ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо забезпечення реалiзацiї права на спадкування

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. Статтю 1221 Цивiльного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40 - 44, ст. 356) доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. В особливих випадках мiсце вiдкриття спадщини встановлюється законом".

     2. Закон України "Про забезпечення прав i свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованiй територiї України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 26, ст. 892 iз наступними змiнами) доповнити статтею 111 такого змiсту:

     "Стаття 111. Забезпечення реалiзацiї права на спадкування

     1. У разi якщо останнiм мiсцем проживання спадкодавця є тимчасово окупована територiя, мiсцем вiдкриття спадщини є мiсце подання першої заяви, що свiдчить про волевиявлення щодо спадкового майна, спадкоємцiв, виконавцiв заповiту, осiб, заiнтересованих в охоронi спадкового майна, або вимоги кредиторiв.

     2. Якщо мiсце проживання спадкодавця невiдоме, а нерухоме майно або основна його частина, у разi вiдсутностi нерухомого майна - основна частина рухомого майна знаходиться на територiї, передбаченiй частиною першою цiєї статтi, мiсцем вiдкриття спадщини є мiсце подання першої заяви, що свiдчить про волевиявлення щодо спадкового майна, спадкоємцiв, виконавцiв заповiту, осiб, заiнтересованих в охоронi спадкового майна, або вимоги кредиторiв.

     3. Спадкова справа пiдлягає реєстрацiї у Спадковому реєстрi в порядку, затвердженому Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     3. Закон України "Про тимчасовi заходи на перiод проведення антитерористичної операцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 44, ст. 2040) доповнити статтею 91 такого змiсту:

     "Стаття 91. Забезпечення реалiзацiї права на спадкування

     У разi якщо останнiм мiсцем проживання спадкодавця є населений пункт, на територiї якого органи державної влади тимчасово не здiйснюють або здiйснюють не в повному обсязi свої повноваження, затверджений рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України, мiсцем вiдкриття спадщини є мiсце подання першої заяви, що свiдчить про волевиявлення щодо спадкового майна, спадкоємцiв, виконавцiв заповiту, осiб, заiнтересованих в охоронi спадкового майна, або вимоги кредиторiв.

     Якщо мiсце проживання спадкодавця невiдоме, а нерухоме майно або основна його частина, у разi вiдсутностi нерухомого майна - основна частина рухомого майна знаходиться на територiї, передбаченiй частиною першою цiєї статтi, мiсцем вiдкриття спадщини є мiсце подання першої заяви, що свiдчить про волевиявлення щодо спадкового майна, спадкоємцiв, виконавцiв заповiту, осiб, заiнтересованих в охоронi спадкового майна, або вимоги кредиторiв.

     Спадкова справа пiдлягає реєстрацiї у Спадковому реєстрi в порядку, затвердженому Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом тридцяти днiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
12 лютого 2015 року
N 189-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.