ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України щодо окремих питань дiяльностi Нацiонального банку України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. У Законi України "Про Нацiональний банк України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 1:

     у частинi першiй:

     визначення термiнiв "грошово-кредитна полiтика", "платiжний баланс" та "спецiальнi права запозичення (СПЗ)" викласти в такiй редакцiї:

     "грошово-кредитна полiтика - комплекс заходiв у сферi грошового обiгу та кредиту, спрямованих на забезпечення цiнової стабiльностi шляхом використання iнструментiв грошово-кредитної полiтики";

     "платiжний баланс - сукупнiсть економiчних операцiй, якi проводяться мiж резидентами та нерезидентами за певний перiод часу. У платiжному балансi вiдображаються операцiї з товарами, послугами, первинними та вторинними доходами, операцiї, пов'язанi з фiнансовими вимогами i зобов'язаннями щодо iнших країн свiту";

     "спецiальнi права запозичення - мiжнародно визнаний резервний актив, створений МВФ на доповнення iснуючих мiжнародно визнаних резервних активiв";

     визначення термiнiв "девiзна валютна полiтика", "дисконтна валютна полiтика" та "мiжнароднi стандарти професiйної практики внутрiшнього аудиту" виключити;

     доповнити з урахуванням алфавiтного порядку термiном такого змiсту:

     "контроль за проведенням грошово-кредитної полiтики - щорiчне оцiнювання узгодженостi реалiзацiї Нацiональним банком України грошово-кредитної полiтики з досягненням у середньостроковiй перспективi iнфляцiйних цiлей, визначених Основними засадами грошово-кредитної полiтики, з урахуванням поточного i прогнозованого економiчного та фiнансового розвитку України та свiту з метою виконання Нацiональним банком України своєї основної функцiї";

     у частинi другiй слова "дiлова репутацiя" замiнити словами "банкiвська група";

     2) частини першу i п'яту статтi 4 викласти в такiй редакцiї:

     "Нацiональний банк є економiчно самостiйним органом, який здiйснює витрати за рахунок власних доходiв, а у визначених цим Законом випадках - також за рахунок коштiв Державного бюджету України";

     "Нацiональний банк для забезпечення своєї дiяльностi та виконання визначених цим Законом функцiй має право створювати пiдприємства, установи, вiдокремленi пiдроздiли (фiлiї та представництва в Українi, а також представництва Нацiонального банку за кордоном)";

     3) у статтi 7:

     пункти 5 i 7 викласти в такiй редакцiї:

     "5) органiзовує створення та методологiчно забезпечує систему грошово-кредитної та фiнансової статистики, статистики платiжного балансу, мiжнародної iнвестицiйної позицiї, зовнiшнього боргу, статистичної iнформацiї фiнансових установ, державне регулювання та нагляд за дiяльнiстю яких здiйснює Нацiональний банк";

     "7) визначає напрями розвитку сучасних електронних банкiвських технологiй, створює та забезпечує безперервне, надiйне та ефективне функцiонування, розвиток створених ним платiжних, облiкових систем, нацiональної системи електронної дистанцiйної iдентифiкацiї Нацiонального банку (системи BankID Нацiонального банку), встановлює умови взаємодiї суб'єктiв у цих системах, контролює створення платiжних iнструментiв, систем автоматизацiї банкiвської дiяльностi та засобiв захисту банкiвської iнформацiї";

     доповнити пунктами 131 i 141 такого змiсту:

     "131) забезпечує представництво iнтересiв Нацiонального банку в органах влади iноземних держав, захист прав та iнтересiв Нацiонального банку в закордонних юрисдикцiйних органах";

     "141) створює, веде iнформацiйнi системи (реєстри, бази даних) для виконання функцiй валютного регулювання та валютного нагляду, а також встановлює вимоги щодо створення, ведення, наповнення банками, небанкiвськими фiнансовими установами, операторами поштового зв'язку iнформацiйних систем (реєстрiв, баз даних) для забезпечення обмiну iнформацiєю мiж ними при здiйсненнi валютного нагляду";

     пункт 15 викласти в такiй редакцiї:

     "15) забезпечує накопичення та зберiгання золотовалютного резерву та здiйснення операцiй iз золотовалютним резервом та банкiвськими металами";

     4) у статтi 9:

     у частинi першiй:

     пункти 1 i 2 викласти в такiй редакцiї:

     "1) розробляє Основнi засади грошово-кредитної полiтики на пiдставi пропозицiй, наданих Правлiнням Нацiонального банку, схвалює та публiкує їх в офiцiйних виданнях та подає щороку, до 15 вересня, до Верховної Ради України для iнформування;

     2) здiйснює у встановленому нею порядку контроль за проведенням грошово-кредитної полiтики";

     пункт 3 виключити;

     доповнити пунктами 31 i 71 такого змiсту:

     "31) приймає у порядку, визначеному Регламентом Ради Нацiонального банку України, рiшення про iнформування Президента України або Верховної Ради України про виникнення пiдстав для звiльнення з посади призначеного вiдповiдно Президентом України або Верховною Радою України члена Ради Нацiонального банку";

