ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про Бюро економiчної безпеки України

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 22 вересня 2021 року N 1774-IX,
вiд 16 грудня 2020 року N 1089-IX

     Цей Закон визначає правовi основи органiзацiї та дiяльностi Бюро економiчної безпеки України.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Статус Бюро економiчної безпеки України

     1. Бюро економiчної безпеки України - це центральний орган виконавчої влади, на який покладаються завдання щодо протидiї правопорушенням, що посягають на функцiонування економiки держави.

     Вiдповiдно до покладених завдань Бюро економiчної безпеки України виконує правоохоронну, аналiтичну, економiчну, iнформацiйну та iншi функцiї.

     2. Дiяльнiсть Бюро економiчної безпеки України спрямовується та координується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Закон України "Про центральнi органи виконавчої влади", iншi закони, що регулюють дiяльнiсть органiв виконавчої влади, а також Закон України "Про державну службу" застосовуються до Бюро економiчної безпеки України та його працiвникiв у частинi, що не суперечить цьому Закону.

     3. Правову основу дiяльностi Бюро економiчної безпеки України становлять Конституцiя України, мiжнароднi договори України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, цей Закон та iншi закони України, а також прийнятi вiдповiдно до них нормативно-правовi акти.

     Стаття 2. Визначення термiнiв

     1. У цьому Законi наведенi нижче термiни вживаються в такому значеннi:

     1) аналiз ризикiв - iнформацiйно-аналiтична дiяльнiсть щодо оцiнки загроз економiчнiй безпецi, ступеня її вразливостi та рiвня негативного впливу на неї;

     2) детектив Бюро економiчної безпеки України - службова особа Бюро економiчної безпеки України, уповноважена в межах компетенцiї, визначеної Законом України "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть" та Кримiнальним процесуальним кодексом України, здiйснювати оперативно-розшукову дiяльнiсть i досудове розслiдування кримiнальних правопорушень, вiднесених законом до пiдслiдностi Бюро економiчної безпеки України;

     3) кримiнальний аналiз - iнформацiйно-аналiтична дiяльнiсть, спрямована на встановлення взаємозв'язкiв мiж даними про злочинну дiяльнiсть та iншими даними, потенцiйно з ними пов'язаними, їх оцiнювання та iнтерпретацiю, прогнозування розвитку дослiджуваних подiй з метою їх використання для виявлення, припинення та розслiдування кримiнальних правопорушень, що посягають на функцiонування економiки держави;

     4) неструктурованi данi - форма представлення даних та/або iнформацiї у виглядi повнотекстових баз даних, якi мiстять тексти, що не мають єдиної структурної органiзацiї, але представленi у формi, яка дає можливiсть здiйснювати швидкий пошук;

     5) рада громадського контролю при Бюро економiчної безпеки України - постiйно дiючий колегiальний виборний орган, який утворюється для здiйснення громадського контролю за дiяльнiстю Бюро економiчної безпеки України, налагодження ефективної взаємодiї з громадськiстю, здiйснення iнших повноважень, визначених законодавством;

     6) ризик - загроза, що iдентифiкується в бюджетнiй, податковiй, митнiй, грошово-кредитнiй або iнвестицiйнiй сферi, вплив якої призводить до тiнiзацiї економiки та послаблення економiчної безпеки держави;

     7) ризик-орiєнтований пiдхiд - виявлення, оцiнювання та визначення ризикiв вчинення кримiнальних правопорушень у сферi економiки, а також вжиття вiдповiдних заходiв щодо управлiння ризиками у спосiб та в обсязi, що забезпечують мiнiмiзацiю таких ризикiв залежно вiд їх рiвня;

     8) управлiння ризиками - розроблення на основi оцiнювання ризикiв та реалiзацiя управлiнських рiшень, спрямованих на мiнiмiзацiю таких ризикiв, а також на пiдвищення спроможностi державних iнституцiй щодо нейтралiзацiї загроз економiчнiй безпецi.

     2. Термiн "бездоганна дiлова репутацiя" вживається в цьому Законi у значеннi, наведеному в Законi України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

     3. Iншi термiни вживаються в цьому Законi у значеннях, наведених у законодавствi України.

     Стаття 3. Принципи дiяльностi Бюро економiчної безпеки України

     1. Бюро економiчної безпеки України здiйснює свою дiяльнiсть на основi принципiв:

     1) верховенства права;

     2) законностi;

     3) прiоритетностi додержання прав, свобод i iнтересiв фiзичних та юридичних осiб;

     4) оперативностi;

     5) вiдкритостi та прозоростi дiяльностi Бюро економiчної безпеки України для суспiльства та громадського контролю, пiдзвiтностi i пiдконтрольностi визначеним законом державним органам;

     6) полiтичної нейтральностi та позапартiйностi;

     7) незалежностi вiд iнших, крiм державних, iнтересiв;

     8) персональної вiдповiдальностi кожного працiвника;

     9) справедливостi;

     10) неупередженостi;

     11) єдиноначальностi у реалiзацiї повноважень Бюро економiчної безпеки України;

     12) взаємодiї з iншими державними органами, органами мiсцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями.

     Стаття 4. Завдання Бюро економiчної безпеки України

     1. Основними завданнями Бюро економiчної безпеки України є:

     1) виявлення зон ризикiв у сферi економiки шляхом аналiзу структурованих i неструктурованих даних;

     2) оцiнювання ризикiв i загроз економiчнiй безпецi держави, напрацювання способiв їх мiнiмiзацiї та усунення;

     3) надання пропозицiй щодо внесення змiн до нормативно-правових актiв з питань усунення передумов створення схем протиправної дiяльностi у сферi економiки;

     4) забезпечення економiчної безпеки держави шляхом запобiгання, виявлення, припинення, розслiдування кримiнальних правопорушень, що посягають на функцiонування економiки держави;

     5) збирання та аналiз iнформацiї про правопорушення, що впливають на економiчну безпеку держави, та визначення способiв запобiгання їх виникненню в майбутньому;

     6) планування заходiв у сферi протидiї кримiнальним правопорушенням, вiднесеним законом до його пiдслiдностi;

     7) виявлення та розслiдування правопорушень, пов'язаних з отриманням та використанням мiжнародної технiчної допомоги;

     8) складання аналiтичних висновкiв i рекомендацiй для державних органiв з метою пiдвищення ефективностi прийняття ними управлiнських рiшень щодо регулювання вiдносин у сферi економiки.

     Стаття 5. Гарантiї незалежностi Бюро економiчної безпеки України

     1. Незалежнiсть Бюро економiчної безпеки України гарантується визначеними цим Законом та iншими законами України:

     1) особливим порядком конкурсного вiдбору, призначення та звiльнення Директора Бюро економiчної безпеки України, його заступникiв, iнших працiвникiв, а також визначеним законом вичерпним перелiком пiдстав для припинення їхнiх повноважень;

     2) забороною незаконного втручання у здiйснення повноважень працiвникiв Бюро економiчної безпеки України;

     3) належною оплатою працi та соцiальними гарантiями працiвникiв Бюро економiчної безпеки України;

     4) правовим захистом i забезпеченням особистої безпеки працiвникiв Бюро економiчної безпеки України, їхнiх близьких родичiв, майна;

     5) установленим законом порядком фiнансування та матерiально-технiчного забезпечення Бюро економiчної безпеки України;

     6) в iнший спосiб, визначений цим Законом.

     2. Забороняється втручання Президента України, органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, їх посадових i службових осiб, полiтичних партiй, громадських об'єднань, iнших юридичних осiб, а також фiзичних осiб у дiяльнiсть Бюро економiчної безпеки України з пiдстав, не передбачених законом.

     Будь-якi вказiвки, пропозицiї, вимоги, доручення, спрямованi до Бюро економiчної безпеки України та його працiвникiв, що стосуються питань досудового розслiдування в конкретних кримiнальних провадженнях i не передбаченi Кримiнальним процесуальним кодексом України, є неправомiрними i не пiдлягають виконанню. У разi отримання такої вказiвки, вимоги, доручення тощо Директор Бюро економiчної безпеки України, працiвник Бюро економiчної безпеки України невiдкладно iнформує про це в письмовiй формi правоохороннi органи.

     Стаття 6. Мiжнародне спiвробiтництво Бюро економiчної безпеки України

     1. Бюро економiчної безпеки України здiйснює спiвробiтництво з компетентними органами iнших держав, мiжнародними, мiжурядовими органiзацiями в межах своєї компетенцiї вiдповiдно до законодавства України та мiжнародних договорiв України.

     2. Працiвники Бюро економiчної безпеки України у випадках i порядку, визначених Кримiнальним процесуальним кодексом України та iншими законами України, направляються до мiжнародних органiзацiй, iноземних держав як компетентнi представники з метою забезпечення координацiї спiвробiтництва з питань, що належать до повноважень Бюро економiчної безпеки України, та залучаються до участi в мiжнародних заходах, пов'язаних iз забезпеченням економiчної безпеки України, а також мiжнародних заходах з обмiну досвiдом.

     3. Працiвники Бюро економiчної безпеки України можуть брати участь у мiжнародних слiдчих групах вiдповiдно до законодавства України та мiжнародних договорiв України, залучати до роботи iноземних експертiв з боротьби з кримiнальними правопорушеннями у сферi, що належить до компетенцiї Бюро економiчної безпеки України, виконувати iншi повноваження, пов'язанi з виконанням покладених на них обов'язкiв, передбачених законодавством щодо мiжнародного спiвробiтництва з компетентними органами iнших держав та мiжнародними органiзацiями.

     Стаття 7. Взаємодiя Бюро економiчної безпеки України з iншими органами державної влади, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами та iншими особами

     1. Бюро економiчної безпеки України у процесi своєї дiяльностi взаємодiє з органами державної влади, органами мiсцевого самоврядування, iншими органами влади, пiдприємствами, установами та органiзацiями, банками та iншими фiнансовими установами вiдповiдно до закону.

     2. Порядок обмiну iнформацiєю, у тому числi оперативною, проведення спiльних заходiв Бюро економiчної безпеки України та iнших державних органiв, що вiдповiдно до закону здiйснюють оперативно-розшукову дiяльнiсть, встановлюється спiльними наказами Бюро економiчної безпеки України та вiдповiдних державних органiв.

     3. Бюро економiчної безпеки України в порядку, визначеному законом, має безпосереднiй, у тому числi автоматизований, доступ до автоматизованих iнформацiйних i довiдкових систем, реєстрiв i банкiв (баз) даних, держателем (адмiнiстратором) яких є державнi органи або органи мiсцевого самоврядування, користується державними, у тому числi урядовими, засобами зв'язку i комунiкацiй, мережами спецiального зв'язку та iншими технiчними засобами.

     Порядок такого доступу визначається вiдповiдними мiжвiдомчими угодами (договорами), спiльними наказами (розпорядженнями) та протоколами до них або в порядку електронної iнформацiйної взаємодiї, якщо iнше не передбачено законом.

     4. Державна служба фiнансового монiторингу України з метою запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, передає Бюро економiчної безпеки України iнформацiю, у тому числi узагальненi матерiали (додатковi узагальненi матерiали), в порядку, визначеному законом.

     5. Бюро економiчної безпеки України взаємодiє з Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку та забезпечується доступом до її автоматизованих iнформацiйних i довiдкових систем, реєстрiв та банкiв (баз) даних.

     6. Антимонопольний комiтет України, Фонд державного майна України, органи державного фiнансового контролю, податковi та митнi органи, а також iншi державнi органи, що здiйснюють державний контроль за дотриманням юридичними i фiзичними особами законодавства України, з метою запобiгання та протидiї кримiнальним правопорушенням, вiднесеним до пiдслiдностi Бюро економiчної безпеки України, передають Бюро економiчної безпеки України iнформацiю про обставини, що свiдчать про вчинення кримiнальних правопорушень, вiднесених до пiдслiдностi Бюро економiчної безпеки України.

     7. Витребування Бюро економiчної безпеки України iнформацiї та/або документiв вiд органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй, службових i фiзичних осiб може здiйснюватися вiдповiдно до їх пiдслiдностi та в порядку, визначеному Кримiнальним процесуальним кодексом України.

     8. Отримання вiд банкiв iнформацiї, що мiстить банкiвську таємницю, здiйснюється в порядку та обсязi, визначених Кримiнальним процесуальним кодексом України, Законом України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть". Отримання Бюро економiчної безпеки України вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв, Нацiонального банку України та депозитарних установ iнформацiї, що мiститься в системi депозитарного облiку цiнних паперiв, здiйснюється в порядку та обсязi, визначених Законом України "Про депозитарну систему України", з урахуванням положень цього Закону.

     Обробка iнформацiї здiйснюється Бюро економiчної безпеки України з дотриманням законодавства про захист персональних даних та забезпеченням таємницi, що охороняється законом.

     9. Отримання Бюро економiчної безпеки України вiд державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування iнформацiї, що вiдсутня в автоматизованих iнформацiйних i довiдкових системах, реєстрах та банках (базах) даних для проведення аналiтичної дiяльностi, визначеної цим Законом, здiйснюється на пiдставi письмового запиту.

     Запит повинен мiстити:

     1) пiдстави направлення запиту, тобто на виконання якого завдання, передбаченого цим Законом, пiдготовлено запит;

     2) перелiк iнформацiї, що запитується;

     3) конкретний перелiк документiв, якi пропонується надати;

     4) пiдпис уповноваженої особи Бюро економiчної безпеки України.

     Уповноваженою особою Бюро економiчної безпеки України, яка має право пiдпису запиту, є Директор Бюро економiчної безпеки України, його перший заступник та заступник, керiвник територiального управлiння Бюро економiчної безпеки України, його заступник.

     У разi надходження запиту Бюро економiчної безпеки України керiвник суб'єкта, якому адресовано такий запит, зобов'язаний розглянути його i надати вiдповiдь протягом 10 робочих днiв з дня його одержання.

     У разi неможливостi розгляду або виконання запиту Бюро економiчної безпеки України у визначений цим Законом строк керiвник суб'єкта, якому адресовано обґрунтований письмовий запит, зобов'язаний повiдомити про це листом з викладенням причин продовження строку розгляду.

     Строк розгляду запиту Бюро економiчної безпеки України з урахуванням подовження не може перевищувати 30 днiв з дня його одержання.

     Державнi органи, органи мiсцевого самоврядування зобов'язанi безоплатно надавати iнформацiю, документи або їх копiї, зазначенi в запитi Бюро економiчної безпеки України.

     Невиконання (неналежне виконання) запиту Бюро економiчної безпеки України або ненадання Бюро економiчної безпеки України на його запит iнформацiї та/або документiв, надання завiдомо недостовiрної iнформацiї та/або документiв чи надання iнформацiї та/або документiв не в повному обсязi, порушення встановлених цiєю частиною строкiв їх надання, повiдомлення третiх осiб про те, що стосовно них збирається така iнформацiя, забороняються i тягнуть за собою вiдповiдальнiсть, передбачену законом.

     Отримана на запит Бюро економiчної безпеки України iнформацiя є службовою. Використання такої iнформацiї здiйснюється Бюро економiчної безпеки України з дотриманням законодавства про захист службової iнформацiї.

