ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про Державну службу спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України"

     Верховна Рада України постановляє:

     Внести змiни до Закону України "Про Державну службу спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 30, ст. 258 iз наступними змiнами), виклавши його в такiй редакцiї:

"ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про Державну службу спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України

     Цей Закон вiдповiдно до Конституцiї України визначає правовi основи органiзацiї та дiяльностi Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     1. У цьому Законi наведенi нижче термiни вживаються в таких значеннях:

     державна система урядового зв'язку - система спецiального зв'язку, що функцiонує в iнтересах здiйснення управлiння державою у мирний час, в умовах надзвичайного стану та в особливий перiод iз забезпеченням додержання вимог законодавства пiд час передавання, приймання та оброблення iнформацiї, що мiстить державну таємницю;

     державнi iнформацiйнi ресурси - систематизована iнформацiя, що є доступною за допомогою iнформацiйних технологiй, право на володiння, використання або розпорядження якою належить державним органам, вiйськовим формуванням, утвореним вiдповiдно до законiв України, державним пiдприємствам, установам та органiзацiям, а також iнформацiя, створення якої передбачено законодавством та яка обробляється фiзичними або юридичними особами вiдповiдно до наданих їм повноважень суб'єктами владних повноважень;

     дозвiл на проведення робiт iз технiчного захисту iнформацiї для власних потреб - документ, виданий центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферах органiзацiї спецiального зв'язку, захисту iнформацiї, телекомунiкацiй та користування радiочастотним ресурсом України, що засвiдчує право на проведення окремих видiв робiт у сферi технiчного захисту iнформацiї для власних потреб;

     дозвiльний порядок проведення робiт з технiчного захисту iнформацiї для власних потреб (далi - дозвiльний порядок) - встановленi умови проведення та види робiт з технiчного захисту iнформацiї для власних потреб; порядок видачi, переоформлення, призупинення (поновлення) дiї, анулювання дозволiв (копiй i дублiкатiв дозволiв) на проведення робiт з технiчного захисту iнформацiї для власних потреб; порядок контролю за додержанням умов проведення робiт iз технiчного захисту iнформацiї для власних потреб та вiдповiдальнiсть за порушення цих умов;

     допуск до експлуатацiї - комплекс органiзацiйно-технiчних заходiв з проведення тематичних дослiджень засобiв криптографiчного захисту iнформацiї, криптографiчних алгоритмiв, засобiв, систем i комплексiв спецiального зв'язку та державної експертизи їх результатiв з метою встановлення можливостi їх використання за призначенням;

     експертнi дослiдження - дослiдження та аналiз конкретних властивостей засобiв криптографiчного захисту iнформацiї, криптографiчних алгоритмiв, засобiв, систем та комплексiв спецiального зв'язку з метою перевiрки їх вiдповiдностi вимогам нормативних документiв та/або нормативно-правових актiв, оцiнки захищеностi iнформацiї або їх науково-технiчного рiвня;

     засiб криптографiчного захисту iнформацiї - програмний, апаратно-програмний та апаратний засiб, призначений для криптографiчного захисту iнформацiї;

     засiб спецiального зв'язку - апаратний, апаратно-програмний засiб, який призначений для обробки iнформацiї з обмеженим доступом у складi системи спецiального зв'язку, але не реалiзує криптографiчних перетворень iнформацiї;

     комплекс спецiального зв'язку - сукупнiсть обладнання i засобiв криптографiчного захисту iнформацiї, засобiв спецiального зв'язку, технiчно та функцiонально поєднаних для забезпечення захисту службової iнформацiї та/або iнформацiї, що становить державну таємницю, призначений для використання у складi системи спецiального зв'язку;

     обладнання криптографiчного захисту - обладнання, що функцiонально взаємодiє та/або здiйснює керування засобом криптографiчного захисту iнформацiї i вiдносно якого висуваються вимоги щодо побудови та умов експлуатацiї з метою унеможливлення впливу на криптографiчнi, iнженерно-криптографiчнi та спецiальнi якостi засобу криптографiчного захисту iнформацiї;

     об'єкт iнформацiйної дiяльностi - iнженерно-технiчна споруда (примiщення), транспортний засiб, де провадиться дiяльнiсть, пов'язана з державними iнформацiйними ресурсами та iнформацiєю, вимога щодо захисту якої встановлена законом;

     протидiя технiчним розвiдкам - комплекс правових, органiзацiйних та iнженерно-технiчних заходiв, спрямованих на запобiгання або ускладнення добування засобами технiчної розвiдки iнформацiї з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, про зразки озброєння, вiйськову та спецiальну технiку, об'єкти оборонно-промислового комплексу, вiйськовi та iншi об'єкти, дiяльнiсть державних органiв, вiйськових формувань, утворених вiдповiдно до законiв України, пiдприємств, установ i органiзацiй в iнтересах оборони i безпеки держави;

     спецiальний зв'язок - зв'язок, що забезпечує передачу секретної та/або службової iнформацiї шляхом застосування вiдповiдних органiзацiйних та технiчних заходiв;

     система спецiального зв'язку - сукупнiсть обладнання, засобiв, комплексiв та систем обробки, передачi, технiчного та криптографiчного захисту iнформацiї, що органiзацiйно, технiчно та функцiонально поєднанi в єдине цiле, призначена для забезпечення користувачiв спецiальним зв'язком;

     система технiчного захисту iнформацiї - сукупнiсть суб'єктiв, що провадять дiяльнiсть у сферi технiчного захисту iнформацiї, нормативно-правових документiв, що регулюють їх дiяльнiсть, а також матерiально-технiчної бази у цiй сферi;

     тематичнi дослiдження - дослiдження щодо встановлення вiдповiдностi засобiв криптографiчного захисту iнформацiї, криптосистем, криптографiчних алгоритмiв, засобiв, систем i комплексiв спецiального зв'язку вимогам тактико-технiчних завдань на їх створення, нормативних документiв та/або нормативно-правових актiв у сферi криптографiчного захисту iнформацiї, а також вимогам iз захисту вiд витоку iнформацiї каналами побiчних електромагнiтних випромiнювань i наведень;

     урядовий зв'язок - спецiальний зв'язок, надання якого забезпечується державною системою урядового зв'язку;

     урядовий фельд'єгерський зв'язок - приймання, обробка, перевезення та доставка (вручення) кореспонденцiї, що мiстить вiдомостi, якi становлять державну таємницю, та/або службову iнформацiю (далi - кореспонденцiя), офiцiйної кореспонденцiї та дипломатичної пошти Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-мiнiстра України, державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, органiв вiйськового управлiння, закордонних дипломатичних установ України.

     Стаття 2. Статус Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України

     1. Державна служба спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України є державним органом, який призначений для забезпечення функцiонування i розвитку державної системи урядового зв'язку, Нацiональної системи конфiденцiйного зв'язку, формування та реалiзацiї державної полiтики у сферах криптографiчного та технiчного захисту iнформацiї, телекомунiкацiй, користування радiочастотним ресурсом України, поштового зв'язку спецiального призначення, урядового фельд'єгерського зв'язку, а також iнших завдань вiдповiдно до закону.

     2. Державна служба спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України спрямовує свою дiяльнiсть на забезпечення нацiональної безпеки України вiд зовнiшнiх i внутрiшнiх загроз та є складовою сектору безпеки i оборони України.

     Стаття 3. Основнi завдання Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України

     1. Основними завданнями Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України є:

     формування та реалiзацiя державної полiтики у сферах криптографiчного та технiчного захисту iнформацiї, телекомунiкацiй, користування радiочастотним ресурсом України, поштового зв'язку спецiального призначення, урядового фельд'єгерського зв'язку, захисту державних iнформацiйних ресурсiв та iнформацiї, вимога щодо захисту якої встановлена законом, в iнформацiйних, телекомунiкацiйних та iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах (далi - iнформацiйно-телекомунiкацiйнi системи) i на об'єктах iнформацiйної дiяльностi, а також у сферах використання державних iнформацiйних ресурсiв в частинi захисту iнформацiї, протидiї технiчним розвiдкам, функцiонування, безпеки та розвитку державної системи урядового зв'язку, Нацiональної системи конфiденцiйного зв'язку;

     участь у формуваннi та реалiзацiї державної полiтики у сферi електронного документообiгу в частинi захисту iнформацiї державних органiв та органiв мiсцевого самоврядування, розробленнi та впровадженнi електронного цифрового пiдпису, крiм питань правового регулювання його застосування, в державних органах та органах мiсцевого самоврядування.

     Стаття 4. Принципи дiяльностi Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України

     1. Дiяльнiсть Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України ґрунтується на принципах верховенства права, забезпечення дотримання прав i свобод людини i громадянина, безперервностi, законностi, забезпечення єдностi державної полiтики, вiдкритостi для демократичного цивiльного контролю, прозоростi, позапартiйностi.

     2. Державна служба спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України дiє за принципом єдиноначальностi.

Роздiл II
ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА, ЧИСЕЛЬНIСТЬ ТА ОРГАНIЗАЦIЯ ДIЯЛЬНОСТI ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦIАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ IНФОРМАЦIЇ УКРАЇНИ

     Стаття 5. Загальна структура i чисельнiсть Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України

     1. Державна служба спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України має таку загальну структуру:

     центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферах органiзацiї спецiального зв'язку, захисту iнформацiї, телекомунiкацiй та користування радiочастотним ресурсом України;

     територiальнi органи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферах органiзацiї спецiального зв'язку, захисту iнформацiї, телекомунiкацiй та користування радiочастотним ресурсом України;

     територiальнi пiдроздiли;

     Головне управлiння та пiдроздiли урядового фельд'єгерського зв'язку;

     навчальнi, охорони здоров'я, санаторно-курортнi та iншi заклади, науково-дослiднi, науково-виробничi та iншi установи i органiзацiї.

     2. До сфери управлiння центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферах органiзацiї спецiального зв'язку, захисту iнформацiї, телекомунiкацiй та користування радiочастотним ресурсом України, входять державнi пiдприємства, установи та органiзацiї, дiяльнiсть яких пов'язана iз забезпеченням виконання покладених на Державну службу спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України завдань.

