ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо покращення iнвестицiйного клiмату в Українi

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     1. Пункт 1.1 статтi 1 викласти в такiй редакцiї:

     "1.1. Податковий кодекс України регулює вiдносини, що виникають у сферi справляння податкiв i зборiв, зокрема визначає вичерпний перелiк податкiв та зборiв, що справляються в Українi, та порядок їх адмiнiстрування, платникiв податкiв та зборiв, їх права та обов'язки, компетенцiю контролюючих органiв, повноваження i обов'язки їх посадових осiб пiд час адмiнiстрування податкiв, а також вiдповiдальнiсть за порушення податкового законодавства.

     Цим Кодексом визначаються функцiї та правовi основи дiяльностi контролюючих органiв, визначених пунктом 41.1 статтi 41 цього Кодексу, та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику".

     2. У пiдпунктi 12.3.6 пункту 12.3 статтi 12, пiдпунктi 14.1.194 пункту 14.1 статтi 14, пiдпунктi 191.1.33 пункту 191.1 статтi 191, абзацi третьому пiдпункту 39.5.1.1, пiдпунктах 39.5.2.2, 39.5.5.10 пункту 39.5 статтi 39, пунктi 46.4 статтi 46, пунктi 56.20 статтi 56, абзацi другому пiдпункту 57.11.3 пункту 57.11, пунктi 58.1 статтi 58, пунктах 63.6, 63.9, 63.10 статтi 63, абзацi другому пункту 64.1, абзацi четвертому пункту 64.5 та абзацi першому пункту 64.7 статтi 64, пунктi 66.2 та першому реченнi пункту 66.4 статтi 66, абзацi другому пункту 67.3 статтi 67, пунктi 69.5 статтi 69, абзацi п'ятому пункту 70.5, пунктi 70.7 та абзацах третьому i четвертому пункту 70.9 статтi 70, останньому реченнi абзацу сьомого пiдпункту 75.1.2 пункту 75.1 статтi 75, абзацi третьому пункту 77.2 статтi 77, абзацах третьому i четвертому пункту 85.2 статтi 85, абзацi другому пункту 87.6 статтi 87, абзацi четвертому пункту 89.3, пунктах 91.2 та абзацi першому пункту 91.4 статтi 91, пунктi 93.3 статтi 93, абзацi третьому пункту 95.3 статтi 95, пунктi 97.6 статтi 97, пунктi 99.7 статтi 99, пунктi 100.13 статтi 100, пунктi 101.5 статтi 101, пунктi 102.8 статтi 102, пунктi 103.9 статтi 103, пунктi 133.3 статтi 133, абзацi четвертому пiдпункту 141.4.3 пункту 141.4 статтi 141, абзацi третьому пiдпункту 169.2.4 пункту 169.2 статтi 169, абзацi першому пiдпункту 170.1.6 пункту 170.1, абзацi першому пiдпункту 170.9.2 пункту 170.9 статтi 170, пунктi 176.1 статтi 176, пунктах 179.3, 179.9, 179.12 статтi 179, пунктi 183.11, пiдпунктi 183.13.2 пункту 183.13, пунктах 183.14 та 183.15 статтi 183, пунктi 192.3 статтi 192, абзацi першому пiдпункту 196.1.5 пункту 196.1 статтi 196, пунктах 200.8 i 200.9 статтi 200, пунктах 201.2 та 201.7 статтi 201, пунктi 220.5 статтi 220, пунктi 226.12 статтi 226, пунктi 228.8 статтi 228, пiдпунктi 229.1.14 пункту 229.1 статтi 229, пунктi 230.8 статтi 230, пiдпунктi 258.2.6 пункту 258.2 статтi 258, абзацi третьому пiдпункту 266.7.2 пункту 266.7 статтi 266, пiдпунктах 296.1.1 i 296.1.2 пункту 296.1 статтi 296, абзацi п'ятому пiдпункту 298.1.4 пункту 298.1, пунктi 298.7, абзацi четвертому пiдпункту 298.8.1 пункту 298.8 статтi 298, абзацi другому пункту 299.9 статтi 299, пунктi 335.2 статтi 335, пунктi 337.4 статтi 337, пунктах 342.1 i 342.7 статтi 342, пунктi 343.4 статтi 343, абзацах другому i третьому пункту 9 пiдроздiлу 3 роздiлу XX "Перехiднi положення" слова "податкову i митну", "податкову та митну" замiнити словом "фiнансову".

     3. В абзацi другому пункту 55.2 статтi 55, абзацi третьому пункту 56.3, пунктi 56.10 та пiдпунктi 56.17.3 пункту 56.17 статтi 56, абзацi другому пункту 63.3 та абзацi першому пункту 63.13 статтi 63, абзацi першому пункту 70.1 та пунктi 70.8 статтi 70, другому реченнi абзацу сьомого пiдпункту 75.1.2 пункту 75.1 статтi 75, абзацi другому пункту 103.6 статтi 103, пунктi 166.5 статтi 166, пунктi 183.12 та абзацi першому пункту 183.13 статтi 183, абзацi восьмому пункту 201.10 статтi 201, пунктах 220.8 i 220.9 статтi 220, пунктi 227.2 статтi 227, абзацi восьмому пункту 252.8 статтi 252, абзацi третьому пiдпункту 258.2.2 пункту 258.2 статтi 258, пунктi 289.3 статтi 289, пунктi 299.2 та абзацi першому пункту 299.13 статтi 299, останньому абзацi пункту 5 пiдроздiлу 5 та другому реченнi пункту 22 пiдроздiлу 10 роздiлу XX "Перехiднi положення" слова "забезпечує формування та" виключити.

     4. У пунктi 14.1 статтi 14:

     1) пiдпункти "г" та "ґ" пiдпункту 14.1.11 викласти в такiй редакцiї:

     "г) заборгованiсть фiзичних осiб, прощена кредитором, за винятком заборгованостi осiб, пов'язаних з таким кредитором, та осiб, якi перебувають з таким кредитором у трудових вiдносинах, та осiб, якi перебували з таким кредитором у трудових вiдносинах, i перiод мiж датою припинення трудових вiдносин таких осiб та датою прощення їх заборгованостi не перевищує три роки;

     ґ) прострочена понад 180 днiв заборгованiсть особи, розмiр сукупних вимог кредитора за якою не перевищує мiнiмально встановленого законодавством розмiру безспiрних вимог кредитора для порушення провадження у справi про банкрутство, а для фiзичних осiб - заборгованiсть, що не перевищує 25 вiдсоткiв мiнiмальної заробiтної плати (у розрахунку на рiк), встановленої на 1 сiчня звiтного податкового року (у разi вiдсутностi законодавчо затвердженої процедури банкрутства фiзичних осiб)";

     2) у пiдпунктi 14.1.18 слова i цифру "у тому числi автоматичне бюджетне вiдшкодування у порядку та за критерiями, визначеними у роздiлi V цього Кодексу" виключити;

     3) пiдпункт 14.1.24 викласти в такiй редакцiї:

     "14.1.24. великий платник податкiв - юридична особа або постiйне представництво нерезидента на територiї України, у якої обсяг доходу вiд усiх видiв дiяльностi за останнi чотири послiдовнi податковi (звiтнi) квартали перевищує 1 мiльярд гривень або загальна сума платежiв, сплачених до Державного бюджету України, контроль за справлянням яких покладено на контролюючi органи, за такий самий перiод перевищує двадцять мiльйонiв гривень";

     4) у пiдпунктi 14.1.30 слова "та Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" виключити;

     5) у пiдпунктах 14.1.37, 14.1.112, 14.1.128, 14.1.150 слово "гiрничодобувний" у всiх вiдмiнках замiнити словом "гiрничий" у вiдповiдному вiдмiнку;

     6) доповнити пiдпунктом 14.1.441 такого змiсту:

     "14.1.441. державнi цiннi папери - облiгацiї внутрiшнiх i зовнiшнiх державних позик та казначейськi зобов'язання України, емiтованi центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну фiнансову полiтику";

     7) у пiдпунктi 14.1.45:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "14.1.45. дериватив - стандартний документ, що засвiдчує право та/або зобов'язання придбати чи продати у майбутньому цiннi папери, матерiальнi або нематерiальнi активи, а також кошти на визначених ним умовах. Порядок випуску та обiгу деривативiв установлюється законодавством. Стандартна (типова) форма деривативiв затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     у пiдпунктi 14.1.45.3 слова "цивiльно-правовий договiр" замiнити словами "стандартизований цивiльно-правовий договiр";

     8) у пiдпунктi 14.1.49:

     слова "юридичною особою - емiтентом" замiнити словами "юридичною особою, у тому числi емiтентом";

     доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Для цiлей оподаткування до дивiдендiв прирiвнюється також платiж у грошовiй формi, що здiйснюється юридичною особою на користь її засновника та/або учасника (учасникiв) у зв'язку з розподiлом чистого прибутку (його частини)";

     9) включити пiдпункт 14.1.56 такого змiсту:

     "14.1.56. електронна адреса - адреса електронної пошти платника податкiв, що складається з iдентифiкатора, позначки "@" та доменного iменi, що використовується платником податкiв для листування з державними, у тому числi контролюючими, органами та повiдомляється шляхом внесення адреси електронної пошти до облiкових даних платника податкiв, зокрема в електронному кабiнетi";

     10) доповнити пiдпунктами 14.1.561 i 14.1.562 такого змiсту:

     "14.1.561. електронна iдентифiкацiя - процедура використання iдентифiкацiйних даних особи в електроннiй формi, якi однозначно визначають фiзичну особу, юридичну особу або представника фiзичної чи юридичної особи. Дозволенi для використання технологiї для iдентифiкацiї платникiв податкiв в електронному кабiнетi платника податкiв визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику;

     14.1.562. електронний кабiнет - електронна система взаємовiдносин мiж платниками податкiв та державними, у тому числi контролюючими, органами з питань реалiзацiї їхнiх прав та обов'язкiв, передбачених цим Кодексом, що складається з:

     апаратно-програмного комплексу;

     портального рiшення для користувачiв - платникiв податкiв, робота в якому здiйснюється он-лайн (через Iнтернет у режимi реального часу) та не вимагає обов'язкового використання спецiалiзованого клiєнтського застосування;

     портального рiшення для користувачiв - державних, у тому числi контролюючих, органiв;

     програмного iнтерфейсу (API), що дає змогу реалiзувати повноту функцiоналу електронного кабiнету;

     iнших засобiв iнформацiйних, телекомунiкацiйних, iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем.

     Порядок функцiонування електронного кабiнету визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику";

     11) пiдпункт 14.1.60 викласти в такiй редакцiї:

     "14.1.60. єдиний реєстр податкових накладних - реєстр вiдомостей щодо податкових накладних та розрахункiв коригування, який ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, в електронному виглядi згiдно з наданими платниками податку на додану вартiсть електронними документами";

     12) доповнити пiдпунктом 14.1.811 такого змiсту:

     "14.1.811. iнвестицiйний прибуток для цiлей роздiлу IV цього Кодексу - дохiд у виглядi позитивної рiзницi мiж доходом, отриманим платником податку вiд проведення операцiй з цiнними паперами з урахуванням курсової рiзницi, деривативами та корпоративними правами, випущеними в iнших, нiж цiннi папери, формах, та витратами на придбання таких iнвестицiйних активiв";

     13) у пiдпунктi 14.1.90 слово "фондi" замiнити словом "капiталi";

     14) доповнити пiдпунктом 14.1.961 такого змiсту:

     "14.1.961. курсова рiзниця для цiлей роздiлу IV цього Кодексу - позитивна рiзниця мiж офiцiйним обмiнним курсом iноземної валюти до гривнi, установленим Нацiональним банком України на день придбання та на день продажу (погашення, iншого вiдчуження) цiнного паперу, у разi якщо такий цiнний папiр номiнований в iноземнiй валютi";

     15) включити пiдпункти 14.1.110 i 14.1.111 такого змiсту:

     "14.1.110. методолог електронного кабiнету - центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику;

     14.1.111. методологiчна помилка електронного кабiнету - невiдповiднiсть методологiї та/або алгоритмiв роботи електронного кабiнету положенням податкового законодавства, яка призводить до помилки, в тому числi в розрахунку об'єкта оподаткування, суми податку, суми надмiрної сплати податку, суми пенi, штрафних санкцiй, показникiв формули обрахунку, якi використовуються в електронних системах адмiнiстрування, iнших показникiв, що впливають на права та обов'язки платникiв податкiв";

     16) пiдпункт 14.1.120 виключити;

     17) доповнити пiдпунктами 14.1.1221, 14.1.1371 i 14.1.1441 такого змiсту:

     "14.1.1221. нерезиденти, що мають офшорний статус, - нерезиденти, розташованi на територiї офшорних зон, крiм нерезидентiв, якi надали платнику податку виписку з правоустановчих документiв, легалiзовану у встановленому законодавством порядку, що свiдчить про звичайний (неофшорний) статус такого нерезидента";

     "14.1.1371. уповноважена особа контролюючого органу - посадова (службова) особа контролюючого органу, уповноважена керiвником такого органу на виконання певних його функцiй в порядку, передбаченому цим Кодексом";

     "14.1.1441. документ для цiлей цього Кодексу - документ, створений у паперовiй або електроннiй формi з дотриманням вимог законiв щодо електронного документообiгу та електронного цифрового пiдпису, складення та/або подання, та/або надiслання якого передбачається цим Кодексом, iншими нормативно-правовими актами, прийнятими на пiдставi та на виконання цього Кодексу, та/або пов'язане з реалiзацiєю прав та обов'язкiв платника податкiв, та/або контролюючих органiв згiдно iз нормами цього Кодексу";

     18) у пiдпунктi 14.1.147 слово "та" замiнити словом "або";

     19) в абзацi тридцятому пiдпункту 14.1.159 слова "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику" замiнити словами "Контролюючий орган";

     20) пiдпункти 14.1.162 i 14.1.172 викласти в такiй редакцiї:

     "14.1.162. пеня - сума коштiв у виглядi вiдсоткiв, нарахована на суми грошових зобов'язань у встановлених цим Кодексом випадках та не сплачена у встановленi законодавством строки";

     "14.1.172. податкова консультацiя - iндивiдуальна податкова консультацiя та узагальнююча податкова консультацiя, що надаються в порядку, передбаченому цим Кодексом";

     21) доповнити пiдпунктом 14.1.1721 такого змiсту:

     "14.1.1721. iндивiдуальна податкова консультацiя - роз'яснення контролюючого органу, надане платнику податкiв щодо практичного використання окремих норм податкового та iншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючий орган, та зареєстроване в єдиному реєстрi iндивiдуальних податкових консультацiй";

     22) пiдпункти 14.1.173 та 14.1.175 викласти в такiй редакцiї:

     "14.1.173. узагальнююча податкова консультацiя - оприлюднення позицiї центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, щодо практичного використання окремих норм податкового та iншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи, що склалася за результатами узагальнення iндивiдуальних податкових консультацiй, наданих контролюючими органами платникам податкiв, та/або у разi виявлення обставин, що свiдчать про неоднозначнiсть окремих норм такого законодавства";

     "14.1.175. податковий борг - сума узгодженого грошового зобов'язання, не сплаченого платником податкiв у встановлений цим Кодексом строк, та непогашеної пенi, нарахованої у порядку, визначеному цим Кодексом";

     23) доповнити пiдпунктом 14.1.1821 такого змiсту:

     "14.1.1821. технiчна помилка - помилка, вада або дефект у програмному забезпеченнi або програмних складових, програмно-апаратному устаткуваннi, каналах зв'язку, функцiонуваннi електронного цифрового пiдпису, що викликає в ньому/них неправильний або неочiкуваний результат, або призводить до неочiкуваної роботи, або унеможливлює роботу електронного кабiнету";

     24) абзац другий пiдпункту 14.1.212 доповнити словами i цифрою "та передачi (вiдпуску, вiдвантаження) пального в споживчiй тарi ємнiстю до 2 лiтрiв (включно), крiм операцiй з реалiзацiї такого пального його виробниками";

     25) абзац дванадцятий пiдпункту 14.1.213 виключити;

     26) доповнити пiдпунктом 14.1.2261 такого змiсту:

     "14.1.2261. сервiсне обслуговування платникiв - надання адмiнiстративних, консультацiйних, довiдкових, iнформацiйних, електронних та iнших послуг, пов'язаних з реалiзацiєю прав та обов'язкiв платника вiдповiдно до вимог податкового та iншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючий орган";

     27) включити пiдпункт 14.1.242 такого змiсту:

     "14.1.242. технiчний адмiнiстратор електронного кабiнету (далi - технiчний адмiнiстратор) - центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, що здiйснює заходи iз розробки, створення, впровадження та супроводження програмного забезпечення електронного кабiнету, вiдповiдає за виконання всiх етапiв життєвого циклу такого програмного забезпечення, за його технiчне i технологiчне забезпечення, впровадження, функцiонування, оновлення, модифiкацiю, усунення помилок, забезпечення цiлiсностi та автентичностi вихiдного програмного коду; здiйснює технiчнi та технологiчнi заходи з надання, блокування та анулювання доступу до електронного кабiнету, вiдповiдає за збереження та захист даних цих електронних сервiсiв";

     28) пiдпункт 14.1.268 викласти в такiй редакцiї:

     "14.1.268. пасивнi доходи для цiлей роздiлу IV цього Кодексу - доходи, отриманi у виглядi:

     процентiв на поточний або депозитний (вкладний) банкiвський рахунок, на вклад (депозит) у кредитних спiлках, iнших процентiв (у тому числi дисконтних доходiв);

     процентного або дисконтного доходу за iменним ощадним (депозитним) сертифiкатом;

     плати (вiдсоткiв), що розподiляється вiдповiдно до пайових членських внескiв членiв кредитної спiлки;

     доходу, який виплачується компанiєю, що управляє активами iнституту спiльного iнвестування, на розмiщенi активи вiдповiдно до закону, включаючи дохiд, що виплачується (нараховується) емiтентом у результатi викупу (погашення) цiнних паперiв iнституту спiльного iнвестування, який визначається як рiзниця мiж сумою, отриманою вiд викупу, та сумою коштiв або вартiстю майна, сплаченою платником податку продавцю (у тому числi емiтенту) у зв'язку з придбанням таких цiнних паперiв, як компенсацiя їх вартостi;

     доходу за iпотечними цiнними паперами (iпотечними облiгацiями та сертифiкатами) вiдповiдно до закону;

     вiдсоткiв (дисконту), отриманих власником облiгацiї вiд їх емiтента вiдповiдно до закону;

     доходу за сертифiкатом фонду операцiй з нерухомiстю та доходу, отриманого платником податку в результатi викупу (погашення) управителем сертифiкатiв фонду операцiй з нерухомiстю в порядку, визначеному проспектом емiсiї сертифiкатiв;

     iнвестицiйного прибутку, включаючи прибуток вiд операцiй з державними цiнними паперами та з борговими зобов'язаннями Нацiонального банку України з урахуванням курсової рiзницi;

     роялтi;

     дивiдендiв;

     страхових виплат i вiдшкодувань";

     29) доповнити пiдпунктом 14.1.271 такого змiсту:

     "14.1.271. дохiд суб'єктiв, якi здiйснюють випуск та проведення лотерей, вiд операцiй з випуску та проведення лотерей складається з доходу, що залишився пiсля формування призового (виграшного) фонду та суми безнадiйної заборгованостi, визначеної пiдпунктом "е" пiдпункту 14.1.11 цього пункту.

     Дохiд суб'єктiв, якi здiйснюють випуск та проведення лотерей, що залишився пiсля формування призового (виграшного) фонду, - частина коштiв, що становить рiзницю мiж загальною сумою доходiв, отриманих вiд прийняття ставок у лотерею, та сумою сформованого призового (виграшного) фонду лотереї вiдповiдно до умов її проведення.

     Для цiлей цього пiдпункту пiд загальною сумою доходiв, отриманих вiд прийняття ставок у лотерею, розумiється сума грошових коштiв, отриманих у готiвковiй та/або безготiвковiй формi в касу та/або на рахунки оператора лотерей".

     5. Пункт 16.1 статтi 16 доповнити пiдпунктом 16.1.14 такого змiсту:

     "16.1.14. використовувати електронний кабiнет для листування з контролюючими органами в електроннiй формi у разi подання звiтностi в електроннiй формi, а також пiсля проходження електронної iдентифiкацiї он-лайн в електронному кабiнетi, крiм платникiв податкiв, якi вiдмовилися вiд використання електронного кабiнету в порядку, встановленому цим Кодексом, та платникiв податкiв, якi не визначили спосiб взаємодiї iз контролюючим органом".

     6. У пунктi 17.1 статтi 17:

     1) пiдпункт 17.1.7 викласти в такiй редакцiї:

     "17.1.7. оскаржувати в порядку, встановленому цим Кодексом, рiшення, дiї (бездiяльнiсть) контролюючих органiв (посадових осiб), у тому числi iндивiдуальну податкову консультацiю, яка йому надана, а також узагальнюючу податкову консультацiю";

     2) пiдпункт 17.1.12 виключити;

     3) доповнити пiдпунктами 17.1.13 - 17.1.15 такого змiсту:

     "17.1.13. самостiйно обирати спосiб взаємодiї з контролюючим органом в електроннiй формi через електронний кабiнет, якщо iнше не встановлено цим Кодексом;

     17.1.14. реалiзовувати через електронний кабiнет права та обов'язки, передбаченi цим Кодексом та якi можуть бути реалiзованi в електроннiй формi засобами електронного зв'язку;

     17.1.15. подавати декларацiю та iншi документи в паперовiй формi у разi виникнення технiчних проблем у роботi електронного кабiнету (наявнiсть помилки має бути пiдтверджена у порядку, встановленому методологом електронного кабiнету або судом)".

     7. У статтi 191:

     1) абзац перший пункту 191.1 та пiдпункт 191.1.1 викласти в такiй редакцiї:

     "191.1. Контролюючi органи виконують такi функцiї, крiм особливостей, передбачених для державних податкових iнспекцiй статтею 193 цього Кодексу:

     191.1.1. здiйснюють адмiнiстрування податкiв, зборiв, платежiв, у тому числi проводять вiдповiдно до законодавства перевiрки та звiрки платникiв податкiв";

     2) у пiдпунктi 191.1.25 слова "затверджують порядки, iнструкцiї, положення, форми розрахункiв, звiтiв, декларацiй, iнших документiв" замiнити словами "надають пропозицiї щодо нормативно-правових актiв";

     3) пiдпункт 191.1.26 виключити;

     4) пiдпункти 191.1.27, 191.1.28, 191.1.31, 191.1.36, 191.1.40, 191.1.41, 191.1.43 i 191.1.46 викласти в такiй редакцiї:

     "191.1.27. забезпечують розвиток, впровадження та технiчне супроводження iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем i технологiй, автоматизацiю процедур, зокрема органiзацiю впровадження електронних сервiсiв для суб'єктiв господарювання контролюючими органами;

     191.1.28. надають iндивiдуальнi податковi консультацiї, iнформацiйно-довiдковi послуги з питань податкового та iншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючi органи";

     "191.1.31. надають центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, узагальнену практику застосування законодавства з питань оподаткування, законодавства з питань сплати єдиного внеску";

     "191.1.36. забезпечують iншим державним органам у встановлених законом випадках доступ до iнформацiї з баз даних центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику";

     "191.1.40. органiзовують збiр податкової iнформацiї та вносять її до iнформацiйних баз даних центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику;

     191.1.41. органiзовує iнформацiйно-аналiтичне забезпечення та органiзовує автоматизацiю процесiв адмiнiстрування контролюючими органами";

     "191.1.43. здiйснюють монiторинг виконання показникiв розрахункiв з бюджетом та державними цiльовими фондами, затверджених фiнансовими планами державних пiдприємств, господарських органiзацiй, у статутному капiталi яких є корпоративнi права, що належать державi, їхнiми дочiрнiми пiдприємствами";

     "191.1.46. використовують пiд час виконання своїх посадових (службових) обов'язкiв податкову iнформацiю з iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем та iнших джерел, отриману в порядку та спосiб, визначений цим Кодексом";

     5) доповнити пiдпунктами 191.1.47 та 191.1.48 такого змiсту:

     "191.1.47. надають консультацiї платникам податкiв щодо користування iнформацiйно-телекомунiкацiйними системами пiд час сплати податкiв, зборiв;

     191.1.48. здiйснюють iншi функцiї, визначенi законом".

     8. Доповнити статтями 192 i 193 такого змiсту:

     "Стаття 192. Функцiї центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, в частинi забезпечення формування та реалiзацiї податкової та митної полiтики

     192.1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, в частинi забезпечення формування та реалiзацiї податкової та митної полiтики виконує такi функцiї:

     192.1.1. здiйснює координацiю дiяльностi контролюючих органiв;

     192.1.2. затверджує нормативно-правовi акти з питань, що належать до компетенцiї контролюючих органiв;

     192.1.3. прогнозує, аналiзує надходження податкiв, зборiв, платежiв, визначених Податковим та Митним кодексами України, Законом України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування", джерела податкових надходжень, вивчає вплив макроекономiчних показникiв, законодавства, угод про вступ до мiжнародних органiзацiй, iнших мiжнародних договорiв України на надходження податкiв, зборiв, платежiв, надає пропозицiї щодо збiльшення їх обсягу та зменшення втрат бюджету;

     192.1.4. узагальнює практику застосування законодавства з питань оподаткування, законодавства з питань сплати єдиного внеску, розробляє проекти нормативно-правових актiв;

     192.1.5. видає узагальнюючi податковi консультацiї вiдповiдно до цього Кодексу;

     192.1.6. виконує iншi функцiї, передбаченi законом.

     Стаття 193. Функцiї державних податкових iнспекцiй

     193.1. Державнi податковi iнспекцiї:

     193.1.1. здiйснюють сервiсне обслуговування платникiв податкiв;

     193.1.2. здiйснюють реєстрацiю та ведення облiку платникiв податкiв та платникiв єдиного внеску, об'єктiв оподаткування та об'єктiв, пов'язаних з оподаткуванням;

     193.1.3. формують та ведуть Державний реєстр фiзичних осiб - платникiв податкiв, Єдиний банк даних про платникiв податкiв - юридичних осiб, реєстри, ведення яких покладено законодавством на контролюючi органи;

     193.1.4. виконують iншi функцiї сервiсного обслуговування платникiв податкiв, визначенi законом".

     9. У статтi 20:

     1) у пунктi 20.1:

     пiдпункт 20.1.1 викласти в такiй редакцiї:

     "20.1.1. запрошувати платникiв податкiв, зборiв, платежiв або їхнiх представникiв для перевiрки правильностi нарахування та своєчасностi сплати податкiв, зборiв, платежiв, дотримання вимог законодавства з iнших питань, у тому числi законодавства у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму, контроль за додержанням якого покладено на контролюючi органи. Письмовi повiдомлення про такi запрошення надсилаються в порядку, встановленому статтею 42 цього Кодексу, не пiзнiше нiж за 10 календарних днiв до дня запрошення, в яких зазначаються пiдстави запрошення, дата i час, на якi запрошується платник податкiв (представник платника податкiв)";

     пiдпункт 20.1.5 доповнити словами "iнформацiю про договори боржника про зберiгання цiнностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) iндивiдуального банкiвського сейфа, що охороняється банком";

     пiдпункти 20.1.9 i 20.1.17 викласти в такiй редакцiї:

     "20.1.9. вимагати пiд час проведення перевiрок вiд платникiв податкiв, що перевiряються, проведення iнвентаризацiї основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей, коштiв, зняття залишкiв товарно-матерiальних цiнностей, готiвки";

     "20.1.17. залучати у разi потреби фахiвцiв, експертiв та перекладачiв, застосовувати пiд час виконання податковим керуючим повноважень, визначених цим Кодексом, фотозйомку та вiдеозапис";

     пiдпункт 20.1.24 доповнити новим другим реченням такого змiсту: "У випадках, передбачених законом, податковий керуючий має право на безпосереднiй доступ до iнформацiї про боржникiв, якi мiстяться в державних базах даних i реєстрах, у тому числi електронних";

     доповнити пiдпунктом 20.1.351 такого змiсту:

     "20.1.351. звертатися до суду щодо зобов'язання платника податкiв, який має податковий борг, укласти договiр щодо переведення права вимоги дебiторської заборгованостi цього платника на контролюючий орган";

     пiдпункт 20.1.43 викласти в такiй редакцiї:

     "20.1.43. проводити у визначеному законодавством порядку перевiрку показникiв, пов'язаних iз визначенням об'єктiв оподаткування та iз своєчаснiстю, достовiрнiстю, повнотою нарахування та сплатою усiх передбачених цим Кодексом податкiв та зборiв, виконанням законодавства з iнших питань, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи";

     у пiдпунктi 20.1.44 слова "доходiв, витрат та" виключити;

     пiдпункт 20.1.45 викласти в такiй редакцiї:

     "20.1.45. здiйснювати щоденну обробку даних та iнформацiї електронного кабiнету, необхiдних для виконання покладених на них функцiй з адмiнiстрування податкового законодавства та законодавства з iнших питань, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючий орган, що включає, зокрема, прийняття, обробку та аналiз документiв та даних платникiв податкiв, здiйснення повноважень, передбачених законом, якi можуть бути реалiзованi в електроннiй формi за допомогою засобiв електронного зв'язку";

     доповнити пiдпунктом 20.1.46 такого змiсту:

     "20.1.46. здiйснювати iншi повноваження, передбаченi законом";

     2) доповнити пунктами 20.2 - 20.4 такого змiсту:

     "20.2. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, приймає рiшення про реєстрацiю/вiдмову в реєстрацiї податкових накладних / розрахункiв коригування в Єдиному реєстрi податкових накладних у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     20.3. Контролюючим органам забороняється вимагати вiд платника податкiв надання:

     iнформацiї, що була отримана контролюючим органом ранiше в установленому законом порядку, в тому числi iнформацiї, що мiститься та опрацьовується в iнформацiйних базах, що ведуться вiдповiдно до статтi 74 цього Кодексу;

     документiв, у яких мiстяться вiдомостi, внесенi до вiдповiдних iнформацiйних баз, що ведуться вiдповiдно до статтi 74 цього Кодексу.

     20.4. Керiвник контролюючого органу має право надавати посадовим (службовим) особам такого органу повноваження на виконання певних функцiй, передбачених цим Кодексом, законодавством з питань сплати єдиного внеску, законодавством з iнших питань, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи, за погодженням з керiвником центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику.

     Керiвник центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, має право надавати посадовим (службовим) особам такого органу повноваження на виконання певних функцiй, передбачених цим Кодексом, законодавством з питань сплати єдиного внеску, iншим законодавством, контроль за дотримання якого покладено на контролюючi органи.

     Кабiнет Мiнiстрiв України може встановити обмеження для надання керiвниками контролюючих органiв повноважень на виконання певних функцiй посадовим (службовим) особам такого органу".

     10. У статтi 21:

     1) пункт 21.1 доповнити пiдпунктами 21.1.8 - 21.1.10 такого змiсту:

     "21.1.8. оприлюднювати на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, перелiк уповноважених осiб контролюючого органу та переданих таким особам функцiй у випадках, передбачених цим Кодексом;

     21.1.9. використовувати данi та iнформацiю, отриманi через електронний кабiнет, необхiднi для виконання покладених на них функцiй з адмiнiстрування податкiв, зборiв, митних платежiв та реалiзацiї податкової i митної полiтики в межах наданих їм повноважень;

     21.1.10. вносити до iнформацiйних баз даних iнформацiю з документiв, отриманих вiд платникiв податкiв у паперовiй формi, а також iнформацiю про взаємодiю з платниками податкiв, отриману в iншiй формi";

     2) у пунктi 21.2:

     слова "посадовi особи" замiнити словами "посадовi (службовi) особи";

     доповнити пiдпунктом 21.2.1 такого змiсту:

     "21.2.1. за прийняття неправомiрного рiшення, яким визначаються податковi (грошовi) зобов'язання платнику податкiв, посадова (службова) особа контролюючого органу, яка прийняла таке рiшення, а також безпосереднiй керiвник такої посадової особи несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

     Повторне протягом останнiх дванадцяти мiсяцiв прийняття неправомiрного рiшення, яким визначаються податковi (грошовi) зобов'язання платникiв податкiв, посадовою (службовою) особою контролюючого органу, яка прийняла таке рiшення, є пiдставою для застосування до такої посадової (службової) особи дисциплiнарного стягнення у порядку, передбаченому законом".

     11. У статтi 39:

     1) у пунктi 39.2:

     а) у пiдпунктi 39.2.1:

     абзац перший та пiдпункти 39.2.1.1, 39.2.1.2 викласти в такiй редакцiї:

     "39.2.1. Засади визначення операцiй контрольованими:

     39.2.1.1. Контрольованими операцiями є господарськi операцiї платника податкiв, що можуть впливати на об'єкт оподаткування податком на прибуток пiдприємств платника податкiв, а саме:

     а) господарськi операцiї, що здiйснюються з пов'язаними особами - нерезидентами, в тому числi у випадках, визначених пiдпунктом 39.2.1.5 цього пiдпункту;

     б) зовнiшньоекономiчнi господарськi операцiї з продажу та/або придбання товарiв та/або послуг через комiсiонерiв-нерезидентiв;

     в) господарськi операцiї, що здiйснюються з нерезидентами, зареєстрованими у державах (на територiях), включених до перелiку держав (територiй), затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до пiдпункту 39.2.1.2 цього пiдпункту, або якi є резидентами цих держав;

     г) господарськi операцiї, що здiйснюються з нерезидентами, якi не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числi з доходiв, отриманих за межами держави реєстрацiї таких нерезидентiв, та/або не є податковими резидентами держави, в якiй вони зареєстрованi як юридичнi особи. Перелiк органiзацiйно-правових форм таких нерезидентiв в розрiзi держав (територiй) затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Якщо нерезидентом, органiзацiйно-правова форма якого включена до перелiку, затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до пiдпункту "г" цього пiдпункту, у звiтному роцi сплачувався податок на прибуток (корпоративний податок), господарськi операцiї платника податкiв з ним за вiдсутностi критерiїв, визначених пiдпунктами "а" - "в" цього пiдпункту, визнаються неконтрольованими.

     39.2.1.2. Пiд час визначення перелiку держав (територiй) для цiлей пiдпункту "в" пiдпункту 39.2.1.1 цього пiдпункту Кабiнет Мiнiстрiв України враховує такi критерiї:

     держави (територiї), у яких ставка податку на прибуток пiдприємств (корпоративний податок) на 5 i бiльше вiдсоткових пунктiв нижча, нiж в Українi;

     держави, з якими Україною не укладенi мiжнароднi договори з положеннями про обмiн iнформацiєю;

     держави, компетентнi органи яких не забезпечують своєчасний та повний обмiн податковою та фiнансовою iнформацiєю на запити центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику.

     Операцiї з контрагентом, зареєстрованим у державi (на територiї), включенiй до зазначеного перелiку, визнаються контрольованими з 1 сiчня звiтного року, наступного за календарним роком, у якому держави (територiї) було включено до такого перелiку";

     у пiдпунктi 39.2.1.3:

     абзац другий доповнити словами "а в разi контрольованої операцiї, яка здiйснюється на пiдставi форвардного або ф'ючерсного контракту, - на пiдставi форвардних або ф'ючерсних бiржових котирувань вiдповiдного товару за декаду, що передує датi укладення вiдповiдного форвардного або ф'ючерсного контракту, за умови що платник податкiв повiдомить центральний орган виконавчої влади, що реалiзує податкову та митну полiтику, про укладення такого контракту з використанням засобiв електронного зв'язку в електроннiй формi з дотриманням вимог закону щодо електронного документообiгу та електронного цифрового пiдпису протягом 10 робочих днiв з дня укладення вiдповiдного форвардного або ф'ючерсного контракту. Форма такого повiдомлення затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику";

     абзац п'ятий пiсля слiв "пов'язаних осiб" доповнити словами "якi є найбiльш доцiльними виходячи iз фактiв та обставин здiйснення операцiї";

     в абзацi третьому пiдпункту 39.2.1.4 слово "надання" замiнити словами "придбання (продажу)";

     абзац перший пiдпункту 39.2.1.5 пiсля слiв "право власностi на предмет" доповнити словом "(результат)";

     у пiдпунктi 39.2.1.6 цифри "39.2.1.2" виключити;

     у пiдпунктi 39.2.1.7:

     в абзацi другому цифри "50" замiнити цифрами "150";

     в абзацi третьому цифру "5" замiнити цифрами "10";

     у пiдпунктi 39.2.1.8:

     у другому реченнi абзацу другого пiсля слiв "(максимальна) цiна" доповнити словом "(нацiнка)";

     третє речення викласти в такiй редакцiї: "У такому разi цiна операцiї, що вiдповiдає принципу "витягнутої руки", визначається вiдповiдно до цiєї статтi, але не може бути меншою за мiнiмальну цiну (нацiнку) або iндикативну цiну та бiльшою за максимальну цiну (нацiнку)";

     б) у пiдпунктi 39.2.2:

     абзац третiй пiдпункту 39.2.2.1 пiсля слiв "фiнансових результатiв" доповнити словами "контрольованої або", а слово "порiвняння" замiнити словом "зiставнiсть";

     пiдпункт 39.2.2.2 доповнити абзацами сьомим i восьмим такого змiсту:

     "У разi вiдсутностi або недостатностi iнформацiї про окремi зiставнi неконтрольованi операцiї для визначення показникiв рентабельностi може використовуватися фiнансова iнформацiя юридичних осiб, якi здiйснюють дiяльнiсть, зiставну iз контрольованою операцiєю, за умови наявностi iнформацiї про те, що зазначенi юридичнi особи не здiйснюють зiставнi операцiї з пов'язаними особами.

