ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про запобiгання впливу свiтової фiнансової кризи на розвиток будiвельної галузi та житлового будiвництва

     Цей Закон прийнято з метою стабiлiзацiї будiвництва, пiдвищення платоспроможностi населення, забезпечення реалiзацiї житлових прав громадян, якi потребують державної пiдтримки, стимулювання розвитку будiвельної та сумiжних галузей в умовах свiтової фiнансової кризи.

     Цей Закон спрямований на подолання кризових явищ у будiвельнiй галузi та регулювання правовiдносин, що виникають у зв'язку з будiвництвом житла.

     I. Шляхи подолання кризових явищ у будiвельнiй галузi та житловому будiвництвi

     Стаття 1. Органiзацiйнi заходи з розв'язання нагальних проблем у сферi житлового будiвництва

     1. Подолання кризових явищ у будiвельнiй галузi та житловому будiвництвi здiйснюється вiдповiдно до цього Закону шляхом:

     викупу в забудовникiв та/або фiнансових установ нереалiзованого житла в об'єктах будiвництва, що споруджувались iз залученням коштiв фiзичних осiб у разi неспроможностi забудовникiв продовжувати будiвництво житла у зв'язку з недостатнiм обсягом коштiв для формування фондiв соцiального та службового житла;

     надання громадянам державної пiдтримки на будiвництво (придбання) доступного житла шляхом сплати державою частини його вартостi;

     отримання громадянами житла в оренду з викупом за рахунок власних коштiв громадян та коштiв державної пiдтримки;

     надання фiзичним та юридичним особам пiльгових кредитiв на будiвництво житла та компенсацiй процентної ставки за цими кредитами;

     збiльшення статутних капiталiв державних банкiв та Державної iпотечної установи для надання кредитiв на завершення будiвництва багатоквартирних житлових будинкiв;

     викупу державою у кредиторiв iпотечних кредитiв, отриманих фiзичними особами на будiвництво та придбання житла до набрання чинностi цим Законом i вiднесених до категорiї ризикованих.

     2. Кошти на здiйснення заходiв, визначених частиною першою цiєї статтi, спрямовуються в першу чергу на завершення будiвництва об'єктiв, що вiдповiдають визначеним Кабiнетом Мiнiстрiв України вимогам та мають такий ступiнь будiвельної готовностi:

     у 2009 роцi - на добудову житла, яке має ступiнь готовностi бiльш як 70 вiдсоткiв;

     у 2010 роцi - на добудову житла, яке має ступiнь готовностi бiльш як 50 вiдсоткiв.

     Кошти на фiнансування добудови об'єктiв мiстобудування iз ступенем готовностi менш як 50 вiдсоткiв видiляються лише пiсля повного закiнчення фiнансування об'єктiв iз ступенем готовностi вiдповiдно бiльш як 70 вiдсоткiв та бiльш як 50 вiдсоткiв.

     Визначення ступеня будiвельної готовностi таких об'єктiв здiйснюється в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади з питань будiвництва та архiтектури.

     Стаття 2. Фiнансування антикризових заходiв у будiвництвi житла

     1. Основними джерелами фiнансування заходiв, визначених цим Законом, є:

     кошти, передбаченi законом про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк, зокрема: кошти Стабiлiзацiйного фонду, за позиками мiжнародних фiнансових органiзацiй, за державними внутрiшнiми позиками;

     кошти мiсцевих бюджетiв;

     iнвестицiї юридичних та фiзичних осiб;

     iншi джерела фiнансування, не забороненi законодавством.

     2. Бюджетнi кошти, передбаченi для фiнансування антикризових заходiв у будiвництвi, визначених цим Законом, використовуються з урахуванням оптимiзацiї кiлькостi бюджетних програм шляхом концентрацiї видаткiв за єдиним головним розпорядником бюджетних коштiв, якого визначено законом про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк.

     3. Вартiсть об'єктiв будiвництва, що фiнансуються вiдповiдно до цього Закону, встановлюється згiдно з проектно-кошторисною документацiєю, що вiдповiдає державним будiвельним нормам з визначення вартостi.

     II. Заходи з пiдтримки будiвельної галузi та житлового будiвництва

     Стаття 3. Пiдтримка будiвництва житла

     Установити, що до 1 сiчня 2012 року:

     1. Кредитно-фiнансовi установи здiйснюють пiльгове кредитування суб'єктiв господарської дiяльностi, що здiйснюють будiвництво (забудовникiв), для будiвництва житла та iнших об'єктiв будiвництва пiд заставу цiнних паперiв, майнових прав та iнших активiв. Порядок надання таких кредитiв визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України спiльно з Нацiональним банком України.

     У цьому Порядку передбачити, що:

     у вартостi такого житла та iнших об'єктiв будiвництва кошторисний прибуток не може перевищувати 15 вiдсоткiв прямих i загальновиробничих витрат з будiвництва, а рентабельнiсть виробництва будiвельних матерiалiв та виробiв, що використовуються у будiвництвi, також не може становити бiльше нiж 15 вiдсоткiв;

     таке пiльгове кредитування забезпечується Нацiональним банком України шляхом довгострокового рефiнансування кредитно-фiнансових установ та компенсацiї кредитно-фiнансовим установам рiзницi, що виникає мiж ставкою за зазначеними кредитами та поточною ринковою ставкою. У разi застосування такого механiзму компенсацiї процентна ставка за такими кредитами не може перевищувати двох вiдсоткiв над рiвнем облiкової ставки Нацiонального банку України;

     у разi неможливостi повернення суб'єктом господарської дiяльностi, що здiйснює будiвництво (забудовником), такого кредиту у визначений договором термiн, кредитно-фiнансова установа в порядку, визначеному законодавством, набуває майнових прав на збудоване житло та має право продати його органам державної влади, органам мiсцевого самоврядування або Державнiй iпотечнiй установi з метою забезпечення громадян, якi потребують полiпшення житлових умов вiдповiдно до законодавства, чи здiйснити його вiльний продаж на ринку житла;

     кредитно-фiнансовi установи не здiйснюють формування резервiв для покриття ризикiв за iпотечними кредитами, якi наданi вiдповiдно до цього Закону для фiнансування антикризових заходiв у будiвництвi.