Роздiл II
ПОВНОВАЖЕННЯ БЮРО ЕКОНОМIЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

     Стаття 8. Повноваження Бюро економiчної безпеки України

     1. Бюро економiчної безпеки України вiдповiдно до покладених на нього завдань:

     1) здiйснює оперативно-розшукову дiяльнiсть та досудове розслiдування у межах передбаченої законом пiдслiдностi;

     2) здiйснює iнформацiйно-пошукову та аналiтично-iнформацiйну роботу з метою виявлення та усунення причин i умов, що сприяють вчиненню кримiнальних правопорушень, вiднесених до пiдслiдностi Бюро економiчної безпеки України;

     3) здiйснює iнформацiйну взаємодiю з органами державної влади, органами мiсцевого самоврядування, органами судової влади, iншими державними органами, пiдприємствами, установами та органiзацiями, компетентними органами iноземних держав та мiжнародними органiзацiями;

     4) здiйснює розшук осiб, якi переховуються вiд органiв досудового розслiдування, слiдчого суддi, суду або ухиляються вiд вiдбування кримiнального покарання за вчинення кримiнальних правопорушень, вiднесених законом до його пiдслiдностi;

     5) збирає, обробляє та аналiзує iнформацiю щодо кримiнальних правопорушень, вiднесених законом до його пiдслiдностi;

     6) залучає в межах компетенцiї у передбачений законодавством спосiб, у тому числi на договiрних засадах, квалiфiкованих спецiалiстiв та експертiв, у тому числi iноземцiв;

     7) здiйснює мiжнародне спiвробiтництво з компетентними органами iноземних держав на пiдставi законiв та мiжнародних договорiв України;

     8) забезпечує роботу з пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв Бюро економiчної безпеки України;

     9) формує аналiтичнi матерiали з метою оцiнювання загроз та ризикiв вчинення (зростання кiлькостi) кримiнальних правопорушень, вiднесених законом до його пiдслiдностi;

     10) витребовує та одержує у встановленому законом порядку вiд iнших правоохоронних та державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ, органiзацiй iнформацiю, необхiдну для виконання повноважень Бюро економiчної безпеки України;

     11) iнiцiює у компетентних органах iноземних держав розгляд справ про захист прав та iнтересiв держави з питань, що стосуються виконання обов'язкiв Бюро економiчної безпеки України, виступає як представник держави пiд час розгляду таких справ. За потреби Бюро економiчної безпеки України має право залучати до такого розгляду експертiв за вiдповiдними напрямами;

     12) приймає нормативно-правовi акти з питань, що належать до компетенцiї Бюро економiчної безпеки України;

     13) звiтує про свою дiяльнiсть у порядку, визначеному цим Законом, та iнформує суспiльство про результати своєї роботи;

     14) укладає мiжнароднi договори мiжвiдомчого характеру з вiдповiдними органами iноземних держав;

     15) у випадках, визначених законом, здiйснює провадження у справах про адмiнiстративнi правопорушення, приймає рiшення про застосування адмiнiстративних стягнень;

     16) використовує гласних i негласних штатних та позаштатних працiвникiв на пiдставах та в порядку, встановлених законом, дотримуючись умов добровiльностi i конфiденцiйностi таких вiдносин, матерiально i морально заохочує осiб, якi надають допомогу в запобiганнi, виявленнi, припиненнi i розслiдуваннi кримiнальних правопорушень, вiднесених до пiдслiдностi Бюро економiчної безпеки України;

     17) укладає договори вiдповiдального зберiгання з пiдприємствами, установами, органiзацiями з метою зберiгання речових доказiв, вилучених у ходi досудового розслiдування, якi потребують особливих умов зберiгання;

     18) здiйснює iншi повноваження, передбаченi Кримiнальним процесуальним кодексом України, цим Законом та iншими законами України.

     2. Особи, якi мають спецiальнi звання Бюро економiчної безпеки України, крiм працiвникiв iнформацiйно-аналiтичного пiдроздiлу, пiд час здiйснення заходiв iз запобiгання, виявлення, припинення, розслiдування кримiнальних правопорушень, вiднесених законом до пiдслiдностi Бюро економiчної безпеки України, уповноваженi у межах компетенцiї застосовувати полiцейськi заходи, визначенi статтями 32 - 34, пунктами 3, 5 частини першої, частинами другою i третьою статтi 35, статтями 36 i 37, пунктом 2 частини першої та частиною третьою статтi 38, пунктом 1 частини першої статтi 40, статтями 42 - 46 Закону України "Про Нацiональну полiцiю", на пiдставах i в порядку, передбачених законодавством.

     Стаття 9. Повноваження Бюро економiчної безпеки України у сферi iнформацiйно-аналiтичного забезпечення

     1. Бюро економiчної безпеки України здiйснює iнформацiйно-аналiтичну дiяльнiсть виключно для виконання своїх завдань, визначених цим Законом.

     2. Бюро економiчної безпеки України у рамках iнформацiйно-аналiтичної дiяльностi:

     1) формує банки (бази) даних та створює на їх основi на базi сучасних iнформацiйно-телекомунiкацiйних технологiй єдину iнформацiйну систему Бюро економiчної безпеки України;

     2) отримує, обробляє та користується iнформацiєю з автоматизованих iнформацiйних i довiдкових систем, реєстрiв, банкiв (баз) даних органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, доступ до яких здiйснено з урахуванням положень статтi 7 цього Закону;

     3) здiйснює iнформацiйно-пошукову та iнформацiйно-аналiтичну роботу.

     3. Бюро економiчної безпеки України може створювати власнi системи (мережi) обмiну iнформацiєю з обмеженим доступом, бази даних, необхiднi для забезпечення щоденної дiяльностi пiдроздiлiв Бюро економiчної безпеки України у сферi трудових, фiнансових, управлiнських вiдносин, документообiгу, а також брати участь у створеннi та функцiонуваннi мiжвiдомчих iнформацiйно-аналiтичних систем, необхiдних для виконання покладених на правоохороннi органи завдань.

     Стаття 10. Участь Бюро економiчної безпеки України у формуваннi iнформацiйних систем

     1. Iнформацiйнi системи i засоби їх забезпечення, розробленi, виготовленi або придбанi Бюро економiчної безпеки України, є державною власнiстю.

     Система захисту iнформацiї, що зберiгається в базах даних iнформацiйних систем, встановлюється Бюро економiчної безпеки України.

     2. Бюро економiчної безпеки України:

     1) для цiлей оперативно-розшукової дiяльностi та досудового розслiдування створює iнформацiйно-телекомунiкацiйнi системи (мережi) та веде оперативний облiк в обсязi та порядку, передбачених законодавством;

     2) здiйснює впровадження i технiчне супроводження iнформацiйних, телекомунiкацiйних та iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем i технологiй;

     3) забезпечує надання державним органам iнформацiї з банкiв (баз) даних згiдно iз законом.

     Стаття 11. Iдентифiкацiя користувача в iнформацiйних ресурсах

     1. Iнформацiя про доступ до банку (бази) даних має фiксуватися i зберiгатися в автоматизованiй системi обробки даних включно з iнформацiєю про:

     1) посаду, прiзвище, власне iм'я, по батьковi працiвника, який здiйснив доступ;

     2) дату, час, тривалiсть доступу;

     3) iнформацiю, що пiдлягала перегляду;

     4) передачу (копiювання) iнформацiї;

     5) використання захищеного носiя особистого ключа.

     Стаття 12. Застосування ризик-орiєнтованого пiдходу

     1. Бюро економiчної безпеки України у своїй аналiтичнiй дiяльностi застосовує ризик-орiєнтований пiдхiд.

     2. Критерiї ризику, що використовуються при застосуваннi ризик-орiєнтованого пiдходу, подiляються на критерiї, пов'язанi з правопорушником, характером та видом протиправної дiї, галузевими особливостями системних кримiнальних явищ, фiнансовими втратами держави вiд оптимiзацiї сплати податкiв тощо.

     Критерiї ризикiв визначаються Бюро економiчної безпеки України самостiйно.

     3. Ризик-орiєнтований пiдхiд має бути пропорцiйним до характеру та масштабу дiяльностi Бюро економiчної безпеки України у вiдповiднiй сферi.

     4. При застосуваннi ризик-орiєнтованого пiдходу здiйснюється:

     1) оцiнювання, повторне оцiнювання ризикiв;

     2) перiодична фiксацiя результатiв його застосування;

     3) пiдтримка в актуальному станi iнформацiї щодо оцiнки ризикiв.

     5. Порядок застосування ризик-орiєнтованого пiдходу затверджується наказом Бюро економiчної безпеки України.

     Стаття 13. Комплекс заходiв з оцiнювання ризикiв у сферi економiки

     1. Бюро економiчної безпеки України iз залученням контролюючих органiв та iнших державних органiв, що провадять дiяльнiсть у сферi протидiї кримiнальним правопорушенням та запобiгання загрозам економiчнiй безпецi держави, та суб'єктiв господарювання проводить комплекс заходiв з оцiнювання ризикiв у сферi економiки.

     2. Комплекс заходiв з оцiнювання ризикiв у сферi економiки проводиться не рiдше одного разу на три роки.

     3. Комплекс заходiв з оцiнювання ризикiв у сферi економiки включає збирання, обробку, оцiнювання та аналiз iнформацiї щодо результатiв дiяльностi Бюро економiчної безпеки України, контролюючих органiв та державних органiв, що провадять дiяльнiсть у сферi протидiї кримiнальним правопорушенням та запобiгання загрозам економiчнiй безпецi держави, а також затвердження за результатами такого аналiзу вiдповiдних заходiв для мiнiмiзацiї та усунення ризикiв у сферi економiки.

     4. Джерелами iнформацiї, необхiдної для проведення комплексу заходiв з оцiнювання ризикiв у сферi економiки, є, зокрема, звiтнiсть з протидiї кримiнальним правопорушенням та запобiгання загрозам економiчнiй безпецi держави, аналiтичнi огляди та довiдки учасникiв комплексу заходiв з оцiнювання ризикiв у сферi економiки, вiдповiдi учасникiв комплексу заходiв з оцiнювання ризикiв у сферi економiки на запитальники Бюро економiчної безпеки України, результати вибiркового аналiзу судових рiшень у кримiнальних провадженнях, результати наукових дослiджень, результати монiторингу громадської думки.

     5. Порядок проведення комплексу заходiв з оцiнювання ризикiв у сферi економiки затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Роздiл III
ОРГАНIЗАЦIЯ ДIЯЛЬНОСТI БЮРО ЕКОНОМIЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

     Стаття 14. Структура i чисельнiсть Бюро економiчної безпеки України

     1. Бюро економiчної безпеки України є юридичною особою публiчного права та здiйснює свої повноваження через центральний апарат i територiальнi управлiння.

     Територiальнi управлiння Бюро економiчної безпеки України є юридичними особами публiчного права, мають самостiйний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку iз зображенням Державного Герба України i своїм найменуванням.

     Територiальнi управлiння Бюро економiчної безпеки України утворюються, реорганiзовуються та лiквiдовуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Структура Бюро економiчної безпеки України може включати пiдроздiли детективiв, iнформацiйно-аналiтичнi, оперативно-технiчнi та iншi пiдроздiли.

     Структура, штатний розпис Бюро економiчної безпеки України, положення про структурнi пiдроздiли центрального апарату та територiальних управлiнь, посадовi iнструкцiї працiвникiв Бюро економiчної безпеки України затверджуються Директором Бюро економiчної безпеки України.

     2. Гранична чисельнiсть працiвникiв центрального апарату i територiальних управлiнь Бюро економiчної безпеки України становить не бiльше 4 тисяч осiб.

     Стаття 15. Порядок призначення та звiльнення Директора Бюро економiчної безпеки України

     1. Директор Бюро економiчної безпеки України призначається на посаду Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Прем'єр-мiнiстра України за пропозицiєю комiсiї з проведення конкурсу (далi - конкурсна комiсiя).

     Директор Бюро економiчної безпеки України звiльняється з посади Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Прем'єр-мiнiстра України з пiдстав, визначених частиною п'ятою статтi 16 цього Закону.

     2. Органiзацiю та проведення конкурсу здiйснює конкурсна комiсiя вiдповiдно до цього Закону.

     3. До складу конкурсної комiсiї входять:

     три особи, визначенi Радою нацiональної безпеки i оборони України;

     двi особи, визначенi Верховною Радою України за поданням комiтету Верховної Ради України, до предмета вiдання якого належать питання системи оподаткування;

     одна особа, визначена Верховною Радою України за поданням комiтету Верховної Ради України, до предмета вiдання якого належать питання органiзацiї та дiяльностi правоохоронних органiв, оперативно-розшукової дiяльностi.

     Кандидатури осiб для призначення Верховною Радою України обираються з представникiв громадських об'єднань, професiйних спiлок та їх об'єднань, асоцiацiй, органiзацiй роботодавцiв та їх об'єднань, недержавних засобiв масової iнформацiї, якi зареєстрованi в установленому порядку та пройшли обговорення на спецiальному вiдкритому засiданнi комiтету Верховної Ради України, до предмета вiдання якого належать питання системи оподаткування, або комiтету Верховної Ради України, до предмета вiдання якого належать питання органiзацiї та дiяльностi правоохоронних органiв, оперативно-розшукової дiяльностi;

     три особи, визначенi Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     4. Членом конкурсної комiсiї може бути особа, яка є громадянином України, має вищу освiту, бездоганну дiлову репутацiю, високi професiйнi i моральнi якостi.

     Не може бути членом конкурсної комiсiї особа, яка:

     1) за рiшенням суду визнана недiєздатною або обмежена у цивiльнiй дiєздатностi;

     2) має судимiсть за вчинення кримiнального правопорушення, не погашену або не зняту в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адмiнiстративне стягнення за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцiєю;

     3) позбавлена вiдповiдно до вироку суду, що набрав законної сили, права займатися дiяльнiстю, пов'язаною з виконанням функцiй держави, або обiймати певнi посади.

     Конкурсна комiсiя вважається повноважною у разi затвердження в її складi не менше шести осiб.

     5. Рiшення конкурсної комiсiї вважається прийнятим, якщо за нього на засiданнi конкурсної комiсiї проголосували не менше п'яти членiв конкурсної комiсiї.

     6. Голова та секретар конкурсної комiсiї обираються шляхом вiдкритого голосування з числа членiв конкурсної комiсiї.

     7. Засiдання конкурсної комiсiї вiдкритi для представникiв мiжнародних органiзацiй, засобiв масової iнформацiї i журналiстiв. Забезпечуються вiдео- та аудiофiксацiя, трансляцiя в режимi реального часу засiдань конкурсної комiсiї на офiцiйному веб-сайтi Кабiнету Мiнiстрiв України.

     Iнформацiя про час i мiсце проведення засiдання конкурсної комiсiї оприлюднюється на офiцiйному веб-сайтi Кабiнету Мiнiстрiв України не пiзнiше нiж за 24 години до його початку.

     8. Роботу та органiзацiйно-технiчне забезпечення конкурсної комiсiї та її членiв забезпечує Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв України.

     9. Конкурсна комiсiя:

     1) визначає регламент своєї роботи;

     2) розмiщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу;

     3) розглядає документи, поданi особами для участi в конкурсi;

     4) вiдбирає iз загального числа кандидатiв осiб, з якими проводить на своєму засiданнi спiвбесiду, щодо яких проводиться спецiальна перевiрка, передбачена Законом України "Про запобiгання корупцiї", i перевiрка, передбачена Законом України "Про очищення влади";

     5) вiдбирає шляхом вiдкритого голосування з числа кандидатiв, якi пройшли спiвбесiду, трьох кандидатiв, якi вiдповiдають вимогам, встановленим до посади Директора Бюро економiчної безпеки України, та згiдно з обґрунтованим рiшенням конкурсної комiсiї мають найкращий професiйний досвiд, знання i якостi для виконання службових обов'язкiв на цiй посадi;

     6) оприлюднює iнформацiю про кандидатiв, якi подали заяву на участь у конкурсi, а також iнформацiю про трьох кандидатiв, вiдiбраних для проходження спiвбесiди в конкурснiй комiсiї;

     7) проводить повторний конкурс у разi вiдхилення кандидатiв, вiдiбраних конкурсною комiсiєю для призначення на посаду Директора Бюро економiчної безпеки України, у зв'язку з невiдповiднiстю вимогам, встановленим статтею 16 цього Закону, або з непроходженням спецiальної перевiрки, передбаченої Законом України "Про запобiгання корупцiї", та/або перевiрки, передбаченої Законом України "Про очищення влади";

     8) оголошує та розмiщує на офiцiйному веб-сайтi Кабiнету Мiнiстрiв України результати проведеного конкурсу на зайняття посади Директора бюро економiчної безпеки України.

     10. Рiшення конкурсної комiсiї можуть бути оскарженi до суду лише з питань додержання встановленого цим Законом порядку органiзацiї та проведення конкурсу на зайняття посади Директора Бюро економiчної безпеки України.

     11. Не пiзнiше нiж за два мiсяцi до завершення строку повноважень Директора Бюро економiчної безпеки України або упродовж 14 днiв з дня дострокового припинення його повноважень у порядку, встановленому цим Законом, формується конкурсна комiсiя.

     Конкурсна комiсiя розмiщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу на зайняття посади Директора Бюро економiчної безпеки України в загальнонацiональних друкованих засобах масової iнформацiї та на офiцiйному веб-сайтi Кабiнету Мiнiстрiв України.

