ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про судоустрiй i статус суддiв" у зв'язку з прийняттям Закону України "Про Вищий антикорупцiйний суд"

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Закону України "Про судоустрiй i статус суддiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 31, ст. 545; 2017 р., N 2, ст. 25, N 7 - 8, ст. 50, N 48, ст. 436) такi змiни:

     1. Частину п'яту статтi 15 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "У судах, мiсцезнаходженням яких є декiлька населених пунктiв, при розподiлi справ враховується розташування робочих мiсць суддiв у вiдповiдних населених пунктах, а також критерiї, встановленi законом для визначення юрисдикцiї суду".

     2. Частини четверту - сьому статтi 31 замiнити шiстьма новими частинами такого змiсту:

     "4. У складi вищого спецiалiзованого суду можуть утворюватися судовi палати для розгляду окремих категорiй справ у першiй iнстанцiї, а також утворюється апеляцiйна палата для розгляду справ в апеляцiйнiй iнстанцiї. Апеляцiйна палата вищого спецiалiзованого суду дiє у його складi на засадах iнституцiйної, органiзацiйної, кадрової та фiнансової автономiї. Кiлькiсть суддiв в апеляцiйнiй палатi вищого спецiалiзованого суду визначає у межах загальної кiлькостi суддiв вищого спецiалiзованого суду Державна судова адмiнiстрацiя України за погодженням iз Вищою радою правосуддя.

     5. Судову палату для розгляду окремих категорiй справ у першiй iнстанцiї очолює секретар судової палати, який обирається з числа суддiв вiдповiдної палати строком на три роки, а апеляцiйну палату очолює голова палати, який обирається з числа суддiв цiєї палати строком на три роки.

     6. Секретар судової палати для розгляду окремих категорiй справ у першiй iнстанцiї:

     1) органiзовує роботу вiдповiдної палати;

     2) контролює здiйснення аналiзу та узагальнення судової практики у справах, вiднесених до компетенцiї палати;

     3) iнформує збори суддiв вiдповiдного вищого спецiалiзованого суду про дiяльнiсть судової палати.

     7. Голова апеляцiйної палати:

     1) здiйснює повноваження, передбаченi пунктами 1 - 3 частини шостої цiєї статтi;

     2) представляє апеляцiйну палату з питань її дiяльностi перед органами державної влади, органами мiсцевого самоврядування, фiзичними та юридичними особами;

     3) iнформує збори суддiв вищого спецiалiзованого суду та Верховний Суд про результати узагальнення судової практики;

     4) сприяє виконанню вимог щодо пiдтримання квалiфiкацiї суддiв палати, пiдвищення їхнього професiйного рiвня;

     5) контролює ефективнiсть дiяльностi самостiйного структурного пiдроздiлу, що здiйснює органiзацiйне забезпечення роботи апеляцiйної палати, вносить пропозицiї про призначення на посаду керiвника цього пiдроздiлу та погоджує його звiльнення з посади, вносить подання про заохочення або накладення на нього дисциплiнарного стягнення вiдповiдно до законодавства, погоджує проект положення про такий структурний пiдроздiл та змiни до цього положення;

     6) погоджує проект кошторису вищого спецiалiзованого суду в частинi фiнансування дiяльностi апеляцiйної палати, а також погоджує використання бюджетних коштiв, передбачених на утримання апеляцiйної палати;

     7) повiдомляє Вищу квалiфiкацiйну комiсiю суддiв України та Державну судову адмiнiстрацiю України, а також через веб-портал судової влади про вакантнi посади суддiв у судi у триденний строк з дня їх утворення;

     8) здiйснює iншi повноваження, визначенi законом.

     8. У разi вiдсутностi голови палати для розгляду справ в апеляцiйнiй iнстанцiї його обов'язки виконує суддя палати, який має найбiльший стаж роботи на посадi суддi.

     9. Рiшення про утворення i склад судових палат для розгляду окремих категорiй справ у першiй iнстанцiї, про обрання секретарiв цих судових палат приймаються зборами суддiв вiдповiдного вищого спецiалiзованого суду за пропозицiєю голови суду. Рiшення про обрання голови апеляцiйної палати приймається зборами суддiв цiєї палати шляхом таємного голосування бiльшiстю голосiв суддiв апеляцiйної палати".

     3. Частину другу статтi 36 пiсля пункту 6 доповнити новим пунктом такого змiсту:

     "7) забезпечує апеляцiйнi та мiсцевi суди методичною iнформацiєю з питань правозастосування".

     У зв'язку з цим пункт 7 вважати пунктом 8.

     4. Пункт 4 частини другої статтi 39 викласти в такiй редакцiї:

     "4) контролює ефективнiсть дiяльностi апарату Верховного Суду, погоджує призначення на посаду керiвника апарату суду та його першого заступника, вносить подання про застосування до керiвника апарату суду та його першого заступника заохочення або накладення дисциплiнарного стягнення вiдповiдно до законодавства".

     5. Абзац другий частини десятої статтi 49 доповнити словами "якщо iнший суд не визначений процесуальним законом".

     6. Частину другу статтi 60 пiсля слiв "один раз на п'ять рокiв" доповнити словами "(якщо iнше не передбачено законом)".

     7. Пiдпункт "д" пункту 2 частини другої статтi 61 доповнити словами "членами Громадської ради мiжнародних експертiв, яка утворюється вiдповiдно до закону, що визначає засади органiзацiї та дiяльностi Вищого антикорупцiйного суду".