     3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферах органiзацiї спецiального зв'язку, захисту iнформацiї, телекомунiкацiй та користування радiочастотним ресурсом України, територiальнi органи, територiальнi пiдроздiли, Головне управлiння та пiдроздiли урядового фельд'єгерського зв'язку, заклади, установи i органiзацiї Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, державнi пiдприємства, установи та органiзацiї, зазначенi у частинах першiй i другiй цiєї статтi, є юридичними особами, мають печатку iз зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, iншi печатки i штампи, рахунки вiдповiдно в органах, що здiйснюють казначейське обслуговування бюджетних коштiв, та в установах банкiв, у тому числi в iноземнiй валютi.

     4. Загальну чисельнiсть Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України затверджує Верховна Рада України за поданням Кабiнету Мiнiстрiв України, сформованим на пiдставi пропозицiй центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферах органiзацiї спецiального зв'язку, захисту iнформацiї, телекомунiкацiй та користування радiочастотним ресурсом України.

     5. Граничну чисельнiсть працiвникiв, у тому числi вiйськовослужбовцiв, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферах органiзацiї спецiального зв'язку, захисту iнформацiї, телекомунiкацiй та користування радiочастотним ресурсом України, територiальних органiв, територiальних пiдроздiлiв затверджує Кабiнет Мiнiстрiв України.

     6. Положення про територiальнi органи, територiальнi пiдроздiли, Головне управлiння урядового фельд'єгерського зв'язку, заклади i установи Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, їх структуру, штат (штатний розпис) i кошторис затверджує Голова Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України.

     Стаття 6. Голова Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України

     1. Керiвництво Державною службою спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України здiйснює Голова Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, який очолює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферах органiзацiї спецiального зв'язку, захисту iнформацiї, телекомунiкацiй та користування радiочастотним ресурсом України, i несе особисту вiдповiдальнiсть за виконання покладених на Державну службу спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України завдань.

     2. Голова Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України призначається на посаду та звiльняється з посади Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Прем'єр-мiнiстра України.

     3. Заступники Голови Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України призначаються на посади та звiльняються з посад Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Голови Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України.

     4. Кiлькiсть заступникiв Голови Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     5. На посади Голови Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України i його заступникiв можуть призначатися вiйськовослужбовцi Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України. Порядок їх призначення на посади та присвоєння вiйськових звань здiйснюється у порядку, визначеному Положенням про проходження вiйськової служби (навчання) вiйськовослужбовцями Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України.

     6. Голова Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України користується щодо пiдлеглих вiйськовослужбовцiв дисциплiнарною владою Мiнiстра оборони України у визначеному Дисциплiнарним статутом Збройних Сил України обсязi.

     7. Голова Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України призначає на посади та звiльняє з посад начальникiв територiальних органiв, територiальних пiдроздiлiв, Головного управлiння урядового фельд'єгерського зв'язку, закладiв, установ i органiзацiй Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, керiвникiв державних пiдприємств, установ та органiзацiй, зазначених у частинах першiй i другiй статтi 5 цього Закону.

     Стаття 7. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферах органiзацiї спецiального зв'язку, захисту iнформацiї, телекомунiкацiй та користування радiочастотним ресурсом України

     1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферах органiзацiї спецiального зв'язку, захисту iнформацiї, телекомунiкацiй та користування радiочастотним ресурсом України, є центральним органом виконавчої влади iз спецiальним статусом, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферах органiзацiї спецiального зв'язку, захисту iнформацiї, телекомунiкацiй та користування радiочастотним ресурсом України, центральним органом виконавчої влади в галузi зв'язку (крiм прав та обов'язкiв, пов'язаних iз реалiзацiєю функцiй у сферi надання послуг поштового зв'язку загального користування), спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань органiзацiї спецiального зв'язку та захисту iнформацiї, головним органом у системi центральних органiв виконавчої влади з формування та забезпечення реалiзацiї державної полiтики у сферах органiзацiї спецiального зв'язку та захисту iнформацiї, телекомунiкацiй, користування радiочастотним ресурсом України, поштового зв'язку спецiального призначення, урядового фельд'єгерського зв'язку.

     2. Положення про центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферах органiзацiї спецiального зв'язку, захисту iнформацiї, телекомунiкацiй та користування радiочастотним ресурсом України, затверджує Кабiнет Мiнiстрiв України.

     3. Положення про структурнi пiдроздiли центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферах органiзацiї спецiального зв'язку, захисту iнформацiї, телекомунiкацiй та користування радiочастотним ресурсом України, затверджує Голова Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України.

     4. Штат (штатний розпис) i кошторис центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферах органiзацiї спецiального зв'язку, захисту iнформацiї, телекомунiкацiй та користування радiочастотним ресурсом України, затверджує Голова Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України за погодженням з центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалiзацiї державної фiнансової та бюджетної полiтики.

     5. Для вирiшення питань, що належать до повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферах органiзацiї спецiального зв'язку, захисту iнформацiї, телекомунiкацiй та користування радiочастотним ресурсом України, обговорення найважливiших напрямiв її дiяльностi утворюється колегiя.

     6. Положення про колегiю центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферах органiзацiї спецiального зв'язку, захисту iнформацiї, телекомунiкацiй та користування радiочастотним ресурсом України, її персональний склад затверджує Голова Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України.

     7. Рiшення колегiї центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферах органiзацiї спецiального зв'язку, захисту iнформацiї, телекомунiкацiй та користування радiочастотним ресурсом України, можуть бути реалiзованi шляхом прийняття вiдповiдного наказу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферах органiзацiї спецiального зв'язку, захисту iнформацiї, телекомунiкацiй та користування радiочастотним ресурсом України.

     Стаття 8. Територiальнi органи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферах органiзацiї спецiального зв'язку, захисту iнформацiї, телекомунiкацiй та користування радiочастотним ресурсом України

     1. З метою виконання покладених на центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферах органiзацiї спецiального зв'язку, захисту iнформацiї, телекомунiкацiй та користування радiочастотним ресурсом України, завдань за рiшенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферах органiзацiї спецiального зв'язку, захисту iнформацiї, телекомунiкацiй та користування радiочастотним ресурсом України, можуть утворюватися територiальнi органи в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi, районах, мiстах обласного, республiканського (Автономної Республiки Крим) значення та як мiжрегiональнi (повноваження яких поширюються на декiлька адмiнiстративно-територiальних одиниць) територiальнi органи.

     Стаття 9. Територiальнi пiдроздiли Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України

     1. Територiальнi пiдроздiли Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України призначенi для:

     органiзацiї та забезпечення стiйкого функцiонування урядового зв'язку Президента України як Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України з посадовими особами Збройних Сил України, iнших вiйськових формувань, утворених вiдповiдно до законiв України, правоохоронних органiв спецiального призначення пiд час їх перебування на захищених i польових пунктах управлiння у мирний час, в умовах надзвичайного стану та в особливий перiод;

     забезпечення функцiонування, безпеки та розвитку пiдсистеми урядового польового зв'язку як складової державної системи урядового зв'язку.

     2. Мобiлiзацiйне розгортання i приведення у готовнiсть територiальних пiдроздiлiв Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України для функцiонування в особливий перiод здiйснюються вiдповiдно до планiв, якi розробляються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферах органiзацiї спецiального зв'язку, захисту iнформацiї, телекомунiкацiй та користування радiочастотним ресурсом України, погоджуються з Генеральним штабом Збройних Сил України та затверджуються Головою Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України.

     3. Положення про територiальнi пiдроздiли Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, орган управлiння ними, їх структуру, штат затверджує Голова Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України.

     Стаття 10. Головне управлiння та пiдроздiли урядового фельд'єгерського зв'язку Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України

     1. Головне управлiння та пiдроздiли урядового фельд'єгерського зв'язку Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України призначенi для органiзацiї i забезпечення урядовим фельд'єгерським зв'язком Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-мiнiстра України, державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, органiв вiйськового управлiння та iнших юридичних осiб вiдповiдно до законодавства.

     2. За рiшенням Голови Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi, мiстах обласного, республiканського (Автономної Республiки Крим) значення можуть утворюватися пiдроздiли урядового фельд'єгерського зв'язку.

     3. Положення про пiдроздiли урядового фельд'єгерського зв'язку, їх структуру, штат (штатний розпис) i кошторис затверджує начальник Головного управлiння урядового фельд'єгерського зв'язку Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України.

     4. Головне управлiння та пiдроздiли урядового фельд'єгерського зв'язку Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України в рамках мiжурядових угод виконують функцiї фельд'єгерської служби.

     5. Основними завданнями Головного управлiння та пiдроздiлiв урядового фельд'єгерського зв'язку Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України є:

     1) органiзацiя, забезпечення i доставка кореспонденцiї, офiцiйної кореспонденцiї та дипломатичної пошти Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-мiнiстра України, державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, органiв вiйськового управлiння вiдповiдно до перелiкiв, затверджених Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     2) доставка кореспонденцiї, офiцiйної кореспонденцiї та дипломатичної пошти Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-мiнiстра України пiд час поїздок по країнi та за кордон, а також виконання особливих доручень;

     3) доставка цiнних вiдправлень Кабiнету Мiнiстрiв України, центральних органiв виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республiки Крим та Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим i виконання їх особливих доручень щодо доставки таких вiдправлень;

     4) забезпечення у межах повноважень взаємодiї з аналогiчними органами держав - учасниць Угоди про Мiжурядовий фельд'єгерський зв'язок для збереження та безперешкодної доставки кореспонденцiї, офiцiйної кореспонденцiї та дипломатичної пошти;

     5) органiзацiя i забезпечення урядовим фельд'єгерським зв'язком державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, якi не входять до перелiкiв, затверджених Кабiнетом Мiнiстрiв України, на договiрних засадах;

     6) проведення заходiв з охорони кореспонденцiї, офiцiйної кореспонденцiї та дипломатичної пошти, що доставляється.

     6. Для забезпечення виконання покладених завдань Головне управлiння та пiдроздiли урядового фельд'єгерського зв'язку Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України мають право:

     1) перевозити залiзничним, авiацiйним, автомобiльним, морським i рiчковим транспортом кореспонденцiю, офiцiйну кореспонденцiю та дипломатичну пошту;

     2) користуватися правом позачергового придбання проїзних документiв на всi види транспорту, позачергового розмiщення на всiх видах транспорту, позачергового розмiщення в готелях за посвiдченням про вiдрядження;

     3) використовувати автомобiлi без нанесення розпiзнавальних знакiв i написiв, оснащувати їх спецiальними звуковими та свiтловими сигналами, засобами зв'язку;

     4) надавати юридичним особам платнi послуги вiдповiдно до законодавства.

