ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 5 жовтня 2000 року N 2035-III,
вiд 15 травня 2003 року N 762-IV,
вiд 22 травня 2003 року N 860-IV,
вiд 5 березня 2009 року N 1069-VI,
вiд 5 липня 2012 року N 5061-VI,
вiд 16 жовтня 2012 року N 5463-VI,
вiд 4 липня 2013 року N 406-VII,
вiд 2 вересня 2014 року N 1669-VII,
вiд 14 сiчня 2020 року N 440-IX

(У текстi Закону слова "Мiнiстерство економiки України" в усiх вiдмiнках замiнено словами "центральний орган виконавчої влади з питань економiчної полiтики" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 22 травня 2003 року N 860-IV)

(У текстi Закону: слова "центральний орган виконавчої влади з питань економiчної полiтики" в усiх вiдмiнках замiнено словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi економiчного розвитку" у вiдповiдному вiдмiнку; слова "органи державної митної служби України" замiнено словами "митнi органи"; слова "орган державної податкової служби України", "органи державної податкової служби України" в усiх вiдмiнках замiнено вiдповiдно словами "орган державної податкової служби", "органи державної податкової служби" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 16 жовтня 2012 року N 5463-VI)

     Цей Закон встановлює режим здiйснення товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi, вiдповiдальнiсть за порушення його норм та визначає повноваження i функцiї державних органiв пiд час здiйснення контролю за проведенням таких операцiй.

     Стаття 1. Загальнi положення

     1. Товарообмiнна (бартерна) операцiя у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi - це один з видiв експортно-iмпортних операцiй, оформлених бартерним договором або договором iз змiшаною формою оплати, яким часткова оплата експортних (iмпортних) поставок передбачена в натуральнiй формi, мiж суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземним суб'єктом господарської дiяльностi, що передбачає збалансований за вартiстю обмiн товарами, роботами, послугами у будь-якому поєднаннi, не опосередкований рухом коштiв у готiвковiй або безготiвковiй формi.

     Оцiнка товарiв за бартерними договорами здiйснюється з метою створення умов для забезпечення еквiвалентностi обмiну, а також для митного облiку, визначення страхових сум, оцiнки претензiй, застосування санкцiй. Умовою еквiвалентностi обмiну за бартерним договором є обмiн товарами (роботами, послугами) за цiнами, що визначаються суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi України на договiрних засадах з урахуванням попиту та пропозицiї, а також iнших факторiв, якi дiють на вiдповiдних ринках на час укладення бартерних договорiв. У випадках, передбачених законодавством України, контрактнi цiни визначаються суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi України вiдповiдно до iндикативних цiн.

     2. У бартерному договорi зазначається загальна вартiсть товарiв, що iмпортуються, та загальна вартiсть товарiв (робiт, послуг), що експортуються за цим договором, з обов'язковим вираженням в iноземнiй валютi, вiднесенiй Нацiональним банком України до першої групи Класифiкатора iноземних валют.

     3. Усi суб'єкти зовнiшньоекономiчної дiяльностi України мають право на проведення товарообмiнних (бартерних) операцiй вiдповiдно до законодавства України.

     4. З метою збiльшення надходжень в Україну валютних коштiв, стабiлiзацiї грошової нацiональної одиницi та оздоровлення фiнансово-банкiвської системи держави в цiлому може бути заборонено проведення товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi з товарами (роботами, послугами), перелiк яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 2. Строки проведення товарообмiнних (бартерних) операцiй

     1. Товари, що iмпортуються за бартерним договором, пiдлягають ввезенню на митну територiю України у строки, зазначенi в такому договорi, але не пiзнiше 180 календарних днiв з дати митного оформлення (дати оформлення митної декларацiї на експорт) товарiв, що фактично експортованi за бартерним договором, а в разi експорту за бартерним договором робiт i послуг - з дати пiдписання акта або iншого документа, що засвiдчує виконання робiт, надання послуг.

