ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 4 березня 2020 року N 524-IX,
вiд 19 червня 2020 року N 738-IX,
вiд 14 липня 2020 року N 768-IX

     Цей Закон спрямований на захист прав та законних iнтересiв громадян, суспiльства i держави, забезпечення нацiональної безпеки шляхом визначення правового механiзму запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далi - запобiгання та протидiя).

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     1. У цьому Законi наведенi нижче термiни вживаються в такому значеннi:

     1) агент - особа, яка дiє вiд iменi та в iнтересах суб'єкта первинного фiнансового монiторингу;

     2) активи - кошти, у тому числi електроннi грошi, iнше майно, майновi та немайновi права;

     3) активи, пов'язанi з тероризмом та його фiнансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фiнансуванням, - всi активи, що прямо (а щодо права власностi на корпоративнi права - також опосередковано (через iнших осiб) перебувають у власностi, в тому числi у спiльнiй власностi, або передаються на користь осiб, включених до перелiку осiб, пов'язаних з провадженням терористичної дiяльностi або стосовно яких застосовано мiжнароднi санкцiї (далi - перелiк осiб), осiб, якi здiйснюють фiнансовi операцiї вiд iменi або за дорученням осiб, включених до перелiку осiб, та осiб, якими прямо або опосередковано (через iнших осiб) володiють або кiнцевими бенефiцiарними власниками яких є особи, включенi до перелiку осiб, а також активи, отриманi вiд таких активiв;

     4) банк-оболонка - установа-нерезидент (банк, iнша фiнансова установа, установа, що здiйснює дiяльнiсть, подiбну до дiяльностi фiнансових установ), що не має фiзичної присутностi в країнi реєстрацiї та лiцензування та не є частиною регульованої фiнансової групи, що пiдлягає ефективному консолiдованому нагляду.

     Наявнiстю фiзичної присутностi вважається фактичне розмiщення i функцiонування в країнi органiв управлiння зазначених установ-нерезидентiв. Наявнiсть в країнi лише уповноважених представникiв зазначених установ або персоналу, який не належить до керiвництва таких установ, не вважається наявнiстю фiзичної присутностi;

     5) бездоганна дiлова репутацiя - сукупнiсть пiдтвердженої iнформацiї про фiзичну особу, що дає можливiсть зробити висновок про вiдсутнiсть встановлених протягом останнiх трьох рокiв (якщо iнший строк не встановлено спецiальним законом, що регулює дiяльнiсть суб'єкта первинного фiнансового монiторингу) компетентними органами або судом порушень вимог законодавства про запобiгання та протидiю, законодавства про фiнансовi послуги та законодавства про запобiгання корупцiї, а також про вiдсутнiсть судимостi за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власностi, злочини у сферi господарської дiяльностi, злочини у сферi використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерiв), систем та комп'ютерних мереж i мереж електрозв'язку та злочини у сферi службової дiяльностi та професiйної дiяльностi, пов'язаної з наданням публiчних послуг, яка не знята або не погашена в установленому законом порядку;

(пункт 5 частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     6) верифiкацiя - заходи, що вживаються суб'єктом первинного фiнансового монiторингу з метою перевiрки (пiдтвердження) належностi вiдповiднiй особi отриманих суб'єктом первинного фiнансового монiторингу iдентифiкацiйних даних та/або з метою пiдтвердження даних, що дають змогу встановити кiнцевих бенефiцiарних власникiв чи їх вiдсутнiсть;

     7) вигодоодержувач (вигодонабувач) за договором (страховим полiсом, свiдоцтвом, сертифiкатом) страхування життя - особа або категорiя осiб, яким буде виплачена страхова виплата у разi настання страхового випадку;

     8) вигодоодержувач (вигодонабувач) трасту або iншого подiбного правового утворення - особа, яка має право на одержання вигоди та/або доходу вiд трасту або iншого подiбного правового утворення;

     9) вигодоодержувач (вигодонабувач) щодо цiнних паперiв, права на якi та права за якими облiковуються на рахунку в цiнних паперах номiнального утримувача, - особа, в iнтересах якої здiйснюється фiнансова операцiя на рахунку номiнального утримувача;

     10) видаткова фiнансова операцiя - фiнансова операцiя, яка призводить до зменшення активiв на рахунку клiєнта - власника активiв;

     11) високий ризик - результат оцiнки ризику суб'єктом первинного фiнансового монiторингу, що базується на результатах аналiзу сукупностi критерiїв, передбачених законодавством та внутрiшнiми документами суб'єкта первинного фiнансового монiторингу, та який свiдчить про високу ймовiрнiсть використання суб'єкта первинного фiнансового монiторингу для легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансування тероризму та/або фiнансування розповсюдження зброї масового знищення;

     12) вiдокремлений пiдроздiл суб'єкта первинного фiнансового монiторингу - фiлiя, iнший пiдроздiл суб'єкта первинного фiнансового монiторингу, що розташований не за мiсцезнаходженням такого суб'єкта та здiйснює фiнансовi операцiї або забезпечує їх здiйснення, у тому числi надає послуги вiд iменi суб'єкта первинного фiнансового монiторингу (крiм здiйснення представницьких функцiй);

     13) вiртуальний актив - цифрове вираження вартостi, яким можна торгувати у цифровому форматi або переказувати i яке може використовуватися для платiжних або iнвестицiйних цiлей;

     14) група - банкiвська група, небанкiвська фiнансова група, а також два та бiльше суб'єкти господарювання, що пов'язанi мiж собою вiдносинами контролю як материнська та дочiрня компанiї шляхом прямого та/або опосередкованого володiння материнською компанiєю часткою в дочiрнiй компанiї, що вiдповiдає еквiваленту 50 чи бiльше вiдсоткiв статутного капiталу та/або голосiв дочiрньої компанiї або незалежно вiд формального володiння можливостi здiйснювати вирiшальний вплив на дочiрню компанiю на основi угоди чи будь-яким iншим чином;

     15) данi, що дають змогу встановити кiнцевого бенефiцiарного власника, - прiзвище, iм'я та (за наявностi) по батьковi, країна громадянства та постiйного мiсця проживання, дата народження, характер та мiра (рiвень, ступiнь, частка) бенефiцiарного володiння (вигоди, iнтересу, впливу);

     16) державний фiнансовий монiторинг - сукупнiсть заходiв, що вживаються суб'єктами державного фiнансового монiторингу i спрямовуються на виконання вимог цього Закону та iншого законодавства у сферi запобiгання та протидiї:

     державний фiнансовий монiторинг спецiально уповноваженого органу - сукупнiсть заходiв iз збору, обробки та аналiзу iнформацiї про фiнансовi операцiї, що подається до спецiально уповноваженого органу суб'єктами первинного i державного фiнансового монiторингу та iншими державними органами, вiдповiдними органами iноземних держав, iншої iнформацiї, що може бути пов'язана з пiдозрою в легалiзацiї (вiдмиваннi) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуваннi тероризму та/або фiнансуваннi розповсюдження зброї масового знищення та/або з iншими незаконними фiнансовими операцiями, а також заходiв з перевiрки такої iнформацiї згiдно iз законодавством України та iнших заходiв, спрямованих на виконання вимог законодавства у сферi запобiгання та протидiї;

     державний фiнансовий монiторинг iнших суб'єктiв державного фiнансового монiторингу - сукупнiсть заходiв, що вживаються iншими суб'єктами, визначеними частиною третьою статтi 6 цього Закону, i спрямованi на виконання вимог законодавства у сферi запобiгання та протидiї;

     17) джерело коштiв, пов'язаних з фiнансовими операцiями - вiдомостi про походження коштiв, що використовуються для здiйснення фiнансових операцiй (коштiв, що використовувалися для набуття права власностi на активи, що є предметом фiнансових операцiй) за допомогою суб'єкта первинного фiнансового монiторингу, якi дають розумiння про джерела їх походження, пiдстави володiння/розпорядження ними (прав на них) особою;

     18) джерело статкiв (багатства) - вiдомостi про походження всiх наявних активiв особи, що надають розумiння про розмiр/величину сукупних активiв (статкiв) особи та iсторiю їх походження;

     19) дiловi вiдносини - вiдносини мiж клiєнтом та суб'єктом первинного фiнансового монiторингу, пов'язанi з дiловою, професiйною чи комерцiйною дiяльнiстю суб'єкта первинного фiнансового монiторингу, що виникли на пiдставi договору, в тому числi публiчного, про надання (використання) фiнансових або iнших послуг, здiйснення суб'єктом первинного фiнансового монiторингу iншої дiяльностi (далi - послуги) та передбачають тривалiсть iснування пiсля їх встановлення;

     20) дiячi, якi виконують публiчнi функцiї в мiжнародних органiзацiях, - посадовi особи мiжнародних органiзацiй, якi обiймають або обiймали посаду керiвника (директора, голови правлiння або iншу) чи заступника керiвника в таких органiзацiях або виконують чи виконували будь-якi iншi керiвнi (визначнi публiчнi) функцiї на найвищому рiвнi, в тому числi в мiжнародних мiждержавних органiзацiях, члени мiжнародних парламентських асамблей, суддi та керiвнi посадовi особи мiжнародних судiв;

     21) додаткова iнформацiя - вiдомостi про фiнансовi операцiї, що є об'єктом фiнансового монiторингу, та пов'язанi з ними фiнансовi операцiї, вiдомостi про їх учасникiв, iнша наявна у суб'єкта первинного фiнансового монiторингу iнформацiя або iнформацiя, що має зберiгатися у такого суб'єкта вiдповiдно до вимог законодавства, зокрема iнформацiя з обмеженим доступом, копiї документiв або iнформацiя з них, необхiднi для виконання завдань, покладених на спецiально уповноважений орган;

     22) додатковi узагальненi матерiали - вiдомостi, зiбранi спецiально уповноваженим органом на основi аналiзу додатково одержаної iнформацiї в додаток до ранiше поданих зазначеним державним органом узагальнених матерiалiв;

     23) доходи, одержанi злочинним шляхом, - будь-якi активи, одержанi прямо чи опосередковано внаслiдок вчинення злочину, зокрема валютнi цiнностi, рухоме та нерухоме майно, майновi та немайновi права, незалежно вiд їх вартостi;

     24) загальний рiчний оборот - загальнi надходження звiтного перiоду, отриманi в результатi операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi суб'єкта первинного фiнансового монiторингу вiдповiдно до звiту про рух грошових коштiв;

     25) замороження активiв - заборона на здiйснення переказу, конвертування, розмiщення, руху активiв, пов'язаних з тероризмом та його фiнансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фiнансуванням, на основi резолюцiй Ради Безпеки ООН, рiшень iноземних держав, суду;

     26) iдентифiкацiйнi данi - сукупнiсть даних, що дає змогу однозначно встановити особу, а саме:

     для фiзичної особи - вiдомостi, зазначенi у пунктi 1 частини восьмої та у пунктi 1 частини дев'ятої статтi 11 цього Закону;

     для фiзичної особи - пiдприємця - вiдомостi, зазначенi у пунктi 2 частини восьмої статтi 11 цього Закону;

     для юридичної особи - вiдомостi, зазначенi у пунктi 3 частини восьмої та у пунктi 2 частини дев'ятої статтi 11 цього Закону;

     для трасту або iншого подiбного правового утворення - вiдомостi, зазначенi у пунктi 3 частини дев'ятої статтi 11 цього Закону;

     данi, перелiк яких визначений суб'єктами державного фiнансового монiторингу, - у випадках, визначених частиною п'ятнадцятою статтi 11 цього Закону;

     27) iдентифiкацiя - заходи, що вживаються суб'єктом первинного фiнансового монiторингу для встановлення особи шляхом отримання її iдентифiкацiйних даних;

     28) iноземнi публiчнi дiячi - фiзичнi особи, якi виконують або виконували визначнi публiчнi функцiї в iноземних державах, а саме:

     глава держави, уряду, мiнiстри (заступники);

     члени парламенту або iнших органiв, що виконують функцiї законодавчого органу держави;

     голови та члени правлiнь центральних банкiв або рахункових палат;

     члени верховного суду, конституцiйного суду або iнших судових органiв, рiшення яких не пiдлягають оскарженню, крiм оскарження у зв'язку з винятковими обставинами;

     надзвичайнi та повноважнi посли, повiренi у справах та керiвники центральних органiв вiйськового управлiння;

     керiвники адмiнiстративних, управлiнських чи наглядових органiв державних пiдприємств;

     члени керiвних органiв полiтичних партiй;

     29) iстотна участь - пряме або опосередковане володiння однiєю особою самостiйно чи спiльно з iншими особами часткою у розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв статутного капiталу або прав голосу в юридичнiй особi або незалежна вiд формального володiння можливiсть значного впливу на керiвництво чи дiяльнiсть юридичної особи;

     30) кiнцевий бенефiцiарний власник - будь-яка фiзична особа, яка здiйснює вирiшальний вплив (контроль) на дiяльнiсть клiєнта та/або фiзичну особу, вiд iменi якої проводиться фiнансова операцiя.

     Кiнцевим бенефiцiарним власником є:

     для юридичних осiб - будь-яка фiзична особа, яка здiйснює вирiшальний вплив на дiяльнiсть юридичної особи (в тому числi через ланцюг контролю/володiння);

     для трастiв, утворених вiдповiдно до законодавства країни їх утворення, - засновник, довiрчий власник, захисник (за наявностi), вигодоодержувач (вигодонабувач) або група вигодоодержувачiв (вигодонабувачiв), а також будь-яка iнша фiзична особа, яка здiйснює вирiшальний вплив на дiяльнiсть трасту (в тому числi через ланцюг контролю/володiння);

     для iнших подiбних правових утворень - особа, яка має статус, еквiвалентний або аналогiчний особам, зазначеним для трастiв.

     Ознакою здiйснення прямого вирiшального впливу на дiяльнiсть є безпосереднє володiння фiзичною особою часткою у розмiрi не менше 25 вiдсоткiв статутного (складеного) капiталу або прав голосу юридичної особи.

     Ознаками здiйснення непрямого вирiшального впливу на дiяльнiсть є принаймнi володiння фiзичною особою часткою у розмiрi не менше 25 вiдсоткiв статутного (складеного) капiталу або прав голосу юридичної особи через пов'язаних фiзичних чи юридичних осiб, трасти або iншi подiбнi правовi утворення, чи здiйснення вирiшального впливу шляхом реалiзацiї права контролю, володiння, користування або розпорядження всiма активами чи їх часткою, права отримання доходiв вiд дiяльностi юридичної особи, трасту або iншого подiбного правового утворення, права вирiшального впливу на формування складу, результати голосування органiв управлiння, а також вчинення правочинiв, якi дають можливiсть визначати основнi умови господарської дiяльностi юридичної особи, або дiяльностi трасту або iншого подiбного правового утворення, приймати обов'язковi до виконання рiшення, що мають вирiшальний вплив на дiяльнiсть юридичної особи, трасту або iншого подiбного правового утворення, незалежно вiд формального володiння.

     При цьому кiнцевим бенефiцiарним власником не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи бiльше вiдсоткiв статутного капiталу або прав голосу в юридичнiй особi, але є комерцiйним агентом, номiнальним власником або номiнальним утримувачем, або лише посередником щодо такого права;

     31) клiєнт - будь-яка особа, яка:

     звертається за наданням послуг до суб'єкта первинного фiнансового монiторингу;

     користується послугами суб'єкта первинного фiнансового монiторингу;

     є стороною договору (для суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, щодо яких Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку вiдповiдно до статтi 18 цього Закону виконує функцiї державного регулювання i нагляду);

     є гравцем в азартну гру чи учасником лотереї (для суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, визначених у пiдпунктi "з" пункту 7 частини другої статтi 6 цього Закону);

(абзац п'ятий пункту 31 частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.07.2020р. N 768-IX)

     32) кореспондентськi вiдносини - це вiдносини, що:

     виникають пiд час вiдкриття банком-кореспондентом кореспондентського рахунка iншому банку на пiдставi угоди про встановлення кореспондентських вiдносин для здiйснення мiжбанкiвських переказiв;

     встановленi Центральним депозитарiєм цiнних паперiв з депозитарiями iноземних держав та мiжнародними депозитарно-клiринговими установами в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

     встановленi депозитарною установою з iноземною фiнансовою установою, що є членом Мiжнародної асоцiацiї для системи з питань обслуговування цiнних паперiв (ISSA), на пiдставi договору про надання послуг з обслуговування рахунка в цiнних паперах номiнального утримувача;

     виникають мiж банками та/або фiнансовими установами, пiд час яких установа-кореспондент надає послуги, пов'язанi iз веденням кореспондентських рахункiв, або iншi подiбнi послуги;

     33) мiжнароднi санкцiї - санкцiї, що визнаються Україною, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України, вiдповiдно до мiжнародних договорiв України або рiшень мiждержавних об'єднань, мiжнародних, мiжурядових органiзацiй, участь у яких бере Україна, а також iноземних держав, щодо замороження активiв, пов'язаних з тероризмом та його фiнансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фiнансуванням, або обмеження будь-якого доступу до них чи заборони проведення фiнансових операцiй;

     34) належна перевiрка - заходи, що включають:

     iдентифiкацiю та верифiкацiю клiєнта (його представника);

     встановлення кiнцевого бенефiцiарного власника клiєнта або його вiдсутностi, у тому числi отримання структури власностi з метою її розумiння, та даних, що дають змогу встановити кiнцевого бенефiцiарного власника, та вжиття заходiв з верифiкацiї його особи (за наявностi);

     встановлення (розумiння) мети та характеру майбутнiх дiлових вiдносин або проведення фiнансової операцiї;

     проведення на постiйнiй основi монiторингу дiлових вiдносин та фiнансових операцiй клiєнта, що здiйснюються у процесi таких вiдносин, щодо вiдповiдностi таких фiнансових операцiй наявнiй у суб'єкта первинного фiнансового монiторингу iнформацiї про клiєнта, його дiяльнiсть та ризик (у тому числi, в разi необхiдностi, про джерело коштiв, пов'язаних з фiнансовими операцiями);

     забезпечення актуальностi отриманих та iснуючих документiв, даних та iнформацiї про клiєнта;

     35) належним чином оформлене повiдомлення - оформлене та подане вiдповiдно до вимог законодавства до спецiально уповноваженого органу повiдомлення про фiнансову операцiю, що пiдлягає фiнансовому монiторингу, або повiдомлення, що мiстить додаткову iнформацiю про фiнансовi операцiї та їх учасникiв, що стали об'єктом фiнансового монiторингу з боку спецiально уповноваженого органу;

     36) нацiональна оцiнка ризикiв - система заходiв, що вживаються суб'єктами державного фiнансового монiторингу, уповноваженими органами державної влади iз залученням iнших суб'єктiв (за потреби) з метою визначення (виявлення) ризикiв (загроз) легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, та фiнансування тероризму, їх аналiз, оцiнка та розроблення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню та/або зменшення негативних наслiдкiв;

     37) нацiональнi публiчнi дiячi - фiзичнi особи, якi виконують або виконували в Українi визначнi публiчнi функцiї, а саме:

     Президент України, Прем'єр-мiнiстр України, члени Кабiнету Мiнiстрiв України та їх заступники;

     керiвник постiйно дiючого допомiжного органу, утвореного Президентом України, його заступники;

     керiвник та заступники керiвника Державного управлiння справами;

     керiвники апаратiв (секретарiатiв) державних органiв, що не є державними службовцями, посади яких належать до категорiї "А";

     Секретар та заступники Секретаря Ради нацiональної безпеки i оборони України;

     народнi депутати України;

     Голова та члени Правлiння Нацiонального банку України, члени Ради Нацiонального банку України;

     голови та суддi Конституцiйного Суду України, Верховного Суду, вищих спецiалiзованих судiв;

     члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої квалiфiкацiйної комiсiї суддiв України, члени Квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї прокурорiв;

     Генеральний прокурор та його заступники;

     Голова Служби безпеки України та його заступники;

     Директор Нацiонального антикорупцiйного бюро України та його заступники;

     Директор Державного бюро розслiдувань та його заступники;

     Директор Бюро фiнансових розслiдувань та його заступники;

     Голова та члени Нацiональної ради України з питань телебачення i радiомовлення, Голова та члени Антимонопольного комiтету України, Голова Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї та його заступники, Голова та члени Рахункової палати, Голова та члени Центральної виборчої комiсiї, голови та члени iнших державних колегiальних органiв;

(абзац шiстнадцятий пункту 37 частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.03.2020р. N 524-IX)

     надзвичайнi i повноважнi посли;

     начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, командувачi Сухопутних вiйськ Збройних Сил України, Повiтряних Сил Збройних Сил України, Вiйськово-Морських Сил Збройних Сил України;

     державнi службовцi, посади яких належать до категорiї "А";

     керiвники органiв прокуратури, керiвники обласних територiальних органiв Служби безпеки України, голови та суддi апеляцiйних судiв;

     керiвники адмiнiстративних, управлiнських чи наглядових органiв державних та казенних пiдприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капiталi яких прямо чи опосередковано перевищує 50 вiдсоткiв;

     члени керiвних органiв полiтичних партiй;

     38) неприбутковi органiзацiї - юридичнi особи, крiм державних органiв, органiв державного управлiння та установ державної i комунальної власностi, що не є фiнансовими установами, створенi для здiйснення та захисту прав i свобод, задоволення суспiльних, зокрема економiчних, соцiальних, культурних, екологiчних, та iнших iнтересiв, без мети отримання прибутку;

     39) неприйнятно високий ризик - максимально високий ризик, що не може бути прийнятий суб'єктом первинного фiнансового монiторингу вiдповiдно до внутрiшнiх документiв з питань фiнансового монiторингу;

     40) номiнальний власник - особа, яка вiд свого iменi управляє корпоративними правами iншої особи - кiнцевого бенефiцiарного власника в iнтересах останнього;

     41) об'єкт фiнансового монiторингу - дiї з активами, пов'язанi з вiдповiдними учасниками фiнансових операцiй, якi їх проводять, за умови наявностi ризикiв використання таких активiв з метою легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансування тероризму та/або фiнансування розповсюдження зброї масового знищення, а також будь-яка iнформацiя про такi дiї чи подiї, активи та їх учасникiв;

     42) особи, пов'язанi з полiтично значущими особами, - фiзичнi особи, якi вiдповiдають хоча б одному з таких критерiїв:

     вiдомо, що такi особи мають спiльне з полiтично значущою особою бенефiцiарне володiння юридичною особою, трастом або iншим подiбним правовим утворенням або мають будь-якi iншi тiснi дiловi зв'язки з полiтично значущими особами;

     є кiнцевими бенефiцiарними власниками юридичної особи, трасту або iншого подiбного правового утворення, про якi вiдомо, що вони де-факто були утворенi для вигоди полiтично значущих осiб;

     43) офiцiйне джерело - автоматизованi iнформацiйнi i довiдковi системи, реєстри, бази та банки даних, держателем (адмiнiстратором) яких є державнi органи або органи мiсцевого самоврядування, а також вiдповiднi органи iноземних держав та мiжнародних, мiжурядових органiзацiй;

     44) офiцiйний документ - документ, складений, виданий, засвiдчений iз дотриманням визначених законодавством норм уповноваженою особою, якiй законодавством надано право у зв'язку з її професiйною чи службовою дiяльнiстю складати, видавати, засвiдчувати певнi види документiв, що пiдтверджує чи посвiдчує певнi подiї, явища або факти та мiстить передбаченi законодавством реквiзити i вiдомостi;

     45) первинний фiнансовий монiторинг - сукупнiсть заходiв, якi вживаються суб'єктами первинного фiнансового монiторингу i спрямованi на виконання вимог законодавства у сферi запобiгання та протидiї;

     46) пiдозра - припущення, що ґрунтується на результатах аналiзу наявної iнформацiї та може свiдчити про те, що фiнансова операцiя або її учасники, їх дiяльнiсть чи походження активiв пов'язанi з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванням тероризму та/або фiнансуванням розповсюдження зброї масового знищення, або iз вчиненням iншого кримiнального правопорушення або дiяння, за яке передбаченi мiжнароднi санкцiї;

     47) полiтично значущi особи - фiзичнi особи, якi є нацiональними, iноземними публiчними дiячами та дiячами, якi виконують публiчнi функцiї в мiжнародних органiзацiях;

     48) посередник з переказу коштiв - суб'єкт первинного фiнансового монiторингу, який безпосередньо не обслуговує нi платника (iнiцiатора переказу коштiв), нi отримувача та виконує переказ коштiв за дорученням iншого суб'єкта первинного фiнансового монiторингу, який обслуговує платника (iнiцiатора переказу коштiв) або отримувача, або за дорученням iншого посередника з переказу коштiв;

     49) посиленi заходи належної перевiрки - заходи, що вживаються суб'єктом первинного фiнансового монiторингу на основi ризик-орiєнтованого пiдходу стосовно клiєнтiв, дiловi вiдносини з якими (фiнансовi операцiї без встановлення дiлових вiдносин яких) становлять високий ризик, є пропорцiйними виявленим ризикам та спрямованi на їх мiнiмiзацiю, у тому числi шляхом збiльшення частоти та обсягу дiй з монiторингу дiлових вiдносин та збору додаткової iнформацiї щодо дiлових вiдносин;

     50) пункт 50 частини першої статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 14.07.2020р. N 768-IX)

     51) постачальник послуг, пов'язаних з обiгом вiртуальних активiв, - будь-яка фiзична чи юридична особа, яка провадить один або декiлька таких видiв дiяльностi та/або операцiй для iншої фiзичної та/або юридичної особи або вiд iменi:

     обмiн вiртуальних активiв;

     переказ вiртуальних активiв;

     зберiгання та/або адмiнiстрування вiртуальних активiв або iнструментiв, що дають змогу контролювати вiртуальнi активи;

     участь i надання фiнансових послуг, пов'язаних iз пропозицiєю емiтента та/або продажем вiртуальних активiв;

     52) представник клiєнта - особа, яка на законних пiдставах має право вчиняти певнi дiї вiд iменi клiєнта;

     53) ризик-орiєнтований пiдхiд - визначення (виявлення), оцiнка (переоцiнка) та розумiння ризикiв легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансування тероризму та/або фiнансування розповсюдження зброї масового знищення, а також вжиття вiдповiдних заходiв щодо управлiння ризиками у спосiб та в обсязi, що забезпечують мiнiмiзацiю таких ризикiв залежно вiд їх рiвня;

     54) ризики - небезпека (загроза, уразливi мiсця) для суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу бути використаними з метою легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансування тероризму та/або фiнансування розповсюдження зброї масового знищення пiд час надання ними послуг вiдповiдно до характеру їх дiяльностi;

     55) спецiально уповноважений орган - центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi запобiгання та протидiї;

     56) спроба проведення фiнансової операцiї - здiйснення клiєнтом чи особою, яка дiє вiд його iменi або в його iнтересах, дiй, спрямованих на проведення фiнансової операцiї, якщо така фiнансова операцiя не була проведена;

     57) спрощенi заходи належної перевiрки - заходи, що здiйснюються суб'єктом первинного фiнансового монiторингу на основi ризик-орiєнтованого пiдходу стосовно клiєнтiв, дiловi вiдносини з якими (фiнансовi операцiї без встановлення дiлових вiдносин яких) становлять низький ризик, є пропорцiйними виявленим ризикам та можуть передбачати, зокрема, зменшення частоти та обсягу дiй з монiторингу дiлових вiдносин та збору додаткової iнформацiї щодо дiлових вiдносин;

     58) структура власностi - документально пiдтверджена система взаємовiдносин фiзичних та юридичних осiб, трастiв, iнших подiбних правових утворень, що дає змогу встановити всiх кiнцевих бенефiцiарних власникiв, у тому числi вiдносини контролю мiж ними, або вiдсутнiсть кiнцевих бенефiцiарних власникiв;

     59) таємниця фiнансового монiторингу - iнформацiя, отримана пiд час проведення державного фiнансового монiторингу спецiально уповноваженим органом, а саме: iнформацiя про фiнансовi операцiї та їх учасникiв, додаткова iнформацiя, iнша iнформацiя, що може бути пов'язана з пiдозрою у легалiзацiї (вiдмиваннi) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуваннi тероризму та/або фiнансуваннi розповсюдження зброї масового знищення та/або iншими незаконними фiнансовими операцiями;

     60) траст - правовi вiдносини, створенi засновником вiдповiдно до законодавства країни утворення за життя або на випадок смертi, коли активи потрапляють пiд контроль довiрчого власника на користь вигодо-одержувача (вигодонабувача) або для визначеної цiлi, якi характеризуються такими ознаками:

     активи становлять окремий фонд i не є частиною власного майна довiрчого власника;

     права на активи трасту оформленi на iм'я довiрчого власника або на iм'я iншої особи, що дiє вiд iменi довiрчого власника;

     довiрчий власник має повноваження i обов'язки, в межах яких вiн є вiдповiдальним та може управляти, використовувати або розпоряджатися активами вiдповiдно до умов довiрчого договору та спецiальних" обов'язкiв, покладених на нього законодавством вiдповiдної держави;

     61) узагальненi матерiали - вiдомостi про фiнансовi операцiї, що були об'єктом фiнансового монiторингу i за результатами аналiзу яких у спецiально уповноваженого органу виникли пiдозри. Узагальненi матерiали є джерелом обставин, що можуть свiдчити про вчинення кримiнального правопорушення та дають пiдстави слiдчому, прокурору розпочати досудове розслiдування. Узагальненi матерiали також можуть бути пiдставою для здiйснення правоохоронними та розвiдувальними органами України оперативно-розшукової i контррозвiдувальної дiяльностi. Форма та структура узагальнених матерiалiв встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, за погодженням з правоохоронними органами;

     62) управлiння ризиками - заходи, що вживаються суб'єктами первинного фiнансового монiторингу щодо створення та забезпечення функцiонування системи управлiння ризиками, що передбачає, зокрема, визначення (виявлення), оцiнку/переоцiнку (вимiрювання), монiторинг, контроль ризикiв, з метою їх мiнiмiзацiї;

     63) учасники фiнансової операцiї - клiєнт, контрагент, а також особи, якi дiють вiд їх iменi або в їхнiх iнтересах, або особи, вiд iменi або в iнтересах яких дiють клiєнт, контрагент;

     64) фiлiя iноземного банку - вiдокремлений структурний пiдроздiл iноземного банку, що не має статусу юридичної особи та провадить свою дiяльнiсть на територiї України вiдповiдно до вимог, встановлених законами України для банкiв;

     65) фiнансова операцiя - будь-якi дiї щодо активiв клiєнта, вчиненi за допомогою суб'єкта первинного фiнансового монiторингу або про якi стало вiдомо суб'єктам первинного фiнансового монiторингу, зазначеним у пiдпунктах "а" - "д" пункту 7 частини другої статтi 6 цього Закону, у рамках дiлових вiдносин з клiєнтом, суб'єктам державного фiнансового монiторингу, Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб, державним органам, що провадять дiяльнiсть у сферi запобiгання та протидiї, правоохоронним та розвiдувальним органам України в рамках виконання цього Закону;

     66) фiнансовий монiторинг - сукупнiсть заходiв, що вживаються суб'єктами фiнансового монiторингу у сферi запобiгання та протидiї, що включають проведення державного фiнансового монiторингу та первинного фiнансового монiторингу;

     67) фiнансовi операцiї, що пiдлягають фiнансовому монiторингу, - пороговi фiнансовi операцiї, пiдозрiлi фiнансовi операцiї (дiяльнiсть);

     68) фiнансування розповсюдження зброї масового знищення - надання, збiр чи використання будь-яких активiв для розповсюдження зброї масового знищення, за вчинення яких передбаченi мiжнароднi санкцiї;

     69) фiнансування тероризму - надання чи збiр будь-яких активiв прямо чи опосередковано з метою їх використання або з усвiдомленням можливостi того, що їх буде використано повнiстю або частково:

     для будь-яких цiлей окремим терористом чи терористичною групою (органiзацiєю);

     для органiзацiї, пiдготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публiчних закликiв до вчинення терористичного акту, створення терористичної групи (органiзацiї), сприяння вчиненню терористичного акту, проходження навчання тероризму, виїзду з України та в'їзду в Україну з терористичною метою, провадження будь-якої iншої терористичної дiяльностi, а також спроби вчинення таких дiй;

     70) члени сiм'ї - чоловiк/дружина або прирiвнянi до них особи, син, дочка, пасинок, падчерка, усиновлена особа, особа, яка перебуває пiд опiкою або пiклуванням, зять та невiстка i прирiвнянi до них особи, батько, мати, вiтчим, мачуха, усиновлювачi, опiкуни чи пiклувальники.

     2. Термiни "електронний платiжний засiб", "електроннi грошi", "iнiцiатор", "платник", "платiжний iнструмент", "переказ коштiв", "отримувач", "учасник платiжної системи" вживаються в цьому Законi у значеннях, наведених у Законi України "Про платiжнi системи та переказ коштiв в Українi".

     Термiн "банкiвська група" вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", термiн "небанкiвська фiнансова група" - у значеннi, наведеному в Законi України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг", термiн "номiнальний утримувач" - у значеннi, наведеному в Законi України "Про депозитарну систему України", термiн "iноземна валюта" - у значеннi, наведеному в Законi України "Про валюту i валютнi операцiї".

     3. Термiни "органiзований ринок", "професiйнi учасники ринкiв капiталу" та "професiйнi учасники органiзованих товарних ринкiв" вживаються в цьому Законi у значеннях, наведених у Законi України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки".

(статтю 1 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     Стаття 2. Сфера застосування Закону

     1. Дiя цього Закону поширюється на громадян України, iноземцiв та осiб без громадянства, фiзичних осiб - пiдприємцiв, юридичних осiб, їх фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi пiдроздiли, що забезпечують проведення фiнансових операцiй на територiї України та за її межами вiдповiдно до мiжнародних договорiв України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, органи мiсцевого самоврядування, правоохороннi та розвiдувальнi органи, iншi державнi органи України.

     2. Виконання цього Закону не є порушенням Закону України "Про захист персональних даних" в частинi обробки персональних даних. Обробка персональних даних вiдповiдно до вимог цього Закону здiйснюється без отримання згоди суб'єкта персональних даних.

     Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу зобов'язаний пiд час здiйснення iдентифiкацiї клiєнта iнформувати його про покладенi на такого суб'єкта первинного фiнансового монiторингу зобов'язання щодо обробки персональних даних для цiлей запобiгання та протидiї.

     Стаття 3. Основнi принципи запобiгання та протидiї

     1. Запобiгання та протидiя ґрунтуються на принципах:

     прiоритетностi захисту законних iнтересiв громадян, суспiльства i держави вiд шкоди, заподiяної внаслiдок легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансування тероризму та фiнансування розповсюдження зброї масового знищення;

     надання прiоритету заходам iз запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення над заходами з протидiї їм;

     застосування ризик-орiєнтованого пiдходу пiд час проведення фiнансового монiторингу;

     координованостi взаємодiї учасникiв системи запобiгання та протидiї;

     невiдворотностi застосування заходiв щодо замороження активiв, пов'язаних з тероризмом та його фiнансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фiнансуванням;

     невiдворотностi покарання та переконливостi i пропорцiйностi заходiв впливу за порушення законодавства у сферi запобiгання та протидiї;

     захисту суб'єктiв фiнансового монiторингу та їх працiвникiв вiд погроз та iнших негативних чи дискримiнацiйних дiй, пов'язаних з виконанням вимог цього Закону;

     звiльнення вiд вiдповiдальностi за шкоду, заподiяну у зв'язку з виконанням обов'язкiв щодо проведення фiнансового монiторингу у межах та у спосiб, що передбаченi цим Законом;

     збереження, захисту iнформацiї та повноти, актуальностi i своєчасностi iнформацiйного обмiну;

     доступностi суб'єктам фiнансового монiторингу iнформацiї, необхiдної для проведення фiнансового монiторингу;

     звiльнення вiд вiдповiдальностi за надання iнформацiї з обмеженим доступом вiдповiдно до вимог цього Закону;

     спiвробiтництва та взаємодiї у сферi запобiгання та протидiї з iноземними державами, їх компетентними органами, мiжнародними, мiжурядовими органiзацiями, дiяльнiсть яких спрямована на забезпечення мiжнародного спiвробiтництва у зазначенiй сферi.

