ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про державнi нагороди України

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 17 травня 2001 року N 2420-III,
вiд 15 листопада 2001 року N 2775-III,
вiд 20 лютого 2003 року N 580-IV,
вiд 3 квiтня 2003 року N 662-IV,
вiд 11 травня 2004 року N 1705-IV,
вiд 15 червня 2004 року N 1765-IV,
вiд 8 вересня 2005 року N 2876-IV,
вiд 15 грудня 2005 року N 3200-IV,
вiд 9 лютого 2006 року N 3428-IV,
вiд 23 лютого 2006 року N 3475-IV,
вiд 21 вересня 2006 року N 169-V,
вiд 10 квiтня 2008 року N 258-VI,
вiд 2 вересня 2008 року N 345-VI,
вiд 19 березня 2009 року N 1180-VI,
вiд 21 травня 2009 року N 1381-VI,
вiд 20 сiчня 2010 року N 1815-VI,
вiд 20 сiчня 2010 року N 1816-VI,
вiд 20 сiчня 2010 року N 1817-VI,
вiд 4 липня 2013 року N 406-VII,
вiд 13 березня 2014 року N 877-VII,
вiд 9 квiтня 2014 року N 1194-VII,
вiд 1 липня 2014 року N 1546-VII,
вiд 23 грудня 2015 року N 901-VIII,
вiд 13 квiтня 2017 року N 2013-VIII,
вiд 14 сiчня 2020 року N 440-IX,
вiд 28 сiчня 2021 року N 1150-IX,
вiд 15 квiтня 2021 року N 1399-IX,
вiд 28 квiтня 2021 року N 1423-IX

     Цей Закон вiдповiдно до Конституцiї України встановлює державнi нагороди України для вiдзначення громадян за особистi заслуги перед Україною.

Роздiл I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Державнi нагороди України

     Державнi нагороди України (далi - державнi нагороди) є вищою формою вiдзначення громадян за видатнi заслуги у розвитку економiки, науки, культури, соцiальної сфери, захистi Вiтчизни, охоронi конституцiйних прав i свобод людини, державному будiвництвi та громадськiй дiяльностi, за iншi заслуги перед Україною.

     Державнi нагороди встановлюються виключно законами України.

     Стаття 2. Законодавство про державнi нагороди

     Законодавство про державнi нагороди складається з Конституцiї України, цього Закону та указiв Президента України, що видаються вiдповiдно до нього.

     Стаття 3. Види державних нагород

     Державними нагородами є:

     звання Герой України;

     орден;

     медаль;

     вiдзнака "Iменна вогнепальна зброя";

     почесне звання України;

     Державна премiя України;

     президентська вiдзнака.

     Стаття 4. Статут i положення про державнi нагороди

     Президент України затверджує:

     статут - для звання Герой України та кожного ордену;

     положення - для iнших державних нагород.

     Статути i положення про державнi нагороди визначають пiдстави для нагородження, мiстять опис державної нагороди, а також встановлюють порядок нагородження, вручення, носiння державних нагород та iншi правила.

     Стаття 5. Нагородження державними нагородами

     Державними нагородами можуть бути нагородженi громадяни України, iноземцi та особи без громадянства.

     Нагородження державними нагородами провадиться указом Президента України. Нагородженому вручається державна нагорода та документ, що посвiдчує нагородження нею.

     Нагородження державними нагородами може бути проведено посмертно.

     Громадяни України можуть бути удостоєнi нагород iноземних держав.

Роздiл II. ДЕРЖАВНI НАГОРОДИ

     Стаття 6. Звання Герой України

     Вищим ступенем вiдзнаки в Українi є звання Герой України.

     Звання Герой України присвоюється громадянам України за здiйснення визначного геройського вчинку або визначного трудового досягнення.

     Герою України вручається орден "Золота Зiрка" за здiйснення визначного геройського вчинку або орден Держави - за визначнi трудовi досягнення.