     2. Кредитно-фiнансовим установам за укладеними договорами забороняється збiльшувати процентну ставку за кредитами, отриманими фiзичними та юридичними особами на придбання або будiвництво житла. Така ставка може бути змiнена лише за згодою сторiн.

     3. Суб'єктам господарської дiяльностi, що здiйснюють будiвництво (забудовникам), дозволяється проводити державну реєстрацiю права власностi в бюро технiчної iнвентаризацiї на об'єкти незавершеного будiвництва та їх частини з метою подальшого продажу чи передачi в iпотеку.

     4. Забороняється розiрвання фiзичними та юридичними особами будь-яких договорiв, результатом яких є передача забудовниками завершеного об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва за умови, що за такими договорами здiйснено оплату 100 вiдсоткiв вартостi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва, крiм випадкiв, якщо таке розiрвання здiйснюється за згодою сторiн. Повернення коштiв, внесених фiзичними та юридичними особами на користь забудовникiв за розiрваними договорами, за якими здiйснено часткову оплату вартостi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва, здiйснюється пiсля наступної реалiзацiї такого об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва. Нарахування та виплата забудовником штрафних санкцiй, передбачених договорами, та стягнення коштiв, передбачених статтею 625 Цивiльного кодексу України, на строк дiї цiєї статтi не здiйснюється.

     Ця заборона не застосовується, якщо визначений термiн прийняття в експлуатацiю об'єкта будiвництва переноситься бiльше нiж на 18 мiсяцiв.

     5. Суб'єкти господарської дiяльностi, що здiйснюють будiвництво (забудовники), мають право на вiдстрочення сплати пайових внескiв на розвиток iнженерно-транспортної i соцiальної iнфраструктури населених пунктiв та внескiв до цiльових фондiв мiсцевих бюджетiв.

     Пiдставою для вiдстрочення таких платежiв та вiдрахувань є письмова заява суб'єкта господарської дiяльностi, що здiйснює житлове будiвництво, до органiв, якi здiйснюють облiк та адмiнiстрування вiдповiдних платежiв та вiдрахувань.

     Заява має мiстити iнформацiю про суму та термiн вiдстрочення сплати вiдповiдних платежiв та вiдрахувань. Термiн вiдстрочення не може перевищувати термiн дiї цiєї статтi.

     Заява подається не пiзнiше термiну, встановленого для подання звiтностi за такими платежами та вiдрахуваннями, а якщо термiн платежу встановлено ранiше подання звiтностi, - не пiзнiше настання термiну такого платежу.

     Органи, що здiйснюють облiк та адмiнiстрування, ведуть окремий облiк вiдстрочених платежiв та вiдрахувань наростаючим пiдсумком.

     При цьому нарахування пенi та застосування штрафних санкцiй не здiйснюється, а норми статей 8, 9 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами" не застосовуються.

     Наявнiсть заборгованостi за внесками i платежами не може бути пiдставою для скасування (вiдкликання) або вiдмови у видачi органами виконавчої влади суб'єктам господарської дiяльностi, що здiйснюють будiвництво (забудовникам), погоджувальних, дозвiльних та iнших документiв щодо об'єктiв житлового будiвництва.

     6. Договори оренди земельних дiлянок державної та комунальної власностi, на яких здiйснюється будiвництво багатоквартирних житлових будинкiв (у тому числi iз вбудовано-прибудованими примiщеннями соцiального призначення) та на яких виконуються будiвельно-монтажнi роботи, укладенi до набрання чинностi цим Законом, пiдлягають поновленню на тi самi строки i на тих самих умовах, що були передбаченi цими договорами у порядку, встановленому законом.

     7. Фiнансування операцiй комерцiйних банкiв в частинi надання громадянам iпотечних кредитiв на завершення будiвництва житла, що здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства, провадиться Нацiональним банком України та/або Державною iпотечною установою за рахунок:

     поповнення у 2009 роцi їх статутного капiталу. При цьому джерелами поповнення статутного капiталу можуть бути, зокрема облiгацiї внутрiшньої державної позики, якi передаються Мiнiстерством фiнансiв України до статутного капiталу Державної iпотечної установи та обов'язково викуповуються Нацiональним банком України протягом п'яти банкiвських днiв з дня надходження пропозицiї щодо їх викупу за номiнальною вартiстю з дохiднiстю в розмiрi облiкової ставки на строк їх обiгу;

     отриманих на довгостроковiй та поворотнiй основi цiльових коштiв за рахунок Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     отриманих коштiв вiд розмiщення iпотечних облiгацiй Державної iпотечної установи, випущених з дотриманням вимог законодавства. Такi iпотечнi облiгацiї, випущенi Державною iпотечною установою, прирiвнюються до цiльових облiгацiй внутрiшнiх державних позик України.

     8. Торгово-промисловiй палатi України розглядати звернення суб'єктiв господарської дiяльностi, що здiйснюють будiвництво (забудовникiв), щодо надання їм довiдки про зупинення (припинення дiяльностi) внаслiдок дiї обставин непереборної сили.

     Стаття 4. Державна пiдтримка будiвництва доступного житла

     1. Доступне житло - збудованi i тi, що будуються за державної пiдтримки, житловi будинки (комплекси) та квартири.

     2. Державна пiдтримка будiвництва доступного житла полягає у сплатi державою 30 вiдсоткiв вартостi будiвництва (придбання) доступного житла та/або наданнi пiльгового iпотечного житлового кредиту в уповноваженому банку.

     Право на отримання державної пiдтримки надається громадянам, якi потребують полiпшення житлових умов вiдповiдно до законодавства.

     3. Державна пiдтримка надається з розрахунку не бiльш як 21 квадратний метр на одну особу та додатково 10,5 квадратних метра загальної площi житла на сiм'ю. Решту вартостi житла сплачує громадянин, який уклав договiр про будiвництво (придбання) доступного житла, за власнi кошти.

