ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо удосконалення функцiй iз державного регулювання ринкiв фiнансових послуг

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законом України
вiд 6 грудня 2019 року N 361-IX

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) назву та абзац перший частини першої статтi 1637 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 1637. Дiяльнiсть на фондовому ринку або у системi накопичувального пенсiйного забезпечення без лiцензiї

     Провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку або дiяльностi у системi накопичувального пенсiйного забезпечення, що пiдлягає лiцензуванню вiдповiдно до закону, без лiцензiї на провадження окремих видiв такої дiяльностi, провадження частини вiдповiдного виду дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню, iншої нiж та, на яку надано лiцензiю, або здiйснення з порушенням умов лiцензування операцiї з цiнними паперами, яка належить до професiйної дiяльностi на фондовому ринку, чи операцiї з активами у системi накопичувального пенсiйного забезпечення";

     2) статтю 16311 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 16311. Порушення порядку розкриття iнформацiї на фондовому ринку або у системi накопичувального пенсiйного забезпечення

     Нерозкриття, розкриття не в повному обсязi, несвоєчасне розкриття iнформацiї та/або розкриття недостовiрної iнформацiї на фондовому ринку або у системi накопичувального пенсiйного забезпечення -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за таке ж порушення, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд п'ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     3) у статтi 1665:

     назву викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 1665. Порушення банкiвського законодавства, законодавства у сферi державного регулювання ринкiв небанкiвських фiнансових послуг, валютного законодавства, законодавства, яке регулює переказ коштiв в Українi, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України або здiйснення ризикових операцiй, якi загрожують iнтересам вкладникiв чи iнших кредиторiв банку";

     пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Порушення нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, якi регулюють дiяльнiсть у сферi державного регулювання ринкiв небанкiвських фiнансових послуг, -

     тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб небанкiвських фiнансових установ або юридичних осiб, якi не є фiнансовими установами, але мають право надавати окремi фiнансовi послуги, державне регулювання та нагляд за дiяльнiстю яких здiйснює Нацiональний банк України, вiд двадцяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян".

     У зв'язку з цим частини третю - шосту вважати вiдповiдно частинами четвертою - сьомою;

     4) статтi 18829 i 18830 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 18829. Невиконання законних вимог посадових осiб Нацiонального банку України у сферi банкiвського законодавства, законодавства у сферi державного регулювання ринкiв небанкiвських фiнансових послуг, законодавства, яке регулює переказ коштiв в Українi

     Невиконання законних вимог посадових осiб Нацiонального банку України щодо усунення порушень банкiвського законодавства або законодавства, яке регулює переказ коштiв в Українi, або створення перешкод для виконання покладених на них обов'язкiв -

     тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Невиконання законних вимог посадових осiб Нацiонального банку України щодо усунення порушень законодавства у сферi державного регулювання ринкiв небанкiвських фiнансових послуг або створення перешкод для виконання покладених на них обов'язкiв -

     тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб небанкiвських фiнансових установ або юридичних осiб, якi не є фiнансовими установами, але мають право надавати окремi фiнансовi послуги, вiд двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Неподання, несвоєчасне подання iнформацiї або подання завiдомо недостовiрної iнформацiї Нацiональному банку України небанкiвськими фiнансовими установами або юридичними особами, якi не є фiнансовими установами, але мають право надавати окремi фiнансовi послуги, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Стаття 18830. Невиконання законних вимог Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку або її уповноважених осiб

     Невиконання або виконання не в повному обсязi або несвоєчасне виконання рiшень Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку та/або розпоряджень, постанов уповноважених осiб Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо усунення порушень законодавства на ринку цiнних паперiв, у системi накопичувального пенсiйного забезпечення -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд п'ятисот до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Дiяння, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за одне з правопорушень, передбачених частиною першою цiєї статтi, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд семисот п'ятдесяти до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Перешкоджання у проведеннi уповноваженими особами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку перевiрки учасника фондового ринку, а також суб'єктiв системи накопичувального пенсiйного забезпечення (крiм вкладникiв та учасникiв), -

     тягне за собою накладення штрафу вiд двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Дiяння, передбачене частиною третьою цiєї статтi, вчинене особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за правопорушення, передбачене частиною третьою цiєї статтi, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд п'ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Примiтка: 1. Термiни "суб'єкти системи накопичувального пенсiйного забезпечення", "вкладники", "учасники" вживаються у значеннi, наведеному у статтi 3 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування";

     5) частину першу статтi 2343 пiсля слiв "порушенням банками" доповнити словами "небанкiвськими фiнансовими установами та особами, якi не є фiнансовими установами, але мають право надавати окремi фiнансовi послуги, державне регулювання та нагляд за дiяльнiстю яких здiйснює Нацiональний банк України", слова "порушенням банкiвського, валютного законодавства" замiнити словами "порушенням банкiвського законодавства, законодавства у сферi державного регулювання ринкiв небанкiвських фiнансових послуг, валютного законодавства, законодавства, яке регулює переказ коштiв в Українi" та доповнити словами та цифрами "невиконанням законних вимог посадових осiб Нацiонального банку України у сферi банкiвського законодавства, законодавства у сферi державного регулювання ринкiв небанкiвських фiнансових послуг, законодавства, яке регулює переказ коштiв в Українi (стаття 18829)";

     6) статтю 24416 виключити;

     7) у статтi 24417:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку розглядає справи про адмiнiстративнi правопорушення, пов'язанi з порушенням законодавства про захист прав споживачiв фiнансових послуг (частини п'ята, шоста статтi 1561 - за порушення, вчиненi учасниками ринкiв фiнансових послуг, якщо державне регулювання ринку таких послуг здiйснюється Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку), з порушенням вимог законодавства на ринку цiнних паперiв, у системi накопичувального пенсiйного забезпечення (статтi 163, 1635, 1636, частина перша статтi 1637, статтi 1638 - 16311, 16613, 18830), порушенням емiтентами, цiннi папери яких допущенi до торгiв на фондових бiржах або щодо цiнних паперiв яких здiйснено публiчну пропозицiю, або професiйними учасниками фондового ринку, або суб'єктами накопичувального пенсiйного забезпечення (крiм вкладникiв та учасникiв) порядку оприлюднення фiнансової звiтностi разом з аудиторським звiтом (стаття 16316)";

     доповнити примiткою такого змiсту:

     "Примiтка: 1. Термiни "суб'єкти системи накопичувального пенсiйного забезпечення", "вкладники", "учасники" вживаються у значеннi, наведеному у статтi 3 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування";

     8) у пунктi 1 частини першої статтi 255:

     абзац "Нацiонального банку України (статтi 16312, стаття 1668 (у частинi, що стосується правопорушень у галузi банкiвської дiяльностi та банкiвських операцiй)" викласти в такiй редакцiї:

     "Нацiонального банку України (статтi 16312, 1668 (у частинi, що стосується правопорушень у галузi банкiвської дiяльностi та банкiвських операцiй, дiяльностi з надання iнших фiнансових послуг, лiцензiї (дозволи) на проведення якої видає цей орган)";

     абзац "Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (статтi 1637, 16312)" викласти в такiй редакцiї:

     "Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (частина друга статтi 1637, статтi 16312, 1668 (у частинi, що стосується правопорушень у галузi дiяльностi з надання фiнансових послуг, лiцензiї (дозволи) на проведення якої видає цей орган)";

     абзац "нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг (стаття 1668 (у частинi, що стосується правопорушень у галузi дiяльностi з надання фiнансових послуг, лiцензiї (дозволи) на проведення якої видає цей орган)" виключити.

     2. У Господарському кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 18 - 22, ст. 144):

     1) у другому реченнi частини другої статтi 163 слова "iпотечнi сертифiкати (сертифiкати з фiксованою дохiднiстю, сертифiкати участi)" виключити;

     2) у частинi другiй статтi 350 слова "та нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" виключити;

     3) у частинi другiй статтi 354 слова "Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" замiнити словами "Нацiональний банк України".

     3. У Законi України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 51, ст. 292 iз наступними змiнами):

     1) статтю 1 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "Термiни "суб'єкти системи накопичувального пенсiйного забезпечення", "вкладники", "учасники" вживаються у значеннi, наведеному у статтi 3 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування";

     2) статтю 4 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 4. Лiцензування професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв та дiяльностi у системi накопичувального пенсiйного забезпечення

     Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку у встановленому нею порядку видає лiцензiї на такi види професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв та дiяльностi у системi накопичувального пенсiйного забезпечення:

     1) брокерська дiяльнiсть;

     2) дилерська дiяльнiсть;

     3) андеррайтинг;

     4) дiяльнiсть з управлiння цiнними паперами;

     5) дiяльнiсть з управлiння активами;

     6) дiяльнiсть з управлiння майном для фiнансування об'єктiв будiвництва та/або здiйснення операцiй з нерухомiстю;

     7) дiяльнiсть з управлiння iпотечним покриттям;

     8) депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи;

     9) дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування;

     10) дiяльнiсть iз зберiгання активiв пенсiйних фондiв;

     11) дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку;

     12) клiрингова дiяльнiсть;

     13) дiяльнiсть з надання послуг у накопичувальнiй системi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування;

     14) дiяльнiсть з адмiнiстрування недержавних пенсiйних фондiв.

     Лiцензування професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв та дiяльностi у системi накопичувального пенсiйного забезпечення здiйснює Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку вiдповiдно до законiв України, що регулюють професiйну дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв та дiяльнiсть у системi накопичувального пенсiйного забезпечення, нормативно-правових актiв, прийнятих згiдно з цими законами.

     У процесi здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв та дiяльностi у системi накопичувального пенсiйного забезпечення особи, якi здiйснюють таку дiяльнiсть, зобов'язанi додержуватися встановлених вiдповiдно до цього Закону та iнших актiв законодавства України обов'язкових нормативiв достатностi власних коштiв, iнших пруденцiйних нормативiв та iнших показникiв та вимог, що обмежують ризики по операцiях на ринку цiнних паперiв та/або у системi накопичувального пенсiйного забезпечення.

     У разi анулювання лiцензiї на надання послуг у накопичувальнiй системi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування недержавний пенсiйний фонд - суб'єкт другого рiвня системи пенсiйного забезпечення може подати Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку не ранiше нiж через три роки з дати анулювання такої лiцензiї нову заяву про її видачу. Разом iз заявою про видачу нової лiцензiї на надання послуг має бути подано документи, якi пiдтверджують усунення причин анулювання попередньої лiцензiї.

     Вимоги до форми подання документiв (паперової або електронної) для отримання лiцензiї встановлюються нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку";

     3) у статтi 7:

     частину першу доповнити пунктом 31 такого змiсту:

     "31) здiйснення державного регулювання та контролю у системi накопичувального пенсiйного забезпечення";

     у частинi другiй:

     пункт 9 викласти у такiй редакцiї:

     "9) встановлює порядок та видає лiцензiї, передбаченi статтею 4 цього Закону, а також анулює зазначенi лiцензiї в разi порушення вимог законодавства";

     пункт 142 доповнити словами "та у системi накопичувального пенсiйного забезпечення";

     пункт 15 пiсля слiв "на ринку цiнних паперiв" доповнити словами "та дiяльнiсть у системi накопичувального пенсiйного забезпечення";

     пункт 16 пiсля слiв "фондового ринку України" доповнити словами "та системи накопичувального пенсiйного забезпечення";

     пункт 17 викласти у такiй редакцiї:

     "17) встановлює порядок пiдготовки фахiвцiв з питань фондового ринку та накопичувального пенсiйного забезпечення, встановлює квалiфiкацiйнi вимоги щодо осiб, якi здiйснюють дiї, пов'язанi з безпосереднiм провадженням професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв чи дiяльностi у системi накопичувального пенсiйного забезпечення, та у порядку, встановленому Комiсiєю, проводить сертифiкацiю таких фахiвцiв шляхом видачi сертифiкатiв на право здiйснення дiй, пов'язаних з безпосереднiм провадженням професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв чи дiяльностi у системi накопичувального пенсiйного забезпечення, їх дублiкатiв, а також анулювання таких сертифiкатiв";

     у пунктi 18 слова "про цiннi папери" виключити;

     пункти 25 та 28 пiсля слiв "iнститутiв спiльного iнвестування" доповнити словами "недержавних пенсiйних фондiв";

     пункт 375 доповнити словами "та суб'єктiв системи накопичувального пенсiйного забезпечення (крiм вкладникiв та учасникiв)";

     доповнити пунктами 3714 - 3721 такого змiсту:

     "3714) щокварталу розраховує середньозважений показник змiни чистої вартостi одиницi пенсiйних активiв та оприлюднює таку iнформацiю в установленому нею порядку;

     3715) оприлюднює в установленому нею порядку перелiк недержавних пенсiйних фондiв - суб'єктiв другого рiвня системи пенсiйного забезпечення, яким видана лiцензiя на надання послуг у накопичувальнiй системi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування;

     3716) порушує перед радою недержавного пенсiйного фонду питання щодо замiни особи, яка здiйснює управлiння пенсiйними активами такого фонду, у разi, якщо в результатi дiяльностi такої особи змiна чистої вартостi одиницi пенсiйних активiв такого фонду зменшилася протягом останнього року бiльш як на 10 вiдсоткiв;

     3717) встановлює форму та вимоги до iнформацiї про накопичувальну систему загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування, яка пiдлягає оприлюдненню, та визначає порядок її оприлюднення;

     3718) оприлюднює iнформацiю про страховi органiзацiї, якi здiйснюють страхування довiчних пенсiй за рахунок коштiв накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування, у тому числi показники, що застосовуються ними для розрахунку довiчних пенсiй;

     3719) погоджує статути недержавних пенсiйних фондiв та змiни до них у встановленому нею порядку;

     3720) реєструє iнвестицiйнi декларацiї недержавних пенсiйних фондiв та змiни до них у встановленому нею порядку;

     3721) погоджує у встановленому нею порядку кандидатури осiб, делегованих до рад недержавних пенсiйних фондiв";

     4) у статтi 8:

     пункти 2, 3 та 5 викласти в такiй редакцiї:

     "2) встановлювати обов'язковi нормативи достатностi власних коштiв, iншi пруденцiйнi нормативи та iншi показники i вимоги, що обмежують ризики по операцiях на ринку цiнних паперiв та у системi накопичувального пенсiйного забезпечення;

     3) встановлювати розмiр плати за реєстрацiйнi дiї щодо учасникiв ринку цiнних паперiв та системи накопичувального пенсiйного забезпечення, а також за видачу лiцензiй та сертифiкатiв, що видаються Комiсiєю, виходячи з принципу вiдшкодування витрат, пов'язаних з наданням таких послуг";

     "5) у разi порушення законодавства про цiннi папери та/або про систему накопичувального пенсiйного забезпечення виносити попередження, зупиняти на строк до одного року обiг цiнних паперiв, зупиняти або анулювати дiю лiцензiй, передбачених статтею 4 цього Закону";

     пункт 8 пiсля слова "емiтентами" доповнити словами "суб'єктами системи накопичувального пенсiйного забезпечення (крiм вкладникiв та учасникiв)";

     пункт 9 викласти в такiй редакцiї:

     "9) встановлювати порядок проведення перевiрок та оформлення їх результатiв, вiдповiдно до якого проводити самостiйно чи разом з iншими вiдповiдними органами перевiрки дiяльностi професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, суб'єктiв системи накопичувального пенсiйного забезпечення (крiм вкладникiв та учасникiв) та саморегулiвних органiзацiй професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, а також перевiрки дiяльностi емiтентiв щодо стану корпоративного управлiння та здiйснення операцiй з розмiщення та обiгу цiнних паперiв";

     у пунктi 91 слова "на провадження певних видiв професiйної дiяльностi на фондовому ринку" виключити;

     у пунктi 10 пiсля слова "емiтентам" доповнити словами "суб'єктам системи накопичувального пенсiйного забезпечення (крiм вкладникiв та учасникiв)", а слова "про цiннi папери" виключити;

     пункт 14 доповнити словами "та дiяльностi у системi накопичувального пенсiйного забезпечення";

     доповнити пунктом 322 такого змiсту:

     "322) виносити рiшення про заборону недержавним пенсiйним фондам укладати новi пенсiйнi контракти з учасниками системи накопичувального пенсiйного забезпечення у разi порушення вимог, установлених законом для таких недержавних пенсiйних фондiв";

     5) у статтi 11:

     назву доповнити словами "та у системi накопичувального пенсiйного забезпечення";

     у частинi першiй:

     абзац перший пункту 2 викласти в такiй редакцiї:

     "2) провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку або дiяльностi у системi накопичувального пенсiйного забезпечення, що пiдлягає лiцензуванню вiдповiдно до закону, без лiцензiї на провадження окремих видiв такої дiяльностi, провадження частини вiдповiдного виду дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню, iншої нiж та, на яку надано лiцензiю, або здiйснення з порушенням умов лiцензування операцiї з цiнними паперами, яка належить до професiйної дiяльностi на фондовому ринку, чи операцiї з активами у системi накопичувального пенсiйного забезпечення";

     абзац перший пункту 8 доповнити словами "у системi накопичувального пенсiйного забезпечення, законодавства про акцiонернi товариства";

     в абзацi шiстдесят другому слова "на право провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку, яку було видано такому професiйному учаснику фондового ринку" виключити;

     частини другу та третю викласти в такiй редакцiї:

     "Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про застосування заходу впливу у виглядi накладення штрафу набирає чинностi з робочого дня, наступного за днем прийняття такого рiшення. У разi, якщо рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про застосування заходу впливу у виглядi накладення штрафу протягом мiсяця з дня набрання ним чинностi не було виконано або не було оскаржено у судовому порядку, таке рiшення набуває статусу виконавчого документа, пiдлягає оформленню Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку вiдповiдно до вимог Закону України "Про виконавче провадження" та передається до органiв державної виконавчої служби для примусового виконання згiдно iз законодавством.

     Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про застосування заходу впливу у виглядi накладення штрафу може бути оскаржено у судовому порядку вiдповiдно до законодавства. У разi, якщо зазначене рiшення протягом мiсяця з дня набрання ним чинностi було оскаржено у судовому порядку та адмiнiстративним судом було вiдкрито провадження у справi про оскарження зазначеного рiшення, таке рiшення набуває статусу виконавчого документа з дня набрання законної сили вiдповiдним судовим рiшенням з урахуванням строкiв, передбачених Законом України "Про виконавче провадження";

     6) назву, частини першу, шосту та сьому статтi 12 пiсля слiв "на ринку цiнних паперiв" доповнити словами "у системi накопичувального пенсiйного забезпечення".

     4. У Законi України "Про Нацiональний банк України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238 iз наступними змiнами):

     1) у частинi четвертiй статтi 4 слова "iншi банки" у всiх вiдмiнках замiнити словами "фiнансовi установи" у вiдповiдному вiдмiнку;

     2) частину четверту статтi 5 викласти у такiй редакцiї:

     "Нацiональний банк створює загальнi резерви, якi використовуються на покриття його збиткiв, а також резерв переоцiнки, який використовується на покриття нереалiзованих витрат";

     3) частину шосту статтi 51 викласти у такiй редакцiї:

     "Рада Нацiонального банку має право прийняти рiшення про спрямування прибутку до розподiлу на збiльшення статутного капiталу Нацiонального банку";

     4) у частинi першiй статтi 7:

     доповнити пунктом 81 такого змiсту:

     "81) здiйснює державне регулювання та нагляд на iндивiдуальнiй та консолiдованiй основi на ринках небанкiвських фiнансових послуг за дiяльнiстю небанкiвських фiнансових установ та iнших осiб, якi не є фiнансовими установами, але мають право надавати окремi фiнансовi послуги в межах, визначених Законом України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" та iншими законами України";

     доповнити пунктом 91 такого змiсту:

     "91) веде Державний реєстр фiнансових установ, а у визначених Нацiональним банком випадках - iншi реєстри осiб, якi не є фiнансовими установами, але мають право надавати окремi фiнансовi послуги, державне регулювання та нагляд за дiяльнiстю яких здiйснює Нацiональний банк";

     пункт 27 викласти в такiй редакцiї:

     "27) видає небанкiвським фiнансовим установам та iншим особам, якi не є фiнансовими установами, але мають право надавати окремi фiнансовi послуги, лiцензiї на переказ коштiв без вiдкриття рахункiв та вiдкликає їх вiдповiдно до законодавства";

     пункт 30 викласти в такiй редакцiї:

     "30) здiйснює державне регулювання та нагляд у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення за банками та фiлiями iноземних банкiв; страховиками (перестраховиками), страховими (перестраховими) брокерами, кредитними спiлками, ломбардами та iншими фiнансовими установами (крiм фiнансових установ та iнших юридичних осiб, щодо яких державне регулювання i нагляд у сферi запобiгання та протидiї здiйснюються iншими суб'єктами державного фiнансового монiторингу); платiжними органiзацiями, учасниками чи членами платiжних систем, якi надають фiнансовi послуги на пiдставi вiдповiдних лiцензiй чи реєстрацiйних документiв; операторами поштового зв'язку; iншими установами, якi надають послуги з переказу коштiв та здiйснення валютних операцiй; фiлiями або представництвами iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, якi надають фiнансовi послуги на територiї України, iншими юридичними особами, якi за своїм правовим статусом не є фiнансовими установами, але надають окремi фiнансовi послуги".

(абзац дев'ятий пiдпункту 4 пункту 4 роздiлу I у редакцiї Закону України вiд 06.12.2019 р. N 361-IX)

     5) пункти 6 та 10 частини першої статтi 9 викласти у такiй редакцiї:

     "6) приймає рiшення про спрямування прибутку до розподiлу на збiльшення статутного капiталу Нацiонального банку";

     "10) затверджує до 1 листопада звiтного року аудиторську фiрму для проведення аудиту рiчної фiнансової звiтностi Нацiонального банку, визначену за результатами проведення процедури закупiвлi згiдно iз Законом України "Про публiчнi закупiвлi";

     6) у частинi першiй статтi 15:

     у пунктi 1:

     пiсля абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "щодо державного регулювання та нагляду за дiяльнiстю на ринках небанкiвських фiнансових послуг (крiм дiяльностi на ринках цiнних паперiв та похiдних (деривативiв), професiйної дiяльностi на фондовому ринку та дiяльностi у системi накопичувального пенсiйного забезпечення)".

     У зв'язку з цим абзаци п'ятий - двадцять дев'ятий вважати вiдповiдно абзацами шостим - тридцятим;

     абзац вiсiмнадцятий доповнити словами "та iнших фiнансових установ, державне регулювання та нагляд за дiяльнiстю яких здiйснює Нацiональний банк";

     абзац двадцятий викласти у такiй редакцiї:

     "про застосування заходiв впливу (санкцiй) до банкiв, iнших фiнансових установ, осiб, якi здiйснюють дiяльнiсть на ринках фiнансових послуг, державне регулювання та нагляд за дiяльнiстю яких здiйснює Нацiональний банк, та iнших осiб, дiяльнiсть яких перевiряється Нацiональним банком вiдповiдно до Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" та iнших законiв України";

     абзац двадцять восьмий викласти в такiй редакцiї:

     "про делегування частини своїх повноважень окремим комiтетам Правлiння Нацiонального банку, передбаченим частинами четвертою - шостою статтi 17 цього Закону";

     пункт 2 доповнити словами "а також щодо ринкiв небанкiвських фiнансових послуг, державне регулювання та нагляд за дiяльнiстю яких здiйснює Нацiональний банк";

     7) статтю 17 доповнити частинами шостою та сьомою такого змiсту:

     "Правлiння Нацiонального банку має право утворити Комiтет з питань нагляду та регулювання дiяльностi ринкiв небанкiвських фiнансових послуг та делегувати йому повноваження щодо здiйснення державного регулювання та нагляду на цих ринках, у тому числi застосування до учасникiв ринкiв небанкiвських фiнансових послуг заходiв впливу, передбачених законами України.

     Комiтет Правлiння Нацiонального банку очолює член Правлiння Нацiонального банку. До складу комiтету Правлiння Нацiонального банку можуть входити члени Правлiння Нацiонального банку та керiвники структурних пiдроздiлiв, що забезпечують виконання функцiй Нацiонального банку";

     8) назву роздiлу X доповнити реченням такого змiсту: "ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ НЕБАНКIВСЬКИХ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ";

     9) доповнити статтею 551 такого змiсту:

     "Стаття 551. Мета державного регулювання ринкiв небанкiвських фiнансових послуг

     Головна мета державного регулювання ринкiв небанкiвських фiнансових послуг, здiйснюваного Нацiональним банком, - безпека та фiнансова стабiльнiсть фiнансової системи, захист iнтересiв вкладникiв i кредиторiв та iнших споживачiв небанкiвських фiнансових послуг та запобiгання кризовим явищам.

