ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо дiяльностi Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. Абзац восьмий частини першої статтi 45 i абзац шостий статтi 125 Житлового кодексу Української РСР (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до N 28, ст. 573) доповнити словами "та осiб рядового i начальницького складу Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України".

     2. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) перше речення частини першої статтi 15 пiсля слiв "органiв внутрiшнiх справ" доповнити словами "i Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України";

     2) доповнити статтею 18831 такого змiсту:

     "Стаття 18831. Невиконання законних вимог посадових осiб органiв Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України

     Невиконання законних вимог посадових осiб органiв Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України щодо усунення порушень законодавства про криптографiчний та технiчний захист iнформацiї, яка є власнiстю держави, або iнформацiї з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, та законодавства у сферi надання послуг електронного цифрового пiдпису, а також створення iнших перешкод для виконання покладених на них обов'язкiв -

     тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Тi самi дiї, вчиненi повторно протягом року пiсля накладення адмiнiстративного стягнення, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     3) в абзацi першому пункту 9 частини першої статтi 2122 слова "цiлiсностi цiєї iнформацiї або просочування її технiчними каналами" замiнити словами "її конфiденцiйностi, цiлiсностi i доступностi";

     4) статтю 221 пiсля цифр "18828" доповнити цифрами "18831";

     5) у пунктi 1 частини першої статтi 255 абзац "органiв Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України (стаття 164 (у частинi, що стосується правопорушень у галузi господарської дiяльностi, лiцензiї на проведення якої видає ця Служба), пункт 9 частини першої статтi 2122)" пiсля цифр "2122" доповнити словами та цифрами "та стаття 18831".

     3. Частину другу статтi 57 Кримiнального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131) пiсля слiв "до вiйськовослужбовцiв" доповнити словами "осiб рядового i начальницького складу Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України".

     4. Пiдпункт "г" пункту 3 статтi 1 Закону України "Про зайнятiсть населення" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 170; Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 2, ст. 3; 2001 р., N 9, ст. 38; 2003 р., N 27, ст. 209) пiсля слiв "вiдповiдно до законодавства України" доповнити словами "Державнiй службi спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України".

     5. Частину другу статтi 4 Закону України "Про об'єднання громадян" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 34, ст. 504; 2001 р., N 9, ст. 38; 2003 р., N 27, ст. 209; 2006 р., N 26, ст. 215) пiсля слiв "Державнiй спецiальнiй службi транспорту" доповнити словами "Державнiй службi спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України".

     6. Абзац другий пункту "а" частини другої статтi 5 Закону України "Про приватизацiю державного майна" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 1999 р., N 51, ст. 453; 2000 р., N 41, ст. 341; 2001 р., N 9, ст. 38; 2003 р., N 27, ст. 209; 2005 р., N 34, ст. 433; 2007 р., N 13, ст. 132) пiсля слiв "Державної прикордонної служби України" доповнити словами "Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України".

     7. У статтi 30 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170; 2003 р., N 45, ст. 360):

     пункт "а" доповнити пiдпунктом 14 такого змiсту:

     "14) сприяння дiяльностi Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України";

     пункт "б" доповнити пiдпунктом 11 такого змiсту:

     "11) вирiшення вiдповiдно до законодавства питань, пов'язаних з наданням Державнiй службi спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України службових жилих примiщень, житлової площi та iнших об'єктiв, житлово-комунальних послуг; здiйснення контролю за їх використанням та наданням послуг".

     8. Пункт 1 статтi 5 Закону України "Про статус ветеранiв вiйськової служби, ветеранiв органiв внутрiшнiх справ i деяких iнших осiб та їх соцiальний захист" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 40 - 41, ст. 249; 2001 р., N 24, ст. 127; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78) викласти у такiй редакцiї:

     "1) якi бездоганно прослужили на вiйськовiй службi, в органах внутрiшнiх справ, державнiй пожежнiй охоронi, органах i пiдроздiлах цивiльного захисту, Державнiй службi спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України 25 i бiльше рокiв у календарному або 30 та бiльше рокiв у пiльговому обчисленнi (з яких не менше 20 рокiв становить вислуга у календарному обчисленнi) i звiльненi в запас або у вiдставку вiдповiдно до законодавства України або колишнього Союзу РСР чи держав СНД".

     9. Абзац восьмий статтi 7 Закону України "Про державнi нагороди України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 21, ст. 162; 2003 р., N 24, ст. 157; 2006 р., N 26, ст. 215; 2008 р., N 24, ст. 231, N 42 - 43, ст. 293) пiсля слiв "Державної спецiальної служби транспорту" доповнити словами "осiб рядового i начальницького складу Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України".

     10. Перше речення частини другої статтi 4 Закону України "Про державну допомогу сiм'ям з дiтьми" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 20, ст. 102; 2003 р., N 27, ст. 209; 2006 р., N 14, ст. 116, N 26, ст. 215) доповнити словами "i Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї".

     11. Частину третю статтi 10 Закону України "Про захист iнформацiї в iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 26, ст. 347; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 15 сiчня 2009 року N 879-VI) доповнити абзацом такого змiсту:

     "здiйснює заходи щодо виявлення загрози державним iнформацiйним ресурсам вiд несанкцiонованих дiй в iнформацiйних, телекомунiкацiйних та iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах та дає рекомендацiї з питань запобiгання такiй загрозi".