     4. Пiльговий iпотечний житловий кредит - фiнансовий кредит, що надається громадяниновi для будiвництва або придбання доступного житла уповноваженим банком, рефiнансування якого здiйснює Державна iпотечна установа або Нацiональний банк України.

     5. Право на отримання пiльгового iпотечного житлового кредиту в уповноваженому банку надається громадяниновi, який вiдповiдно до законодавства має право на отримання такого житла, з урахуванням вимог уповноваженого банку до позичальника.

     6. Державна пiдтримка для будiвництва (придбання) доступного житла надається сiм'ям та одиноким громадянам лише один раз. Право на отримання такої пiдтримки вважається використаним з моменту отримання громадянином такого житла у власнiсть.

     7. Державна пiдтримка будiвництва (придбання) доступного житла здiйснюється за рахунок коштiв державного та/або мiсцевих бюджетiв.

     Кошти, передбаченi у державному бюджетi на надання державної пiдтримки, використовуються з урахуванням оптимiзацiї кiлькостi бюджетних програм шляхом концентрацiї видаткiв за єдиним головним розпорядником бюджетних коштiв, визначених законом про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк.

     8. Контроль за будiвництвом та прийняттям в експлуатацiю об'єктiв доступного житла покладається на Раду мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласнi, Київську i Севастопольську мiськi державнi адмiнiстрацiї та центральний орган виконавчої влади з питань будiвництва та архiтектури.

     9. Архiтектурно-планувальнi i технiчнi вимоги до доступного житла встановлюються державними будiвельними нормами з обов'язковим урахуванням вимог до енергозбереження.

     10. Доступне житло використовується лише за призначенням вiдповiдно до встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України правил користування примiщеннями житлових будинкiв.

     11. Умови здешевлення вартостi будiвництва доступного житла створюються шляхом:

     надання органами мiсцевого самоврядування в користування забудовнику земельної дiлянки пiд будiвництво доступного житла без проведення аукцiону з установленням рiчного розмiру плати за користування земельними дiлянками на рiвнi розмiру земельного податку, що встановлюється Законом України "Про плату за землю". Проектнi та будiвельно-монтажнi роботи на таких земельних дiлянках повиннi розпочатися не пiзнiше нiж за три роки з дня надання земельної дiлянки. У разi недотримання цього строку земельна дiлянка повертається у власнiсть органам мiсцевого самоврядування;

     звiльнення будiвництва житла вiд пайової участi (внеску) на розвиток iнженерно-транспортної та соцiальної iнфраструктури населених пунктiв;

     визначення архiтектурно-планувальних та технiчних норм i вимог до доступного житла;

     здешевлення iпотечних житлових кредитiв шляхом здiйснення рефiнансування уповноважених банкiв Нацiональним банком України або Державною iпотечною установою пiд заставу облiгацiй, емiтованих такою установою пiд державну гарантiю;

     зменшення податкового навантаження на громадян через поширення механiзму податкового кредиту на видатки, понесенi ними для будiвництва (придбання) доступного житла;

     використання економiчних i теплоефективних проектiв житлових будинкiв масового застосування на основi проектiв повторного використання;

     залучення до виконання робiт технопаркiв, технополiсiв та зон iнвестицiйно-iнновацiйного розвитку, створених у регiонах;

     застосування рацiональних конструктивних та iнженерних рiшень, запровадження енергоефективних iнновацiйних технологiй, у тому числi нанотехнологiй;

     використання мiсцевої сировини, матерiалiв i виробiв вiтчизняного виробництва.

     12. Порядок надання державної пiдтримки та забезпечення громадян доступним житлом встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     13. Уповноважений банк - фiнансова установа, що вiдповiдає нормативам, установленим Нацiональним банком України, та методологiї Державної iпотечної установи.

     14. До участi у фiнансуваннi будiвництва (придбання) доступного житла допускаються фiнансовi установи, що:

     мають досвiд iпотечного кредитування на будiвництво житла не менш як три роки;

     здiйснюють iпотечне кредитування за методологiчними вимогами, встановленими Державною iпотечною установою.

     15. Процентна ставка фiнансування за кредитами на будiвництво (придбання) доступного житла встановлюється у розмiрi облiкової ставки Нацiонального банку України плюс два вiдсотки.

     Стаття 5. Оренда житла з викупом

     1. Оренда житла з викупом - правовiдносини пiдприємства-орендодавця (далi - орендодавець) та фiзичної особи-орендаря (далi - орендар), що виникають на пiдставi укладеного ними договору оренди житла з викупом та регулюються Цивiльним кодексом України i цим Законом.

     2. Орендар може набувати житло на умовах довгострокової (до 30 рокiв) оренди з викупом та правом дострокового погашення орендної плати.

     3. Вiдносини оренди встановлюються на пiдставi договору оренди житла з викупом за умови сплати орендарем коштiв початкового внеску вiдповiдно до порядку оренди житла з викупом, затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     4. Порядок оренди житла з викупом регулює механiзм:

     1) взаємодiї сторiн договору;

     2) укладення договору оренди житла з викупом;

     3) визначення розмiру орендної плати;

     4) повернення коштiв у разi припинення договору з iнiцiативи орендаря;

     5) повернення коштiв у разi розiрвання договору оренди житла з викупом у зв'язку з його невиконанням;

     6) формування резерву непередбачених витрат, пов'язаних з обслуговуванням зобов'язань орендаря;

     7) здiйснення управлiння житлом орендодавцем до повного викупу житла орендарем;

     8) дострокового припинення договору оренди житла з викупом з iнiцiативи спадкоємця тощо.

     5. Орендар житла вносить орендну плату вiдповiдно до умов, визначених у договорi оренди житла з викупом, протягом строку дiї договору до повного викупу житла та набуття житла у власнiсть орендарем.