     7. Органи державної влади зобов'язанi в межах своїх повноважень сприяти Головному управлiнню та пiдроздiлам урядового фельд'єгерського зв'язку Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України в органiзацiї оперативної доставки кореспонденцiї, офiцiйної кореспонденцiї та дипломатичної пошти та забезпеченнi умов її гарантованого збереження.

     8. За замовленням Головного управлiння, пiдроздiлiв урядового фельд'єгерського зв'язку Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України органи управлiння залiзничним, авiацiйним, морським та рiчковим транспортом видiляють вiдповiдно окремi купе в пасажирських поїздах, окремi каюти у рiчкових та морських судах (купе, каюти повиннi бути найбiльш зручними за умовами режиму безпеки), мiсця в пасажирських салонах лiтакiв для проїзду особового складу Головного управлiння, пiдроздiлiв урядового фельд'єгерського зв'язку Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України пiд час виконання ними обов'язкiв служби з оплатою вартостi проїзду за iснуючими тарифами; забезпечують позачергове придбання квиткiв i на умовах оренди надають в аеропортах службовi примiщення з телефонним зв'язком, а також можливiсть використання iнших наявних засобiв зв'язку для забезпечення доставки i збереження кореспонденцiї.

     9. Кореспонденцiя, офiцiйна кореспонденцiя та дипломатична пошта, що доставляється урядовим фельд'єгерським зв'язком, є недоторканною, не пiдлягає розкриттю та/або затриманню, крiм випадкiв, визначених законом.

     10. Кореспонденцiя, офiцiйна кореспонденцiя та дипломатична пошта, що доставляється особовим складом Головного управлiння та пiдроздiлiв урядового фельд'єгерського зв'язку Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, обов'язкова для отримання одержувачем незалежно вiд його пiдпорядкування та форми власностi, якщо iнше не визначено законом.

     11. Для захисту кореспонденцiї, офiцiйної кореспонденцiї та дипломатичної пошти, примiщень, споруд i транспортних засобiв, де вона зберiгається, а також життя i здоров'я особового складу Головного управлiння та пiдроздiлiв урядового фельд'єгерського зв'язку Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України вiд протиправних посягань пiд час виконання ними обов'язкiв служби на пiдставi та в порядку, встановлених законом, може застосовуватися вогнепальна зброя, спецiальнi засоби та заходи фiзичного впливу.

     12. У виняткових випадках, якщо збереження кореспонденцiї, офiцiйної кореспонденцiї та дипломатичної пошти є неможливим, вона пiдлягає знищенню в установленому порядку.

     13. Транспортнi засоби Головного управлiння та пiдроздiлiв урядового фельд'єгерського зв'язку Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України не можуть використовуватися в iнтересах iнших органiв та органiзацiй, не пiдлягають огляду, перевiрцi, затриманню та є транспортними засобами спецiалiзованого призначення.

     14. Порядок забезпечення урядовим фельд'єгерським зв'язком, приймання, доставки, збереження, знищення кореспонденцiї, офiцiйної кореспонденцiї та дипломатичної пошти визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Роздiл III
ОСОБОВИЙ СКЛАД ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦIАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ IНФОРМАЦIЇ УКРАЇНИ

     Стаття 11. Особовий склад Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України

     1. До особового складу Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України належать вiйськовослужбовцi, державнi службовцi та iншi працiвники.

     2. Положення про проходження вiйськової служби (навчання) вiйськовослужбовцями Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України затверджує Президент України.

     3. Комплектування Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України вiйськовослужбовцями i проходження ними вiйськової служби здiйснюються вiдповiдно до Закону України "Про вiйськовий обов'язок i вiйськову службу". Уповноваженi посадовi особи Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України попередньо вивчають склад призовникiв та здiйснюють їх добiр у вiйськових комiсарiатах.

     4. Критерiї професiйної придатностi, фахової пiдготовленостi, iншi вимоги до особового складу Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферах органiзацiї спецiального зв'язку, захисту iнформацiї, телекомунiкацiй та користування радiочастотним ресурсом України.

     5. На вiйськовослужбовцiв Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України поширюється дiя статутiв Збройних Сил України та законодавство України, що встановлює загальний порядок i умови проходження вiйськової служби.

     6. Трудовi вiдносини державних службовцiв та iнших працiвникiв Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України регулюються законодавством про працю i державну службу.

     7. Окремi посади вiйськовослужбовцiв Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України можуть замiщатися державними службовцями та iншими працiвниками Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферах органiзацiї спецiального зв'язку, захисту iнформацiї, телекомунiкацiй та користування радiочастотним ресурсом України.

     8. Вiйськовослужбовцi Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України можуть бути вiдрядженi до державних органiв, установ i органiзацiй для виконання завдань, визначених цим Законом, iз залишенням на службi в Державнiй службi спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України. Перелiк посад, якi можуть бути замiщенi вiйськовослужбовцями в цих державних органах, установах i органiзацiях, затверджує Президент України.

     9. Курсанти, якi звiльняються зi служби через службову невiдповiднiсть або у зв'язку iз систематичним невиконанням умов контракту вiйськовослужбовцем, а також вiйськовослужбовцi, якi звiльняються зi служби iз зазначених пiдстав протягом п'яти рокiв пiсля закiнчення вищого навчального закладу, в тому числi вищого вiйськового навчального закладу чи вiйськового навчального пiдроздiлу вищого навчального закладу, в якому вони навчалися за державним замовленням i пiсля закiнчення якого були прийнятi на вiйськову службу, вiдшкодовують центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферах органiзацiї спецiального зв'язку, захисту iнформацiї, телекомунiкацiй та користування радiочастотним ресурсом України, iншим центральним органам виконавчої влади, яким пiдпорядкованi цi навчальнi заклади, витрати, пов'язанi з їх пiдготовкою та утриманням у вищому навчальному закладi, вiдповiдно до порядку та умов, установлених Кабiнетом Мiнiстрiв України. У разi вiдмови вiд добровiльного вiдшкодування витрат таке вiдшкодування здiйснюється у судовому порядку.

     Стаття 12. Обмеження, якi дiють у Державнiй службi спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України

     1. Вiйськовослужбовцi, державнi службовцi та iншi працiвники Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України на перiод служби чи роботи в Державнiй службi спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України призупиняють членство в полiтичних партiях.

     2. Вiйськовослужбовцi Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України можуть бути членами громадських органiзацiй, за винятком органiзацiй, статутнi положення яких суперечать засадам дiяльностi Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, i можуть брати участь в їх роботi у вiльний вiд обов'язкiв вiйськової служби час, коли вони вважаються такими, що не виконують обов'язки вiйськової служби.

     3. Вiйськовослужбовцям, державним службовцям та iншим працiвникам Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України заборонено органiзовувати та брати участь у страйках.

     4. Вiйськовослужбовцi, державнi службовцi та iншi працiвники Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України не можуть мати в безпосередньому пiдпорядкуваннi або бути безпосередньо пiдпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьким їм особам.

     5. У разi виникнення обставин, що порушують вимоги частини четвертої цiєї статтi, вiдповiднi особи, близькi їм особи вживають заходiв щодо усунення таких обставин у п'ятнадцятиденний строк. Якщо в зазначений строк цi обставини добровiльно ними не усунуто, вiдповiднi особи або близькi їм особи в мiсячний строк з дня виникнення обставин пiдлягають переведенню в установленому порядку на iншу посаду, що виключає безпосереднє пiдпорядкування. У разi неможливостi такого переведення особа, яка перебуває в пiдпорядкуваннi, пiдлягає звiльненню з посади, яку вона обiймає, або зi служби.

     6. Особам, зазначеним у частинi четвертiй цiєї статтi, забороняється брати участь у роботi колегiальних органiв пiд час розгляду питань щодо призначення на посаду близьких їм осiб i в будь-який iнший спосiб впливати на прийняття такого рiшення.

     7. У разi виникнення конфлiкту iнтересiв пiд час виконання службових повноважень вiйськовослужбовець, державний службовець чи iнший працiвник Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України зобов'язаний негайно доповiсти про це своєму безпосередньому начальниковi. Безпосереднiй начальник такої особи зобов'язаний вжити всiх необхiдних заходiв, спрямованих на запобiгання конфлiкту iнтересiв, шляхом доручення виконання вiдповiдного службового завдання iншiй посадовiй особi, особистого виконання службового завдання чи в iнший спосiб, передбачений законодавством.

     Стаття 13. Пiдготовка, перепiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв для Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України

     1. Пiдготовка, перепiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї особового складу Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України провадяться в навчальних закладах Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України та в iнших навчальних закладах.

     2. Порядок i строки пiдвищення квалiфiкацiї та перепiдготовки кадрiв для Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферах органiзацiї спецiального зв'язку, захисту iнформацiї, телекомунiкацiй та користування радiочастотним ресурсом України.

