ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про Державне бюро розслiдувань

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 12 травня 2016 року N 1355-VIII,
вiд 6 грудня 2016 року N 1774-VIII,
вiд 21 грудня 2016 року N 1798-VIII,
вiд 3 липня 2018 року N 2475-VIII,
вiд 16 травня 2019 року N 2720-VIII,
вiд 31 жовтня 2019 року N 263-IX,
вiд 3 грудня 2019 року N 305-IX,
вiд 4 березня 2020 року N 524-IX,
вiд 17 червня 2020 року N 720-IX,
вiд 3 грудня 2020 року N 1052-IX,
вiд 28 сiчня 2021 року N 1150-IX,
вiд 30 червня 2021 року N 1587-IX

(У текстi Закону слова "Генеральний прокурор України" в усiх вiдмiнках замiнено словами "Генеральний прокурор" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 21 грудня 2016 року N 1798-VIII)

     Цей Закон визначає правовi основи органiзацiї та дiяльностi Державного бюро розслiдувань.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Державне бюро розслiдувань

     1. Державне бюро розслiдувань є державним правоохоронним органом, на який покладаються завдання щодо запобiгання, виявлення, припинення, розкриття та розслiдування кримiнальних правопорушень, вiднесених до його компетенцiї.

(стаття 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 03.12.2019р. N 305-IX, вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     Стаття 2. Правовi засади дiяльностi Державного бюро розслiдувань

     1. Державне бюро розслiдувань у своїй дiяльностi керується Конституцiєю України, мiжнародними договорами України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, цим та iншими законами України, а також iншими нормативно-правовими актами, прийнятими на їх основi.

     2. Частину другу статтi 2 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     Стаття 3. Основнi засади органiзацiї та дiяльностi Державного бюро розслiдувань

     1. Державне бюро розслiдувань органiзовується i дiє на засадах:

     1) верховенства права, вiдповiдно до якого людина, її життя i здоров'я, честь i гiднiсть, недоторканнiсть i безпека визнаються найвищою соцiальною цiннiстю, а права i свободи людини та їх гарантiї визначають змiст i спрямованiсть дiяльностi держави;

     2) законностi;

     3) справедливостi;

     4) неупередженостi;

     5) незалежностi i персональної вiдповiдальностi кожного працiвника Державного бюро розслiдувань;

     6) вiдкритостi та прозоростi дiяльностi Державного бюро розслiдувань для суспiльства та демократичного цивiльного контролю, пiдзвiтностi i пiдконтрольностi визначеним законом державним органам. Державне бюро розслiдувань дiє гласно тiєю мiрою, що не порушує права i свободи людини i громадянина, не суперечить вимогам кримiнального процесуального законодавства та законодавства про державну таємницю;

     7) полiтичної нейтральностi i позапартiйностi. Використання Державного бюро розслiдувань у партiйних, групових чи особистих iнтересах не допускається. Дiяльнiсть полiтичних партiй у Державному бюро розслiдувань забороняється;

     8) єдиноначальностi у реалiзацiї повноважень Державного бюро розслiдувань. Принцип єдиноначальностi не заперечує принципу процесуальної самостiйностi слiдчого органу Державного бюро розслiдувань.

(пункт 8 частини першої статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     Стаття 4. Гарантiї незалежностi Державного бюро розслiдувань

     1. Незалежнiсть Державного бюро розслiдувань вiд незаконного втручання у його дiяльнiсть гарантується, зокрема, визначеними цим та iншими законами:

     1) спецiальним статусом Державного бюро розслiдувань, особливим порядком, фiнансування та органiзацiйного забезпечення дiяльностi;

(пункт 1 частини першої статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     2) особливим порядком добору, призначення та звiльнення Директора Державного бюро розслiдувань, а також вичерпним перелiком пiдстав для припинення його повноважень, визначеним цим Законом;

(пункт 2 частини першої статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     3) порядком здiйснення повноважень Державним бюро розслiдувань та його працiвниками;

     4) пункт 4 частини першої статтi 4 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     5) забороною незаконного втручання у здiйснення повноважень працiвникiв Державного бюро розслiдувань;

     6) належною оплатою працi працiвникiв Державного бюро розслiдувань i соцiальними гарантiями;

     7) правовим захистом i забезпеченням особистої безпеки працiвникiв Державного бюро розслiдувань, їхнiх близьких родичiв.

     2. Забороняється незаконне втручання державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, їхнiх посадових i службових осiб, полiтичних партiй, громадських об'єднань, iнших фiзичних або юридичних осiб у дiяльнiсть Державного бюро розслiдувань.

     Будь-якi вказiвки, пропозицiї, вимоги, доручення, спрямованi до Державного бюро розслiдувань та його працiвникiв, що стосуються питань досудового розслiдування в конкретних кримiнальних провадженнях, є неправомiрними i не пiдлягають виконанню. У разi отримання такої вказiвки, вимоги, доручення тощо працiвник Державного бюро розслiдувань невiдкладно iнформує про це в письмовiй формi Директора Державного бюро розслiдувань.

     Стаття 5. Завдання Державного бюро розслiдувань

     1. Державне бюро розслiдувань вирiшує завдання iз запобiгання, виявлення, припинення, розкриття i розслiдування:

     1) злочинiв, вчинених службовими особами, якi займають особливо вiдповiдальне становище вiдповiдно до частини першої статтi 9 Закону України "Про державну службу", особами, посади яких вiднесено до першої - третьої категорiй посад державної служби, суддями та працiвниками правоохоронних органiв, крiм випадкiв, коли цi злочини вiднесено до пiдслiдностi детективiв Нацiонального антикорупцiйного бюро України;

     2) злочинiв, вчинених службовими особами Нацiонального антикорупцiйного бюро України, заступником Генерального прокурора - керiвником Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури або iншими прокурорами Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури, крiм випадкiв, коли досудове розслiдування цих злочинiв вiднесено до пiдслiдностi детективiв пiдроздiлу внутрiшнього контролю Нацiонального антикорупцiйного бюро України;

     3) злочинiв проти встановленого порядку несення вiйськової служби (вiйськових злочинiв), крiм злочинiв, передбачених статтею 422 Кримiнального кодексу України.

Роздiл II
ЗАСАДИ ОРГАНIЗАЦIЇ I ДIЯЛЬНОСТI ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛIДУВАНЬ

     Стаття 6. Повноваження Державного бюро розслiдувань

     1. Державне бюро розслiдувань вiдповiдно до покладених на нього завдань та у межах своєї компетенцiї:

     1) бере участь у формуваннi та реалiзацiї державної полiтики у сферi протидiї злочинностi, вносить вiдповiднi пропозицiї на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України;

     2) здiйснює iнформацiйно-аналiтичнi заходи щодо встановлення системних причин та умов проявiв органiзованої злочинностi та iнших видiв злочинностi, протидiю яким вiднесено до компетенцiї Державного бюро розслiдувань, вживає заходiв до їх усунення;

     3) припиняє i розкриває кримiнальнi правопорушення, розслiдування яких вiднесено до компетенцiї Державного бюро розслiдувань;

(пункт 3 частини першої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     4) здiйснює оперативно-розшукову дiяльнiсть та досудове розслiдування кримiнальних правопорушень, вiднесених до пiдслiдностi Державного бюро розслiдувань, на пiдставах та в порядку, встановлених законом;

(пункт 4 частини першої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     5) здiйснює розшук осiб, якi переховуються вiд слiдства та суду за кримiнальнi правопорушення, розслiдування яких вiднесено до пiдслiдностi Державного бюро розслiдувань;

(пункт 5 частини першої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     6) використовує гласних i негласних штатних та позаштатних працiвникiв на пiдставах та в порядку, встановлених законом, дотримуючись умов добровiльностi i конфiденцiйностi цих вiдносин, матерiально i морально заохочує осiб, якi надають допомогу в запобiганнi, виявленнi, припиненнi i розслiдуваннi кримiнальних правопорушень, вiднесених до пiдслiдностi Державного бюро розслiдувань;

(пункт 6 частини першої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     7) розробляє i затверджує методику розслiдування окремих видiв кримiнальних правопорушень;

(пункт 7 частини першої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     8) вживає заходiв щодо вiдшкодування завданих державi збиткiв i шкоди, забезпечує можливостi для конфiскацiї коштiв та iншого майна, одержаного внаслiдок вчинення кримiнальних правопорушень, у порядку, визначеному законодавством;

(пункт 8 частини першої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     81) вживає заходiв щодо виявлення необґрунтованих активiв та збору доказiв їх необґрунтованостi у порядку та в межах компетенцiї, визначених законодавством;

(частину першу статтi 6 доповнено пунктом 81 згiдно iз Законом України вiд 31.10.2019р. N 263-IX)

     9) вживає заходiв для повернення в Україну з-за кордону коштiв та iншого майна, одержаних внаслiдок вчинення кримiнальних правопорушень, вiднесених до пiдслiдностi Державного бюро розслiдувань;

(пункт 9 частини першої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     10) виключно з метою здiйснення своїх повноважень має доступ як користувач до iнформацiйних систем органiв державної влади, перелiк яких встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України, самостiйно створює iнформацiйнi системи та веде оперативний облiк в обсязi i порядку, що визначаються завданнями, покладеними на Державне бюро розслiдувань, iз дотриманням законодавства про захист персональних даних;

     11) органiзовує забезпечення особистої безпеки осiб рядового i начальницького складу, державних службовцiв Державного бюро розслiдувань та iнших визначених законом осiб, а також захист осiб, якi беруть участь у кримiнальному судочинствi, вiд протиправних посягань;

     12) забезпечує роботу з пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв Державного бюро розслiдувань, бере участь у формуваннi державного замовлення на пiдготовку, перепiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв у вiдповiдних сферах;

     13) здiйснює виконання запитiв про надання правової допомоги, якi надiйшли вiд компетентних органiв iноземних держав;

     14) розробляє пропозицiї до проектiв мiжнародних договорiв України та забезпечує дотримання i виконання зобов'язань, взятих за мiжнародними договорами України;

     15) здiйснює спiвробiтництво з полiцейськими та iншими вiдповiдними органами iноземних держав вiдповiдно до законiв та мiжнародних договорiв України;

     16) забезпечує вiдповiдно до законодавства додержання режиму захищеної законом таємницi та iншої iнформацiї з обмеженим доступом, а також визначеного законом порядку оприлюднення та надання доступу до публiчної iнформацiї;

     17) звiтує про свою дiяльнiсть у порядку, визначеному цим Законом, та iнформує суспiльство про результати своєї роботи;

     18) здiйснює iншi повноваження, передбаченi цим Законом.

     Стаття 7. Реалiзацiя повноважень Державного бюро розслiдувань

     1. Державне бюро розслiдувань та його уповноваженi посадовi особи з метою виконання покладених на них завдань:

     1) здiйснюють на пiдставах i в порядку, встановлених законом, гласнi та негласнi оперативно-розшуковi, оперативно-розшукову дiяльнiсть, слiдчi (розшуковi) та негласнi слiдчi (розшуковi) дiї з метою запобiгання, виявлення, припинення, розкриття i розслiдування кримiнальних правопорушень, вiднесених до пiдслiдностi Державного бюро розслiдувань;

(частина перша пункту 1 статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.05.2019р. N 2720-VIII, вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     2) безоплатно одержують в порядку, передбаченому Кримiнальним процесуальним кодексом України, за письмовими запитами Директора Державного бюро розслiдувань, його уповноваженого заступника, директорiв територiальних управлiнь Державного бюро розслiдувань або їхнiх уповноважених заступникiв iнформацiю, необхiдну у справах про кримiнальнi правопорушення, що знаходяться у провадженнi Державного бюро розслiдувань, у тому числi з автоматизованих iнформацiйних i довiдкових систем, реєстрiв та банкiв даних, держателем (адмiнiстратором) яких є органи державної влади або органи мiсцевого самоврядування, у тому числi iнформацiю з обмеженим доступом. Використання цiєї iнформацiї здiйснюється Державним бюро розслiдувань з дотриманням законодавства про захист персональних даних. Суб'єкти, яким адресовано вiдповiдний запит, зобов'язанi протягом трьох днiв, а в разi неможливостi - не пiзнiше 10-денного строку, надати вiдповiдну iнформацiю або повiдомити про причини, що перешкоджають її наданню;

(пункт 2 частини першої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 03.12.2019р. N 305-IX, вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     21) безоплатно одержують за письмовими запитами Директора Державного бюро розслiдувань, його уповноваженого заступника, директорiв територiальних органiв Державного бюро розслiдувань або їх уповноважених заступникiв iнформацiю, необхiдну у справах щодо виявлення необґрунтованих активiв та збору доказiв їх необґрунтованостi в межах компетенцiї Державного бюро розслiдувань, у тому числi з автоматизованих iнформацiйних i довiдкових систем, реєстрiв та банкiв даних, держателем (адмiнiстратором) яких є органи державної влади або органи мiсцевого самоврядування, зокрема iнформацiю з обмеженим доступом. Використання такої iнформацiї здiйснюється Державним бюро розслiдувань з дотриманням законодавства про захист персональних даних. Суб'єкти, яким адресовано вiдповiдний запит, зобов'язанi протягом трьох днiв, а в разi неможливостi - не пiзнiше 10-денного строку, надати вiдповiдну iнформацiю або повiдомити про причини, що перешкоджають її наданню;