     Нацiональний банк здiйснює функцiї державного регулювання та нагляду за дiяльнiстю на ринках небанкiвських фiнансових послуг (крiм дiяльностi на ринках цiнних паперiв та похiдних (деривативiв), професiйної дiяльностi на фондовому ринку та дiяльностi у системi накопичувального пенсiйного забезпечення) на iндивiдуальнiй та консолiдованiй основi у межах та порядку, встановлених цим Законом, Законом України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" та iншими законами з питань регулювання ринкiв фiнансових послуг.

     Державне регулювання ринкiв небанкiвських фiнансових послуг здiйснюється Нацiональним банком України виходячи з принципу вiдокремлення нормативно-правового регулювання дiяльностi учасникiв цих ринкiв вiд нагляду за їх дiяльнiстю";

     10) у статтi 56:

     у частинi другiй слова "банкiв, пiдприємств, органiзацiй та установ незалежно вiд форм власностi, а також для" замiнити словами "юридичних та";

     у частинi п'ятiй слова "розглядаються, приймаються та оприлюднюються" замiнити словами "розглядаються та приймаються";

     11) частину першу статтi 57 викласти в такiй редакцiї:

     "Для здiйснення своїх функцiй Нацiональний банк має право безоплатно одержувати вiд фiнансових установ, учасникiв фiнансових груп та юридичних осiб, якi отримали лiцензiю Нацiонального банку, а також вiд осiб, стосовно яких Нацiональний банк здiйснює державне регулювання та нагляд вiдповiдно до Законiв України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" та iнших законiв України, iнформацiю про їх дiяльнiсть та пояснення стосовно отриманої iнформацiї i проведених операцiй";

     12) частину першу статтi 58 пiсля слова "банкiв" доповнити словами "iнших фiнансових установ", а пiсля слiв "Нацiональний банк" - словами "у межах своїх повноважень";

     13) частину першу статтi 59 викласти в такiй редакцiї:

     "Нацiональний банк у межах своїх повноважень визначає розмiри, порядок формування та використання резервiв банкiв, iнших фiнансових установ, державне регулювання та нагляд за дiяльнiстю яких здiйснює Нацiональний банк, для покриття можливих втрат за кредитами, резервiв для покриття валютних, вiдсоткових та iнших ризикiв банкiв, цих фiнансових установ";

     14) частину другу статтi 65 викласти в такiй редакцiї:

     "Службовцям Нацiонального банку та членам їх сiмей забороняється бути власником (прямо або опосередковано) iстотної участi у банках, iнших фiнансових установах та юридичних особах, якi не є фiнансовими установами, але мають право надавати окремi фiнансовi послуги, державне регулювання та нагляд за дiяльнiстю яких здiйснює Нацiональний банк, крiм випадкiв, передбачених законодавством";

     15) частину першу статтi 67 доповнити пунктом 3 такого змiсту:

     "3) для небанкiвських фiнансових установ та юридичних осiб, якi не є фiнансовими установами, але мають право надавати окремi фiнансовi послуги, державне регулювання та нагляд за дiяльнiстю яких здiйснює Нацiональний банк";

     16) частину другу статтi 70 викласти у такiй редакцiї:

     "Рада Нацiонального банку затверджує аудиторську фiрму для перевiрки рiчної фiнансової звiтностi Нацiонального банку за результатами проведення процедури закупiвлi згiдно iз Законом України "Про публiчнi закупiвлi".

     5. У пунктi 2 частини третьої статтi 50 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 5 - 6, ст. 30; 2011 р., N 36, ст. 362; 2014 р., N 34, ст. 1166) слова "що має лiцензiю нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" замiнити словами "що здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до Закону України "Про органiзацiю формування та обiгу кредитних iсторiй".

     6. У Законi України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 1, ст. 1 iз наступними змiнами):

     1) у частинi першiй статтi 4:

     пункти 1, 2, 111, 12 та 13 виключити;

     у пунктi 7 слова "та поручительств" виключити;

     пункт 9 викласти в такiй редакцiї:

     "9) у сферi страхування";

     доповнити пунктом 91 такого змiсту:

     "91) дiяльнiсть у системi накопичувального пенсiйного забезпечення";

     у пунктi 10 слова "що пiдлягає лiцензуванню" виключити;

     2) абзац п'ятнадцятий частини першої статтi 6 викласти в такiй редакцiї:

     "Органи, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, у межах своєї компетенцiї встановлюють додатковi обов'язковi для фiнансових установ та осiб, якi не є фiнансовими установами, але мають право надавати окремi фiнансовi послуги, вимоги до договорiв про надання фiнансових послуг, якщо це не врегульовано законом";

     3) пункт 2 частини третьої статтi 7 викласти в такiй редакцiї:

     "2) внутрiшнi правила фiнансової установи вiдповiдають вимогам законiв України та нормативно-правових актiв органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг";

     4) у частинi другiй статтi 13 слова "Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" замiнити словами "Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань";

     5) статтю 15 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 15. Зовнiшнiй аудит фiнансової установи

     1. Аудиторськi перевiрки фiнансових установ здiйснюються вiдповiдно до вимог Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть";

     6) у статтi 161:

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Нацiональний банк України здiйснює нагляд на консолiдованiй основi за банкiвськими групами вiдповiдно до цього Закону, iнших законiв України, а також за небанкiвськими фiнансовими групами, крiм фiнансових груп, переважна дiяльнiсть у яких здiйснюється фiнансовими установами, нагляд за якими здiйснює Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку здiйснює нагляд на консолiдованiй основi за небанкiвськими фiнансовими групами, переважна дiяльнiсть у яких здiйснюється фiнансовими установами, нагляд за якими здiйснює Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Дiяльнiсть у небанкiвськiй фiнансовiй групi вважається переважною, якщо середньоарифметичне значення активiв за останнi чотири звiтних квартали фiнансових установ, нагляд за якими здiйснює вiдповiдно Нацiональний банк України або Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку, становить 50 i бiльше вiдсоткiв сукупного розмiру середньоарифметичних значень активiв усiх фiнансових установ, що входять до цiєї групи, за цей перiод";

     абзац другий частини п'ятої замiнити двома абзацами такого змiсту:

     "Фiнансовi установи, за якими здiйснює нагляд Нацiональний банк України та якi є учасниками небанкiвської фiнансової групи, за якою здiйснює нагляд Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку, пiдлягають нагляду з боку Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку у межах нагляду вiдповiдно до цього Закону.

     Небанкiвськi фiнансовi установи, за якими здiйснює нагляд Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку та якi є учасниками банкiвської або небанкiвської фiнансової групи, за якою здiйснює нагляд Нацiональний банк України, пiдлягають нагляду з боку Нацiонального банку України вiдповiдно до цього Закону";

     в абзацi другому частини шостої слова "за рiшенням державного органу, що здiйснює регулювання ринкiв фiнансових послуг" виключити;

     7) частину першу статтi 21 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Державне регулювання ринкiв фiнансових послуг здiйснюється:

     щодо ринкiв цiнних паперiв та похiдних (деривативiв), професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв та дiяльностi у системi накопичувального пенсiйного забезпечення - Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     щодо ринку банкiвських послуг та iнших, нiж зазначенi в абзацi другому цiєї частини, ринкiв небанкiвських фiнансових послуг - Нацiональним банком України.

     Антимонопольний комiтет України та iншi державнi органи здiйснюють контроль за дiяльнiстю учасникiв ринкiв фiнансових послуг та отримують вiд них iнформацiю у межах повноважень, визначених законом";

     8) у статтi 22:

     у текстi слова "Нацiональний банк України, Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку i нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" замiнити словами "Нацiональний банк України i Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку";

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "4. Голова органу, який здiйснює державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, або уповноважена ним особа бере участь у роботi iншого органу, який здiйснює державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, з правом дорадчого голосу, коли ним обговорюються питання нагляду за дiяльнiстю з надання фiнансових послуг";

     9) назву роздiлу V викласти в такiй редакцiї:

"Роздiл V ЗАВДАННЯ I ПОВНОВАЖЕННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ У СФЕРI ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ НЕБАНКIВСЬКИХ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ";

     10) статтi 23 i 24 виключити;

     11) назву та абзац перший частини першої статтi 27 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 27. Завдання Нацiонального банку України у сферi державного регулювання ринкiв небанкiвських фiнансових послуг

     1. Основними завданнями Нацiонального банку України у сферi державного регулювання ринкiв небанкiвських фiнансових послуг в межах компетенцiї, визначеної частиною першою статтi 21 цього Закону, є";

     12) у статтi 28:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 28. Повноваження Нацiонального банку України у сферi державного регулювання ринкiв небанкiвських фiнансових послуг";

     у частинi першiй:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "1. Нацiональний банк України у сферi державного регулювання ринкiв небанкiвських фiнансових послуг у межах компетенцiї, визначеної частиною першою статтi 21 цього Закону";

     у пунктi 2 слова "нею випадках - реєстри осiб" замiнити словами "ним випадках - iншi реєстри осiб";

     пункт 3 замiнити двома новими пунктами 3 та 31 такого змiсту:

     "3) видає небанкiвським фiнансовим установам та особам, якi не є фiнансовими установами, але мають право надавати окремi фiнансовi послуги, лiцензiї на провадження дiяльностi з надання фiнансових послуг, визначає порядок їх видачi, зупинення, поновлення та вiдкликання (анулювання);

     31) визначає вимоги до осiб, якi мають намiр провадити/провадять дiяльнiсть з надання фiнансових послуг, включаючи вимоги до їх структури власностi, системи корпоративного управлiння, управлiння ризиками та внутрiшнього контролю, умови провадження дiяльностi з надання фiнансових послуг, здiйснення яких потребує вiдповiдної лiцензiї (лiцензiйнi умови), та порядок контролю за їх додержанням";

     пункт 5 викласти в такiй редакцiї:

     "5) встановлює розмiр плати за реєстрацiйнi дiї Нацiонального банку України щодо небанкiвських фiнансових установ та осiб, якi не є фiнансовими установами, але мають право надавати окремi фiнансовi послуги, а також за видачу Нацiональним банком України лiцензiй на провадження дiяльностi з надання фiнансових послуг виходячи з принципу вiдшкодування витрат Нацiонального банку України, пов'язаних з наданням таких послуг";

     доповнити пунктом 81 такого змiсту:

     "81) здiйснює нагляд (контроль) за додержанням небанкiвськими фiнансовими установами та особами, якi не є фiнансовими установами, але мають право надавати окремi фiнансовi послуги, умов провадження дiяльностi з надання фiнансових послуг";

     пункт 10 викласти в такiй редакцiї:

     "10) у разi порушення законодавства про фiнансовi послуги (крiм законодавства, що регулює дiяльнiсть на ринках цiнних паперiв та похiдних (деривативiв), професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку та дiяльнiсть у системi накопичувального пенсiйного забезпечення), нормативно-правових актiв Нацiонального банку України має право застосовувати заходи впливу та накладати адмiнiстративнi стягнення";

     пункти 11, 21 - 25 виключити;

     частину другу виключити;

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. Нормативно-правовi акти Нацiонального банку України, якi вiдповiдно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються та приймаються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi";

     13) статтi 29 i 30 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 29. Нагляд за дiяльнiстю на ринках небанкiвських фiнансових послуг

     1. Нацiональний банк України при здiйсненнi нагляду за дiяльнiстю на ринках небанкiвських фiнансових послуг керується принципами:

     1) законностi, який передбачає, що нормативно-правовi акти та дiяльнiсть Нацiонального банку України у сферi нагляду за дiяльнiстю на ринках небанкiвських фiнансових послуг не повиннi суперечити положенням цього Закону та законiв з питань регулювання окремих ринкiв фiнансових послуг;

     2) спiвмiрностi (пропорцiйностi) регуляторних вимог та наглядових дiй, який передбачає, що регуляторнi вимоги Нацiонального банку України до небанкiвських фiнансових установ та осiб, якi не є фiнансовими установами, але мають право надавати окремi фiнансовi послуги, пiдходи Нацiонального банку України до оцiнки вiдповiдностi таким вимогам, а також здiйснюванi наглядовi дiї мають враховувати обставини та умови конкретної ситуацiї (включаючи розмiр юридичної особи, види здiйснюваної нею дiяльностi та притаманнi їй ризики, фiнансовий стан юридичної особи та власникiв iстотної участi в нiй);

     3) рiвностi прав i законних iнтересiв усiх небанкiвських фiнансових установ та осiб, якi не є фiнансовими установами, але мають право надавати окремi фiнансовi послуги, незалежно вiд їх органiзацiйно-правової форми чи форми власностi, за виключенням випадкiв, встановлених законом;