Роздiл IV
ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦIАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ IНФОРМАЦIЇ УКРАЇНИ

     Стаття 14. Обов'язки Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України

     1. На Державну службу спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України вiдповiдно до визначених завдань покладаються такi обов'язки:

     1) формування та реалiзацiя державної полiтики у сферах криптографiчного та технiчного захисту iнформацiї, захисту державних iнформацiйних ресурсiв та iнформацiї, вимога щодо захисту якої встановлена законом, в iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах i на об'єктах iнформацiйної дiяльностi, протидiї технiчним розвiдкам, а також у сферах телекомунiкацiй, користування радiочастотним ресурсом України;

     2) участь у межах своїх повноважень у формуваннi та реалiзацiї державної полiтики у сферi електронного документообiгу в частинi захисту iнформацiї державних органiв та органiв мiсцевого самоврядування, розробленнi та впровадженнi електронного цифрового пiдпису, крiм питань правового регулювання його застосування, в державних органах й органах мiсцевого самоврядування;

     3) участь у формуваннi та реалiзацiї державної тарифної полiтики i полiтики державних закупiвель у сферах телекомунiкацiй, користування радiочастотним ресурсом України;

     4) державне регулювання у сферi поштового зв'язку спецiального призначення, урядового фельд'єгерського зв'язку;

     5) забезпечення функцiонування, безпеки та розвитку Нацiональної системи конфiденцiйного зв'язку;

     6) виконання вiдповiдно до законодавства України функцiї Адмiнiстрацiї зв'язку та радiочастот України, здiйснення правового захисту iнтересiв України в мiжнародних i регiональних органiзацiях з питань телекомунiкацiй i користування радiочастотним ресурсом України;

     7) здiйснення державного контролю, вимоги щодо здiйснення якого покладено на Державну службу спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України;

     8) здiйснення повноваження органу лiцензування у сферi криптографiчного та технiчного захисту iнформацiї;

     9) встановлення порядку створення та допуску до експлуатацiї, допуск до експлуатацiї засобiв криптографiчного захисту службової iнформацiї та iнформацiї, що становить державну таємницю, засобiв, комплексiв та систем спецiального зв'язку, визначення криптографiчних алгоритмiв для застосування у засобах криптографiчного захисту iнформацiї;

     10) виконання функцiї радiочастотного органу спецiального користувача радiочастотного ресурсу України;

     11) забезпечення в межах повноважень виконання завдань iз мобiлiзацiйної пiдготовки й мобiлiзацiйної готовностi держави, а також пiдтримання постiйної бойової та мобiлiзацiйної готовностi Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України;

     12) розробка за дорученням Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України та з власної iнiцiативи проектiв законiв та iнших нормативно-правових актiв;

     13) забезпечення функцiонування, безпеки та розвитку державної системи урядового зв'язку, її готовностi до роботи в особливий перiод i в разi виникнення надзвичайної ситуацiї;

     14) забезпечення в установленому законодавством порядку урядовим зв'язком Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-мiнiстра України, iнших посадових осiб державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, органiв вiйськового управлiння, керiвникiв пiдприємств, установ i органiзацiй у мирний час, в умовах надзвичайного стану i в особливий перiод;

     15) здiйснення заходiв щодо органiзацiї та забезпечення безпеки i функцiонування урядового зв'язку iз закордонними дипломатичними установами України;

     16) забезпечення урядовим фельд'єгерським зв'язком Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-мiнiстра України, державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, органiв вiйськового управлiння та iнших юридичних осiб вiдповiдно до законодавства;

     17) контроль за виконанням технiчних умов та iнших вимог законодавства у сферi захисту iнформацiї в примiщеннях абонентiв урядового зв'язку;

     18) встановлення порядку:

     створення й розвитку систем спецiального зв'язку;

     надання операторами телекомунiкацiй ресурсiв своїх мереж у користування державнiй системi урядового зв'язку, Нацiональнiй системi конфiденцiйного зв'язку, вiдповiдним державним органам згiдно iз законодавством;

     взаємодiї операторiв телекомунiкацiй з Нацiональним центром оперативно-технiчного управлiння телекомунiкацiйними мережами;

     19) вирiшення в межах повноважень питань забезпечення зв'язку для потреб державної системи урядового зв'язку, Нацiональної системи конфiденцiйного зв'язку, вiдповiдних державних органiв згiдно iз законодавством;

     20) участь у межах своїх повноважень у формуваннi й реалiзацiї державної тарифної полiтики та полiтики державних закупiвель у сферах телекомунiкацiй, користування радiочастотним ресурсом України;

     21) забезпечення розвитку у сферах криптографiчного та технiчного захисту iнформацiї, телекомунiкацiй, користування радiочастотним ресурсом України;

     22) розроблення в порядку, встановленому законодавством, проектiв концепцiй розвитку телекомунiкацiй України, iнших проектiв концепцiй у сферi користування радiочастотним ресурсом України, сприяння їх реалiзацiї;

     23) забезпечення нормативно-правового регулювання у сферах криптографiчного та технiчного захисту iнформацiї, органiзацiї спецiального зв'язку, урядового фельд'єгерського зв'язку, захисту державних iнформацiйних ресурсiв та iнформацiї, вимога щодо захисту якої встановлена законом, в iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах i на об'єктах iнформацiйної дiяльностi, протидiї технiчним розвiдкам, телекомунiкацiй, користування радiочастотним ресурсом України;

     24) технiчне регулювання у сферах криптографiчного та технiчного захисту iнформацiї, протидiї технiчним розвiдкам, захисту державних iнформацiйних ресурсiв та iнформацiї, вимога щодо захисту якої встановлена законом, в iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах i на об'єктах iнформацiйної дiяльностi, органiзацiя, координацiя та проведення робiт з пiдтвердження вiдповiдностi, розробка в установленому порядку стандартiв, технiчних регламентiв i технiчних умов;

     25) методичне керiвництво та координацiя дiяльностi державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, вiйськових формувань, утворених вiдповiдно до законiв України, пiдприємств, установ i органiзацiй незалежно вiд форм власностi у сферах криптографiчного та технiчного захисту iнформацiї, протидiї технiчним розвiдкам, а також з питань, пов'язаних iз запобiганням вчиненню порушень безпеки iнформацiї в iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах, виявленням та усуненням наслiдкiв iнших несанкцiонованих дiй щодо державних iнформацiйних ресурсiв та iнформацiї, вимога щодо захисту якої встановлена законом, в iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах;

     26) розробка i супроводження моделей технiчних розвiдок шляхом збору й аналiзу iнформацiї про наявнi системи i засоби технiчних розвiдок, розробка тактики та методiв їх застосування, а також перспектив розвитку; надання рекомендацiй державним органам, органам мiсцевого самоврядування, вiйськовим формуванням, утвореним вiдповiдно до законiв України, пiдприємствам, установам i органiзацiям щодо забезпечення протидiї технiчним розвiдкам, проведення оцiнки загроз i вжиття вiдповiдних заходiв для захисту iнформацiї;

     27) впровадження комплексних систем захисту iнформацiї на об'єктах iнформацiйної дiяльностi та в iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах закордонних дипломатичних установ України за рахунок коштiв, передбачених у законi про Державний бюджет України на функцiонування та утримання закордонних дипломатичних установ України;

     28) встановлення порядку та вимог технiчного захисту iнформацiї на об'єктах iнформацiйної дiяльностi;

     29) встановлення порядку здiйснення державного контролю i здiйснення державного контролю за:

     станом криптографiчного та технiчного захисту державних iнформацiйних ресурсiв та iнформацiї, вимога щодо захисту якої встановлена законом, у державних органах, органах мiсцевого самоврядування, вiйськових формуваннях, утворених вiдповiдно до законiв України, на пiдприємствах, в установах i органiзацiях незалежно вiд форми власностi, в тому числi в закордонних дипломатичних установах України, нацiональних контингентах за кордоном, мiсцях постiйного i тимчасового перебування Президента України, Голови Верховної Ради України та Прем'єр-мiнiстра України, а також пiд час дiяльностi на територiї України iноземних iнспекцiйних груп вiдповiдно до мiжнародних договорiв України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України;

     додержанням вимог законодавства, а також вимог нормативних документiв у сферi надання послуг електронного цифрового пiдпису;

     станом протидiї технiчним розвiдкам у державних органах, вiйськових формуваннях, утворених вiдповiдно до законiв України, на пiдприємствах, в установах i органiзацiях незалежно вiд їх пiдпорядкування та форми власностi, якi мають у своєму володiннi, користуваннi чи розпорядженнi зразки озброєння, вiйськової та спецiальної технiки, об'єкти оборонно-промислового комплексу, вiйськовi об'єкти та iншi об'єкти, призначенi для застосування в iнтересах оборони i безпеки держави;

     додержанням вимог безпеки пiд час розроблення, виробництва, використання, експлуатацiї, сертифiкацiйних випробувань, проведення тематичних дослiджень, експертизи, вивезення та знищення криптографiчних систем i засобiв криптографiчного захисту iнформацiї та обладнання спецiального зв'язку, що мають гриф обмеження доступу;

     30) встановлення порядку органiзацiї та проведення державної експертизи у сферi криптографiчного та технiчного захисту iнформацiї, проведення державної експертизи та експертних дослiджень у сферi криптографiчного захисту iнформацiї, визначення криптографiчних алгоритмiв як рекомендованих, допуску до експлуатацiї засобiв криптографiчного захисту iнформацiї, засобiв, комплексiв та систем спецiального зв'язку, надання та/або реєстрацiя експертних висновкiв за результатами державної експертизи у сферi криптографiчного та технiчного захисту iнформацiї, свiдоцтв про допуск до експлуатацiї засобiв криптографiчного захисту iнформацiї, засобiв, комплексiв та систем спецiального зв'язку, декларацiй та атестатiв вiдповiдностi комплексних систем захисту iнформацiї;

     31) встановлення порядку надання висновкiв i погоджень, надання висновкiв i погоджень мiжнародних передач криптосистем, засобiв криптографiчного та технiчного захисту iнформацiї, у тому числi тих, що є складовими частинами озброєння, вiйськової та спецiальної технiки;

     32) участь у виконаннi завдань iз територiальної оборони, а також у заходах, спрямованих на пiдтримання правового режиму воєнного та надзвичайного стану вiдповiдно до закону;

     33) участь в межах повноважень у стратегiчному плануваннi застосування Збройних Сил України, iнших вiйськових формувань, утворених вiдповiдно до законiв України, i правоохоронних органiв для оборони держави;

     34) визначення власних потреб у вiйськовому майнi на особливий перiод;

     35) подання Президентовi України, Головi Верховної Ради України i Прем'єр-мiнiстровi України за результатами державного контролю аналiтичних матерiалiв щодо стану криптографiчного та технiчного захисту iнформацiї, протидiї технiчним розвiдкам у державi, розроблення рекомендацiй щодо його полiпшення;

     36) встановлення вимог до регламенту роботи центрального засвiдчувального органу, акредитованого центру сертифiкацiї ключiв, засвiдчувального центру органу виконавчої влади (державного органу) та його погодження;

     37) визначення технiчних i технологiчних вимог до акредитованих центрiв сертифiкацiї ключiв;