(частину першу статтi 7 доповнено пунктом 21 згiдно iз Законом України вiд 31.10.2019р. N 263-IX)

     22) безоплатно одержують на пiдставi рiшення Директора Державного бюро розслiдувань або його уповноваженого заступника, погодженого з Генеральним прокурором або його уповноваженим заступником, вiд банкiв, депозитарних, фiнансових та iнших установ, пiдприємств та органiзацiй незалежно вiд форми власностi iнформацiю про операцiї iз зазначенням даних про контрагентiв, рахунки, вклади, правочини фiзичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та юридичних осiб, яка необхiдна для виявлення необґрунтованих активiв та збору доказiв їх необґрунтованостi в межах компетенцiї Державного бюро розслiдувань. Отримання вiд банкiв iнформацiї, що становить банкiвську таємницю, здiйснюється в порядку та обсязi, визначених Законом України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть";

(частину першу статтi 7 доповнено пунктом 22 згiдно iз Законом України вiд 31.10.2019р. N 263-IX, пункт 22 частини першої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     3) вживають заходiв для припинення фiзичними та юридичними особами протиправних дiянь, що перешкоджають здiйсненню повноважень Державного бюро розслiдувань, перевiряють у зв'язку з цим документи, що посвiдчують особу;

     4) проводять фотографування, аудiо- i вiдеозйомку, дактилоскопiю осiб, затриманих за пiдозрою у вчиненнi кримiнального правопорушення, взятих пiд варту;

(пункт 4 частини першої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     5) використовують у невiдкладних випадках, з подальшим вiдшкодуванням завданих збиткiв, транспортнi засоби, що належать фiзичним та юридичним особам (крiм транспортних засобiв дипломатичних, консульських та iнших представництв iноземних держав i органiзацiй, транспортних засобiв спецiального призначення), для проїзду до мiсця подiї, припинення кримiнального правопорушення, переслiдування та затримання осiб, якi пiдозрюються у його вчиненнi, доставлення до закладiв охорони здоров'я осiб, якi потребують екстреної медичної допомоги;

(пункт 5 частини першої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     6) здiйснюють спiвпрацю з фiзичними особами, у тому числi на договiрних засадах, дотримуючись умов добровiльностi i конфiденцiйностi цих вiдносин, матерiально та морально заохочують осiб, якi надають допомогу в запобiганнi, виявленнi, припиненнi i розслiдуваннi кримiнальних правопорушень, вiднесених до пiдслiдностi Державного бюро розслiдувань;

(пункт 6 частини першої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     7) у цiлях оперативно-розшукової та слiдчої дiяльностi створюють iнформацiйнi системи та ведуть оперативний облiк в обсязi i порядку, передбачених законодавством;

     8) у випадках, передбачених цим Законом, на пiдставi та в порядку, визначених Законом України "Про Нацiональну полiцiю", зберiгають, носять та застосовують вогнепальну зброю i спецiальнi засоби, а також застосовують заходи фiзичного впливу;

     9) скликають наради, проводять конференцiї та семiнари, iншi науковi та науково-практичнi заходи;

     10) вживають заходiв щодо розшуку та арешту коштiв та iншого майна, що можуть бути предметом конфiскацiї або спецiальної конфiскацiї у кримiнальних правопорушеннях, вiднесених до пiдслiдностi Державного бюро розслiдувань, або мають ознаки необґрунтованостi та можуть бути стягнутi в дохiд держави - в межах компетенцiї Державного бюро розслiдувань, провадять дiяльнiсть iз зберiгання коштiв та iншого майна, на яке накладено арешт;

(пункт 10 частини першої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 31.10.2019р. N 263-IX, вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     11) залучають у межах компетенцiї на добровiльнiй основi, у тому числi на договiрних засадах, квалiфiкованих спецiалiстiв та експертiв, у тому числi iноземцiв, з будь-яких установ, органiзацiй, контрольних i фiнансових органiв з метою визначення вартостi активiв з ознаками необґрунтованостi.

(частину першу статтi 7 доповнено пунктом 11 згiдно iз Законом України вiд 31.10.2019р. N 263-IX)

     2. На працiвникiв Державного бюро розслiдувань, якi здiйснюють покладенi на них обов'язки у складi слiдчих чи оперативних пiдроздiлiв, поширюються також права та обов'язки, передбаченi Кримiнальним процесуальним кодексом України та Законом України "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть".

     Стаття 8. Особливостi одержання заяв i повiдомлень про кримiнальнi правопорушення або необґрунтованi доходи, вiднесенi до пiдслiдностi Державного бюро розслiдувань

(назва статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 31.10.2019р. N 263-IX, вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     1. Для одержання заяв i повiдомлень про кримiнальнi правопорушення, вiднесенi до пiдслiдностi Державного бюро розслiдувань, або необґрунтованi активи, виявлення яких належить до компетенцiї Державного бюро розслiдувань, створюється спецiальна телефонна лiнiя, а також забезпечується можливiсть подання таких заяв i повiдомлень, у тому числi без зазначення прiзвища, iменi, по батьковi (найменування) потерпiлого або заявника, через офiцiйний веб-сайт Державного бюро розслiдувань та засобами електронного зв'язку.

(абзац перший частини першої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 31.10.2019р. N 263-IX, вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     Усi отриманi iз заяв i повiдомлень, а також виявленi з iнших джерел вiдомостi про обставини, що можуть свiдчити про вчинення кримiнального правопорушення, вносяться до Єдиного реєстру досудових розслiдувань у порядку, передбаченому Кримiнальним процесуальним кодексом України.

(абзац другий частини першої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     2. Заяви чи повiдомлення про кримiнальнi правопорушення або про необґрунтованi активи, в яких не зазначенi прiзвище, iм'я, по батьковi (найменування) потерпiлого або заявника, розглядаються за умови, що вiдповiдна iнформацiя стосується конкретної особи або мiстить фактичнi данi про вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, якi можуть бути перевiренi.

(частина друга статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 31.10.2019р. N 263-IX, вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     3. Iншi органи державної влади, отримавши iнформацiю про кримiнальне правопорушення, вiднесений до пiдслiдностi Державного бюро розслiдувань, зобов'язанi невiдкладно внести вiдповiднi вiдомостi до Єдиного реєстру досудових розслiдувань та негайно повiдомити про це начальника (керiвника) територiального управлiння Державного бюро розслiдувань.

(частина третя статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     Стаття 9. Структура i чисельнiсть Державного бюро розслiдувань

     1. Систему Державного бюро розслiдувань складають центральний апарат, територiальнi управлiння, спецiальнi пiдроздiли, навчальнi заклади та науково-дослiднi установи. У складi Державного бюро розслiдувань дiють слiдчi, оперативнi пiдроздiли, пiдроздiли внутрiшнього контролю та iншi пiдроздiли.

     Органiзацiйна структура Державного бюро розслiдувань визначається Президентом України.

(частина перша статтi 9 у редакцiї Закону України вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     2. Гранична чисельнiсть центрального апарату та територiальних управлiнь Державного бюро розслiдувань становить 1 тисячу 600 осiб.

(частина друга статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     3. Державне бюро розслiдувань є юридичною особою публiчного права та здiйснює свої повноваження безпосередньо i через територiальнi управлiння.

(частина третя статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     4. Для забезпечення виконання завдань Державного бюро розслiдувань утворюються такi його територiальнi управлiння:

     1) територiальне управлiння, розташоване у мiстi Львовi, що поширює свою дiяльнiсть на Волинську, Закарпатську, Iвано-Франкiвську, Львiвську, Тернопiльську областi;

     2) територiальне управлiння, розташоване у мiстi Хмельницькому, що поширює свою дiяльнiсть на Вiнницьку, Житомирську, Рiвненську, Хмельницьку, Чернiвецьку областi;

     3) територiальне управлiння, розташоване у мiстi Миколаєвi, що поширює свою дiяльнiсть на Кiровоградську, Миколаївську, Одеську областi;

     4) територiальне управлiння, розташоване у мiстi Мелiтополi, що поширює свою дiяльнiсть на Автономну Республiку Крим, Запорiзьку, Херсонську областi, мiсто Севастополь;

     5) територiальне управлiння, розташоване у мiстi Полтавi, що поширює свою дiяльнiсть на Днiпропетровську, Полтавську, Сумську, Харкiвську областi;

     6) територiальне управлiння, розташоване у мiстi Краматорську, що поширює свою дiяльнiсть на Донецьку i Луганську областi;

     7) територiальне управлiння, розташоване у мiстi Києвi, що поширює свою дiяльнiсть на мiсто Київ, Київську, Черкаську та Чернiгiвську областi.

     5. Територiальнi управлiння Державного бюро розслiдувань є юридичними особами публiчного права, мають самостiйний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку iз зображенням Державного Герба України i своїм найменуванням.

(частина п'ята статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.05.2019р. N 2720-VIII, вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     6. Територiальнi управлiння Державного бюро розслiдувань дiють на пiдставi положень, що затверджуються Директором Державного бюро розслiдувань.

(частина шоста статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     Стаття 10. Директор Державного бюро розслiдувань та його заступники

     1. Керiвництво дiяльнiстю Державного бюро розслiдувань здiйснює його Директор, який має першого заступника та двох заступникiв.

     У разi вiдсутностi Директора Державного бюро розслiдувань його повноваження здiйснює перший заступник Директора Державного бюро розслiдувань, а в разi його вiдсутностi - один iз заступникiв Директора Державного бюро розслiдувань згiдно iз розподiлом обов'язкiв.

(частина перша статтi 10 у редакцiї Закону України вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     2. Директором Державного бюро розслiдувань, першим заступником Директора Державного бюро розслiдувань i заступником Директора Державного бюро розслiдувань може бути громадянин України, не молодший 35 рокiв, який:

     1) має вищу юридичну освiту;

     2) має стаж роботи в галузi права не менше десяти рокiв (пiсля здобуття вищої юридичної освiти);

     3) має досвiд роботи на керiвних посадах не менше п'яти рокiв;

     4) володiє державною мовою;

     5) не є членом жодної полiтичної партiї;

     6) не є i не був членом органiзацiї, забороненої законом або судом;

     7) має високi моральнi якостi та бездоганну репутацiю;

     8) за станом здоров'я спроможний виконувати вiдповiднi службовi обов'язки.

     Абзац десятий частини другої статтi 10 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     Абзац одинадцятий частини другої статтi 10 виключено

(частину другу статтi 10 доповнено абзацом одинадцятим згiдно iз Законом України вiд 03.07.2018р. N 2475-VIII, абзац одинадцятий частини другої статтi 10 виключено згiдно iз Законом України вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     3. Директор Державного бюро розслiдувань, перший заступник Директора Державного бюро розслiдувань i заступники Директора Державного бюро розслiдувань призначаються строком на п'ять рокiв. Одна i та сама особа не може обiймати одну i ту саму посаду або iншу iз зазначених бiльше двох строкiв пiдряд.

     Не може бути призначена на посаду Директора Державного бюро розслiдувань, першого заступника Директора Державного бюро розслiдувань i заступника Директора Державного бюро розслiдувань особа, яка:

     1) пiдпадає пiд обмеження, встановленi статтею 15 цього Закону;

     2) має заборгованiсть iз сплати алiментiв на утримання дитини, сукупний розмiр якої перевищує суму вiдповiдних платежiв за шiсть мiсяцiв iз дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання.

(частина третя статтi 10 у редакцiї Закону України вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     4. Повноваження Директора Державного бюро розслiдувань, першого заступника Директора Державного бюро розслiдувань i заступника Директора Державного бюро розслiдувань припиняються у зв'язку iз закiнченням строку повноважень або у разi:

     1) подання письмової заяви про припинення повноважень за власним бажанням;

     2) призначення чи обрання на iншу посаду за його згодою;

     3) досягнення 65 рокiв;

     4) неможливостi виконувати свої повноваження за станом здоров'я вiдповiдно до висновку медичної комiсiї, що утворюється за рiшенням спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я;

     5) набрання законної сили рiшенням суду про визнання його недiєздатним або про обмеження його цивiльної дiєздатностi, про визнання його безвiсно вiдсутнiм чи про оголошення його померлим;

     6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього у зв'язку iз вчиненням злочину чи кримiнального проступку (крiм необережного кримiнального проступку) або притягнення до адмiнiстративної вiдповiдальностi за адмiнiстративне правопорушення, пов'язане з корупцiєю, а так само набрання законної сили рiшенням суду про визнання його активiв або активiв, набутих за його дорученням iншими особами або в iнших передбачених статтею 290 Цивiльного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохiд держави;

(пункт 6 частини четвертої статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 31.10.2019р. N 263-IX)

     7) припинення ним громадянства України або виїзду на постiйне проживання за межi України;

     8) смертi;

     9) пункт 9 частини четвертої статтi 10 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     10) набуття громадянства (пiдданства) iншої держави;

(пункт 10 частини четвертої статтi 10 у редакцiї Закону України вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     11) наявностi заборгованостi зi сплати алiментiв на утримання дитини, сукупний розмiр якої перевищує суму вiдповiдних платежiв за дванадцять мiсяцiв з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання.