     8. Пункти 5, 7, 8, 11 i 13 частини першої статтi 71 викласти в такiй редакцiї:

     "5) декларацiю родинних зв'язкiв та декларацiю доброчесностi кандидата на посаду суддi";

     "7) копiю трудової книжки, послужного списку (за наявностi) або iнших документiв щодо трудової дiяльностi кандидата на посаду суддi;

     8) документи з медичних установ установленої форми про проходження психiатричних та наркологiчних оглядiв та перебування на облiку у психоневрологiчних або наркологiчних закладах охорони здоров'я";

     "11) копiю декларацiї особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, яка охоплює перiод року, що передує року подання документiв, та посилання на вiдповiдну сторiнку Єдиного державного реєстру декларацiй осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування";

     "13) документи, що пiдтверджують вiдповiднiсть кандидата на посаду суддi вимогам статтi 69 цього Закону".

     9. Статтю 74 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 74. Проведення спецiальної перевiрки щодо кандидата на посаду суддi

     1. Для проведення спецiальної перевiрки Вища квалiфiкацiйна комiсiя суддiв України пiсля ухвалення попереднього рiшення про допуск осiб, якi успiшно склали вiдбiрковий iспит, до наступного етапу добору надсилає до уповноважених органiв запити про перевiрку вiдповiдних вiдомостей щодо вказаних осiб.

     У разi проведення перевiрки вiдомостей шляхом безпосереднього доступу до автоматизованих iнформацiйних i довiдкових систем, реєстрiв та банкiв даних, держателем (адмiнiстратором) яких є державнi органи або органи мiсцевого самоврядування, запити до вiдповiдних органiв не надсилаються.

     Перелiк уповноважених державних органiв та вимоги до iнформацiї, що повинна бути надана або отримана, визначаються Вищою квалiфiкацiйною комiсiєю суддiв України з урахуванням iнформацiї, що мiститься в особових справах кандидатiв на посаду суддi.

     2. Фiзичнi та юридичнi особи мають право подавати до Вищої квалiфiкацiйної комiсiї суддiв України iнформацiю щодо кандидатiв на посаду суддi.

     3. За результатами спецiальної перевiрки Вища квалiфiкацiйна комiсiя суддiв України ухвалює рiшення про направлення осiб, якi вiдповiдають установленим до кандидата на посаду суддi вимогам, для проходження спецiальної пiдготовки в Нацiональнiй школi суддiв України.

     4. У разi одержання iнформацiї, що свiдчить про невiдповiднiсть кандидата на посаду суддi встановленим цим Законом вимогам, Вища квалiфiкацiйна комiсiя суддiв України ухвалює вмотивоване рiшення про припинення подальшої участi у доборi кандидата на посаду суддi".

     10. У статтi 81:

     назву пiсля слiв "на посаду суддi" доповнити словами "апеляцiйного суду";

     частини першу i третю викласти в такiй редакцiї:

     "1. Спецiальною процедурою призначення на посаду суддi апеляцiйного суду, вищого спецiалiзованого суду або Верховного Суду для цiлей цього Закону вважається процедура призначення на посаду суддi вiдповiдного суду осiб, якi вiдповiдають однiй iз вимог, визначених частиною першою статтi 28, частиною першою чи другою статтi 33, частиною першою статтi 38 цього Закону вiдповiдно";

     "3. На посаду суддi вiдповiдного апеляцiйного суду, вищого спецiалiзованого суду за спецiальною процедурою може бути призначена особа, яка вiдповiдає вимогам до кандидатiв на посаду суддi, за результатами квалiфiкацiйного оцiнювання пiдтвердила здатнiсть здiйснювати правосуддя у вiдповiдному судi та з вiдповiдною спецiалiзацiєю, а також вiдповiдає однiй iз вимог, визначених частиною першою статтi 28 (для апеляцiйного суду), частиною першою чи другою статтi 33 (для вищого спецiалiзованого суду) цього Закону";

     абзац перший, пункти 1 i 3 частини четвертої викласти в такiй редакцiї:

     "4. З метою допуску до проходження квалiфiкацiйного оцiнювання для участi у конкурсi на посаду суддi апеляцiйного суду, вищого спецiалiзованого суду або Верховного Суду за спецiальною процедурою кандидат на посаду суддi подає до Вищої квалiфiкацiйної комiсiї суддiв України:

     1) письмову заяву про участь у конкурсi та про проведення квалiфiкацiйного оцiнювання";

     "3) документи, що пiдтверджують дотримання однiєї з вимог, визначених частиною першою статтi 28, частиною першою чи другою статтi 33, частиною першою статтi 38 цього Закону вiдповiдно";

     у частинi п'ятiй:

     пункти 1 i 4 пiсля слiв "кандидата на посаду суддi" доповнити словами "апеляцiйного суду";

     пункти 2 i 3 викласти в такiй редакцiї:

     "2) проводить квалiфiкацiйне оцiнювання кандидата на посаду суддi апеляцiйного, вищого спецiалiзованого суду або Верховного Суду;

     3) проводить спецiальну перевiрку щодо кандидатiв на посаду суддi, якi допущенi до етапу дослiдження досьє та проведення спiвбесiди квалiфiкацiйного оцiнювання.

     Перелiк уповноважених державних органiв, вимоги до iнформацiї, що повинна бути надана або отримана за результатами спецiальної перевiрки, та строки надання iнформацiї уповноваженими державними органами визначаються Вищою квалiфiкацiйною комiсiєю суддiв України з урахуванням iнформацiї, що мiститься у досьє кандидатiв на посаду суддi, та строкiв проведення вiдповiдного конкурсу.