     38) органiзацiя та координацiя робiт iз проведення сертифiкацiї засобiв криптографiчного та технiчного захисту iнформацiї разом iз центральним органом виконавчої влади з питань технiчного регулювання;

     39) забезпечення функцiонування команди реагування на комп'ютернi надзвичайнi подiї України CERT-UA. Накопичення та аналiз даних про вчинення та/або спроби вчинення несанкцiонованих дiй щодо державних iнформацiйних ресурсiв в iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах, а також про їх наслiдки, iнформування правоохоронних органiв для вжиття заходiв iз запобiгання та припинення злочинiв у зазначенiй сферi;

     40) встановлення порядку ведення та управлiння реєстром iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем державних органiв, а також пiдприємств, установ i органiзацiй, що входять до сфери їх управлiння, встановлення порядку ведення Нацiонального реєстру електронних iнформацiйних ресурсiв органiв державної влади;

     41) розробка критерiїв i порядку оцiнки стану захищеностi державних iнформацiйних ресурсiв в iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах; органiзацiя та проведення оцiнки стану захищеностi державних iнформацiйних ресурсiв, надання вiдповiдних рекомендацiй;

     42) розробка та затвердження єдиних технiчних вимог щодо захисту Єдиного веб-порталу державних органiв, контроль за дотриманням цих вимог;

     43) погодження проектiв (завдань) створення та розвитку iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем, систем спецiального зв'язку (у яких оброблятимуться державнi iнформацiйнi ресурси та iнформацiя) вимога щодо захисту яких встановлена законом, державних iнформацiйних ресурсiв, систем електронного документообiгу (в частинi захисту iнформацiї) та електронного цифрового пiдпису, органiзацiя проведення їх експертної оцiнки;

     44) погодження проектiв нормативно-правових актiв з питань:

     криптографiчного та технiчного захисту iнформацiї, захисту державних iнформацiйних ресурсiв та iнформацiї, вимога щодо захисту якої встановлена законом, в iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах i на об'єктах iнформацiйної дiяльностi;

     протидiї технiчним розвiдкам;

     телекомунiкацiй, користування радiочастотним ресурсом України;

     умов здiйснення мiжнародних передач криптографiчних систем, засобiв криптографiчного та технiчного захисту iнформацiї, в тому числi тих, що наявнi у складi озброєння, вiйськової та спецiальної технiки;

     45) узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до повноважень Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, розроблення пропозицiй щодо вдосконалення законодавчих актiв, актiв Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України та в установленому порядку внесення їх Президенту України та Кабiнету Мiнiстрiв України на розгляд;

     46) визначення перелiкiв засобiв технiчного захисту iнформацiї, дозволених для забезпечення технiчного захисту державних iнформацiйних ресурсiв та iнформацiї, вимога щодо захисту якої встановлена законом;

     47) встановлення дозвiльного порядку, видача, переоформлення, призупинення (поновлення) дiї, анулювання дозволiв (копiй i дублiкатiв дозволiв) на проведення робiт iз технiчного захисту iнформацiї для власних потреб;

     48) розроблення, виготовлення та постачання у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферах органiзацiї спецiального зв'язку, захисту iнформацiї, телекомунiкацiй та користування радiочастотним ресурсом України, ключових документiв до засобiв криптографiчного захисту iнформацiї, що мiстить державну таємницю, службову iнформацiю та публiчну iнформацiю з обмеженим доступом;

     49) погодження та здiйснення контролю за виконанням технiчних завдань на проектування, будiвництво i реконструкцiю особливо важливих об'єктiв i на розроблення зразкiв вiйськової та спецiальної технiки в частинi протидiї технiчним розвiдкам;

     50) формування та реалiзацiя державної технiчної полiтики в галузi зв'язку, а саме:

     розробка технiчних регламентiв, норм, стандартiв, методик розрахункiв електромагнiтної сумiсностi радiоелектронних засобiв i випромiнювальних пристроїв, iнших нормативних документiв у сферах телекомунiкацiй i користування радiочастотним ресурсом України;

     органiзацiя робiт, пов'язаних iз стандартизацiєю та сертифiкацiєю засобiв телекомунiкацiй;

     встановлення технiчних вимог до телекомунiкацiйних мереж, систем i комплексiв спецiального зв'язку i загального користування, засобiв та об'єктiв телекомунiкацiй;

     визначення перелiку технiчних засобiв, що можуть застосовуватися в телекомунiкацiйних мережах загального користування, погодження в установленому законодавством порядку питання застосування технiчних засобiв телекомунiкацiй, не внесених до цього перелiку;

     органiзацiя вiдповiдно до законодавства робiт з пiдтвердження вiдповiдностi технiчних засобiв телекомунiкацiй, призначених для застосування в телекомунiкацiйних мережах загального користування;

     участь у створеннi державних стандартiв щодо користування радiочастотним ресурсом України;

     встановлення норм, правил i порядку проведення випробувань у сферi користування радiочастотним ресурсом України;

     подання пропозицiй щодо призначення органiв з оцiнки вiдповiдностi, що проводять дiяльнiсть у сферах телекомунiкацiй, використання радiочастотного ресурсу;

     проведення в межах повноважень заходiв iз метрологiчного забезпечення;

     встановлення порядку використання лiчильникiв облiку тривалостi телекомунiкацiйних послуг, якi встановлюються на кiнцевому обладнаннi;

     розробка та реалiзацiя технiчної полiтики з питань формування номерного ресурсу, змiни його структури й простору нумерацiї в iнтересах розширення i забезпечення достатньої ємностi номерного ресурсу та приведення його у вiдповiднiсть iз мiжнародними вимогами;

     встановлення порядку i забезпечення проведення експертизи телекомунiкацiйної iнфраструктури проектiв будiвництва, реконструкцiї та модернiзацiї телекомунiкацiйних мереж спецiального зв'язку i загального користування, споруд i засобiв телекомунiкацiй;

     51) вирiшення в межах своїх повноважень питання готовностi до функцiонування телекомунiкацiйних мереж загального користування у мирний час, в умовах надзвичайного стану i особливий перiод, а також забезпечення у разi запровадження особливого перiоду переведення мереж зв'язку на вiдповiдний режим роботи;

     52) визначення у порядку, встановленому законодавством, необхiдного i достатнього для потреб України радiочастотного ресурсу, проведення вiдповiдно до норм мiжнародного права заходiв щодо його закрiплення за Україною i захисту на мiжнародному рiвнi;

     53) розробка у порядку, встановленому законодавством, Нацiональної таблицi розподiлу смуг радiочастот України i Плану використання радiочастотного ресурсу України й подання цих документiв на затвердження до Кабiнету Мiнiстрiв України;

     54) забезпечення в межах своїх повноважень формування та реалiзацiї iнновацiйної та iнвестицiйної полiтики;

     55) розробка вимог щодо надання й отримання телекомунiкацiйних послуг;

     56) здiйснення вiдповiдно до законодавства повноважень щодо регулювання цiн (тарифiв) у галузi зв'язку;

     57) державне регулювання у сферi урядового фельд'єгерського зв'язку i поштового зв'язку спецiального призначення;

     58) проведення вiдповiдно до законодавства заходiв щодо реалiзацiї науково-технiчної полiтики, органiзацiї наукового забезпечення функцiонування i розвитку сфер спецiального зв'язку та захисту iнформацiї, телекомунiкацiй, користування радiочастотним ресурсом України;

     59) участь у реалiзацiї державного замовлення на виконання робiт i поставок продукцiї для державних потреб, сприяння залученню iнвестицiй, новiтнiх технологiй, використанню управлiнського досвiду у сферах спецiального зв'язку та захисту iнформацiї, телекомунiкацiй, користування радiочастотним ресурсом України;

     60) участь у погодженнi питань розмiщення на територiї України дипломатичних представництв i консульських установ iноземних держав;

     61) вжиття заходiв для здiйснення галузевої спiвпрацi з iншими державами;

     62) пiдготовка пропозицiй щодо адаптацiї законодавства України до законодавства Європейського Союзу з питань функцiонування сфер телекомунiкацiй i користування радiочастотним ресурсом, вжиття вiдповiдних заходiв щодо iнтеграцiї України в європейськi структури;

     63) участь у пiдготовцi мiжнародних договорiв України з питань, що належать до повноважень Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, пiдготовка пропозицiй щодо укладення, денонсацiї таких договорiв i забезпечення їх виконання;

     64) мiжнародна координацiя i методичне забезпечення реалiзацiї заходiв щодо формування та використання рiзних типiв номерного ресурсу для телекомунiкацiйних мереж, у тому числi для телекомунiкацiйних мереж наступного поколiння;

     65) розроблення прогнозiв розвитку телекомунiкацiйних мереж i послуг, а також сфери користування радiочастотним ресурсом України;

     66) вiдомча реєстрацiя та облiк, проведення обов'язкового технiчного контролю транспортних засобiв Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України;

     67) органiзацiя та забезпечення служби з охорони об'єктiв, примiщень, систем, мереж, комплексiв, засобiв урядового i спецiального зв'язку, ключових документiв до засобiв криптографiчного захисту iнформацiї;

     68) органiзацiя та забезпечення вартової та внутрiшньої служби в Державнiй службi спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України;

     69) органiзацiя та забезпечення чергування особового складу Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, а також несення ним служби (виконання роботи) у пiдземних спорудах зв'язку та вахтовим методом у зонi вiдчуження;

     70) розробка та органiзацiя виконання державних цiльових, наукових i науково-технiчних програм за напрямами дiяльностi Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України;

     71) приймання та контроль за якiстю продукцiї, iнших товарiв вiйськового призначення, якi виготовляються (модернiзуються) на замовлення Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України;

     72) здiйснення разом iз центральним органом виконавчої влади в галузi освiти i науки науково-методичного управлiння пiдготовкою фахiвцiв у сферi криптографiчного та технiчного захисту iнформацiї, телекомунiкацiй, радiотехнологiй i радiочастотного ресурсу;

     73) забезпечення в межах своїх повноважень виконання заходiв з охорони працi та пожежної безпеки в Державнiй службi спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України;

     74) органiзацiя в установленому порядку виставок засобiв i систем зв'язку в Українi та за її межами, координацiя участi в таких виставках органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй;

