ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про тимчасовi заходи на перiод проведення антитерористичної операцiї

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 12 лютого 2015 року N 189-VIII,
вiд 2 березня 2015 року N 222-VIII,
вiд 24 грудня 2015 року N 911-VIII,
вiд 25 грудня 2015 року N 922-VIII,
вiд 19 квiтня 2016 року N 1114-VIII,
вiд 17 травня 2016 року N 1365-VIII,
вiд 3 листопада 2016 року N 1731-VIII,
вiд 6 грудня 2016 року N 1774-VIII,
вiд 23 березня 2017 року N 1986-VIII,
вiд 21 грудня 2017 року N 2266-VIII,
вiд 21 червня 2018 року N 2473-VIII

     Цей Закон визначає тимчасовi заходи для забезпечення пiдтримки суб'єктiв господарювання, що здiйснюють дiяльнiсть на територiї проведення антитерористичної операцiї, та осiб, якi проживають у зонi проведення антитерористичної операцiї або переселилися з неї пiд час її проведення.

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     Перiод проведення антитерористичної операцiї - час мiж датою набрання чинностi Указом Президента України "Про рiшення Ради нацiональної безпеки i оборони України вiд 13 квiтня 2014 року "Про невiдкладнi заходи щодо подолання терористичної загрози i збереження територiальної цiлiсностi України" вiд 14 квiтня 2014 року N 405/2014 та датою набрання чинностi Указом Президента України про завершення проведення антитерористичної операцiї або вiйськових дiй на територiї України.

     Територiя проведення антитерористичної операцiї - територiя України, на якiй розташованi населенi пункти, визначенi у затвердженому Кабiнетом Мiнiстрiв України перелiку, де проводилася антитерористична операцiя, розпочата вiдповiдно до Указу Президента України "Про рiшення Ради нацiональної безпеки i оборони України вiд 13 квiтня 2014 року "Про невiдкладнi заходи щодо подолання терористичної загрози i збереження територiальної цiлiсностi України" вiд 14 квiтня 2014 року N 405/2014.

     Стаття 2. Мораторiй на виконання договiрних зобов'язань та на нарахування пенi та штрафiв на основну суму заборгованостi за кредитними та iншими договiрними зобов'язаннями

(назва статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 03.11.2016р. N 1731-VIII)

     На час проведення антитерористичної операцiї забороняється нарахування пенi та/або штрафiв на основну суму заборгованостi iз зобов'язань за кредитними договорами та договорами позики з 14 квiтня 2014 року громадянам України, якi зареєстрованi та постiйно проживають або переселилися у перiод з 14 квiтня 2014 року з населених пунктiв, визначених у затвердженому Кабiнетом Мiнiстрiв України перелiку, де проводилася антитерористична операцiя, а також юридичним особам та фiзичним особам - пiдприємцям, що провадять (провадили) свою господарську дiяльнiсть на територiї населених пунктiв, визначених у затвердженому Кабiнетом Мiнiстрiв України перелiку, де проводилася антитерористична операцiя.

     Банки та iншi фiнансовi установи, а також кредитори зобов'язанi скасувати зазначеним у цiй статтi особам пеню та/або штрафи, нарахованi на основну суму заборгованостi iз зобов'язань за кредитними договорами i договорами позики у перiод проведення антитерористичної операцiї.

     Положення частин першої i другої цiєї статтi не поширюються на нарахування пенi та/або штрафiв на основну суму заборгованостi iз зобов'язань за кредитними договорами та договорами позики, укладеними з юридичними особами i фiзичними особами - пiдприємцями, мiсцезнаходженням яких є територiя проведення антитерористичної операцiї, крiм населених пунктiв згiдно з перелiками, передбаченими частиною четвертою статтi 4 цього Закону, якщо такi договори укладенi пiсля 1 сiчня 2018 року або до яких пiсля 1 сiчня 2018 року за погодженням сторiн вносилися змiни в частинi продовження строкiв виконання зобов'язань та/або зменшення розмiру процентiв, штрафних санкцiй.