     "71) затверджує за поданням Правлiння Нацiонального банку Кодекс етики працiвникiв Нацiонального банку";

     пункт 13 викласти в такiй редакцiї:

     "13) оцiнює стан виконання Правлiнням Нацiонального банку рiшень Ради Нацiонального банку з питань, якi є обов'язковими для виконання Правлiнням Нацiонального банку";

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Члени Ради Нацiонального банку несуть солiдарну вiдповiдальнiсть за прийнятi рiшення та дiяльнiсть Ради Нацiонального банку як колегiального органу";

     5) у статтi 10:

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "Членом Ради Нацiонального банку може бути особа, яка є громадянином України, постiйно проживає в Українi, має повну вищу освiту у галузi економiки, фiнансiв чи права або науковий ступiнь у галузi економiки, фiнансiв чи права та яка має не менше 10 рокiв досвiду роботи в органi законодавчої влади або на керiвних посадах в iнших органах державної влади, державних органах, що забезпечують формування та реалiзацiю державної фiнансової, економiчної чи правової полiтики, або на керiвних посадах у мiжнародних фiнансових органiзацiях, або на керiвних посадах у банку, або наукової роботи за фiнансовою, економiчною чи правовою тематикою, а також яка здатна за своїми дiловими, моральними якостями та станом здоров'я обiймати цю посаду, за умови що вiдомостi про таку особу вiдсутнi у Єдиному державному реєстрi осiб, якi вчинили корупцiйнi або пов'язанi з корупцiєю правопорушення";

     пiсля частини четвертої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Не може бути членом Ради Нацiонального банку особа:

     1) яка вiдповiдно до рiшення суду визнана недiєздатною або цивiльна дiєздатнiсть якої обмежена;

     2) яка вiдповiдно до вироку суду, що набрав законної сили, позбавлена права займатися дiяльнiстю, пов'язаною з виконанням функцiй держави, або обiймати певнi посади;

     3) яка притягалася судом до кримiнальної вiдповiдальностi за корупцiйне кримiнальне правопорушення;

     4) яка має судимiсть за вчинення кримiнального правопорушення проти власностi, у сферi господарської дiяльностi, у сферi службової дiяльностi та професiйної дiяльностi, пов'язаної з наданням публiчних послуг, незалежно вiд ступеня тяжкостi, за вчинення умисного кримiнального правопорушення, вiднесеного до злочинiв середньої тяжкостi, тяжких або особливо тяжких злочинiв (крiм корупцiйних кримiнальних правопорушень), якщо така судимiсть не погашена або не знята в установленому законом порядку;

     5) яка була власником iстотної участi у фiнансовiй установi не менше одного року протягом двох рокiв до дати, на яку уповноваженим органом (за його iнiцiативою) було прийнято рiшення про вiднесення цiєї фiнансової установи до категорiї неплатоспроможних або про вiдкликання (анулювання) лiцензiї, або про скасування державної реєстрацiї, або про лiквiдацiю такої фiнансової установи, чи до дати, на яку судом було визнано таку фiнансову установу банкрутом або прийнято рiшення про її лiквiдацiю;

     6) яка входила до складу органiв управлiння фiнансової установи (крiм перехiдного банку, створеного у процесi виведення неплатоспроможного банку з ринку) не менше шести мiсяцiв протягом року до дати, на яку уповноваженим органом (за його iнiцiативою) було прийнято рiшення про вiднесення цiєї фiнансової установи до категорiї неплатоспроможних або про вiдкликання (анулювання) лiцензiї, або про скасування державної реєстрацiї, або про лiквiдацiю такої фiнансової установи;

     7) яка входила до складу органiв управлiння фiнансової установи не менше шести мiсяцiв протягом року до дати, на яку судом було визнано таку фiнансову установу банкрутом або прийнято рiшення про її лiквiдацiю;

     8) яка входила до складу колегiальних органiв фiнансової установи (крiм перехiдного банку, створеного у процесi виведення неплатоспроможного банку з ринку), яким було делеговано право прийняття рiшень з питань видачi кредитiв, управлiння активами та пасивами фiнансової установи, або яка обiймала у фiнансовiй установi посаду головного бухгалтера, керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, головного ризик-менеджера чи посаду працiвника, вiдповiдального за проведення фiнансового монiторингу, не менше шести мiсяцiв протягом року до дати, на яку уповноваженим органом (за його iнiцiативою) було прийнято рiшення про вiднесення цiєї фiнансової установи до категорiї неплатоспроможних або про вiдкликання (анулювання) лiцензiї, або про скасування державної реєстрацiї, або про лiквiдацiю такої фiнансової установи;

     9) яка входила до складу колегiальних органiв фiнансової установи, яким було делеговано право прийняття рiшень з питань видачi кредитiв, управлiння активами та пасивами фiнансової установи, або яка обiймала у фiнансовiй установi посаду головного бухгалтера, керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, головного ризик-менеджера чи посаду працiвника, вiдповiдального за проведення фiнансового монiторингу, не менше шести мiсяцiв протягом року до дати, на яку судом було визнано таку фiнансову установу банкрутом або прийнято рiшення про її лiквiдацiю;