     Визначення зiставностi юридичних осiб здiйснюється з урахуванням їх галузевої специфiки та вiдповiдних видiв дiяльностi, що здiйснюються ними в зiставних з контрольованою операцiєю економiчних (комерцiйних) умовах";

     2) у пунктi 39.3:

     у пiдпунктi 39.3.2:

     у пiдпунктi 39.3.2.1:

     в абзацi першому слово "випадку" замiнити словами "здiйснення контрольованої операцiї";

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "Найбiльш доцiльний метод трансфертного цiноутворення обирається з урахуванням таких критерiїв";

     в абзацi п'ятому слово "порiвнюваностi" замiнити словом "зiставностi", а слово "застосовують" - словом "застосовуються";

     в абзацi сьомому слова "слiд застосовувати" замiнити словом "застосовується";

     в абзацi дев'ятому слова "або вибрав метод трансфертного цiноутворення, зазначений у договорi про попереднє узгодження цiн у контрольованих операцiях" виключити;

     доповнити абзацом десятим такого змiсту:

     "Контролюючий орган не має права застосовувати пiд час встановлення вiдповiдностi умов контрольованих операцiй платника податкiв принципу "витягнутої руки" iнший метод трансфертного цiноутворення, нiж зазначений у договорi про попереднє узгодження цiноутворення";

     пiдпункт 39.3.2.2 викласти в такiй редакцiї:

     "39.3.2.2. Якщо пiд час застосування методiв трансфертного цiноутворення порiвняння цiни або рентабельностi в контрольованiй операцiї проводиться з цiнами або показниками рентабельностi кiлькох зiставних неконтрольованих операцiй або юридичних осiб, якi не здiйснюють операцiї з пов'язаними особами, обов'язково використовується дiапазон цiн (рентабельностi)";

     абзац третiй пiдпункту 39.3.2.3 викласти в такiй редакцiї:

     "поза межами дiапазону цiн (рентабельностi), розрахунок податкових зобов'язань платника податкiв у контрольованiй операцiї проводиться вiдповiдно до цiни (показника рентабельностi), яка (який) дорiвнює значенню медiани такого дiапазону (крiм випадкiв проведення платниками податкiв самостiйного коригування вiдповiдно до пiдпункту 39.5.4 пункту 39.5 цiєї статтi)";

     у пiдпунктi 39.3.2.6 слово "спiвставностi" замiнити словом "зiставностi";

     у пiдпунктi 39.3.2.7 цифри "39.1" замiнити цифрами "39.3";

     доповнити пiдпунктами 39.3.2.8 - 39.3.2.9 такого змiсту:

     "39.3.2.8. Пiд час визначення дiапазону рентабельностi використовується:

     iнформацiя про зiставнi неконтрольованi операцiї згiдно з пiдпунктом "а" пiдпункту 39.5.3.1 пiдпункту 39.5.3 пункту 39.5 цiєї статтi, здiйсненi протягом звiтного (податкового) перiоду (року), в якому здiйснена контрольована операцiя; або

     iнформацiя про зiставних юридичних осiб на пiдставi даних бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi, вiдображених за нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку або мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, згiдно з пiдпунктом "б" пiдпункту 39.5.3.1 пiдпункту 39.5.3 пункту 39.5 цiєї статтi за звiтний (податковий) перiод (рiк), у якому здiйснена контрольована операцiя, або за декiлька податкових перiодiв (рокiв).

     Пiд час використання декiлькох податкових перiодiв (рокiв) розраховується середньозважене значення показника рентабельностi для зiставної особи.

     Порядок визначення середньозваженого значення показника рентабельностi визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     39.3.2.9. Iнформацiя про зiставних юридичних осiб для розрахунку фiнансових показникiв, зазначених у пiдпунктi 39.3.2.5 цього пiдпункту, використовується у разi одночасного дотримання таких умов:

     1) якщо зiставна юридична особа проводить дiяльнiсть, зiставну iз дiяльнiстю платника податкiв у межах контрольованої операцiї, та виконує зiставнi функцiї, пов'язанi з такою дiяльнiстю. Зiставлення дiяльностi визначається з урахуванням видiв економiчної дiяльностi згiдно з КВЕД ДК 009:2010, а також мiжнародними класифiкаторами;

     2) якщо зiставна юридична особа не має збиткiв за даними бухгалтерської (фiнансової) звiтностi бiльш нiж в одному звiтному перiодi у перiодах, якi використовуються для розрахунку вiдповiдних фiнансових показникiв;

     3) якщо зiставна юридична особа не володiє прямо та/або опосередковано корпоративними правами iншої юридичної особи з часткою такої участi бiльше 20 вiдсоткiв або не має як учасника (акцiонера) юридичну особу з часткою прямої (опосередкованої) участi бiльше 20 вiдсоткiв";

     у пiдпунктi 39.3.3:

     пiдпункт 39.3.3.1 викласти в такiй редакцiї:

     "39.3.3.1. Метод порiвняльної неконтрольованої цiни полягає у порiвняннi цiни, застосованої у контрольованiй операцiї, з цiною у зiставнiй (зiставних) неконтрольованiй (неконтрольованих) операцiї (операцiях), якi фактично здiйсненi платником податкiв (iншими особами) або на пiдставi iнформацiї, отриманої з джерел, визначених пiдпунктом 39.5.3 пункту 39.5 цiєї статтi";

     пiдпункт 39.3.3.2 виключити;

     пiдпункт 39.3.3.3 викласти в такiй редакцiї:

     "39.3.3.3. Порiвняння цiни контрольованої операцiї з цiною зiставних неконтрольованих операцiй проводиться на пiдставi iнформацiї про цiни, застосованi протягом перiоду, який аналiзується, зокрема iнформацiї про цiни на найближчу до дня здiйснення контрольованої операцiї дату.

     У разi здiйснення контрольованої операцiї на пiдставi форвардного або ф'ючерсного контракту порiвняння цiн проводиться на пiдставi iнформацiї про форварднi або ф'ючерснi цiни на найближчу до дати укладення вiдповiдного форвардного або ф'ючерсного контракту дату (за умови, що платник податкiв повiдомить центральний орган виконавчої влади, що реалiзує податкову та митну полiтику, про укладення такого контракту засобами електронного зв'язку в електроннiй формi з дотриманням вимог закону щодо електронного документообiгу та електронного цифрового пiдпису протягом 10 робочих днiв з дня укладення вiдповiдного форвардного або ф'ючерсного контракту)";

     у пiдпунктi 39.3.4:

     пiдпункт 39.3.4.1 викласти в такiй редакцiї:

     "39.3.4.1. Метод цiни перепродажу полягає у порiвняннi валової рентабельностi вiд перепродажу товарiв (робiт, послуг), придбаних у контрольованiй операцiї, з валовою рентабельнiстю вiд перепродажу товарiв (робiт, послуг), яка отримується у зiставних неконтрольованих операцiях";

     в абзацi першому пiдпункту 39.3.4.2 слово "також" виключити;

     у пiдпунктi 39.3.5:

     пiдпункт 39.3.5.1 викласти в такiй редакцiї:

     "39.3.5.1. Метод "витрати плюс" полягає у порiвняннi валової рентабельностi собiвартостi продажу товарiв (робiт, послуг) у контрольованiй операцiї з аналогiчним показником рентабельностi у зiставних неконтрольованих операцiях";

     в абзацах третьому i четвертому пiдпункту 39.3.5.2 слово "реалiзацiї" замiнити словами "операцiй з продажу";

     у пiдпунктi 39.3.6:

     пiдпункт 39.3.6.1 викласти в такiй редакцiї:

     "39.3.6.1. Метод чистого прибутку полягає у порiвняннi вiдповiдного фiнансового показника рентабельностi у контрольованiй операцiї (чистого прибутку на основi вiдповiдної бази (витрати, продаж, активи) або показника рентабельностi операцiйних витрат) з вiдповiдним показником рентабельностi у зiставнiй (зiставних) неконтрольованiй (неконтрольованих) операцiї (операцiях)";

     доповнити пiдпунктом 39.3.6.2 такого змiсту:

     "39.3.6.2. Метод чистого прибутку використовується, зокрема, у разi вiдсутностi або недостатностi iнформацiї, на пiдставi якої можна обґрунтовано зробити висновок про достатнiй рiвень зiставностi умов контрольованої операцiї з умовами зiставної (зiставних) неконтрольованої (неконтрольованих) операцiї (операцiй) пiд час використання методiв, визначених пiдпунктами 39.3.3 - 39.3.5 пункту 39.3 цiєї статтi";

     у пiдпункту 39.3.7:

     пiдпункт 39.3.7.1 викласти в такiй редакцiї:

     "39.3.7.1. Метод розподiлення прибутку полягає у видiленнi кожнiй особi, що бере участь у контрольованiй (контрольованих) операцiї (операцiях), частини загального прибутку (або збитку), отриманого за результатами здiйснення такої операцiї, яку б iнша непов'язана особа отримала вiд участi у зiставнiй (зiставних) неконтрольованiй (неконтрольованих) операцiї (операцiях)";

     абзац третiй пiдпункту 39.3.7.3 викласти в такiй редакцiї:

     "у сторiн контрольованої операцiї прав на володiння (користування) об'єктами нематерiальних активiв, що iстотно впливають на рiвень рентабельностi, отриманої сторонами контрольованої операцiї за результатами здiйснення такої контрольованої операцiї";

     у пiдпунктi 39.3.7.4 слово "вкладу" замiнити словом "внеску", а слово "них" - словами "таких сторiн";

     у пiдпунктi 39.3.7.6 слова "ринкового дiапазону цiни" замiнити словами "дiапазону цiн";

     доповнити пiдпунктами 39.3.8 та 39.3.9 такого змiсту:

     "39.3.8. Платник податку має право визначити вiдповiднiсть умов контрольованої операцiї принципу "витягнутої руки" за сукупнiстю декiлькох контрольованих операцiй iз однiєю особою, поєднаних за принципом групування.

     Принцип групування передбачає можливiсть об'єднання операцiй для застосування методiв встановлення вiдповiдностi умов контрольованої операцiї принципу "витягнутої руки", зазначених у пiдпунктах 39.3.4 - 39.3.7 пункту 39.3 цiєї статтi, в тому числi для розрахунку показникiв рентабельностi, встановлених пiдпунктом 39.3.2.5 пiдпункту 39.3.2 пункту 39.3 цiєї статтi, у разi якщо такi операцiї є тiсно взаємопов'язаними чи є продовженням одна одної або мають безперервний чи регулярний характер. До таких операцiй, зокрема, можуть належати:

     придбання (продаж) товарiв (робiт, послуг) за довгостроковими договорами, зокрема, операцiї за якими здiйснюються протягом усього звiтного (податкового) перiоду;

     передача (отримання) прав на використання рiзних нематерiальних активiв, пов'язаних iз одним товаром (послугою);

     придбання (продаж) серiї тiсно пов'язаних продуктiв (продуктової групи) та/або послуг;

     придбання (продаж) рiзних товарiв (робiт, послуг) за умови, що один товар (робота, послуга) або одна група товарiв (робiт, послуг) створює попит на iнший товар (роботу, послугу) або групу товарiв (робiт, послуг).

     39.3.9. Пiд час розрахунку показника рентабельностi щодо окремої контрольованої операцiї (сукупностi згрупованих контрольованих операцiй вiдповiдно до пiдпункту 39.3.8 цього пункту) для визначення операцiйних витрат та доходiв, безпосередньо пов'язаних з такою операцiєю, використовується найбiльш обґрунтований алгоритм розподiлу, що вiдповiдає економiчнiй сутi контрольованої операцiї та характеру понесених витрат чи отриманих доходiв";

     3) у пунктi 39.4:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "39.4. Складення та подання звiтностi для податкового контролю";

     пiдпункти 39.4.2 i 39.4.3 викласти в такiй редакцiї:

     "39.4.2. Платники податкiв, якi у звiтному роцi здiйснювали контрольованi операцiї, зобов'язанi подавати звiт про контрольованi операцiї центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, до 1 жовтня року, що настає за звiтним, засобами електронного зв'язку в електроннiй формi з дотриманням вимог закону щодо електронного документообiгу та електронного цифрового пiдпису.

     У звiтi про контрольованi операцiї зазначається iнформацiя про всi контрольованi операцiї, здiйсненi платником податкiв у звiтному перiодi.

     У разi якщо платником податку виявлено, що у ранiше поданому звiтi про контрольованi операцiї iнформацiя надана не в повному обсязi, мiстить помилки або недолiки, такий платник податкiв має право подати:

     новий звiт до закiнчення граничного строку подання звiту про контрольованi операцiї за такий самий звiтний перiод;

     уточнюючий звiт у разi його подання пiсля закiнчення граничного строку для вiдповiдного звiтного перiоду.

     Подання платником податку уточнюючого звiту про контрольованi операцiї не звiльняє вiд вiдповiдальностi, передбаченої пiдпунктом 120.3 статтi 120 цього Кодексу.

     Платник податкiв пiд час проведення документальних перевiрок не має права подавати уточнюючий звiт про контрольованi операцiї.

     Форма та порядок складання звiту про контрольованi операцiї встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної фiнансової полiтики.

     39.4.3. Платники податкiв, що здiйснюють контрольованi операцiї, повиннi складати та зберiгати документацiю з трансфертного цiноутворення за кожний звiтний перiод";

     у пiдпунктi 39.4.4 слово "мiсяця" замiнити цифрами i словами "30 календарних днiв", а слово "окремих" виключити;

     пiдпункти 39.4.6 i 39.4.7 викласти в такiй редакцiї:

     "39.4.6. Документацiя з трансфертного цiноутворення (сукупнiсть документiв або єдиний документ, складений в довiльнiй формi) повинна мiстити таку iнформацiю:

     а) данi про пов'язаних осiб, а саме:

     контрагента (контрагентiв) контрольованої операцiї;

     осiб, якi безпосередньо (опосередковано) володiють корпоративними правами платника податкiв у розмiрi 20 i бiльше вiдсоткiв;

     осiб, корпоративними правами яких у розмiрi 20 i бiльше вiдсоткiв безпосередньо (опосередковано) володiє платник податкiв.

     Данi повиннi бути такими, що дають змогу iдентифiкувати таких пов'язаних осiб (включаючи найменування держав (територiй), податковими резидентами яких є такi особи, код особи, встановлений у державi (країнi) їх реєстрацiї) та розкривати iнформацiю щодо критерiїв визнання таких осiб пов'язаними;

     б) загальний опис дiяльностi групи компанiй (включаючи материнську компанiю та її дочiрнi пiдприємства), у тому числi органiзацiйну структуру групи, опис господарської дiяльностi групи, полiтику трансфертного цiноутворення, iнформацiю про осiб, яким платник податкiв надає мiсцевi управлiнськi звiти (назва держави, на територiї якої такi особи утримують свої головнi офiси);

     в) опис структури управлiння платника податкiв, схема його органiзацiйної структури;

     г) опис дiяльностi та стратегiї дiлової активностi, що провадиться платником податкiв, зокрема, економiчнi умови дiяльностi, аналiз вiдповiдних ринкiв товарiв (робiт, послуг), на яких проводить свою дiяльнiсть платник податкiв, основнi конкуренти;

     ґ) вiдомостi про участь платника податкiв у реструктуризацiї бiзнесу або передачi нематерiальних активiв у звiтному або попередньому роцi з поясненням аспектiв цих операцiй, що вплинули або впливають на дiяльнiсть платника податкiв;

     д) опис контрольованої операцiї та копiї вiдповiдних договорiв (контрактiв);

     е) опис товарiв (робiт, послуг), включаючи фiзичнi характеристики, якiсть i репутацiю на ринку, країну походження i виробника, наявнiсть товарного знаку та iншу iнформацiю, пов'язану з якiсними характеристиками товару (роботи, послуги);

     є) вiдомостi про фактично проведенi розрахунки у контрольованiй операцiї (сума та валюта платежiв, дата, платiжнi документи);

     ж) чинники, якi вплинули на формування та встановлення цiни, зокрема бiзнес-стратегiї сторiн операцiї (за наявностi), якi iстотно впливають на цiни товарiв (робiт, послуг);

     з) функцiональний аналiз контрольованої операцiї: вiдомостi про функцiї осiб, що є сторонами (беруть участь) у контрольованiй операцiї, про використанi ними активи, пов'язанi з такою контрольованою операцiєю, та економiчнi (комерцiйнi) ризики, якi такi особи враховували пiд час здiйснення контрольованої операцiї;

     и) економiчний та порiвняльний аналiз:

     суму отриманих доходiв (прибутку) та/або суму понесених витрат (збитку) внаслiдок здiйснення контрольованої операцiї, рiвень рентабельностi;

     обґрунтування вибору методу, який застосовано для визначення вiдповiдностi умов контрольованої операцiї принципу "витягнутої руки", фiнансового показника згiдно з пiдпунктом 39.3.2.5 пiдпункту 39.3.2 пункту 39.3 цiєї статтi та сторони, що дослiджувалася згiдно з пiдпунктом 39.3.2.7 пiдпункту 39.3.2 пункту 39.3 цiєї статтi;

     обґрунтування вибору та iнформацiя про зiставнi операцiї (зiставних осiб) i джерела iнформацiї, якi використовувалися для аналiзу;

     розрахунок дiапазону цiн (рентабельностi);

     опис та розрахунок проведених коригувань згiдно з пiдпунктом 39.2.2.1 пiдпункту 39.2.2 пункту 39.2 цiєї статтi.

     У разi якщо стороною контрольованої операцiї здiйснюється постачання (продаж) товарiв, робiт, послуг, iнших предметiв за контрольованими операцiями декiльком особам, i для цiлей встановлення вiдповiдностi умов контрольованих операцiй принципу "витягнутої руки" здiйснюється порiвняння показника рентабельностi такого постачальника, документацiя має мiстити опис алгоритму розподiлу витрат постачальника, понесених для здiйснення таких операцiй, якi враховуються пiд час розрахунку показника рентабельностi. Такий опис має мiстити iнформацiю про економiчне обґрунтування вибору алгоритму розподiлу витрат, методику його застосування, а також фактичний розрахунок, здiйснений вiдповiдно до обраної методики;

     i) вiдомостi про проведене платником податку самостiйне пропорцiйне коригування податкової бази та сум податку вiдповiдно до пiдпунктiв 39.5.4 i 39.5.5 пункту 39.5 цiєї статтi (у разi його проведення);

     39.4.7. Документацiя з трансфертного цiноутворення подається платником податкiв до контролюючого органу, зазначеного у запитi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику";

     пiдпункт 39.4.8 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Зазначена додаткова iнформацiя або обґрунтування вiдповiдностi умов контрольованої операцiї принципу "витягнутої руки" є невiд'ємною частиною документацiї з трансфертного цiноутворення";

     4) у пунктi 39.5:

     а) у пiдпунктi 39.5.1:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "39.5.1. Податковий контроль за встановленням вiдповiдностi умов контрольованих операцiй принципу "витягнутої руки" здiйснюється шляхом монiторингу контрольованих операцiй, опитування з питань трансфертного цiноутворення та проведення перевiрок з питань дотримання платником податкiв принципу "витягнутої руки";

     у пiдпунктi 39.5.1.1:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "39.5.1.1. Монiторинг умов контрольованих операцiй здiйснюється шляхом аналiзу звiтiв про контрольованi операцiї, документацiї з трансфертного цiноутворення, отриманих, зокрема, на пiдставi запитiв, надiсланих вiдповiдно до пiдпунктiв 39.4.4 та 39.4.8 пункту 39.4 цiєї статтi, будь-яких iнших iнформацiйних джерел, та шляхом отримання податкової iнформацiї вiдповiдно до статтi 73 цього Кодексу";

     в абзацi другому слова "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику" замiнити словами "контролюючого органу";

     абзац другий пiдпункту 39.5.1.2 викласти в такiй редакцiї:

     "Днем виявлення контролюючим органом фактiв проведення платником податкiв контрольованих операцiй, звiт про якi вiдповiдно до пiдпункту 39.4.2 пункту 39.4 цiєї статтi не подано, є дата складання акта документальної перевiрки, в якому зафiксовано такий факт";

     б) у пiдпунктi 39.5.2:

     в абзацi першому слова "контрольованих операцiй" замiнити словами "з питань дотримання платником податкiв принципу "витягнутої руки";

     пiдпункт 39.5.2.1 викласти в такiй редакцiї:

     "39.5.2.1. Перевiрка з питань дотримання платником податкiв принципу "витягнутої руки" може бути проведена контролюючим органом у разi надання платником податкiв документацiї з трансфертного цiноутворення вiдповiдно до пiдпункту 39.4.4 пункту 39.4 цiєї статтi або у разi неподання платником податкiв чи подання з порушенням вимог пункту 39.4 цiєї статтi звiту про контрольованi операцiї або документацiї з трансфертного цiноутворення";

     у пiдпунктi 39.5.2.2 слова "контрольованих операцiй" замiнити словами "з питань дотримання платником податкiв принципу "витягнутої руки";

     у пiдпунктi 39.5.2.3:

     абзац перший пiсля цифр "10" доповнити словом "робочих";

     абзац другий пiсля цифр "15" доповнити словом "робочих";

     пiдпункт 39.5.2.4 викласти в такiй редакцiї:

     "39.5.2.4. Контролюючий орган не має права проводити бiльше однiєї перевiрки з питань дотримання платником податкiв принципу "витягнутої руки" одного платника податкiв протягом календарного року. Контролюючий орган не має права повторно проводити перевiрку з питань дотримання платником податкiв принципу "витягнутої руки" платника податкiв, якi вже були перевiренi (крiм випадкiв, зазначених у пiдпунктах 78.1.5, 78.1.11, 78.1.12 пункту 78.1 статтi 78 цього Кодексу)";

     пiдпункт 39.5.2.5 виключити;

     пiдпункти 39.5.2.8 i 39.5.2.10 викласти в такiй редакцiї:

     "39.5.2.8. Тривалiсть перевiрки з питань дотримання платником податкiв принципу "витягнутої руки" не повинна перевищувати 18 мiсяцiв.

     Кожнi шiсть мiсяцiв проведення перевiрки з питань дотримання платником податкiв принципу "витягнутої руки" контролюючий орган надає платнику податкiв iнформацiю про поточний стан проведення перевiрки";

     "39.5.2.10. Пiд час перевiрки з питань дотримання платником податкiв принципу "витягнутої руки" можуть бути перевiренi господарськi операцiї з урахуванням строку, передбаченого пунктом 102.1 статтi 102 цього Кодексу";

     у пiдпунктах 39.5.2.13 та 39.5.2.14 слова "контрольованих операцiй" замiнити словами "з питань дотримання платником податкiв принципу "витягнутої руки";

     пiдпункт 39.5.2.15 пiсля слiв "призвело до" доповнити словами "невiрного розрахунку обсягу оподатковуваного прибутку платника податку та/або";

     пiдпункти 39.5.2.16 i 39.5.2.17 викласти в такiй редакцiї:

     "39.5.2.16. У разi якщо за результатами перевiрок, що не стосуються трансфертного цiноутворення, або платником податкiв самостiйно вже були донарахованi податковi зобов'язання на пiдставi коригування цiн та обмежень рiвня витрат та доходiв за такими операцiями, суми донарахованих податкових зобов'язань за результатами такої перевiрки та/або самостiйного донарахування зараховуються в погашення нарахованих податкiв за результатами перевiрки з питань дотримання платником податкiв принципу "витягнутої руки".

     39.5.2.17. Форма акта (довiдки) про результати перевiрки з питань дотримання платником податкiв принципу "витягнутої руки" та вимоги до його (її) складення встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     Акт про результати перевiрки з питань дотримання платником податкiв принципу "витягнутої руки" повинен мiстити документально пiдтвердженi факти вiдхилення умов контрольованої операцiї вiд умов, що вiдповiдають принципу "витягнутої руки", обґрунтування того, що таке вiдхилення спричинило неправильний розрахунок обсягу оподатковуваного прибутку платника податку та/або заниження суми податку iз наведенням вiдповiдних розрахункiв";

     у пiдпунктах 39.5.2.18 - 39.5.2.22 слова "контрольована операцiя" у всiх вiдмiнках замiнити словами "з питань дотримання платником податкiв принципу "витягнутої руки" у вiдповiдному вiдмiнку;

     пiдпункт 39.5.2.23 виключити;

     у пiдпунктi 39.5.3.1 пiдпункту 39.5.3:

     пiдпункт "б" викласти в такiй редакцiї:

     "б) будь-якi iнформацiйнi джерела, що мiстять вiдкриту iнформацiю та надають iнформацiю про зiставнi операцiї та осiб";

     доповнити пiдпунктами "в" i "г" такого змiсту:

     "в) iншi джерела iнформацiї, з яких iнформацiя отримана платником податкiв з дотриманням вимог законодавства та якi надають iнформацiю про зiставнi операцiї та осiб, за умови що платник податкiв надасть таку iнформацiю контролюючому органу;

     г) iнформацiю, отриману контролюючим органом у рамках укладених Україною мiжнародних угод";

     в) у пiдпунктi 39.5.4:

     пiдпункт 39.5.4.1 доповнити абзацами другим - п'ятим такого змiсту:

     "розрахувавши свої податковi зобов'язання вiдповiдно до:

     максимального значення дiапазону цiн (рентабельностi), якщо цiна/показник рентабельностi контрольованої операцiї була вище максимального значення дiапазону цiн (рентабельностi); та/або

     мiнiмального значення дiапазону цiн (рентабельностi), якщо цiна/показник рентабельностi контрольованої операцiї була нижче мiнiмального значення дiапазону цiн (рентабельностi)";

     доповнити пiдпунктом 39.5.4.3 такого змiсту:

     "39.5.4.3. Платник податку не має права проводити самостiйне коригування цiни контрольованих операцiй та/або сум податкових зобов'язань пiд час проведення перевiрки платника податкiв з питань дотримання принципу "витягнутої руки";

     г) у пiдпунктi 39.5.5:

     пiдпункт 39.5.5.1 викласти в такiй редакцiї:

     "39.5.5.1. Для цiлей цiєї статтi пiд пропорцiйним коригуванням розумiється право однiєї сторони контрольованої операцiї на проведення коригування своїх податкових зобов'язань за результатами коригування податкових зобов'язань iншої сторони контрольованої операцiї виходячи з умов, що вiдповiдають принципу "витягнутої руки";

     пiдпункти 39.5.5.2 - 39.5.5.10 виключити;

     пiдпункт 39.5.5.11 викласти в такiй редакцiї:

     "39.5.5.11. Пропорцiйне коригування проводиться в порядку i на умовах, що передбачаються мiжнародними договорами України про усунення подвiйного оподаткування";

     5) у пунктi 39.6:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "39.6. Попереднє узгодження цiноутворення у контрольованих операцiях";

     у пiдпунктi 39.6.1:

     в абзацi першому слова "узгодження цiн" замiнити словами "узгодження цiноутворення";

     в абзацi другому слова "Узгодження цiн" замiнити словами "Попереднє узгодження цiноутворення";

     в абзацi першому пiдпункту 39.6.1.1 слова "Предметом узгодження" замiнити словами "Предметом попереднього узгодження цiноутворення";

     у пiдпунктi 39.6.1.2 слова "узгодження цiн" замiнити словами "попереднього узгодження цiноутворення";

     у пiдпунктi 39.6.2.1 слова "узгодження цiн" замiнити словами "попереднього узгодження цiноутворення";

     у пiдпунктi 39.6.2.2 слова "узгодження цiн" замiнити словами "попереднього узгодження цiноутворення", а слова "яка є стороною" - словами "резидентом якої є сторона (сторони)";

     у пiдпунктi 39.6.2.3 слова "узгодження цiн" замiнити словами "попереднього узгодження цiноутворення", а слова "якi є сторонами" - словами "резидентом якої є сторона (сторони)";

     у пiдпунктi 39.6.2.4:

     в абзацi першому слова "узгодження цiн" замiнити словами "узгодження цiноутворення";

     в абзацi другому слова "узгодження цiн" замiнити словами "узгодження цiноутворення", а слова "предметом договору про попереднє узгодження цiн" - словами "предметом такого договору".

     12. Пункт 41.1 статтi 41 викласти в такiй редакцiї:

     "41.1. Контролюючими органами є центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову, державну митну полiтику, державну полiтику з адмiнiстрування єдиного внеску, державну полiтику у сферi боротьби з правопорушеннями пiд час застосування податкового та митного законодавства, законодавства з питань сплати єдиного внеску та iншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючий орган (далi - центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику), його територiальнi органи".

     13. Назву та пункти 42.2 i 42.4 статтi 42 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 42. Листування платникiв податкiв та контролюючих органiв";

     "42.2. Документи вважаються належним чином врученими, якщо вони надiсланi у порядку, визначеному пунктом 42.4 цiєї статтi, надiсланi за адресою (мiсцезнаходженням, податковою адресою) платника податкiв рекомендованим листом з повiдомленням про вручення або особисто врученi платнику податкiв (його представнику)";

     "42.4. Платники податкiв, якi подають звiтнiсть в електроннiй формi та/або пройшли електронну iдентифiкацiю онлайн в електронному кабiнетi, можуть здiйснювати листування з контролюючими органами засобами електронного зв'язку в електроннiй формi з дотриманням вимог законiв України "Про електроннi документи та електронний документообiг" та "Про електронний цифровий пiдпис".

     Листування контролюючих органiв з платниками податкiв, зазначеними в абзацi першому цього пункту, здiйснюється засобами електронного зв'язку в електроннiй формi з дотриманням вимог законiв щодо електронного документообiгу та електронного цифрового пiдпису шляхом надiслання документа в електронний кабiнет з одночасним надiсланням платнику податкiв на його електронну адресу (адреси) iнформацiї про вид документа, дату та час його надiслання в електронний кабiнет.

     Датою вручення платнику податкiв документа є дата, зазначена у квитанцiї про доставку у текстовому форматi, що вiдправляється з електронного кабiнету автоматично та свiдчить про дату та час доставки документа платнику податкiв. У разi якщо доставка документа вiдбулася пiсля 18 години, датою вручення документа платнику податкiв вважається наступний робочий день. Якщо доставка вiдбулася у вихiдний чи святковий день, датою вручення документа платнику податкiв вважається перший робочий день, що настає за вихiдним або святковим днем.

     У разi неотримання контролюючим органом квитанцiї про доставку документа в електронний кабiнет протягом двох робочих днiв з дня його надiслання такий документ у паперовiй формi на третiй робочий день з дня вiдправлення з електронного кабiнету надсилається за адресою (мiсцезнаходженням, податковою адресою) платника податкiв рекомендованим листом з повiдомленням про вручення або особисто вручається платнику податкiв (його представнику).

     При цьому строк доставки документа в електронний кабiнет, визначений абзацом четвертим цього пункту, не зараховується до строку надiслання документiв, визначеного цим Кодексом.

     У разi якщо пошта не може вручити платнику податкiв документ через вiдсутнiсть за мiсцезнаходженням посадових осiб платника податкiв, їх вiдмову прийняти документ, незнаходження фактичного мiсця розташування (мiсцезнаходження) платника податкiв або з iнших причин, документ вважається врученим платнику податкiв у день, зазначений поштовою службою в повiдомленнi про вручення iз зазначенням причини невручення.

     На вимогу платника податкiв, який отримав документ в електроннiй формi, контролюючий орган надає такому платнику податкiв вiдповiдний документ у паперовiй формi протягом трьох робочих днiв з дня надходження вiдповiдної вимоги (у паперовiй або електроннiй формi) платника податкiв".

     14. Доповнити статтею 421 такого змiсту:

     "Стаття 421. Електронний кабiнет

     421.1. Електронний кабiнет створюється та функцiонує за такими принципами:

     прозоростi - обов'язкового оприлюднення методологiї реалiзацiї положень цього Кодексу в роботi електронного кабiнету;

     контрольованостi - забезпечення можливостi незалежної перевiрки коректностi роботи електронного кабiнету через тестового платника (платникiв) на емуляторi, створеному на веб-сайтi методолога електронного кабiнету на предмет вiдсутностi помилок у програмному забезпеченнi, унеможливлення несанкцiонованого втручання у роботу програмного забезпечення електронного кабiнету, що означає порушення цiлiсностi та автентичностi вихiдного програмного коду;

     iнтеграцiї iз системами, що використовуються платниками податкiв, - у вiдкритому, вiльному доступi розмiщуються API програмного iнтерфейсу для електронного обмiну даними (EDI - Electronic data interchange);

     своєчасностi усунення технiчних та/або методологiчних помилок - забезпечення оприлюднення на офiцiйному веб-сайтi методолога електронного кабiнету реєстру технiчних та/або методологiчних помилок, виявлених платниками податкiв, технiчним адмiнiстратором та/або методологом електронного кабiнету, iз визначенням рiвня критичностi таких помилок та встановленням строкiв для їх усунення, iнформування всiх користувачiв електронного кабiнету про факт виявлення технiчної та/або методологiчної помилки, а також про факт її усунення та вiдновлення роботи електронного кабiнету в повному обсязi;

     автоматизованостi - максимальної автоматизацiї процесiв створення, прийняття, оброблення, зберiгання документiв, оброблення та вiдображення даних (показникiв) документiв та iнших облiкових даних платника податкiв;

     повноти функцiоналу - наявностi такого iнтерфейсу електронного сервiсу, який забезпечує можливiсть реалiзацiї прав та обов'язкiв платника податкiв, отримання документiв, передбачених законодавством, та iнформацiї, що стосується такого платника податкiв, онлайн (через Iнтернет у режимi реального часу) або через програмний iнтерфейс (АРI), iншими засобами iнформацiйних, телекомунiкацiйних, iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем;

     спрощення процедури взаємодiї платникiв податкiв та контролюючого органу та прискорення електронного документообiгу мiж ними;

     здiйснення автоматизованого внесення до журналу всiх дiй (подiй), що вiдбуваються в електронному кабiнетi, включаючи, зокрема, фiксацiю дати i часу вiдправлення, отримання документiв через електронний кабiнет та будь-якої змiни даних, доступних в електронному кабiнетi, за допомогою електронної позначки часу. Iнформацiя про дату i час надсилання та отримання документiв, iншої кореспонденцiї з iдентифiкацiєю вiдправника та отримувача зберiгається безстроково i може бути отримана через електронний кабiнет у виглядi електронного документа, в тому числi у виглядi квитанцiї у текстовому форматi;

     заборони втручання, створення обмежень у функцiонуваннi та/або можливостей у використаннi платниками податкiв електронного кабiнету, що передбаченi цим Кодексом;

     прiоритетностi документiв, що надходять вiд державних, у тому числi контролюючих, органiв, початок роботи в електронному кабiнетi з автоматичного вiдкриття повiдомлень, що надходять вiд державних органiв, та/або блокування можливостi надiслання документiв платником податкiв до отримання таким платником податкiв документiв, що надiйшли до його електронного кабiнету вiд державних органiв.

     421.2. Електронний кабiнет забезпечує можливiсть реалiзацiї платниками податкiв прав та обов'язкiв, визначених цим Кодексом та нормативно-правовими актами, що прийнятi на пiдставi та на виконання цього Кодексу, законами з питань митної справи, в тому числi, шляхом:

     перегляду в режимi реального часу iнформацiї про платника податкiв, що збирається, використовується та формується контролюючими органами у зв'язку з облiком платникiв податкiв та адмiнiструванням податкiв, зборiв, митних платежiв, здiйсненням податкового контролю, в тому числi данi оперативного облiку податкiв та зборiв (у тому числi данi iнтегрованих карток платникiв податкiв), данi системи електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть, данi системи електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального, а також одержання такої iнформацiї у виглядi документа, який формується автоматизовано шляхом вивантаження вiдповiдної iнформацiї з електронного кабiнету iз накладенням електронного пiдпису посадової особи контролюючого органу та печатки контролюючого органу;

     проведення звiрки розрахункiв платникiв податкiв з державним та мiсцевими бюджетами, а також одержання документа, що пiдтверджує стан розрахункiв, який формується автоматизовано шляхом вивантаження вiдповiдної iнформацiї з електронного кабiнету iз накладенням електронного пiдпису посадової особи контролюючого органу та печатки контролюючого органу;

     управлiння сумами помилково та/або надмiру сплачених грошових зобов'язань та пенi вiдповiдно до положень цього Кодексу;

     автоматизованого визначення обов'язкових для заповнення та подання форм податкової звiтностi та рахункiв для сплати податкiв i зборiв конкретного платника податкiв;

     заповнення, перевiрки та подання податкових декларацiй, звiтностi до контролюючого органу;

     реєстрацiї, коригування податкових накладних / розрахункiв в Єдиному реєстрi податкових накладних та акцизних накладних в Єдиному реєстрi акцизних накладних;

     перегляду в режимi реального часу iнформацiї про податковi накладнi / розрахунки коригування, реєстрацiя яких в Єдиному реєстрi податкових накладних зупинена;

     доступу платникiв податкiв до системи електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть у розрiзi поточних значень всiх доданкiв та вiд'ємникiв, передбачених пунктом 2001.3 статтi 2001 цього Кодексу, в режимi перегляду у реальному часi та доступу до даних Єдиного реєстру податкових накладних, включаючи можливiсть формування, перевiрки та пiдтвердження податкових накладних, складених платником податку чи його контрагентами за вчиненими мiж ними правочинами, для цiлей формування податкового кредиту платником податкiв, перевiрки та визначення дати i часу реєстрацiї таких накладних та/або розрахункiв коригування, а також перегляд iнформацiї про незареєстрованi податковi накладнi та/або розрахунки коригування до них, поданi на реєстрацiю платником податкiв, iз зазначенням причини вiдмови у їх реєстрацiї;

     iнформування платникiв податкiв про проведення документальної планової перевiрки платника податкiв iз зазначенням дати початку проведення такої перевiрки, ходу та результатiв його перевiрок, передбачених цим Кодексом, у тому числi отримання наказу про проведення документальної (планової або позапланової, виїзної або невиїзної) та фактичної перевiрки, отримання акта або довiдки, яким оформленi результати перевiрки;

     забезпечення можливостi адмiнiстративного оскарження рiшень контролюючих органiв, у тому числi подання заперечень на акт або довiдку, якими оформленi результати перевiрки, подання скарги на податкове повiдомлення-рiшення або iнше рiшення, дiю або бездiяльнiсть контролюючого органу чи посадової особи контролюючого органу, у тому числi рiшення про коригування митної вартостi, рiшення щодо класифiкацiї товарiв для митних цiлей, про визначення країни походження, рiшення щодо пiдстав для надання податкових пiльг тощо;

     iнформування про статус контрагентiв за публiчно доступними даними iнформацiйних ресурсiв центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, iнших реєстрiв та баз даних, якi ведуться згiдно з цим Кодексом, включаючи надання iнформацiї про контрагентiв платника податкiв, щодо яких прийнято рiшення про лiквiдацiю юридичної особи, про анулювання реєстрацiї платника податку на додану вартiсть або яких притягнуто до вiдповiдальностi за порушення законiв з питань оподаткування (виключно пiсля остаточного узгодження санкцiй та зобов'язань);

     взяття на облiк, внесення змiн до облiкових вiдомостей (включаючи, але не обмежуючись, внесення або змiну iнформацiї про осiб, якi мають право пiдписувати податкову звiтнiсть, та сертифiкатiв вiдкритого ключа їхнiх електронних цифрових пiдписiв та/або печатки (за наявностi), зняття з облiку (у тому числi взяття на облiк, внесення змiн до облiкових вiдомостей та зняття з облiку осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами у порядку, визначеному Митним кодексом України), переходу на спецiальнi режими оподаткування та iнших реєстрацiйних дiй;

     подання звернень та iнших документiв для отримання лiцензiй, дозволiв на помiщення товарiв у митнi режими, дозволiв на провадження митної брокерської дiяльностi, вiдкриття та експлуатацiю магазинiв безмитної торгiвлi, митного складу, вiльної митної зони комерцiйного та сервiсного типу, складу тимчасового зберiгання, вантажного митного комплексу, а також звернень та iнших документiв з приводу винесення попереднiх рiшень у порядку та на умовах, передбачених Митним кодексом України;

     подання звернень та iнших документiв з метою реєстрацiї об'єкта iнтелектуальної власностi у митному реєстрi об'єктiв права iнтелектуальної власностi, отримання повiдомлень вiд митниць про призупинення митного оформлення на пiдставi даних митного реєстру об'єктiв iнтелектуальної власностi та подальшого листування з правовласником з приводу призупинення такого митного оформлення;

     подання заяв та iнших документiв з метою отримання документiв, що пiдтверджують країну походження, якi видаються митницями (зокрема сертифiкатiв EUR.1);

     реєстрацiї контролюючим органом реєстраторiв розрахункових операцiй у разi, якщо така реєстрацiя передбачена законодавством, подання звiтностi, пов'язаної iз застосуванням реєстратора розрахункових операцiй, книг облiку розрахункових операцiй та розрахункових книжок, подання електронних копiй розрахункових документiв i фiскальних звiтних чекiв, подання iнформацiї про обсяг розрахункових операцiй, виконаних у готiвковiй та/або у безготiвковiй формi, або про обсяг операцiй з купiвлi-продажу iноземної валюти тощо;

     подання повiдомлення про технiчну та/або методологiчну помилку, що виявлена в роботi електронного кабiнету;

     отримання будь-якого документа, що стосується такого платника податкiв та має бути виданий йому контролюючим органом згiдно iз законодавством України, або iнформацiї з баз даних про такого платника податкiв шляхом вивантаження вiдповiдної iнформацiї з електронного кабiнету iз накладенням електронного пiдпису посадової особи контролюючого органу та печатки контролюючого органу з дотриманням вимог законiв щодо електронного документообiгу та електронного цифрового пiдпису;

     забезпечення взаємодiї платникiв податкiв з контролюючими органами з iнших питань, передбачених цим Кодексом, яка може бути реалiзована в електроннiй формi засобами електронного зв'язку.