     Орендар житла зобов'язаний компенсувати орендодавцю витрати, пов'язанi з вчиненням юридичних дiй: страховi платежi, витрати на оформлення прав власностi на нерухоме майно, на державну реєстрацiю обтяжень нерухомого майна, нотарiальнi послуги, резерви непередбачених витрат, пов'язанi з обслуговуванням зобов'язань орендаря. Розмiр резервiв непередбачених витрат, пов'язаних з обслуговуванням зобов'язань орендаря, не може перевищувати три вiдсотки вартостi житла.

     6. Оренднi платежi складаються з платежiв на викуп обраного орендарем житла та винагороди (доходу) орендодавця. Винагорода (дохiд) орендодавця визначається згiдно з розмiром процентної ставки, встановленої у договорi оренди житла з викупом.

     7. Орендар самостiйно сплачує комунальнi платежi.

     8. Орендодавець набуває право на попередньо обране орендарем житло з метою передачi такого житла у довгострокову оренду з викупом орендаревi та здiйснює управлiння житлом до його повного викупу.

     9. Здiйснення орендодавцями операцiй вiдступлення права вимоги за договорами оренди житла з викупом не потребує лiцензування та внесення вiдомостей про орендодавця до Державного реєстру фiнансових установ.

     III. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування, крiм абзацiв другого - дев'ятого пiдпункту 15 пункту 4 цього роздiлу, якi набирають чинностi з 14 квiтня 2009 року.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     1) сформувати єдиний державний реєстр громадян, якi потребують полiпшення житлових умов вiдповiдно до законодавства та перебувають на квартирному облiку, як автоматизовану систему збирання, накопичення та надання iнформацiї про таких громадян;

     2) передбачити в Державному бюджетi України на 2009 рiк:

     цiльову субвенцiю обсягом 0,5 вiдсотка валового внутрiшнього продукту на субсидiювання будiвництва доступного житла для громадян, що здiйснюють його купiвлю на первинному ринку, запровадивши механiзм використання зазначених коштiв як перший внесок громадян при купiвлi житла безпосередньо i при отриманнi iпотечного кредиту;

     видатки в обсязi 20 вiдсоткiв надходжень до Стабiлiзацiйного фонду на:

     будiвництво житла для громадян, якi мають право на його отримання за рахунок держави;

     надання державної пiдтримки для будiвництва (придбання) доступного житла шляхом оплати державою частини його вартостi;

     пiльгове довгострокове державне кредитування населення на будiвництво житла;

     викуп у забудовникiв та/або фiнансових установ нереалiзованого житла в об'єктах будiвництва, що споруджувалися iз залученням коштiв фiзичних осiб, у разi неспроможностi забудовникiв продовжувати будiвництво житла у зв'язку з недостатнiм обсягом коштiв для формування фондiв соцiального та службового житла;

     формування та ведення єдиного реєстру громадян, якi потребують полiпшення житлових умов вiдповiдно до законодавства та перебувають на квартирному облiку;

     фiнансування iнших антикризових заходiв у будiвництвi, визначених цим Законом;

     3) у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     забезпечити формування єдиної системи замовникiв будiвництва житла, що здiйснюється за бюджетнi кошти, на засадах органiзацiйної єдностi;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити прийняття актiв, необхiдних для реалiзацiї цього Закону;

     забезпечити приведення мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     3. Закони та iншi нормативно-правовi акти, прийнятi до набрання чинностi цим Законом, дiють у частинi, що не суперечить цьому Закону.

     4. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) статтю 9 Житлового кодексу Української РСР (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до N 28, ст. 573) пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Забезпечення постiйним житлом громадян, якi вiдповiдно до законодавства мають право на його отримання, може здiйснюватися шляхом будiвництва або придбання доступного житла за рахунок надання державної пiдтримки у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     У зв'язку з цим частини другу - четверту вважати вiдповiдно частинами третьою - п'ятою;

     2) статтю 96 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) доповнити частиною такого змiсту:

     "Порушення встановлених законодавством строкiв видачi технiчних умов щодо iнженерного забезпечення об'єкта архiтектури - тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд двадцяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     3) друге речення частини третьої статтi 27 Бюджетного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 37-38, ст. 189) доповнити словами "крiм випадкiв, передбачених Законом України "Про запобiгання впливу свiтової фiнансової кризи на розвиток будiвельної галузi та житлового будiвництва";

     4) у Земельному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27):

     в абзацi дев'ятому частини другої статтi 134 слова "якщо конкурс на його будiвництво вже проведено" виключити;

     частину сьому статтi 136 викласти в такiй редакцiї:

     "7. Технiчний паспорт об'єкта продажу (лота) та документацiя iз землеустрою, необхiдна для пiдготовки земельної дiлянки до аукцiону, виготовляються на замовлення органiв виконавчої влади або органiв мiсцевого самоврядування чи державних органiв приватизацiї, вiдповiдно до їх повноважень щодо продажу земель, та пiсля укладення договору купiвлi-продажу об'єкта продажу (лота) передаються безоплатно покупцю цього об'єкта продажу (лота)";

     5) частину шосту статтi 179 Господарського кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144) доповнити абзацами другим i третiм такого змiсту:

     "У разi якщо для створення можливостi постачання електроенергiї, газу за технiчними умовами постачальника за рахунок споживача (iнвестора, забудовника) або його силами збудованi додатковi мережi (об'єкти), у договорах про постачання зазначеної продукцiї (послуг) передбачаються передача збудованих мереж (об'єктiв) постачальнику i вiдшкодування забудовнику, iнвестору витрат на їх будiвництво.

     Типова форма вiдповiдного договору, порядок визначення обґрунтованого обсягу витрат, що пiдлягає компенсацiї, форма вiдшкодування (викуп, у тому числi в розстрочку, оформлення корпоративних прав, надання пiльг у визначеному розмiрi) встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     6) у Цивiльному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356):

     доповнити статтею 8101 такого змiсту:

     "Стаття 8101. Оренда житла з викупом

     1. Оренда житла з викупом є особливим видом найму (оренди) житла.