(частину четверту статтi 10 доповнено пунктом 11 згiдно iз Законом України вiд 03.07.2018р. N 2475-VIII)

     5. Верховна Рада України за результатами розгляду звiту Директора Державного бюро розслiдувань про результати дiяльностi цього органу за календарний рiк, стан виконання покладених на нього завдань, додержання законодавства, прав i свобод людини i громадянина, а також напрями та шляхи пiдвищення ефективностi дiяльностi Державного бюро розслiдувань може визнати роботу Директора Державного бюро розслiдувань задовiльною чи незадовiльною.

     Визнання роботи Директора Державного бюро розслiдувань незадовiльною є пiдставою для звiльнення зазначеної особи iз займаної посади.

(статтю 10 доповнено частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     6. Повноваження першого заступника Директора Державного бюро розслiдувань, заступникiв Директора Державного бюро розслiдувань припиняються у разi прийняття Директором Державного бюро розслiдувань рiшення про їх звiльнення з вiдповiдної посади з пiдстав, визначених цiєю статтею.

(статтю 10 доповнено частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     Стаття 11. Порядок призначення Директора Державного бюро розслiдувань

(назва статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     1. Директор Державного бюро розслiдувань призначається на посаду Президентом України за поданням комiсiї з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслiдувань (далi - Конкурсна комiсiя).

     Директор Державного бюро розслiдувань звiльняється з посади Президентом України за наявностi пiдстав, визначених частинами четвертою та п'ятою статтi 10 цього Закону.

(частина перша статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     2. Органiзацiю та проведення конкурсу здiйснює Конкурсна комiсiя вiдповiдно до цього Закону.

     3. До складу Конкурсної комiсiї входять:

(абзац перший частини третьої статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     1) три особи, визначенi Президентом України;

(абзац другий частини третьої статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     2) три особи, визначенi Верховною Радою України за поданням комiтету Верховної Ради України, до предмета вiдання якого належать органiзацiя та дiяльнiсть органiв досудового розслiдування;

(абзац третiй частини третьої статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     3) три особи, визначенi Кабiнетом Мiнiстрiв України на пiдставi пропозицiй мiжнародних органiзацiй, з якими Україна спiвпрацює у сферi запобiгання i протидiї корупцiї вiдповiдно до мiжнародних договорiв України.

(абзац четвертий частини третьої статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     Мiнiстерство закордонних справ України визначає перелiк таких мiжнародних органiзацiй не пiзнiше нiж за три мiсяцi до завершення строку повноважень Директора Державного бюро розслiдувань або протягом семи робочих днiв з дня дострокового припинення його повноважень (звiльнення) у порядку, встановленому цим Законом.

(частину третю статтi 11 доповнено новим абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     Кожна така мiжнародна органiзацiя протягом п'яти робочих днiв може запропонувати Кабiнету Мiнiстрiв України не бiльше трьох кандидатiв до складу Конкурсної комiсiї або погодити пропозицiю спiльного списку кандидатiв до складу Конкурсної комiсiї.

(частину третю статтi 11 доповнено новим абзацом шостим згiдно iз Законом України вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     Рiшення про визначення членiв Конкурсної комiсiї приймається на вiдкритому засiданнi Кабiнету Мiнiстрiв України не пiзнiше нiж через 14 днiв з дня надходження пропозицiй мiжнародних органiзацiй.

(частину третю статтi 11 доповнено новим абзацом сьомим згiдно iз Законом України вiд 03.12.2019р. N 305-IX, у зв'язку з цим абзаци п'ятий - дев'ятий вважати вiдповiдно абзацами восьмим - дванадцятим)

     Членами Конкурсної комiсiї можуть бути особи, якi мають бездоганну дiлову репутацiю, вищу юридичну освiту, високi професiйнi i моральнi якостi, суспiльний авторитет. Не може бути членом Конкурсної комiсiї особа, якщо вона:

     1) за рiшенням суду визнана недiєздатною або обмежена у цивiльнiй дiєздатностi;

     2) має судимiсть за вчинення кримiнального правопорушення, не погашену або не зняту в установленому законом порядку (крiм реабiлiтованої особи), або на яку протягом останнього року накладалося адмiнiстративне стягнення за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцiєю, або яка притягалася судом до вiдповiдальностi за вчинення умисного кримiнального правопорушення;

(абзац десятий частини третьої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.03.2020р. N 524-IX, вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     3) вiдповiдно до вироку суду, що набрав законної сили, позбавлена права займатися дiяльнiстю, пов'язаною з виконанням функцiй держави, або обiймати певнi посади.

     Конкурсна комiсiя вважається повноважною у разi затвердження в її складi не менше шести осiб.

     4. Рiшення Конкурсної комiсiї вважається прийнятим, якщо за нього на засiданнi Конкурсної комiсiї проголосували не менше п'яти членiв Конкурсної комiсiї.

     5. Голова та секретар Конкурсної комiсiї обираються з числа членiв Конкурсної комiсiї.

     6. Засiдання Конкурсної комiсiї вiдкритi для представникiв засобiв масової iнформацiї i журналiстiв, забезпечуються вiдео- та аудiофiксацiя i трансляцiя в режимi реального часу засiдань Конкурсної комiсiї на Офiцiйному iнтернет-представництвi Президента України.

(абзац перший частини шостої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     Iнформацiя про час та мiсце проведення засiдання Конкурсної комiсiї оприлюднюється на Офiцiйному iнтернет-представництвi Президента України не пiзнiше нiж за 24 години до його початку.

(абзац другий частини шостої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     7. Роботу та органiзацiйно-технiчне забезпечення Конкурсної комiсiї та її членiв забезпечує орган, що здiйснює забезпечення дiяльностi Президента України. Фiнансування дiяльностi Конкурсної комiсiї та її членiв може здiйснюватися за рахунок залучення мiжнародної технiчної допомоги.

(частина сьома статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     8. Конкурсна комiсiя:

     1) визначає регламент своєї роботи;

     2) розмiщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу;

     3) розглядає документи, поданi особами для участi в конкурсi;

     4) вiдбирає iз загального числа кандидатiв осiб, з якими проводить на своєму засiданнi спiвбесiду, та осiб, щодо яких проводиться спецiальна перевiрка, передбачена Законом України "Про запобiгання корупцiї", i перевiрка, передбачена Законом України "Про очищення влади";

     5) вiдбирає шляхом вiдкритого голосування з числа кандидатiв, якi пройшли спiвбесiду, одного кандидата, що вiдповiдає вимогам до Директора Державного бюро розслiдувань та, згiдно з обґрунтованим рiшенням Конкурсної комiсiї, має найкращi професiйний досвiд, знання i якостi для виконання службових обов'язкiв на цiй посадi;

(пункт 5 частини восьмої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     6) оприлюднює iнформацiю про кандидатiв, якi подали заяву на участь у конкурсi, а також iнформацiю про трьох кандидатiв, вiдiбраних для проходження спiвбесiди в Конкурснiй комiсiї, про кандидата, вiдiбраного Конкурсною комiсiєю для призначення на посаду Директора Державного бюро розслiдувань;

(пункт 6 частини восьмої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     7) проводить повторний конкурс у разi вiдхилення кандидата, вiдiбраного Конкурсною комiсiєю для призначення на посаду Директора Державного бюро розслiдувань, у зв'язку з його невiдповiднiстю встановленим вимогам або непроходженням спецiальної перевiрки, передбаченої Законом України "Про запобiгання корупцiї", чи перевiрки, передбаченої Законом України "Про очищення влади".

(пункт 7 частини восьмої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     9. Рiшення Конкурсної комiсiї можуть бути оскарженi до суду лише з питань додержання встановленого цим Законом порядку органiзацiї та проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслiдувань.

     10. Не пiзнiше нiж за два мiсяцi до завершення строку повноважень Директора Державного бюро розслiдувань або упродовж 14 днiв з дня дострокового припинення його повноважень у порядку, встановленому цим Законом, формується Конкурсна комiсiя.

     Конкурсна комiсiя розмiщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслiдувань в загальнонацiональних друкованих засобах масової iнформацiї та на Офiцiйному iнтернет-представництвi Президента України.

(частина десята статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     11. Особа, яка претендує на участь у конкурсi, подає у зазначений в оголошеннi строк такi документи:

     1) заяву про участь у конкурсi з наданням згоди на проведення спецiальної перевiрки вiдповiдно до Закону України "Про запобiгання корупцiї" та на обробку персональних даних вiдповiдно до Закону України "Про захист персональних даних";

     2) автобiографiю, що мiстить прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi), число, мiсяць, рiк i мiсце народження, громадянство, вiдомостi про освiту, трудову дiяльнiсть, посаду (заняття), мiсце роботи, громадську роботу (у тому числi на виборних посадах), членство в полiтичних партiях, у тому числi в минулому, наявнiсть трудових або будь-яких iнших договiрних вiдносин з полiтичною партiєю упродовж року, що передує поданню заяви (незалежно вiд тривалостi), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, а також вiдомостi про наявнiсть чи вiдсутнiсть судимостi;

     3) декларацiю за рiк, що передує року, в якому оприлюднено оголошення про конкурс, в порядку, встановленому законом;

     31) заяву про вiдсутнiсть заборгованостi зi сплати алiментiв на утримання дитини, сукупний розмiр якої перевищує суму вiдповiдних платежiв за шiсть мiсяцiв з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання;

(частину одинадцяту статтi 11 доповнено пунктом 31 згiдно iз Законом України вiд 03.07.2018р. N 2475-VIII)

     4) iншi документи, передбаченi законами України "Про державну службу" i "Про запобiгання корупцiї".

     Вiдомостi з поданих вiдповiдно до цiєї частини документiв пiдлягають оприлюдненню упродовж трьох робочих днiв пiсля закiнчення строку подання заяв на конкурс на Офiцiйному iнтернет-представництвi Президента України, крiм вiдомостей, якi вiдповiдно до Закону України "Про запобiгання корупцiї" вiднесенi до iнформацiї з обмеженим доступом, та вiдомостей про контактний номер телефону i адресу електронної пошти кандидата.

(абзац сьомий частини одинадцятої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     Стаття 12. Повноваження Директора Державного бюро розслiдувань

     1. Директор Державного бюро розслiдувань:

     1) несе вiдповiдальнiсть за дiяльнiсть Державного бюро розслiдувань, зокрема законнiсть здiйснюваних Державним бюро розслiдувань оперативно-розшукових заходiв, досудового розслiдування, додержання прав i свобод людини i громадянина;

     2) органiзовує роботу Державного бюро розслiдувань, призначає та звiльняє першого заступника i заступникiв Директора Державного бюро розслiдувань у порядку, визначеному цим Законом, а також визначає їхнi обов'язки;

(пункт 2 частини першої статтi 12 у редакцiї Закону України вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     3) координує i контролює дiяльнiсть центрального апарату та територiальних управлiнь Державного бюро розслiдувань;

(пункт 3 частини першої статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     4) затверджує структуру та штатну чисельнiсть центрального апарату та територiальних органiв Державного бюро розслiдувань;

     5) визначає вiдповiдно до законодавства в межах граничної чисельностi перелiки посад у центральному апаратi та територiальних управлiннях Державного бюро розслiдувань, що пiдлягають замiщенню особами рядового та начальницького складу, граничних спецiальних звань за цими посадами;

(пункт 5 частини першої статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     6) вносить на розгляд Президента України подання про вiдзначення державними нагородами України осiб рядового та начальницького складу, державних службовцiв та iнших працiвникiв Державного бюро розслiдувань, а також осiб, якi сприяють у виконаннi покладених на нього завдань;

     7) затверджує Положення про вiдомчi нагороди (медалi, нагруднi знаки, почеснi грамоти тощо) для нагородження осiб рядового та начальницького складу, державних службовцiв та iнших працiвникiв Державного бюро розслiдувань, а також осiб, якi сприяють у виконаннi покладених на нього завдань;

     8) видає у межах повноважень накази i розпорядження, дає доручення, якi є обов'язковими для виконання працiвниками Державного бюро розслiдувань;

     9) призначає на посади та звiльняє з посад працiвникiв центрального апарату Державного бюро розслiдувань, директорiв та заступникiв директорiв територiальних управлiнь Державного бюро розслiдувань;

(пункт 9 частини першої статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     91) повiдомляє Конкурсну комiсiю про наявнiсть вакантних або тимчасово вакантних посад керiвника пiдроздiлу внутрiшнього контролю центрального апарату та керiвникiв пiдроздiлiв внутрiшнього контролю територiальних управлiнь Державного бюро розслiдувань у десятиденний строк з дня вивiльнення посади;

(частину першу статтi 12 доповнено пунктом 91 згiдно iз Законом України вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     10) приймає рiшення про розподiл бюджетних коштiв, головним розпорядником яких є Державне бюро розслiдувань, та затверджує звiт про виконання цих рiшень;