     Результати спецiальної перевiрки враховуються при ухваленнi рiшення Комiсiї за результатами квалiфiкацiйного оцiнювання";

     у частинi шостiй слова "у вищому спецiалiзованому судi" замiнити словами "в апеляцiйному судi, вищому спецiалiзованому судi";

     у частинi сьомiй слова "про призначення суддi на посаду у вищий спецiалiзований суд" замiнити словами "про призначення суддi на посаду в апеляцiйний суд, вищий спецiалiзований суд".

     11. Частини третю i сьому статтi 84 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Суддя (кандидат на посаду суддi) може звернутися до Вищої квалiфiкацiйної комiсiї суддiв України з вiдповiдною заявою про проведення його квалiфiкацiйного оцiнювання не ранiше нiж через один рiк з дня ухвалення рiшення Комiсiєю за результатами останнього квалiфiкацiйного оцiнювання, крiм випадкiв, коли вiн подає заяву про проведення оцiнювання на зайняття вакантної посади суддi в судi нижчої iнстанцiї або iншої спецiалiзацiї.

     Порядок врахування результатiв останнього квалiфiкацiйного оцiнювання суддi (кандидата на посаду суддi) визначається рiшенням Вищої квалiфiкацiйної комiсiї суддiв України";

     "7. У разi повiдомлення суддi (кандидатовi на посаду суддi) про пiдозру у вчиненнi кримiнального правопорушення Вища квалiфiкацiйна комiсiя суддiв України має право зупинити проведення квалiфiкацiйного оцiнювання цього суддi (кандидата на посаду суддi) до набрання законної сили вироком суду або закриття кримiнального провадження".

     12. Частину другу статтi 85 пiсля абзацу третього доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Вища квалiфiкацiйна комiсiя суддiв України у пленарному складi може переглядати рiшення, прийнятi палатою чи колегiєю, щодо результатiв виконаного учасником iспиту практичного завдання".

     У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим.

     13. У частинi двадцять четвертiй статтi 95 слова "секретарi судових палат" замiнити словами "секретарi, голови судових палат".

     14. Частину четверту статтi 109 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Дисциплiнарне стягнення, визначене пунктом 5 частини першої цiєї статтi, не застосовується до суддi вищого спецiалiзованого суду. Також у порядку застосування дисциплiнарного стягнення, передбаченого пунктом 5 частини першої цiєї статтi, не допускається переведення суддi до вищого спецiалiзованого суду".

     15. Пункт 1 частини другої статтi 127 пiсля слiв "вищого спецiалiзованого суду" доповнити словами "(а у передбачених цим Законом випадках - апеляцiйної палати вищого спецiалiзованого суду)".

     16. Статтю 128 доповнити частиною тринадцятою такого змiсту:

     "13. Положення частин першої - дев'ятої, одинадцятої i дванадцятої цiєї статтi застосовуються до зборiв суддiв апеляцiйної палати вищого спецiалiзованого суду".

     17. У статтi 135:

     частину четверту доповнити абзацом п'ятим такого змiсту:

     "У випадку, якщо суд розмiщується в декiлькох населених пунктах, застосовується регiональний коефiцiєнт за мiсцезнаходженням органу, який провiв державну реєстрацiю такого суду";

     у частинi шостiй слова "секретаря судової палати" замiнити словами "секретаря, голови судової палати".

     18. Статтю 137 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "2. До стажу роботи на посадi суддi також зараховується стаж (досвiд) роботи (професiйної дiяльностi), вимога щодо якого визначена законом та надає право для призначення на посаду суддi".

     19. Частину першу статтi 138 доповнити словами "якщо iнший порядок забезпечення службовим житлом не передбачено законом".

     20. Частину шосту статтi 147 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Суд, що лiквiдується, в мiсячний строк з дня припинення здiйснення правосуддя передає до новоутвореного суду матерiали та документи, пов'язанi зi здiйсненням таким судом повноважень, зокрема, архiвнi справи з основної дiяльностi, строки тимчасового зберiгання яких ще не закiнчилися, документи, не завершенi в дiловодствi, а також документи з кадрових питань в паперовому та електронному виглядi, фонди бiблiотек, а судовi справи та матерiали проваджень, що перебувають у володiннi суду, що лiквiдується, передаються негайно, до дня початку роботи новоутвореного суду".

     21. У статтi 148:

     частину третю доповнити пунктом 11 такого змiсту:

     "11) вищий спецiалiзований суд - щодо фiнансового забезпечення його дiяльностi";

     у частинi п'ятiй пiсля слiв "Вищої ради правосуддя" доповнити словами "апеляцiйної палати вищого спецiалiзованого суду", а слова "та вищих спецiалiзованих" виключити;

     у частинi шостiй слова "вищого спецiалiзованого суду" виключити.

     22. Частину восьму статтi 150 пiсля слiв "Вищої ради правосуддя" доповнити словами "вищих спецiалiзованих судiв".