     2. За договором оренди житла з викупом одна сторона - пiдприємство-орендодавець передає другiй сторонi - фiзичнiй особi (особi-орендарю) житло за плату на довготривалий (до 30 рокiв) строк, пiсля закiнчення якого або достроково, за умови повної сплати орендних платежiв, житло переходить у власнiсть орендаря.

     3. Пiдприємство-орендодавець набуває право власностi на попередньо обране особою-орендарем житло з метою подальшої передачi такого житла у довгострокову оренду з викупом такiй особi та здiйснює розпорядження таким житлом до його повного викупу.

     4. Укладення та припинення договору оренди житла з викупом здiйснюються на умовах та у порядку, визначених законом.

     5. Iстотнi умови договору оренди житла з викупом визначаються законом.

     6. До договору оренди житла з викупом застосовуються положення статей 811, 813-820, 823, частини другої статтi 825, статей 826, 12321 цього Кодексу з урахуванням особливостей, встановлених законом.

     7. Договiр оренди житла з викупом є документом, що свiдчить про перехiд права власностi на нерухоме майно вiд пiдприємства-орендодавця до особи-орендаря з вiдкладальними обставинами, визначеними законом";

     статтю 811 доповнити частинами другою та третьою такого змiсту:

     "2. Договiр оренди житла з викупом пiдлягає обов'язковому нотарiальному посвiдченню.

     3. Договiр оренди житла з викупом пiдлягає обов'язковiй державнiй реєстрацiї у порядку, визначеному законом";

     статтю 820 доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. Оренднi платежi за договором оренди житла з викупом - перiодичнi платежi, якi особа-орендар сплачує пiдприємству-орендодавцю вiдповiдно до умов договору оренди житла з викупом протягом усього строку дiї договору. Оренднi платежi включають платежi на викуп обраного особою-орендарем житла, винагороду (дохiд) орендодавця. Особа-орендар також зобов'язана компенсувати пiдприємству-орендодавцю витрати, визначенi законом";

     частину першу статтi 825 доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "Дострокове розiрвання договору оренди житла з викупом до моменту набуття орендодавцем права на житло здiйснюється у порядку, визначеному законом. Договiр оренди житла з викупом може бути розiрвано у випадках, визначених законом";

     доповнити статтею 12321 такого змiсту:

     "Стаття 12321. Спадкування прав та обов'язкiв за договором оренди житла з викупом

     1. До спадкоємцiв переходять усi права та обов'язки за договором оренди житла з викупом, якi мав спадкодавець.

     2. Вiдмова спадкоємцiв вiд договору оренди житла з викупом здiйснюється у порядку, встановленому статтею 1273 цього Кодексу.

     3. Дострокове припинення договору оренди житла з викупом за iнiцiативою спадкоємцiв здiйснюється у порядку, визначеному законом";

     7) у Законi України "Про iнвестицiйну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 47, ст. 646; 1998 р., N 33, ст. 226; 2007 р., N 34, ст. 444):

     в абзацi четвертому частини першої статтi 8:

     слова "(будiвництво житла за проектами повторного застосування, крiм об'єктiв умовною висотою бiльше 73,5 м, при незмiнностi архiтектурно-планувальних, конструктивних та технiчних рiшень та будинкiв i споруд I i II категорiй складностi на непiдроблювальних територiях iз iнженерно-геологiчними умовами I категорiї складностi для їх ремонту та технiчного переоснащення; об'єкти виробничого призначення за перелiком, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України)" виключити;

     доповнити реченням такого змiсту: "Перелiк об'єктiв, для затвердження проектiв будiвництва яких комплексний висновок державної експертизи не є обов'язковим, затверджується центральним органом виконавчої влади у сферi будiвництва та архiтектури";

     абзац другий частини першої статтi 15 викласти в такiй редакцiї:

     "Державна експертиза iнвестицiйних програм i проектiв будiвництва проводиться на засадах органiзацiйної єдностi державним пiдприємством "Спецiалiзована державна експертна органiзацiя - Центральна служба Української державної будiвельної експертизи" центрального органу виконавчої влади з питань будiвництва та архiтектури та її мiсцевими пiдроздiлами (фiлiями) за участю експертних пiдроздiлiв органiзацiй - спiввиконавцiв комплексної державної експертизи";

     8) у частинi другiй статтi 27 Закону України "Про пожежну безпеку" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 5, ст. 21; 2002 р., N 43, ст. 313) слова "i трьох вiдсоткiв коштiв, що видiляються на нове будiвництво" виключити;

     9) у Законi України "Про трубопровiдний транспорт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 29, ст. 139; 2007 р., N 13, ст. 135):

     статтю 7 пiсля частини першої доповнити двома новими частинами такого змiсту:

     "У разi якщо за технiчними умовами пiдприємств трубопровiдного транспорту за рахунок споживача (iнвестора, забудовника) або його силами збудованi (реконструйованi) споруди трубопровiдного транспорту, передача зазначених споруд у державну власнiсть i на баланс пiдприємств трубопровiдного транспорту виконується на договiрнiй основi в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Типова форма вiдповiдного договору, порядок визначення обґрунтованого обсягу витрат, що пiдлягає компенсацiї, форма вiдшкодування (викуп, у тому числi в розстрочку, оформлення корпоративних прав, надання пiльг у визначеному розмiрi) встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     У зв'язку з цим частини другу - четверту вважати вiдповiдно частинами четвертою - шостою;

     абзац четвертий частини другої статтi 16 викласти в такiй редакцiї:

     "прийняття в експлуатацiю об'єктiв, побудованих (реконструйованих) без порушень будiвельних норм i правил, з подальшим вiдшкодуванням витрат на капiтальнi вкладення у визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України порядку";

     10) у Законi України "Про електроенергетику" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1; 2000 р., N 38, ст. 321; 2003 р., N 29, ст. 231, N 52, ст. 378):

     частину першу статтi 12 пiсля абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "розроблення та затвердження правил надання i погодження технiчних умов на пiдключення до мереж (споруд) електро- та теплоенергетики".