     75) висвiтлення своєї дiяльностi в засобах масової iнформацiї i на власному веб-сайтi;

     76) пiдготовка пропозицiй щодо обсягiв i напрямiв державних капiтальних вкладень у галузь зв'язку;

     77) погодження в порядку, встановленому законодавством, призначення керiвникiв органiв спецiального зв'язку, пiдроздiлiв з питань зв'язку, iнформатизацiї та захисту iнформацiї державних органiв, Нацiонального банку України та Генеральної прокуратури України;

     78) утворення вiйськово-лiкарської комiсiї для проведення вiйськово-лiкарської експертизи i медичного огляду та встановлення порядку її дiяльностi;

     79) проведення професiйно-психологiчного вiдбору кандидатiв на службу до Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, психологiчного забезпечення службової дiяльностi та встановлення порядку їх здiйснення;

     80) здiйснення добору кадрiв у Державнiй службi спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, формування кадрового резерву, робота з пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї особового складу Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України;

     81) вжиття в межах повноважень заходiв щодо запобiгання та виявлення корупцiї, контроль за їх проведенням у Державнiй службi спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України i на державних пiдприємствах, установах i органiзацiях, що входять до сфери управлiння центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферах органiзацiї спецiального зв'язку, захисту iнформацiї, телекомунiкацiй та користування радiочастотним ресурсом України;

     82) здiйснення в межах повноважень разом iз вiдповiдними центральними органами виконавчої влади контролю за цiльовим використанням державних коштiв, передбачених для реалiзацiї проектiв, виконання програм, у тому числi мiжнародних;

     83) органiзацiя роботи з укомплектування, зберiгання, облiку та використання архiвних документiв;

     84) здiйснення внутрiшнього контролю i проведення внутрiшнього аудиту в Державнiй службi спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, у тому числi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю державних пiдприємств, установ та органiзацiй, що входять до сфери управлiння центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферах органiзацiї спецiального зв'язку, захисту iнформацiї, телекомунiкацiй та користування радiочастотним ресурсом України.

     2. Посадовi особи Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до закону за порушення конституцiйних прав i свобод людини i громадянина у процесi використання засобiв спецiального зв'язку.

     Стаття 15. Права Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України

     1. Для забезпечення виконання покладених на неї обов'язкiв Державна служба спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України має право:

     1) одержувати в установленому порядку вiд органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, вiйськових формувань, утворених вiдповiдно до законiв України, пiдприємств, установ i органiзацiй незалежно вiд форми власностi iнформацiю, документи i матерiали, необхiднi для виконання покладених на Державну службу спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України завдань;

     2) залучати фахiвцiв державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, вiйськових формувань, утворених вiдповiдно до законiв України, пiдприємств, установ i органiзацiй незалежно вiд форми власностi за погодженням з їх керiвниками до розгляду питань, що належать до повноважень Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, а також до проведення спiльних iнспекцiйних перевiрок;

     3) доступу в установленому порядку своїх уповноважених представникiв на об'єкти (територiї, примiщення, будiвлi, споруди тощо) державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, вiйськових формувань, утворених вiдповiдно до законiв України, пiдприємств, установ i органiзацiй незалежно вiд форми власностi, на яких знаходяться засоби спецiального зв'язку Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, на об'єкти (територiї, примiщення, будiвлi, споруди тощо), державний контроль щодо яких покладено на Державну службу спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України;

     4) надавати фiзичним або юридичним особам на договiрних засадах послуги, безпосередньо пов'язанi iз забезпеченням виконання покладених на Державну службу спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України завдань, за перелiком, визначеним Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     5) проводити плановi та позаплановi перевiрки:

     стану криптографiчного та технiчного захисту державних iнформацiйних ресурсiв та iнформацiї, вимога щодо захисту якої встановлена законом, в державних органах, органах мiсцевого самоврядування, вiйськових формуваннях, утворених вiдповiдно до законiв України, на пiдприємствах, в установах i органiзацiях незалежно вiд форми власностi, у тому числi в закордонних дипломатичних установах України, нацiональних контингентах за кордоном, пiд час дiяльностi на територiї України iноземних iнспекцiйних груп вiдповiдно до мiжнародних договорiв України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, без одержання доступу до змiсту iнформацiї. В мiсцях постiйного та тимчасового перебування осiб, щодо яких здiйснюється державна охорона, зазначенi перевiрки проводяться за погодженням з Управлiнням державної охорони України;

     додержання лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi з надання послуг у галузi криптографiчного та технiчного захисту iнформацiї на пiдприємствах, в установах i органiзацiях, а також умов проведення робiт iз технiчного захисту iнформацiї для власних потреб в державних органах, органах мiсцевого самоврядування, органах управлiння Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань, утворених вiдповiдно до законiв України, правоохоронних органах;

     центрального засвiдчувального органу, засвiдчувальних центрiв, акредитованих центрiв сертифiкацiї ключiв i центрiв сертифiкацiї ключiв щодо додержання ними вимог законодавства у сферi надання послуг електронного цифрового пiдпису;

     стану протидiї технiчним розвiдкам в державних органах, вiйськових формуваннях, утворених вiдповiдно до законiв України, на пiдприємствах, в установах i органiзацiях незалежно вiд їх пiдпорядкування та форми власностi, якi мають у своєму володiннi, користуваннi чи розпорядженнi зразки озброєння, вiйськової та спецiальної технiки, об'єкти оборонно-промислового комплексу, вiйськовi об'єкти та iншi об'єкти, призначенi для застосування в iнтересах оборони i безпеки держави.

     Уповноваженi представники Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України в установленому порядку мають право: ознайомлюватися з усiма документами та матерiалами, необхiдними для проведення перевiрок (заходiв державного контролю), вимоги щодо проведення яких покладено на Державну службу спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України; доступу до iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем та отримання iнформацiї, яка необхiдна для з'ясування стану захищеностi iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем;

     6) складати протоколи про адмiнiстративнi правопорушення;

     7) iнiцiювати в установленому порядку проведення службових розслiдувань щодо з'ясування причин та умов виникнення порушень, виявлених за результатами державного контролю, здiйснення якого покладено на Державну службу спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України;

     8) зупиняти дiю або скасовувати в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферах органiзацiї спецiального зв'язку, захисту iнформацiї, телекомунiкацiй та користування радiочастотним ресурсом України:

     експертнi висновки за результатами державної експертизи у сферi технiчного та криптографiчного захисту iнформацiї;

     свiдоцтва про допуск до експлуатацiї засобiв криптографiчного захисту iнформацiї, криптографiчних алгоритмiв, засобiв, комплексiв та систем спецiального зв'язку, якi призначенi для захисту державних iнформацiйних ресурсiв та iнформацiї, вимога щодо захисту якої встановлена законом, i криптографiчних алгоритмiв;

     декларацiї та атестати вiдповiдностi комплексних систем захисту iнформацiї в iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах та акти атестацiї комплексiв технiчного захисту iнформацiї на об'єктах iнформацiйної дiяльностi у разi ненадання допуску (доступу) або створення перешкод для такого допуску (доступу) уповноваженим посадовим особам Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України до проведення заходiв державного контролю за станом технiчного захисту iнформацiї або за наявностi порушень у сферi захисту iнформацiї, яка обробляється в iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах, якщо це створює реальну загрозу або передумови до порушення конфiденцiйностi та (або) цiлiсностi й доступностi iнформацiї;

     9) порушувати в установленому законодавством порядку питання про:

     припинення обробки iнформацiї на об'єктах iнформацiйної дiяльностi або проведення iнформацiйної дiяльностi з використанням iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем в державних органах, органах мiсцевого самоврядування, вiйськових формуваннях, утворених вiдповiдно до законiв України, на пiдприємствах, в установах i органiзацiях незалежно вiд форми власностi, що проводиться з порушенням вимог законодавства у сферi захисту iнформацiї, вимога щодо захисту якої встановлена законом, криптографiчного та/або технiчного захисту iнформацiї;

     зупинення дiї або скасування спецiальних дозволiв на провадження дiяльностi, пов'язаної з державною таємницею, у разi виявлення порушень у сферi криптографiчного та технiчного захисту iнформацiї;

     10) залучати спецiальних i загальних користувачiв радiочастотного ресурсу, пiдприємства, установи та органiзацiї незалежно вiд форм власностi до виявлення та усунення радiозавад радiоелектронним засобам державної системи урядового зв'язку та Нацiональної системи конфiденцiйного зв'язку;

     11) одержувати в установленому порядку смуги радiочастот для використання їх радiозасобами;

     12) органiзовувати та проводити науково-дослiднi, дослiдно-конструкторськi, технологiчнi та проектнi роботи з питань, що належать до повноважень Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України;

     13) утворювати координацiйнi, консультативнi та дорадчi органи;

     14) провадити в установленому порядку видавничу дiяльнiсть;

     15) скликати наради, проводити науковi та науково-практичнi конференцiї (у тому числi мiжнароднi), семiнари з питань, що належать до повноважень Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України;

     16) проводити у порядку, передбаченому законодавством, господарську дiяльнiсть за видами, перелiк яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     17) вiдчужувати в установленому порядку закрiплене за Державною службою спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України майно;

     18) здiйснювати мiжнародне спiвробiтництво, розробляти пропозицiї щодо укладення вiдповiдних мiжнародних договорiв України, взаємодiяти вiдповiдно до мiжнародних договорiв України з мiжнародними органiзацiями з питань, що належать до повноважень Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України;

     19) звертатися до суду в разi виникнення спорiв з питань органiзацiї спецiального зв'язку та захисту iнформацiї, криптографiчного та технiчного захисту державних iнформацiйних ресурсiв та iнформацiї, вимога щодо захисту якої встановлена законом, спорiв у сферi надання послуг електронного цифрового пiдпису, а також у разi виникнення iнших спорiв у порядку, встановленому законом;

     20) одержувати та використовувати в установленому порядку земельнi дiлянки з метою розмiщення адмiнiстративних i господарських будiвель, стацiонарних технiчних засобiв та iнженерних споруд, об'єктiв житлового будiвництва, iнших об'єктiв, необхiдних для функцiонування Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, i пiдпорядкованих їй органiв;

     21) орендувати в установленому порядку примiщення, майно, а також ресурси телекомунiкацiйних мереж для забезпечення потреб державної системи урядового зв'язку i Нацiональної системи конфiденцiйного зв'язку;

     22) встановлювати порядок органiзацiї служби з охорони об'єктiв, примiщень, систем, мереж, комплексiв, засобiв урядового i спецiального зв'язку, ключових документiв до засобiв криптографiчного захисту iнформацiї та вжиття заходiв для її забезпечення;

     23) встановлювати особливостi органiзацiї вартової та внутрiшньої служби в Державнiй службi спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України;

     24) встановлювати порядок придбання, перевезення та носiння вогнепальної зброї, боєприпасiв до неї, iнших предметiв i матерiалiв, на якi поширюється дозвiльна система, вiйськовослужбовцями Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України;

     25) встановлювати порядок чергування особового складу Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, а також несення ним служби (виконання роботи) у пiдземних спорудах зв'язку та вахтовим методом у зонi вiдчуження.

