ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про Вищий антикорупцiйний суд

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 12 липня 2018 року N 2509-VIII
(змiни, внесенi пiдпунктом 9 пункту 2 роздiлу II
Закону України вiд 12 липня 2018 року N 2509-VIII, набирають чинностi
з дня початку роботи Вищого антикорупцiйного суду - 5 вересня 2019 року),
вiд 18 вересня 2019 року N 100-IX,
вiд 31 жовтня 2019 року N 263-IX,
вiд 18 червня 2020 року N 729-IX,
вiд 14 липня 2020 року N 781-IX,
вiд 28 сiчня 2021 року N 1150-IX

     Цей Закон визначає засади органiзацiї та дiяльностi Вищого антикорупцiйного суду, спецiальнi вимоги до суддiв цього суду та гарантiї їх дiяльностi.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Статус Вищого антикорупцiйного суду

     1. Вищий антикорупцiйний суд є постiйно дiючим вищим спецiалiзованим судом у системi судоустрою України.

     2. Вищий антикорупцiйний суд є юридичною особою, має печатку iз зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

     Вищий антикорупцiйний суд здiйснює управлiння об'єктами державної власностi, що належать до сфери його управлiння.

(частину другу статтi 1 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 18.06.2020р. N 729-IX)

     3. Мiсцезнаходженням Вищого антикорупцiйного суду є мiсто Київ.

     Стаття 2. Правова основа дiяльностi Вищого антикорупцiйного суду

     1. Правову основу дiяльностi Вищого антикорупцiйного суду становлять Конституцiя України, Закон України "Про судоустрiй i статус суддiв", цей та iншi закони України, чиннi мiжнароднi договори, згоду на обов'язковiсть яких надано Верховною Радою України.

     2. Змiни до цього Закону можуть вноситися виключно законами про внесення змiн до Закону України "Про Вищий антикорупцiйний суд".

     Стаття 3. Завдання Вищого антикорупцiйного суду

     1. Завданням Вищого антикорупцiйного суду є здiйснення правосуддя вiдповiдно до визначених законом засад та процедур судочинства з метою захисту особи, суспiльства та держави вiд корупцiйних i пов'язаних iз ними кримiнальних правопорушень та судового контролю за досудовим розслiдуванням цих кримiнальних правопорушень, дотриманням прав, свобод та iнтересiв осiб у кримiнальному провадженнi, а також вирiшення питання про визнання необґрунтованими активiв та їх стягнення в дохiд держави у випадках, передбачених законом, у порядку цивiльного судочинства.

(частина перша статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 31.10.2019р. N 263-IX, вiд 14.07.2020р. N 781-IX)

Роздiл II
ОРГАНIЗАЦIЯ ДIЯЛЬНОСТI ВИЩОГО АНТИКОРУПЦIЙНОГО СУДУ

     Стаття 4. Повноваження Вищого антикорупцiйного суду

     1. Вищий антикорупцiйний суд:

     здiйснює правосуддя як суд першої та апеляцiйної iнстанцiй у кримiнальних провадженнях щодо кримiнальних правопорушень, вiднесених до його юрисдикцiї (пiдсудностi) процесуальним законом, а також шляхом здiйснення у випадках та порядку, визначених процесуальним законом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та iнтересiв осiб у таких кримiнальних провадженнях, здiйснює правосуддя як суд першої та апеляцiйної iнстанцiї у справах про визнання необґрунтованими активiв та їх стягнення в дохiд держави в порядку цивiльного судочинства;

(абзац другий частини першої статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 31.10.2019р. N 263-IX, вiд 14.07.2020р. N 781-IX)

     аналiзує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику у кримiнальних та iнших провадженнях, вiднесених до його пiдсудностi, iнформує про результати узагальнення судової практики Верховний Суд та надає йому пропозицiї до висновкiв щодо проектiв законодавчих актiв, якi стосуються органiзацiї та дiяльностi Вищого антикорупцiйного суду, спецiальних вимог до суддiв цього суду та гарантiй їх дiяльностi, а також оприлюднює їх на своєму офiцiйному веб-сайтi.

(абзац третiй частини першої статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 31.10.2019р. N 263-IX)

     2. Територiальна юрисдикцiя (пiдсуднiсть) Вищого антикорупцiйного суду поширюється на всю територiю України.

     Стаття 5. Склад Вищого антикорупцiйного суду

     1. Кiлькiсть суддiв Вищого антикорупцiйного суду визначається вiдповiдно до Закону України "Про судоустрiй i статус суддiв" у межах видаткiв, передбачених у Державному бюджетi України на утримання цього суду, та iз окремим встановленням, у межах кiлькостi суддiв Вищого антикорупцiйного суду, кiлькостi суддiв Апеляцiйної палати Вищого антикорупцiйного суду.

     2. Для здiйснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та iнтересiв осiб у кримiнальних провадженнях, вiднесених до пiдсудностi Вищого антикорупцiйного суду, з числа суддiв цього суду обираються слiдчi суддi на строк не бiльше двох рокiв i можуть бути переобранi повторно з особистої добровiльної згоди суддi.

(частина друга статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.06.2020р. N 729-IX)

     3. Не може бути обраний слiдчим суддею суддя Апеляцiйної палати Вищого антикорупцiйного суду.

     4. Визначення кiлькостi слiдчих суддiв у Вищому антикорупцiйному судi, їх обрання, виконання обов'язкiв суддi першої iнстанцiї у Вищому антикорупцiйному судi здiйснюються в порядку, передбаченому Законом України "Про судоустрiй i статус суддiв" для визначення кiлькостi слiдчих суддiв, їх обрання та виконання обов'язкiв суддi у мiсцевих судах.

     Стаття 6. Голова Вищого антикорупцiйного суду, його заступник, Голова Апеляцiйної палати Вищого антикорупцiйного суду

     1. Голова Вищого антикорупцiйного суду здiйснює адмiнiстративнi повноваження, передбаченi Законом України "Про судоустрiй i статус суддiв" та цим Законом.

     2. Голова Вищого антикорупцiйного суду має одного заступника, який здiйснює адмiнiстративнi повноваження, визначенi Головою Вищого антикорупцiйного суду.

     3. Перебування суддi Вищого антикорупцiйного суду на посадах Голови чи заступника Голови Вищого антикорупцiйного суду не звiльняє його вiд здiйснення повноважень суддi, передбачених законом, та не припиняє його роботи у вiдповiднiй судовiй палатi чи здiйснення повноважень секретаря судової палати Вищого антикорупцiйного суду.

     4. Голова Апеляцiйної палати Вищого антикорупцiйного суду обирається в порядку та здiйснює повноваження, що передбаченi Законом України "Про судоустрiй i статус суддiв".

Роздiл III
ПОРЯДОК ЗАЙНЯТТЯ ПОСАДИ СУДДI ВИЩОГО АНТИКОРУПЦIЙНОГО СУДУ

     Стаття 7. Спецiальнi вимоги до суддi Вищого антикорупцiйного суду

     1. Суддею Вищого антикорупцiйного суду може бути особа, яка вiдповiдає визначеним Конституцiєю України та Законом України "Про судоустрiй i статус суддiв" вимогам до кандидатiв на посаду суддi, а також додатковим спецiальним вимогам, встановленим цiєю статтею.

