ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про Конституцiйний Суд України

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 3 жовтня 2017 року N 2147-VIII,
вiд 12 липня 2018 року N 2509-VIII,
вiд 4 березня 2020 року N 524-IX,
вiд 26 сiчня 2021 року N 1135-IX

     Цей Закон визначає порядок органiзацiї та дiяльностi Конституцiйного Суду України, статус суддiв Конституцiйного Суду України, пiдстави i порядок звернення до нього, процедуру розгляду ним справ i виконання його рiшень.

Роздiл I
КОНСТИТУЦIЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

Глава 1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Статус Конституцiйного Суду України

     1. Конституцiйний Суд України (далi - Конституцiйний Суд або Суд) є органом конституцiйної юрисдикцiї, який забезпечує верховенство Конституцiї України, вирiшує питання про вiдповiднiсть Конституцiї України законiв України та у передбачених Конституцiєю України випадках iнших актiв, здiйснює офiцiйне тлумачення Конституцiї України, а також iншi повноваження вiдповiдно до Конституцiї України.

     Стаття 2. Засади дiяльностi Суду

     1. Конституцiйний Суд здiйснює свою дiяльнiсть на засадах верховенства права, незалежностi, колегiальностi, гласностi, вiдкритостi, повного i всебiчного розгляду справ, обґрунтованостi та обов'язковостi ухвалених ним рiшень i висновкiв.

     Стаття 3. Нормативна основа дiяльностi Суду

     1. Суд дiє вiдповiдно до повноважень, визначених Конституцiєю України.

     Порядок органiзацiї i дiяльностi Суду, порядок конституцiйного провадження, процедуру розгляду справ та виконання рiшень i висновкiв установлює цей Закон.

     2. Органiзацiю внутрiшньої роботи Суду та вiдповiднi правила процедури розгляду ним справ установлює згiдно з цим Законом Регламент Конституцiйного Суду України (далi - Регламент).

     3. Суд ухвалює iншi акти, що регламентують органiзацiю його роботи, вiдповiдно до цього Закону та Регламенту.

     Стаття 4. Мiсцезнаходження Конституцiйного Суду

     1. Конституцiйний Суд знаходиться у мiстi Києвi.

     Стаття 5. Атрибути Зали засiдань Суду

     1. Невiд'ємними атрибутами Зали засiдань Суду є Державний Герб України та Державний Прапор України.

     Стаття 6. Вiдкритiсть дiяльностi Суду

     1. Розгляд справ на пленарних засiданнях Великої палати Конституцiйного Суду (далi - Велика палата), Сенату Конституцiйного Суду (далi - Сенат) здiйснюється вiдкрито, за винятком закритої частини цих засiдань, коли ухвалюється рiшення, надається висновок, постановляється ухвала Суду.

     Закрите пленарне засiдання допускається, якщо розгляд справи на вiдкритому пленарному засiданнi може призвести до розголошення державної таємницi та (або) iншої iнформацiї, що охороняється законом.

     2. Осiб, якi виявили бажання бути присутнiми на вiдкритiй частинi пленарного засiдання Великої палати, Сенату, допускають до примiщення Суду та до Зали засiдань Суду в порядку, встановленому Регламентом.

     3. Представники засобiв масової iнформацiї, акредитованi в Судi, можуть здiйснювати вiдео- та фотофiксацiю, вести аудiозапис вiдкритої частини пленарного засiдання Великої палати, Сенату в порядку, встановленому Регламентом.

Глава 2. ПОВНОВАЖЕННЯ КОНСТИТУЦIЙНОГО СУДУ

     Стаття 7. Повноваження Суду

     1. До повноважень Суду належить:

     1) вирiшення питань про вiдповiднiсть Конституцiї України (конституцiйнiсть) законiв України та iнших правових актiв Верховної Ради України, актiв Президента України, актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, правових актiв Верховної Ради Автономної Республiки Крим;

     2) офiцiйне тлумачення Конституцiї України;

     3) надання за зверненням Президента України або щонайменше сорока п'яти народних депутатiв України, або Кабiнету Мiнiстрiв України висновкiв про вiдповiднiсть Конституцiї України чинних мiжнародних договорiв України або тих мiжнародних договорiв, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковiсть;

     4) надання за зверненням Президента України або щонайменше сорока п'яти народних депутатiв України висновкiв про вiдповiднiсть Конституцiї України (конституцiйнiсть) питань, якi пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною iнiцiативою;