(статтю 2 доповнено новою частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 21.12.2017р. N 2266-VIII, у зв'язку з цим частини третю - п'яту вважати вiдповiдно частинами четвертою - шостою)

     На виконання тимчасово перемiщеними вищими навчальними закладами, тимчасово перемiщеними науковими установами кредитних та iнших договiрних зобов'язань (крiм договорiв про надання освiтнiх послуг), якi виникли до перемiщення на пiдконтрольну українськiй владi територiю у зв'язку iз проведенням антитерористичної операцiї, запроваджується мораторiй на перiод проведення антитерористичної операцiї.

(статтю 2 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 03.11.2016р. N 1731-VIII)

     На час проведення антитерористичної операцiї забороняється нарахування пенi та/або штрафiв на основну суму заборгованостi тимчасово перемiщених вищих навчальних закладiв, тимчасово перемiщених наукових установ iз зобов'язань за кредитними та iншими договорами (крiм договорiв про надання освiтнiх послуг), що не припинилися, з дня опублiкування наказу про змiну їх мiсцезнаходження центральним органом виконавчої влади у сферi освiти i науки.

(статтю 2 доповнено частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 03.11.2016р. N 1731-VIII)

     Тимчасово перемiщений вищий навчальний заклад, тимчасово перемiщена наукова установа не несуть вiдповiдальностi за зобов'язаннями, укладеними вiд їх iменi на територiї, де органи державної влади тимчасово не здiйснюють свої повноваження, з дня опублiкування наказу про змiну їх мiсцезнаходження центральним органом виконавчої влади у сферi освiти i науки.

(статтю 2 доповнено частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 03.11.2016р. N 1731-VIII)

     Стаття 3. Мораторiй на проведення перевiрок органами i посадовими особами, уповноваженими законами здiйснювати державний нагляд (контроль) у сферi господарської дiяльностi

     Органам i посадовим особам, уповноваженим законами здiйснювати державний нагляд (контроль) у сферi господарської дiяльностi, у перiод та на територiї проведення антитерористичної операцiї тимчасово забороняється проведення планових та позапланових перевiрок суб'єктiв господарювання, що здiйснюють дiяльнiсть у зонi проведення антитерористичної операцiї, крiм позапланових перевiрок суб'єктiв господарювання, що вiдповiдно до затверджених Кабiнетом Мiнiстрiв України критерiїв оцiнки ступеня ризику вiд провадження господарської дiяльностi вiднесенi до суб'єктiв господарювання з високим ступенем ризику.

     Стаття 4. Особливостi державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв

     Для осiб, якi зареєстрованi та переселилися з територiї проведення антитерористичної операцiї в перiод її проведення, реєстрацiя фiзичної особи - пiдприємця здiйснюється державними реєстраторами за адресою тимчасового проживання без вимоги державних реєстраторiв реєстрацiйних служб територiальних органiв Мiнiстерства юстицiї України в областях та мiстi Києвi наявностi реєстрацiї мiсця проживання за мiсцем проведення реєстрацiйних дiй.

(частина перша статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.05.2016р. N 1365-VIII)

     Установити, що проведення реєстрацiйних дiй щодо змiни мiсцезнаходження юридичних осiб та мiсця проживання фiзичних осiб - пiдприємцiв, мiсцезнаходженням/мiсцем проживання яких є територiя проведення антитерористичної операцiї, здiйснюється щодо юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв державними реєстраторами реєстрацiйних служб територiальних органiв Мiнiстерства юстицiї України в областях та мiстi Києвi.

     Проведення реєстрацiйних дiй, пов'язаних iз змiною складу засновникiв (учасникiв) та керiвникiв юридичних осiб, що знаходяться в населених пунктах, на територiї яких органи державної влади тимчасово не здiйснюють свої повноваження, та в населених пунктах, розташованих на лiнiї зiткнення, на перiод проведення антитерористичної операцiї забороняється.

