ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо удосконалення законодавства про цiннi папери

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Господарському кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 18 - 22, ст. 144):

     1) частину другу статтi 359 виключити;

     2) частину третю статтi 360 виключити.

     2. У Цивiльному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40 - 44, ст. 356; 2006 р., N 31, ст. 268; 2008 р., N 50 - 51, ст. 384; 2012 р., N 7, ст. 53):

     1) у статтi 110:

     пункт 2 частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "2) за рiшенням суду про лiквiдацiю юридичної особи через допущенi при її створеннi порушення, якi неможливо усунути, чи в iнших випадках, встановлених законом";

     у частинi другiй:

     в абзацi першому слова "а щодо акцiонерних товариств - також Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку" замiнити словами "вiдповiдним органом державної влади у випадках, встановлених законом";

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "Рiшенням суду про лiквiдацiю юридичної особи керiвника такої юридичної особи, її виконавчий орган чи позивача може бути призначено лiквiдатором або включено до складу комiсiї з припинення юридичної особи";

     2) перше речення частини першої статтi 198 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Особа, яка розмiстила (видала) ордерний цiнний папiр, та iндосанти за ним вiдповiдають перед його законним володiльцем солiдарно, якщо iнше не встановлено законом".

     3. У Законi України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 51, ст. 292 iз наступними змiнами):

     1) статтю 3 пiсля абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "пруденцiйний нагляд за професiйними учасниками фондового ринку в межах дiяльностi, яка провадиться таким учасником на пiдставi виданої Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку лiцензiї".

     У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - чотирнадцятий вважати вiдповiдно абзацами дванадцятим - п'ятнадцятим;

     2) у статтi 4:

     у частинi першiй:

     пункти 3 та 10 викласти в такiй редакцiї:

     "3) андеррайтинг - укладення торговцем цiнними паперами договорiв щодо вiдчуження цiнних паперiв та/або здiйснення дiй чи надання послуг, пов'язаних з таким вiдчуженням, у процесi емiсiї цих цiнних паперiв за дорученням, вiд iменi та за рахунок емiтента на пiдставi вiдповiдного договору з емiтентом";

     "10) дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку - дiяльнiсть фондової бiржi iз створення органiзацiйних, технологiчних, iнформацiйних, правових та iнших умов для збирання та поширення iнформацiї стосовно пропозицiй цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв i попиту на них, проведення регулярних бiржових торгiв цiнними паперами та iншими фiнансовими iнструментами, централiзованого укладання договорiв щодо цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв згiдно з правилами, встановленими такою фондовою бiржею, зареєстрованими у встановленому законом порядку. Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку може включати здiйснення клiрингу та розрахункiв за фiнансовими iнструментами, iншими, нiж цiннi папери";

     частини четверту i п'яту виключити;

     3) частину тринадцяту статтi 41 викласти в такiй редакцiї:

     "Визначення рейтингової оцiнки, якщо iнше не встановлено законом, потребують усi види боргових та iпотечних емiсiйних цiнних паперiв, якi не розподiляються мiж засновниками або серед заздалегiдь визначеного кола осiб i можуть розповсюджуватися шляхом публiчного розмiщення, купуватися та продаватися на фондовiй бiржi, крiм державних цiнних паперiв та цiнних паперiв, емiтованих Державною iпотечною установою";

     4) у частинi другiй статтi 7:

     пункт 7 викласти в такiй редакцiї:

     "7) встановлює вимоги до правил фондової бiржi та реєструє її правила (змiни до них)";

     у пунктi 13 слова "у депозитарiях i торговельно-iнформацiйних системах" замiнити словами "та у депозитарiях";

     доповнити пунктом 142 такого змiсту:

     "142) встановлює порядок розгляду справ про правопорушення на ринку цiнних паперiв";

     пункт 24 викласти в такiй редакцiї:

     "24) визначає порядок ведення та веде реєстр аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв";

     у пунктi 373 слова "юридичною чи фiзичною особою iстотної участi у професiйному учаснику фондового ринку" замiнити словами "особою iстотної участi у професiйному учаснику фондового ринку (крiм банку)";

     доповнити пунктами 375 - 379 такого змiсту:

     "375) встановлює пруденцiйнi нормативи щодо професiйних учасникiв фондового ринку;

     376) погоджує кандидатури на посади керiвникiв фондових бiрж та депозитарiїв;

     377) погоджує статут та правила (змiни до них) фондової бiржi або депозитарiю;

     378) установлює вимоги до реклами на ринку цiнних паперiв;

     379) iнформує державних реєстраторiв, якi здiйснюють державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, у разi невиявлення емiтента цiнних паперiв та/або професiйного учасника фондового ринку за мiсцезнаходженням, вказаним у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв";

     5) у статтi 8:

     доповнити пунктом 91 такого змiсту:

     "91) проводити самостiйно чи спiльно з iншими вiдповiдними органами перевiрки стану дотримання юридичними особами, строк дiї лiцензiї яких закiнчився або лiцензiї яких на провадження певних видiв професiйної дiяльностi на фондовому ринку анульовано, вимог законодавства, передбачених на випадок закiнчення строку дiї або анулювання лiцензiї. Така перевiрка може бути проведена не бiльше нiж протягом трьох рокiв з дня закiнчення дiї (анулювання) зазначеної лiцензiї";

     пункт 20 викласти в такiй редакцiї:

     "20) вести облiк, встановлювати вимоги до програмного забезпечення автоматизованих, iнформацiйних та iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем, призначених для здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку, та здiйснювати контроль за дотриманням зазначених вимог";

     доповнити пунктом 311 такого змiсту:

     "311) звертатися до суду з позовом (заявою) про припинення акцiонерного товариства внаслiдок:

     допущення при його створеннi порушень, якi неможливо усунути;

     неподання акцiонерним товариством протягом двох рокiв поспiль Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку iнформацiї, передбаченої законом;

     неутворення органiв акцiонерного товариства протягом року з дня реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку звiту про результати приватного розмiщення акцiй серед засновникiв акцiонерного товариства;

     нескликання акцiонерним товариством загальних зборiв акцiонерiв протягом двох рокiв поспiль";

     6) абзац п'ятий частини другої статтi 9 пiсля слiв "Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" доповнити словами "видавати розпорядження про усунення порушень законодавства про цiннi папери";

     7) частину першу статтi 11 пiсля абзацу сорок третього доповнити дванадцятьма новими абзацами такого змiсту:

     "14) розповсюдження реклами (внесення змiн до реклами) цiнних паперiв та фондового ринку без її попереднього подання Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку -

     у розмiрi вiд п'ятдесяти до ста п'ятдесяти вiдсоткiв вартостi розмiщеної реклами.

     За тi самi дiї, вчиненi повторно протягом року, -

     у розмiрi вiд ста п'ятдесяти до трьохсот вiдсоткiв вартостi розмiщеної реклами;

     15) неприпинення розповсюдження реклами цiнних паперiв у разi визнання емiсiї таких цiнних паперiв вiдповiдного випуску недобросовiсною або недiйсною, або визнання в установленому порядку випуску цiнних паперiв таким, що не вiдбувся, -

     у розмiрi вiд ста до двохсот вiдсоткiв вартостi розмiщеної реклами.

     За тi самi дiї, вчиненi повторно протягом року, -

     у розмiрi вiд двохсот до чотирьохсот вiдсоткiв вартостi розмiщеної реклами;

     16) розповсюдження реклами пiсля зупинення в установленому порядку такого розповсюдження Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку -

     у розмiрi вiд ста п'ятдесяти до трьохсот вiдсоткiв вартостi розмiщеної реклами.

     За тi самi дiї, вчиненi повторно протягом року, -

     у розмiрi вiд трьохсот до шестисот вiдсоткiв вартостi розмiщеної реклами".

     У зв'язку з цим абзаци сорок четвертий - сорок шостий вважати вiдповiдно абзацами п'ятдесят шостим - п'ятдесят восьмим;

     8) статтю 12 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 12. Порядок застосування санкцiй до юридичних осiб за правопорушення на ринку цiнних паперiв

     Уповноважена особа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, яка виявила факт вчинення юридичною особою правопорушення на ринку цiнних паперiв, складає акт, який разом з письмовими поясненнями керiвника, iншої вiдповiдальної посадової особи та пов'язаними з таким правопорушенням документами протягом п'яти робочих днiв подає уповноваженiй особi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, яка має право застосовувати санкцiю за правопорушення на ринку цiнних паперiв.

     Санкцiї застосовуються Головою Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, членом Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, уповноваженими Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку посадовими особами пiсля розгляду документiв, що пiдтверджують факт правопорушення.

     У разi якщо пiд час проведення перевiрки уповноваженою особою Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку проводилося вилучення документiв, якi пiдтверджують факт порушення, до акта про правопорушення додаються їх копiї, а також протокол про вилучення.

     Вилучення документiв, що пiдтверджують факт правопорушення, проводиться на строк до трьох робочих днiв з обов'язковим складенням протоколу, в якому зазначаються дата його складення, прiзвище i посада особи, яка провела вилучення, перелiк вилучених документiв та день, у який вони вiдповiдно до цього Закону мають бути поверненi. Протокол складається у двох примiрниках та пiдписується уповноваженою особою Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, яка провела вилучення документiв. Представнику юридичної особи, документи якої вилученi, у момент вилучення документiв видається один з примiрникiв протоколу про їх вилучення.

     Уповноважена особа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку приймає рiшення про застосування санкцiї протягом 30 робочих днiв пiсля отримання документiв, що пiдтверджують факт правопорушення. Рiшення про застосування санкцiї оформляється постановою, що надсилається юридичнiй особi, до якої застосовано санкцiю.

     Юридична особа може бути притягнута до вiдповiдальностi за вчинення правопорушення на ринку цiнних паперiв не пiзнiше трьох рокiв з дня його вчинення незалежно вiд санкцiї.

     Юридична особа не може бути притягнута до вiдповiдальностi за дiї, що були предметом перевiрки, за результатами якої не було виявлено правопорушень на ринку цiнних паперiв".

     4. У Законi України "Про Нацiональну депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 15, ст. 67; 2004 р., N 2, ст. 6, N 38, ст. 475; 2005 р., N 42, ст. 465; 2010 р., N 38, ст. 505; 2012 р., N 7, ст. 53):

     1) у статтi 1:

     в абзацi сьомому слова "юридична особа, яка" замiнити словами "акцiонерне товариство, яке";

     в абзацi тринадцятому слова "фондовою бiржою або учасниками органiзацiйно оформленого позабiржового ринку та обраним ними" замiнити словами "фондовою бiржею та обраним нею";

     в абзацi шiстнадцятому слова "чи органiзацiйно оформленим позабiржовим ринком" виключити;

     абзац двадцять четвертий виключити;

     в абзацi двадцять сьомому слова "юридична особа - суб'єкт пiдприємницької дiяльностi, який одержав" замiнити словами "акцiонерне товариство або товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю, яке одержало";

     2) в абзацi першому частини другої статтi 6 слова "Юридичнi особи" замiнити словами "Акцiонернi товариства та товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю";

     3) у частинi другiй статтi 8 слова "та органiзацiйно оформленим позабiржовим ринком" виключити;

     4) у статтi 10:

     абзац перший частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "1. Депозитарiй - акцiонерне товариство, акцiонерами якого є не менш як 10 зберiгачiв i яке провадить виключно депозитарну дiяльнiсть. При цьому частка одного акцiонера у статутному капiталi депозитарiю не може перевищувати 25 вiдсоткiв";

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Фондова бiржа може бути засновником та учасником депозитарiю";

     5) у першому реченнi абзацу другого частини першої статтi 11 слова "юридична особа повинна" замiнити словами "акцiонерне товариство або товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю повинне";

     6) у першому реченнi абзацу першого частини першої статтi 12 слова "Юридичнi особи" замiнити словами "Акцiонернi товариства та товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю";

     7) у частинi другiй статтi 13 слова "чи на органiзацiйно оформленому позабiржовому ринку" виключити.