     5) надання за зверненням Верховної Ради України висновку щодо додержання конституцiйної процедури розслiдування i розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку iмпiчменту в межах, визначених статтями 111 i 151 Конституцiї України;

     6) надання за зверненням Верховної Ради України висновку щодо вiдповiдностi законопроекту про внесення змiн до Конституцiї України вимогам статей 157 i 158 Конституцiї України;

     7) надання за зверненням Верховної Ради України висновку про порушення Верховною Радою Автономної Республiки Крим Конституцiї України або законiв України;

     8) вирiшення питань про вiдповiднiсть Конституцiї України та законам України нормативно-правових актiв Верховної Ради Автономної Республiки Крим за зверненням Президента України згiдно з частиною другою статтi 137 Конституцiї України;

     9) вирiшення питань про вiдповiднiсть Конституцiї України (конституцiйнiсть) законiв України (їх окремих положень) за конституцiйною скаргою особи, яка вважає, що застосований в остаточному судовому рiшеннi в її справi закон України суперечить Конституцiї України.

     Стаття 8. Межi повноважень Суду

     1. Суд розглядає питання щодо вiдповiдностi Конституцiї України (конституцiйностi) чинних актiв (їх окремих положень).

     2. З метою захисту та вiдновлення прав особи Суд розглядає питання щодо вiдповiдностi Конституцiї України (конституцiйностi) акта (його окремих положень), який втратив чиннiсть, але продовжує застосовуватись до правовiдносин, що виникли пiд час його чинностi.

     3. Суд не розглядає питання щодо вiдповiдностi законам України актiв Верховної Ради України, Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України, Верховної Ради Автономної Республiки Крим, актiв iнших органiв державної влади, органiв влади Автономної Республiки Крим та органiв мiсцевого самоврядування, крiм випадкiв, передбачених пунктом 28 частини першої статтi 85 та частиною другою статтi 137 Конституцiї України.

     Стаття 9. Склад Суду

     1. Склад Суду становить 18 суддiв Конституцiйного Суду.

     2. Президент України, Верховна Рада України та з'їзд суддiв України призначають по шiсть суддiв Конституцiйного Суду.

     Стаття 10. Повноважнiсть Суду

     1. Суд є повноважним здiйснювати конституцiйне провадження, якщо у його складi є щонайменше 12 суддiв Конституцiйного Суду, якi набули повноважень згiдно зi статтею 17 цього Закону.

Глава 3. СУДДЯ КОНСТИТУЦIЙНОГО СУДУ

     Стаття 11. Вимоги до суддi Конституцiйного Суду

     1. Суддею Конституцiйного Суду може бути громадянин України, який володiє державною мовою, на день призначення досяг сорока рокiв, має вищу юридичну освiту i стаж професiйної дiяльностi у сферi права щонайменше п'ятнадцять рокiв, високi моральнi якостi, є правником iз визнаним рiвнем компетентностi.

     2. Суддя Конституцiйного Суду України (далi - суддя Конституцiйного Суду або Суддя) у своїй дiяльностi та поза її межами дотримується встановлених Конституцiйним Судом стандартiв професiйної етики суддi Конституцiйного Суду.

     3. Суддя Конституцiйного Суду має вiдповiдати критерiю полiтичної нейтральностi. Суддя не може належати до полiтичних партiй чи професiйних спiлок, публiчно виявляти прихильнiсть до них, брати участь у будь-якiй полiтичнiй дiяльностi.

     Суддею Конституцiйного Суду, зокрема, не може бути призначена на посаду особа, яка на день призначення:

     1) є членом або обiймає посаду в полiтичнiй партiї, iншiй органiзацiї, яка має полiтичнi цiлi або бере участь у полiтичнiй дiяльностi;

     2) є обраною на виборну посаду в органi державної влади чи органi мiсцевого самоврядування, має представницький мандат;

     3) бере участь в органiзацiї або фiнансуваннi полiтичної агiтацiї чи iншої полiтичної дiяльностi.

     Суддя Конституцiйного Суду не може сумiщати свою посаду з будь-якою посадою в органi державної влади або органi мiсцевого самоврядування, органi професiйного правничого самоврядування, зi статусом народного депутата України, депутата Верховної Ради Автономної Республiки Крим, обласної, районної, мiської, районної у мiстi, сiльської, селищної ради, з iншим представницьким мандатом, з адвокатською дiяльнiстю, з пiдприємницькою дiяльнiстю, обiймати будь-якi iншi оплачуванi посади, виконувати будь-яку iншу оплачувану роботу або отримувати iншу винагороду, за винятком здiйснення викладацької, наукової чи творчої дiяльностi та отримання винагороди за неї, а також не може входити до складу керiвного органу чи наглядової ради юридичної особи, що має на метi одержання прибутку.