     2. На посаду суддi Вищого антикорупцiйного суду громадянин України може бути призначений, якщо вiн вiдповiдає вимогам до кандидатiв на посаду суддi, передбаченим Законом України "Про судоустрiй i статус суддiв", а також володiє знаннями та практичними навичками, необхiдними для здiйснення судочинства у справах, пов'язаних з корупцiєю, та вiдповiдає однiй iз таких вимог:

     1) має стаж роботи на посадi суддi не менше п'яти рокiв;

     2) має науковий ступiнь у сферi права та стаж наукової роботи у сферi права щонайменше сiм рокiв;

     3) має досвiд професiйної дiяльностi адвоката, у тому числi щодо здiйснення представництва в судi та/або захисту вiд кримiнального обвинувачення щонайменше сiм рокiв;

     4) має сукупний стаж (досвiд) зазначеної у пунктах 1 - 3 цiєї частини роботи (професiйної дiяльностi) щонайменше сiм рокiв.

     3. Для цiлей частини другої цiєї статтi термiни "стаж професiйної дiяльностi у сферi права", "науковий ступiнь", "стаж наукової роботи" вживаються у значеннi, наведеному у частинi шостiй статтi 69 Закону України "Про судоустрiй i статус суддiв".

     4. Не може бути призначена суддею Вищого антикорупцiйного суду особа:

     1) яка упродовж десяти рокiв, що передують призначенню:

     працювала (проходила службу) в органах прокуратури України, внутрiшнiх справ України, Нацiональної полiцiї України, Державному бюро розслiдувань, iнших правоохоронних органах (органах правопорядку), податковiй мiлiцiї, Службi безпеки України, митних органах, Нацiональному антикорупцiйному бюро України, Бюро економiчної безпеки України, Нацiональному агентствi з питань запобiгання корупцiї, Нацiональному агентствi України з питань виявлення, розшуку та управлiння активами, одержаними вiд корупцiйних та iнших кримiнальних правопорушень, Антимонопольному комiтетi України, Рахунковiй палатi, центральному органi виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, центральному органi виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму;

(абзац другий пункту 1 частини четвертої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 14.07.2020р. N 781-IX, вiд 28.01.2021р. N 1150-IX)

     обiймала полiтичнi посади, мала представницький мандат;

     2) яка упродовж останнiх п'яти рокiв входила до складу керiвних органiв полiтичної партiї або перебувала у трудових чи iнших договiрних вiдносинах з полiтичною партiєю;

     3) вiдомостi про яку внесенi до Єдиного державного реєстру осiб, якi вчинили корупцiйнi або пов'язанi з корупцiєю правопорушення;

     4) яка входила до складу керiвного органу чи наглядової ради юридичної особи, вiдомостi про яку внесенi до Єдиного державного реєстру осiб, якi вчинили корупцiйнi або пов'язанi з корупцiєю правопорушення;

     5) яка була членом Вищої квалiфiкацiйної комiсiї суддiв України або Вищої ради юстицiї до набрання чинностi Законом України "Про вiдновлення довiри до судової влади в Українi";

     6) яка входила до складу Мiжвiдомчої комiсiї з питань державних закупiвель до створення електронної системи закупiвель вiдповiдно до Закону України "Про публiчнi закупiвлi";

     7) яка вiдповiдно до вироку суду, що набрав законної сили, була позбавлена права обiймати посади або займатися дiяльнiстю, що пов'язанi з виконанням функцiй держави або мiсцевого самоврядування (крiм осiб, якi були реабiлiтованi), незалежно вiд зняття чи погашення такої судимостi, або яка мала судимiсть за вчинення будь-якого умисного кримiнального правопорушення, незалежно вiд зняття чи погашення такої судимостi.

(пункт 7 частини четвертої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.07.2020р. N 781-IX)

     Стаття 8. Конкурс на зайняття посади суддi Вищого антикорупцiйного суду

     1. Конкурс на зайняття посади суддi Вищого антикорупцiйного суду здiйснюється в порядку, визначеному Конституцiєю України та Законом України "Про судоустрiй i статус суддiв", з урахуванням передбачених цiєю статтею особливостей.

     2. Переведення на посади суддiв Вищого антикорупцiйного суду суддiв iнших судiв без проведення конкурсу або в порядку застосування дисциплiнарного стягнення, вiдрядження суддiв до Вищого антикорупцiйного суду не допускається.

     3. З метою допуску до проходження квалiфiкацiйного оцiнювання для участi у конкурсi на зайняття посади суддi Вищого антикорупцiйного суду за спецiальною процедурою кандидат на посаду суддi подає до Вищої квалiфiкацiйної комiсiї суддiв України крiм документiв, визначених Законом України "Про судоустрiй i статус суддiв", також документи, якi пiдтверджують дотримання вимог, передбачених частиною другою статтi 7 цього Закону, а також заяву про вiдсутнiсть обставин, зазначених у частинi четвертiй статтi 7 цього Закону.

     4. З метою сприяння Вищiй квалiфiкацiйнiй комiсiї суддiв України у встановленнi для цiлей квалiфiкацiйного оцiнювання вiдповiдностi кандидатiв на посади суддiв Вищого антикорупцiйного суду критерiям доброчесностi (моралi, чесностi, непiдкупностi), а саме щодо законностi джерел походження майна, вiдповiдностi рiвня життя кандидата або членiв його сiм'ї задекларованим доходам, вiдповiдностi способу життя кандидата його статусу, наявностi знань та практичних навичок для розгляду справ, вiднесених до пiдсудностi Вищого антикорупцiйного суду, утворюється Громадська рада мiжнародних експертiв. Громадська рада доброчесностi, що утворена i здiйснює дiяльнiсть вiдповiдно до Закону України "Про судоустрiй i статус суддiв", на час дiяльностi Громадської ради мiжнародних експертiв не залучається до встановлення вiдповiдностi кандидатiв на посади суддiв Вищого антикорупцiйного суду передбаченим законом критерiям для цiлей квалiфiкацiйного оцiнювання.

     5. За iнiцiативою не менше трьох членiв Громадської ради мiжнародних експертiв питання вiдповiдностi будь-якого кандидата на посаду суддi Вищого антикорупцiйного суду критерiям, зазначеним в частинi четвертiй цiєї статтi, розглядається на спецiальному спiльному засiданнi Вищої квалiфiкацiйної комiсiї суддiв України та Громадської ради мiжнародних експертiв. Рiшення щодо вiдповiдностi такого кандидата цим критерiям ухвалюється бiльшiстю вiд спiльного складу Вищої квалiфiкацiйної комiсiї суддiв України та членiв Громадської ради мiжнародних експертiв, за умови, що за нього проголосували не менше половини членiв Громадської ради мiжнародних експертiв. У разi неприйняття такого рiшення кандидат вважається таким, що припинив участь у конкурсi. Таке спецiальне спiльне засiдання проводиться не пiзнiше нiж на тридцятий день з дня оголошення результатiв iспиту, що складається кандидатами для встановлення вiдповiдностi кандидата на посаду суддi критерiю професiйної компетентностi.