     11) затверджує перспективнi, поточнi та оперативнi плани роботи Державного бюро розслiдувань;

     12) встановлює порядок реєстрацiї, оброблення, зберiгання та знищення вiдповiдно до законодавства отриманої Державним бюро розслiдувань iнформацiї; вживає заходiв iз запобiгання несанкцiонованому доступу до iнформацiї з обмеженим доступом, а також забезпечує додержання законодавства про доступ до публiчної iнформацiї, розпорядником якої є Державне бюро розслiдувань;

     13) вирiшує питання про заохочення працiвникiв Державного бюро розслiдувань;

     14) присвоює у встановленому законодавством порядку ранги державних службовцiв працiвникам Державного бюро розслiдувань та спецiальнi звання особам рядового i начальницького складу;

     15) вносить на розгляд Президенту України подання про присвоєння спецiальних звань вищого начальницького складу Державного бюро розслiдувань;

     16) представляє Державне бюро розслiдувань у вiдносинах з органами державної влади, органами мiсцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, а також органами iноземних держав, мiжнародними органiзацiями тощо;

     17) має право бути присутнiм на засiданнях Верховної Ради України, її комiтетiв, тимчасових спецiальних та тимчасових слiдчих комiсiй, а також на засiданнях Кабiнету Мiнiстрiв України з питань, що стосуються забезпечення дiяльностi Державного бюро розслiдувань;

(пункт 17 частини першої статтi 12 у редакцiї Закону України вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     18) забезпечує вiдкритiсть та прозорiсть дiяльностi Державного бюро розслiдувань вiдповiдно до цього Закону, звiтує про дiяльнiсть Державного бюро розслiдувань в порядку, визначеному цим Законом;

     19) надає дозвiл на використання коштiв фонду спецiальних оперативно-розшукових та слiдчих дiй Державного бюро розслiдувань;

     191) накладає стягнення на працiвникiв центрального апарату Державного бюро розслiдувань на пiдставi рiшення Дисциплiнарної комiсiї;

(частину першу статтi 12 доповнено пунктом 191 згiдно iз Законом України вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     20) здiйснює iншi повноваження, передбаченi цим та iншими законами, у тому числi має право в межах своєї компетенцiї особисто реалiзовувати повноваження Державного бюро розслiдувань, визначенi цим Законом.

     2. Повноваження, передбаченi пунктами 4 i 5 частини першої цiєї статтi, щодо дiяльностi територiальних управлiнь Державного бюро розслiдувань Директор Державного бюро розслiдувань здiйснює за поданням директорiв вiдповiдних територiальних управлiнь.

(частина друга статтi 12 у редакцiї Закону України вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     3. Пiсля призначення на посаду Директор Державного бюро розслiдувань зобов'язаний не пiзнiше 30 днiв з дня призначення на посаду пiдготувати стратегiчну (на п'ять рокiв) програму дiяльностi Державного бюро розслiдувань.

     Програма дiяльностi Державного бюро розслiдувань повинна мiстити, серед iншого:

     1) завдання, якi необхiдно виконати;

     2) обсяг i послiдовнiсть реалiзацiї завдань Державного бюро розслiдувань;

     3) заходи спiвпрацi з громадськiстю;

     4) прiоритети роботи;

     5) критерiї виконання/невиконання визначених завдань i прiоритетiв.

     Щорiчно Директор Державного бюро розслiдувань готує звiт про дiяльнiсть Державного бюро розслiдувань. Звiт повинен мiстити результати, строки i стан виконання програми дiяльностi Державного бюро розслiдувань, iншу iнформацiю, передбачену статтею 23 цього Закону.

     Пiсля затвердження програми i звiту вони розмiщуються на офiцiйному веб-сайтi Державного бюро розслiдувань.

(абзац дев'ятий частини третьої статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     4. У разi звiльнення Директора Державного бюро розслiдувань з посади, його смертi або вiдсутностi вiдомостей про мiсце його перебування повноваження Директора Державного бюро розслiдувань протягом 60 днiв виконує його перший заступник, а в подальшому - почергово кожний iз заступникiв i знову перший заступник з ротацiєю кожнi 60 днiв до того часу, доки не буде призначено нового Директора Державного бюро розслiдувань у порядку, передбаченому цим Законом. Строк виконання повноважень розпочинається вiдповiдно з дня, наступного за днем звiльнення Директора Державного бюро розслiдувань, або з дня, наступного за днем його смертi, або з дня, наступного за останнiм днем, коли мiсце перебування Директора Державного бюро розслiдувань було вiдомо.

(частина четверта статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     Стаття 13. Директори територiальних управлiнь i керiвники пiдроздiлiв центрального апарату Державного бюро розслiдувань та їхнi заступники

(назва статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     1. Директори територiальних управлiнь Державного бюро розслiдувань та їх заступники, керiвники пiдроздiлiв центрального апарату Державного бюро розслiдувань та їх заступники призначаються на посаду та звiльняються з посади Директором Державного бюро розслiдувань. Такi особи призначаються на посади Директором Державного бюро розслiдувань за поданням конкурсних комiсiй, що проводять конкурс на зайняття посад працiвникiв Державного бюро розслiдувань у порядку, передбаченому частиною третьою статтi 14 цього Закону.

(абзац перший частини першої статтi 13 у редакцiї Закону України вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     Директором територiального управлiння Державного бюро розслiдувань може бути громадянин України, який:

(абзац другий частини першої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     має вищу юридичну освiту;

     має стаж роботи в галузi права не менше семи рокiв (пiсля здобуття вищої освiти);

     має досвiд роботи на керiвних посадах не менше трьох рокiв;

     вiльно володiє державною мовою.

     Керiвником самостiйного структурного пiдроздiлу пiдроздiлу центрального апарату Державного бюро розслiдувань може бути громадянин України, який:

(абзац сьомий частини першої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     має вищу освiту вiдповiдно до напряму дiяльностi пiдроздiлу;

     має стаж роботи у вiдповiднiй сферi не менше семи рокiв;

     має досвiд роботи на керiвних посадах не менше трьох рокiв;

     вiльно володiє державною мовою.

     Не може бути призначена на посади директора територiального управлiння Державного бюро розслiдувань та його заступникiв, керiвника пiдроздiлу центрального апарату Державного бюро розслiдувань та його заступникiв особа, яка пiдпадає пiд обмеження, встановленi статтею 15 цього Закону.

(частину першу статтi 13 доповнено абзацами згiдно iз Законом України вiд 16.05.2019р. N 2720-VIII, абзац дванадцятий частини першої статтi 13 у редакцiї Закону України вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     2. Пiсля призначення на посаду директор територiального управлiння Державного бюро розслiдувань зобов'язаний не пiзнiше 30 днiв з дня призначення на посаду пiдготувати рiчну програму дiяльностi територiального управлiння Державного бюро розслiдувань.

(абзац перший частини другої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     Програма дiяльностi територiального управлiння Державного бюро розслiдувань повинна мiстити, серед iншого:

(абзац другий частини другої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     1) завдання, якi необхiдно виконати;

     2) обсяг i послiдовнiсть реалiзацiї завдань територiального управлiння Державного бюро розслiдувань;

(абзац четвертий частини другої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     3) заходи спiвпрацi з громадськiстю;

     4) прiоритети роботи;

     5) критерiї виконання/невиконання визначених завдань i прiоритетiв.

     Наступна рiчна програма приймається не пiзнiше 30 днiв до дня завершення дiї попередньої рiчної програми.

     Одночасно iз рiчною програмою дiяльностi територiального управлiння Державного бюро розслiдувань його директор готує звiт про дiяльнiсть територiального управлiння Державного бюро розслiдувань. Звiт повинен мiстити результати, строки i стан виконання програми дiяльностi Державного бюро розслiдувань, iншу iнформацiю, передбачену статтею 23 цього Закону.

(абзац дев'ятий частини другої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     Вiдповiднi програми i звiти директор територiального управлiння Державного бюро розслiдувань вносить на затвердження Директора Державного бюро розслiдувань. Директор Державного бюро розслiдувань затверджує стратегiчну програму разом з рiчною програмою.

(абзац десятий частини другої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     Пiсля затвердження програми i звiти розмiщуються на офiцiйному веб-сайтi територiального управлiння Державного бюро розслiдувань.

(абзац одинадцятий частини другої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     3. Директор територiального управлiння Державного бюро розслiдувань:

(абзац перший частини третьої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     1) органiзовує роботу вiдповiдного територiального управлiння щодо виконання повноважень Державного бюро розслiдувань, наказiв i розпоряджень Директора Державного бюро розслiдувань;

(пункт 1 частини третьої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     2) призначає на посади та звiльняє з посад працiвникiв вiдповiдного територiального управлiння, крiм тих, якi призначаються Директором Державного бюро розслiдувань вiдповiдно до статтi 12 цього Закону;

(пункт 2 частини третьої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.05.2019р. N 2720-VIII, вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     3) вносить Директору Державного бюро розслiдувань подання про присвоєння у встановленому законодавством порядку спецiальних звань особам рядового i начальницького складу та рангiв державних службовцiв працiвникам вiдповiдного територiального управлiння;

(пункт 3 частини третьої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     4) вносить Директору Державного бюро розслiдувань пропозицiї щодо структури та штатної чисельностi вiдповiдного територiального управлiння;

(пункт 4 частини третьої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     5) видає у межах своїх повноважень накази i розпорядження;

     6) здiйснює iншi повноваження, передбаченi цим та iншими законами, у тому числi має право в межах своєї компетенцiї особисто реалiзовувати повноваження Державного бюро розслiдувань, визначенi цим Законом.

     4. Керiвник пiдроздiлу центрального апарату Державного бюро розслiдувань:

     1) органiзовує роботу вiдповiдного територiального управлiння, пiдроздiлу центрального апарату щодо виконання повноважень Державного бюро розслiдувань, наказiв i розпоряджень Директора Державного бюро розслiдувань;

(пункт 1 частини четвертої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     2) вносить Директору Державного бюро розслiдувань пропозицiї щодо штатного розпису пiдроздiлу (органу), а також проект положення про вiдповiдний пiдроздiл для його затвердження;

     3) здiйснює контроль за збереженням державної таємницi в пiдроздiлi (органi), вживає заходiв для запобiгання несанкцiонованому доступу до iншої iнформацiї з обмеженим доступом;

     4) вносить Директору Державного бюро розслiдувань подання про заохочення пiдлеглих, про присвоєння їм спецiальних звань або рангiв державних службовцiв чи присвоює ранги пiдлеглим державним службовцям вiдповiдно до закону;

     5) вносить Директору Державного бюро розслiдувань пропозицiї про представлення пiдлеглих службовцiв до вiдзначення державними нагородами України, а осiб, якi надають допомогу в запобiганнi, виявленнi, припиненнi i розслiдуваннi кримiнальних правопорушень, вiднесених до пiдслiдностi Державного бюро розслiдувань, до заохочення;

(пункт 5 частини четвертої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     6) несе вiдповiдальнiсть за роботу пiдроздiлу (органу), зокрема за законнiсть здiйснюваних оперативно-розшукових заходiв i досудового слiдства, додержання прав i свобод людини та громадянина;

     7) здiйснює iншi повноваження, передбаченi цим та iншими законами, у тому числi має право в межах своєї компетенцiї особисто реалiзовувати повноваження Державного бюро розслiдувань, визначенi цим Законом.

     5. У разi вiдсутностi керiвника пiдроздiлу центрального апарату (директора територiального управлiння) Державного бюро розслiдувань або тимчасової неможливостi здiйснення ним своїх повноважень його обов'язки виконує заступник, а за наявностi двох заступникiв - найстарший за вiком заступник.

(абзац перший частини п'ятої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     У разi вiдсутностi заступника обов'язки керiвника пiдроздiлу центрального апарату (директора територiального управлiння) Державного бюро розслiдувань виконує найстарший за вiком керiвник пiдроздiлу (органу), що входить до складу цього пiдроздiлу (органу), а за вiдсутностi у структурi пiдроздiлу (органу) iнших пiдроздiлiв - найстарший за вiком службовець пiдроздiлу (органу).

(абзац другий частини п'ятої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     Стаття 14. Працiвники Державного бюро розслiдувань

     1. До працiвникiв Державного бюро розслiдувань належать особи рядового i начальницького складу, державнi службовцi та особи, якi уклали трудовий договiр (контракт) iз Державним бюро розслiдувань.

     2. Служба в Державному бюро розслiдувань є державною службою особливого характеру, що полягає у професiйнiй дiяльностi придатних до неї за станом здоров'я i вiком громадян України. Час проходження служби в Державному бюро розслiдувань зараховується до страхового стажу, стажу роботи за спецiальнiстю, а також до стажу державної служби вiдповiдно до закону.

     3. На службу до Державного бюро розслiдувань приймаються на конкурснiй основi в добровiльному порядку (за контрактом) громадяни України, якi спроможнi за своїми особистими, дiловими та моральними якостями, вiком, освiтнiм i професiйним рiвнем та станом здоров'я ефективно виконувати вiдповiднi службовi обов'язки.