     4. Особа, яка є власником акцiй або володiє iншими корпоративними правами чи має iншi майновi права або iнший майновий iнтерес у дiяльностi будь-якої юридичної особи, що має на метi одержання прибутку, на час перебування на посадi суддi Конституцiйного Суду передає такi акцiї (корпоративнi права) або iншi вiдповiднi права в управлiння незалежнiй третiй особi (без права надання iнструкцiй такiй особi щодо розпорядження такими акцiями, корпоративними, iншими правами або iнструкцiй щодо реалiзацiї прав, якi з них виникають). Суддя Конституцiйного Суду може отримувати вiдсотки, дивiденди та iншi пасивнi доходи вiд майна, власником якого вiн є.

     5. Стосовно осiб, якi претендують на зайняття посади суддi Конституцiйного Суду, за їх письмовою згодою проводиться спецiальна перевiрка в порядку, встановленому Законом України "Про запобiгання корупцiї".

     На суддiв Конституцiйного Суду поширюється дiя Закону України "Про запобiгання корупцiї".

(абзац другий частини п'ятої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.03.2020р. N 524-IX)

     Стаття 12. Конкурснi засади вiдбору кандидатур на посаду суддi Конституцiйного Суду

     1. Вiдбiр кандидатур на посаду суддi Конституцiйного Суду на конкурсних засадах щодо осiб, яких призначає Президент України, здiйснює конкурсна комiсiя, яку створює Президент України.

     Пiдготовку питання щодо розгляду на конкурсних засадах кандидатур на посаду суддi Конституцiйного Суду у Верховнiй Радi України здiйснює комiтет, до предмета вiдання якого належать питання правового статусу Конституцiйного Суду України (далi - Комiтет), у порядку, визначеному Регламентом Верховної Ради України, з урахуванням положень цiєї статтi.

     Пiдготовку питання щодо розгляду на конкурсних засадах кандидатур на посаду суддi Конституцiйного Суду з'їздом суддiв України (далi - З'їзд) здiйснює Рада суддiв України.

     2. Про початок конкурсу для вiдбору кандидатур на посаду суддi Конституцiйного Суду оголошується на офiцiйному веб-сайтi вiдповiдно Президента України, Верховної Ради України, Ради суддiв України не пiзнiше нiж за три мiсяцi до дня закiнчення строку повноважень чи досягнення граничного вiку перебування на посадi суддi Конституцiйного Суду або не пiзнiше одного мiсяця з дня виникнення вакансiї на посаду суддi Конституцiйного Суду в разi, якщо повноваження суддi Конституцiйного Суду припинено чи його звiльнено з посади з пiдстав, передбачених статтею 1491 Конституцiї України.

     3. Склад конкурсної комiсiї, створеної Президентом України, формується з числа правникiв з визнаним рiвнем компетентностi, якi не беруть участi в конкурсному вiдборi на посаду суддi Конституцiйного Суду.

     4. Конкурсна комiсiя, Комiтет, Рада суддiв України упродовж одного мiсяця з дня оголошення про початок конкурсу в межах загального строку проведення конкурсу, передбаченого частиною шостою цiєї статтi, приймає заяви вiд осiб, якi виявили намiр обiйняти посаду суддi Конституцiйного Суду i вiдповiдають встановленим Конституцiєю України вимогам.

     До заяви особи, яка виявила намiр обiйняти посаду суддi Конституцiйного Суду, додаються:

     1) автобiографiя;

     2) мотивацiйний лист, у якому викладаються мотиви бути призначеним суддею Конституцiйного Суду;

     3) копiя документа, що посвiдчує особу та пiдтверджує громадянство України;

     4) документи, що пiдтверджують стаж професiйної дiяльностi у сферi права;

     5) декларацiя особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, декларацiя родинних зв'язкiв суддi та декларацiя доброчесностi суддi;

     6) копiя диплома про вищу юридичну освiту (з додатками), здобуту в Українi, та/або копiї документiв про вищу юридичну освiту, здобуту за кордоном, разом iз копiями документiв, що пiдтверджують їх визнання в Українi, а також копiї документiв про науковий ступiнь, вчене звання (за наявностi);

     7) письмова згода на обробку персональних даних та оприлюднення копiй документiв, визначених цiєю статтею, крiм копiї документа, визначеного пунктом 3 цiєї частини;

     8) заява про проведення перевiрки, передбаченої Законом України "Про очищення влади", або висновок за результатами такої перевiрки (за його наявностi);

     9) письмова згода на проведення спецiальної перевiрки вiдповiдно до закону;

     10) iншi документи, передбаченi Законом України "Про запобiгання корупцiї" для проведення спецiальної перевiрки.