     За запитом не менш як трьох членiв Громадської ради мiжнародних експертiв перед спецiальним спiльним засiданням Вищої квалiфiкацiйної комiсiї суддiв України та Громадської ради мiжнародних експертiв може проводитись попередня спiвбесiда iз кандидатами на посаду суддi Вищого антикорупцiйного суду, в якiй повиннi взяти участь не менше шести членiв Вищої квалiфiкацiйної комiсiї суддiв України.

     6. У разi однакової позицiї за рейтингом, визначеним за результатами квалiфiкацiйного оцiнювання для участi у конкурсi на зайняття посади суддi Апеляцiйної палати Вищого антикорупцiйного суду, перевага надається учаснику, який набрав бiльшу кiлькiсть балiв iз виконаного пiд час iспиту, проведеного в межах процедури квалiфiкацiйного оцiнювання, практичного завдання, а за однакової кiлькостi балiв - як правило, учаснику, який має бiльший стаж роботи на посадi суддi в судах апеляцiйної, касацiйної iнстанцiй. У разi якщо учасники, якi беруть участь у конкурсi на зайняття посади суддi Апеляцiйної палати Вищого антикорупцiйного суду, мають однаковий стаж роботи на посадi суддi в судах апеляцiйної, касацiйної iнстанцiй або не мають такого стажу, перевага надається учаснику, який має бiльший стаж роботи на посадi суддi, а за наявностi в учасникiв однакового стажу на посадi суддi - учаснику, який має науковий ступiнь, а за наявностi в обох учасникiв наукового ступеня або вiдсутностi в обох учасникiв наукового ступеня - бiльший стаж професiйної дiяльностi у сферi права.

     У разi однакової позицiї за рейтингом, визначеним за результатами квалiфiкацiйного оцiнювання для участi у конкурсi на зайняття посад iнших суддiв Вищого антикорупцiйного суду, перевага надається учаснику, який набрав бiльшу кiлькiсть балiв iз виконаного пiд час iспиту, проведеного в межах процедури квалiфiкацiйного оцiнювання, практичного завдання, а за однакової кiлькостi балiв - як правило, учаснику, який має бiльший стаж роботи на посадi суддi. У разi якщо учасники такого конкурсу мають однаковий стаж роботи на посадi суддi або не мають такого стажу, перевага надається учаснику, який має науковий ступiнь, а за наявностi в обох учасникiв наукового ступеня або вiдсутностi в обох учасникiв наукового ступеня - бiльший стаж професiйної дiяльностi у сферi права.

     7. На кожному етапi квалiфiкацiйного оцiнювання кандидатiв на посаду суддi Вищого антикорупцiйного суду та пiд час оцiнювання результатiв такого квалiфiкацiйного оцiнювання секретарiатом Вищої квалiфiкацiйної комiсiї суддiв України забезпечується вiдео- та аудiофiксацiя i трансляцiя у режимi реального часу вiдповiдних засiдань Вищої квалiфiкацiйної комiсiї суддiв України на офiцiйному веб-сайтi Вищої квалiфiкацiйної комiсiї суддiв України, а Громадської ради мiжнародних експертiв - на офiцiйному веб-сайтi Державної судової адмiнiстрацiї України.

     8. Пiд час розгляду Вищою радою правосуддя питання про внесення Президентовi України подання про призначення суддi Вищого антикорупцiйного суду та прийняття рiшення Вищої ради правосуддя щодо кандидата на посаду суддi Вищого антикорупцiйного суду здiйснюється вiдео- та аудiофiксацiя i трансляцiя у режимi реального часу вiдповiдних засiдань Вищої ради правосуддя на офiцiйному веб-сайтi Вищої ради правосуддя, що забезпечується секретарiатом Вищої ради правосуддя.

     Стаття 9. Громадська рада мiжнародних експертiв

     1. Громадська рада мiжнародних експертiв утворюється строком на шiсть рокiв Вищою квалiфiкацiйною комiсiєю суддiв України для сприяння їй у пiдготовцi рiшень з питань призначення на посади суддiв Вищого антикорупцiйного суду та є її допомiжним органом.

     2. Громадська рада мiжнародних експертiв виконує свої повноваження у складi шести членiв, якi призначаються Вищою квалiфiкацiйною комiсiєю суддiв України виключно на пiдставi пропозицiй мiжнародних органiзацiй, з якими Україна спiвпрацює у сферi запобiгання та протидiї корупцiї вiдповiдно до мiжнародних договорiв України.

     Кожна така мiжнародна органiзацiя може запропонувати Вищiй квалiфiкацiйнiй комiсiї суддiв України не менше двох кандидатiв до складу Громадської ради мiжнародних експертiв.

     Вища квалiфiкацiйна комiсiя суддiв України приймає рiшення про призначення членiв Громадської ради мiжнародних експертiв якщо кiлькiсть запропонованих кандидатiв до складу Громадської ради мiжнародних експертiв щонайменше вдвiчi перевищує кiлькiсть вакантних мiсць.

     Рiшення про призначення членiв Громадської ради мiжнародних експертiв приймається на засiданнi Вищої квалiфiкацiйної комiсiї суддiв України, яке є вiдкритим.

     3. Членами Громадської ради мiжнародних експертiв можуть бути призначенi громадяни України чи iноземцi, якi мають бездоганну дiлову репутацiю, високi професiйнi та моральнi якостi, суспiльний авторитет, мають досвiд роботи в iнших країнах не менше нiж п'ять рокiв iз здiйснення процесуального керiвництва, пiдтримання державного обвинувачення в судi чи здiйснення судочинства у справах, пов'язаних з корупцiєю.

     4. Членами Громадської ради мiжнародних експертiв не можуть бути призначенi особи, якi є суб'єктами, на яких поширюється дiя Закону України "Про запобiгання корупцiї" або якi не вiдповiдають вимогам, передбаченим частиною четвертою статтi 7 цього Закону.

     5. Члени Громадської ради мiжнародних експертiв призначаються строком на два роки i не можуть бути призначенi повторно.

     6. На час участi членiв Громадської ради мiжнародних експертiв у процедурах вiдбору кандидатiв на зайняття посади суддiв Вищого антикорупцiйного суду їм встановлюється винагорода у розмiрi посадового окладу суддi Верховного Суду. Члени Громадської ради мiжнародних експертiв, якi постiйно не проживають на територiї України, мають право на компенсацiю витрат на проживання в Українi та переїзд.