     Датою ввезення товарiв за бартерним договором на митну територiю України вважається дата їх митного оформлення (дата оформлення митної декларацiї на iмпорт), а в разi iмпорту за бартерним договором робiт або послуг - дата пiдписання акта або iншого документа, що засвiдчує виконання робiт, надання послуг.

(частина перша статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 05.07.2012р. N 5061-VI)

     2. Частину другу статтi 2 виключено

(статтю 2 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 05.10.2000р. N 2035-III, у зв'язку з цим частини другу i третю вважати вiдповiдно частинами третьою i четвертоюб частину другу статтi 2 виключено згiдно iз Законом України вiд 05.07.2012р. N 5061-VI)

     3. Частину третю статтi 2 виключено

((частина третя статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 05.10.2000р. N 2035-III, вiд 05.03.2009р. N 1069-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 05.07.2012р. N 5061-VI)

     4. У разi переоформлення в установленому порядку бартерного договору на iншi види зовнiшньоекономiчного договору строки, передбаченi цiєю статтею, не поновлюються i не перериваються.

(абзац перший частини четвертої статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.07.2012р. N 5061-VI)

     У разi коли замiсть поставок товарiв (робiт, послуг), що iмпортуються за бартерним договором, iноземний контрагент виконує свої зобов'язання шляхом перерахування коштiв на рахунок суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України - сторони договору, пiдставою для зняття з контролю митного органу питання щодо iмпортної частини за бартерним договором є подання зазначеним суб'єктом до митного органу довiдки уповноваженого банку про надходження коштiв у рахунок цього договору в установленi законодавством України строки на суму, еквiвалентну вартостi товарiв (робiт, послуг), зазначених у договорi, та копiї додаткових угод, якi зумовлюють змiну характеру договору.

(абзац другий частини четвертої статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     У разi змiни умов договору, що передбачає замiну зобов'язань щодо оплати товару iноземним контрагентом в грошовiй формi на зобов'язання по постачанню товарiв (робiт, послуг), український постачальник подає копiї договору та додаткових угод до податкового органу.

(абзац третiй частини четвертої статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Стаття 3. Вiдповiдальнiсть за порушення строкiв проведення товарообмiнних (бартерних) операцiй

     1. Порушення суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi України передбачених частиною першою статтi 2 цього Закону строкiв ввезення товарiв (виконання робiт, надання послуг), що iмпортуються за бартерним договором, тягне за собою стягнення пенi за кожний день прострочення у розмiрi 0,3 вiдсотка вартостi неодержаних товарiв (робiт, послуг), що iмпортуються за бартерним договором.

(абзац перший частини першої статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.07.2012р. N 5061-VI)

     Загальний розмiр нарахованої пенi не може перевищувати розмiру заборгованостi.

     2. Якщо заборгованiсть за бартерним договором виникла через форс-мажорнi обставини (обставини непереборної сили), строки, передбаченi частиною першою статтi 2 цього Закону, зупиняються i пеня за їх порушення протягом дiї цих обставин не стягується.

(абзац перший частини другої статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 05.07.2012р. N 5061-VI, вiд 02.09.2014р. N 1669-VII)

     Настання та закiнчення дiї обставин непереборної сили повинно бути пiдтверджено довiдкою офiцiйного органу, уповноваженого державою, де такi обставини мали мiсце. Обставини форс-мажору пiдтверджуються в установленому законом порядку.

     3. У разi прийняття судом, Мiжнародним комерцiйним арбiтражним судом чи Морською арбiтражною комiсiєю при Торгово-промисловiй палатi України або iншим уповноваженим арбiтражем, в тому числi в iншiй країнi, позовної заяви про стягнення заборгованостi, яка виникла внаслiдок недотримання строкiв та iнших умов, визначених бартерним договором, строки, передбаченi частинами першою - третьою статтi 2 цього Закону, зупиняються i пеня за їх порушення в цей перiод не сплачується.