     5. Пункт 4 частини першої статтi 42 Закону України "Про Нацiональний банк України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238) викласти в такiй редакцiї:

     "4) купує (крiм купiвлi в емiтента) та продає цiннi папери в установленому законодавством порядку. Обмеження, встановлене цим пунктом, не поширюється на придбання цiнних паперiв у емiтента у випадках, передбачених пунктом 3 частини другої статтi 71 цього Закону".

     6. У Законi України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 5 - 6, ст. 30; 2003 р., N 1, ст. 2, N 14, ст. 104; 2004 р., N 13, ст. 181; 2006 р., N 43, ст. 414; 2007 р., N 2, ст. 15; 2010 р., N 2 - 3, ст. 11, N 29, ст. 392; 2011 р., N 19 - 20, ст. 142, N 23, ст. 160, N 36, ст. 362, N 47, ст. 533):

     1) у статтi 2:

     визначення термiна "андеррайтинг" виключити;

     доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "Термiни "андеррайтер" та "андеррайтинг" вживаються у значеннях, визначених Законом України "Про цiннi папери та фондовий ринок";

     2) у пунктi 3 частини другої статтi 19 слово "Державною" замiнити словом "Нацiональною";

     3) перше речення частини шостої статтi 33 викласти в такiй редакцiї: "Банк розмiщує свої акцiї першим власникам безпосередньо або через андеррайтерiв";

     4) частину третю статтi 34 доповнити другим реченням такого змiсту: "У разi якщо зазначений у частинi першiй цiєї статтi банк має лiцензiю на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку, Нацiональний банк України iнформує Нацiональну комiсiю з цiнних паперiв та фондового ринку про зазначених осiб, якi мають намiри набути або збiльшити iстотну участь у такому банку";

     5) частину першу статтi 62 доповнити пунктом 7 такого змiсту:

     "7) Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку у випадках самостiйного подання банком iнформацiї про банк як емiтент та адмiнiстративних даних вiдповiдно до законiв про цiннi папери та фондовий ринок".

     7. Частини третю - шосту статтi 49 Закону України "Про iнститути спiльного iнвестування (пайовi та корпоративнi iнвестицiйнi фонди)" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 21, ст. 103; 2009 р., N 16, ст. 218) виключити.

     8. У Законi України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 1, ст. 1; 2011 р., N 4, ст. 20, N 47, ст. 533, N 52, ст. 591; 2012 р., N 7, ст. 53):

     1) у частинi першiй статтi 1:

     пункт 21 виключити;

     пункти 13 - 20, якими визначено термiни "афiлiйована особа", "дiлова репутацiя", "корпоративне управлiння", "пов'язана особа", "посередницькi послуги на ринках фiнансових послуг", "структура власностi", "спiльний контроль", "спорiднена особа", вважати вiдповiдно пунктами 25 - 32;

     2) у статтi 9:

     в абзацi першому частини п'ятої слова "установi або" замiнити словами "установi (крiм корпоративного iнвестицiйного фонду) або";

     доповнити частиною тринадцятою такого змiсту:

     "13. Набуття iстотної участi нерезидентами у фiнансовiй установi або збiльшення її таким чином, що нерезидент буде прямо чи опосередковано володiти або контролювати 10, 25, 50 i 75 вiдсоткiв статутного (складеного) капiталу такої фiнансової установи, здiйснюється вiдповiдно до вимог, встановлених цiєю статтею";

     3) у текстi Закону слова "Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку" у вiдповiдному вiдмiнку.

     9. У Законi України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 31 - 32, ст. 263; 2006 р., N 27, ст. 234, N 37, ст. 310; 2009 р., N 19, ст. 263; 2011 р., N 23, ст. 160, N 38, ст. 385, N 43, ст. 445, N 46, ст. 512; 2012 р., N 7, ст. 53):

     1) у статтi 36:

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. У разi проведення державної реєстрацiї припинення акцiонерного товариства, крiм документiв, передбачених частиною першою цiєї статтi, додатково подається копiя розпорядження про скасування реєстрацiї випуску акцiй, засвiдчена Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     У разi проведення державної реєстрацiї припинення юридичної особи - емiтента цiнних паперiв, крiм документiв, передбачених частиною першою цiєї статтi, додатково подається довiдка вiдповiдного органу Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про вiдсутнiсть нескасованих випускiв цiнних паперiв цiєї юридичної особи.

     Спецiально уповноважений орган з питань державної реєстрацiї спiльно з Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку забезпечує отримання державним реєстратором iнформацiї про емiсiю цiнних паперiв юридичними особами в порядку, встановленому спецiально уповноваженим органом з питань державної реєстрацiї за погодженням з Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку";

     частину п'ятнадцяту пiсля слiв "Пенсiйного фонду України" доповнити словами "Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку";

     2) у статтi 37:

     пiсля частини четвертої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "5. У разi проведення державної реєстрацiї припинення акцiонерних товариств, крiм документiв, передбачених частиною першою цiєї статтi, додатково подається копiя розпорядження про скасування реєстрацiї випуску акцiй, засвiдчена Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     У разi проведення державної реєстрацiї припинення юридичної особи - емiтента цiнних паперiв, крiм документiв, передбачених частиною першою цiєї статтi, додатково подається довiдка вiдповiдного органу Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про вiдсутнiсть нескасованих випускiв цiнних паперiв цiєї юридичної особи".

     У зв'язку з цим частини п'яту - шiстнадцяту вважати вiдповiдно частинами шостою - сiмнадцятою;

     в абзацi першому частини шостої слова "першою - четвертою" замiнити словами "першою - п'ятою";

     частину дванадцяту пiсля слiв "Пенсiйного фонду України" доповнити словами "Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку";

     3) у статтi 38:

     частину другу доповнити абзацами сьомим - дев'ятим такого змiсту:

     "неподання акцiонерним товариством протягом двох рокiв поспiль Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку iнформацiї, передбаченої законом;

     нескликання акцiонерним товариством загальних зборiв акцiонерiв протягом двох рокiв поспiль;

     неутворення органiв акцiонерного товариства протягом року з дня реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку звiту про результати приватного розмiщення акцiй серед засновникiв акцiонерного товариства";

     частини третю та одинадцяту пiсля слiв "Пенсiйного фонду України" доповнити словами "Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку";

     у частинi восьмiй слова "першою - сьомою" замiнити словами "першою - восьмою";

     4) частини другу, шосту та дев'яту статтi 39 пiсля слiв "Пенсiйного фонду України" доповнити словами "Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку";

     5) у статтi 40:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 40. Порядок надання органам, що ведуть облiк юридичних осiб, вiдомостей про реєстрацiю припинення юридичної особи";

     в частинi першiй слова "державної податкової служби, Пенсiйного фонду України" замiнити словами "державної податкової служби, Пенсiйного фонду України, Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку", а слова "органах статистики, державної податкової служби, Пенсiйного фонду України" замiнити словами "цих органах та/або вчинення iнших дiй щодо припинення зазначеної юридичної особи вiдповiдно до законодавства";

     частину другу доповнити словами "Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку";

     6) у частинi третiй статтi 41 слова "Пенсiйного фонду України про внесення такого запису для взяття юридичної особи на облiк" замiнити словами "Пенсiйного фонду України, Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про внесення такого запису для взяття юридичної особи на облiк та/або вчинення iнших дiй вiдповiдно до законодавства".

     10. У першому реченнi частини першої статтi 20 Закону України "Про iпотеку" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 38, ст. 313; 2006 р., N 13, ст. 110) слово "борговий" замiнити словом "iпотечний".

     11. У Законi України "Про рекламу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 8, ст. 62; 2006 р., N 31, ст. 268; 2008 р., N 18, ст. 197; 2012 р., N 7, ст. 53):

     1) статтю 25 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 25. Реклама цiнних паперiв та фондового ринку

     1. Рекламою цiнних паперiв та фондового ринку визнається iнформацiя рекламного характеру про:

     1) iнститути спiльного iнвестування;

     2) цiннi папери, якi емiтуються, та/або емiсiйнi цiннi папери, що перебувають (перебували) в обiгу;

     3) товари та/або послуги, що пропонуються професiйним учасником фондового ринку;

     4) товари та/або послуги, що пропонуються саморегулiвною органiзацiєю професiйних учасникiв фондового ринку;

     5) послуги уповноваженого рейтингового агентства.

     2. Не є рекламою цiнних паперiв та фондового ринку:

     1) iнформацiя, яка вiдповiдно до закону та нормативно-правових актiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку пiдлягає обов'язковому оприлюдненню;

     2) iнформацiя, яка надається професiйним учасником фондового ринку своєму клiєнтовi або потенцiйному клiєнтовi пiд час провадження таким учасником своєї дiяльностi;

     3) iнформацiя про господарську дiяльнiсть осiб, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, якщо така iнформацiя не пов'язана з дiяльнiстю на фондовому ринку;

     4) узагальненi iнформацiйно-аналiтичнi матерiали та статистичнi данi щодо стану фондового ринку;

     5) iнформацiя щодо цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв, допущених до торгiв на фондовiй бiржi, яка оприлюднюється такою фондовою бiржею.

     3. Рекламодавцями реклами цiнних паперiв та фондового ринку можуть бути:

     1) щодо iнститутiв спiльного iнвестування - виключно корпоративний iнвестицiйний фонд або компанiя з управлiння активами вiдповiдного iнвестицiйного фонду;

     2) щодо цiнних паперiв, стосовно яких здiйснюється емiсiя, та/або емiсiйних цiнних паперiв, що перебувають (перебували) в обiгу, - виключно емiтент або власник зазначених цiнних паперiв, а також андеррайтер на пiдставi вiдповiдного договору андеррайтингу, укладеного з емiтентом;

     3) щодо товарiв та/або послуг професiйного учасника фондового ринку та його дiяльностi - виключно професiйний учасник фондового ринку. Професiйному учасниковi фондового ринку забороняється рекламувати iншого професiйного учасника фондового ринку;

     4) щодо товарiв та/або послуг саморегулiвної органiзацiї професiйних учасникiв фондового ринку - виключно така саморегулiвна органiзацiя професiйних учасникiв фондового ринку;

     5) щодо послуг уповноваженого рейтингового агентства - виключно таке уповноважене рейтингове агентство.

     4. Не допускається розповсюдження державними органами реклами цiнних паперiв та фондового ринку, крiм реклами, пов'язаної з розмiщенням та обiгом державних цiнних паперiв та цiнних паперiв, що перебувають у державнiй власностi.

     Не допускається розповсюдження органами мiсцевого самоврядування реклами цiнних паперiв та фондового ринку, крiм реклами, пов'язаної з розмiщенням та обiгом облiгацiй мiсцевих позик та цiнних паперiв, що перебувають у комунальнiй власностi.