     Стаття 4. Законодавство у сферi запобiгання та протидiї

     1. Вiдносини, що виникають у сферi запобiгання та протидiї, регулюються Конституцiєю України, мiжнародними договорами, згоду на обов'язковiсть яких надано Верховною Радою України, цим та iншими законами, а також прийнятими на їх виконання нормативно-правовими актами.

     Стаття 5. Дiї, якi належать до легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом

     1. До легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, належать будь-якi дiї, пов'язанi iз вчиненням фiнансової операцiї чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дiй, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходiв, чи володiння ними, прав на такi доходи, джерел їх походження, мiсцезнаходження, перемiщення, змiну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володiнням або використанням доходiв, одержаних злочинним шляхом.

Роздiл II
СИСТЕМА ФIНАНСОВОГО МОНIТОРИНГУ

     Стаття 6. Система та суб'єкти фiнансового монiторингу

     1. Система фiнансового монiторингу складається з первинного та державного рiвнiв.

     2. Суб'єктами первинного фiнансового монiторингу є:

     1) банки, страховики (перестраховики), страховi (перестраховi) брокери, кредитнi спiлки, ломбарди та iншi фiнансовi установи;

     2) платiжнi органiзацiї, учасники чи члени платiжних систем;

     3) професiйнi учасники органiзованих товарних ринкiв;

(пункт 3 частини другої статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     4) професiйнi учасники ринкiв капiталу, крiм осiб, якi провадять дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi фiнансовими iнструментами;

(пункт 4 частини другої статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     5) оператори поштового зв'язку, iншi установи, якi надають послуги з переказу коштiв (поштового переказу) та здiйснення валютних операцiй;

     6) фiлiї або представництва iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, що надають фiнансовi послуги на територiї України;

     7) спецiально визначенi суб'єкти первинного фiнансового монiторингу (крiм осiб, якi надають послуги в рамках трудових правовiдносин):

     а) суб'єкти аудиторської дiяльностi;

     б) бухгалтери, суб'єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського облiку;

     в) суб'єкти господарювання, що здiйснюють консультування з питань оподаткування;

     г) адвокатськi бюро, адвокатськi об'єднання та адвокати, якi здiйснюють адвокатську дiяльнiсть iндивiдуально;

     ґ) нотарiуси;

     д) суб'єкти господарювання, що надають юридичнi послуги;

     е) особи, якi надають послуги щодо створення, забезпечення дiяльностi або управлiння юридичними особами;

     є) суб'єкти господарювання, що надають посередницькi послуги пiд час здiйснення операцiй з купiвлi-продажу нерухомого майна, а також суб'єкти господарювання, що надають за винагороду консультацiйнi послуги, що пов'язанi з купiвлею-продажем нерухомого майна;

     ж) суб'єкти господарювання, що здiйснюють торгiвлю за готiвку дорогоцiнними металами i дорогоцiнним камiнням та виробами з них;

     з) суб'єкти господарювання, якi проводять лотереї та/або азартнi iгри;

(пiдпункт "з" пункту 7 частини другої статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 14.07.2020р. N 768-IX)

     8) постачальник послуг, пов'язаних з обiгом вiртуальних активiв;

     9) iншi юридичнi особи, якi за своїм правовим статусом не є фiнансовими установами, але надають окремi фiнансовi послуги.

     3. Суб'єктами державного фiнансового монiторингу є Нацiональний банк України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, Мiнiстерство юстицiї України, Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку, Мiнiстерство цифрової трансформацiї України та спецiально уповноважений орган.

     Стаття 7. Застосування ризик-орiєнтованого пiдходу

     1. Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу зобов'язаний у своїй дiяльностi застосовувати ризик-орiєнтований пiдхiд, враховуючи вiдповiднi критерiї ризику, зокрема, пов'язанi з його клiєнтами, географiчним розташуванням держави реєстрацiї клiєнта або установи, через яку вiн здiйснює передачу (отримання) активiв, видом товарiв та послуг, що клiєнт отримує вiд суб'єкта первинного фiнансового монiторингу, способом надання (отримання) послуг. Ризик-орiєнтований пiдхiд має бути пропорцiйний характеру та масштабу дiяльностi суб'єкта первинного фiнансового монiторингу.

     2. Застосування ризик-орiєнтованого пiдходу здiйснюється в порядку, визначеному внутрiшнiми документами з питань фiнансового монiторингу суб'єкта первинного фiнансового монiторингу, з урахуванням рекомендацiй вiдповiдних суб'єктiв державного фiнансового монiторингу, якi згiдно iз цим Законом виконують функцiї державного регулювання i нагляду за такими суб'єктами первинного фiнансового монiторингу.

     Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу зобов'язаний здiйснювати оцiнку/переоцiнку ризикiв, у тому числi притаманних його дiяльностi, документувати їх результати, а також пiдтримувати в актуальному станi iнформацiю щодо оцiнки ризикiв, притаманних його дiяльностi (ризик-профiль суб'єкта первинного фiнансового монiторингу), та ризику своїх клiєнтiв таким чином, щоб бути здатним продемонструвати своє розумiння ризикiв, що становлять для нього такi клiєнти (ризик-профiль клiєнтiв).

     3. Критерiї ризикiв визначаються суб'єктом первинного фiнансового монiторингу самостiйно з урахуванням критерiїв ризикiв, встановлених вiдповiдно:

     Нацiональним банком України - для суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, щодо яких Нацiональний банк України вiдповiдно до статтi 18 цього Закону виконує функцiї державного регулювання i нагляду;

     центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, - для iнших суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу.

     4. При визначеннi критерiїв ризикiв суб'єкт первинного фiнансового монiторингу повинен враховувати типологiчнi дослiдження у сферi запобiгання та протидiї, пiдготовленi спецiально уповноваженим органом та оприлюдненi ним на своєму веб-сайтi, результати нацiональної оцiнки ризикiв, а також рекомендацiї суб'єктiв державного фiнансового монiторингу.

     5. Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу зобов'язаний встановити високий ризик дiлових вiдносин (фiнансової операцiї без встановлення дiлових вiдносин), зокрема стосовно таких клiєнтiв:

     клiєнтiв, мiсцем проживання (перебування, реєстрацiї) яких є держава (юрисдикцiя), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендацiї мiжнародних, мiжурядових органiзацiй, задiяних у сферi боротьби з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванням тероризму чи фiнансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

     Перелiк держав (юрисдикцiй), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендацiї мiжнародних, мiжурядових органiзацiй, задiяних у сферi боротьби з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванням тероризму чи фiнансуванням розповсюдження зброї масового знищення, формується в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України на основi висновкiв мiжнародних, мiжурядових органiзацiй, задiяних у сферi боротьби з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванням тероризму чи фiнансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та оприлюднюється на офiцiйному веб-сайтi спецiально уповноваженого органу;

     клiєнтiв, включених до перелiку осiб, клiєнтiв, якi є представниками осiб, включених до перелiку осiб, клiєнтiв, якими прямо або опосередковано володiють або кiнцевими бенефiцiарними власниками яких є особи, включенi до перелiку осiб;

     iноземних фiнансових установ (крiм фiнансових установ, зареєстрованих у державах - членах Європейського Союзу, державах - членах Групи з розробки фiнансових заходiв боротьби з вiдмиванням грошей (FATF), крiм держав, що здiйснюють збройну агресiю проти України у значеннi, наведеному у статтi 1 Закону України "Про оборону України"), з якими встановлюються кореспондентськi вiдносини;

     iноземних публiчних дiячiв, членiв їх сiмей та осiб, пов'язаних з такими полiтично значущими особами, а також клiєнтiв, кiнцевими бенефецiарними власниками яких є зазначенi особи;

     клiєнтiв, стосовно яких (кiнцевих бенефiцiарних власникiв яких) застосованi спецiальнi економiчнi та iншi обмежувальнi заходи (санкцiї) вiдповiдно до статтi 5 Закону України "Про санкцiї";

     клiєнтiв, мiсцем проживання (перебування, реєстрацiї) яких є держава, вiднесена Кабiнетом Мiнiстрiв України до перелiку офшорних зон.

     6. Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу зобов'язаний встановити неприйнятно високий ризик дiлових вiдносин (фiнансової операцiї без встановлення дiлових вiдносин) стосовно клiєнтiв у разi:

     неможливостi виконувати визначенi цим Законом обов'язки або мiнiмiзувати виявленi ризики, пов'язанi з таким клiєнтом або фiнансовою операцiєю;

     наявностi обґрунтованих пiдозр за результатами вивчення пiдозрiлої дiяльностi клiєнта, що така дiяльнiсть може бути фiктивною.

     7. Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу щодо неприбуткових органiзацiй, у тому числi благодiйних, зобов'язаний вживати заходiв для мiнiмiзацiї ризику бути використаним з метою легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансування тероризму чи фiнансування розповсюдження зброї масового знищення, зокрема з урахуванням рекомендацiй вiдповiдного суб'єкта державного фiнансового монiторингу, який вiдповiдно до цього Закону виконує функцiї державного регулювання та нагляду за суб'єктом первинного фiнансового монiторингу.

     8. Проведення первинного фiнансового монiторингу забезпечується безпосередньо суб'єктом первинного фiнансового монiторингу, його фiлiями, iншими вiдокремленими пiдроздiлами та дочiрнiми компанiями, у тому числi тими, що розташованi в державах, в яких рекомендацiї Групи з розробки фiнансових заходiв боротьби з вiдмиванням грошей (FATF) не застосовуються або застосовуються недостатньою мiрою, в межах, визначених законодавством такої держави.

     Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу щодо фiлiй, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв та дочiрнiх компанiй, розташованих у державах, в яких рекомендацiї Групи з розробки фiнансових заходiв боротьби з вiдмиванням грошей (FATF) не застосовуються або застосовуються недостатньою мiрою, зобов'язаний провести оцiнку заходiв запобiгання та протидiї, що здiйснюються в таких державах.

     У разi якщо здiйснення зазначених заходiв не дозволяється законодавством такої держави, суб'єкт первинного фiнансового монiторингу зобов'язаний повiдомити вiдповiдному суб'єкту державного фiнансового монiторингу, що вiдповiдно до цього Закону виконує функцiї державного регулювання та нагляду за суб'єктом первинного фiнансового монiторингу, про вiдповiднi запобiжнi заходи, що суб'єкт первинного фiнансового монiторингу буде вживати для мiнiмiзацiї ризикiв використання дiяльностi фiлiй, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв та дочiрнiх компанiй з метою легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансування тероризму чи фiнансування розповсюдження зброї масового знищення.

     Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу вживає вiдповiдних запобiжних заходiв, спрямованих на здiйснення посилених заходiв належної перевiрки до встановлення дiлових вiдносин з особами або компанiями таких держав; повiдомлення спецiально уповноваженого органу про фiнансовi операцiї з клiєнтами вiдповiдних держав; попередження клiєнтiв про те, що операцiї з фiзичними або юридичними особами, трастами або iншими подiбними правовими утвореннями у вiдповiдних державах можуть мiстити ризик легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансування тероризму чи фiнансування розповсюдження зброї масового знищення.

     Стаття 8. Завдання, обов'язки та права суб'єкта первинного фiнансового монiторингу

     1. Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу (крiм спецiально визначених суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, що провадять свою дiяльнiсть одноособово, без утворення юридичної особи) з урахуванням вимог законодавства, результатiв нацiональної оцiнки ризикiв та оцiнки ризикiв, притаманних його дiяльностi, розробляє, впроваджує та оновлює правила фiнансового монiторингу, програми проведення первинного фiнансового монiторингу та iншi внутрiшнi документи з питань фiнансового монiторингу (далi - внутрiшнi документи з питань фiнансового монiторингу) i призначає працiвника, вiдповiдального за його проведення (далi - вiдповiдальний працiвник).

     Внутрiшнi документи з питань фiнансового монiторингу повиннi мiстити процедури, достатнi для забезпечення ефективного управлiння ризиками, а також для запобiгання використанню послуг та продуктiв суб'єкта первинного фiнансового монiторингу для легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансування тероризму та фiнансування розповсюдження зброї масового знищення.

     Групи, учасниками яких є суб'єкти первинного фiнансового монiторингу, розробляють та впроваджують єдинi правила фiнансового монiторингу, що, зокрема, включають процедуру використання iнформацiї в межах групи з метою фiнансового монiторингу. Такi правила поширюються на всiх суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, що входять до групи, їх фiлiї та дочiрнi компанiї, розташованi в iнших країнах.

     2. Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу зобов'язаний:

     1) стати на облiк у спецiально уповноваженому органi як суб'єкт первинного фiнансового монiторингу та повiдомляти спецiально уповноважений орган в порядку, визначеному Нацiональним банком України для суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, щодо яких Нацiональний банк України вiдповiдно до статтi 18 цього Закону виконує функцiї державного регулювання i нагляду, а також Кабiнетом Мiнiстрiв України для iнших суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, про:

     призначення чи звiльнення вiдповiдального працiвника;

     призначення особи, яка тимчасово буде виконувати обов'язки вiдповiдального працiвника у разi його вiдсутностi;

     змiну вiдомостей про суб'єкта первинного фiнансового монiторингу та/або вiдповiдального працiвника чи особу, яка тимчасово виконує його обов'язки;

     припинення та/або поновлення дiяльностi суб'єкта первинного фiнансового монiторингу;

     2) забезпечувати вiдповiдно до вимог, встановлених вiдповiдним суб'єктом державного фiнансового монiторингу, належну органiзацiю та проведення первинного фiнансового монiторингу, що належним чином надасть можливiсть виявляти пороговi та пiдозрiлi фiнансовi операцiї (дiяльнiсть) незалежно вiд рiвня ризику дiлових вiдносин з клiєнтом (проведення фiнансових операцiй без встановлення дiлових вiдносин) та повiдомляти про них спецiально уповноважений орган, а також запобiгати використанню послуг та продуктiв суб'єкта первинного фiнансового монiторингу для проведення клiєнтами фiнансових операцiй з протиправною метою;

     3) забезпечувати функцiонування належної системи управлiння ризиками, застосування у своїй дiяльностi ризик-орiєнтовного пiдходу та вжиття належних заходiв з метою мiнiмiзацiї ризикiв;

     4) здiйснювати належну перевiрку нових клiєнтiв, а також iснуючих клiєнтiв;

     5) забезпечувати монiторинг фiнансових операцiй клiєнта (у тому числi таких, що здiйснюються в iнтересах клiєнта) на предмет вiдповiдностi таких фiнансових операцiй наявнiй у суб'єкта первинного фiнансового монiторингу iнформацiї про клiєнта, його дiяльнiсть та ризик, включаючи в разi необхiдностi iнформацiю про джерело коштiв, пов'язаних з фiнансовою(ими) операцiєю(ями);

     6) забезпечувати виявлення, зокрема з використанням засобiв автоматизацiї, фiнансових операцiй, що пiдлягають фiнансовому монiторингу, до початку, у процесi, удень виникнення пiдозри, пiсля їх проведення або пiд час спроби їх проведення чи пiсля вiдмови клiєнта вiд їх проведення;

     7) забезпечувати реєстрацiю фiнансових операцiй, що пiдлягають фiнансовому монiторингу, зокрема з використанням засобiв автоматизацiї;

     8) повiдомляти спецiально уповноважений орган про:

     а) пороговi фiнансовi операцiї, що вiдповiдають ознакам, визначеним абзацами другим та третiм частини першої статтi 20 цього Закону, - протягом п'яти робочих днiв з дня їх проведення (спроби проведення);

     б) пороговi фiнансовi операцiї, що вiдповiдають ознакам, визначеним абзацами четвертим та п'ятим частини першої статтi 20 цього Закону, - не пiзнiше п'ятого робочого дня мiсяця, наступного за мiсяцем, в якому фiнансовi операцiї були здiйсненi;

     в) пiдозрiлi фiнансовi операцiї (дiяльнiсть) або спроби їх проведення незалежно вiд суми, на яку вони(а) проводяться, - негайно пiсля виникнення пiдозри або достатнiх пiдстав для пiдозри, а також надавати обґрунтованi висновки, копiї документiв та iншу iнформацiю, на основi яких сформовано пiдозру, та додаткову iнформацiю на запити спецiально уповноваженого органу;

     г) про розбiжностi мiж вiдомостями про кiнцевих бенефiцiарних власникiв клiєнта, якi мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, та iнформацiєю про кiнцевих бенефiцiарних власникiв, отриманою суб'єктом первинного фiнансового монiторингу в результатi здiйснення належної перевiрки клiєнта, - не пiзнiше десятого робочого дня мiсяця, наступного за мiсяцем, в якому були виявленi розбiжностi;

     9) у разi надходження вiд спецiально уповноваженого органу повiдомлення:

     з ненульовими кодами помилок за окремими фiнансовими операцiями або в цiлому щодо наданого суб'єктом первинного фiнансового монiторингу повiдомлення, зокрема повiдомлення щодо вiдстеження (монiторингу) фiнансових операцiй, подати протягом трьох робочих днiв з дня надходження такого повiдомлення до спецiально уповноваженого органу належним чином оформлене повiдомлення;

     про помилку в опрацюваннi додаткової iнформацiї (iнформацiї для виконання запиту уповноваженого органу iноземної держави) подати протягом двох робочих днiв з дня надходження такого повiдомлення належним чином оформлену додаткову iнформацiю;

     10) сприяти в межах законодавства працiвникам спецiально уповноваженого органу у проведеннi аналiзу фiнансових операцiй;

     11) подавати на запит спецiально уповноваженого органу, що вчинений в межах його повноважень:

     а) додаткову iнформацiю, що може бути пов'язана з фiнансуванням тероризму чи фiнансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також iнформацiю, що може бути пов'язана iз зупиненням фiнансових операцiй, замороженням активiв, пов'язаних з тероризмом та його фiнансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фiнансуванням, вiдповiдно до цього Закону - протягом одного робочого дня з дня надходження запиту;

     б) iншу, не зазначену у пiдпунктi "а" цього пункту, додаткову iнформацiю - протягом п'яти робочих днiв з дня надходження запиту або в iнший строк, погоджений у встановленому порядку iз спецiально уповноваженим органом;

     12) подавати на запит спецiально уповноваженого органу, що вчинений в межах його повноважень, додаткову iнформацiю, необхiдну для виконання ним запиту, що надiйшов вiд уповноваженого органу iноземної держави, зокрема iнформацiю з обмеженим доступом, протягом п'яти робочих днiв з дня надходження запиту або в iнший строк, погоджений у встановленому порядку iз спецiально уповноваженим органом;

     13) подавати на запит спецiально уповноваженого органу, що вчинений в межах його повноважень, iнформацiю щодо вiдстеження (монiторингу) фiнансових операцiй клiєнта, операцiї якого стали об'єктом фiнансового монiторингу, у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, за погодженням iз вiдповiдними суб'єктами державного фiнансового монiторингу, що вiдповiдно до цього Закону виконують функцiї державного регулювання i нагляду за суб'єктами первинного фiнансового монiторингу, та Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб;

     14) у разi неможливостi дотримання строкiв, встановлених пунктами 11 i 12 цiєї частини, з об'єктивних причин (урахування обсягу iнформацiї, що запитується, форми її подання - електронної або паперової, копiювання або сканування, одержання даних з архiвiв тощо) погодити iз спецiально уповноваженим органом не пiзнiше двох робочих днiв з дня надходження запиту строк подання запитуваної iнформацiї в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

(пункт 14 частини другої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.07.2020р. N 768-IX)

     15) своєчасно та в повному обсязi подавати (оформлювати, засвiдчувати) у порядку, встановленому вiдповiдним суб'єктом державного фiнансового монiторингу, що вiдповiдно до цього Закону виконує функцiї державного регулювання i нагляду за суб'єктом первинного фiнансового монiторингу, на запит цього суб'єкта державного фiнансового монiторингу достовiрну iнформацiю та/або документи (висновки, рiшення тощо), копiї документiв або витяги з документiв, що стосуються виконання суб'єктом первинного фiнансового монiторингу вимог законодавства у сферi запобiгання та протидiї та необхiднi суб'єкту державного фiнансового монiторингу для здiйснення ним нагляду у сферi запобiгання та протидiї, у тому числi для перевiрки фактiв порушень вимог законодавства у сферi запобiгання та протидiї, здiйснення контролю за виконанням суб'єктами первинного фiнансового монiторингу рiшень суб'єктiв державного фiнансового монiторингу про застосування заходiв впливу, письмових вимог;

     16) вживати заходiв щодо запобiгання розголошенню (зокрема особам, стосовно фiнансових операцiй яких проводиться перевiрка) iнформацiї, що подається спецiально уповноваженому органу, та iншої iнформацiї з питань фiнансового монiторингу (у тому числi про факт подання такої iнформацiї або факт отримання запиту, рiшення чи доручення вiд спецiально уповноваженого органу та їх виконання), крiм випадкiв, визначених цим Законом;

     17) документувати заходи, вжитi з метою виконання вимог законодавства у сферi запобiгання та протидiї шляхом створення (ведення) вiдповiдних документiв (у тому числi електронних), записiв у такий спосiб, щоб сприяти працiвникам суб'єкта первинного фiнансового монiторингу, залученим до проведення первинного фiнансового монiторингу, найбiльш рацiонально та ефективно виконувати свої обов'язки та бути здатним довести суб'єкту державного фiнансового монiторингу, що рiшення, прийнятi з метою дотримання вимог законодавства у сферi запобiгання та протидiї, зокрема, щодо оцiнки ризикiв, здiйснення належної перевiрки, монiторингу та повiдомлення про фiнансовi операцiї, що пiдлягають фiнансовому монiторингу, ґрунтуються на змiстовних фактах та результатах комплексного i належного аналiзу;

     18) зберiгати (у спосiб, щоб оперативно надавати на запит вiдповiдних суб'єктiв державного фiнансового монiторингу, та в обсязi, достатньому для вiдновлення iнформацiї щодо конкретних фiнансових операцiй, у тому числi у разi необхiдностi надання як докази у кримiнальному провадженнi) документи (у тому числi електроннi), їх копiї, записи, данi, iнформацiю щодо заходiв, вжитих з метою виконання вимог у сферi запобiгання та протидiї, зокрема щодо здiйснення належної перевiрки клiєнтiв (у тому числi iдентифiкацiї та верифiкацiї представникiв клiєнтiв, встановлення їх повноважень), а також осiб, яким суб'єктом первинного фiнансового монiторингу було вiдмовлено у встановленнi дiлових вiдносин та/або проведеннi фiнансових операцiй, а також усi документи, що стосуються дiлових вiдносин (проведення фiнансової операцiї) з клiєнтом (включаючи дiлову, зокрема внутрiшню, кореспонденцiю, листування, звiти, запити, результати будь-якого аналiзу пiд час здiйснення належної перевiрки клiєнта), не менше п'яти рокiв пiсля припинення дiлових вiдносин з клiєнтом або завершення разової фiнансової операцiї без встановлення дiлових вiдносин з клiєнтом.

     Нормативно-правовим актом суб'єкта державного фiнансового монiторингу, що вiдповiдно до цього Закону виконує функцiї державного регулювання i нагляду за суб'єктом первинного фiнансового монiторингу, можуть встановлюватися бiльш тривалi строки та додатковi вимоги до порядку зберiгання документiв;

     19) забезпечувати доступ вiдповiдних суб'єктiв державного фiнансового монiторингу, що вiдповiдно до цього Закону виконують функцiї державного регулювання i нагляду за суб'єктами первинного фiнансового монiторингу, та на обґрунтованi запити правоохоронних органiв, вчиненi в межах їх повноважень, до документiв або iнформацiї, що мiститься в них, у повному обсязi вiдповiдно до вимог закону. Отримання правоохоронними органами вiд банкiв документiв або iнформацiї, що становлять банкiвську таємницю, здiйснюється в порядку та в обсязi, встановлених Законом України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть";

     20) за дорученням спецiально уповноваженого органу, наданим з метою виконання запиту уповноваженого органу iноземної держави, зупиняти проведення або забезпечити монiторинг фiнансової операцiї вiдповiдної особи в установленому законодавством порядку;

     21) за рiшенням спецiально уповноваженого органу зупиняти проведення видаткових фiнансових операцiй або забезпечити монiторинг фiнансової операцiї (фiнансових операцiй) вiдповiдної особи в установленому законодавством порядку;

     22) проводити в порядку, встановленому суб'єктом державного фiнансового монiторингу, що вiдповiдної до цього Закону виконує функцiї державного регулювання та нагляду за вiдповiдним суб'єктом первинного фiнансового монiторингу, внутрiшнi перевiрки своєї дiяльностi на предмет дотримання вимог законодавства у сферi запобiгання та протидiї або незалежний аудит своєї дiяльностi (крiм банкiвської дiяльностi) у цiй сферi;

     23) вживати вiдповiдно до законодавства заходiв для забезпечення проходження вiдповiдальним працiвником навчання у сферi запобiгання та протидiї протягом трьох мiсяцiв з дня його призначення, а також пiдвищення квалiфiкацiї вiдповiдального працiвника шляхом проходження навчання не менше одного разу на три роки на базi вiдповiдного навчального закладу, що належить до сфери управлiння спецiально уповноваженого органу, та в iнших навчальних закладах за погодженням iз спецiально уповноваженим органом;

     24) вживати на постiйнiй основi заходiв з пiдготовки персоналу з метою належного виконання вимог цього Закону, зокрема шляхом проведення освiтньої та практичної роботи;

     25) здiйснювати управлiння ризиками, пов'язаними iз запровадженням чи використанням нових та iснуючих iнформацiйних продуктiв, дiлової практики або технологiй, у тому числi таких, що забезпечують проведення фiнансових операцiй без безпосереднього контакту з клiєнтом;

     26) виконувати вчиненi на пiдставi, у межах повноважень та у спосiб, передбаченi законодавством у сферi запобiгання та протидiї, вимоги вiдповiдних суб'єктiв державного фiнансового монiторингу, що вiдповiдно до цього Закону виконують функцiї державного регулювання та нагляду за суб'єктами первинного фiнансового монiторингу, щодо виконання (усунення порушень) вимог законодавства у сферi запобiгання та протидiї;

     27) встановлювати для працiвникiв процедури щодо повiдомлення керiвника суб'єкта первинного фiнансового монiторингу та/або вiдповiдального працiвника про порушення вимог законодавства у сферi запобiгання та протидiї, у тому числi без зазначення авторства (анонiмно), iз забезпеченням вiдповiдних засобiв;

     28) забезпечувати захист (не допускати звiльнення чи примушення до звiльнення, притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi чи пiддання iншим негативним заходам впливу (переведення, атестацiя (переатестацiя), змiна умов працi, вiдмова в призначеннi на вищу посаду, скорочення заробiтної плати тощо) або пiддання загрозi таких заходiв впливу) працiвникiв у зв'язку з повiдомленням ними керiвника та/або вiдповiдального працiвника суб'єкта первинного фiнансового монiторингу чи суб'єкта державного фiнансового монiторингу про порушення вимог законодавства у сферi запобiгання та протидiї;

     29) не допускати до керiвництва, членства у своїх органах управлiння (наглядових та виконавчих) або контролю осiб, якi мають не погашену або не зняту в установленому законом порядку судимiсть за корисливi кримiнальнi правопорушення або тероризм, а також їх спiвучасникiв у таких кримiнальних правопорушеннях;

     30) не допускати формування свого статутного капiталу (для кредитних спiлок - пайового, резервного та додаткового капiталу) за рахунок коштiв, джерела походження яких неможливо пiдтвердити.

     3. Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу з метою виконання покладених на нього цим Законом завдань має право звертатися iз запитами до Нацiонального банку України, Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, органiв виконавчої влади, правоохоронних органiв, державних реєстраторiв, якi зобов'язанi протягом десяти робочих днiв з дня отримання вiдповiдного запиту надати запитувану iнформацiю та/або документи (їх копiї, витяги з документiв). Правоохороннi органи надають iнформацiю з урахуванням вимог, передбачених Кримiнальним процесуальним кодексом України.

     4. Суб'єкту первинного фiнансового монiторингу, його керiвникам, вiдповiдальному працiвнику, iншим працiвникам, залученим до проведення первинного фiнансового монiторингу, кiнцевим бенефiцiарним власникам забороняється використовувати свої повноваження та пов'язанi з ними можливостi або утримуватися вiд їх використання з метою легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансування тероризму та фiнансування розповсюдження зброї масового знищення або сприяння iншим особам у вчиненнi таких дiй.

     Керiвник та заступник керiвника суб'єкта первинного фiнансового монiторингу, голова та члени наглядового органу суб'єкта первинного фiнансового монiторингу, вiдповiдальний працiвник (особа, яка тимчасово виконує повноваження вiдповiдального працiвника у разi його вiдсутностi), iншi працiвники суб'єкта первинного фiнансового монiторингу, залученi до проведення первинного фiнансового монiторингу, повиннi мати бездоганну дiлову репутацiю.

     5. Керiвники та вiдповiдальнi працiвники (особи, якi тимчасово виконують повноваження вiдповiдальних працiвникiв у разi їх вiдсутностi) суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, а також iншi працiвники, залученi до проведення первинного фiнансового монiторингу, у разi порушення законодавства про запобiгання та протидiю несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

     6. Вiдповiдальнiсть за неналежну органiзацiю та проведення первинного фiнансового монiторингу несе керiвник суб'єкта первинного фiнансового монiторингу, а також вiдповiдальний працiвник.

     7. У разi здiйснення процедури лiквiдацiї суб'єкта первинного фiнансового монiторингу, у тому числi визнання його банкрутом, або призначення тимчасової адмiнiстрацiї вiдповiдальнiсть за невиконання вимог пунктiв 12 - 14, 20 та 21 частини другої цiєї статтi несуть лiквiдатор, уповноважена особа Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб.

     Стаття 9. Правовий статус вiдповiдального працiвника суб'єкта первинного фiнансового монiторингу

     1. Вiдповiдальний працiвник призначається за посадою на рiвнi керiвництва суб'єкта первинного фiнансового монiторингу. Правовий статус, пiдзвiтнiсть та пiдпорядкування вiдповiдального працiвника банку в органiзацiйнiй структурi банку та вимоги до нього визначаються нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.

     Вiдповiдальний працiвник повинен мати бездоганну дiлову репутацiю та вiдповiдати квалiфiкацiйним вимогам, встановленим суб'єктом державного фiнансового монiторингу, що згiдно iз цим Законом виконує функцiї державного регулювання та нагляду за вiдповiдним суб'єктом первинного фiнансового монiторингу.

     2. Призначення вiдповiдального працiвника та перевiрка його вiдповiдностi квалiфiкацiйним вимогам здiйснюються в порядку, визначеному вiдповiдним суб'єктом державного фiнансового монiторингу, який згiдно iз цим Законом виконує функцiї державного регулювання та нагляду за суб'єктом первинного фiнансового монiторингу.

     Призначення та звiльнення вiдповiдальних працiвникiв банкiв, фiлiй iноземних банкiв здiйснюються за погодженням з Нацiональним банком України.

     3. До повноважень вiдповiдального працiвника належать:

     1) забезпечення повiдомлення спецiально уповноваженого органу про фiнансовi операцiї, що пiдлягають фiнансовому монiторингу;

     2) забезпечення повiдомлення спецiально уповноваженого органу про розбiжностi мiж вiдомостями про кiнцевих бенефiцiарних власникiв клiєнта, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, та iнформацiєю про кiнцевих бенефiцiарних власникiв, отриманою суб'єктом первинного фiнансового монiторингу в результатi здiйснення належної перевiрки клiєнта;

     3) проведення перевiрок дiяльностi будь-якого пiдроздiлу суб'єкта первинного фiнансового монiторингу та його працiвникiв щодо виконання ними внутрiшнiх документiв з питань фiнансового монiторингу;

     4) право доступу до всiх примiщень, документiв, iнформацiї, баз даних, засобiв телекомунiкацiї, архiвiв суб'єкта первинного фiнансового монiторингу;

     5) залучення працiвникiв суб'єкта первинного фiнансового монiторингу до проведення первинного фiнансового монiторингу та перевiрок з цих питань;

     6) органiзацiя розроблення, подання для затвердження, забезпечення постiйного оновлення, а також контроль за виконанням внутрiшнiх документiв з питань фiнансового монiторингу;

     7) одержання пояснень з питань проведення фiнансового монiторингу вiд працiвникiв суб'єкта первинного фiнансового монiторингу незалежно вiд займаних посад;

     8) сприяння проведенню уповноваженими представниками суб'єктiв державного фiнансового монiторингу, що вiдповiдно до цього Закону виконують функцiї державного регулювання та нагляду за вiдповiдними суб'єктами первинного фiнансового монiторингу, перевiрок дiяльностi суб'єкта первинного фiнансового монiторингу щодо дотримання законодавства у сферi запобiгання та протидiї;

     9) прийняття рiшення про подання iнформацiї з питань фiнансового монiторингу на запити спецiально уповноваженого органу та вiдповiдних правоохоронних органiв;

     10) виконання iнших функцiй вiдповiдно до законодавства та внутрiшнiх документiв з питань фiнансового монiторингу.

     4. Керiвник та iншi працiвники суб'єкта первинного фiнансового монiторингу зобов'язанi сприяти виконанню вiдповiдальним працiвником своїх функцiй.

     5. Вiдповiдальний працiвник пiд час виконання функцiй з питань проведення фiнансового монiторингу незалежний у своїй дiяльностi, пiдзвiтний тiльки керiвнику суб'єкта первинного фiнансового монiторингу i зобов'язаний не менше одного разу на мiсяць iнформувати в письмовiй формi керiвника суб'єкта первинного фiнансового монiторингу про виявленi фiнансовi операцiї, що пiдлягають фiнансовому монiторингу, та заходи, вжитi, зокрема, для:

     забезпечення проведення первинного фiнансового монiторингу;

     розроблення та оновлення внутрiшнiх документiв з питань фiнансового монiторингу;

     пiдготовки персоналу щодо виконання вимог цього Закону шляхом проведення освiтньої та практичної роботи.

     Стаття 10. Особливостi дiяльностi спецiально визначених суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу

     1. Виконання обов'язкiв суб'єкта первинного фiнансового монiторингу забезпечується:

     1) адвокатськими бюро, адвокатськими об'єднаннями та адвокатами, якi здiйснюють адвокатську дiяльнiсть iндивiдуально, нотарiусами, суб'єктами господарювання, що надають юридичнi послуги, якщо вони беруть участь, дiючи вiд iменi та/або за дорученням клiєнта, у будь-якiй фiнансовiй операцiї та/або допомагають клiєнту планувати чи здiйснювати операцiю щодо:

     купiвлi-продажу нерухомостi або управлiння майном при фiнансуваннi будiвництва житла;

     купiвлi-продажу суб'єктiв господарювання та корпоративних прав;

     управлiння коштами, цiнними паперами або iншими активами клiєнта;

     вiдкриття та/або управлiння банкiвським рахунком або рахунком у цiнних паперах;

     залучення коштiв, необхiдних для створення юридичних осiб та фондiв, забезпечення їх дiяльностi або управлiння ними;

     створення, забезпечення дiяльностi або управлiння юридичними особами, фондами, трастами або iншими подiбними правовими утвореннями;

     2) суб'єктами господарювання, що надають посередницькi послуги пiд час здiйснення операцiй з купiвлi-продажу нерухомого майна, а також суб'єктами господарювання, що надають за винагороду консультацiйнi послуги, що пов'язанi з купiвлею-продажем нерухомого майна, при наданнi консультацiйних послуг, пiдготовцi та/або здiйсненнi правочинiв щодо купiвлi-продажу нерухомого майна;

     3) суб'єктами господарювання, якi здiйснюють торгiвлю за готiвку дорогоцiнними металами i дорогоцiнним камiнням та виробами з них, якщо сума фiнансової операцiї дорiвнює чи перевищує 40 тисяч гривень, або суму, еквiвалентну зазначенiй сумi, в тому числi в iноземнiй валютi, банкiвських металах, iнших активах, пiд час проведення фiнансових операцiй з предметами високої вартостi (зокрема, з дорогоцiнними металами, дорогоцiнним камiнням, антикварними речами, предметами мистецтва тощо) або пiд час органiзацiї торгiвлi такими предметами, у тому числi аукцiонної;

     4) суб'єктами господарювання, якi проводять лотереї та/або азартнi iгри (окрiм азартних iгор в казино), пiд час здiйснення фiнансових операцiй iз прийняття ставок, повернення ставок та видачi (виплати) виграшiв (призiв).