(абзац перший частини третьої статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 15.05.2003р. N 762-IV, вiд 05.07.2012р. N 5061-VI)

     У разi прийняття судом рiшення про вiдмову в позовi повнiстю або частково чи припинення (закриття) провадження у справi або залишення позову без розгляду строки, передбаченi частиною першою статтi 2 цього Закону, поновлюються i пеня за їх порушення сплачується за кожний день прострочення, включаючи перiод, на який цi строки було зупинено. У разi часткової вiдмови в позовi пеня нараховується тiльки в тiй частинi, в якiй було вiдмовлено.

(абзац другий частини третьої статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 15.05.2003р. N 762-IV, вiд 05.07.2012р. N 5061-VI)

     У разi прийняття судом рiшення про задоволення позову пеня за порушення строкiв, передбачених частиною першою статтi 2 цього Закону, не сплачується з дати прийняття позову до розгляду судом, арбiтражним судом.

(абзац третiй частини третьої статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 15.05.2003р. N 762-IV, вiд 05.07.2012р. N 5061-VI)

     4. Суб'єкти зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, якi здiйснили експорт або iмпорт робiт, послуг за бартерним договором, зобов'язанi протягом п'яти робочих днiв з дня пiдписання акта або iншого документа, що засвiдчує виконання робiт чи надання послуг, повiдомити митнi органи (якщо iмпортуються або експортуються за таким договором товари) або податковi органи (якщо iмпортуються або експортуються за таким договором роботи чи послуги) про факт здiйснення експорту товарiв (робiт, послуг). Неподання або несвоєчасне подання такої iнформацiї тягне за собою нарахування пенi у розмiрi одного вiдсотка вартостi експортованих товарiв (робiт, послуг) за кожний день прострочення. Загальний розмiр нарахованої пенi не може перевищувати вартостi експортованих товарiв (робiт, послуг).

(абзац перший частини четвертої статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Митнi органи здiйснюють контроль за надходженням товарiв за iмпортом згiдно з бартерними договорами та iнформують податковi органи про порушення строкiв надходження товарiв, передбачених частиною першою статтi 2 цього Закону.

(абзац другий частини четвертої статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Податковi органи здiйснюють контроль за своєчасним iмпортом робiт i послуг згiдно з бартерними договорами та iнформують митницi про фактичний експорт робiт i послуг для забезпечення контролю за своєчасним надходженням товарiв, що мають бути iмпортованi.

(абзац третiй частини четвертої статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)
(частина четверта статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.07.2012р. N 5061-VI, у редакцiї Закону України вiд 04.07.2013р. N 406-VII)

     5. Податковi органи мають право за результатами документальних перевiрок стягувати у безспiрному порядку iз суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України пеню, передбачену цiєю статтею.

(частина п'ята статтi 3 у редакцiї Закону України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     6. Суми пенi, стягненої вiдповiдно до цiєї статтi, спрямовуються до Державного бюджету України у порядку, передбаченому законодавством України.

(стаття 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.10.2000р. N 2035-III)

     Стаття 4. Мiжнароднi договори

     Якщо мiжнародним договором України, ратифiкованим Верховною Радою України, встановлено iншi правила, нiж тi, що передбаченi цим Законом, застосовуються правила мiжнародного договору.

     Стаття 5. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi через 90 днiв з дня його опублiкування.

     2. Якщо експорт товарiв (робiт, послуг) за бартерним договором здiйснено до набрання чинностi цим Законом, строки ввезення на митну територiю України товарiв (робiт, послуг), що iмпортуються за бартерним договором, не поновлюються i не перериваються.

     3. До приведення законодавства у вiдповiднiсть з цим Законом чиннi акти законодавства застосовуються у частинi, що не суперечить цьому Закону.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ
23 грудня 1998 року
N 351-XIV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.