     421.3. Майновi права на програмне забезпечення електронного кабiнету є державною власнiстю.

     421.4. Методолог електронного кабiнету забезпечує:

     а) визначення методологiчних та методичних основ створення та функцiонування електронного кабiнету;

     б) пiдготовку та затвердження технiчного завдання на розроблення, оновлення, модифiкацiю, усунення помилок програмного забезпечення електронного кабiнету;

     в) затвердження та перевiрку алгоритмiв роботи програмного забезпечення на вiдповiднiсть вимогам законодавства;

     г) цiлiснiсть та автентичнiсть вихiдного програмного коду електронного кабiнету;

     ґ) збереження даних, що мiстяться в електронному кабiнетi;

     д) здiйснення контролю за збереженням даних, що мiстяться в електронному кабiнетi, за вiдсутнiстю технiчного втручання в данi або пiдмiни даних в електронному кабiнетi;

     е) встановлення строку усунення технiчної та/або методологiчної помилки в роботi електронного кабiнету з урахуванням критичностi виявленої помилки та технiчної можливостi її усунення;

     є) здiйснення iнших функцiй, необхiдних для забезпечення функцiонування електронного кабiнету.

     421.5. Платник податкiв стає користувачем електронного кабiнету та набуває право подавати звiтнiсть в електроннiй формi i вести листування засобами електронного зв'язку в електроннiй формi пiсля проходження в електронному кабiнетi електронної iдентифiкацiї онлайн з використанням електронного пiдпису з дотриманням вимог законiв щодо електронного документообiгу та електронного цифрового пiдпису або тих сервiсiв iдентифiкацiї, використання яких дозволяється методологом електронного кабiнету.

     Забороняється вимагати вiд платника податкiв вчинення додаткових дiй, не передбачених цим пунктом, для того щоб отримати право користування електронним кабiнетом.

     Єдиною пiдставою для вiдмови у проходженнi iдентифiкацiї платника податкiв в електронному кабiнетi є недiйснiсть електронного цифрового пiдпису такого платника податкiв, у тому числi у зв'язку iз закiнченням строку дiї сертифiката вiдкритого ключа.

     Платник податкiв, що пройшов iдентифiкацiю в електронному кабiнетi, самостiйно визначає спосiб взаємодiї з контролюючим органом, а саме в загальному порядку чи в електроннiй формi, про що робить вiдповiдну позначку в електронному кабiнетi з одночасним обов'язковим зазначенням своєї електронної адреси (адрес). У разi змiни електронної адреси платник податкiв зобов'язаний не пiзнiше наступного робочого дня внести вiдповiднi змiни до своїх облiкових даних в електронному кабiнетi.

     Починаючи з дня, наступного за днем обрання платником податкiв електронної форми взаємодiї з контролюючим органом через електронний кабiнет, крiм вихiдних та святкових днiв, взаємодiя мiж ними, яка може бути реалiзована в електроннiй формi засобами електронного зв'язку, здiйснюється через електронний кабiнет.

     Платник податкiв має право в будь-який момент вiдмовитися вiд електронної форми взаємодiї з контролюючим органом шляхом надiслання вiдповiдного повiдомлення через електронний кабiнет. Починаючи з дня, наступного за днем надiслання такого повiдомлення, взаємодiя платника податкiв з контролюючим органом в електроннiй формi припиняється i здiйснюється в загальному порядку, встановленому цим Кодексом.

     421.6. Електронний кабiнет працює постiйно (24 години на дату кожного календарного дня), крiм часу, необхiдного для його технiчного обслуговування. Проведення технiчного обслуговування електронного кабiнету у день, на який припадає граничний строк подання податкових декларацiй, та з 8 до 20 години будь-якого iншого календарного дня забороняється. Технiчне обслуговування електронного кабiнету проводиться у порядку, що визначається методологом електронного кабiнету.

     421.7. У разi виявлення платником податкiв технiчної та/або методологiчної помилки у роботi електронного кабiнету вiн має право надiслати через електронний кабiнет або в iнший спосiб повiдомлення про виявлену технiчну та/або методологiчну помилку. Повiдомлення про методологiчну помилку надсилається методологу електронного кабiнету. Повiдомлення про технiчну помилку надсилається одночасно методологу електронного кабiнету та технiчному адмiнiстратору.

     421.8. Методолог електронного кабiнету зобов'язаний провести перевiрку наявностi методологiчної помилки протягом 72 годин пiсля надходження повiдомлення вiд платника податкiв, крiм вихiдних та святкових днiв, про результати якої повiдомити платнику податкiв у цей самий строк. Якщо методолог електронного кабiнету визнає наявнiсть методологiчної помилки, вiн зобов'язаний усунути її у строк, що визначається ним з урахуванням критичностi виявленої помилки та технiчної можливостi її усунення. Якщо методологiчна помилка призводить до порушення прав платникiв податкiв або передбачає притягнення платникiв податкiв до вiдповiдальностi, методолог надсилає в електронний кабiнет та на електронну адресу (адреси) платника податкiв документ, яким повiдомляє про iснування методологiчної помилки та про час, необхiдний для її усунення та вiдновлення порушених прав платникiв податкiв. Про усунення методологiчної помилки методолог повiдомляє платникам податкiв шляхом надiслання вiдповiдного документа iз повiдомленням в електронний кабiнет та на електронну адресу (адреси) платникiв податкiв.

     421.9. Технiчний адмiнiстратор зобов'язаний провести перевiрку наявностi технiчної помилки протягом 72 годин пiсля надходження повiдомлення вiд платника податкiв, крiм вихiдних та святкових днiв, про результати якої повiдомити методологу електронного кабiнету та платнику податкiв у цей самий строк. Якщо технiчний адмiнiстратор визнає наявнiсть технiчної помилки, вiн зобов'язаний усунути таку технiчну помилку протягом строку, визначеного методологом електронного кабiнету, з урахуванням критичностi виявленої помилки та технiчної можливостi її усунення. Якщо технiчна помилка призводить до порушення прав платникiв податкiв або передбачає притягнення платникiв податкiв до вiдповiдальностi, технiчний адмiнiстратор надсилає в електронний кабiнет та на електронну адресу (адреси) платникiв податкiв документ, яким повiдомляє всiм платникам податкiв про iснування технiчної помилки та про час, необхiдний для її усунення i вiдновлення порушених прав платникiв податкiв. Про усунення технiчної помилки технiчний адмiнiстратор повiдомляє платникам податкiв шляхом надiслання вiдповiдного документа iз повiдомленням в електронний кабiнет та на електронну адресу (адреси) платникiв податкiв.

     421.10. Платник податкiв звiльняється вiд вiдповiдальностi у разi, коли у роботi електронного кабiнету виявлена технiчна та/або методологiчна помилка i така помилка визнана технiчним адмiнiстратором та/або методологом електронного кабiнету або її iснування пiдтверджено рiшенням суду. У такому разi штрафнi санкцiї та пеня, передбаченi цим Кодексом, за порушення податкового та iншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючий орган, що спричиненi технiчною та/або методологiчною помилкою у роботi електронного кабiнету, не застосовуються, пiдстави для притягнення платника податкiв та/або його посадових осiб до адмiнiстративної, кримiнальної вiдповiдальностi вiдсутнi. Ненарахування штрафних санкцiй та/або пенi за порушення, що спричиненi технiчною та/або методологiчною помилкою у роботi електронного кабiнету, закрiплюється (реалiзується) в програмному забезпеченнi, яке застосовується для автоматичного розрахунку штрафних санкцiй та/або пенi за порушення податкового законодавства.

     421.11. Якщо технiчний адмiнiстратор або методолог не надсилає вiдповiдi про результати перевiрки повiдомлення про технiчну та/або методологiчну помилку у встановлений цим Кодексом строк або заперечує наявнiсть технiчної та/або методологiчної помилки у роботi електронного кабiнету, то платник податкiв має право звернутися до суду за захистом своїх прав та охоронюваних iнтересiв, про що повiдомляє контролюючому органу, технiчному адмiнiстратору та методологу електронного кабiнету через електронний кабiнет. Протягом всього часу судового розгляду такого звернення платника податкiв забороняється визначати платнику податкiв грошове зобов'язання, застосовувати штрафнi санкцiї та нараховувати пеню, iнiцiювати притягнення платника податкiв та/або його посадових осiб до адмiнiстративної, кримiнальної вiдповiдальностi за порушення податкового законодавства, що можуть бути спричиненi технiчною та/або методологiчною помилкою у роботi електронного кабiнету".

     15. У статтi 43:

     1) назву доповнити словами "та пенi";

     2) пункт 43.4 викласти в такiй редакцiї:

     "43.4. Платник податкiв подає заяву про повернення помилково та/або надмiру сплачених грошових зобов'язань та пенi у довiльнiй формi, в якiй зазначає напрям перерахування коштiв: на поточний рахунок платника податкiв в установi банку; на погашення грошового зобов'язання та/або податкового боргу з iнших платежiв, контроль за справлянням яких покладено на контролюючi органи, незалежно вiд виду бюджету; повернення у готiвковiй формi коштiв за чеком у разi вiдсутностi у платника податкiв рахунка в банку";

     3) доповнити пунктом 43.41 такого змiсту:

     "43.41. У разi повернення надмiру сплачених податкових зобов'язань з податку на додану вартiсть, зарахованих до бюджету з рахунка платника податку в системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть у порядку, визначеному пунктом 2001.5 статтi 2001 цього Кодексу, такi кошти пiдлягають поверненню виключно на рахунок платника в системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть, а у разi його вiдсутностi на момент звернення платника податкiв iз заявою на повернення надмiру сплачених податкових зобов'язань з податку на додану вартiсть чи на момент фактичного повернення коштiв - шляхом перерахування на поточний рахунок платника податкiв в установi банку";

     4) абзац другий пункту 43.5 викласти в такiй редакцiї:

     "На пiдставi отриманого висновку орган, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, протягом п'яти робочих днiв здiйснює повернення помилково та/або надмiру сплачених грошових зобов'язань та пенi платникам податкiв у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику".

     16. У статтi 44:

     1) абзац другий пункту 44.3 пiсля слiв i цифр "не менш як 1095 днiв" доповнити словами i цифрами "(2555 днiв для документiв та iнформацiї, необхiдної для здiйснення податкового контролю за трансфертним цiноутворенням вiдповiдно до статтi 39 цього Кодексу)";

     2) у пунктi 44.7:

     в абзацi першому слова "призначив проведення перевiрки" замiнити словами "проводить перевiрку";

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "Протягом п'яти робочих днiв з дня, наступного за днем отримання акта перевiрки, платник податкiв має право подати контролюючому органу, що проводив перевiрку, заперечення та/або додатковi документи, якi пiдтверджують показники, вiдображенi таким платником податкiв у податковiй звiтностi".

     17. Статтю 45 доповнити пунктом 45.3 такого змiсту:

     "45.3. Платник податкiв, який обирає спосiб взаємодiї з контролюючим органом засобами електронного зв'язку в електроннiй формi, зобов'язаний пiд час обрання способу взаємодiї повiдомити контролюючому органу свою електронну адресу (адреси) шляхом внесення цiєї iнформацiї до своїх облiкових даних через електронний кабiнет".

     18. У статтi 46:

     1) абзац перший пункту 46.1 викласти в такiй редакцiї:

     "46.1. Податкова декларацiя, розрахунок, звiт (далi - податкова декларацiя) - документ, що подається платником податкiв (у тому числi вiдокремленим пiдроздiлом у випадках, визначених цим Кодексом) контролюючому органу у строки, встановленi законом, на пiдставi якого здiйснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання або вiдображаються обсяги операцiї (операцiй), доходiв (прибуткiв), щодо яких податковим та митним законодавством передбачено звiльнення платника податку вiд обов'язку нарахування i сплати податку i збору, чи документ, що свiдчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платникiв податкiв - фiзичних осiб, суми утриманого та/або сплаченого податку";

     2) пункт 46.2 викласти в такiй редакцiї:

     "46.2. Платник податку на прибуток подає разом з вiдповiдною податковою декларацiєю квартальну або рiчну фiнансову звiтнiсть у порядку, передбаченому для подання податкової декларацiї з урахуванням вимог статтi 137 цього Кодексу.

     Фiнансова звiтнiсть, що складається та подається вiдповiдно до цього пункту платниками податку на прибуток та неприбутковими пiдприємствами, установами та органiзацiями, є додатком до податкової декларацiї з податку на прибуток (звiту про використання доходiв (прибуткiв) неприбуткової органiзацiї) та її невiд'ємною частиною.

     Платники податку на прибуток - виробники сiльськогосподарської продукцiї, якi обрали рiчний податковий (звiтний) перiод вiдповiдно до пiдпункту 137.4.1 пункту 137.4 статтi 137 цього Кодексу, складають та подають з вiдповiдною податковою декларацiєю фiнансову звiтнiсть за перше пiврiччя минулого звiтного року, за минулий звiтний рiк та за перше пiврiччя поточного звiтного року.

     Неприбутковi пiдприємства, установи та органiзацiї, визначенi пунктом 133.4 статтi 133 цього Кодексу, подають звiт про використання доходiв (прибуткiв) неприбуткової органiзацiї за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику (професiйнi спiлки, їх об'єднання та органiзацiї профспiлок, утворенi в порядку, визначеному законом, звiтують у разi порушень пункту 133.4 статтi 133 цього Кодексу), та рiчну фiнансову звiтнiсть";

     3) третє речення абзацу другого пункту 46.4 викласти в такiй редакцiї: "Платник податкiв, який подає звiтнiсть в електроннiй формi, подає таке доповнення в електроннiй формi".

     19. У статтi 48:

     1) пункт 48.3 пiсля абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "iнформацiя про додатки, що додаються до податкової декларацiї та є її невiд'ємною частиною".

     У зв'язку з цим абзаци одинадцятий i дванадцятий вважати вiдповiдно абзацами дванадцятим i тринадцятим;

     2) пункт 48.4 доповнити абзацами шостим - десятим такого змiсту:

     "дата та номер рiшення про включення неприбуткової органiзацiї до Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй;

     ознака неприбутковостi органiзацiї;

     повне найменування нерезидента;

     мiсцезнаходження нерезидента;

     назва та код держави резиденцiї нерезидента".

     20. У статтi 49:

     1) у пунктi 49.2:

     абзац перший доповнити реченням такого змiсту: "Цей абзац застосовується до всiх платникiв податкiв, в тому числi платникiв, якi перебувають на спрощенiй системi оподаткування облiку та звiтностi";

     в абзацi другому цифри "16" замiнити цифрами "43";

     2) пункти 49.3, 49.4 i 49.41 викласти в такiй редакцiї:

     "49.3. Податкова декларацiя подається за вибором платника податкiв, якщо iнше не передбачено цим Кодексом, в один iз таких способiв:

     а) особисто платником податкiв або уповноваженою на це особою;

     б) надсилається поштою з повiдомленням про вручення та з описом вкладення;

     в) засобами електронного зв'язку в електроннiй формi з дотриманням вимог законiв щодо електронного документообiгу та електронного цифрового пiдпису.

     Єдиною пiдставою для вiдмови у прийняттi податкової декларацiї засобами електронного зв'язку в електроннiй формi є недiйснiсть електронного цифрового пiдпису такого платника податкiв, у тому числi у зв'язку iз закiнченням строку дiї сертифiката вiдкритого ключа, за умови що така податкова декларацiя вiдповiдає всiм вимогам електронного документа i надана у форматi, доступному для її технiчної обробки.

     49.4. Платники податкiв, що належать до великих та середнiх пiдприємств, подають податковi декларацiї контролюючому органу в електроннiй формi з дотриманням вимог законiв щодо електронного документообiгу та електронного цифрового пiдпису.

     Податкова звiтнiсть з податку на додану вартiсть подається в електроннiй формi контролюючому органу всiма платниками цього податку з дотриманням вимог законiв щодо електронного документообiгу та електронного цифрового пiдпису.

     У разi припинення договору про визнання електронних документiв з пiдстав, визначених законом, платник податкiв має право до складення нового договору подавати податкову звiтнiсть у спосiб, визначений пiдпунктами "а" i "б" пункту 49.3 цiєї статтi.

     Контролюючим органам забороняється в односторонньому порядку розривати договiр про визнання електронних документiв.

     49.41. Акредитований центр сертифiкацiї ключiв центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, безоплатно надає платникам податкiв послуги у сферi електронного цифрового пiдпису";

     3) пункт 49.17 виключити.

     21. Абзац четвертий пункту 50.1 статтi 50 викласти в такiй редакцiї:

     "а) або надiслати уточнюючий розрахунок i сплатити суму недоплати та штраф у розмiрi трьох вiдсоткiв вiд такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку. Цей штраф не застосовується у разi подання уточнюючого розрахунку до податкової декларацiї з податку на прибуток пiдприємств за попереднiй податковий (звiтний) рiк з метою здiйснення самостiйного коригування вiдповiдно до статтi 39 цього Кодексу у строк не пiзнiше 1 травня року, наступного за звiтним".

     22. Статтi 52 i 53 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 52. Податкова консультацiя

     52.1. За зверненням платникiв податкiв контролюючi органи надають їм безоплатно iндивiдуальнi податковi консультацiї з питань практичного застосування окремих норм податкового та iншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи, протягом 25 календарних днiв, що настають за днем отримання такого звернення даним контролюючим органом.

     Звернення платникiв податкiв на отримання iндивiдуальної податкової консультацiї в письмовiй формi повинно мiстити:

     найменування для юридичної особи або прiзвище, iм'я, по батьковi для фiзичної особи, податкову адресу, а також номер засобу зв'язку та адресу електронної пошти, якщо такi наявнi;

     код згiдно з ЄДРПОУ (для юридичних осiб) або реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (для фiзичних осiб) або серiю та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та офiцiйно повiдомили про це вiдповiдному контролюючому органу i мають вiдмiтку у паспортi);

     зазначення, в чому полягає практична необхiднiсть отримання податкової консультацiї;

     пiдпис платника податкiв;

     дату пiдписання звернення.

     На звернення платника податкiв, що не вiдповiдає вимогам, зазначеним у цьому пунктi, податкова консультацiя не надається, а надсилається вiдповiдь у порядку та строки, передбаченi Законом України "Про звернення громадян".

     Уповноважена особа центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, може прийняти рiшення про продовження строку розгляду звернення на отримання iндивiдуальної податкової консультацiї понад 25-денний строк, але не бiльше 10 календарних днiв, та письмово повiдомити про це платнику податкiв до закiнчення строку, визначеного абзацом першим цього пункту.

     52.2. Iндивiдуальна податкова консультацiя має iндивiдуальний характер i може використовуватися виключно платником податкiв, якому надано таку консультацiю.

     52.3. За вибором платника податкiв iндивiдуальна податкова консультацiя надається в уснiй або письмовiй формi. Iндивiдуальна податкова консультацiя, надана в письмовiй формi, обов'язково повинна мiстити назву - податкова консультацiя, реєстрацiйний номер в єдинiй базi iндивiдуальних податкових консультацiй, опис питань, що порушуються платником податкiв, з урахуванням фактичних обставин, зазначених у зверненнi платника податкiв, обґрунтування застосування норм законодавства та висновок з питань практичного використання таких норм законодавства.

     52.4. Iндивiдуальнi податковi консультацiї надаються:

     в уснiй формi - контролюючими органами та державними податковими iнспекцiями;

     у письмовiй формi - контролюючими органами в Автономнiй Республiцi Крим, мiстах Києвi та Севастополi, областях, мiжрегiональними територiальними органами, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику.

     Iндивiдуальна податкова консультацiя, надана в письмовiй формi, пiдлягає реєстрацiї в єдинiй базi iндивiдуальних податкових консультацiй та розмiщенню на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, без зазначення найменування (прiзвища, iм'я, по батьковi) платника податкiв, коду згiдно з ЄДРПОУ (реєстрацiйного номера облiкової картки) та його податкової адреси.

     Доступ до зазначених даних єдиної бази та офiцiйного веб-сайту є безоплатним та вiльним. Порядок ведення та форма єдиної бази iндивiдуальних податкових консультацiй визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     52.5. Контролюючий орган в Автономнiй Республiцi Крим, мiстах Києвi та Севастополi, областях, мiжрегiональний територiальний орган зобов'язаний надiслати центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, iндивiдуальну податкову консультацiю протягом 15 календарних днiв, що настають за днем отримання звернення платника податкiв на отримання iндивiдуальної податкової консультацiї, для розгляду питання про внесення вiдомостей про таку консультацiю до єдиного реєстру iндивiдуальних податкових консультацiй, про що повiдомляє платнику податкiв у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, отримавши iндивiдуальну податкову консультацiю вiд контролюючого органу, який йому пiдпорядковується, протягом 10 календарних днiв, що настають за днем отримання такої консультацiї, але не бiльше 35 календарних днiв, що настають за днем отримання контролюючим органом вiдповiдного звернення платникiв податкiв, приймає одне iз таких рiшень:

     про внесення вiдомостей про iндивiдуальну податкову консультацiю до єдиного реєстру iндивiдуальних податкових консультацiй, про що повiдомляє протягом одного робочого дня з моменту прийняття рiшення контролюючий орган, який йому пiдпорядковується;

     про вiдмову у внесеннi вiдомостей до єдиного реєстру iндивiдуальних податкових консультацiй, з одночасним наданням платнику податкiв вiд свого iменi iндивiдуальної податкової консультацiї та внесенням вiдомостей про таку консультацiю до зазначеного реєстру, про що повiдомляє протягом одного робочого дня з моменту прийняття рiшення контролюючий орган, який йому пiдпорядковується, та платника податкiв у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу.

     52.6. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, проводить перiодичне узагальнення iндивiдуальних податкових консультацiй, а також аналiзує обставини, що свiдчать про неоднозначнiсть окремих норм податкового та iншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи, шляхом надання узагальнюючих податкових консультацiй, якi затверджуються наказом цього органу.

     Узагальнюючi податковi консультацiї пiдлягають оприлюдненню на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, протягом п'яти календарних днiв з дня їх надання.

     Стаття 53. Наслiдки застосування податкових консультацiй

     53.1. Не може бути притягнуто до вiдповiдальностi, включаючи фiнансової (штрафнi санкцiї та/або пеня), платника податкiв (податкового агента та/або його посадову особу), який дiяв вiдповiдно до iндивiдуальної податкової консультацiї, наданої йому у письмовiй формi, а також узагальнюючої податкової консультацiї, за дiяння, що мiстить ознаки податкового правопорушення, зокрема на пiдставi того, що у подальшому така податкова консультацiя була змiнена або скасована.

     Положення абзацу першого цього пункту застосовуються до iндивiдуальної податкової консультацiї, за умови що вона зареєстрована в єдинiй базi iндивiдуальних податкових консультацiй.

     У разi коли положення iндивiдуальної податкової консультацiї суперечать положенням узагальнюючої податкової консультацiї, застосовуються положення узагальнюючої податкової консультацiї.

     Платник податкiв та/або податковий агент, якi дiяли вiдповiдно до податкової консультацiї, не звiльняються вiд обов'язку сплати податкового зобов'язання, визначеного цим Кодексом.

     53.2. Платник податкiв може оскаржити до суду наказ про затвердження узагальнюючої податкової консультацiї або надану йому iндивiдуальну податкову консультацiю як правовий акт iндивiдуальної дiї, викладенi в письмовiй формi, якi, на думку такого платника податкiв, суперечать нормам або змiсту вiдповiдного податку чи збору.

     Скасування судом наказу про затвердження узагальнюючої податкової консультацiї або iндивiдуальної податкової консультацiї є пiдставою для надання нової податкової консультацiї з урахуванням висновкiв суду.

     Протягом 30 календарних днiв з дня набрання законної сили рiшенням суду про скасування наказу про затвердження узагальнюючої податкової консультацiї або iндивiдуальної податкової консультацiї центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, або контролюючий орган з урахуванням висновкiв суду зобов'язанi опублiкувати узагальнюючу податкову консультацiю або надати платнику податкiв iндивiдуальну податкову консультацiю".

     23. У статтi 56:

     1) у пунктi 56.9:

     в абзацi першому слова "Керiвник (його заступник або iнша уповноважена посадова особа) вiдповiдного контролюючого органу" замiнити словами "Керiвник (його заступник або уповноважена особа) контролюючого органу";

     в абзацах другому та третьому слова "керiвника (його заступника або iншої уповноваженої посадової особи)" замiнити словами "керiвника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу";

     2) в абзацi четвертому пункту 56.18 слово "недiйсним" замiнити словами "протиправним та/або скасування";

     3) доповнити пунктом 56.23 такого змiсту:

     "56.23. Оскарження рiшення про вiдмову у реєстрацiї податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрi податкових накладних здiйснюється у порядку, визначеному цiєю статтею з урахуванням таких особливостей:

     56.23.1 скарга на рiшення про вiдмову у реєстрацiї податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрi податкових накладних подається до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику;

     56.23.2 скарга на рiшення про вiдмову у реєстрацiї податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрi податкових накладних розглядається в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України, комiсiєю центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, за участi уповноваженої особи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику;

     56.23.3 скарга на рiшення про вiдмову у реєстрацiї податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрi податкових накладних розглядається протягом 10 календарних днiв з дня отримання такої скарги центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику. Термiн розгляду скарги не може бути продовженим;

     56.23.4 якщо вмотивоване рiшення за скаргою платника податкiв на рiшення про вiдмову у реєстрацiї податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрi податкових накладних не надсилається платнику податкiв протягом 10-денного строку, така скарга вважається повнiстю задоволеною на користь платника податкiв з дня, наступного за останнiм днем зазначеного строку".

     24. У пунктi 57.11 статтi 57:

     1) у пiдпунктi 57.11.2:

     абзац четвертий викласти в такiй редакцiї:

     "Сума попередньо сплачених протягом податкового (звiтного) перiоду авансових внескiв з податку на прибуток пiд час виплати дивiдендiв пiдлягає зарахуванню у зменшення нарахованого податкового зобов'язання з податку на прибуток, задекларованого у податковiй декларацiї за такий податковий (звiтний) перiод";

     пiсля абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "У разi якщо сума авансового внеску, попередньо сплаченого протягом звiтного перiоду, перевищує суму нарахованого податкового зобов'язання пiдприємством - емiтентом корпоративних прав за такий податковий (звiтний) перiод, сума такого перевищення переноситься у зменшення податкових зобов'язань наступних податкових (звiтних) перiодiв до повного його погашення, а пiд час отримання вiд'ємного значення об'єкта оподаткування такого наступного перiоду - на зменшення податкових зобов'язань майбутнiх податкових (звiтних) перiодiв до повного його погашення".

     У зв'язку з цим абзаци п'ятий - восьмий вважати вiдповiдно абзацами шостим - дев'ятим;

     у першому реченнi абзацу сьомого слова "за звичайними цiнами" замiнити словами "вiдповiдно до принципу "витягнутої руки";

     2) абзац третiй пiдпункту 57.11.4 виключити;

     3) доповнити пiдпунктом 57.11.6 такого змiсту:

     "57.11.6 Iнститути спiльного iнвестування звiльняються вiд обов'язку сплати авансових внескiв з податку на прибуток у разi виплати дивiдендiв".

     25. У статтi 58:

     1) в абзацi п'ятому пункту 58.1:

     слова "зменшення (збiльшення) суми бюджетного вiдшкодування" замiнити словами "зменшення суми бюджетного вiдшкодування", а слова "зменшеного (збiльшеного) бюджетного вiдшкодування" - словами "зменшеного бюджетного вiдшкодування";

     пiсля слiв "граничнi строки сплати грошового зобов'язання та/або строки виправлення платником податкiв показникiв податкової звiтностi" доповнити словами "попередження про необхiднiсть складення та реєстрацiї в Єдиному реєстрi податкових накладних податкової накладної / розрахунку коригування до неї або про необхiднiсть виправлення помилок, допущених пiд час зазначення реквiзитiв податкової накладної, у випадках, передбачених цим Кодексом";

     2) абзаци перший i другий пункту 58.3 викласти в такiй редакцiї:

     "58.3. Податкове повiдомлення-рiшення вважається належним чином врученим платнику податкiв (крiм фiзичних осiб), якщо його надiслано у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу.

     Податкове повiдомлення-рiшення вважається надiсланим (врученим) фiзичнiй особi, якщо його вручено їй особисто чи її представниковi, надiслано на адресу за мiсцем проживання або останнього вiдомого мiсцезнаходження фiзичної особи з повiдомленням про вручення або у порядку, визначеному пунктом 42.4 статтi 42 цього Кодексу. У такому самому порядку надсилаються податковi вимоги та рiшення про результати розгляду скарг".

     26. Пункт 59.1 статтi 59 викласти в такiй редакцiї:

     "59.1. У разi коли у платника податкiв виник податковий борг, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повiдомлення-рiшення.

     Податкова вимога може надсилатися (вручатися) контролюючим органом за мiсцем облiку платника податкiв, в якому облiковується податковий борг платника податкiв.

     Податкова вимога не надсилається (не вручається), якщо загальна сума податкового боргу платника податкiв не перевищує шiстдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян. У разi збiльшення загальної суми податкового боргу до розмiру, що перевищує шiстдесят неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, контролюючий орган надсилає (вручає) податкову вимогу такому платнику податкiв".

     27. У статтi 61:

     1) пункт 61.1 пiсля слiв "що вживаються контролюючими органами" доповнити словами "та координуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику";

     2) пункт 61.3 викласти в такiй редакцiї:

     "61.3. Органи Служби безпеки України, Нацiональної полiцiї України, прокуратури, iншi правоохороннi органи та їх службовi (посадовi) особи не можуть брати безпосередньої участi у перевiрках, що проводяться контролюючими органами, та проводити перевiрки суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi з питань оподаткування".

     28. Пункт 62.1 статтi 62 доповнити пiдпунктом 62.1.4 такого змiсту:

     "62.1.4. монiторингу контрольованих операцiй та опитування посадових, уповноважених осiб та/або працiвникiв платника податкiв вiдповiдно до статтi 39 цього Кодексу".

     29. Пункт 63.12 статтi 63 викласти в такiй редакцiї:

     "63.12. Iнформацiя, що збирається, використовується та формується контролюючими органами у зв'язку з облiком платникiв податкiв, вноситься до iнформацiйних баз даних".

     30. У статтi 64:

     1) у пунктi 64.1:

     в абзацi першому слова "реєстрацiйної картки" замiнити словами "Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань", а слова "Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" - словами "Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань";

     в абзацi другому слова "Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" замiнити словами "Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань";

     2) у пунктi 64.2 слова "Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" замiнити словами "Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань";

     3) в абзацi першому пункту 64.3 слова "Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" замiнити словами "Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань".

     31. Пункти 65.1, 65.5 та пiдпункт 65.10.3 пункту 65.10 статтi 65 викласти в такiй редакцiї:

     "65.1. Взяття на облiк фiзичних осiб - пiдприємцiв у контролюючих органах здiйснюється за податковою адресою на пiдставi вiдомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, наданих державним реєстратором згiдно iз Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань";

     "65.5. Взяття на облiк самозайнятої особи здiйснюється контролюючим органом не пiзнiше наступного робочого дня з дня отримання вiдповiдних вiдомостей вiд державного реєстратора (для фiзичних осiб - пiдприємцiв) або прийняття заяви (для осiб, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть).

     Данi про взяття на облiк фiзичної особи - пiдприємця передаються до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань у день взяття на облiк у порядку, встановленому Мiнiстерством юстицiї України та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     Взяття на облiк фiзичної особи - пiдприємця пiдтверджується випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, що надсилається (видається) фiзичнiй особi - пiдприємцю у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань";

     "65.10.3. внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань запису про державну реєстрацiю припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця - з дати державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця".

     32. Пункт 66.5 статтi 66 викласти в такiй редакцiї:

     "66.5. У разi виникнення змiн у даних або внесення змiн до документiв, що подаються для взяття на облiк згiдно з цiєю главою, крiм змiн, якi вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, та змiн, про якi платник податкiв повiдомив за основним мiсцем облiку, платник податкiв зобов'язаний подати контролюючому органу, в якому вiн облiковується, уточненi документи протягом 10 календарних днiв з дня внесення змiн до зазначених документiв".

     33. Пункт 68.1 статтi 68 викласти в такiй редакцiї:

     "68.1. Орган державної реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань у день державної реєстрацiї такої особи, державної реєстрацiї припинення юридичної особи чи пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця, внесення будь-яких iнших записiв до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань повинен передати вiдповiдному контролюючому органу вiдомостi з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань про вчинення реєстрацiйних дiй, передбачених законом".

     34. Пункт 69.1 статтi 69 викласти в такiй редакцiї:

     "69.1. Банки та iншi фiнансовi установи вiдкривають поточнi та iншi рахунки платникам податкiв - юридичним особам (резидентам i нерезидентам) незалежно вiд органiзацiйно-правової форми, вiдокремленим пiдроздiлам та представництвам юридичних осiб, для яких законом установленi особливостi їх державної реєстрацiї та якi не включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, фiзичним особам, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть, за наявностi документiв, виданих контролюючими органами, що пiдтверджують взяття їх на облiк у таких органах, або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань (для осiб, взяття на облiк яких у контролюючих органах здiйснюється на пiдставi вiдомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, наданих державним реєстратором згiдно iз Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань") чи iнформацiї з цього реєстру, отриманої банком вiдповiдно до закону, iз зазначенням даних про взяття на облiк в контролюючих органах як платника податкiв".

     35. Пiдпункт 70.16.6 пункту 70.16 статтi 70 викласти в такiй редакцiї:

     "70.16.6. органи державної реєстрацiї прав на нерухоме майно - про оподатковуване нерухоме майно, щодо якого у фiзичних та юридичних осiб виникає або припиняється право власностi, у строки та порядку, встановленому пiдпунктом 266.7.4 пункту 266.7 статтi 266 цього Кодексу".

     36. Пункт 71.1 статтi 71 пiсля слiв "комплекс заходiв" доповнити словами "що координується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику".

     37. Пiдпункт 72.1.5 пункту 72.1 статтi 72 викласти в такiй редакцiї:

     "72.1.5. за наслiдками податкового контролю".

     38. У статтi 73:

     1) у пунктi 73.3:

     в абзацi другому слова "керiвником (заступником керiвника) контролюючого органу" замiнити словами "керiвником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу";

     абзац восьмий викласти в такiй редакцiї:

     "2) для визначення вiдповiдностi умов контрольованої операцiї принципу "витягнутої руки" пiд час здiйснення податкового контролю за трансфертним цiноутворенням вiдповiдно до статтi 39 цього Кодексу та/або для визначення рiвня звичайних цiн у випадках, визначених цим Кодексом";

     абзаци п'ятнадцятий i шiстнадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "Запит вважається належним чином врученим, якщо його надiслано у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу.

     Платники податкiв та iншi суб'єкти iнформацiйних вiдносин зобов'язанi подавати iнформацiю, визначену в запитi контролюючого органу, та її документальне пiдтвердження (крiм проведення зустрiчної звiрки) протягом 15 робочих днiв з дня, наступного за днем отримання запиту (якщо iнше не передбачено цим Кодексом)";

     пiсля абзацу шiстнадцятого доповнити двома новими абзацами такого змiсту:

     "У разi проведення зустрiчної звiрки платники податкiв та iншi суб'єкти iнформацiйних вiдносин зобов'язанi подавати iнформацiю, визначену в запитi контролюючого органу, протягом 10 робочих днiв з дня, наступного за днем отримання запиту. Документальне пiдтвердження цiєї iнформацiї на вимогу контролюючого органу може бути надано в електронному або паперовому виглядi на вибiр платника податкiв.

     У разi якщо запит складено з порушенням вимог, визначених абзацами першим - п'ятим цього пункту, платник податкiв звiльняється вiд обов'язку надавати вiдповiдь на такий запит".

     У зв'язку з цим абзаци сiмнадцятий i вiсiмнадцятий вважати вiдповiдно абзацами дев'ятнадцятим i двадцятим;

     2) пункт 73.5 викласти в такiй редакцiї:

     "73.5. З метою отримання податкової iнформацiї, необхiдної у зв'язку з проведенням перевiрок, контролюючi органи мають право здiйснювати зустрiчнi звiрки даних суб'єктiв господарювання щодо платника податкiв.