     Суб'єкт господарювання, який проводить лотереї, зобов'язаний також виконувати обов'язки суб'єкта первинного фiнансового монiторингу пiд час здiйснення фiнансових операцiй iз прийняття ставок у лотерею, повернення ставок у лотерею та видачi (виплати) виграшiв (призiв) у лотерею, якi здiйснюються розповсюджувачами лотерей вiд iменi та за рахунок такого суб'єкта господарювання;

(пункт 4 частини першої статтi 10 у редакцiї Закону України вiд 14.07.2020р. N 768-IX)

     5) суб'єктами господарювання, якi проводять азартнi iгри в казино, пiд час здiйснення фiнансових операцiй iз обмiну коштiв на iгровi замiнники гривнi, обмiну iгрових замiнникiв гривнi на кошти, а також пiд час виплати виграшiв.

(частину першу статтi 10 доповнено пунктом 5 згiдно iз Законом України вiд 14.07.2020р. N 768-IX)

     2. Положення пунктiв 2, 7 i 18 (у частинi виявлення, реєстрацiї та зберiгання iнформацiї про пороговi фiнансовi операцiї), а також пункту 14 частини другої статтi 8 цього Закону не поширюються на спецiально визначених суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу.

     Положення пiдпунктiв "а" i "б" пункту 8 частини другої статтi 8 цього Закону не поширюються на спецiально визначених суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, крiм суб'єктiв, зазначених у пiдпунктi "з" пункту 7 частини другої статтi 6 цього Закону.

     3. Нотарiуси, адвокатськi бюро, адвокатськi об'єднання, адвокати, якi здiйснюють адвокатську дiяльнiсть iндивiдуально, особи, якi надають юридичнi послуги, можуть не виконувати обов'язки щодо здiйснення належної перевiрки клiєнта та не повiдомляти спецiально уповноважений орган про свої пiдозри у разi надання послуг щодо захисту клiєнта, представництва його iнтересiв у судових органах та у справах досудового врегулювання спорiв або надання консультацiй щодо захисту та представництва клiєнта.

     Стаття 11. Належна перевiрка

     1. Суб'єктам первинного фiнансового монiторингу, що є фiнансовими установами, забороняється вiдкривати та вести анонiмнi (номернi) рахунки та встановлювати кореспондентськi вiдносини з банками-оболонка-ми, а також з банками та iншими фiнансовими установами - нерезидентами, щодо яких вiдомо, що вони пiдтримують кореспондентськi вiдносини з банками-оболонками.

     2. Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу зобов'язаний здiйснювати кожен iз заходiв належної перевiрки.

     Обсяг дiй при здiйсненнi кожного iз заходiв належної перевiрки визначається суб'єктом первинного фiнансового монiторингу з урахуванням ризик-профiлю клiєнта, зокрема рiвня ризику, мети дiлових вiдносин, суми здiйснюваних операцiй, регулярностi або тривалостi дiлових вiдносин.

     3. Належна перевiрка здiйснюється в разi: встановлення дiлових вiдносин (крiм дiлових вiдносин, встановлених на пiдставi договорiв страхування за видами страхування, що не передбачають здiйснення страхової виплати в разi дожиття застрахованої особи до закiнчення строку дiї договору страхування та/або досягнення застрахованою особою певного вiку, визначеного в такому договорi, за якими клiєнтом є фiзична особа та загальний страховий платiж не перевищує 27 тисяч гривень або його сума еквiвалентна зазначенiй сумi, у тому числi в iноземнiй валютi; а також крiм встановлення дiлових вiдносин, якi виникають на пiдставi договорiв про участь в лотереї, за умови, що розмiр ставки гравця не перевищує 5 тисяч гривень);

     наявностi пiдозри;

     здiйснення переказiв (у тому числi мiжнародних) без вiдкриття рахунка на суму, що дорiвнює чи перевищує 30 тисяч гривень, або суму, еквiвалентну зазначенiй сумi, у тому числi в iноземнiй валютi, банкiвських металах, iнших активах, одиницях вартостi, але є меншою за суму, передбачену частиною першою статтi 20 цього Закону;

     проведення фiнансової операцiї з вiртуальними активами на суму, що дорiвнює чи перевищує 30 тисяч гривень;

     виникнення сумнiвiв у достовiрностi чи повнотi ранiше отриманих iдентифiкацiйних даних клiєнта;

     проведення разової фiнансової операцiї без встановлення дiлових вiдносин з клiєнтами, якщо сума фiнансової операцiї дорiвнює або перевищує суму, визначену частиною першою статтi 20 цього Закону.

     Залежно вiд рiвня ризику проведення фiнансової операцiї належна перевiрка клiєнта здiйснюється також у разi проведення ним кiлькох фiнансових операцiй, що можуть бути пов'язанi мiж собою, на загальну суму, що дорiвнює або перевищує суму, визначену частиною першою статтi 20 цього Закону.

     4. Iдентифiкацiя та верифiкацiя клiєнта здiйснюються до встановлення дiлових вiдносин, вчинення правочинiв (крiм випадкiв, передбачених цим Законом), проведення фiнансової операцiї, вiдкриття рахунка.

     З метою неперешкоджання звичайнiй дiловiй практицi верифiкацiя клiєнта може здiйснюватися за необхiдностi пiд час встановлення дiлових вiдносин. У такому разi здiйснення верифiкацiї має бути завершене якнайшвидше пiсля першого контакту з клiєнтом, за умови здiйснення ефективного управлiння ризиками легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансування тероризму та фiнансування розповсюдження зброї масового знищення. Верифiкацiя клiєнта також може бути здiйснена пiсля вiдкриття рахунка, але до проведення по ньому першої фiнансової операцiї.

     Верифiкацiя здiйснюється також в iнших випадках, установлених Нацiональним банком України для суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, за якими вiн вiдповiдно до цього Закону здiйснює державне регулювання i нагляд.

     5. Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу має право витребувати, а державнi органи, державнi реєстратори зобов'язанi протягом десяти робочих днiв з дня отримання запиту надати вiдповiдно до законодавства iнформацiю, що стосується здiйснення належної перевiрки. Зазначена iнформацiя подається безоплатно. Порядок подання iнформацiї визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     6. Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу має право витребувати, а клiєнт, представник клiєнта зобов'язанi подати iнформацiю (офiцiйнi документи), необхiдну (необхiднi) для здiйснення належної перевiрки, а також для виконання таким суб'єктом первинного фiнансового монiторингу iнших вимог законодавства у сферi запобiгання та протидiї.

     7. Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу вiдповiдно до законодавства зобов'язаний на пiдставi офiцiйних документiв або iнформацiї, отриманої з офiцiйних та/або надiйних джерел (якщо iнше не передбачено цим Законом), здiйснювати верифiкацiю.

     Офiцiйнi документи мають бути чинними (дiйсними) на момент їх подання та включати всi необхiднi iдентифiкацiйнi данi. Копiї офiцiйних документiв, крiм нотарiально засвiдчених, на пiдставi яких суб'єкт первинного фiнансового монiторингу здiйснив верифiкацiю, засвiдчуються в порядку, встановленому суб'єктом державного фiнансового монiторингу, що вiдповiдно до цього Закону виконує функцiї державного регулювання та нагляду за вiдповiдним суб'єктом первинного фiнансового монiторингу.

     Реквiзити банку, в якому вiдкрито рахунок клiєнту, номер поточного рахунка, мiсце проживання або мiсце перебування фiзичної особи - резидента України (мiсце проживання або мiсце тимчасового перебування фiзичної особи - нерезидента в Українi), вiдомостi про виконавчий орган (органи управлiння), а також iнша iнформацiя, необхiдна для з'ясування мети та характеру майбутнiх дiлових вiдносин, проведення на постiйнiй основi монiторингу дiлових вiдносин та фiнансових операцiй клiєнта, встановлених суб'єктом первинного фiнансового монiторингу на пiдставi офiцiйних документiв та/або iнформацiї, одержаної вiд клiєнта (представника клiєнта) та засвiдченої ним, а також з iнших офiцiйних та/або надiйних джерел, якщо така iнформацiя є вiдкритою, не потребують верифiкацiї в разi вiдсутностi в суб'єкта первинного фiнансового монiторингу пiдозр щодо достовiрностi (чинностi) таких документiв та/або iнформацiї.

     Для визначення належностi клiєнта або кiнцевого бенефiцiарного власника клiєнта до полiтично значущих осiб, членiв їх сiмей або пов'язаних з ними осiб суб'єкт первинного фiнансового монiторингу використовує декiлька надiйних джерел iнформацiї та вживає заходiв для перевiрки отриманої iнформацiї.

     З метою встановлення кiнцевого бенефiцiарного власника суб'єкт первинного фiнансового монiторингу:

     витребовує та отримує вiд клiєнта - юридичної особи структуру власностi такого клiєнта;

     встановлює щодо трасту або iншого подiбного правового утворення вiдомостi про засновникiв, довiрчих власникiв, захисникiв (у разi наявностi), вигодоодержувачiв (вигодонабувачiв) або групу вигодоодержувачiв (вигодонабувачiв), а також про будь-яких iнших фiзичних осiб, якi здiйснюють вирiшальний вплив на дiяльнiсть трасту або iншого подiбного правового утворення (у тому числi через ланцюг контролю/володiння). Щодо трастiв та iнших подiбних правових утворень, вигодоодержувачi (вигодонабувачi) яких характеризуються певними ознаками або класом, встановлюється iнформацiя про таких вигодоодержувачiв (вигодонабувачiв), яка б надала можливiсть встановити їх особу в момент виплати чи реалiзацiї ними належних їм прав;

     має право використовувати данi, що мiстяться в офiцiйних документах, офiцiйних та/або iнших джерелах;

     має вжити належних заходiв для перевiрки достовiрностi iнформацiї щодо кiнцевого бенефiцiарного власника та пересвiдчитися, що вiн знає, хто є кiнцевим бенефiцiарним власником (за його наявностi), здiйснюючи обґрунтованi заходи для розумiння права власностi (контролю) та структури власностi.

     Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу при встановленнi кiнцевого бенефiцiарного власника клiєнта не повинен покладатися виключно на Єдиний державний реєстр юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань. Вимоги щодо встановлення кiнцевого бенефiцiарного власника суб'єкт первинного фiнансового монiторингу виконує з використанням ризик-орiєнтованого пiдходу.

     8. Суб'єкти первинного фiнансового монiторингу пiд час iдентифiкацiї та верифiкацiї резидентiв встановлюють:

     1) для фiзичної особи - прiзвище, iм'я та (за наявностi) по батьковi, дату народження, номер (та за наявностi - серiю) паспорта громадянина України (або iншого документа, що посвiдчує особу та вiдповiдно до законодавства України може бути використаний на територiї України для укладення правочинiв), дату видачi та орган, що його видав, вiдомостi про мiсце проживання або мiсце перебування, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв, номер (та за наявностi - серiю) паспорта громадянина України, в якому проставлено вiдмiтку про вiдмову вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв, чи номер паспорта iз записом про вiдмову вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв в електронному безконтактному носiї, унiкальний номер запису в Єдиному державному демографiчному реєстрi (за наявностi). Якщо за звичаями нацiональної меншини, до якої належить особа, прiзвище або по батьковi не є складовими iменi, зазначаються лише складовi iменi;

     2) для фiзичної особи - пiдприємця - прiзвище, iм'я та (за наявностi) по батьковi, дату народження, номер (та за наявностi - серiю) паспорта громадянина України (або iншого документа, що посвiдчує особу та вiдповiдно до законодавства України може бути використаний на територiї України для укладення правочинiв), дату видачi та орган, що його видав, вiдомостi про мiсце проживання або мiсце перебування, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв, номер (та за наявностi - серiю) паспорта громадянина України, в якому проставлено вiдмiтку про вiдмову вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв, чи номер паспорта iз записом про вiдмову вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв в електронному безконтактному носiї; дату та номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань про проведення державної реєстрацiї; реквiзити банку, в якому вiдкрито рахунок, i номер поточного рахунка (за наявностi), унiкальний номер запису в Єдиному державному демографiчному реєстрi (за наявностi). Якщо за звичаями нацiональної меншини, до якої належить особа, прiзвище або по батьковi не є складовими iменi, зазначаються лише складовi iменi;

     3) для юридичної особи - повне найменування, мiсцезнаходження; дату та номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань про проведення державної реєстрацiї, вiдомостi про виконавчий орган (органи управлiння); iдентифiкацiйнi данi осiб, якi мають право розпоряджатися рахунками та/або майном; iдентифiкацiйний код згiдно з Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України; реквiзити банку, в якому вiдкрито рахунок, i номер поточного рахунка.

     Банки як суб'єкти первинного фiнансового монiторингу можуть не встановлювати щодо резидентiв (фiзичних осiб - пiдприємцiв, юридичних осiб) реквiзити iншого банку, в якому вiдкрито рахунок, i номер поточного рахунка.

     9. Пiд час iдентифiкацiї та верифiкацiї нерезидентiв, а також трастiв та iнших подiбних правових утворень суб'єкти первинного фiнансового монiторингу встановлюють:

     1) для фiзичної особи - прiзвище, iм'я та (за наявностi) по батьковi, дату народження, номер (та за наявностi - серiю) паспорта (або iншого документа, що посвiдчує особу та вiдповiдно до законодавства України може бути використаний на територiї України для укладення правочинiв), дату видачi та орган, що його видав, громадянство, вiдомостi про мiсце проживання або мiсце тимчасового перебування в Українi, унiкальний номер запису в Єдиному державному демографiчному реєстрi (за наявностi). Якщо за звичаями нацiональної меншини, до якої належить особа, прiзвище або по батьковi не є складовими iменi, зазначаються лише складовi iменi;

     2) для юридичної особи - повне найменування, мiсцезнаходження; реквiзити банку, в якому вiдкрито рахунок, номер банкiвського рахунка; вiдомостi про виконавчий орган (органи управлiння); iдентифiкацiйнi данi осiб, якi мають право розпоряджатися рахунками та/або майном. Пiд час верифiкацiї суб'єкту первинного фiнансового монiторингу надається також копiя легалiзованого витягу з торгового, банкiвського чи судового реєстру або нотарiально засвiдчене реєстрацiйне посвiдчення уповноваженого органу iноземної держави про реєстрацiю вiдповiдної юридичної особи;

     3) для трастiв та iнших подiбних правових утворень, що не є юридичними особами, - повне найменування, мету та цiлi дiяльностi, об'єкти управлiння, що належать нерезиденту, стосовно якого здiйснюється iдентифiкацiя та верифiкацiя, країну заснування, мiсцезнаходження; реквiзити банку, в якому вiдкрито рахунок, номер банкiвського рахунка; iдентифiкацiйний номер (у разi наявностi), що нерезидент використовує при поданнi податкових декларацiй та iнших податкових документiв до податкових органiв у країнi, резидентом якої вiн є. Пiд час верифiкацiї суб'єкту первинного фiнансового монiторингу надається також засвiдчена копiя документа або його витяг про утворення (заснування) трасту або iншого подiбного правового утворення.

     10. У сферi страхування життя страховики (перестраховики), страховi (перестраховi) брокери з метою iдентифiкацiї вигодоодержувача (вигодонабувача) за договором (страховим полiсом, свiдоцтвом, сертифiкатом) страхування життя додатково до заходiв належної перевiрки клiєнта, визначених частинами восьмою та дев'ятою цiєї статтi, встановлюють:

     1) для вигодоодержувачiв (вигодонабувачiв), конкретно визначених у договорi (страховому полiсi, свiдоцтвi, сертифiкатi), - прiзвище, iм'я та (за наявностi) по батьковi фiзичної особи або найменування юридичної особи, трасту або iншого подiбного правового утворення;

     2) для вигодоодержувачiв (вигодонабувачiв), визначених через їх характеристики або категорiю (наприклад, чоловiк, дружина або дiти на момент настання страхового випадку) чи в iнший спосiб (наприклад за заповiтом), - iнформацiю, достатню для впевненостi страховика (перестраховика), страхового (перестрахового) брокера в можливостi iдентифiкувати вигодоодержувача (вигодонабувача) пiд час здiйснення страхової виплати.

     Страховики (перестраховики), страховi (перестраховi) брокери здiйснюють верифiкацiю вигодоодержувачiв (вигодонабувачiв) за договором (страховим полiсом, свiдоцтвом, сертифiкатом) страхування життя пiд час здiйснення страхової виплати. У разi передачi прав за договорами страхування життя третiм особам iдентифiкацiя нових вигодоодержувачiв (вигодонабувачiв) здiйснюється пiд час передачi таких прав.

     11. Суб'єкти господарювання, якi проводять лотереї та/або азартнi iгри, зобов'язанi здiйснювати належну перевiрку з урахуванням таких особливостей:

     1) належна перевiрка осiб, якi набули право на отримання виграшу (призу) у лотерею чи азартну гру, здiйснюється до або пiд час здiйснення фiнансової операцiї iз виплати (видачi) виграшу (призу), фiнансової операцiї iз обмiну iгрових замiнникiв гривнi на грошi та за умови, що така фiнансова операцiя пiдлягає фiнансовому монiторингу вiдповiдно до статтi 20 або 21 цього Закону;

     2) належна перевiрка осiб, якi виявили намiр повернути здiйсненi ними ставки у лотерею чи азартну гру, здiйснюється до або пiд час здiйснення фiнансової операцiї iз повернення ставки та за умови, що така фiнансова операцiя пiдлягає фiнансовому монiторингу вiдповiдно до статтi 20 або 21 цього Закону;

     3) належна перевiрка осiб, якi виявили намiр здiйснити ставку у лотерею чи азартну гру або обмiняти грошi на iгровi замiнники гривнi, здiйснюється до або пiд час здiйснення вiдповiдної фiнансової операцiї та за умов, що належна перевiрка є обов'язковою вiдповiдно до цього Закону, а така фiнансова операцiя пiдлягає фiнансовому монiторингу вiдповiдно до статтi 20 або 21 цього Закону.

     Суб'єкт господарювання, який проводить лотереї, пiд час здiйснення належної перевiрки учасника лотереї додатково до заходiв належної перевiрки, визначених частинами восьмою та дев'ятою цiєї статтi, встановлює назву лотереї, номер лотерейного бiлета (назву та номер iншого документа, що засвiдчує здiйснення ставки в лотерею чи суму його виграшу), а також (для тиражних лотерей) дату проведення розiграшу тиражу лотереї та номер тиражу лотереї.

(частина одинадцята статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 14.07.2020р. N 768-IX)

     12. Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу щодо iноземної фiнансової установи, з якою встановлюються кореспондентськi вiдносини, зобов'язаний додатково до належної перевiрки клiєнта здiйснювати в порядку, визначеному вiдповiдним суб'єктом державного фiнансового монiторингу, що вiдповiдно до цього Закону виконує функцiї державного регулювання та нагляду за суб'єктом первинного фiнансового монiторингу, такi заходи:

     1) збирати з офiцiйних та/або надiйних джерел iнформацiю в обсязi, достатньому для розумiння суб'єктом первинного фiнансового монiторингу характеру дiяльностi такої фiнансової установи та встановлення її репутацiї i якостi нагляду за нею, зокрема, чи була iноземна фiнансова установа об'єктом розслiдування з питань вiдмивання доходiв або фiнансування тероризму, або об'єктом застосування заходiв впливу з боку органу, що здiйснює державне регулювання та нагляд за її дiяльнiстю у сферi запобiгання та протидiї, та чи не є фiнансова установа банком-оболонкою;

     2) оцiнювати заходи iноземної фiнансової установи у сферi запобiгання та протидiї;

     3) встановлювати кореспондентськi вiдносини з iноземними фiнансовими установами з дозволу керiвника суб'єкта первинного фiнансового монiторингу;

     4) документувати обов'язки iноземної фiнансової установи у сферi запобiгання та протидiї;

     5) щодо iноземної фiнансової установи, рахунки якої використовуються безпосередньо третiми сторонами для здiйснення операцiй вiд свого iменi, з'ясувати, що iноземна фiнансова установа здiйснює заходи з належної перевiрки клiєнтiв, якi мають прямий доступ до рахункiв iноземної фiнансової установи, та що iноземна фiнансова установа може надати на запит суб'єкта первинного фiнансового монiторингу вiдповiдну iнформацiю, отриману за результатами здiйснення належної перевiрки клiєнтiв.

     13. Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу зобов'язаний додатково пiд час належної перевiрки здiйснювати стосовно клiєнтiв, якi (кiнцевi бенефiцiарнi власники яких) є полiтично значущими особами, членами їх сiмей та особами, пов'язаними з полiтично значущими особами, такi заходи:

     1) мати належну систему управлiння ризиками з метою виявлення факту належностi клiєнта або кiнцевого бенефiцiарного власника клiєнта до зазначеної категорiї;

     2) одержувати дозвiл керiвника суб'єкта первинного фiнансового монiторингу для встановлення (продовження) дiлових вiдносин, проведення (без встановлення дiлових вiдносин) фiнансових операцiй на суму, що дорiвнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статтi 20 цього Закону (незалежно вiд того, проводиться така фiнансова операцiя одноразово чи як кiлька фiнансових операцiй, що можуть бути пов'язанi мiж собою);

     3) вживати достатнiх заходiв з метою встановлення джерела статкiв (багатства) та джерела коштiв, з якими пов'язанi дiловi вiдносини чи операцiї з такими особами;

     4) здiйснювати на постiйнiй основi поглиблений монiторинг дiлових вiдносин.

     Обсяг дiй суб'єкта первинного фiнансового монiторингу щодо заходiв, визначених пунктами 2 - 4 цiєї частини, має бути пропорцiйним ризику дiлових вiдносин (фiнансової операцiї без встановлення дiлових вiдносин) з клiєнтом.

     У разi якщо полiтично значуща особа перестала виконувати визначнi публiчнi функцiї, суб'єкт первинного фiнансового монiторингу зобов'язаний продовжувати не менше нiж протягом дванадцяти мiсяцiв враховувати її триваючi ризики та вживати заходiв, визначених пунктами 2 - 4 цiєї частини, поки не переконається в тому, що такi ризики вiдсутнi.

     При цьому суб'єкт первинного фiнансового монiторингу повинен враховувати ризики, що залишаються властивими полiтично значущiй особi, зокрема:

     рiвень впливу, що особа може ще мати;

     обсяг повноважень, якими вона була надiлена;

     зв'язок мiж минулими та чинними повноваженнями тощо.

     Страховики (перестраховики), страховi (перестраховi) брокери, крiм заходiв, передбачених цiєю частиною, здiйснюють також заходи для встановлення факту про те, чи є полiтично значуща особа вигодоодержувачем (вигодонабувачем) та/або кiнцевим бенефiцiарним власником вигодоодержувача (вигодонабувача) за договором (страховим полiсом, свiдоцтвом, сертифiкатом) страхування життя. У разi встановлення факту про те, що така особа є вигодоодержувачем (вигодонабувачем) та/або кiнцевим бенефiцiарним власником вигодоодержувача (вигодонабувача), до здiйснення страхової виплати за таким договором (страховим полiсом, свiдоцтвом, сертифiкатом) про це iнформується керiвник суб'єкта первинного фiнансового монiторингу та проводиться на постiйнiй основi монiторинг дiлових вiдносин з держателем такого договору (страхового полiсу, свiдоцтва, сертифiката) з урахуванням рекомендацiй вiдповiдного суб'єкта державного фiнансового монiторингу, за результатами якого приймається рiшення щодо iнформування спецiально уповноваженого органу.

     14. Повторна iдентифiкацiя та верифiкацiя клiєнта (його представника) не є обов'язковими, якщо ця особа ранiше була iдентифiкована та верифiкована згiдно з вимогами закону, за умови вiдсутностi у суб'єкта первинного фiнансового монiторингу пiдозр та/або пiдстав вважати, що наявнi документи, данi та/або iнформацiя про клiєнта (представника клiєнта) є нечинними (недiйсними) та/або неактуальними.

     Iдентифiкацiя та верифiкацiя клiєнта не здiйснюються в разi вчинення правочинiв мiж банками, зареєстрованими в Українi.

     15. Нормативно-правовими актами суб'єктiв державного фiнансового монiторингу, що вiдповiдно до цього Закону виконують функцiї державного регулювання i нагляду за вiдповiдними суб'єктами первинного фiнансового монiторингу, може визначатися скорочений перелiк iдентифiкацiйних даних, що з'ясовуються суб'єктами первинного фiнансового монiторингу, у разi:

     встановлення дiлових вiдносин або проведення фiнансової операцiї, якщо клiєнтом виступає орган державної влади, фонд соцiального страхування, пiдприємство, що повнiстю перебуває в державнiй власностi, мiжнародна установа чи органiзацiя (їх представництво), в яких бере участь Україна вiдповiдно до мiжнародних договорiв України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, а також мiжнародних договорiв України, що не пiдлягають ратифiкацiї;

     проведення фiнансової операцiї на органiзованому ринку;

(абзац третiй частини п'ятнадцятої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     проведення страхового вiдшкодування або страхової виплати за договором мiжнародного обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi;

     встановлення дiлових вiдносин або проведення фiнансової операцiї, якщо клiєнтом виступає установа, орган, офiс або агентство Європейського Союзу;

     встановлення дiлових вiдносин або проведення фiнансової операцiї, якщо клiєнтом виступає дипломатичне представництво iноземної держави, акредитоване в Українi в установленому порядку;

     встановлення дiлових вiдносин з клiєнтом, який є емiтентом, що вiдповiдно до законодавства або у зв'язку iз здiйсненням публiчної пропозицiї акцiй чи у зв'язку iз допуском його акцiй до торгiв зобов'язаний публiчно розкривати вiдомостi про кiнцевих бенефiцiарних власникiв, або є дочiрнiм пiдприємством чи представництвом такого емiтента.

     Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу зобов'язаний встановити iдентифiкацiйнi данi, передбаченi частинами восьмою - дев'ятою цiєї статтi, у разi наявностi в нього пiдозр щодо клiєнтiв, передбачених цiєю частиною.

     Положення, передбаченi цiєю частиною, не можуть бути застосованi в разi наявностi у суб'єкта первинного фiнансового монiторингу пiдозр.

     16. Суб'єкти державного фiнансового монiторингу, що вiдповiдно до цього Закону виконують функцiї державного регулювання i нагляду за суб'єктами первинного фiнансового монiторингу, встановлюють особливостi та надiйнi джерела для здiйснення належної перевiрки клiєнтiв для вiдповiдних суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, а також особливостi встановлення вигодоодержувачiв (вигодонабувачiв) за фiнансовими операцiями.

     17. Нормативно-правовими актами суб'єктiв державного фiнансового монiторингу, що вiдповiдно до цього Закону виконують функцiї державного регулювання i нагляду за суб'єктами первинного фiнансового монiторингу, визначаються:

     порядок здiйснення агентом iдентифiкацiї та верифiкацiї клiєнтiв;

     порядок використання iнформацiї щодо iдентифiкацiї, верифiкацiї клiєнтiв, встановлення їх кiнцевих бенефiцiарних власникiв та вжиття заходiв з верифiкацiї їх особи, а також iнформацiї щодо мети та характеру майбутнiх дiлових вiдносин, отриманої вiд третьої особи, яка є суб'єктом первинного фiнансового монiторингу вiдповiдно до вимог цього Закону або вживає подiбнi за змiстом заходи, пiдлягає вiдповiдному нагляду вiдповiдно до законодавства країни реєстрацiї такого суб'єкта та дiє вiд свого iменi.

     Використання агента для здiйснення iдентифiкацiї та верифiкацiї клiєнтiв можливе тiльки за умови укладення письмового договору мiж суб'єктом первинного фiнансового монiторингу та агентом.

     Суб'єктам первинного фiнансового монiторингу забороняється використовувати iнформацiю, отриману вiдповiдно до абзацу третього цiєї частини вiд третьої особи, що утворена i дiє вiдповiдно до законодавства держави (юрисдикцiї), що не виконує або неналежним чином виконує рекомендацiї мiжнародних, мiжурядових органiзацiй, задiяних у сферi боротьби з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванням тероризму чи фiнансуванням розповсюдження зброї масового знищення, крiм випадкiв, якщо використання iнформацiї здiйснюється в межах групи з дотриманням єдиних правил фiнансового монiторингу.

     У разi здiйснення агентом iдентифiкацiї та верифiкацiї клiєнтiв, а також у разi використання суб'єктом первинного фiнансового монiторингу iнформацiї, отриманої вiд третьої особи вiдповiдно до абзацу третього цiєї частини, вiдповiдальнiсть за здiйснення належної перевiрки клiєнта несе такий суб'єкт первинного фiнансового монiторингу.

     18. У разi якщо клiєнт (особа) дiє як представник iншої особи чи вiд iменi або в iнтересах iншої особи, суб'єкт первинного фiнансового монiторингу зобов'язаний згiдно з вимогами цiєї статтi та положеннями iнших законiв, що регулюють процедуру iдентифiкацiї, iдентифiкувати також особу, вiд iменi або в iнтересах якої проводиться фiнансова операцiя, та встановити її кiнцевого бенефiцiарного власника або встановити вигодоодержувача (вигодонабувача) за фiнансовою операцiєю, крiм здiйснення фiнансових операцiй на пiдставi кореспондентських вiдносин, передбачених абзацами другим - четвертим пункту 32 частини першої статтi 1 цього Закону.

     19. У разi якщо особа дiє як представник клiєнта, суб'єкт первинного фiнансового монiторингу повинен перевiрити на пiдставi офiцiйних документiв наявнiсть у цiєї особи вiдповiдних повноважень, а також здiйснити iдентифiкацiю та верифiкацiю такої особи.

     20. У випадках, передбачених абзацом четвертим частини третьої цiєї статтi, належна перевiрка здiйснюється суб'єктом первинного фiнансового монiторингу в порядку, визначеному статтею 14 цього Закону.

     Стаття 12. Посиленi заходи належної перевiрки клiєнта

     1. Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу зобов'язаний здiйснювати посиленi заходи належної перевiрки щодо клiєнтiв, ризик дiлових вiдносин з якими (ризик фiнансової операцiї без встановлення дiлових вiдносин яких) є високим.

     2. Суб'єкти державного фiнансового монiторингу, що вiдповiдно до цього Закону виконують функцiї державного регулювання i нагляду за вiдповiдними суб'єктами первинного фiнансового монiторингу, можуть визначати обставини, за яких здiйснюються посиленi заходи належної перевiрки, та дiї, що повиннi вживатися суб'єктами первинного фiнансового монiторингу за таких обставин.

     3. Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу зобов'язаний, наскiльки це можливо, проводити аналiз та вивчення пiдстав i цiлей усiх фiнансових операцiй, що вiдповiдають хоча б однiй iз таких ознак:

     є складними фiнансовими операцiями;

     є незвично великими фiнансовими операцiями;

     проведенi у незвичний спосiб;

     не мають очевидної економiчної чи законної мети.

     Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу повинен пiдвищити ступiнь i характер монiторингу дiлових вiдносин з метою визначення, чи є такi фiнансовi операцiї або дiї клiєнта пiдозрiлими.

     4. Страховики (перестраховики), страховi (перестраховi) брокери при визначеннi потреби у здiйсненнi посилених заходiв належної перевiрки клiєнтiв повиннi враховувати вигодоодержувача (вигодонабувача) за договором (страховим полiсом, свiдоцтвом, сертифiкатом) страхування життя як один iз критерiїв ризику. Якщо вигодоодержувач (вигодонабувач) за договором (страховим полiсом, свiдоцтвом, сертифiкатом) страхування життя, який є юридичною особою, трастом або iншим подiбним правовим утворенням, становить високий ризик, посиленi заходи належної перевiрки клiєнта на час виплати повиннi включати iдентифiкацiю та верифiкацiю кiнцевого бенефiцiарного власника такого вигодоодержувача (вигодонабувача) (у разi його наявностi).

     Стаття 13. Спрощенi заходи належної перевiрки

     1. Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу має право здiйснювати спрощенi заходи належної перевiрки щодо клiєнтiв, ризик дiлових вiдносин з якими (ризик фiнансової операцiї без встановлення дiлових вiдносин яких) є низьким.

     2. При прийняттi рiшення про здiйснення спрощених заходiв належної перевiрки суб'єкт первинного фiнансового монiторингу зобов'язаний пересвiдчитися, що ризик дiлових вiдносин з клiєнтом (ризик фiнансової операцiї без встановлення дiлових вiдносин) є низьким.

     3. У разi здiйснення спрощених заходiв належної перевiрки суб'єкт первинного фiнансового монiторингу зобов'язаний проводити монiторинг дiлових вiдносин та фiнансових операцiй клiєнта, що здiйснюються у процесi таких вiдносин, достатнiй для того, щоб мати можливiсть виявляти фiнансовi операцiї, якi не вiдповiдають фiнансовому стану та/або змiсту дiяльностi клiєнта.

     4. Критерiї ризику, якi мають враховуватися, та дiї, що повиннi проводитися у ситуацiях, коли здiйснюються спрощенi заходи належної перевiрки, визначають суб'єкти державного фiнансового монiторингу, якi вiдповiдно до цього Закону виконують функцiї державного регулювання i нагляду за суб'єктами первинного фiнансового монiторингу.

     Стаття 14. Iнформацiя, яка супроводжує переказ коштiв або вiртуальних активiв

     1. Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу, що надає послуги переказу коштiв платнику (iнiцiатору переказу), повинен забезпечити, щоб усi перекази супроводжувалися:

     1) iнформацiєю про платника (iнiцiатора переказу):

     а) фiзичну особу (фiзичну особу - пiдприємця) - прiзвище, iм'я та (за наявностi) по батьковi; номер рахунка/електронного гаманця, на якому зберiгаються електроннi грошi (далi - електронний гаманець), з якого списуються кошти, а в разi вiдсутностi рахунка - унiкальний облiковий номер фiнансової операцiї, який дає змогу здiйснити вiдстеження операцiї (далi - унiкальний облiковий номер фiнансової операцiї); мiсце проживання (або мiсце перебування фiзичної особи - резидента чи мiсце тимчасового перебування фiзичної особи - нерезидента в Українi) або номер (та за наявностi - серiю) паспорта громадянина України (або iншого документа, що посвiдчує особу та вiдповiдно до законодавства України може бути використаним на територiї України для укладення правочинiв), або реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв, або дату i мiсце народження;

     б) юридичну особу - повне найменування; мiсцезнаходження або iдентифiкацiйний код згiдно з Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України (для резидентiв), номер рахунка/електронного гаманця, з якого списуються кошти, а в разi вiдсутностi рахунка - унiкальний облiковий номер фiнансової операцiї;

     в) траст або iнше подiбне правове утворення - повне найменування; мiсцезнаходження, номер рахунка/електронного гаманця, з якого списуються кошти, а в разi вiдсутностi рахунка - унiкальний облiковий номер фiнансової операцiї;

     2) iнформацiєю про отримувача переказу коштiв:

     а) фiзичну особу (фiзичну особу - пiдприємця) - прiзвище, iм'я та (за наявностi) по батьковi, номер рахунка/електронного гаманця, на який зараховуються кошти, а в разi вiдсутностi рахунка - унiкальний облiковий номер фiнансової операцiї;

     б) юридичну особу - повне найменування, номер рахунка/електронного гаманця, на який зараховуються кошти, а в разi вiдсутностi рахунка - унiкальний облiковий номер фiнансової операцiї;

     в) траст або iнше подiбне правове утворення - повне найменування, номер рахунка/електронного гаманця, на який зараховуються кошти, а в разi вiдсутностi рахунка - унiкальний облiковий номер фiнансової операцiї.

     Зазначенi у частинi першiй цiєї статтi вимоги можуть не застосовуватися у випадках, визначених частинами третьою i четвертою цiєї статтi.