     7. Повноваження члена Громадської ради мiжнародних експертiв припиняються достроково у разi:

     1) подання особистої заяви про припинення повноважень члена Громадської ради мiжнародних експертiв;

     2) внесення Громадською радою мiжнародних експертiв пропозицiї про дострокове припинення повноважень її члена;

     3) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

     4) визнання його недiєздатним або безвiсно вiдсутнiм;

     5) виявлення невiдповiдностi члена Громадської ради мiжнародних експертiв критерiям, визначеним цим Законом;

     6) його смертi;

     7) закiнчення строку, визначеного частиною п'ятою цiєї статтi.

     8. Рiшення про дострокове припинення повноважень члена Громадської ради мiжнародних експертiв приймається Вищою квалiфiкацiйною комiсiєю суддiв України, яка у десятиденний строк пiсля прийняття такого рiшення вживає заходiв для призначення нового члена Громадської ради мiжнародних експертiв.

     9. Громадська рада мiжнародних експертiв:

     1) збирає, перевiряє та аналiзує iнформацiю щодо кандидатiв на посади суддiв Вищого антикорупцiйного суду;

     2) надає Вищiй квалiфiкацiйнiй комiсiї суддiв України iнформацiю щодо кандидатiв на посади суддiв Вищого антикорупцiйного суду;

     3) бере участь у спецiальному спiльному засiданнi у передбачених цим Законом випадках;

     4) вживає заходiв до захисту персональних даних, iнформацiї з обмеженим доступом, якi стали вiдомi Громадськiй радi мiжнародних експертiв, її членам у зв'язку iз здiйсненням їх повноважень.

     10. Для здiйснення повноважень, визначених цiєю статтею, членам Громадської ради мiжнародних експертiв надається право безоплатного доступу до вiдкритих державних реєстрiв.

     11. Член Громадської ради мiжнародних експертiв зобов'язаний:

     1) брати участь у її роботi особисто без права делегування своїх повноважень iншим особам, у тому числi iншим членам Громадської ради мiжнародних експертiв;

     2) не використовувати в цiлях iнших, нiж для виконання своїх обов'язкiв як члена Громадської ради мiжнародних експертiв, персональнi данi та iншу iнформацiю, що стала йому вiдома у зв'язку з участю в роботi Громадської ради мiжнародних експертiв. Порушення цiєї вимоги тягне вiдповiдальнiсть, передбачену законом;

     3) вiдмовитися вiд участi у зборi iнформацiї про кандидата, розглядi питання про вiдповiднiсть кандидата на посаду суддi Вищого антикорупцiйного суду критерiям, зазначеним у частинi четвертiй статтi 8 цього Закону, якщо член Громадської ради мiжнародних експертiв перебуває чи перебував в особистих чи дiлових стосунках iз кандидатом на посаду суддi Вищого антикорупцiйного суду, причетний до справ, якi розглядав чи розглядає суддя, який є кандидатом на посаду суддi Вищого антикорупцiйного суду, та/або у разi наявностi iншого конфлiкту iнтересiв або обставин, що можуть вплинути на об'єктивнiсть чи неупередженiсть пiд час прийняття членом Громадської ради мiжнародних експертiв рiшення щодо кандидата на посаду суддi Вищого антикорупцiйного суду.

     12. Органiзацiйно-технiчне забезпечення дiяльностi Громадської ради мiжнародних експертiв здiйснює Державна судова адмiнiстрацiя України. Фiнансування дiяльностi Громадської ради мiжнародних експертiв може здiйснюватися iз залученням мiжнародної технiчної допомоги.

Роздiл IV
ОСОБЛИВОСТI СТАТУСУ СУДДIВ ВИЩОГО АНТИКОРУПЦIЙНОГО СУДУ

     Стаття 10. Додатковi гарантiї безпеки суддiв Вищого антикорупцiйного суду

     1. Суддям Вищого антикорупцiйного суду у зв'язку iз здiйсненням правосуддя у кримiнальних провадженнях щодо корупцiйних та пов'язаних з корупцiєю кримiнальних правопорушень надаються, поряд iз визначеними Конституцiєю України та Законом України "Про судоустрiй i статус суддiв" гарантiями, додатковi гарантiї забезпечення їх особистої безпеки та особистої безпеки членiв їхнiх сiмей та збереження їхнього майна.

(частина перша статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.07.2020р. N 781-IX)

     2. Суддi Вищого антикорупцiйного суду, а у разi потреби за його заявою також членам його сiм'ї, надається цiлодобова охорона. За заявою суддi Вищого антикорупцiйного суду здiйснюється цiлодобова охорона особистого або службового житла суддi.

     3. Житло суддi Вищого антикорупцiйного суду оснащується охоронною сигналiзацiєю та кнопками тривожної сигналiзацiї.

     4. Охорону суддi Вищого антикорупцiйного суду, членiв його сiм'ї, а також охорону житла суддi забезпечує Служба судової охорони.

     5. У разi загрози життю чи здоров'ю суддi Вищого антикорупцiйного суду, членiв його сiм'ї за заявою суддi Служба судової охорони забезпечує тимчасове розмiщення таких осiб у мiсцях, що гарантують їхню безпеку.

     6. Службовi примiщення Вищого антикорупцiйного суду оснащуються сучасними засобами безпеки, що гарантують особисту безпеку суддiв, збереження документацiї Вищого антикорупцiйного суду, недопущення незаконного проникнення до примiщень цього суду.

     7. Для цiлей цiєї статтi термiн "член сiм'ї" вживається у значеннi, наведеному у частинi першiй статтi 1 Закону України "Про запобiгання корупцiї".

     Стаття 11. Монiторинг доброчесностi суддiв Вищого антикорупцiйного суду

     1. З метою монiторингу доброчесностi, вiдповiдностi рiвня життя суддi Вищого антикорупцiйного суду та наявного у нього i членiв його сiм'ї майна одержаним ними доходам, перевiрки на наявнiсть у суддi Вищого антикорупцiйного суду конфлiкту iнтересiв та ознак незаконного збагачення проводяться:

     1) повна перевiрка в порядку, встановленому Законом України "Про запобiгання корупцiї", всiх декларацiй осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, що поданi суддями Вищого антикорупцiйного суду, результати якої включаються до суддiвського досьє суддi Вищого антикорупцiйного суду;

     2) монiторинг у порядку, встановленому Законом України "Про запобiгання корупцiї", способу життя суддiв Вищого антикорупцiйного суду та членiв їхнiх сiмей на вимогу Вищої квалiфiкацiйної комiсiї суддiв України, Вищої ради правосуддя, Громадської ради доброчесностi, а також на пiдставi iнформацiї, отриманої вiд фiзичних та юридичних осiб, iз засобiв масової iнформацiї та iнших вiдкритих джерел iнформацiї, що мiстить вiдомостi про невiдповiднiсть рiвня життя суб'єктiв декларування задекларованим ними майну i доходам;

     3) iншi заходи фiнансового та iншого контролю, монiторингу за додержанням законодавства у сферi запобiгання корупцiї, передбаченi законом.