     Конкурсна комiсiя, Комiтет, Рада суддiв України пiсля закiнчення строку прийняття заяв, передбачених цiєю частиною, встановлює вiдповiднiсть осiб, якi виявили намiр обiйняти посаду суддi Конституцiйного Суду, встановленим Конституцiєю України та цим Законом вимогам.

     Щодо кандидатiв, якi вiдповiдають зазначеним вимогам, оприлюднюються їх автобiографiї та мотивацiйнi листи, а також проводиться спецiальна перевiрка у порядку, передбаченому Законом України "Про запобiгання корупцiї". Стосовно кандидатiв, призначення яких здiйснюється З'їздом, органiзовує проведення спецiальної перевiрки Рада суддiв України.

     5. За результатами вивчення документiв та вiдомостей, наданих кандидатами, та спiвбесiди з ними конкурсна комiсiя, Комiтет, Рада суддiв України ухвалює рекомендацiю щодо кожного кандидата на посаду суддi Конституцiйного Суду.

     Конкурсна комiсiя, Рада суддiв України складають списки кандидатiв, рекомендованих на посаду суддi Конституцiйного Суду, на пiдставi яких суб'єкти призначення приймають вiдповiднi рiшення. Такi списки мають мiстити кiлькiсть кандидатур, яка щонайменше втричi перевищує кiлькiсть вакансiй.

     6. Загальний строк проведення конкурсу для вiдбору кандидатур на посаду суддi Конституцiйного Суду становить два мiсяцi.

     Стаття 13. Порядок призначення суддi Конституцiйного Суду Президентом України

     1. За результатами конкурсного вiдбору Президент України видає указ про призначення на посаду суддi Конституцiйного Суду.

     2. Президент України призначає особу на посаду суддi Конституцiйного Суду не пiзнiше трьох мiсяцiв iз дня припинення повноважень або звiльнення з посади суддi Конституцiйного Суду, якого призначив Президент України.

     Стаття 14. Порядок призначення суддi Конституцiйного Суду Верховною Радою України

     1. Порядок призначення суддi Конституцiйного Суду Верховною Радою України встановлюється Регламентом Верховної Ради України.

     Стаття 15. Порядок призначення суддi Конституцiйного Суду з'їздом суддiв України

     1. За результатами конкурсного вiдбору З'їзд вiдкритим голосуванням бiльшiстю голосiв присутнiх делегатiв З'їзду включає кандидатури на посаду суддi Конституцiйного Суду до бюлетеня для таємного голосування.

     2. Призначеним на посаду суддi Конституцiйного Суду вважається той кандидат, який у результатi таємного голосування одержав бiльшiсть голосiв вiд числа обраних делегатiв З'їзду.

     Якщо за результатами голосування суддя Конституцiйного Суду не призначений, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатiв, якi набрали бiльшу кiлькiсть голосiв порiвняно з iншими кандидатами.

     3. З'їзд призначає особу на посаду суддi Конституцiйного Суду не пiзнiше трьох мiсяцiв iз дня припинення повноважень або звiльнення з посади суддi Конституцiйного Суду, якого призначив З'їзд.

     4. Рiшення З'їзду про призначення на посаду суддi Конституцiйного Суду пiдписують головуючий на З'їздi та секретар.

     5. Порядок скликання та порядок проведення з'їзду суддiв України визначаються Законом України "Про судоустрiй i статус суддiв".

     Стаття 16. Призначення i строк перебування на посадi суддi Конституцiйного Суду

     1. Суддя Конституцiйного Суду призначається на дев'ять рокiв без права бути призначеним повторно.