     4) обмеження надмiрного регуляторного втручання, що передбачає уникнення в процесi нагляду на основi ризик-орiєнтованого пiдходу необґрунтованих обтяжень чи зайвих адмiнiстративних процедур;

     5) гарантування прав та iнтересiв суб'єктiв господарювання, який передбачає:

     запобiгання проявам корупцiї;

     встановлення достатнього строку для впровадження змiн до нормативно-правових актiв Нацiонального банку України у сферi нагляду;

     забезпечення можливостi участi небанкiвської фiнансової установи та особи, яка не є фiнансовою установою, але має право надавати окремi фiнансовi послуги, в процесi прийняття рiшення, що може створити для неї негативнi наслiдки;

     6) вiдкритостi та прозоростi процесу нагляду, що забезпечується шляхом:

     оприлюднення Нацiональним банком України iнформацiї щодо планування та результатiв наглядової дiяльностi на сторiнцi Офiцiйного iнтернет-представництва Нацiонального банку України;

     забезпечення доступностi iнформацiї у сферi нагляду вiдповiдно до закону;

     7) рiвноцiнностi сутностi та форми, який передбачає оцiнювання Нацiональним банком України правочинiв, операцiй, обставин та подiй з точки зору їх економiчного, правового та фактичного змiсту;

     8) об'єктивностi та неупередженостi здiйснення нагляду, неприпустимостi проведення iнспекцiйних перевiрок небанкiвських фiнансових установ та осiб, якi не є фiнансовими установами, але мають право надавати окремi фiнансовi послуги за анонiмними та iншими безпiдставними заявами;

     9) здiйснення виїзного нагляду (iнспектування) лише за наявностi пiдстав та в порядку, що визначенi законом та нормативно-правовими актами Нацiонального банку України;

     10) плановостi й системностi нагляду, його орiєнтованостi на запобiгання правопорушенням на ринках небанкiвських фiнансових послуг;

     11) недопущення встановлення планових показникiв чи будь-якого iншого планування притягнення небанкiвських фiнансових установ та осiб, якi не є фiнансовими установами, але мають право надавати окремi фiнансовi послуги до вiдповiдальностi та/або застосування до них заходiв впливу;

     12) здiйснення нагляду на основi ризик-орiєнтованого пiдходу з урахуванням принципiв пропорцiйностi, оцiнки ризикiв та доцiльностi.

     2. Нацiональний банк України в межах своїх повноважень здiйснює нагляд за дiяльнiстю на ринках небанкiвських фiнансових послуг у формi безвиїзного нагляду та iнспекцiйних перевiрок вiдповiдно до цього Закону та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України.

     3. Основними напрямами нагляду Нацiонального банку України у сферi державного регулювання ринкiв небанкiвських фiнансових послуг є регулярне проведення оцiнки загального фiнансового стану небанкiвської фiнансової установи, результатiв її дiяльностi та якостi корпоративного управлiння, системи внутрiшнього аудиту (контролю) та управлiння ризиками, дотримання обов'язкових нормативiв та iнших показникiв i вимог, що обмежують ризики за операцiями з фiнансовими активами.

     4. Нацiональний банк України встановлює для небанкiвських фiнансових установ та iнших осiб, якi не є фiнансовими установами, але мають право надавати окремi фiнансовi послуги, правила складання та подання до Нацiонального банку України звiтностi про їхню дiяльнiсть, вимоги щодо обсягу та строкiв оприлюднення такої звiтностi.

     5. Нацiональний банк України для цiлей державного регулювання i нагляду має право отримувати вiд державних органiв та iнших осiб iнформацiю, у тому числi конфiденцiйну, щодо фiнансового/майнового стану учасникiв небанкiвських фiнансових установ, юридичних осiб, якi не є фiнансовими установами, але мають право надавати окремi фiнансовi послуги, та осiб, що набувають або збiльшують iстотну участь у таких установах або юридичних особах, їх дiлової репутацiї, джерел походження коштiв, що використовуватимуться для формування капiталу небанкiвських фiнансових установ та юридичних осiб, якi не є фiнансовими установами, але мають право надавати окремi фiнансовi послуги.

     6. Нацiональний банк України в межах своїх повноважень у сферi державного регулювання ринкiв небанкiвських фiнансових послуг має право письмово вимагати вiд небанкiвських фiнансових установ та юридичних осiб, якi не є фiнансовими установами, але мають право надавати окремi фiнансовi послуги, копiї документiв, а також письмовi пояснення з питань їхньої дiяльностi.

     Небанкiвськi фiнансовi установи та iншi особи, якi не є фiнансовими установами, але мають право надавати окремi фiнансовi послуги, зобов'язанi надавати на письмову вимогу Нацiонального банку України вiдповiдну iнформацiю та копiї документiв.

     Стаття 30. Iнспектування

     1. Нацiональний банк України в межах своїх повноважень у сферi державного регулювання ринкiв небанкiвських фiнансових послуг має право проводити плановi та позаплановi iнспекцiйнi перевiрки дiяльностi учасникiв ринкiв фiнансових послуг (крiм споживачiв фiнансових послуг), їх афiлiйованих та спорiднених осiб.

     Нацiональний банк України затверджує критерiї, за якими оцiнюється ступiнь ризику вiд здiйснення дiяльностi учасниками ринку небанкiвських фiнансових послуг та їх суспiльну важливiсть, на пiдставi яких визначає перiодичнiсть проведення планових iнспекцiйних перевiрок. Плановi iнспекцiйнi перевiрки учасника ринку небанкiвських фiнансових послуг можуть проводитися не частiше одного разу на рiк.

     Нацiональний банк України затверджує рiчний план проведення iнспекцiйних перевiрок на наступний календарний рiк не пiзнiше 25 грудня поточного року та оприлюднює його на сторiнцi Офiцiйного iнтернет-представництва Нацiонального банку України не пiзнiш як у десятиденний строк пiсля затвердження.

     2. Нацiональний банк України зобов'язаний повiдомити учасника ринку небанкiвських фiнансових послуг про проведення планової iнспекцiйної перевiрки не пiзнiш як за десять календарних днiв до її початку.

     Строк проведення планової iнспекцiйної перевiрки не може перевищувати 30 робочих днiв, а щодо суб'єктiв мiкропiдприємництва та малого пiдприємництва - десяти робочих днiв. За наявностi обґрунтованих пiдстав цей строк може бути продовжений до 15 робочих днiв.

     3. Пiдставами для проведення позапланової iнспекцiйної перевiрки є:

     1) виявлення у документах, що подаються до Нацiонального банку України згiдно iз законодавством, iнформацiї, що вказує на недотримання учасником ринку небанкiвських фiнансових послуг вимог законодавства, у тому числi нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, та/або надання учасником ринку небанкiвських фiнансових послуг недостовiрної iнформацiї;

     2) перевiрка виконання учасником ринку небанкiвських фiнансових послуг вимоги про усунення порушень законодавства, у тому числi нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, висунутої Нацiональним банком України за результатами здiйснення нагляду за дiяльнiстю на ринках небанкiвських фiнансових послуг;

     3) неподання у встановлений строк учасником ринку небанкiвських фiнансових послуг звiтностi, iнших документiв та iнформацiї, подання яких вимагається вiдповiдно до законодавства, у тому числi нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, та/або на вимогу Нацiонального банку України;

     4) результати аналiзу звернень фiзичних осiб про порушення, що спричинило шкоду їхнiм правам та законним iнтересам, з доданими документами чи їх копiями, що пiдтверджують такi порушення;

     5) наявнiсть фактiв, якi свiдчать про погiршення фiнансового стану учасника ринку небанкiвських фiнансових послуг та/або пiдвищення ступеня ризику вiд здiйснюваної ним дiяльностi, або про здiйснення дiяльностi на ринку небанкiвських фiнансових послуг без вiдповiдних лiцензiй i дозволiв;

     6) необхiднiсть перевiрки виконання учасником ринку небанкiвських фiнансових послуг установлених Нацiональним банком України вимог i обмежень.

     Позаплановi iнспекцiйнi перевiрки можуть проводитися з iнших пiдстав, прямо передбачених законом.

     Про проведення позапланової iнспекцiйної перевiрки Нацiональний банк України повiдомляє учасника ринку небанкiвських фiнансових послуг не пiзнiше дня її початку.

     Строк проведення позапланової iнспекцiйної перевiрки не може перевищувати десяти робочих днiв, а щодо суб'єктiв мiкропiдприємництва та малого пiдприємництва - п'яти робочих днiв.

     У разi наявностi обґрунтованих пiдстав за рiшенням Нацiонального банку України строк проведення позапланової iнспекцiйної перевiрки може бути продовжений до 15 робочих днiв, а для суб'єктiв малого пiдприємництва - до семи робочих днiв.

     4. Для проведення iнспекцiйної перевiрки Нацiональний банк України може залучати зовнiшнiх експертiв, якi мають вiдповiдну квалiфiкацiю.

     5. Нацiональний банк України може дослiджувати данi про клiєнта фiнансової установи тiльки з метою виконання завдань нагляду.

     6. Уповноваженi Нацiональним банком України на проведення iнспекцiйної перевiрки особи мають право запрошувати посадових осiб особи, яка перевiряється, для надання пояснень, одержувати вiд цiєї особи iнформацiю, документи та їх копiї, а також письмовi пояснення з питань дiяльностi такої особи, копiї документiв, у тому числi тих, що свiдчать про порушення законодавства України i нормативно-правових актiв Нацiонального банку України.

     Керiвники та/або працiвники особи, яка перевiряється, зобов'язанi безоплатно надавати уповноваженим Нацiональним банком України особам доступ у режимi перегляду до всiх iнформацiйних систем цiєї особи, що необхiднi для проведення перевiрки, вибiрки та вивантаження необхiдної iнформацiї для її подальшого аналiзу, консультацiйну пiдтримку з питань функцiонування таких систем, а також iнформацiю, документи та письмовi пояснення з питань дiяльностi такої особи.

     Керiвники та/або працiвники юридичної особи, яка перевiряється, зобов'язанi безоплатно надавати уповноваженим Нацiональним банком України особам iнформацiю, копiї документiв, у тому числi тих, що зберiгаються в iнформацiйних системах цiєї юридичної особи, необхiднi для подальших наглядових дiй.

     7. У разi необхiдностi бiльш детального вивчення обставин, що є предметом позапланової безвиїзної перевiрки, Нацiональний банк України має право направляти учаснику ринку небанкiвських фiнансових послуг додатковi вимоги про надання документiв та/або iнформацiї.

     8. За результатами перевiрки складається звiт про проведення такої перевiрки.

     9. Порядок проведення перевiрок та оформлення їх результатiв визначається Нацiональним банком України";

     14) у частинi першiй статтi 31 слова "нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" у всiх вiдмiнках замiнити словами "Нацiональний банк України" у вiдповiдному вiдмiнку;

     15) у статтi 32:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Нацiональний банк України у межах своїх повноважень у сферi державного регулювання ринкiв небанкiвських фiнансових послуг здiйснює спiвробiтництво з мiжнародними органiзацiями, державними органами i неурядовими органiзацiями iноземних держав з питань, що належать до його компетенцiї.

     Нацiональний банк України має право в рамках мiжнародного спiвробiтництва укладати в письмовiй формi мiжнароднi договори (угоди, меморандуми, протоколи тощо) або документи, якi не регулюються мiжнародним правом (далi - мiжвiдомчi договори), чи приєднуватися до них";

     у частинах другiй i третiй слова "Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" у всiх вiдмiнках замiнити словами "Нацiональний банк України" у вiдповiдному вiдмiнку;

     в абзацi третьому частини третьої слова "нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" замiнити словами "Нацiональним банком України";

     16) статтю 33 виключити;

     17) статтi 34 i 35 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 34. Лiцензування дiяльностi з надання небанкiвських фiнансових послуг

     1. Нацiональний банк України при здiйсненнi лiцензування дiяльностi у сферi небанкiвських фiнансових послуг керується принципами, передбаченими пунктами 1 - 5 частини першої статтi 29 цього Закону, а також принципами лiцензування дiяльностi з надання небанкiвських фiнансових послуг:

     1) свободи та рiвностi прав суб'єктiв господарювання, який передбачає:

     вiльний вибiр суб'єктом господарювання провадження встановленого законом виду дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню, i територiї такої дiяльностi;

     заборону використання лiцензування для обмеження конкуренцiї;

     2) комплексного аналiзу, який передбачає всебiчний аналiз Нацiональним банком України кожної особи для прийняття щодо неї рiшень у сферi лiцензування;

     3) правової визначеностi та обґрунтованого сумнiву, який передбачає встановлення нормативно-правовими актами у сферi лiцензування вимог до осiб, умов здiйснення ними певної дiяльностi та документiв, що подаються ними до Нацiонального банку України в межах лiцензiйних процедур, а також надання Нацiональному банку України права, за наявностi обґрунтованого сумнiву щодо дотримання таких вимог, або наявностi iнформацiї, яка потребує додаткової оцiнки, вимагати надання уточнень, пояснень та/або додаткових документiв, необхiдних для отримання упевненостi в тому, що встановленi вимоги дотримуються належним чином.

