ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України щодо передачi корпоративних прав в управлiння

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести змiни до таких законiв України:

     1) абзац п'ятий частини п'ятої статтi 17 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 31, ст. 268; 2013 р., N 26, ст. 264; 2018 р., N 6 - 7, ст. 38) доповнити другим реченням такого змiсту: "Вказане обмеження щодо суми не поширюється на договори про управлiння цiнними паперами, що укладаються на виконання вимог статтi 36 Закону України "Про запобiгання корупцiї";

     2) у частинi першiй статтi 36 Закону України "Про запобiгання корупцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 49, ст. 2056):

     пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Якщо на момент закiнчення вказаного тридцятиденного строку в системi депозитарного облiку встановлено обмеження на здiйснення операцiй з акцiями на пiдставi вiдповiдного рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про зупинення внесення змiн до системи депозитарного облiку, особи, зазначенi у пунктi 1, пiдпунктi "а" пункту 2 частини першої статтi 3 цього Закону, зобов'язанi передати такi належнi їм акцiї в управлiння iншiй особi протягом 30 днiв з дати вiдновлення внесення змiн до системи депозитарного облiку щодо вiдповiдних акцiй".

     У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третiм;

     в абзацi третьому слова "У такому випадку" замiнити словами "У вказаних вище випадках".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
2 вересня 2020 року
N 852-IX

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.