     Стаття 17. Набуття повноважень суддею Конституцiйного Суду

     1. Суддя Конституцiйного Суду набуває повноважень з дня складення ним на спецiальному пленарному засiданнi Суду присяги такого змiсту:

     "Я (iм'я та прiзвище), вступаючи на посаду суддi Конституцiйного Суду України, урочисто присягаю на вiрнiсть Українi, бути незалежним, чесним i сумлiнним при виконаннi високих обов'язкiв суддi Конституцiйного Суду України, забезпечувати верховенство Конституцiї України, захищати конституцiйний лад держави, утверджуючи права та свободи людини".

     2. Спецiальне пленарне засiдання Суду вiдбувається за скликанням Голови Суду або суддi Конституцiйного Суду, який виконує його обов'язки, не пiзнiше п'ятого робочого дня з дня призначення Суддi на посаду.

     3. Урочиста церемонiя складення суддею Конституцiйного Суду присяги на спецiальному пленарному засiданнi вiдбувається в Залi засiдань Суду. Порядок урочистої церемонiї встановлюється Регламентом.

     Стаття 18. Статус суддi Конституцiйного Суду

     1. Статус суддi Конституцiйного Суду визначають Конституцiя України та цей Закон.

     2. Особа набуває статусу суддi Конституцiйного Суду з дня, що є наступним за днем призначення на посаду.

     3. Повноваження суддi Конституцiйного Суду та гарантiї його дiяльностi не можуть бути обмеженi при введеннi воєнного чи надзвичайного стану в Українi або в окремих її мiсцевостях.

     4. Суддя здiйснює попередню пiдготовку питань, що їх розглядають Велика палата, Сенат, Колегiя суддiв Конституцiйного Суду України (далi - Колегiя), та бере участь у розглядi справ.

     5. Суддя Конституцiйного Суду може публiчно висловлювати свою думку щодо сутi лише тих справ, у яких Суд уже ухвалив рiшення чи надав висновок.

     6. Суддю Конституцiйного Суду пiд час перебування на посадi не може бути нагороджено державними нагородами України, вiдзнаками, спецiальними званнями України, а також будь-якими iншими нагородами, вiдзнаками, грамотами, за винятком нагородження за проявлену ним особисту мужнiсть i героїзм в умовах, пов'язаних iз ризиком для життя.

     7. Опис i зразок посвiдчення суддi Конституцiйного Суду, суддi Конституцiйного Суду у вiдставцi встановлюється Регламентом.

     8. Посвiдчення суддi Конституцiйного Суду пiдписує Президент України. Посвiдчення суддi Конституцiйного Суду у вiдставцi пiдписує Голова Суду.

     Стаття 19. Мантiя та нагрудний знак суддi Конституцiйного Суду

     1. Суддя Конституцiйного Суду на засiданнях у вiдкритiй частинi пленарного засiдання Суду здiйснює свої повноваження у мантiї та з нагрудним знаком.

     2. Суддя Конституцiйного Суду має бути забезпечений мантiєю та нагрудним знаком за рахунок коштiв Державного бюджету України.

     3. Опис мантiї та нагрудного знака суддi Конституцiйного Суду встановлюється Регламентом.

     Стаття 20. Припинення повноважень суддi Конституцiйного Суду

     1. Повноваження суддi Конституцiйного Суду припиняються у разi:

     1) закiнчення строку його повноважень;

     2) досягнення ним сiмдесяти рокiв;

     3) припинення громадянства України або набуття ним громадянства iншої держави, що встановлено в порядку, визначеному законом;

     4) набрання законної сили рiшенням суду про визнання його безвiсно вiдсутнiм або оголошення померлим, визнання недiєздатним або обмежено дiєздатним;

     5) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього за вчинення ним злочину;

     6) смертi.

     2. Припинення повноважень суддi Конституцiйного Суду є пiдставою для припинення з ним трудових вiдносин, про що Голова Суду видає розпорядження.

     Стаття 21. Звiльнення з посади суддi Конституцiйного Суду

     1. Пiдставами для звiльнення суддi Конституцiйного Суду з посади є:

     1) неспроможнiсть виконувати свої повноваження за станом здоров'я, що пiдтверджується медичним висновком, який надає медична комiсiя, створена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я, за зверненням Голови Суду, а в разi його вiдсутностi - заступника Голови Суду, а в разi вiдсутностi обох - Суддi, який виконує обов'язки Голови Суду;