(частина третя статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 17.05.2016р. N 1365-VIII)

     Перелiк населених пунктiв, на територiї яких органи державної влади тимчасово не здiйснюють свої повноваження, та перелiк населених пунктiв, що розташованi на лiнiї зiткнення, затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України, який забезпечує своєчасну їх актуалiзацiю.

(статтю 4 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 17.05.2016р. N 1365-VIII)

     Пiд час проведення антитерористичної операцiї в населених пунктах, розташованих на лiнiї зiткнення, на територiї яких органи державної влади здiйснюють свої повноваження, можливе проведення для юридичних осiб публiчного права реєстрацiйних дiй, пов'язаних iз змiною складу засновникiв (учасникiв) та керiвникiв, та для юридичних осiб приватного права реєстрацiйних дiй, пов'язаних iз змiною складу засновникiв (учасникiв) та керiвникiв, за умови, що документи подаються у паперовiй формi особисто засновниками (учасниками) та керiвником такої юридичної особи приватного права.

(статтю 4 доповнено частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 17.05.2016р. N 1365-VIII)

     Особливостi припинення юридичних осiб, що знаходяться на територiї проведення антитерористичної операцiї, визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України та дiють до моменту її завершення.

(статтю 4 доповнено частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII)

     Стаття 5. Дiя документiв дозвiльного характеру

     Лiцензiї та документи дозвiльного характеру, виданi суб'єктам господарювання, якi здiйснюють дiяльнiсть на територiї проведення антитерористичної операцiї, строк дiї яких закiнчився у перiод її проведення, вважаються такими, що продовжили свою дiю на перiод проведення антитерористичної операцiї.

     Стаття 51. Особливостi дiяльностi перемiщених вищих навчальних закладiв

     Тимчасово перемiщенi вищi навчальнi заклади, тимчасово перемiщенi науковi установи провадять свою дiяльнiсть у населених пунктах на пiдконтрольнiй українськiй владi територiї. Мiсцезнаходження тимчасово перемiщених навчальних закладiв, тимчасово перемiщених наукових установ визначається їх засновником (засновниками) з урахуванням напрямiв пiдготовки здобувачiв вищої освiти таких закладiв та регiональних потреб.

     Тимчасово перемiщенi вищi навчальнi заклади, тимчасово перемiщенi науковi установи мають право використовувати передане їм на правi господарського вiдання майно для участi у цивiльних вiдносинах, у тому числi для ведення фiнансово-господарської дiяльностi, вiдповiдно до цiлей їх утворення та в межах їх цивiльної правоздатностi. Обсяг повноважень з управлiння майном, яке було передане в господарське вiдання тимчасово перемiщених вищих навчальних закладiв, тимчасово перемiщених наукових установ, може бути розширено порiвняно з правами, наданими цим Законом та iншими нормативно-правовими актами, на тимчасовiй основi, до моменту повернення тимчасово окупованої територiї пiд загальну юрисдикцiю України або до дати набрання чинностi Указом Президента України про завершення проведення антитерористичної операцiї або вiйськових дiй на територiї України. Дiя цього положення не поширюється на повноваження з вiдчуження тимчасово перемiщеними вищими навчальними закладами, тимчасово перемiщеними науковими установами майна, вiднесеного до основних фондiв.

     Тимчасово перемiщений вищий навчальний заклад, тимчасово перемiщена наукова установа, а також їх працiвники не несуть вiдповiдальностi за стан майна, що знаходиться на тимчасово окупованiй територiї або в населених пунктах, на територiї яких органи державної влади тимчасово не здiйснюють свої повноваження, з дня початку тимчасової окупацiї або з дня оголошення антитерористичної операцiї до дня повернення такого вищого навчального закладу, наукової установи на попереднє мiсцезнаходження, але не пiзнiше нiж через шiсть мiсяцiв з моменту повернення тимчасово окупованої територiї пiд загальну юрисдикцiю України або з дати набрання чинностi Указом Президента України про завершення проведення антитерористичної операцiї або вiйськових дiй на територiї України, крiм випадкiв, коли нестача, втрата, псування майна заподiянi з їхньої вини, яка доведена в установленому законом порядку.