     2. Нацiональний банк України в межах компетенцiї у сферi державного регулювання ринкiв небанкiвських фiнансових послуг видає небанкiвським фiнансовим установам та особам, якi не є фiнансовими установами, але мають право надавати окремi фiнансовi послуги, лiцензiї на провадження дiяльностi з надання фiнансових послуг, передбачених пунктами 3 - 9, 11 частини першої статтi 4 цього Закону.

     3. Провадження дiяльностi, зазначеної у частинi другiй цiєї статтi, дозволяється лише пiсля отримання вiдповiдної лiцензiї. Особи, якi здiйснюють дiяльнiсть без вiдповiдної лiцензiї, несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

     4. Лiцензiя, яка надається для провадження дiяльностi з надання фiнансових послуг, не може передаватися третiм особам.

     Стаття 35. Документи, що подаються до Нацiонального банку України для одержання лiцензiї

     1. Особа, яка має намiр провадити певний вид дiяльностi з надання фiнансових послуг, що пiдлягає лiцензуванню, звертається до Нацiонального банку України iз заявою про видачу лiцензiї.

     У заявi про видачу лiцензiї повиннi мiститися вiдомостi про особу заявника (найменування, мiсцезнаходження, банкiвськi реквiзити, iдентифiкацiйний код) та iншi вiдомостi, визначенi нормативно-правовими актами Нацiонального банку України. У разi наявностi у заявника фiлiй, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, якi провадитимуть дiяльнiсть на пiдставi отриманої лiцензiї, у заявi зазначається їх мiсцезнаходження.

     2. До заяви про видачу лiцензiї додаються документи, вичерпний перелiк та вимоги до змiсту яких встановленi законами з питань регулювання окремих ринкiв фiнансових послуг та нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.

     Нацiональний банк має право вимагати вiд заявника надання додаткової iнформацiї або документiв для уточнення вiдомостей, якi мiстяться в поданих документах, з наведенням обґрунтування у потребi такої iнформацiї/документiв.

     3. Заява про видачу лiцензiї та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копiя якого видається заявнику з вiдмiткою про дату прийняття документiв Нацiональним банком України та пiдписом вiдповiдальної особи.

     Вимоги до форми подання документiв (паперової або електронної) встановлюються нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.

     4. Нацiональний банк України протягом десяти робочих днiв пiсля одержання заяви про видачу лiцензiї має право залишити її без розгляду в разi:

     1) подання документiв для отримання лiцензiї не в повному обсязi;

     2) оформлення заяви про видачу лiцензiї або хоча б одного з документiв, що додаються до заяви, iз порушенням вимог цього Закону та/або нормативно-правового акта Нацiонального банку України.

     5. Нацiональний банк України в письмовiй формi повiдомляє заявника про залишення заяви про видачу лiцензiї без розгляду iз зазначенням пiдстав залишення заяви без розгляду. Заявник має право повторно подати заяву про видачу лiцензiї пiсля усунення причин, що стали пiдставою для залишення його заяви про видачу лiцензiї без розгляду.

     6. Особа, яка має намiр провадити певний вид дiяльностi з надання фiнансових послуг, що лiцензується, має право подати до Нацiонального банку України заяву про видачу лiцензiї одночасно iз заявою про включення такої особи до Державного реєстру фiнансових установ або реєстру осiб, якi не є фiнансовими установами, але мають право надавати окремi фiнансовi послуги";

     18) у статтi 36:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Нацiональний банк України приймає рiшення про видачу лiцензiї або про вiдмову у її видачi у строк не бiльше 30 робочих днiв з дня одержання заяви про видачу лiцензiї та повного пакета документiв, що додаються до заяви, якщо iнший строк не встановлений законом.

     Якщо заява про видачу лiцензiї була подана до Нацiонального банку України разом iз заявою про включення вiдповiдної особи до Державного реєстру фiнансових установ або реєстру осiб, якi не є фiнансовими установами, але мають право надавати окремi фiнансовi послуги, Нацiональний банк України має право прийняти одночасно рiшення про включення особи до вiдповiдного реєстру та про видачу лiцензiї.

     Нацiональний банк України має право продовжити строк розгляду заяви про видачу лiцензiї та документiв, що додаються до заяви, але не бiльше нiж на 30 робочих днiв, у разi необхiдностi перевiрки достовiрностi поданих документiв/iнформацiї та/або отримання додаткових документiв / iнформацiї, необхiдних для прийняття рiшення.

     Нацiональний банк України письмово повiдомляє заявника про продовження строку розгляду заяви про видачу лiцензiї та документiв, що додаються до заяви";

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. Пiдставами для прийняття рiшення про вiдмову у видачi лiцензiї є:

     1) недостовiрнiсть поданих заявником вiдомостей;

     2) невiдповiднiсть заявника та/або поданих документiв вимогам закону та/або нормативно-правового акта Нацiонального банку України, яким визначаються порядок та умови видачi лiцензiї, встановленi для виду дiяльностi, зазначеного в заявi про видачу лiцензiї.

     У разi прийняття рiшення про вiдмову у видачi лiцензiї Нацiональний банк України повiдомляє про це заявника iз зазначенням пiдстав для вiдмови";

     у частинах четвертiй та п'ятiй слова "органу лiцензування" замiнити словами "Нацiонального банку України";

     у частинi п'ятiй слова "лiцензiйним умовам, встановленим для виду господарської дiяльностi, зазначеного в заявi про видачу лiцензiї" замiнити словами "та/або поданих ним документiв умовам видачi вiдповiдної лiцензiї";

     19) статтю 37 виключити;

     20) у статтi 38:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. У разi прийняття рiшення про видачу лiцензiї Нацiональний банк України не пiзнiше наступного робочого дня з дня його прийняття:

     вносить вiдповiдний запис до Державного реєстру фiнансових установ або реєстру осiб, якi не є фiнансовими установами, але мають право надавати окремi фiнансовi послуги;

     надає заявнику витяг з вiдповiдного реєстру про видачу лiцензiї.

     Лiцензiя набирає чинностi з дня внесення Нацiональним банком України запису до вiдповiдного реєстру";

     частини другу та третю виключити;

     у частинi четвертiй слова "нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" замiнити словами "Нацiональним банком України".

     21) роздiл VI доповнити статтею 381 такого змiсту:

     "Стаття 381. Пiдстави вiдкликання (анулювання) лiцензiї на провадження дiяльностi з надання фiнансових послуг

     1. Нацiональний банк України має право прийняти рiшення про анулювання лiцензiї, виданої небанкiвськiй фiнансовiй установi або особi, яка не є фiнансовою установою, але має право надавати окремi фiнансовi послуги, з таких пiдстав:

     1) отримання заяви небанкiвської фiнансової установи або особи, яка не є фiнансовою установою, але має право надавати окремi фiнансовi послуги, про анулювання лiцензiї;

     2) прийняття небанкiвською фiнансовою установою або особою, яка не є фiнансовою установою, але має право надавати окремi фiнансовi послуги, рiшення про припинення юридичної особи (крiм перетворення);

     3) наявнiсть в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань вiдомостей про державну реєстрацiю припинення небанкiвської фiнансової установи або особи, яка не є фiнансовою установою, але має право надавати окремi фiнансовi послуги;

     4) визнання небанкiвської фiнансової установи або особи, яка не є фiнансовою установою, але має право надавати окремi фiнансовi послуги, банкрутом;

     5) невиконання небанкiвською фiнансовою установою або особою, яка не є фiнансовою установою, але має право надавати окремi фiнансовi послуги, розпорядження, рiшення Нацiонального банку України про усунення виявлених порушень лiцензiйних умов;

     6) повторне порушення небанкiвською фiнансовою установою або особою, яка не є фiнансовою установою, але має право надавати окремi фiнансовi послуги, лiцензiйних умов. Повторним порушенням лiцензiйних умов вважається вчинення протягом двох рокiв з дня видання Нацiональним банком України розпорядження, рiшення про усунення порушень лiцензiйних умов нового порушення хоча б однiєї з лiцензiйних умов, щодо якої видавалося таке рiшення (розпорядження);

     7) виявлення недостовiрних даних у документах, поданих небанкiвською фiнансовою установою або особою, яка не є фiнансовою установою, але має право надавати окремi фiнансовi послуги, разом iз заявою про отримання лiцензiї;

     8) виявлення факту (фактiв) здiйснення небанкiвською фiнансовою установою або особою, яка не є фiнансовою установою, але має право надавати окремi фiнансовi послуги, ризикової дiяльностi, що загрожує iнтересам вкладникiв та/або iнших кредиторiв такої установи (особи). Перелiк ознак, наявнiсть яких є пiдставою для висновку Нацiонального банку України про провадження небанкiвською фiнансовою установою або особою, яка не є фiнансовою установою, але має право надавати окремi фiнансовi послуги, зазначеної ризикової дiяльностi, визначається нормативно-правовим актом Нацiонального банку України та оприлюднюється у встановленому законом порядку;

     9) ненадання небанкiвською фiнансовою установою або особою, яка не є фiнансовою установою, але має право надавати окремi фiнансовi послуги, жодної фiнансової послуги протягом року з дня отримання лiцензiї;

     10) систематичне порушення небанкiвською фiнансовою установою або особою, яка не є фiнансовою установою, але має право надавати окремi фiнансовi послуги, законодавства у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

     11) вiдмова небанкiвської фiнансової установи або особи, яка не є фiнансовою установою, але має право надавати окремi фiнансовi послуги, у проведеннi перевiрки Нацiональним банком України, зокрема, недопуск уповноважених осiб Нацiонального банку України до здiйснення перевiрки, ненадання документiв, iнформацiї щодо предмета перевiрки, вiдмова в доступi до примiщень, об'єктiв, що використовуються при наданнi фiнансових послуг, або вiдсутнiсть протягом першого дня перевiрки особи, уповноваженої представляти iнтереси небанкiвської фiнансової установи (особи, яка не є фiнансовою установою, але має право надавати окремi фiнансовi послуги) на час проведення перевiрки;

     12) невiдповiднiсть структури власностi небанкiвської фiнансової установи або особи, яка не є фiнансовою установою, але має право надавати окремi фiнансовi послуги, та/або власникiв iстотної участi в нiй вимогам законодавства України;

     13) невiдповiднiсть дiлової репутацiї небанкiвської фiнансової установи або особи, яка не є фiнансовою установою, але має право надавати окремi фiнансовi послуги, її керiвникiв та/або власникiв iстотної участi вимогам законодавства України;

     14) незабезпечення небанкiвською фiнансовою установою або особою, яка не є фiнансовою установою, але має право надавати окремi фiнансовi послуги, наявностi мiнiмального капiталу / власного (статутного та/або додаткового) капiталу в розмiрi, передбаченому законодавством України;

     15) нерозкриття (неповне розкриття) / непiдтвердження (неповне пiдтвердження) небанкiвською фiнансовою установою або особою, яка не є фiнансовою установою, але має право надавати окремi фiнансовi послуги, iнформацiї щодо джерел походження коштiв, з яких складається її власний (статутний та/або додатковий) капiтал, на пiдставах i в порядку, визначених законодавством України;

     16) виявлення двох та бiльше порушень вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку України щодо забезпечення реалiзацiї i монiторингу ефективностi застосованих Радою нацiональної безпеки та оборони України вiдповiдно до Закону України "Про санкцiї" спецiальних економiчних та iнших обмежувальних заходiв (санкцiй)";

     22) у статтi 39:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. У разi порушення законiв та iнших нормативно-правових актiв, що регулюють дiяльнiсть з надання небанкiвських фiнансових послуг, Нацiональний банк України у межах своїх повноважень має право застосувати заходи впливу вiдповiдно до закону";

     у частинi другiй слова "Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" замiнити словами "Нацiональний банк України";

     23) у статтi 40:

     у частинi першiй:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "1. Нацiональний банк України у межах своїх повноважень у сферi державного регулювання ринкiв небанкiвських фiнансових послуг має право застосовувати такi заходи впливу";