     10) стосовно якої фiнансовою установою на вимогу Нацiонального банку було вжито заходiв щодо припинення повноважень такої особи чи її замiни або до якої Нацiональним банком було застосовано захiд впливу у виглядi вiдсторонення вiд посади;

     11) стосовно якої вiдкрито провадження у справi про її неплатоспроможнiсть;

     12) яку було виключено з професiйного об'єднання (спiлки) правникiв (у тому числi адвокатiв), аудиторiв, бухгалтерiв за виявленi порушення або вiдомостi про яку було виключено з вiдповiдних реєстрiв чи внесено до цих реєстрiв запис про припинення права такої особи на зайняття певною дiяльнiстю за виявленi порушення;

     13) стосовно якої протягом останнiх двох рокiв здiйснювалося примусове виконання судового рiшення щодо сплати податкiв, зборiв або iнших обов'язкових платежiв, якщо загальна сума несплати дорiвнює або перевищує 100 розмiрiв мiнiмальної мiсячної заробiтної плати, встановленої законодавством на перiод, у якому здiйснювалося стягнення;

     14) яка має заборгованiсть зi сплати алiментiв на утримання дитини, сукупний розмiр якої перевищує суму вiдповiдних платежiв за дванадцять мiсяцiв з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання".

     У зв'язку з цим частини п'яту - сiмнадцяту вважати вiдповiдно частинами шостою - вiсiмнадцятою;

     у частинi шостiй слова "третьою та четвертою" замiнити словами "третьою - п'ятою";

     пiсля частини шостої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Особа, призначена на посаду члена Ради Нацiонального банку, має вiдповiдати вимогам, встановленим частинами четвертою i п'ятою цiєї статтi, протягом усього строку своїх повноважень".

     У зв'язку з цим частини сьому - вiсiмнадцяту вважати вiдповiдно частинами восьмою - дев'ятнадцятою;

     частину десяту виключити;

     у частинi одинадцятiй:

     в абзацi першому слова "у зв'язку iз закiнченням строку його повноважень або" виключити;

     пункт 2 виключити;

     пункти 3 i 7 викласти в такий редакцiї:

     "3) припинення громадянства України, встановлення факту наявностi громадянства (пiдданства) iноземної держави чи набуття громадянства (пiдданства) iноземної держави, виїзду за межi України на постiйне мiсце проживання";

     "7) виникнення обставин, що призвели до невiдповiдностi особи будь-якiй вимозi чи заборонi, встановленiй частиною четвертою або п'ятою цiєї статтi";

     частину дванадцяту викласти в такiй редакцiї:

     "У разi закiнчення строку повноважень члена Ради Нацiонального банку його повноваження припиняються у останнiй день строку, на який його було призначено. У разi смертi, визнання в установленому порядку безвiсно вiдсутньою чи оголошення в установленому порядку померлою особи, яка є членом Ради Нацiонального банку, повноваження такого члена Ради Нацiонального банку вважаються припиненими з дня його смертi, засвiдченої свiдоцтвом про смерть, або з дня набрання законної сили рiшенням суду про визнання особи безвiсно вiдсутньою чи про оголошення особи померлою";

     6) у статтi 11:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Рада Нацiонального банку дiє вiдповiдно до Регламенту Ради Нацiонального банку України, яким встановлюється порядок пiдготовки i проведення її засiдань, оформлення її рiшень";

     частину третю доповнити новим першим реченням такого змiсту:

     "Рада Нацiонального банку має право проводити позачерговi засiдання у разi необхiдностi";

     частини шосту i сьому викласти в такiй редакцiї:

     "Рiшення Ради Нацiонального банку приймаються на колегiальнiй основi простою бiльшiстю голосiв вiд загальної кiлькостi присутнiх на засiданнi членiв Ради Нацiонального банку, крiм рiшень з питань, визначених пунктами 1, 31, 7 та 18 частини першої статтi 9 цього Закону, якi приймаються квалiфiкованою бiльшiстю голосiв - не менш як двома третинами вiд загальної кiлькостi присутнiх на засiданнi членiв Ради Нацiонального банку. Кожний член Ради Нацiонального банку має один голос.

     Член Ради Нацiонального банку має право запропонувати Радi Нацiонального банку запросити на її засiдання представникiв суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, науковцiв та iнших фахiвцiв. Рада Нацiонального банку приймає рiшення про участь у її засiданнi таких осiб на початку засiдання, на яке цi особи запрошуються. На осiб, запрошених на засiдання Ради Нацiонального банку, поширюються вимоги статтi 66 цього Закону щодо збереження таємницi";

     7) у частинi третiй статтi 12:

     абзац четвертий викласти в такiй редакцiї:

     "вiдповiдно до прийнятого Радою Нацiонального банку рiшення iнформує Президента України або Верховну Раду України про виникнення пiдстав для звiльнення з посади призначеного вiдповiдно Президентом України або Верховною Радою України члена Ради Нацiонального банку";

     абзац п'ятий виключити;