     23. Пункти 5 - 7 частини четвертої статтi 153 викласти в такiй редакцiї:

     "5) призначає на посади та звiльняє з посад працiвникiв Державної судової адмiнiстрацiї України; призначає за погодженням голiв вiдповiдних судiв керiвникiв апаратiв апеляцiйних судiв, вищих спецiалiзованих судiв, Верховного Суду, їх заступникiв та звiльняє їх з посад; призначає за погодженням Голови Верховного Суду першого заступника керiвника апарату Верховного Суду та звiльняє його з посади;

     6) за поданням голови вiдповiдного суду застосовує до керiвникiв апаратiв апеляцiйного суду, вищого спецiалiзованого суду, Верховного Суду, їх заступникiв заохочення або накладає дисциплiнарнi стягнення; за поданням Голови Верховного Суду застосовує до першого заступника керiвника апарату Верховного Суду заохочення або накладає дисциплiнарнi стягнення;

     7) за поданням голови вiдповiдного суду присвоює керiвникам апаратiв апеляцiйного суду, вищого спецiалiзованого суду, Верховного Суду, їх заступникам ранги державного службовця згiдно iз законодавством про державну службу; за поданням Голови Верховного Суду присвоює першому заступнику керiвника апарату Верховного Суду ранги державного службовця згiдно iз законодавством про державну службу".

     24. Частину восьму статтi 155 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "В апаратi вищого спецiалiзованого суду утворюється самостiйний структурний пiдроздiл для органiзацiйного забезпечення роботи апеляцiйної палати цього суду, дiяльнiсть якого пiдконтрольна i керiвник якого пiдпорядковується головi апеляцiйної палати вищого спецiалiзованого суду. Цей пiдроздiл з питань забезпечення дiяльностi апеляцiйної палати не пiдпорядковується керiвнику апарату вищого спецiалiзованого суду".

     25. Частини третю - п'яту статтi 156 замiнити чотирма новими частинами такого змiсту:

     "3. Апарат Верховного Суду очолює керiвник апарату. Заступниками керiвника апарату Верховного Суду є перший заступник та заступники. Заступники керiвника апарату Верховного Суду очолюють структурнi пiдроздiли апарату Верховного Суду, якi здiйснюють органiзацiйне забезпечення дiяльностi касацiйних судiв (секретарiати).

     4. В апаратi Верховного Суду можуть створюватися секретарiати, департаменти, управлiння, вiддiли, сектори, що здiйснюють свої функцiї на пiдставi положень, якi затверджуються керiвником апарату Верховного Суду.

     5. Керiвник апарату Верховного Суду представляє Верховний Суд як юридичну особу.

     6. Матерiали, пов'язанi з дiяльнiстю Верховного Суду, зберiгаються в його архiвi".

     26. Статтю 160 замiнити главою 4 такого змiсту:

"Глава 4. Служба судової охорони

     Стаття 160. Забезпечення охорони та пiдтримання громадського порядку в судах

     1. Пiдтримання громадського порядку в судi, припинення проявiв неповаги до суду, а також охорону примiщень суду, органiв та установ системи правосуддя, виконання функцiй щодо державного забезпечення особистої безпеки суддiв та членiв їхнiх сiмей, працiвникiв суду, забезпечення у судi безпеки учасникiв судового процесу здiйснює Служба судової охорони.

     Стаття 161. Статус Служби судової охорони

     1. Служба судової охорони є державним органом у системi правосуддя для забезпечення охорони та пiдтримання громадського порядку в судах.

     2. Служба судової охорони пiдзвiтна Вищiй радi правосуддя та пiдконтрольна Державнiй судовiй адмiнiстрацiї України.

     3. Керiвництво дiяльнiстю Служби судової охорони здiйснює Голова Служби судової охорони, який призначається на посаду за результатами вiдкритого конкурсу i звiльняється з посади Вищою радою правосуддя.

     Голова Служби судової охорони має заступникiв, якi за його поданням призначаються на посади за результатами вiдкритого конкурсу i звiльняються з посад Вищою радою правосуддя.

     4. Служба судової охорони складається з центрального органу управлiння та територiальних пiдроздiлiв Служби.

     Граничну чисельнiсть центрального органу управлiння та територiальних пiдроздiлiв Служби судової охорони затверджує Державна судова адмiнiстрацiя України.

     Рiшення про утворення територiальних пiдроздiлiв Служби судової охорони приймається Головою Служби за погодженням з Державною судовою адмiнiстрацiєю України.

     Структуру та штатну чисельнiсть центрального органу управлiння та територiальних пiдроздiлiв Служби судової охорони затверджує Голова Служби за погодженням з Державною судовою адмiнiстрацiєю України.

     5. Центральний орган управлiння Служби судової охорони є юридичною особою, має печатку iз зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, самостiйний баланс та рахунки в органах Державної казначейської служби України.

     6. Територiальнi пiдроздiли Служби судової охорони утворюються як юридичнi особи або як структурнi пiдроздiли центрального органу управлiння Служби, що не мають статусу юридичної особи.

     7. Фiнансування Служби судової охорони здiйснюється за рахунок коштiв Державного бюджету України.

     Стаття 162. Повноваження Служби судової охорони

     1. Служба судової охорони:

     1) забезпечує пропуск осiб до будинкiв (примiщень) судiв, органiв та установ системи правосуддя та на їх територiю транспортних засобiв;

     2) забезпечує пiдтримання та реагує на порушення громадського порядку при розглядi справ судом, вживає заходiв до припинення проявiв неповаги до суду;

     3) здiйснює заходи з охорони, забезпечення недоторканностi та цiлiсностi примiщень судiв, органiв i установ системи правосуддя, недоторканностi та цiлiсностi розташованого у таких примiщеннях майна, запобiгання, недопущення чи припинення протиправних дiй щодо нього;

     4) здiйснює заходи iз запобiгання загрозам особистiй безпецi суддiв, членiв їх сiмей, працiвникiв суду, а також у судi - учасникiв судового процесу, виявлення та нейтралiзацiї таких загроз; вживає у разi надходження вiд суддi вiдповiдної заяви необхiдних заходiв для забезпечення безпеки суддi, членiв його сiм'ї;

     5) реагує в межах наданих законом повноважень на протиправнi дiї, пов'язанi iз посяганням на суддiв, членiв їх сiмей, працiвникiв суду, учасникiв судового процесу.