     Пiд час зустрiчної звiрки здiйснюється спiвставлення даних, отриманих вiд платникiв податкiв та iнших суб'єктiв iнформацiйних вiдносин, з метою документального пiдтвердження господарських вiдносин з платником податкiв та зборiв, а також пiдтвердження вiдносин, виду, обсягу i якостi операцiй та розрахункiв, що здiйснювалися мiж ними, для з'ясування повноти їх вiдображення в облiку платника податкiв.

     Пiд час проведення зустрiчної звiрки з'ясовуються лише питання, зазначенi у письмовому запитi контролюючого органу на проведення зустрiчної звiрки.

     Форма запиту контролюючого органу на проведення зустрiчної звiрки встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     Зустрiчнi звiрки не є перевiрками i проводяться в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     За результатами зустрiчних звiрок складається довiдка, що надається суб'єкту господарювання у 10-денний строк.

     Повторне здiйснення зустрiчних звiрок контролюючими органами з одного i того самого питання заборонено".

     39. Текст статтi 74 викласти в такiй редакцiї:

     "74.1. Податкова iнформацiя, зiбрана вiдповiдно до цього Кодексу, зберiгається в базах даних Iнформацiйних, телекомунiкацiйних та iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем (далi - Iнформацiйнi системи) центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику.

     Iнформацiйнi системи i засоби їх забезпечення, розробленi, виготовленi або придбанi центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, є державною власнiстю.

     Система захисту податкової iнформацiї, що зберiгається в базах даних Iнформацiйних систем, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику.

     Внесення iнформацiї до баз даних Iнформацiйних систем та її опрацювання здiйснюються контролюючими органами.

     Перелiк Iнформацiйних систем визначається центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику.

     74.2. В Єдиному реєстрi податкових накладних забезпечується проведення постiйного автоматизованого монiторингу вiдповiдностi податкових накладних / розрахункiв коригування критерiям оцiнки ступеня ризикiв, достатнiх для зупинення реєстрацiї таких податкових накладних / розрахункiв коригування в Єдиному реєстрi податкових накладних.

     Критерiї оцiнки ступеня ризикiв, достатнiх для зупинення реєстрацiї податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрi податкових накладних, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     74.3. Зiбрана податкова iнформацiя та результати її опрацювання використовуються для виконання покладених на контролюючi органи функцiй та завдань, а також центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, для формування та реалiзацiї єдиної державної податкової та митної полiтики".

     40. У пунктi 75.1 статтi 75:

     1) у пiдпунктi 75.1.1:

     слова "органу, що здiйснює казначейське обслуговування" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування";

     доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Предметом камеральної перевiрки також може бути своєчаснiсть подання податкових декларацiй (розрахункiв) та/або своєчаснiсть реєстрацiї податкових накладних та/або розрахункiв коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрi податкових накладних, акцизних накладних та/або розрахункiв коригування до акцизних накладних у Єдиному реєстрi акцизних накладних, виправлення помилок у податкових накладних та/або своєчаснiсть сплати узгодженої суми податкового (грошового) зобов'язання виключно на пiдставi даних, що зберiгаються (опрацьовуються) у вiдповiдних iнформацiйних базах";

     2) у пiдпунктi 75.1.2:

     абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

     "Не може бути предметом планової документальної перевiрки питання дотримання платником податкiв принципу "витягнутої руки";

     в абзацi четвертому слово "обставин" замiнити словом "пiдстав";

     3) у пiдпунктi 75.1.3 слово "патентiв" виключити.

     41. У статтi 76:

     1) в абзацi першому пункту 76.1 слово "керiвника" замiнити словами "керiвника (його заступника або уповноваженої особи)";

     2) доповнити пунктом 76.3 такого змiсту:

     "76.3. Камеральна перевiрка податкової декларацiї або уточнюючого розрахунку може бути проведена лише протягом 30 календарних днiв, що настають за останнiм днем граничного строку їх подання, а якщо такi документи були наданi пiзнiше, - за днем їх фактичного подання.

     Камеральна перевiрка з iнших питань проводиться з урахуванням строкiв давностi, визначених статтею 102 цього Кодексу".

     42. У статтi 77:

     1) пункт 77.1 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "План-графiк документальних планових перевiрок на поточний рiк оприлюднюється на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, до 25 грудня року, що передує року, в якому будуть проводитися такi документальнi плановi перевiрки";

     2) у першому реченнi абзацу четвертого пункту 77.2 цифри "16" замiнити цифрами "43";

     3) пункт 77.3 пiсля слiв "своєчасностi сплати" доповнити словами "митних платежiв, податкiв, зборiв та єдиного внеску при виплатi (нарахуваннi) доходiв фiзичним особам";

     4) в абзацi першому пункту 77.4 слова "керiвником контролюючого органу" замiнити словами "керiвником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу".

     43. У статтi 78:

     1) у пунктi 78.1:

     в абзацi першому слово "обставин" замiнити словом "пiдстав";

     у пiдпунктах 78.1.1 i 78.1.4 цифри i слова "10 робочих днiв з дня отримання запиту" замiнити цифрами i словами "15 робочих днiв з дня, наступного за днем отримання запиту";

     у пiдпунктi 78.1.1 пiсля слова "валютного" доповнити словом "податкового";

     у пiдпунктi 78.1.5:

     пiсля слiв "акта перевiрки" доповнити словами i цифрами "та/або додатковi документи в порядку, визначеному пунктом 44.7 статтi 44 цього Кодексу";

     доповнити абзацами другим - четвертим такого змiсту:

     "Наказ про проведення документальної позапланової перевiрки з пiдстав, зазначених у цьому пiдпунктi, видається:

     у разi розгляду заперечення до акта перевiрки та/або додаткових документiв у порядку, визначеному пунктом 44.7 статтi 44 цього Кодексу, - контролюючим органом, який проводив перевiрку;

     пiд час проведення процедури адмiнiстративного оскарження - контролюючим органом вищого рiвня, який розглядає скаргу платника податкiв";

     в абзацах другому та четвертому пiдпункту 78.1.9 слова "пояснень та документального пiдтвердження на письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначається iнформацiя зi скарги" замiнити словами i цифрами "протягом 15 робочих днiв з дня, наступного за днем отримання письмового запиту контролюючого органу, в якому зазначається iнформацiя iз скарги, пояснень та документального пiдтвердження на цей запит";

     у пiдпунктi 78.1.11 слова "або постанову органу, що здiйснює оперативно-розшукову дiяльнiсть, слiдчого, прокурора" виключити;

     в абзацi другому пiдпункту 78.1.12 слово "Рiшення" замiнити словом "Наказ";

     доповнити пiдпунктом 78.1.19 такого змiсту:

     "78.1.19. платником податкiв не надано для проведення зустрiчної звiрки iнформацiю, визначену у запитi контролюючого органу, протягом 10 робочих днiв з дня, наступного за днем отримання запиту. Така перевiрка проводиться виключно з питань, зазначених у запитi контролюючого органу";

     2) в абзацi другому пункту 78.2 цифри "78.1.11" виключити;

     3) у пунктi 78.3 слова "податкова мiлiцiя" у всiх вiдмiнках замiнити словами "правоохороннi органи" у вiдповiдному вiдмiнку;

     у другому реченнi слова "податковою мiлiцiєю" замiнити словами "правоохоронними органами";

     4) у пунктi 78.4:

     в абзацi першому слова "керiвник контролюючого органу" замiнити словами "керiвник (його заступник або уповноважена особа) контролюючого органу";

     в абзацi другому слова "пiд розписку" замiнити словами i цифрами "у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу".

     44. У статтi 79:

     1) у першому реченнi пункту 79.1 слова "керiвником контролюючого органу" замiнити словами "керiвником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу", а слово "обставин" - словом "пiдстав";

     2) в абзацi першому пункту 79.2 слова "керiвника контролюючого органу" замiнити словами "керiвника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу", а слова "надiслання платнику податкiв рекомендованим листом iз повiдомленням про вручення або вручення йому чи його уповноваженому представнику пiд розписку" - словами i цифрами "вручення платнику податкiв (його представнику) у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу".

     45. У пунктi 80.2 статтi 80:

     слова "керiвника контролюючого органу" замiнити словами "керiвника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу", а слово "обставин" - словом "пiдстав";

     пiдпункти 80.2.2, 80.2.5 i 80.2.7 пiсля слiв "у разi" доповнити словами "наявностi та/або".

     46. У статтi 81:

     1) у другому реченнi абзацiв другого i третього пункту 81.1 слова "керiвника контролюючого органу або його заступника" замiнити словами "керiвника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу";

     2) пункт 81.2 викласти в такiй редакцiї:

     "81.2. У разi вiдмови платника податкiв та/або посадових (службових) осiб платника податкiв (його представникiв або осiб, якi фактично проводять розрахунковi операцiї) у допуску посадових (службових) осiб контролюючого органу до проведення перевiрки посадовими (службовими) особами контролюючого органу за мiсцем проведення перевiрки, невiдкладно складається у двох примiрниках акт, що засвiдчує факт вiдмови, iз зазначенням заявлених причин вiдмови, один примiрник якого вручається пiд пiдпис, вiдразу пiсля його складання, платнику податкiв та/або уповноваженiй особi платника податкiв.

     Посадова (службова) особа платника податкiв (його представник або особа, яка фактично проводить розрахунковi операцiї) має право надати свої письмовi пояснення до складеного контролюючим органом акта.

     У разi вiдмови платника податкiв та/або його посадових (службових) осiб (представникiв або осiб, якi фактично проводять розрахунковi операцiї) пiдписати акт, що засвiдчує факт вiдмови у допуску до проведення перевiрки, посадовими (службовими) особами контролюючого органу складається акт, що засвiдчує факт вiдмови в отриманнi акта та/або наданнi письмових пояснень до нього".

     47. У статтi 82:

     1) в абзацi другому пунктiв 82.1, 82.2 i 82.3 слова "керiвника контролюючого органу" замiнити словами "керiвника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу";

     2) у пунктi 82.4 слова "керiвника контролюючого органу" замiнити словами "керiвника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу", а слова "рекомендованим листом з повiдомленням про вручення" - словами i цифрами "у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу".

     48. У пiдпунктi 83.1.6 пункту 83.1 статтi 83 слова "iншi матерiали" замiнити словами "податковi консультацiї, iншi матерiали".

     49. У статтi 84:

     1) у пунктi 84.2 слова "керiвника (або його заступника) контролюючого органу" замiнити словами "керiвника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу";

     2) у пунктi 84.3 слова "керiвник (або заступник)" замiнити словами "керiвник (його заступник або уповноважена особа) контролюючого органу".

     50. У статтi 85:

     1) абзац другий пункту 85.2 викласти в такiй редакцiї:

     "При цьому великий платник податкiв на запит контролюючого органу зобов'язаний також надати посадовим (службовим) особам контролюючих органiв в електроннiй формi з дотриманням умови щодо реєстрацiї електронного пiдпису пiдзвiтних осiб копiї таких документiв, що створюються ним в електроннiй формi з облiку доходiв, витрат та iнших показникiв, пов'язаних iз визначенням об'єктiв оподаткування (податкових зобов'язань), первинних документiв, регiстрiв бухгалтерського облiку, фiнансової звiтностi, iнших документiв, пов'язаних з обчисленням та сплатою податкiв i зборiв, не пiзнiше двох робочих днiв, наступних за днем отримання запиту";

     2) пункт 85.4 пiсля слова "посадовi" доповнити словом "(службовi)".

     51. У статтi 86:

     1) в абзацi другому пункту 86.4:

     перше речення викласти в такiй редакцiї:

     "Акт (довiдка) документальної невиїзної перевiрки не пiзнiше наступного робочого дня пiсля його реєстрацiї вручається особисто платнику податкiв чи його представникам або надсилається у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу";

     у другому i третьому реченнях слово "законних" виключити;

     2) у пунктi 86.5:

     абзац другий виключити;

     в абзацi третьому слово "законними" виключити;

     3) у пунктi 86.7:

     абзаци перший i другий викласти в такiй редакцiї:

     "86.7. У разi незгоди платника податкiв або його представникiв з висновками перевiрки чи фактами i даними, викладеними в актi (довiдцi) перевiрки, вони мають право подати свої заперечення та/або додатковi документи в порядку, визначеному пунктом 44.7 статтi 44 цього Кодексу, до контролюючого органу, який проводив перевiрку платника податкiв, протягом п'яти робочих днiв з дня, наступного за днем отримання акта (довiдки). Такi заперечення та/або додатковi документи розглядаються контролюючим органом протягом семи робочих днiв, що настають за днем їх отримання (днем завершення перевiрки, проведеної у зв'язку з необхiднiстю з'ясування обставин, що не були дослiдженi пiд час перевiрки та зазначенi у зауваженнях), та платнику податкiв надсилається вiдповiдь у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу, для надсилання (вручення) податкових повiдомлень-рiшень. Платник податкiв (його уповноважена особа та/або представник) має право брати участь у розглядi заперечень та/або додаткових документiв, про що такий платник податкiв зазначає у запереченнях та/або листi про надання додаткових документiв в порядку, визначеному пунктом 44.7 статтi 44 цього Кодексу.

     У разi якщо платник податкiв виявив бажання брати участь у розглядi його заперечень до акта перевiрки та/або додаткових документiв, зазначивши про це в запереченнi та/або листi про надання додаткових документiв у порядку, визначеному пунктом 44.7 статтi 44 цього Кодексу, контролюючий орган зобов'язаний повiдомити такому платнику податкiв про мiсце i час проведення такого розгляду. Таке повiдомлення надсилається платнику податкiв не пiзнiше наступного робочого дня з дня отримання вiд нього заперечень та/або листа про надання додаткових документiв у порядку, визначеному пунктом 44.7 статтi 44 цього Кодексу, але не пiзнiше нiж за чотири робочi днi до дня їх розгляду. Повiдомлення має бути надiслано у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу";

     в абзацi третьому слова "керiвника вiдповiдного контролюючого органу (або уповноваженого ним представника)" замiнити словами "керiвника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу";

     в абзацi четвертому слова "керiвником контролюючого органу (або його заступником)" замiнити словами "керiвником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу";

     4) пункти 86.8 та 86.12 викласти в такiй редакцiї:

     "86.8. Податкове повiдомлення-рiшення приймається керiвником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу протягом десяти робочих днiв з дня, наступного за днем вручення платнику податкiв, його представнику або особi, яка здiйснювала розрахунковi операцiї, акта перевiрки у порядку, передбаченому статтею 58 цього Кодексу, для надсилання (вручення) податкових повiдомлень-рiшень, а за наявностi заперечень посадових осiб платника податкiв до акта перевiрки та/або додаткових документiв, поданих у порядку, визначеному пунктом 44.7 статтi 44 цього Кодексу, приймається з урахуванням висновку про результати розгляду заперечень до акта перевiрки та/або додаткових документiв - протягом трьох робочих днiв, наступних за днем розгляду заперечень та/або додаткових документiв i надання (надсилання) письмової вiдповiдi платнику податкiв";

     "86.12. Результати перевiрок з питань дотримання платником податкiв принципу "витягнутої руки" оформлюються з урахуванням особливостей, визначених статтею 39 цього Кодексу".

     52. У статтi 87:

     1) у пунктi 87.1:

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "Джерелом самостiйної сплати грошових зобов'язань з податку на додану вартiсть є суми коштiв, джерела яких зазначенi в абзацi першому цього пункту та облiковуються в системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть. У разi сплати податкових зобов'язань, що виникли до 1 липня 2015 року, та/або погашення податкового боргу за податковими зобов'язаннями, що виникли до 1 липня 2015 року, перерахування коштiв до бюджету здiйснюється безпосередньо з поточних рахункiв платника податкiв, вiдкритих у банках";

     абзац п'ятий доповнити словами i цифрами "з урахуванням особливостей, визначених у пунктi 43.41 статтi 43 цього Кодексу";

     абзац сьомий викласти в такiй редакцiї:

     "Не можуть бути джерелом погашення податкового боргу, крiм погашення податкового боргу з податку на додану вартiсть (крiм податкового боргу, що виник до 1 липня 2015 року), кошти на рахунку платника в системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть. Для погашення такого податкового боргу за рахунок коштiв на рахунку платника податкiв у системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть центральний орган виконавчої влади, що реалiзує податкову i митну полiтику, за умови наявностi пiдстав, передбачених статтею 95 цього Кодексу, надсилає центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, у якому вiдкритi рахунки платникiв у системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть, реєстр, у якому зазначаються найменування платника податкiв, податковий та iндивiдуальний податковий номер платника податкiв та сума податкового боргу, що пiдлягає перерахуванню до бюджету (крiм сум податкового боргу за податковими зобов'язаннями з податку на додану вартiсть, що пiдлягали сплатi до державного бюджету та за якими сформовано реєстр для перерахування коштiв до державного бюджету з рахунка у системi електронного адмiнiстрування вiдповiдно до пункту 200.2 статтi 200 цього Кодексу). Порядок формування та надсилання центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, такого реєстру визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику";

     2) пункт 87.5 викласти в такiй редакцiї:

     "87.5. У разi якщо здiйснення заходiв щодо погашення податкового боргу платника податкiв шляхом стягнення коштiв, якi перебувають у його власностi, не привело до повного погашення суми податкового боргу або у разi недостатностi у платника коштiв для погашення податкового боргу, контролюючий орган визначає дебiторську заборгованiсть платника податкiв, строк погашення якої настав, джерелом погашення податкового боргу такого платника податкiв.

     Контролюючий орган укладає з платником податкiв договiр щодо переведення права вимоги такої дебiторської заборгованостi. Така дебiторська заборгованiсть продовжує залишатися активом платника податкiв, що має податковий борг, про що зазначається в договорi мiж платником податкiв i контролюючим органом, та повинна бути вiдповiдним чином розкрита в примiтках до фiнансової звiтностi.

     Податковий борг продовжує облiковуватися за платником податкiв, у якого вiн виник, до надходження коштiв до бюджету за рахунок стягнення цiєї дебiторської заборгованостi. Контролюючий орган повiдомляє платнику податкiв про таке надходження в п'ятиденний строк з дня отримання вiдповiдного документа.

     У разi вiдмови платника податкiв, що має податковий борг, вiд укладення з контролюючим органом договору щодо переведення права вимоги дебiторської заборгованостi такий контролюючий орган звертається до суду щодо зобов'язання платника податкiв укласти зазначений договiр".

     53. У статтi 89:

     1) пункт 89.1 викласти в такiй редакцiї:

     "89.1. Право податкової застави виникає:

     89.1.1. у разi несплати у строки, встановленi цим Кодексом, суми грошового зобов'язання, самостiйно визначеної платником податкiв у податковiй декларацiї, - з дня, що настає за останнiм днем зазначеного строку;

     89.1.2. у разi несплати у строки, встановленi цим Кодексом, суми грошового зобов'язання, самостiйно визначеної контролюючим органом, - з дня виникнення податкового боргу;

     89.1.3. у випадку, визначеному в пунктi 100.11 статтi 100 цього Кодексу, - з дня укладання договору про розстрочення, вiдстрочення грошових зобов'язань";

     2) в абзацi шостому пункту 89.2 слово "двадцяти" замiнити словом "шiстдесяти";

     3) в абзацi третьому пункту 89.3 слова "керiвника контролюючого органу" замiнити словами "керiвника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу";

     4) в абзацi третьому пункту 89.5 слова "з повiдомленням про вручення" замiнити словами i цифрами "у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу".

     54. У статтi 91:

     1) пункт 91.1 викласти в такiй редакцiї:

     "91.1. У разi наявностi у платника податкiв податкового боргу керiвник (його заступник або уповноважена особа) контролюючого органу за мiсцем реєстрацiї платника податкiв, що має податковий борг, призначає такому платнику податкового керуючого. Податковий керуючий повинен бути посадовою (службовою) особою контролюючого органу. Податковий керуючий має права та обов'язки, визначенi цим Кодексом";

     2) пункт 91.3 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "У разi вiдмови платника податкiв вiд пiдписання акта опису майна, на яке поширюється право податкової застави, податковий керуючий має право залучати до опису майна платника податкiв не менш як двох понятих".

     55. У пiдпунктi 93.1.4 пункту 93.1 статтi 93 слово "скасування" замiнити словами "визнання протиправними та/або скасування".

     56. У статтi 94:

     1) пункт 94.2 доповнити пiдпунктом 94.2.8 такого змiсту:

     "94.2.8. платник податкiв (його посадовi особи або особи, якi здiйснюють готiвковi розрахунки та/або провадять дiяльнiсть, що пiдлягає лiцензуванню) вiдмовляється вiд проведення вiдповiдно до вимог цього Кодексу iнвентаризацiї основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей, коштiв (зняття залишкiв товарно-матерiальних цiнностей, готiвки)";

     2) в абзацi третьому пункту 94.5:

     у першому реченнi слова "керiвника вiдповiдного контролюючого органу" замiнити словами "керiвника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу";

     у другому реченнi слова "керiвником контролюючого органу" замiнити словами "керiвником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу";

     3) в абзацi першому пункту 94.6 слова "Керiвник контролюючого органу (його заступник)" замiнити словами "Керiвник (його заступник або уповноважена особа) контролюючого органу";

     4) у пунктi 94.7:

     в абзацi третьому слова "керiвника контролюючого органу (його заступника)" замiнити словами "керiвника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу";

     в абзацi четвертому слова "керiвник контролюючого органу (його заступник)" замiнити словами "керiвник (його заступник або уповноважена особа) контролюючого органу";

     5) у пунктi 94.8 слова "керiвника контролюючого органу (його заступника)" замiнити словами "керiвника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу";

     6) у пунктi 94.9 слова "керiвником контролюючого органу (його заступником)" замiнити словами "керiвником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу";

     7) в абзацi першому пункту 94.10 слова "керiвника контролюючого органу (його заступника)" замiнити словами "керiвника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу";

     8) у пунктi 94.11:

     в абзацi першому слова "керiвника контролюючого органу (його заступника)" замiнити словами "керiвника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу";

     в абзацi другому слова "керiвником контролюючого органу (його заступником)" замiнити словами "керiвником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу";

     9) в абзацi першому пункту 94.14 слова "керiвником (заступником)" замiнити словами "керiвником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу";

     10) у пiдпунктi 94.19.6 пункту 94.19 слова "керiвника контролюючого органу (його заступника)" замiнити словами "керiвника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу".

     57. У статтi 95:

     1) у пунктi 95.3:

     в абзацi першому слова "органi, що здiйснює казначейське обслуговування" замiнити словами "центральному органi виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування";

     у другому реченнi абзацу третього слова "його керiвником" замiнити словами "керiвником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу";

     2) пункт 95.5 доповнити абзацами другим - шостим такого змiсту:

     "У разi якщо податковий борг виник у результатi несплати грошового зобов'язання та/або пенi, визначених платником податкiв у податковiй декларацiї або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу в установленi цим Кодексом строки, стягнення коштiв за рахунок готiвки, що належить такому платнику податкiв, та/або коштiв з рахункiв такого платника у банках здiйснюється за рiшенням керiвника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу без звернення до суду, за умови якщо такий податковий борг перевищує 5 мiльйонiв гривень та не сплачується протягом 90 календарних днiв, наступних за останнiм днем граничного строку його сплати, та вiдсутнi зобов'язання держави щодо повернення такому платнику податкiв помилково та/або надмiру сплачених ним грошових зобов'язань.

     У таких випадках:

     рiшення про стягнення коштiв з рахункiв такого платника податкiв у банках є вимогою стягувача до боржника, що пiдлягає негайному та обов'язковому виконанню шляхом iнiцiювання переказу у платiжнiй системi за правилами вiдповiдної платiжної системи;

     рiшення про стягнення готiвкових коштiв вручається такому платнику податкiв i є пiдставою для стягнення.

     Стягнення готiвкових коштiв здiйснюється у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     3) у пунктi 95.14:

     слово "(контрактi)" замiнити словами "купiвлi-продажу";

     доповнити абзацами другим i третiм такого змiсту:

     "Договiр купiвлi-продажу майна, що укладається за результатами проведених торгiв, обов'язково має бути пiдписаний платником податкiв - боржником, майно якого було продано на торгах.

     У разi вiдмови боржника вiд пiдписання договору купiвлi-продажу такий договiр пiдписується керiвником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу, за дорученням якого здiйснювався продаж майна, у присутностi не менш як двох понятих".

     58. У статтi 100:

     1) в абзацi першому пункту 100.1 слова i цифри "розмiру пенi, визначеному пунктом 129.4 статтi 129 цього Кодексу" замiнити словами i цифрами "розмiру 120 вiдсоткiв рiчних облiкової ставки Нацiонального банку України, дiючої на день прийняття контролюючим органом рiшення про розстрочення, вiдстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу";

     2) пункти 100.8 - 100.11 викласти в такiй редакцiї:

     "100.8. Рiшення про розстрочення, вiдстрочення грошових зобов'язань чи податкового боргу, а також про перенесення строкiв сплати розстрочених, вiдстрочених сум або їх частки приймається у такому порядку:

     стосовно загальнодержавних податкiв та зборiв - керiвником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу з урахуванням особливостей, визначених пунктом 100.9 цiєї статтi;

     стосовно мiсцевих податкiв та зборiв - керiвником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу та затверджується фiнансовим органом мiсцевого органу виконавчої влади, до бюджету якого зараховуються такi мiсцевi податки та збори.

     100.9. Рiшення про розстрочення, вiдстрочення грошових зобов'язань чи податкового боргу, а також про перенесення строкiв сплати розстрочених, вiдстрочених сум або їх частки щодо загальнодержавних податкiв та зборiв на строк, що виходить за межi одного та/або бiльше бюджетних рокiв, крiм випадкiв, передбачених цим пунктом, приймається керiвником (його заступником або уповноваженою особою) центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, про що повiдомляється центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     Рiшення про розстрочення, вiдстрочення грошових зобов'язань чи податкового боргу, а також про перенесення строкiв сплати розстрочених, вiдстрочених сум або їх частки щодо загальнодержавних податкiв та зборiв на строк, що виходить за межi одного та/або бiльше бюджетних рокiв, у разi, якщо сума, заявлена до розстрочення, вiдстрочення, або сума розстрочених, вiдстрочених грошових зобов'язань чи податкового боргу, щодо яких переносяться строки сплати, становить 1 мiльйон гривень та бiльше, приймається керiвником (його заступником або уповноваженою особою) центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     Рiшення про розстрочення, вiдстрочення грошових зобов'язань чи податкового боргу, а також про перенесення строкiв сплати розстрочених, вiдстрочених сум, якщо сума попередньо наданого розстрочення, вiдстрочення грошових зобов'язань чи податкового боргу не була погашена, приймається за вмотивованим та обґрунтованим рiшенням керiвника (заступника керiвника) центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     100.10. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, формує та веде у вiдкритому доступi Реєстр заяв про розстрочення, вiдстрочення грошових зобов'язань чи податкового боргу, який щодня опублiковує на своєму офiцiйному веб-сайтi.

     До зазначеного реєстру вносяться такi данi за кожною з поданих заяв:

     назва платника податкiв та код згiдно з ЄДРПОУ (для юридичних осiб) або реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (для фiзичних осiб) або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та офiцiйно повiдомили про це вiдповiдному контролюючому органу i мають вiдмiтку у паспортi);

     дата подання заяви про розстрочення, вiдстрочення грошових зобов'язань чи податкового боргу;

     вид заяви (про розстрочення, вiдстрочення грошових зобов'язань чи податкового боргу);

     сума грошового зобов'язання чи податкового боргу, заявленого до розстрочення, вiдстрочення;

     вид податку/збору, грошове зобов'язання чи податковий борг за яким заявлений до розстрочення, вiдстрочення;

     рiшення контролюючого органу за результатами розгляду заяви, номер та дата такого рiшення;

     дата та номер договору про розстрочення, вiдстрочення грошового зобов'язання чи податкового боргу;

     строк дiї договору про розстрочення, вiдстрочення грошового зобов'язання чи податкового боргу;

     вартiсть майна, переданого у податкову заставу.

     Заяви про розстрочення, вiдстрочення грошового зобов'язання чи податкового боргу вносяться до Реєстру заяв про розстрочення, вiдстрочення грошового зобов'язання чи податкового боргу протягом операцiйного дня їх отримання у хронологiчному порядку їх надходження.

     Порядок ведення та форма Реєстру заяв про розстрочення, вiдстрочення грошового зобов'язання чи податкового боргу затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     100.11. Розстрочення, вiдстрочення грошового зобов'язання чи податкового боргу надається окремо за кожним податком i збором.

     Якщо сума грошового зобов'язання чи податкового боргу, заявлена до розстрочення, вiдстрочення, становить 1 мiльйон гривень i бiльше, розстрочення, вiдстрочення надається лише за умови:

     передачi у податкову заставу майна платника податкiв, балансова вартiсть якого дорiвнює або перевищує заявлену до розстрочення, вiдстрочення суму грошового зобов'язання, - у разi розстрочення, вiдстрочення грошових зобов'язань;

     перебування у податковiй заставi майна платника податкiв, балансова вартiсть якого дорiвнює або перевищує заявлену до розстрочення, вiдстрочення суму податкового боргу, - у разi розстрочення, вiдстрочення податкового боргу.

     Строки сплати розстрочених, вiдстрочених сум або їх частки можуть бути перенесенi шляхом прийняття окремого рiшення та внесення вiдповiдних змiн до договорiв розстрочення, вiдстрочення".

     59. У статтi 102:

     1) в абзацi першому пункту 102.1:

     перше речення пiсля слiв "має право" доповнити словами "провести перевiрку та";

     друге речення пiсля слiв "такого грошового зобов'язання" доповнити словами "(в тому числi вiд нарахованої пенi)";

     2) в абзацi першому пункту 102.6 слова "керiвником контролюючого органу (його заступником)" замiнити словами "керiвником (його заступником або уповноваженою особою)".

     60. У статтi 120:

     1) абзац перший пункту 120.1 викласти в такiй редакцiї:

     "120.1. Неподання (крiм випадкiв, якщо податкова декларацiя не подається вiдповiдно до пункту 49.2 статтi 49 цього Кодексу) або несвоєчасне подання платником податкiв або iншими особами, зобов'язаними нараховувати i сплачувати податки та збори, податкових декларацiй (розрахункiв), а також iншої звiтностi, обов'язок подання якої до контролюючих органiв передбачено цим Кодексом";

     2) пункт 120.3 викласти в такiй редакцiї:

     "120.3. Неподання платником податкiв звiту про контрольованi операцiї (уточнюючого звiту) та/або документацiї з трансфертного цiноутворення або невключення до такого звiту iнформацiї про всi здiйсненi протягом звiтного перiоду контрольованi операцiї вiдповiдно до вимог пункту 39.4 статтi 39 цього Кодексу тягне за собою накладення штрафу (штрафiв) у розмiрi:

     300 розмiрiв прожиткового мiнiмуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року, - у разi неподання звiту про контрольованi операцiї;

     1 вiдсотка суми контрольованих операцiй, незадекларованих у поданому звiтi про контрольованi операцiї, але не бiльше 300 розмiрiв прожиткового мiнiмуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року, за всi незадекларованi контрольованi операцiї;

     3 вiдсотки суми контрольованих операцiй, щодо яких не була подана документацiя, визначена пiдпунктами 39.4.6 та 39.4.8 пункту 39.4 статтi 39 цього Кодексу, але не бiльше 200 розмiрiв прожиткового мiнiмуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року, за всi контрольованi операцiї, здiйсненi у вiдповiдному звiтному роцi.

     Сплата таких фiнансових санкцiй (штрафiв) не звiльняє платника податкiв вiд обов'язку подання звiту про контрольованi операцiї та/або документацiї з трансфертного цiноутворення.

     Неподання платником податкiв звiту про контрольованi операцiї (уточнюючого звiту) та/або документацiї з трансфертного цiноутворення пiсля спливу 30 календарних днiв, наступних за останнiм днем граничного строку сплати штрафу (штрафiв), передбаченого цим пунктом, -

     тягне за собою накладення штрафу у розмiрi 5 розмiрiв прожиткового мiнiмуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року, за кожен календарний день неподання звiту про контрольованi операцiї (уточнюючого звiту) та/або документацiї з трансфертного цiноутворення";

     3) доповнити пунктом 120.4 такого змiсту:

     "120.4. Несвоєчасне подання платником податкiв звiту про контрольованi операцiї та/або документацiї з трансфертного цiноутворення або несвоєчасне декларування контрольованих операцiй у поданому звiтi вiдповiдно до вимог пункту 39.4 статтi 39 цього Кодексу тягне за собою накладення штрафу (штрафiв) у розмiрi:

     одного розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року, за кожний календарний день несвоєчасного подання звiту про контрольованi операцiї, але не бiльше 300 розмiрiв прожиткового мiнiмуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року;

     одного розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року, за кожний календарний день несвоєчасного декларування контрольованих операцiй в поданому звiтi про контрольованi операцiї у разi подання уточнюючого звiту, але не бiльше 300 розмiрiв прожиткового мiнiмуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року;

     двох розмiрiв прожиткового мiнiмуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року, за кожний календарний день несвоєчасного подання документацiї з трансфертного цiноутворення, визначеної пiдпунктами 39.4.6 та 39.4.8 пункту 39.4 статтi 39 цього Кодексу, але не бiльше 200 розмiрiв прожиткового мiнiмуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року".

     61. Статтю 1201 викласти в такiй редакцiї:

     "1201. Порушення строкiв реєстрацiї податкової накладної та/або розрахунку коригування в Єдиному реєстрi податкових накладних та допущення помилок при зазначеннi обов'язкових реквiзитiв податкової накладної

     1201.1. Порушення платниками податку на додану вартiсть граничного строку, передбаченого статтею 201 цього Кодексу, для реєстрацiї податкової накладної та/або розрахунку коригування до такої податкової накладної в Єдиному реєстрi податкових накладних (крiм податкової накладної, що не надається отримувачу (покупцю), складеної на постачання товарiв/послуг для операцiй: якi звiльненi вiд оподаткування або якi оподатковуються за нульовою ставкою) тягне за собою накладення на платника податку на додану вартiсть, на якого вiдповiдно до вимог статей 192 та 201 цього Кодексу покладено обов'язок щодо такої реєстрацiї, штрафу в розмiрi:

     10 вiдсоткiв суми податку на додану вартiсть, зазначеної в таких податкових накладних / розрахунках коригування, - у разi порушення строку реєстрацiї до 15 календарних днiв;

     20 вiдсоткiв суми податку на додану вартiсть, зазначеної в таких податкових накладних / розрахунках коригування, - у разi порушення строку реєстрацiї вiд 16 до 30 календарних днiв;

     30 вiдсоткiв суми податку на додану вартiсть, зазначеної в таких податкових накладних / розрахунках коригування, - у разi порушення строку реєстрацiї вiд 31 до 60 календарних днiв;

     40 вiдсоткiв суми податку на додану вартiсть, зазначеної в таких податкових накладних / розрахунках коригування, - у разi порушення строку реєстрацiї вiд 61 до 365 календарних днiв.

     У разi зупинення реєстрацiї податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрi податкових накладних згiдно з пунктом 201.16 статтi 201 цього Кодексу штрафнi санкцiї, передбаченi цим пунктом, не застосовуються на перiод зупинення такої реєстрацiї до прийняття рiшення щодо вiдновлення реєстрацiї таких податкових накладних / розрахункiв коригування згiдно з пiдпунктом 201.16.4 пункту 201.16 статтi 201 цього Кодексу.

     У разi реєстрацiї податкової накладної та/або розрахунку коригування до податкової накладної до початку проведення перевiрки, предметом якої є дотримання вимог цього Кодексу щодо своєчасностi реєстрацiї таких документiв в Єдиному реєстрi податкових накладних, штрафнi санкцiї, передбаченi пунктом 1201.2 цiєї статтi, не застосовуються.

     1201.2. Вiдсутнiсть реєстрацiї протягом граничного строку, передбаченого статтею 201 цього Кодексу, податкової накладної та/або розрахунку коригування до такої податкової накладної в Єдиному реєстрi податкових накладних (крiм податкової накладної, що не надається отримувачу (покупцю), складеної на постачання товарiв/послуг для операцiй: якi звiльненi вiд оподаткування або якi оподатковуються за нульовою ставкою), що зазначена у податковому повiдомленнi - рiшеннi, складеному за результатами перевiрки контролюючого органу, - тягне за собою накладення на платника податку штрафу в розмiрi 50 вiдсоткiв суми податкових зобов'язань з податку на додану вартiсть, зазначеної у такiй податковiй накладнiй та/або розрахунку коригування до податкової накладної або вiд суми податку на додану вартiсть, нарахованого за операцiєю з постачання товарiв/послуг, якщо податкову накладну на таку операцiю не складено. У разi зупинення реєстрацiї податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрi податкових накладних згiдно з пунктом 201.16 статтi 201 цього Кодексу штрафнi санкцiї, передбаченi цим пунктом, не застосовуються на перiод зупинення такої реєстрацiї до прийняття вiдповiдного рiшення щодо вiдновлення реєстрацiї таких податкових накладних / розрахункiв коригування згiдно з пiдпунктом 201.16.4 пункту 201.16 статтi 201 цього Кодексу.

     Вiдсутнiсть реєстрацiї в Єдиному реєстрi податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування до такої податкової накладної, зазначених в абзацi першому цього пункту, пiсля спливу 10 календарних днiв, наступних за днем отримання платником податку податкового повiдомлення-рiшення, - тягне за собою накладення на платника податку штрафу в розмiрi 50 вiдсоткiв суми податкових зобов'язань з податку на додану вартiсть, зазначеної в такiй податковiй накладнiй та/або розрахунку коригування до податкової накладної або вiд суми податку на додану вартiсть, нарахованого за операцiєю з постачання товарiв/послуг, якщо податкову накладну на таку операцiю не складено.

     У разi реєстрацiї в Єдиному реєстрi податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування до такої податкової накладної, зазначених в абзацi першому цього пункту, протягом 10 календарних днiв, наступних за днем отримання платником податку податкового повiдомлення-рiшення, штрафнi санкцiї, передбаченi абзацом другим цього пункту та пунктом 1201.1 цiєї статтi, не застосовуються.

     1201.3. Допущення продавцем товарiв/послуг помилок пiд час зазначення обов'язкових реквiзитiв податкової накладної, передбачених пунктом 201.1 статтi 201 цього Кодексу, виявлених контролюючим органом за результатами перевiрки, проведеної за заявою покупця, - тягне за собою накладення на платника податку - продавця штрафу в розмiрi 170 гривень та зобов'язання виправити такi помилки.