     У зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати абзацом десятим;

     статтю 18 пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "У разi якщо для створення можливостi електропостачання необхiдно здiйснити будiвництво (реконструкцiю) мереж (об'єктiв), якi повиннi бути невiд'ємною частиною вже iснуючих мереж (об'єктiв), будiвництво може провадитися згiдно з технiчними умовами, виданими пiдприємствами електроенергетики, за рахунок або силами замовникiв (власникiв) та користувачiв зазначених об'єктiв з подальшою передачею їх на баланс пiдприємств електроенергетики i вiдшкодуванням витрат на їх будiвництво у розмiрi та у порядку, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;

     частину шосту статтi 24 викласти в такiй редакцiї:

     "Енергопостачальники, що здiйснюють постачання електричної енергiї на закрiпленiй територiї, не мають права вiдмовити споживачу, який розташований на такiй територiї, в укладеннi договору на постачання електричної енергiї, крiм випадкiв, якщо вiдсутня технiчна можливiсть. У разi надання обґрунтованої вiдмови енергопостачальник зобов'язаний повiдомити про це органу лiцензування (лiцензiару). Якщо для створення можливостi електропостачання необхiдно будiвництво (реконструкцiя) мереж (об'єктiв), якi повиннi бути невiд'ємною частиною вже iснуючих, будiвництво може провадитися згiдно з технiчними умовами, виданими пiдприємствами електроенергетики, за рахунок або силами замовникiв (власникiв) та користувачiв зазначених об'єктiв з подальшою їх передачею на баланс пiдприємств електроенергетики i вiдшкодуванням витрат на їх будiвництво (реконструкцiю) у розмiрi та у порядку, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     частину першу статтi 25 доповнити абзацом сьомим такого змiсту:

     "вiдшкодування витрат, пов'язаних з будiвництвом (реконструкцiєю) ними мереж (споруд) згiдно з технiчними умовами, виданими пiдприємствами електроенергетики, у розмiрi та у порядку, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     11) пункт 5 статтi 22 Закону України "Про столицю України - мiсто-герой Київ" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 11, ст. 79; 2007 р., N 34, ст. 444; 2008 р., N 48, ст. 358) виключити;

     12) статтю 7 Закону України "Про Нацiональний банк України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238; 2002 р., N 17, ст. 117; 2006 р., N 12, ст. 100) доповнити пунктом 24 такого змiсту:

     "24) за спрощеною процедурою здiйснює довгострокове рефiнансування комерцiйних банкiв пiд заставу iпотечних кредитiв, наданих цими банками населенню на iнвестування будiвництва житла в розмiрi не менше нiж 80 вiдсоткiв номiнальної вартостi пулу iпотечних кредитiв, наданого у забезпечення вiдповiдним банкам";

     13) у Законi України "Про архiтектурну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 31, ст. 246; 2006 р., N 39, ст. 342; 2007 р., N 34, ст. 444; 2008 р., N 48, ст. 358):

     статтю 7 доповнити частиною такого змiсту:

     "Забороняється вимагати вiд замовникiв будiвництва рiшення архiтектурно-мiстобудiвної ради для подальшого розгляду i погодження проектної документацiї";

     статтю 15 доповнити частинами четвертою та п'ятою такого змiсту:

     "Обов'язковому розгляду на засiданнi архiтектурно-мiстобудiвної ради пiдлягають мiстобудiвна документацiя, архiтектурнi рiшення проектiв об'єктiв архiтектури, розташованих в iсторичнiй частинi мiст, в iсторичних ареалах, на магiстралях та площах загальномiського значення, проекти висотних будiвель та споруд.

     Результати розгляду мiстобудiвної документацiї та проектiв будiвництва об'єктiв оформлюються протоколом засiдання архiтектурно-мiстобудiвної ради та мають рекомендацiйний характер";

     14) частину першу статтi 10 Закону України "Про природнi монополiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 30, ст. 238; 2007 р., N 9, ст. 67) доповнити абзацами сьомим та восьмим такого змiсту:

     "приймати на баланс мережi (об'єкти), побудованi за рахунок або силами споживачiв (iнвесторiв, забудовникiв) на вимогу постачальникiв природного i нафтового газу та електроенергiї згiдно з технiчними умовами;

     компенсувати витрати споживачiв (iнвесторiв, замовникiв, забудовникiв) на будiвництво (реконструкцiю) мереж (споруд), у розмiрi та у порядку, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     15) у Законi України "Про планування i забудову територiй" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 31, ст. 250; 2006 р., N 43, ст. 412; 2007 р., N 9, ст. 70, N 21, ст. 287, N 34, ст. 444; 2008 р., N 48, ст. 358):

     доповнити статтею 231 такого змiсту:

     "Стаття 231. Особливостi вирiшення питань забудови територiй, пов'язаних iз набуттям права на земельнi дiлянки державної та комунальної власностi

     У разi прийняття вiдповiдним органом виконавчої влади або органом мiсцевого самоврядування рiшення про передачу (надання) земельної дiлянки iз земель державної чи комунальної власностi для розмiщення об'єкта мiстобудування в порядку, визначеному земельним законодавством, зазначене рiшення одночасно дає право на отримання вихiдних даних на проектування, здiйснення проектно-вишукувальних робiт у порядку, визначеному цим Законом.

     Прийняття вiдповiдним органом виконавчої влади або органом мiсцевого самоврядування рiшення про передачу (надання) земельної дiлянки iз земель державної чи комунальної власностi для розмiщення об'єкта мiстобудування може бути здiйснено одночасно iз затвердженням мiстобудiвного обґрунтування розмiщення об'єкта мiстобудування.