     2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферах органiзацiї спецiального зв'язку, захисту iнформацiї, телекомунiкацiй та користування радiочастотним ресурсом України, у межах своїх повноважень, на основi i на виконання Конституцiї та законiв України, актiв i доручень Президента України, актiв Кабiнету Мiнiстрiв України видає накази, якi пiдписує Голова Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України.

     3. Накази нормативно-правового характеру центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферах органiзацiї спецiального зв'язку, захисту iнформацiї, телекомунiкацiй та користування радiочастотним ресурсом України, виданi в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання центральними органами виконавчої влади, їх територiальними органами, вiйськовими формуваннями, утвореними вiдповiдно до законiв України, мiсцевими державними адмiнiстрацiями, органами влади Автономної Республiки Крим, органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами i органiзацiями всiх форм власностi та громадянами.

     Стаття 16. Вiдносини Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України з державними органами, органами мiсцевого самоврядування, вiйськовими формуваннями, правоохоронними органами, пiдприємствами, установами та органiзацiями

     1. Державна служба спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України виконує покладенi на неї завдання у взаємодiї з центральними органами виконавчої влади, iншими державними органами, органами мiсцевого самоврядування, вiйськовими формуваннями, утвореними вiдповiдно до законiв України, правоохоронними органами, пiдприємствами, установами та органiзацiями.

     2. Державнi органи та органи мiсцевого самоврядування, їх посадовi та службовi особи в межах своїх повноважень сприяють дiяльностi Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України у виконаннi покладених на неї завдань.

     3. За перешкоджання законнiй дiяльностi Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України виннi особи несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

     4. Громадяни України, громадськi об'єднання сприяють дiяльностi Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України на добровiльних засадах.

     Стаття 17. Пiдстави i порядок застосування зброї

     1. Вiйськовослужбовцi Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України мають право зберiгати, носити, використовувати та застосовувати зброю на пiдставах i в порядку, передбачених статтями 15, 151 Закону України "Про мiлiцiю" та статутами Збройних Сил України.

Роздiл V
ПРАВОВИЙ I СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦIАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ IНФОРМАЦIЇ УКРАЇНИ

     Стаття 18. Правове становище та правовий захист особового складу Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України

     1. Соцiальний та правовий захист вiйськовослужбовцiв Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України та членiв їхнiх сiмей здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про соцiальний i правовий захист вiйськовослужбовцiв та членiв їх сiмей" та iнших законiв.

     2. Соцiальний та правовий захист державних службовцiв та iнших працiвникiв Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України забезпечується на загальних пiдставах вiдповiдно до законодавства про працю i державну службу.

     3. Пенсiйне забезпечення вiйськовослужбовцiв Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про пенсiйне забезпечення осiб, звiльнених з вiйськової служби, та деяких iнших осiб".

     4. На вiйськовослужбовцiв Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України поширюються права i соцiальнi гарантiї, передбаченi Законом України "Про статус ветеранiв вiйськової служби, ветеранiв органiв внутрiшнiх справ i деяких iнших осiб та їх соцiальний захист" та iншими актами законодавства.

     5. Дiти вiйськовослужбовцiв, державних службовцiв та iнших працiвникiв Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, якi загинули пiд час виконання службових обов'язкiв, мають право вступу до навчальних закладiв Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України поза конкурсом.

     6. Шкода, заподiяна майну вiйськовослужбовця, державного службовця або iншого працiвника Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України чи майну членiв його сiм'ї у зв'язку з виконанням службових обов'язкiв, вiдшкодовується в повному обсязi за рахунок коштiв Державного бюджету України з наступним стягненням цiєї суми з винних осiб у порядку, встановленому законом.

     Стаття 19. Соцiальний захист особового складу Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України

     1. Особовий склад Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України пiд час виконання покладених на нього обов'язкiв дiє на пiдставi, у межах своїх повноважень та у спосiб, що передбаченi Конституцiєю та законами України. Нiхто iнший, за винятком уповноважених посадових осiб державних органiв у передбачених законами України випадках, не має права втручатися в законну дiяльнiсть особового складу.

     2. Особовому складу Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України видається службове посвiдчення.

     3. Вiйськовослужбовцi Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України мають право на носiння форменого одягу iз знаками розрiзнення. Встановлення форми одягу i знакiв розрiзнення визначається Положенням, розробленим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферах органiзацiї спецiального зв'язку, захисту iнформацiї, телекомунiкацiй та користування радiочастотним ресурсом України.

     4. Використання вiйськових звань, вiдзнак, форменого одягу, службового посвiдчення особою, яка не належить до особового складу Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, тягне за собою вiдповiдальнiсть, передбачену законом.

     5. Забезпечення курсантiв (слухачiв) Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України грошовим забезпеченням, харчуванням, форменим одягом i мiсцем проживання на час навчання здiйснюється вiдповiдно до законодавства.

     6. Особовий склад Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України при виконаннi службових обов'язкiв має право безоплатного проїзду усiма видами мiського пасажирського транспорту загального користування (крiм таксi), залiзничного та водного транспорту примiського сполучення та автобусами примiських маршрутiв.

     7. Вiйськовослужбовцям Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України можуть надаватися додатковi вiдпустки термiном до 10 дiб iз збереженням грошового забезпечення за сiмейними обставинами та з iнших поважних причин у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферах органiзацiї спецiального зв'язку, захисту iнформацiї, телекомунiкацiй та користування радiочастотним ресурсом України.

     Стаття 20. Медичне та санаторно-курортне забезпечення особового складу Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України

     1. Вiйськовослужбовцям Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України створюються необхiднi санiтарно-гiгiєнiчнi та соцiально-психологiчнi умови. Зазначенi особи забезпечуються безоплатною квалiфiкованою медичною допомогою в закладах охорони здоров'я Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, а також Служби безпеки України, Мiнiстерства оборони України, Мiнiстерства внутрiшнiх справ України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я, за рахунок бюджетних коштiв, передбачених на утримання Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, за угодами, укладеними нею iз зазначеними центральними органами виконавчої влади. У разi вiдсутностi за мiсцем служби чи проживання вiйськовослужбовцiв Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України закладiв охорони здоров'я Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, Служби безпеки України, Мiнiстерства оборони України, Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я, чи вiдповiдних вiддiлень або спецiального медичного обладнання, а також у невiдкладних випадках медична допомога надається державними або комунальними закладами охорони здоров'я за рахунок Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України.

     2. Вiйськовослужбовцi Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України забезпечуються лiкарськими засобами та iмунобiологiчними препаратами через заклади охорони здоров'я Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України в межах коштiв, передбачених на її утримання.

     3. Порядок медичного забезпечення вiйськовослужбовцiв Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України та їх забезпечення лiкарськими засобами та iмунобiологiчними препаратами встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферах органiзацiї спецiального зв'язку, захисту iнформацiї, телекомунiкацiй та користування радiочастотним ресурсом України.

     4. Забезпечення медичною допомогою ветеранiв Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України i членiв сiмей вiйськовослужбовцiв у разi вiдсутностi за мiсцем їх проживання державних або комунальних закладiв охорони здоров'я здiйснюється на умовах i в порядку, визначених частиною першою цiєї статтi для вiйськовослужбовцiв Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України.

     5. Вiйськовослужбовцi, ветерани Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України та члени їхнiх сiмей мають право на санаторно-курортне лiкування та органiзований вiдпочинок у вiдповiдних закладах Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, а також у санаторно-курортних закладах Служби безпеки України, Мiнiстерства оборони України, Мiнiстерства внутрiшнiх справ України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я, за рахунок бюджетних коштiв, передбачених на утримання Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, на основi укладених з ними угод згiдно iз законодавством.

     6. Жiнки iз числа вiйськовослужбовцiв Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України користуються всiма пiльгами, передбаченими законодавством стосовно соцiального захисту жiнок, охорони материнства i дитинства. Зазначенi пiльги поширюються також на батькiв iз числа вiйськовослужбовцiв Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, якi виховують дiтей без матерi (у разi її смертi, позбавлення батькiвських прав, на час перебування в закладi охорони здоров'я та в iнших випадках вiдсутностi материнського пiклування про дiтей).

     7. Медичне забезпечення державних службовцiв та iнших працiвникiв Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, а також членiв їхнiх сiмей здiйснюється в закладах охорони здоров'я Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України на загальних пiдставах вiдповiдно до законодавства.

Роздiл VI
ФIНАНСОВЕ ТА МАТЕРIАЛЬНО-ТЕХНIЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦIАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ IНФОРМАЦIЇ УКРАЇНИ

     Стаття 21. Фiнансове забезпечення Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України

     1. Фiнансове забезпечення Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України здiйснюється за рахунок коштiв Державного бюджету України.

     2. Пiльги, компенсацiї та гарантiї, передбаченi цим Законом, надаються за рахунок i в межах бюджетних асигнувань на утримання вiдповiдних бюджетних установ.

     Стаття 22. Матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України

     1. Держава забезпечує Державну службу спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України необхiдними матерiальними засобами, технiкою, обладнанням, iншим майном для здiйснення службової дiяльностi.