     у пунктi 3 та в абзацi другому пункту 7 слова та цифри "статтями 41 i 43" замiнити словом та цифрами "статтею 41";

     пункт 4 викласти в такiй редакцiї:

     "4) тимчасово зупиняти або вiдкликати (анульовувати) лiцензiю на провадження дiяльностi з надання фiнансових послуг";

     в абзацi другому пункту 7 слова "нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" замiнити словами "Нацiональний банк України";

     пункт 9 виключити;

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Порядок та умови застосування заходiв впливу у сферi державного регулювання дiяльностi на ринках небанкiвських фiнансових послуг (крiм зазначеної в абзацi другому частини першої статтi 21 цього Закону) встановлюються законами України та нормативно-правовими актами Нацiонального банку України";

     у частинi третiй слова "нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" замiнити словами "Нацiонального банку України";

     24) у статтi 41:

     у частинi першiй:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "1. Нацiональний банк України у межах своїх повноважень у сферi державного регулювання ринкiв небанкiвських фiнансових послуг застосовує до учасникiв ринкiв небанкiвських фiнансових послуг (крiм споживачiв фiнансових послуг) штрафнi санкцiї за";

     у пунктi 3 слова "нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" замiнити словами "Нацiонального банку України";

     частини другу i третю викласти у такiй редакцiї:

     "2. Рiшення Нацiонального банку України про застосування заходу впливу до учасникiв ринкiв небанкiвських фiнансових послуг (крiм споживачiв фiнансових послуг) у виглядi накладення штрафу набирає чинностi з робочого дня, наступного за днем прийняття такого рiшення. У разi, якщо рiшення Нацiонального банку України про застосування заходу впливу до учасникiв ринкiв небанкiвських фiнансових послуг (крiм споживачiв фiнансових послуг) у виглядi накладення штрафу протягом мiсяця з дня набрання ним чинностi не було виконано або не було оскаржено у судовому порядку, таке рiшення набуває статусу виконавчого документа, пiдлягає оформленню Нацiональним банком України вiдповiдно до вимог Закону України "Про виконавче провадження" та передається до органiв державної виконавчої служби для примусового виконання згiдно iз законодавством.

     3. Рiшення Нацiонального банку України про застосування заходу впливу до учасникiв ринкiв небанкiвських фiнансових послуг (крiм споживачiв фiнансових послуг) у виглядi накладення штрафу може бути оскаржено у судовому порядку вiдповiдно до законодавства. У разi, якщо зазначене рiшення протягом мiсяця з дня набрання ним чинностi було оскаржено у судовому порядку та адмiнiстративним судом було вiдкрито провадження у справi про оскарження зазначеного рiшення, таке рiшення набуває статусу виконавчого документа з дня набрання законної сили вiдповiдним судовим рiшенням з урахуванням строкiв, передбачених Законом України "Про виконавче провадження";

     25) у статтi 42:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Штрафи, передбаченi статтею 41 цього Закону, накладаються Головою Нацiонального банку України, iншими уповноваженими посадовими особами Нацiонального банку України пiсля розгляду матерiалiв, що засвiдчують факт правопорушення";

     у частинi шостiй слова "нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" замiнити словами "Нацiонального банку України";

     26) статтi 43 i 45 виключити;

     27) у статтi 46:

     у частинi першiй:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "1. Нацiональний банк України має право призначити тимчасову адмiнiстрацiю фiнансової установи (крiм банку), дiяльнiсть якої лiцензується Нацiональним банком України, у разi";

     пункт 1 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Ознаки систематичного порушення визначаються нормативно-правовим актом Нацiонального банку України";

     у текстi слова "нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" у всiх вiдмiнках замiнити словами "Нацiональний банк України" у вiдповiдному вiдмiнку;

     28) у статтi 47:

     у частинах першiй, третiй - восьмiй, одинадцятiй слова "нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" у всiх вiдмiнках замiнити словами "Нацiональний банк України" у вiдповiдному вiдмiнку;

     у частинi другiй слова "нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" замiнити словами "органу, який здiйснює державне регулювання ринкiв фiнансових послуг";

     частину дванадцяту викласти в такiй редакцiї:

     "12. Нацiональний банк України перед призначенням тимчасового адмiнiстратора зобов'язаний переконатися у тому, що конфлiкт iнтересiв вiдсутнiй";

     у частинi тринадцятiй слова "нацiональну комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, яка" замiнити словами "Нацiональний банк України, який";

     пункти 1 i 4 частини п'ятнадцятої викласти в такiй редакцiї:

     "1) здiйснювати дiяльнiсть за наявностi конфлiкту iнтересiв, за винятком випадкiв, коли про це вiдомо Нацiональному банку України i вiн дозволив продовжити роботу";

     "4) приймати зобов'язання вiд iменi Нацiонального банку України без його письмового дозволу";

     29) у текстi Закону слова "державний орган, що здiйснює регулювання ринкiв фiнансових послуг", "орган державного регулювання ринкiв фiнансових послуг", "державний орган з питань регулювання дiяльностi фiнансових установ та ринкiв фiнансових послуг", "державний орган, що здiйснює регулювання дiяльностi фiнансових установ та ринкiв фiнансових послуг", "орган, що здiйснює державне регулювання ринкiв фiнансових послуг", "уповноважений державний орган" у всiх вiдмiнках i числах замiнити словами "орган, який здiйснює державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" у вiдповiдному вiдмiнку та числi.

     7. У Законi України "Про страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 2:

     у частинi восьмiй слова "нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" замiнити словами "Нацiональним банком України";

     у частинi сiмнадцятiй слова "за погодженням з Нацiональним банком України" виключити;

     2) у назвi статей 36 та 37 слова "нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" замiнити словами "Уповноваженого органу";

     3) статтю 37 доповнити пунктами 13 та 14 такого змiсту:

     "13) визначати порядок видачi страховикам лiцензiй на проведення конкретних видiв страхування та порядок їх зупинення, поновлення та вiдкликання (анулювання);

     14) визначати вимоги до осiб, якi мають намiр провадити дiяльнiсть iз страхування, умови провадження вiдповiдної дiяльностi та порядок контролю за їх додержанням";

     4) статтю 38 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 38. Лiцензування страхової дiяльностi

     Уповноважений орган видає страховикам лiцензiю на провадження конкретних видiв страхування в порядку, встановленому законодавством України.

     Страховики, якi отримали лiцензiю на провадження страхової дiяльностi iз страхування життя, не мають права займатися iншими видами страхування";

     5) статтю 39 виключити;

     6) у статтi 46:

     у частинах другiй та третiй слова "Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" замiнити словами "Уповноважений орган";

     у частинах четвертiй та п'ятiй слова "нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" замiнити словами "Уповноваженим органом".

     8. У статтi 8 Закону України "Про кредитнi спiлки" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 15, ст. 101; 2016 р., N 2, ст. 17):

     частину першу викласти у такiй редакцiї:

     "1. Надання кредитнiй спiлцi статусу фiнансової установи здiйснюється Нацiональним банком України (далi - Уповноважений орган) вiдповiдно до вимог цього Закону та нормативно-правових актiв Уповноваженого органу";

     доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "6. Уповноважений орган визначає порядок видачi лiцензiй кредитним спiлкам та їх вiдкликання (анулювання), умови провадження окремих видiв дiяльностi кредитних спiлок, здiйснення яких потребує вiдповiдної лiцензiї, а також порядок контролю за їх додержанням".

     9. У Законi України "Про недержавне пенсiйне забезпечення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 47 - 48, ст. 372 iз наступними змiнами):

     1) друге речення абзацу сорокового статтi 1 викласти в такiй редакцiї: "Чиста вартiсть одиницi пенсiйних активiв обчислюється у порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку";

     2) абзац одинадцятий частини другої статтi 2 виключити;

     3) у статтi 3 слова "(пайовi та корпоративнi iнвестицiйнi фонди)" та "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" виключити;

     4) частину третю статтi 5 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Адмiнiстратор i компанiя з управлiння активами подають до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку рiчну фiнансову звiтнiсть разом з аудиторським звiтом (звiтом аудитора)";

     5) у статтi 9:

     в абзацi першому частини четвертої та в частинi п'ятiй слова "Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" замiнити словами "Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань";

     в абзацi третьому частини четвертої слова "Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, не реєструє" замiнити словами "Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку не погоджує статути та";

     у частинi п'ятiй слова "Змiни до статуту пенсiйного фонду погоджуються з Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" замiнити словами "Статут та змiни до статуту погоджуються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку у встановленому нею порядку";

     6) у статтi 10:

     друге речення абзацу другого частини першої виключити;

     в абзацi першому частини четвертої слова "нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, за погодженням з" виключити;

     7) в абзацi другому частини другої статтi 12 слова "пенсiйних фондiв" замiнити словами "недержавних пенсiйних фондiв";

     8) у пунктi 9 частини п'ятої статтi 13 слово "скасування" замiнити словом "анулювання";

     9) в абзацi другому частини дванадцятої статтi 20 пiсля слiв "Особливостi здiйснення дiяльностi iз" доповнити словами "адмiнiстрування", а слова "за погодженням з Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" виключити;

     10) у статтi 201:

     у частинi п'ятiй слова "за погодженням з нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" виключити;

     у частинi десятiй:

     в абзацi першому слова "лiцензiї на надання послуг у системi накопичувального пенсiйного забезпечення" замiнити словами "лiцензiї на дiяльнiсть з надання послуг у накопичувальнiй системi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування";

     у пунктi 3 слова "лiцензiї на надання фiнансових послуг у накопичувальнiй системi пенсiйного страхування" замiнити словами "лiцензiї на дiяльнiсть з надання послуг у накопичувальнiй системi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування";

     у текстi статтi слова "лiцензiя на надання послуг у накопичувальнiй системi пенсiйного страхування" у всiх вiдмiнках замiнити словами "лiцензiя на дiяльнiсть з надання послуг у накопичувальнiй системi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування";

     11) в абзацi п'ятому частини першої статтi 21 слова "пенсiйних фондiв" замiнити словами "недержавних пенсiйних фондiв";

     12) в абзацi першому частини третьої статтi 25 слова "використовуються серiя i номер" замiнити словами "використовується серiя (та за наявностi - номер)";

     13) у назвi та текстi статтi 27 слова "адмiнiстрування пенсiйного фонду" в усiх вiдмiнках та числах замiнити словами "адмiнiстрування недержавних пенсiйних фондiв";

     14) у статтi 28:

     у назвi та текстi слова "дiяльностi з адмiнiстрування пенсiйних фондiв" замiнити словами "дiяльностi з адмiнiстрування недержавних пенсiйних фондiв";

     у частинi другiй слова "договори про адмiнiстрування пенсiйного фонду" замiнити словами "договори про адмiнiстрування недержавного пенсiйного фонду";

     у частинi четвертiй слова "договору про адмiнiстрування пенсiйного фонду" замiнити словами "договору про адмiнiстрування недержавного пенсiйного фонду";

     15) у частинi першiй статтi 32 слова "Нацiональну комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, а якщо адмiнiстратор має лiцензiю на провадження дiяльностi з управлiння активами пенсiйного фонду, - також i" виключити;

     16) статтю 33 виключити;

     17) в абзацi першому частини першої статтi 37 слова "нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, та" виключити;

     18) у пунктi 11 частини другої статтi 38 слова "за погодженням з нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" виключити;

     19) у частинi другiй статтi 40 слова "за погодженням з нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" виключити;

     20) у частинi другiй статтi 43 слова "за погодженням з Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" виключити;

     21) у статтi 44:

     у частинi четвертiй:

     у пунктi 1 слова "Нацiональнiй комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, та" виключити;

     в абзацi четвертому слова "за погодженням з Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" виключити;

     у частинi п'ятiй слова "та нацiональну комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" виключити;

     22) у статтi 45:

     в абзацi першому частини другої слова "нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, та" виключити;

     у пунктi 1 частини п'ятої слова "нацiональну комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" виключити;

     у частинi сьомiй слова "за погодженням з нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" виключити;

     23) у частинi третiй статтi 46 слова "i Нацiональнiй комiсiї, що здiйснює державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" виключити;

     24) в абзацi першому частини шостої статтi 47 слова "за погодженням з нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" виключити;

     25) в абзацi тринадцятому частини першої статтi 48 слова "Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, спiльно з" виключити;

     26) у частинi шостiй статтi 49 слова "за погодженням з Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" виключити;

     27) абзац другий частини четвертої статтi 51 викласти в такiй редакцiї:

     "Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку зобов'язана повiдомити про це раду такого пенсiйного фонду";

     28) в абзацi другому частини четвертої статтi 52 слова "нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" замiнити словами "Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку за погодженням iз Нацiональним банком України";

     29) в абзацi четвертому частини першої статтi 53 слова "лiцензiю на надання фiнансових послуг у системi накопичувального пенсiйного забезпечення" замiнити словами "лiцензiю на дiяльнiсть з надання послуг у накопичувальнiй системi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування";

     30) у пунктi 3 частини другої статтi 54, в абзацах другому та третьому частини першої статтi 56 i в абзацi третьому частини першої статтi 64 слова "серiя i номер" замiнити словами "номер (та за наявностi - серiя)";

     31) у частинi восьмiй статтi 64 слова "Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, за погодженням з Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку" замiнити словами "Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку";

     32) частини другу, третю, сьому та дев'яту статтi 67 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Державний нагляд та контроль за дiяльнiстю недержавних пенсiйних фондiв, адмiнiстраторiв пенсiйних фондiв, осiб, що здiйснюють управлiння активами пенсiйних фондiв, зберiгачiв, страхових органiзацiй та банкiвських установ здiйснює Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку у межах повноважень i в порядку, визначених цим Законом, Законом України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" та iншими актами законодавства України.