     2. Службi судової охорони та її спiвробiтникам для здiйснення покладених на них повноважень надається право:

     1) вимагати вiд осiб, якi входять до примiщень суду, органiв та установ системи правосуддя, пред'явлення документа, що посвiдчує особу; перевiряти в осiб, якi входять до примiщень суду, органiв i установ системи правосуддя, документи, що посвiдчують особу, та за наявностi обґрунтованих пiдстав вважати, що перебування особи у примiщеннi суду, органу, установи системи правосуддя створює загрозу безпецi суддiв, працiвникiв апарату суду, органiв i установ системи правосуддя, порушення громадського порядку, обмежувати допуск таких осiб до примiщень суду, органiв i установ системи правосуддя;

     2) здiйснювати поверхневу перевiрку осiб, якi входять до примiщень суду, органiв та установ системи правосуддя, шляхом їх вiзуального огляду та огляду їх речей, проведення по поверхнi вбрання осiб спецiальним приладом або засобом;

     3) затримувати осiб, якi незаконно проникли або намагаються незаконно проникнути до примiщень суду, органiв та установ системи правосуддя, перевiряти у них документи, що посвiдчують особу, здiйснювати у встановленому законом порядку особистий огляд затриманих та огляд їх речей, якi є при них, i передавати їх правоохоронним органам;

     4) не допускати громадян до окремих примiщень суду, органiв та установ системи правосуддя, вимагати вiд них залишатися на конкретних мiсцях або залишити їх, тимчасово обмежувати фактичне володiння рiччю, якщо це необхiдно для забезпечення громадського порядку в судi, забезпечення особистої безпеки суддiв та членiв їх сiмей, працiвникiв суду, безпеки учасникiв судового процесу;

     5) використовувати iнформацiйнi ресурси в порядку, установленому для Нацiональної полiцiї України Законом України "Про Нацiональну полiцiю", одержувати в установленому порядку вiд керiвникiв органiв державної влади України, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ, органiзацiй незалежно вiд форми власностi за письмовим запитом Голови Служби або його заступникiв вiдомостi, необхiднi для здiйснення покладених на Службу повноважень;

     6) вживати заходiв з метою запобiгання протиправним посяганням на суддiв, членiв їхнiх сiмей, працiвникiв суду, умисному пошкодженню або знищенню майна суду, органiв i установ системи правосуддя;

     7) застосовувати технiчнi прилади i технiчнi засоби, що мають функцiї фото- i кiнозйомки, вiдеозапису, засоби фото- i кiнозйомки, вiдеозапису;

     8) оглядати територiю, будинки, примiщення суду, органiв i установ системи правосуддя;

     9) залучати за погодженням з керiвниками правоохоронних та iнших державних органiв їх працiвникiв, спiвробiтникiв, вiйськовослужбовцiв, технiчнi та iншi засоби;

     10) застосовувати зброю, заходи фiзичного впливу та спецiальнi засоби в порядку та випадках, визначених законами України "Про Нацiональну полiцiю" та "Про охоронну дiяльнiсть".

     Стаття 163. Проходження служби у Службi судової охорони

     1. До кандидатiв на посади спiвробiтникiв Служби судової охорони застосовуються вимоги, передбаченi Законом України "Про Нацiональну полiцiю" для кандидатiв на службу в полiцiї.

     Спецiальнi квалiфiкацiйнi вимоги до кандидатiв на посади спiвробiтникiв Служби судової охорони визначаються Головою Служби.

     2. Призначення на посади та звiльнення з посад спiвробiтникiв Служби судової охорони у центральному органi управлiння та керiвникiв i заступникiв керiвникiв територiальних пiдроздiлiв Служби здiйснюється Головою Служби судової охорони, а iнших спiвробiтникiв Служби судової охорони у територiальних пiдроздiлах - керiвниками вiдповiдних територiальних пiдроздiлiв.

     Призначення на посади спiвробiтникiв Служби судової охорони (крiм призначення на рiвнозначнi або нижчi посади) здiйснюється виключно за результатами конкурсу, що проводиться Державною судовою адмiнiстрацiєю України в порядку, визначеному Вищою радою правосуддя.

     3. На спiвробiтникiв Служби судової охорони поширюються обмеження та вимоги, встановленi Законом України "Про запобiгання корупцiї", а також передбаченi для полiцейських Законом України "Про Нацiональну полiцiю" обмеження, пов'язанi зi службою в полiцiї.

     4. Час проходження служби у Службi судової охорони зараховується до страхового стажу, стажу роботи за спецiальнiстю, а також до стажу державної служби, стажу служби в полiцiї, iнших правоохоронних органах.

     До стажу служби у Службi судової охорони зараховується стаж служби в полiцiї, органах внутрiшнiх справ, вiйськова служба в Збройних Силах України, Службi безпеки України, Державнiй прикордоннiй службi України, Нацiональнiй гвардiї України, Управлiннi державної охорони України та iнших вiйськових формуваннях, утворених вiдповiдно до закону.