     2. Державнiй службi спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України надаються в установленому порядку земельнi дiлянки з метою розмiщення адмiнiстративних i господарських будiвель, стацiонарних технiчних засобiв та iнженерних споруд, iнших об'єктiв, необхiдних для функцiонування Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України та розташування територiальних органiв, територiальних пiдроздiлiв, Головного управлiння та пiдроздiлiв урядового фельд'єгерського зв'язку, закладiв, установ й органiзацiй Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, державних пiдприємств, установ та органiзацiй, зазначених у частинах першiй i другiй статтi 5 цього Закону.

     3. Майно, що належить Державнiй службi спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, є державною власнiстю та закрiплюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферах органiзацiї спецiального зв'язку, захисту iнформацiї, телекомунiкацiй та користування радiочастотним ресурсом України, за територiальними органами, територiальними пiдроздiлами, Головним управлiнням урядового фельд'єгерського зв'язку, закладами, установами та органiзацiями Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України на правi оперативного управлiння.

     4. Державна служба спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України має житловий фонд.

Роздiл VII
КОНТРОЛЬ I НАГЛЯД ЗА ДIЯЛЬНIСТЮ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦIАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ IНФОРМАЦIЇ УКРАЇНИ

     Стаття 23. Контроль за дiяльнiстю Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України

     1. Контроль за дiяльнiстю Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України здiйснюється в порядку, визначеному Конституцiєю та законами України.

     2. Дiяльнiсть Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України спрямовується та координується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     3. Державна служба спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України пiдконтрольна Верховнiй Радi України. З питань, пов'язаних iз забезпеченням нацiональної безпеки та оборони України, Державна служба спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України пiдпорядковується i пiдконтрольна Президентовi України.

     4. Голова Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України щороку до 20 лютого подає письмову iнформацiю:

     Президенту України про дiяльнiсть Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України з основних питань, пов'язаних iз забезпеченням нацiональної безпеки України;

     Верховнiй Радi України про виконання покладених на Державну службу спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України завдань, додержання законодавства, прав i свобод людини i громадянина, iнших питань;

     Кабiнету Мiнiстрiв України звiт про дiяльнiсть Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України.

     Стаття 24. Нагляд за додержанням законностi в дiяльностi Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України

     1. Нагляд за додержанням законностi в дiяльностi Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України здiйснюється в порядку, визначеному Конституцiєю та законами України.

Роздiл VIII
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРI ДIЯЛЬНОСТI ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦIАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ IНФОРМАЦIЇ УКРАЇНИ

     Стаття 25. Вiдповiдальнiсть за порушення вимог цього Закону

     1. Особи, виннi в порушеннi вимог цього Закону, несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

     2. За вiддання i виконання злочинного розпорядження чи наказу виннi особи iз числа особового складу Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

Роздiл IX
ПРИКIНЦЕВI ТА ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. До приведення законодавства України у вiдповiднiсть iз цим Законом акти законодавства застосовуються в частинi, що не суперечить цьому Закону.

     3. Особи рядового i начальницького складу Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, органiв внутрiшнiх справ, якi на момент набрання чинностi цим Законом проходять службу в Державнiй службi спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, у пiдроздiлах Державної фельд'єгерської служби України, призначаються за їх згодою на вiдповiднi посади вiйськовослужбовцiв Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України в порядку переатестацiї протягом шести мiсяцiв з дня набрання чинностi Положенням про проходження вiйськової служби (навчання) вiйськовослужбовцями Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України.

     4. Установити, що особам рядового i начальницького складу Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, органiв внутрiшнiх справ, якi проходять службу в Державнiй службi спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, у пiдроздiлах Державної фельд'єгерської служби України, при зарахуваннi їх на вiйськову службу до Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України присвоюються вiйськовi звання, рiвноцiннi спецiальним званням, якi були їм присвоєнi при проходженнi служби в Державнiй службi спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, у кадрах Мiнiстерства внутрiшнiх справ України. Строк проходження ними служби в Державнiй службi спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, у кадрах Мiнiстерства внутрiшнiх справ України (у тому числi вислуга рокiв на пiльгових умовах) зараховується до строку проходження вiйськової служби в Державнiй службi спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України.

     5. У разi зменшення у зв'язку з прийняттям цього Закону розмiру грошового забезпечення (без премiї) в окремих осiб рядового i начальницького складу Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, органiв внутрiшнiх справ, якi проходять службу в Державнiй службi спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, у пiдроздiлах Державної фельд'єгерської служби України, на перiод їх служби на посадi, яку вони обiймають, встановлюється щомiсячна доплата, розмiр якої визначається як рiзниця мiж розмiром грошового забезпечення (без премiї), встановленим до набрання чинностi цим Законом, i грошовим забезпеченням, установленим за новими умовами.

     6. Визнати таким, що втратив чиннiсть, Закон України "Про Дисциплiнарний статут Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2009 р., N 9, ст. 114; 2013 р., N 14, ст. 89; 2014 р., N 12, ст. 178).

     7. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) частину другу статтi 401 Кримiнального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131) пiсля слiв "Державної спецiальної служби транспорту" доповнити словами "Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України";

     2) пiдпункт 1 пункту 1 статтi 3 Закону України "Про соцiальний i правовий захист вiйськовослужбовцiв та членiв їх сiмей" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190; 2007 р., N 33, ст. 442) пiсля слiв "Державної спецiальної служби транспорту" доповнити словами "Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України";

     3) у частинi другiй статтi 2 Закону України "Про пенсiйне забезпечення осiб, звiльнених з вiйськової служби, та деяких iнших осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399; 2005 р., NN 17 - 19, ст. 267; 2006 р., N 30, ст. 258):

     пiсля слiв "вiйськових формувань" доповнити словами "Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України";

     пiсля слiв "органiв внутрiшнiх справ" слова "Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України" виключити;

     4) частину другу статтi 70 Основ законодавства про охорону здоров'я (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19) доповнити словами "а також Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України";

     5) статтю 15 Закону України "Про порядок вiдшкодування шкоди, завданої громадяниновi незаконними дiями органiв, що здiйснюють оперативно-розшукову дiяльнiсть, органiв досудового розслiдування, прокуратури i суду" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 1, ст. 1; 2001 р., N 9, ст. 38; 2003 р., N 27, ст. 209; 2009 р., N 36 - 37, ст. 511, N 41, ст. 600; 2013 р., N 21, ст. 208) пiсля слiв "Державної спецiальної служби транспорту" доповнити словами "Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України";

     6) частину четверту "Вступу" Статуту внутрiшньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Статут внутрiшньої служби Збройних Сил України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 22 - 23, ст. 194; 2001 р., N 9, ст. 38; 2003 р., N 27, ст. 209; 2009 р., N 41, ст. 600; 2013 р., N 41, ст. 550; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 13 березня 2014 року N 877-VII), доповнити словами "Державну службу спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України";

     7) частину четверту преамбули Стройового статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Стройовий статут Збройних Сил України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 22 - 23, ст. 195; 2001 р., N 9, ст. 38; 2003 р., N 27, ст. 209; 2009 р., N 41, ст. 600; 2013 р., N 41, ст. 550; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 13 березня 2014 року N 877-VII), пiсля слiв "Державну спецiальну службу транспорту" доповнити словами "Державну службу спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України";

     8) частину третю преамбули Статуту гарнiзонної та вартової служб Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Статут гарнiзонної та вартової служб Збройних Сил України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 22 - 23, ст. 196; 2009 р., N 41, ст. 600), доповнити словами "Державну службу спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України";

     9) частину четверту преамбули Дисциплiнарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Дисциплiнарний статут Збройних Сил України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 22 - 23, ст. 197; 2001 р., N 9, ст. 38; 2003 р., N 27, ст. 209; 2009 р., N 41, ст. 600; 2013 р., N 41, ст. 550; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 13 березня 2014 року N 877-VII), доповнити словами "Державну службу спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України";

     10) у Законi України "Про поширення дiї окремих положень Закону України "Про мiлiцiю" на особовий склад Державної фельд'єгерської служби України при Державному комiтетi зв'язку та iнформатизацiї України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 34, ст. 298):

     у назвi i частинi першiй слова "Державної фельд'єгерської служби України при Державному комiтетi зв'язку та iнформатизацiї України" замiнити словами "Головного управлiння та пiдроздiлiв урядового фельд'єгерського зв'язку Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України";

     у частинi першiй слова "частин першої, другої, третьої, п'ятої, шостої i сьомої статтi 21" виключити;

     11) у Законi України "Про державнi нагороди України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 21, ст. 162 iз наступними змiнами):

     в абзацi восьмому статтi 7 слова "осiб рядового i начальницького складу" виключити;

     абзац другий статтi 8 пiсля слiв "Державної спецiальної служби транспорту" доповнити словами "Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України";

     12) у Законi України "Про оборону України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 49, ст. 420; 2003 р., N 27, ст. 209; 2006 р., N 26, ст. 215; 2009 р., N 19, ст. 258; 2013 р., N 41, ст. 550):

     частину першу статтi 12 пiсля слiв "Державна спецiальна служба транспорту" доповнити словами "Державна служба спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України";

     частину четверту статтi 18 пiсля слiв "Державної спецiальної служби транспорту" доповнити словами "Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України";

     13) назву та текст статтi 15 Закону України "Про поховання та похоронну справу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 7, ст. 47; 2009 р., N 36 - 37, ст. 511; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 4 липня 2013 року N 406-VII) пiсля слiв "Державної кримiнально-виконавчої служби України" доповнити словами "Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України";

     14) абзац другий статтi 1 Закону України "Про мобiлiзацiйну пiдготовку та мобiлiзацiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 16, ст. 255; 2010 р., N 46, ст. 538; 2013 р., N 41, ст. 530) пiсля слiв "правоохоронних органiв спецiального призначення" доповнити словами "Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України";

     15) частину другу статтi 20 Закону України "Про вiйськовий обов'язок i вiйськову службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324) пiсля слiв "розвiдувальнi органи України" доповнити словами "Державну службу спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України";

     16) частину другу статтi 2 Закону України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 29, ст. 389 iз наступними змiнами) пiсля слiв "державного експортного контролю" доповнити словами "державного контролю за станом криптографiчного та технiчного захисту iнформацiї".

     8. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     1) привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     2) забезпечити перегляд i приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом".

Виконуючий обов'язки Президента України, Голова Верховної Ради України О. ТУРЧИНОВ

м. Київ
9 квiтня 2014 року
N 1194-VII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.