     Стаття 12. Пiдвищення рiвня професiйної компетентностi суддi Вищого антикорупцiйного суду

     1. Суддям Вищого антикорупцiйного суду, поряд iз передбаченими Законом України "Про судоустрiй i статус суддiв" заходами пiдтримання квалiфiкацiї суддiв, створюються умови для задоволення iндивiдуальних потреб в особистому професiйному зростаннi, пiдвищеннi рiвня професiйної компетентностi з питань судочинства у сферi протидiї та боротьби з корупцiєю, новiтнiх мiжнародних антикорупцiйних стандартiв i свiтових практик у сферi протидiї та боротьби з корупцiєю.

     2. Суддя Вищого антикорупцiйного суду регулярно, але не рiдше одного разу на рiк, проходить обов'язкове пiдвищення квалiфiкацiї з питань судочинства у сферi протидiї та боротьби з корупцiєю.

     3. Нацiональна школа суддiв України систематично органiзовує навчання суддiв Вищого антикорупцiйного суду для закрiплення та оновлення необхiдних знань, вмiнь та навичок, тренiнги з вивчення новiтнього мiжнародного досвiду судочинства у сферi протидiї та боротьби з корупцiєю, у тому числi iз залученням представникiв мiжнародних органiзацiй, iноземних навчальних закладiв.

     Стаття 13. Забезпечення житлових умов суддi Вищого антикорупцiйного суду

     1. Суддя Вищого антикорупцiйного суду, не забезпечений житлом, забезпечується державою службовим житлом на час перебування на посадi.

     2. Службовi житловi примiщення, призначенi для заселення суддями Вищого антикорупцiйного суду, перебувають у державнiй власностi. Виключення житлових примiщень, що надаються суддям Вищого антикорупцiйного суду на час перебування на посадi, з числа службових та їх вiдчуження не допускається.

Роздiл V
ОСОБЛИВОСТI ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI ВИЩОГО АНТИКОРУПЦIЙНОГО СУДУ

     Стаття 14. Фiнансове забезпечення дiяльностi Вищого антикорупцiйного суду

     1. Вищий антикорупцiйний суд є головним розпорядником коштiв Державного бюджету України щодо фiнансового забезпечення його дiяльностi.

     2. Видатки на утримання Апеляцiйної палати Вищого антикорупцiйного суду визначаються у Державному бюджетi України окремим рядком.

     Стаття 15. Вимоги до розмiщення Вищого антикорупцiйного суду

     1. Апеляцiйна палата Вищого антикорупцiйного суду та судовi палати Вищого антикорупцiйного суду для здiйснення правосуддя в першiй iнстанцiї не можуть розмiщуватися в однiй будiвлi.

     2. Вищий антикорупцiйний суд, його палати та апарат не можуть розмiщуватися в однiй будiвлi разом з iншими судами, державними органами, їх територiальними, структурними пiдроздiлами, представництвами, органами мiсцевого самоврядування, установами, органiзацiями.

     Стаття 16. Органiзацiйне забезпечення роботи Вищого антикорупцiйного суду

     1. Органiзацiйне забезпечення роботи Вищого антикорупцiйного суду здiйснюється апаратом Вищого антикорупцiйного суду вiдповiдно до Закону України "Про судоустрiй i статус суддiв".

     2. В апаратi Вищого антикорупцiйного суду утворюється самостiйний структурний пiдроздiл для органiзацiйного забезпечення роботи Апеляцiйної палати Вищого антикорупцiйного суду.

     3. Голова Апеляцiйної палати Вищого антикорупцiйного суду контролює ефективнiсть дiяльностi самостiйного структурного пiдроздiлу, який здiйснює органiзацiйне забезпечення роботи Апеляцiйної палати Вищого антикорупцiйного суду, вносить пропозицiї про призначення на посаду керiвника цього пiдроздiлу та погоджує його звiльнення з посади, вносить подання про заохочення або накладення на нього дисциплiнарного стягнення вiдповiдно до законодавства, погоджує проект положення про такий структурний пiдроздiл та змiни до цього положення.

Роздiл VI
ПРИКIНЦЕВI ТА ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, крiм пiдпункту 3 пункту 2 цього роздiлу, який набирає чинностi з дня початку роботи Вищого антикорупцiйного суду.

     2. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) у статтi 1728 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     у назвi та абзацi першому частини першої слова "у зв'язку з виконанням службових повноважень" замiнити словами "у зв'язку з виконанням службових або iнших визначених законом повноважень";

     примiтку пiсля слiв i цифри "зазначенi у пунктi 1" доповнити словами i цифрою "та пiдпунктi "в" пункту 2";

     2) у статтi 343 Кримiнального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131):

     назву пiсля слiв "правоохоронного органу" доповнити словами "судового експерта";

     частину першу пiсля слiв "правоохоронного органу" доповнити словами "судового експерта", а пiсля слiв "службових обов'язкiв" - словами "здiйсненню судово-експертної дiяльностi";

     3) у Кримiнальному процесуальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., NN 9 - 13, ст. 88):

     а) пункти 20, 22 i 23 частини першої статтi 3 викласти в такiй редакцiї:

     "20) суд апеляцiйної iнстанцiї - вiдповiдний апеляцiйний суд, в межах територiальної юрисдикцiї якого знаходиться суд першої iнстанцiї, що ухвалив оскаржуване судове рiшення, а також Апеляцiйна палата Вищого антикорупцiйного суду - стосовно судових рiшень Вищого антикорупцiйного суду, ухвалених як судом першої iнстанцiї, а також стосовно судових рiшень iнших судiв першої iнстанцiї, ухвалених до початку роботи Вищого антикорупцiйного суду в кримiнальних провадженнях щодо злочинiв, вiднесених цим Кодексом до пiдсудностi Вищого антикорупцiйного суду";

     "22) суд першої iнстанцiї - мiсцевий загальний суд, який має право ухвалити вирок або постановити ухвалу про закриття кримiнального провадження, а також Вищий антикорупцiйний суд у кримiнальних провадженнях щодо злочинiв, вiднесених до його пiдсудностi цим Кодексом, а також апеляцiйний суд у випадку, передбаченому цим Кодексом;

     23) суддя - голова, заступник голови, суддя Верховного Суду, Вищого антикорупцiйного суду, апеляцiйного суду, мiсцевих загальних судiв, якi вiдповiдно до Конституцiї України на професiйнiй основi уповноваженi здiйснювати правосуддя, а також присяжний";

(пiдпункт "а" пiдпункту 3 пункту 2 роздiлу VI у редакцiї Закону України вiд 12.07.2018р. N 2509-VIII)

     б) у статтi 31:

     у частинi п'ятiй слова "Кримiнального касацiйного суду" замiнити словами "Касацiйного кримiнального суду";

     частину дванадцяту викласти в такiй редакцiї:

     "12. Кримiнальне провадження у Вищому антикорупцiйному судi здiйснюється:

     1) в судi першої iнстанцiї - колегiально судом у складi трьох суддiв, хоча б один з яких має стаж роботи на посадi суддi не менше п'яти рокiв, крiм випадкiв, коли жодний такий суддя у цьому судi не може брати участь у розглядi справи з передбачених законом пiдстав;

     2) в апеляцiйному порядку - колегiально судом у складi трьох суддiв, хоча б один з яких має стаж роботи на посадi суддi не менше п'яти рокiв, крiм випадкiв, коли жодний такий суддя у цьому судi не може брати участь у розглядi справи з передбачених законом пiдстав.