     Стаття 7. Ордени України

     В Українi встановлюються такi ордени:

     орден Свободи - для вiдзначення видатних та особливих заслуг громадян в утвердженнi суверенiтету та незалежностi України, консолiдацiї українського суспiльства, розвитку демократiї, соцiально-економiчних та полiтичних реформ, вiдстоювання конституцiйних прав i свобод людини i громадянина;

(статтю 7 доповнено новим абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 10.04.2008р. N 258-VI, у зв'язку з цим абзаци другий - сьомий вважати вiдповiдно абзацами третiм - восьмим)

     орден князя Ярослава Мудрого I, II, III, IV, V ступеня - для нагородження громадян за видатнi заслуги перед Україною в галузi державного будiвництва, змiцнення мiжнародного авторитету України, розвитку економiки, науки, освiти, культури, мистецтва, охорони здоров'я, за визначнi благодiйницьку, гуманiстичну та громадську дiяльнiсть;

     орден "За заслуги" I, II, III ступеня - для вiдзначення видатних заслуг громадян в економiчнiй, науковiй, соцiально-культурнiй, вiйськовiй, державнiй, громадськiй та iнших сферах суспiльної дiяльностi;

     орден Богдана Хмельницького I, II, III ступеня - для нагородження громадян України за особливi заслуги у захистi державного суверенiтету, територiальної цiлiсностi, у змiцненнi обороноздатностi та безпеки України;

     орден Героїв Небесної Сотнi - для вiдзначення осiб за громадянську мужнiсть, патрiотизм, вiдстоювання конституцiйних засад демократiї, прав i свобод людини, активну благодiйну, гуманiстичну, громадську дiяльнiсть в Українi, самовiддане служiння Українському народу, виявленi пiд час Революцiї гiдностi (листопад 2013 року - лютий 2014 року), iнших подiй, пов'язаних iз захистом незалежностi, суверенiтету i територiальної цiлiсностi України;

(статтю 7 доповнено новим абзацом шостим згiдно iз Законом України вiд 01.07.2014р. N 1546-VII, у зв'язку з цим абзаци шостий - дев'ятий вважати вiдповiдно абзацами сьомим - десятим)

     орден "За мужнiсть" I, II, III ступеня - для вiдзначення вiйськовослужбовцiв, працiвникiв правоохоронних органiв та iнших осiб за особистi мужнiсть i героїзм, виявленi при рятуваннi людей, матерiальних цiнностей пiд час лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайних ситуацiй, у боротьбi зi злочиннiстю, а також в iнших випадках при виконаннi вiйськового, службового, громадянського обов'язку в умовах, пов'язаних з ризиком для життя;

     орден княгинi Ольги I, II, III ступеня - для вiдзначення жiнок за визначнi заслуги в державнiй, виробничiй, громадськiй, науковiй, освiтянськiй, культурнiй, благодiйницькiй та iнших сферах суспiльної дiяльностi, вихованнi дiтей у сiм'ї;

     орден Данила Галицького - для нагородження вiйськовослужбовцiв Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань, утворених вiдповiдно до законiв України, Державної спецiальної служби транспорту, Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, а також державних службовцiв за значний особистий внесок у розбудову України, сумлiнне та бездоганне служiння Українському народу;

(статтю 7 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 20.02.2003р. N 580-IV, абзац дев'ятий статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 09.02.2006р. N 3428-IV, вiд 19.03.2009р. N 1180-VI, вiд 09.04.2014р. N 1194-VII)

     орден "За доблесну шахтарську працю" I, II, III ступеня.