     2. Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу, що надає послуги переказу коштiв платнику (iнiцiатору переказу), здiйснює належну перевiрку до проведення переказу шляхом верифiкацiї платника (iнiцiатора переказу) в частинi даних, наведених у пунктi 1 частини першої цiєї статтi, на пiдставi офiцiйних документiв або iнформацiї, отриманої з офiцiйних та/або надiйних джерел.

     3. У разi iнiцiювання переказу в межах України з використанням електронних платiжних засобiв, електронних грошей, вiртуальних активiв на суму, що є меншою нiж 30 тисяч гривень, або суму, еквiвалентну зазначенiй сумi, в тому числi в iноземнiй валютi, та вiдсутностi ознак пов'язаностi такої фiнансової операцiї з iншими фiнансовими операцiями, що в сумi перевищують 30 тисяч гривень, такий переказ повинен супроводжуватися як мiнiмум номером рахунка/електронного гаманця або унiкальним номером електронного платiжного засобу платника (iнiцiатора переказу)/наперед оплаченої картки багатоцiльового використання та номером рахунка або унiкальним номером електронного платiжного засобу отримувача/наперед оплаченої картки багатоцiльового використання, а в разi вiдсутностi рахунка/електронного гаманця - унiкальним облiковим номером фiнансової операцiї.

     При цьому суб'єкт первинного фiнансового монiторингу, що надає послуги переказу коштiв платнику (iнiцiатору переказу), протягом трьох робочих днiв з дня надходження запиту вiд посередника з переказу коштiв або суб'єкта первинного фiнансового монiторингу, що надає послуги переказу коштiв отримувачу, зобов'язаний на їх запит надати:

     1) iнформацiю про платника (iнiцiатора переказу):

     а) фiзичну особу (фiзичну особу - пiдприємця) - прiзвище, iм'я та (за наявностi) по батьковi або номер її рахунка/електронного гаманця, з якого списуються кошти, або унiкальний номер електронного платiжного засобу/наперед оплаченої картки багатоцiльового використання, а в разi вiдсутностi рахунка/електронного гаманця - унiкальний облiковий номер фiнансової операцiї;

     б) юридичну особу - повне найменування, номер рахунка/електронного гаманця, з якого списуються кошти, або унiкальний номер електронного платiжного засобу/наперед оплаченої картки багатоцiльового використання, а в разi вiдсутностi рахунка/електронного гаманця - унiкальний облiковий номер фiнансової операцiї;

     в) траст або iнше подiбне правове утворення - повне найменування, номер рахунка/електронного гаманця, з якого списуються кошти, а в разi вiдсутностi рахунка/електронного гаманця - унiкальний облiковий номер фiнансової операцiї;

     2) iнформацiю про отримувача переказу коштiв:

     а) фiзичну особу (фiзичну особу - пiдприємця) - прiзвище, iм'я та (за наявностi) по батьковi, номер рахунка/електронного гаманця, на який зараховуються кошти, або унiкальний номер електронного платiжного засобу/наперед оплаченої картки багатоцiльового використання, а в разi вiдсутностi рахунка/електронного гаманця - унiкальний облiковий номер фiнансової операцiї;

     б) юридичну особу - повне найменування, номер рахунка/електронного гаманця, на який зараховуються кошти, або унiкальний номер електронного платiжного засобу/наперед оплаченої картки багатоцiльового використання, а в разi вiдсутностi рахунка/електронного гаманця - унiкальний облiковий номер фiнансової операцiї;

     в) траст або iнше подiбне правове утворення - повне найменування, номер рахунка/електронного гаманця, на який зараховуються кошти, а в разi вiдсутностi рахунка/електронного гаманця - унiкальний облiковий номер фiнансової операцiї.

     Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу, що надає послуги переказу коштiв платнику (iнiцiатору переказу), може не здiйснювати верифiкацiї платника (iнiцiатора переказу) вiдповiдно до частини другої цiєї статтi, крiм випадкiв, якщо:

     виникає пiдозра, що фiнансова операцiя або сукупнiсть пов'язаних мiж собою фiнансових операцiй можуть бути пов'язанi з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванням тероризму або фiнансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

     суб'єкт первинного фiнансового монiторингу, що надає послуги з переказу коштiв платнику (iнiцiатору переказу), отримує вiд платника (iнiцiатора переказу) електроннi грошi для їх обмiну/погашення на безготiвковi кошти з метою їх подальшого переказу.

     4. У разi iнiцiювання переказу за межi України, у тому числi з використанням вiртуальних активiв, на суму, що є меншою нiж 30 тисяч гривень, або суму, еквiвалентну зазначенiй сумi, в тому числi в iноземнiй валютi, та вiдсутностi ознак пов'язаностi такої фiнансової операцiї з iншими фiнансовими операцiями, що в сумi перевищують 30 тисяч гривень, такий переказ повинен супроводжуватися як мiнiмум:

     1) iнформацiєю про платника (iнiцiатора переказу):

     а) фiзичну особу (фiзичну особу - пiдприємця) - прiзвище, iм'я та (за наявностi) по батьковi; номер її рахунка, з якого списуються кошти, а в разi вiдсутностi рахунка - унiкальний облiковий номер фiнансової операцiї;

     б) юридичну особу - повне найменування, номер рахунка, з якого списуються кошти, а в разi вiдсутностi рахунка - унiкальний облiковий номер фiнансової операцiї;

     в) траст або iнше подiбне правове утворення - повне найменування, номер рахунка, з якого списуються кошти, а в разi вiдсутностi рахунка - унiкальний облiковий номер фiнансової операцiї;

     2) iнформацiєю про отримувача переказу коштiв:

     а) фiзичну особу (фiзичну особу - пiдприємця) - прiзвище, iм'я та (за наявностi) по батьковi, номер рахунка, на який зараховуються кошти, а в разi вiдсутностi рахунка - унiкальний облiковий номер фiнансової операцiї;

     б) юридичну особу - повне найменування, номер рахунка, на який зараховуються кошти, а в разi вiдсутностi рахунка - унiкальний облiковий номер фiнансової операцiї;

     в) траст або iнше подiбне правове утворення - повне найменування, номер рахунка, на який зараховуються кошти, а в разi вiдсутностi рахунка - унiкальний облiковий номер фiнансової операцiї.

     Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу, що надає послуги переказу коштiв платнику (iнiцiатору переказу), може не здiйснювати верифiкацiї платника (iнiцiатора переказу) вiдповiдно до частини другої цiєї статтi, крiм випадкiв, якщо:

     виникає пiдозра, що фiнансова операцiя або сукупнiсть пов'язаних мiж собою фiнансових операцiй можуть бути пов'язанi з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванням тероризму або фiнансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

     суб'єкт первинного фiнансового монiторингу, що надає послуги з переказу коштiв платнику (iнiцiатору переказу), отримує вiд платника (iнiцiатора переказу) кошти у готiвковiй формi для здiйснення переказу або електроннi грошi для їх обмiну/погашення на безготiвковi кошти з метою їх подальшого переказу.

     5. Суб'єкту первинного фiнансового монiторингу, що надає послуги переказу коштiв платнику (iнiцiатору переказу), забороняється здiйснювати переказ коштiв у разi вiдсутностi iнформацiї, якою повинна супроводжуватися фiнансова операцiя з переказу коштiв у випадках, передбачених вiдповiдно частинами першою, третьою та четвертою цiєї статтi.

     6. Посередник з переказу коштiв/суб'єкт первинного фiнансового монiторингу, що надає послуги переказу коштiв отримувачу, зобов'язаний:

     1) запровадити процедури з метою перевiрки, що данi про платника (iнiцiатора переказу) i отримувача переказу заповненi з використанням знакiв та символiв, що допускаються правилами вiдповiдної платiжної системи (у разi наявностi таких вимог платiжної системи);

     2) запровадити процедури монiторингу переказiв, включаючи, у разi необхiдностi, монiторинг у реальному часi або монiторинг за фактом виконання переказу з метою виявлення вiдсутностi iнформацiї про платника (iнiцiатора переказу) та/або отримувача переказу у випадках, передбачених цiєю статтею.

     7. Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу, що надає послуги переказу коштiв отримувачу, здiйснює належну перевiрку до зарахування переказу на рахунок отримувача або видачi йому у готiвковiй формi шляхом верифiкацiї отримувача в частинi даних, наведених у пунктi 2 частини першої цiєї статтi, на пiдставi офiцiйних документiв або iнформацiї, отриманої з офiцiйних та/або надiйних джерел, з урахуванням особливостей, визначених частиною восьмою цiєї статтi.

     8. У разi виплати переказу на суму, що є меншою нiж 30 тисяч гривень, або суму, еквiвалентну зазначенiй сумi, в тому числi в iноземнiй валютi, та вiдсутностi ознак пов'язаностi такої фiнансової операцiї з iншими фiнансовими операцiями, що в сумi перевищують 30 тисяч гривень, суб'єкт первинного фiнансового монiторингу, що надає послуги переказу коштiв отримувачу, може не здiйснювати верифiкацiї отримувача вiдповiдно до частини сьомої цiєї статтi, крiм випадкiв, якщо:

     виникає пiдозра, що фiнансова операцiя або сукупнiсть пов'язаних мiж собою фiнансових операцiй можуть бути пов'язанi з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванням тероризму або фiнансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

     суб'єкт первинного фiнансового монiторингу, що надає послуги з переказу коштiв отримувачу, здiйснює виплату переказу в готiвковiй формi або за дорученням отримувача здiйснює придбання електронних грошей.

     9. Верифiкацiя платника (iнiцiатора переказує/отримувача може не здiйснюватись, якщо платник (iнiцiатор переказу)/отримувач був iдентифiкований та верифiкований ранiше у порядку, визначеному статтею 11 цього Закону.

     10. Посередник з переказу коштiв/суб'єкт первинного фiнансового монiторингу, що надає послуги переказу коштiв отримувачу, повинен запровадити процедури на основi ризик-орiєнтованого пiдходу щодо прийняття рiшення про здiйснення, вiдхилення чи зупинення переказу коштiв, що не мiстить iнформацiї, передбаченої цiєю статтею, та вжиття вiдповiдних заходiв.

     11. Якщо посередник з переказу коштiв пiд час отримання переказу виявив факт вiдсутностi даних про платника (iнiцiатора переказу) та/або отримувача, передбачених цiєю статтею, або такi данi заповненнi з використанням символiв, що не допускаються правилами вiдповiдної платiжної системи, посередник з переказу коштiв повинен прийняти рiшення на основi ризик-орiєнтованого пiдходу щодо вiдхилення такого переказу або подання запиту на отримання необхiдної iнформацiї до чи пiсля здiйснення переказу коштiв.

     12. Якщо суб'єкт первинного фiнансового монiторингу, що надає послуги переказу коштiв отримувачу, пiд час отримання переказу виявив факт вiдсутностi даних про платника (iнiцiатора переказу) та/або отримувача, передбачених цiєю статтею, або такi данi заповненнi з використанням символiв, що не допускаються правилами вiдповiдної платiжної системи, суб'єкт первинного фiнансового монiторингу, що надає послуги переказу коштiв отримувачу, повинен прийняти рiшення на основi ризик-орiєнтованого пiдходу щодо вiдхилення такого переказу або подання запиту на отримання необхiдної iнформацiї до чи пiсля здiйснення зарахування коштiв на рахунок отримувача або їх видачi отримувачу в готiвковiй формi.

     13. Якщо суб'єкт первинного фiнансового монiторингу, що надає послуги переказу коштiв платнику (iнiцiатору переказу)/посередник з переказу коштiв неодноразово не надає на запит iнформацiю про платника (iнiцiатора переказу)/отримувача, суб'єкт первинного фiнансового монiторингу, що направляв запит, повинен вжити належних заходiв, зокрема, надсилання попередження з встановленням кiнцевих строкiв про надання запитуваної iнформацiї або про вiдхилення будь-яких майбутнiх переказiв, або про обмеження (розiрвання) дiлових вiдносин з вiдповiдним суб'єктом первинного фiнансового монiторингу.

     14. Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу, що надає послуги переказу коштiв отримувачу/посередник з переказу коштiв зобов'язаний iнформувати Нацiональний банк України щодо фактiв вiдсутностi iнформацiї про платника (iнiцiатора переказу)/отримувача переказу у порядку, встановленому Нацiональним банком України.

     15. Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу, що надає послуги переказу коштiв отримувачу/посередник з переказу коштiв повинен враховувати факт вiдсутностi iнформацiї про платника (iнiцiатора переказу)/отримувача переказу пiд час аналiзу фiнансових операцiй та в разi наявностi пiдозри повiдомити спецiально уповноважений орган у строки, визначенi цим Законом.

     16. Посередник з переказу коштiв повинен пiд час здiйснення переказу забезпечити збереження i передачу всiєї отриманої iнформацiї про платника i отримувача переказу.

     17. Вимоги цiєї статтi поширюються на фiнансовi операцiї з переказу, що здiйснюються з використанням електронних грошей.

     18. Вимоги цiєї статтi не поширюються на випадки здiйснення:

     1) операцiй зняття коштiв з власного рахунка;

     2) переказу коштiв з метою сплати податкiв, зборiв, платежiв, зборiв на обов'язкове державне пенсiйне та соцiальне страхування, штрафних санкцiй та пенi за порушення законодавства до державного i мiсцевих бюджетiв, Пенсiйного фонду, на рахунки органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування або переказу коштiв за житлово-комунальнi послуги;

     3) переказу коштiв, коли платник (iнiцiатор переказу) i отримувач є суб'єктами первинного фiнансового монiторингу, що надають послуги з переказу коштiв, а також дiють вiд власного iменi та за власний рахунок;

     4) переказу коштiв, у разi якщо використовуються електроннi платiжнi засоби або електроннi грошi для оплати товарiв чи послуг i номер електронного платiжного засобу та/або наперед оплаченої картки багатоцiльового використання супроводжує переказ на всьому шляху руху коштiв;

     5) переказу коштiв на суму, що є меншою нiж 30 тисяч гривень, або суму, еквiвалентну зазначенiй сумi, в тому числi в iноземнiй валютi, для зарахування на рахунок отримувача виключно з метою оплати вартостi товарiв, робiт, послуг, погашення заборгованостi за кредитом за умови, що суб'єкт первинного фiнансового монiторингу, що надає послуги з переказу коштiв отримувачу, може здiйснити вiдстеження через отримувача за допомогою унiкального облiкового номера фiнансової операцiї переказу коштiв та визначити особу, яка уклала договiр з отримувачем про поставку товарiв, виконання робiт, надання послуг, надання кредиту;

     6) переказу коштiв мiж платником (iнiцiатором переказу) i отримувачем платежу, що проводиться через посередника, уповноваженого вести переговори та укладати договiр купiвлi-продажу товарiв або послуг вiд iменi платника (iнiцiатора переказу) або отримувача;

     7) операцiї iз забезпечення проведення переказу коштiв, що здiйснюються операторами послуг платiжної iнфраструктури;

     8) переказу коштiв готiвкою в межах України у сумi, що є меншою нiж 5 тисяч гривень, та вiдсутностi ознак пов'язаностi такої фiнансової операцiї з iншими фiнансовими операцiями, що в сумi перевищують 5 тисяч гривень.

     19. Iншi випадки, за яких вимоги цiєї статтi не застосовуються, можуть встановлюватися нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.

     Стаття 15. Вiдмова вiд встановлення (пiдтримання) дiлових вiдносин, проведення фiнансової операцiї

     1. Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу зобов'язаний вiдмовитися вiд встановлення (пiдтримання) дiлових вiдносин/вiдмовити клiєнту у вiдкриттi рахунка (обслуговуваннi), у тому числi шляхом розiрвання дiлових вiдносин, закриття рахунка/вiдмовитися вiд проведення фiнансової операцiї у разi:

     якщо здiйснення iдентифiкацiї та/або верифiкацiї клiєнта, а також встановлення даних, що дають змогу встановити кiнцевих бенефiцiарних власникiв, є неможливим або якщо у суб'єкта первинного фiнансового монiторингу виникає сумнiв стосовно того, що особа виступає вiд власного iменi;

     встановлення клiєнту неприйнятно високого ризику або ненадання клiєнтом необхiдних для здiйснення належної перевiрки клiєнта документiв чи вiдомостей;

     подання клiєнтом чи його представником суб'єкту первинного фiнансового монiторингу недостовiрної iнформацiї або подання iнформацiї з метою введення в оману суб'єкта первинного фiнансового монiторингу;

     виявлення у порядку, встановленому вiдповiдним суб'єктом державного фiнансового монiторингу, що банк або iнша фiнансова установа, з якою встановленi кореспондентськi вiдносини, є банком-оболонкою та/або пiдтримує кореспондентськi вiдносини з банком-оболонкою;

     якщо здiйснення iдентифiкацiї особи, вiд iменi або в iнтересах якої проводиться фiнансова операцiя, та встановлення її кiнцевого бенефiцiарного власника або вигодоодержувача (вигодонабувача) за фiнансовою операцiєю є неможливим.

     Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу має право вiдмовитися вiд проведення пiдозрiлої фiнансової операцiї.

     У випадках, передбачених цiєю частиною, суб'єкт первинного фiнансового монiторингу зобов'язаний протягом одного робочого дня, але не пiзнiше наступного робочого дня з дня вiдмови, повiдомити спецiально уповноваженому органу про спроби проведення фiнансових операцiй та про осiб, якi мають або мали намiр вiдкрити рахунок/встановити дiловi вiдносини та/або провести фiнансовi операцiї або з якими розiрвано дiловi вiдносини (закрито рахунок) на пiдставi цiєї статтi, а також про проведення фiнансових операцiй щодо зарахування коштiв, якi надiйшли на рахунок такого клiєнта, та про фiнансовi операцiї, в проведеннi яких було вiдмовлено.

     2. Суб'єкти первинного фiнансового монiторингу мають право здiйснювати обмiн iнформацiєю про осiб, яким було вiдмовлено у встановленнi (пiдтриманнi) дiлових вiдносин (у тому числi шляхом розiрвання дiлових вiдносин, закриття рахунка), вiдкриттi рахунка або проведеннi фiнансової операцiї.

     3. Суб'єкти державного фiнансового монiторингу, якi вiдповiдно до цього Закону виконують функцiї державного регулювання i нагляду за суб'єктами первинного фiнансового монiторингу, можуть встановлювати особливостi та порядок вiдмови суб'єкта первинного фiнансового монiторингу вiд встановлення (пiдтримання) дiлових вiдносин, вiдмови в обслуговуваннi або проведеннi фiнансової операцiї, а також порядок та обсяги обмiну iнформацiєю про такi вiдмови залежно вiд специфiки дiяльностi суб'єкта первинного фiнансового монiторингу.

     4. Суб'єктам первинного фiнансового монiторингу забороняється (за винятком випадкiв, передбачених резолюцiями Ради Безпеки ООН) встановлювати дiловi вiдносини та проводити видатковi фiнансовi операцiї, надавати фiнансовi та iншi пов'язанi послуги прямо або опосередковано з клiєнтами, якi є:

     1) особами та/або органiзацiями, яких включено до перелiку осiб;

     2) особами та/або органiзацiями, якi дiють вiд iменi та за дорученням осiб та/або органiзацiй, яких включено до перелiку осiб;

     3) особами та/або органiзацiями, якими прямо або опосередковано володiють чи кiнцевими бенефiцiарними власниками яких є особи та/або органiзацiї, яких включено до перелiку осiб.

     Заборони, передбаченi цiєю частиною, застосовуються також у разi, якщо суб'єкту первинного фiнансового монiторингу вiдомо, що контрагентом фiнансової операцiї або фiнансовою установою, яка забезпечує здiйснення фiнансової операцiї, є особи, визначенi в цiй частинi.

     Про спроби встановлення дiлових вiдносин та проведення видаткових фiнансових операцiй, отримання фiнансових та iнших пов'язаних послуг прямо або опосередковано такими особами суб'єкти первинного фiнансового монiторингу зобов'язанi негайно повiдомити спецiально уповноваженому органу.

     Мiнiстерство закордонних справ України з урахуванням вимог вiдповiдних резолюцiй Ради Безпеки ООН забезпечує оприлюднення iнформацiї про випадки, у яких не дiють заборони, передбаченi цiєю частиною.

     5. У разi виявлення суб'єктом первинного фiнансового монiторингу за результатами внесення змiн до перелiку осiб особи клiєнта (з яким установленi дiловi вiдносини), яку включено до зазначеного перелiку, суб'єкт первинного фiнансового монiторингу зобов'язаний негайно повiдомити спецiально уповноваженому органу про таку особу та здiйснити негайно, без попереднього повiдомлення такої особи, замороження активiв, пов'язаних з тероризмом та його фiнансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фiнансуванням.

     Стаття 16. Подання iнформацiї з питань фiнансового монiторингу

     1. Порядок реєстрацiї та подання спецiально уповноваженому органу iнформацiї про фiнансовi операцiї, що пiдлягають фiнансовому монiторингу, iншої iнформацiї, що може бути пов'язана з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванням тероризму чи фiнансуванням розповсюдження зброї масового знищення, встановлюється:

     Нацiональним банком України - для суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, державне регулювання та нагляд за якими здiйснює Нацiональний банк України вiдповiдно до статтi 18 цього Закону;

     Кабiнетом Мiнiстрiв України - для iнших суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу.

     2. Подання iнформацiї суб'єктом первинного фiнансового монiторингу спецiально уповноваженому органу, суб'єкту державного фiнансового монiторингу в установленому законодавством порядку не є порушенням порядку розкриття iнформацiї з обмеженим доступом.

     Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу, його посадовi особи та iншi працiвники, лiквiдатор, уповноважена особа Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб не несуть дисциплiнарної, адмiнiстративної, цивiльно-правової та кримiнальної вiдповiдальностi за подання iнформацiї спецiально уповноваженому органу, суб'єкту державного фiнансового монiторингу, якщо вони дiяли в межах цього Закону.

     3. Державнi органи, що провадять дiяльнiсть у сферi запобiгання та протидiї (крiм Нацiонального банку України), у разi виявлення пiд час виконання своїх функцiй фiнансових операцiй, стосовно яких є пiдозра, зобов'язанi повiдомити спецiально уповноваженому органу про такi фiнансовi операцiї та їх учасникiв.

     Порядок та вимоги щодо надання iнформацiї у таких випадках встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     4. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, подає до спецiально уповноваженого органу iнформацiю про виявленi факти незаконного перемiщення через митний кордон України готiвки, обiгових грошово-кредитних документiв, дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного камiння та виробiв з них, а також культурних цiнностей на суму, що дорiвнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статтi 20 цього Закону.

     5. Державнi органи (крiм Нацiонального банку України) та органи мiсцевого самоврядування, державнi реєстратори зобов'язанi надавати спецiально уповноваженому органу iнформацiю (копiї документiв), вiдомостi з iнформацiйних i довiдкових систем, реєстрiв та банкiв даних, необхiднi для виконання покладених на нього завдань, та/або доступ до своїх iнформацiйних ресурсiв (баз даних) для забезпечення функцiонування єдиної державної iнформацiйної системи у сферi запобiгання та протидiї.

     Обсяг, порядок подання такої iнформацiї та надання доступу до неї визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     6. Надання державними органами, органами мiсцевого самоврядування, Нацiональним банком України, державними реєстраторами спецiально уповноваженому органу, суб'єктам первинного фiнансового монiторингу iнформацiї вiдповiдно до вимог цього Закону не є порушенням порядку розкриття iнформацiї з обмеженим доступом.

     Посадовi особи та iншi працiвники державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, Нацiонального банку України та державнi реєстратори не несуть дисциплiнарної, адмiнiстративної, цивiльно-правової та кримiнальної вiдповiдальностi за подання iнформацiї спецiально уповноваженому органу вiдповiдно до вимог цього Закону.

     7. Суб'єкти господарювання, пiдприємства, установи та органiзацiї незалежно вiд форми власностi, що не є суб'єктами первинного фiнансового монiторингу, зобов'язанi вiдповiдно до пункту 2 частини першої статтi 27 цього Закону надавати на запит спецiально уповноваженого органу iнформацiю, пов'язану з проведенням аналiзу фiнансових операцiй, що стали об'єктом фiнансового монiторингу, про осiб, якi брали участь в їх здiйсненнi, довiдки та копiї документiв (у тому числi тих, що мiстять iнформацiю з обмеженим доступом), необхiднi для виконання цим органом покладених на нього завдань у сферi запобiгання та протидiї.

     Обсяг та порядок надання такої iнформацiї визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     8. Надання посадовими особами та iншими працiвниками суб'єктiв господарювання, пiдприємств, установ та органiзацiй спецiально уповноваженому органу iнформацiї вiдповiдно до вимог цього Закону не є порушенням порядку розкриття iнформацiї з обмеженим доступом.

     Посадовi особи та iншi працiвники суб'єктiв господарювання, пiдприємств, установ та органiзацiй не несуть дисциплiнарної, адмiнiстративної, цивiльно-правової та кримiнальної вiдповiдальностi за надання спецiально уповноваженому органу iнформацiї згiдно з вимогами цього Закону.

     9. Неправомiрна вiдмова в наданнi iнформацiї (довiдок та копiй документiв), несвоєчасне її надання або надання недостовiрної iнформацiї тягнуть за собою вiдповiдальнiсть посадових осiб державних органiв та органiв мiсцевого самоврядування, посадових осiб суб'єктiв господарювання, пiдприємств, установ, органiзацiй незалежно вiд форми власностi, що не є суб'єктами первинного фiнансового монiторингу, вiдповiдно до закону.

     10. Обмiн iнформацiєю, що є таємницею фiнансового монiторингу, її розкриття та захист здiйснюються вiдповiдно до закону.

     Суб'єктам первинного фiнансового монiторингу, працiвникам суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, лiквiдатору, уповноваженiй особi Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб, працiвникам суб'єктiв державного фiнансового монiторингу та iнших державних органiв, якi подали спецiально уповноваженому органу iнформацiю про фiнансову операцiю та її учасникiв, забороняється повiдомляти про це особам, якi брали (беруть) участь у її здiйсненнi, та будь-яким третiм особам, крiм випадкiв, визначених цим Законом.

     У разi якщо нотарiуси, адвокати, адвокатськi бюро та об'єднання, особи, якi надають юридичнi послуги, намагаються вiдмовити клiєнта вiд здiйснення дiяльностi з порушенням законодавства, це не є порушенням обмежень, зазначених в абзацi другому цiєї частини.

     Обмеження щодо надання iнформацiї, встановленi абзацом другим цiєї частини, не поширюються на випадки розкриття iнформацiї суб'єктам державного фiнансового монiторингу, якi вiдповiдно до цього Закону виконують функцiї державного регулювання i нагляду за вiдповiдними суб'єктами первинного фiнансового монiторингу, в рамках здiйснення нагляду у сферi запобiгання та протидiї, а також правоохоронним органам вiдповiдно до закону.

     Обмеження також не поширюються на випадки обмiну iнформацiєю з метою проведення первинного фiнансового монiторингу мiж суб'єктами первинного фiнансового монiторингу та їх фiлiями або дочiрнiми компанiями з контролюючою участю, розташованими в iнших країнах, за умови, що такi фiлiї чи дочiрнi компанiї з контролюючою участю дотримуються єдиних полiтик та процедур з питань фiнансового монiторингу, в тому числi процедур обмiну iнформацiєю в межах групи.

     Обмеження, встановленi абзацом другим цiєї частини, не перешкоджають обмiну iнформацiєю мiж банками, мiж iншими фiнансовими установами, а також мiж суб'єктами первинного фiнансового монiторингу, визначеними пiдпунктами "а" - "д" пункту 7 частини другої статтi 6 цього Закону, у випадках, пов'язаних з одним i тим самим клiєнтом та однiєю i тiєю самою фiнансовою операцiєю, що передбачає участь двох або бiльше суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, за умови, що такi суб'єкти первинного фiнансового монiторингу є суб'єктами одного виду та виконують однаковi вимоги щодо захисту iнформацiї з обмеженим доступом.

     Суб'єктам первинного фiнансового монiторингу, працiвникам суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, лiквiдатору, уповноваженiй особi Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб, працiвникам державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, посадовим особам, працiвникам суб'єктiв господарювання, пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд форми власностi, що не є суб'єктами первинного фiнансового монiторингу, якi одержали запит спецiально уповноваженого органу щодо фiнансових операцiй, додаткової iнформацiї, iнформацiї, пов'язаної з проведенням аналiзу фiнансових операцiй, що стали об'єктом фiнансового монiторингу, про осiб, якi брали участь в їх здiйсненнi, довiдок та копiй документiв, iншої iнформацiї, що може бути пов'язана з пiдозрою у легалiзацiї (вiдмиваннi) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуваннi тероризму чи фiнансуваннi розповсюдження зброї масового знищення, або рiшення чи доручення спецiально уповноваженого органу, прийняте (надане) вiдповiдно до вимог статтi 23 чи частини третьої статтi 31 цього Закону, та/або надали вiдповiдь на такий запит, рiшення чи доручення цьому органу, забороняється повiдомляти про це осiб, якi брали (беруть) участь у здiйсненнi фiнансових операцiй, визначених у запитi, рiшеннi чи дорученнi або вiдповiдi, а також будь-яких третiх осiб, крiм випадкiв, передбачених цим Законом.

     11. Спецiально уповноважений орган забезпечує захист та зберiгання таємницi фiнансового монiторингу. Спецiально уповноваженому органу заборонено розкривати та/або передавати будь-кому iнформацiю, що є таємницею фiнансового монiторингу, а також iнформувати будь-кого про факт одержання iнформацiї про фiнансову операцiю та її учасникiв, факт надання запиту щодо фiнансових операцiй, додаткової iнформацiї, iнформацiї, пов'язаної з проведенням аналiзу фiнансових операцiй, що стали об'єктом фiнансового монiторингу, про осiб, якi брали участь в їх здiйсненнi, довiдок та копiй документiв, iншої iнформацiї, що може бути пов'язана з пiдозрою у легалiзацiї (вiдмиваннi) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуваннi тероризму чи фiнансуваннi розповсюдження зброї масового знищення, або рiшення чи доручення, прийнятого (наданого) вiдповiдно до вимог статтi 23 або частини третьої статтi 31 цього Закону, та/або отримання вiдповiдi на такий запит, рiшення чи доручення, крiм випадкiв, передбачених цим Законом. У разi надходження запиту щодо такої iнформацiї спецiально уповноважений орган повертає вiдповiднiй заiнтересованiй особi такий запит без розгляду, крiм випадку, якщо запит надiйшов у рамках перевiрки ранiше надiсланих їй узагальнених та/або додаткових узагальнених матерiалiв. За наявностi у спецiально уповноваженому органi додаткової iнформацiї, що стосується ранiше надiсланих правоохоронним органам узагальнених матерiалiв, спецiально уповноважений орган може формувати та подавати вiдповiдному правоохоронному органу додатковi узагальненi матерiали.

     Розголошення у будь-який спосiб працiвниками спецiально уповноваженого органу таємницi фiнансового монiторингу, а також факту отримання iнформацiї про фiнансову операцiю та її учасникiв, факту надання запиту, рiшення чи доручення та/або отримання вiдповiдi на такий запит, рiшення чи доручення тягне за собою вiдповiдальнiсть згiдно iз законом або за рiшенням суду.

     12. Обов'язок дотримуватися таємницi фiнансового монiторингу та не розголошувати факт надання iнформацiї спецiально уповноваженому органу, а також факт одержання та виконання запиту, рiшення чи доручення спецiально уповноваженого органу в установлених цим Законом випадках поширюється також на осiб, яким така iнформацiя стала вiдома у зв'язку з їх професiйною або службовою дiяльнiстю.

     Особи, виннi у порушеннi таємницi фiнансового монiторингу та заборони iнформувати про факт надання iнформацiї спецiально уповноваженому органу, а також факт одержання та виконання запиту, рiшення чи доручення спецiально уповноваженого органу, несуть вiдповiдальнiсть у порядку, встановленому законом.

     13. Розвiдувальним органам України заборонено передавати будь-кому iнформацiю, одержану вiд спецiально уповноваженого органу у виглядi узагальнених матерiалiв та додаткових узагальнених матерiалiв, крiм випадкiв передачi її правоохоронним органам для прийняття рiшення вiдповiдно до Кримiнального процесуального кодексу України.

     Розвiдувальнi органи України зобов'язанi повiдомляти спецiально уповноваженому органу про хiд опрацювання та вжиття вiдповiдних заходiв за результатами розгляду одержаних узагальнених матерiалiв та додаткових узагальнених матерiалiв.

     14. Iнформацiя про фiнансову операцiю, що пiдлягає фiнансовому монiторингу, отримана спецiально уповноваженим органом, облiковується цим органом. Порядок взяття на облiк iнформацiї про фiнансову операцiю, що пiдлягає фiнансовому монiторингу, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 17. Обмiн iнформацiєю з питань фiнансового монiторингу в межах групи

     1. Суб'єкти первинного фiнансового монiторингу, якi є учасниками групи, мають право з метою проведення первинного фiнансового монiторингу запитувати, отримувати i використовувати (в тому числi за допомогою єдиної для учасникiв групи iнформацiйної системи) iнформацiю i документи, наявнi в розпорядженнi iнших учасникiв цiєї групи, якi є суб'єктами первинного фiнансового монiторингу або вживають подiбнi за змiстом заходи та пiдлягають вiдповiдному нагляду вiдповiдно до законодавства країни їх реєстрацiї.

     2. Процедури одержання та використання зазначеної у частинi першiй цiєї статтi iнформацiї визначаються єдиними правилами фiнансового монiторингу.

     3. Єдинi правила фiнансового монiторингу розробляються та затверджуються головною (материнською) органiзацiєю групи з урахуванням вимог законодавства у сферi запобiгання та протидiї i вимог законодавства про захист iнформацiї з обмеженим доступом i є обов'язковими для виконання усiма учасниками групи, що є суб'єктами первинного фiнансового монiторингу, включаючи їх фiлiї та дочiрнi компанiї з контролюючою участю, розташованi в iнших країнах.

     Стаття 18. Повноваження та обов'язки суб'єктiв державного фiнансового монiторингу

     1. Державне регулювання i нагляд у сферi запобiгання та протидiї здiйснюються щодо:

     1) банкiв та фiлiй iноземних банкiв; страховикiв (перестраховикiв), страхових (перестрахових) брокерiв, кредитних спiлок, ломбардiв та iнших фiнансових установ (крiм фiнансових установ та iнших юридичних осiб, щодо яких державне регулювання i нагляд у сферi запобiгання та протидiї здiйснюються iншими суб'єктами державного фiнансового монiторингу); платiжних органiзацiй, учасникiв чи членiв платiжних систем, якi надають фiнансовi послуги на пiдставi вiдповiдних лiцензiй чи реєстрацiйних документiв; операторiв поштового зв'язку; iнших установ, якi надають послуги з переказу коштiв та здiйснення валютних операцiй; фiлiй або представництв iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, якi надають фiнансовi послуги на територiї України, iнших юридичних осiб, якi за своїм правовим статусом не є фiнансовими установами, але надають окремi фiнансовi послуги, - Нацiональним банком України;

     2) професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв; установ накопичувального пенсiйного забезпечення; управителiв фондiв фiнансування будiвництва/фондiв операцiй з нерухомiстю; професiйних учасникiв ринкiв капiталу (крiм банкiв), включаючи Центральний депозитарiй цiнних паперiв, - Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

(пункт 2 частини першої статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     3) суб'єктiв аудиторської дiяльностi; бухгалтерiв; суб'єктiв господарювання, що надають послуги з бухгалтерського облiку; суб'єктiв господарювання, що здiйснюють консультування з питань оподаткування; суб'єктiв господарювання, що надають посередницькi послуги пiд час здiйснення операцiй з купiвлi-продажу нерухомого майна, суб'єктiв господарювання, що надають за винагороду консультацiйнi послуги, пов'язанi з купiвлею-продажем нерухомого майна; суб'єктiв господарювання, що здiйснюють торгiвлю за готiвку дорогоцiнними металами i дорогоцiнним камiнням та виробами з них; суб'єктiв господарювання, якi проводять лотереї та/або азартнi iгри, - центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

(пункт 3 частини першої статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.07.2020р. N 768-IX)

     4) адвокатських бюро, адвокатських об'єднань та адвокатiв, якi здiйснюють адвокатську дiяльнiсть iндивiдуально; нотарiусiв; суб'єктiв господарювання, що надають юридичнi послуги; осiб, якi надають послуги щодо створення, забезпечення дiяльностi або управлiння юридичними особами, - Мiнiстерством юстицiї України;

     5) постачальникiв послуг, пов'язаних з обiгом вiртуальних активiв, - Мiнiстерством цифрової трансформацiї України.