     Кримiнальне провадження у Вищому антикорупцiйному судi пiд час досудового розслiдування здiйснюється слiдчим суддею одноособово, а в разi оскарження його ухвал в апеляцiйному порядку - колегiально судом у складi не менше трьох суддiв";

     частину тринадцяту пiсля слiв "має здiйснювати кримiнальне провадження" доповнити словами " (крiм Вищого антикорупцiйного суду)";

     в) у статтi 32:

     у частинi першiй:

     абзац перший доповнити четвертим реченням такого змiсту: "Дiя цього абзацу не поширюється на кримiнальнi провадження, що вiднесенi до предметної пiдсудностi Вищого антикорупцiйного суду згiдно з правилами статтi 331 цього Кодексу";

     доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Кримiнальнi провадження щодо злочинiв, що вчиненi на територiї України i вiднесенi до предметної пiдсудностi Вищого антикорупцiйного суду, здiйснює Вищий антикорупцiйний суд";

     частину третю пiсля слiв "досудове розслiдування якого проводилося територiальним управлiнням Нацiонального антикорупцiйного бюро України" доповнити словами "(крiм злочинiв, якi цим Кодексом вiднесенi до пiдсудностi Вищого антикорупцiйного суду)";

     г) частини першу та другу статтi 33 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Кримiнальне провадження у першiй iнстанцiї здiйснюють мiсцевi загальнi суди, а також Вищий антикорупцiйний суд.

     2. Кримiнальне провадження в апеляцiйнiй iнстанцiї здiйснюють вiдповiднi апеляцiйнi суди, а також Апеляцiйна палата Вищого антикорупцiйного суду";

     ґ) доповнити статтею 331 такого змiсту:

     "Стаття 331. Предметна пiдсуднiсть Вищого антикорупцiйного суду

     1. Вищому антикорупцiйному суду пiдсуднi кримiнальнi провадження стосовно корупцiйних злочинiв, передбачених в примiтцi статтi 45 Кримiнального кодексу України, статтями 2062, 209, 211, 3661 Кримiнального кодексу України, якщо наявна хоча б одна з умов, передбачених пунктами 1 - 3 частини п'ятої статтi 216 Кримiнального процесуального кодексу України.

     2. Слiдчi суддi Вищого антикорупцiйного суду здiйснюють судовий контроль за дотриманням прав, свобод та iнтересiв осiб у кримiнальних провадженнях щодо злочинiв, вiднесених до пiдсудностi Вищого антикорупцiйного суду вiдповiдно до частини першої цiєї статтi.

     3. Iншi суди, визначенi цим Кодексом, не можуть розглядати кримiнальнi провадження щодо злочинiв, якi вiднесенi до пiдсудностi Вищого антикорупцiйного суду (крiм випадку, передбаченого абзацом сьомим частини першої статтi 34 цього Кодексу)";

     д) у статтi 34:

     у частинi першiй:

     у пунктi 1 слово "територiальної" виключити;

     абзац шостий пiсля слiв "у виняткових випадках кримiнальне провадження" доповнити словами "(крiм кримiнальних проваджень, що надiйшли на розгляд Вищого антикорупцiйного суду)";

     доповнити абзацом сьомим такого змiсту:

     "У разi якщо обвинувачений чи потерпiлий є або був суддею чи працiвником апарату Вищого антикорупцiйного суду i кримiнальне провадження належить до пiдсудностi цього суду, таке кримiнальне провадження у першiй iнстанцiї здiйснює апеляцiйний суд, юрисдикцiя якого поширюється на мiсто Київ, i в такому разi ухваленi судовi рiшення оскаржуються в апеляцiйному порядку до апеляцiйного суду, який визначається колегiєю суддiв Касацiйного кримiнального суду Верховного Суду";

     у частинi третiй:

     в абзацi першому слова "колегiєю суддiв Верховного Суду" замiнити словами "колегiєю суддiв Касацiйного кримiнального суду Верховного Суду";

     доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Питання про направлення кримiнального провадження з Вищого антикорупцiйного суду до iншого суду вирiшується колегiєю у складi п'яти суддiв Апеляцiйної палати Вищого антикорупцiйного суду за поданням складу суду, визначеного для розгляду кримiнального провадження, або за клопотанням сторiн не пiзнiше п'яти днiв з дня внесення такого подання чи клопотання, про що постановляється вмотивована ухвала";

     е) частину другу статтi 65 доповнити пунктом 11 такого змiсту:

     "11) експерти - щодо роз'яснення наданих ними висновкiв";

     є) у пунктi 2 частини п'ятої статтi 69 слова "слiдчого, прокурора" виключити;

     ж) частину третю статтi 95 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Свiдок зобов'язаний давати показання слiдчому, прокурору, слiдчому суддi та суду, а експерт - слiдчому суддi та суду в установленому цим Кодексом порядку";

     з) частину сьому статтi 100 пiсля слiв "в межах територiальної юрисдикцiї якого здiйснюється досудове розслiдування" доповнити словами "а в кримiнальних провадженнях щодо злочинiв, вiднесених до пiдсудностi Вищого антикорупцiйного суду, - до слiдчого суддi Вищого антикорупцiйного суду";

     и) частину другу статтi 132 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Клопотання про застосування заходiв забезпечення кримiнального провадження на пiдставi ухвали слiдчого суддi подається:

     1) до мiсцевого суду, в межах територiальної юрисдикцiї якого знаходиться орган досудового розслiдування, якщо iнше не передбачено пунктом 2 цiєї частини;

     2) у кримiнальних провадженнях щодо злочинiв, вiднесених до пiдсудностi Вищого антикорупцiйного суду, - до Вищого антикорупцiйного суду";

     i) абзац перший частини першої статтi 184 пiсля слiв "в межах територiальної юрисдикцiї якого знаходиться орган досудового розслiдування" доповнити словами "а в кримiнальних провадженнях щодо злочинiв, вiднесених до пiдсудностi Вищого антикорупцiйного суду, - до Вищого антикорупцiйного суду";

     ї) частину першу статтi 192 доповнити реченням такого змiсту:

     "У разi затримання без ухвали про дозвiл на затримання особи за пiдозрою у вчиненнi кримiнального правопорушення, вiднесеного до пiдсудностi Вищого антикорупцiйного суду, зазначене клопотання подається до Вищого антикорупцiйного суду";

     й) частину другу статтi 199 доповнити словами "а в кримiнальних провадженнях щодо злочинiв, вiднесених до пiдсудностi Вищого антикорупцiйного суду, - до Вищого антикорупцiйного суду";