     12. Особою, яка претендує на участь у конкурсi, подаються у зазначений в оголошеннi строк такi документи:

     1) заява про участь у конкурсi з наданням згоди на проведення спецiальної перевiрки вiдповiдно до Закону України "Про запобiгання корупцiї" та на обробку персональних даних вiдповiдно до Закону України "Про захист персональних даних";

     2) автобiографiя, що мiстить прiзвище, власне iм'я (усi власнi iмена) та по батьковi (за наявностi), число, мiсяць, рiк i мiсце народження, громадянство, вiдомостi про освiту, трудову дiяльнiсть, посаду (заняття), мiсце роботи, громадську роботу (у тому числi на виборних посадах), членство в полiтичних партiях, у тому числi в минулому, наявнiсть трудових або будь-яких iнших договiрних вiдносин з полiтичною партiєю упродовж року, що передує поданню заяви (незалежно вiд тривалостi), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, а також вiдомостi про наявнiсть чи вiдсутнiсть судимостi;

     3) декларацiя особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, за рiк, що передує року, в якому оприлюднено оголошення про конкурс, в порядку, встановленому законом;

     4) заява про вiдсутнiсть заборгованостi iз сплати алiментiв на утримання дитини, сукупний розмiр якої перевищує суму вiдповiдних платежiв за шiсть мiсяцiв з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання;

     5) iншi документи, передбаченi законами України "Про державну службу" i "Про запобiгання корупцiї".

     Вiдомостi з поданих вiдповiдно до цiєї частини документiв пiдлягають оприлюдненню упродовж трьох робочих днiв пiсля закiнчення строку подання заяв на конкурс на офiцiйному веб-сайтi Кабiнету Мiнiстрiв України, крiм вiдомостей, якi вiдповiдно до Закону України "Про захист персональних даних" вiднесенi до iнформацiї з обмеженим доступом, та вiдомостей про контактний номер телефону i адресу електронної пошти кандидата.

     13. Конкурсна комiсiя подає три кандидатури з числа учасникiв конкурсу на розгляд Прем'єр-мiнiстру України. Прем'єр-мiнiстр України вносить одну кандидатуру для призначення Кабiнетом Мiнiстрiв України. Кабiнет Мiнiстрiв України протягом 10 днiв з дня оголошення та розмiщення конкурсною комiсiєю результатiв на офiцiйному веб-сайтi Кабiнету Мiнiстрiв України призначає на посаду Директора Бюро економiчної безпеки України.

     Стаття 16. Директор Бюро економiчної безпеки України

     1. Керiвництво дiяльнiстю Бюро економiчної безпеки України здiйснює його Директор.

     2. Директором Бюро економiчної безпеки України може бути громадянин України, не молодший 35 рокiв, який має вищу юридичну та/або економiчну освiту за ступенем не нижче спецiалiста (магiстра), стаж роботи за спецiальнiстю не менше 10 рокiв, досвiд роботи на керiвних посадах в органах державної влади, на пiдприємствах, в установах, органiзацiях незалежно вiд форми власностi не менше п'яти рокiв, вiльно володiє державною мовою i здатний за своїми дiловими та моральними якостями, освiтнiм i професiйним рiвнем, станом здоров'я виконувати вiдповiднi службовi обов'язки.

     3. На посаду Директора Бюро економiчної безпеки України не може бути призначена особа, яка:

     1) не вiдповiдає вимогам, встановленим частиною другою цiєї статтi;

     2) за рiшенням суду визнана недiєздатною або дiєздатнiсть якої обмежена;

     3) має судимiсть за вчинення кримiнального правопорушення, якщо така судимiсть не погашена або не знята в установленому законом порядку;

     4) притягалася на пiдставi обвинувального вироку, що набрав законної сили, до кримiнальної вiдповiдальностi за вчинення корупцiйного злочину;

     5) позбавлена права вiдповiдно до вироку суду, що набрав законної сили, займатися дiяльнiстю, пов'язаною з виконанням функцiй держави, або обiймати певнi посади;

     6) протягом останнього року притягалася до адмiнiстративної вiдповiдальностi за вчинення адмiнiстративного правопорушення, пов'язаного з корупцiєю;

     7) є членом полiтичної партiї, органiзацiї, забороненої законом або судом;

     8) не пройшла спецiальну перевiрку або не надала згоди на її проведення;

     9) має заборгованiсть iз сплати алiментiв на утримання дитини, сукупний розмiр якої перевищує суму вiдповiдних платежiв за шiсть мiсяцiв з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання;

     10) не подала передбачену Законом України "Про запобiгання корупцiї" декларацiю особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, за минулий рiк;

     11) має громадянство (пiдданство) iноземної держави;

     12) не пройшла перевiрки, передбаченої Законом України "Про очищення влади", або пiдпадає пiд заборону, встановлену Законом України "Про очищення влади".

     4. Директор Бюро економiчної безпеки України призначається строком на п'ять рокiв. Одна i та сама особа не може обiймати цю посаду бiльше нiж два строки поспiль.

     5. Повноваження Директора Бюро економiчної безпеки України припиняються у зв'язку з його звiльненням або смертю.

     Директор Бюро економiчної безпеки України звiльняється з посади у разi:

     1) закiнчення строку його повноважень;

     2) подання письмової заяви про припинення повноважень за власним бажанням;

     3) призначення чи обрання на iншу посаду за його згодою;

     4) досягнення 65-рiчного вiку;

     5) неможливостi виконувати свої повноваження за станом здоров'я вiдповiдно до висновку медичної комiсiї, що утворюється спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я;

     6) набрання законної сили рiшенням суду про визнання його недiєздатним або про обмеження його цивiльної дiєздатностi, або про визнання його безвiсно вiдсутнiм чи оголошення його померлим;

     7) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно нього у зв'язку з вчиненням злочину чи кримiнального проступку або притягнення його до адмiнiстративної вiдповiдальностi за адмiнiстративне правопорушення, пов'язане з корупцiєю;

     8) припинення громадянства України, набуття громадянства (пiдданства) iншої держави або виїзду на постiйне проживання за межi України;

     9) невiдповiдностi обмеженням щодо сумiсництва та сумiщення з iншими видами дiяльностi, передбаченим Законом України "Про запобiгання корупцiї", встановленої рiшенням суду, що набрало законної сили;

     10) визнання Кабiнетом Мiнiстрiв України роботи Бюро економiчної безпеки України незадовiльною за результатами звiту Директора Бюро економiчної безпеки України iз зазначенням причин та пiдстав такого рiшення;

     11) наявностi заборгованостi iз сплати алiментiв на утримання дитини, сукупний розмiр якої перевищує суму вiдповiдних платежiв за шiсть мiсяцiв з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання;

     12) набрання законної сили рiшенням суду про визнання його активiв або активiв, набутих за його дорученням iншими особами або в iнших передбачених статтею 290 Цивiльного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохiд держави.

     6. Директор Бюро економiчної безпеки України не може бути звiльнений Кабiнетом Мiнiстрiв України, а рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України про його призначення не може бути скасовано Кабiнетом Мiнiстрiв України з iнших пiдстав, нiж передбаченi частиною п'ятою цiєї статтi.

     7. У разi звiльнення Директора Бюро економiчної безпеки України з посади або його вiдсутностi повноваження Директора Бюро економiчної безпеки України виконує його перший заступник, а в разi його вiдсутностi - заступник, але не бiльше одного року.

     Стаття 17. Повноваження Директора Бюро економiчної безпеки України

     1. Директор Бюро економiчної безпеки України:

     1) очолює Бюро економiчної безпеки України та здiйснює керiвництво його дiяльнiстю, забезпечує виконання покладених на нього завдань;

     2) органiзовує роботу Бюро економiчної безпеки України, визначає обов'язки першого заступника та заступникiв Директора Бюро економiчної безпеки України;

     3) координує i контролює дiяльнiсть центрального апарату та територiальних управлiнь Бюро економiчної безпеки України;

     4) затверджує структуру i штатну чисельнiсть центрального апарату та територiальних управлiнь Бюро економiчної безпеки України;

     5) здiйснює повноваження керiвника державної служби в Бюро економiчної безпеки України;

     6) призначає на посади та звiльняє з посад першого заступника та заступникiв Директора Бюро економiчної безпеки України, iнших працiвникiв центрального апарату Бюро економiчної безпеки України, керiвникiв територiальних управлiнь Бюро економiчної безпеки України та їх заступникiв;

     7) застосовує дисциплiнарнi стягнення на осiб, якi мають спецiальнi звання центрального апарату Бюро економiчної безпеки України, на пiдставi рiшення дисциплiнарної комiсiї;

     8) визначає порядок заохочення осiб, якi надають допомогу в запобiганнi, виявленнi, припиненнi i розслiдуваннi кримiнальних правопорушень, вiднесених до пiдслiдностi Бюро економiчної безпеки України;

     9) визначає вiдповiдно до законодавства в межах граничної чисельностi перелiки посад у центральному апаратi та територiальних управлiннях Бюро економiчної безпеки України, що пiдлягають замiщенню особами, якi мають спецiальнi звання;

     10) вносить на розгляд у визначеному законодавством порядку подання про вiдзначення державними нагородами України працiвникiв Бюро економiчної безпеки України;

     11) встановлює порядок реєстрацiї, оброблення, зберiгання та знищення вiдповiдно до законодавства отриманої Бюро економiчної безпеки України iнформацiї, вживає заходiв для запобiгання несанкцiонованому доступу до iнформацiї з обмеженим доступом, а також забезпечує додержання законодавства про доступ до публiчної iнформацiї, розпорядником якої є Бюро економiчної безпеки України;

     12) в межах компетенцiї приймає рiшення про заохочення та застосування дисциплiнарних стягнень до свого першого заступника та заступникiв, керiвникiв пiдроздiлiв центрального апарату та територiальних управлiнь, їх заступникiв, iнших працiвникiв Бюро економiчної безпеки України;

     13) забезпечує охорону державної таємницi вiдповiдно до вимог режиму секретностi, кiберзахист, технiчний та криптографiчний захист iнформацiї i здiйснює контроль за його станом;

     14) у встановленому законодавством порядку присвоює ранги державним службовцям Бюро економiчної безпеки України та спецiальнi звання працiвникам Бюро економiчної безпеки України;

     15) вносить на розгляд Президента України подання про присвоєння спецiальних звань вищого начальницького складу Бюро економiчної безпеки України;

     16) представляє Бюро економiчної безпеки України у вiдносинах з iншими державними органами, органами мiсцевого самоврядування, органами iноземних держав, мiжнародними та iноземними органiзацiями;

     17) бере участь у засiданнях Верховної Ради України, її комiтетiв, тимчасових спецiальних i тимчасових слiдчих комiсiй Верховної Ради України;

     18) бере участь з правом дорадчого голосу в засiданнях Кабiнету Мiнiстрiв України;

     19) забезпечує вiдкритiсть i прозорiсть дiяльностi Бюро економiчної безпеки України вiдповiдно до цього Закону та iнших законiв України, звiтує про дiяльнiсть Бюро економiчної безпеки України у порядку, визначеному цим Законом;

     20) видає у межах повноважень накази i розпорядження, надає доручення, що є обов'язковими для виконання працiвниками Бюро економiчної безпеки України;

     21) забезпечує виконання Бюро економiчної безпеки України функцiй головного розпорядника бюджетних коштiв, передбачених бюджетним законодавством;

     22) затверджує перспективнi, поточнi та оперативнi плани роботи Бюро економiчної безпеки України;

     23) здiйснює iншi повноваження, передбаченi цим Законом та iншими законами України.

     2. Директору Бюро економiчної безпеки України за посадою надається доступ до державної таємницi усiх ступенiв секретностi пiсля проведення перевiрки, визначеної Законом України "Про державну таємницю", та взяття ним письмового зобов'язання щодо збереження державної таємницi.

     Стаття 18. Керiвники територiальних управлiнь та пiдроздiлiв центрального апарату Бюро економiчної безпеки України

     1. Керiвники територiальних управлiнь Бюро економiчної безпеки України та їх заступники, керiвники пiдроздiлiв центрального апарату Бюро економiчної безпеки України та їх заступники призначаються на посаду та звiльняються з посади Директором Бюро економiчної безпеки України за поданням конкурсних комiсiй, що проводять конкурс на зайняття посад працiвникiв Бюро економiчної безпеки України у порядку, передбаченому цим Законом.

     Квалiфiкацiйнi вимоги до керiвникiв територiальних управлiнь Бюро економiчної безпеки України та їх заступникiв, керiвникiв пiдроздiлiв центрального апарату Бюро економiчної безпеки України та їх заступникiв визначаються Директором Бюро економiчної безпеки України.

     2. Керiвник територiального управлiння Бюро економiчної безпеки України:

     1) органiзовує та контролює роботу вiдповiдного територiального управлiння щодо виконання наказiв, розпоряджень, завдань Бюро економiчної безпеки України i несе вiдповiдальнiсть за їх виконання;

     2) забезпечує охорону державної таємницi вiдповiдно до вимог режиму секретностi, кiберзахист, технiчний та криптографiчний захист iнформацiї i здiйснює контроль за його станом;

     3) здiйснює повноваження керiвника державної служби у вiдповiдному територiальному управлiннi Бюро економiчної безпеки України;

     4) призначає на посади та звiльняє з посад працiвникiв територiального управлiння Бюро економiчної безпеки України, крiм заступникiв керiвника територiального управлiння Бюро економiчної безпеки України;

     5) вносить Директору Бюро економiчної безпеки України подання про присвоєння в установленому законодавством порядку спецiальних звань та рангiв державних службовцiв працiвникам вiдповiдного територiального управлiння;

     6) вносить Директору Бюро економiчної безпеки України пропозицiї щодо структури та штатного розпису вiдповiдного територiального управлiння;

     7) вносить Директору Бюро економiчної безпеки України подання про заохочення працiвникiв територiального управлiння;

     8) застосовує дисциплiнарнi стягнення до осiб, якi мають спецiальнi звання територiального управлiння Бюро економiчної безпеки України, на пiдставi рiшення дисциплiнарної комiсiї;

     9) приймає в межах наданих йому повноважень рiшення про накладення дисциплiнарних стягнень на працiвникiв вiдповiдного територiального управлiння Бюро економiчної безпеки України;

     10) видає у межах своїх повноважень накази i розпорядження, надає доручення для виконання працiвниками вiдповiдного територiального управлiння Бюро економiчної безпеки України;

     11) здiйснює iншi повноваження, передбаченi положенням про територiальне управлiння Бюро економiчної безпеки України.

     3. Керiвник пiдроздiлу центрального апарату Бюро економiчної безпеки України:

     1) органiзовує i контролює роботу вiдповiдного пiдроздiлу центрального апарату щодо виконання завдань Бюро економiчної безпеки України, наказiв, розпоряджень Директора Бюро економiчної безпеки України i несе вiдповiдальнiсть за їх виконання;

     2) вносить Директору Бюро економiчної безпеки України пропозицiї щодо штатного розпису пiдроздiлу;

     3) вносить Директору Бюро економiчної безпеки України подання про заохочення працiвникiв, про присвоєння їм спецiальних звань Бюро економiчної безпеки України або рангiв державних службовцiв;

     4) здiйснює iншi повноваження, передбаченi положенням про вiдповiдний пiдроздiл центрального апарату Бюро економiчної безпеки України.

     Стаття 19. Працiвники Бюро економiчної безпеки України

     1. До працiвникiв Бюро економiчної безпеки України належать особи, якi є гласними i негласними штатними працiвниками, з числа осiб, якi мають спецiальнi звання, державнi службовцi та особи, якi уклали трудовий договiр з Бюро економiчної безпеки України.

     2. Служба в Бюро економiчної безпеки України є державною службою особливого характеру, що полягає у професiйнiй дiяльностi придатних до неї за станом здоров'я i вiком громадян України. Час проходження служби в Бюро економiчної безпеки України зараховується до страхового стажу, стажу роботи за спецiальнiстю, а також до стажу державної служби вiдповiдно до закону.

     3. На службу до Бюро економiчної безпеки України приймаються на конкурснiй основi в добровiльному порядку громадяни України, якi здатнi за своїми особистими, дiловими та моральними якостями, вiком, освiтнiм i професiйним рiвнем та станом здоров'я ефективно виконувати вiдповiднi службовi обов'язки.

     Директор Бюро економiчної безпеки України утворює конкурсну комiсiю, яка проводить конкурс на зайняття вакантних посад гласних штатних працiвникiв у Бюро економiчної безпеки України. Директор Бюро економiчної безпеки України включає до складу конкурсної комiсiї представникiв, визначених Радою громадського контролю при Бюро економiчної безпеки України (не бiльше трьох осiб).