     2. Зазначенi у частинi першiй цiєї статтi суб'єкти державного фiнансового монiторингу в межах їх повноважень зобов'язанi:

     здiйснювати нагляд у сферi запобiгання та протидiї за дiяльнiстю вiдповiдних суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, зокрема, шляхом проведення планових та позапланових перевiрок, у тому числi безвиїзних, у порядку, встановленому:

     Нацiональним банком України - для банкiв та фiлiй iноземних банкiв; страховикiв (перестраховикiв), страхових (перестрахових) брокерiв, кредитних спiлок, ломбардiв та iнших фiнансових установ (крiм фiнансових установ та iнших юридичних осiб, щодо яких державне регулювання i нагляд у сферi запобiгання та протидiї здiйснюються iншими суб'єктами державного фiнансового монiторингу); платiжних органiзацiй, учасникiв чи членiв платiжних систем, якi надають фiнансовi послуги на пiдставi вiдповiдних лiцензiй чи реєстрацiйних документiв; операторiв поштового зв'язку; iнших установ, якi надають послуги з переказу коштiв та здiйснення валютних операцiй; фiлiй або представництв iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, якi надають фiнансовi послуги на територiї України, iнших юридичних осiб, якi за своїм правовим статусом не є фiнансовими установами, але надають окремi фiнансовi послуги;

     Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку - для товарних та iнших бiрж, що проводять фiнансовi операцiї з товарами; установ накопичувального пенсiйного забезпечення; управителiв фондiв фiнансування будiвництва/фондiв операцiй з нерухомiстю; професiйних учасникiв ринкiв капiталу (крiм банкiв), включаючи Центральний депозитарiй цiнних паперiв;

(абзац четвертий частини другої статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     Кабiнетом Мiнiстрiв України - для iнших суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу;

     вживати заходiв впливу, передбачених законом, та/або вимагати вiд суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу виконання вимог законодавства у сферi запобiгання та протидiї у разi виявлення порушень вимог законодавства.

     Порядок пред'явлення вимог, застосування передбачених законом заходiв впливу, а також здiйснення контролю за їх виконанням визначається суб'єктами державного фiнансового монiторингу, що здiйснюють державне регулювання та нагляд за дiяльнiстю вiдповiдних суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу;

     створити та забезпечити функцiонування самостiйного структурного пiдроздiлу з питання регулювання i нагляду у сферi запобiгання та протидiї з вiдповiдною штатною чисельнiстю, працiвники якого будуть здатнi за своїми дiловими та моральними якостями, освiтнiм, квалiфiкацiйним i професiйним рiвнями виконувати покладенi на них службовi обов'язки;

     здiйснювати з урахуванням ризик-орiєнтованого пiдходу регулювання та нагляд у сферi запобiгання та протидiї з метою визначення вiдповiдностi заходiв, що здiйснюються суб'єктами первинного фiнансового монiторингу, для мiнiмiзацiї ризикiв пiд час їх дiяльностi, у тому числi встановлювати ознаки неналежної системи управлiння ризиками (система управлiння ризиками вважається неналежною, зокрема, у разi встановлення фактiв багаторазового, у великих обсягах, проведення фiнансових операцiй, щодо яких є пiдозри використання суб'єкта первинного фiнансового монiторингу для легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансування тероризму, фiнансування розповсюдження зброї масового знищення чи вчинення iншого кримiнального правопорушення). Факт неналежностi системи управлiння ризиками вiдповiдного суб'єкта первинного фiнансового монiторингу встановлюється за наявностi визначених вiдповiдним суб'єктом державного фiнансового монiторингу ознак у порядку, встановленому цим суб'єктом державного фiнансового монiторингу;

     забезпечувати зберiгання iнформацiї, що надiйшла вiд суб'єктiв первинного та державного фiнансового монiторингу, спецiально уповноваженого та правоохоронних органiв, у порядку, визначеному вiдповiдними суб'єктами державного фiнансового монiторингу;

     проводити перевiрку наявностi професiйної пiдготовки вiдповiдальних працiвникiв та органiзацiї професiйної пiдготовки iнших працiвникiв суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, залучених до проведення первинного фiнансового монiторингу.

     Суб'єкти державного фiнансового монiторингу для виконання своїх функцiй мають право одержувати у встановленому ними порядку вiд суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу (щодо яких вони вiдповiдно до цього Закону виконують функцiї регулювання i нагляду) iнформацiю, документи, копiї документiв, оформленi та засвiдченi суб'єктом первинного фiнансового монiторингу згiдно з вимогами вiдповiдного суб'єкта державного фiнансового монiторингу.

     Нацiональний банк України для здiйснення нагляду у сферi запобiгання та протидiї має право безоплатного доступу (у тому числi автоматизованого) до вiдповiдних iнформацiйних систем (баз даних) органiв державної влади у порядку, узгодженому Нацiональним банком України з вiдповiдним органом державної влади.

     3. Суб'єкти державного фiнансового монiторингу мають право подавати до визначених законом суб'єктiв державного фiнансового монiторингу, правоохоронних та iнших державних органiв отриманi пiд час здiйснення нагляду у сферi запобiгання та протидiї вiдомостi, що можуть свiдчити про ознаки вчинення правопорушень.

     4. Суб'єкти державного фiнансового монiторингу iнформують спецiально уповноважений орган про виявленi порушення законодавства у сферi запобiгання та протидiї суб'єктами первинного фiнансового монiторингу, а також про заходи, вжитi до суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу та/або їх посадових осiб за вчиненi порушення законодавства у цiй сферi.

     Надання iнформацiї суб'єктами державного фiнансового монiторингу до спецiально уповноваженого органу вiдповiдно до цiєї частини не є розкриттям таємницi фiнансового монiторингу.

     5. Суб'єкти державного фiнансового монiторингу щороку, але не пiзнiше 31 сiчня наступного року, зобов'язанi надавати спецiально уповноваженому органу узагальнену iнформацiю про дотримання суб'єктами первинного фiнансового монiторингу, за якими вони здiйснюють функцiї державного регулювання i нагляду, вимог законодавства у сферi запобiгання та протидiї, у тому числi про виявленi порушення та заходи, вжитi до суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу та/або їх посадових осiб з метою їх усунення та/або недопущення у подальшiй дiяльностi.

     6. Суб'єкти державного фiнансового монiторингу зобов'язанi подавати (за наявностi) спецiально уповноваженому органу iнформацiю, зокрема:

     документи, необхiднi для виконання покладених на нього завдань (крiм iнформацiї про особисте життя громадян), у порядку, визначеному законодавством;

     iнформацiю про припинення дiяльностi суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, за якими вони здiйснюють функцiї державного регулювання i нагляду, вiдповiдно до законодавства.

     7. Суб'єкти державного фiнансового монiторингу зобов'язанi використовувати iнформацiю спецiально уповноваженого органу про ознаки можливого порушення суб'єктами первинного фiнансового монiторингу вимог законодавства у сферi запобiгання та протидiї для здiйснення вiдповiдної перевiрки.

     8. Суб'єкти державного фiнансового монiторингу забезпечують надання методологiчної, методичної та iншої допомоги суб'єктам первинного фiнансового монiторингу у сферi запобiгання та протидiї (в тому числi надають рекомендацiї та роз'яснення з питань застосування законодавства у цiй сферi).

     9. Суб'єкти державного фiнансового монiторингу визначають i розробляють процедуру застосування вiдповiдних запобiжних заходiв щодо держав (юрисдикцiй), що не виконують або неналежним чином виконують рекомендацiї мiжнародних, мiжурядових органiзацiй, задiяних у сферi боротьби з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванням тероризму чи фiнансуванням розповсюдження зброї масового знищення, зокрема щодо:

     посиленої уваги пiд час погодження створення в таких державах фiлiй, представництв чи дочiрнiх компанiй суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу;

     попередження суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу нефiнансового сектору про те, що операцiї з фiзичними або юридичними особами, трастами або iншими правовими утвореннями у вiдповiднiй державi можуть мати ризик вiдмивання коштiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансування тероризму чи фiнансування розповсюдження зброї масового знищення;

     обмеження дiлових вiдносин або фiнансових операцiй з вiдповiдною державою або особами в такiй державi тощо.

     10. Суб'єкти державного фiнансового монiторингу зобов'язанi вживати вiдповiдно до законодавства заходiв:

     щодо перевiрки бездоганної дiлової репутацiї осiб, якi здiйснюватимуть чи здiйснюють управлiння, мають намiр набути iстотну участь або є кiнцевими бенефiцiарними власниками у суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу;

     для недопущення до управлiння суб'єктами первинного фiнансового монiторингу осiб, якi мають не погашену або не зняту в установленому законом порядку судимiсть за корисливi кримiнальнi правопорушення або тероризм, а також їх спiвучасникiв у таких кримiнальних правопорушеннях;

     для недопущення формування капiталу вiдповiдних суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу за рахунок коштiв, джерела походження яких неможливо пiдтвердити на пiдставi офiцiйних документiв або їх копiй, засвiдчених в установленому порядку.

     11. Суб'єкти державного фiнансового монiторингу погоджують iз спецiально уповноваженим органом розробленi проекти будь-яких нормативно-правових актiв з питань, пов'язаних з виконанням вимог цього Закону.

     12. Особливостi виконання банками, вiднесеними до категорiї неплатоспроможних, вимог законодавства у сферi запобiгання та протидiї встановлює Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб за погодженням iз спецiально уповноваженим органом.

     Нагляд у сферi запобiгання та протидiї щодо банкiв, вiднесених до категорiї неплатоспроможних, здiйснюється Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб у встановленому ним порядку.

     13. Суб'єкти державного фiнансового монiторингу з метою виконання покладених на них цим Законом обов'язкiв мають право звертатися iз запитами до органiв виконавчої влади, державних реєстраторiв, правоохоронних органiв, юридичних осiб.

     Суб'єкти, яким адресовано зазначений запит, зобов'язанi протягом десяти робочих днiв надати вiдповiдну iнформацiю. У разi неможливостi надання iнформацiї у зазначений строк з обґрунтованих причин за зверненням вiдповiдних суб'єктiв строк надання iнформацiї може бути продовжений суб'єктом державного фiнансового монiторингу, але не бiльше нiж до 30 робочих днiв.

     14. Суб'єкти державного фiнансового монiторингу в рамках здiйснення нагляду у сферi запобiгання та протидiї мають право обмiнюватися iнформацiєю з обмеженим доступом за умови дотримання встановлених законодавством вимог щодо її захисту.

     15. Суб'єкти державного фiнансового монiторингу забезпечують умови для повiдомлень працiвниками суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу або будь-якими третiми особами про порушення вимог законодавства у сферi запобiгання та протидiї, зокрема через спецiальнi телефоннi лiнiї, офiцiйнi веб-сайти, засоби електронного зв'язку.

     Суб'єктам державного фiнансового монiторингу заборонено розкривати будь-яким третiм особам iнформацiю про осiб, що здiйснили такi повiдомлення, крiм випадкiв, встановлених законом.

     Порядок надання таких повiдомлень, а також порядок їх розгляду визначаються вiдповiдним суб'єктом державного фiнансового монiторингу та Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб вiдповiдно.

     Стаття 19. Комплексна адмiнiстративна звiтнiсть у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення

     1. З метою монiторингу ефективностi функцiонування системи запобiгання та протидiї суб'єкти державного фiнансового монiторингу, правоохороннi та судовi органи забезпечують формування комплексної адмiнiстративної звiтностi у сферi запобiгання та протидiї.

     2. Комплексна адмiнiстративна звiтнiсть повинна включати данi, якi характеризують:

     розмiр та важливiсть рiзних секторiв, якi пiдпадають пiд сферу дiї законодавства у сферi запобiгання та протидiї, дiяльнiсть суб'єктiв фiнансового монiторингу, в тому числi кiлькiсть суб'єктiв та осiб i економiчну важливiсть кожного сектору;

     фази звiтностi, розслiдування та судовi рiшення у сферi запобiгання та протидiї, у тому числi кiлькiсть повiдомлень про пiдозрiлi операцiї, наданих спецiально уповноваженому органу, вiдповiдей про наслiдки таких повiдомлень i, на щорiчнiй основi, кiлькiсть розслiдуваних справ, кiлькiсть осiб, щодо яких були розпочатi кримiнальнi провадження, кiлькiсть осiб, засуджених за кримiнальнi правопорушення, пов'язанi з вiдмиванням грошей або фiнансуванням тероризму, типи основних кримiнальних правопорушень у разi, якщо така iнформацiя наявна, та вартiсть заморожених, арештованих чи конфiскованих активiв;

     показники роботи спецiально уповноваженого органу в частинi збору, обробки, аналiзу та передачi узагальнених (додаткових узагальнених) матерiалiв до правоохоронних та розвiдувальних органiв;

     кiлькiсть мiжнародних запитiв про надання iнформацiї, якi були поданi, одержанi, у задоволеннi яких було вiдмовлено, на якi було повнiстю чи частково дано вiдповiдь з боку спецiально уповноваженого органу;

     кiлькiсть запитiв про взаємну правову допомогу, поданих, одержаних, задоволених i у задоволеннi яких було вiдмовлено;

     кiлькiсть iнших мiжнародних запитiв у сферi запобiгання та протидiї;

     дiяльнiсть правоохоронної та судової систем, зокрема щодо замороження, арешту i конфiскацiї активiв;

     результати розслiдування кримiнальних правопорушень та розгляду судових справ у сферi запобiгання та протидiї.

     3. Порядок формування та оприлюднення комплексної адмiнiстративної звiтностi у сферi запобiгання та протидiї визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Роздiл III
ФIНАНСОВI ОПЕРАЦIЇ, ЩО ПIДЛЯГАЮТЬ ФIНАНСОВОМУ МОНIТОРИНГУ

     Стаття 20. Пороговi фiнансовi операцiї

     1. Фiнансовi операцiї є пороговими, якщо сума, на яку здiйснюється кожна iз них, дорiвнює чи перевищує 400 тисяч гривень (для суб'єктiв господарювання, якi проводять лотереї та/або азартнi iгри, - 55 тисяч гривень) або дорiвнює чи перевищує суму в iноземнiй валютi, банкiвських металах, iнших активах, еквiвалентну за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют i банкiвських металiв 400 тисяч гривень на момент проведення фiнансової операцiї (для суб'єктiв господарювання, якi проводять лотереї та/або азартнi iгри, - 55 тисяч гривень), за наявностi однiєї або бiльше таких ознак:

(абзац перший частини першої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.07.2020р. N 768-IX)

     зарахування або переказ коштiв, надання або отримання кредиту (позики), здiйснення iнших фiнансових операцiй у разi, якщо хоча б одна iз сторiн - учасникiв фiнансової операцiї має вiдповiдну реєстрацiю, мiсце проживання чи мiсцезнаходження в державi (юрисдикцiї), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендацiї мiжнародних, мiжурядових органiзацiй, задiяних у сферi боротьби з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванням тероризму чи фiнансуванням розповсюдження зброї масового знищення (в тому числi дипломатичне представництво, посольство, консульство такої iноземної держави), або однiєю iз сторiн - учасникiв фiнансової операцiї є особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому в зазначенiй державi (юрисдикцiї);

     фiнансовi операцiї полiтично значущих осiб, членiв їх сiм'ї та/або осiб, пов'язаних з полiтично значущими особами;

     фiнансовi операцiї iз переказу коштiв за кордон (в тому числi до держав, вiднесених Кабiнетом Мiнiстрiв України до офшорних зон);

     фiнансовi операцiї з готiвкою (внесення, переказ, отримання коштiв).

     Стаття 21. Пiдозрiлi фiнансовi операцiї (дiяльнiсть)

     1. Фiнансовi операцiї або спроба їх проведення незалежно вiд суми, на яку вони проводяться, вважаються пiдозрiлими, якщо суб'єкт первинного фiнансового монiторингу має пiдозру або має достатнi пiдстави для пiдозри, що вони є результатом злочинної дiяльностi або пов'язанi чи стосуються фiнансування тероризму або фiнансування розповсюдження зброї масового знищення.

     2. При визначеннi того, чи є пiдозрiлою фiнансова операцiя або дiяльнiсть, суб'єкт первинного фiнансового монiторингу враховує типологiчнi дослiдження, пiдготовленi спецiально уповноваженим органом та оприлюдненi ним на своєму веб-сайтi, а також рекомендацiї суб'єктiв державного фiнансового монiторингу.

Роздiл IV
ЗАМОРОЖЕННЯ АКТИВIВ ТА ЗУПИНЕННЯ ФIНАНСОВИХ ОПЕРАЦIЙ

     Стаття 22. Замороження активiв, пов'язаних з тероризмом та його фiнансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фiнансуванням

     1. Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу (лiквiдатор (крiм Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб), уповноважена особа Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб) зобов'язаний негайно, без попереднього повiдомлення клiєнта (особи), заморозити активи, пов'язанi з тероризмом та його фiнансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фiнансуванням.

     У день прийняття рiшення про замороження таких активiв суб'єкт первинного фiнансового монiторингу (лiквiдатор (крiм Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб), уповноважена особа Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб) зобов'язаний одночасно iз замороженням таких активiв повiдомити спецiально уповноваженому органу та Службi безпеки України в установленому законодавством порядку про замороженi активи.

     2. У разi замороження активiв вiдповiдно до частини першої цiєї статтi прибутковi фiнансовi операцiї клiєнтiв, включених до перелiку осiб, клiєнтiв, якi є представниками осiб, включених до перелiку осiб, клiєнтiв, якими прямо або опосередковано володiють або кiнцевими бенефiцiарними власниками яких є особи, включенi до перелiку осiб, проводяться. При цьому суб'єкт первинного фiнансового монiторингу (лiквiдатор (крiм Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб), уповноважена особа Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб) в день проведення, але не пiзнiше 11 години наступного робочого дня з дня здiйснення прибуткової операцiї зобов'язаний повiдомити про її здiйснення та/або спробу здiйснення видаткових фiнансових операцiй спецiально уповноваженому органу та Службi безпеки України та негайно, без попереднього повiдомлення клiєнта (особи), заморозити активи, отриманi в результатi проведення такої прибуткової операцiї.

     3. Пiсля замороження активiв суб'єкт первинного фiнансового монiторингу (лiквiдатор (крiм Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб), уповноважена особа Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб) повiдомляє клiєнту (особi) у письмовiй формi про таке замороження на його (її) письмовий запит.

     4. Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу зобов'язаний негайно розморозити активи:

     не пiзнiше наступного робочого дня з дня виключення особи чи органiзацiї з перелiку осiб;

     не пiзнiше наступного робочого дня з дня надходження вiд Служби безпеки України iнформацiї про те, що особа чи органiзацiя, яка має таке саме або схоже iм'я (найменування), як i особа чи органiзацiя, включена до перелiку осiб та активи якої стали об'єктом замороження, за результатами перевiрки не є включеною до зазначеного перелiку.

     Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу (лiквiдатор (крiм Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб), уповноважена особа Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб) не пiзнiше наступного робочого дня пiсля розмороження активiв iнформує про це спецiально уповноважений орган та Службу безпеки України.

     5. Замороження/розмороження активiв вiдповiдно до частин першої, другої та четвертої цiєї статтi здiйснюється у порядку, визначеному суб'єктами державного фiнансового монiторингу, якi здiйснюють державне регулювання i нагляд за дiяльнiстю вiдповiдних суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, або Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб у межах їх повноважень з урахуванням вимог та виняткiв, визначених резолюцiями Ради Безпеки ООН.

     6. Доступ до активiв, пов'язаних з тероризмом та його фiнансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фiнансуванням, здiйснюється у порядку, встановленому законом.

     7. Замороження активiв вiдповiдно до частин першої i другої цiєї статтi не є пiдставою для виникнення цивiльно-правової вiдповiдальностi суб'єкта первинного фiнансового монiторингу, його посадових осiб та iнших працiвникiв, лiквiдатора (крiм Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб), уповноважених осiб Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб за порушення умов вiдповiдних правочинiв та/або законодавства про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб, якщо вони дiяли у межах завдань, обов'язкiв та у спосiб, передбаченi цiєю статтею.

     Стаття 23. Зупинення фiнансових операцiй

     1. Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу, що здiйснює або забезпечує здiйснення фiнансових операцiй, має право зупинити здiйснення таких операцiй, якщо вони є пiдозрiлими, та зобов'язаний зупинити такi фiнансовi операцiї у разi виникнення пiдозри, що вони мiстять ознаки вчинення кримiнального правопорушення, визначеного Кримiнальним кодексом України.

     У день зупинення фiнансової операцiї суб'єкт первинного фiнансового монiторингу повiдомляє спецiально уповноваженому органу в установленому законодавством порядку про таку фiнансову операцiю, її учасникiв та про залишок коштiв на рахунку клiєнта, вiдкритому суб'єктом первинного фiнансового монiторингу, який зупинив здiйснення фiнансової операцiї, та у разi зарахування коштiв на транзитний рахунок суб'єкта первинного фiнансового монiторингу - про залишок коштiв на такому рахунку в межах зарахованих сум. Таке зупинення фiнансових операцiй здiйснюється без попереднього повiдомлення клiєнта на два робочi днi з дня зупинення включно.

     2. Спецiально уповноважений орган може прийняти рiшення про подальше зупинення фiнансових операцiй, здiйснене вiдповiдно до частини першої цiєї статтi, на строк до семи робочих днiв, про що зобов'язаний негайно повiдомити суб'єкта первинного фiнансового монiторингу, а також правоохороннi органи, уповноваженi приймати рiшення вiдповiдно до Кримiнального процесуального кодексу України.

     3. Спецiально уповноважений орган у разi виникнення пiдозр може прийняти рiшення про зупинення видаткових фiнансових операцiй на строк до семи робочих днiв, про що зобов'язаний негайно повiдомити суб'єкту первинного фiнансового монiторингу, а також правоохоронним органам, уповноваженим приймати рiшення вiдповiдно до Кримiнального процесуального кодексу України. У такому разi суб'єкт первинного фiнансового монiторингу зобов'язаний в день отримання, але не пiзнiше 11 години наступного робочого дня пiсля отримання вiдповiдного рiшення, повiдомити спецiально уповноваженому органу про залишок коштiв на рахунку клiєнта, фiнансовi операцiї (кошти) за яким були зупиненi, та у разi зупинення фiнансових операцiй на транзитних рахунках суб'єкта первинного фiнансового монiторингу - про залишок коштiв на таких рахунках у межах зарахованих сум.

     4. У разi зупинення видаткових фiнансових операцiй вiдповiдно до частини третьої цiєї статтi прибутковi фiнансовi операцiї не зупиняються. При цьому суб'єкт первинного фiнансового монiторингу в день проведення, але не пiзнiше 12 години наступного робочого дня з дня здiйснення прибуткової операцiї, зобов'язаний повiдомити про здiйснення прибуткових фiнансових операцiй та/або спробу здiйснення видаткових фiнансових операцiй спецiально уповноваженому органу.

     5. Рiшення (доручення) спецiально уповноваженого органу, прийнятi вiдповiдно до частин другої, третьої та дев'ятої цiєї статтi або частини третьої статтi 31 цього Закону пiсля запровадження стосовно неплатоспроможного банку тимчасової адмiнiстрацiї, виконуються уповноваженою особою Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб шляхом зупинення задоволення вимог вкладникiв та iнших кредиторiв банку, здiйснення яких передбачено Законом України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб".

     6. Майно або грошовi кошти клiєнта неплатоспроможного банку, що знаходяться на рахунках, фiнансовi операцiї за якими зупинено вiдповiдно до цiєї статтi та частини третьої статтi 31 цього Закону до дня вiднесення банку до категорiї неплатоспроможних або пiд час здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї неплатоспроможного банку, може бути передано приймаючому, перехiдному банку чи спецiалiзованiй установi, утворенiй Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб, у встановленому законодавством про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб порядку з письмовим повiдомленням Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб спецiально уповноваженого органу. При цьому передане майно або грошовi суми залишаються обтяженими вiдповiдно до рiшення (доручення) про зупинення (подальше зупинення, продовження зупинення) вiдповiдних фiнансових операцiй, зупинення проведення фiнансової операцiї вiдповiдної особи на виконання запиту уповноваженого органу iноземної держави.

     7. Рiшення (доручення) спецiально уповноваженого органу, прийнятi вiдповiдно до частин другої, третьої та дев'ятої цiєї статтi або частини третьої статтi 31 цього Закону пiсля прийняття рiшення про лiквiдацiю банку, виконуються уповноваженою особою Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб шляхом зупинення виплати вiдшкодування коштiв вкладникам, їх уповноваженим представникам чи спадкоємцям, зупинення задоволення вимог кредиторiв.

     8. Майно або грошовi кошти клiєнта неплатоспроможного банку, що знаходяться на рахунках, фiнансовi операцiї за якими зупинено вiдповiдно до цiєї статтi або частини третьої статтi 31 цього Закону пiсля прийняття рiшення про лiквiдацiю банку, може бути передано спецiалiзованiй установi, утворенiй Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб, у встановленому законодавством про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб порядку з письмовим повiдомленням Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб спецiально уповноваженого органу. При цьому передане майно або грошовi суми залишаються обтяженими вiдповiдно до рiшення (доручення) про зупинення (подальше зупинення, продовження зупинення) вiдповiдних фiнансових операцiй, зупинення проведення фiнансової операцiї вiдповiдної особи на виконання запиту уповноваженого органу iноземної держави.

     9. У разi прийняття рiшення вiдповiдно до частин другої i третьої цiєї статтi спецiально уповноважений орган протягом строку подальшого зупинення вiдповiдних фiнансових операцiй або зупинення видаткових фiнансових операцiй проводить аналiтичну роботу, збирає необхiдну додаткову iнформацiю, обробляє, перевiряє, аналiзує її та у разi, якщо за результатами перевiрки:

     ознаки легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансування тероризму, або вчинення iншого кримiнального правопорушення, не пiдтверджуються, спецiально уповноважений орган зобов'язаний негайно, але не пiзнiше наступного робочого дня, скасувати своє рiшення про подальше зупинення вiдповiдних фiнансових операцiй або зупинення видаткових фiнансових операцiй та повiдомити про це суб'єкта первинного фiнансового монiторингу;

     є мотивованi пiдозри, - спецiально уповноважений орган приймає рiшення про продовження зупинення вiдповiдних фiнансових операцiй (видаткових фiнансових операцiй), готує i подає вiдповiдний узагальнений матерiал або додатковий узагальнений матерiал правоохоронним органам, уповноваженим приймати рiшення вiдповiдно до Кримiнального процесуального кодексу України, та в день прийняття такого рiшення iнформує вiдповiдного суб'єкта первинного фiнансового монiторингу про дату закiнчення строку зупинення вiдповiдних фiнансових операцiй. Строк зупинення вiдповiдних фiнансових операцiй продовжується спецiально уповноваженим органом з наступного робочого дня пiсля подання вiдповiдного узагальненого матерiалу або додаткового узагальненого матерiалу за умови, що загальний строк такого зупинення не перевищуватиме 30 робочих днiв.

     Правоохороннi органи протягом строку продовження зупинення вiдповiдних фiнансових операцiй (видаткових фiнансових операцiй) здiйснюють досудове розслiдування та у разi, якщо:

     встановлено вiдсутнiсть подiї кримiнального правопорушення або вiдсутнiсть у дiяннi складу кримiнального правопорушення, - негайно iнформують про це спецiально уповноважений орган;

     наявнi обґрунтованi пiдозри у вчиненнi особою кримiнального правопорушення та накладено арешт на вiдповiднi рахунки у порядку, встановленому Кримiнальним процесуальним кодексом України, - iнформують про це спецiально уповноважений орган протягом двох робочих днiв з дня винесення судом ухвали про арешт майна iз зазначенням її номера та дати.

     Спецiально уповноважений орган у день отримання вiд правоохоронного органу iнформацiї, передбаченої абзацами п'ятим i шостим цiєї частини, зобов'язаний скасувати своє рiшення про продовження зупинення вiдповiдних фiнансових операцiй (видаткових фiнансових операцiй) та повiдомити про це суб'єкта первинного фiнансового монiторингу.

     У разi накладення у порядку, встановленому Кримiнальним процесуальним кодексом України, арешту на рахунки клiєнта, операцiї по яких зупинено вiдповiдно до частин першої - третьої або дев'ятої цiєї статтi, суб'єкт первинного фiнансового монiторингу iнформує про це спецiально уповноважений орган у день надходження для виконання ухвали суду про арешт майна iз зазначенням її номера та дати.

     10. Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу поновлює проведення фiнансових операцiй:

     третього робочого дня з дня зупинення фiнансової операцiї у разi неотримання суб'єктом первинного фiнансового монiторингу протягом строку, передбаченого частиною першою цiєї статтi, рiшення спецiально уповноваженого органу про подальше зупинення фiнансової операцiї;

     негайно, але не пiзнiше наступного робочого дня пiсля дня отримання суб'єктом первинного фiнансового монiторингу протягом строку, зазначеного в рiшеннi спецiально уповноваженого органу про подальше зупинення вiдповiдних фiнансових операцiй вiдповiдно до частини другої цiєї статтi або про зупинення видаткової фiнансової операцiї вiдповiдно до частини третьої цiєї статтi, повiдомлення про скасування спецiально уповноваженим органом такого рiшення, але не пiзнiше 31 робочого дня з дня зупинення фiнансової операцiї;

     наступного робочого дня пiсля дати закiнчення строку зупинення вiдповiдних фiнансових операцiй, зазначених у рiшеннi спецiально уповноваженого органу про продовження зупинення вiдповiдних фiнансових операцiй (видаткових фiнансових операцiй);

     негайно, але не пiзнiше наступного робочого дня пiсля дня отримання суб'єктом первинного фiнансового монiторингу доручення спецiально уповноваженого органу вiдповiдно до частини третьої статтi 31 цього Закону про поновлення фiнансових операцiй, зупинених на виконання вiдповiдного запиту уповноваженого органу iноземної держави.

     Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу не пiзнiше наступного робочого дня пiсля поновлення проведення фiнансових операцiй iнформує про це спецiально уповноважений орган.

     11. Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу на письмовий запит клiєнта повiдомляє йому у письмовiй формi номер та дату рiшення спецiально уповноваженого органу про продовження зупинення вiдповiдних фiнансових операцiй (видаткових фiнансових операцiй).

     12. Зупинення та поновлення здiйснення фiнансових операцiй вiдбуваються у порядку, визначеному суб'єктами державного фiнансового монiторингу, якi здiйснюють державне регулювання i нагляд за дiяльнiстю суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, або Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб у межах їх повноважень.

     Прийняття спецiально уповноваженим органом рiшень про зупинення (подальше зупинення, продовження зупинення) вiдповiдних фiнансових операцiй, зупинення чи поновлення проведення або забезпечення монiторингу фiнансової операцiї вiдповiдної особи на виконання запиту уповноваженого органу iноземної держави та доведення рiшень чи доручень спецiально уповноваженого органу до суб'єкта первинного фiнансового монiторингу, лiквiдатора, уповноваженої особи Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб здiйснюються у порядку, що встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

     Строки зупинення фiнансових операцiй суб'єктами первинного фiнансового монiторингу та спецiально уповноваженим органом, зазначенi у частинах першiй - третiй та дев'ятiй цiєї статтi, є остаточними та продовженню не пiдлягають.

     13. Зупинення фiнансових операцiй вiдповiдно до частин першої - третьої, дев'ятої цiєї статтi, частини третьої статтi 31 цього Закону не є пiдставою для виникнення цивiльно-правової вiдповiдальностi суб'єкта первинного фiнансового монiторингу, його посадових осiб та iнших працiвникiв, лiквiдатора (крiм Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб), уповноважених осiб Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб за порушення умов вiдповiдних правочинiв та/або законодавства про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб.

     14. Вимоги цiєї статтi не поширюються на видатковi операцiї за рахунком, що були здiйсненi з використанням електронних платiжних засобiв до часу надходження повiдомлення вiд спецiально уповноваженого органу.

     Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу (банк) виключає з повiдомлення про залишок коштiв за рахунком суму коштiв, заблокованих для проведення розрахункiв з платiжними системами за операцiями, здiйсненими з використанням електронних платiжних засобiв.

     Стаття 24. Формування перелiку осiб

     1. Перелiк осiб формується у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України. Пiдставою для внесення особи до зазначеного перелiку є:

     1) рiшення суду про включення фiзичних осiб, юридичних осiб та органiзацiй, якi вiдповiдають критерiям, визначеним резолюцiями Ради Безпеки ООН, до зазначеного перелiку;

     2) вiдомостi, що формуються мiжнародними органiзацiями або уповноваженими ними органами, про органiзацiї, юридичних та фiзичних осiб, пов'язаних з терористичними органiзацiями або терористами, а також про осiб, стосовно яких застосовано мiжнароднi санкцiї.

     2. Перелiк осiб негайно доводиться до вiдома суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу спецiально уповноваженим органом у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

     3. Виключення з перелiку осiб здiйснюється у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України. Пiдставою для виключення юридичної, фiзичної особи чи органiзацiї iз зазначеного перелiку є:

     1) рiшення суду про виключення фiзичних осiб, юридичних осiб та органiзацiй, якi бiльше не вiдповiдають критерiям, визначеним резолюцiями Ради Безпеки ООН, iз зазначеного перелiку;

     2) виключення даних про особу чи органiзацiю з вiдомостей, що формуються мiжнародними органiзацiями або уповноваженими ними органами, про органiзацiї, юридичних та фiзичних осiб, пов'язаних з терористичними органiзацiями або терористами, а також про осiб, стосовно яких застосовано мiжнароднi санкцiї.

     4. Розгляд запитiв щодо виключення з перелiку осiб здiйснюється в порядку та строки, встановленi Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Роздiл V
ЗАВДАННЯ, ФУНКЦIЇ ТА ПРАВА СПЕЦIАЛЬНО УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ

     Стаття 25. Завдання та функцiї спецiально уповноваженого органу

     1. Завданнями спецiально уповноваженого органу є:

     1) збирання, оброблення та проведення аналiзу (операцiйного i стратегiчного) iнформацiї про фiнансовi операцiї, що пiдлягають фiнансовому монiторингу, iншi фiнансовi операцiї або iнформацiї, що може бути пов'язана з пiдозрою у легалiзацiї (вiдмиваннi) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуваннi тероризму чи фiнансуваннi розповсюдження зброї масового знищення.

     Принципи опрацювання одержаної вiд суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу iнформацiї про фiнансовi операцiї, що пiдлягають фiнансовому монiторингу, та критерiї проведення аналiзу таких операцiй встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

     2) забезпечення реалiзацiї державної полiтики у сферi запобiгання та протидiї;

     3) забезпечення функцiонування та розвитку єдиної iнформацiйної системи у сферi запобiгання та протидiї;

     4) налагодження спiвпрацi, взаємодiї та iнформацiйного обмiну з державними органами, Нацiональним банком України, компетентними органами iноземних держав та мiжнародними органiзацiями у сферi запобiгання та протидiї;

     5) проведення нацiональної оцiнки ризикiв;

     6) забезпечення представництва України в установленому порядку в мiжнародних органiзацiях з питань запобiгання та протидiї.