     к) частину першу статтi 201 пiсля слiв "в межах територiальної юрисдикцiї якого здiйснюється досудове розслiдування" доповнити словами "а в кримiнальних провадженнях щодо злочинiв, вiднесених до пiдсудностi Вищого антикорупцiйного суду, - до Вищого антикорупцiйного суду";

     л) абзац п'ятий пункту 1 частини п'ятої статтi 216 викласти в такiй редакцiї:

     "суддею (крiм суддiв Вищого антикорупцiйного суду), суддею Конституцiйного Суду України, присяжним (пiд час виконання ним обов'язкiв у судi), Головою, заступником Голови, членом, iнспектором Вищої ради правосуддя, Головою, заступником Голови, членом, iнспектором Вищої квалiфiкацiйної комiсiї суддiв України";

     м) частину третю статтi 244 пiсля слiв "в межах територiальної юрисдикцiї якого здiйснюється досудове розслiдування" доповнити словами "а в кримiнальних провадженнях щодо злочинiв, вiднесених до пiдсудностi Вищого антикорупцiйного суду, - слiдчим суддею Вищого антикорупцiйного суду";

     н) у статтi 247:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Розгляд клопотань, який вiднесений згiдно з положеннями цiєї глави до повноважень слiдчого суддi, здiйснюється слiдчим суддею апеляцiйного суду, в межах територiальної юрисдикцiї якого знаходиться орган досудового розслiдування, а в кримiнальних провадженнях щодо злочинiв, вiднесених до пiдсудностi Вищого антикорупцiйного суду, - слiдчим суддею Вищого антикорупцiйного суду";

     у частинi другiй:

     абзац перший доповнити словами "а в кримiнальних провадженнях щодо злочинiв, вiднесених до пiдсудностi Вищого антикорупцiйного суду, здiйснюється слiдчим суддею Вищого антикорупцiйного суду (крiм випадку, передбаченого абзацом сьомим частини першої статтi 34 цього Кодексу)";

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "У такому разi слiдчий, прокурор звертаються з клопотаннями про надання дозволу на проведення негласних слiдчих (розшукових) дiй до слiдчого суддi вiдповiдного апеляцiйного суду, найбiльш територiально наближеного до апеляцiйного суду, в межах територiальної юрисдикцiї якого здiйснюється досудове розслiдування, або Вищого антикорупцiйного суду (а у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини першої статтi 34 цього Кодексу, - до апеляцiйного суду, зазначеного в абзацi сьомому частини першої статтi 34 цього Кодексу)";

     о) частину десяту статтi 290 пiсля слiв "в межах територiальної юрисдикцiї якого здiйснюється досудове розслiдування" доповнити словами "а в кримiнальних провадженнях щодо злочинiв, вiднесених до пiдсудностi Вищого антикорупцiйного суду, - слiдчим суддею Вищого антикорупцiйного суду";

     п) частину першу статтi 306 пiсля слiв "розглядаються слiдчим суддею мiсцевого суду" доповнити словами "а в кримiнальних провадженнях щодо злочинiв, вiднесених до пiдсудностi Вищого антикорупцiйного суду, - слiдчим суддею Вищого антикорупцiйного суду";

     р) у частинi другiй статтi 334 слова "мiсцевого суду" замiнити словами "суду першої iнстанцiї";

     с) пункт 2 частини першої статтi 480 пiсля слiв "Конституцiйного Суду України" доповнити словами "суддi Вищого антикорупцiйного суду";

     т) доповнити статтею 4801 такого змiсту:

     "Стаття 4801. Особливостi початку досудового розслiдування кримiнальних правопорушень, вчинених суддею Вищого антикорупцiйного суду

     1. Вiдомостi, що можуть свiдчити про вчинення кримiнального правопорушення суддею Вищого антикорупцiйного суду, вносяться до Єдиного реєстру досудових розслiдувань Генеральним прокурором (виконувачем обов'язкiв Генерального прокурора) у порядку, встановленому цим Кодексом.

     2. Генеральний прокурор (виконувач обов'язкiв Генерального прокурора) зобов'язаний невiдкладно, але не пiзнiше 24 годин з моменту внесення таких вiдомостей, повiдомити Верховний Суд про початок досудового розслiдування";

     у) частину першу статтi 481 доповнити пунктом 31 такого змiсту:

     "31) суддi Вищого антикорупцiйного суду - Генеральним прокурором (виконувачем обов'язкiв Генерального прокурора)";

     ф) доповнити статтею 4821 такого змiсту:

     "Стаття 4821. Кримiнальне провадження стосовно суддiв Вищого антикорупцiйного суду

     1. Пiд час досудового розслiдування у кримiнальному провадженнi щодо суддi Вищого антикорупцiйного суду клопотання учасникiв кримiнального провадження розглядає слiдчий суддя, визначений пунктом 18 частини першої статтi 3 цього Кодексу, в порядку, визначеному цим Кодексом";

     х) роздiл XI "Перехiднi положення" доповнити пунктом 202 такого змiсту:

     "202. Пiдсуднiсть Вищого антикорупцiйного суду, передбачена цим Кодексом як суду першої iнстанцiї, суду апеляцiйної iнстанцiї та слiдчих суддiв, поширюється на кримiнальнi провадження, вiдомостi за якими про кримiнальне правопорушення внесенi до Єдиного реєстру досудових розслiдувань:

     1) з дня набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо початку роботи Вищого антикорупцiйного суду";

     2) до дня набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо початку роботи Вищого антикорупцiйного суду", якщо досудове розслiдування здiйснюється або здiйснювалося Нацiональним антикорупцiйним бюро України та закiнчено прокурорами Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури.

     З дня набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо початку роботи Вищого антикорупцiйного суду" у кримiнальних провадженнях, досудове розслiдування яких здiйснюється Нацiональним антикорупцiйним бюро України або досудове розслiдування яких здiйснювалося Нацiональним антикорупцiйним бюро України та закiнчено прокурорами Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури:

     1) слiдчi суддi (крiм слiдчих суддiв Вищого антикорупцiйного суду) припиняють приймати до розгляду клопотання та скарги у кримiнальних провадженнях, а суди першої iнстанцiї (крiм Вищого антикорупцiйного суду) - обвинувальнi акти, клопотання про застосування примусових заходiв медичного характеру та про звiльнення вiд кримiнальної вiдповiдальностi у таких кримiнальних провадженнях. Такi клопотання та обвинувальнi акти подаються в установленому порядку вiдповiдно до слiдчих суддiв Вищого антикорупцiйного суду, Вищого антикорупцiйного суду;

     2) суди апеляцiйної iнстанцiї (крiм Апеляцiйної палати Вищого антикорупцiйного суду) припиняють приймати до розгляду апеляцiйнi скарги;

     3) клопотання та скарги, якi надiйшли до слiдчих суддiв i не розглянутi до дня набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо початку роботи Вищого антикорупцiйного суду", передаються до Вищого антикорупцiйного суду для розгляду в установленому порядку слiдчими суддями цього суду;

     4) у разi якщо судовий розгляд у судах першої та апеляцiйної iнстанцiй не закiнчено до дня набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо початку роботи Вищого антикорупцiйного суду", такi кримiнальнi провадження передаються до Вищого антикорупцiйного суду для розгляду в установленому цим Кодексом порядку;

     5) оскарження судових рiшень, ухвалених до дня набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо початку роботи Вищого антикорупцiйного суду", здiйснюється за правилами пiдсудностi, передбаченими цим Кодексом;

     6) заяви про перегляд за нововиявленими обставинами судових рiшень, ухвалених судами першої та апеляцiйної iнстанцiй до дня набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо початку роботи Вищого антикорупцiйного суду", подаються до Вищого антикорупцiйного суду та розглядаються ним у встановленому порядку.