     Для проведення конкурсу на зайняття посад негласних штатних працiвникiв Бюро економiчної безпеки України Директор Бюро економiчної безпеки України з урахуванням вимог Закону України "Про державну таємницю" утворює окрему конкурсну комiсiю з числа працiвникiв Бюро економiчної безпеки України, якi мають доступ до державної таємницi та яким Директором Бюро економiчної безпеки України надано вiдповiдний доступ до iнформацiї про кандидатiв на такi посади.

     Прийняття громадян України на службу до Бюро економiчної безпеки України без проведення конкурсу забороняється.

     Квалiфiкацiйнi вимоги та критерiї професiйної придатностi для зайняття посад у пiдроздiлах Бюро економiчної безпеки України визначаються Бюро економiчної безпеки України.

     Положення про конкурснi комiсiї та регламент їх роботи визначаються Бюро економiчної безпеки України.

     Повiдомлення про оголошення конкурсу на зайняття посади в Бюро економiчної безпеки України розмiщується на офiцiйному веб-сайтi Бюро економiчної безпеки України не пiзнiше нiж за 10 днiв до завершення строку подання заяв на участь у конкурсi.

     Конкурс на зайняття посад у Бюро економiчної безпеки України передбачає складання квалiфiкацiйного iспиту (тестування) та проведення спiвбесiди.

     Особи, якi претендують на зайняття посад у Бюро економiчної безпеки України, до призначення на вiдповiдну посаду зобов'язанi повiдомити керiвництву органу, на зайняття посади в якому вони претендують, про працюючих у такому органi близьких осiб.

     4. Трудовi вiдносини працiвникiв Бюро економiчної безпеки України регулюються цим Законом, законодавством про працю, державну службу та укладеними трудовими договорами. На державних службовцiв Бюро економiчної безпеки України поширюється дiя Закону України "Про державну службу". Посади державних службовцiв Бюро економiчної безпеки України вiдносяться до вiдповiдних категорiй посад державної служби в порядку, встановленому законодавством.

     5. Порядок проходження служби особами, якi мають спецiальнi звання Бюро економiчної безпеки України, визначається цим Законом, Положенням про проходження служби особами, якi мають спецiальнi звання Бюро економiчної безпеки України, що затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України, а також iншими нормативно-правовими актами.

     На осiб, якi мають спецiальнi звання Бюро економiчної безпеки України, поширюється Дисциплiнарний статут Нацiональної полiцiї України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

     6. Працiвники Бюро економiчної безпеки України проходять пiдготовку, перепiдготовку або пiдвищення квалiфiкацiї не менше одного разу на два роки.

     Примiтка. Термiн "близькi особи" вживається в цьому Законi у значеннi, наведеному в Законi України "Про запобiгання корупцiї".

     Стаття 20. Обмеження щодо призначення на посади працiвникiв Бюро економiчної безпеки України

     1. Особа не може бути призначена на посаду в Бюро економiчної безпеки України, якщо вона:

     1) за рiшенням суду визнана недiєздатною або її дiєздатнiсть обмежена;

     2) має судимiсть за вчинення кримiнального правопорушення, якщо така судимiсть не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адмiнiстративне стягнення за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцiєю;

     3) позбавлена вiдповiдно до вироку чи постанови суду, що набрали законної сили, права займатися дiяльнiстю, пов'язаною з виконанням функцiй держави, або обiймати певнi посади;

     4) має громадянство (пiдданство) iноземної держави або є особою без громадянства;

     5) у разi призначення матиме у прямому пiдпорядкуваннi близьких їй осiб або буде прямо пiдпорядкована у зв'язку з виконанням повноважень близьким їй особам, визначеним Законом України "Про запобiгання корупцiї";

     6) не пройшла спецiальної перевiрки, передбаченої Законом України "Про запобiгання корупцiї" (крiм осiб, якi працюють за трудовим договором), або не надала згоди на її проведення;

     7) не пройшла перевiрки, передбаченої Законом України "Про очищення влади", або пiдпадає пiд заборону, встановлену Законом України "Про очищення влади";

     8) не подала передбачену Законом України "Про запобiгання корупцiї" декларацiю особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, за минулий рiк (крiм осiб, якi працюють за трудовим договором);

     9) має заборгованiсть iз сплати алiментiв на утримання дитини, сукупний розмiр якої перевищує суму вiдповiдних платежiв за шiсть мiсяцiв з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання;

     10) за станом здоров'я не здатна виконувати повноваження вiдповiдно до висновку медичної комiсiї.

     2. Працiвники Бюро економiчної безпеки України не мають права:

     1) бути членом або брати участь у створеннi чи дiяльностi полiтичних партiй, органiзовувати або брати участь у страйках;

     2) бути представниками третiх осiб у справах Бюро економiчної безпеки України.

     На працiвникiв Бюро економiчної безпеки України поширюються iншi обмеження та вимоги, встановленi Законом України "Про запобiгання корупцiї".

     Пiд час призначення на посаду в Бюро економiчної безпеки України особа попереджається про можливiсть проведення стосовно неї перевiрки на доброчеснiсть та монiторингу способу життя.

     3. У разi виникнення у працiвника Бюро економiчної безпеки України конфлiкту iнтересiв пiд час виконання ним службових повноважень вiн повинен дiяти в порядку, передбаченому Законом України "Про запобiгання корупцiї".

     Стаття 21. Аналiтик Бюро економiчної безпеки України

     1. Аналiтик Бюро економiчної безпеки України - це особа, яка має спецiальне звання Бюро економiчної безпеки України, основним завданням якої є здiйснення кримiнального аналiзу з метою виконання завдань Бюро економiчної безпеки України.

     2. Для виконання службових обов'язкiв аналiтик має володiти спецiальними знаннями та навичками у сферi економiки та кримiнального аналiзу.

     3. Аналiтик Бюро економiчної безпеки України створює аналiтичнi продукти, передбаченi цим Законом.

     4. Аналiтик Бюро економiчної безпеки України не має права розголошувати вiдомостi, що безпосередньо стосуються сутi дослiджуваної подiї чи явища або мiстяться в матерiалах кримiнального провадження та оперативно-розшукової дiяльностi, що стали йому вiдомi у зв'язку з виконанням ним службових обов'язкiв.

     Аналiтик Бюро економiчної безпеки України несе вiдповiдальнiсть за об'єктивнiсть, повноту та неупередженiсть створеного аналiтичного продукту.

     Стаття 22. Аналiтичнi продукти та iнформацiйнi документи

     1. Результатом роботи iнформацiйно-аналiтичних пiдроздiлiв Бюро економiчної безпеки України є аналiтичнi продукти та iнформацiйнi документи.

     2. Аналiтичний продукт - це результат аналiтичного дослiдження, складений у письмовiй формi, з використанням iнформацiї, що мiститься в iнформацiйних системах Бюро економiчної безпеки України та iнших джерелах, у тому числi iнформацiї, що мiститься в заявах або повiдомленнях про вчинення кримiнального правопорушення.

     3. Аналiтичний продукт мiстить опис проведених дослiджень та зроблених за їх результатами висновкiв, вiдповiдей на запитання, поставленi замовником аналiзу, або на запитання, поставленi за власною iнiцiативою пiд час аналiзу наявної iнформацiї.

     4. Аналiтичнi продукти створюються планово або на запит пiдроздiлу Бюро економiчної безпеки України.

     5. Висновки, що мiстяться в аналiтичних продуктах, повиннi ґрунтуватися на всебiчному, повному i неупередженому дослiдженнi всiх ризикiв у сферi економiки, у тому числi на матерiалах кримiнальних проваджень та оперативно-розшукової дiяльностi.

     6. Види, форма та структура аналiтичних продуктiв, строки їх створення визначаються Бюро економiчної безпеки України.

     Стаття 23. Стажування детективiв Бюро економiчної безпеки України

     1. Особи, якi не мають досвiду роботи в державних органах на посадах, пов'язаних з оперативно-розшуковою дiяльнiстю, проведенням досудового розслiдування, пiсля проходження конкурсу на зайняття посади детектива проходять обов'язкове стажування в Бюро економiчної безпеки України строком вiд трьох до шести мiсяцiв.

     2. Порядок стажування в Бюро економiчної безпеки України визначається Директором Бюро економiчної безпеки України.

     3. На перiод проходження стажування в Бюро економiчної безпеки України на особу поширюються соцiальнi гарантiї, передбаченi для працiвникiв Бюро економiчної безпеки України вiдповiдно до цього Закону. Перiод стажування зараховується до страхового стажу, а також до вислуги рокiв у Бюро економiчної безпеки України.

     Стаття 24. Проведення психофiзiологiчного опитування iз застосуванням полiграфа та психологiчного тестування

     1. Кандидати на посади в Бюро економiчної безпеки України, що передбачають спецiальнi звання Бюро економiчної безпеки України, за їхньою згодою проходять психофiзiологiчне опитування iз застосуванням полiграфа.

     Психофiзiологiчне опитування iз застосуванням полiграфа полягає у проведеннi нешкiдливого для життя i здоров'я людини опитування з використанням полiграфа - багатоканального пристрою, призначеного для реєстрацiї та запису в реальному часi показникiв емоцiйного напруження особи, що виникає як реакцiя на iнформацiю у виглядi слiв, зображень тощо.

     2. Результати психофiзiологiчного опитування iз застосуванням полiграфа не є пiдставою для прийняття рiшення про вiдмову особi у зайняттi посади, а використовуються пiд час проведення спiвбесiди з нею виключно як iнформацiя ймовiрного характеру, що сприяє формуванню характеристики працiвника.

     3. Результати психофiзiологiчного опитування iз застосуванням полiграфа не можуть бути пiдставою для iнiцiювання кримiнального провадження, дисциплiнарного провадження або провадження у справi про адмiнiстративне правопорушення.

     4. До прийняття в Бюро економiчної безпеки України кандидати на посади, що передбачають спецiальнi звання Бюро економiчної безпеки України, проходять психологiчне тестування, спрямоване на виявлення серед кандидатiв осiб з ознаками девiантної поведiнки (форм особистої поведiнки кандидата, що суперечать загальноприйнятим моральним або правовим (дисциплiнарним) нормам), утрудненої або уповiльненої адаптацiї, несформованої мотивацiї.

     5. Порядок проведення психологiчного тестування та психофiзiологiчного опитування iз застосуванням полiграфа визначається Директором Бюро економiчної безпеки України.

     6. Результати психофiзiологiчного опитування iз застосуванням полiграфа кандидата на зайняття посади в Бюро економiчної безпеки України є доступними виключно членам конкурсної комiсiї та пiдлягають обов'язковому знищенню через 14 днiв пiсля оголошення результатiв конкурсу на зайняття вiдповiдної посади. Забороняється виготовлення та збереження копiй результатiв психофiзiологiчного опитування iз застосуванням полiграфа.

     7. Пiд час проходження служби в Бюро економiчної безпеки України психофiзiологiчне опитування iз застосуванням полiграфа може бути проведено на пiдставi рiшення Директора Бюро економiчної безпеки України.

     Результати психофiзiологiчного опитування iз застосуванням полiграфа працiвника Бюро економiчної безпеки України є доступними виключно Директору Бюро економiчної безпеки України та пiдлягають обов'язковому знищенню через сiм днiв пiсля проведення такого опитування. Забороняється виготовлення та збереження копiй результатiв психофiзiологiчного опитування iз застосуванням полiграфа.

     Стаття 25. Присяга працiвникiв Бюро економiчної безпеки України

     1. Особи, якi вперше зараховуються на посади державної служби в Бюро економiчної безпеки України, складають Присягу державного службовця вiдповiдно до вимог Закону України "Про державну службу".

     2. Особи, якi вперше призначаються на посади, що передбачають спецiальнi звання Бюро економiчної безпеки України та у вiдповiдних випадках пройшли встановлений строк стажування, складають присягу такого змiсту:

     "Я, (прiзвище, власне iм'я, по батьковi), вступаючи на службу до Бюро економiчної безпеки України, усвiдомлюючи свою високу вiдповiдальнiсть, присягаю завжди залишатися вiдданим Українському народовi, неухильно додержуватися Конституцiї та законiв України, поважати та охороняти права, свободи i законнi iнтереси людини i громадянина, честь держави, бути чесним, сумлiнним i дисциплiнованим, зберiгати державну та iншу охоронювану законом таємницю".

     Пiсля складення присяги особа пiдписує текст присяги, що зберiгається в її особовiй справi. Порядок складання присяги встановлюється Директором Бюро економiчної безпеки України.

     Стаття 26. Спецiальнi звання Бюро економiчної безпеки України

     1. Установлюються такi спецiальнi звання Бюро економiчної безпеки України:

     1) спецiальнi звання середнього начальницького складу:

     лейтенант Бюро економiчної безпеки України;

     старший лейтенант Бюро економiчної безпеки України;

     капiтан Бюро економiчної безпеки України;

     2) спецiальнi звання старшого начальницького складу:

     майор Бюро економiчної безпеки України;

     пiдполковник Бюро економiчної безпеки України;

     полковник Бюро економiчної безпеки України;

     3) спецiальнi звання вищого начальницького складу:

     генерал-майор Бюро економiчної безпеки України;

     генерал-лейтенант Бюро економiчної безпеки України;

     генерал-полковник Бюро економiчної безпеки України.

     2. Присвоєння i позбавлення спецiальних звань, а також пониження i поновлення у спецiальному званнi здiйснюються в установленому порядку. Крiм того, можуть присвоюватися вищi спецiальнi звання в установленому законодавством порядку.

     Стаття 27. Ознаки належностi до Бюро економiчної безпеки України

     1. Ознаками належностi до Бюро економiчної безпеки України є символiка, формений одяг для осiб, якi мають спецiальнi звання, вiдомчi вiдзнаки та службове посвiдчення працiвника Бюро економiчної безпеки України.

     2. Використання найменування Бюро економiчної безпеки України або похiдних вiд нього, у тому числi викладених iноземною мовою, ознак належностi до Бюро економiчної безпеки України здiйснюється виключно Бюро економiчної безпеки України.

     3. Використання органами державної влади, органами мiсцевого самоврядування, юридичними особами, фiзичними особами - пiдприємцями та громадськими об'єднаннями, а також фiзичними особами ознак належностi, найменування Бюро економiчної безпеки України або похiдних вiд нього, у тому числi викладених iноземною мовою, на одязi, транспортних засобах, будiвлях, бланках документiв, у найменуваннi з порушенням вимог частини другої цiєї статтi забороняється i тягне за собою вiдповiдальнiсть, встановлену законом.

     4. Положення про опис та зразки форменого одягу для осiб, якi мають спецiальне звання, про службове посвiдчення працiвника Бюро економiчної безпеки України, про вiдомчi вiдзнаки визначаються Бюро економiчної безпеки України.

     Стаття 28. Пiдготовка, перепiдготовка, пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв для Бюро економiчної безпеки України

     1. Пiдготовка, перепiдготовка, пiдвищення квалiфiкацiї спецiалiстiв для Бюро економiчної безпеки України здiйснюються вiдповiдно до цього Закону, законiв України "Про освiту", "Про вищу освiту" та iнших законодавчих актiв України.

     2. Для пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї спецiалiстiв для Бюро економiчної безпеки України можуть укладатися вiдповiднi угоди iз закладами вищої освiти.

     3. Пiсля проходження конкурсного вiдбору працiвник Бюро економiчної безпеки України може бути направлений на спецiальну пiдготовку з метою отримання знань та навичок практичної дiяльностi.

Роздiл IV
ПРАВОВИЙ, СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦIВНИКIВ БЮРО ЕКОНОМIЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

     Стаття 29. Правовий захист працiвникiв Бюро економiчної безпеки України

     1. Працiвники Бюро економiчної безпеки України пiд час виконання покладених на них повноважень є представниками влади, дiють вiд iменi держави i перебувають пiд її захистом.

     У разi затримання або обрання запобiжного заходу у виглядi тримання пiд вартою стосовно працiвника Бюро економiчної безпеки України його тримають в установах для попереднього ув'язнення окремо вiд iнших осiб.