     Держава сприяє вiдновленню матерiально-технiчної бази тимчасово перемiщених вищих навчальних закладiв, тимчасово перемiщених наукових установ.

     Засновник (засновники) тимчасово перемiщених вищих навчальних закладiв, тимчасово перемiщених наукових установ державної та комунальної власностi сприяють наданню примiщень, якi знаходяться в їхнiй сферi управлiння, для органiзацiї навчального процесу та/або проживання здобувачiв вищої освiти i працiвникiв таких закладiв, установ.

     Працiвники тимчасово перемiщених вищих навчальних закладiв, тимчасово перемiщених наукових установ, якi протягом двох мiсяцiв з дня опублiкування наказу центрального органу виконавчої влади у сферi освiти i науки про тимчасове перемiщення вищого навчального закладу, наукової установи не приступили до виконання своїх обов'язкiв за новим мiсцезнаходженням вищого навчального закладу, наукової установи, вважаються такими, що вiдмовилися вiд переведення на роботу в iншу мiсцевiсть, iз застосуванням наслiдкiв, передбачених пунктом 6 частини першої статтi 36 Кодексу законiв про працю України.

     Тимчасово перемiщеним вищим навчальним закладам, тимчасово перемiщеним науковим установам, архiвнi документи яких залишилися на тимчасово окупованiй територiї або в населених пунктах, на територiї яких органи державної влади тимчасово не здiйснюють свої повноваження, дозволяється видача довiдок про пiдтвердження трудового стажу та вiдомостей про перiоди навчання на пiдставi дипломiв, посвiдчень, свiдоцтв, довiдок та iнших документiв, якi можуть свiдчити про iснування таких вiдносин.

(Закон доповнено статтею 51 згiдно iз Законом України вiд 03.11.2016р. N 1731-VIII)

     Стаття 6. Звiльнення вiд сплати за користування земельними дiлянками державної та комунальної власностi

     Звiльнити суб'єктiв господарювання вiд плати за користування земельними дiлянками державної та комунальної власностi в населених пунктах згiдно з перелiками, передбаченими частиною четвертою статтi 4 цього Закону.

(стаття 6 у редакцiї Закону України вiд 17.05.2016р. N 1365-VIII)

     Стаття 7. Скасування орендної плати за користування державним та комунальним майном i концесiйного платежу за право на створення (будiвництво) та/або управлiння (експлуатацiю) державним та комунальним майном

     Скасувати орендну плату за користування державним та комунальним майном i концесiйний платiж за право на створення (будiвництво) та/або управлiння (експлуатацiю) державним та комунальним майном суб'єктам господарювання, розташованим у населених пунктах згiдно з перелiками, передбаченими частиною четвертою статтi 4 цього Закону.

(стаття 7 у редакцiї Законiв України вiд 17.05.2016р. N 1365-VIII, вiд 23.03.2017р. N 1986-VIII)

     Стаття 8. Мораторiй на нарахування пенi за несвоєчасне внесення платежiв за житлово-комунальнi послуги

     Скасувати пеню за несвоєчасне внесення платежiв за житлово-комунальнi послуги (водопостачання, газ, електро- i теплоенергiя, водовiдведення, утримання i експлуатацiя житла та прибудинкових територiй, смiттєзбирання, лiфтове господарство), нараховану громадянам України, якi проживають у населених пунктах, визначених у затвердженому Кабiнетом Мiнiстрiв України перелiку, де проводилася антитерористична операцiя, розпочата вiдповiдно до Указу Президента України "Про рiшення Ради нацiональної безпеки i оборони України вiд 13 квiтня 2014 року "Про невiдкладнi заходи щодо подолання терористичної загрози i збереження територiальної цiлiсностi України" вiд 14 квiтня 2014 року N 405/2014, у перiод з 14 квiтня 2014 року до закiнчення антитерористичної операцiї. Кошти, стягнутi з громадян України у виглядi пенi за несвоєчасне внесення платежiв за житлово-комунальнi послуги у перiод з 14 квiтня 2014 року до закiнчення антитерористичної операцiї, зараховуються у майбутнi платежi за житлово-комунальнi послуги.