     Пiдставою для розроблення мiстобудiвного обґрунтування розмiщення об'єкта мiстобудування у випадках, передбачених частиною третьою статтi 23 цього Закону, є дозвiл (доручення, у разi пiдготовки земельної дiлянки до аукцiону) вiдповiдного органу виконавчої влади або органу мiсцевого самоврядування, що може бути наданий одночасно iз дозволом на розроблення проекту вiдведення земельної дiлянки iз земель державної чи комунальної власностi";

     у статтi 24:

     у назвi слово "територiї" замiнити словами "земельної дiлянки";

     частину другу пiсля слова "Замовник" доповнити словами "що має намiр забудови належної йому на правi власностi або користуваннi земельної дiлянки";

     друге речення частини п'ятої статтi 27 виключити;

     у статтi 271:

     частину третю пiсля слiв "вiдрахуваннi замовником" доповнити словами "пiсля прийняття об'єкта в експлуатацiю";

     у частинi п'ятiй слова "загальної вартостi будiвництва (реконструкцiї) об'єкта мiстобудування" замiнити словами "загальної кошторисної вартостi будiвництва (реконструкцiї) об'єкта мiстобудування, визначеної згiдно з державними будiвельними нормами, без урахування витрат з придбання та видiлення земельної дiлянки, звiльнення будiвельного майданчика вiд будiвель, споруд та iнженерних мереж, влаштування внутрiшньо- та позамайданчикових iнженерних мереж i споруд та транспортних комунiкацiй";

     у частинi сьомiй:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "Граничний розмiр пайової участi (внеску) замовника на розвиток iнженерно-транспортної та соцiальної iнфраструктури населених пунктiв з урахуванням не заборонених законом iнших вiдрахувань, встановлених органом мiсцевого самоврядування, не може перевищувати";

     в абзацi другому слова "загальної вартостi будiвництва об'єкта мiстобудування" замiнити словами "загальної кошторисної вартостi будiвництва (реконструкцiї) об'єкта мiстобудування", а слова "i необхiдних iнженерних мереж" виключити;

     в абзацi третьому цифру та слова "5 вiдсоткiв загальної вартостi будiвництва об'єкта мiстобудування" замiнити цифрою та словами "4 вiдсотки загальної кошторисної вартостi будiвництва (реконструкцiї) об'єкта мiстобудування", а слова "з необхiдними iнженерними мережами та/або спорудами" виключити;

     частину восьму пiсля слiв "та передачi матерiальних або нематерiальних активiв" доповнити словами у дужках "(зокрема, житлових та нежитлових примiщень, у тому числi шляхом їх викупу)";

     у частинi тринадцятiй слова "до планової здачi" замiнити словами "пiсля прийняття";

     у статтi 29:

     пiсля частини третьої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Для отримання дозволу на виконання будiвельних робiт iноземнi юридичнi особи подають, крiм документiв, передбачених частиною третьою цiєї статтi, документ, що пiдтверджує факт залучення громадян та юридичних осiб України до виконання будiвельно-монтажних робiт обсягом не менш як 90 вiдсоткiв їх загального обсягу, а також використання не менш як 50 вiдсоткiв вiтчизняних виробiв та матерiалiв, зокрема будiвельних конструкцiй".

     У зв'язку з цим частини четверту - одинадцяту вважати вiдповiдно частинами п'ятою - дванадцятою;

     пiсля частини п'ятої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "У разi здiйснення реконструкцiї або капiтального ремонту автомобiльних дорiг, залiзничних колiй, лiнiй електропередач, зв'язку, трубопроводiв, iнших лiнiйних комунiкацiй в межах iснуючих смуг вiдведення дозвiл на виконання будiвельних робiт може надаватися без подання документа, що засвiдчує право власностi чи користування земельною дiлянкою".

     У зв'язку з цим частини шосту - дванадцяту вважати вiдповiдно частинами сьомою - тринадцятою;

     текст статтi 301 викласти в такiй редакцiї:

     "Прийняття в експлуатацiю закiнчених будiвництвом об'єктiв здiйснюється на пiдставi свiдоцтва про вiдповiднiсть збудованого об'єкта проектнiй документацiї, вимогам державних стандартiв, будiвельних норм i правил (далi - свiдоцтво), що видається iнспекцiями державного архiтектурно-будiвельного контролю.

     Свiдоцтво - документ, що засвiдчує вiдповiднiсть закiнченого будiвництвом об'єкта проектнiй документацiї, державним будiвельним нормам, стандартам i правилам.

     Для одержання свiдоцтва замовник або уповноважена ним особа подає до iнспекцiї державного архiтектурно-будiвельного контролю, яка надала дозвiл на виконання будiвельних робiт, письмову заяву, до якої додаються:

     проектна документацiя, затверджена у встановленому законодавством порядку;

     акт готовностi об'єкта до експлуатацiї, пiдписаний генпроектувальною та генпiдрядною органiзацiями, субпiдрядними органiзацiями, що здiйснювали будiвництво, замовником, страховою компанiєю (у разi, якщо об'єкт застрахований).

     Розгляд заяви, прийняття рiшення про видачу свiдоцтва або вiдмову у його видачi, реєстрацiя виданих свiдоцтв здiйснюється iнспекцiєю державного архiтектурно-будiвельного контролю протягом 10 робочих днiв з дня реєстрацiї заяви.

     Порядок прийняття в експлуатацiю закiнчених будiвництвом об'єктiв затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до закону";

     16) в абзацi дев'ятому пункту 22.8 статтi 22 Закону України "Про податок з доходiв фiзичних осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003, N 37, ст. 308; 2004 р., N 52, ст. 564; 2006 р., N 13, ст. 110) цифри та слова "1 сiчня 2009 року" замiнити цифрами та словами "1 сiчня 2012 року";

     17) у Законi України "Про iпотеку" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 38, ст. 313; 2006 р., N 13, ст. 110, N 16, ст. 134):

     1) статтю 1 пiсля абзацу третього доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "об'єкт незавершеного будiвництва - об'єкт будiвництва, на який видано дозвiл на будiвництво, понесенi витрати на його спорудження та не прийнятий в експлуатацiю вiдповiдно до законодавства".

     У зв'язку з цим абзаци четвертий - дванадцятий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим - тринадцятим;

     2) статтю 3 пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Iпотечний договiр, предметом iпотеки за яким є майновi права на нерухомiсть, будiвництво якої не завершено, посвiдчується нотарiусом на пiдставi документiв, що пiдтверджують майновi права на цю нерухомiсть".