     5. З метою оцiнки дiлових, професiйних, особистих якостей, освiтнього та квалiфiкацiйного рiвнiв, фiзичної пiдготовки, визначення вiдповiдностi займаним посадам спiвробiтникiв Служби судової охорони, вирiшення питання про перемiщення на нижчу посаду або звiльнення спiвробiтникiв Служби судової охорони через службову невiдповiднiсть проводиться їх атестування в порядку, що визначається Головою Служби судової охорони.

     6. Порядок проходження служби спiвробiтниками Служби судової охорони визначається у вiдповiдному положеннi, яке затверджується Вищою радою правосуддя за поданням Голови Служби судової охорони, погодженим з Державною судовою адмiнiстрацiєю України.

     7. Спiвробiтники Служби судової охорони забезпечуються за рахунок держави одностроєм i знаками розрiзнення.

     Зразки однострою спiвробiтникiв Служби судової охорони, правила його носiння та норми належностi затверджує Державна судова адмiнiстрацiя України за поданням Голови Служби судової охорони.

     8. Використання спецiальних звань, однострою i службового посвiдчення спiвробiтника Служби судової охорони особою, яка не є спiвробiтником Служби судової охорони, заборонено i має наслiдком вiдповiдальнiсть вiдповiдно до закону.

     Стаття 164. Спецiальнi звання спiвробiтникiв Служби судової охорони

     1. Установлюються такi спецiальнi звання спiвробiтникiв Служби судової охорони:

     1) спецiальнi звання молодшого складу:

     рядовий Служби судової охорони;

     капрал Служби судової охорони;

     сержант Служби судової охорони;

     старший сержант Служби судової охорони;

     2) спецiальнi звання середнього складу:

     молодший лейтенант Служби судової охорони;

     лейтенант Служби судової охорони;

     старший лейтенант Служби судової охорони;

     капiтан Служби судової охорони;

     майор Служби судової охорони;

     пiдполковник Служби судової охорони;

     полковник Служби судової охорони;

     3) спецiальне звання вищого складу:

     генерал Служби судової охорони.

     2. Установлюються такi строки вислуги в спецiальних званнях спiвробiтникiв Служби судової охорони: капрал Служби судової охорони - 1 рiк; сержант Служби судової охорони - 3 роки; молодший лейтенант Служби судової охорони - 1 рiк; лейтенант Служби судової охорони - 2 роки; старший лейтенант Служби судової охорони - 3 роки; капiтан Служби судової охорони - 4 роки; майор Служби судової охорони - 4 роки; пiдполковник Служби судової охорони - 5 рокiв.

     3. Строки вислуги в званнях рядового Служби судової охорони, старшого сержанта Служби судової охорони, полковника Служби судової охорони, генерала Служби судової охорони не встановлюються.

     4. Граничнi спецiальнi звання молодшого, середнього складу Служби судової охорони за штатними посадами встановлюються Головою Служби судової охорони.

     Граничне спецiальне звання вищого складу Служби судової охорони за штатними посадами встановлюється Президентом України.

     5. Спецiальне звання вищого складу Служби судової охорони присвоюється Президентом України, iншi спецiальнi звання Служби судової охорони - вiдповiдно до положення про проходження служби спiвробiтниками Служби судової охорони.

     6. Спiвробiтник Служби судової охорони (крiм спiвробiтникiв, якi мають спецiальнi звання вищого складу) може бути понижений у спецiальному званнi на один ступiнь унаслiдок застосування вiдповiдного дисциплiнарного стягнення на пiдставах i в порядку, визначених для полiцейських Дисциплiнарним статутом Нацiональної полiцiї України.

     Спiвробiтникам Служби судової охорони, пониженим у спецiальному званнi на один ступiнь, черговi спецiальнi звання присвоюються в порядку, передбаченому цим Законом та положенням про проходження служби спiвробiтниками Служби судової охорони.

     Стаття 165. Соцiальний захист спiвробiтникiв Служби судової охорони

     1. Грошове забезпечення спiвробiтникiв Служби судової охорони складається з посадового окладу, окладу за спецiальним званням, щомiсячних додаткових видiв грошового забезпечення (пiдвищення посадового окладу, надбавки, доплати, якi мають постiйний характер), премiї та одноразових додаткових видiв грошового забезпечення.

     2. Грошове забезпечення спiвробiтникiв Служби судової охорони виплачується у розмiрах, що встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України на рiвнi не нижчому, нiж установлений для полiцейських, i повинно стимулювати до комплектування Служби судової охорони квалiфiкованими спiвробiтниками.

     3. Спiвробiтникам Служби судової охорони гарантується iнший соцiальний захист в обсягах та порядку, передбачених Законом України "Про Нацiональну полiцiю" для полiцейських, за рахунок коштiв Державного бюджету України, передбачених на фiнансування Служби судової охорони".

     27. У роздiлi XII "Прикiнцевi та перехiднi положення":

     пункт 30 доповнити реченням такого змiсту: "Рiшення Вищої ради правосуддя про вiдмову у внесеннi подання про призначення суддi на посаду Президентовi України є пiдставою припинення трудових вiдносин суддi iз вiдповiдним судом на пiдставi статтi 125 цього Закону";

     пiдпункт 2 пункту 44 виключити;

     у пiдпунктi 2 пункту 46 слова i цифри "1 сiчня 2018 року" замiнити словами i цифрами "1 сiчня 2019 року".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, крiм пiдпункту 9 пункту 2 цього роздiлу, який набирає чинностi з дня початку роботи Вищого антикорупцiйного суду.