     2) порушення ним вимог щодо несумiсностi, визначених у частинах третiй та четвертiй статтi 11 цього Закону. Питання порушення Суддею вимог щодо несумiсностi розглядається на спецiальному пленарному засiданнi Суду за наявностi висновку постiйної комiсiї з питань регламенту та етики Суду. У разi пiдтвердження наявностi обставин, що свiдчать про порушення Суддею вимог щодо несумiсностi, Суддю попереджають про необхiднiсть усунення таких обставин упродовж строку, встановленого Судом. Якщо Суддя не усунув обставин, що свiдчать про порушення вимог несумiсностi, упродовж строку, встановленого Судом, Суд ухвалює рiшення про його звiльнення;

     3) вчинення ним iстотного дисциплiнарного проступку, грубе чи систематичне нехтування своїми обов'язками, що є несумiсним зi статусом суддi Конституцiйного Суду або виявило його невiдповiднiсть займанiй посадi. Питання про звiльнення Суддi з посади за такою пiдставою Суд розглядає на спецiальному пленарному засiданнi за наявностi висновку постiйної комiсiї з питань регламенту та етики Суду;

     4) подання ним заяви про вiдставку або про звiльнення з посади за власним бажанням.

     Рiшення про звiльнення з посади суддi Конституцiйного Суду Суд ухвалює щонайменше двома третинами вiд його конституцiйного складу.

     2. Суддя Конституцiйного Суду може подати заяву про вiдставку за наявностi стажу на посадi суддi Конституцiйного Суду щонайменше чотири роки, заяву про вiдставку за станом здоров'я безвiдносно до стажу на посадi, а також заяву про звiльнення з посади за власним бажанням безвiдносно до мотивiв.

     3. У разi подання суддею Конституцiйного Суду заяви про вiдставку або про звiльнення за власним бажанням вiн продовжує здiйснювати свої повноваження до ухвалення на спецiальному пленарному засiданнi Суду вiдповiдного рiшення щодо його звiльнення.

     Суд ухвалює рiшення про звiльнення суддi Конституцiйного Суду з посади протягом одного мiсяця з дня надходження вiдповiдної заяви.

     Стаття 22. Збори суддiв Конституцiйного Суду

     1. Збори суддiв Конституцiйного Суду є органiзацiйною формою суддiвського самоврядування.

     2. Збори суддiв Конституцiйного Суду вирiшують питання, якi безпосередньо не пов'язанi зi здiйсненням конституцiйного провадження та не належать до питань, що їх вирiшує Суд на своїх засiданнях.

     Збори суддiв Конституцiйного Суду є повноважними за умови присутностi на них не менш як двох третин вiд загального складу Суду.

     Збори суддiв Конституцiйного Суду ухвалюють рiшення бiльшiстю голосiв присутнiх на зборах суддiв Конституцiйного Суду вiдкритим голосуванням, якщо не ухвалено рiшення про таємне голосування.

     Стаття 23. Позасудова дiяльнiсть суддi Конституцiйного Суду

     1. Суддя Конституцiйного Суду може брати участь у науково-практичних конференцiях, симпозiумах, фахових нацiональних, мiжнародних, iнших заходах.

     2. Суддя Конституцiйного Суду може здiйснювати викладацьку, наукову або творчу дiяльнiсть.

Глава 4. ГАРАНТIЇ ДIЯЛЬНОСТI СУДДI КОНСТИТУЦIЙНОГО СУДУ

     Стаття 24. Незалежнiсть i недоторканнiсть суддi Конституцiйного Суду

     1. Суддя Конституцiйного Суду здiйснює свої повноваження, керуючись Конституцiєю України та цим Законом, на засадах верховенства права. Вплив на суддю Конституцiйного Суду у будь-який спосiб забороняється.

     2. Суддя Конституцiйного Суду за межами обговорення справи при її розглядi в Судi не надає жодних пояснень щодо сутi справ, якi перебувають у провадженнi Суду.

     3. Суддю не може бути притягнуто до вiдповiдальностi за голосування у зв'язку з ухваленням Судом рiшень та надання ним висновкiв, за винятком вчинення злочину або дисциплiнарного проступку.

     4. Суддю без згоди Суду не може бути затримано або утримувано пiд вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом, за винятком затримання Суддi пiд час або вiдразу ж пiсля вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

     5. Подання про надання згоди на затримання, утримування пiд вартою чи арешт Суддi вносить до Суду Генеральний прокурор або особа, яка здiйснює його повноваження.

     6. Рiшення про надання згоди на затримання, утримування пiд вартою чи арешт Суддi Суд ухвалює на спецiальному пленарному засiданнi у формi постанови.