     8) у статтi 13:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Матерiали засiдань Ради Нацiонального банку оформлюються у виглядi протоколiв та рiшень, вiзуються всiма присутнiми на засiданнi членами Ради Нацiонального банку i пiдписуються головуючим на її засiданнi. Порядок вiзування протоколiв та рiшень Ради Нацiонального банку визначається Регламентом Ради Нацiонального банку України";

     у частинi другiй цифру "3" виключити;

     частину третю виключити;

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "Рада Нацiонального банку не має права втручатися в дiяльнiсть Правлiння Нацiонального банку при виконаннi ним функцiй i повноважень, визначених законом, а також у дiяльнiсть Голови Нацiонального банку та заступникiв Голови Нацiонального банку при виконаннi ними своїх обов'язкiв та повноважень";

     частину шосту викласти в такiй редакцiї:

     "Оприлюдненню пiдлягають виключно рiшення Ради Нацiонального банку, опублiкування яких є обов'язковим вiдповiдно до статтi 9 цього Закону";

     9) текст статтi 14 викласти в такiй редакцiї:

     "Правлiння Нацiонального банку згiдно з Основними засадами грошово-кредитної полiтики через вiдповiднi iнструменти забезпечує реалiзацiю грошово-кредитної полiтики, органiзує виконання iнших функцiй вiдповiдно до статей 6 i 7 цього Закону та здiйснює управлiння дiяльнiстю Нацiонального банку";

     10) у частинi першiй статтi 15:

     абзаци третiй, сьомий i чотирнадцятий пункту 1 викласти в такiй редакцiї:

     "щодо iнструментiв грошово-кредитної полiтики для реалiзацiї Основних засад грошово-кредитної полiтики";

     "щодо визначення та здiйснення валютно-курсової полiтики, валютного регулювання та управлiння золотовалютним резервом";

     "щодо мiнiмального розмiру золотовалютного резерву";

     доповнити пунктами 81 i 91 такого змiсту:

     "81) розробляє та подає на затвердження Радi Нацiонального банку Кодекс етики працiвникiв Нацiонального банку";

     "91) визначає комунiкацiйну полiтику Нацiонального банку";

     11) у статтi 17:

     у частинi першiй слово "та" виключити;

     частину шосту викласти в такiй редакцiї:

     "Правлiння Нацiонального банку має право утворити Комiтет з питань нагляду та регулювання дiяльностi ринкiв небанкiвських фiнансових послуг та делегувати йому повноваження щодо здiйснення державного регулювання та нагляду, валютного нагляду на цих ринках, застосування до учасникiв ринкiв небанкiвських фiнансових послуг та колекторських компанiй заходiв впливу, визначених законом";

     12) у статтi 18:

     частини третю i четверту викласти в такiй редакцiї:

     "Головою Нацiонального банку може бути особа, яка є громадянином України, постiйно проживає в Українi, має повну вищу освiту у галузi економiки чи фiнансiв або науковий ступiнь у галузi економiки чи фiнансiв та яка має не менше 10 рокiв досвiду роботи в органi законодавчої влади або на керiвних посадах в iнших органах державної влади та державних органах, що забезпечують формування та реалiзацiю державної фiнансової, економiчної чи правової полiтики, або на керiвних посадах у мiжнародних фiнансових органiзацiях, або на керiвних посадах у банку, або наукової роботи за фiнансовою, економiчною чи правовою тематикою, а також яка здатна за своїми дiловими, моральними якостями та станом здоров'я обiймати цю посаду, за умови що вiдомостi про таку особу вiдсутнi у Єдиному державному реєстрi осiб, якi вчинили корупцiйнi або пов'язанi з корупцiєю правопорушення.

     Особа не може бути Головою Нацiонального банку, якщо вона має представницький мандат або обiймає чи обiймала посаду керiвника органу державної влади, iншого державного органу, Голови чи члена Ради Нацiонального банку (крiм Голови Нацiонального банку), якщо не минув один рiк з дня її звiльнення з такої посади, або є державним службовцем, або є керiвником полiтичної партiї чи членом керiвного органу полiтичної партiї, або є працiвником юридичної особи, у тому числi її керiвником, чи входить до складу керiвного органу юридичної особи (крiм Нацiонального банку та iнших юридичних осiб, у керiвних органах яких законом передбачена участь представникiв Нацiонального банку або акцiї (частки, паї) яких належать Нацiональному банку), або є прямим чи опосередкованим власником акцiй (часток, паїв) юридичної особи, державне регулювання та нагляд за дiяльнiстю якої здiйснює Нацiональний банк. На час перебування на посадi Голова Нацiонального банку зупиняє членство в полiтичнiй партiї";

     пiсля частини четвертої доповнити двома новими частинами такого змiсту:

     "Не може бути призначена на посаду Голови Нацiонального банку особа, яка не вiдповiдає вимогам, встановленим частиною п'ятою статтi 10 цього Закону.

     Особа, призначена на посаду Голови Нацiонального банку, має вiдповiдати вимогам, встановленим частиною четвертою цiєї статтi та частиною п'ятою статтi 10 цього Закону, протягом усього строку своїх повноважень".