     2. Пiд захистом держави перебувають особи, якi добровiльно, у тому числi на договiрних засадах, надають допомогу Бюро економiчної безпеки України у виконаннi покладених на нього завдань. Незаконне розголошення вiдомостей про таких осiб, а також iншi правопорушення стосовно цих осiб та їхнiх близьких осiб, вчиненi у зв'язку з вiдносинами з Бюро економiчної безпеки України, тягнуть за собою вiдповiдальнiсть, встановлену законом.

     3. Працiвник Бюро економiчної безпеки України, який вiдповiдно до цього Закону повiдомив про протиправнi дiї чи бездiяльнiсть iншого працiвника Бюро економiчної безпеки України, не може бути звiльнений з посади або бути змушений до звiльнення, притягнутий до вiдповiдальностi чи в iнший спосiб переслiдуватися за таке повiдомлення, крiм випадку притягнення до вiдповiдальностi за завiдомо неправдиве повiдомлення про вчинення кримiнального правопорушення. Працiвникам Бюро економiчної безпеки України забороняється розголошувати вiдомостi про працiвникiв Бюро економiчної безпеки України, якi повiдомили про протиправнi дiї чи бездiяльнiсть iншого працiвника Бюро економiчної безпеки України.

     Стаття 30. Соцiальний захист працiвникiв Бюро економiчної безпеки України

     1. Держава забезпечує соцiальний захист працiвникiв Бюро економiчної безпеки України вiдповiдно до Конституцiї України, цього Закону та iнших актiв законодавства.

     2. Особи, якi мають спецiальнi звання Бюро економiчної безпеки України, користуються соцiальними гарантiями вiдповiдно до Закону України "Про Нацiональну полiцiю" та iнших законiв України з урахуванням положень, встановлених цим Законом.

     3. Пенсiйне забезпечення осiб, якi мають спецiальнi звання Бюро економiчної безпеки України, здiйснюється в порядку та на умовах, передбачених Законом України "Про пенсiйне забезпечення осiб, звiльнених з вiйськової служби, та деяких iнших осiб". Пенсiйне забезпечення державних службовцiв Бюро економiчної безпеки України здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування".

     Стаття 31. Грошове забезпечення та оплата працi працiвникiв Бюро економiчної безпеки України

     1. Заробiтна плата працiвникiв Бюро економiчної безпеки України повинна забезпечувати достатнi матерiальнi умови для належного виконання ними службових обов'язкiв з урахуванням характеру, iнтенсивностi та небезпечностi роботи, забезпечувати добiр i закрiплення у штатi Бюро економiчної безпеки України кваiфiкованих кадрiв, стимулювати досягнення високих результатiв у службовiй дiяльностi.

     2. Особи, якi мають спецiальнi звання Бюро економiчної безпеки України, отримують грошове забезпечення, розмiр якого визначається залежно вiд посади, спецiального звання, строку служби, iнтенсивностi та умов служби, квалiфiкацiї.

     3. Особливi умови та розмiри оплати працi i грошового забезпечення працiвникiв Бюро економiчної безпеки України визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Посадовий оклад осiб, якi мають спецiальнi звання, не може становити менше 20 розмiрiв прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб, встановленого на 1 сiчня календарного року.

     Посадовий оклад державних службовцiв та iнших працiвникiв Бюро економiчної безпеки України не може становити менше трьох розмiрiв посадового окладу, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України для працiвникiв, якi займають вiдповiднi посади в центральних органах виконавчої влади.

     4. Заробiтна плата (грошове забезпечення) працiвникiв Бюро економiчної безпеки України складається з:

     1) посадового окладу;

     2) надбавки за вислугу рокiв;

     3) доплати за роботу, що передбачає доступ до державної таємницi;

     4) доплати за спецiальне звання або ранг державного службовця;

     5) доплати за науковий ступiнь;

     6) премiї (розмiр якої у разi її встановлення не може перевищувати 30 вiдсоткiв посадового окладу).

     5. Посадовi оклади працiвникiв, якi мають спецiальнi звання Бюро економiчної безпеки України та проходять стажування, встановлюються з понижувальним коефiцiєнтом 0,5.

     Стаття 32. Фiнансове та матерiально-технiчне забезпечення Бюро економiчної безпеки України

     1. Фiнансове та матерiально-технiчне забезпечення Бюро економiчної безпеки України здiйснюється за рахунок коштiв державного бюджету, коштiв, передбачених проектами мiжнародної технiчної допомоги.

     2. У кошторисi Бюро економiчної безпеки України передбачається створення фонду витрат для здiйснення оперативно-технiчних та оперативно-розшукових заходiв, слiдчих (розшукових) дiй та негласних слiдчих (розшукових) дiй.

     3. Забезпечення Бюро економiчної безпеки України необхiдними матерiально-технiчними засобами, технiкою, обладнанням, iншим майном для службової дiяльностi здiйснюється вiдповiдно до законодавства про публiчнi закупiвлi.

Роздiл V
КОНТРОЛЬ ЗА ДIЯЛЬНIСТЮ ТА ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ БЮРО ЕКОНОМIЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

     Стаття 33. Забезпечення прозоростi дiяльностi Бюро економiчної безпеки України

     1. Бюро економiчної безпеки України через засоби масової iнформацiї, на своєму офiцiйному веб-сайтi та в iнший спосiб регулярно iнформує суспiльство про свою дiяльнiсть.

     2. Бюро економiчної безпеки України:

     1) готує та оприлюднює на своєму офiцiйному веб-сайтi звiт про свою дiяльнiсть, передбачений статтею 34 цього Закону;

     2) оприлюднює та надає iнформацiю на запити в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публiчної iнформацiї";

     3) оприлюднює на своєму офiцiйному веб-сайтi звiти за конкретними запитами;

     4) оприлюднює на своєму офiцiйному веб-сайтi iнформацiю про призначення та звiльнення працiвникiв, а також про наявнiсть вакансiй у Бюро економiчної безпеки України;

     5) у виключних випадках може оприлюднювати з урахуванням обмежень, передбачених статтею 222 Кримiнального процесуального кодексу України, на своєму офiцiйному веб-сайтi iнформацiю про хiд досудового розслiдування кримiнальних проваджень.

     3. Не може бути обмежений доступ до iнформацiї про загальний кошторис Бюро економiчної безпеки України, його компетенцiю та основнi напрями дiяльностi, а також про притягнення працiвникiв Бюро економiчної безпеки України до вiдповiдальностi за вчинення правопорушень.

     Стаття 34. Рада громадського контролю при Бюро економiчної безпеки України

     1. З метою забезпечення прозоростi та суспiльного контролю за дiяльнiстю Бюро економiчної безпеки України при Бюро економiчної безпеки України утворюється Рада громадського контролю у складi 15 осiб, яка формується на засадах вiдкритого та прозорого конкурсу шляхом рейтингового iнтернет-голосування громадян України.

     Положення про Раду громадського контролю при Бюро економiчної безпеки України та порядок її формування затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     До складу Ради громадського контролю при Бюро економiчної безпеки України не можуть входити:

     1) особи, уповноваженi на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування;

     2) особи, якi були працiвниками правоохоронних органiв упродовж попереднiх двох рокiв;

     3) особи, якi не мають вищої освiти;

     4) близькi особи Директора, першого заступника Директора, заступникiв Директора, керiвникiв пiдроздiлiв центрального апарату, керiвникiв територiальних органiв, їх заступникiв, iнших працiвникiв Бюро економiчної безпеки України;

     5) особи, у яких у разi включення до складу Ради громадського контролю при Бюро економiчної безпеки України виникне реальний та/або потенцiйний конфлiкт iнтересiв.

     2. Рада громадського контролю при Бюро економiчної безпеки України:

     1) заслуховує iнформацiю про дiяльнiсть, виконання планiв i завдань Бюро економiчної безпеки України;

     2) розглядає звiти Бюро економiчної безпеки України i затверджує свiй висновок щодо них;

     3) органiзовує публiчнi заходи для обговорення актуальних питань розвитку i дiяльностi Бюро економiчної безпеки України, заходи з правової освiти населення;

     4) обирає iз свого складу представникiв, якi входять до складу конкурсних комiсiй Бюро економiчної безпеки України (крiм конкурсних комiсiй, що проводять конкурси на посади, вiдомостi про якi становлять державну таємницю);

     5) обирає iз свого складу представникiв, якi входять до складу дисциплiнарної комiсiї Бюро економiчної безпеки України;

     6) здiйснює iншi повноваження, передбаченi положенням про Раду громадського контролю при Бюро економiчної безпеки України.

     Стаття 35. Контроль за дiяльнiстю Бюро економiчної безпеки України та його пiдзвiтнiсть

     1. Директор Бюро економiчної безпеки України щороку, не пiзнiше 1 березня, звiтує перед Верховною Радою України, Кабiнетом Мiнiстрiв України про дiяльнiсть Бюро економiчної безпеки України за попереднiй календарний рiк.

     2. Звiт про дiяльнiсть Бюро економiчної безпеки України за попереднiй календарний рiк має мiстити iнформацiю про:

     1) статистичнi данi щодо результатiв дiяльностi Бюро економiчної безпеки України з обов'язковим зазначенням вiдомостей про:

     а) кiлькiсть зареєстрованих заяв i повiдомлень про кримiнальнi правопорушення, вiднесенi законом до пiдслiдностi Бюро економiчної безпеки України, з урахуванням навантаження на одного детектива;

     б) кiлькiсть оперативно-розшукових справ та зареєстрованих за їх матерiалами кримiнальних проваджень, що перебувають у провадженнi Бюро економiчної безпеки України;

     в) кiлькiсть кримiнальних проваджень, що перебували у провадженнi Бюро економiчної безпеки України за звiтний перiод (з них: кiлькiсть кримiнальних проваджень, у яких особам повiдомлено про пiдозру, кiлькiсть кримiнальних проваджень, переданих до суду), в розрiзi кожного виду кримiнального правопорушення, вiднесеного законом до пiдслiдностi Бюро економiчної безпеки України;

     г) кiлькiсть осiб, стосовно яких набрав законної сили виправдувальний вирок суду про вчинення ними кримiнальних правопорушень, вiднесених до пiдслiдностi Бюро економiчної безпеки України;

     ґ) вiдомостi про суму коштiв, сплачених на користь держави як вiдшкодування шкоди, завданої кримiнальними правопорушеннями, вiднесеними законом до пiдслiдностi Бюро економiчної безпеки України;

     2) результати iнформацiйно-аналiтичної дiяльностi Бюро економiчної безпеки України, у тому числi щодо оцiнювання загроз та ризикiв вчинення кримiнальних правопорушень, вiднесених законом до пiдслiдностi Бюро економiчної безпеки України, прогнозiв їх розповсюдження та можливих способiв реагування з метою їх нiвелювання та попередження;

     3) взаємодiю з iншими органами державної влади, органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами та органiзацiями;

     4) спiвпрацю з уповноваженими органами iноземних держав, мiжнародними та iноземними органiзацiями та укладенi з ними угоди про спiвпрацю, представництво iнтересiв за кордоном;

     5) спiвпрацю з недержавними органiзацiями i засобами масової iнформацiї;

     6) результати роботи щодо зниження корупцiйних ризикiв у дiяльностi Бюро економiчної безпеки України;

     7) кошторис Бюро економiчної безпеки України та стан його виконання;

     8) iншi вiдомостi, що стосуються результатiв дiяльностi Бюро економiчної безпеки України та виконання покладених на нього завдань.

     3. Звiт Директора Бюро економiчної безпеки України розглядається Верховною Радою України, Кабiнетом Мiнiстрiв України протягом 60 календарних днiв з дня надходження.

     4. Верховна Рада України, Кабiнет Мiнiстрiв України за результатами розгляду звiту Директора Бюро економiчної безпеки України про результати дiяльностi цього органу за календарний рiк може визнати роботу Директора Бюро економiчної безпеки України задовiльною чи незадовiльною.

     5. Звiт Директора Бюро економiчної безпеки України надається для висновку Радi громадського контролю при Бюро економiчної безпеки України, що розглядає його упродовж 45 календарних днiв з дня надходження.

     6. Незалежна оцiнка (аудит) ефективностi дiяльностi Бюро економiчної безпеки України проводиться за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України. Порядок проведення незалежної оцiнки (аудиту) ефективностi дiяльностi Бюро економiчної безпеки України визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 36. Дисциплiнарна комiсiя Бюро економiчної безпеки України

     1. Для розгляду питань застосування дисциплiнарних стягнень до осiб, якi мають спецiальнi звання Бюро економiчної безпеки України, утворюється дисциплiнарна комiсiя у складi семи осiб. До складу дисциплiнарної комiсiї включаються три особи, визначенi Радою громадського контролю при Бюро економiчної безпеки України.

     Положення про дисциплiнарну комiсiю Бюро економiчної безпеки України та її склад затверджуються Директором Бюро економiчної безпеки України.

     2. Дисциплiнарна комiсiя на пiдставi службового розслiдування складає висновок про наявнiсть чи вiдсутнiсть у дiях працiвника Бюро економiчної безпеки України дисциплiнарного проступку та пiдстав для його притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi з визначенням рекомендованого виду дисциплiнарного стягнення.

     3. На пiдставi рiшення дисциплiнарної комiсiї стягнення до осiб, якi мають спецiальнi звання центрального апарату Бюро економiчної безпеки України, керiвника територiального управлiння Бюро економiчної безпеки України та його заступникiв застосовує Директор Бюро економiчної безпеки України, до осiб, якi мають спецiальнi звання територiального управлiння, - керiвник вiдповiдного територiального управлiння Бюро економiчної безпеки України.

     Рiшення керiвника територiального управлiння Бюро економiчної безпеки України про застосування дисциплiнарного стягнення може бути оскаржено до Директора Бюро економiчної безпеки України або безпосередньо до суду. Рiшення Директора Бюро економiчної безпеки України про застосування дисциплiнарного стягнення може бути оскаржено безпосередньо до суду.

     4. Пiдставами для притягнення осiб, якi мають спецiальнi звання Бюро економiчної безпеки України, до дисциплiнарної вiдповiдальностi є:

     1) невиконання чи неналежне виконання обов'язкiв;

     2) незаконне розголошення iнформацiї з обмеженим доступом, що стала їм вiдома у зв'язку з виконанням ними своїх повноважень;

     3) перевищення повноважень, якщо таке перевищення не мiстить складу кримiнального або адмiнiстративного правопорушення;

     4) публiчне висловлювання, що є порушенням презумпцiї невинуватостi;

     5) негативнi результати перевiрки на доброчеснiсть або монiторингу способу життя працiвника;

     6) порушення правил професiйної етики;

     7) використання повноважень в особистих (приватних) iнтересах або неправомiрних особистих iнтересах iнших осiб;

     8) iншi пiдстави, передбаченi Дисциплiнарним статутом Нацiональної полiцiї України для осiб, якi мають спецiальнi звання Бюро економiчної безпеки України, та Кодексом законiв про працю України.

     Стаття 37. Вiдповiдальнiсть за розголошення, нецiльове використання, порушення правил роботи з iнформацiєю, iнше протиправне використання iнформацiйних систем Бюро економiчної безпеки України

     1. Працiвники Бюро економiчної безпеки України несуть вiдповiдальнiсть за розголошення, нецiльове використання, порушення правил роботи з iнформацiєю, iнше протиправне використання iнформацiйних ресурсiв Бюро економiчної безпеки України, доступ до яких надається в межах службових повноважень, вiдповiдно до Конституцiї України, законiв України "Про захист персональних даних", "Про iнформацiю" та iнших нормативно-правових актiв.

     2. Бюро економiчної безпеки України вживає всiх заходiв для недопущення порушень прав та iнтересiв будь-яких осiб, пов'язаних з обробкою iнформацiї.

     3. Працiвники Бюро економiчної безпеки України несуть персональну дисциплiнарну, адмiнiстративну та кримiнальну вiдповiдальнiсть за вчиненi ними дiяння, що призвели до порушення прав та iнтересiв будь-яких осiб, пов'язаних з обробкою iнформацiї.

     Стаття 38. Вiдповiдальнiсть працiвникiв Бюро економiчної безпеки України

     1. За невиконання або неналежне виконання своїх обов'язкiв працiвники Бюро економiчної безпеки України несуть кримiнальну, адмiнiстративну, цивiльно-правову, матерiальну та дисциплiнарну вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

     2. У разi порушення працiвником Бюро економiчної безпеки України пiд час виконання ним своїх службових обов'язкiв прав i свобод людини i громадянина Бюро економiчної безпеки України у межах своєї компетенцiї вживає заходiв для поновлення таких прав i свобод, вiдшкодування завданої матерiальної i моральної шкоди та притягнення винних до вiдповiдальностi.