     Прийняття громадян України на службу до Державного бюро розслiдувань без проведення конкурсу забороняється, крiм випадкiв, передбачених цим Законом.

     Квалiфiкацiйнi вимоги та критерiї професiйної придатностi для зайняття посад у пiдроздiлах Державного бюро розслiдувань затверджуються Директором Державного бюро розслiдувань.

     Призначення на посади у Державному бюро розслiдувань, крiм посад Директора Державного бюро розслiдувань, керiвника пiдроздiлу внутрiшнього контролю центрального апарату Державного бюро розслiдувань та керiвникiв пiдроздiлiв внутрiшнього контролю територiальних управлiнь Державного бюро розслiдувань, здiйснюється за результатами вiдкритих конкурсiв, що проводяться конкурсними комiсiями з проведення конкурсiв на зайняття посад працiвникiв Державного бюро розслiдувань. Типове положення про конкурсну комiсiю та порядок проведення вiдкритого конкурсу затверджує Директор Державного бюро розслiдувань.

     4. Порядок присвоєння спецiальних звань особам рядового i начальницького складу Державного бюро розслiдувань та їх спiввiдношення з iншими спецiальними, а також вiйськовими званнями i рангами державних службовцiв затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     5. Трудовi вiдносини працiвникiв Державного бюро розслiдувань регулюються цим Законом (у частинi переведення працiвникiв Державного бюро розслiдувань на нижчi або рiвнозначнi посади та звiльнення осiб рядового та начальницького складу), законодавством про працю, державну службу та укладеними трудовими договорами (контрактами). На державних службовцiв Державного бюро розслiдувань поширюється дiя Закону України "Про державну службу". Посади державних службовцiв Державного бюро розслiдувань вiдносяться до вiдповiдних категорiй посад державної служби в порядку, встановленому законодавством.

     6. Порядок проходження служби особами рядового та начальницького складу Державного бюро розслiдувань визначається цим Законом, Положенням про проходження служби особами рядового та начальницького складу Державного бюро розслiдувань, що затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України, а також iншими нормативно-правовими актами.

     На осiб рядового i начальницького складу Державного бюро розслiдувань поширюється Дисциплiнарний статут Нацiональної полiцiї України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

     Притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi державних службовцiв Державного бюро розслiдувань здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про державну службу" з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

     7. Працiвники Державного бюро розслiдувань регулярно, не менше одного разу на два роки, проходять обов'язкове пiдвищення квалiфiкацiї.

     Працiвники Державного бюро розслiдувань, до повноважень яких належать виявлення, розкриття i розслiдування кримiнальних правопорушень, вiднесених до пiдслiдностi Державного бюро розслiдувань, проходять перепiдготовку або пiдвищення квалiфiкацiї за спецiальними програмами, у тому числi за кордоном.

(абзац другий частини сьомої статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)
(стаття 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.05.2019р. N 2720-VIII, у редакцiї Закону України вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     Стаття 141. Присяга осiб рядового i начальницького складу Державного бюро розслiдувань

     1. Особи, якi вперше призначаються на посади рядового i начальницького складу Державного бюро розслiдувань та у вiдповiдних випадках пройшли встановлений строк стажування, складають присягу такого змiсту:

     "Я, (прiзвище, iм'я та по батьковi), вступаючи на службу до Державного бюро розслiдувань, усвiдомлюючи свою високу вiдповiдальнiсть, клянуся завжди залишатися вiдданим Українському народовi, неухильно додержуватися Конституцiї та законiв України, поважати та охороняти права, свободи i законнi iнтереси людини i громадянина, честь держави, бути чесним, сумлiнним i дисциплiнованим, зберiгати державну та iншу охоронювану законом таємницю".

     2. Особа рядового i начальницького складу Державного бюро розслiдувань пiдписує текст присяги, що зберiгається в її особовiй справi. Порядок складення присяги встановлює Директор Державного бюро розслiдувань.

(роздiл II доповнено статтею 141 згiдно iз Законом України вiд 16.05.2019р. N 2720-VIII)

     Стаття 142. Спецiальнi звання осiб рядового i начальницького складу Державного бюро розслiдувань

     1. Установлюються такi спецiальнi звання осiб рядового i начальницького складу Державного бюро розслiдувань:

     1) спецiальне звання рядового складу - рядовий Державного бюро розслiдувань;

     2) спецiальнi звання молодшого начальницького складу:

     капрал Державного бюро розслiдувань;

     сержант Державного бюро розслiдувань;

     старший сержант Державного бюро розслiдувань;

     3) спецiальнi звання середнього начальницького складу:

     молодший лейтенант Державного бюро розслiдувань;

     лейтенант Державного бюро розслiдувань;

     старший лейтенант Державного бюро розслiдувань;

     капiтан Державного бюро розслiдувань;

     4) спецiальнi звання старшого начальницького складу:

     майор Державного бюро розслiдувань;

     пiдполковник Державного бюро розслiдувань;

     полковник Державного бюро розслiдувань;

     5) спецiальне звання вищого начальницького складу - генерал-майор Державного бюро розслiдувань.

     2. Присвоєння i позбавлення спецiальних звань, а також пониження i поновлення у спецiальному званнi здiйснюються в установленому порядку.

(роздiл II доповнено статтею 142 згiдно iз Законом України вiд 16.05.2019р. N 2720-VIII)

     Стаття 143. Переведення працiвникiв Державного бюро розслiдувань

     1. Державнi службовцi можуть бути переведенi у системi Державного бюро розслiдувань за їхньою згодою без обов'язкового проведення конкурсу на iншу нижчу або рiвнозначну вакантну або тимчасово вакантну посаду, за умови їх вiдповiдностi квалiфiкацiйним вимогам та критерiям професiйної придатностi для вiдповiдної посади, у порядку, визначеному Законом України "Про державну службу".

     2. Особи рядового i начальницького складу можуть бути переведенi у системi Державного бюро розслiдувань, у тому числi з територiального управлiння до центрального апарату Державного бюро розслiдувань, за їхньою згодою без обов'язкового проведення конкурсу на iншу нижчу або рiвнозначну вакантну або тимчасово вакантну посаду, за умови їх вiдповiдностi квалiфiкацiйним вимогам та критерiям професiйної придатностi для вiдповiдної посади.

     3. Переведення осiб рядового i начальницького складу може здiйснюватися за їхньою iнiцiативою, iнiцiативою прямих керiвникiв (начальникiв), керiвникiв iнших закладiв, установ системи Державного бюро розслiдувань, якi порушили питання про переведення.

(роздiл II доповнено статтею 143 згiдно iз Законом України вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     Стаття 15. Обмеження щодо працiвникiв Державного бюро розслiдувань

     1. Особа не може бути призначена на посаду в Державному бюро розслiдувань, якщо вона:

     1) за рiшенням суду визнана недiєздатною або обмежена у цивiльнiй дiєздатностi;

     2) має судимiсть за вчинення кримiнального правопорушення, не погашену або не зняту в установленому законом порядку (крiм реабiлiтованої особи), або протягом останнього року притягувалася до адмiнiстративної вiдповiдальностi за вчинення адмiнiстративного правопорушення, пов'язаного з корупцiєю;

(пункт 2 частини першої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     3) у разi призначення матиме у прямому пiдпорядкуваннi близьких їй осiб або буде прямо пiдпорядкована у зв'язку з виконанням повноважень близьким їй особам;

     4) не пройшла спецiальну перевiрку.

     2. Працiвники Державного бюро розслiдувань не мають права:

     1) бути членами i брати участь у створеннi чи дiяльностi полiтичних партiй;

     2) бути повiреними третiх осiб у справах Державного бюро розслiдувань;

     3) використовувати Державне бюро розслiдувань, його працiвникiв та майно у партiйних, групових чи особистих iнтересах.

     На працiвникiв Державного бюро розслiдувань поширюються iншi обмеження та вимоги, встановленi Законом України "Про запобiгання корупцiї".

     При призначеннi на посаду у Державне бюро розслiдувань особа повiдомляється про можливiсть проведення щодо неї перевiрки на доброчеснiсть та монiторингу способу життя.

     3. Працiвники Державного бюро розслiдувань зобов'язанi вживати заходiв щодо запобiгання та врегулювання конфлiкту iнтересiв, передбачених Законом України "Про запобiгання корупцiї".

(частина третя статтi 15 у редакцiї Закону України вiд 04.03.2020р. N 524-IX)

     Примiтка. Термiн "близькi особи" у цiй статтi вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про запобiгання корупцiї".

(примiтка статтi 15 у редакцiї Закону України вiд 04.03.2020р. N 524-IX)

     Стаття 16. Стажування працiвникiв Державного бюро розслiдувань

     1. Особи, якi не мають досвiду практичної роботи за спецiальнiстю, проходять обов'язкове стажування в Державному бюро розслiдувань строком вiд шести мiсяцiв до одного року. Порядок стажування визначається Директором Державного бюро розслiдувань.

     2. Особа може бути звiльнена з посади у Державному бюро розслiдувань за пiдсумками стажування, якщо вона не вiдповiдає вимогам до працiвникiв Державного бюро розслiдувань, визначеним у частинi третiй статтi 14, частинi першiй статтi 15 цього Закону.

     Стаття 17. Фiнансове та матерiально-технiчне забезпечення Державного бюро розслiдувань

     1. Фiнансове та матерiально-технiчне забезпечення Державного бюро розслiдувань здiйснюється за рахунок коштiв Державного бюджету України. Фiнансування Державного бюро розслiдувань за рахунок будь-яких iнших джерел забороняється, крiм випадкiв, передбачених мiжнародними договорами України або проектами мiжнародної технiчної допомоги, зареєстрованими в установленому порядку.

     2. Забезпечення Державного бюро розслiдувань необхiдними матерiальними засобами, технiкою, обладнанням, iншим майном для службової дiяльностi здiйснюється вiдповiдно до законодавства України про публiчнi закупiвлi.

(частина друга статтi 17 у редакцiї Закону України вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     3. Гарантується повне i своєчасне фiнансування Державного бюро розслiдувань в обсязi, достатньому для його належної дiяльностi.

     4. У кошторисi Державного бюро розслiдувань передбачається створення фонду для проведення оперативно-розшукових (негласних слiдчих) дiй.

(стаття 17 у редакцiї Закону України вiд 16.05.2019р. N 2720-VIII)

Роздiл III
СОЦIАЛЬНИЙ, ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ТА ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ПРАЦIВНИКIВ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛIДУВАНЬ

     Стаття 18. Правовий захист працiвникiв Державного бюро розслiдувань

     1. Працiвники Державного бюро розслiдувань пiд час виконання покладених на них обов'язкiв є представниками влади, дiють вiд iменi держави i перебувають пiд її захистом. Нiхто, за винятком уповноважених посадових осiб державних органiв у передбачених законами випадках, не має права втручатися в їхню законну дiяльнiсть.

     В iнтересах забезпечення особистої безпеки працiвникiв Державного бюро розслiдувань та членiв їхнiх сiмей не допускається розголошення в засобах масової iнформацiї вiдомостей про мiсце проживання цих осiб. Вiдомостi про проходження служби працiвниками Державного бюро розслiдувань надаються з дозволу Директора Державного бюро розслiдувань або його заступника.

     У разi затримання працiвника Державного бюро розслiдувань або обрання щодо нього запобiжного заходу у виглядi тримання пiд вартою його тримають в установах для попереднього ув'язнення окремо вiд iнших осiб.

     2. Для забезпечення безпеки працiвникiв Державного бюро розслiдувань, їх захисту вiд протиправних посягань, пов'язаних з виконанням ними службових обов'язкiв, у складi Державного бюро розслiдувань дiє спецiальний пiдроздiл фiзичного захисту, працiвникам якого надається право зберiгати, носити та застосовувати вогнепальну зброю i спецiальнi засоби, а також застосовувати заходи фiзичного впливу на пiдставах i в порядку, передбачених Законом України "Про Нацiональну полiцiю".

     3. Пiд захистом держави перебувають особи, якi добровiльно, у тому числi на договiрних засадах, надають допомогу Державному бюро розслiдувань у виконаннi покладених на нього завдань. Незаконне розголошення вiдомостей про таких осiб, а також iншi правопорушення щодо цих осiб та їхнiх близьких осiб, вчиненi у зв'язку з вiдносинами з Державним бюро розслiдувань, тягнуть за собою вiдповiдальнiсть, передбачену законом.

     4. Працiвник Державного бюро розслiдувань, який вiдповiдно до цього Закону повiдомив про протиправнi дiї чи бездiяльнiсть iншого працiвника Державного бюро розслiдувань, не може бути звiльнений з посади або бути змушений до звiльнення, притягнутий до вiдповiдальностi чи iншим чином переслiдуватися за таке повiдомлення, крiм випадку притягнення до вiдповiдальностi за завiдомо неправдиве повiдомлення про вчинення кримiнального правопорушення. Посадовим особам Державного бюро розслiдувань забороняється розголошувати вiдомостi про працiвникiв Державного бюро розслiдувань, якi повiдомили про протиправнi дiї чи бездiяльнiсть iншого працiвника Державного бюро розслiдувань.