     2. Спецiально уповноважений орган вiдповiдно до покладених на нього завдань:

     1) вносить пропозицiї щодо розроблення законодавчих актiв, бере участь в установленому порядку у пiдготовцi iнших нормативно-правових актiв з питань запобiгання та протидiї;

     2) подає запити посадовим особам, до державних органiв (крiм Нацiонального банку України), в тому числi до правоохоронних органiв, органiв прокуратури та судiв, органiв мiсцевого самоврядування, органiв державної виконавчої служби, приватних виконавцiв, пiдприємств, установ, органiзацiй щодо одержання вiдповiдно до закону iнформацiї (у тому числi копiй документiв), необхiдної для виконання покладених на нього завдань;

     3) спiвпрацює з органами виконавчої влади, Нацiональним банком України, iншими державними органами, включеними до системи запобiгання та протидiї;

     4) у разi наявностi достатнiх пiдстав вважати, що фiнансова операцiя або сукупнiсть пов'язаних мiж собою фiнансових операцiй можуть бути пов'язанi з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванням тероризму чи фiнансуванням розповсюдження зброї масового знищення, подає до правоохоронних та розвiдувальних органiв вiдповiднi узагальненi матерiали (додатковi узагальненi матерiали) та одержує вiд них iнформацiю про хiд їх розгляду;

     5) у разi наявностi достатнiх пiдстав вважати, що фiнансова операцiя або клiєнт пов'язанi iз вчиненням кримiнального правопорушення, що не стосується легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансування тероризму, подає iнформацiю до вiдповiдного правоохоронного або розвiдувального органу України як узагальненi матерiали або додатковi узагальненi матерiали;

     6) бере участь у мiжнародному спiвробiтництвi з питань запобiгання та протидiї;

     7) проводить аналiз методiв та фiнансових схем легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансування тероризму чи фiнансування розповсюдження зброї масового знищення;

     8) проводить щороку узагальнення iнформацiї про стан запобiгання та протидiї в державi;

     9) погоджує проекти нормативно-правових актiв суб'єктiв державного фiнансового монiторингу з питань запобiгання та протидiї;

     10) отримує вiд суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу iнформацiю про вiдстеження (монiторинг) фiнансових операцiй клiєнтiв, якi стали об'єктом фiнансового монiторингу;

     11) здiйснює типологiчнi дослiдження у сферi протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму чи фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

     12) вимагає вiд суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу виконання вимог законодавства у сферi запобiгання та протидiї i в разi виявлення порушень вимог законодавства вживає заходiв, передбачених законами, а також повiдомляє вiдповiдним суб'єктам державного фiнансового монiторингу, якi вiдповiдно до цього Закону виконують функцiї з державного регулювання i нагляду за суб'єктами первинного фiнансового монiторингу;

     13) забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi запобiгання та протидiї i забезпечує координацiю дiяльностi державних органiв у цiй сферi;

     14) забезпечує у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України, органiзацiю та координацiю роботи з перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї спецiалiстiв органiв державної влади з питань фiнансового монiторингу та вiдповiдальних працiвникiв суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, а також працiвникiв, залучених до проведення первинного фiнансового монiторингу, щодо запобiгання та протидiї на базi вiдповiдного закладу освiти - академiї, що належить до сфери управлiння спецiально уповноваженого органу;

     15) надає суб'єктам державного фiнансового монiторингу iнформацiю для пiдвищення ефективностi здiйснення нагляду у сферi запобiгання та протидiї.

     Обсяг та порядок надання iнформацiї, зазначеної в абзацi першому цього пункту, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, за погодженням з Нацiональним банком України (щодо суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, державне регулювання та нагляд за якими вiдповiдно до статтi 18 цього Закону здiйснює Нацiональний банк України), та спiльними нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, з iншими суб'єктами державного фiнансового монiторингу (щодо iнших суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу);

     16) повiдомляє суб'єкта первинного фiнансового монiторингу пiсля надходження iнформацiї вiд судiв або правоохоронних органiв, уповноважених приймати рiшення вiдповiдно до Кримiнального процесуального кодексу України, про вручення особi письмового повiдомлення про пiдозру у вчиненнi кримiнального правопорушення, про закриття кримiнального провадження, яке розпочато за повiдомленням такого суб'єкта, яке надiйшло до спецiально уповноваженого органу вiдповiдно до вимог статей 8, 14, 15, 16, 23 цього Закону, а також надає йому iнформацiю про ухваленi судами рiшення за такими кримiнальними провадженнями з одночасним повiдомленням вiдповiдному суб'єкту державного фiнансового монiторингу. Порядок повiдомлення та iнформування суб'єкта первинного фiнансового монiторингу i суб'єкта державного фiнансового монiторингу встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

     17) бере участь за дорученням Кабiнету Мiнiстрiв України у пiдготовцi вiдповiдних мiжнародних договорiв України;

     18) виконує iншi функцiї, що випливають з покладених на нього завдань, та здiйснює повноваження вiдповiдно до закону.

     3. Спецiально уповноважений орган у межах цього Закону забезпечує ведення облiку:

     1) iнформацiї про фiнансовi операцiї, що стали об'єктом фiнансового монiторингу;

     2) узагальнених матерiалiв i додаткових узагальнених матерiалiв, наданих правоохоронним або розвiдувальним органам, а також прийнятих за результатами їх розгляду процесуальних рiшень;

     3) iнформацiї про результати досудового розслiдування та ухваленi судовi рiшення у кримiнальних провадженнях, у яких використовувалися (використовуються) наданi узагальненi матерiали, та про кiлькiсть осiб, якi вчинили кримiнальнi правопорушення або пiдозрюються у їх вчиненнi, а також засуджених за вчинення кримiнальних правопорушень;

     4) iнформацiї про конфiскованi активи та активи, на якi накладено арешт у кримiнальних провадженнях, у яких використовувалися (використовуються) наданi узагальненi матерiали, та про кiлькiсть осiб, стосовно яких судом ухвалено рiшення про конфiскацiю активiв та на активи яких накладено арешт;

     5) надiсланих i виконаних мiжнародних запитiв про спiвробiтництво у сферi запобiгання та протидiї;

     6) суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу.

     4. Спецiально уповноважений орган забезпечує зберiгання iнформацiї, матерiалiв, документiв, отриманих або створених у межах виконання цього Закону, не менш як п'ять рокiв пiсля отримання iнформацiї про фiнансову операцiю, вiдмови вiд здiйснення фiнансової операцiї або прийняття правоохоронними органами або судами рiшень у справах, пiд час розгляду яких використовувалися узагальненi матерiали.

     5. Спецiально уповноважений орган у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, забезпечує зняття з облiку/поновлення на облiку суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу за їх зверненням у разi припинення/поновлення ними вiдповiдної дiяльностi або зняття з облiку суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу за зверненням суб'єктiв державного фiнансового монiторингу, якi вiдповiдно до цього Закону виконують функцiї з державного регулювання i нагляду за суб'єктами первинного фiнансового монiторингу, чи на пiдставi iнформацiї вiдповiдних органiв державної реєстрацiї про скасування державної реєстрацiї (для юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв), чи у разi державної реєстрацiї смертi (для фiзичних осiб).

     6. Спецiально уповноважений орган є незалежним у прийняттi рiшень щодо аналiзу iнформацiї про фiнансовi операцiї, що пiдлягають фiнансовому монiторингу, iншi фiнансовi операцiї або iнформацiї, що може бути пов'язана з пiдозрою у легалiзацiї (вiдмиваннi) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуваннi тероризму чи фiнансуваннi розповсюдження зброї масового знищення, надсилання запитiв та/або передачi iнформацiї правоохоронним та розвiдувальним органам.

     Стаття 26. Полiтична незалежнiсть спецiально уповноваженого органу

     1. Керiвник спецiально уповноваженого органу призначається на посаду за результатами проведення конкурсу i звiльняється з посади в установленому законодавством порядку.

     2. Використання спецiально уповноваженого органу в партiйних, групових чи особистих iнтересах не допускається.

     3. На перiод служби чи роботи за трудовим договором членство посадових i службових осiб спецiально уповноваженого органу в партiях, рухах та iнших громадських об'єднаннях, що мають полiтичнi цiлi, зупиняється.

     Керiвник спецiально уповноваженого органу не може бути членом полiтичної партiї, руху та iнших громадських об'єднань, що мають полiтичнi цiлi.

     4. Членство працiвникiв, якi уклали трудовий договiр iз спецiально уповноваженим органом, у професiйних спiлках та iнших громадських об'єднаннях, що не мають полiтичних цiлей, не заборонено.

     Стаття 27. Права спецiально уповноваженого органу

     1. Спецiально уповноважений орган має право:

     1) залучати до розгляду питань, що належать до його компетенцiї, спецiалiстiв центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади, пiдприємств, установ та органiзацiй (за погодженням з їх керiвниками);

     2) одержувати безоплатно в установленому законодавством порядку вiд державних органiв, правоохоронних органiв, судiв, Нацiонального банку України, органiв мiсцевого самоврядування, суб'єктiв господарювання, пiдприємств, установ та органiзацiй iнформацiю (довiдки, копiї документiв), у тому числi iнформацiю з обмеженим доступом, необхiдну для виконання покладених на нього завдань;

     3) одержувати вiд суб'єкта первинного фiнансового монiторингу в разi потреби за результатами проведеного аналiзу вiдомостi щодо вiдстеження (монiторингу) фiнансових операцiй, що можуть бути пов'язанi з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванням тероризму або фiнансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

     4) одержувати вiд центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї актiв цивiльного стану, у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та Мiнiстерством юстицiї України, вiдомостi про смерть фiзичних осiб;

     5) здiйснювати в установленому законодавством порядку доступ, у тому числi автоматизований, до iнформацiйних та довiдкових систем, реєстрiв та банкiв даних органiв державної влади (крiм Нацiонального банку України) та iнших державних iнформацiйних ресурсiв;

     6) одержувати вiд суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу на запит додаткову iнформацiю;

     7) розробляти та вносити на розгляд центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, проекти нормативно-правових актiв, необхiдних для виконання завдань i функцiй, передбачених статтею 25 цього Закону;

     8) одержувати вiд правоохоронних та розвiдувальних органiв України, до яких згiдно iз цим Законом подано узагальненi матерiали (додатковi узагальненi матерiали), iнформацiю про хiд опрацювання та вжиття вiдповiдних заходiв на пiдставi одержаних матерiалiв в установленому законодавством порядку;

     9) укладати мiжнароднi договори мiжвiдомчого характеру з вiдповiдними органами iнших держав з питань спiвробiтництва у сферi запобiгання та протидiї в установленому законом порядку;

     10) приймати у випадках, передбачених цим Законом, рiшення про зупинення (подальше зупинення, продовження зупинення) фiнансових операцiй на строк, установлений цим Законом;

     11) брати участь за погодженням з вiдповiдними суб'єктами державного фiнансового монiторингу, якi вiдповiдно до цього Закону виконують функцiї з державного регулювання i нагляду за суб'єктами первинного фiнансового монiторингу, у пiдготовцi та/або проведеннi перевiрок суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу (крiм перевiрок суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, якi проводяться Нацiональним банком України) з питань додержання вимог законодавства у сферi запобiгання та протидiї;

     12) iнформувати суб'єктiв державного фiнансового монiторингу, якi вiдповiдно до цього Закону виконують функцiї з державного регулювання i нагляду за суб'єктами первинного фiнансового монiторингу, про можливi порушення такими суб'єктами первинного фiнансового монiторингу вимог цього Закону;

     13) надавати суб'єктам державного фiнансового монiторингу данi вiдповiдно до законодавства в межах, визначених частиною третьою статтi 25 цього Закону.

Роздiл VI
НАЦIОНАЛЬНА ОЦIНКА РИЗИКIВ

     Стаття 28. Нацiональна оцiнка ризикiв

     1. Спецiально уповноважений орган, iншi державнi органи, що провадять дiяльнiсть у сферi запобiгання i протидiї, iз залученням iнших суб'єктiв (у разi потреби) беруть участь у проведеннi нацiональної оцiнки ризикiв.

     2. Нацiональна оцiнка ризикiв проводиться систематично, але не рiдше одного разу на три роки.

     Вiдповiдальним за проведення нацiональної оцiнки ризикiв є спецiально уповноважений орган.

     3. Нацiональна оцiнка ризикiв проводиться з урахуванням, зокрема, вимог рекомендацiй та документiв Групи з розробки фiнансових заходiв боротьби з вiдмиванням грошей (FATF), положень звiтiв та рекомендацiй з питань оцiнки ризикiв вiдмивання доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансування тероризму Європейської Комiсiї, iнших мiжнародних аналiтичних оглядiв, звiтiв та рекомендацiй з питань, пов'язаних з проведенням нацiональної оцiнки ризикiв.

     4. Збiр, обробка i аналiз iнформацiї щодо результатiв дiяльностi суб'єктiв фiнансового монiторингу, iнших державних органiв, що беруть участь у роботi системи запобiгання та протидiї, схвалення та оприлюднення результатiв нацiональної оцiнки ризикiв та здiйснення заходiв за її результатами здiйснюються у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України спiльно з Нацiональним банком України.

     Стаття 29. Джерела iнформацiї, необхiдної для проведення нацiональної оцiнки ризикiв

     1. Джерелами iнформацiї, необхiдної для проведення нацiональної оцiнки ризикiв, є, зокрема, комплексна адмiнiстративна звiтнiсть у сферi запобiгання та протидiї, аналiтичнi огляди та довiдки учасникiв нацiональної оцiнки ризикiв, вiдповiдi учасникiв нацiональної оцiнки ризикiв на запитальники спецiально уповноваженого органу, результати вибiркового аналiзу судових рiшень у кримiнальних справах, результати наукових дослiджень, результати вивчення громадської думки, а також звiти Європейської Комiсiї iз визначенням, аналiзом та оцiнкою ризикiв легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, та/або фiнансування тероризму на рiвнi Європейського Союзу та рекомендацiї Європейської Комiсiї щодо заходiв, прийнятних для усунення визначених ризикiв.

Роздiл VII
МIЖНАРОДНЕ СПIВРОБIТНИЦТВО У СФЕРI ЗАПОБIГАННЯ ТА ПРОТИДIЇ

     Стаття 30. Загальнi засади мiжнародного спiвробiтництва у сферi запобiгання та протидiї

     1. Мiжнародне спiвробiтництво у сферi запобiгання та протидiї здiйснюється за принципом взаємностi вiдповiдно до цього Закону, мiжнародних договорiв України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, iнших нормативно-правових актiв.

     Стаття 31. Повноваження державних органiв щодо забезпечення мiжнародного спiвробiтництва у сферi запобiгання та протидiї та порядок їх реалiзацiї

     1. Спецiально уповноважений орган вiдповiдно до мiжнародних договорiв України за принципом взаємностi чи з власної iнiцiативи здiйснює мiжнародне спiвробiтництво з вiдповiдними органами iноземних держав у частинi обмiну досвiдом та iнформацiєю про запобiгання та протидiю.

     2. Надання спецiально уповноваженим органом вiдповiдному органу iноземної держави iнформацiї з обмеженим доступом здiйснюється в порядку, визначеному законом, та за умови забезпечення органом iноземної держави не нижчого рiвня захисту такої iнформацiї, нiж той, що застосовується в Українi. Така iнформацiя може надаватися спецiально уповноваженим органом вiдповiдному органу iноземної держави виключно для використання пiд час операцiйного аналiзу у справах про легалiзацiю (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансування тероризму чи фiнансування розповсюдження зброї масового знищення або у справах, пов'язаних iз вчиненням суспiльно небезпечного дiяння, внаслiдок якого одержаний злочинний дохiд.

     У разi отримання спецiально уповноваженим органом запиту вiдповiдного органу iноземної держави на передачу iнформацiї, що мiстить таємницю фiнансового монiторингу, правоохоронним органам iноземної держави така iнформацiя надається лише для проведення розслiдування у справах про легалiзацiю (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансування тероризму чи фiнансування розповсюдження зброї масового знищення або у справах, пов'язаних iз вчиненням суспiльно небезпечного дiяння, внаслiдок якого одержаний злочинний дохiд. При цьому така iнформацiя не може бути надана спецiально уповноваженим органом вiдповiдному органу iноземної держави для використання як доказ чи для приєднання до матерiалiв кримiнального провадження.

     Надання спецiально уповноваженим органом вiдповiдному органу iноземної держави iнформацiї, одержаної вiд правоохоронного органу України, здiйснюється лише за умови отримання попереднього дозволу такого правоохоронного органу.

     3. Одержання спецiально уповноваженим органом запиту вiдповiдного органу iноземної держави є пiдставою для витребування ним необхiдної для виконання запиту додаткової iнформацiї вiд органiв державної влади, пiдприємств, установ, органiзацiй та суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу. Вимога спецiально уповноваженого органу щодо надання iнформацiї, необхiдної для виконання запиту вiдповiдного органу iноземної держави, має мiстити посилання на номер та день реєстрацiї такого запиту у вiдповiдному реєстрi спецiально уповноваженого органу.

     Вiдмова у виконаннi запиту щодо мiжнародного спiвробiтництва у сферi запобiгання та протидiї або вiдстрочення його виконання здiйснюються лише на пiдставi мiжнародних договорiв, стороною яких є Україна.

     На виконання вiдповiдного запиту уповноваженого органу iноземної держави спецiально уповноважений орган має право доручити суб'єкту первинного фiнансового монiторингу зупинити чи поновити проведення або забезпечити проведення монiторингу фiнансових (фiнансової) операцiй (операцiї) вiдповiдної особи протягом строку, встановленого таким запитом.

     4. Служба безпеки України за участю Мiнiстерства закордонних справ України здiйснює мiжнародне спiвробiтництво щодо подання пропозицiй до комiтетiв Ради Безпеки ООН та до iноземних держав стосовно включення (виключення) фiзичних або юридичних осiб та органiзацiй до вiдповiдних санкцiйних перелiкiв та розгляду запитiв iноземних держав про включення (виключення) до (з) Перелiку осiб.

     При поданнi пропозицiй до комiтетiв Ради Безпеки ООН стосовно включення фiзичних, юридичних осiб та органiзацiй до вiдповiдних санкцiйних перелiкiв Служба безпеки України та Мiнiстерство закордонних справ України повиннi:

     додержуватися визначених вiдповiдними комiтетами Ради Безпеки ООН процедур та стандартних форм внесення осiб до вiдповiдних перелiкiв;

     надавати повну, наскiльки це можливо, iнформацiю щодо запропонованої до включення особи чи органiзацiї, а саме iнформацiю, достатню для iдентифiкацiї фiзичних осiб, органiзацiй та юридичних осiб, та, за можливостi, iнформацiю, необхiдну Мiжнароднiй органiзацiї кримiнальної полiцiї - Iнтерполу для видачi спецiального повiдомлення;

     детально, наскiльки це можливо, викладати фактичнi обставини справи та обґрунтування щодо включення до перелiку та надавати таку iнформацiю на запит, крiм iнформацiї з обмеженим доступом, яка не може бути надана до вiдповiдного комiтету;

     зазначати, чи може оприлюднюватися вiдповiдними комiтетами статус України як країни, яка подала пропозицiї про включення до вiдповiдних санкцiйних перелiкiв.

     При поданнi пропозицiй до iноземних держав стосовно включення фiзичних, юридичних осiб та органiзацiй до вiдповiдних санкцiйних перелiкiв Служба безпеки України та Мiнiстерство закордонних справ України повиннi надавати детальну, наскiльки це можливо, iнформацiю щодо таких осiб чи органiзацiй, включаючи iнформацiю, необхiдну для iдентифiкацiї фiзичних осiб, та iнформацiю, яка пiдтверджує, що фiзичнi, юридичнi особи та органiзацiї вiдповiдають критерiям, визначеним резолюцiями Ради Безпеки ООН, для включення до вiдповiдних перелiкiв.

     При поданнi пропозицiй до комiтетiв Ради Безпеки ООН стосовно виключення фiзичних, юридичних осiб та органiзацiй з вiдповiдних санкцiйних перелiкiв Служба безпеки України та Мiнiстерство закордонних справ України повиннi додержуватися визначених вiдповiдними комiтетами Ради Безпеки ООН процедур.

     Мiнiстерство закордонних справ України розробляє процедури подання клопотання про виключення осiб та органiзацiй, включених до вiдповiдних санкцiйних перелiкiв Ради Безпеки ООН, та оприлюднює їх на своєму офiцiйному веб-сайтi.

     5. Мiнiстерство закордонних справ України здiйснює мiжнародне спiвробiтництво щодо звернення до комiтетiв Ради Безпеки ООН стосовно отримання дозволу на доступ до активiв (повiдомлення про намiр надати доступ до активiв), що пов'язанi з тероризмом та його фiнансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фiнансуванням.

     6. Забезпечення мiжнародного спiвробiтництва у сферi запобiгання та протидiї покладається також на:

     Мiнiстерство юстицiї України - щодо виконання судових рiшень, якi стосуються конфiскацiї доходiв, одержаних злочинним шляхом;

     Генеральну прокуратуру України, Нацiональне антикорупцiйне бюро України - щодо вчинення процесуальних дiй у межах кримiнального провадження щодо легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансування тероризму чи фiнансування розповсюдження зброї масового знищення.

     7. Доходи, одержанi злочинним шляхом, що конфiскованi у зв'язку з вироком (рiшенням) суду у справi про легалiзацiю (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансування тероризму чи фiнансування розповсюдження зброї масового знищення та пiдлягають поверненню в Україну або iноземну державу, спрямовуються вiдповiдно до мiжнародного договору України з такою державою щодо розподiлу конфiскованих активiв чи доходiв вiд розмiщення таких активiв. Кошти, одержанi Україною за таким мiжнародним договором, зараховуються до державного бюджету, якщо iнше не встановлено законом.

     8. Спецiально уповноважений орган, суб'єкти державного фiнансового монiторингу, iншi органи державної влади та правоохороннi органи здiйснюють мiжнародне спiвробiтництво з вiдповiдними органами iноземних держав з питань запобiгання та протидiї вiдповiдно до мiжнародних договорiв України чи з власної iнiцiативи з дотриманням вимог конфiденцiйностi.

     Спецiально уповноважений орган, суб'єкти державного фiнансового монiторингу, iншi органи державної влади та правоохороннi органи здiйснюють прiоритизацiю мiжнародного спiвробiтництва з урахуванням результатiв Нацiональної оцiнки ризикiв.

     Iнформацiя, отримана спецiально уповноваженим органом вiд вiдповiдного органу iноземної держави, є таємницею фiнансового монiторингу та може бути використана виключно для цiлей, у яких така iнформацiя запитувалася, з дотриманням обмежень, визначених частиною дванадцятою статтi 16 цього Закону, та з дотриманням визначених вiдповiдним органом iноземної держави умов та обмежень щодо її використання, оприлюднення, подальшої передачi, розкриття джерела її одержання тощо. Зазначена iнформацiя може передаватися спецiально уповноваженим органом для iнших цiлей, нiж тi, у яких така iнформацiя запитувалася, за умови отримання попереднього дозволу вiдповiдного органу iноземної держави.

     Обмеження щодо використання iнформацiї, отриманої Спецiально уповноваженим органом вiд вiдповiдного органу iноземної держави, поширюються також на осiб, яким така iнформацiя стала вiдома у зв'язку з їхньою професiйною або службовою дiяльнiстю.

     Особи, виннi у порушеннi обмежень щодо використання iнформацiї, отриманої Спецiально уповноваженим органом вiд вiдповiдного органу iноземної держави, несуть кримiнальну вiдповiдальнiсть за розголошення таємницi фiнансового монiторингу.

     Суб'єкти державного фiнансового монiторингу та iншi органи державної влади мають забезпечити наявнiсть дозволу органу iноземної держави на розкриття iнформацiї з обмеженим доступом, яка була надана таким органом iноземної держави, крiм випадкiв, коли суб'єкт державного фiнансового монiторингу чи iнший орган державної влади вiдповiдно до законодавства України зобов'язаний передати отриману iнформацiю третiм особам. У таких випадках суб'єкт державного фiнансового монiторингу чи iнший орган державної влади зобов'язаний проiнформувати вiдповiдний орган iноземної держави про такий обов'язок.

     9. Спецiально уповноважений орган та iншi суб'єкти державного фiнансового монiторингу у межах своїх повноважень забезпечують спiвробiтництво з мiжнародними, мiжурядовими органiзацiями, задiяними у сферi боротьби з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванням тероризму чи фiнансуванням розповсюдження зброї масового знищення, утому числi з Групою з розробки фiнансових заходiв боротьби з вiдмиванням грошей (FATF), Комiтетом експертiв Ради Європи з оцiнки заходiв протидiї вiдмиванню коштiв та фiнансуванню тероризму (MONEYVAL), Європейським Союзом, Свiтовим банком, Мiжнародним валютним фондом, Егмонтською групою пiдроздiлiв фiнансових розвiдок, Органiзацiєю Об'єднаних Нацiй.

     10. В Українi вiдповiдно до мiжнародних договорiв України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, та законiв України визнаються вироки (рiшення) судiв, рiшення iнших компетентних органiв iноземних держав, що набрали законної сили, стосовно осiб, якi мають доходи, одержанi злочинним шляхом, та щодо конфiскацiї доходiв, одержаних злочинним шляхом, або еквiвалентного їм майна, та перебувають на територiї України.

     Конфiскованi доходи, отриманi злочинним шляхом, або еквiвалентне їм майно на пiдставi вiдповiдного мiжнародного договору України можуть бути повнiстю або частково переданi iноземнiй державi, судом або iншим компетентним органом якої винесено вирок (рiшення) про конфiскацiю.

     11. Рiшення про видачу iноземнiй державi осiб, крiм громадян України та осiб без громадянства, що постiйно проживають в Українi, якi визнанi винними на пiдставi вироку (рiшення) суду у вчиненнi кримiнальних правопорушень, пов'язаних з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванням тероризму чи фiнансуванням розповсюдження зброї масового знищення, приймається вiдповiдно до мiжнародних договорiв України.

     У разi якщо Україна не має вiдповiдного мiжнародного договору з iноземною державою, яка надає запит про видачу осiб, визначених абзацом першим цiєї частини, зазначенi особи можуть бути виданi за кримiнальнi правопорушення, пов'язанi з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванням тероризму чи фiнансуванням розповсюдження зброї масового знищення, виключно за умови дотримання принципу взаємностi.

Роздiл VIII
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРI ЗАПОБIГАННЯ ТА ПРОТИДIЇ, ВIДНОВЛЕННЯ ПРАВ I ЗАКОННИХ IНТЕРЕСIВ ВЛАСНИКIВ

     Стаття 32. Вiдповiдальнiсть за порушення вимог законодавства у сферi запобiгання та протидiї

     1. Особи, виннi у порушеннi вимог законодавства у сферi запобiгання та протидiї, в тому числi у незабезпеченнi належної органiзацiї та/або проведення первинного фiнансового монiторингу, а також у причетностi до легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансування тероризму та фiнансування розповсюдження зброї масового знищення або у сприяннi iншим особам у вчиненнi таких дiй, або якi фiнансували тероризм чи розповсюдження зброї масового знищення, несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

     2. Юридичнi особи (крiм банкiв), якi здiйснювали фiнансовi операцiї з легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансували тероризм чи розповсюдження зброї масового знищення, можуть бути лiквiдованi за рiшенням суду.

     Банки, якi здiйснювали фiнансовi операцiї з легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансували тероризм чи розповсюдження зброї масового знищення, можуть бути лiквiдованi за рiшенням Нацiонального банку України шляхом вiдкликання банкiвської лiцензiї (за iнiцiативою Нацiонального банку України).

     3. У разi невиконання (неналежного виконання) суб'єктом первинного фiнансового монiторингу (його уповноваженою (посадовою) особою) вимог законодавства у сферi запобiгання та протидiї до нього адекватно вчиненому порушенню протягом шести мiсяцiв з дня виявлення порушення, але не пiзнiше нiж через три роки з дня його вчинення застосовуються такi заходи впливу:

     1) письмове застереження;

     2) анулювання лiцензiї та/або iнших документiв, що надають право на здiйснення дiяльностi, з провадженням якої в особи виникає статус суб'єкта первинного фiнансового монiторингу, у встановленому законодавством порядку;

     3) покладення на суб'єкта перинного фiнансового монiторингу обов'язку вiдсторонення вiд роботи посадової особи такого суб'єкта первинного фiнансового монiторингу;

     4) штраф;

     5) укладення письмової угоди iз суб'єктом первинного фiнансового монiторингу, за якою суб'єкт первинного фiнансового монiторингу зобов'язується сплатити визначене грошове зобов'язання та вжити заходiв для усунення та/або недопущення в подальшiй дiяльностi порушень вимог законодавства у сферi запобiгання та протидiї, забезпечити пiдвищення ефективностi функцiонування та/або адекватностi системи управлiння ризиками тощо (далi - угода про врегулювання наслiдкiв вчинення порушення законодавства у сферi запобiгання та протидiї).

     За одне порушення не може бути застосовано бiльше одного заходу впливу.

     Днем виявлення порушення є дата складання суб'єктом державного фiнансового монiторингу, який вiдповiдно до цього Закону здiйснює державне регулювання та нагляд за суб'єктом первинного фiнансового монiторингу, документа, в якому зафiксовано порушення, виявлене пiд час здiйснення нагляду.

     4. Передбаченi частиною третьою цiєї статтi заходи впливу застосовуються до суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу суб'єктами державного фiнансового монiторингу, якi вiдповiдно до цього Закону здiйснюють функцiї з державного регулювання i нагляду за суб'єктами первинного фiнансового монiторингу, у порядку, встановленому вiдповiдним суб'єктом державного фiнансового монiторингу з урахуванням вимог, передбачених цим Законом.

     5. До суб'єкта первинного фiнансового монiторингу можуть бути застосованi штрафи у таких розмiрах:

     1) за порушення вимог щодо здiйснення належної перевiрки, вимог щодо виявлення належностi клiєнтiв та iнших осiб до полiтично значущих осiб, членiв їх сiмей, осiб, пов'язаних з ними, у випадках, передбачених законодавством, - до 12 тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     2) за порушення вимог щодо вiдмови вiд встановлення (пiдтримання) дiлових вiдносин, проведення фiнансової операцiї - у розмiрi до 20 тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     3) за порушення вимог щодо здiйснення переказiв, передбачених статтею 14 цього Закону, - у розмiрi до 10 тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     4) за порушення порядку замороження/розмороження активiв, що пов'язанi з тероризмом та його фiнансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фiнансуванням, та зупинення фiнансових операцiй - у розмiрi до 100 тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     5) за порушення порядку створення (ведення) та зберiгання документiв, у тому числi електронних, записiв, даних, iнформацiї у випадках, передбачених цим Законом, у тому числi у разi їх втрати або знищення, - у розмiрi до 12 тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     6) за неподання, несвоєчасне подання, порушення порядку подання або подання спецiально уповноваженому органу недостовiрної iнформацiї у випадках, передбачених законодавством, - у розмiрi до 20 тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     7) за перешкоджання суб'єкту державного фiнансового монiторингу у здiйсненнi ним нагляду у сферi запобiгання та протидiї, у тому числi за недопуск до проведення перевiрки з питань дотримання вимог законодавства у сферi запобiгання та протидiї, створення перешкод у її проведеннi та/або неподання, подання не в повному обсязi, подання недостовiрної iнформацiї/документiв, подання копiй документiв, у яких неможливо прочитати всi зазначенi в них вiдомостi, на запит суб'єкта державного фiнансового монiторингу, необхiдних для здiйснення ним нагляду у сферi запобiгання та протидiї вiдповiдно до цього Закону, - у розмiрi до 20 тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     8) за невиконання умов угоди про врегулювання наслiдкiв вчинення порушення законодавства у сферi запобiгання та протидiї - у розмiрi, що не перевищує суму грошового зобов'язання за такою угодою;

     9) за невиконання вимог про усунення виявлених порушень та/або про вжиття заходiв для усунення причин, що сприяли їх вчиненню, а також невжиття заходiв з усунення виявлених за результатами перевiрки недолiкiв щодо органiзацiї та проведення первинного фiнансового монiторингу - у розмiрi до 100 тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     10) за невиявлення, несвоєчасне виявлення фiнансових операцiй, що пiдлягають фiнансовому монiторингу, та порушення порядку їх реєстрацiї - у розмiрi до 20 тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     11) за порушення обмежень щодо обмiну iнформацiєю, визначених законодавством у сферi запобiгання та протидiї, - у розмiрi до 12 тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     12) за незабезпечення захисту працiвникiв, якi повiдомили керiвника та/або вiдповiдального працiвника суб'єкта первинного фiнансового монiторингу чи суб'єкта державного фiнансового монiторингу про порушення вимог законодавства у сферi запобiгання та протидiї, - у розмiрi до 12 тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     13) за незабезпечення належної органiзацiї та проведення первинного фiнансового монiторингу, вiдсутнiсть належної системи управлiння ризиками, повторне невиконання вимог суб'єктiв державного фiнансового монiторингу про усунення виявлених порушень та/або про вжиття заходiв для усунення причин, що сприяли їх вчиненню, - у розмiрi до 10 вiдсоткiв загального рiчного обороту, але не бiльше 7950 тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     14) за порушення iнших вимог законодавства у сферi запобiгання та протидiї - у розмiрi до 3 тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     6. Розрахунок суми штрафу у разi вчинення двох i бiльше видiв порушень здiйснюється шляхом додавання розмiрiв штрафiв за кожний вид порушення.

     У такому разi максимальна сума штрафу, яка може бути застосована до суб'єкта первинного фiнансового монiторингу, не може перевищувати:

     1) для суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, якi є фiнансовими установами, - 10 вiдсоткiв загального рiчного обороту, але не бiльше 7950 тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     2) для iнших суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу - двократного обсягу вигоди, одержаної суб'єктом первинного фiнансового монiторингу внаслiдок вчинення порушення, а якщо сума такої вигоди не може бути визначена, - 1590 тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     7. При визначеннi заходу впливу та/або розмiру штрафу суб'єкти державного фiнансового монiторингу враховують обставини вчиненого порушення, у тому числi:

     1) характер i тривалiсть порушення;

     2) фiнансовий стан суб'єкта первинного фiнансового монiторингу;

     3) вигоду, одержану суб'єктом первинного фiнансового монiторингу внаслiдок вчинення порушення, якщо сума такої вигоди може бути визначена;

     4) збитки третiх осiб, спричиненi внаслiдок вчинення порушення, якщо сума таких збиткiв може бути визначена;

     5) повторне вчинення однорiдного правопорушення, за яке до суб'єкта первинного фiнансового монiторингу протягом останнiх трьох рокiв застосовувалися заходи впливу;

     6) ступiнь вiдповiдальностi;

     7) спiвпрацю суб'єкта первинного фiнансового монiторингу з державними органами, включеними до системи запобiгання та протидiї.

     8. До прийняття рiшення (постанови) про застосування до суб'єкта первинного фiнансового монiторингу заходу впливу у формi укладення угоди про врегулювання наслiдкiв вчинення порушення законодавства у сферi запобiгання та протидiї суб'єкт державного фiнансового монiторингу та суб'єкт первинного фiнансового монiторингу погоджують заходи для усунення та/або недопущення в подальшiй дiяльностi порушень вимог законодавства у сферi запобiгання та протидiї, пiдвищення ефективностi функцiонування та/або адекватностi системи управлiння ризиками, строки виконання таких заходiв, а також суму грошового зобов'язання, яку такий суб'єкт первинного фiнансового монiторингу зобов'язується сплатити в рамках виконання такої угоди.

     У разi непогодження суб'єктом державного фiнансового монiторингу та суб'єктом первинного фiнансового монiторингу умов угоди про врегулювання наслiдкiв вчинення порушення законодавства у сферi запобiгання та протидiї суб'єкт державного фiнансового монiторингу застосовує iнший захiд впливу.

     У текстi угоди про врегулювання наслiдкiв вчинення порушення законодавства у сферi запобiгання та протидiї зазначається розрахована вiдповiдно до вимог цiєї статтi сума грошового зобов'язання.

     У разi порушення суб'єктом первинного фiнансового монiторингу умов угоди про врегулювання наслiдкiв вчинення порушення законодавства у сферi запобiгання та протидiї суб'єкт державного фiнансового монiторингу має право застосувати захiд впливу за невиконання умов угоди про врегулювання наслiдкiв вчинення порушення законодавства у сферi запобiгання та протидiї, передбачений цiєю статтею.