     3. Держава вiдповiдно до закону вiдшкодовує шкоду, завдану фiзичнiй або юридичнiй особi рiшеннями, дiєю чи бездiяльнiстю органу або пiдроздiлу Бюро економiчної безпеки України, службовою особою, працiвником Бюро економiчної безпеки України пiд час здiйснення ними своїх повноважень.

Роздiл VI
ПРИКIНЦЕВI ТА ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, крiм пункту 5 цього роздiлу, який набирає чинностi з дня оголошення Кабiнетом Мiнiстрiв України про початок дiяльностi Бюро економiчної безпеки України, але не пiзнiше нiж через вiсiм мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом.

(пункт 1 роздiлу VI iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.09.2021р. N 1774-IX)

     2. Матерiали кримiнального провадження, якi на день початку дiяльностi Бюро економiчної безпеки України перебувають в iншому органi досудового розслiдування на стадiї досудового розслiдування, але вiдповiдно до закону пiдслiднi Бюро економiчної безпеки України, протягом двох мiсяцiв з дня прийняття рiшення про початок дiяльностi Бюро економiчної безпеки України передаються органом досудового розслiдування вiдповiдному прокурору у кримiнальному провадженнi для подальшого прийняття рiшення у порядку, визначеному Кримiнальним процесуальним кодексом України.

     Матерiали кримiнального провадження, якi перебувають в органах досудового розслiдування, що здiйснюють контроль за додержанням податкового законодавства, на стадiї досудового розслiдування, передаються вiдповiдному прокурору у кримiнальному провадженнi для подальшої передачi до Бюро економiчної безпеки України у порядку, визначеному Кримiнальним процесуальним кодексом України.

     3. Оперативно-розшуковi справи, якi перебувають в оперативних пiдроздiлах податкової мiлiцiї, мають бути реалiзованi шляхом початку досудового розслiдування або їх закриття вiдповiдно до Закону України "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть" протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом. Забороняється заведення оперативно-розшукових справ оперативними пiдроздiлами податкової мiлiцiї з дня набрання чинностi цим Законом.

     4. За колишнiми працiвниками податкової мiлiцiї, у тому числi пенсiонерами, а також членами їхнiх сiмей, iншими особами зберiгаються пiльги, компенсацiї i гарантiї, передбаченi для колишнiх полiцейських, членiв їхнiх сiмей, iнших осiб, встановленi Законом України "Про Нацiональну полiцiю".

     Особам рядового i начальницького складу податкової мiлiцiї, звiльненим iз служби за вiком, через хворобу, гарантується безоплатне медичне обслуговування у закладах охорони здоров'я Мiнiстерства внутрiшнiх справ України.

     5. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) у Кодексi законiв про працю України (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375):

     у частинi першiй статтi 43 слова "чи органу, що здiйснює контроль за додержанням податкового законодавства" замiнити словами "Бюро економiчної безпеки України чи органiв, що здiйснюють контроль за додержанням податкового та митного законодавства";

     частину дев'яту статтi 252 пiсля слiв "Нацiонального антикорупцiйного бюро України" доповнити словами "Бюро економiчної безпеки України", а пiсля слова "податкового" - словами "та митного";

     2) у Законi України "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 303 iз наступними змiнами):

     статтю 3 пiсля слiв "Державне бюро розслiдувань" доповнити словами "Бюро економiчної безпеки України";

     у частинi першiй статтi 5:

     в абзацi четвертому слова "спецiальними пiдроздiлами по боротьбi з корупцiєю та органiзованою злочиннiстю" замiнити словами "пiдроздiлом контррозвiдувального захисту iнтересiв держави у сферi iнформацiйної безпеки";

     абзац восьмий виключити;

     доповнити абзацом тринадцятим такого змiсту:

     "Бюро економiчної безпеки України - пiдроздiлами детективiв, оперативно-технiчними пiдроздiлами";

     у частинi четвертiй статтi 7 слова "органiв доходiв i зборiв" замiнити словами "Бюро економiчної безпеки України";

     у статтi 8:

     у частинi першiй:

     у пунктi 2 слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" замiнити словами "Бюро економiчної безпеки України";

     доповнити пунктом 21 такого змiсту:

     "21) безпосередньо проводити або iнiцiювати проведення кримiнального аналiзу";

     частину шосту викласти в такiй редакцiї:

     "Пiд час виконання завдань оперативно-розшукової дiяльностi, пов'язаних iз припиненням кримiнальних правопорушень, вiднесених законом до пiдслiдностi Бюро економiчної безпеки України, вiдповiдно до Кримiнального процесуального кодексу України, права, передбаченi цiєю статтею, надаються виключно пiдроздiлам детективiв, оперативно-технiчним пiдроздiлам Бюро економiчної безпеки України у межах їх компетенцiї";

     у статтi 9:

     у частинi першiй слова "оперативного пiдроздiлу органiв доходiв i зборiв" замiнити словами "Директором Бюро економiчної безпеки України або керiвником територiального управлiння Бюро економiчної безпеки України";

     у частинi другiй слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" замiнити словами "Бюро економiчної безпеки України";

     у частинi третiй слова "оперативного пiдроздiлу органiв доходiв i зборiв" замiнити словами "Директором Бюро економiчної безпеки України або його уповноваженим заступником, керiвником територiального органу або його уповноваженим заступником";

     у частинi восьмiй слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" замiнити словами "Бюро економiчної безпеки України";

     у статтi 91:

     у частинi другiй слова "уповноваженим керiвником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" замiнити словами "Директором Бюро економiчної безпеки України або його уповноваженими заступниками, керiвником територiального управлiння Бюро економiчної безпеки України або його уповноваженими заступниками", а слова "уповноваженим керiвником регiонального органу доходiв i зборiв" виключити;

     у частинi третiй слова "керiвником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" замiнити словами "Директором Бюро економiчної безпеки України";

     3) у Законi України "Про Службу безпеки України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 382 iз наступними змiнами):

     у статтi 2:

     у частинi першiй слово "економiчного" виключити;

     у частинi другiй слова "тероризму, корупцiї та органiзованої злочинної дiяльностi у сферi управлiння i економiки" замiнити словом "тероризму";

     у частинi першiй статтi 10 та частинi першiй статтi 15 слова "захисту нацiональної державностi, боротьби з корупцiєю i органiзованою злочинною дiяльнiстю" замiнити словами "захисту нацiональної державностi";

     у пунктi 11 частини першої статтi 25 слова "в iнтересах контррозвiдки, боротьби з корупцiєю та органiзованою злочинною дiяльнiстю" замiнити словами "в iнтересах контррозвiдки";

     4) у Законi України "Про пенсiйне забезпечення осiб, звiльнених з вiйськової служби, та деяких iнших осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399 iз наступними змiнами):

     абзац перший преамбули пiсля слiв "податковiй мiлiцiї" доповнити словами "Бюро економiчної безпеки України";

     частину першу статтi 1 пiсля слiв "податкової мiлiцiї" доповнити словами "Бюро економiчної безпеки України";

     пункт "б" статтi 12 пiсля слiв "податкової мiлiцiї" доповнити словами "особи, якi мають спецiальнi звання Бюро економiчної безпеки України";

     у частинi другiй статтi 2 пiсля слiв "Нацiональної полiцiї" доповнити словами "Бюро економiчної безпеки України", а слова "податкової мiлiцiї" виключити;

     абзац перший пункту "б" частини першої статтi 12 та пункт "б" частини першої статтi 13 пiсля слiв "податковiй мiлiцiї" доповнити словами "Бюро економiчної безпеки України";

     у статтi 17:

     у частинi першiй:

     пункти "б", "в", "г", "ж" пiсля слiв "податковiй мiлiцiї" доповнити словами "Бюро економiчної безпеки України";

     пункт "и" пiсля слiв "податкову мiлiцiю" доповнити словами "Бюро економiчної безпеки України";

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "До вислуги рокiв полiцейським, спiвробiтникам Служби судової охорони, особам офiцерського складу, особам середнього, старшого та вищого начальницького складу органiв внутрiшнiх справ, державної пожежної охорони, Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту, податкової мiлiцiї, Державної кримiнально-виконавчої служби України, особам, якi мають спецiальнi звання Бюро економiчної безпеки України, при призначеннi пенсiї на умовах цього Закону додатково зараховується час їхнього навчання (незалежно вiд форми навчання) у цивiльних закладах вищої освiти, а також в iнших закладах освiти, пiсля закiнчення яких присвоюється офiцерське (спецiальне) звання, до вступу на вiйськову службу, службу до органiв внутрiшнiх справ, Нацiональної полiцiї, Служби судової охорони, державної пожежної охорони, органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту, податкової мiлiцiї, Бюро економiчної безпеки України чи Державної кримiнально-виконавчої служби України або призначення на вiдповiдну посаду в межах до п'яти рокiв iз розрахунку один рiк навчання за шiсть мiсяцiв служби";

     частину другу статтi 172 пiсля слiв "податковiй мiлiцiї" доповнити словами "Бюро економiчної безпеки України";

     абзац четвертий частини першої статтi 22 пiсля слiв "(крiм молодшого) органiв внутрiшнiх справ, Державної кримiнально-виконавчої служби України i державної пожежної охорони" доповнити словами "осiб, якi мають спецiальнi звання Бюро економiчної безпеки України";

     у частинi третiй статтi 63 слова "(мiлiцiї), якi" замiнити словами "(мiлiцiї та податкової мiлiцiї), якi";

     5) у Законi України "Про основнi засади здiйснення державного фiнансового контролю в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 110 iз наступними змiнами):

     статтю 7 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 7. Координацiя дiяльностi органу державного фiнансового контролю з iншими контролюючими органами

     Орган державного фiнансового контролю координує свою дiяльнiсть з органами мiсцевого самоврядування та органами виконавчої влади, фiнансовими органами, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, iншими контролюючими органами, органами прокуратури, Нацiональної полiцiї України, Служби безпеки України, Бюро економiчної безпеки України.

     Орган державного фiнансового контролю зобов'язаний надавати Бюро економiчної безпеки України вiдомостi про обставини, що можуть свiдчити про вчинення кримiнального правопорушення";

     пункт 5 частини п'ятої статтi 11 викласти в такiй редакцiї:

     "5) у разi надходження доручення щодо проведення ревiзiї у пiдконтрольних установах вiд Кабiнету Мiнiстрiв України, Офiсу Генерального прокурора, центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, Нацiональної полiцiї України, Служби безпеки України, Нацiонального антикорупцiйного бюро України, Бюро економiчної безпеки України, в якому мiстяться факти, що свiдчать про порушення пiдконтрольними установами законiв України, перевiрку додержання яких вiднесено законом до компетенцiї органiв державного фiнансового контролю";

     6) у статтi 341 Закону України "Про дорожнiй рух" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 31, ст. 338; 2018 р., N 15, ст. 120):

     частину третю пiсля слiв "органiв Служби безпеки України" доповнити словами "органiв Бюро економiчної безпеки України";

     пiсля частини третьої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Бюро економiчної безпеки України безоплатно отримує вiдомостi з Єдиного державного реєстру транспортних засобiв в електроннiй формi у форматi бази даних, витягу та/або в iншiй формi на пiдставi мiжвiдомчих угод (договорiв, меморандумiв) або спiльних наказiв (розпоряджень) та протоколiв".

     У зв'язку з цим частини четверту та п'яту вважати вiдповiдно частинами п'ятою та шостою;

     7) у Законi України "Про органiзацiйно-правовi основи боротьби з органiзованою злочиннiстю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 358 iз наступними змiнами):

     пункт 1 статтi 4 пiсля слiв "Про прокуратуру" доповнити словами "Про Бюро економiчної безпеки України";

     у статтi 5:

     пiдпункт "в" пункту 2 виключити;

     у пунктi 3:

     у пiдпунктi "а" слова i цифру "крiм зазначених у пунктi 2 цiєї статтi" виключити;

     доповнити пiдпунктом "з" такого змiсту:

     "з) Бюро економiчної безпеки України";

     в абзацi першому пункту 2 статтi 8 слова "заступника Голови Служби безпеки України - керiвника Головного управлiння по боротьбi з корупцiєю та органiзованою злочиннiстю Служби безпеки України" виключити;

     статтi 10, 11, 12 виключити;

     пункт 1 статтi 13 викласти в такiй редакцiї:

     "1. При здiйсненнi боротьби з органiзованою злочиннiстю, якщо iнших заходiв для розкриття органiзованої злочинностi та притягнення винних до вiдповiдальностi недостатньо, можуть залучатися штатнi та нештатнi негласнi спiвробiтники, якi вводяться пiд легендою прикриття в органiзованi злочиннi угруповання в порядку, визначеному Законом України "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть" та Кримiнальним процесуальним кодексом України";

     у статтi 15 слова "спецiальним пiдроздiлам Служби безпеки України" замiнити словами "вiдповiдним пiдроздiлам";

     назву роздiлу V викласти в такiй редакцiї:

"Роздiл V
ВЗАЄМОДIЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНIВ, ЯКI БЕРУТЬ УЧАСТЬ У БОРОТЬБI З ОРГАНIЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННIСТЮ";

     у статтi 16:

     у пунктi 2 слова "прокурорiв, якi здiйснюють нагляд за виконанням законiв спецiальними пiдроздiлами Служби безпеки України по боротьбi з органiзованою злочиннiстю, на керiвникiв спецiальних пiдроздiлiв та вiдповiдальних працiвникiв" замiнити словом "керiвникiв";

     у пунктi 3 слова "спецiальними" та "по боротьбi з органiзованою злочиннiстю" виключити;

     у пунктi 4 слово "спецiальними" виключити;

     статтю 17 виключити;

     у статтi 18:

     у пунктi 2:

     абзац перший та пiдпункт "а" викласти в такiй редакцiї:

     "2. Контролюючi органи та митнi органи зобов'язанi:

     а) забезпечувати виявлення порушень законодавства про податки, збори та негайно повiдомляти про це органи Бюро економiчної безпеки України та вiдповiднi спецiальнi пiдроздiли по боротьбi з органiзованою злочиннiстю";

     пiдпункт "г" доповнити словами "не порушуючи права та iнтереси юридичних i фiзичних осiб";

     пiдпункт "ґ" пiсля слiв "органiзованою злочиннiстю" доповнити словами "а також Бюро економiчної безпеки України";

     в абзацi першому пункту 5 слова "спецiальним", "спецiальних" та "по боротьбi з органiзованою злочиннiстю" виключити;

     у пунктi 1 статтi 19:

     в абзацi першому слово "спецiальнi" виключити;

     в абзацi другому слова "Головному управлiннi по боротьбi з корупцiєю i органiзованою злочиннiстю Служби безпеки України" замiнити словами "Службi безпеки України";

     у другому реченнi абзацу третього слова "Спецiальнi пiдроздiли" замiнити словом "Пiдроздiли", а слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" - словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, Бюро економiчної безпеки України";

     в абзацi четвертому слова "спецiальних", "по боротьбi з органiзованою злочиннiстю" та "на мiсцях" виключити;

     у статтi 20:

     пункт 2 виключити;

     у пунктi 3 слова "спецiальних" та "Служби безпеки України, iнших" виключити;

     8) у частинi другiй статтi 8 Закону України "Про попереднє ув'язнення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 360 iз наступними змiнами):

     абзац четвертий пiсля слiв "працiвникiв Нацiонального антикорупцiйного бюро України" доповнити словами "Бюро економiчної безпеки України";

     абзац десятий пiсля слiв "Нацiональному антикорупцiйному бюро України" доповнити словами "Бюро економiчної безпеки України";

     9) у Законi України "Про державний захист працiвникiв суду i правоохоронних органiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 11, ст. 50 iз наступними змiнами):

     в абзацi першому пункту 1 частини першої статтi 2 слова "органи доходiв i зборiв" замiнити словами "Бюро економiчної безпеки України";

     статтю 4 пiсля слiв "Про Державну кримiнально-виконавчу службу України" доповнити словами "Про Бюро економiчної безпеки України";

     у статтi 14:

     у пунктi "а" слова "органiв доходiв i зборiв" виключити;

     доповнити пунктом "i" такого змiсту:

     "i) Директор Бюро економiчної безпеки України, керiвники його територiальних управлiнь - щодо захисту працiвникiв Бюро економiчної безпеки України, а також їхнiх близьких родичiв";

     10) у частинi третiй статтi 3 Закону України "Про забезпечення безпеки осiб, якi беруть участь у кримiнальному судочинствi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 11, ст. 51; 2016 р., N 6, ст. 55) слова "податкової мiлiцiї" замiнити словами "Бюро економiчної безпеки України";

     11) статтю 15 Закону України "Про порядок вiдшкодування шкоди, завданої громадяниновi незаконними дiями органiв, що здiйснюють оперативно-розшукову дiяльнiсть, органiв досудового розслiдування, прокуратури i суду" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 1, ст. 1 iз наступними змiнами) пiсля слiв "Державного бюро розслiдувань" доповнити словами "Бюро економiчної безпеки України";

     12) статтю 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 51, ст. 292 iз наступними змiнами) доповнити пунктом 111 такого змiсту:

     "111) надавати Бюро економiчної безпеки України заяви та iнформацiю про можливе вчинення кримiнальних правопорушень, вiднесених до його пiдслiдностi";

     13) пiдпункт 2 пункту "а" частини першої статтi 38 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170 iз наступними змiнами) пiсля слiв "Нацiонального антикорупцiйного бюро України" доповнити словами "Бюро економiчної безпеки України";

     14) статтю 12 Закону України "Про Раду нацiональної безпеки i оборони України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 35, ст. 237) доповнити пунктом 7 такого змiсту:

     "7) визначають трьох осiб для включення до складу Конкурсної комiсiї з призначення Директора Бюро економiчної безпеки України";

     15) у Законi України "Про статус ветеранiв вiйськової служби, ветеранiв органiв внутрiшнiх справ, ветеранiв Нацiональної полiцiї i деяких iнших осiб та їх соцiальний захист" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 40 - 41, ст. 249 iз наступними змiнами):

     преамбулу i статтi 1, 3 - 41 викласти в такiй редакцiї:

     "Цей Закон визначає статус ветеранiв вiйськової служби, органiв внутрiшнiх справ, Нацiональної полiцiї України, податкової мiлiцiї, Бюро економiчної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримiнально-виконавчої служби України, служби цивiльного захисту, Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, а також основнi засади державної полiтики щодо соцiального захисту громадян, звiльнених з вiйськової служби, служби в органах внутрiшнiх справ, Нацiональнiй полiцiї України, Бюро економiчної безпеки України, державнiй пожежнiй охоронi, Державнiй кримiнально-виконавчiй службi України, органах i пiдроздiлах цивiльного захисту, Державнiй службi спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, та членiв їхнiх сiмей, визначає гарантiї, якi забезпечують їм гiдне життя, активну дiяльнiсть, шану та повагу в суспiльствi";

     "Стаття 1. Основнi засади державної полiтики стосовно ветеранiв вiйськової служби, органiв внутрiшнiх справ, Нацiональної полiцiї України, податкової мiлiцiї, Бюро економiчної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримiнально-виконавчої служби України, служби цивiльного захисту, Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України

     Державна полiтика стосовно ветеранiв вiйськової служби, органiв внутрiшнiх справ, Нацiональної полiцiї України, податкової мiлiцiї, Бюро економiчної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримiнально-виконавчої служби України, служби цивiльного захисту, Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України здiйснюється в рамках обов'язкових цiльових державних i мiсцевих програм соцiального захисту ветеранiв вiйськової служби, органiв внутрiшнiх справ, Нацiональної полiцiї України, податкової мiлiцiї, Бюро економiчної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримiнально-виконавчої служби України, служби цивiльного захисту, Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, спрямованих на забезпечення реалiзацiї гарантiй i пiльг, встановлених цим Законом та iншими нормативно-правовими актами для ветеранiв вiйськової служби, органiв внутрiшнiх справ, Нацiональної полiцiї України, податкової мiлiцiї, Бюро економiчної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримiнально-виконавчої служби України, служби цивiльного захисту, Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України та членiв їхнiх сiмей.

     Реалiзацiя обов'язкових цiльових державних i мiсцевих програм соцiального захисту ветеранiв вiйськової служби, органiв внутрiшнiх справ, Нацiональної полiцiї України, податкової мiлiцiї, Бюро економiчної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримiнально-виконавчої служби України, служби цивiльного захисту, Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України здiйснюється за рахунок коштiв державного та мiсцевих бюджетiв.

     Органи державної влади та органи мiсцевого самоврядування з використанням засобiв масової iнформацiї здiйснюють пропаганду важливостi бездоганної вiйськової служби, служби в органах внутрiшнiх справ, Нацiональнiй полiцiї України, Бюро економiчної безпеки України, державнiй пожежнiй охоронi, Державнiй кримiнально-виконавчiй службi України, органах i пiдроздiлах цивiльного захисту, Державнiй службi спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, значення державних нагород за ратнi подвиги та видатнi заслуги у захистi Вiтчизни, державного суверенiтету, змiцненнi обороноздатностi та безпеки України, охоронi конституцiйних прав громадян, за мужнiсть i героїзм у боротьбi iз злочиннiстю, у лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайних ситуацiй, за сумлiнне i вiддане служiння Українському народу.

     Вiдповiдальнiсть за реалiзацiю державної полiтики стосовно ветеранiв вiйськової служби, органiв внутрiшнiх справ, Нацiональної полiцiї України, податкової мiлiцiї, Бюро економiчної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримiнально-виконавчої служби України, служби цивiльного захисту, Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України покладається на органи державної влади та органи мiсцевого самоврядування";

     "Стаття 3. Гарантiї прав та соцiального захисту ветеранiв вiйськової служби, органiв внутрiшнiх справ, Нацiональної полiцiї України, податкової мiлiцiї, Бюро економiчної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримiнально-виконавчої служби України, служби цивiльного захисту, Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України та членiв їхнiх сiмей

     Держава гарантує кожному ветерану вiйськової служби, органiв внутрiшнiх справ, Нацiональної полiцiї України, податкової мiлiцiї, Бюро економiчної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримiнально-виконавчої служби України, служби цивiльного захисту, Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України рiвнi з iншими громадянами України можливостi в економiчнiй, соцiальнiй, полiтичнiй сферах щодо задоволення рiзноманiтних життєвих потреб, а також надає рiзнi види допомоги шляхом:

     реалiзацiї права на працю вiдповiдно до рiвня професiйної пiдготовки та цiльових програм соцiальної адаптацiї;

     створення умов для пiдтримки та полiпшення здоров'я з метою забезпечення активного довголiття;

     надання пiльг, компенсацiй та соцiальних гарантiй у процесi трудової дiяльностi та заслуженого вiдпочинку;

     реалiзацiї цiльових програм полiпшення житлових умов;

     органiзацiї соцiально-побутового обслуговування;

     пенсiйного забезпечення вiдповiдно до законодавства.

     Ветерани вiйськової служби, органiв внутрiшнiх справ, Нацiональної полiцiї України, податкової мiлiцiї, Бюро економiчної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримiнально-виконавчої служби України, служби цивiльного захисту, Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України та члени їхнiх сiмей нарiвнi з iншими громадянами України користуються всiма соцiально-економiчними правами i свободами, закрiпленими Конституцiєю України, законами та iншими нормативно-правовими актами України.

     Ветерани вiйськової служби, органiв внутрiшнiх справ, Нацiональної полiцiї України, податкової мiлiцiї, Бюро економiчної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримiнально-виконавчої служби України, служби цивiльного захисту, Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України за наявностi у них пiдстав, визначених законодавством України, визнаються також ветеранами вiйни та ветеранами працi.

     Стаття 4. Забезпечення виконання законодавства щодо соцiального захисту ветеранiв вiйськової служби, органiв внутрiшнiх справ, Нацiональної полiцiї України, податкової мiлiцiї, Бюро економiчної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримiнально-виконавчої служби України, служби цивiльного захисту, Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України та членiв їхнiх сiмей

     Забезпечення виконання цього Закону, iнших нормативно-правових актiв щодо соцiального захисту ветеранiв вiйськової служби, органiв внутрiшнiх справ, Нацiональної полiцiї України, податкової мiлiцiї, Бюро економiчної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримiнально-виконавчої служби України, служби цивiльного захисту, Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України та членiв їхнiх сiмей покладається на органи державної влади та органи мiсцевого самоврядування.

     Стаття 41. Сфера дiї цього Закону

     Дiя цього Закону поширюється на громадян України, якi вiднесенi до категорiй ветеранiв вiйськової служби, органiв внутрiшнiх справ, Нацiональної полiцiї України, податкової мiлiцiї, Бюро економiчної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримiнально-виконавчої служби України, служби цивiльного захисту, Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України вiдповiдно до цього Закону та постiйно проживають на територiї України.

     Права та пiльги, передбаченi статтею 6 цього Закону, можуть надаватися iноземцям та особам без громадянства, якi вiднесенi до категорiй ветеранiв вiйськової служби, органiв внутрiшнiх справ, Нацiональної полiцiї України, податкової мiлiцiї, Бюро економiчної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримiнально-виконавчої служби України, служби цивiльного захисту, Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України та на законних пiдставах перебувають на територiї України вiдповiдно до порядку та умов, визначених мiжнародними договорами України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України";

     у статтi 5:

     назву i абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 5. Особи, якi визнаються ветеранами вiйськової служби, органiв внутрiшнiх справ, Нацiональної полiцiї України, податкової мiлiцiї, Бюро економiчної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримiнально-виконавчої служби України, служби цивiльного захисту, Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України

     Ветеранами вiйськової служби, органiв внутрiшнiх справ, Нацiональної полiцiї України, податкової мiлiцiї, Бюро економiчної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримiнально-виконавчої служби України, служби цивiльного захисту, Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України визнаються громадяни України";

     пункт 1 пiсля слiв "податковiй мiлiцiї" доповнити словами "Бюро економiчної безпеки України";

     пункт 3 викласти в такiй редакцiї:

     "3) особи з iнвалiднiстю I та II групи, iнвалiднiсть яких настала внаслiдок захворювання, одержаного в перiод проходження вiйськової служби, служби в органах внутрiшнiх справ, Нацiональнiй полiцiї України, податковiй мiлiцiї, Бюро економiчної безпеки України, державнiй пожежнiй охоронi, Державнiй кримiнально-виконавчiй службi України, органах i пiдроздiлах цивiльного захисту, Державнiй службi спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, якi мають вислугу вiйськової служби i служби в органах внутрiшнiх справ, Нацiональнiй полiцiї України, податковiй мiлiцiї, Бюро економiчної безпеки України, державнiй пожежнiй охоронi, Державнiй кримiнально-виконавчiй службi України, органах i пiдроздiлах цивiльного захисту, Державнiй службi спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України 20 рокiв i бiльше";

     у статтi 6:

     назву i абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 6. Соцiальний захист ветеранiв вiйськової служби, ветеранiв органiв внутрiшнiх справ, Нацiональної полiцiї України, податкової мiлiцiї, Бюро економiчної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримiнально-виконавчої служби України, служби цивiльного захисту, ветеранiв Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України та членiв їхнiх сiмей

     Ветеранам вiйськової служби, органiв внутрiшнiх справ, Нацiональної полiцiї України, податкової мiлiцiї, Бюро економiчної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримiнально-виконавчої служби України, служби цивiльного захисту, Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України надаються такi пiльги";

     у пунктi 1 слова "забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" замiнити словами "реалiзує державну податкову полiтику";

     пункт 5 викласти в такiй редакцiї:

     "5) переважне право на забезпечення санаторно-курортним лiкуванням у санаторiях Мiнiстерства оборони України, Служби безпеки України, Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, iнших центральних органiв виконавчої влади та вiйськових формувань ветеранам вiйськової служби, органiв внутрiшнiх справ, Нацiональної полiцiї України, податкової мiлiцiї, Бюро економiчної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримiнально-виконавчої служби України, служби цивiльного захисту, Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України та членам їхнiх сiмей з пiльговою оплатою вартостi путiвок у розмiрах та порядку, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     статтi 7, 8, 10 - 12 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 7. Реалiзацiя права на пiльги ветеранами вiйськової служби, органiв внутрiшнiх справ, Нацiональної полiцiї України, податкової мiлiцiї, Бюро економiчної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримiнально-виконавчої служби України, служби цивiльного захисту, Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України та членами їхнiх сiмей

     Ветерани вiйськової служби, органiв внутрiшнiх справ, Нацiональної полiцiї України, податкової мiлiцiї, Бюро економiчної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримiнально-виконавчої служби України, служби цивiльного захисту, Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України та члени їхнiх сiмей поряд з пiльгами, передбаченими цим Законом, користуються пiльгами, встановленими для них iншими нормативно-правовими актами.

     У разi якщо право на одну й ту саму пiльгу передбачено рiзними нормативно-правовими актами, така пiльга надається за одним з них за вибором ветерана вiйськової служби, органiв внутрiшнiх справ, Нацiональної полiцiї України, податкової мiлiцiї, Бюро економiчної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримiнально-виконавчої служби України, служби цивiльного захисту, Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України.

     Вдови (вдiвцi) померлих (загиблих) ветеранiв вiйськової служби, органiв внутрiшнiх справ, Нацiональної полiцiї України, податкової мiлiцiї, Бюро економiчної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримiнально-виконавчої служби України, служби цивiльного захисту, Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України та члени їхнiх сiмей, якi перебувають на їх утриманнi, користуються пiльгами, передбаченими пунктами 6 - 9 статтi 6 цього Закону.

     Абзац сорок третiй пiдпункту 15 пункту 5 роздiлу VI виключено

(згiдно iз Законом України вiд 22.09.2021р. N 1774-IX)

     У разi смертi ветерана вiйськової служби, органiв внутрiшнiх справ, Нацiональної полiцiї України, податкової мiлiцiї, Бюро економiчної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримiнально-виконавчої служби України, служби цивiльного захисту, Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України його сiм'ї або особi, яка здiйснює поховання, надається допомога у проведеннi похорону та в день звернення таких осiб виплачується грошова допомога на поховання у розмiрi тримiсячної пенсiї померлого (загиблого), але не менше п'ятикратного розмiру мiнiмальної заробiтної плати. Зазначена допомога здiйснюється вiйськовими комiсарiатами та iншими вiдповiдними органами за мiсцем проживання ветерана вiйськової служби, органiв внутрiшнiх справ, Нацiональної полiцiї України, податкової мiлiцiї, Бюро економiчної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримiнально-виконавчої служби України, служби цивiльного захисту, Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України за рахунок коштiв державного бюджету, передбачених на соцiальний захист населення, що видiляються в розпорядження вiдповiдних центральних органiв виконавчої влади та вiйськових формувань.

     Центральнi органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування, вiйськовi комiсарiати зобов'язанi безоплатно надавати ветеранам вiйськової служби, органiв внутрiшнiх справ, Нацiональної полiцiї України, податкової мiлiцiї, Бюро економiчної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримiнально-виконавчої служби України, служби цивiльного захисту, Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України юридичну допомогу з питань щодо реалiзацiї прав, визначених цим Законом.

     Стаття 8. Позбавлення права на пiльги

     Ветерани вiйськової служби, органiв внутрiшнiх справ, Нацiональної полiцiї України, податкової мiлiцiї, Бюро економiчної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримiнально-виконавчої служби України, служби цивiльного захисту, Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України та члени їхнiх сiмей позбавляються права на пiльги на перiод вiдбування ветераном вiйськової служби, органiв внутрiшнiх справ, Нацiональної полiцiї України, податкової мiлiцiї, Бюро економiчної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримiнально-виконавчої служби України, служби цивiльного захисту, Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України призначеного судом покарання у виглядi позбавлення волi";

     "Стаття 10. Посвiдчення та нагруднi знаки ветеранiв вiйськової служби, органiв внутрiшнiх справ, Нацiональної полiцiї України, податкової мiлiцiї, Бюро економiчної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримiнально-виконавчої служби України, служби цивiльного захисту, Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України

     Ветеранам вiйськової служби, органiв внутрiшнiх справ, Нацiональної полiцiї України, податкової мiлiцiї, Бюро економiчної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримiнально-виконавчої служби України, служби цивiльного захисту, Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України вручаються посвiдчення та нагруднi знаки.