     Стаття 9. Заходи щодо збереження майна, що знаходиться в iпотецi

     Протягом термiну дiї цього Закону щодо нерухомого майна, розташованого на територiї проведення антитерористичної операцiї, що належить громадянам України (у тому числi фiзичним особам - пiдприємцям) або юридичним особам - суб'єктам малого i середнього пiдприємництва та перебуває в iпотецi, зупиняється дiя статтi 37 (у частинi реалiзацiї права iпотекодержателя на набуття права власностi на предмет iпотеки), статтi 38 (у частинi реалiзацiї права iпотекодержателя на продаж предмета iпотеки), статтi 40 (у частинi виселення мешканцiв iз житлових будинкiв та примiщень, переданих в iпотеку, щодо яких є судове рiшення про звернення стягнення на такi об'єкти), статей 41, 43 - 47 (у частинi реалiзацiї предмета iпотеки на прилюдних торгах) Закону України "Про iпотеку".

     Положення частини першої цiєї статтi, крiм зупинення дiї статтi 40 (у частинi виселення мешканцiв iз житлових будинкiв та примiщень, переданих в iпотеку, щодо яких є судове рiшення про звернення стягнення на такi об'єкти) Закону України "Про iпотеку", не поширюються на нерухоме майно фiзичних осiб - пiдприємцiв, юридичних осiб - суб'єктiв малого i середнього пiдприємництва, мiсцем розташування якого є територiя проведення антитерористичної операцiї, крiм населених пунктiв згiдно з перелiками, передбаченими частиною четвертою статтi 4 цього Закону, оформлене в iпотеку з метою забезпечення виконання зобов'язань за договорами, укладеними пiсля 1 сiчня 2018 року, або за договорами, до яких пiсля 1 сiчня 2018 року за погодженням сторiн вносилися змiни в частинi продовження строкiв виконання зобов'язань та/або зменшення розмiру процентiв, штрафних санкцiй.

(статтю 9 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 21.12.2017р. N 2266-VIII)

     Стаття 91. Забезпечення реалiзацiї права на спадкування

     У разi якщо останнiм мiсцем проживання спадкодавця є населений пункт, на територiї якого органи державної влади тимчасово не здiйснюють або здiйснюють не в повному обсязi свої повноваження, затверджений рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України, мiсцем вiдкриття спадщини є мiсце подання першої заяви, що свiдчить про волевиявлення щодо спадкового майна, спадкоємцiв, виконавцiв заповiту, осiб, заiнтересованих в охоронi спадкового майна, або вимоги кредиторiв.

     Якщо мiсце проживання спадкодавця невiдоме, а нерухоме майно або основна його частина, у разi вiдсутностi нерухомого майна - основна частина рухомого майна знаходиться на територiї, передбаченiй частиною першою цiєї статтi, мiсцем вiдкриття спадщини є мiсце подання першої заяви, що свiдчить про волевиявлення щодо спадкового майна, спадкоємцiв, виконавцiв заповiту, осiб, заiнтересованих в охоронi спадкового майна, або вимоги кредиторiв.

     Спадкова справа пiдлягає реєстрацiї у Спадковому реєстрi в порядку, затвердженому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(Закон доповнено статтею 9-1 згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 189-VIII)

     Стаття 92. Забезпечення реалiзацiї права на освiту

     Держава створює додатковi можливостi для прийому на навчання до вищих навчальних закладiв, проходження державної пiдсумкової атестацiї та отримання документа державного зразка про повну загальну середню освiту особами, мiсцем проживання яких є територiя проведення антитерористичної операцiї (на перiод її проведення).