     9. Положення частин третьої - восьмої та абзацiв другого - восьмого частини десятої цiєї статтi не поширюються на банки, фiлiї iноземних банкiв.

     У разi порушення банками, фiлiями iноземних банкiв вимог законодавства у сферi запобiгання та протидiї Нацiональний банк України пропорцiйно до вчиненого порушення має право застосувати до них заходи впливу вiдповiдно, у порядку та строки, визначенi Законом України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" та нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.

     10. Рiшення (постанова) суб'єкта державного фiнансового монiторингу (його уповноваженої посадової особи) про застосування до суб'єкта первинного фiнансового монiторингу заходiв впливу, передбачених цiєю статтею, набирає чинностi з робочого дня, наступного за днем прийняття такого рiшення (постанови).

     Iнформацiя про застосування до суб'єкта первинного фiнансового монiторингу заходiв впливу (iз зазначенням назви суб'єкта первинного фiнансового монiторингу, вiдомостей про застосованi заходи впливу, у тому числi розмiр штрафу, а також загальних вiдомостей про порушення законодавства), оскарження зазначених заходiв впливу та про вiдповiдне рiшення суду, що набрало законної сили, оприлюднюється на офiцiйному веб-сайтi вiдповiдного суб'єкта державного фiнансового монiторингу у встановленому ним порядку та залишається доступною для перегляду не менше п'яти рокiв з дня оприлюднення.

     Не пiдлягає оприлюдненню iнформацiя про:

     1) персональнi данi вiдсторонених вiд посад посадових осiб;

     2) застосованi заходи впливу, якщо таке оприлюднення може мати негативний вплив, завдати шкоди та/або загрожувати стабiльностi фiнансової системи чи може мати вплив на досудове розслiдування та/або судове провадження (крiм узагальненої за такими суб'єктами первинного фiнансового монiторингу iнформацiї без зазначення їх назв).

     Рiшення (постанова) суб'єкта державного фiнансового монiторингу про застосування до суб'єкта первинного фiнансового монiторингу заходiв впливу, передбачених цiєю статтею, може бути оскаржено у судовому порядку вiдповiдно до законодавства протягом мiсяця з дня набрання ним чинностi.

     У разi якщо протягом мiсяця з дня набрання чинностi рiшенням (постановою) суб'єкта державного фiнансового монiторингу про застосування до суб'єкта первинного фiнансового монiторингу заходiв впливу у формi штрафу суб'єкт первинного фiнансового монiторингу письмово не повiдомив суб'єкта державного фiнансового монiторингу про добровiльне виконання такого рiшення (постанови), та таке рiшення (постанову) не було оскаржено у судовому порядку, воно набуває статусу виконавчого документа, пiдлягає оформленню вiдповiдно до вимог Закону України "Про виконавче провадження" та передається до органiв державної виконавчої служби для примусового виконання згiдно iз законодавством.

     У разi якщо рiшення (постанова) суб'єкта державного фiнансового монiторингу про застосування до суб'єкта первинного фiнансового монiторингу заходiв впливу у формi штрафу протягом мiсяця з дня набрання ним чинностi оскаржене у судовому порядку та адмiнiстративним судом вiдкрите провадження у справу про оскарження зазначеного рiшення, таке рiшення набуває статусу виконавчого документа з дня набрання законної сили вiдповiдним судовим рiшенням у такiй справi з урахуванням строкiв, передбачених Законом України "Про виконавче провадження".

     11. Штрафи, передбаченi цим Законом, зараховуються до державного бюджету.

     Стаття 33. Неподання iнформацiї спецiально уповноваженому органу

     1. Неподанням iнформацiї спецiально уповноваженому органу є:

     1) неподання суб'єктом первинного фiнансового монiторингу iнформацiї у випадках, передбачених законодавством у сферi запобiгання та протидiї, що призвело до вiдсутностi на облiку у спецiально уповноваженого органу належним чином оформленого та поданого зазначеним суб'єктом повiдомлення;

     2) неподання суб'єктом первинного фiнансового монiторингу iнформацiї про фiнансовi операцiї, що пiдлягають фiнансовому монiторингу, або додаткової iнформацiї пiсля отримання вiд спецiально уповноваженого органу повiдомлення з ненульовими кодами помилок за окремими фiнансовими операцiями, або в цiлому щодо наданого таким суб'єктом повiдомлення про фiнансову операцiю, що пiдлягає фiнансовому монiторингу, або про помилку пiд час опрацювання iншої iнформацiї, що призвело до вiдсутностi на облiку у спецiально уповноваженого органу належним чином оформленого та поданого зазначеним суб'єктом повiдомлення;

     3) подання суб'єктом первинного фiнансового монiторингу неналежним чином оформленого повiдомлення пiсля отримання вiд спецiально уповноваженого органу повiдомлення з ненульовими кодами помилок за окремими фiнансовими операцiями або в цiлому щодо наданого таким суб'єктом повiдомлення про фiнансову операцiю, що пiдлягає фiнансовому монiторингу, або про помилку пiд час опрацювання iншої iнформацiї, що призвело до вiдсутностi на облiку у спецiально уповноваженого органу належним чином оформленого та поданого зазначеним суб'єктом повiдомлення;

     4) неподання пiдприємством, установою, органiзацiєю, що не є суб'єктом первинного фiнансового монiторингу, лiквiдатором (крiм Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб), уповноваженою особою Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб або державним органом iнформацiї у випадках, передбачених законодавством у сферi запобiгання та протидiї.

     Стаття 34. Несвоєчасне подання iнформацiї спецiально уповноваженому органу

     1. Несвоєчасним поданням iнформацiї спецiально уповноваженому органу є:

     1) подання суб'єктом первинного фiнансового монiторингу iнформацiї з порушенням строкiв, передбачених законодавством у сферi запобiгання та протидiї;

     2) подання суб'єктом первинного фiнансового монiторингу належним чином оформленого повiдомлення з порушенням строкiв, передбачених цим Законом, пiсля отримання вiд спецiально уповноваженого органу повiдомлення з ненульовими кодами помилок за окремими фiнансовими операцiями або в цiлому щодо наданого таким суб'єктом повiдомлення про фiнансову операцiю, що пiдлягає фiнансовому монiторингу, або про помилку пiд час опрацювання iншої iнформацiї;

     3) подання суб'єктом первинного фiнансового монiторингу належним чином оформленого повiдомлення пiсля послiдовного отримання вiд спецiально уповноваженого органу трьох i бiльше повiдомлень з ненульовими кодами помилок за окремими фiнансовими операцiями або в цiлому щодо поданого таким суб'єктом повiдомлення про фiнансову операцiю, що пiдлягає фiнансовому монiторингу, або про помилку пiд час опрацювання iншої iнформацiї, крiм випадкiв, якщо така iнформацiя подана спецiально уповноваженому органу без порушення строкiв, установлених законодавством у сферi запобiгання та протидiї;

     4) подання пiдприємством, установою, органiзацiєю, що не є суб'єктом первинного фiнансового монiторингу, лiквiдатором (крiм Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб), уповноваженою особою Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб або державним органом iнформацiї з порушенням строкiв, передбачених законодавством у сферi запобiгання та протидiї.

     Стаття 35. Вiдновлення прав i законних iнтересiв

     1. За рiшенням суду доходи, одержанi злочинним шляхом, пiдлягають конфiскацiї в дохiд держави або повертаються їх власнику, права чи законнi iнтереси якого порушенi, або вiдшкодовується їх ринкова вартiсть.

     2. Правочини, спрямованi на легалiзацiю (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансування тероризму чи фiнансування розповсюдження зброї масового знищення, визнаються недiйсними у встановленому законом порядку.

     3. Суб'єкти фiнансового монiторингу, їх посадовi особи та iншi працiвники, лiквiдатор (крiм Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб), уповноважена особа Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб не несуть вiдповiдальностi за шкоду, заподiяну юридичним i фiзичним особам у зв'язку з виконанням ними службових обов'язкiв пiд час проведення фiнансового монiторингу, якщо вони дiяли у межах завдань, обов'язкiв та у спосiб, що передбаченi цим Законом.

     4. Шкода, заподiяна юридичнiй або фiзичнiй особi незаконними дiями державних органiв внаслiдок здiйснення ними державного фiнансового монiторингу, вiдшкодовується з державного бюджету в установленому законом порядку.

Роздiл IX
КОНТРОЛЬ I НАГЛЯД ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРI ЗАПОБIГАННЯ ТА ПРОТИДIЇ

     Стаття 36. Контроль за виконанням законiв у сферi запобiгання та протидiї

     1. Контроль за виконанням законiв у сферi запобiгання та протидiї здiйснюється органами державної влади в межах їх повноважень та в порядку, визначеному Конституцiєю та законами України.

     2. Спецiально уповноважений орган щороку до 31 березня року, наступного за звiтним, подає до Верховної Ради України за встановленою формою звiт про стан запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення за попереднiй рiк.

Роздiл X
ПРИКIНЦЕВI ТА ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi через чотири мiсяцi з дня його опублiкування, крiм абзацу третього пiдпункту 9 пункту 6 роздiлу X цього Закону, який набирає чинностi з дня введення в дiю Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо удосконалення функцiй iз державного регулювання ринкiв фiнансових послуг" вiд 12 вересня 2019 року N 79-IX.

     2. Визнати таким, що втратив чиннiсть, Закон України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 50 - 51, ст. 2057 iз наступними змiнами).

     3. Розмiр штрафу за порушення суб'єктом первинного фiнансового монiторингу законодавства у сферi запобiгання та протидiї, вчиненi таким суб'єктом первинного фiнансового монiторингу до набрання чинностi цим Законом, визначається виходячи iз розмiру штрафу за вiдповiдне порушення, встановленого законом на дату його вчинення.

     4. Юридичнi особи, зареєстрованi до набрання чинностi цим Законом, подають державному реєстратору iнформацiю про кiнцевого бенефiцiарного власника в обсязi, визначеному цим Законом, та структуру власностi протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та змiст структури власностi.

     5. Тимчасово, до введення в дiю Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо удосконалення функцiй iз державного регулювання ринкiв фiнансових послуг" вiд 12 вересня 2019 року N 79-IX, Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, є суб'єктом державного фiнансового монiторингу та здiйснює державне регулювання i нагляд у сферi запобiгання та протидiї щодо платiжних органiзацiй, платiжних систем та учасникiв чи членiв платiжних систем (у частинi надання фiнансових послуг, крiм послуг з переказу коштiв), страховикiв (перестраховикiв), страхових (перестрахових) брокерiв, ломбардiв та iнших фiнансових установ, а також юридичних осiб, що вiдповiдно до законодавства надають фiнансовi послуги (крiм фiнансових установ та iнших юридичних осiб, щодо яких державне регулювання i нагляд у сферi запобiгання та протидiї здiйснюються iншими суб'єктами державного фiнансового монiторингу).

     6. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) у Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     а) у статтi 1669:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Порушення вимог щодо здiйснення належної перевiрки, вимог щодо виявлення належностi клiєнтiв та iнших визначених законом осiб до полiтично значущих осiб, членiв їх сiмей, осiб, пов'язаних з полiтично значущими особами; неподання, несвоєчасне подання, порушення порядку подання або подання центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, недостовiрної iнформацiї у випадках, передбачених законодавством; порушення вимог щодо створення (ведення) та зберiгання документiв (у тому числi електронних), записiв, даних, iнформацiї; порушення вимог щодо супроводження переказiв iнформацiєю про iнiцiатора та одержувача переказу; порушення вимог щодо вiдмови вiд встановлення (пiдтримання) дiлових вiдносин (проведення фiнансової операцiї); порушення порядку зупинення фiнансових (фiнансової) операцiй (операцiї), а також порядку замороження або розмороження активiв, що пов'язанi з тероризмом та його фiнансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фiнансуванням; порушення вимог щодо виявлення та реєстрацiї фiнансових операцiй, що пiдлягають фiнансовому монiторингу, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, лiквiдаторiв або уповноважену особу Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб вiд трьохсот до двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     частину третю виключити;

     б) частину шосту статтi 16611 викласти в такiй редакцiї:

     "Неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору передбаченої Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань" iнформацiї про кiнцевого бенефiцiарного власника юридичної особи або про його вiдсутнiсть, або документiв для пiдтвердження вiдомостей про кiнцевого бенефiцiарного власника юридичної особи -

     тягнуть за собою накладення штрафу на керiвника юридичної особи або особу, уповноважену дiяти вiд iменi юридичної особи (виконавчого органу), вiд однiєї тисячi до трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     в) у статтi 18834:

     в абзацi першому слова "запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму" замiнити словами "запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

     в абзацi другому слова "громадян - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi" замiнити словами "громадян - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, самозайнятих осiб, лiквiдаторiв або уповноважену особу Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб";

     доповнити примiткою такого змiсту:

     "Примiтка. Пiд самозайнятою особою розумiється особа, зазначена у пiдпунктi 14.1.226 пункту 14.1 статтi 14 Податкового кодексу України";

     г) у пунктi 1 частини першої статтi 255:

     абзац "суб'єктiв державного фiнансового монiторингу (стаття 1669, частина шоста статтi 16611, стаття 18834)" замiнити двома абзацами такого змiсту:

     "суб'єктiв державного фiнансового монiторингу, якi виконують функцiї державного регулювання i нагляду за вiдповiдними суб'єктами первинного фiнансового монiторингу (частина перша статтi 1669, стаття 18834);

     центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення (частина друга статтi 1669)";

     абзац "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань (частини перша, друга, дев'ята та десята статтi 1666, частини перша - п'ята статтi 16611)" викласти в такiй редакцiї:

     "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фiзичних осiб - пiдприємцiв (частини перша, друга, дев'ята та десята статтi 1666, стаття 16611)";

     2) у Кримiнальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131):

     а) у частинi другiй статтi 962:

     у першому реченнi слова i цифру "зазначенi у пунктi 1 частини першої цiєї статтi" замiнити словами "зазначенi у частинi першiй цiєї статтi";

     у другому реченнi слова i цифру "зазначених у пунктi 1 частини першої цiєї статтi" замiнити словами "зазначених у частинi першiй цiєї статтi";

     б) у частинi першiй статтi 963:

     доповнити пунктом 5 такого змiсту:

     "5) вчинення її уповноваженою особою вiд iменi та в iнтересах юридичної особи будь-якого iз злочинiв, передбачених статтями 255, 343, 345, 347, 348, 349, 376 - 379, 386 цього Кодексу";

     пункт 2 примiтки викласти в такiй редакцiї:

     "2. Злочини, передбаченi статтями 109, 110, 113, 146, 147, частинами другою - четвертою статтi 1591, статтями 160, 209, 255, 260, 262, 306, 343, 345, 347, 348, 349, частинами першою i другою статтi 3683, частинами першою i другою статтi 3684, статтями 369, 3692, 376 - 379, 386, 436, 437, 438, 442, 444, 447 цього Кодексу, визнаються вчиненими в iнтересах юридичної особи, якщо вони призвели до отримання нею неправомiрної вигоди або створили умови для отримання такої вигоди, або були спрямованi на ухилення вiд передбаченої законом вiдповiдальностi";

     в) у статтi 964:

     в абзацi першому частини другої цифри i слово "3 i 4" замiнити цифрами "3 - 5";

     доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. У разi реорганiзацiї юридичних осiб, зазначених у частинах першiй та другiй цiєї статтi, заходи кримiнально-правового характеру можуть бути застосованi до їх правонаступникiв, до яких перейшли майно, права та обов'язки, пов'язанi з вчиненням злочинiв, зазначених пунктами 1 - 5 частини першої статтi 963 цього Кодексу";

     г) у частинi другiй статтi 967:

     в абзацi четвертому слова "до п'ятдесяти тисяч" замiнити словами "до сiмдесяти п'яти тисяч";

     в абзацi п'ятому слова "вiд п'ятдесяти до сiмдесяти п'яти тисяч" замiнити словами "вiд сiмдесяти п'яти до ста тисяч";

     ґ) частину першу статтi 969 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Лiквiдацiя юридичної особи застосовується судом у разi вчинення її уповноваженою особою будь-якого iз злочинiв, передбачених статтями 109, 110, 113, 146, 147, 160, 209, 255, 258 - 2585, 260, 262, 306, 436, 4361, 437, 438, 442, 444, 447 цього Кодексу";

     д) в абзацi першому статтi 198 слова "легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом" замiнити словами "легалiзацiї (вiдмивання) майна, одержаного злочинним шляхом";

     е) у статтi 2051:

     абзац другий частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "караються штрафом вiд п'яти тисяч до восьми тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк вiд трьох до шести мiсяцiв, або позбавленням волi на строк до трьох рокiв";

     абзац другий частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "караються штрафом вiд восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням волi на строк вiд трьох до п'яти рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого";

     є) статтю 209 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 209. Легалiзацiя (вiдмивання) майна, одержаного злочинним шляхом

     1. Набуття, володiння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичнi обставини свiдчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числi здiйснення фiнансової операцiї, вчинення правочину з таким майном, або перемiщення, змiна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дiй, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володiння ним, права на таке майно, джерела його походження, мiсцезнаходження, якщо цi дiяння вчиненi особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повнiстю чи частково одержано злочинним шляхом, -

     караються позбавленням волi на строк вiд трьох до шести рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до двох рокiв та з конфiскацiєю майна.

     2. Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, або у великому розмiрi, -

     караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до восьми рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна.

     3. Дiї, передбаченi частиною першою або другою цiєї статтi, вчиненi органiзованою групою або в особливо великому розмiрi, -

     караються позбавленням волi на строк вiд восьми до дванадцяти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна.

     Примiтка.

     1. Легалiзацiя (вiдмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, визнається вчиненою у великому розмiрi, якщо предметом злочину було майно на суму, що перевищує шiсть тисяч неоподатковуваних мiнiмуми доходiв громадян.

     2. Легалiзацiя (вiдмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, визнається вчиненою в особливо великому розмiрi, якщо предметом злочину було майно на суму, що перевищує вiсiмнадцять тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     ж) у статтi 2091:

     у назвi слова "про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансування тероризму" замiнити словами "про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

     у частинi першiй:

     в абзацi першому слова "спецiально уповноваженому центральному органу виконавчої влади iз спецiальним статусом з питань фiнансового монiторингу" замiнити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

     в абзацi другому слова "до двох тисяч" замiнити словами "до трьох тисяч";

     абзац перший частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "2. Розголошення у будь-якому виглядi таємницi фiнансового монiторингу або факту обмiну iнформацiєю про фiнансову операцiю та її учасникiв мiж суб'єктами первинного фiнансового монiторингу, суб'єктами державного фiнансового монiторингу, iншими державними органами, а також факту надання (одержання) запиту, рiшення чи доручення центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, або надання (одержання) вiдповiдi на такий запит, рiшення чи доручення особою, якiй ця iнформацiя стала вiдома у зв'язку з її професiйною або службовою дiяльнiстю, якщо такi дiї заподiяли iстотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам чи iнтересам окремих громадян, державним чи громадським iнтересам або iнтересам окремих юридичних осiб";

     з) абзац перший частини першої статтi 258 пiсля слiв "юридичними особами" доповнити словами "мiжнародними органiзацiями";

     и) абзац перший частини першої статтi 2585 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Надання чи збiр будь-яких активiв прямо чи опосередковано з метою їх використання або усвiдомленням можливостi того, що їх буде використано повнiстю або частково для будь-яких цiлей окремим терористом чи терористичною групою (органiзацiєю), або для органiзацiї, пiдготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публiчних закликiв до вчинення терористичного акту, створення терористичної групи (органiзацiї), сприяння вчиненню терористичного акту, провадження будь-якої iншої терористичної дiяльностi, а також спроби вчинення таких дiй";

     i) статтю 306 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 306. Використання коштiв, здобутих вiд незаконного обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв, прекурсорiв, отруйних чи сильнодiючих речовин або отруйних чи сильнодiючих лiкарських засобiв

     1. Використання коштiв, здобутих вiд незаконного обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв, прекурсорiв, отруйних чи сильнодiючих речовин або отруйних чи сильнодiючих лiкарських засобiв з метою продовження незаконного обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв, прекурсорiв, отруйних чи сильнодiючих речовин або отруйних чи сильнодiючих лiкарських засобiв -

     карається позбавленням волi на строк вiд семи до дванадцяти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна.

     2. Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, або у великих розмiрах, -

     караються позбавленням волi на строк вiд восьми до п'ятнадцяти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна.

     Примiтка. Пiд великим розмiром слiд розумiти кошти, сума яких становить двiстi та бiльше неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     3) у Цивiльному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40 - 44, ст. 356):

     а) перше речення частини першої статтi 1074 пiсля слiв "а також у разi зупинення фiнансових операцiй, якi можуть бути пов'язанi з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванням тероризму та фiнансуванням розповсюдження зброї масового знищення" доповнити словами "замороження активiв, що пов'язанi з тероризмом та його фiнансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фiнансуванням";

     б) у статтi 1075:

     абзац перший частини першої пiсля першого речення доповнити новим реченням такого змiсту: "Банк не має права за заявою клiєнта розривати договiр банкiвського рахунка чи вчиняти iншi дiї, що мають наслiдком припинення договору, у разi якщо грошовi кошти, що знаходяться на вiдповiдному рахунку, замороженi вiдповiдно до Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "4. Банк може вiдмовитися вiд договору банкiвського рахунка та закрити рахунок клiєнта у разi:

     вiдсутностi операцiй за рахунком клiєнта протягом трьох рокiв пiдряд та вiдсутностi залишку грошових коштiв на цьому рахунку;

     наявностi пiдстав, передбачених Законом України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Залишок грошових коштiв на рахунку клiєнта повертається клiєнту";

     4) у Кримiнальному процесуальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., NN 9 - 13, ст. 88):

     а) частину першу статтi 162 доповнити пунктом 10 такого змiсту:

     "10) таємниця фiнансового монiторингу";

     б) пункт 7 частини першої статтi 164 викласти в такiй редакцiї:

     "7) строк дiї ухвали, який не може перевищувати двох мiсяцiв з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статтi 562 цього Кодексу";

     в) частину дев'яту статтi 216 викласти в такiй редакцiї:

     "9. У кримiнальних провадженнях щодо злочинiв, передбачених статтями 209 i 2091 Кримiнального кодексу України, досудове розслiдування здiйснюється слiдчим того органу, який розпочав досудове розслiдування або до пiдслiдностi якого вiдноситься злочин, що передував легалiзацiї (вiдмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом, крiм випадкiв, коли цi злочини вiднесено згiдно iз цiєю статтею до пiдслiдностi Нацiонального антикорупцiйного бюро України";

     г) у частинi першiй статтi 568 слова "майна, грошей i цiнностей, отриманих злочинним шляхом, а також майна, яке належить пiдозрюваним, обвинуваченим або засудженим особам" замiнити словами i цифрами "майна, грошей i цiнностей, що вiдповiдають будь-якiй iз ознак, передбачених частиною першою статтi 962 Кримiнального кодексу України, а також майна, яке належить пiдозрюваним, обвинуваченим або засудженим особам";

     ґ) частину третю статтi 589 пiсля слiв "Генеральна прокуратура України" доповнити словами i цифрами "невiдкладно, але не пiзнiше 24 годин";

     5) у Кодексi адмiнiстративного судочинства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2017 р., N 48, ст. 436):

     а) статтю 284 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 284. Особливостi провадження у справах за зверненням Служби безпеки України щодо включення фiзичних осiб, юридичних осiб та органiзацiй до перелiку осiб, пов'язаних з провадженням терористичної дiяльностi або стосовно яких застосовано мiжнароднi санкцiї, виключення фiзичних осiб, юридичних осiб та органiзацiй з такого перелiку та надання доступу до активiв, що пов'язанi з тероризмом та його фiнансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фiнансуванням

     1. Провадження у справах щодо включення фiзичних осiб, юридичних осiб та органiзацiй до перелiку осiб, пов'язаних з провадженням терористичної дiяльностi або стосовно яких застосовано мiжнароднi санкцiї, виключення фiзичних осiб, юридичних осiб та органiзацiй з такого перелiку та надання доступу до активiв, що пов'язанi з тероризмом та його фiнансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фiнансуванням, здiйснюється на пiдставi позову Голови Служби безпеки України або його заступника.

     2. Позовна заява подається до суду першої iнстанцiї за пiдсуднiстю, встановленою цим Кодексом, у письмовiй формi та повинна мiстити:

     1) найменування адмiнiстративного суду;

     2) найменування, поштову адресу, а також номер засобу зв'язку заявника;

     3) пiдстави звернення з позовом, обставини, що пiдтверджуються доказами, та вимоги заявника;

     4) перелiк документiв та iнших матерiалiв, що додаються;

     5) пiдпис уповноваженої особи суб'єкта владних повноважень, що скрiплюється печаткою.

     3. У разi порушення вимог частини другої цiєї статтi суд повiдомляє про це заявника та визначає строк для усунення недолiкiв.

     Невиконання вимог суду в установлений ним строк тягне за собою повернення заявнику позову та доданих до нього документiв.

     Повернення позову не є перешкодою для повторного звернення з ним до суду пiсля усунення недолiкiв, що зумовлюють звернення до суду.

     4. Суд ухвалою вiдмовляє у вiдкриттi провадження у справi, якщо заявлено вимогу, не передбачену частиною першою цiєї статтi.

     5. Рiшення по сутi заявлених вимог ухвалюється судом не пiзнiше наступного робочого дня з дня надходження позову, розглянутого у закритому судовому засiданнi за участю тiльки заявника. Особа, стосовно якої приймається рiшення про включення до перелiку осiб, пов'язаних з провадженням терористичної дiяльностi або стосовно яких застосовано мiжнароднi санкцiї або виключення з такого перелiку та власник активiв, що пов'язанi з тероризмом та його фiнансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фiнансуванням, до яких надається доступ, не повiдомляється про розгляд справи судом.

     6. У рiшеннi суду зазначаються:

     1) дата ухвалення рiшення;

     2) найменування суду, прiзвище та iнiцiали суддi;

     3) мотиви та висновок суду по сутi заявлених вимог iз посиланням на закон;

     4) порядок вчинення дiй, визначених рiшенням.

     7. Ухвалу про вiдмову у вiдкриттi провадження може бути оскаржено в апеляцiйному порядку. Суд апеляцiйної iнстанцiї розглядає скаргу на ухвалу про вiдмову у вiдкриттi провадження у справi протягом трьох днiв з дня надходження апеляцiйної скарги.

     8. Рiшення суду щодо включення фiзичних осiб, юридичних осiб та органiзацiй до перелiку осiб, пов'язаних з провадженням терористичної дiяльностi або стосовно яких застосовано мiжнароднi санкцiї, виключення фiзичних осiб, юридичних осiб та органiзацiї з такого перелiку та надання доступу до активiв, що пов'язанi з тероризмом та його фiнансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фiнансуванням, виконується негайно.

     9. Апеляцiйнi скарги на судовi рiшення у справах, визначених цiєю статтею, можуть бути поданi сторонами протягом десяти днiв з дня їх постановлення. Подання апеляцiйної скарги на рiшення суду у справах, визначених цiєю статтею, не перешкоджає його виконанню";

     б) § 2 глави 11 роздiлу II доповнити статтею 2891 такого змiсту:

     "Стаття 2891. Особливостi провадження у справах за адмiнiстративними позовами про оскарження рiшень центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, про продовження зупинення вiдповiдних (вiдповiдної) фiнансових (фiнансової) операцiй (операцiї) (видаткових фiнансових операцiй)

     1. Особи, фiнансовi (фiнансова) операцiї (операцiя) (видатковi фiнансовi операцiї) яких зупинено, мають право звернутися до адмiнiстративного суду iз позовною заявою про оскарження рiшень центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далi - спецiально уповноважений орган), про продовження зупинення вiдповiдних (вiдповiдної) фiнансових (фiнансової) операцiй (операцiї) (видаткових фiнансових операцiй) у десятиденний строк з дня, коли вони дiзналися або повиннi були дiзнатися про порушення їхнiх прав, свобод чи iнтересiв.

     2. Рiшення спецiально уповноваженого органу про продовження зупинення вiдповiдних (вiдповiдної) фiнансових (фiнансової) операцiй (операцiї) (видаткових фiнансових операцiй) оскаржуються до окружного адмiнiстративного суду, територiальна юрисдикцiя якого поширюється на мiсто Київ.

     3. Адмiнiстративний позов повинен мiстити:

     1) найменування адмiнiстративного суду, до якого подається позовна заява;

     2) iм'я (найменування) позивача, поштову адресу, а також номер засобу зв'язку, адресу електронної пошти (за наявностi);

     3) найменування вiдповiдача, поштову адресу, а також номер засобу зв'язку, адресу електронної пошти, якщо такi вiдомi;

     4) номер та дату оскаржуваного рiшення спецiально уповноваженого органу про продовження зупинення вiдповiдних (вiдповiдної) фiнансових (фiнансової) операцiй (операцiї) (видаткових фiнансових операцiй);

     5) обставини, що можуть свiдчити про порушення прав, свобод чи iнтересiв позивача та змiст позовних вимог;

     6) перелiк документiв та iнших матерiалiв, що додаються.

     На пiдтвердження факту зупинення фiнансових операцiй позивач надає (за наявностi) письмове повiдомлення суб'єкта первинного фiнансового монiторингу про номер i дату рiшення спецiально уповноваженого органу про продовження зупинення вiдповiдних (вiдповiдної) фiнансових (фiнансової) операцiй (операцiї) (видаткових фiнансових операцiй).

     4. У разi порушення вимог частини третьої цiєї статтi суд повiдомляє про це заявника та визначає строк для усунення недолiкiв.

     Невиконання вимог суду в установлений ним строк тягне за собою повернення позивачу позову та доданих до нього документiв.

     Повернення позовної заяви не є перешкодою для повторного звернення з ним до суду пiсля усунення недолiкiв.

     5. Питання про вiдкриття провадження в адмiнiстративнiй справi суд вирiшує не пiзнiше наступного дня з дня надходження позовної заяви.

     Про подання позовної заяви та вiдкриття провадження в адмiнiстративнiй справi суд повiдомляє вiдповiдача за допомогою кур'єра, телефону, факсу, електронної пошти чи iншого технiчного засобу зв'язку не пiзнiше наступного дня пiсля вiдкриття провадження у справi. Адмiнiстративний суд повiдомляє позивача про вiдкриття провадження у справi не пiзнiше наступного дня пiсля постановлення ухвали про вiдкриття провадження у справi.

     Протягом одного дня з дня одержання такого повiдомлення вiдповiдач зобов'язаний отримати в судi копiю ухвали про вiдкриття провадження, копiї позовної заяви та доданих до неї документiв та у дводенний строк з дня одержання такої ухвали та копiй документiв подати безпосередньо до канцелярiї суду вiдзив на позовну заяву та копiї оскаржуваних рiшень та документiв, що стали пiдставою для їх прийняття.

     6. Адмiнiстративнi справи, визначенi частиною першою цiєї статтi, вирiшуються колегiєю у складi трьох суддiв протягом десяти днiв пiсля вiдкриття провадження у справi у закритому судовому засiданнi.

     Для ознайомлення позивачу (представнику позивача) надаються матерiали справи, крiм документiв (копiй документiв), що стали пiдставою для прийняття оскаржуваних рiшень та мiстять iнформацiю, передану, спецiально уповноваженим органом до правоохоронних та/або розвiдувальних органiв в узагальнених матерiалах (додаткових узагальнених матерiалах).

     7. Рiшення суду складається i пiдписується у день його ухвалення згiдно з правилами, передбаченими статтями 243, 250 цього Кодексу, без права суду вiдкласти складання повного рiшення.

     Копiї повного рiшення видаються особам, якi брали участь у справi, негайно пiсля проголошення такого рiшення.

     8. Рiшення суду за наслiдками розгляду справ, визначених частиною першою цiєї статтi, можуть бути оскарженi в апеляцiйному порядку у десятиденний строк з дня їх проголошення.

     Суд апеляцiйної iнстанцiї розглядає справу у дводенний строк пiсля закiнчення строку апеляцiйного оскарження з повiдомленням осiб, якi беруть участь у справi.

     Неприбуття у судове засiдання осiб, якi були належним чином повiдомленi про дату, час i мiсце розгляду справи, не перешкоджає апеляцiйному розгляду справи.

     Суд апеляцiйної iнстанцiї за наслiдками апеляцiйного розгляду не може повертати справу на новий розгляд. Судове рiшення суду апеляцiйної iнстанцiї є остаточним";

     в) пункт 7 частини першої статтi 371 викласти в такiй редакцiї:

     "7) включення фiзичних осiб, юридичних осiб та органiзацiй до перелiку осiб, пов'язаних з провадженням терористичної дiяльностi або стосовно яких застосовано мiжнароднi санкцiї, виключення фiзичних осiб, юридичних осiб та органiзацiй з такого перелiку та надання доступу до активiв, що пов'язанi з тероризмом та його фiнансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фiнансуванням";

     6) у Законi України "Про Службу безпеки України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 382 iз наступними змiнами):

     а) статтю 24 доповнити пунктом 20 такого змiсту:

     "20) здiйснювати за участю Мiнiстерства закордонних справ України мiжнародне спiвробiтництво щодо подання пропозицiй до комiтетiв Ради Безпеки ООН та до iноземних держав про включення (виключення) фiзичних або юридичних осiб та органiзацiй до вiдповiдних санкцiйних перелiкiв та розгляду запитiв iноземних держав про включення (виключення) до (з) перелiку осiб, пов'язаних з провадженням терористичної дiяльностi або стосовно яких застосовано мiжнароднi санкцiї";

     б) у частинi другiй статтi 25:

     пункт 7 викласти в такiй редакцiї:

     "7) iнiцiювати в судовому порядку згiдно iз законом питання про включення (виключення) фiзичних або юридичних осiб та органiзацiй до (з) перелiку осiб, пов'язаних з провадженням терористичної дiяльностi або стосовно яких застосовано мiжнароднi санкцiї";

     доповнити пунктом 8 такого змiсту:

     "8) iнiцiювати в судовому порядку питання надання доступу до активiв, що пов'язанi з тероризмом та його фiнансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фiнансуванням, за зверненням особи, яка може документально пiдтвердити наявнiсть виняткових умов, викладених у вiдповiдних резолюцiях Ради Безпеки ООН, або потреби в покриттi основних та надзвичайних витрат";

     7) статтю 68 Закону України "Про Нацiональний банк України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238 iз наступними змiнами) доповнити частинами шостою - восьмою такого змiсту:

     "Нацiональний банк розмiщує (публiкує) в установленому ним порядку на сторiнках офiцiйного Iнтернет-представництва Нацiонального банку iнформацiю, пов'язану з порушенням банком (фiлiєю iноземного банку, небанкiвською фiнансовою установою, iншою юридичною особою, державне регулювання та нагляд у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення за якими здiйснює Нацiональний банк) законiв України та/або нормативно-правових актiв Нацiонального банку, що регулюють вiдносини у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, iз зазначенням назви банку (фiлiї iноземного банку, небанкiвської фiнансової установи, iншої юридичної особи, державне регулювання та нагляд у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення за якими здiйснює Нацiональний банк), а саме:

     загальнi вiдомостi щодо прийнятих рiшень про невiдповiднiсть посадової особи банку, небанкiвської фiнансової установи, iншої юридичної особи, державне регулювання та нагляд у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення за якими здiйснює Нацiональний банк, вимогам законодавства України;

     загальнi вiдомостi щодо застосованих заходiв впливу у виглядi письмового застереження, укладання письмової угоди з банком, небанкiвською фiнансовою установою, iншою юридичною особою, державне регулювання та нагляд у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення за якими здiйснює Нацiональний банк, накладення штрафу (у тому числi розмiр штрафу) та вiдсторонення посадової особи банку (небанкiвської фiнансової установи, iншої юридичної особи, державне регулювання та нагляд у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення за якими здiйснює Нацiональний банк) вiд посади, а також загальнi вiдомостi щодо порушень, за якi застосовано вищезазначенi заходи впливу;

     вiдомостi про застосування заходiв впливу у виглядi вiднесення банку до категорiї неплатоспроможних, вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку, анулювання (вiдкликання) у небанкiвських фiнансових установах, iнших юридичних особах, державне регулювання та нагляд у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення за якими здiйснює Нацiональний банк, лiцензiї на переказ коштiв у нацiональнiй валютi без вiдкриття рахункiв та/або лiцензiї Нацiонального банку на здiйснення валютних операцiй;

     вiдомостi про оскарження вищезазначених заходiв впливу та про вiдповiдне рiшення суду, що набрало законної сили (за наявностi).