(статтю 7 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 02.09.2008р. N 345-VI)

     Стаття 8. Медалi України

     В Українi встановлюються такi медалi:

     "За вiйськову службу Українi" - для нагородження вiйськовослужбовцiв Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань, утворених вiдповiдно до законiв України, а також Державної спецiальної служби транспорту, Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, iнших осiб за мужнiсть i вiдвагу, самовiдданi дiї, виявленi у захистi державних iнтересiв України;

(абзац другий статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 09.02.2006р. N 3428-IV, вiд 09.04.2014р. N 1194-VII)

     "За бездоганну службу" I, II, III ступеня - для нагородження осiб офiцерського складу i прапорщикiв Збройних Сил України, полiцейських, Нацiональної гвардiї України, Служби безпеки України, Служби зовнiшньої розвiдки України, Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, Державної прикордонної служби України, Державної спецiальної служби транспорту, вiйськ Цивiльної оборони, Бюро економiчної безпеки України, якi досягли високих показникiв у бойовiй i професiйнiй пiдготовцi, є взiрцем вiрностi присязi та виконання вiйськового (службового) обов'язку, успiшно керують пiдлеглими, зразково виконують iншi вiйськовi обов'язки;

(абзац третiй статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 03.04.2003р. N 662-IV, вiд 15.12.2005р. N 3200-IV, вiд 09.02.2006р. N 3428-IV, вiд 23.02.2006р. N 3475-IV, вiд 13.03.2014р. N 877-VII, вiд 23.12.2015р. N 901-VIII, вiд 28.01.2021р. N 1150-IX)

     "Захиснику Вiтчизни" - для нагородження ветеранiв вiйни, осiб, на яких поширюється Закон України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту", осiб, якi брали участь у визволеннi України вiд фашистських загарбникiв, та iнших громадян України за виявленi у захистi державних iнтересiв особистi мужнiсть i вiдвагу, змiцнення обороноздатностi та безпеки України;

     "За врятоване життя" - для нагородження громадян за врятування життя людини, активну благодiйну, гуманiстичну та iншу дiяльнiсть у справi охорони здоров'я громадян, запобiгання нещасним випадкам з людьми.

(статтю 8 доповнено абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 10.04.2008р. N 258-VI)

     Стаття 9. Вiдзнака "Iменна вогнепальна зброя"

     Вiдзнака "Iменна вогнепальна зброя" встановлюється для нагородження офiцерського складу Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, iнших вiйськових формувань, утворених вiдповiдно до законiв України, Служби безпеки України, Служби зовнiшньої розвiдки України, Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, а також Державної спецiальної служби транспорту, Бюро економiчної безпеки України, полiцейських та державних службовцiв, якi мають офiцерське звання, за визначнi заслуги у забезпеченнi обороноздатностi України, недоторканностi її державного кордону, пiдтримцi високої бойової готовностi вiйськ, змiцненнi нацiональної безпеки, боротьбi зi злочиннiстю, захистi конституцiйних прав i свобод громадян, за бездоганну багаторiчну службу, зразкове виконання вiйськового та службового обов'язку, виявленi при цьому честь i доблесть.

(стаття 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 03.04.2003р. N 662-IV, вiд 15.12.2005р. N 3200-IV, вiд 09.02.2006р. N 3428-IV, вiд 23.02.2006р. N 3475-IV, вiд 23.12.2015р. N 901-VIII, вiд 28.01.2021р. N 1150-IX)

     Стаття 10. Почеснi звання України

     Встановлюються такi почеснi звання України:

     "Народний артист України";

     "Народний архiтектор України";

     "Народний вчитель України";

(частину першу статтi 10 доповнено новим абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 21.09.2006р. N 169-V, у зв'язку з цим абзаци четвертий - тридцять восьмий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим - тридцять дев'ятим)

     "Народний художник України";

     "Заслужений артист України";

     "Заслужений архiтектор України";

     "Заслужений будiвельник України";

     "Заслужений винахiдник України";

     "Заслужений вчитель України";

     "Заслужений гiрник України"

(частину першу статтi 10 доповнено новим абзацом одинадцятим згiдно iз Законом України вiд 20.01.2010р. N 1815-VI, у зв'язку з цим абзаци одинадцятий - тридцять дев'ятий вважати вiдповiдно абзацами дванадцятим - сороковим)

     "Заслужений дiяч мистецтв України";

     "Заслужений дiяч науки i технiки України";

     "Заслужений донор України";

     "Заслужений економiст України";

     "Заслужений енергетик України";

     "Заслужений журналiст України";