     5. Реклама цiнних паперiв повинна мiстити вiдомостi щодо реєстрацiї вiдповiдного випуску цiнних паперiв, зазначенi у свiдоцтвi про реєстрацiю цього випуску.

     Реклама iнститутiв спiльного iнвестування повинна мiстити вiдомостi щодо наявностi свiдоцтва про внесення таких iнститутiв до Єдиного державного реєстру iнститутiв спiльного iнвестування, що пiдтверджує право на провадження дiяльностi у сферi спiльного iнвестування, iз зазначенням номера свiдоцтва, дати його видачi, строку дiяльностi iнституту спiльного iнвестування.

     Реклама товарiв та/або послуг професiйних учасникiв фондового ринку повинна мiстити вiдомостi щодо наявностi лiцензiї, яка пiдтверджує право на провадження вiдповiдного виду дiяльностi на фондовому ринку, iз зазначенням серiї та номера лiцензiї, дати її видачi та строку дiї, найменування органу, який видав лiцензiю.

     Реклама товарiв та/або послуг саморегулiвних органiзацiй професiйних учасникiв фондового ринку повинна мiстити вiдомостi щодо наявностi свiдоцтва про реєстрацiю саморегулiвної органiзацiї професiйних учасникiв фондового ринку iз зазначенням номера i дати видачi свiдоцтва.

     Реклама послуг уповноважених рейтингових агентств повинна мiстити вiдомостi щодо наявностi свiдоцтва про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств iз зазначенням номера i дати видачi свiдоцтва.

     Iншi вiдомостi, якi повинна мiстити реклама цiнних паперiв та фондового ринку, встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку вiдповiдно до закону.

     6. Будь-яка реклама (змiни до реклами) цiнних паперiв та фондового ринку, яку передбачається розповсюдити, затверджується вiдповiдним рекламодавцем та подається не менше нiж за 10 робочих днiв до дня її оприлюднення Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в установленому нею порядку.

     Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку приймає рiшення про заборону розповсюдження реклами (внесення змiн до реклами) цiнних паперiв та фондового ринку вiдповiдною особою iз зазначенням пiдстави.

     У разi якщо Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку протягом семи робочих днiв з дня отримання проекту реклами (змiн до реклами) цiнних паперiв та фондового ринку, яку передбачається розповсюдити, не прийняла рiшення про заборону розповсюдження реклами (внесення змiн до реклами) на фондовому ринку, таке розповсюдження (внесення змiн) вважається погодженим.

     Вiдповiдне рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо заборони або погодження розповсюдження реклами (змiн до реклами) цiнних паперiв та фондового ринку публiкується на її офiцiйному сайтi протягом одного робочого дня та надсилається рекламодавцю протягом трьох робочих днiв з дня його прийняття.

     7. Рекламодавцям пiд час замовлення виробництва та розповсюдження реклами цiнних паперiв та фондового ринку забороняється:

     зазначати розмiр доходу, який передбачається одержати за цiнними паперами (у тому числi за результатами екстраполяцiйного прогнозу), та робити прогнози щодо збiльшення вартостi цiнних паперiв (крiм цiнних паперiв з фiксованою дохiднiстю);

     рекламувати цiннi папери до реєстрацiї проспекту емiсiї цiнних паперiв вiдповiдного випуску згiдно iз законодавством про цiннi папери та нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку;

     використовувати вiдомостi, якi не вiдповiдають проспекту емiсiї цiнних паперiв вiдповiдного випуску, зареєстрованого Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     використовувати iнформацiю про дохiд за цiнними паперами або розмiр отриманого емiтентом у минулому прибутку без посилання на те, що такий дохiд або прибуток не є гарантiєю отримання доходiв у майбутньому;

     використовувати порiвняльну рекламу шляхом зазначення недолiкiв у дiяльностi осiб, якi провадять аналогiчну дiяльнiсть на фондовому ринку, незалежно вiд того, чи вiдповiдає дiйсностi така iнформацiя про недолiки, зокрема про санкцiї, якi були застосованi державними органами до таких осiб.

     8. У разi якщо емiсiю цiнних паперiв визнано недобросовiсною або недiйсною, або випуск цiнних паперiв визнано таким, що не вiдбувся, емiтент таких цiнних паперiв зобов'язаний припинити розповсюдження реклами цiнних паперiв вiдповiдного випуску у триденний строк з дня оприлюднення вiдповiдного рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку або розпорядження уповноваженої особи цiєї Комiсiї.

     У разi виявлення порушення вимог законодавства про рекламу Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку приймає рiшення про зупинення розповсюдження вiдповiдної реклами цiнних паперiв та фондового ринку, про що повiдомляє рекламодавцям та розповсюджувачам (засоби масової iнформацiї, що здiйснювали розповсюдження реклами) протягом п'яти робочих днiв з дня прийняття такого рiшення.

     У разi прийняття Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку рiшення про зупинення розповсюдження реклами рекламодавець зобов'язаний припинити її розповсюдження у триденний строк з дня його оприлюднення.

     Порядок поновлення розповсюдження реклами цiнних паперiв та фондового ринку встановлюється Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     9. Положення цiєї статтi не застосовуються до реклами, що розповсюджується учасниками фондового ринку або уповноваженими рейтинговими агентствами, але не належить до реклами цiнних паперiв та фондового ринку";

     2) частину другу статтi 26 викласти в такiй редакцiї:

     "2. На вимогу органiв державної влади, на якi згiдно iз законом покладено контроль за дотриманням вимог законодавства про рекламу, рекламодавцi, виробники та розповсюджувачi реклами зобов'язанi надавати документи, уснi та/або письмовi пояснення, вiдео- та звукозаписи, а також iншу iнформацiю, необхiдну для здiйснення ними повноважень щодо контролю.

     Крiм того, вiдповiдний орган державної влади має право:

     вимагати вiд рекламодавцiв, виробникiв та розповсюджувачiв реклами усунення виявлених порушень вимог законодавства;

     вимагати припинення дiй, що перешкоджають здiйсненню державного контролю;

     надавати (надсилати) рекламодавцям, виробникам та розповсюджувачам реклами обов'язковi для виконання приписи про усунення порушень;

     приймати рiшення про визнання реклами недобросовiсною, прихованою, про визнання порiвняння в рекламi неправомiрним з одночасним зупиненням її розповсюдження;

     приймати рiшення про зупинення розповсюдження вiдповiдної реклами.

     Органи державної влади зобов'язанi повiдомляти рекламодавцiв, виробникiв та розповсюджувачiв реклами про розгляд справ про порушення ними вимог законодавства про рекламу не менше нiж за п'ять робочих днiв до дати розгляду справи".

     12. У Законi України "Про цiннi папери та фондовий ринок" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 31, ст. 268 iз наступними змiнами):

     1) статтю 1 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 1. Визначення термiнiв

     1. У цьому Законi термiни вживаються в такому значеннi:

     1) асоцiйована особа - чоловiк або дружина, прямi родичi особи (батько, мати, дiти, рiднi брати та сестри, дiд, баба, онуки), прямi родичi чоловiка чи дружини особи, чоловiк або дружина прямого родича;

     2) викуп цiнних паперiв - придбання емiтентом або особою, що видала цiнний папiр, розмiщених ним або виданих нею цiнних паперiв;

     3) випуск цiнних паперiв - сукупнiсть певного виду емiсiйних цiнних паперiв одного емiтента, однiєї номiнальної вартостi, якi мають однакову форму випуску i мiжнародний iдентифiкацiйний номер, та забезпечують їх власникам однаковi права незалежно вiд часу придбання i способу їх емiсiї;

     4) делiстинг - процедура виключення цiнних паперiв з реєстру фондової бiржi, якщо вони не вiдповiдають правилам фондової бiржi, з подальшим припиненням їх обiгу на фондовiй бiржi або переведенням у категорiю цiнних паперiв, допущених до обiгу без включення до реєстру фондової бiржi;

     5) емiсiя - сукупнiсть дiй емiтента, що провадяться в установленiй законодавством послiдовностi i спрямованi на розмiщення емiсiйних цiнних паперiв серед їх перших власникiв;

     6) iндосамент - передавальний напис на ордерному цiнному паперi, що посвiдчує перехiд прав на цiнний папiр та прав за цiнним папером до iншої особи в установленому законодавством порядку;

     7) iндосант - власник ордерного цiнного паперу (його уповноважена особа), який вчиняє iндосамент. Iндосамент може бути повним (iменним) - виписаним на iм'я (найменування) конкретної особи або бланковим (на пред'явника) - виписаним без зазначення iменi (найменування) особи;

     8) котирування - механiзм визначення та/або фiксацiї на фондовiй бiржi ринкової цiни емiсiйного цiнного паперу, що перебуває в обiгу на такiй бiржi;

     9) лiстинг - сукупнiсть процедур iз включення цiнних паперiв до реєстру фондової бiржi та здiйснення контролю за вiдповiднiстю цiнних паперiв i емiтента умовам та вимогам, установленим у правилах фондової бiржi;

     10) мiжнародний iдентифiкацiйний номер цiнних паперiв - номер (код), що дозволяє однозначно iдентифiкувати цiннi папери або iнший фiнансовий iнструмент та присвоєння якого передбачено законами України;

     11) обiг цiнних паперiв - вчинення правочинiв, пов'язаних з переходом прав на цiннi папери i прав за цiнними паперами, крiм договорiв, що укладаються у процесi емiсiї, при викупi цiнних паперiв їх емiтентом та купiвлi-продажу емiтентом викуплених цiнних паперiв;

     12) перший власник - особа, яка набула права власностi на цiннi папери безпосередньо вiд емiтента або особи, яка видала неемiсiйний цiнний папiр, чи андеррайтера;

     13) погашення емiсiйних цiнних паперiв - сукупнiсть дiй емiтента та власникiв цiнних паперiв щодо припинення обiгу боргових емiсiйних цiнних паперiв, виплати їх власникам номiнальної вартостi цiнних паперiв та доходу за такими цiнними паперами (якщо це передбачено проспектом емiсiї цiнних паперiв) або постачання (надання) товарiв (послуг) у строки, передбаченi проспектом емiсiї цiнних паперiв, та анулювання цiнних паперiв;

     14) посадовi особи професiйного учасника фондового ринку - голова та члени наглядової ради, голова та члени колегiального виконавчого органу (голова одноосiбного виконавчого органу i його заступники), голова та члени ревiзiйної комiсiї (ревiзори), корпоративний секретар, головний бухгалтер, голова та члени iнших органiв професiйного учасника фондового ринку, утворення яких передбачено його статутом;

     15) проспект емiсiї цiнних паперiв - документ, що мiстить iнформацiю про розмiщення цiнних паперiв та iншi вiдомостi, передбаченi цим та iншими законами, що визначають особливостi розмiщення певних видiв цiнних паперiв;

     16) пруденцiйнi нормативи - кiлькiснi та якiснi показники, встановленi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку з метою здiйснення пруденцiйного нагляду, обов'язковi для дотримання професiйними учасниками фондового ринку;

     17) регульований (органiзацiйно оформлений) фондовий ринок - фондова бiржа, що функцiонує постiйно на пiдставi вiдповiдної лiцензiї, виданої Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку в установленому нею порядку, i забезпечує проведення регулярних торгiв цiнними паперами та iншими фiнансовими iнструментами за встановленими правилами, а також органiзовує централiзоване укладання i виконання договорiв щодо цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв;

     18) розмiщення цiнних паперiв - вiдчуження цiнних паперiв у визначений проспектом емiсiї цiнних паперiв спосiб;

     19) строк обiгу облiгацiй - строк, який починається з дня, що настає за днем реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку звiту про результати розмiщення облiгацiй i видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй, та закiнчується днем, що передує дню початку погашення таких облiгацiй вiдповiдно до проспекту їх емiсiї;

     20) фiнансовi iнструменти - цiннi папери, строковi контракти (ф'ючерси), вiдсотковi строковi контракти (форварди), строковi контракти на обмiн (на певну дату в майбутньому) у разi залежностi цiни вiд вiдсоткової ставки, валютного курсу або фондового iндексу (вiдсотковi, курсовi чи iндекснi свопи), опцiони, що дають право на купiвлю або продаж будь-якого iз зазначених фiнансових iнструментiв, у тому числi тих, що передбачають грошову форму оплати (курсовi та вiдсотковi опцiони).