     У зв'язку з цим частини п'яту - одинадцяту вважати вiдповiдно частинами сьомою - тринадцятою;

     частину сьому викласти в такiй редакцiї:

     "Для призначення Головою Нацiонального банку кандидат на цю посаду подає вiдомостi, що пiдтверджують вiдповiднiсть його кандидатури вимогам, встановленим частинами третьою i четвертою цiєї статтi, частиною п'ятою статтi 10 цього Закону";

     у частинi десятiй:

     пункти 3 i 4 виключити;

     пункт 5 викласти в такiй редакцiї:

     "5) припинення громадянства України, встановлення факту наявностi громадянства (пiдданства) iноземної держави чи набуття громадянства (пiдданства) iноземної держави, виїзду за межi України на постiйне мiсце проживання";

     пункти 6 i 8 виключити;

     пункт 10 викласти в такiй редакцiї:

     "10) виникнення обставин, що призвели до невiдповiдностi особи будь-якiй вимозi чи заборонi, встановленiй частиною четвертою цiєї статтi або частиною п'ятою статтi 10 цього Закону";

     частину одинадцяту викласти в такiй редакцiї:

     "Голова Нацiонального банку, строк повноважень якого закiнчився, перебуває на посадi та продовжує виконувати свої обов'язки до вступу на посаду новопризначеного Голови Нацiонального банку";

     пiсля частини одинадцятої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "У разi смертi, визнання в установленому порядку безвiсно вiдсутньою чи оголошення в установленому порядку померлою особи, яка є Головою Нацiонального банку, повноваження такої особи вважаються припиненими з дня її смертi, засвiдченої свiдоцтвом про смерть, або з дня набрання законної сили рiшенням суду про визнання особи безвiсно вiдсутньою чи про оголошення особи померлою".

     У зв'язку з цим частини дванадцяту i тринадцяту вважати вiдповiдно частинами тринадцятою i чотирнадцятою;

     у частинах тринадцятiй та чотирнадцятiй слова "частини восьмої" замiнити словами "частини десятої";

     13) пункт 4 статтi 19 викласти в такiй редакцiї:

     "4) пiдписує протоколи, постанови, рiшення, прийнятi Правлiнням Нацiонального банку, накази та розпорядження, а також правочини, що вчиняються Нацiональним банком";

     14) у статтi 20:

     частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "Особа не може бути заступником Голови Нацiонального банку, якщо вона має представницький мандат або обiймає чи обiймала посаду керiвника органу державної влади, iншого державного органу, Голови чи члена Ради Нацiонального банку (крiм Голови Нацiонального банку), якщо не минув один рiк з дня її звiльнення з такої посади, або є державним службовцем, або є керiвником полiтичної партiї чи членом керiвного органу полiтичної партiї, або є працiвником юридичної особи, у тому числi її керiвником, чи входить до складу керiвного органу юридичної особи (крiм Нацiонального банку та iнших юридичних осiб, у керiвних органах яких законом передбачена участь представникiв Нацiонального банку або акцiї (частки, паї) яких належать Нацiональному банку), або є прямим чи опосередкованим власником акцiй (часток, паїв) юридичної особи, державне регулювання та нагляд за дiяльнiстю якої здiйснює Нацiональний банк. На час перебування на посадi заступник Голови Нацiонального банку зупиняє членство в полiтичнiй партiї";

     пiсля частини п'ятої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Не може бути призначена на посаду заступника Голови Нацiонального банку особа, яка не вiдповiдає вимогам, встановленим частиною п'ятою статтi 10 цього Закону".

     У зв'язку з цим частини шосту - десяту вважати вiдповiдно частинами сьомою - одинадцятою;

     частину сьому викласти в такiй редакцiї:

     "Для призначення заступником Голови Нацiонального банку кандидат на цю посаду подає вiдомостi, що пiдтверджують вiдповiднiсть його кандидатури вимогам, встановленим частинами четвертою i п'ятою цiєї статтi, частиною п'ятою статтi 10 цього Закону";

     пiсля частини сьомої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Особа, призначена на посаду заступника Голови Нацiонального банку, має вiдповiдати вимогам, встановленим частиною п'ятою цiєї статтi та частиною п'ятою статтi 10 цього Закону, протягом усього строку своїх повноважень".

     У зв'язку з цим частини восьму - одинадцяту вважати вiдповiдно частинами дев'ятою - дванадцятою;

     частину дев'яту доповнити словами i цифрами "а також частиною п'ятою статтi 10 цього Закону";

     у частинi десятiй:

     пункти 3, 4, 5 i 7 виключити;

     пункт 9 викласти в такiй редакцiї:

     "9) виникнення обставин, що призвели до невiдповiдностi особи будь-якiй вимозi чи заборонi, встановленiй частиною п'ятою цiєї статтi, частиною п'ятою статтi 10 цього Закону";

     доповнити пунктом 10 такого змiсту:

     "10) припинення громадянства України, встановлення факту наявностi громадянства (пiдданства) iноземної держави чи набуття громадянства (пiдданства) iноземної держави, виїзду за межi України на постiйне мiсце проживання";