     Зразки посвiдчень, нагрудних знакiв та порядок їх виготовлення i вручення визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 11. Громадськi органiзацiї ветеранiв вiйськової служби, органiв внутрiшнiх справ, Нацiональної полiцiї України, податкової мiлiцiї, Бюро економiчної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримiнально-виконавчої служби України, служби цивiльного захисту, Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України

     Ветерани вiйськової служби, органiв внутрiшнiх справ, Нацiональної полiцiї України, податкової мiлiцiї, Бюро економiчної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримiнально-виконавчої служби України, служби цивiльного захисту, Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України згiдно iз законодавством України мають право утворювати громадськi органiзацiї, дiяльнiсть яких регулюється Законом України "Про об'єднання громадян".

     Стаття 12. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про статус ветеранiв вiйськової служби, органiв внутрiшнiх справ, Нацiональної полiцiї України, податкової мiлiцiї, Бюро економiчної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримiнально-виконавчої служби України, служби цивiльного захисту, Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України

     Особи, виннi у порушеннi законодавства про статус ветеранiв вiйськової служби, органiв внутрiшнiх справ, Нацiональної полiцiї України, податкової мiлiцiї, Бюро економiчної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримiнально-виконавчої служби України, служби цивiльного захисту, Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законом";

     16) частину дев'яту статтi 41 Закону України "Про професiйнi спiлки, їх права та гарантiї дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 45, ст. 397; 2015 р., N 2-3, ст. 12, N 39, ст. 375; 2016 р., N 4, ст. 44; 2019 р., N 42, ст. 238) пiсля слiв "Нацiонального антикорупцiйного бюро України" доповнити словами "Бюро економiчної безпеки України", а пiсля слова "податкового" - словами "та митного";

     17) частину шосту статтi 27 Закону України "Про державну таємницю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 49, ст. 428 iз наступними змiнами) пiсля слiв "народним депутатам України" доповнити словами "Директору Бюро економiчної безпеки України";

     18) у Законi України "Про державнi нагороди України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 21, ст. 162 iз наступними змiнами):

     абзац третiй частини першої статтi 8 пiсля слiв "Цивiльної оборони" доповнити словами "Бюро економiчної безпеки України";

     статтю 9 пiсля слiв "служби транспорту" доповнити словами "Бюро економiчної безпеки України";

     19) частину другу статтi 6 Закону України "Про пенсiї за особливi заслуги перед Україною" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 35, ст. 289; 2002 р., N 41, ст. 293; 2006 р., N 37, ст. 318; 2009 р., N 24, ст. 296; 2016 р., N 4, ст. 44) викласти в такiй редакцiї:

     "У разi смертi вiйськовослужбовця, полiцейського, особи начальницького або рядового складу органiв внутрiшнiх справ, особи начальницького або рядового складу державної пожежної охорони, особи начальницького або рядового складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту, особи, яка має спецiальне звання Бюро економiчної безпеки України, особи начальницького або рядового складу Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, особи начальницького або рядового складу Державної кримiнально-виконавчої служби України, якi загинули (померли) при виконаннi службових обов'язкiв пiд час проходження вiйськової служби, служби в Нацiональнiй полiцiї України, служби в органах внутрiшнiх справ, державнiй пожежнiй охоронi, органах i пiдроздiлах цивiльного захисту, Бюро економiчної безпеки України, Державнiй службi спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України чи Державнiй кримiнально-виконавчiй службi України внаслiдок поранення, контузiї, калiцтва або захворювання, одержаного пiд час виконання цих обов'язкiв, i були посмертно нагородженi державними нагородами України або колишнього Союзу РСР, зазначеними у статтi 1 цього Закону, непрацездатнi члени сiм'ї померлого, зазначенi у статтi 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" та статтi 30 Закону України "Про пенсiйне забезпечення осiб, звiльнених з вiйськової служби, та деяких iнших осiб", мають право на встановлення до пенсiї надбавки в таких розмiрах: за наявностi одного непрацездатного члена сiм'ї - 70 вiдсоткiв, двох i бiльше - 90 вiдсоткiв розмiру надбавки, передбаченого для осiб, зазначених у пунктi 1 статтi 1 цього Закону";

     20) пункт 3 частини першої статтi 62 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 5 - 6, ст. 30 iз наступними змiнами) пiсля слiв "Нацiональному антикорупцiйному бюро України" доповнити словами "Бюро економiчної безпеки України";

     21) частину третю статтi 6 Закону України "Про полiтичнi партiї в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 23, ст. 118 iз наступними змiнами) доповнити пунктами 11 та 12 такого змiсту:

     "11) працiвники Бюро економiчної безпеки України;

     12) працiвники Державного бюро розслiдувань";

     22) в абзацi четвертому частини третьої статтi 40 Закону України "Про страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50; 2020 р., N 25, ст. 171) слова "податкової мiлiцiї" замiнити словами "Бюро економiчної безпеки України";

     23) у Законi України "Про боротьбу з тероризмом" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 25, ст. 180 iз наступними змiнами):

     у статтi 4:

     у частинi третiй:

     абзац десятий виключити;

     доповнити абзацом одинадцятим такого змiсту:

     "Бюро економiчної безпеки України";

     частину четверту доповнити абзацами п'ятнадцятим i шiстнадцятим такого змiсту:

     "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику;

     центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику";

     у статтi 5:

     частину п'яту пiсля слiв "терористичних актiв" доповнити словами "здiйснюють контрольно-дозвiльнi процедури з перемiщення товарiв (вантажiв) у районi проведення антитерористичної операцiї";

     частину дев'яту виключити;

     24) статтю 19 Закону України "Про Державну прикордонну службу України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 27, ст. 208 iз наступними змiнами) доповнити пунктом 233 такого змiсту:

     "233) надання Бюро економiчної безпеки України iнформацiї, необхiдної для реалiзацiї його повноважень, визначених Законом України "Про Бюро економiчної безпеки України";

     25) у статтi 15 Закону України "Про поховання та похоронну справу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 7, ст. 47 iз наступними змiнами):

     у назвi слова "та осiб начальницького i рядового складу податкової мiлiцiї" замiнити словами "осiб, якi мають спецiальнi звання Бюро економiчної безпеки України";

     у частинi першiй пiсля слiв "Мiнiстерство внутрiшнiх справ України" доповнити словами "Бюро економiчної безпеки України", а слова "осiб начальницького i рядового складу податкової мiлiцiї" замiнити словами "осiб, якi мають спецiальнi звання Бюро економiчної безпеки України";

     26) пiдпункт 26 пункту 5 роздiлу VI втратив чиннiсть з 01.01.2022р.

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 18.11.2003р. N 1280-IV згiдно iз Законом України вiд 16.12.2020р. N 1089-IX)

     27) пiдпункт 27 пункту 5 роздiлу VI втратив чиннiсть з 01.01.2022р.

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 01.06.2000р. N 1770-III згiдно iз Законом України вiд 16.12.2020р. N 1089-IX)

     28) абзаци четвертий та шостий частини другої статтi 1 Закону України "Про загальну структуру i чисельнiсть Служби безпеки України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 4, ст. 53; 2009 р., N 24, ст. 296; 2012 р., N 29, ст. 333) виключити;

     29) у статтi 37 Закону України "Про вiйськовий обов'язок i вiйськову службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324 iз наступними змiнами):

     абзац п'ятий пункту 2 частини першої доповнити словами "особи, якi мають спецiальнi звання Бюро економiчної безпеки України";

     в абзацi третьому пункту 2 частини п'ятої слова "податкової мiлiцiї" замiнити словами "Бюро економiчної безпеки України";

     30) частину шосту статтi 11 Закону України "Про державну реєстрацiю актiв цивiльного стану" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 38, ст. 509; 2020 р., N 11, ст. 63) доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "Зазначенi в абзацi першому цiєї частини вiдомостi використовуються Бюро економiчної безпеки України пiд час здiйснення своїх повноважень. Бюро економiчної безпеки України iнформацiя надається безоплатно в електроннiй формi у форматi бази даних, витягу та/або в iншiй формi на пiдставi мiжвiдомчих угод (договорiв, меморандумiв) або спiльних наказiв (розпоряджень) та протоколiв";

     31) у Законi України "Про центральнi органи виконавчої влади" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 38, ст. 385; 2020 р., N 26, ст. 172):

     частину першу статтi 16 доповнити словом "бюро";

     частину другу статтi 17 пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "У разi якщо бiльшiсть функцiй центрального органу виконавчої влади складають функцiї з проведення оперативно-розшукової дiяльностi та досудового розслiдування кримiнальних правопорушень, центральний орган виконавчої влади може утворюватися як бюро".

     У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати вiдповiдно абзацами третiм - п'ятим;

     32) пункт 2 частини першої статтi 30 Закону України "Про зайнятiсть населення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 24, ст. 243; 2015 р., N 21, ст. 140) пiсля слiв "податкової мiлiцiї" доповнити словами "Бюро економiчної безпеки України";

     33) у пунктi 2 частини першої статтi 25 Закону України "Про депозитарну систему України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 39, ст. 517; 2015 р., N 17, ст. 118, N 52, ст. 482) слова "податкової мiлiцiї" замiнити словами "Бюро економiчної безпеки України";

     34) абзац перший частини третьої статтi 11 Закону України "Про Єдиний державний демографiчний реєстр та документи, що пiдтверджують громадянство України, посвiдчують особу чи її спецiальний статус" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 51, ст. 716; 2017 р., N 48, ст. 436; 2020 р., N 11, ст. 63) доповнити словами "та Бюро економiчної безпеки України пiд час здiйснення своїх повноважень";

     35) у Законi України "Про запобiгання корупцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 49, ст. 2056 iз наступними змiнами):

     у пунктi 1 частини першої статтi 3:

     пiдпункт "д" викласти в такiй редакцiї:

     "д) особи рядового i начальницького складу державної кримiнально-виконавчої служби, особи начальницького складу органiв та пiдроздiлiв цивiльного захисту, Державного бюро розслiдувань, Нацiонального антикорупцiйного бюро України, особи, якi мають спецiальнi звання Бюро економiчної безпеки України";

     пiдпункт "е" пiсля слiв "Нацiонального антикорупцiйного бюро України" доповнити словами "Бюро економiчної безпеки України";

     примiтку до статтi 50 пiсля слiв "Директор Нацiонального антикорупцiйного бюро України, його перший заступник та заступник" доповнити словами "Директор Бюро економiчної безпеки України, його перший заступник та заступник";

     примiтку до статтi 56 пiсля слiв "Директора Нацiонального антикорупцiйного бюро України" доповнити словами "Директора Бюро економiчної безпеки України, його першого заступника та заступника";

     36) частину першу статтi 41 Закону України "Про Рахункову палату" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 36, ст. 360) викласти в такiй редакцiї:

     "1. Рахункова палата у разi виявлення при здiйсненнi заходiв державного зовнiшнього фiнансового контролю (аудиту) ознак кримiнального або адмiнiстративного правопорушення протягом семи днiв повiдомляє про них органи Бюро економiчної безпеки України та iншi вiдповiднi правоохороннi органи";

     37) у частинi третiй статтi 32 Закону України "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 1, ст. 9, N 30, ст. 542; 2017 р., N 2, ст. 25; 2019 р., N 47, ст. 311; 2020 р., N 11, ст. 63):

     абзац перший пiсля слiв "органiв Служби безпеки України" доповнити словами "Бюро економiчної безпеки України";

     доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "Бюро економiчної безпеки України безоплатно отримує вiдомостi з Державного реєстру прав в електроннiй формi у форматi бази даних, витягу та/або в iншiй формi на пiдставi договорiв, укладених з технiчним адмiнiстратором";

     38) у Законi України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 2, ст. 17 iз наступними змiнами):

     у частинi сьомiй статтi 11:

     абзац перший пiсля слiв "органи Служби безпеки України" доповнити словами "органи Бюро економiчної безпеки України";

     доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "Бюро економiчної безпеки України безоплатно отримує вiдомостi з Єдиного державного реєстру в електроннiй формi у форматi бази даних, витягу та/або в iншiй формi на пiдставi договорiв, укладених з технiчним адмiнiстратором";

     частину шосту статтi 36 пiсля слiв "органи Служби безпеки України" доповнити словами "органи Бюро економiчної безпеки України";

     39) у частинах першiй та другiй статтi 22 Закону України "Про Державне бюро розслiдувань" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 6, ст. 55) слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" замiнити словами "Бюро економiчної безпеки України";

     40) пункт 4 частини четвертої статтi 87 Закону України "Про судоустрiй i статус суддiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 31, ст. 545) викласти в такiй редакцiї:

     "4) особи, якi протягом останнiх п'яти рокiв працювали (проходили службу) в органах прокуратури, Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Нацiональної полiцiї України, Державному бюро розслiдувань, iнших правоохоронних органах (органах правопорядку), податковiй мiлiцiї, Службi безпеки України, митних органах, Нацiональному антикорупцiйному бюро України, Бюро економiчної безпеки України, Нацiональному агентствi з питань запобiгання корупцiї";

     41) абзац другий пункту 1 частини четвертої статтi 7 Закону України "Про Вищий антикорупцiйний суд" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2018 р., N 24, ст. 212; 2020 р., N 48, ст. 434) пiсля слiв "Нацiональному антикорупцiйному бюро України" доповнити словами "Бюро економiчної безпеки України";

     42) в абзацi другому преамбули Дисциплiнарного статуту Нацiональної полiцiї України, затвердженого Законом України "Про Дисциплiнарний статут Нацiональної полiцiї України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2018 р., N 29, ст. 233; 2020 р., N 6, ст. 33), слово "полiцейських" замiнити словами "полiцейських, осiб, якi мають спецiальнi звання Бюро економiчної безпеки України";

     43) у пунктi 3 частини першої статтi 19 Закону України "Про нацiональну безпеку України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2018 р., N 31, ст. 241) слова "економiчної та" виключити;

     44) абзац п'ятнадцятий пункту 37 частини першої статтi 1 Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2020 р., N 25, ст. 171, N 38, ст. 279) викласти в такiй редакцiї:

     "Директор Бюро економiчної безпеки України та його заступники".

     6. Рекомендувати Кабiнету Мiнiстрiв України вжити заходiв щодо формування конкурсної комiсiї з призначення Директора Бюро економiчної безпеки України, утворення Бюро економiчної безпеки України та його територiальних управлiнь.

     7. Рекомендувати Кабiнету Мiнiстрiв України вжити заходiв щодо формування Ради громадського контролю при Бюро економiчної безпеки України не пiзнiше двох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом.

     8. Вiдкритий конкурс на зайняття посад у центральному апаратi Бюро економiчної безпеки України проводиться у чотиримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом.

     9. Бюро економiчної безпеки України розпочинає свою дiяльнiсть не пiзнiше восьми мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом.

(пункт 9 роздiлу VI iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.09.2021р. N 1774-IX)

     10. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     1) не пiзнiше трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     внести на розгляд Верховної Ради України пропозицiї про внесення змiн до Державного бюджету України на поточний рiк щодо передбачення видаткiв, необхiдних для утворення та дiяльностi Бюро економiчної безпеки України, зокрема видаткiв для забезпечення Бюро економiчної безпеки України та його територiальних управлiнь адмiнiстративними будинками, транспортними засобами, засобами зв'язку i матерiально-технiчного забезпечення, спецiальною технiкою оперативно-технiчних пiдроздiлiв, iншим майном;

     забезпечити проведення аудиту матерiально-технiчних ресурсiв, озброєння та спецiальних засобiв Державної фiскальної служби України та їх передачу Бюро економiчної безпеки України;

     прийняти нормативно-правовi акти, що випливають iз цього Закону;

     забезпечити перегляд мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону;

     2) не пiзнiше восьми мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом забезпечити лiквiдацiю Державної фiскальної служби України;

(пiдпункт 2 пункту 10 роздiлу VI iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.09.2021р. N 1774-IX)

     3) через один рiк з дня оголошення про початок дiяльностi Бюро економiчної безпеки України подати до Верховної Ради України звiт про ефективнiсть впровадження цього Закону iз зазначенням показникiв, на основi яких здiйснено оцiнку ефективностi впровадження цього Закону, та методiв їх одержання.

     11. Органам державної влади у тримiсячний строк з дня вiдповiдного звернення Бюро економiчної безпеки України забезпечити передбаченi цим Законом надання доступу, передачу вiдомостей (даних) державних електронних iнформацiйних ресурсiв та автоматизованих iнформацiйних i довiдкових систем, реєстрiв та банкiв (баз) даних до Бюро економiчної безпеки України.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
28 сiчня 2021 року
N 1150-IX

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.