     2. Термiни "дiлова репутацiя", "iстотна участь", "контролер", "контроль", "пов'язана особа" та "структура власностi" вживаються у цьому Законi у значеннi, наведеному в Законi України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг";

     2) у статтi 2:

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Учасники фондового ринку - емiтенти або особи, що видали неемiсiйнi цiннi папери, iнвестори в цiннi папери, iнституцiйнi iнвестори, професiйнi учасники фондового ринку, об'єднання професiйних учасникiв фондового ринку, у тому числi саморегулiвнi органiзацiї професiйних учасникiв фондового ринку.

     Емiтент - юридична особа, Автономна Республiка Крим або мiськi ради, а також держава в особi уповноважених нею органiв державної влади, яка вiд свого iменi розмiщує емiсiйнi цiннi папери та бере на себе зобов'язання за ними перед їх власниками.

     Особа, яка видала неемiсiйний цiнний папiр, - фiзична або юридична особа, яка вiд свого iменi видає (заповнює) сертифiкат неемiсiйного цiнного паперу та бере на себе зобов'язання за таким цiнним папером перед його власником.

     Iнвестори в цiннi папери - фiзичнi та юридичнi особи, резиденти i нерезиденти, якi набули права власностi на цiннi папери з метою отримання доходу вiд вкладених коштiв та/або набуття вiдповiдних прав, що надаються власнику цiнних паперiв вiдповiдно до законодавства. Iнституцiйними iнвесторами є iнститути спiльного iнвестування (пайовi та корпоративнi iнвестицiйнi фонди), iнвестицiйнi фонди, взаємнi фонди iнвестицiйних компанiй, недержавнi пенсiйнi фонди, фонди банкiвського управлiння, страховi компанiї, iншi фiнансовi установи, якi здiйснюють операцiї з фiнансовими активами в iнтересах третiх осiб за власний рахунок чи за рахунок цих осiб, а у випадках, передбачених законодавством, - також за рахунок залучених вiд iнших осiб фiнансових активiв з метою отримання прибутку або збереження реальної вартостi фiнансових активiв.

     Особливостi iнвестування iнституцiйними iнвесторами визначаються законом.

     Об'єднання професiйних учасникiв фондового ринку - неприбуткове об'єднання професiйних учасникiв фондового ринку, якi провадять професiйну дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв, а саме: з торгiвлi цiнними паперами, депозитарної дiяльностi та управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв.

     Саморегулiвна органiзацiя професiйних учасникiв фондового ринку - неприбуткове об'єднання учасникiв фондового ринку, що провадять професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку з торгiвлi цiнними паперами, управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв, депозитарну дiяльнiсть, крiм депозитарiїв, утворене вiдповiдно до критерiїв та вимог, установлених Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Професiйнi учасники фондового ринку - юридичнi особи, утворенi в органiзацiйно-правовiй формi акцiонерних товариств або товариств з обмеженою вiдповiдальнiстю, якi на пiдставi лiцензiї, виданої Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, провадять на фондовому ринку професiйну дiяльнiсть, види якої визначенi законами України";

     частину третю виключити;

     3) у статтi 3:

     у частинi першiй слова "умовами їх розмiщення" замiнити словами "проспектом їх емiсiї (за емiсiйними цiнними паперами)";

     абзац перший пункту 2 частини п'ятої пiсля слова "емiтента" доповнити словами "або особи, яка видала неемiсiйний цiнний папiр";

     4) перше речення частини першої статтi 5 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Особа, яка розмiстила (видала) ордерний цiнний папiр, та iндосанти за ним вiдповiдають перед його законним володiльцем солiдарно, якщо iнше не встановлено законом";

     5) роздiл 1 доповнити статтею 51 такого змiсту:

     "Стаття 51. Особливостi укладання, змiни, розiрвання та виконання договорiв купiвлi-продажу цiнних паперiв

     1. Договiр купiвлi-продажу цiнних паперiв, що укладається на фондовiй бiржi, вважається укладеним з моменту фiксацiї такою фондовою бiржею факту укладення договору вiдповiдно до її правил.

     Зазначений договiр не може бути розiрваний, крiм випадкiв, передбачених законом.

     2. Максимальнi строки виконання договорiв купiвлi-продажу цiнних паперiв встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку";

     6) у статтi 6:

     частину сьому доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "Надання будь-яких гарантiй щодо отримання доходу (дивiдендiв) за простими акцiями забороняється";

     в абзацi першому частини дев'ятої:

     у другому реченнi слова "умовою їх розмiщення є" замiнити словами "у проспектi їх емiсiї зазначається";

     третє речення викласти в такiй редакцiї: "Привiлейованi акцiї певних класiв можуть бути конвертованi у простi акцiї або у привiлейованi акцiї iнших класiв, якщо це передбачено проспектом їх емiсiї";

     7) у статтi 7:

     у частинi першiй:

     слова "умовами розмiщення облiгацiй" замiнити словами "проспектом емiсiї (для державних облiгацiй України - умовами їх розмiщення)", а слова "не передбачено умовами розмiщення" - словами "не передбачено проспектом емiсiї (для державних облiгацiй України - умовами їх розмiщення)";

     доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Перехiд права власностi на облiгацiї емiтента до iншої особи не є пiдставою для звiльнення емiтента вiд виконання зобов'язань, що пiдтверджуються облiгацiєю";

     у частинi третiй:

     в абзацi третьому слова "умовами розмiщення таких облiгацiй" замiнити словами "проспектом емiсiї (для державних облiгацiй України - умовами їх розмiщення)" та доповнити словами "(для державних облiгацiй України - умовами їх розмiщення)";

     друге речення абзацу четвертого пiсля слiв "вартiстю облiгацiї" доповнити словом "яка", а слова "погашення i" замiнити словом "погашення";

     у другому реченнi частини четвертої слова "умовами розмiщення облiгацiй, якими" замiнити словами "проспектом емiсiї (для державних облiгацiй України - умовами їх розмiщення), яким";

     друге речення частини п'ятої доповнити словами "(для державних облiгацiй України - умовами їх розмiщення)";

     у першому реченнi частини шостої слова "умовами розмiщення облiгацiй" замiнити словами "проспектом емiсiї (для державних облiгацiй України - умовами їх розмiщення)";

     у частинi дев'ятiй слова "умовами їх розмiщення" замiнити словами "проспектом емiсiї вiдповiдного випуску облiгацiй (для державних облiгацiй України - умовами їх розмiщення)";

     8) у частинi четвертiй статтi 8 слова "Умови розмiщення облiгацiй, що розмiщуються акцiонерним товариством, можуть" замiнити словами "Проспект емiсiї облiгацiй, емiсiя яких здiйснюється акцiонерним товариством, може";

     9) у частинi третiй статтi 9 слова "умовами їх розмiщення" замiнити словами "проспектом емiсiї облiгацiй вiдповiдного випуску";

     10) у третьому реченнi абзацу третього частини четвертої, частинi п'ятiй i абзацi другому частини сьомої статтi 10 слово "випуску" замiнити словом "розмiщення";

     11) у статтi 12:

     абзац другий частини третьої викласти в такiй редакцiї:

     "Строк, протягом якого здiйснюється укладення договорiв з першими власниками щодо вiдчуження iнвестицiйних сертифiкатiв вiдкритого та iнтервального пайових iнвестицiйних фондiв, не обмежується";

     у частинi п'ятiй слова "цiнних паперiв" виключити;

     у частинi шостiй слово "розмiщення" виключити;

     12) у статтi 13:

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Ощадний (депозитний) сертифiкат є неемiсiйним цiнним папером, що видається на певний строк (пiд вiдсотки, передбаченi умовами його видачi).

     Ощаднi (депозитнi) сертифiкати можуть бути iменними або на пред'явника та iснують виключно у документарнiй формi";

     у частинi третiй слова "у документарнiй формi" виключити;

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "4. Права за iменним ощадним (депозитним) сертифiкатом передаються в порядку, встановленому для вiдступлення права вимоги. Передача прав за ощадним (депозитним) сертифiкатом на пред'явника здiйснюється шляхом передачi ощадного (депозитного) сертифiката";

     13) у статтi 16:

     у частинi першiй:

     в абзацi першому слова "юридичних осiб" замiнити словами "акцiонерних товариств i товариств з обмеженою вiдповiдальнiстю";

     абзац другий замiнити чотирма абзацами такого змiсту:

     "Поєднання професiйної дiяльностi на фондовому ринку з iншими видами дiяльностi забороняється, крiм:

     провадження банком дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами, депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв та дiяльностi з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв;

     надання професiйним учасником фондового ринку консультацiйних послуг щодо емiсiї, обiгу та облiку цiнних паперiв, щодо прав та обов'язкiв емiтента, iнвестора та/або особи, яка видала неемiсiйний цiнний папiр, щодо обiгу та облiку iнших фiнансових iнструментiв, а також щодо здiйснення фiнансових iнвестицiй у зазначенi цiннi папери та iншi фiнансовi iнструменти;

     здiйснення компанiєю з управлiння активами дiяльностi з адмiнiстрування пенсiйних фондiв та/або дiяльностi з управлiння iпотечним покриттям";

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "4. Професiйна дiяльнiсть учасникiв фондового ринку, крiм фондових бiрж та депозитарiїв, здiйснюється за умови членства щонайменше в одному об'єднаннi професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв та/або саморегулiвнiй органiзацiї, що об'єднує професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв за вiдповiдним видом професiйної дiяльностi";

     14) у статтi 17:

     абзаци перший i дев'ятий частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "1. Професiйна дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами на фондовому ринку провадиться торговцями цiнними паперами, якi створюються у формi господарського товариства та для яких операцiї з цiнними паперами та iншими фiнансовими iнструментами є виключним видом дiяльностi, крiм випадкiв, передбачених цим Законом, а також банками";

     "Лiцензiя на провадження андеррайтингу видається лише за умови наявностi у торговця цiнними паперами лiцензiї на провадження дилерської дiяльностi";

     у частинi другiй:

     абзац перший пiсля слова "зокрема" доповнити словами "на пiдставi", а пiсля слiв "щодо цiнних паперiв" - словами "та iнших фiнансових iнструментiв";

     доповнити абзацами третiм i четвертим такого змiсту:

     "Торговець цiнними паперами, який провадить брокерську дiяльнiсть, може надавати своїм клiєнтам консультацiї щодо купiвлi-продажу цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв.