(частина четверта статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     Стаття 19. Соцiальний захист та пенсiйне забезпечення працiвникiв Державного бюро розслiдувань

     1. Держава забезпечує соцiальний захист працiвникiв Державного бюро розслiдувань вiдповiдно до Конституцiї України, цього Закону та iнших актiв законодавства.

     2. Особи рядового i начальницького складу Державного бюро розслiдувань користуються соцiальними гарантiями вiдповiдно до Закону України "Про Нацiональну полiцiю" та iнших законiв України з урахуванням положень, встановлених цим Законом.

     3. Пенсiйне забезпечення осiб рядового i начальницького складу Державного бюро розслiдувань здiйснюється в порядку та на умовах, передбачених Законом України "Про пенсiйне забезпечення осiб, звiльнених з вiйськової служби, та деяких iнших осiб".

     4. Пенсiйне забезпечення працiвникiв Державного бюро розслiдувань, якi є державними службовцями, здiйснюється в порядку та на умовах, передбачених Законом України "Про державну службу". Пенсiйне забезпечення iнших працiвникiв Державного бюро розслiдувань здiйснюється на пiдставах та в порядку, встановлених законодавством.

     Стаття 20. Грошове забезпечення та оплата працi працiвникiв Державного бюро розслiдувань

     1. Умови грошового забезпечення осiб рядового i начальницького складу та оплата працi державних службовцiв Державного бюро розслiдувань повиннi забезпечувати достатнi матерiальнi умови для належного виконання ними службових обов'язкiв з урахуванням специфiки, iнтенсивностi та особливого характеру роботи, забезпечувати добiр до Державного бюро розслiдувань висококвалiфiкованих кадрiв, стимулювати досягнення високих результатiв у службовiй дiяльностi, компенсувати фiзичнi та iнтелектуальнi затрати працiвникiв.

     2. На осiб рядового i начальницького складу Державного бюро розслiдувань поширюються умови грошового забезпечення, передбаченi для працiвникiв Нацiональної полiцiї, з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. Умови оплати працi працiвникiв Державного бюро розслiдувань, якi є державними службовцями, визначаються законодавством про державну службу з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

     Умови оплати працi осiб, якi працюють у Державному бюро розслiдувань за трудовими договорами, встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     3. Заробiтна плата працiвникiв Державного бюро розслiдувань складається з:

     1) посадового окладу;

     2) доплати за вислугу рокiв;

     3) доплати за роботу, яка передбачає доступ до державної таємницi;

     4) доплати за спецiальне звання або ранг державного службовця;

     5) доплати за науковий ступiнь.

     Розмiр премiї не може перевищувати 30 вiдсоткiв посадового окладу працiвника Державного бюро розслiдувань.

(частина третя статтi 20 у редакцiї Закону України вiд 16.05.2019р. N 2720-VIII)

     4. Установлюються такi посадовi оклади працiвникiв Державного бюро розслiдувань вiдповiдно до розмiру прожиткового мiнiмуму, встановленого для працездатних осiб на 1 сiчня календарного року:

(абзац перший частини четвертої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII)

     1) Директор Державного бюро розслiдувань - 30;

     2) перший заступник, заступник Директора Державного бюро розслiдувань - 28;

     3) керiвник територiального управлiння, керiвник управлiння центрального апарату Державного бюро розслiдувань - 26;

     4) начальник вiддiлу центрального апарату Державного бюро розслiдувань - 24;

     5) начальник вiддiлу територiального управлiння Державного бюро розслiдувань - 22;

     6) слiдчий, дiзнавач, оперуповноважений органу Державного бюро розслiдувань - 20;

(пункт 6 частини четвертої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.05.2019р. N 2720-VIII, вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     7) iншi працiвники Державного бюро розслiдувань - сума, що дорiвнює трьом розмiрам посадового окладу, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України для працiвникiв, якi займають вiдповiднi посади в центральних органах виконавчої влади.

     5. Посадовi оклади вiдповiдних заступникiв керiвникiв управлiнь (начальникiв вiддiлiв) Державного бюро розслiдувань встановлюються з понижуючим коефiцiєнтом 1,1.

     Посадовi оклади працiвникiв Державного бюро розслiдувань, якi проходять стажування, встановлюються з понижуючим коефiцiєнтом 1,5.

     6. Працiвникам Державного бюро розслiдувань виплачується щомiсячна доплата за вислугу рокiв у розмiрi: за наявностi стажу роботи до 5 рокiв - 10 вiдсоткiв, бiльше 5 рокiв - 15 вiдсоткiв, бiльше 10 рокiв - 20 вiдсоткiв, бiльше 15 рокiв - 25 вiдсоткiв, бiльше 20 рокiв - 30 вiдсоткiв, бiльше 25 рокiв - 35 вiдсоткiв, бiльше 30 рокiв - 40 вiдсоткiв, бiльше 35 рокiв - 45 вiдсоткiв посадового окладу.

     7. Працiвникам Державного бюро розслiдувань виплачується щомiсячна доплата за роботу, яка передбачає доступ до державної таємницi, у розмiрi залежно вiд ступеня секретностi iнформацiї: вiдомостi та їх носiї, що мають ступiнь секретностi "особливої важливостi" або "цiлком таємно", - 10 вiдсоткiв посадового окладу; вiдомостi та їх носiї, що мають ступiнь секретностi "таємно", - 5 вiдсоткiв посадового окладу.

     8. Доплати за спецiальне звання, почесне звання, науковий ступiнь та ранг державного службовця здiйснюються в порядку i розмiрах, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина восьма статтi 20 у редакцiї Закону України вiд 16.05.2019р. N 2720-VIII)

     Стаття 21. Вiдповiдальнiсть працiвникiв Державного бюро розслiдувань

     1. Працiвники Державного бюро розслiдувань самостiйно приймають рiшення в межах своїх повноважень, визначених цим та iншими законами, i за свої протиправнi дiї чи бездiяльнiсть несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

     2. У разi порушення працiвником Державного бюро розслiдувань пiд час виконання ним своїх службових обов'язкiв прав чи свобод людини або громадянина Державне бюро розслiдувань у межах своєї компетенцiї вживає заходiв iз поновлення цих прав чи свобод, вiдшкодування завданої матерiальної i моральної шкоди та притягнення винних до вiдповiдальностi.

Роздiл IV
ВЗАЄМОДIЯ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛIДУВАНЬ З IНШИМИ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ

     Стаття 22. Взаємодiя Державного бюро розслiдувань з iншими державними органами

     1. З метою забезпечення взаємодiї Державного бюро розслiдувань з органами прокуратури, внутрiшнiх справ, Нацiонального антикорупцiйного бюро України, Служби безпеки України, Бюро економiчної безпеки України, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму (далi - спецiально уповноважений орган виконавчої влади з питань фiнансового монiторингу), у штатних розписах центральних апаратiв зазначених органiв передбачаються посади осiб, до функцiональних обов'язкiв яких належить здiйснення взаємодiї з Державним бюро розслiдувань.

(частина перша статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 28.01.2021р. N 1150-IX)

     2. Обмiн оперативною iнформацiєю мiж Державним бюро розслiдувань та Нацiональним антикорупцiйним бюро України, органами внутрiшнiх справ, органами Нацiональної полiцiї, Службою безпеки України, Бюро економiчної безпеки України щодо спiльних заходiв та з iншими державними органами, якi вiдповiдно до закону здiйснюють оперативно-розшукову дiяльнiсть, здiйснюється за письмовим розпорядженням керiвникiв вiдповiдних пiдроздiлiв.

(частина друга статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 28.01.2021р. N 1150-IX)

     3. Умови i порядок обмiну iнформацiєю мiж Державним бюро розслiдувань та iншими державними органами регулюються спiльними нормативно-правовими актами.

     4. Передача оперативної iнформацiї Державного бюро розслiдувань iншим державним органам дозволяється тiльки за письмовим розпорядженням начальника вiдповiдного пiдроздiлу Державного бюро розслiдувань.

     5. Державне бюро розслiдувань взаємодiє з Нацiональним банком України, Фондом державного майна України, Антимонопольним комiтетом України, органами Державної прикордонної служби та iншими державними органами. Державне бюро розслiдувань може укладати з окремими державними органами угоди (меморандуми) про спiвпрацю та обмiн iнформацiєю.

     6. Нацiональний банк України, Антимонопольний комiтет України, Фонд державного майна України, орган державного фiнансового контролю в Українi, а також iншi державнi органи, що здiйснюють державний контроль за дотриманням фiзичними та юридичними особами законодавства України, з метою запобiгання та протидiї кримiнальним правопорушенням, вiднесеним до пiдслiдностi Державного бюро розслiдувань, зобов'язанi:

(абзац перший частини шостої статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     1) пiд час здiйснення у межах своєї компетенцiї контрольних функцiй з'ясовувати дiї фiзичних та юридичних осiб, що можуть свiдчити про вiдповiднi кримiнальнi правопорушення або створювати умови для їх вчинення;

(пункт 1 частини шостої статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     2) передавати Державному бюро розслiдувань одержанi пiд час здiйснення контрольних функцiй та аналiзу iнформацiї, що надходить, вiдомостi, що можуть свiдчити про кримiнальнi правопорушення або використовуватися для запобiгання, виявлення, припинення i розслiдування кримiнальних правопорушень, вiднесених законом до пiдслiдностi Державного бюро розслiдувань.

(пункт 2 частини шостої статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     7. Державне бюро розслiдувань та Державна пенiтенцiарна служба України взаємодiють з питань обмiну iнформацiєю про осiб, притягнутих до вiдповiдальностi за кримiнальнi правопорушення, вiднесенi до пiдслiдностi Державного бюро розслiдувань.

(частина сьома статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

Роздiл V
ОСОБЛИВОСТI ДЕМОКРАТИЧНОГО ЦИВIЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДIЯЛЬНIСТЮ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛIДУВАНЬ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТI ДIЯЛЬНОСТI ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛIДУВАНЬ

     Стаття 23. Контроль за дiяльнiстю Державного бюро розслiдувань

     1. Контроль за дiяльнiстю Державного бюро розслiдувань здiйснюється комiтетом Верховної Ради України, до предмета вiдання якого належать питання правоохоронної дiяльностi, у порядку, визначеному Конституцiєю України, цим Законом та iншими законами України.

(частина перша статтi 23 у редакцiї Закону України вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     2. Директор Державного бюро розслiдувань:

     1) iнформує Президента України, Верховну Раду України та Кабiнет Мiнiстрiв України з основних питань дiяльностi Державного бюро розслiдувань та його пiдроздiлiв, про виконання покладених на них завдань, додержання законодавства, прав i свобод людини i громадянина;

     2) щороку, до 15 лютого, подає Президенту України та Верховнiй Радi України письмовий звiт про дiяльнiсть Державного бюро розслiдувань за попереднiй рiк.

(пункт 2 частини другої статтi 23 у редакцiї Закону України вiд 03.12.2019р. N 305-IX, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.12.2020р. N 1052-IX)

     3. Письмовий звiт про дiяльнiсть Державного бюро розслiдувань повинен мiстити iнформацiю про:

     1) статистичнi данi про результати дiяльностi з обов'язковим зазначенням таких вiдомостей:

     а) кiлькiсть зареєстрованих заяв i повiдомлень про кримiнальнi правопорушення, вiднесенi до пiдслiдностi Державного бюро розслiдувань;

(пiдпункт "а" пункту 1 частини третьої статтi 23 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     б) кiлькiсть оперативно-розшукових справ, заведених Державним бюро розслiдувань, та їх результативнiсть;

     в) кiлькiсть осiб, стосовно яких складено обвинувальнi акти щодо вчинення ними кримiнальних правопорушень, вiднесених до пiдслiдностi Державного бюро розслiдувань;

(пiдпункт "в" пункту 1 частини третьої статтi 23 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     г) кiлькiсть осiб, стосовно яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду щодо вчинення ними кримiнальних правопорушень, вiднесених до пiдслiдностi Державного бюро розслiдувань;

(пiдпункт "г" пункту 1 частини третьої статтi 23 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     ґ) кiлькiсть осiб, стосовно яких набрав законної сили виправдувальний вирок суду щодо вчинення ними вiдповiдних кримiнальних правопорушень;

(пiдпункт "ґ" пункту 1 частини третьої статтi 23 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     д) вiдомостi про розмiр збиткiв i шкоди, завданих кримiнальними правопорушеннями, вiднесеними до пiдслiдностi Державного бюро розслiдувань, стан та обсяги їх вiдшкодування;

(пiдпункт "д" пункту 1 частини третьої статтi 23 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     е) вiдомостi про кошти та iнше майно, одержанi внаслiдок вчинення кримiнальних правопорушень, вiднесених до пiдслiдностi Державного бюро розслiдувань, конфiскованi за рiшенням суду, а також кошти у розмiрi вартостi незаконно одержаних послуг чи пiльг, стягненi на користь держави, та розпорядження ними;

(пiдпункт "е" пункту 1 частини третьої статтi 23 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     є) вiдомостi про кошти та iнше майно, одержанi внаслiдок кримiнальних правопорушень, вiднесених до пiдслiдностi Державного бюро розслiдувань, якi було повернуто в Україну з-за кордону, та розпорядження ними;

(пiдпункт "є" пункту 1 частини третьої статтi 23 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     ж) вiдомостi про арешт майна, конфiскацiю предметiв та доходiв вiд кримiнальних правопорушень, вiднесених до пiдслiдностi Державного бюро розслiдувань, та розпорядження ними;

(пiдпункт "ж" пункту 1 частини третьої статтi 23 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     2) взаємодiю з iншими державними органами, органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами та органiзацiями;

     3) спiвпрацю з державними органами, неурядовими органiзацiями iноземних держав та мiжнародними органiзацiями в межах своєї компетенцiї;

     4) штат Державного бюро розслiдувань, квалiфiкацiю та досвiд його працiвникiв, пiдвищення їхньої квалiфiкацiї;

     5) дiяльнiсть пiдроздiлу внутрiшнього контролю Державного бюро розслiдувань, кiлькiсть повiдомлень про вчинення правопорушень працiвниками Державного бюро розслiдувань, результати їх розгляду, притягнення працiвникiв Державного бюро розслiдувань до вiдповiдальностi;

     6) кошторис Державного бюро розслiдувань та його виконання;

     7) iншi вiдомостi щодо результатiв дiяльностi Державного бюро розслiдувань та виконання покладених на нього обов'язкiв.