     У зв'язку з цим частини третю - шосту вважати вiдповiдно частинами четвертою - сьомою;

     3) частину другу статтi 5 викласти в такiй редакцiї:

     "Предметом iпотеки також може бути об'єкт незавершеного будiвництва, майновi права на нього, iнше нерухоме майно, яке стане власнiстю iпотекодавця пiсля укладення iпотечного договору, за умови, що iпотекодавець може документально пiдтвердити право на набуте ним у власнiсть вiдповiдне нерухоме майно у майбутньому. Обтяження такого нерухомого майна iпотекою пiдлягає державнiй реєстрацiї у встановленому законом порядку незалежно вiд того, хто є власником такого майна на час укладення iпотечного договору";

     4) частину другу статтi 16 викласти в такiй редакцiї:

     "Передача в iпотеку об'єктiв незавершеного будiвництва здiйснюється шляхом передачi в iпотеку прав на земельну дiлянку, на якiй розташований об'єкт незавершеного будiвництва, об'єктiв незавершеного будiвництва та майнових прав на них";

     5) у статтi 36:

     друге речення частини першої викласти в такiй редакцiї: "Позасудове врегулювання здiйснюється згiдно iз застереженням про задоволення вимог iпотекодержателя, що мiститься в iпотечному договорi, або згiдно з окремим договором мiж iпотекодавцем i iпотекодержателем про задоволення вимог iпотекодержателя, що пiдлягає нотарiальному посвiдченню, який може бути укладений одночасно з iпотечним договором або в будь-який час до набрання законної сили рiшенням суду про звернення стягнення на предмет iпотеки";

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "Договiр про задоволення вимог iпотекодержателя або вiдповiдне застереження в iпотечному договорi, яке прирiвнюється до такого договору за своїми правовими наслiдками, може передбачати";

     6) частину першу статтi 37 викласти в такiй редакцiї:

     "Iпотекодержатель може задовольнити забезпечену iпотекою вимогу шляхом набуття права власностi на предмет iпотеки. Правовою пiдставою для реєстрацiї права власностi iпотекодержателя на нерухоме майно, яке є предметом iпотеки, є договiр про задоволення вимог iпотекодержателя або вiдповiдне застереження в iпотечному договорi, яке прирiвнюється до такого договору за своїми правовими наслiдками та передбачає передачу iпотекодержателю права власностi на предмет iпотеки в рахунок виконання основного зобов'язання";

     7) у статтi 38:

     перше речення частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "Якщо рiшення суду або договiр про задоволення вимог iпотекодержателя (вiдповiдне застереження в iпотечному договорi) передбачає право iпотекодержателя на продаж предмета iпотеки будь-якiй особi-покупцевi, iпотекодержатель зобов'язаний за 30 днiв до укладення договору купiвлi-продажу письмово повiдомити iпотекодавця та всiх осiб, якi мають зареєстрованi у встановленому законом порядку права чи вимоги на предмет iпотеки, про свiй намiр укласти цей договiр";

     пiсля частини четвертої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Дiї щодо продажу предмета iпотеки та укладання договору купiвлi-продажу здiйснюються iпотекодержателем вiд свого iменi, на пiдставi iпотечного договору, який мiстить застереження про задоволення вимог iпотекодержателя, що передбачає право iпотекодержателя на продаж предмета iпотеки, без необхiдностi отримання для цього будь-якого окремого уповноваження iпотекодавця".

     У зв'язку з цим частини п'яту - дев'яту вважати вiдповiдно частинами шостою - десятою;

     18) Закон України "Про рекламу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 8, ст. 62, N 16, ст. 238; 2005 р., N 52, ст. 566; 2006 р., N 5-6, ст. 75, N 31, ст. 268; 2007 р., N 34, ст. 445; 2008 р., N 18, ст. 197) доповнити статтею 251 такого змiсту:

     "Стаття 251. Реклама об'єктiв будiвництва

     1. Реклама об'єктiв будiвництва з метою продажу житлових або нежитлових примiщень, в тому числi пов'язаних iз залученням коштiв населення, дозволяється лише за наявностi лiцензiї (дозволу) на здiйснення будiвельної дiяльностi та дозволу на виконання будiвельних робiт на конкретному об'єктi, що рекламується. Така реклама має мiстити номер лiцензiї (дозволу), дату її видачi та найменування органу, який видав цю лiцензiю (дозвiл)";

     19) статтю 4 Закону України "Про використання земель оборони" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 14, ст. 209) доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Землi оборони можуть використовуватися для будiвництва об'єктiв соцiально-культурного призначення, соцiального та доступного житла";

     20) абзац перший пункту 13 "Перехiднi положення" роздiлу 2 Закону України "Про внесення змiн до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рiк" та деяких iнших законодавчих актiв України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., NN 17-19, ст. 267; 2007 р., N 23, ст. 301) доповнити словами "та Законом України "Про запобiгання впливу свiтової фiнансової кризи на розвиток будiвельної галузi та житлового будiвництва";

     21) статтю 1 Закону України вiд 31 жовтня 2008 року N 639-VI "Про першочерговi заходи щодо запобiгання негативним наслiдкам фiнансової кризи та про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України" доповнити пунктами "е", "є" та "ж" такого змiсту:

     "е) викуп у забудовникiв та/або фiнансових установ нереалiзованого житла в об'єктах будiвництва, що споруджувалися iз залученням коштiв фiзичних осiб, у разi неспроможностi забудовникiв продовжувати будiвництво житла у зв'язку з недостатнiм обсягом коштiв для формування фондiв соцiального та службового житла;

     є) надання громадянам державної пiдтримки на будiвництво (придбання) доступного житла шляхом сплати державою частини його вартостi;

     ж) викуп державою у кредиторiв iпотечних кредитiв, отриманих фiзичними особами на будiвництво та придбання житла до набрання чинностi цим Законом i вiднесених до категорiї ризикованих".

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
25 грудня 2008 року
N 800-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.