     На грошовi кошти та цiннi папери клiєнтiв, що передаються торговцям цiнними паперами або знаходяться у них згiдно з договорами на здiйснення брокерської дiяльностi, не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями торговця цiнними паперами, не пов'язаними iз здiйсненням ним функцiй брокера";

     частину третю пiсля слiв "щодо цiнних паперiв" доповнити словами "та iнших фiнансових iнструментiв";

     у частинi четвертiй:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "4. Андеррайтинг - укладення торговцем цiнними паперами договорiв щодо вiдчуження цiнних паперiв та/або здiйснення дiй чи надання послуг, пов'язаних з таким вiдчуженням, у процесi емiсiї цих цiнних паперiв за дорученням, вiд iменi та за рахунок емiтента на пiдставi вiдповiдного договору з емiтентом";

     абзац третiй замiнити чотирма абзацами такого змiсту:

     "Андеррайтер вiдповiдно до договору з емiтентом може здiйснювати:

     купiвлю цiнних паперiв у емiтента з подальшим їх перепродажем iнвесторам;

     гарантування повного або часткового продажу цiнних паперiв емiтента iнвесторам, повний чи частковий їх викуп за фiксованою цiною з подальшим перепродажем;

     продаж якомога бiльшої кiлькостi цiнних паперiв, без зобов'язання придбати будь-якi цiннi папери, що не були проданi".

     У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом сьомим;

     абзац перший частини п'ятої замiнити трьома абзацами такого змiсту:

     "5. Дiяльнiсть з управлiння цiнними паперами - дiяльнiсть, яка провадиться торговцем цiнними паперами вiд свого iменi за винагороду протягом визначеного строку на пiдставi договору про управлiння переданими йому цiнними паперами, iншими фiнансовими iнструментами та грошовими коштами, призначеними для iнвестування в цiннi папери та iншi фiнансовi iнструменти, а також отриманими у процесi управлiння цiнними паперами, iншими фiнансовими iнструментами i грошовими коштами в iнтересах установника управлiння або визначених ним третiх осiб.

     Договiр про управлiння цiнними паперами, iншими фiнансовими iнструментами i грошовими коштами, призначеними для iнвестування в цiннi папери та iншi фiнансовi iнструменти, може передбачати виникнення у торговця цiнними паперами права довiрчої власностi на переданi йому в управлiння цiннi папери, iншi фiнансовi iнструменти i грошовi кошти, призначенi для iнвестування в цiннi папери та iншi фiнансовi iнструменти, а також виникнення права довiрчої власностi на грошовi кошти, цiннi папери, iншi фiнансовi iнструменти, отриманi торговцем цiнними паперами вiд управлiння цiнними паперами та iншими фiнансовими iнструментами.

     Торговець цiнними паперами, який провадить дiяльнiсть з управлiння цiнними паперами, може надавати консультацiї, пов'язанi з обслуговуванням установника управлiння".

     У зв'язку з цим абзаци другий - шостий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - восьмим;

     у частинi сьомiй:

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "Для провадження дiяльностi з управлiння цiнними паперами грошовi кошти клiєнта (клiєнтiв), у разi якщо це передбачено договором управлiння, зараховуються на окремий поточний рахунок торговця цiнними паперами в банку окремо вiд власних коштiв торговця цiнними паперами та вiдповiдно до умов договору (договорiв) про управлiння цiнними паперами, iншими фiнансовими iнструментами i грошовими коштами, призначеними для iнвестування в цiннi папери та iншi фiнансовi iнструменти. Торговець цiнними паперами звiтує перед клiєнтами про використання їхнiх грошових коштiв";

     абзац п'ятий виключити;

     частини восьму - десяту викласти у такiй редакцiї:

     "8. Правочини щодо цiнних паперiв повиннi вчинятися за участю або посередництвом торговця цiнними паперами, крiм випадкiв:

     розмiщення емiтентом власних цiнних паперiв;

     викупу та продажу емiтентом власних цiнних паперiв;

     здiйснення операцiй щодо неемiсiйних цiнних паперiв;

     внесення цiнних паперiв до статутного (складеного) капiталу юридичних осiб;

     дарування цiнних паперiв;

     спадкування та правонаступництва цiнних паперiв;

     вчинення правочинiв, пов'язаних з виконанням судових рiшень;

     вчинення правочинiв у процесi приватизацiї.

     9. Правочини щодо цiнних паперiв, вчиненi без участi (посередництва) торговця цiнними паперами, крiм випадкiв, передбачених частиною восьмою цiєї статтi, є нiкчемними.

     Правочини, що вчиняються мiж торговцями цiнними паперами, для кожного з них є провадженням професiйної дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами.

     10. Торговець цiнними паперами зобов'язаний подавати до загальнодоступної iнформацiйної бази даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про ринок цiнних паперiв для подальшого розмiщення таку iнформацiю про всi вчиненi поза фондовою бiржою ним або за його участю правочини щодо емiсiйних цiнних паперiв:

     найменування емiтента цiнних паперiв та його iдентифiкацiйний код згiдно з ЄДРПОУ;

     вид, тип, клас, форма iснування та форма випуску цiнних паперiв;

     мiжнародний iдентифiкацiйний номер цiнних паперiв;

     кiлькiсть цiнних паперiв за кожним правочином;

     цiна цiнних паперiв;

     дата вчинення правочину;

     iншi вiдомостi, визначенi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     До зазначеної iнформацiї не включаються вiдомостi про сторони правочинiв.

     Порядок та строки подання торговцем цiнними паперами зазначеної iнформацiї, а також порядок її подальшого розмiщення встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку";

     15) статтю 20 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 20. Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку

     1. Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку - дiяльнiсть фондової бiржi iз створення органiзацiйних, технологiчних, iнформацiйних, правових та iнших умов для збирання та поширення iнформацiї стосовно пропозицiй цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв i попиту на них, проведення регулярних бiржових торгiв цiнними паперами та iншими фiнансовими iнструментами, централiзованого укладання договорiв щодо цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв згiдно з правилами, встановленими такою фондовою бiржею, зареєстрованими у встановленому законом порядку. Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку може включати здiйснення клiрингу та розрахункiв за фiнансовими iнструментами, iншими, нiж цiннi папери.

     2. Розмiр статутного капiталу фондової бiржi має становити не менш як 15 мiльйонiв гривень. Розмiр власного капiталу фондової бiржi, що здiйснює клiринг та розрахунки, має становити не менш як 25 мiльйонiв гривень";

     16) у статтi 21:

     в абзацi першому частини першої слова "товариства (крiм повного, командитного товариства i товариства з додатковою вiдповiдальнiстю) або дочiрнього пiдприємства об'єднання торговцiв цiнними паперами" замiнити словами "акцiонерного товариства або товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю";

     у частинi другiй слова "або їх об'єднанням, що налiчує не менше нiж двадцять торговцiв цiнними паперами" виключити;

     перше речення частини четвертої викласти в такiй редакцiї:

     "4. Дiяльнiсть фондової бiржi зупиняється Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, якщо кiлькiсть її членiв стала меншою за 20";

     у частинi шостiй слова "органiзатора торгiвлi" замiнити словами "професiйного учасника фондового ринку";

     17) у статтi 23:

     у частинi першiй:

     абзац перший пiсля слова "iнформацiю" доповнити словами "передбачену законом та/або нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, у тому числi";

     абзаци другий - четвертий викласти у такiй редакцiї:

     "перелiк торговцiв цiнними паперами, допущених до укладання договорiв купiвлi-продажу цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв на фондовiй бiржi;

     перелiк цiнних паперiв, якi пройшли процедуру лiстингу/делiстингу;

     обсяг торгiвлi цiнними паперами та iншими фiнансовими iнструментами (кiлькiсть цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв, їх загальну вартiсть згiдно з укладеними договорами, бiржовий курс цiнних паперiв щодо кожного цiнного паперу, що перебуває в обiгу на фондовiй бiржi) за перiод, установлений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку";

     доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. Фондова бiржа зобов'язана подавати до загальнодоступної iнформацiйної бази даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про ринок цiнних паперiв для подальшого розмiщення таку iнформацiю про всi вчиненi на нiй правочини щодо емiсiйних цiнних паперiв:

     найменування емiтента цiнних паперiв та його iдентифiкацiйний код згiдно з ЄДРПОУ;

     вид, тип, клас, форма iснування та форма випуску цiнних паперiв;

     мiжнародний iдентифiкацiйний номер цiнних паперiв;

     кiлькiсть цiнних паперiв за кожним правочином;

     цiна цiнних паперiв;

     дата вчинення правочину;

     iншi вiдомостi, визначенi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     До зазначеної iнформацiї не включаються вiдомостi про сторони правочинiв.

     Порядок та строки подання фондовою бiржею зазначеної iнформацiї, а також порядок її подальшого розмiщення встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку";

     18) абзац перший частини першої статтi 24 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Фондова бiржа створює органiзацiйнi умови для укладення договорiв купiвлi-продажу цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв шляхом проведення бiржових торгiв i забезпечує контроль за їх виконанням iз застосуванням вiдповiдних заходiв впливу";

     19) у статтi 25:

     абзац п'ятий частини першої пiсля слiв "цiнних паперiв та" доповнити словами "iнших фiнансових iнструментiв";

     доповнити частиною другою такого змiсту:

     "2. Правила фондової бiржi можуть також мiстити порядок:

     здiйснення клiрингу та розрахункiв за укладеними на фондовiй бiржi договорами щодо фiнансових iнструментiв (крiм цiнних паперiв);

     взаємодiї з депозитарiями цiнних паперiв iз забезпечення централiзованого виконання укладених на фондовiй бiржi договорiв купiвлi-продажу цiнних паперiв;

     здiйснення заходiв iз зниження ризикiв невиконання укладених на фондовiй бiржi договорiв купiвлi-продажу цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв";

     20) у частинi другiй статтi 26:

     в абзацi першому слова "Органiзатори торгiвлi" замiнити словами "Фондовi бiржi";

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "Фондовi бiржi можуть провадити дiяльнiсть iз здiйснення клiрингу та розрахункiв за договорами щодо фiнансових iнструментiв (крiм цiнних паперiв), якi укладаються на таких бiржах, вiдповiдно до їх правил";

     21) статтю 27 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 27. Вимоги до професiйних учасникiв фондового ринку та осiб, якi мають у них iстотну участь

     1. Лiцензiйнi умови провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку за її окремими видами, у тому числi вимоги до розмiру статутного i власного капiталу, порядку його визначення, лiквiдностi, квалiфiкацiйнi вимоги до фахiвцiв професiйного учасника фондового ринку, необхiднi умови договорiв, якi укладаються пiд час провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку, вимоги до примiщення, технiчного та програмного забезпечення, вимоги щодо джерел походження коштiв, за рахунок яких формується статутний капiтал професiйного учасника фондового ринку, iншi вимоги та показники, що обмежують ризики професiйної дiяльностi на фондовому ринку, встановлюються цим Законом, iншими законами України, що регулюють провадження окремих видiв професiйної дiяльностi на фондовому ринку, та нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

     2. Умовою отримання лiцензiї та провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку є вiдсутнiсть серед учасникiв (акцiонерiв) юридичної особи (професiйного учасника фондового ринку) фiзичної особи, яка має не погашену або не зняту в установленому порядку судимiсть за злочини проти власностi, у сферi господарської дiяльностi та/або у сферi службової дiяльностi та володiє прямо чи опосередковано пакетом акцiй (часток) у розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв статутного капiталу цiєї юридичної особи.