     У разi об'єднання в одному провадженнi матерiалiв досудових розслiдувань щодо декiлькох осiб, пiдозрюваних у вчиненнi одного кримiнального правопорушення, або щодо однiєї особи, пiдозрюваної у вчиненнi кiлькох кримiнальних правопорушень, серед яких є кримiнальнi провадження, пiдсуднi Вищому антикорупцiйному суду, судове провадження здiйснює Вищий антикорупцiйний суд, якщо видiлення в окреме провадження матерiалiв кримiнального провадження, якi не вiднесенi до пiдсудностi цього суду, може негативно вплинути на повноту судового розгляду.

     У разi змiни обвинувачення в судi пiд час розгляду справи Вищим антикорупцiйним судом таке кримiнальне провадження продовжує розглядати Вищий антикорупцiйний суд. У разi якщо Вищий антикорупцiйний суд вийде за межi висунутого обвинувачення, зазначеного в обвинувальному актi, в порядку та у випадках, визначених частиною третьою статтi 337 цього Кодексу, вiдповiдне кримiнальне провадження продовжує розглядатися як таке, що пiдсудне Вищому антикорупцiйному суду. У випадках, передбачених цим абзацом, кримiнальне провадження в апеляцiйнiй iнстанцiї здiйснює Апеляцiйна палата Вищого антикорупцiйного суду";

(пiдпункт "х" пiдпункту 3 пункту 2 роздiлу VI у редакцiї Законiв України вiд 12.07.2018р. N 2509-VIII, вiд 18.09.2019р. N 100-IX)

     ц) у текстi Кодексу слова "Апеляцiйний суд Автономної Республiки Крим, апеляцiйний суд областi, мiст Києва та Севастополя" в усiх вiдмiнках замiнити словами "вiдповiдний апеляцiйний суд" у вiдповiдному вiдмiнку;

     4) у текстi Кодексу адмiнiстративного судочинства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2017 р., N 48, ст. 436) слова "Київський апеляцiйний адмiнiстративний суд" в усiх вiдмiнках замiнити словами "апеляцiйний адмiнiстративний суд в апеляцiйному окрузi, що включає мiсто Київ" у вiдповiдному вiдмiнку;

     5) у Законi України "Про Вищу раду правосуддя" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2017 р., N 7 - 8, ст. 50):

     а) абзац другий частини восьмої статтi 30 доповнити словами "якщо iнше не передбачено законом";

     б) перше речення частини другої статтi 58 доповнити словами "а стосовно суддi Вищого антикорупцiйного суду таке подання вноситься Генеральним прокурором (виконувачем обов'язкiв Генерального прокурора)";

     в) частину другу статтi 59 доповнити абзацами другим та третiм такого змiсту:

     "Розгляд подання про надання згоди на затримання суддi Вищого антикорупцiйного суду, утримання його пiд вартою чи арештом здiйснюється Вищою радою правосуддя з обов'язковою участю суддi або його представника. Повiдомлення про дату, час i мiсце розгляду вiдповiдного клопотання направляється невiдкладно Генеральному прокурору (виконувачу обов'язкiв Генерального прокурора) та суддi Вищого антикорупцiйного суду.

     У разi неявки суддi Вищого антикорупцiйного суду або його представника на засiдання Вищої ради правосуддя розгляд подання здiйснюється без їх участi";

     г) частину першу статтi 60 доповнити реченням такого змiсту: "Стосовно суддi Вищого антикорупцiйного суду таке рiшення негайно вручається Генеральному прокурору (виконувачу обов'язкiв Генерального прокурора)";

     ґ) у статтi 63:

     перше речення частини першої доповнити словами "а стосовно суддi Вищого антикорупцiйного суду на пiдставi вмотивованого клопотання Генерального прокурора (виконувача обов'язкiв Генерального прокурора)";

     частину четверту пiсля слiв "на вручення суддi" доповнити словами "крiм суддi Вищого антикорупцiйного суду";

     д) частину другу статтi 64 пiсля слiв "Генеральним прокурором або його заступником" доповнити словами "а стосовно суддi Вищого антикорупцiйного суду - Генеральним прокурором (виконувачем обов'язкiв Генерального прокурора)".

     3. Протягом дванадцяти мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     1) формується Вищий антикорупцiйний суд у порядку та у складi, що визначенi цим Законом;

     2) оголошується та вiдповiдно до Закону України "Про судоустрiй i статус суддiв" та цього Закону проводиться конкурс на посади суддiв Апеляцiйної палати Вищого антикорупцiйного суду та на посади iнших суддiв Вищого антикорупцiйного суду, за результатами проведеного конкурсу призначаються суддi Вищого антикорупцiйного суду.

     4. День початку роботи Вищого антикорупцiйного суду у складi, визначеному цим Законом, визначається рiшенням зборiв цього суду, що публiкується на веб-порталi судової влади та в газетi "Голос України".

     5. Вищий антикорупцiйний суд розпочинає роботу за умови призначення за результатами конкурсу, проведеного вiдповiдно до Закону України "Про судоустрiй i статус суддiв" та цього Закону, щонайменше тридцяти п'яти суддiв Вищого антикорупцiйного суду, у тому числi щонайменше десять iз яких мають бути суддями Апеляцiйної палати Вищого антикорупцiйного суду.

     6. Не пiзнiше нiж через тридцять календарних днiв з дня призначення суддiв Вищого антикорупцiйного суду у кiлькостi, зазначенiй у пунктi 5 цього роздiлу, найстарший за вiком суддя Вищого антикорупцiйного суду скликає збори суддiв Вищого антикорупцiйного суду для вирiшення питання про визначення дня початку роботи Вищого антикорупцiйного суду, вирiшення органiзацiйних питань дiяльностi суду та обрання слiдчих суддiв.

     У разi якщо до дня початку роботи Вищого антикорупцiйного суду слiдчих суддiв не буде обрано, їх повноваження виконують троє суддiв Вищого антикорупцiйного суду, якi визначаються жеребкуванням на зборах суддiв Вищого антикорупцiйного суду. Суддi Апеляцiйної палати Вищого антикорупцiйного суду участi у такому жеребкуваннi не беруть.

     7. Запропонувати Президентовi України внести в установленому порядку проект Закону про утворення Вищого антикорупцiйного суду.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
7 червня 2018 року
N 2447-VIII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.