     "Заслужений землевпорядник України";

(частину першу статтi 10 доповнено новим абзацом вiсiмнадцятим згiдно iз Законом України вiд 28.04.2021р. N 1423-IX, у зв'язку з цим абзаци вiсiмнадцятий - сорок другий вважати вiдповiдно абзацами дев'ятнадцятим - сорок третiм)

     "Заслужений лiкар України";

     "Заслужений лiсiвник України";

     "Заслужений майстер народної творчостi України";

     "Заслужений машинобудiвник України";

     "Заслужений металург України";

     "Заслужений метролог України";

(статтю 10 доповнено новим абзацом двадцять четвертим згiдно iз Законом України вiд 15.06.2004р. N 1765-IV, у зв'язку з цим абзаци двадцять третiй - тридцять восьмий вважати вiдповiдно абзацами двадцять п'ятим - тридцять дев'ятим)

     "Заслужений працiвник ветеринарної медицини України";

(статтю 10 доповнено новим абзацом двадцять п'ятим згiдно iз Законом України вiд 15.11.2001р. N 2775-III, у зв'язку з цим абзаци двадцять п'ятий - сороковий вважати вiдповiдно абзацами двадцять шостим - сорок першим)

     "Заслужений працiвник культури України";

     "Заслужений працiвник освiти України";

     "Заслужений працiвник охорони здоров'я України";

     "Заслужений працiвник промисловостi України";

     "Заслужений працiвник транспорту України";

     "Заслужений працiвник туризму України"

(частину першу статтi 10 доповнено новим абзацом тридцять першим згiдно iз Законом України вiд 20.01.2010р. N 1817-VI, у зв'язку з цим абзаци тридцятий - сорок перший вважати вiдповiдно абзацами тридцять першим - сорок другим)

     "Заслужений працiвник сiльського господарства України";

     "Заслужений працiвник соцiальної сфери України";

     "Заслужений працiвник сфери послуг України";

     "Заслужений працiвник фармацiї України";

(частину першу статтi 10 доповнено новим абзацом тридцять п'ятим згiдно iз Законом України вiд 08.09.2005р. N 2876-IV, у зв'язку з цим абзаци тридцять четвертий - сороковий вважати вiдповiдно абзацами тридцять п'ятим - сорок першим)

     "Заслужений працiвник фiзичної культури i спорту України";

     "Заслужений працiвник цивiльного захисту України"

(частину першу статтi 10 доповнено новим абзацом тридцять сьомим згiдно iз Законом України вiд 20.01.2010р. N 1816-VI, у зв'язку з цим абзаци тридцять шостий - сорок перший вважати вiдповiдно абзацами тридцять сьомим - сорок другим)

     "Заслужений природоохоронець України";

     "Заслужений рацiоналiзатор України";

     "Заслужений художник України";

     "Заслужений шахтар України";

     "Заслужений юрист України";

     "Мати-героїня".

(частину першу статтi 10 доповнено абзацом сорок третiм згiдно iз Законом України вiд 11.05.2004р. N 1705-IV)

     Почеснi звання України присвоюються особам, якi працюють у вiдповiднiй галузi економiчної та соцiально-культурної сфери, як правило, не менше десяти рокiв, мають високi трудовi досягнення i професiйну майстернiсть, якщо iнше не встановлено положенням про почесне звання України.

     Почесне звання "Народний артист України", "Народний архiтектор України", "Народний вчитель України", "Народний художник України" може присвоюватися, як правило, не ранiше нiж через десять рокiв пiсля присвоєння вiдповiдного почесного звання "Заслужений артист України", "Заслужений архiтектор України", "Заслужений вчитель України", "Заслужений художник України".