     Невиконання податкового повiдомлення-рiшення контролюючого органу з попередженням про необхiднiсть виправлення платником податкiв - продавцем зазначених в абзацi першому цього пункту помилок протягом 10 календарних днiв, наступних за днем його отримання, - тягне за собою накладення на такого платника податку штрафу в розмiрi:

     10 вiдсоткiв суми податку на додану вартiсть, зазначеної в такiй податковiй накладнiй, - у разi невиправлення помилок протягом 15 календарних днiв;

     20 вiдсоткiв суми податку на додану вартiсть, зазначеної в такiй податковiй накладнiй, - у разi невиправлення помилок у строк вiд 16 до 30 календарних днiв;

     30 вiдсоткiв суми податку на додану вартiсть, зазначеної в такiй податковiй накладнiй, - у разi невиправлення помилок у строк вiд 31 до 60 календарних днiв;

     40 вiдсоткiв суми податку на додану вартiсть, зазначеної в такiй податковiй накладнiй, - у разi невиправлення помилок у строк вiд 61 до 90 календарних днiв;

     50 вiдсоткiв суми податку на додану вартiсть, зазначеної в такiй податковiй накладнiй, - у разi невиправлення помилок у строк вiд 91 до 120 календарних днiв;

     60 вiдсоткiв суми податку на додану вартiсть, зазначеної в такiй податковiй накладнiй, - у разi невиправлення помилок у строк вiд 121 до 150 календарних днiв;

     70 вiдсоткiв суми податку на додану вартiсть, зазначеної в такiй податковiй накладнiй, - у разi невиправлення помилок у строк вiд 151 до 180 календарних днiв;

     100 вiдсоткiв суми податку на додану вартiсть, зазначеної в такiй податковiй накладнiй, - у разi невиправлення помилок пiсля спливу 181 календарного дня".

     62. У статтi 126:

     1) абзац перший пункту 126.1 пiсля слiв "грошового зобов'язання" доповнити словами та цифрами "(крiм випадкiв, передбачених пунктом 126.2 цiєї статтi)";

     2) доповнити пунктом 126.2 такого змiсту:

     "126.2. У разi порушення платником податкiв строку сплати до бюджету узгодженого грошового зобов'язання, передбаченого абзацом другим пiдпункту 222.1.2 пункту 222.1 статтi 222 цього Кодексу, такий платник податкiв притягується до вiдповiдальностi у виглядi штрафу в розмiрi 20 вiдсоткiв суми такого грошового зобов'язання".

     63. Пункти 129.1 i 129.4 статтi 129 викласти в такiй редакцiї:

     "129.1. Нарахування пенi розпочинається:

     129.1.1. при нарахуваннi суми грошового зобов'язання, визначеного контролюючим органом за результатами податкової перевiрки, - починаючи з першого робочого дня, наступного за останнiм днем граничного строку сплати платником податкiв податкового зобов'язання, визначеного цим Кодексом (у тому числi за перiод адмiнiстративного та/або судового оскарження);

     129.1.2. при нарахуваннi суми податкового зобов'язання, визначеного контролюючим органом у випадках, не пов'язаних з проведенням податкових перевiрок, - починаючи з першого робочого дня, наступного за останнiм днем граничного строку сплати податкового зобов'язання (в тому числi за перiод адмiнiстративного та/або судового оскарження);

     129.1.3. при нарахуваннi суми податкового зобов'язання, визначеного платником податкiв або податковим агентом, - пiсля спливу 90 календарних днiв, наступних за останнiм днем граничного строку сплати податкового зобов'язання";

     "129.4. На суми грошового зобов'язання, визначеного пiдпунктами 129.1.1 та 129.1.2 пункту 129.1 цiєї статтi (включаючи суму штрафних санкцiй за їх наявностi та без урахування суми пенi), та в iнших випадках визначення пенi вiдповiдно до вимог цього Кодексу, коли її розмiр не встановлений, нараховується пеня за кожний календарний день прострочення сплати грошового зобов'язання, включаючи день погашення, з розрахунку 120 вiдсоткiв рiчних облiкової ставки Нацiонального банку України, дiючої на кожний такий день.

     На суми грошового зобов'язання, визначеного пiдпунктом 129.1.3 пункту 129.1 цiєї статтi (включаючи суму штрафних санкцiй за їх наявностi та без урахування суми пенi), нараховується пеня за кожний календарний день прострочення у його сплатi, включаючи день погашення, iз розрахунку 100 вiдсоткiв рiчних облiкової ставки Нацiонального банку України, дiючої на кожний такий день".

     64. У пунктi 130.1 статтi 130 слова "керiвник контролюючого органу (його заступник)" замiнити словами "керiвник (заступник керiвника або уповноважена особа) контролюючого органу".

     65. У статтi 133:

     1) пiдпункт 133.1.2 пункту 133.1 виключити;

     2) у пунктi 133.4:

     у пiдпунктi 133.4.1:

     абзаци третiй i четвертий пiсля слiв "установчi документи якої" доповнити словами "(або установчi документи органiзацiї вищого рiвня, на пiдставi яких дiє неприбуткова органiзацiя вiдповiдно до закону)";

     доповнити абзацами шостим i сьомим такого змiсту:

     "Положення абзацiв третього i четвертого цього пiдпункту щодо вимог наявностi установчих документiв не поширюються на бюджетнi установи.

     Зареєстрованi установи та органiзацiї (новостворенi), якi подали в установленому порядку документи для внесення до Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй пiд час або протягом 10 днiв з дня державної реєстрацiї та якi за результатами розгляду цих документiв внесенi до Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй, для цiлей оподаткування вважаються неприбутковими органiзацiями з дня їх державної реєстрацiї";

     пiдпункт 133.4.3 викласти в такiй редакцiї:

     "133.4.3. У разi недотримання неприбутковою органiзацiєю вимог, визначених цим пунктом, така неприбуткова органiзацiя зобов'язана подати у строк, визначений для мiсячного податкового (звiтного) перiоду, звiт про використання доходiв (прибуткiв) неприбуткової органiзацiї за перiод з початку року (або з початку визнання органiзацiї неприбутковою в установленому порядку, якщо таке визнання вiдбулося пiзнiше) по останнiй день мiсяця, в якому вчинено таке порушення, та зазначити i сплатити суму самостiйно нарахованого податкового зобов'язання з податку на прибуток. Податкове зобов'язання розраховується виходячи iз суми операцiї (операцiй) нецiльового використання активiв. Така неприбуткова органiзацiя виключається контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй та вважається платником податку на прибуток для цiлей оподаткування з першого дня мiсяця, наступного за мiсяцем, у якому вчинено таке порушення.

     За перiод з першого дня мiсяця, наступного за мiсяцем, у якому вчинено таке порушення, по 31 грудня податкового (звiтного) року така неприбуткова органiзацiя зобов'язана щокварталу подавати до контролюючого органу податкову декларацiю з податку на прибуток (з наростаючим пiдсумком), сплачувати податок у строк, визначений для квартального перiоду та подавати фiнансову звiтнiсть у порядку, встановленому для платникiв податку на прибуток.

     З наступного податкового (звiтного) року така неприбуткова органiзацiя подає податкову декларацiю з податку на прибуток i фiнансову звiтнiсть та сплачує податок на прибуток у порядку, встановленому цим роздiлом для платникiв податку на прибуток";

     доповнити пiдпунктом 133.4.7 такого змiсту:

     "133.4.7. Для неприбуткових органiзацiй, якi вiдповiдають вимогам цього пункту та внесенi до Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй, встановлюється рiчний податковий (звiтний) перiод, крiм випадкiв, передбачених пiдпунктом 133.4.3 цього пункту";

     3) доповнити пунктом 133.6 такого змiсту:

     "133.6. Нацiональний банк України здiйснює розрахунки з Державним бюджетом України вiдповiдно до Закону України "Про Нацiональний банк України".

     66. У пунктi 134.1 статтi 134:

     1) у пiдпунктi 134.1.1 в абзацi першому слова "цього роздiлу" замiнити словами "цього Кодексу";

     доповнити абзацом одинадцятим такого змiсту:

     "Платники податку на прибуток - виробники сiльськогосподарської продукцiї, якi обрали рiчний податковий (звiтний) перiод вiдповiдно до пiдпункту 137.4.1 пункту 137.4 статтi 137 цього Кодексу, фiнансовий результат до оподаткування за податковий (звiтний) перiод обчислюють шляхом зменшення фiнансового результату до оподаткування за минулий звiтний рiк на фiнансовий результат до оподаткування за перше пiврiччя такого року та збiльшення на фiнансовий результат до оподаткування за перше пiврiччя поточного звiтного року, що визначенi вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi";

     2) пiдпункт 134.1.4 викласти у такiй редакцiї:

     "134.1.4. дохiд суб'єктiв, якi здiйснюють випуск та проведення лотерей, пiдлягає оподаткуванню згiдно з пунктом 141.8 статтi 141 цього Кодексу".

     67. У статтi 136:

     1) у пунктi 136.4 слова "дiяльностi з випуску та проведення лотерей" виключити;

     2) доповнити пунктом 136.6 такого змiсту:

     "136.6. Пiд час провадження дiяльностi з випуску та проведення лотерей встановлюється ставка податку на дохiд вiд суми доходiв, визначених пiдпунктом 134.1.4 пункту 134.1 статтi 134 цього Кодексу, у розмiрi 30 вiдсоткiв з урахуванням положень пункту 47 пiдроздiлу 4 роздiлу XX цього Кодексу".

     68. У статтi 137:

     1) абзац перший пiдпункту 137.4.1 пункту 137.4 викласти в такiй редакцiї:

     "137.4.1. виробникiв сiльськогосподарської продукцiї, визначеної статтею 209 цього Кодексу, якi можуть обрати рiчний податковий (звiтний) перiод, який починається з 1 липня минулого звiтного року i закiнчується 30 червня поточного звiтного року";

     2) пункт 137.6 виключити;

     3) доповнити пунктами 137.7 i 137.8 такого змiсту:

     "137.7. Нерезидент щороку може отримувати вiд контролюючого органу пiдтвердження українською мовою щодо сплати податку.

     137.8. Платники податку на дохiд: суб'єкти, якi здiйснюють випуск та проведення лотерей, щоквартально сплачують податок на дохiд у порядку i в строки, якi встановленi для квартального податкового (звiтного) перiоду з поданням податкової декларацiї з податку на прибуток".

     69. У статтi 138:

     1) у пунктi 138.1:

     абзац четвертий пiсля слiв "бухгалтерського облiку" доповнити словами "або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi";

     доповнити абзацами п'ятим i шостим такого змiсту:

     "на суму залишкової вартостi окремого об'єкта невиробничих основних засобiв або невиробничих нематерiальних активiв, визначеної вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, у разi лiквiдацiї або продажу такого об'єкта;

     на суму витрат на ремонт, реконструкцiю, модернiзацiю або iншi полiпшення невиробничих основних засобiв чи невиробничих нематерiальних активiв, вiднесених до витрат вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi";

     2) абзац четвертий пункту 138.2 замiнити трьома новими абзацами такого змiсту:

     "на суму дооцiнки основних засобiв або нематерiальних активiв у межах попередньо вiднесених до витрат уцiнки вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi;

     на суму вигiд вiд вiдновлення корисностi основних засобiв або нематерiальних активiв у межах попередньо вiднесених до витрат втрат вiд зменшення корисностi основних засобiв або нематерiальних активiв вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi;

     на суму первiсної вартостi придбання або виготовлення окремого об'єкта невиробничих основних засобiв або невиробничих нематерiальних активiв та витрат на їх ремонт, реконструкцiю, модернiзацiю або iншi полiпшення, у тому числi вiднесених до витрат вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, у разi продажу такого об'єкта невиробничих основних засобiв або нематерiальних активiв, але не бiльше суми доходу (виручки), отриманої вiд такого продажу";

     3) у пунктi 138.3:

     пiдпункт 138.3.1 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Для розрахунку амортизацiї вiдповiдно до положень цього пункту визначається вартiсть основних засобiв та нематерiальних активiв без урахування їх переоцiнки (уцiнки, дооцiнки), проведеної вiдповiдно до положень бухгалтерського облiку";

     пiдпункт 138.3.2 викласти в такiй редакцiї:

     "138.3.2. Не пiдлягають амортизацiї та проводяться за рахунок вiдповiдних джерел:

     вартiсть гудвiлу;

     витрати на придбання / самостiйне виготовлення невиробничих основних засобiв, невиробничих нематерiальних активiв;

     витрати на ремонт, реконструкцiю, модернiзацiю або iншi полiпшення невиробничих основних засобiв, невиробничих нематерiальних активiв.

     Термiни "невиробничi основнi засоби", "невиробничi нематерiальнi активи" означають вiдповiдно основнi засоби, нематерiальнi активи, не призначенi для використання в господарськiй дiяльностi платника податку".

     70. У статтi 139:

     1) пiдпункти 139.1.1 i 139.1.2 пункту 139.1 викласти в такiй редакцiї:

     "139.1.1. Фiнансовий результат до оподаткування збiльшується:

     на суму витрат на створення забезпечень (резервiв) для вiдшкодування наступних (майбутнiх) витрат (крiм забезпечення (резерву) витрат на оплату вiдпусток працiвникам, iнших виплат, пов'язаних з оплатою працi, та витрат на сплату єдиного соцiального внеску, що нараховується на такi виплати) вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

     139.1.2. Фiнансовий результат до оподаткування зменшується:

     на суму використання створених забезпечень (резервiв) витрат (крiм забезпечення (резерву) витрат на оплату вiдпусток працiвникам, iнших виплат, пов'язаних з оплатою працi, та витрат на сплату єдиного соцiального внеску, що нараховується на такi виплати), сформованого вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi;

     на суму коригування (зменшення) забезпечень (резервiв) для вiдшкодування наступних (майбутнiх) витрат (крiм забезпечення (резерву) на вiдпустки працiвникам, iнших виплат, пов'язаних з оплатою працi, та витрат на сплату єдиного соцiального внеску, що нараховується на такi виплати), на яку збiльшився фiнансовий результат до оподаткування вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi";

     2) у пунктi 139.2:

     абзац третiй пiдпункту 139.2.1 викласти в такiй редакцiї:

     "на суму витрат вiд списання дебiторської заборгованостi понад суму резерву сумнiвних боргiв";

     пiдпункт 139.2.2 викласти в такiй редакцiї:

     "139.2.2. Фiнансовий результат до оподаткування зменшується:

     на суму коригування (зменшення) резерву сумнiвних боргiв, на яку збiльшився фiнансовий результат до оподаткування вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi;

     на суму списаної дебiторської заборгованостi (у тому числi за рахунок створеного резерву сумнiвних боргiв), яка вiдповiдає ознакам, визначеним пiдпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статтi 14 цього Кодексу";

     3) пiдпункт 4 пiдпункту 139.3.4. пункту 139.3 викласти в такiй редакцiї:

     "4) на суму доходiв (зменшення витрат) вiд погашення ранiше списаної за рахунок резерву заборгованостi, яка не вiдповiдає ознакам, визначеним пiдпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статтi 14 цього Кодексу".

     71. У статтi 140:

     1) у пунктi 140.2:

     абзац перший пiсля слiв "борговими зобов'язаннями" доповнити словами "що виникли за операцiями з пов'язаними особами - нерезидентами";

     абзац другий пiсля слiв "боргових зобов'язань" доповнити словами "що виникли за операцiями з пов'язаними особами - нерезидентами";

     2) у пунктi 140.3 слова "до повного її погашення" замiнити словами "вiд суми процентiв, що залишилися не врахованими у зменшення фiнансового результату до оподаткування";

     3) у пiдпунктi 140.4.1 пункту 140.4 слова "податкiв, якi сплачують авансовi внески з податку на прибуток при виплатi дивiдендiв" замiнити словами "цього податку (крiм iнститутiв спiльного iнвестування та платникiв, прибуток яких звiльняється вiд оподаткування вiдповiдно до положень цього Кодексу, у розмiрi прибутку, звiльненого вiд оподаткування) та платникiв єдиного податку";

     4) у пунктi 140.5:

     у пiдпунктi 140.5.1:

     слова "звичайних цiн" замiнити словами "цiни, визначеної за принципом "витягнутої руки";

     доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Норми цього пiдпункту застосовуються за результатами податкового (звiтного) року";

     у пiдпунктi 140.5.2:

     слова "звичайною цiною" замiнити словами "цiною, визначеною за принципом "витягнутої руки";

     доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Норми цього пiдпункту застосовуються за результатами податкового (звiтного) року";

     пiдпункт 140.5.4 викласти в такiй редакцiї:

     "140.5.4. на суму 30 вiдсоткiв вартостi товарiв, у тому числi необоротних активiв, робiт та послуг (крiм операцiй, зазначених у пунктi 140.2 та пiдпунктi 140.5.6 цього пункту, та операцiй, визнаних контрольованими вiдповiдно до статтi 39 цього Кодексу), придбаних у:

     неприбуткових органiзацiй, внесених до Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй на дату такого придбання, крiм випадкiв, коли сума вартостi товарiв, у тому числi необоротних активiв, робiт та послуг, придбаних у таких органiзацiй, сукупно протягом звiтного (податкового) року не перевищує 25 розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня звiтного (податкового) року, та крiм бюджетних установ i неприбуткової органiзацiї, яка є об'єднанням страховикiв, якщо участь страховика у такому об'єднаннi є умовою проведення дiяльностi такого страховика вiдповiдно до закону;

     нерезидентiв (у тому числi пов'язаних осiб - нерезидентiв), зареєстрованих у державах (на територiях), зазначених у пiдпунктi 39.2.1.2 пiдпункту 39.2.1 пункту 39.2 статтi 39 цього Кодексу.

     Вимоги цього пiдпункту не застосовуються платником податку, якщо операцiя не є контрольованою та сума таких витрат пiдтверджується платником податку за цiнами, визначеними за принципом "витягнутої руки", вiдповiдно до процедури, встановленої статтею 39 цього Кодексу, але без подання звiту.

     При цьому, якщо цiна придбання товарiв, у тому числi необоротних активiв, робiт та послуг перевищує їх цiну, визначену вiдповiдно до принципу "витягнутої руки", встановленого статтею 39 цього Кодексу, коригування фiнансового результату до оподаткування здiйснюється на розмiр рiзницi мiж вартiстю придбання та вартiстю, визначеною виходячи з рiвня цiни, визначеної за принципом "витягнутої руки";

     пiдпункт 140.5.5 виключити;

     пiдпункт 140.5.6 викласти в такiй редакцiї:

     "140.5.6. на суму витрат по нарахуванню роялтi (крiм операцiй, визнаних контрольованими вiдповiдно до статтi 39 цього Кодексу) на користь нерезидента (у тому числi нерезидента, зареєстрованого у державах (на територiях), зазначених у пiдпунктi 39.2.1.2 пiдпункту 39.2.1 пункту 39.2 статтi 39 цього Кодексу), що перевищує суму доходiв вiд роялтi, збiльшену на 4 вiдсотки чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за даними фiнансової звiтностi за рiк, що передує звiтному (крiм суб'єктiв господарювання, якi провадять дiяльнiсть у сферi телебачення i радiомовлення вiдповiдно до Закону України "Про телебачення i радiомовлення"), а для банкiв - в обсязi, що перевищує 4 вiдсотки доходу вiд операцiйної дiяльностi (за вирахуванням податку на додану вартiсть) за рiк, що передує звiтному.

     Вимоги цього пiдпункту не застосовуються платником податку, якщо:

     операцiя не є контрольованою та сума таких витрат пiдтверджується платником податку за цiнами, визначеними за принципом "витягнутої руки", вiдповiдно до процедури, встановленої статтею 39 цього Кодексу, але без подання звiту";

     пiдпункт 1 та абзаци дев'ятий - дванадцятий пiдпункту 140.5.7 виключити;

     пiдпункт 140.5.9 викласти в такiй редакцiї:

     "140.5.9. на суму коштiв або вартостi товарiв, виконаних робiт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звiтного (податкового) року неприбутковим органiзацiям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй на дату такого перерахування коштiв, передачi товарiв, робiт, послуг (крiм неприбуткової органiзацiї, яка є об'єднанням страховикiв, якщо участь страховика у такому об'єднаннi є умовою проведення дiяльностi такого страховика вiдповiдно до закону), у розмiрi, що перевищує 4 вiдсотки оподатковуваного прибутку попереднього звiтного року";

     доповнити пiдпунктами 140.5.10 - 140.5.12 такого змiсту:

     "140.5.10. на суму перерахованої безповоротної фiнансової допомоги (безоплатно наданих товарiв, робiт, послуг) особам, що не є платниками податку (крiм фiзичних осiб), та платникам податку, якi оподатковуються за ставкою 0 вiдсоткiв вiдповiдно до пункту 44 пiдроздiлу 4 роздiлу XX "Перехiднi положення" цього Кодексу, крiм безповоротної фiнансової допомоги (безоплатно наданих товарiв, робiт, послуг), перерахованої неприбутковим органiзацiям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй на дату такого перерахування коштiв, передачi товарiв, робiт, послуг, для яких застосовується положення пiдпункту 140.5.9 цього пункту;

     140.5.11. на суму витрат вiд визнаних штрафiв, пенi, неустойок, нарахованих вiдповiдно до цивiльного законодавства та цивiльно-правових договорiв на користь осiб, що не є платниками податку (крiм фiзичних осiб), та на користь платникiв податку, якi оподатковуються за ставкою 0 вiдсоткiв вiдповiдно до пункту 44 пiдроздiлу 4 роздiлу XX "Перехiднi положення" цього Кодексу;

     140.5.12. на суму доходу, отриманого як оплата за товари (роботи, послуги), вiдвантаженi (наданi) пiд час перебування на спрощенiй системi оподаткування".

     72. У статтi 141:

     1) у пунктi 141.1:

     пiдпункт 141.1.2 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Страховi платежi, страховi внески, страховi премiї за договорами перестрахування до об'єкта оподаткування, до якого застосовується ставка, визначена вiдповiдно до пiдпунктiв 136.2.1 i 136.2.2 пункту 136.2 статтi 136 цього Кодексу, не включаються";

     пiдпункти 141.1.3 i 141.1.4 викласти в такiй редакцiї:

     "141.1.3. Фiнансовий результат до оподаткування страховика збiльшується:

     на позитивну рiзницю мiж приростом (убутком) сформованих у вiдповiдному звiтному перiодi вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та/або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi страховими резервами (технiчними, математичними, належних виплат страхових сум та iншими, формування яких передбачено законодавством у сферi страхування, крiм тих, що не впливають на формування фiнансового результату до оподаткування страховика) (за вирахуванням частки участi перестраховика в страхових резервах) та приростом (убутком) вiдповiдних резервiв, розрахованих за методикою, визначеною уповноваженим органом, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику (за вирахуванням частки участi перестраховика в страхових резервах).

     141.1.4. Фiнансовий результат до оподаткування страховика зменшується:

     на вiд'ємну рiзницю мiж приростом (убутком) сформованих у вiдповiдному звiтному перiодi вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та/або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi страховими резервами (технiчними, математичними, належних виплат страхових сум та iншими, формування яких передбачено законодавством у сферi страхування, крiм тих, якi не впливають на формування фiнансового результату до оподаткування страховика) (за вирахуванням частки участi перестраховика в страхових резервах) та приростом (убутком) вiдповiдних резервiв, розрахованих за методикою, визначеною уповноваженим органом, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику (за вирахуванням частки участi перестраховика в страхових резервах)";

     у пiдпунктi 141.1.5 слова та цифри "пiдпунктi 141.1.4 пункту 141.1" замiнити словом i цифрами "пунктi 141.1";

     2) у пунктi 141.2:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "141.2. Рiзницi щодо операцiй з продажу або iншого вiдчуження цiнних паперiв";

     абзац третiй пiдпункту 141.2.1 викласти в такiй редакцiї:

     "на суму вiд'ємного загального результату переоцiнки цiнних паперiв (загальна сума уцiнок цiнних паперiв перевищує загальну суму їх дооцiнок за податковий (звiтний) перiод) (крiм державних цiнних паперiв або облiгацiй мiсцевих позик), вiдображеного у складi фiнансового результату до оподаткування податкового (звiтного) перiоду вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi";

     у пiдпунктi 141.2.4 слова "(загальна сума збиткiв вiд операцiй з продажу або iншого вiдчуження цiнних паперiв, з урахуванням суми вiд'ємного фiнансового результату вiд таких операцiй, не врахованого у попереднiх податкових перiодах, перевищує загальну суму прибуткiв вiд таких операцiй)" замiнити словами "(загальна сума збиткiв вiд операцiй з продажу або iншого вiдчуження цiнних паперiв з урахуванням суми вiд'ємного фiнансового результату вiд таких операцiй та/або вiд'ємного загального результату переоцiнки цiнних паперiв, не врахованих у попереднiх податкових перiодах, перевищує загальну суму прибуткiв вiд таких операцiй)";

     у пiдпунктi 141.2.5 слова "(загальна сума прибуткiв вiд операцiй з продажу або iншого вiдчуження цiнних паперiв перевищує загальну суму збиткiв вiд таких операцiй, з урахуванням суми вiд'ємного фiнансового результату вiд таких операцiй, не врахованого у попереднiх податкових перiодах)" замiнити словами "(загальна сума прибуткiв вiд операцiй з продажу або iншого вiдчуження цiнних паперiв перевищує загальну суму збиткiв вiд таких операцiй з урахуванням суми вiд'ємного фiнансового результату вiд таких операцiй та/або вiд'ємного загального результату переоцiнки цiнних паперiв, не врахованих у попереднiх податкових перiодах)";

     3) у пунктi 141.4:

     пiдпункт 141.4.2 викласти в такiй редакцiї:

     "141.4.2. Резидент або постiйне представництво нерезидента, що здiйснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крiм постiйного представництва нерезидента на територiї України) будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом вiд провадження господарської дiяльностi (у тому числi на рахунки нерезидента, що ведуться в нацiональнiй валютi), утримують податок з таких доходiв, зазначених у пiдпунктi 141.4.1 цього пункту, за ставкою в розмiрi 15 вiдсоткiв (крiм доходiв, зазначених у пiдпунктах 141.4.3 - 141.4.6 та 141.4.11 цього пункту) їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету пiд час такої виплати, якщо iнше не передбачено положеннями мiжнародних договорiв України з країнами резиденцiї осiб, на користь яких здiйснюються виплати, що набрали чинностi";

     абзац четвертий пiдпункту 141.4.5 викласти в такiй редакцiї:

     "пiд час укладання договорiв страхування або перестрахування ризику безпосередньо iз страховиками та перестраховиками-нерезидентами, рейтинг фiнансової надiйностi (стiйкостi) яких вiдповiдає вимогам, установленим нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг (у тому числi через або за посередництвом перестрахових брокерiв, якi в порядку, визначеному такою нацiональною комiсiєю, пiдтверджують, що перестрахування здiйснено в перестраховика, рейтинг фiнансової надiйностi (стiйкостi) якого вiдповiдає вимогам, установленим зазначеною нацiональною комiсiєю), а також пiд час укладання договорiв перестрахування з обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за шкоду, яка може бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту, - за ставкою 0 вiдсоткiв";

     абзац десятий пiдпункту 141.4.9 виключити;

     у пiдпунктi 141.4.10 слова "проданi або розмiщенi нерезидентами за межами територiї України через уповноважених агентiв нерезидентiв" виключити;

     доповнити пiдпунктом 141.4.11 такого змiсту:

     "141.4.11. Доходи нерезидентiв у виглядi процентiв за позиками або фiнансовими кредитами, наданими резидентам, оподатковуються за ставкою в розмiрi 5 вiдсоткiв у джерела виплати таких доходiв та за рахунок таких доходiв з одночасно дотриманням таких умов:

     а) кошти, наданi нерезидентом за позикою або фiнансовим кредитом, залученi ним шляхом розмiщення iноземних боргових цiнних паперiв на iноземнiй фондовiй бiржi, що входить до перелiку, затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     б) кошти, наданi нерезидентом за позикою або фiнансовим кредитом, залученi з метою надання (прямо або опосередковано) резиденту позики або фiнансового кредиту;

     в) нерезидент, якому виплачуються проценти, та/або уповноважена ним особа (якщо проценти виплачуються через таку особу) не є резидентами юрисдикцiй, якi на дату розмiщення нерезидентом iноземних боргових цiнних паперiв включенi до перелiку держав (територiй), затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до пiдпункту 39.2.1.2 пiдпункту 39.2.1 пункту 39.2 статтi 39 цього Кодексу";

     4) у пунктi 141.5 слова "дiяльностi з випуску та проведення лотерей" в усiх вiдмiнках виключити;

     5) пункт 141.7 виключити;

     6) доповнити пунктом 141.8 такого змiсту:

     "141.8. Особливостi оподаткування суб'єктiв, якi здiйснюють випуск та проведення лотерей.

     Дохiд суб'єктiв, якi здiйснюють випуск та проведення лотерей, вiд операцiй з випуску та проведення лотерей пiдлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною у пунктi 136.6 статтi 136 цього Кодексу.

     Прибуток суб'єктiв, що здiйснюють випуск та проведення лотерей, вiд здiйснення iншої дiяльностi, яка не пов'язана iз випуском та проведенням лотерей, нараховується та сплачується за правилами цього роздiлу за базовою (основною) ставкою податку.

     Нарахований суб'єктами, що здiйснюють випуск та проведення лотерей, податок на дохiд за ставкою, визначеною в пунктi 136.6 статтi 136 цього Кодексу, не є рiзницею та не зменшує фiнансовий результат до оподаткування такого суб'єкта".

     73. Пiдпункт "д" пiдпункту 164.2.17 пункту 164.2 статтi 164 доповнити абзацами другим i третiм такого змiсту:

     "За кредитом, що отриманий на придбання житла (iпотечний кредит), платник податку має право на сплату суми податкового зобов'язання, нарахованої на суму боргу (кредиту та/або вiдсоткiв), прощеного (анульованого) кредитором за його самостiйним рiшенням, не пов'язаним iз процедурою його банкрутства, до закiнчення строку позовної давностi, протягом трьох рокiв починаючи з року, в якому задекларовано суму такого податкового зобов'язання. Для розстрочення такої суми податкового зобов'язання платник податку разом iз декларацiєю подає до контролюючого органу заяву у довiльнiй формi, що мiстить фактичнi данi про суму прощеного (анульованого) кредитором боргу (кредиту та/або вiдсоткiв), пiдтверджену вiдповiдними документами кредитора, та коротке пояснення обставин, що призвели до виникнення необхiдностi здiйснення розстрочення задекларованої суми податкового зобов'язання.

     Суми розстрочених податкових зобов'язань розраховуються платником податку самостiйно згiдно з документами щодо суми прощеного (анульованого) кредитором боргу (кредиту та/або вiдсоткiв) та погашаються рiвними частинами кожного календарного кварталу до 20 числа мiсяця, наступного за кожним календарним кварталом (до 20 квiтня, до 20 липня, до 20 жовтня i до 20 грудня) починаючи з кварталу, що настає за тим кварталом, у якому до контролюючого органу подано заяву у довiльнiй формi, що мiстить фактичнi данi про суму прощеного (анульованого) кредитором боргу (кредиту та/або вiдсоткiв), пiдтверджену вiдповiдними документами кредитора, та коротке пояснення обставин, що призвели до виникнення необхiдностi здiйснення розстрочення задекларованої суми податкового зобов'язання".

     74. У пунктi 165.1 статтi 165:

     у пiдпунктi 165.1.2 слова "у виглядi процентiв, що нарахованi на цiннi папери" замiнити словами "у виглядi процентiв, що нарахованi на державнi цiннi папери", а пiсля слiв "центральним органом виконавчої влади, що" доповнити словами "забезпечує формування та";

     пiдпункт 165.1.19 пiсля слiв "обслуговування платника податку" доповнити словами "або члена сiм'ї фiзичної особи першого ступеня спорiднення, дитини, яка перебуває пiд опiкою або пiклуванням платника податку, за умови документального пiдтвердження витрат, пов'язаних iз наданням зазначеної допомоги (у разi надання коштiв)";

     пiдпункт 165.1.21 викласти в такiй редакцiї:

     "165.1.21. сума, сплачена будь-якою юридичною або фiзичною особою на користь вiтчизняних вищих та професiйно-технiчних навчальних закладiв за здобуття освiти, за пiдготовку чи перепiдготовку платника податку, але не вище трикратного розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня звiтного (податкового) року за кожний повний або неповний мiсяць навчання, пiдготовки чи перепiдготовки такої фiзичної особи";

     у третьому реченнi абзацу п'ятого та у першому реченнi абзацу восьмого пiдпункту 165.1.24 слова "або мiською радою" замiнити словами "мiською радою або радою об'єднаних територiальних громад, що створена згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад";

     у пiдпунктi 165.1.25 слова "брухт кольорових" замiнити словами та цифрами "брухт чорних металiв (код 7204 згiдно з УКТ ЗЕД), брухт кольорових";

     пiдпункт 165.1.52 викласти в такiй редакцiї:

     "165.1.52. iнвестицiйний прибуток вiд операцiй з борговими зобов'язаннями Нацiонального банку України та з державними цiнними паперами, емiтованими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, з урахуванням курсових рiзниць".

     75. Пiдпункт 166.3.3 пункту 166.3 статтi 166 викласти в такiй редакцiї:

     "166.3.3. суму коштiв, сплачених платником податку на користь вiтчизняних вищих та професiйно-технiчних навчальних закладiв для компенсацiї вартостi здобуття середньої професiйної або вищої освiти такого платника податку та/або члена його сiм'ї першого ступеня спорiднення".

     76. У пунктi 167.5 статтi 167:

     1) пiдпункт 167.5.1 викласти у такiй редакцiї:

     "167.5.1. 18 вiдсоткiв - для пасивних доходiв, крiм зазначених у пiдпунктах 167.5.2 та 167.5.4 цього пункту";

     2) пiдпункт 167.5.3 виключити;

     3) доповнити пiдпунктом 167.5.4 такого змiсту:

     "167.5.4. у половинному розмiрi ставки, встановленої у пунктi 167.1 цiєї статтi - для доходiв у виглядi дивiдендiв по акцiях та/або iнвестицiйних сертифiкатах, корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, iнститутами спiльного iнвестування та суб'єктами господарювання, якi не є платниками податку на прибуток".

     77. У статтi 168:

     1) у пiдпунктi 168.1.4 пункту 168.1 слова "банкiвського дня" замiнити словами "трьох банкiвських днiв з дня";

     2) пiдпункт 168.4.6 пункту 168.4 виключити;

     3) пункт 168.5 викласти в такiй редакцiї:

     "168.5. Суми податку на доходи фiзичних осiб, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та iнших виплат, одержаних вiйськовослужбовцями, полiцейськими, особами рядового i начальницького складу Державної кримiнально-виконавчої служби України, Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, державної пожежної охорони, органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту, у зв'язку з виконанням обов'язкiв несення служби, спрямовуються виключно на виплату рiвноцiнної та повної компенсацiї втрат доходiв цiєї категорiї громадян".

     78. У статтi 170:

     1) друге речення абзацу другого пiдпункту 170.1.2 пункту 170.1 пiсля слiв "що встановлюються органом мiсцевого самоврядування села, селища, мiста" доповнити словами "об'єднаної територiальної громади, що створена згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад";

     2) у пунктi 170.2:

     пiдпункт 170.2.1 доповнити словами "за результатами якого платник податку зобов'язаний подати рiчну податкову декларацiю, в якiй має вiдобразити загальний фiнансовий результат (iнвестицiйний прибуток або iнвестицiйний збиток), отриманий протягом такого звiтного року";

     в абзацi першому пiдпункту 170.2.2 пiсля слiв "продажу окремого iнвестицiйного активу" доповнити словами "з урахуванням курсової рiзницi (за наявностi)", а слова "iз суми витрат" замiнити словами "iз суми документально пiдтверджених витрат";

     абзац п'ятий пiдпункту 170.2.6 виключити;

     абзац другий пiдпункту 170.2.9 пiсля слiв "центральним органом виконавчої влади, що" доповнити словами "забезпечує формування та";

     3) у пунктi 170.7:

     перше речення абзацу першого пiдпункту 170.7.5 пiсля слiв "отримання такої допомоги" доповнити словами i цифрами "крiм допомоги, наданої на лiкування, право на використання якої становить не бiльше 24 календарних мiсяцiв, наступних за мiсяцем отримання такої допомоги";

     у першому реченнi пiдпункту 170.7.6 слово "керiвник" замiнити словами "керiвник (його заступник або уповноважена особа)";

     абзац третiй пiдпункту "а" пiдпункту 170.7.8 пiсля слiв i цифр "пiдпункту 165.1.54 пункту 165.1 статтi 165 цього Кодексу" доповнити словами "як допомога на лiкування та медичне обслуговування (обстеження, дiагностику), у тому числi";

     4) у пiдпунктi "а" пiдпункту 170.9.1 пункту 170.9:

     в абзацi третьому слова "та документа про сплату" замiнити словами "якщо його обов'язковiсть передбачена правилами перевезення на вiдповiдному видi транспорту, та розрахункових документiв про їх придбання";

     абзац п'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "До оподатковуваного доходу не включаються також витрати на вiдрядження, не пiдтвердженi документально, на харчування та фiнансування iнших власних потреб фiзичної особи (добовi витрати), понесенi у зв'язку з таким вiдрядженням у межах територiї України, але не бiльш як 0,1 розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року, в розрахунку за кожен календарний день такого вiдрядження, а для вiдряджень за кордон - не вище 80 євро за кожен календарний день такого вiдрядження за офiцiйним обмiнним курсом гривнi до євро, установленим Нацiональним банком України, в розрахунку за кожен такий день";

     в абзацi тринадцятому слова "та вiдмiтками уповноваженої службової особи Державної прикордонної служби України в закордонному паспортi або документi, що його замiнює" замiнити словами "за наявностi документальних доказiв перебування особи у вiдрядженнi (вiдмiток прикордонних служб про перетин кордону, проїзних документiв, рахункiв на проживання та/або будь-яких iнших документiв, що пiдтверджують фактичне перебування особи у вiдрядженнi)";

     в абзацi чотирнадцятому слова "наказу або вiдмiток уповноваженої службової особи Державної прикордонної служби України в паспортi або документi, що його замiнює" виключити;

     5) пiдпункт 170.11.1 пункту 170.11 доповнити словами та цифрами "крiм доходiв, визначених пiдпунктом 167.5.4 пункту 167.5 статтi 167 цього Кодексу, якi оподатковуються за ставкою, визначеною пiдпунктом 167.5.4 пункту 167.5 статтi 167 цього Кодексу".