     Пiдставою для застосування санкцiї вiдповiдно до вимог законодавства щодо цiнних паперiв є встановлення Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку факту прямого чи опосередкованого володiння пакетом акцiй (часток) у розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв статутного капiталу професiйного учасника фондового ринку фiзичною особою, яка має не погашену або не зняту в установленому порядку судимiсть за злочини проти власностi, у сферi господарської дiяльностi та/або у сферi службової дiяльностi, пiсля 30 днiв з дня такого встановлення, але не ранiше 120 днiв з дня набрання законної сили обвинувальним вироком стосовно такої фiзичної особи за зазначенi злочини.

     Державнi органи за письмовим запитом зобов'язанi у межах повноважень надавати Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiдповiдно до закону iнформацiю про наявнiсть або вiдсутнiсть у фiзичної особи, яка прямо чи опосередковано володiє пакетом акцiй (часток) у розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв статутного капiталу професiйного учасника фондового ринку, не погашеної або не знятої в установленому порядку судимостi за злочини проти власностi, у сферi господарської дiяльностi та/або у сферi службової дiяльностi. У разi якщо запит передбачає надання iнформацiї з обмеженим доступом, така iнформацiя надається Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку у спосiб, що забезпечує збереження правового режиму доступу до такої iнформацiї.

     3. Професiйнi учасники фондового ринку зобов'язанi:

     дотримуватися пруденцiйних нормативiв, перелiк, розмiри i методика розрахунку яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Перелiк пруденцiйних нормативiв встановлюється щодо кожного виду професiйної дiяльностi на фондовому ринку;

     подавати Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку розрахунок показникiв, що пiдтверджують виконання встановлених пруденцiйних нормативiв щодо вiдповiдного виду професiйної дiяльностi в порядку та у строки, визначенi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     4. Кандидатури керiвникiв фондових бiрж та депозитарiїв погоджуються з Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку в установленому нею порядку.

     Кандидат на посаду керiвника фондової бiржi та депозитарiю повинен вiдповiдати вимогам, установленим Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, зокрема:

     мати стаж роботи на фондовому ринку не менш як три роки;

     не повинен бути керiвником професiйного учасника фондового ринку, лiквiдованого за рiшенням суду або до якого застосовувалася санкцiя у виглядi анулювання лiцензiї на провадження певних видiв професiйної дiяльностi на фондовому ринку;

     за останнi два роки провадження кандидатом дiяльностi на фондовому ринку вiдсутнi факти анулювання сертифiката на право провадження такою особою професiйної дiяльностi з цiнними паперами.

     5. Юридична особа, яка має iстотну участь у професiйному учаснику фондового ринку, зобов'язана повiдомляти Нацiональну комiсiю з цiнних паперiв та фондового ринку про всi змiни структури її власностi, а також подавати iнформацiю про дiлову репутацiю новопризначених керiвникiв у мiсячний строк з дня настання вiдповiдних змiн в установленому Комiсiєю порядку.

     Фiзична особа, яка має iстотну участь у професiйному учаснику фондового ринку, зобов'язана повiдомляти Нацiональну комiсiю з цiнних паперiв та фондового ринку про всi змiни у вiдомостях про своїх асоцiйованих осiб, а також подавати iнформацiю про свою дiлову репутацiю в порядку та у строк, установленi Комiсiєю.

     Юридична або фiзична особа, яка має намiр передати iстотну участь у професiйному учаснику фондового ринку iншiй особi або зменшити її таким чином, що частка, яка належить особi у статутному (складеному) капiталi професiйного учасника фондового ринку, або право голосу придбаних акцiй (часток) в органах управлiння професiйного учасника фондового ринку виявляться нижче рiвнiв 10, 25, 50 i 75 вiдсоткiв, або передати контроль над професiйним учасником фондового ринку iншiй особi, повинна повiдомити про це такого професiйного учасника фондового ринку i Нацiональну комiсiю з цiнних паперiв та фондового ринку в установленому Комiсiєю порядку";

     22) роздiл III доповнити статтями 271 i 272 такого змiсту:

     "Стаття 271. Лiцензування професiйної дiяльностi на фондовому ринку

     1. Юридична особа набуває статусу професiйного учасника фондового ринку i права на провадження певного виду професiйної дiяльностi на фондовому ринку виключно пiсля отримання лiцензiї на провадження вiдповiдного виду професiйної дiяльностi на фондовому ринку.

     Провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку без отримання зазначеної лiцензiї забороняється.

     2. Юридична особа, яка має намiр провадити професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку, для отримання лiцензiї на провадження вiдповiдного виду такої дiяльностi подає Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в установленому нею порядку:

     1) заяву про видачу лiцензiї;

     2) копiю виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв з вiдомостями про юридичну особу (якщо iнше не передбачено законом);

     3) нотарiально засвiдчену копiю статуту юридичної особи з вiдмiткою державного реєстратора про проведення її державної реєстрацiї (якщо юридична особа утворюється на пiдставi модельного статуту - iнформацiю про розмiр статутного (складеного) капiталу);

     4) копiї визначених Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку документiв, необхiдних для iдентифiкацiї учасникiв (акцiонерiв) та всiх осiб, через яких здiйснюватиметься опосередкований контроль щодо юридичної особи;

     5) вiдомостi про структуру власностi юридичної особи та учасникiв (акцiонерiв) з iстотною участю в нiй вiдповiдно до вимог Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку;

     6) iнформацiю про фiнансовий стан юридичної особи та учасникiв (акцiонерiв) з iстотною участю в нiй за формою, встановленою Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     7) iнформацiю про дiлову репутацiю учасникiв (акцiонерiв) з iстотною участю, членiв виконавчого органу та/або наглядової ради i всiх осiб, через яких здiйснюватиметься опосередкований контроль за юридичною особою, за формою, встановленою Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     8) iнформацiю про юридичних осiб, у яких учасник (акцiонер) з iстотною участю - фiзична особа є керiвником та/або контролером, за формою, встановленою Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     9) iнформацiю про асоцiйованих осiб учасникiв (акцiонерiв) з iстотною участю - фiзичних осiб за формою, встановленою Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     10) iнформацiю про персональний склад наглядової ради (у разi її створення), виконавчого органу та ревiзiйної комiсiї юридичної особи за формою, встановленою Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     11) iнформацiю про дiлову репутацiю особи (осiб), яка здiйснює повноваження одноосiбного виконавчого органу (у разi якщо такi особи призначенi головою та членами колегiального виконавчого органу), головного бухгалтера та керiвника служби внутрiшнього аудиту (контролю), за формою, встановленою Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     12) iнформацiю про наявнiсть органiзацiйної структури та спецiалiстiв, необхiдних для провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку, а також обладнання, комп'ютерної технiки, програмного забезпечення, примiщень, що вiдповiдають установленим Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку вимогам, за визначеною нею формою;

     13) копiї внутрiшнiх положень юридичної особи, що визначають порядок надання фiнансових послуг, порядок здiйснення внутрiшнього аудиту (контролю) та систему управлiння ризиками.

     3. Юридична особа, яка має намiр провадити професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку та засновником якої є iноземна юридична особа, для отримання лiцензiї на провадження вiдповiдного виду такої дiяльностi, крiм документiв, зазначених у частинi другiй цiєї статтi, подає Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку:

     1) копiю рiшення уповноваженого органу (особи) управлiння iноземної юридичної особи про участь у професiйному учасниковi фондового ринку в Українi;

     2) письмовий дозвiл на участь iноземної юридичної особи у професiйному учасниковi фондового ринку в Українi, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, в якiй зареєстровано головний офiс iноземної юридичної особи, якщо законодавством такої держави вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення iноземної юридичної особи у вiдсутностi в законодавствi вiдповiдної держави вимог щодо отримання такого дозволу;

     3) витяг iз торговельного, банкiвського, судового реєстру або iнший офiцiйний документ, що пiдтверджує реєстрацiю iноземної юридичної особи в державi, в якiй зареєстровано її головний офiс;

     4) копiю аудиторського висновку аудитора iноземної держави про фiнансовий стан iноземної юридичної особи на кiнець останнього повного календарного року.

     4. Юридична особа, яка має намiр провадити професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку та засновником якої є фiзична особа - iноземець, для отримання лiцензiї на провадження вiдповiдного виду такої дiяльностi, крiм документiв, зазначених у частинi другiй цiєї статтi, подає Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку письмовий дозвiл на участь фiзичної особи - iноземця у професiйному учасниковi фондового ринку в Українi, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, в якiй вона має постiйне мiсце проживання, якщо законодавством такої держави вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення у вiдсутностi в законодавствi вiдповiдної держави вимог щодо отримання такого дозволу.

     5. Документи, що подаються iноземною юридичною особою та фiзичною особою - iноземцем вiдповiдно до частин третьої i четвертої цiєї статтi, повиннi бути нотарiально засвiдченi за мiсцем видачi та легалiзованi в установленому порядку, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України. При цьому документи, складенi iноземною мовою, повиннi супроводжуватися нотарiально засвiдченим перекладом на українську мову.

     6. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку в установленому нею порядку видає лiцензiю на провадження певного виду професiйної дiяльностi на фондовому ринку чи вiдмовляє в її видачi протягом трьох мiсяцiв з дня надходження документiв, зазначених у частинi другiй цiєї статтi. Для перевiрки iнформацiї про iноземних юридичних осiб або фiзичних осiб - iноземцiв, включених до структури власностi юридичної особи, яка має намiр провадити професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку, строк розгляду документiв становить шiсть мiсяцiв.

     Лiцензiя видається пiсля подання юридичною особою копiї платiжного документа про внесення плати за видачу лiцензiї.

     У разi якщо документи подано не в повному обсязi або оформлено з порушенням вимог, установлених Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, такi документи повертаються без розгляду в мiсячний строк.

     7. Строк дiї лiцензiї на провадження певного виду професiйної дiяльностi на фондовому ринку є необмеженим.

     8. Професiйний учасник фондового ринку не має права передавати лiцензiю на провадження вiдповiдного виду професiйної дiяльностi на фондовому ринку третiм особам, а також юридичним особам, якi утворилися внаслiдок припинення такого учасника, крiм випадкiв приєднання чи злиття з iншим лiцензiатом.

