ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до статтi 11 Закону України "Про валюту i валютнi операцiї" щодо виконання банками функцiй агентiв валютного нагляду

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Частину сьому статтi 11 Закону України "Про валюту i валютнi операцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2018 р., N 30, ст. 239; 2020 р., N 25, ст. 171) пiсля абзацу другого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Банки обмiнюються iнформацiєю про належнiсть рахункiв клiєнтiв до банкiвських рахункiв, вiдкритих нерезидентам, з метою здiйснення валютного нагляду за валютними операцiями, що здiйснюються їх клiєнтами через цi банки. Нацiональний банк України встановлює порядок ведення та використання банками записiв реєстру рахункiв iнформацiйної системи, що забезпечує збирання, накопичення, зберiгання, доступ та використання банками iнформацiї про належнiсть рахункiв до банкiвських рахункiв, вiдкритих нерезидентам".

     У зв'язку з цим абзац третiй вважати абзацом четвертим.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, але не ранiше дня набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до деяких законiв України щодо окремих питань дiяльностi Нацiонального банку України", крiм пункту 2 цього роздiлу, який набирає чинностi 25 вересня 2021 року, але не ранiше дня опублiкування цього Закону.

     2. Положення пункту 3 цього роздiлу застосовуються з 25 вересня 2021 року.

     3. Внести змiни до таких законiв України:

     1) в абзацi третьому пункту 1 роздiлу II "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо покращення iнвестицiйного клiмату в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2017 р., N 5 - 6, ст. 48; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 29 сiчня 2021 року N 1156-IX) слово "шести" замiнити словом "восьми";

     2) у роздiлi VI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про Бюро економiчної безпеки України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2021 р., N 23, ст. 197):

     у пунктi 1 слово "шiсть" замiнити словом "вiсiм";

     абзац сорок третiй пiдпункту 15 пункту 5 виключити;

     у пунктi 9 та пiдпунктi 2 пункту 10 слово "шести" замiнити словом "восьми".

     4. Рекомендувати Нацiональному банку України:

     забезпечити прийняття актiв, необхiдних для реалiзацiї цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
22 вересня 2021 року
N 1774-IX

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.