     3. Нацiональний банк України зобов'язаний письмово повiдомляти Нацiональну комiсiю з цiнних паперiв та фондового ринку про санкцiї до страхових органiзацiй або до банкiвських установ, що надають послуги у сферi недержавного пенсiйного забезпечення, та пiдстави їх застосування протягом 10 робочих днiв з моменту накладення таких санкцiй.

     Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку зобов'язана письмово повiдомляти Нацiональний банк України про санкцiї до страхових органiзацiй або до банкiвських установ, що надають послуги у сферi недержавного пенсiйного забезпечення, та пiдстави їх застосування протягом 10 робочих днiв з моменту накладення таких санкцiй";

     "7. У разi неналежного виконання зобов'язань банкiвською установою, що вiдкриває пенсiйнi депозитнi рахунки, Нацiональний банк України зобов'язаний поiнформувати Нацiональну комiсiю з цiнних паперiв та фондового ринку про вжитi заходи";

     "9. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку застосовує засоби нагляду, iнспектування та заходи впливу згiдно iз законодавством про державне регулювання ринку цiнних паперiв";

     33) у текстi Закону слова "Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" та "нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку" у вiдповiдному вiдмiнку.

     10. У Законi України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 49 - 51, ст. 376 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 1:

     в абзацi тридцять восьмому слово "здiйснення" замiнити словом "провадження", а слова "нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" - словами "Нацiональним банком України";

     в абзацi сорок третьому слова "нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, та" виключити;

     2) частину другу статтi 3 викласти у такiй редакцiї:

     "2. Суб'єктами системи накопичувального пенсiйного забезпечення є:

     особи, на користь яких здiйснюються накопичення, включаючи перерахування внескiв, та iнвестування коштiв (учасники);

     особи, якi або вiд iменi яких здiйснюється перерахування внескiв (вкладники);

     Накопичувальний фонд;

     недержавнi пенсiйнi фонди;

     юридичнi особи, якi здiйснюють дiяльнiсть iз адмiнiстрування недержавних пенсiйних фондiв, управлiння та зберiгання пенсiйних активiв;

     страховi органiзацiї, якi уклали договори страхування довiчної пенсiї з учасниками, страхування ризику настання iнвалiдностi або смертi учасника;

     банкiвськi установи, якi уклали договори про вiдкриття пенсiйних депозитних рахункiв";

     3) у частинi четвертiй статтi 75 слова "нацiональнiй комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" та "i нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" виключити;

     4) у частинi сьомiй статтi 78:

     абзац другий викласти у такiй редакцiї:

     "Аудитори, якi проводять аудиторську перевiрку суб'єктiв системи накопичувального пенсiйного забезпечення, мають вiдповiдати вимогам, встановленим Законом України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть";

     в абзацi восьмому слова "Нацiональнiй комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, та" виключити;

     5) у частинi восьмiй статтi 80:

     в абзацi першому слова "за погодженням з Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" виключити;

     в абзацi четвертому слова "Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, за погодженням з" виключити;

     6) в абзацi другому частини другої статтi 81 слова "нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" виключити та доповнити словами "а також двох представникiв вiд Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку";

     7) у частинi першiй статтi 84 слова "Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" виключити;

     8) у частинi першiй статтi 86:

     у пунктi 2:

     в абзацi першому слова "нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" виключити;

     в абзацi другому слова "нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, за погодженням з Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку i" замiнити словами "Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку за погодженням з";

     у пунктi 5 слова "i нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" виключити;

     у пунктi 6 слова "за погодженням з Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" виключити;

     9) в абзацi першому частини другої статтi 87 слова "i Нацiональнiй комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" виключити;

     10) у статтi 99:

     у частинi третiй:

     в абзацi п'ятому пункту 7 слова "i Нацiональнiй комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" виключити;

     у пунктi 72 слова "Нацiональну комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" виключити;

     у пунктi 73 слова "Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" виключити;

     в абзацi першому частини дев'ятої слова "i Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" виключити;

     11) у пунктi 9 статтi 104 слова "фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" замiнити словами "державне регулювання ринку цiнних паперiв";

     12) у текстi Закону слова "Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" та "нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку" у вiдповiдному вiдмiнку.

     11. У Законi України "Про фiнансово-кредитнi механiзми i управлiння майном при будiвництвi житла та операцiях з нерухомiстю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 52, ст. 377 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 4:

     у частинi першiй слова "дозвiл/лiцензiю" замiнити словом "лiцензiю";

     пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку визначає порядок видачi лiцензiй управителям та їх анулювання, умови провадження ними дiяльностi, а також порядок контролю за їх додержанням".

     У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;

     2) четверте та п'яте речення частини першої статтi 7 виключити;

     3) у статтях 14, 23, 33 та 34 слова "Кабiнет Мiнiстрiв України" у всiх вiдмiнках замiнити словами "Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку" у вiдповiдному вiдмiнку;

     4) частину першу статтi 24 викласти в такiй редакцiї:

     "Нагляд та регулювання дiяльностi управителiв ФФБ здiйснює Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку";

     5) частину першу статтi 36 викласти в такiй редакцiї:

     "Нагляд та регулювання дiяльностi управителiв ФОН здiйснює Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку";

     6) статтю 38 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 38. Емiсiя сертифiкатiв ФОН

     Емiсiя сертифiкатiв ФОН здiйснюється в порядку, встановленому законодавством про цiннi папери";

     7) статтi 41, 42 та 43 виключити;

     8) абзац п'ятий частини першої статтi 45 виключити;

     9) статтю 47 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 47. Реєстрацiя власникiв сертифiкатiв ФОН

     Облiк, набуття, припинення та перехiд прав власностi на сертифiкати ФОН здiйснюються вiдповiдно до законодавства про депозитарну систему";

     10) у статтi 48 слова "нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" замiнити словами "Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку", а слова "а також має дозвiл на здiйснення емiсiї сертифiкатiв ФОН" виключити;

     11) у роздiлi VI "Прикiнцевi положення":

     пункт 6 виключити;

     пункт 7 викласти в такiй редакцiї:

     "7. Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку забезпечити контроль за виконанням управителями цього Закону".

     12. У частинi другiй статтi 3 Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 9, ст. 79 iз наступними змiнами):

     абзаци третiй i четвертий викласти в такiй редакцiї:

     "актiв Нацiонального банку України, за винятком нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, якi спрямованi на виконання ним функцiї, визначеної пунктом 81 статтi 7 Закону України "Про Нацiональний банк України", i мають ознаки регуляторного акта;

     актiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку";

     абзац п'ятий виключити.

     13. Пiдпункт "а" пункту 17.7 статтi 17 Закону України "Про державну пiдтримку сiльського господарства України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 49, ст. 527; 2014 р., N 6 - 7, ст. 80) викласти у такiй редакцiї:

     "а) у сферi регулювання та нагляду за операцiями продажу товарiв на умовах споту та форварду, а також за правильнiстю укладення та виконання зобов'язань за iншими видами товарних деривативiв - Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку".

     14. У пунктi 1.10 статтi 1 Закону України "Про обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 1, ст. 1; 2012 р., N 7, ст. 53) слова "нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" замiнити словами "Нацiональний банк України".

     15. В абзацi дванадцятому статтi 3 Закону України "Про органiзацiю формування та обiгу кредитних iсторiй" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 32, ст. 421; 2009 р., N 29, ст. 394; 2012 р., N 7, ст. 53) слова "нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" замiнити словами "Нацiональний банк України".

     16. У Законi України "Про iпотечнi облiгацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 16, ст. 134, N 31, ст. 268; 2011 р., N 43, ст. 448; 2012 р., N 7, ст. 53):

     1) частину третю статтi 8 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Iпотечне покриття та операцiї з ним облiковуються емiтентом вiдокремлено у порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку";

     2) у пунктi 3 частини першої статтi 171 слова "за погодженням з Нацiональним банком України" виключити;

     3) частину першу статтi 27 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Державне регулювання, нагляд та контроль у сферi емiсiї та обiгу iпотечних облiгацiй i дiяльностi фiнансових установ здiйснює Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку".

     17. У Законi України "Про цiннi папери та фондовий ринок" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 31, ст. 268 iз наступними змiнами):

     1) пiдпункт "б" пункту 3 частини п'ятої статтi 3 виключити;

     2) у статтi 16:

     абзац третiй частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "провадження банком дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами, депозитарної дiяльностi та дiяльностi з управлiння майном для фiнансування об'єктiв будiвництва та/або здiйснення операцiй з нерухомiстю";

     частину другу доповнити абзацами сьомим та восьмим такого змiсту:

     "дiяльнiсть з адмiнiстрування недержавних пенсiйних фондiв;

     дiяльнiсть з управлiння майном для фiнансування об'єктiв будiвництва та/або здiйснення операцiй з нерухомiстю";

     3) частину першу статтi 18 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Дiяльнiсть з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв - професiйна дiяльнiсть учасника фондового ринку - компанiї з управлiння активами, що провадиться такою компанiєю за винагороду вiд свого iменi або на пiдставi вiдповiдного договору.

     Дiяльнiсть з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв включає:

     дiяльнiсть з управлiння активами;

     дiяльнiсть з управлiння iпотечним покриттям";

     4) доповнити статтями 181 i 182 такого змiсту:

     "Стаття 181. Дiяльнiсть з адмiнiстрування недержавних пенсiйних фондiв

     1. Дiяльнiсть з адмiнiстрування недержавних пенсiйних фондiв - професiйна дiяльнiсть учасника фондового ринку - адмiнiстратора недержавного пенсiйного фонду, що провадиться ним за винагороду вiд свого iменi та на пiдставi вiдповiдного договору з недержавним пенсiйним фондом.

     2. Дiяльнiсть з адмiнiстрування недержавних пенсiйних фондiв регулюється спецiальним законодавством.

     Стаття 182. Дiяльнiсть з управлiння майном для фiнансування об'єктiв будiвництва та/або здiйснення операцiй з нерухомiстю

     1. Дiяльнiсть з управлiння майном для фiнансування об'єктiв будiвництва та/або здiйснення операцiй з нерухомiстю - професiйна дiяльнiсть учасника фондового ринку - управителя, що провадиться ним за винагороду вiд свого iменi на пiдставi вiдповiдних договорiв (вiдповiдного договору) управлiння майном з установниками (установником) управлiння майном.

     2. Дiяльнiсть з управлiння майном для фiнансування об'єктiв будiвництва та/або здiйснення операцiй з нерухомiстю регулюється Законом України "Про фiнансово-кредитнi механiзми i управлiння майном при будiвництвi житла та операцiях з нерухомiстю", цим Законом та iншими актами законодавства, якими регулюються фiнансовi механiзми здiйснення iнвестицiї у будiвництво";

     5) у статтi 26:

     включити частини третю та четверту такого змiсту:

     "3. Дiяльнiсть з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв може поєднуватися з дiяльнiстю з адмiнiстрування недержавних пенсiйних фондiв вiдповiдно до вимог, встановлених Законом України "Про недержавне пенсiйне забезпечення".