     9. Посадовi особи професiйного учасника фондового ринку та особи, якi мають iстотну участь у такому учаснику, зобов'язанi протягом усього часу, коли вони зберiгають свiй статус або мають iстотну участь у професiйному учасниковi фондового ринку, вiдповiдати вимогам, установленим законом та нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

     10. Особи, виннi у порушеннi вимог, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, несуть цивiльно-правову, адмiнiстративну або кримiнальну вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

     Стаття 272. Пiдстави для вiдмови у видачi лiцензiї на провадження певного виду професiйної дiяльностi на фондовому ринку

     1. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку вiдмовляє у видачi лiцензiї на провадження певного виду професiйної дiяльностi на фондовому ринку, якщо:

     1) документи, поданi для видачi лiцензiї, мiстять недостовiрну iнформацiю та/або не вiдповiдають вимогам законодавства;

     2) дiлова репутацiя хоча б однiєї посадової особи юридичної особи, яка має намiр провадити професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку, та/або керiвника служби внутрiшнього аудиту (контролю) та/або учасникiв (акцiонерiв) з iстотною участю такої особи не вiдповiдає вимогам, установленим Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     3) структура власностi юридичної особи не вiдповiдає вимогам закону та нормативно-правових актiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку;

     4) органiзацiйна структура, спецiалiсти, необхiднi для провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку, або обладнання, комп'ютерна технiка, програмне забезпечення, примiщення такої юридичної особи не вiдповiдають вимогам, установленим Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку";

     23) статтю 28 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 28. Етапи емiсiї цiнних паперiв

     1. Публiчне розмiщення цiнних паперiв - спосiб емiсiї цiнних паперiв, що передбачає їх вiдчуження на пiдставi опублiкування в засобах масової iнформацiї або оприлюднення в будь-який iнший спосiб повiдомлення про продаж цiнних паперiв, зверненого до заздалегiдь не визначеної кiлькостi осiб. Емiсiя цiнних паперiв шляхом їх публiчного розмiщення здiйснюється за такими етапами:

     1) прийняття рiшення про публiчне розмiщення цiнних паперiв органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення;

     2) укладення у разi потреби попереднього договору з андеррайтером;

     3) укладення попереднього договору з депозитарiєм про обслуговування емiсiї цiнних паперiв або з реєстратором про ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв (у разi вiдсутностi такого договору), крiм випадку здiйснення емiсiї цiнних паперiв на пред'явника;

     4) подання Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку заяви i всiх необхiдних документiв для реєстрацiї випуску цiнних паперiв та проспекту їх емiсiї;

     5) реєстрацiя Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку випуску цiнних паперiв, проспекту їх емiсiї та видача тимчасового свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв;

     6) присвоєння цiнним паперам мiжнародного iдентифiкацiйного номера;

     7) укладення у разi потреби договору з андеррайтером;

     8) укладення з депозитарiєм договору про обслуговування емiсiї цiнних паперiв або з реєстратором про ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв (у разi вiдсутностi такого договору), крiм випадку здiйснення емiсiї цiнних паперiв на пред'явника;

     9) розкриття iнформацiї, що мiститься у проспектi емiсiї цiнних паперiв;

     10) укладення договорiв з першими власниками;

     11) затвердження результатiв публiчного розмiщення цiнних паперiв органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення;

     12) виготовлення сертифiкатiв цiнних паперiв у разi публiчного розмiщення цiнних паперiв у документарнiй формi;

     13) внесення змiн до статуту публiчного акцiонерного товариства, пов'язаних iз збiльшенням статутного капiталу товариства з урахуванням результатiв публiчного розмiщення акцiй;

     14) реєстрацiя змiн до статуту публiчного акцiонерного товариства в органах державної реєстрацiї;

     15) подання Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку звiту про результати публiчного розмiщення цiнних паперiв;

     16) реєстрацiя Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку звiту про результати публiчного розмiщення цiнних паперiв;

     17) отримання свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв;

     18) розкриття iнформацiї, що мiститься у звiтi про результати публiчного розмiщення цiнних паперiв.

     2. Приватне розмiщення цiнних паперiв - спосiб емiсiї цiнних паперiв, що передбачає їх вiдчуження шляхом безпосередньої письмової пропозицiї цiнних паперiв заздалегiдь визначеному колу осiб, кiлькiсть яких не перевищує 100 (для акцiй публiчного акцiонерного товариства - акцiонерам такого товариства, а також заздалегiдь визначеному колу осiб, кiлькiсть яких не перевищує 100). Емiсiя цiнних паперiв шляхом їх приватного розмiщення здiйснюється за такими етапами:

     1) прийняття рiшення про приватне розмiщення цiнних паперiв органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення;

     2) укладення у разi потреби попереднього договору з андеррайтером;

     3) укладення попереднього договору з депозитарiєм про обслуговування емiсiї цiнних паперiв або з реєстратором про ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв (у разi вiдсутностi такого договору), крiм випадку здiйснення емiсiї цiнних паперiв на пред'явника;

     4) подання Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку заяви i всiх необхiдних документiв для реєстрацiї випуску та проспекту емiсiї цiнних паперiв;

     5) реєстрацiя Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку випуску цiнних паперiв, проспекту їх емiсiї та видача тимчасового свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв;

     6) присвоєння цiнним паперам мiжнародного iдентифiкацiйного номера;

     7) укладення у разi потреби договору з андеррайтером;

     8) укладення з депозитарiєм договору про обслуговування емiсiї цiнних паперiв або з реєстратором про ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв (у разi вiдсутностi такого договору), крiм випадку здiйснення емiсiї цiнних паперiв на пред'явника;

     9) реалiзацiя власником акцiй свого переважного права на придбання акцiй у порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     10) укладення договорiв з першими власниками;

     11) затвердження результатiв розмiщення цiнних паперiв органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення;

     12) виготовлення сертифiкатiв цiнних паперiв у разi розмiщення цiнних паперiв у документарнiй формi;

     13) внесення змiн до статуту акцiонерного товариства, пов'язаних iз збiльшенням статутного капiталу товариства з урахуванням результатiв розмiщення акцiй;

     14) реєстрацiя змiн до статуту акцiонерного товариства в органах державної реєстрацiї;

     15) подання Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку звiту про результати приватного розмiщення цiнних паперiв;

     16) реєстрацiя Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку звiту про результати приватного розмiщення цiнних паперiв;

     17) отримання свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв.

     3. Стосовно кожного розмiщення цiнних паперiв уповноваженим органом емiтента приймається вiдповiдне рiшення, яке оформляється протоколом. Вимоги до змiсту рiшення встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Уповноважений орган емiтента не має права змiнювати прийняте рiшення про розмiщення цiнних паперiв у частинi обсягу прав за цiнними паперами, умов розмiщення та кiлькостi цiнних паперiв одного випуску, крiм випадкiв, передбачених законами i нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Забороняється обмежувати доступ власникiв цiнних паперiв до оригiналу рiшення про розмiщення цiнних паперiв, який зберiгається в емiтента.

     4. Перше розмiщення акцiй акцiонерного товариства є виключно приватним серед засновникiв.

     5. Реквiзити тимчасового свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв та свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку";

     24) в абзацах другому i третьому пункту 1 частини другої статтi 29 слова "органiзатора торгiвлi" замiнити словами "фондової бiржi";

     25) у статтi 30:

     пункт 3 частини третьої викласти в такiй редакцiї:

     "3) дати початку та закiнчення укладення договорiв з першими власниками";

     у частинi сьомiй:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "7. При публiчному розмiщеннi пiсля реєстрацiї проспекту емiсiї цiнних паперiв емiтент не менш як за 10 днiв до дати початку укладення договорiв з першими власниками, визначеної проспектом емiсiї цiнних паперiв";

     в абзацi п'ятому слова "органiзатора торгiвлi, через якого" замiнити словами "фондової бiржi, через яку";

     у частинi восьмiй:

     в абзацi четвертому слова "початку розмiщення" замiнити словами "дати початку укладення договорiв з першими власниками";

     в абзацах шостому i десятому слова "розмiщення цiнних паперiв" замiнити словами "укладення договорiв з першими власниками";

     в абзацi дев'ятому слова "початку розмiщення цiнних паперiв" замiнити словами "укладення договорiв з першими власниками";

     в абзацi одинадцятому слова "їх розмiщення" замiнити словами "укладення договорiв з першими власниками";

     26) у статтi 32:

     у першому реченнi абзацу першого частини першої слова "Закрите (приватне) розмiщення цiнних паперiв" замiнити словами "Укладення договорiв з першими власниками пiд час приватного розмiщення цiнних паперiв";

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Пiд час приватного розмiщення цiнних паперiв договори з першими власниками укладаються до дати, визначеної проспектом емiсiї цiнних паперiв, але не довше двох мiсяцiв з дати початку їх укладення";

     абзац другий частини п'ятої викласти в такiй редакцiї:

     "Протягом 60 днiв з дня закiнчення строку укладення договорiв з першими власниками, зазначеного у проспектi емiсiї таких цiнних паперiв, орган емiтента, уповноважений приймати вiдповiдне рiшення, повинен затвердити результати їх укладення, а в разi емiсiї акцiй - також внести вiдповiднi змiни до статуту";

     27) у статтi 33:

     у частинi першiй:

     в абзацi першому слова "Вiдкрите (публiчне) розмiщення цiнних паперiв" замiнити словами "Укладення договорiв з першими власниками у процесi публiчного розмiщення цiнних паперiв";

     доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "Публiчне акцiонерне товариство зобов'язане здiйснювати публiчне розмiщення акцiй додаткових емiсiй лише на фондовiй бiржi";

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Забороняється укладати договори з першими власниками у разi публiчного розмiщення цiнних паперiв ранiше нiж через 10 днiв пiсля опублiкування проспекту їх емiсiї вiдповiдно до цього Закону";

     абзац перший частини третьої викласти в такiй редакцiї:

     "3. У разi публiчного розмiщення цiнних паперiв договори з першими власниками укладаються до дати, визначеної проспектом їх емiсiї, але не пiзнiше одного року з дати початку укладення таких договорiв";

     у першому реченнi частини шостої слова "вiдкрито (публiчно)" замiнити словом "публiчно";

     абзац другий частини сьомої викласти в такiй редакцiї:

     "Протягом 60 днiв з дня закiнчення строку укладення договорiв з першими власниками, зазначеного у проспектi емiсiї таких цiнних паперiв, орган емiтента, уповноважений приймати вiдповiдне рiшення, повинен затвердити результати їх укладення, а у разi емiсiї акцiй - також внести вiдповiднi змiни до статуту";

     28) в абзацi першому частини першої статтi 35 слова та цифри "у 15-денний строк з дня реєстрацiї статуту (змiн до статуту) в органах державної реєстрацiї" замiнити словами та цифрами "у 30-денний строк з дня внесення змiн до статуту";

     29) у статтi 36:

     у частинi п'ятiй слова "розмiщення цiнних паперiв, установленого проспектом їх емiсiї" замiнити словами "укладення договорiв з першими власниками, визначеного проспектом емiсiї цiнних паперiв";

     у текстi статтi слова "вiдкрите (публiчне)" у всiх вiдмiнках виключити;

     30) у частинi першiй статтi 38 слово "розмiщення" виключити;

     31) в абзацi п'ятому частини третьої статтi 40 слово "розмiщення" замiнити словами "спосiб розмiщення";

     32) у частинi першiй статтi 42:

     в абзацi четвертому слова "Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" виключити;

     доповнити абзацами п'ятим та шостим такого змiсту:

     "за запитом нотарiальних контор (нотарiусiв) або дипломатичних представництв та консульських установ України в iнших державах - для виконання нотарiальних дiй, пов'язаних з оформленням спадкових прав;

     на письмову вимогу уповноважених осiб Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку - стосовно операцiй з цiнними паперами, що здiйснюються конкретною юридичною або фiзичною особою за певний перiод часу";

     33) статтi 46, 48 i 49 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 46. Реклама цiнних паперiв та фондового ринку

     1. Реклама цiнних паперiв та фондового ринку регулюється Законом України "Про рекламу" з урахуванням норм цього Закону та Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi";

     "Стаття 48. Об'єднання професiйних учасникiв фондового ринку

     1. Об'єднання професiйних учасникiв фондового ринку може об'єднувати учасникiв, якi здiйснюють рiзнi види професiйної дiяльностi на фондовому ринку, i має бути зареєстровано в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Умовою прийняття рiшення про реєстрацiю об'єднання професiйних учасникiв фондового ринку є його вiдповiднiсть таким вимогам:

     об'єднання повинно включати не менше 35 вiдсоткiв професiйних учасникiв фондового ринку за кожним з видiв професiйної дiяльностi, визначених цим Законом, якi воно об'єднує;

     наявнiсть правил i стандартiв професiйної дiяльностi на фондовому ринку, що є обов'язковими для виконання всiма членами об'єднання;

     статус неприбуткової органiзацiї;

     наявнiсть у власностi для забезпечення статутної дiяльностi активiв у розмiрi не менше 600 тисяч гривень.