     Не пiдлягає оприлюдненню вiдповiдно до частини шостої цiєї статтi iнформацiя про:

     персональнi данi вiдсторонених вiд посад посадових осiб та посадових осiб, стосовно яких прийнято рiшення про невiдповiднiсть їх вимогам законодавства України;

     застосованi заходи впливу, якщо таке оприлюднення може мати негативний вплив, завдати шкоди та/або загрожувати стабiльностi банкiвської та/або фiнансової системи або може мати вплив на досудове розслiдування та/або судове провадження (крiм узагальненої за такими банками, фiлiями iноземних банкiв, небанкiвськими фiнансовими установами, iншими юридичними особами, державне регулювання та нагляд у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення за якими здiйснює Нацiональний банк, iнформацiї без зазначення їх назв).

     Розмiщена (опублiкована) згiдно з цiєю статтею iнформацiя про застосованi заходи впливу залишається доступною на сторiнках офiцiйного Iнтернет-представництва Нацiонального банку протягом п'яти рокiв з моменту розмiщення (опублiкування)";

     8) у Законi України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 5 - 6, ст. 30 iз наступними змiнами):

     а) у статтi 2 визначення термiну "банк-оболонка" виключити;

     б) статтю 64 виключити;

     в) у частинi першiй статтi 73:

     пункт 3 викласти в такiй редакцiї:

     "3) укладення письмової угоди з банком, за якою банк зобов'язується сплатити визначене грошове зобов'язання та вжити заходiв для усунення та/або недопущення в подальшiй дiяльностi порушень, полiпшення фiнансового стану банку, пiдвищення ефективностi функцiонування системи управлiння ризиками тощо. За невиконання або неналежне виконання банком умов письмової угоди Нацiональний банк України має право застосувати iншi заходи впливу, передбаченi цiєю частиною";

     абзац третiй пункту 9 викласти в такiй редакцiї:

     "банк вiдповiдно до положень, затверджених Правлiнням Нацiонального банку України, але у розмiрi не бiльш як 1 вiдсоток суми зареєстрованого статутного капiталу. Зазначене обмеження максимальної суми штрафу не застосовується у разi накладення на банк штрафу за порушення вимог законодавства у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Максимальний розмiр штрафу за порушення вимог законодавства у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення не може перевищувати 7950 тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     г) статтю 74 доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "Iнформацiя про застосованi Нацiональним банком України до банкiв, фiлiй iноземних банкiв заходи впливу за порушення вимог законодавства у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, оприлюднюється шляхом розмiщення на сторiнцi офiцiйного iнтернет-представництва Нацiонального банку України у встановленому законом та нормативно-правовими актами Нацiонального банку України порядку";

     9) частину першу статтi 40 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 1, ст. 1 iз наступними змiнами) доповнити пунктом 71 такого змiсту:

     "71) укладати письмову угоду з фiнансовою установою, особою, яка не є фiнансовою установою, але має право надавати окремi фiнансовi послуги, за якою така особа зобов'язується сплатити визначене грошове зобов'язання та/або вжити заходiв для усунення та/або недопущення в подальшiй дiяльностi порушень, полiпшення фiнансового стану фiнансової установи, пiдвищення ефективностi функцiонування системи управлiння ризиками тощо.

     За невиконання або неналежне виконання фiнансовою установою, особою, яка не є фiнансовою установою, але має право надавати окремi фiнансовi послуги, умов письмової угоди Нацiональний банк України має право застосувати iншi заходи впливу, передбаченi цiєю частиною";

     10) абзаци четвертий i п'ятий частини третьої статтi 40 Закону України "Про страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50 iз наступними змiнами) викласти в такiй редакцiї:

     "Нацiональному антикорупцiйному бюро України, Державному бюро розслiдувань, органам прокуратури України, Служби безпеки України, Нацiональної полiцiї України, податкової мiлiцiї на їх письмову вимогу щодо операцiй страхування конкретної юридичної або фiзичної особи за конкретним договором страхування у разi повiдомлення про пiдозру у вчиненнi кримiнального правопорушення данiй особi;

     центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, вiдповiдно до Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

     11) у Законi України "Про боротьбу з тероризмом" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 25, ст. 180 iз наступними змiнами):

     а) у частинi першiй статтi 1:

     пiсля абзацу одинадцятого доповнити двома новими абзацами такого змiсту:

     "проходження навчання тероризму;

     виїзд з України та в'їзд в Україну з терористичною метою".

     У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - двадцять четвертий вважати вiдповiдно абзацами чотирнадцятим - двадцять шостим;

     абзаци п'ятнадцятий - сiмнадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "фiнансування тероризму - надання чи збiр будь-яких активiв прямо чи опосередковано з метою їх використання або усвiдомленням можливостi того, що їх буде використано повнiстю або частково:

     для будь-яких цiлей окремим терористом чи терористичною групою (органiзацiєю);

     для органiзацiї, пiдготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публiчних закликiв до вчинення терористичного акту, створення терористичної групи (органiзацiї), сприяння вчиненню терористичного акту, проходження навчання тероризму, виїзду з України та в'їзду в Україну з терористичною метою, провадження будь-якої iншої терористичної дiяльностi, а також спроби вчинення таких дiй";

     б) в абзацi другому частини четвертої статтi 4 слова "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

     в) статтi 111 i 112 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 111. Включення/виключення фiзичних осiб, юридичних осiб та органiзацiй до/з санкцiйних перелiкiв Ради Безпеки ООН та перелiку осiб, пов'язаних з провадженням терористичної дiяльностi або стосовно яких застосовано мiжнароднi санкцiї

     Служба безпеки України пiд час здiйснення заходiв, пов'язаних з попередженням, виявленням i припиненням терористичної дiяльностi, у порядку, визначеному законодавством у сферi боротьби з тероризмом, виявляє фiзичних осiб, юридичних осiб та органiзацiї, якi вiдповiдають критерiям, визначеним резолюцiями Ради Безпеки ООН, для включення/виключення до/з вiдповiдних санкцiйних перелiкiв, у тому числi перелiку осiб, пов'язаних з провадженням терористичної дiяльностi або стосовно яких застосовано мiжнароднi санкцiї, та оперативно перевiряє iнформацiю про вiдповiднiсть фiзичних осiб, юридичних осiб та органiзацiй таким критерiям у межах запиту iноземної держави. При цьому Служба безпеки України використовує затвердженi Кабiнетом Мiнiстрiв України доказовi стандарти обґрунтованої пiдозри для включення/виключення до/з вiдповiдних санкцiйних перелiкiв.

     Пiд час збору iнформацiї для виявлення фiзичних осiб, юридичних осiб та органiзацiй, якi вiдповiдають критерiям, визначеним резолюцiями Ради Безпеки ООН, для включення/виключення, а також для перевiрки iнформацiї про вiдповiднiсть фiзичних осiб, юридичних осiб та органiзацiй таким критерiям у межах запиту iноземної держави, Служба безпеки України користується повноваженнями, визначеними Кримiнальним процесуальним кодексом України, цим Законом, iншими законами, мiжнародними договорами України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, указами i розпорядженнями Президента України, актами Кабiнету Мiнiстрiв України, а також iншими нормативно-правовими актами.

     У разi виявлення пiд час здiйснення заходiв, пов'язаних з попередженням, виявленням i припиненням терористичної дiяльностi, фiзичних осiб, юридичних осiб та органiзацiй, якi вiдповiдають критерiям, визначеним резолюцiями Ради Безпеки ООН, для включення до санкцiйних перелiкiв або встановлення факту вiдповiдностi фiзичних осiб, юридичних осiб та органiзацiй таким критерiям пiд час перевiрки iнформацiї у межах запиту iноземної держави, Служба безпеки України у судовому порядку iнiцiює питання про включення таких осiб до перелiку осiб, пов'язаних з провадженням терористичної дiяльностi або стосовно яких застосовано мiжнароднi санкцiї, та/або подає пропозицiї до комiтетiв Ради Безпеки ООН та/або до iноземних держав щодо включення таких осiб до вiдповiдних санкцiйних перелiкiв.

     У разi встановлення пiд час здiйснення заходiв, пов'язаних з попередженням, виявленням i припиненням терористичної дiяльностi, фiзичних осiб, юридичних осiб та органiзацiй, якi бiльше не вiдповiдають критерiям, визначеним резолюцiями Ради Безпеки ООН, для включення до санкцiйних перелiкiв або встановлення факту невiдповiдностi фiзичних осiб, юридичних осiб та органiзацiй таким критерiям пiд час перевiрки iнформацiї в межах запиту iноземної держави, Служба безпеки України у судовому порядку iнiцiює питання про виключення таких осiб з перелiку осiб, пов'язаних з провадженням терористичної дiяльностi або стосовно яких застосовано мiжнароднi санкцiї, та/або подає пропозицiї до комiтетiв Ради Безпеки ООН та/або до iноземних держав щодо виключення таких осiб з вiдповiдних санкцiйних перелiкiв.

     Наявнiсть кримiнального провадження не є обов'язковою умовою для iнiцiювання Службою безпеки України питання про включення/виключення фiзичних осiб, юридичних осiб та органiзацiй до/з вiдповiдних санкцiйних перелiкiв, включаючи перелiк осiб, пов'язаних з провадженням терористичної дiяльностi або стосовно яких застосовано мiжнароднi санкцiї.

     Включення фiзичних осiб, юридичних осiб та органiзацiї до перелiку осiб, пов'язаних з провадженням терористичної дiяльностi або стосовно яких застосовано мiжнароднi санкцiї, та виключення фiзичних осiб, юридичних осiб та органiзацiї з такого перелiку здiйснюється за рiшенням суду.

     Стаття 112. Замороження активiв, що пов'язанi з тероризмом та його фiнансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фiнансуванням

     У разi виявлення суб'єктами, якi безпосередньо здiйснюють боротьбу з тероризмом та/або якi залученi до боротьби з тероризмом, активiв, що пов'язанi з тероризмом та його фiнансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фiнансуванням, такi суб'єкти невiдкладно подають iнформацiю про виявленi активи до Служби безпеки України.

     Активи, що пов'язанi з тероризмом та його фiнансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фiнансуванням, заморожуються суб'єктами первинного фiнансового монiторингу (лiквiдаторами (крiм Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб), уповноваженими особами Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб) вiдповiдно до Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення" з обов'язковим повiдомленням Служби безпеки України.

     Служба безпеки України невiдкладно здiйснює перевiрку звернень клiєнтiв суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, якi мають таке саме або схоже iм'я, як i особи, включенi до перелiку осiб, пов'язаних з провадженням терористичної дiяльностi або стосовно яких застосовано мiжнароднi санкцiї, та активи яких стали об'єктом замороження, у порядку, визначеному статтею 111 цього Закону. Про результати перевiрки Служба безпеки України негайно iнформує вiдповiдного суб'єкта первинного фiнансового монiторингу (лiквiдатора (крiм Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб), уповноважену особу Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб).

     Доступ до активiв, що пов'язанi з тероризмом та його фiнансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фiнансуванням, здiйснюється за рiшенням суду у разi наявностi виняткових умов, викладених у вiдповiдних Резолюцiях Ради Безпеки ООН, а також для покриття основних та надзвичайних витрат, включаючи оплату продуктiв харчування, оренди житла, iпотечного кредиту, комунальних послуг, лiкiв та медичної допомоги, сплату податкiв, страхових внескiв, або виключно для здiйснення за звичайною цiною витрат з оплати послуг фахiвцiв та вiдшкодування витрат, пов'язаних з наданням юридичних послуг, сплати зборiв чи внесення вiдповiдно до законодавства плати за надання послуг з поточного зберiгання або забезпечення збереження коштiв, iнших фiнансових активiв та економiчних ресурсiв.

     У разi виникнення потреби в наданнi доступу до активiв, пов'язаних з тероризмом та його фiнансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фiнансуванням, стосовно осiб, включених до санкцiйних перелiкiв комiтетiв Ради Безпеки ООН, Голова Служби безпеки України або його заступник звертається до Мiнiстерства закордонних справ України з поданням (повiдомленням) про необхiднiсть доступу до таких активiв.

     Мiнiстерство закордонних справ України протягом трьох робочих днiв з дати отримання зазначеного подання (повiдомлення) звертається до вiдповiдного Комiтету Ради Безпеки ООН для отримання дозволу на доступ до активiв, що пов'язанi з тероризмом та його фiнансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фiнансуванням, для покриття основних або надзвичайних витрат (для iнформування про наявнiсть виняткових умов, викладених у резолюцiях Ради Безпеки ООН, для надання доступу до активiв).

     Пiсля надходження до Мiнiстерства закордонних справ України рiшення Комiтету Ради Безпеки ООН зазначене мiнiстерство невiдкладно iнформує у письмовiй формi Голову Служби безпеки України або його заступника про таке рiшення.

     Подана у письмовiй формi Мiнiстерством закордонних справ України iнформацiя про рiшення Комiтету Ради Безпеки ООН є пiдставою для звернення Голови Служби безпеки України або його заступника до суду з метою отримання доступу до таких активiв";

     12) у Законi України "Про доступ до судових рiшень" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 15, ст. 128; 2015 р., NN 18 - 20, 2017 р., N 48, ст. 436):

     а) перше речення абзацу першого частини другої статтi 2 доповнити словами "крiм ухвал про арешт майна та тимчасовий доступ до речей та документiв у кримiнальних провадженнях, якi пiдлягають оприлюдненню не ранiше дня їх звернення до виконання";

     б) статтю 7 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. З метою унеможливлення змiни або знищення речей чи документiв у кримiнальному провадженнi у текстах ухвал про тимчасовий доступ до речей та документiв у кримiнальних справах, вiдкритих для загального доступу вiдповiдно до цього Закону, не зазначаються вiдомостi, що дають можливiсть iдентифiкувати осiб, якi зазначенi в таких ухвалах як володiльцi речей або документiв";

     13) абзац другий пункту 2 статтi 1 Закону України "Про ратифiкацiю Конвенцiї Органiзацiї Об'єднаних Нацiй проти корупцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 50, ст. 496) доповнити словами "та Нацiональне антикорупцiйне бюро України (щодо запитiв у кримiнальних провадженнях, в яких воно здiйснює досудове розслiдування)";

     14) у Законi України "Про ратифiкацiю Конвенцiї Ради Європи про вiдмивання, пошук, арешт та конфiскацiю доходiв, одержаних злочинним шляхом, та про фiнансування тероризму" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 12, ст. 81):

     абзац другий пункту 6 доповнити словами "та Нацiональне антикорупцiйне бюро України (щодо процесуальних дiй у кримiнальних провадженнях, в яких воно здiйснює досудове розслiдування)";

     в абзацi третьому пункту 9 слова "центральний орган виконавчої влади iз спецiальним статусом з питань фiнансового монiторингу України" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

     15) у Законi України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 50, ст. 564 iз наступними змiнами):

     а) частину четверту статтi 12 доповнити пунктом 11 такого змiсту:

     "11) встановлює особливостi виконання банками, вiднесеними до категорiї неплатоспроможних, вимог законодавства у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення та затверджує порядок здiйснення ним контролю за неплатоспроможними банками у зазначенiй сферi";

     б) частину четверту статтi 26 доповнити пунктом 12 такого змiсту:

     "12) за вкладом, задоволення вимог за яким зупинено вiдповiдно до Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

     в) частину другу статтi 27 доповнити пунктом 41 такого змiсту:

     "41) перелiк рахункiв вкладникiв, фiнансовi операцiї за якими зупинено вiдповiдно до Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

     г) пункт 3 частини другої статтi 37 викласти в такiй редакцiї:

     "3) продовжувати, обмежувати, зупиняти або припиняти здiйснення банком будь-яких операцiй";

     ґ) частину п'яту статтi 57 викласти в такiй редакцiї:

     "5. Фонд та/або уповноважена особа Фонду подає до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, iнформацiю у випадках, передбачених Законом України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

     Фонд надає на запит (вимогу, рiшення) Нацiонального антикорупцiйного бюро iнформацiю, що мiстить банкiвську таємницю";

     16) пункт 1 частини сьомої статтi 23 Закону України "Про громадськi об'єднання" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 1, ст. 1; 2014 р., N 50 - 51, ст. 2057; 2015 р., N 30, ст. 285) викласти в такiй редакцiї:

     "1) зберiгати правоустановчi документи, документи, в яких мiститься iнформацiя про дiяльнiсть, яка провадилася вiдповiдно до мети (цiлей) та завдань; зберiгати i регулярно оновлювати iнформацiю, достатню для iдентифiкацiї згiдно з вимогами закону кiнцевих бенефiцiарних власникiв (контролерiв), засновникiв, керiвникiв, членiв керiвних органiв та довiрених осiб громадського об'єднання, а також надавати її державному реєстратору у випадках та в обсязi, передбачених законом. Ця iнформацiя не може бути вiднесена до iнформацiї з обмеженим доступом";

     17) у Законi України "Про депозитарну систему України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 39, ст. 517; 2018 р., N 33, ст. 249):

     пункт 112 частини першої статтi 1 пiсля слiв "та/або членом Групи з розробки фiнансових заходiв боротьби з вiдмиванням грошей (FATF)" доповнити словами "та є членом Мiжнародної асоцiацiї для системи з питань обслуговування цiнних паперiв (ISSA)";

     у першому реченнi абзацу другого частини п'ятої статтi 25 слова "iнформацiї клiєнтiв номiнального утримувача, клiєнтiв клiєнта номiнального утримувача" замiнити словами "iншої iнформацiї";

     18) у Законi України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 2, ст. 17 iз наступними змiнами):

     а) останнiй абзац частини першої статтi 1 викласти в такiй редакцiї:

     "Термiни "кiнцевий бенефiцiарний власник" та "структура власностi" вживаються у значеннi, наведеному у Законi України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

     б) частину третю статтi 6 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Державний реєстратор пiд час проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця у зв'язку з її смертю або оголошенням її померлою, а також пiд час державної реєстрацiї змiн, пов'язаних iз змiною складу засновникiв (учасникiв) юридичної особи у зв'язку iз смертю або оголошенням померлим вiдповiдного засновника (учасника), обов'язково використовує вiдомостi Державного реєстру актiв цивiльного стану громадян шляхом безпосереднього доступу до нього.

     Державний реєстратор пiд час проведення реєстрацiйних дiй щодо юридичної особи (крiм державної реєстрацiї припинення) та у разi подання такою юридичною особою вiдомостей про особу, що є кiнцевим бенефiцiарним власником юридичної особи, обов'язково здiйснює перевiрку (верифiкацiю) вiдомостей, зазначених стосовно цiєї особи, використовуючи вiдомостi Державного реєстру актiв цивiльного стану громадян, Єдиного державного демографiчного реєстру, Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв, Єдиної iнформацiйної системи Мiнiстерства внутрiшнiх справ України щодо розшуку осiб, зниклих безвiсти, та викрадених (втрачених) документiв за зверненнями громадян.

     Iнформацiя з Державного реєстру актiв цивiльного стану громадян, Єдиного державного демографiчного реєстру, Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв, Єдиного державного реєстру судових рiшень, Єдиної iнформацiйної системи Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, отримана державним реєстратором, залишається у вiдповiднiй реєстрацiйнiй справi.

     Користування Державним реєстром актiв цивiльного стану громадян, Єдиним державним демографiчним реєстром, Державним реєстром фiзичних осiб - платникiв податкiв, Єдиним державним реєстром судових рiшень, Єдиною iнформацiйною системою Мiнiстерства внутрiшнiх справ України здiйснюється безпосередньо державним реєстратором, який проводить вiдповiдну державну реєстрацiю.

     З метою перевiрки документiв, що посвiдчують особу, державним реєстратором обов'язково перевiряються такi документи за допомогою Єдиного державного демографiчного реєстру";

     в) пункт 9 частини другої статтi 9 викласти в такiй редакцiї:

     "9) iнформацiя про кiнцевого бенефiцiарного власника юридичної особи, у тому числi кiнцевого бенефiцiарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа (крiм полiтичних партiй, структурних утворень полiтичних партiй, професiйних спiлок, їх об'єднань, органiзацiй профспiлок, передбачених статутом профспiлок та їх об'єднань, творчих спiлок, мiсцевих осередкiв творчих спiлок, органiзацiй роботодавцiв, їх об'єднань, адвокатських об'єднань, торгово-промислових палат, об'єднань спiввласникiв багатоквартирних будинкiв, релiгiйних органiзацiй, державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, їх асоцiацiй, державних та комунальних пiдприємств, установ, органiзацiй): прiзвище, iм'я, по батьковi (за наявностi), дата народження, країна громадянства, серiя та номер паспорта громадянина України або паспортного документа iноземця, мiсце проживання, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (за наявностi), а також повне найменування та iдентифiкацiйний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кiнцевим бенефiцiарним власником, характер та мiра (рiвень, ступiнь, частка) бенефiцiарного володiння (вигоди, iнтересу, впливу). У разi вiдсутностi в юридичної особи кiнцевого бенефiцiарного власника юридичної особи, у тому числi кiнцевого бенефiцiарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа, вноситься обґрунтована причина його вiдсутностi";

     г) статтю 10 доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "5. Вимоги цiєї статтi не застосовуються у правовiдносинах, що регулюються законодавством України у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, щодо статусу вiдомостей про кiнцевих бенефiцiарних власникiв";

     ґ) у статтi 13:

     абзац другий частини другої пiсля слова "статистики" доповнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

     частину одинадцяту виключити;

     д) у статтi 17:

     частину першу доповнити пунктами 17 - 19 такого змiсту:

     "17) структура власностi за формою та змiстом, визначеними вiдповiдно до законодавства;

     18) витяг, виписка чи iнший документ з торговельного, банкiвського, судового реєстру тощо, що пiдтверджує реєстрацiю юридичної особи - нерезидента в країнi її мiсцезнаходження, - у разi, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;

     19) нотарiально засвiдчена копiя документа, що посвiдчує особу, яка є кiнцевим бенефiцiарним власником юридичної особи, - для фiзичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобiв Єдиного державного демографiчного реєстру, - для фiзичної особи - резидента.

     Державний реєстратор встановлює данi про кiнцевого бенефiцiарного власника юридичної особи на пiдставi документiв, зазначених у пунктах 17 - 19 цiєї частини";

     абзац перший частини третьої замiнити п'ятьма новими абзацами такого змiсту:

     "3. Для державної реєстрацiї включення вiдомостей про юридичну особу, зареєстровану до 1 липня 2004 року, вiдомостi про яку не мiстяться в Єдиному державному реєстрi, подаються такi документи:

     1) заява про державну реєстрацiю включення вiдомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру;

     2) структура власностi за формою та змiстом, визначеними вiдповiдно до законодавства;

     3) витяг, виписка чи iнший документ з торговельного, банкiвського, судового реєстру тощо, що пiдтверджує реєстрацiю юридичної особи - нерезидента в країнi її мiсцезнаходження, - у разi, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;

     4) нотарiально засвiдчена копiя документа, що посвiдчує особу, яка є кiнцевим бенефiцiарним власником юридичної особи, - для фiзичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобiв Єдиного державного демографiчного реєстру, - для фiзичної особи - резидента".

     У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом шостим;

     частину четверту доповнити пунктами 14 - 16 такого змiсту:

     "14) структура власностi за формою та змiстом, визначеними вiдповiдно до законодавства;

     15) витяг, виписка чи iнший документ з торговельного, банкiвського, судового реєстру тощо, що пiдтверджує реєстрацiю юридичної особи - нерезидента в країнi її мiсцезнаходження, - у разi, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;

     16) нотарiально засвiдчена копiя документа, що посвiдчує особу, яка є кiнцевим бенефiцiарним власником юридичної особи - для фiзичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобiв Єдиного державного демографiчного реєстру, - для фiзичної особи - резидента";

     у частинi п'ятiй:

     пiсля абзацу одинадцятого доповнити трьома новими абзацами такого змiсту:

     "є) структура власностi за формою та змiстом, визначеними вiдповiдно до законодавства;

     ж) витяг, виписка чи iнший документ з торговельного, банкiвського, судового реєстру тощо, що пiдтверджує реєстрацiю юридичної особи - нерезидента в країнi її мiсцезнаходження, - у разi, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;

     з) нотарiально засвiдчена копiя документа, що посвiдчує особу, яка є кiнцевим бенефiцiарним власником юридичної особи, - для фiзичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобiв Єдиного державного демографiчного реєстру, - для фiзичної особи - резидента".

     У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - сiмнадцятий вважати вiдповiдно абзацами п'ятнадцятим - двадцятим;

     в абзацi шiстнадцятому слова "пiдпунктами "а" i "б" замiнити словами "у пiдпунктах "а", "б", "є", "ж" та "з";

     частину сьому доповнити пунктами 3 - 5 такого змiсту:

     "3) структура власностi за формою та змiстом, визначеними вiдповiдно до законодавства;

     4) витяг, виписка чи iнший документ з торговельного, банкiвського, судового реєстру тощо, що пiдтверджує реєстрацiю юридичної особи - нерезидента в країнi її мiсцезнаходження, - у разi, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;

     5) нотарiально засвiдчена копiя документа, що посвiдчує особу, яка є кiнцевим бенефiцiарним власником юридичної особи, - для фiзичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобiв Єдиного державного демографiчного реєстру, - для фiзичної особи - резидента";

     частину восьму доповнити пунктами 4 - 6 такого змiсту:

     "4) структура власностi за формою та змiстом, визначеними вiдповiдно до законодавства;

     5) витяг, виписка чи iнший документ з торговельного, банкiвського, судового реєстру тощо, що пiдтверджує реєстрацiю юридичної особи - нерезидента в країнi її мiсцезнаходження, - у разi, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;

     6) нотарiально засвiдчена копiя документа, що посвiдчує особу, яка є кiнцевим бенефiцiарним власником юридичної особи, - для фiзичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобiв Єдиного державного демографiчного реєстру, - для фiзичної особи - резидента";

     частину чотирнадцяту доповнити пунктами 7 - 9 такого змiсту:

     "7) структура власностi за формою та змiстом, визначеними вiдповiдно до законодавства;

     8) витяг, виписка чи iнший документ з торговельного, банкiвського, судового реєстру тощо, що пiдтверджує реєстрацiю юридичної особи - нерезидента в країнi її мiсцезнаходження, - у разi, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;

     9) нотарiально засвiдчена копiя документа, що посвiдчує особу, яка є кiнцевим бенефiцiарним власником юридичної особи, - для фiзичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобiв Єдиного державного демографiчного реєстру, - для фiзичної особи - резидента";

     частину сiмнадцяту доповнити пунктами 3 - 5 такого змiсту:

     "3) структура власностi за формою та змiстом, визначеними вiдповiдно до законодавства;

     4) витяг, виписка чи iнший документ з торговельного, банкiвського, судового реєстру тощо, що пiдтверджує реєстрацiю юридичної особи - нерезидента в країнi її мiсцезнаходження, - у разi, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;

     5) нотарiально засвiдчена копiя документа, що посвiдчує особу, яка є кiнцевим бенефiцiарним власником юридичної особи, - для фiзичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобiв Єдиного державного демографiчного реєстру, - для фiзичної особи - резидента";

     частини вiсiмнадцяту i дев'ятнадцяту викласти у такiй редакцiї:

     "18. Для державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про вiдокремлений пiдроздiл юридичної особи, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, подаються такi документи:

     1) заява про державну реєстрацiю змiн до вiдомостей про вiдокремлений пiдроздiл юридичної особи, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi;

     2) структура власностi за формою та змiстом, визначеними вiдповiдно до законодавства;

     3) витяг, виписка чи iнший документ з торговельного, банкiвського, судового реєстру тощо, що пiдтверджує реєстрацiю юридичної особи - нерезидента в країнi її мiсцезнаходження, - у разi, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;

     4) нотарiально засвiдчена копiя документа, що посвiдчує особу, яка є кiнцевим бенефiцiарним власником юридичної особи, - для фiзичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобiв Єдиного державного демографiчного реєстру, - для фiзичної особи - резидента".

     19. Для державної реєстрацiї припинення вiдокремленого пiдроздiлу юридичної особи подаються такi документи:

     1) заява про державну реєстрацiю припинення вiдокремленого пiдроздiлу юридичної особи;

     2) структура власностi за формою та змiстом, визначеними вiдповiдно до законодавства;

     3) витяг, виписка чи iнший документ з торговельного, банкiвського, судового реєстру тощо, що пiдтверджує реєстрацiю юридичної особи - нерезидента в країнi її мiсцезнаходження, - у разi, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;

     4) нотарiально засвiдчена копiя документа, що посвiдчує особу, яка є кiнцевим бенефiцiарним власником юридичної особи, - для фiзичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобiв Єдиного державного демографiчного реєстру, - для фiзичної особи - резидента";

     пiсля частини двадцятої доповнити чотирма новими частинами такого змiсту:

     "21. Юридичнi особи повиннi мати iнформацiю про кiнцевого бенефiцiарного власника та структуру власностi.

     22. Юридичнi особи зобов'язанi пiдтримувати iнформацiю про кiнцевого бенефiцiарного власника та структуру власностi в актуальному станi, оновлювати її та повiдомляти державного реєстратора про змiни протягом 30 робочих днiв з дня їх виникнення, та подавати державному реєстратору документи, що пiдтверджують цi змiни. Якщо змiни у структурi власностi та iнформацiї про кiнцевого бенефiцiарного власника юридичної особи вiдсутнi, юридичнi особи зобов'язанi повiдомляти державного реєстратора про вiдсутнiсть таких змiн при проведеннi державної реєстрацiї будь-яких змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi.

     23. У разi виявлення юридичною особою неповноти або неточностей чи помилок у ранiше наданiй державному реєстратору iнформацiї про кiнцевого бенефiцiарного власника та структуру власностi юридична особа не пiзнiше трьох робочих днiв з дня їх виявлення повторно направляє вiдкоригованi вiдомостi в порядку, передбаченому цим Законом.

     24. Форма та змiст структури власностi встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi запобiгання i протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, за погодженням з Мiнiстерством юстицiї України".

     У зв'язку з цим частину двадцять першу вважати частиною двадцять п'ятою;

     е) доповнити статтею 171 такого змiсту:

     "Стаття 171. Документи, що подаються заявником для пiдтвердження вiдомостей про кiнцевого бенефiцiарного власника юридичної особи

     1. Для пiдтвердження вiдомостей про кiнцевого бенефiцiарного власника щорiчно, починаючи з наступного року з дати державної реєстрацiї юридичної особи, протягом 14 календарних днiв подаються такi документи:

     1) заява про пiдтвердження вiдомостей про кiнцевого бенефiцiарного власника;

     2) структура власностi за формою та змiстом, визначеними вiдповiдно до законодавства;

     3) витяг, виписка чи iнший документ з торговельного, банкiвського, судового реєстру тощо, що пiдтверджує реєстрацiю юридичної особи - нерезидента в країнi її мiсцезнаходження - у разi, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;

     4) нотарiально засвiдчена копiя документа, що посвiдчує особу, яка є кiнцевим бенефiцiарним власником юридичної особи, - для фiзичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобiв Єдиного державного демографiчного реєстру, - для фiзичної особи - резидента";

     є) у статтi 22:

     частину другу доповнити пунктами 8 - 10 такого змiсту:

     "8) структура власностi за формою та змiстом, визначеними вiдповiдно до законодавства;

     9) витяг, виписка чи iнший документ з торговельного, банкiвського, судового реєстру тощо, що пiдтверджує реєстрацiю юридичної особи - нерезидента в країнi її мiсцезнаходження, - у разi, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;

     10) нотарiально засвiдчена копiя документа, що посвiдчує особу, яка є кiнцевим бенефiцiарним власником юридичної особи, - для фiзичної особи - нерезидента та у разi, коли такий документ оформлений без застосування засобiв Єдиного державного демографiчного реєстру, - для фiзичної особи - резидента";

     частину третю доповнити пунктами 5 - 7 такого змiсту:

     "5) структура власностi за формою та змiстом, визначеними вiдповiдно до законодавства;

     6) витяг, виписка чи iнший документ з торговельного, банкiвського, судового реєстру тощо, що пiдтверджує реєстрацiю юридичної особи - нерезидента в країнi її мiсцезнаходження, - у разi, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;

     7) нотарiально засвiдчена копiя документа, що посвiдчує особу, яка є кiнцевим бенефiцiарним власником юридичної особи, - для фiзичної особи - нерезидента та у разi, якщо такий документ оформлений без застосування засобiв Єдиного державного демографiчного реєстру, - для фiзичної особи - резидента";

     ж) пункти 3 i 4 частини першої статтi 27 виключити;

     з) частину першу статтi 28 доповнити пунктами 103 i 104 такого змiсту:

     "103) невiдповiднiсть вiдомостей, зазначених у заявi про державну реєстрацiю, вiдомостям, зазначеним у документах, поданих для державної реєстрацiї, або вiдомостям, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi чи iнших iнформацiйних системах, використання яких передбачено цим Законом;

     104) невiдповiднiсть вiдомостей, зазначених у документах, поданих для державної реєстрацiї, вiдомостям, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi чи iнших iнформацiйних системах, використання яких передбачено цим Законом";

     и) частину шосту статтi 30 виключити;

     i) абзац перший частини першої статтi 341 доповнити словами "а також з метою виявлення фактiв неподання або несвоєчасного подання державному реєстратору передбаченої цим Законом iнформацiї про кiнцевого бенефiцiарного власника юридичної особи або його вiдсутнiсть";

     ї) частину четверту статтi 35 пiсля слiв "пiдлягають внесенню до Єдиного державного реєстру" доповнити словами "а також у неподаннi або несвоєчасному поданнi державному реєстратору передбаченої цим Законом iнформацiї про кiнцевого бенефiцiарного власника юридичної особи або його вiдсутнiсть";

     19) абзац другий частини сьомої статтi 11 Закону України "Про валюту i валютнi операцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2018 р., N 30, ст. 239) викласти в такiй редакцiї:

     "Уповноваженi установи пiд час проведення ними валютних операцiй, крiм валютних операцiй, пов'язаних з експортом та iмпортом товару на суму, що є меншою за розмiр, передбачений статтею 20 Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення", здiйснюють безпосереднiй нагляд за виконанням вимог валютного законодавства резидентами (крiм iнших уповноважених установ) та нерезидентами, що здiйснюють валютнi операцiї через цi уповноваженi установи";

     20) абзац дев'ятий пiдпункту 4 пункту 4 роздiлу I Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо удосконалення функцiй iз державного регулювання ринкiв фiнансових послуг" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2019 р., N 44, ст. 277) викласти у такiй редакцiї:

     "30) здiйснює державне регулювання та нагляд у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення за банками та фiлiями iноземних банкiв; страховиками (перестраховиками), страховими (перестраховими) брокерами, кредитними спiлками, ломбардами та iншими фiнансовими установами (крiм фiнансових установ та iнших юридичних осiб, щодо яких державне регулювання i нагляд у сферi запобiгання та протидiї здiйснюються iншими суб'єктами державного фiнансового монiторингу); платiжними органiзацiями, учасниками чи членами платiжних систем, якi надають фiнансовi послуги на пiдставi вiдповiдних лiцензiй чи реєстрацiйних документiв; операторами поштового зв'язку; iншими установами, якi надають послуги з переказу коштiв та здiйснення валютних операцiй; фiлiями або представництвами iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, якi надають фiнансовi послуги на територiї України, iншими юридичними особами, якi за своїм правовим статусом не є фiнансовими установами, але надають окремi фiнансовi послуги".

     7. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     прийняти нормативно-правовi акти, необхiднi для реалiзацiї положень цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

     8. Нацiональному банку України, Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку та Нацiональнiй комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
6 грудня 2019 року
N 361-IX

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.