мiсця розташування об'єкта або про надання дозволу на розроблення проекту вiдведення земельної дiлянки зберiгають чиннiсть протягом двох рокiв з дня набрання чинностi цим Законом, а розробленi вiдповiдно до цих рiшень проекти землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок розглядаються в установленому законом порядку. Передача в оренду таких земельних дiлянок iз земель державної та комунальної власностi здiйснюється без проведення земельних торгiв (аукцiонiв)".

     21. У Законi України "Про запобiгання впливу свiтової фiнансової кризи на розвиток будiвельної галузi та житлового будiвництва" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2009 р., N 19, ст. 257):

     1) частину восьму статтi 3 викласти в такiй редакцiї:

     "8. Торгово-промислова палата України та регiональнi торгово-промисловi палати за участю центрального органу виконавчої влади з питань будiвництва та архiтектури надають довiдки про засвiдчення форс-мажорних обставин вiдповiдно до умов договорiв за зверненнями суб'єктiв господарської дiяльностi, що здiйснюють будiвництво житла (замовникiв, забудовникiв).

     Форс-мажорними обставинами для цiлей цього Закону є непередбачуванi та непереборнi обставини, що вiдбуваються незалежно вiд волi i бажання сторiн, настання яких неможливо передбачити при укладеннi договору та для протидiї яким сторони не можуть вжити заходiв";

     2) в абзацi першому пiдпункту 2 пункту 2 роздiлу III "Прикiнцевi та перехiднi положення" слова та цифри "на 2009 рiк" замiнити словами та цифрами "на 2009 та наступнi роки".

     22. Абзац другий частини першої статтi 4 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 квiтня 1993 року N 30-93 "Про державний нагляд за додержанням стандартiв, норм i правил та вiдповiдальнiсть за їх порушення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 23, ст. 247; 2003 р., N 16, ст. 129) пiсля слiв "крiм будiвельних" доповнити словами "стандартiв, норм i правил".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування, крiм пiдпунктiв 2 i 4 пункту 1 роздiлу I цього Закону, якi набирають чинностi з 1 сiчня 2012 року.

     2. Пiдпункт 2 пункту 10 роздiлу I цього Закону втрачає чиннiсть з 1 сiчня 2012 року.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом шести мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
29 червня 2010 року
N 2367-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.