     79. У статтi 173:

     1) абзац другий пункту 173.3 викласти в такiй редакцiї:

     "У разi продажу (обмiну) об'єкта рухомого майна за посередництвом юридичної особи (її фiлiї, вiддiлення, iншого вiдокремленого пiдроздiлу) або представництва нерезидента чи фiзичної особи - пiдприємця або укладення та оформлення договорiв вiдчуження транспортних засобiв у присутностi посадових осiб органiв, якi здiйснюють реєстрацiю (перереєстрацiю) транспортних засобiв, такий посередник або вiдповiдний орган виконує функцiї податкового агента стосовно подання до контролюючого органу iнформацiї про суму доходу та суму сплаченого до бюджету податку в порядку та строки, встановленi для податкового розрахунку, а платник податку пiд час укладання договору зобов'язаний самостiйно сплатити до бюджету податок з доходу вiд операцiй з продажу (обмiну) об'єктiв рухомого майна";

     2) пункт 173.4 пiсля абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Органи, у присутностi посадових осiб яких мiж фiзичними особами здiйснюються укладення та оформлення договорiв купiвлi-продажу (мiни, поставки), а також iнших договорiв, здiйснюють у встановленому законом порядку реєстрацiю таких транспортних засобiв за наявностi оцiночної або середньоринкової вартостi такого рухомого майна та документа про сплату податку сторонами договору, обчисленого в установленому цим Кодексом порядку, та щокварталу подають до контролюючого органу iнформацiю про такi договори (угоди), включаючи iнформацiю про суму доходу та суму сплаченого до бюджету податку, в порядку та строки, встановленi для податкового розрахунку".

     У зв'язку з цим абзаци сьомий i восьмий вважати вiдповiдно абзацами восьмим i дев'ятим.

     80. У статтi 177:

     1) пункт 177.3 доповнити пiдпунктом 177.3.1 такого змiсту:

     "177.3.1. Не включаються до доходу фiзичної особи - пiдприємця суми акцизного податку з реалiзованих суб'єктами господарювання роздрiбної торгiвлi пiдакцизних товарiв";

     2) у пунктi 177.4:

     пiдпункт 177.4.3 викласти в такiй редакцiї:

     "177.4.3. суми податкiв, зборiв, якi пов'язанi з проведенням господарської дiяльностi такої фiзичної особи - пiдприємця (крiм податку на додану вартiсть для фiзичної особи - пiдприємця, зареєстрованого як платник податку на додану вартiсть, та акцизного податку, податку на доходи фiзичних осiб з доходу вiд господарської дiяльностi, податку на майно); суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування у розмiрах i порядку, встановлених законом; платежi, сплаченi за одержання лiцензiй на провадження певних видiв господарської дiяльностi фiзичною особою - пiдприємцем, одержання дозволу, iншого документа дозвiльного характеру, якi пов'язанi з господарською дiяльнiстю фiзичної особи - пiдприємця";

     доповнити пiдпунктами 177.4.5 - 177.4.9 такого змiсту:

     "177.4.5. Не включаються до складу витрат пiдприємця:

     витрати, не пов'язанi з провадженням господарської дiяльностi такою фiзичною особою - пiдприємцем;

     витрати на придбання, самостiйне виготовлення основних засобiв та витрати на придбання нематерiальних активiв, якi пiдлягають амортизацiї;

     витрати на придбання та утримання основних засобiв подвiйного призначення, визначених цiєю статтею;

     документально не пiдтвердженi витрати.

     177.4.6. Зазначенi у цiй статтi пiдприємцi мають право (за власним бажанням) включати до складу витрат, пов'язаних з провадженням їх господарської дiяльностi, амортизацiйнi вiдрахування з вiдповiдним веденням окремого облiку таких витрат. При цьому амортизацiї пiдлягають:

     витрати на придбання основних засобiв та нематерiальних активiв;

     витрати на самостiйне виготовлення основних засобiв.

     Не пiдлягають амортизацiї та повнiстю включаються до складу витрат звiтного перiоду витрати на:

     проведення ремонту, реконструкцiї, модернiзацiї та iнших видiв полiпшення основних засобiв;

     лiквiдацiю основних засобiв (у частинi залишкової вартостi).

     Не пiдлягають амортизацiї такi основнi засоби подвiйного призначення:

     земельнi дiлянки;

     об'єкти житлової нерухомостi;

     легковi та вантажнi автомобiлi.

     177.4.7. Розрахунок амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу нарахування амортизацiї, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням первiсної вартостi об'єкта основних засобiв та нематерiальних активiв, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобiв та нематерiальних активiв.

     177.4.8. Облiк вартостi, яка амортизується, ведеться за кожним об'єктом.

     177.4.9. Амортизацiя нараховується протягом строку корисного використання (експлуатацiї) об'єкта основних засобiв та нематерiальних активiв, самостiйно установленого фiзичною особою, але не менше мiнiмально допустимого строку корисного використання об'єкта основних засобiв та нематерiальних активiв:

Групи Мiнiмально допустимi строки корисного використання, рокiв
1 - Капiтальнi витрати на полiпшення земель, не пов'язанi з будiвництвом 15
2 - Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої 10
3 - Машини, обладнання, тварини, багаторiчнi насадження та iнше 5
4 - Нематерiальнi активи вiдповiдно до правовстановлюючого документа, але не менш як два роки

     Дiя цього пiдпункту поширюється виключно на об'єкти основних засобiв та нематерiальних активiв, витрати на придбання чи самостiйне виготовлення яких пiдтвердженi документально";

     3) пункт 177.11 доповнити абзацами другим i третiм такого змiсту:

     "Фiзичнi особи, стосовно яких проведено державну реєстрацiю припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця за її рiшенням, подають податкову декларацiю за останнiй базовий податковий (звiтний) перiод, в якiй вiдображаються виключно доходи вiд проведення пiдприємницької дiяльностi, протягом 30 календарних днiв з дня проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi.

     У разi проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця за її рiшенням останнiм базовим податковим (звiтним) перiодом є перiод з дня, наступного за днем закiнчення попереднього базового податкового (звiтного) перiоду до останнього дня календарного мiсяця, в якому проведено державну реєстрацiю припинення пiдприємницької дiяльностi".

     81. У статтi 179:

     1) абзац шостий пункту 179.2 виключити;

     2) в абзацi другому пункту 179.6 слова "опiкуна або" замiнити словами "батькiв, опiкуна або";

     3) пункт 179.10 викласти в такiй редакцiї:

     "179.10. Платник податку має право звернутися до вiдповiдного контролюючого органу з проханням надати консультативну допомогу з питань щодо заповнення його рiчної податкової декларацiї, а контролюючий орган зобов'язаний надати безоплатнi послуги за таким зверненням".

     82. У статтi 183:

     1) у пунктах 183.3 i 183.5 та абзацi другому пункту 183.9 слово "виписку" замiнити словом "складання";

     2) абзац третiй пункту 183.7 викласти в такiй редакцiї:

     "Реєстрацiйна заява про добровiльну реєстрацiю як платника податку може бути подана державному реєстратору як додаток до заяви про державну реєстрацiю, що подається для проведення державної реєстрацiї юридичної особи або фiзичної особи - пiдприємця. Електронна копiя реєстрацiйної заяви, виготовлена шляхом сканування, передається державним реєстратором до контролюючих органiв одночасно з вiдомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань про проведення державної реєстрацiї юридичної особи або фiзичної особи - пiдприємця згiдно iз Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань".

     83. У статтi 184:

     1) у пiдпунктi "г" пункту 184.1 слово "товарiв" замiнити словами "товарiв/послуг";

     2) у пунктi 184.5 слово "виписку" замiнити словом "складання".

     84. Пiдпункт "а" пункту 185.1 статтi 185 пiсля слiв "у тому числi операцiї" доповнити словами "з безоплатної передачi та".

     85. В абзацi другому пункту 189.3 статтi 189 слова "у межах договорiв, що передбачають передання" замiнити словами "за договорами, що передбачають перехiд".

     86. У пунктi 192.1 статтi 192:

     1) в абзацi другому слова "видана їх отримувачу - платнику" замiнити словами "складена на отримувача - платника";

     2) абзац п'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "Складенi платником податку розрахунки коригування до податкових накладних, складених до 1 лютого 2015 року, розрахунки коригування до податкових накладних, якi не пiдлягали наданню отримувачу (покупцю) - платнику податку, пiдлягають реєстрацiї в Єдиному реєстрi податкових накладних постачальником (продавцем). Зазначене не поширюється на розрахунки коригування, що передбачають зменшення суми компенсацiї вартостi товарiв/послуг їх постачальнику (зменшення податкового зобов'язання постачальника та податкового кредиту отримувача), складенi пiсля 1 липня 2015 року до податкових накладних, складених до 1 липня 2015 року на отримувача (покупця) - платника податку, якi пiдлягають реєстрацiї в Єдиному реєстрi податкових накладних отримувачем (покупцем) товарiв/послуг".

     87. Пiдпункт "ґ" пiдпункту 195.1.2 пункту 195.1 статтi 195 викласти в такiй редакцiї:

     "ґ) магазинами безмитної торгiвлi, вiдповiдно до порядку, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Постачання товарiв магазинами безмитної торгiвлi може здiйснюватися виключно:

     фiзичним особам, якi виїжджають за межi митної територiї України;

     фiзичним особам, якi в'їжджають на митну територiю України в пунктах пропуску через державний кордон України, вiдкритих для мiжнародного повiтряного сполучення;

     фiзичним особам, якi перемiщуються транспортними засобами, що належать резидентам та знаходяться за межами митного кордону України.

     Порушення норм цього пiдпункту тягне за собою вiдповiдальнiсть, встановлену законом. Порядок контролю за дотриманням норм цього пiдпункту встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     88. У пунктi 196.1 статтi 196:

     1) абзац перший пiдпункту 196.1.1 пiсля слiв "центральним органом виконавчої влади, що" доповнити словами "забезпечує формування та";

     2) у пiдпунктi 196.1.5:

     в абзацi другому слова "торгiвлi за грошовi кошти або цiннi папери борговими зобов'язаннями" замiнити словами "вiдступлення права вимоги, переведення боргу, торгiвлi за грошовi кошти або цiннi папери борговими зобов'язаннями (вимогами)";

     доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "переходу права власностi на об'єкт фiнансового лiзингу до лiзингодавця (нового кредитора) вiд лiзингодавця (первинного кредитора) iз збереженням прав та обов'язкiв сторiн за договором фiнансового лiзингу в разi, коли лiзингодавцем (первинним кредитором) пiд час передачi лiзингоодержувачу такого об'єкта фiнансового лiзингу нарахованi та вiдображенi у податковiй звiтностi за вiдповiдний звiтний (податковий) перiод податковi зобов'язання з податку".

     89. У статтi 197:

     1) в абзацi шостому пiдпункту 197.1.2 пункту 197.1 цифри та слова "I - внiв акредитацiї" виключити;

     2) у другому реченнi пункту 197.10 слово "виписки" замiнити словом "складання";

     3) пункт 197.22 виключити.

     90. У статтi 198:

     1) у пунктi 198.1:

     в абзацi другому слова "(у тому числi в разi їх ввезення на митну територiю України)" виключити;

     в абзацi третьому слова "у тому числi при їх ввезеннi на митну територiю України" виключити;

     доповнити абзацом шостим такого змiсту:

     "ґ) ввезення товарiв та/або необоротних активiв на митну територiю України";

     2) пункт 198.3 викласти в такiй редакцiї:

     "198.3. Податковий кредит звiтного перiоду визначається виходячи з договiрної (контрактної) вартостi товарiв/послуг та складається iз сум податкiв, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статтi 193 цього Кодексу, протягом такого звiтного перiоду у зв'язку з:

     придбанням або виготовленням товарiв та наданням послуг;

     придбанням (будiвництвом, спорудженням) основних фондiв (основних засобiв, у тому числi iнших необоротних матерiальних активiв та незавершених капiтальних iнвестицiй у необоротнi капiтальнi активи);

     ввезенням товарiв та/або необоротних активiв на митну територiю України.

     Нарахування податкового кредиту здiйснюється незалежно вiд того, чи такi товари/послуги та основнi фонди почали використовуватися в оподатковуваних операцiях у межах провадження господарської дiяльностi платника податку протягом звiтного податкового перiоду, а також вiд того, чи здiйснював платник податку оподатковуванi операцiї протягом такого звiтного податкового перiоду";

     3) у пунктi 198.5:

     в абзацi другому слово "та" замiнити словом "або";

     абзац п'ятий доповнити словами та цифрами "(крiм випадкiв, передбачених пунктом 189.9 статтi 189 цього Кодексу)";

     4) у пунктi 198.6:

     абзац четвертий викласти в такiй редакцiї:

     "У разi якщо платник податку не включив у вiдповiдному звiтному перiодi до податкового кредиту суму податку на додану вартiсть на пiдставi отриманих податкових накладних / розрахункiв коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрi податкових накладних, таке право зберiгається за ним протягом 365 календарних днiв з дати складення податкової накладної / розрахунку коригування. У разi зупинення реєстрацiї податкової накладної / розрахунку коригування до такої податкової накладної в Єдиному реєстрi податкових накладних згiдно з пунктом 201.16 статтi 201 цього Кодексу перебiг зазначеного строку переривається на перiод зупинення їх реєстрацiї та вiдновлюється з дня припинення процедури зупинення їх реєстрацiї згiдно з пiдпунктом 201.16.4 пункту 201.16 статтi 201 цього Кодексу";

     абзаци п'ятий - сьомий замiнити одним абзацом такого змiсту:

     "Суми податку, сплаченi (нарахованi) у зв'язку з придбанням товарiв/послуг, зазначенi в податкових накладних / розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрi податкових накладних з порушенням строку реєстрацiї, включаються до податкового кредиту за звiтний податковий перiод, в якому зареєстровано податковi накладнi / розрахунки коригування до таких податкових накладних в Єдиному реєстрi податкових накладних, але не пiзнiше нiж через 365 календарних днiв з дати складення податкових накладних / розрахункiв коригування до таких податкових накладних, у тому числi для платникiв податку, якi застосовують касовий метод. У разi зупинення реєстрацiї податкової накладної / розрахунку коригування до такої податкової накладної в Єдиному реєстрi податкових накладних згiдно з пунктом 201.16 статтi 201 цього Кодексу перебiг зазначеного строку переривається на перiод зупинення їх реєстрацiї та вiдновлюється з дня припинення процедури зупинення їх реєстрацiї згiдно з пiдпунктом 201.16.4 пункту 201.16 статтi 201 цього Кодексу";

     5) доповнити пунктом 198.7 такого змiсту:

     "198.7. Сума вiд'ємного значення, що пiдлягає включенню до складу податкового кредиту наступного звiтного (податкового) перiоду платника, що реорганiзується шляхом:

     приєднання, злиття, перетворення, - пiдлягає перенесенню до складу податкового кредиту правонаступника у наступному перiодi пiсля пiдписання передавального акта вiдповiдно до законодавства;

     подiлу, видiлення, - пiдлягає перенесенню до складу податкового кредиту правонаступника пропорцiйно до отриманої частки майна згiдно з розподiльчим балансом у наступному перiодi пiсля пiдписання розподiльчого балансу вiдповiдно до законодавства.

     Таке перенесення здiйснюється в разi, якщо сума вiд'ємного значення, що пiдлягає включенню до складу податкового кредиту наступного звiтного (податкового) перiоду платника, що реорганiзується, пiдтверджена документальною перевiркою контролюючого органу".

     91. У пунктi 199.5 статтi 199:

     у першому реченнi слова "сум податку, якi вiдносяться до податкового кредиту за операцiями, зазначеними" замiнити словами "сум податкових зобов'язань, зазначених";

     у другому реченнi слова "податкового кредиту" замiнити словами "податкових зобов'язань".

     92. У статтi 200:

     1) в абзацi другому пункту 200.2:

     у першому реченнi слова "забезпечує реалiзацiю податкової та митної полiтики" замiнити словами "реалiзує державну податкову та митну полiтику", а слова "органу, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв" - словами "центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв";

     у другому реченнi слова "орган, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв";

     2) у пунктi 200.7:

     друге речення абзацу першого виключити;

     пiдпункти 200.7.1 - 200.7.3 викласти в такiй редакцiї:

     "200.7.1. Формування Реєстру заяв про повернення суми бюджетного вiдшкодування здiйснюється на пiдставi баз даних центрального органу виконавчої влади, що реалiзує податкову i митну полiтику, та центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв.

     До такого Реєстру вносяться такi данi:

     1) найменування платника податку та його iндивiдуальний податковий номер;

     2) дата подання заяви про повернення суми бюджетного вiдшкодування на рахунок платника у банку, поданої у складi податкової декларацiї або уточнюючого розрахунку (в разi їх подання);

     3) сума податку, заявленого до бюджетного вiдшкодування, зазначена у кожнiй заявi, поданiй у складi податкової декларацiї або уточнюючого розрахунку (в разi їх подання), у тому числi окремо, яка пiдлягає перерахуванню на рахунок платника податку у банку та/або в рахунок сплати грошових зобов'язань, та/або погашення податкового боргу такого платника податку з iнших платежiв, що сплачуються до державного бюджету;

     4) сума податку, заявленого до бюджетного вiдшкодування, зменшена на суму податкового боргу;

     5) реквiзити поточного рахунка платника податку для перерахування бюджетного вiдшкодування;

     6) реквiзити бюджетних рахункiв для перерахування у рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу такого платника податку з iнших платежiв, що сплачуються до державного бюджету;

     7) реквiзити бюджетного рахунка, з якого здiйснюється бюджетне вiдшкодування податку;

     8) дата початку та закiнчення проведення перевiрки даних, зазначених у податковiй декларацiї або уточнюючому розрахунку (в разi їх подання), в складi яких подана заява про повернення суми бюджетного вiдшкодування, з обов'язковою вiдмiткою щодо виду перевiрки (камеральна, документальна);

     9) сума податку, заявленого до бюджетного вiдшкодування, та дата поданої до контролюючого органу заяви в разi виникнення у платника податку необхiдностi змiнити напрям узгодженого бюджетного вiдшкодування;

     10) дата складення та вручення платнику податкiв акта перевiрки;

     11) дата та номер податкового повiдомлення-рiшення та сума бюджетного вiдшкодування за кожною заявою з урахуванням (у разi подання) уточнюючого розрахунку, неузгоджена контролюючим органом;

     12) дата початку оскарження податкового повiдомлення-рiшення та сума бюджетного вiдшкодування, що оскаржується;

     13) дата закiнчення оскарження податкового повiдомлення-рiшення та сума бюджетного вiдшкодування, узгоджена за результатами оскарження;

     14) сума узгодженого контролюючим органом бюджетного вiдшкодування за кожною заявою та дата її узгодження;

     15) дата та сума повернення бюджетного вiдшкодування на рахунок платника у банку;

     16) дата та сума зарахування (перерахування) в рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу такого платника податку з iнших платежiв, що сплачуються до державного бюджету.

     Внесення даних до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного вiдшкодування посадовими особами вiдповiдних органiв здiйснюється з дотриманням вимог законiв щодо електронного пiдпису та електронного документообiгу.

     Порядок ведення та форма Реєстру заяв про повернення суми бюджетного вiдшкодування затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     200.7.2. Заяви про повернення сум бюджетного вiдшкодування автоматично вносяться до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного вiдшкодування протягом операцiйного дня їх отримання у хронологiчному порядку їх надходження.

     Повернення узгоджених сум бюджетного вiдшкодування здiйснюється у хронологiчному порядку вiдповiдно до черговостi внесення до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного вiдшкодування.

     200.7.3. Данi Реєстру заяв про повернення суми бюджетного вiдшкодування, передбаченi пiдпунктом 200.7.1 цього пункту, крiм пiдпункту 5 пiдпункту 200.7.1 цього пункту щодо реквiзитiв поточного рахунка платника податку для перерахування бюджетного вiдшкодування, не є iнформацiєю з обмеженим доступом та пiдлягають щоденному, крiм вихiдних, святкових та неробочих днiв, оприлюдненню на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики.

     Порядок надання вiдповiдної iнформацiї центральним органом виконавчої влади, що реалiзує податкову та митну полiтику, та центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, для її оприлюднення на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики";

     3) перше речення пункту 200.8 пiсля слiв "податкової декларацiї" доповнити словами "або уточнюючих розрахункiв (в разi їх подання)";

     4) пункт 200.10 викласти в такiй редакцiї:

     "200.10. У строк, передбачений абзацом першим пункту 76.3 статтi 76 цього Кодексу, контролюючий орган проводить камеральну перевiрку даних податкової декларацiї або уточнюючих розрахункiв (в разi їх подання).

     Платники податку, якi мають право на бюджетне вiдшкодування вiдповiдно до цiєї статтi та подали заяву про повернення суми бюджетного вiдшкодування, отримують таке бюджетне вiдшкодування в разi узгодження контролюючим органом заявленої суми бюджетного вiдшкодування за результатами камеральної перевiрки, а у випадках, визначених пунктом 200.11 цiєї статтi, - за результатами перевiрки, зазначеної у такому пунктi, що проводяться вiдповiдно до цього Кодексу";

     5) у пунктi 200.12:

     абзаци перший - третiй замiнити дев'ятьма новими абзацами такого змiсту:

     "200.12. Зазначена у заявi сума бюджетного вiдшкодування вважається узгодженою в Реєстрi заяв про повернення суми бюджетного вiдшкодування з однiєї iз таких дат:

     а) з дня, наступного за днем закiнчення граничного строку проведення перевiрки, в разi, якщо контролюючим органом внесенi до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного вiдшкодування вiдомостi про вiдсутнiсть порушень пiд час такої перевiрки;

     б) з дня, наступного за днем закiнчення граничного строку проведення камеральної перевiрки, в разi, якщо контролюючим органом не внесенi до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного вiдшкодування вiдомостi про дату початку та закiнчення проведення перевiрки даних, зазначених у податковiй декларацiї або уточнюючому розрахунку, з обов'язковою вiдмiткою щодо виду перевiрки (камеральна, документальна);

     в) з дня, наступного за днем закiнчення граничного строку, передбаченого цим Кодексом для складення акта перевiрки, в разi, якщо контролюючим органом не внесенi до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного вiдшкодування вiдомостi про дату складення акта перевiрки;

     г) з дня, наступного за днем закiнчення граничного строку, передбаченого цим Кодексом для надсилання (вручення) податкового повiдомлення-рiшення, в разi, якщо контролюючим органом не внесенi до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного вiдшкодування вiдомостi про дату та номер податкового повiдомлення-рiшення;

     ґ) з дня визнання протиправним та/або скасування податкового повiдомлення-рiшення.

     У випадках, передбачених пiдпунктами "б" i "в" цього пункту, iнформацiя про узгодженiсть бюджетного вiдшкодування та його суму вiдображається в Реєстрi заяв про повернення суми бюджетного вiдшкодування в автоматичному режимi на наступний робочий день пiсля виникнення такого випадку.

     У випадках, передбачених пiдпунктами "а", "г" i "ґ" цього пункту, iнформацiя про узгодженiсть бюджетного вiдшкодування та його суму вiдображається в Реєстрi заяв про повернення суми бюджетного вiдшкодування контролюючим органом на наступний робочий день пiсля виникнення такого випадку.

     Узгоджена сума бюджетного вiдшкодування стає доступною органу, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, для виконання на наступний операцiйний день за днем її вiдображення в Реєстрi заяв про повернення суми бюджетного вiдшкодування та перераховується органом, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, у строки, передбаченi пунктом 200.13 цiєї статтi, на поточний банкiвський рахунок платника податку в обслуговуючому банку та/або на бюджетнi рахунки для перерахування у рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу такого платника податку з iнших платежiв, що сплачуються до Державного бюджету України".

     У зв'язку з цим абзаци четвертий i п'ятий вважати вiдповiдно абзацами десятим i одинадцятим;

     в абзацi одинадцятому слова "протягом п'яти робочих днiв" замiнити словами "не пiзнiше наступного робочого дня", а слова "повинен її задовольнити" - словами "зобов'язаний внести вiдповiднi данi до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного вiдшкодування";

     6) пункт 200.13 викласти в такiй редакцiї:

     "200.13. На пiдставi даних Реєстру заяв про повернення суми бюджетного вiдшкодування орган, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, пiсля дня набуття статусу узгодженої суми бюджетного вiдшкодування перераховує таку суму з бюджетного рахунка на поточний банкiвський рахунок платника податку в обслуговуючому банку та/або на бюджетнi рахунки для перерахування у рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу такого платника податку з iнших платежiв, що сплачуються до державного бюджету, протягом п'яти операцiйних днiв";

     7) у пунктi 200.14:

     в абзацi першому слова та цифри "документальної позапланової виїзної перевiрки сум бюджетного вiдшкодування, визначених у пунктi 200.11 цiєї статтi" замiнити словами "документальної перевiрки";

     абзац другий виключити;

     8) абзаци перший i другий пункту 200.15 викласти в такiй редакцiї:

     "200.15. У разi коли за результатами перевiрки сум податку, заявлених до вiдшкодування, платник податку розпочинає процедуру адмiнiстративного або судового оскарження, контролюючий орган не пiзнiше наступного робочого дня пiсля отримання вiдповiдного повiдомлення вiд платника або ухвали суду про порушення провадження у справi зобов'язаний внести вiдповiднi данi до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного вiдшкодування.

     Пiсля закiнчення процедури адмiнiстративного оскарження або набрання законної сили рiшенням суду контролюючий орган на наступний робочий день пiсля отримання вiдповiдного рiшення зобов'язаний внести до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного вiдшкодування данi щодо узгодженої суми бюджетного вiдшкодування платника";

     9) пункти 200.19 - 200.21 виключити.

     93. У статтi 2001:

     1) в абзацi другому пункту 2001.1 слово "виданих" замiнити словом "складених";

     2) у пунктi 2001.2:

     пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Розрахунки з бюджетом у системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть здiйснюються з цих рахункiв, крiм випадку, передбаченого абзацом другим пункту 87.1 статтi 87 цього Кодексу".

     У зв'язку з цим абзаци другий - шостий вважати вiдповiдно абзацами третiм - сьомим;

     в абзацi сьомому слова "органу, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв" замiнити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв";

     3) у пунктi 2001.3:

     пiсля абзацу шостого доповнити двома новими абзацами такого змiсту:

     "Пiд час розрахунку показника SПопРах також враховується сума коштiв у разi проведення органом, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, розрахункiв платника податку з погашення заборгованостi з рiзницi в тарифах на теплову енергiю, опалення та постачання гарячої води, послуги з централiзованого водопостачання, водовiдведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або iншим пiдприємствам централiзованого питного водопостачання та водовiдведення, якi надають населенню послуги з централiзованого водопостачання та водовiдведення, яка виникла у зв'язку з невiдповiднiстю фактичної вартостi теплової енергiї та послуг з централiзованого водопостачання, водовiдведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи органами мiсцевого самоврядування, за рахунок субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам з подальшим спрямуванням коштiв вiдповiдно до Закону України про Державний бюджет України в рахунок погашення заборгованостi з податку. При цьому для поповнення рахунка в системi електронного адмiнiстрування податку враховується в межах проведених розрахункiв з податку сума зменшення залишку узгоджених податкових зобов'язань такого платника податку, не сплачених до бюджету, строк сплати яких настав, що облiковується органом, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, до виконання в повному обсязi за коригуючими реєстрами.

     Порядок та строки врахування таких сум у системi електронного адмiнiстрування податку встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     У зв'язку з цим абзаци сьомий - двадцятий вважати вiдповiдно абзацами дев'ятим - двадцять другим;

     абзаци тринадцятий i чотирнадцятий виключити;

     в абзацi вiсiмнадцятому слово "виданими" замiнити словом "складеними";

     в абзацi дев'ятнадцятому слова "проведених за результатами перевiрок" замiнити словами "та результатiв перевiрок, що проводяться вiдповiдно до цього Кодексу";

     доповнити абзацами двадцять третiм i двадцять четвертим такого змiсту:

     "Сума SНакл платника, реорганiзованого шляхом приєднання, злиття, перетворення, сформована на момент державної реєстрацiї припинення юридичної особи, використовується пiд час обрахунку суми SНакл правонаступника такого платника податку.

     Сума SНакл платника, реорганiзованого шляхом подiлу (з якого здiйснюється видiл), сформована на момент державної реєстрацiї припинення юридичної особи такого платника (державної реєстрацiї створення юридичної особи правонаступника), використовується пiд час обрахунку суми SНакл правонаступника такого платника податку пропорцiйно до отриманої частки майна згiдно з розподiльчим балансом";

     4) пiдпункт "г" пункту 2001.4 викласти в такiй редакцiї:

     "г) з бюджету в сумах надмiру сплачених грошових зобов'язань з податку на додану вартiсть, повернутих платнику податкiв у порядку, встановленому пунктом 43.41 статтi 43 цього Кодексу";

     5) у другому реченнi абзацу першого пункту 2001.5 слово "виданих" замiнити словом "складених";

     6) у пунктi 2001.6:

     абзац перший пiсля слiв "вiдповiдно до задекларованих в податковiй декларацiї результатiв" доповнити словами "а також у разi подання уточнюючих розрахункiв до податкової декларацiї";

     абзаци другий - четвертий замiнити одним абзацом такого змiсту:

     "Якщо на дату подання податкової звiтностi з податку сума коштiв на рахунку в системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть платника податку перевищує суму, що пiдлягає перерахуванню до бюджету вiдповiдно до поданої звiтностi, платник податку має право подати до контролюючого органу у складi такої податкової звiтностi заяву, вiдповiдно до якої такi кошти пiдлягають перерахуванню на поточний рахунок такого платника податку, реквiзити якого платник зазначає в заявi, у сумi залишку коштiв, що перевищує суму податкового боргу з податку та суму узгоджених податкових зобов'язань з податку".

     У зв'язку з цим абзаци п'ятий - дев'ятий вважати вiдповiдно абзацами третiм - сьомим;

     в абзацi третьому слова "до бюджету або" виключити;

     в абзацi п'ятому слова "органу, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв" замiнити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв";

     в абзацi шостому слова "орган, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв";

     абзац сьомий замiнити трьома абзацами такого змiсту:

     "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує податкову та митну полiтику, має право надсилати центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, у якому вiдкритi рахунки платникiв у системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть:

     реєстри - для перерахування податку до бюджету в разi подання платником податку уточнюючих розрахункiв до податкових декларацiй;

     коригуючi реєстри - для уточнення iнформацiї, зазначеної у ранiше надiсланих реєстрах";

     7) доповнити пунктом 2001.9 такого змiсту:

     "2001.9. Якщо у платника податку загальна сума податкових зобов'язань, зазначених ним у поданих податкових декларацiях з урахуванням уточнюючих розрахункiв до них, перевищує суму податку, що мiститься в складених таким платником податкових накладних та розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрi податкових накладних (SПеревищ), а сума, визначена пунктом 2001.3 статтi 2001 цього Кодексу (SНакл), є недостатньою для реєстрацiї таким платником податкової накладної або розрахунку коригування до такої податкової накладної за звiтнi перiоди виникнення такого перевищення, платник податку має право зареєструвати податкову накладну або розрахунок коригування в Єдиному реєстрi податкових накладних на суму податку, що дорiвнює значенню показника SПеревищ, зменшеного на суму задекларованих до сплати податкових зобов'язань за перiоди починаючи з 1 липня 2015 року (включаючи податковi зобов'язання, якi були сплаченi платником податку, та податковi зобов'язання, якi не були сплаченi платником податку) та збiльшеного на значення показника SПопРах незалежно вiд значення показника SНакл, визначеного вiдповiдно до пункту 2001.3 цiєї статтi.

     Платник податку має право зареєструвати в порядку, визначеному абзацом першим цього пункту, тiльки податковi накладнi за звiтнi перiоди, в яких виникло перевищення податкових зобов'язань, зазначених платником у поданих податкових декларацiях з урахуванням уточнюючих розрахункiв до них, над сумою податку, що мiститься в складених таким платником податкових накладних та розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрi податкових накладних (SПеревищ)".

     94. У статтi 201:

     1) у пунктi 201.1:

     в абзацi четвертому слово "виписування" замiнити словом "складання";

     абзац чотирнадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "i) код товару згiдно з УКТ ЗЕД, для послуг - код послуги згiдно з Державним класифiкатором продукцiї та послуг; платники податкiв, крiм випадкiв постачання пiдакцизних товарiв та товарiв, ввезених на митну територiю України, мають право зазначати код товару згiдно з УКТ ЗЕД або код послуги згiдно з Державним класифiкатором продукцiї та послуг неповнiстю, але не менше нiж чотири перших цифри вiдповiдного коду";

     2) пункт 201.3 викласти в такiй редакцiї:

     "201.3. У разi звiльнення вiд оподаткування у податковiй накладнiй робиться запис "Без ПДВ" з посиланням на вiдповiднi пункти (пiдпункти), статтi, пiдроздiли, роздiли цього Кодексу та/або мiжнародного договору, якими передбачено звiльнення вiд оподаткування податком";

     3) пункт 201.4 доповнити абзацом одинадцятим такого змiсту:

     "Платники податку в разi здiйснення постачання товарiв/послуг, база оподаткування яких, визначена вiдповiдно до статей 188 i 189 цього Кодексу, перевищує фактичну цiну постачання таких товарiв/послуг, можуть скласти не пiзнiше останнього дня мiсяця, в якому здiйснено такi постачання, зведену податкову накладну з урахуванням сум податку, розрахованих виходячи з перевищення бази оподаткування над фактичною цiною, визначених окремо по кожнiй операцiї з постачання товарiв/послуг";

     4) у пунктi 201.10:

     пiсля абзацу другого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Податкова накладна та/або розрахунок коригування до неї, складенi та зареєстрованi пiсля 1 липня 2017 року в Єдиному реєстрi податкових накладних платником податку, який здiйснює операцiї з постачання товарiв/послуг, є для покупця таких товарiв/послуг достатньою пiдставою для нарахування сум податку, що вiдносяться до податкового кредиту, та не потребує будь-якого iншого додаткового пiдтвердження".

     У зв'язку з цим абзаци третiй - дев'ятнадцятий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - двадцятим;

     абзац десятий замiнити трьома абзацами такого змiсту:

     "Якщо надiсланi податковi накладнi / розрахунки коригування сформовано з порушенням вимог, передбачених пунктом 201.1 цiєї статтi та/або пунктом 192.1 статтi 192 цього Кодексу, а також у разi зупинення реєстрацiї податкової накладної / розрахунку коригування вiдповiдно до пункту 201.16 цiєї статтi, протягом операцiйного дня продавцю/покупцю надсилається квитанцiя в електронному виглядi у текстовому форматi про неприйняття їх в електронному виглядi або зупинення їх реєстрацiї iз зазначенням причин.

     Помилки в реквiзитах, визначених пунктом 201.1 цiєї статтi (крiм коду товару згiдно з УКТ ЗЕД), якi не заважають iдентифiкувати здiйснену операцiю, її змiст (товар/послугу, що постачаються), перiод, сторони та суму податкових зобов'язань, не можуть бути причиною неприйняття податкових накладних у електронному виглядi.

     Квитанцiя про зупинення реєстрацiї податкової накладної / розрахунку коригування надсилається одночасно продавцю та покупцю платнику податку".

     У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - двадцятий вважати вiдповiдно абзацами тринадцятим - двадцять другим;

     абзац тринадцятий пiсля слiв "або неприйняття" доповнити словами "або зупинення реєстрацiї податкової накладної / розрахунку коригування";

     абзаци чотирнадцятий i п'ятнадцятий замiнити п'ятьма абзацами такого змiсту:

     "Реєстрацiя податкових накладних та/або розрахункiв коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрi податкових накладних повинна здiйснюватися з урахуванням граничних строкiв:

     для податкових накладних / розрахункiв коригування до податкових накладних, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного мiсяця, - до останнього дня (включно) календарного мiсяця, в якому вони складенi;

     для податкових накладних / розрахункiв коригування до податкових накладних, складених з 16 по останнiй календарний день (включно) календарного мiсяця, - до 15 календарного дня (включно) календарного мiсяця, наступного за мiсяцем, в якому вони складенi.

     У разi порушення таких строкiв застосовуються штрафнi санкцiї згiдно з цим Кодексом.

     Платник податку має право зареєструвати податкову накладну та/або розрахунок коригування в Єдиному реєстрi податкових накладних, в якiй загальна сума податку не перевищує суму, обчислену вiдповiдно до пункту 2001.3 статтi 2001 цього Кодексу протягом 365 календарних днiв, що наступають за датою виникнення податкових зобов'язань, вiдображених у вiдповiдних податкових накладних та/або розрахунках коригування. У разi якщо реєстрацiя податкової накладної / розрахунку коригування у Єдиному реєстрi податкових накладних зупинена в порядку, визначеному в пунктi 201.16 цiєї статтi, реєстрацiя таких податкових накладних / розрахунку коригування в Єдиному реєстрi податкових накладних здiйснюється з урахуванням особливостей, визначених у пiдпунктi 201.16.4 пункту 201.16 цiєї статтi. У разi зупинення реєстрацiї податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрi податкових накладних згiдно з пунктом 201.16 цiєї статтi перебiг зазначеного строку переривається на перiод зупинення їх реєстрацiї та вiдновлюється з дня припинення процедури зупинення їх реєстрацiї згiдно з пiдпунктом 201.16.4 пункту 201.16 цiєї статтi".

     У зв'язку з цим абзаци шiстнадцятий - двадцять другий вважати вiдповiдно абзацами дев'ятнадцятим - двадцять п'ятим;

     перше речення абзацу двадцять третього викласти в такiй редакцiї:

     "У разi допущення продавцем товарiв/послуг помилок при зазначеннi обов'язкових реквiзитiв податкової накладної, передбачених пунктом 201.1 статтi 201 цього Кодексу, та/або порушення продавцем/покупцем граничних термiнiв реєстрацiї в Єдиному реєстрi податкових накладних (крiм податкових накладних / розрахункiв коригування, реєстрацiя яких зупинена згiдно з пунктом 201.16 цiєї статтi) податкової накладної та/або розрахунку коригування покупець/продавець таких товарiв/послуг має право додати до податкової декларацiї за звiтний податковий перiод заяву iз скаргою на такого продавця/покупця";

     абзац двадцять четвертий викласти в такiй редакцiї:

     "Протягом 90 календарних днiв з дня надходження такої заяви iз скаргою з урахуванням вимог, встановлених пiдпунктом 78.1.9 пункту 78.1 статтi 78 цього Кодексу, контролюючий орган зобов'язаний провести документальну перевiрку зазначеного продавця для з'ясування достовiрностi та повноти нарахування ним зобов'язань з податку за такою операцiєю";

     абзац двадцять п'ятий виключити;

     4) доповнити пунктом 201.16 такого змiсту:

     "201.16. Реєстрацiя податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрi податкових накладних може бути зупинена у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України, у разi вiдповiдностi такої податкової накладної / розрахунку коригування сукупностi критерiїв оцiнки ступеня ризикiв, достатнiх для зупинення реєстрацiї податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрi податкових накладних, встановлених вiдповiдно до пункту 74.2 статтi 74 цього Кодексу.