     4. Звiт Державного бюро розслiдувань надається для висновку Радi громадського контролю при Державному бюро розслiдувань, яка розглядає його упродовж 10 днiв з дня надання. Звiт Державного бюро розслiдувань подається до вiдповiдних державних органiв та оприлюднюється разом iз висновком Ради громадського контролю у разi його затвердження у встановлений строк.

     5. Комiтет Верховної Ради України, до предмета вiдання якого належать питання правоохоронної дiяльностi, не менше одного разу на рiк проводить вiдкритi для громадськостi слухання на тему дiяльностi Державного бюро розслiдувань, виконання покладених на Державне бюро розслiдувань завдань, додержання ним законодавства, прав i свобод людини i громадянина.

(частина п'ята статтi 23 у редакцiї Закону України вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     Стаття 24. Пiдроздiли внутрiшнього контролю Державного бюро розслiдувань

     1. З метою запобiгання i виявлення правопорушень у дiяльностi працiвникiв Державного бюро розслiдувань у складi центрального апарату Державного бюро розслiдувань та його територiальних управлiнь дiють пiдроздiли внутрiшнього контролю.

     Пiдроздiли внутрiшнього контролю територiальних управлiнь пiдпорядковуються керiвнику пiдроздiлу внутрiшнього контролю у складi центрального апарату Державного бюро розслiдувань.

     Керiвники пiдроздiлiв внутрiшнього контролю центрального апарату та територiальних управлiнь Державного бюро розслiдувань призначаються на посаду та звiльняються з посади Директором Державного бюро розслiдувань за поданням Конкурсної комiсiї в порядку, передбаченому частинами другою - одинадцятою статтi 11 цього Закону.

     Квалiфiкацiйнi вимоги та критерiї професiйної придатностi для зайняття посади керiвника пiдроздiлу внутрiшнього контролю центрального апарату та територiальних управлiнь Державного бюро розслiдувань визначаються абзацами сьомим - дванадцятим частини першої статтi 13 цього Закону.

(частину першу статтi 24 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 16.05.2019р. N 2720-VIII, у редакцiї Закону України вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     2. Пiдроздiл внутрiшнього контролю Державного бюро розслiдувань має такi обов'язки:

     1) запобiгання вчиненню правопорушень працiвниками Державного бюро розслiдувань згiдно з вимогами законiв України "Про запобiгання корупцiї" та "Про державну службу";

     2) здiйснення контролю за дотриманням працiвниками Державного бюро розслiдувань правил етичної поведiнки, вимог щодо недопущення виникнення конфлiкту iнтересiв;

     3) проведення перевiрок працiвниками Державного бюро розслiдувань на доброчеснiсть та монiторингу способу їх життя;

     4) проведення з особами психофiзiологiчних iнтерв'ю iз застосуванням полiграфа пiд час вступу на службу та проходження служби в Державному бюро розслiдувань;

     5) перевiрка iнформацiї, що мiститься у зверненнях фiзичних та юридичних осiб, засобах масової iнформацiї, iнших джерелах, у тому числi отриманої через спецiальну телефонну лiнiю, сторiнку в мережi Iнтернет, засоби електронного зв'язку Державного бюро розслiдувань, щодо причетностi працiвникiв Державного бюро розслiдувань до вчинення правопорушень;

     6) проведення службового розслiдування стосовно працiвникiв Державного бюро розслiдувань;

     7) проведення спецiальної перевiрки щодо осiб, якi претендують на призначення на посади в Державному бюро розслiдувань;

     8) вжиття заходiв щодо захисту працiвникiв Державного бюро розслiдувань, якi повiдомляють про вчинення протиправних дiй чи бездiяльнiсть iнших працiвникiв Державного бюро розслiдувань;

     9) консультування працiвникiв Державного бюро розслiдувань щодо правил етичної поведiнки, конфлiкту iнтересiв, декларування майна, доходiв, видаткiв та зобов'язань фiнансового характеру.

     3. Працiвник Державного бюро розслiдувань, якому стала вiдома iнформацiя про протиправнi дiї чи бездiяльнiсть iншого працiвника Державного бюро розслiдувань, зобов'язаний негайно повiдомити про це Директора Державного бюро розслiдувань та пiдроздiл внутрiшнього контролю Державного бюро розслiдувань.

     4. У разi виявлення iнформацiї про можливе вчинення працiвником Державного бюро розслiдувань кримiнального правопорушення пiдроздiл внутрiшнього контролю Державного бюро розслiдувань негайно повiдомляє про це Генерального прокурора чи його заступника.

(частина четверта статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     5. Порядок дiяльностi та повноваження пiдроздiлiв внутрiшнього контролю Державного бюро розслiдувань визначаються положенням, яке затверджує Директор Державного бюро розслiдувань.

     Стаття 25. Дисциплiнарна комiсiя Державного бюро розслiдувань

     1. Для розгляду питань застосування дисциплiнарних стягнень до працiвникiв Державного бюро розслiдувань утворюється Дисциплiнарна комiсiя у складi п'яти осiб. До складу Дисциплiнарної комiсiї входять три особи, визначенi Радою громадського контролю при Державному бюро розслiдувань.

     Склад та положення про Дисциплiнарну комiсiю Державного бюро розслiдувань затверджуються Директором Державного бюро розслiдувань.

(абзац другий частини першої статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.05.2019р. N 2720-VIII)

     2. Дисциплiнарна комiсiя на пiдставi службового розслiдування, що проводиться пiдроздiлом внутрiшнього контролю, складає висновок про наявнiсть чи вiдсутнiсть у дiях працiвника Державного бюро розслiдувань дисциплiнарного проступку та пiдстав для його притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi з визначенням рекомендованого виду дисциплiнарного стягнення.

     3. На пiдставi рiшення Дисциплiнарної комiсiї стягнення на працiвника центрального апарату Державного бюро розслiдувань накладає Директор Державного бюро розслiдувань; на працiвника територiального управлiння - директор вiдповiдного територiального управлiння Державного бюро розслiдувань.

     Рiшення директора територiального управлiння Державного бюро розслiдувань про застосування дисциплiнарного стягнення може бути оскаржено до Директора Державного бюро розслiдувань або безпосередньо до суду. Рiшення Директора Державного бюро розслiдувань про накладання дисциплiнарного стягнення може бути оскаржено безпосередньо до суду.

(частина третя статтi 25 у редакцiї Закону України вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     4. Пiдставами для притягнення працiвника Державного бюро розслiдувань до дисциплiнарної вiдповiдальностi є:

     1) невиконання чи неналежне виконання обов'язкiв;

     2) незаконне розголошення iнформацiї з обмеженим доступом, що стала вiдома працiвнику у зв'язку з виконанням ним своїх повноважень;

     3) перевищення своїх повноважень, якщо таке перевищення не мiстить складу кримiнального або адмiнiстративного правопорушення;

(пункт 3 частини четвертої статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     4) публiчне висловлювання, що є порушенням презумпцiї невинуватостi;

     5) негативнi результати перевiрки на доброчеснiсть або монiторингу способу життя працiвника;

     6) порушення правил професiйної етики;

     7) використання повноважень в особистих (приватних) iнтересах або неправомiрних особистих iнтересах iнших осiб;

     8) iншi пiдстави, передбаченi Законом України "Про державну службу" для працiвникiв Державного бюро розслiдувань, якi є державними службовцями, Дисциплiнарним статутом Нацiональної полiцiї України для працiвникiв Державного бюро розслiдувань, якi є особами рядового i начальницького складу, та Кодексом законiв про працю України.

(статтю 25 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     Стаття 26. Проведення психофiзiологiчного дослiдження iз застосуванням полiграфа

     1. До вступу на службу до Державного бюро розслiдувань, а також не рiдше одного разу на рiк пiд час проходження служби в Державному бюро розслiдувань працiвники Державного бюро розслiдувань проходять психофiзiологiчне дослiдження iз застосуванням полiграфа.

     Психофiзiологiчне дослiдження iз застосуванням полiграфа полягає у нешкiдливому для життя i здоров'я людини опитуваннi з використанням комп'ютерного технiчного засобу, призначеного для реєстрацiї психофiзiологiчних реакцiй, пiд час якого здiйснюється аналiз динамiки зазначених реакцiй опитуваної особи у вiдповiдь на психологiчнi стимули, заданi у виглядi варiантiв вiдповiдей, предметiв, схем, фото тощо, що дозволяє виявити симуляцiю i представити зареєстрованi результати в аналоговiй та/або цифровiй формi.

     Метою проведення дослiдження є виявлення можливих правопорушень, вчинених у минулому особою, яка претендує на зайняття посади в Державному бюро розслiдувань або проходить у ньому службу.

     2. Результати психофiзiологiчного дослiдження iз застосуванням полiграфа не є пiдставою для прийняття рiшення про вiдмову особi у зайняттi посади, а використовуються пiд час проведення спiвбесiди з нею виключно як iнформацiя ймовiрного характеру, яка сприяє формуванню оцiнки працiвника.

     Вiдмова кандидата на зайняття посади в Державному бюро розслiдувань вiд участi в психофiзiологiчному дослiдженнi iз застосуванням полiграфа є пiдставою для вiдмови в розглядi його кандидатури.

     3. Результати психофiзiологiчного дослiдження iз застосуванням полiграфа не можуть бути пiдставою для iнiцiювання кримiнального провадження або провадження у справi про адмiнiстративне правопорушення.

     4. Психофiзiологiчне дослiдження iз застосуванням полiграфа проводять спецiалiсти пiдроздiлiв внутрiшнього контролю Державного бюро розслiдувань.

     Порядок проведення психофiзiологiчного дослiдження iз застосуванням полiграфа затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 27. Забезпечення прозоростi в дiяльностi Державного бюро розслiдувань

     1. Державне бюро розслiдувань через засоби масової iнформацiї, на своєму офiцiйному веб-сайтi та в iнших формах регулярно iнформує суспiльство про свою дiяльнiсть.

     2. Державне бюро розслiдувань:

     1) готує та оприлюднює не пiзнiше 1 квiтня в загальнодержавних друкованих засобах масової iнформацiї та на своєму офiцiйному веб-сайтi звiт про свою дiяльнiсть за минулий рiк, передбачений статтею 23 цього Закону;

     2) оприлюднює та надає iнформацiю на запити в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публiчної iнформацiї";

     3) оприлюднює на своєму офiцiйному веб-сайтi звiти за конкретними запитами, у тому числi iз зазначенням причин, через якi певнi заходи не були вжитi;

     4) оприлюднює на своєму офiцiйному веб-сайтi iнформацiю про призначення та звiльнення працiвникiв Державного бюро розслiдувань;

     5) оприлюднює на своєму офiцiйному веб-сайтi iнформацiю про хiд розслiдування проваджень, у тому числi iнформацiю про оголошення про пiдозру, спрямування провадження до суду чи його закриття тощо.

     3. Не може бути обмежено доступ до iнформацiї щодо загального кошторису Державного бюро розслiдувань, його компетенцiї та основних напрямiв дiяльностi, а також щодо притягнення до вiдповiдальностi за вчинення правопорушень працiвникiв Державного бюро розслiдувань.

     Стаття 28. Рада громадського контролю при Державному бюро розслiдувань

     1. З метою забезпечення прозоростi та цивiльного контролю за дiяльнiстю при Державному бюро розслiдувань утворюється Рада громадського контролю у складi 15 осiб, яка формується на засадах вiдкритого та прозорого конкурсу.

     До складу Ради громадського контролю при Державному бюро розслiдувань не можуть входити:

     1) особи, уповноваженi на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування;

     2) особи, якi були працiвниками правоохоронних органiв упродовж попереднiх двох рокiв (незалежно вiд тривалостi);

     3) особи, близькi особи яких були працiвниками Державного бюро розслiдувань упродовж попереднiх двох рокiв (незалежно вiд тривалостi).