     12. У Законi України "Про Державну службу спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 30, ст. 258; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 15 сiчня 2009 року N 879-VI):

     1) частину другу статтi 1 пiсля слiв "Нацiональна система конфiденцiйного зв'язку" доповнити словами "iнформацiйна (автоматизована) система", "телекомунiкацiйна система";

     2) у частинi четвертiй статтi 5 слова "спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань захисту iнформацiї" замiнити словами "спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань органiзацiї спецiального зв'язку та захисту iнформацiї";

     3) частину дев'яту статтi 10 доповнити словами "i прирiвнюється до страхового стажу";

     4) у пунктi 1 частини першої статтi 12 слова "або, за погодженням iз Службою безпеки України, у запас Служби безпеки України (з постановкою на вiйськовий облiк)" виключити;

     5) у частинi першiй статтi 16:

     у пунктi 14 слова "критичних i небезпечних технологiй" виключити;

     пункт 17 викласти в такiй редакцiї:

     "17) видача та реєстрацiя вiдповiдно до вимог законодавства лiцензiї на провадження господарської дiяльностi у сферi криптографiчного та технiчного захисту iнформацiї, встановлення порядку видачi та видача органам державної влади дозволу на проведення робiт з технiчного захисту iнформацiї для власних потреб, а також здiйснення контролю за додержанням лiцензiйних умов та умов проведення робiт для власних потреб";

     у пунктi 20 слова "для оцiнки" замiнити словами "щодо забезпечення протидiї технiчним розвiдкам, проведення оцiнки";

     пункт 23 пiсля слiв "дипломатичних установах України" доповнити словами "мiсцях постiйного та тимчасового перебування Президента України, Голови Верховної Ради України та Прем'єр-мiнiстра України";

     доповнити пунктами 31 - 34 такого змiсту:

     "31) погодження мiжнародних передач криптографiчних систем, засобiв криптографiчного та технiчного захисту iнформацiї, зокрема у складi озброєння, вiйськової та спецiальної технiки;

     32) видача атестата вiдповiдностi комплексних систем захисту iнформацiї iнформацiйних, телекомунiкацiйних та iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем, iз застосуванням яких обробляється iнформацiя, яка є власнiстю держави, або iнформацiя з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, вимогам нормативних документiв з питань технiчного захисту iнформацiї;

     33) здiйснення у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України, державного контролю за дотриманням умов експлуатацiї комплексних систем захисту iнформацiї, якi пройшли державну експертизу та на якi видано атестат вiдповiдностi;

     34) встановлення порядку здiйснення державного контролю за додержанням вимог законодавства у сферi надання послуг електронного цифрового пiдпису, а також станом криптографiчного та технiчного захисту iнформацiї, яка є власнiстю держави, або iнформацiї з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, а також пiд час провадження дiяльностi на територiї України iноземних iнспекцiйних груп вiдповiдно до мiжнародних договорiв України";

     6) частину першу статтi 17 доповнити пунктами 19 - 22 такого змiсту:

     "19) проводити планову та позапланову перевiрку додержання лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi у сферi криптографiчного та технiчного захисту iнформацiї на пiдприємствах, в установах i органiзацiях, а також умов проведення робiт з технiчного захисту iнформацiї для власних потреб в органах державної влади;

     20) зупиняти дiю або скасовувати в установленому порядку атестати вiдповiдностi на комплекснi системи захисту iнформацiї в iнформацiйних, телекомунiкацiйних та iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах;

     21) проводити планову та позапланову перевiрку центрального засвiдчувального органу, засвiдчувальних центрiв i центрiв сертифiкацiї ключiв щодо додержання ними вимог законодавства у сферi надання послуг електронного цифрового пiдпису;

     22) звертатися до суду у разi виникнення спорiв з питань органiзацiї спецiального зв'язку та захисту iнформацiї, криптографiчного та технiчного захисту iнформацiї, яка є власнiстю держави, або iнформацiї з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, спорiв у сферi надання послуг електронного цифрового пiдпису, а також у разi виникнення iнших спорiв у порядку, встановленому законом";

     7) у статтi 22:

     назву викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 22. Медичне та санаторно-курортне забезпечення особового складу Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України";

     пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "2. Забезпечення медичною допомогою членiв сiмей осiб рядового i начальницького складу у разi вiдсутностi за мiсцем їх проживання державних або комунальних закладiв охорони здоров'я, ветеранiв Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України здiйснюється на умовах i в порядку, визначених частиною першою цiєї статтi для осiб рядового i начальницького складу Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України".

     У зв'язку з цим частини другу та третю вважати вiдповiдно частинами третьою та четвертою;

     8) у текстi Закону слова "iнформацiйно-телекомунiкацiйна система" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "iнформацiйна, телекомунiкацiйна та iнформацiйно-телекомунiкацiйна система" у вiдповiдному вiдмiнку i числi.

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ
19 березня 2009 року
N 1180-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.