     2. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) у Кримiнальному процесуальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., NN 9 - 13, ст. 88):

     а) статтю 319 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. У разi переведення суддi до суду, юрисдикцiя якого поширюється на територiю, на яку поширювалася юрисдикцiя суду, з якого суддя був переведений, такий суддя продовжує розгляд справ, що перебували в його провадженнi на момент переведення.

     Передача справи з одного суду до iншого у зв'язку з лiквiдацiєю суду не потребує замiни присяжних, якi беруть участь у розглядi цiєї справи, крiм випадкiв, коли справа передається до суду, юрисдикцiя якого не поширюється на територiю, на якiй постiйно проживає присяжний";

     б) у частинах другiй, п'ятiй i шостiй статтi 376 слово "ухвали" замiнити словами "ухвали (постанови)";

     в) у текстi Кодексу слова "Апеляцiйний суд Автономної Республiки Крим, апеляцiйний суд областi, мiст Києва та Севастополя", "Апеляцiйний суд Автономної Республiки Крим, апеляцiйнi суди областей, мiст Києва та Севастополя", "Апеляцiйний суд Автономної Республiки Крим, апеляцiйнi суди областей, мiст Києва i Севастополя" в усiх вiдмiнках замiнити словами "вiдповiдний апеляцiйний суд" у вiдповiдному вiдмiнку;

     2) у Законi України "Про пенсiйне забезпечення осiб, звiльнених з вiйськової служби, та деяких iнших осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399 iз наступними змiнами):

     а) абзац перший преамбули та частину першу статтi 1 пiсля слiв "Нацiональнiй полiцiї" доповнити словами "Службi судової охорони";

     б) пункт "б" статтi 12 пiсля слова "полiцейськi" доповнити словами "спiвробiтники Служби судової охорони";

     в) частину другу статтi 2 пiсля слiв "до Нацiональної полiцiї" доповнити словами "Служби судової охорони";

     г) у статтi 9:

     частину четверту пiсля слiв "Нацiональною полiцiєю" доповнити словами "Службою судової охорони";

     частину п'яту пiсля слiв "Державної кримiнально-виконавчої служби України" доповнити словами "спiвробiтникам Служби судової охорони", а пiсля слiв "Нацiональнiй полiцiї" - словами "Службi судової охорони";

     ґ) абзац перший пункту "б" частини першої статтi 12 пiсля слiв "Нацiональнiй полiцiї" доповнити словами "Службi судової охорони";

     д) у частинi першiй статтi 13:

     пункт "а" пiсля слiв "Закону України "Про Нацiональну полiцiю" доповнити словами "звiльненим зi служби у Службi судової охорони за вiком чи через хворобу";

     пункт "б" пiсля слова "полiцiї" доповнити словами "Службi судової охорони";

     е) у статтi 17:

     у частинi першiй:

     пункти "б" - "г" пiсля слова "полiцiї" доповнити словами "Службi судової охорони";

     пункт "ж" доповнити словами "в Службi судової охорони на посадах середнього i вищого складу";

     пункт "и" доповнити словами "а також у разi переходу на службу до Служби судової охорони на посади середнього i вищого складу згiдно з перелiком посад, що затверджується Головою Служби судової охорони";

     частину другу пiсля слова "полiцейським" доповнити словами "спiвробiтникам Служби судової охорони", а пiсля слiв "Нацiональної полiцiї" - словами "Служби судової охорони";

     є) абзац четвертий статтi 22 пiсля слiв "Нацiональної полiцiї" доповнити словами "Служби судової охорони";

     ж) частину сьому статтi 30 пiсля слiв "Нацiональнiй полiцiї" доповнити словами "Службi судової охорони";

     з) у статтi 43:

     друге речення частини одинадцятої пiсля слiв "чи внутрiшньої служби" доповнити словами "полковника Служби судової охорони";

     частини дванадцяту та шiстнадцяту пiсля слова "полiцейськi" в усiх вiдмiнках доповнити словами "спiвробiтники Служби судової охорони" у вiдповiдному вiдмiнку;

     3) у Законi України "Про державний захист працiвникiв суду i правоохоронних органiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 11, ст. 50 iз наступними змiнами):

     а) абзац другий пункту 1 частини першої статтi 2 пiсля слiв "розвiдувальних органiв України" доповнити словами "спiвробiтники Служби судової охорони";

     б) статтю 14 доповнити пунктом "и" такого змiсту:

     "и) Голова Служби судової охорони та його заступники - щодо захисту спiвробiтникiв Служби судової охорони та їх близьких родичiв";

     в) у частинi першiй статтi 15:

     у пунктi "г" слова "вiдомчої воєнiзованої охорони Державної судової адмiнiстрацiї України" замiнити словами "Служби судової охорони";

     доповнити пунктом "д2" такого змiсту:

     "д2) щодо спiвробiтникiв Служби судової охорони та їх близьких родичiв - на вiдповiднi пiдроздiли Служби судової охорони";

     г) у частинi першiй статтi 24 пiсля слiв "здiйснюють вiдповiдно" доповнити словами "голова суду, Голова Служби судової охорони", а слова "Голова Верховного Суду України" виключити;

     4) у частинi другiй статтi 6 Закону України "Про заходи протидiї незаконному обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв та зловживанню ними" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 10, ст. 62; 2014 р., N 2 - 3, ст. 41) слова "Вищого спецiалiзованого суду України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ" замiнити словами "Верховного Суду";

     5) у статтi 4, частинi першiй статтi 6, частинi третiй статтi 7 та частинi першiй статтi 9 Закону України "Про державну охорону органiв державної влади України та посадових осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 35, ст. 236; 2017 р., N 7 - 8, ст. 50) слова "Верховний Суд України" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Верховний Суд" у вiдповiдному вiдмiнку;