     у частинi одинадцятiй слово "восьмої" замiнити словом "десятої";

     частину дванадцяту викласти в такiй редакцiї:

     "Заступник Голови Нацiонального банку, строк повноважень якого закiнчився, перебуває на посадi та продовжує виконувати свої обов'язки до вступу на посаду новопризначеного заступника Голови";

     доповнити частиною тринадцятою такого змiсту:

     "У разi смертi, визнання в установленому порядку безвiсно вiдсутньою чи оголошення в установленому порядку померлою особи, яка є заступником Голови Нацiонального банку, повноваження такого заступника Голови Нацiонального банку вважаються припиненими з дня його смертi, засвiдченої свiдоцтвом про смерть, або з дня набрання законної сили рiшенням суду про визнання особи безвiсно вiдсутньою чи про оголошення особи померлою";

     15) у статтi 25:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 25. Iнструменти грошово-кредитної полiтики";

     у частинi першiй:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "Нацiональний банк проводить грошово-кредитну полiтику шляхом застосування таких iнструментiв";

     пункти 2 i 4 викласти в такiй редакцiї:

     "2) процентна полiтика";

     "4) валютнi iнтервенцiї (купiвля-продаж валютних цiнностей на валютних ринках)";

     у пунктi 8 слово "змiну" замiнити словом "змiна";

     у пунктi 9 слово "емiсiю" замiнити словом "емiсiя";

     доповнити пунктом 10 такого змiсту:

     "10) операцiї з деривативними фiнансовими iнструментами";

     16) статтю 27 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Нацiональний банк має право нараховувати вiдсотки на кошти, розмiщенi на рахунках банкiв, вiдкритих у Нацiональному банку. Таке нарахування здiйснюється Нацiональним банком iз застосуванням визначених ним процентних ставок";

     17) статтю 28 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 28. Управлiння золотовалютним резервом

     Нацiональний банк забезпечує управлiння золотовалютним резервом, здiйснюючи його розмiщення у мiжнародно визнанi резервнi активи за дiючими на ринку ставками, у тому числi вiд'ємними";

     18) статтю 29 доповнити словами "у тому числi на умовах зворотного продажу або купiвлi (угоди репо)";

     19) статтю 33 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "Нацiональний банк у визначеному ним порядку має право проводити перевiрки банкiв та iнших юридичних осiб, якi отримали лiцензiю на надання банкам послуг з iнкасацiї, щодо дотримання ними вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку з питань порядку ведення касових операцiй, iнкасацiї коштiв та перевезення валютних цiнностей, органiзацiї охорони примiщень";

     20) статтю 36 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 36. Курс гривнi

     Нацiональний банк розраховує та оприлюднює офiцiйний курс гривнi до iноземних валют, облiкову цiну банкiвських металiв";

     21) у частинi першiй статтi 42:

     пункт 8 викласти в такiй редакцiї:

     "8) розмiщує золотовалютний резерв самостiйно або через уповноваженi ним юридичнi особи, що надають фiнансовi послуги на мiжнародних ринках";

     доповнити пунктом 221 такого змiсту:

     "221) проводить операцiї з деривативними фiнансовими iнструментами, операцiї репо";

     22) статтю 46 виключити;

     23) абзац перший частини першої статтi 47 викласти в такiй редакцiї:

     "Золотовалютний резерв може включати такi мiжнародно визнанi резервнi активи";

     24) у статтi 48:

     у частинi першiй:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "Поповнення золотовалютного резерву проводиться Нацiональним банком шляхом";

     пункт 2 викласти в такiй редакцiї:

     "2) отримання доходiв в iноземнiй валютi та монетарному золотi";

     доповнити пунктом 4 такого змiсту:

     "4) отримання монетарного золота вiд операцiй з банкiвськими та дорогоцiнними металами";

     у частинi другiй:

     пункт 2 викласти в такiй редакцiї:

     "2) витрати по операцiях iз забезпечення дiяльностi Нацiонального банку в межах сум, передбачених кошторисом адмiнiстративних витрат Нацiонального банку, та витрати, пов'язанi з виробничою дiяльнiстю Банкнотно-монетного двору";

     доповнити пунктом 21 такого змiсту:

     "21) витрати по операцiях iз золотовалютним резервом та iз забезпечення виконання Нацiональним банком його функцiй";

     пункт 3 викласти в такiй редакцiї:

     "3) повернення валютних коштiв мiжнародним фiнансовим органiзацiям, центральним банкам iноземних держав та iншим кредиторам, включаючи вiдсотки за користування такими коштами та iншi обов'язковi нарахування";

     доповнити пунктом 5 такого змiсту:

     "5) забезпечення виконання зобов'язань за власними операцiями Нацiонального банку, у тому числi з деривативними фiнансовими iнструментами, операцiями репо з мiжнародно визнаними резервними активами";

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "Не допускається використання золотовалютного резерву для:

     1) надання кредитiв, гарантiй та iнших зобов'язань резидентам;

     2) надання гарантiй нерезидентам, крiм використання їх для забезпечення виконання зобов'язань за власними операцiями Нацiонального банку;

     3) забезпечення виконання зобов'язань за операцiями третiх осiб";