     201.16.1. У разi зупинення реєстрацiї податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрi податкових накладних платнику податку протягом операцiйного дня контролюючий орган в автоматичному режимi надсилає (в електронному виглядi у текстовому форматi) квитанцiю про зупинення реєстрацiї такої податкової накладної / розрахунку коригування. Така квитанцiя є пiдтвердженням зупинення такої реєстрацiї.

     У квитанцiї про зупинення реєстрацiї податкової накладної / розрахунку коригування зазначаються:

     а) порядковий номер та дата складення податкової накладної / розрахунку коригування;

     б) визначення критерiю(їв) оцiнки ступеня ризикiв, достатнiх для зупинення реєстрацiї податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрi податкових накладних, на пiдставi яких було здiйснено зупинення реєстрацiї податкової накладної / розрахунку коригування;

     в) пропозицiя щодо надання платником податку пояснень та/або копiї документiв (за вичерпним перелiком), достатнiх для прийняття контролюючим органом рiшення про реєстрацiю такої податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрi податкових накладних.

     Вичерпний перелiк таких документiв у розрiзi критерiїв оцiнки ступеня ризикiв, достатнiх для зупинення реєстрацiї податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрi податкових накладних, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     201.16.2. Письмовi пояснення та/або копiї документiв, зазначенi у пiдпунктi "в" пiдпункту 201.16.1 цього пункту, платник податку має право подати до контролюючого органу за основним мiсцем облiку такого платника податку протягом 365 календарних днiв, що настають за датою виникнення податкового зобов'язання, вiдображеного у такiй податковiй накладнiй / розрахунку коригування. Такi документи передаються контролюючим органом за основним мiсцем облiку платника податку не пiзнiше наступного робочого дня з дня їх отримання до комiсiї центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику.

     201.16.3. Письмовi пояснення та/або копiї документiв, поданi платником податкiв до контролюючого органу вiдповiдно до пiдпункту 201.16.2 цього пункту, розглядаються комiсiєю центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику.

     Зазначена комiсiя приймає рiшення про:

     реєстрацiю податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрi податкових накладних;

     вiдмову у реєстрацiї податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрi податкових накладних.

     Пiдстави для прийняття комiсiєю центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, рiшення про реєстрацiю податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрi податкових накладних або про вiдмову в такiй реєстрацiї встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Порядок роботи комiсiї визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     Рiшення про реєстрацiю або вiдмову в реєстрацiї податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрi податкових накладних приймається та надсилається платнику податку протягом п'яти робочих днiв, що настають за днем отримання пояснень та документiв, поданих вiдповiдно до пiдпункту 201.16.2 цього пункту.

     Форма таких рiшень встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     Рiшення про вiдмову у реєстрацiї податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрi податкових накладних може бути оскаржено в адмiнiстративному або судовому порядку.

     201.16.4. Податкова накладна / розрахунок коригування, реєстрацiю якої в Єдиному реєстрi податкових накладних було зупинено, реєструється у день настання однiєї iз таких подiй:

     а) прийнято рiшення про реєстрацiю податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрi податкових накладних;

     б) набрало законної сили рiшення суду про реєстрацiю вiдповiдної податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрi податкових накладних".

     95. У пунктi 202.2 статтi 202:

     у першому реченнi абзацу першого слова i цифри "якi вiдповiдно до пiдпункту "б" пункту 154.6 статтi 154 цього Кодексу мають право на застосування нульової ставки податку на прибуток, на перiод з 1 квiтня 2011 року до 1 сiчня 2016 року, а також платники податку" виключити;

     абзац другий виключити.

     96. У пунктi 208.4 статтi 208 та абзацi другому пункту 210.5 статтi 210 слово "виписується" замiнити словом "складається".

     97. Пункт 213.3 статтi 213 доповнити пiдпунктом 213.3.13 такого змiсту:

     "213.3.13. ввезення на митну територiю України неферментованої (непереробленої) тютюнової сировини тютюново-ферментацiйними заводами, якi здiйснюють реалiзацiю ферментованої (переробленої) тютюнової сировини виробникам тютюнових виробiв або її експорт; реалiзацiя тютюнової сировини тютюново-ферментацiйним заводам особами, якi виробляють тютюнову сировину на митнiй територiї України; реалiзацiя ферментованої (переробленої) тютюнової сировини тютюново-ферментацiйними заводами виробникам тютюнових виробiв".

     98. У статтi 215:

     1) у пiдпунктi 215.3.51 пункту 215.3 цифри i слова:

"

8703 90 10 00 - - транспортнi засоби, оснащенi електричними двигунами 109,129 євро за 1 штуку

"

     замiнити цифрами i словами:

"

"8703 90 10 - - транспортнi засоби, оснащенi електричними двигунами:  
8703 90 10 10 - - - транспортнi засоби, оснащенi виключно електричними двигунами (одним чи декiлькома) 109,129 євро за 1 штуку;
8703 90 10 90 - - - iншi 109,129 євро за 1 штуку

";

     2) пiдпункт 215.3.7 пункту 215.3 викласти в такiй редакцiї:

     "215.3.7. мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допомiжним двигуном, з колясками або без них:

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Ставка податку у твердiй сумi з одиницi реалiзованого товару (продукцiї) (специфiчнi)
8711 10 00 00 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допомiжним двигуном, з колясками або без них, з двигуном внутрiшнього згоряння з кривошипно-шатунним механiзмом i робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 50 куб. см 0,062 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8711 20 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допомiжним двигуном, з колясками або без них, з двигуном внутрiшнього згоряння з кривошипно-шатунним механiзмом i робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 50 куб. см, але не бiльш як 250 куб. см 0,062 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8711 30 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допомiжним двигуном, з колясками або без них, з двигуном внутрiшнього згоряння з кривошипно-шатунним механiзмом i робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 250 куб. см, але не бiльш як 500 куб. см 0,062 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8711 40 00 00 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допомiжним двигуном, з колясками або без них, з двигуном внутрiшнього згоряння з кривошипно-шатунним механiзмом i робочим об'ємом цилiндрiв понад 500 куб. см, але не бiльш як 800 куб. см 0,443 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8711 50 00 00 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допомiжним двигуном, з колясками або без них, з двигуном внутрiшнього згоряння з кривошипно-шатунним механiзмом i робочим об'ємом цилiндрiв понад 800 куб. см 0,447 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8711 90 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з електричним двигуном, з колясками або без них, тобто крiм тих, що з двигуном внутрiшнього згоряння з кривошипно-шатунним механiзмом; коляски 22 євро за 1 штуку

".

     99. У статтi 220:

     у пунктi 220.2 слова "державну податкову полiтику, державну полiтику у сферi державної митної справи" замiнити словами "державну податкову та митну полiтику", а слова "формування державної фiнансової полiтики" - словами "формування та реалiзацiю державної фiнансової полiтики";

     у пунктi 220.8 слова "державну податкову i митну полiтику" замiнити словами "державну податкову та митну полiтику".

     100. Статтю 221 доповнити пунктом 221.5 такого змiсту:

     "221.5. У разi реалiзацiї тютюнової сировини суб'єктам господарювання, якi не є виробниками тютюнових виробiв та/або тютюново-ферментацiйними заводами, iз суб'єктiв, що здiйснили таку реалiзацiю, справляється штраф у розмiрi 200 вiдсоткiв вартостi реалiзованої тютюнової сировини. Реалiзована таким чином сировина пiдлягає конфiскацiї та знищенню".

     101. У пiдпунктi 222.1.2 пункту 222.1 статтi 222:

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "Суми податку з урахуванням мiнiмального акцизного податкового зобов'язання iз сплати акцизного податку на тютюновi вироби та ставок податку, дiючих вiдповiдно до норм цього Кодексу, виробниками тютюнових виробiв сплачуються до бюджету протягом п'яти робочих днiв пiсля отримання марок акцизного податку з доплатою (у разi потреби) на день подання податкової декларацiї. Якщо зазначений строк припадає на день наступного бюджетного року, сума акцизного податку сплачується виробникам тютюнових виробiв до закiнчення бюджетного року, в якому отриманi марки";

     доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "У разi невиконання умов, визначених абзацом другим цього пiдпункту, марки за наступними заявками-розрахунками виробникiв тютюнових виробiв не видаються до дня, в якому здiйснено в повному обсязi сплату акцизного податку та штрафних санкцiй, розрахованих вiдповiдно до пункту 126.2 статтi 126 цього Кодексу".

     102. Пункт 223.2 статтi 223 викласти в такiй редакцiї:

     "223.2. Платники податку, визначенi пунктом 212.1 статтi 212 цього Кодексу (крiм iмпортерiв пiдакцизних товарiв, зазначених у пiдпунктах 215.3.4, 215.3.5, 215.3.51, 215.3.52, 215.3.6, 215.3.7, 215.3.8 пункту 215.3 статтi 215 цього Кодексу), подають щомiсяця не пiзнiше 20 числа наступного звiтного (податкового) перiоду контролюючому органу за мiсцем реєстрацiї декларацiю з акцизного податку за формою, затвердженою у порядку, встановленому статтею 46 цього Кодексу".

     103. У статтi 226:

     1) у пунктi 226.9:

     в абзацi четвертому слова "алкогольнi напої" замiнити словами "виробленi в Українi алкогольнi напої";

     доповнити абзацом п'ятим такого змiсту:

     "алкогольнi напої iноземного виробництва з марками акцизного податку, на яких зазначена сума акцизного податку, сплаченого за одиницю маркованої продукцiї, не вiдповiдає сумi, визначенiй з урахуванням мiцностi продукцiї, мiсткостi тари та розмiру ставок акцизного податку, дiючих на момент виробництва марки";

     2) абзац перший пункту 226.14 викласти в такiй редакцiї:

     "226.14. Для одержання марок акцизного податку iмпортер повинен подати продавцю таких марок заявку-розрахунок за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, платiжнi документи, що пiдтверджують внесення плати за марки та сплату податку до вiдповiдного бюджету".

     104. У пунктi 227.2 статтi 227 слова "державну податкову i митну" замiнити словами "державну податкову та митну".

     105. У пунктi 230.9 статтi 230 слова "керiвник контролюючого органу" замiнити словами "керiвник (його заступник або уповноважена особа) контролюючого органу".

     106. Абзац другий пункту 231.1 статтi 231 замiнити трьома абзацами такого змiсту:

     "Платник податку зобов'язаний скласти акцизну накладну на обсяги пального, використаного для власного споживання; реалiзованого та/або використаного для виробництва непiдакцизної продукцiї на умовах, встановлених статтею 229 цього Кодексу; втраченого як у межах, так i понад встановленi норми втрат; зiпсованого, знищеного, в тому числi внаслiдок аварiї, пожежi, повенi, iнших форс-мажорних обставин чи з iншої причини, пов'язаної з природним результатом, а також внаслiдок випаровування в процесi виробництва, обробки, переробки, зберiгання чи транспортування такого пального.

     Виробник пального в споживчiй тарi ємнiстю до двох лiтрiв (включно) зобов'язаний скласти акцизну накладну на обсяги такого пального.

     В акцизнiй накладнiй зазначаються в окремих полях такi обов'язковi реквiзити".

     У зв'язку з цим абзаци третiй - десятий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим - дванадцятим.

     107. У статтi 232:

     1) пункт 232.3 доповнити абзацом десятим такого змiсту:

     "Акцизнi накладнi, якi передбачають вiдвантаження пального на умовах, встановлених статтею 229 цього Кодексу, можуть бути виписанi в межах лiмiту квот, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України для отримувачiв такого пального";

     2) пiдпункт "з" пiдпункту 232.4.1 пункту 232.4 викласти в такiй редакцiї:

     "з) сума акцизного податку за кожним кодом товарної пiдкатегорiї згiдно з УКТ ЗЕД, розрахованого за ставкою акцизного податку, передбаченою пiдпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статтi 215 цього Кодексу, та обсягами пального, що мiстяться в таких заявках (крiм заявок на поповнення обсягу залишку пального, що вiдвантажується на умовах, встановлених статтею 229 цього Кодексу)".

     108. У статтi 252:

     1) пункт 252.1 доповнити пiдпунктом 252.1.6 такого змiсту:

     "252.1.6. Платниками рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин є суб'єкти господарювання, якi виконують роботи, для проведення яких необхiдно отримання погодження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр";

     2) пункт 252.3 доповнити пiдпунктом 252.3.3 такого змiсту:

     "252.3.3. обсяг товарної продукцiї - видобутої корисної копалини (мiнеральної сировини), що є результатом господарської дiяльностi з видобування корисних копалин з надр на територiї України, її континентального шельфу i виключної (морської) економiчної зони, у тому числi обсяг мiнеральної сировини, що утворюється пiд час виконання робiт, для проведення яких необхiдно отримання погодження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр, у тому числi пiд час виконання робiт в акваторiях водних об'єктiв";

     3) у пунктi 252.8:

     абзаци третiй i четвертий виключити;

     в абзацi восьмому слово "i" замiнити словом "та";

     абзац дев'ятий пiсля слiв "пов'язаних з" доповнити словами "операцiями передпродажної пiдготовки, у тому числi пакуванням, фасуванням (бутелюванням), а також з";

     4) у пунктi 252.9:

     абзац перший пiсля слiв "пов'язаних з" доповнити словами "операцiями передпродажної пiдготовки, у тому числi пакуванням, фасуванням (бутелюванням), а також з";

     абзац перший пiдпункту 252.9.1 пiсля слiв "пов'язанi з" доповнити словами "операцiями передпродажної пiдготовки, у тому числi пакуванням, фасуванням (бутелюванням), а також з";

     5) абзац четвертий пiдпункту 252.11.1 пункту 252.11 доповнити словами "у тому числi фасуванням (бутелюванням)";

     6) абзаци другий - четвертий виноски до таблицi пункту 252.22 виключити;

     7) абзац перший пункту 252.23 пiсля слова "отримав" доповнити словами "або переоформив".

     109. У пунктi 254.5 статтi 254:

     пiдпункт 254.5.1 викласти в такiй редакцiї:

     "254.5.1. Перелiк користувачiв радiочастотного ресурсу - платникiв рентної плати та/або змiни до нього подаються центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, iз зазначенням виду зв'язку, смуги радiочастотного ресурсу, регiонiв користування радiочастотним ресурсом двiчi на рiк до 1 березня та до 1 вересня поточного року станом на 1 сiчня та 1 липня вiдповiдно за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, за погодженням з нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї";

     абзац третiй пiдпункту 254.5.3 викласти в такiй редакцiї:

     "Iншi платники рентної плати сплачують рентну плату починаючи з дати видачi дозволу на експлуатацiю радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв. Сплата рентної плати здiйснюється платниками рентної плати з дати видачi першого дозволу на експлуатацiю радiоелектронного засобу та випромiнювального пристрою в данiй смузi радiочастот у вiдповiдному регiонi незалежно вiд загальної кiлькостi дозволiв, наданих платнику рентної плати в такiй смузi радiочастот у певному регiонi, крiм випадкiв, коли наступнi дозволи на експлуатацiю радiоелектронного засобу та випромiнювального пристрою, виданi на пристрої, потужнiсть яких передбачає застосування iншої, нiж у попереднiх дозволах, ставки рентної плати".

     110. У статтi 255:

     1) пункт 255.1 викласти в такiй редакцiї:

     "255.1. Платниками рентної плати за спецiальне використання води є:

     первиннi водокористувачi - суб'єкти господарювання незалежно вiд форми власностi: юридичнi особи, їх фiлiї, вiддiлення, представництва, iншi вiдокремленi пiдроздiли без утворення юридичної особи, постiйнi представництва нерезидентiв, а також фiзичнi особи - пiдприємцi, якi використовують та/або передають вторинним водокористувачам воду, отриману шляхом забору води з водних об'єктiв;

     суб'єкти господарювання незалежно вiд форми власностi: юридичнi особи, їх фiлiї, вiддiлення, представництва, iншi вiдокремленi пiдроздiли без утворення юридичної особи, постiйнi представництва нерезидентiв, а також фiзичнi особи - пiдприємцi, якi використовують воду для потреб гiдроенергетики, водного транспорту i рибництва";

     2) в абзацi першому пункту 255.3 слова "з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання" виключити;

     3) пiдпункт 255.4.6 пункту 255.4 виключити;

     4) у пунктi 255.11:

     пiдпункт 255.11.2 викласти в такiй редакцiї:

     "255.11.2. Рентна плата обчислюється виходячи з фактичних обсягiв використаної води (пiдземної, поверхневої) водних об'єктiв, встановлених у дозволi на спецiальне водокористування, лiмiтiв використання води, ставок рентної плати та коефiцiєнтiв";

     у пiдпунктах 255.11.3 i 255.11.4 слова "з урахуванням втрат води в їх системах водопостачання" виключити;

     у пiдпунктi 255.11.2012 слова "з урахуванням обсягу втрат води в їх системах постачання" виключити.

     111. Пункт 257.5 статтi 257 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Рентна плата за спецiальне використання лiсових ресурсiв сплачується лiсокористувачами щокварталу рiвними частинами вiд суми рентної плати, зазначеної в спецiальних дозволах, виданих у вiдповiдному календарному роцi, крiм сум рентної плати, сплачених вiдповiдно до пiдпунктiв "а" i "б" пiдпункту 256.11.6 пункту 256.11 статтi 256 цього Кодексу".

     112. В абзацi третьому пiдпункту 258.2.2 пункту 258.2 статтi 258 слово "i" замiнити словом "та".

     113. У статтi 266:

     1) пiдпункт 266.2.2 пункту 266.2 доповнити пiдпунктами "ї - л" такого змiсту:

     "ї) об'єкти нежитлової нерухомостi державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладiв та закладiв оздоровлення та вiдпочинку дiтей, а також дитячих санаторно-курортних закладiв та закладiв оздоровлення i вiдпочинку дiтей, якi знаходяться на балансi пiдприємств, установ та органiзацiй, якi є неприбутковими i внесенi контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй. У разi виключення з Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй декларацiя подається платником податку протягом 30 календарних днiв з дня виключення, а податок сплачується починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем, в якому вiдбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй;

     й) об'єкти нежитлової нерухомостi державних та комунальних центрiв олiмпiйської пiдготовки, шкiл вищої спортивної майстерностi, центрiв фiзичного здоров'я населення, центрiв з розвитку фiзичної культури i спорту iнвалiдiв, дитячо-юнацьких спортивних шкiл, а також центрiв олiмпiйської пiдготовки, шкiл вищої спортивної майстерностi, дитячо-юнацьких спортивних шкiл i спортивних споруд всеукраїнських фiзкультурно-спортивних товариств, їх мiсцевих осередкiв та вiдокремлених пiдроздiлiв, що є неприбутковими та включенi до Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй. У разi виключення таких установ та органiзацiй з Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй декларацiя подається платником податку протягом 30 календарних днiв з дня виключення, а податок сплачується починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем, в якому вiдбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй;

     к) об'єкти нежитлової нерухомостi баз олiмпiйської та паралiмпiйської пiдготовки. Перелiк таких баз затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     л) об'єкти житлової нерухомостi, якi належать багатодiтним або прийомним сiм'ям, у яких виховується п'ять та бiльше дiтей";

     2) у пунктi 266.4:

     пiдпункт 266.4.2 викласти в такiй редакцiї:

     "266.4.2. Сiльськi, селищнi, мiськi ради та ради об'єднаних територiальних громад, що створенi згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад, встановлюють пiльги з податку, що сплачується на вiдповiднiй територiї, з об'єктiв житлової та/або нежитлової нерухомостi, що перебувають у власностi фiзичних або юридичних осiб, громадських об'єднань, благодiйних органiзацiй, релiгiйних органiзацiй України, статути (положення) яких зареєстрованi у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення дiяльностi, передбаченої такими статутами (положеннями).

     Пiльги з податку, що сплачується на вiдповiднiй територiї з об'єктiв житлової та нежитлової нерухомостi, для фiзичних осiб визначаються виходячи з їх майнового стану та рiвня доходiв.

     Пiльги з податку, що сплачується на вiдповiднiй територiї з об'єктiв нежитлової нерухомостi, встановлюються залежно вiд майна, яке є об'єктом оподаткування.

     Органи мiсцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звiтному, подають вiдповiдному контролюючому органу за мiсцезнаходженням об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомостi рiшення щодо ставок та наданих пiльг юридичним та/або фiзичним особам зi сплати податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, за формою, затвердженою Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     доповнити пiдпунктом 266.4.3 такого змiсту:

     "266.4.3. Пiльги з податку, передбаченi пiдпунктами 266.4.1 та 266.4.2 цього пункту, для фiзичних осiб не застосовуються до:

     об'єкта/об'єктiв оподаткування, якщо площа такого/таких об'єкта/об'єктiв перевищує п'ятикратний розмiр неоподатковуваної площi, встановленої пiдпунктом 266.4.1 цього пункту;

     об'єкта/об'єктiв оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходiв (здаються в оренду, лiзинг, позичку, використовуються у пiдприємницькiй дiяльностi)";

     3) пiдпункт 266.7.4 пункту 266.7 викласти в такiй редакцiї:

     "266.7.4. Органи державної реєстрацiї прав на нерухоме майно, а також органи, що здiйснюють реєстрацiю мiсця проживання фiзичних осiб, зобов'язанi щокварталу у 15-денний строк пiсля закiнчення податкового (звiтного) кварталу подавати контролюючим органам вiдомостi, необхiднi для розрахунку та справляння податку фiзичними та юридичними особами, за мiсцем розташування такого об'єкта нерухомого майна станом на перше число вiдповiдного кварталу в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     4) у пiдпунктi 266.8.1 пункту 266.8 слова "вiн втратив" замiнити словом "припинилося", а слово "виникло" - словами "вiн набув".

     114. У статтi 267:

     1) у пiдпунктi 267.2.1 пункту 267.2:

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "Така вартiсть визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику економiчного, соцiального розвитку i торгiвлi, за методикою, затвердженою Кабiнетом Мiнiстрiв України, станом на 1 сiчня податкового (звiтного) року виходячи з марки, моделi, року випуску, об'єму цилiндрiв двигуна, типу пального";

     доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "Щороку до 1 лютого податкового (звiтного) року центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику економiчного, соцiального розвитку i торгiвлi, на своєму офiцiйному веб-сайтi розмiщується перелiк легкових автомобiлiв, з року випуску яких минуло не бiльше п'яти рокiв (включно) та середньоринкова вартiсть яких становить понад 375 розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року, який повинен мiстити такi данi щодо цих автомобiлiв: марка, модель, рiк випуску, об'єм цилiндрiв двигуна, тип пального";

     2) у пунктi 267.6:

     пiдпункт 267.6.3 викласти в такiй редакцiї:

     "267.6.3. Органи внутрiшнiх справ зобов'язанi до 1 квiтня 2015 року подати контролюючим органам за мiсцем реєстрацiї об'єкта оподаткування вiдомостi, необхiднi для розрахунку та справляння податку фiзичними та юридичними особами.

     З 1 квiтня 2015 року органи внутрiшнiх справ зобов'язанi щомiсяця у десятиденний строк пiсля закiнчення календарного мiсяця подавати контролюючим органам вiдомостi, необхiднi для розрахунку та справляння податку фiзичними та юридичними особами, за мiсцем реєстрацiї об'єкта оподаткування станом на перше число вiдповiдного мiсяця.

     Форма подачi iнформацiї встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику";

     в абзацi п'ятому пiдпункту 267.6.10 слова "документiв, що впливають на середньоринкову вартiсть легкового автомобiля" виключити.

     115. Статтю 281 доповнити пунктом 281.4 такого змiсту:

     "281.4. Якщо фiзична особа, визначена у пунктi 281.1 цiєї статтi, має у власностi декiлька земельних дiлянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довiльнiй формi до контролюючого органу за мiсцем знаходження земельної дiлянки про самостiйне обрання / змiну земельної дiлянки для застосування пiльги.

     Пiльга починає застосовуватися до обраної земельної дiлянки з базового податкового (звiтного) перiоду, у якому подано таку заяву".

     116. Пункт 282.1 статтi 282 доповнити пiдпунктами 282.1.5 та 282.1.6 такого змiсту:

     "282.1.5. державнi та комунальнi дитячi санаторно-курортнi заклади та заклади оздоровлення i вiдпочинку, а також дитячi санаторно-курортнi та оздоровчi заклади України, якi знаходяться на балансi пiдприємств, установ та органiзацiй, якi є неприбутковими i внесенi контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй. У разi виключення таких пiдприємств, установ та органiзацiй з Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй декларацiя подається платником податку протягом 30 календарних днiв з дня виключення, а податок сплачується починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем, в якому вiдбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй;

     282.1.6. державнi та комунальнi центри олiмпiйської пiдготовки, школи вищої спортивної майстерностi, центри фiзичного здоров'я населення, центри з розвитку фiзичної культури i спорту iнвалiдiв, дитячо-юнацькi спортивнi школи, а також центри олiмпiйської пiдготовки, школи вищої спортивної майстерностi, дитячо-юнацькi спортивнi школи i спортивнi споруди всеукраїнських фiзкультурно-спортивних товариств, їх мiсцевих осередкiв та вiдокремлених пiдроздiлiв, що є неприбутковими та включенi до Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй, за земельнi дiлянки, на яких розмiщенi їх спортивнi споруди. У разi виключення таких установ та органiзацiй з Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй, декларацiя подається платником податку протягом 30 календарних днiв з дня виключення, а податок сплачується починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем, в якому вiдбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй".

     117. Абзац другий пункту 284.1 статтi 284 доповнити словами "за формою, затвердженою Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     118. У статтi 286:

     1) в абзацi другому пункту 286.1 слова "майно у сферi будiвництва" замiнити словами "майно, у сферi будiвництва";

     2) пункт 286.5 викласти в такiй редакцiї:

     "286.5. Нарахування фiзичним особам сум податку проводиться контролюючими органами (за мiсцем знаходження земельної дiлянки), якi надсилають (вручають) платниковi за мiсцем його реєстрацiї до 1 липня поточного року податкове повiдомлення-рiшення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу.

     У разi переходу права власностi на земельну дiлянку вiд одного власника - юридичної або фiзичної особи до iншого протягом календарного року податок сплачується попереднiм власником за перiод з 1 сiчня цього року до початку того мiсяця, в якому припинилося право власностi на зазначену земельну дiлянку, а новим власником - починаючи з мiсяця, в якому вiн набув право власностi.

     У разi переходу права власностi на земельну дiлянку вiд одного власника - фiзичної особи до iншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає (вручає) податкове повiдомлення-рiшення новому власнику пiсля отримання iнформацiї про перехiд права власностi.

     Якщо такий перехiд вiдбувається пiсля 1 липня поточного року, то контролюючий орган надсилає (вручає) попередньому власнику нове податкове повiдомлення-рiшення. Попереднє податкове повiдомлення-рiшення вважається скасованим (вiдкликаним).

     Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за мiсцем знаходження земельної дiлянки для проведення звiрки даних щодо:

     розмiру площi земельної дiлянки, що перебуває у власностi та/або користуваннi платника податку;

     права на користування пiльгою iз сплати податку;

     розмiру ставки податку;

     нарахованої суми податку.

     У разi виявлення розбiжностей мiж даними контролюючих органiв та даними, пiдтвердженими платником податку на пiдставi оригiналiв вiдповiдних документiв, зокрема документiв на право власностi, користування пiльгою, контролюючий орган за мiсцем знаходження земельної дiлянки проводить протягом десяти робочих днiв перерахунок суми податку i надсилає (вручає) йому нове податкове повiдомлення-рiшення. Попереднє податкове повiдомлення-рiшення вважається скасованим (вiдкликаним)".

     119. Пункт 287.2 статтi 287 пiсля слова "проводяться" доповнити словами "контролюючими органами за мiсцем знаходження земельної дiлянки".

     120. У статтi 288:

     1) у пунктi 288.1:

     в абзацi третьому слово "податкової" замiнити словом "фiнансової";

     доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "Договiр оренди земель державної i комунальної власностi укладається за типовою формою, затвердженою Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     2) у пунктi 288.5:

     пiдпункт 288.5.1 викласти в такiй редакцiї:

     "288.5.1. не може бути меншою розмiру земельного податку, встановленого для вiдповiдної категорiї земельних дiлянок на вiдповiднiй територiї";

     доповнити пiдпунктом 288.5.5 такого змiсту:

     "288.5.5. для баз олiмпiйської, паралiмпiйської та дефлiмпiйської пiдготовки, перелiк яких затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України, не може перевищувати 0,1 вiдсотка нормативної грошової оцiнки".

     121. Абзац четвертий пункту 289.2 статтi 289 викласти в такiй редакцiї:

     "У разi якщо iндекс споживчих цiн перевищує 115 вiдсоткiв, такий iндекс застосовується iз значенням 115".

     122. У статтi 291:

     1) пiдпункт 291.4.1 пункту 291.4 доповнити словами "а також працiвники, призванi на вiйськову службу пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод";

     2) у пiдпунктi 291.5.8 пункту 291.5 слова "суб'єкти господарювання" замiнити словами "платники податкiв";

     3) пiдпункт 291.51.2 пункту 291.51 доповнити словами "а також крiм електричної енергiї, виробленої квалiфiкованими когенерацiйними установками та/або з вiдновлюваних джерел енергiї (за умови, що дохiд вiд реалiзацiї такої енергiї не перевищує 25 вiдсоткiв доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) такого суб'єкта господарювання)".

     123. Пункт 292.12 статтi 292 виключити.

     124. У статтi 293:

     1) абзац перший пункту 293.2 викласти в такiй редакцiї:

     "293.2. Фiксованi ставки єдиного податку встановлюються сiльськими, селищними, мiськими радами або радами об'єднаних територiальних громад, що створенi згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад, для фiзичних осiб - пiдприємцiв, якi здiйснюють господарську дiяльнiсть, залежно вiд виду господарської дiяльностi, з розрахунку на календарний мiсяць";

     2) у пунктi 293.8:

     у пiдпунктi 4:

     в абзацi першому цифру "2" замiнити цифрою "3";

     в абзацi третьому цифру i слово "4 вiдсотки" замiнити цифрою i словом "5 вiдсоткiв";

     у пiдпунктi 5 цифру "4" замiнити цифрою "3".

     125. У пунктi 294.6 статтi 294 слова "подано до контролюючого органу заяву щодо вiдмови вiд спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження господарської дiяльностi" замiнити словами "вiдповiдним контролюючим органом отримано вiд державного реєстратора повiдомлення про проведення державної реєстрацiї такого припинення".

     126. У пунктi 295.8 статтi 295 слова "до контролюючого органу подано заяву щодо вiдмови вiд спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження господарської дiяльностi або" виключити.

     127. У статтi 296:

     1) у пiдпунктi 296.1.2 пункту 296.1 слова "податкову i митну" замiнити словом "фiнансову", а пiсля слiв "Книги облiку доходiв" доповнити словами "та витрат";

     2) в абзацi другому пункту 296.2 слова "другої, третьої або п'ятої" замiнити словами "другої або третьої";

     3) абзац перший пiдпункту 296.5.1 пункту 296.5 доповнити словами "або вiдмови вiд застосування спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату iнших податкiв i зборiв, визначених цим Кодексом";

     4) в абзацi третьому пункту 296.10 слова "дiї свiдоцтва" замiнити словами "реєстрацiї суб'єкта господарювання як".

     128. Статтю 297 доповнити пунктом 297.4 такого змiсту:

     "297.4. Дивiденди, що виплачуються платниками єдиного податку третьої групи (юридичними особами) та четвертої групи власникам корпоративних прав (засновникам таких платникiв єдиного податку), оподатковуються за правилами, встановленими роздiлами II i IV цього Кодексу".

     129. У статтi 298:

     1) у пунктi 298.1:

     у пiдпунктi 4 пiдпункту 298.1.1 слова "реєстрацiйної картки" замiнити словами "заяви про державну реєстрацiю", а слова "юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" замiнити словами "юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань";

     2) у пiдпунктi 298.8.3 пункту 298.8:

     в абзацi першому слова "готової продукцiї" замiнити словами "готової продукцiї)";

     в абзацi шостому слова "пiдакцизних товарiв за винятком" замiнити словами "пiдакцизних товарiв, за винятком", а слова "готової продукцiї" - словами "готової продукцiї)".

     130. У пунктi 299.4 статтi 299 слова "реєстрацiйної картки на" замiнити словами "Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань про".

     131. У пунктi 337.4 статтi 337:

     в абзацi першому слово "виданих" замiнити словом "складених";

     в абзацi третьому слова "виписана" i "виписки" замiнити вiдповiдно словами "складена" i "складання";

     в абзацi п'ятому слова "виписана", "виписано" i "виписки" замiнити вiдповiдно словами "складена", "складено" i "складання";

     друге речення абзацу дев'ятого виключити.

     132. Пункт 338.1 статтi 338 викласти в такiй редакцiї:

     "338.1. Порядок обчислення, ставки рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, умови та порядок її сплати та подання звiтностi пiд час виконання угод про розподiл продукцiї визначаються такими угодами.

     Сплата рентної плати передує розподiлу продукцiї.

     Податковим (звiтним) перiодом для рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за угодою про розподiл продукцiї є календарний квартал.

     Податковi декларацiї подаються окремо за кожним спецiальним дозволом.

     Якщо iнше не передбачено угодою про розподiл продукцiї, iнвестор (оператор) за угодою про розподiл продукцiї подає податкову декларацiю з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин та сплачує таку рентну плату до бюджету:

     за мiсцезнаходженням дiлянки надр, з якої видобутi кориснi копалини, у разi розмiщення такої дiлянки надр у межах територiї України;

     за мiсцем облiку платника у разi розмiщення дiлянки надр, з якої видобуто кориснi копалини, в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економiчної зони України".

     133. В абзацi першому пункту 344.1 статтi 344 слова "органiв, крiм дiючих у них пiдроздiлiв податкової мiлiцiї, здiйснюється" замiнити словами "органiв здiйснюється".

     134. Роздiл XVIII2 виключити.

     135. У роздiлi XX "Перехiднi положення":

     1) у пiдроздiлi 2:

     в абзацi першому пункту 2 слова "сплати податку" замiнити словами "оподаткування податком";

     в абзацi першому пункту 3 слова та цифри "1 сiчня 2018 року" замiнити словами та цифрами "1 сiчня 2023 року";

     у пунктi 11:

     в абзацi шостому слово "виписана" замiнити словом "складена";

     в абзацi сьомому слово "виписки" замiнити словом "складання";

     в абзацi восьмому слово "виписанi" замiнити словом "складенi";

     у пунктi 12 слова та цифри "до 1 сiчня 2017 року" замiнити словами та цифрами "до 1 сiчня 2018 року";

     у пунктi 23 цифри "2017" замiнити цифрами "2019";

     в абзацi другому пункту 32 слова та цифри "ниток для виготовлення бронежилетiв, що класифiкуються у товарних пiдкатегорiях 5402 11 00 00 та 5407 10 00 00 згiдно з УКТ ЗЕД; тканин (матерiалiв) для виготовлення бронежилетiв та шоломiв, що класифiкуються у товарних пiдкатегорiях 3920 10 89 90, 3920 61 00 00, 3921 90 60 00, 5603 14 10 00, 6914 90 00 00 згiдно з УКТ ЗЕД" замiнити словами та цифрами "ниток та тканин (матерiалiв), що класифiкуються у товарних пiдкатегорiях 3920 10 89 90, 3920 61 00 00, 3921 90 60 00, 5402 11 00 00, 5407 10 00 00, 5603 14 10 00 та 6914 90 00 00 згiдно з УКТ ЗЕД, для виготовлення бронежилетiв та шоломiв";

     доповнити пунктом 351 такого змiсту:

     "351. Установити, що до 31 грудня 2017 року не застосовуються штрафнi санкцiї, передбаченi пунктом 1201.3 статтi 1201 цього Кодексу, за помилки, допущенi в податковiй накладнiй пiд час зазначення коду товару згiдно з УКТ ЗЕД та/або коду послуги згiдно з Державним класифiкатором продукцiї та послуг";

     у пунктi 44:

     цифри i слова "1 липня 2017 року" замiнити цифрами i словами "1 сiчня 2019 року", а пiсля слiв "згiдно з УКТ ЗЕД" доповнити словами "надають послуги з централiзованого водопостачання та водовiдведення";

     у пунктi 45:

     в абзацi першому слова та цифри "до 1 липня 2017 року" замiнити словами та цифрами "до 1 сiчня 2019 року";

     в абзацi третьому:

     друге речення доповнити словами "до настання звiтного перiоду, в якому платник податку не передбачає використання зазначеної пiльги";

     у третьому реченнi слова "в якому подано заяву" замiнити словами "зазначеного у заявi";

     у пунктi 46:

     у першому реченнi слова "сплати податку" замiнити словами "оподаткування податком";

     друге речення викласти в такiй редакцiї: "Пiд час здiйснення операцiй з постачання товарiв, що звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть згiдно iз цим пунктом, платник податку - боржник не застосовує норми пункту 198.5 статтi 198 та пункту 199.1 статтi 199 цього Кодексу щодо нарахування податкових зобов'язань або коригування ранiше нарахованих податкових зобов'язань та/або сум податку, вiднесених до податкового кредиту у зв'язку з таким постачанням";

     у пунктi 46 цифри i слова "46. Тимчасово, на перiод реалiзацiї проекту модернiзацiї Бортницької станцiї очистки стiчних вод" замiнити цифрами i словами "47. Тимчасово, на перiод реалiзацiї проекту модернiзацiї Бортницької станцiї очистки стiчних вод";

     доповнити пунктами 52 - 59 такого змiсту:

     "52. До 10 сiчня 2017 року центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, зобов'язаний на пiдставi реєстрiв заяв про повернення суми бюджетного вiдшкодування платникам податку, якi вiдповiдають та якi не вiдповiдають критерiям, визначеним пунктом 200.19 статтi 200 цього Кодексу, в редакцiї, що дiяла до 1 сiчня 2017 року, сформувати єдиний Реєстр заяв про повернення суми бюджетного вiдшкодування у хронологiчному порядку їх надходження.

     Формування, ведення, бюджетне вiдшкодування та офiцiйне публiкування Реєстру заяв про повернення суми бюджетного вiдшкодування, зазначеного у цьому пунктi, здiйснюються у порядку, визначеному статтею 200 цього Кодексу.