     2. Положення про Раду громадського контролю та порядок її формування затверджуються Президентом України за поданням Директора Державного бюро розслiдувань.

(частина друга статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     3. Рада громадського контролю при Державному бюро розслiдувань:

     1) заслуховує iнформацiю про дiяльнiсть, виконання планiв i завдань Державного бюро розслiдувань;

     2) розглядає звiти Державного бюро розслiдувань i затверджує свiй висновок щодо них;

     3) обирає з її членiв трьох представникiв, якi входять до складу Дисциплiнарної комiсiї Державного бюро розслiдувань;

     31) розробляє та затверджує Правила професiйної етики працiвникiв Державного бюро розслiдувань;

(частину третю статтi 25 доповнено пунктом 31 згiдно iз Законом України вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     4) має iншi права, передбаченi Положенням про Раду громадського контролю.

     Стаття 29. Прокурорський нагляд

     1. Нагляд за додержанням Державним бюро розслiдувань законiв пiд час проведення оперативно-розшукової дiяльностi i досудового розслiдування здiйснює Генеральний прокурор безпосередньо та через уповноважених ним прокурорiв.

     Стаття 30. Посвiдчення працiвника Державного бюро розслiдувань

     1. Працiвники Державного бюро розслiдувань мають службове посвiдчення.

     2. Положення про службове посвiдчення працiвника Державного бюро розслiдувань та його зразок затверджує Директор Державного бюро розслiдувань.

     Стаття 31. Печатка Державного бюро розслiдувань

     1. Державне бюро розслiдувань є юридичною особою публiчного права i має печатку iз зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

(роздiл V доповнено статтею 31 згiдно iз Законом України вiд 16.05.2019р. N 2720-VIII)

Роздiл VI
ПРИКIНЦЕВI ТА ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня утворення Кабiнетом Мiнiстрiв України Державного бюро розслiдувань, але не пiзнiше 1 березня 2016 року, крiм положень частин другої та третьої статтi 11 цього Закону (щодо формування Конкурсної комiсiї), якi набирають чинностi з 1 сiчня 2016 року.

     2. До приведення у вiдповiднiсть iз цим Законом закони України, iншi нормативно-правовi акти дiють в частинi, що не суперечить цьому Закону.

     3. Рекомендувати Кабiнету Мiнiстрiв України утворити Державне бюро розслiдувань за рахунок штатної чисельностi слiдчих пiдроздiлiв Генеральної прокуратури України, вiдповiдних пiдроздiлiв Нацiональної полiцiї та iнших органiв державної влади, що протидiють злочинностi, i сформувати Конкурсну комiсiю вiдповiдно до цього Закону.

     Пiд час початкового формування пiдроздiлiв Державного бюро розслiдувань встановлюються i повиннi бути дотриманi квоти, згiдно з якими:

     1) формування слiдчих пiдроздiлiв Державного бюро розслiдувань забезпечується за рахунок:

     а) осiб, якi протягом останнього року обiймали посади слiдчих прокурорiв, - не бiльш як на 30 вiдсоткiв;

     б) осiб, якi протягом останнього року обiймали посади слiдчих в iнших органах державної влади, - не бiльш як на 19 вiдсоткiв;

     в) iнших осiб, якi мають вiдповiдний стаж роботи в галузi права, - не менш як на 51 вiдсоток;

     2) формування оперативно-розшукових пiдроздiлiв, а також пiдроздiлу внутрiшньої безпеки Державного бюро розслiдувань забезпечується за рахунок:

     а) осiб, якi протягом останнього року обiймали посади в оперативно-розшукових пiдроздiлах, - не бiльш як на 40 вiдсоткiв;

     б) iнших осiб, якi мають вiдповiдний стаж роботи в галузi права у правоохоронних органах або iнших вiйськових формуваннях, утворених вiдповiдно до законiв України, - не менш як на 60 вiдсоткiв.

(пiдпункт "б" пiдпункту 2 пункту 3 роздiлу VI iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.12.2019р. N 305-IX)

     4. Заяви та повiдомлення про кримiнальнi правопорушення, поданi до органiв внутрiшнiх справ, органiв Нацiональної полiцiї до набрання чинностi цим Законом i вiдомостi щодо яких не внесенi до Єдиного державного реєстру досудових розслiдувань, але якi вiдповiдно до цього Закону пiдслiднi Державному бюро розслiдувань, передаються протягом 24 годин до вiдповiдного пiдроздiлу (органу) Державного бюро розслiдувань для їх внесення до Єдиного державного реєстру досудових розслiдувань згiдно iз статтею 214 Кримiнального процесуального кодексу України.

     Матерiали кримiнального провадження, якi на день набрання чинностi цим Законом перебувають в iншому органi досудового розслiдування на стадiї досудового розслiдування, але вiдповiдно до цього Закону пiдслiднi Державному бюро розслiдувань, у тримiсячний строк пiсля початку здiйснення Державним бюро розслiдувань функцiї досудового розслiдування передаються до вiдповiдного пiдроздiлу (органу) Державного бюро розслiдувань для продовження провадження. Кримiнальнi провадження, якi до початку дiяльностi Державного бюро розслiдувань розпочатi слiдчими органiв прокуратури i перебувають на стадiї досудового розслiдування, продовжують здiйснюватися слiдчими органiв прокуратури до закiнчення досудового розслiдування, але не довше двох рокiв.

(абзац другий пункту 4 роздiлу VI iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.05.2016р. N 1355-VIII)

     Заяви та повiдомлення, звернення органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, депутатiв усiх рiвнiв, фiзичних та юридичних осiб, поданi до органiв внутрiшнiх справ, органiв Нацiональної полiцiї до набрання чинностi цим Законом i щодо яких не прийнято рiшення, але якi вiдповiдно до цього Закону пiдслiднi Державному бюро розслiдувань, протягом 24 годин повертаються заявникам або передаються до вiдповiдного пiдроздiлу (органу) Державного бюро розслiдувань для їх внесення до Єдиного державного реєстру досудових розслiдувань згiдно iз статтею 214 Кримiнального процесуального кодексу України.

     5. Внести змiни до таких законiв України:

     1) у Законi України "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 303 iз наступними змiнами):

     а) статтю 3 пiсля слiв "Нацiональне антикорупцiйне бюро України" доповнити словами "Державне бюро розслiдувань";

     б) частину першу статтi 5 пiсля абзацу другого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Державного бюро розслiдувань - внутрiшньої безпеки, забезпечення особистої безпеки".

     У зв'язку з цим абзаци третiй - одинадцятий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - дванадцятим;

     в) частину четверту статтi 7 пiсля слiв "Оперативнi пiдроздiли" доповнити словами "Державного бюро розслiдувань";

     г) частину першу статтi 8 доповнити пунктом 71 такого змiсту:

     "71) з метою виявлення та фiксацiї дiянь, передбачених статтями 305, 307, 309, 311, 318, 321, 3641, 3652, 368, 3683, 3684, 369, 3692 Кримiнального кодексу України, проводити операцiї з контрольованого вчинення вiдповiдних дiянь. Порядок отримання дозволу, строк його дiї та порядок проведення операцiї з контрольованого вчинення корупцiйного дiяння визначаються Кримiнальним процесуальним кодексом України";

     ґ) у статтi 9:

     частину першу пiсля слiв "органу Служби безпеки України" доповнити словами "оперативного пiдроздiлу органу Державного бюро розслiдувань";

     частину другу пiсля слiв "Службою безпеки України" доповнити словами "Державним бюро розслiдувань";

     частину третю пiсля слiв "органу Служби безпеки України" доповнити словами "Директором Державного бюро розслiдувань";

     частину восьму пiсля слiв "Служба безпеки України" доповнити словами "Державне бюро розслiдувань";

     д) у статтi 91:

     частину другу пiсля слiв "Центрального управлiння Служби безпеки України" доповнити словами "Директором Державного бюро розслiдувань";

     частину третю пiсля слiв "Головою Служби безпеки України" доповнити словами "Директором Державного бюро розслiдувань";

     2) у частинi другiй статтi 8 Закону України "Про попереднє ув'язнення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 360 iз наступними змiнами):

     абзац четвертий пiсля слiв "розвiдувальних органiв України" доповнити словами "працiвникiв Державного бюро розслiдувань";

     абзац десятий пiсля слова "юстицiї" доповнити словами "Державному бюро розслiдувань";

     3) у Законi України "Про державну службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 52, ст. 490; 2013 р., N 14, ст. 89; 2014 р., N 49, ст. 2056):

     а) статтю 14 пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Для окремих категорiй державних службовцiв законом можуть бути визначенi особливостi визнання дисциплiнарного проступку пiдставою для припинення державної служби".

     У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

     б) статтю 15 доповнити частиною сьомою такого змiсту:

     "З метою здiйснення конкурсного добору на посади державних службовцiв у центральному органi виконавчої влади iз спецiальним статусом законом може бути встановлено iнший порядок утворення конкурсної комiсiї та проведення конкурсу";

     4) у Законi України "Про державний захист працiвникiв суду i правоохоронних органiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 11, ст. 50 iз наступними змiнами):

     а) статтю 4 пiсля слiв "Про Службу безпеки України" доповнити словами "Про Нацiональне антикорупцiйне бюро України", "Про Державне бюро розслiдувань";

     б) статтю 14 доповнити пунктом "з" такого змiсту:

     "з) Директор Державного бюро розслiдувань та його заступники - щодо захисту службовцiв Державного бюро розслiдувань та їхнiх близьких родичiв";

     в) у статтi 15:

     частину першу доповнити пунктом "д1" такого змiсту:

     "д1) щодо працiвникiв Державного бюро розслiдувань - на органи Державного бюро розслiдувань";

     доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. Безпеку працiвникiв суду, правоохоронних органiв та їхнiх близьких родичiв, якщо вони взятi пiд захист, у разi якщо їх тримають в установi виконання покарань чи слiдчому iзоляторi, забезпечує вiдповiдний пiдроздiл такої установи чи слiдчого iзолятора незалежно вiд того, у провадженнi якого органу знаходиться кримiнальне провадження";

     5) частину третю статтi 3 Закону України "Про забезпечення безпеки осiб, якi беруть участь у кримiнальному судочинствi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 11, ст. 51; 2003 р., N 16, ст. 124; 2009 р., N 36 - 37, ст. 511; 2015 р., N 40 - 41, ст. 379) викласти в такiй редакцiї:

     "3. Здiйснення заходiв безпеки покладається за пiдслiднiстю на органи служби безпеки, Державного бюро розслiдувань, органи внутрiшнiх справ, органи Нацiональної полiцiї або Нацiональне антикорупцiйне бюро України, у складi структур яких з цiєю метою створюються спецiальнi пiдроздiли. Безпеку осiб, яких беруть пiд захист, якщо кримiнальнi провадження знаходяться у провадженнi податкової мiлiцiї або суду, забезпечує за їх рiшенням вiдповiдно орган служби безпеки, Державного бюро розслiдувань, орган внутрiшнiх справ, орган Нацiональної полiцiї, Нацiональне антикорупцiйне бюро України або орган чи установа виконання покарань, слiдчий iзолятор. Безпеку особи, взятої пiд захист, якщо її тримають в установi виконання покарань чи слiдчому iзоляторi, забезпечує вiдповiдний пiдроздiл такої установи чи слiдчого iзолятора незалежно вiд того, у провадженнi якого органу знаходиться кримiнальне провадження";

     6) статтю 15 Закону України "Про порядок вiдшкодування шкоди, завданої громадяниновi незаконними дiями органiв, що здiйснюють оперативно-розшукову дiяльнiсть, органiв досудового розслiдування, прокуратури i суду" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 1, ст. 1 iз наступними змiнами) пiсля слiв "працiвникам Нацiонального антикорупцiйного бюро України" доповнити словами "Державного бюро розслiдувань";

     7) пункт 3 частини першої статтi 62 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 5 - 6, ст. 30; 2004 р., N 13, ст. 181; 2014 р., N 47, ст. 2051) пiсля слiв "Служби безпеки України" доповнити словами "Державному бюро розслiдувань";

     8) у Законi України "Про телекомунiкацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155 iз наступними змiнами):

     а) частину сьому статтi 27 пiсля слiв "Нацiональному антикорупцiйному бюро України" доповнити словами "Державному бюро розслiдувань";

     б) частину другу статтi 38 пiсля слiв "Служби безпеки України" доповнити словами "Державного бюро розслiдувань";

     в) пункт 9 частини першої статтi 39 пiсля слiв "Служби безпеки України" доповнити словами "Державного бюро розслiдувань";

     9) у пунктi 1 частини першої статтi 3 Закону України "Про запобiгання корупцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 49, ст. 2056; 2015 р., N 17, ст. 118, N 35, ст. 343):

     пiдпункт "д" пiсля слiв "пiдроздiлiв цивiльного захисту" доповнити словами "Державного бюро розслiдувань";

     пiдпункт "е" пiсля слiв "Служби безпеки України" доповнити словами "Державного бюро розслiдувань, Нацiонального антикорупцiйного бюро України".

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
12 листопада 2015 року
N 794-VIII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.