     Об'єднання професiйних учасникiв фондового ринку зобов'язане дотримуватися вимог, встановлених цiєю статтею, протягом усього перiоду своєї дiяльностi.

     Пiдставою для вiдмови в реєстрацiї об'єднання професiйних учасникiв фондового ринку може бути:

     вiдсутнiсть документiв, визначених законодавством, необхiдних для реєстрацiї об'єднання;

     невiдповiднiсть поданих документiв та даних, якi вони мiстять, вимогам законодавства;

     невиконання вимог цiєї частини.

     Пiсля усунення порушення/порушень, що були пiдставою для прийняття рiшення Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку про вiдмову в реєстрацiї об'єднання, таке об'єднання має право повторно подати документи, визначенi законодавством, для його реєстрацiї як об'єднання професiйних учасникiв фондового ринку.

     Анулювання реєстрацiї об'єднання професiйних учасникiв фондового ринку здiйснюється за рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в таких випадках:

     на пiдставi вiдповiдної заяви об'єднання професiйних учасникiв фондового ринку;

     невиконання об'єднання професiйних учасникiв фондового ринку рiшень Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, постанов уповноважених осiб Комiсiї;

     встановлення Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку факту невiдповiдностi об'єднання професiйних учасникiв фондового ринку вимогам, встановленим цiєю частиною.

     2. Об'єднання професiйних учасникiв фондового ринку набуває статусу саморегулiвної органiзацiї (далi - СРО) за певним видом професiйної дiяльностi на фондовому ринку з дня надання йому статусу СРО Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Порядок надання об'єднанню професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв статусу СРО та позбавлення такого статусу встановлюється Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку з урахуванням вимог цього Закону.

     Одне об'єднання професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв може набути статус СРО за декiлькома видами професiйної дiяльностi на фондовому ринку за умови дотримання вимог частини третьої цiєї статтi.

     Набуття об'єднанням статусу СРО професiйних учасникiв фондового ринку, вступ до нього професiйних учасникiв фондового ринку, прийняття правил, положень та iнших документiв СРО професiйних учасникiв фондового ринку та внесення змiн до них не належать до узгоджених дiй суб'єктiв господарювання.

     Пiсля надання об'єднанню професiйних учасникiв фондового ринку статусу СРО за певним видом професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв професiйнi учасники фондового ринку, якi є членами iнших професiйних об'єднань, що зареєстрованi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку за цим видом професiйної дiяльностi, повиннi у тримiсячний строк стати членами такої СРО та бути її членами протягом всього строку наявностi в неї статусу СРО.

     3. Для набуття статусу СРО об'єднання професiйних учасникiв фондового ринку повинно подати до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку необхiднi документи та вiдповiдати таким вимогам:

     об'єднувати бiльше 75 вiдсоткiв професiйних учасникiв фондового ринку за одним з видiв професiйної дiяльностi, визначених цим Законом;

     мати затвердженi внутрiшнi документи СРО (внутрiшнi правила СРО, Правила (стандарти) професiйної дiяльностi на фондовому ринку, iншi внутрiшнi документи СРО) для реалiзацiї визначених статутом об'єднання функцiй;

     керiвник та заступники керiвника виконавчого органу СРО, керiвники структурних пiдроздiлiв СРО не можуть перебувати у трудових вiдносинах iз членами СРО та прямо або опосередковано бути пов'язаними вiдносинами контролю з членами СРО, мати судимiсть за корисливi чи посадовi злочини, не зняту або не погашену в установленому законом порядку, та повиннi мати стаж роботи на фондовому ринку не менше п'яти рокiв.

     Вимоги щодо примiщень СРО, технiчного забезпечення та програмного забезпечення, квалiфiкацiйнi вимоги до керiвникiв СРО, вимоги до розмiру активiв СРО встановлюються нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

     СРО зобов'язана дотримуватися вимог, установлених цiєю статтею, протягом всього строку чинностi свiдоцтва, передбаченого частиною четвертою цiєї статтi.

     4. За результатами розгляду поданих об'єднанням документiв Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку своїм рiшенням надає об'єднанню професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв статус СРО та видає вiдповiдне свiдоцтво про надання статусу саморегулiвної органiзацiї професiйних учасникiв фондового ринку (далi - свiдоцтво СРО), строк дiї якого встановлюється рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку i не може бути меншим п'яти рокiв, або своїм вмотивованим рiшенням вiдмовляє в наданнi статусу СРО.

     Пiдставою для вiдмови в наданнi статусу СРО є:

     вiдсутнiсть документiв, визначених законодавством, необхiдних для реєстрацiї об'єднання як СРО;

     невiдповiднiсть поданих документiв та даних, якi вони мiстять, вимогам законодавства;

     невиконання вимог частини третьої цiєї статтi.

     Пiсля усунення порушення/порушень, що були пiдставою для прийняття рiшення Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку про вiдмову у наданнi об'єднанню статусу СРО, таке об'єднання має право повторно подати документи, визначенi законодавством, для набуття статусу СРО.

     5. Позбавлення статусу СРО здiйснюється за рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку у таких випадках:

     на пiдставi заяви СРО про скасування Комiсiєю свiдоцтва СРО;

     невиконання СРО рiшень Комiсiї, постанов уповноважених осiб Комiсiї;

     встановлення Комiсiєю факту невiдповiдностi СРО вимогам, встановленим цiєю статтею.

     Стаття 49. Повноваження об'єднання професiйних учасникiв фондового ринку та саморегулiвної органiзацiї професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв

     1. Об'єднання професiйних учасникiв фондового ринку, включаючи об'єднання, що набуло статусу СРО, має такi повноваження:

     1) впровадження норм професiйної етики у практичнiй дiяльностi учасникiв об'єднання;

     2) розроблення i затвердження методичних рекомендацiй щодо провадження вiдповiдного виду професiйної дiяльностi на фондовому ринку;

     3) впровадження ефективних механiзмiв розв'язання спорiв, пов'язаних з професiйною дiяльнiстю учасникiв об'єднання;

     4) монiторинг дотримання Статуту та внутрiшнiх документiв об'єднання його учасниками.

     2. СРО, крiм повноважень, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, додатково має такi повноваження:

     1) розроблення i затвердження обов'язкових для виконання членами СРО Правил (стандартiв) провадження вiдповiдного виду професiйної дiяльностi на фондовому ринку, за винятком тих Правил (стандартiв), якi прямо встановленi законом;

     2) розроблення заходiв, спрямованих на запобiгання порушенням членами СРО норм законодавства та внутрiшнiх документiв СРО, у тому числi при припиненнi ними своєї професiйної дiяльностi;

     3) застосування заходiв дисциплiнарного впливу до членiв СРО у разi виявлення порушень Статуту СРО, внутрiшнiх документiв СРО.

     3. Об'єднання професiйних учасникiв фондового ринку (включаючи СРО) можуть виконувати iншi повноваження, передбаченi законом та статутом такого об'єднання, якщо передбаченi в ньому повноваження не суперечать вимогам законодавства, а СРО може додатково виконувати також i повноваження, передбаченi у вiдповiдному рiшеннi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про делегування повноважень з регулювання фондового ринку, прийнятому вiдповiдно до частини п'ятої цiєї статтi.

     4. СРО несе вiдповiдальнiсть за невиконання чи неналежне виконання покладених на неї повноважень у встановленому законодавством порядку.

     5. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку може делегувати СРО повноваження з регулювання фондового ринку, визначенi законами України, в установленому нею порядку за заявою цiєї СРО.

     У мiсячний строк пiсля отримання заяви вiд СРО Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку приймає рiшення про делегування або вiдмову в делегуваннi СРО повноважень.

     У рiшеннi про делегування СРО повноважень зазначаються:

     найменування СРО, якiй делегуються повноваження;

     повноваження, якi делегуються;

     строк, на який делегуються повноваження, який не може бути бiльшим, нiж строк чинностi свiдоцтва СРО;

     порядок державного контролю за здiйсненням делегованих повноважень.

     Рiшення про делегування СРО повноважень пiдлягає державнiй реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України як нормативно-правовий акт та оприлюдненню вiдповiдно до законодавства";

     34) у текстi Закону слова "вiдкрите (публiчне) розмiщення" та "закрите (приватне) розмiщення" в усiх вiдмiнках замiнити вiдповiдно словами "публiчне розмiщення" та "приватне розмiщення" у вiдповiдному вiдмiнку, а слова "вiдкритого (публiчного) та закритого (приватного) їх розмiщення" - словами "публiчного та приватного їх розмiщення";

     35) у текстi Закону, крiм роздiлу VII "Прикiнцевi положення", слова "Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку" у вiдповiдному вiдмiнку.

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2013 року, крiм пiдпункту 21 пункту 12 роздiлу I цього Закону (щодо нової редакцiї статтi 27 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок") та пункту 2 цього роздiлу, якi набирають чинностi з дня, наступного за днем опублiкування цього Закону.

     2. Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку у шестимiсячний строк з дня опублiкування цього Закону забезпечити приведення нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     3. Акцiонернi товариства, створенi до набрання чинностi Законом України "Про цiннi папери та фондовий ринок", випуск акцiй яких не зареєстровано в установленому законом порядку, протягом одного року з дня набрання чинностi цим Законом зобов'язанi зареєструвати акцiї в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     4. До приведення актiв законодавства у вiдповiднiсть iз цим Законом вони застосовуються в частинi, що не суперечить цьому Закону.

     5. Емiтенти цiнних паперiв та професiйнi учасники фондового ринку протягом двох рокiв пiсля набрання чинностi цим Законом повиннi привести свою дiяльнiсть у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     Професiйнi учасники фондового ринку, якi отримали строковi лiцензiї на провадження певного виду професiйної дiяльностi на фондовому ринку до набрання чинностi цим Законом, провадять свою дiяльнiсть пiсля набрання чинностi цим Законом вiдповiдно до виданих лiцензiй протягом строку їх дiї. Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї провадження вiдповiдного виду професiйної дiяльностi дозволяється за умови отримання нової лiцензiї вiдповiдно до вимог статей 271 i 272 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".

     Протягом двох рокiв пiсля набрання чинностi цим Законом професiйнi учасники фондового ринку, якi отримали безстроковi лiцензiї на провадження певного виду професiйної дiяльностi на фондовому ринку, зобов'язанi подати Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку iнформацiю, передбачену пунктами 2 - 13 частини другої статтi 271 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".

     Неподання такої iнформацiї є пiдставою для застосування санкцiї, зокрема анулювання лiцензiї, вiдповiдно до законодавства щодо цiнних паперiв.

     6. Саморегулiвнi органiзацiї професiйних учасникiв фондового ринку, зареєстрованi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку у встановленому порядку, у двомiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом зобов'язанi привести свою дiяльнiсть у вiдповiднiсть iз вимогами цього Закону.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
4 липня 2012 року
N 5042-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.