     7. Суддя Конституцiйного Суду не може бути пiдданий приводу чи примусовому допровадженню до будь-якого органу або установи, крiм суду.

     8. Суддя Конституцiйного Суду, затриманий за адмiнiстративне правопорушення або за пiдозрою у вчиненнi дiяння, за яке встановлена кримiнальна вiдповiдальнiсть, має бути негайно звiльнений пiсля з'ясування його особи, за винятком:

     1) якщо Суд надав згоду на затримання Суддi у зв'язку з таким дiянням;

     2) якщо його затримано пiд час або вiдразу ж пiсля вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

     Суд має бути негайно повiдомлений про затримання Суддi.

     9. Суддi Конституцiйного Суду про пiдозру у вчиненнi кримiнального правопорушення повiдомляє Генеральний прокурор або особа, яка здiйснює його повноваження.

     Стаття 25. Гарантiї безпеки суддi Конституцiйного Суду та членiв його сiм'ї

     1. Безпека суддi Конституцiйного Суду та членiв його сiм'ї (батькiв, чоловiка/дружини, дiтей) перебуває пiд особливим захистом держави. Органи правопорядку вживають заходiв задля безпеки Суддi та членiв його сiм'ї за наявностi вiдповiдної заяви Суддi.

     2. Вчиненi у зв'язку з дiяльнiстю Суддi посягання на його життя i здоров'я, погроза вбивством, насильством та вчинення таких самих дiй щодо членiв його сiм'ї мають наслiдком вiдповiдальнiсть, установлену законом.

     Стаття 26. Винагорода суддi Конституцiйного Суду

     1. Винагорода суддi Конституцiйного Суду встановлюється цим Законом.

     2. Винагорода Суддi складається з посадового окладу та доплат, встановлених для суддi Верховного Суду, з урахуванням положень цього Закону.

(абзац перший частини другої статтi 26 у редакцiї Закону України вiд 12.07.2018р. N 2509-VIII)

     Винагорода виплачується з дня, що є наступним за днем призначення Суддi на посаду.

     3. Посадовий оклад суддi Конституцiйного Суду встановлюється у розмiрi посадового окладу суддi Верховного Суду.

     До стажу роботи Суддi, який дає право на доплату за вислугу рокiв, зараховується також стаж професiйної дiяльностi у сферi права.

(частину третю статтi 26 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 12.07.2018р. N 2509-VIII)

     4. Суддям Конституцiйного Суду, якi обiймають посади секретаря Колегiї, виплачується щомiсячна доплата у розмiрi 5 вiдсоткiв посадового окладу Суддi; заступника Голови Суду - 10 вiдсоткiв посадового окладу Суддi; Голови Суду - 15 вiдсоткiв посадового окладу Суддi.

     Стаття 27. Щомiсячне довiчне грошове утримання суддi Конституцiйного Суду у вiдставцi або пенсiя

     1. Суддя Конституцiйного Суду у вiдставцi отримує щомiсячне довiчне грошове утримання, яке виплачується у розмiрi 50 вiдсоткiв винагороди суддi Конституцiйного Суду.

     2. У разi збiльшення розмiру винагороди суддi Конституцiйного Суду вiдповiдно здiйснюється перерахунок ранiше призначеного щомiсячного довiчного грошового утримання суддi Конституцiйного Суду у вiдставцi. Перерахунок щомiсячного довiчного грошового утримання здiйснюється з усiєї суми винагороди Суддi з дня виникнення права на вiдповiдний перерахунок.

     3. Щомiсячне довiчне грошове утримання суддi Конституцiйного Суду у вiдставцi виплачується безвiдносно до заробiтку (прибутку), що його Суддя одержав пiсля виходу у вiдставку. Щомiсячне довiчне грошове утримання суддi Конституцiйного Суду у вiдставцi виплачують органи Пенсiйного фонду України за рахунок коштiв Державного бюджету України.

     4. Суддi Конституцiйного Суду, який не має права на вiдставку, при досягненнi пенсiйного вiку, встановленого законом, призначається пенсiя на умовах, визначених Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування".

     Стаття 28. Вiдпустка суддi Конституцiйного Суду

     1. Суддi Конституцiйного Суду надається щорiчна оплачувана вiдпустка тривалiстю 30 робочих днiв.

     Стаття 29. Забезпечення посадових потреб Суддi

     1. Суддя Конституцiйного Суду забезпечується окремим кабiнетом, робочим мiсцем, службовим транспортом та необхiдними для роботи засобами.