     6) у частинi шостiй статтi 27 Закону України "Про державну таємницю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 49, ст. 428; 2004 р., N 23, ст. 320; 2008 р., N 27 - 28, ст. 252; 2015 р., N 36, ст. 360; 2017 р., N 7 - 8, ст. 50) слова "Головi Верховного Суду України" замiнити словами "Головi Верховного Суду";

     7) у пунктi 5 частини другої статтi 78 Закону України "Про Нацiональну полiцiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 40 - 41, ст. 379) слова "i суду" замiнити словами "i судi" та доповнити словами "а також служба у Службi судової охорони";

     8) у статтi 26 Закону України "Про Конституцiйний Суд України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2017 р., N 35, ст. 376):

     абзац перший частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "2. Винагорода Суддi складається з посадового окладу та доплат, встановлених для суддi Верховного Суду, з урахуванням положень цього Закону";

     частину третю доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "До стажу роботи Суддi, який дає право на доплату за вислугу рокiв, зараховується також стаж професiйної дiяльностi у сферi права";

     9) пiдпункти "а" та "х" пiдпункту 3 пункту 2 роздiлу VI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про Вищий антикорупцiйний суд" викласти у такiй редакцiї:

     "а) пункти 20, 22 i 23 частини першої статтi 3 викласти в такiй редакцiї:

     "20) суд апеляцiйної iнстанцiї - вiдповiдний апеляцiйний суд, в межах територiальної юрисдикцiї якого знаходиться суд першої iнстанцiї, що ухвалив оскаржуване судове рiшення, а також Апеляцiйна палата Вищого антикорупцiйного суду - стосовно судових рiшень Вищого антикорупцiйного суду, ухвалених як судом першої iнстанцiї, а також стосовно судових рiшень iнших судiв першої iнстанцiї, ухвалених до початку роботи Вищого антикорупцiйного суду в кримiнальних провадженнях щодо злочинiв, вiднесених цим Кодексом до пiдсудностi Вищого антикорупцiйного суду";

     "22) суд першої iнстанцiї - мiсцевий загальний суд, який має право ухвалити вирок або постановити ухвалу про закриття кримiнального провадження, а також Вищий антикорупцiйний суд у кримiнальних провадженнях щодо злочинiв, вiднесених до його пiдсудностi цим Кодексом, а також апеляцiйний суд у випадку, передбаченому цим Кодексом;

     23) суддя - голова, заступник голови, суддя Верховного Суду, Вищого антикорупцiйного суду, апеляцiйного суду, мiсцевих загальних судiв, якi вiдповiдно до Конституцiї України на професiйнiй основi уповноваженi здiйснювати правосуддя, а також присяжний";

     "х) роздiл XI "Перехiднi положення" доповнити пунктом 202 такого змiсту:

     "202. З дня початку роботи Вищого антикорупцiйного суду:

     1) слiдчi суддi (крiм слiдчих суддiв Вищого антикорупцiйного суду) припиняють приймати до розгляду клопотання у кримiнальних провадженнях щодо злочинiв, вiднесених цим Кодексом до пiдсудностi Вищого антикорупцiйного суду, а суди першої iнстанцiї (крiм Вищого антикорупцiйного суду) - обвинувальнi акти, клопотання про застосування примусових заходiв медичного характеру та про звiльнення вiд кримiнальної вiдповiдальностi у зазначених кримiнальних провадженнях. Такi клопотання та обвинувальнi акти подаються в установленому порядку вiдповiдно до слiдчих суддiв Вищого антикорупцiйного суду, Вищого антикорупцiйного суду;

     2) суди апеляцiйної iнстанцiї (крiм Апеляцiйної палати Вищого антикорупцiйного суду) припиняють приймати до розгляду апеляцiйнi скарги у кримiнальних провадженнях щодо злочинiв, вiднесених цим Кодексом до пiдсудностi Вищого антикорупцiйного суду;

     3) клопотання у кримiнальних провадженнях щодо злочинiв, вiднесених цим Кодексом до пiдсудностi Вищого антикорупцiйного суду, якi надiйшли до слiдчих суддiв i не розглянутi до дня початку роботи Вищого антикорупцiйного суду, передаються до Вищого антикорупцiйного суду для розгляду в установленому порядку слiдчими суддями цього суду;

     4) кримiнальнi провадження щодо злочинiв, вiднесених цим Кодексом до пiдсудностi Вищого антикорупцiйного суду, судовий розгляд у судах першої та апеляцiйної iнстанцiй яких не закiнчено до дня початку роботи Вищого антикорупцiйного суду, передаються до Вищого антикорупцiйного суду для розгляду в установленому цим Кодексом порядку;

     5) оскарження судових рiшень, ухвалених до дня початку роботи Вищого антикорупцiйного суду, у кримiнальних провадженнях щодо злочинiв, вiднесених цим Кодексом до пiдсудностi Вищого антикорупцiйного суду, здiйснюється за правилами пiдсудностi, передбаченими цим Кодексом;

     6) заяви про перегляд за нововиявленими обставинами судових рiшень, що ухваленi судами першої та апеляцiйної iнстанцiй до дня початку роботи Вищого антикорупцiйного суду у кримiнальних провадженнях щодо злочинiв, вiднесених до пiдсудностi Вищого антикорупцiйного суду, подаються до Вищого антикорупцiйного суду та розглядаються ним у встановленому порядку".

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
12 липня 2018 року
N 2509-VIII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.