     Для осiб, мiсцем проживання яких є територiя проведення антитерористичної операцiї (на перiод її проведення), центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi освiти, визначає порядок проходження державної пiдсумкової атестацiї та отримання документа державного зразка про повну загальну середню освiту, а також умови прийому на навчання до вищих навчальних закладiв, розташованих на територiї Луганської та Донецької областей (де здiйснюють свої повноваження обласнi вiйськово-цивiльнi адмiнiстрацiї), та вищих навчальних закладiв, евакуйованих з територiї проведення антитерористичної операцiї (на перiод її проведення) i тимчасово окупованої територiї.

(Закон доповнено статтею 92 згiдно iз Законом України вiд 19.04.2016р. N 1114-VIII)

     Стаття 10. Пiдтвердження обставин непереборної сили

     Протягом термiну дiї цього Закону єдиним належним та достатнiм документом, що пiдтверджує настання обставин непереборної сили (форс-мажору), що мали мiсце на територiї проведення антитерористичної операцiї, як пiдстави для звiльнення вiд вiдповiдальностi за невиконання (неналежного виконання) зобов'язань, є сертифiкат Торгово-промислової палати України.

     Стаття 11. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, i втрачає чиннiсть через шiсть мiсяцiв з дня завершення антитерористичної операцiї, крiм пункту 4 статтi 11 "Прикiнцевi та перехiднi положення" цього Закону.

     2. Дiя цього Закону поширюється на перiод проведення антитерористичної операцiї та на шiсть мiсяцiв пiсля дня її завершення.

     3. Закони та iншi нормативно-правовi акти України дiють у частинi, що не суперечить цьому Закону.

     4. Внести змiни до таких законiв України:

     1) пiдпункт 1 пункту 4 статтi 11 втратив чиннiсть з 07.02.2019р.

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 23.09.94р. N 185/94-ВР згiдно iз Законом України вiд 21.06.2018р. N 2473-VIII)

     2) у Законi України "Про торгово-промисловi палати в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 13, ст. 52; 2002 р., N 16, ст. 114; 2010 р., N 34, ст. 486; 2011 р., N 41, ст. 413; 2014 р., N 5, ст. 62, N 24, ст. 885):

     а) абзац третiй частини третьої статтi 14 викласти в такiй редакцiї:

     "засвiдчує форс-мажорнi обставини (обставини непереборної сили), а також торговельнi та портовi звичаї, прийнятi в Українi, за зверненнями суб'єктiв господарської дiяльностi та фiзичних осiб";

     б) доповнити статтею 141 такого змiсту:

     "Стаття 141. Видача сертифiкатiв щодо форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили)

     1. Торгово-промислова палата України та уповноваженi нею регiональнi торгово-промисловi палати засвiдчують форс-мажорнi обставини (обставини непереборної сили) та видають сертифiкат про такi обставини протягом семи днiв з дня звернення суб'єкта господарської дiяльностi за собiвартiстю. Сертифiкат про форс-мажорнi обставини (обставини непереборної сили) для суб'єктiв малого пiдприємництва видається безкоштовно.

     2. Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайнi та невiдворотнi обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов'язкiв згiдно iз законодавчими та iншими нормативними актами, а саме: загроза вiйни, збройний конфлiкт або серйозна погроза такого конфлiкту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, вiйськовим ембарго, дiї iноземного ворога, загальна вiйськова мобiлiзацiя, вiйськовi дiї, оголошена та неоголошена вiйна, дiї суспiльного ворога, збурення, акти тероризму, диверсiї, пiратства, безлади, вторгнення, блокада, революцiя, заколот, повстання, масовi заворушення, введення комендантської години, експропрiацiя, примусове вилучення, захоплення пiдприємств, реквiзицiя, громадська демонстрацiя, блокада, страйк, аварiя, протиправнi дiї третiх осiб, пожежа, вибух, тривалi перерви в роботi транспорту, регламентованi умовами вiдповiдних рiшень та актами державних органiв влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/iмпорту тощо, а також викликанi винятковими погодними умовами i стихiйним лихом, а саме: епiдемiя, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревiй, повiнь, нагромадження снiгу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портiв, перевалiв, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просiдання i зсув ґрунту, iншi стихiйнi лиха тощо";