     25) у статтi 51:

     пункт 5 частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "5) подання Президенту України та Верховнiй Радi України щорiчного звiту про проведення грошово-кредитної полiтики за попереднiй рiк";

     абзац перший частини третьої викласти в такiй редакцiї:

     "Нацiональний банк України щокварталу надає Президенту України та Комiтету Верховної Ради України, до предмета вiдання якого належать питання банкiвської дiяльностi, iнформацiю про безготiвкову емiсiю у вiдповiдному перiодi, а саме про";

     частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "Нацiональний банк щороку, до 1 березня, надає Президенту України та Верховнiй Радi України iнформацiю, передбачену частиною третьою статтi 52 цього Закону";

     26) у статтi 52:

     частини першу i другу викласти в такiй редакцiї:

     "Нацiональний банк та Кабiнет Мiнiстрiв України можуть проводити взаємнi консультацiї з питань грошово-кредитної полiтики та державної економiчної полiтики, зокрема щодо прогнозу основних макроекономiчних показникiв, включаючи монетарнi показники i показники валютно-курсової полiтики.

     Нацiональний банк на запит Кабiнету Мiнiстрiв України надає iнформацiю:

     1) щодо монетарних процесiв та грошово-кредитного ринку;

     2) передбачену частиною третьою статтi 51 цього Закону";

     пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Нацiональний банк щороку, до 1 березня, надає Кабiнету Мiнiстрiв України iнформацiю, необхiдну для складання Бюджетної декларацiї, про орiєнтовний прогноз частини прибутку до розподiлу, яка пiдлягатиме перерахуванню до державного бюджету. Iнформацiя, передбачена цiєю частиною, надається Нацiональним банком виключно в порядку iнформування".

     У зв'язку з цим частини третю - сьому вважати вiдповiдно частинами четвертою - восьмою;

     частину п'яту виключити;

     27) у частинi першiй статтi 54 слово "витрат" виключити;

     28) у статтi 641:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 641. Правовий захист та гарантiї";

     частину першу виключити;

     29) у статтi 65:

     друге речення частини першої викласти в такiй редакцiї: "Члени Правлiння Нацiонального банку та iншi службовцi Нацiонального банку, члени Ради Нацiонального банку зобов'язанi дотримуватися обмежень пiсля припинення своєї дiяльностi, а також вживати заходiв щодо запобiгання та врегулювання конфлiкту iнтересiв, передбачених Законом України "Про запобiгання корупцiї";

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Службовцям Нацiонального банку, членам їхнiх сiмей, а також членам сiмей членiв Правлiння Нацiонального банку та членiв Ради Нацiонального банку забороняється бути прямим чи опосередкованим власником акцiй (часток, паїв) юридичної особи, державне регулювання та нагляд за дiяльнiстю якої здiйснює Нацiональний банк, крiм випадкiв, передбачених законодавством";

     30) доповнити статтею 651 такого змiсту:

     "Стаття 651. Обов'язки щодо захисту iнтересiв Нацiонального банку

     Члени Правлiння Нацiонального банку та iншi працiвники Нацiонального банку, члени Ради Нацiонального банку при виконаннi своїх обов'язкiв, визначених законом, з метою захисту iнтересiв Нацiонального банку зобов'язанi:

     1) дiяти на користь Нацiонального банку та ставити iнтереси Нацiонального банку вище приватних iнтересiв;

     2) не використовувати службове становище у власних приватних iнтересах;

     3) дотримуватися комунiкацiйної полiтики Нацiонального банку;

     4) уникати будь-яких ситуацiй, внаслiдок яких може виникнути конфлiкт iнтересiв;

     5) дотримуватися iнших обов'язкiв, вимог та обмежень, визначених Кодексом етики працiвникiв Нацiонального банку";

     31) назву роздiлу XII викласти в такiй редакцiї:

"Роздiл XII
ОРГАНIЗАЦIЯ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ТА ФIНАНСОВОЇ СТАТИСТИКИ, СТАТИСТИКИ ПЛАТIЖНОГО БАЛАНСУ, МIЖНАРОДНОЇ IНВЕСТИЦIЙНОЇ ПОЗИЦIЇ, ЗОВНIШНЬОГО БОРГУ, СТАТИСТИЧНОЇ IНФОРМАЦIЇ ФIНАНСОВИХ УСТАНОВ";

     32) частину першу статтi 67 викласти в такiй редакцiї:

     "Нацiональний банк з метою виконання регулятивних та наглядових функцiй визначає показники звiтностi, порядок їх формування та строки подання звiтностi до Нацiонального банку, якi є обов'язковими до виконання усiма суб'єктами господарювання, у тому числi:

     1) для банкiв, розташованих на територiї України (резидентiв i нерезидентiв), вiдповiдальних осiб банкiвських груп, учасникiв банкiвських груп, iнших фiнансових установ та юридичних осiб, якi не є фiнансовими установами, але мають право надавати окремi фiнансовi послуги, державне регулювання та нагляд за дiяльнiстю яких здiйснює Нацiональний банк, - для складання грошово-кредитної та фiнансової статистики, статистики платiжного балансу, мiжнародної iнвестицiйної позицiї, зовнiшнього боргу, статистичної iнформацiї фiнансових установ;