     4. Поєднання дiяльностi з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв з iншими видами професiйної дiяльностi на фондовому ринку забороняється, крiм випадкiв, передбачених цим Законом";

     частину п'яту виключити;

     6) у статтi 271:

     назву доповнити словами "та дiяльностi у системi накопичувального пенсiйного забезпечення";

     частину другу доповнити абзацом п'ятнадцятим такого змiсту:

     "Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку має право встановити вимоги до електронної форми подання документiв для отримання лiцензiї";

     частину дев'яту доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Члени ради недержавного пенсiйного фонду зобов'язанi вiдповiдати вимогам, установленим законом та нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, протягом усього часу, коли вони зберiгають свiй статус";

     у текстi статтi слова "професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку" в усiх вiдмiнках замiнити словами "професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку та дiяльнiсть у системi накопичувального пенсiйного забезпечення";

     7) у статтi 272:

     назву доповнити словами "та у системi накопичувального пенсiйного забезпечення";

     у текстi статтi слова "професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку" в усiх вiдмiнках замiнити словами "професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку та дiяльнiсть у системi накопичувального пенсiйного забезпечення" у вiдповiдному вiдмiнку.

     18. У статтi 2 Закону України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 29, ст. 389 iз наступними змiнами):

     у частинi другiй слова "валютного контролю" замiнити словами "валютного нагляду", а слова "банкiвського нагляду" - словами "державного нагляду на ринках фiнансових послуг";

     у частинi четвертiй слова "державного нагляду у сферi господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм дiяльностi з переказу коштiв, фiнансових послуг з ринку цiнних паперiв, похiдних цiнних паперiв (деривативiв) та ринку банкiвських послуг)" виключити.

     19. В абзацi першому частини першої статтi 5 Закону України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 2 - 3, ст. 11 iз наступними змiнами) слова "нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" замiнити словами "Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку".

     20. У текстi Закону України "Про особливостi страхування сiльськогосподарської продукцiї з державною пiдтримкою" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 41, ст. 491; 2017 р., N 26, ст. 294) слова "нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг", "нацiональна комiсiя, що здiйснює регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" у всiх вiдмiнках замiнити словами "Нацiональний банк України" у вiдповiдному вiдмiнку.

     21. Частину другу статтi 2 Закону України "Про адмiнiстративнi послуги" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 32, ст. 409; 2016 р., N 51, ст. 833; 2017 р., N 27 - 28, ст. 312, N 31, ст. 343) доповнити пунктом 101 такого змiсту:

     "101) здiйснення державного регулювання ринкiв фiнансових послуг".

     22. У Законi України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 50 - 51, ст. 2057):

     1) у частинi третiй статтi 5 слова "Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" виключити;

     2) у частинi першiй статтi 14:

     пункт 1 викласти в такiй редакцiї:

     "1) небанкiвських фiнансових установ - резидентiв, якi є платiжними органiзацiями та/або членами чи учасниками платiжних систем (крiм операторiв поштового зв'язку в частинi здiйснення ними переказу коштiв), фiлiй iноземних банкiв, банкiв, страховикiв (перестраховикiв), страхових (перестрахових) брокерiв, ломбардiв та iнших фiнансових установ, а також юридичних осiб, що вiдповiдно до законодавства надають фiнансовi послуги (крiм фiнансових установ та iнших юридичних осiб, щодо яких державне регулювання i нагляд у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення здiйснюються iншими суб'єктами державного фiнансового монiторингу) - Нацiональним банком України";

     пункт 3 виключити.

     23. У Законi України "Про лiцензування видiв господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 23, ст. 158 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 2:

     у частинi другiй:

     пункт 1 виключити;

     доповнити пунктом 4 такого змiсту:

     "4) професiйну дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв та дiяльнiсть у системi накопичувального пенсiйного забезпечення, лiцензування якої здiйснює Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку вiдповiдно до закону";

     пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "3. Дiя цього Закону не поширюється на лiцензування банкiвської дiяльностi, дiяльностi з надання фiнансових послуг та дiяльностi з надання банкам послуг з iнкасацiї, лiцензування яких здiйснює Нацiональний банк України вiдповiдно до закону".

     У зв'язку з цим частини третю - п'яту вважати вiдповiдно частинами четвертою - шостою;

     2) у частинi першiй статтi 7:

     у пунктi 1 слова "iнша дiяльнiсть, лiцензування якої здiйснює Нацiональний банк України вiдповiдно до закону" замiнити словами "дiяльнiсть з надання банкам послуг з iнкасацiї";

     пункти 2 та 3 виключити.

     24. У Законi України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2018 р., N 9, ст. 50):

     1) у частинi шостiй статтi 14 слова "нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" виключити;

     2) абзаци перший та другий частини першої статтi 16 викласти у такiй редакцiї:

     "1. Рада нагляду складається iз семи осiб, по одному представнику вiд центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi бухгалтерського облiку та аудиту, Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, двох представникiв Нацiонального банку України i трьох осiб з числа непрактикуючих осiб.

     Три особи з числа непрактикуючих осiб обираються за вiдкритим конкурсом iз прозорою процедурою номiнацiйним комiтетом, що формується шляхом делегування по одному представнику вiд центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi бухгалтерського облiку та аудиту, Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, Аудиторської палати України, двох представникiв Нацiонального банку України та трьох представникiв професiйних органiзацiй аудиторiв та бухгалтерiв, якi є членами Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв";

     3) абзац шостий частини восьмої статтi 19 викласти у такiй редакцiї:

     "4) по однiй особi вiд Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi бухгалтерського облiку та аудиту, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику економiчного розвитку, та двох осiб вiд Нацiонального банку України";

     4) у частинi другiй статтi 36 слова "та Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" виключити;

     5) в абзацi першому частини другої статтi 43 слова "Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" замiнити словами "Нацiональним банком України";

     6) в абзацi другому частини четвертої статтi 45 слова "Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" виключити.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, та вводиться в дiю з 1 липня 2020 року, крiм пунктiв 6, 9, 11 - 14 цього роздiлу, якi набирають чинностi та вводяться в дiю з дня, наступного за днем опублiкування цього Закону.

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть:

     1) Закон України "Про iпотечне кредитування, операцiї з консолiдованим iпотечним боргом та iпотечнi сертифiкати" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 1, ст. 1; 2005 р., N 10, ст. 196; 2006 р., N 13, ст. 110; 2010 р., N 34, ст. 486, N 46, ст. 539; 2012 р., N 7, ст. 53; 2013 р., N 51, ст. 716);

     2) Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 березня 1993 року N 23-93 "Про довiрчi товариства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 19, ст. 207; 1995 р., N 14, ст. 93).

     3. Акти Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України, виданi до 1 липня 2020 року, дiють до визнання їх такими, що втратили чиннiсть, вiдповiдними нормативно-правовими актами Нацiонального банку України, Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, прийнятими в межах повноважень, встановлених Законом України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг".

     Нацiональний банк України з 1 липня 2020 року i до дня набрання чинностi вiдповiдним нормативно-правовим актом Нацiонального банку України видає лiцензiї на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм банкiвської лiцензiї та iнших лiцензiй, видача яких належить до повноважень Нацiонального банку України станом на день введення в дiю цього Закону) у порядку, визначеному лiцензiйними умовами провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг, затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку з 1 липня 2020 року i до дня набрання чинностi вiдповiдним нормативно-правовим актом Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку видає лiцензiї на провадження вiдповiдної дiяльностi з надання фiнансових послуг управителям вiдповiдно до Закону України "Про фiнансово-кредитнi механiзми i управлiння майном при будiвництвi житла та операцiях з нерухомiстю" та адмiнiстраторам недержавних пенсiйних фондiв у порядку, визначеному лiцензiйними умовами провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг, затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     4. Лiцензiї на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг та/або свiдоцтва про реєстрацiю фiнансової установи, виданi Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, є чинними i продовжують дiяти пiсля набрання чинностi цим Законом, крiм лiцензiй, якi вважаються переоформленими вiдповiдно до пункту 10 цього роздiлу.

     5. Банки, якi станом на 1 липня 2020 року у порядку, визначеному законодавством, провадять дiяльнiсть iз залучення коштiв установникiв управлiння майном з метою фiнансування будiвництва та/або здiйснення операцiй з нерухомiстю, а також мають в управлiннi створенi до 1 липня 2020 року вiдповiдно до закону фонди фiнансування будiвництва та/або фонди операцiй з нерухомiстю, продовжують зазначену дiяльнiсть до завершення функцiонування таких фондiв та виконання всiх зобов'язань перед установниками управлiння майном у рамках зазначених фондiв.

     Для створення або набуття в управлiння фондiв фiнансування будiвництва та/або фондiв операцiй з нерухомiстю пiсля 1 липня 2020 року банки повиннi отримати передбачену цим Законом лiцензiю на провадження професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв та дiяльностi у системi накопичувального пенсiйного забезпечення - дiяльностi з управлiння майном для фiнансування об'єктiв будiвництва та/або здiйснення операцiй з нерухомiстю.

     6. Установити, що процедури реєстрацiї, внесення вiдомостей до реєстрiв та баз даних i виключення вiдомостей з реєстрiв, лiцензування дiяльностi фiнансових установ, розпочатi Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, завершуються цiєю комiсiєю у визначенi законодавством строки, але не пiзнiше 1 липня 2020 року.

     Установити, що процедури, зазначенi в абзацi першому цього пункту, розпочатi Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, та не завершенi цiєю комiсiєю до 1 липня 2020 року, завершуються Нацiональним банком України та Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку в межах повноважень, встановлених Законом України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг". У такому разi перебiг строкiв для проведення Нацiональним банком України та Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку зазначених процедур починається з 1 липня 2020 року.

     7. Установити, що з 1 липня 2020 року процедури реєстрацiї, внесення вiдомостей до реєстрiв та баз даних i виключення вiдомостей з реєстрiв, лiцензування дiяльностi фiнансових установ здiйснюються Нацiональним банком України, Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку у межах повноважень, встановлених Законом України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг".

     Нацiональний банк України, Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку з 1 липня 2020 року є правонаступниками Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, у здiйсненнi повноважень та виконаннi функцiй з державного регулювання та нагляду у сферi ринкiв фiнансових послуг у межах повноважень, встановлених Законом України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг".

     8. Установити, що з 1 липня 2020 року Нацiональний банк України, Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку є процесуальними правонаступниками Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, у судах у межах повноважень, встановлених Законом України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг".

     9. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, зобов'язана до 1 липня 2020 року забезпечити передачу Нацiональному банку України, Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в межах повноважень, встановлених Законом України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг", в упорядкованому станi документiв, звiтiв, вiдомостей, повiдомлень, iншої iнформацiї (крiм справ з особового складу), що були отриманi або створенi в процесi виконання повноважень та функцiй, включаючи iнформацiю (бази даних), що мiститься у Державному реєстрi фiнансових установ та iнших реєстрах та перелiках, ведення яких здiйснювалося Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, на 1 липня 2020 року.

     Документи, якi мають бути переданi до державних архiвних установ, передаються вiдповiдно до законодавства.

     10. Установити, що з 1 липня 2020 року лiцензiї вважаються переоформленими таким чином:

     лiцензiї на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) на послуги управлiння майном для фiнансування об'єктiв будiвництва та/або здiйснення операцiй з нерухомiстю вiдповiдно до Закону України "Про фiнансово-кредитнi механiзми i управлiння майном при будiвництвi житла та операцiях з нерухомiстю" вважаються переоформленими на лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв та дiяльностi у системi накопичувального пенсiйного забезпечення - дiяльностi з управлiння майном для фiнансування об'єктiв будiвництва та/або здiйснення операцiй з нерухомiстю;

     лiцензiї на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) на послуги в системi накопичувального пенсiйного забезпечення в частинi адмiнiстрування недержавних пенсiйних фондiв вважаються переоформленими на лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв та дiяльностi у системi накопичувального пенсiйного забезпечення - дiяльностi з адмiнiстрування недержавних пенсiйних фондiв;

     лiцензiї на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) на послуги надання гарантiй та поручительств вважаються переоформленими на лiцензiї на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) на послуги надання гарантiй.

     11. Саморегулiвнi органiзацiї адмiнiстраторiв недержавних пенсiйних фондiв до 1 липня 2020 року повиннi привести свою дiяльнiсть у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     12. Рекомендувати Президентовi України вжити заходiв щодо консолiдацiї функцiй з державного регулювання ринкiв фiнансових послуг та привести свої акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     13. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     забезпечити визнання такою, що втратила чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 грудня 2016 року N 913 "Про затвердження Лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв)" пiсля набрання чинностi вiдповiдними нормативно-правовими актами Нацiонального банку України, Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, прийнятими в межах повноважень, встановлених Законом України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг";

     до 1 липня 2020 року:

     забезпечити прийняття актiв, необхiдних для реалiзацiї цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     14. Нацiональному банку України та Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку:

     забезпечити прийняття актiв, необхiдних для реалiзацiї цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
12 вересня 2019 року
N 79-IX

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.