ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi"

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 5 - 6, ст. 44; 2000 р., N 48, ст. 416; 2003 р., N 30, ст. 247, N 37, ст. 300; 2009 р., N 30, ст. 415) такi змiни:

     1. У статтi 2:

     1) частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Товари, що iмпортуються за бартерним договором, пiдлягають ввезенню на митну територiю України у строки, зазначенi в такому договорi, але не пiзнiше 180 календарних днiв з дати митного оформлення (дати оформлення митної декларацiї на експорт) товарiв, що фактично експортованi за бартерним договором, а в разi експорту за бартерним договором робiт i послуг - з дати пiдписання акта або iншого документа, що засвiдчує виконання робiт, надання послуг.

     Датою ввезення товарiв за бартерним договором на митну територiю України вважається дата їх митного оформлення (дата оформлення митної декларацiї на iмпорт), а в разi iмпорту за бартерним договором робiт або послуг - дата пiдписання акта або iншого документа, що засвiдчує виконання робiт, надання послуг";

     2) частини другу, третю та друге речення абзацу першого частини четвертої виключити.

     2. У текстi статтi 3 слова i цифру "частинами першою - третьою статтi 2" замiнити словами i цифрою "частиною першою статтi 2".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у мiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
5 липня 2012 року
N 5061-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.