     53. Установити, що 20 сiчня 2017 року значення суми, на яку платник має право зареєструвати податковi накладнi / розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрi податкових накладних, визначеної пунктом 2001.3 статтi 2001 цього Кодексу, збiльшується на суму коштiв, повернутих у перiод з 1 сiчня 2016 року до 1 сiчня 2017 року платнику податку вiдповiдно до пункту 43.4 статтi 43 цього Кодексу на рахунок у системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть: перерахованих з поточного рахунку платника безпосередньо до бюджету; перерахованих з рахунка в системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть до бюджету за заявою платника вiдповiдно до пункту 2001.6 статтi 2001 цього Кодексу, який дiяв у цей перiод.

     У межах суми такого збiльшення платник податку має право подати заяву та перерахувати кошти з рахунка в системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть такого платника податку на його поточний рахунок вiдповiдно до пункту 2001.6 статтi 2001 цього Кодексу.

     54. Штрафнi санкцiї та пеня, передбаченi цим Кодексом, не застосовуються до сiльськогосподарських пiдприємств, що застосовували спецiальний режим оподаткування податком на додану вартiсть вiдповiдно до статтi 209 цього Кодексу, за заниження такими сiльськогосподарськими пiдприємствами податкового зобов'язання з податку на додану вартiсть або завищення ними бюджетного вiдшкодування, якi виникли внаслiдок порушення порядку розподiлу податкового кредиту, визначеного пiдпунктом 209.15.1 пункту 209.15 статтi 209 цього Кодексу, за звiтнi (податковi) перiоди з 1 сiчня 2016 року по 1 сiчня 2017 року.

     55. Установити, що бюджетне вiдшкодування податку на додану вартiсть здiйснюється в межах коштiв, наявних на єдиному казначейському рахунку.

     56. До 1 лютого 2017 року центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, формує у хронологiчному порядку надходження заяв про повернення суми бюджетного вiдшкодування податку на додану вартiсть Тимчасовий реєстр заяв про повернення суми бюджетного вiдшкодування, поданих до 1 лютого 2016 року, за якими станом на 1 сiчня 2017 року суми податку на додану вартiсть не вiдшкодованi з бюджету.

     Формування, ведення та офiцiйне публiкування Тимчасового реєстру заяв про повернення суми бюджетного вiдшкодування, зазначеного у цьому пунктi, здiйснюються у порядку, визначеному статтею 200 цього Кодексу.

     Вiдшкодування узгоджених сум податку на додану вартiсть, зазначених у такому реєстрi, здiйснюється в хронологiчному порядку вiдповiдно до черговостi надходження заяв про повернення таких сум бюджетного вiдшкодування податку на додану вартiсть в межах сум, визначених законом про Державний бюджет на вiдповiдний рiк. Розподiл сум бюджетного вiдшкодування податку на додану вартiсть, визначених законом про Державний бюджет на вiдповiдний рiк, мiж Тимчасовим реєстром заяв про повернення суми бюджетного вiдшкодування, зазначеним у цьому пунктi, та Реєстром заяв про повернення суми бюджетного вiдшкодування податку на додану вартiсть здiйснюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     57. Перiод з 1 квiтня 2017 року до 1 липня 2017 року є перехiдним перiодом, протягом якого процедура, визначена пунктом 201.16 статтi 201 цього Кодексу, здiйснюється без фактичного зупинення реєстрацiї податкової накладної / розрахунку коригування у Єдиному реєстрi податкових накладних.

     58. Контролюючий орган за заявою платника податку надає розстрочення (рiвними частинами) сплати податку на додану вартiсть на термiн до 36 календарних мiсяцiв без нарахування процентiв та пенi, визначених пунктом 129.5 статтi 129 цього Кодексу, при ввезеннi на митну територiю України у митному режимi iмпорту тiльки верстатiв для обробки дерева, що класифiкуються за кодами товарної позицiї 8465 згiдно з УКТ ЗЕД; сушарок для деревини, що класифiкуються у товарнiй пiдкатегорiї 8419 32 00 00 згiдно з УКТ ЗЕД; пресiв для виробництва деревностружкових або деревноволокнистих плит, що класифiкуються у товарнiй пiдпозицiї 8479 30 згiдно з УКТ ЗЕД, якi ввозяться для використання у деревообробному виробництвi.

     Порядок надання розстрочення сплати податку на додану вартiсть вiдповiдно до цього пункту встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     У разi нецiльового використання устаткування та обладнання, ввезених на митну територiю України у порядку, визначеному цим пунктом, платник податку зобов'язаний сплатити податковi зобов'язання за результатами податкового перiоду, на який припадає таке порушення, у сумi, розрахованiй як позитивна рiзниця мiж сумою податку на додану вартiсть, що мала бути сплачена iз зазначених операцiй у момент ввезення таких товарiв та фактично сплаченою сумою, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи iз 120 вiдсоткiв облiкової ставки Нацiонального банку України, що дiяла на день сплати податкового зобов'язання, за перiод з дня ввезення таких товарiв до дня збiльшення податкового зобов'язання".

     59. Контролюючий орган за заявою платника податку надає розстрочення (рiвними частинами) сплати податку на додану вартiсть на термiн до 36 календарних мiсяцiв без нарахування процентiв та пенi, визначених пунктом 129.5 статтi 129 цього Кодексу, при ввезеннi на митну територiю України у митному режимi iмпорту обладнання (його частин), що класифiкується у товарних пiдкатегорiях 8421 39 20 00, 8422 30 00 99, 8422 90 90 00, 8428 20 20 00, 8428 20 80 00, 8477 10 00 00, 8477 20 00 00, 8477 30 00 00, 8477 40 00 00, 8477 59 10 90, 8477 90 80 00, 8480 71 00 90 згiдно з УКТ ЗЕД для виробництва тiльки медичних виробiв.

     Порядок надання розстрочення сплати податку на додану вартiсть вiдповiдно до цього пункту встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     У разi нецiльового використання устаткування та обладнання, ввезених на митну територiю України у порядку, визначеному цим пунктом, платник податку зобов'язаний сплатити податковi зобов'язання за результатами податкового перiоду, на який припадає таке порушення, у сумi, розрахованiй як позитивна рiзниця мiж сумою податку на додану вартiсть, що мала бути сплачена iз зазначених операцiй у момент ввезення таких товарiв та фактично сплаченою сумою, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи iз 120 вiдсоткiв облiкової ставки Нацiонального банку України, що дiяла на день сплати податкового зобов'язання, за перiод з дня ввезення таких товарiв до дня збiльшення податкового зобов'язання";

     2) у пiдроздiлi 4:

     абзац другий пункту 1 виключити;

     пункти 8 та 16 виключити;

     в абзацi другому пункту 34 i абзацi першому пункту 35 слова i цифри "до 1 сiчня 2017 року" замiнити словами i цифрами "до 1 липня 2017 року";

     в абзацi другому пункту 35 слова i цифри "пiсля 1 сiчня 2017 року" замiнити словами i цифрами "пiсля 1 липня 2017 року";

     доповнити пунктами 42 - 48 такого змiсту:

     "42. Суми доходiв або витрат, що врахованi пiд час визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток до 1 сiчня 2015 року та врахованi у складi доходiв або витрат вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi пiд час визначення фiнансового результату до оподаткування пiсля 1 сiчня 2015 року, не пiдлягають повторному врахуванню пiд час визначення такого об'єкта та формують рiзницю, згiдно з якою фiнансовий результат до оподаткування:

     зменшується на суму таких доходiв;

     збiльшується на суму таких витрат.

     43. Платники податку на прибуток пiд час розрахунку амортизацiї за прямолiнiйним методом щодо основних засобiв четвертої групи можуть використовувати починаючи з 1 сiчня 2017 року мiнiмально допустимий строк амортизацiї, який дорiвнює два роки, якщо витрати на придбання таких основних засобiв понесенi (нарахованi) платником податкiв пiсля 1 сiчня 2017 року та в разi, якщо для таких основних засобiв одночасно виконуються вимоги:

     основнi засоби не були введенi в експлуатацiю та не використовувалися на територiї України;

     основнi засоби введенi в експлуатацiю в межах одного з податкових (звiтних) перiодiв починаючи з 1 сiчня 2017 року до 31 грудня 2018 року;

     основнi засоби використовуються у власнiй господарськiй дiяльностi та не продаються або не надаються в оренду iншим особам (за виключенням платникiв податкiв, основним видом дiяльностi яких є послуги з надання в оренду майна).

     У разi недотримання зазначених вимог до закiнчення перiоду нарахування амортизацiї з використанням мiнiмально допустимого строку амортизацiї, визначеного у цьому пунктi, починаючи з дати введення їх в експлуатацiю, платник податку у податковому (звiтному) перiодi, в якому вiдбувся факт невикористання основних засобiв у власнiй господарськiй дiяльностi або їх продаж, зобов'язаний:

     збiльшити фiнансовий результат до оподаткування на суму нарахованої амортизацiї основних засобiв вiдповiдно до цього пункту протягом податкових (звiтних) перiодiв, у яких здiйснювалося нарахування амортизацiї iз застосуванням мiнiмально допустимих строкiв амортизацiї основних засобiв, визначених у цьому пунктi;

     зменшити фiнансовий результат до оподаткування на суму розрахованої амортизацiї таких основних засобiв вiдповiдно до пункту 138.3 статтi 138 цього Кодексу за вiдповiднi податковi (звiтнi) перiоди.

     Пiд час застосування положень цього пункту норми пункту 138.3 статтi 138 цього Кодексу не застосовуються в частинi нарахування амортизацiї вiдповiдно до встановлених мiнiмально допустимих строкiв амортизацiї основних засобiв.

     У разi проведення реорганiзацiї чи видiлу право на застосування мiнiмально допустимих строкiв амортизацiї основних засобiв, визначених у цьому пунктi, переходить до правонаступника(iв) вiдповiдно до частки капiтальних iнвестицiй, отриманих таким правонаступником(ами) згiдно з розподiльчим балансом чи передавальним актом.

     44. На перiод до 31 грудня 2021 року застосовується ставка нуль вiдсоткiв для платникiв податку на прибуток, у яких рiчний дохiд, визначений за правилами бухгалтерського облiку за останнiй рiчний звiтний перiод, не перевищує трьох мiльйонiв гривень та розмiр нарахованої за кожний мiсяць звiтного перiоду заробiтної плати (доходу) кожному з працiвникiв, якi перебувають з платником податку у трудових вiдносинах, є не меншим як двi мiнiмальнi заробiтнi плати, розмiр якої встановлено законом, та якi вiдповiдають одному iз таких критерiїв:

     а) утворенi в установленому законом порядку пiсля 1 сiчня 2017 року;

     б) дiючi, у яких протягом трьох послiдовних попереднiх рокiв (або протягом усiх попереднiх перiодiв, якщо з моменту їх утворення пройшло менше трьох рокiв) щорiчний обсяг доходiв задекларовано в сумi, що не перевищує трьох мiльйонiв гривень, та у яких середньооблiкова кiлькiсть працiвникiв протягом цього перiоду становила вiд п'яти до 20 осiб;

     в) якi були зареєстрованi платниками єдиного податку в установленому законодавством порядку в перiод до 1 сiчня 2017 року та у яких за останнiй календарний рiк обсяг виручки вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) становив до трьох мiльйонiв гривень та середньооблiкова кiлькiсть працiвникiв становила вiд п'яти до 50 осiб.

     При цьому, якщо платники податку, якi застосовують норми цього пункту, у будь-якому звiтному перiодi досягли показникiв щодо отриманого доходу, середньооблiкової чисельностi або середньої заробiтної плати працiвникiв, з яких хоча б один не вiдповiдає критерiям, зазначеним у цьому пунктi, то такi платники податку зобов'язанi оподаткувати прибуток, отриманий у такому звiтному перiодi, за ставкою, встановленою пунктом 136.1 статтi 136 цього Кодексу.

     Дiя цього пункту не поширюється на суб'єктiв господарювання, якi:

     1) утворенi пiсля 1 сiчня 2017 року шляхом реорганiзацiї (злиття, приєднання, подiлу, перетворення), приватизацiї та корпоратизацiї;

     2) здiйснюють:

     2.1) дiяльнiсть у сферi розваг, визначену в пiдпунктi 14.1.46 пункту 14.1 статтi 14 роздiлу I;

     2.2) виробництво, оптовий продаж, експорт, iмпорт пiдакцизних товарiв;

     2.3) виробництво, оптовий та роздрiбний продаж пально-мастильних матерiалiв;

     2.4) видобуток, серiйне виробництво та виготовлення дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, у тому числi органогенного утворення;

     2.5) фiнансову та страхову дiяльнiсть (гр. 64 - гр. 66 Секцiї K КВЕД ДК 009:2010);

     2.6) дiяльнiсть з обмiну валют;

     2.7) видобуток та реалiзацiю корисних копалин загальнодержавного значення;

     2.8) операцiї з нерухомим майном (гр. 68 КВЕД ДК 009:2010);

     2.9) поштову та кур'єрську дiяльнiсть (гр. 53 КВЕД ДК 009:2010);

     2.10) дiяльнiсть з органiзацiї торгiв (аукцiонiв) виробами мистецтва, предметами колекцiонування або антикварiату;

     2.11) дiяльнiсть з надання послуг у сферi телебачення i радiомовлення вiдповiдно до Закону України "Про телебачення i радiомовлення";

     2.12) охоронну дiяльнiсть;

     2.13) зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть (крiм дiяльностi у сферi iнформатизацiї);

     2.14) виробництво продукцiї на давальницькiй сировинi;

     2.15) оптову торгiвлю i посередництво в оптовiй торгiвлi;

     2.16) дiяльнiсть у сферi виробництва та розподiлення електроенергiї, газу та води;

     2.17) дiяльнiсть у сферах права та бухгалтерського облiку (гр. 69 КВЕД ДК 009:2010);

     2.18) дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу (гр. 71 КВЕД ДК 009:2010).

     Платники податку, зазначенi у пiдпунктах "а", "б", "в" цього пункту, якi здiйснюють нарахування та виплату дивiдендiв своїм акцiонерам (власникам), нараховують та вносять до бюджету авансовий внесок iз податку в порядку, встановленому пунктом 57.11 статтi 57 цього Кодексу, та сплачують податок на прибуток за ставкою, встановленою пунктом 136.1 статтi 136 цього Кодексу, за звiтний податковий перiод, у якому здiйснювалося нарахування та виплата дивiдендiв.

     45. Норми пункту 137.6 статтi 137 цього Кодексу в редакцiї, що дiяла до 1 сiчня 2017 року, застосовуються для визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток за пiдсумками 2016 року.

     46. Звiльняються вiд оподаткування доходи, якi сплаченi або сплачуються резидентом на користь нерезидента або уповноваженої ним особи у виглядi процентiв за позикою або фiнансовим кредитом, що були наданi резидентам до 31 грудня 2016 року, якщо кошти, наданi нерезидентом за позикою або фiнансовим кредитом, були залученi шляхом розмiщення iноземних боргових цiнних паперiв на iноземнiй фондовiй бiржi та вiдповiдають умовам пiдпунктiв "б" i "в" пiдпункту 141.4.11 пункту 141.4 статтi 141 цього Кодексу.

     47. Звiльняються вiд оподаткування доходи, якi сплачуються резидентом на користь нерезидента або уповноваженої ним особи у виглядi процентiв за позикою або фiнансовим кредитом, що були наданi резидентам у перiод з 1 сiчня 2017 року до 31 грудня 2018 року, якщо такi доходи вiдповiдають умовам пiдпункту 141.4.11 пункту 141.4 статтi 141 цього Кодексу.

     48. Установити, що розмiр ставки податку на дохiд вiд операцiй з випуску та проведення лотерей, визначений пунктом 14.1.271 пункту 14.1 статтi 14 цього Кодексу, становить:

     з 1 сiчня 2017 року по 31 грудня 2017 року включно - 18 вiдсоткiв;

     з 1 сiчня 2018 року по 31 грудня 2018 року включно - 24 вiдсотки;

     з 1 сiчня 2019 року по 31 грудня 2019 року включно - 26 вiдсоткiв;

     з 1 сiчня 2020 року по 31 грудня 2020 року включно - 28 вiдсоткiв;

     з 1 сiчня 2021 року застосовується ставка податку, визначена пунктом 136.6 статтi 136 цього Кодексу";

     3) у пiдроздiлi 5:

     у пунктi 5 слова "державну податкову i митну полiтику" замiнити словами "державну податкову та митну полiтику";

     4) у пунктi 1 пiдроздiлу 6 цифри "2018" замiнити цифрами "2023";

     5) пiдроздiл 10 доповнити пунктами 201, 38 - 41 такого змiсту:

     "201. Штрафнi санкцiї за здiйснення суб'єктами господарювання операцiй з реалiзацiї пального в ємностях до двох лiтрiв без реєстрацiї таких суб'єктiв платниками акцизного податку, передбаченi пунктом 117.3 статтi 117 цього Кодексу, не застосовуються з дати виникнення зобов'язання щодо такої реєстрацiї.

     Штрафнi санкцiї за порушення порядку реєстрацiї акцизних накладних та розрахункiв коригування до таких акцизних накладних в Єдиному реєстрi акцизних накладних, передбаченi статтею 1202 цього Кодексу, не застосовуються до осiб, якi реалiзують пальне в ємностях до двох лiтрiв з дати виникнення зобов'язання щодо такої реєстрацiї";

     "38. Установити, що тимчасово, на перiод проведення антитерористичної операцiї, для платникiв податкiв, мiсцезнаходженням (мiсцем проживання) яких є тимчасово окупована територiя, визнана такою вiдповiдно до Постанови Верховної Ради України "Про визнання окремих районiв, мiст, селищ i сiл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територiями", або населенi пункти на лiнiї зiткнення, та/або платникiв податкiв, якi мають об'єкти оподаткування, з яких сплачуються мiсцевi податки, збори, справляння податкiв i зборiв здiйснюється з урахуванням особливостей, визначених у цьому пунктi. Дiя цього пункту не поширюється на територiю України, визнану тимчасово окупованою вiдповiдно до Закону України "Про забезпечення прав i свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованiй територiї України".

     38.1. Термiни, що застосовуються у цьому пунктi:

     перiод проведення антитерористичної операцiї - використовується у значеннi, наведеному Законом України "Про тимчасовi заходи на перiод проведення антитерористичної операцiї";

     тимчасово окупована територiя - територiя окремих районiв, мiст, селищ i сiл Донецької та Луганської областей, визначена вiдповiдно до Постанови Верховної Ради України "Про визнання окремих районiв, мiст, селищ i сiл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територiями", на якiй органи державної влади тимчасово не здiйснюють свої повноваження. Перелiк населених пунктiв, на територiї яких органи державної влади тимчасово не здiйснюють свої повноваження, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     населенi пункти на лiнiї зiткнення - населенi пункти, що розташованi на лiнiї зiткнення, перелiк яких визначений Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     iнша територiя України - територiя України, крiм територiї, визнаної тимчасово окупованою, та населених пунктiв на лiнiї зiткнення.

     38.2. На перiод проведення антитерористичної операцiї для платникiв податкiв, мiсцезнаходженням (мiсцем проживання) яких станом на 14 квiтня 2014 року була тимчасово окупована територiя та/або територiя населених пунктiв, що розташованi на лiнiї зiткнення, i якi станом на 1 сiчня 2017 року не змiнили своє мiсцезнаходження (мiсце проживання) iз зазначених територiй на iншу територiю України:

     1) зупиняється нарахування штрафних (фiнансових) санкцiй (штрафiв) та/або пенi за несвоєчасне погашення визначених станом на 14 квiтня 2014 року грошових зобов'язань, за якими зупинено стягнення;

     2) зупиняється застосування норм статей 59, 60 (в частинi податкових вимог), 87 - 101 цього Кодексу.

     Вiдлiк строку давностi, визначений статтею 102 цього Кодексу, зупиняється на перiод, протягом якого до платникiв податкiв, вказаних у цьому пунктi, не застосовувалися заходи стягнення, передбаченi статтями 59, 60, 87 - 101 цього Кодексу.

     Норми цього пiдпункту не застосовуються:

     з дати реєстрацiї змiни мiсця проживання фiзичною особою - платником податкiв i переселення на iншу територiю України на постiйне мiсце проживання, мiсце проживання внутрiшньо перемiщеної особи та проведення реєстрацiйної дiї щодо змiни мiсця проживання фiзичної особи - пiдприємця;

     з дати реєстрацiї змiни мiсцезнаходження юридичної особи на iншу територiю України.

     38.3. Для платникiв податкiв - самозайнятих фiзичних осiб пiд час особливого перiоду, визначеного Законом України "Про мобiлiзацiйну пiдготовку та мобiлiзацiю", призваних на вiйськову службу пiд час мобiлiзацiї або залучених до виконання обов'язкiв щодо мобiлiзацiї за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, норми пiдпункту 38.2 цього пункту застосовуються на весь строк їх вiйськової служби.

     38.4. Якщо фактичним мiсцезнаходженням фiлiї, представництва, вiдокремленого чи iншого структурного пiдроздiлу юридичної особи є:

     тимчасово окупована територiя та/або територiя населених пунктiв, що розташованi на лiнiї зiткнення, а мiсцезнаходженням вiдповiдної юридичної особи є iнша територiя України, то така юридична особа (структурний пiдроздiл, уповноважений нараховувати, утримувати i сплачувати (перераховувати) до бюджету податок у випадках, передбачених цим Кодексом) звiльняється вiд вiдповiдальностi, визначеної цим Кодексом, виключно в межах дiяльностi такого структурного пiдроздiлу та за весь перiод проведення антитерористичної операцiї. У перiод проведення антитерористичної операцiї такий структурний пiдроздiл перебуває на облiку (основне мiсце облiку), сплачує податки, подає податковi декларацiї та виконує iншi обов'язки платника податкiв за основним мiсцем облiку юридичної особи;

     iнша територiя України, а мiсцезнаходженням юридичної особи такого вiдокремленого пiдроздiлу є тимчасово окупована територiя та/або територiя населених пунктiв, що розташованi на лiнiї зiткнення, то такi вiдокремленi пiдроздiли перебувають на облiку як окремi платники податкiв i зборiв та сплачують податки i збори на умовах та у порядку, визначених цим Кодексом.

     38.5. Платники податкiв, мiсцезнаходженням (мiсцем проживання) яких є тимчасово окупована територiя та/або територiя населених пунктiв, що розташованi на лiнiї зiткнення, та/або якi здiйснюють виробництво (iмпорт) алкогольних напоїв i тютюнових виробiв на зазначених територiях, не мають права замовляти марки акцизного податку для маркування алкогольних напоїв i тютюнових виробiв, якi виробляються на цiй територiї.

     Ввезення на iншу територiю України тютюнових виробiв або алкогольних напоїв, що були виробленi на тимчасово окупованiй територiї та/або територiї населених пунктiв, що розташованi на лiнiї зiткнення, забороняється.

     Зупиняється застосування до платникiв податкiв, мiсцезнаходженням (мiсцем проживання) та/або мiсцем здiйснення дiяльностi яких є територiя населених пунктiв, на тимчасово окупованiй територiї та/або територiї населених пунктiв, що розташованi на лiнiї зiткнення, норм пунктiв 213.2 та 213.3 статтi 213 та статей 225, 229 цього Кодексу.

     38.6. Об'єкти житлової та нежитлової нерухомостi, що розташованi на територiї населених пунктiв, на тимчасово окупованiй територiї та/або територiї населених пунктiв, що розташованi на лiнiї зiткнення, якi перебувають у власностi фiзичних або юридичних осiб, не є об'єктом оподаткування податком на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, вiдповiдно до статтi 266 цього Кодексу у перiод з 14 квiтня 2014 року до 31 грудня року, в якому завершено антитерористичну операцiю.

     Нарахованi та сплаченi за перiод проведення антитерористичної операцiї суми податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, вiдповiдно до статтi 266 цього Кодексу вважаються надмiру сплаченими грошовими зобов'язаннями та пiдлягають поверненню.

     38.7. Не нараховується та не сплачується плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельнi дiлянки державної та комунальної власностi) за земельнi дiлянки, якi розташованi на тимчасово окупованiй територiї та/або територiї населених пунктiв, що розташованi на лiнiї зiткнення та перебувають у власностi та/або користуваннi, у тому числi на умовах оренди, фiзичних або юридичних осiб, у перiод з 14 квiтня 2014 року до 31 грудня року, в якому завершено антитерористичну операцiю.

     Нарахованi та сплаченi за перiод проведення антитерористичної операцiї суми плати за землю вiдповiдно до статей 269 - 289 цього Кодексу вважаються надмiру сплаченими грошовими зобов'язаннями та пiдлягають поверненню.

     38.8. Земельнi дiлянки, розташованi на територiї населених пунктiв, на тимчасово окупованiй територiї та/або територiї населених пунктiв, що розташованi на лiнiї зiткнення та якi перебувають у власностi та/або користуваннi платникiв єдиного податку четвертої групи, не є об'єктом оподаткування єдиним податком у перiод з 14 квiтня 2014 року до 31 грудня року, в якому завершено антитерористичну операцiю.

     Для платникiв єдиного податку четвертої групи, у яких мiсцезнаходженням усiх земельних дiлянок є тимчасово окупована територiя та/або територiя населених пунктiв, що розташованi на лiнiї зiткнення, для переходу на спрощену систему оподаткування або пiдтвердження статусу платника єдиного податку четвертої групи у роцi, наступному пiсля року, в якому завершено антитерористичну операцiю, розрахунок частки сiльськогосподарського товаровиробництва не надається.

     38.9. Пiд час нарахування (виплати) фiзичним особам - пiдприємцям, мiсцезнаходженням або мiсцем проживання яких є тимчасово окупована територiя та/або територiя населених пунктiв, що розташованi на лiнiї зiткнення (незалежно вiд системи оподаткування), доходу вiд здiйснення ними пiдприємницької дiяльностi суб'єкт господарювання та/або самозайнята особа, якi нараховують (виплачують) такий дохiд, зобов'язанi утримати податок на доходи у джерела виплати. При цьому на таких осiб не поширюється дiя пункту 177.8 статтi 177 цього Кодексу.

     38.10. З метою оподаткування податком на додану вартiсть необоротнi активи, придбанi (збудованi, спорудженi, створенi) до 14 квiтня 2014 року i якi станом на 1 сiчня 2017 року знаходяться на територiї населених пунктiв, на тимчасово окупованiй територiї та/або територiї населених пунктiв, що розташованi на лiнiї зiткнення, не вважаються:

     такими, що призначаються для використання (або починають/почали використовуватися) в операцiях, що не є господарською дiяльнiстю платника податкiв;

     невиробничими необоротними активами в розумiннi цього Кодексу.

     38.11. Тимчасово, до завершення проведення антитерористичної операцiї, до платникiв податкiв, якi провадили господарську дiяльнiсть на тимчасово окупованiй територiї та/або територiї населених пунктiв, що розташованi на лiнiї зiткнення, i не можуть пред'явити первиннi документи, на пiдставi яких здiйснюється облiк доходiв, витрат та iнших показникiв, пов'язаних з визначенням об'єктiв оподаткування та/або податкових зобов'язань, як виняток iз положень пункту 44.3 та пункту 44.5 статтi 44 цього Кодексу застосовуються спецiальнi правила для пiдтвердження даних, визначених у податковiй звiтностi.

     Пiдстави неможливостi пред'явлення первинних документiв:

     первиннi документи втраченi (знищенi чи зiпсованi у зв'язку iз проведенням антитерористичної операцiї);

     первиннi документи знаходяться в районi населених пунктiв, на тимчасово окупованiй територiї та/або територiї населених пунктiв, що розташованi на лiнiї зiткнення, якi неможливо вивезти або вивезення яких з даної територiї пов'язане iз ризиком для життя та здоров'я платника податкiв, або неможливе у зв'язку з iншими адмiнiстративними перешкодами, встановленими органами влади.

     У разi втрати та/або неможливостi вивезення первинних документiв платник податкiв за мiсцем свого облiку подає до контролюючого органу повiдомлення у довiльнiй формi, пiдписане керiвником пiдприємства та головним бухгалтером, в якому вказуються: обставини, якi призвели до втрати та/або неможливостi вивезення первинних документiв, календарнi перiоди (день/мiсяць/рiк), а також загальний перелiк первинних документiв (у разi можливостi, iз зазначенням реквiзитiв).

     Данi та показники податкової звiтностi за перiоди, якi вказанi у повiдомленнi, не можуть бути пiдданi сумнiву лише на пiдставi вiдсутностi первинних документiв. Подане повiдомлення є також пiдставою для збереження витрат (включаючи витрати у зв'язку з придбанням цiнних паперiв / корпоративних прав) та/або вiд'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток (включаючи вiд'ємний фiнансовий результат за операцiями з цiнними паперами / корпоративними правами), та/або податкового кредиту з податку на додану вартiсть, та/або суми вiд'ємного значення податку на додану вартiсть минулих податкових (звiтних) рокiв, перiодiв без наявностi договiрних, розрахункових, платiжних та iнших первинних документiв, обов'язковiсть ведення i зберiгання яких передбачена правилами ведення бухгалтерського облiку та нарахування податку.

     Пiсля подання до контролюючого органу повiдомлення про неможливiсть вивезення первинних документiв до завершення антитерористичної операцiї запроваджується мораторiй на проведення будь-яких перевiрок стосовно зазначених у повiдомленнi податкових (звiтних) перiодiв.

     Якщо пiсля подання повiдомлення про неможливiсть вивезення первинних документiв платнику податкiв стане вiдомо про втрату цих документiв, такий платник податкiв зобов'язаний подати до контролюючого органу нове повiдомлення iз зазначенням обставин такої втрати.

     Платники податкiв, якi подали повiдомлення про втрату первинних документiв вiдповiдно до цього пункту, не можуть бути перевiренi контролюючим органом стосовно зазначених у повiдомленнi перiодiв, у тому числi пiсля завершення антитерористичної операцiї.

     Втрата документiв, що не пов'язана з проведенням антитерористичної операцiї, не надає право платнику податкiв застосовувати положення цього пункту.

     Зазначенi в цьому пунктi положення застосовуються до платникiв податкiв, якi станом на 1 грудня 2016 року здiйснили змiну своєї податкової адреси з тимчасово окупованої територiї та/або територiї населених пунктiв, що розташованi на лiнiї зiткнення, на iншу територiю України.

     Платник податкiв не може застосовувати положення цього пункту стосовно календарних перiодiв пiсля перереєстрацiї пiдприємства на iншiй територiї України.

     Обов'язок доведення вiдсутностi пiдстав для застосування положень цього пункту покладається на контролюючий орган. Платник податкiв, який безпiдставно застосував положення цього пункту, вважається таким, що ухиляється вiд сплати податкiв та несе вiдповiдальнiсть, передбачену цим Кодексом та iншими законами України.

     У разi вiдмови контролюючого органу у застосуваннi положень цього пункту контролюючий орган зобов'язаний видати вмотивоване рiшення у строк не пiзнiше одного мiсяця з дати отримання повiдомлення вiд платника податкiв, в якому зазначаються пiдстави та докази такої вiдмови.

     Рiшення контролюючого органу може бути оскаржене в адмiнiстративному чи судовому порядку. До винесення остаточного рiшення по справi контролюючий орган не може пiддати сумнiву показники податкової звiтностi, а також iнiцiювати проведення будь-якої перевiрки платника податкiв щодо перiодiв, якi зазначенi у повiдомленнi.

     У податкових перiодах, зазначених у повiдомленнi, не може бути переглянуто у бiк збiльшення суми податкових зобов'язань з податкiв i зборiв, задекларованi у податкових декларацiях за вказанi податковi (звiтнi) перiоди, у бiк збiльшення суми вiд'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток, задекларованi у податкових декларацiях / розрахунках за вказанi податковi звiтнi перiоди, у бiк збiльшення суми бюджетного вiдшкодування податку на додану вартiсть, заявленої у податкових декларацiях за вказанi звiтнi перiоди.

     39. Iндивiдуальна податкова консультацiя, надана контролюючим органом у письмовiй або електроннiй формi до 31 березня 2017 року (включно), звiльняє платника податкiв (податкового агента та/або його посадову особу) вiд вiдповiдальностi, включаючи фiнансову (штрафнi санкцiї та/або пеню), за дiяння, що мiстять ознаки податкового правопорушення, вчиненi до 31 грудня 2017 року (включно).

     З 1 сiчня 2018 року iндивiдуальна податкова консультацiя, надана контролюючим органом у письмовiй або електроннiй формi до 31 березня 2017 року (включно), не пiдлягає застосуванню.

     40. Пункт 100.9 цього Кодексу застосовується до грошових зобов'язань чи податкового боргу, що виникли пiсля набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо покращення iнвестицiйного клiмату в Українi".

     41. Господарськi операцiї, визначенi пiдпунктом "г" пiдпункту 39.2.1.1 пiдпункту 39.2.1 пункту 39.2 статтi 39 цього Кодексу, визнаються контрольованими з дати набрання чинностi перелiком органiзацiйно-правових форм нерезидентiв в розрiзi держав (територiй), затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до пiдпункту "г" пiдпункту 39.2.1.1 пiдпункту 39.2.1 пункту 39.2 статтi 39 цього Кодексу.

     Умови, визначенi пiдпунктом 39.2.1.7 пiдпункту 39.2.1 пункту 39.2 статтi 39 цього Кодексу щодо обсягу господарських операцiй з кожним контрагентом, для цiлей абзацу першого цього пiдпункту розраховується у 2017 роцi за пiдсумками звiтного (календарного) року".

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2017 року, крiм:

     абзацу другого пiдпункту 10 пункту 4 роздiлу I (щодо пiдпункту 14.1.561 пункту 14.1 статтi 14), пункту 5 роздiлу I (щодо пiдпункту 16.1.14 пункту 16.1 статтi 16), абзацiв другого i третього пiдпункту 3 пункту 6 роздiлу I (щодо пiдпунктiв 17.1.13, 17.1.14 пункту 17.1 статтi 17), абзацу другого пiдпункту 4 пункту 7 роздiлу I (щодо пiдпункту 191.1.27 пункту 191.1 статтi 19), абзацу другого пiдпункту 1 пункту 9 роздiлу I (щодо пiдпункту 21.1.9 пункту 21.1 статтi 21), пункту 13 роздiлу I (щодо статтi 42), абзацiв сорок четвертого - п'ятдесят п'ятого пункту 14 роздiлу I (щодо пунктiв 421.5 - 421.11 статтi 421), пункту 17 роздiлу I (щодо пункту 45.3 статтi 45), пiдпункту 3 пункту 20 роздiлу I (щодо пункту 49.17 статтi 49), якi набирають чинностi з першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем впровадження у роботу програмного забезпечення електронного кабiнету, але не пiзнiше 1 сiчня 2018 року;

     пiдпункту 2 пункту 27 (щодо пункту 61.3 статтi 61), пiдпункту 3 пункту 43 (щодо пункту 78.3 статтi 78), пiдпункту 3 пункту 76, пункту 132 (щодо пункту 344.1 статтi 344), пункту 133 роздiлу I (щодо виключення роздiлу XVIII2) - з дня набрання чинностi законом, який визначає правовi основи органiзацiї та дiяльностi центрального органу виконавчої влади, на який покладається обов'язок забезпечення запобiгання, виявлення, припинення, розслiдування та розкриття кримiнальних правопорушень, об'єктом яких є фiнансовi iнтереси держави та/або мiсцевого самоврядування, що вiднесенi до його пiдслiдностi вiдповiдно до Кримiнального процесуального кодексу України, та iнших осiб, з якими цей орган взаємодiє;

     пункту 22 роздiлу I (змiни до статей 52 i 53 щодо податкових консультацiй) - з 1 квiтня 2017 року;

     пiдпункту 4 (змiни до пункту 201.10 статтi 201 в частинi зупинення реєстрацiї податкових накладних / розрахункiв коригування у Єдиному реєстрi податкових накладних) i пiдпункту 5 пункту 94 роздiлу I (щодо доповнення пунктом 201.16 статтi 201), якi набирають чинностi з 1 квiтня 2017 року;

     абзацу двадцять другого пiдпункту 4 пункту 94 роздiлу I (щодо виключення абзацу двадцять третього пункту 201.10 статтi 201), який набирає чинностi з 1 липня 2017 року;

     пункту 110 роздiлу I (щодо змiн до статтi 255), який набирає чинностi з 1 сiчня 2018 року.

     2. Частину першу статтi 1833 Кодексу адмiнiстративного судочинства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., NN 35 - 37, ст. 446) доповнити пунктом 6 такого змiсту:

     "6) зобов'язання платника податкiв, який має податковий борг, укласти договiр щодо переведення права вимоги дебiторської заборгованостi цього платника на орган доходiв i зборiв".

     3. Установити, що у 2017 роцi в частинi плати за землю вимоги пiдпункту 4.1.9 пункту 4.1 та пункту 4.5 статтi 4, пiдпункту 12.3.4 пункту 12.3, пiдпункту 12.4.3 пункту 12.4 та пункту 12.5 статтi 12 Податкового кодексу України та Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi" не поширюються на рiшення органiв мiсцевого самоврядування, якi прийнятi на виконання цього Закону.

     4. Установити, що не може бути притягнуто до вiдповiдальностi, включаючи фiнансову (штрафнi санкцiї та/або пеню), платника податкiв (податкового агента та/або його посадову особу), який дiяв вiдповiдно до iндивiдуальної податкової консультацiї, наданої йому у письмовiй формi до 1 квiтня 2017 року, а також узагальнюючої податкової консультацiї, за дiяння, що мiстять ознаки податкового правопорушення, зокрема, на пiдставi того, що у майбутньому така податкова консультацiя була змiнена або скасована.

     5. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     до 1 липня 2017 року забезпечити проведення незалежного аудиту баз даних та iнформацiйних ресурсiв, що використовуються контролюючим органом.

     Визначити порядок контролю, в тому числi монiторингу, центральним органом, що формує та реалiзує фiнансову полiтику, адмiнiстрування центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, баз даних та iнформацiйних ресурсiв, що використовуються для адмiнiстрування податкiв, зборiв та iнших обов'язкових платежiв;

     у шестимiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом забезпечити розробку, створення та впровадження програмного забезпечення електронного кабiнету;

     до 1 липня 2017 року розробити i внести до Верховної Ради України проект закону щодо запровадження єдиного рахунка для сплати податкiв i зборiв;

     до 1 липня 2017 року розробити i внести до Верховної Ради України проект закону щодо запровадження податку на виведений капiтал;

     у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     прийняти нормативно-правовi акти, необхiднi для реалiзацiї цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд та приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
21 грудня 2016 року
N 1797-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Интес»
Все права сохранены.