     2) для усiх суб'єктiв господарської дiяльностi (резидентiв i нерезидентiв) - для складання статистики платiжного балансу, мiжнародної iнвестицiйної позицiї, зовнiшнього боргу та здiйснення валютного нагляду";

     33) у статтi 68:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "З метою забезпечення гласностi з питань дiяльностi банкiв та учасникiв ринку небанкiвських фiнансових послуг, державне регулювання та нагляд за дiяльнiстю яких здiйснює Нацiональний банк, статистики платiжного балансу, мiжнародної iнвестицiйної позицiї, зовнiшнього боргу Нацiональний банк:

     1) публiкує на сторiнках офiцiйного Iнтернет-представництва Нацiонального банку:

     до 30 квiтня наступного за звiтним року - рiчну фiнансову звiтнiсть Нацiонального банку та рiчний звiт про управлiння Нацiонального банку, затвердженi Радою Нацiонального банку;

     до 30 числа другого мiсяця, наступного за звiтним перiодом, - фiнансову звiтнiсть Нацiонального банку за результатами першого кварталу, першого пiврiччя, дев'яти мiсяцiв;

     2) публiкує на сторiнках офiцiйного Iнтернет-представництва Нацiонального банку iнформацiю з питань грошово-кредитної та фiнансової статистики, статистики платiжного балансу, мiжнародної iнвестицiйної позицiї, зовнiшнього боргу, дiяльностi банкiв, банкiвських груп та пiдгруп банкiвських груп, учасникiв ринку небанкiвських фiнансових послуг, державне регулювання та нагляд за дiяльнiстю яких здiйснює Нацiональний банк, яка не належить до державної, банкiвської таємницi або iншої iнформацiї з обмеженим доступом;

     3) надає для опублiкування iнформацiю з питань грошово-кредитної та фiнансової статистики, статистики платiжного балансу, мiжнародної iнвестицiйної позицiї, зовнiшнього боргу вiдповiдно до мiжнародних договорiв;

     4) забезпечує щомiсячне iнформування громадськостi про рiшення Правлiння Нацiонального банку щодо процентних ставок та умов проведення трансакцiй з банками, про факти, якi є важливими для осiб, що функцiонують на фiнансовому ринку, а також про здiйснювану ним полiтику рефiнансування, валютну полiтику, у тому числi публiкує iнформацiю про:

     наданi банкам кредити (на строк бiльше 30 календарних днiв);

     здiйснення валютних iнтервенцiй з обов'язковим зазначенням виду операцiї (купiвля/продаж iноземної валюти), обсягу операцiї, виду валюти та курсу валютної iнтервенцiї";

     частину третю виключити;

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "Власником зведеної iнформацiї з питань дiяльностi банкiв, банкiвських груп та пiдгруп банкiвських груп, небанкiвських фiнансових установ та iнших осiб, якi не є фiнансовими установами, але мають право надавати окремi фiнансовi послуги, державне регулювання та нагляд за дiяльнiстю яких здiйснює Нацiональний банк, є Нацiональний банк, який встановлює режим доступу до неї вiдповiдно до законодавства. Використання цiєї офiцiйної iнформацiї iншими органами для широкого публiкування можливе лише з дозволу Нацiонального банку або з посиланням на джерело її офiцiйного опублiкування";

     34) у частинi дев'ятiй статтi 69 слово "восьмiй" замiнити словом "десятiй";

     35) пункт 3 частини другої статтi 71 викласти в такiй редакцiї:

     "3) створення пiдприємств, установ для забезпечення дiяльностi Нацiонального банку та виконання ним визначених цим Законом функцiй";

     36) роздiл XV "Прикiнцевi положення" доповнити пунктом 7 такого змiсту:

     "7. Вимоги, визначенi пунктами 6 та 8 частини п'ятої статтi 10 цього Закону, не застосовуються до осiб, якi входили до складу органiв управлiння або колегiальних органiв санацiйного банку, створеного Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть".

     2. Статтю 26 Закону України "Про запобiгання корупцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 49, ст. 2056) доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. Обмеження, встановленi цiєю статтею, поширюються на членiв Ради Нацiонального банку України".

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Вимоги, визначенi абзацами п'ятим - дев'ятнадцятим пiдпункту 5 пункту 1 роздiлу I цього Закону, не застосовуються до Голови Нацiонального банку України, заступникiв Голови Нацiонального банку України та членiв Ради Нацiонального банку України, призначених на посади до дня набрання чинностi цим Законом, крiм як у разi настання/виникнення фактiв, обставин, подiй, визначених в абзацах п'ятому - дев'ятнадцятому пiдпункту 5 пункту 1 роздiлу I цього Закону, пiсля набрання чинностi цим Законом.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, необхiдних для реалiзацiї цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     4. Рекомендувати Нацiональному банку України:

     забезпечити прийняття актiв, необхiдних для реалiзацiї цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
19 жовтня 2021 року
N 1811-IX

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.