(частина третя статтi 10 у редакцiї Закону України вiд 21.09.2006р. N 169-V)

     Стаття 11. Державнi премiї України

     Встановлюються такi Державнi премiї України:

     1) Нацiональна премiя України iменi Тараса Шевченка - за найвидатнiшi твори лiтератури i мистецтва, публiцистики i журналiстики, якi є вершинним духовним надбанням Українського народу, утверджують високi гуманiстичнi iдеали, збагачують iсторичну пам'ять народу, його нацiональну свiдомiсть i самобутнiсть, спрямованi на державотворення i демократизацiю українського суспiльства;

     2) Нацiональна премiя України iменi Бориса Патона:

(абзац перший пункту 2 статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 15.04.2021р. N 1399-IX)

     за видатнi науковi дослiдження, якi сприяють дальшому розвитку гуманiтарних, природничих i технiчних наук, позитивно впливають на суспiльний прогрес i утверджують високий авторитет вiтчизняної науки у свiтi;

     за розроблення та впровадження нової технiки, матерiалiв i технологiй, нових способiв i методiв лiкування та профiлактики захворювань, що вiдповiдають рiвню свiтових досягнень;

     за роботи, якi становлять значний внесок у вирiшення проблем охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологiчної безпеки;

     за створення пiдручникiв для закладiв загальної середньої освiти, професiйної (професiйно-технiчної) освiти, фахової передвищої освiти, вищої освiти, що вiдповiдають сучасним вимогам i сприяють ефективному опануванню знань, iстотно впливають на полiпшення пiдготовки майбутнiх спецiалiстiв;

(абзац п'ятий пункту 2 статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 15.04.2021р. N 1399-IX)

     3) Державна премiя України в галузi архiтектури - за створення видатних житлово-цивiльних та промислових архiтектурних комплексiв, будiвель i споруд, роботи в галузi мiстобудування, ландшафтної архiтектури, упорядження мiст i селищ, реставрацiї пам'яток архiтектури i мiстобудування, науковi працi з теорiї та iсторiї архiтектури, що мають важливе значення для дальшого розвитку вiтчизняної архiтектури i мiстобудування та здобули широке громадське визнання;

     4) Державна премiя України iменi Олександра Довженка - за видатний внесок у розвиток українського кiномистецтва.

(статтю 11 доповнено пунктом 4 згiдно iз Законом України вiд 17.05.2001р. N 2420-III)

     5) Державна премiя України в галузi освiти - за видатнi досягнення в галузi освiти за номiнацiями:

     дошкiльна i позашкiльна освiта;

     загальна середня освiта;

     професiйна (професiйно-технiчна) освiта, фахова передвища освiта;

(абзац четвертий пункту 5 статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 15.04.2021р. N 1399-IX)

     вища освiта;

     науковi досягнення в галузi освiти.

(статтю 11 доповнено пунктом 5 згiдно iз Законом України вiд 21.09.2006р. N 169-V)

     Стаття 12. Президентськi вiдзнаки

     Президент України вiдповiдно до Конституцiї України встановлює президентськi вiдзнаки та нагороджує ними.

     Стаття 121. Виготовлення державних нагород та документiв, що посвiдчують нагородження ними

     Виготовлення орденiв, медалей, нагрудних знакiв до почесних звань України, нагрудних знакiв лауреатiв державних премiй України i президентських вiдзнак, а також документiв, що посвiдчують нагородження ними, здiйснюється виключно Банкнотно-монетним двором Нацiонального банку України.

(Закон доповнено статтею 121 згiдно iз Законом України вiд 21.05.2009р. N 1381-VI)

     Стаття 13. Попереднiй розгляд питань щодо нагородження

     Для попереднього розгляду питань, пов'язаних з нагородженням державними нагородами, при Президентовi України утворюється Комiсiя державних нагород та геральдики, яка є дорадчим органом i працює на громадських засадах.

     Персональний склад зазначеної Комiсiї та порядок її роботи визначаються Президентом України.

Роздiл III. ПРАВА I ОБОВ'ЯЗКИ НАГОРОДЖЕНИХ

     Стаття 14. Порядок зберiгання державних нагород

     Особи, удостоєнi державних нагород, повиннi дбайливо ставитися до їх схоронностi. У разi втрати нагород нагородженi зберiгають свої права на них вiдповiдно до закону.