     3) в абзацi першому частини другої статтi 3 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 5 - 6, ст. 44) слова "обставини непереборної сили або форс-мажору" замiнити словами "форс-мажорнi обставини (обставини непереборної сили)";

     4) частину першу статтi 14 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 40, ст. 365; 2011 р., N 36, ст. 362) доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "У рамках здiйснення заходiв, передбачених Законом України "Про тимчасовi заходи на перiод проведення антитерористичної операцiї", суб'єкти господарювання, якi здiйснюють дiяльнiсть на територiї проведення антитерористичної операцiї, на перiод її проведення звiльняються вiд вiдповiдальностi за недотримання строкiв, передбачених для подання фiнансової звiтностi";

     5) пiдпункт 5 пункту 4 статтi 11 втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 01.06.2000р. N 1775-III згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 222-VIII)

     6) абзац п'ятий частини другої статтi 35 Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 31 - 32, ст. 263; 2011 р., N 46, ст. 512) виключити;

     7) статтю 41 Закону України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 48, ст. 483 iз наступними змiнами) доповнити частиною чотирнадцятою такого змiсту:

     "14. Документи дозвiльного характеру, виданi суб'єктам господарювання, що здiйснюють дiяльнiсть на територiї проведення антитерористичної операцiї, вважаються такими, що подовжили строк своєї дiї на перiод проведення антитерористичної операцiї, про що дозвiльнi органи протягом трьох днiв вносять вiдомостi до реєстру документiв дозвiльного характеру";

     8) пiдпункт 8 пункту 4 статтi 11 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 24.12.2015р. N 911-VIII)

     9) пiдпункт 9 пункту 4 статтi 11 втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 10.04.2014р. N 1197-VII згiдно iз Законом України вiд 25.12.2015р. N 922-VIII)

     5. Кабiнету Мiнiстрiв України у десятиденний строк з дня опублiкування цього Закону:

     забезпечити прийняття вiдповiдно до своєї компетенцiї нормативно-правових актiв, що випливають iз цього Закону;

     затвердити перелiк населених пунктiв, на територiї яких здiйснювалася антитерористична операцiя, розпочата вiдповiдно до Указу Президента України "Про рiшення Ради нацiональної безпеки i оборони України вiд 13 квiтня 2014 року "Про невiдкладнi заходи щодо подолання терористичної загрози i збереження територiальної цiлiсностi України" вiд 14 квiтня 2014 року N 405/2014, у перiод з 14 квiтня 2014 року до її закiнчення;

     у десятиденний строк з дня закiнчення антитерористичної операцiї прийняти остаточний перелiк;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити розробку i перегляд мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актiв, що випливають iз цього Закону.

     6. Нацiональному банку України протягом десяти днiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативнi акти у вiдповiднiсть iз статтею 2 цього Закону;

     надати вiдповiднi розпорядження усiм банкам на територiї України незалежно вiд форми власностi для забезпечення виконання статтi 2 цього Закону.

     7. Рекомендувати Нацiональному банку України вжити заходiв щодо забезпечення безпеки та гарантування збереження фiнансових ресурсiв суб'єктiв господарювання, якi здiйснюють дiяльнiсть на територiї проведення антитерористичної операцiї, та осiб, якi проживають у зонi проведення антитерористичної операцiї, шляхом можливостi здiйснення безготiвкових розрахункiв та отримання готiвкових коштiв у розгалуженiй мережi банкоматiв i пунктiв видачi готiвки банкiв-партнерiв без сплати комiсiйної винагороди.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
2 вересня 2014 року
N 1669-VII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.