     Нагородженому можуть бути виданi дублiкати нагороди або документiв про нагородження, якщо Комiсiєю державних нагород та геральдики буде визнано, що втрата державної нагороди сталася внаслiдок стихiйного лиха, бойових дiй або з iнших причин, що не залежать вiд нагородженого.

     Стаття 15. Права нагороджених на пiльги

     Особи, нагородженi державними нагородами, користуються пiльгами, передбаченими законами України.

     Стаття 16. Позбавлення державних нагород

     Позбавлення державних нагород може бути проведено Президентом України лише у разi засудження нагородженого за тяжкий злочин за поданням суду у випадках, передбачених законом.

     Стаття 17. Поновлення у правах на державнi нагороди

     Поновлення у правах на державнi нагороди осiб, якi були позбавленi цих нагород, здiйснює Президент України у випадках, передбачених законом.

     Пiсля набрання чинностi Указом Президента України про поновлення у правах на державнi нагороди нагородженому повертаються його нагороди i документи про нагородження.

     Стаття 18. Зберiгання державних нагород пiсля смертi нагородженого

     Пiсля смертi нагородженого, за наявностi спадкоємцiв, нагорода залишається у сiм'ї померлого.

     За згодою спадкоємцiв державнi нагороди можуть бути переданi на тимчасове або постiйне зберiгання музеям. Державнi нагороди передаються музеям на пiдставi рiшення Комiсiї державних нагород та геральдики за наявностi вiдповiдного клопотання музейного закладу.

     Переданi музеям на постiйне зберiгання державнi нагороди спадкоємцям померлого або нагородженого посмертно не повертаються.

     У разi вiдсутностi у померлого нагородженого спадкоємцiв державнi нагороди i документи про нагородження мають бути переданi на зберiгання державi.

     Стаття 19. Порядок вивезення державних нагород за межi України

     Громадяни України, iноземцi та особи без громадянства, нагородженi державними нагородами, або їх спадкоємцi у разi виїзду за межi України мають право вивозити державнi нагороди, а також документи про нагородження ними.

     Вивiз державних нагород, право на якi не пiдтверджено вiдповiдними документами, забороняється.

     Порядок вивезення за межi України державних нагород з дорогоцiнних металiв визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Вилученi правоохоронними i митними органами державнi нагороди України в осiб, якi незаконно ними володiють, передаються вiдповiдним органам державної влади.

(частина четверта статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

Роздiл IV. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ДЕРЖАВНI НАГОРОДИ

     Стаття 20. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про державнi нагороди

     Особи, виннi у порушеннi законодавства про державнi нагороди, несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до законiв України.

Роздiл V. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. До приведення законодавства України у вiдповiднiсть з цим Законом законодавчi та iншi нормативно-правовi акти застосовуються в частинi, що не суперечить цьому Закону.

     3. Установити, що дiя цього Закону поширюється на правовiдносини, пов'язанi з нагородженням:

     громадян України, удостоєних державних нагород СРСР або республiк, що входили до його складу;

     громадян України, iноземцiв та осiб без громадянства, нагороджених державними нагородами Української РСР (Почесною Грамотою, Грамотою Президiї Верховної Ради Української РСР, удостоєних почесних звань Української РСР), а також нагороджених Державними премiями Української РСР;

     осiб, нагороджених вiдзнаками Президента України до набрання чинностi цим Законом.

     31. Звання Герой України може бути присвоєно, як виняток, посмертно iноземцю, нагородженому орденом Героїв Небесної Сотнi, за здiйснення визначного геройського вчинку, пов'язаного з вiдстоюванням конституцiйних засад демократiї, прав i свобод людини пiд час Революцiї Гiдностi (листопад 2013 року - лютий 2014 року).

(роздiл V доповнено пунктом 31 згiдно iз Законом України вiд 13.04.2017р. N 2013-VIII)

     4. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк:

     подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законiв України у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть з цим Законом.

     5. Рекомендувати Президентовi України привести свої укази у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ
16 березня 2000 року
N 1549-III

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.