     Стаття 30. Науковi консультанти i помiчники суддi Конституцiйного Суду

     1. Суддя Конституцiйного Суду має двох наукових консультантiв i помiчника, посади яких належать до посад патронатної служби.

     Науковi консультанти i помiчник виконують доручення Суддi зi справ конституцiйного провадження i пiдпорядкованi йому безпосередньо.

     2. Призначення особи на посаду наукового консультанта, помiчника Суддi здiйснює керiвник Секретарiату Суду за поданням Суддi.

     За пропозицiєю Суддi для зазначених осiб може бути встановлений строк випробування вiдповiдно до вимог законодавства про працю.

     3. На посаду наукового консультанта може бути призначена особа, яка є громадянином України, має вищу юридичну освiту, а також стаж професiйної дiяльностi у сферi права не менше трьох рокiв та вiльно володiє державною мовою.

     4. Науковий консультант, помiчник Суддi працюють за строковим трудовим договором упродовж перебування Суддi на посадi.

     Звiльнення наукового консультанта, помiчника Суддi iз займаних посад вiдбувається з дотриманням передбачених законодавством про працю гарантiй та з урахуванням законодавства про державну службу.

     Науковий консультант, помiчник Суддi можуть бути звiльненi iз займаних посад достроково за поданням Суддi.

     5. До наукового консультанта, помiчника Суддi застосовуються тi самi, що й до Суддi, обмеження щодо розголошення вiдомостей стосовно конституцiйних проваджень, якi стали їм вiдомими у зв'язку з виконанням ними своїх обов'язкiв.

     Стаття 31. Збереження звання суддi Конституцiйного Суду

     1. За суддею Конституцiйного Суду, який вийшов у вiдставку, зберiгається звання суддi Конституцiйного Суду.

     2. Звання суддi Конституцiйного Суду, а також право на отримання ним щомiсячного довiчного грошового утримання, якщо Суддя має стаж роботи, що дає йому право на вiдставку, зберiгається за Суддею, повноваження якого припинено з пiдстав, встановлених пунктами 1, 2 частини першої статтi 1491 Конституцiї України, або якого звiльнено з пiдстав, встановлених пунктами 1, 4 частини другої статтi 1491 Конституцiї України.

Глава 5. ОРГАНIЗАЦIЯ ДIЯЛЬНОСТI КОНСТИТУЦIЙНОГО СУДУ

     Стаття 32. Органiзацiйна структура Суду

     1. У складi Суду дiють Велика палата, два сенати та шiсть колегiй.

     2. Велика палата, сенати, колегiї у межах визначених цим Законом повноважень щодо конституцiйного провадження дiють як Конституцiйний Суд.

     3. Представницькi, органiзацiйнi, розпорядчi функцiї здiйснюють Голова Суду, заступник Голови Суду, секретарi колегiй.

     4. Велика палата, Сенат, Колегiя мають статус органiв Суду.

     Стаття 33. Голова Суду

     1. Голова Суду очолює Суд та органiзовує його дiяльнiсть.

     2. Голова Суду:

     1) здiйснює загальне керiвництво органiзацiєю роботи Суду та Секретарiату Суду;

     2) скликає засiдання, спецiальнi пленарнi засiдання Суду, засiдання, пленарнi засiдання Великої палати;

     3) головує на засiданнях, спецiальних пленарних засiданнях Суду, засiданнях, пленарних засiданнях Великої палати;

     4) входить до одного iз сенатiв i головує на його засiданнях;

     5) здiйснює розпорядження бюджетними коштами на утримання i забезпечення дiяльностi Суду вiдповiдно до затвердженого Судом кошторису та контролює ефективнiсть використання цих коштiв Секретарiатом Суду;

     6) виконує iншi повноваження, передбаченi цим Законом та Регламентом.

     3. Голова Суду представляє Суд у вiдносинах з органами державної влади, iншими державними органами України, органами мiсцевого самоврядування, юридичними особами всiх форм власностi, а також з органами iноземних держав i мiжнародних органiзацiй.

     4. Голову Суду обирають на спецiальному пленарному засiданнi Суду зi складу суддiв Конституцiйного Суду лише на один трирiчний строк таємним голосуванням шляхом подання бюлетенiв iз будь-яким числом кандидатур, запропонованих суддями Конституцiйного Суду.

     5. Для обрання Голови Суду на спецiальному пленарному засiданнi Суду створюється комiсiя з числа суддiв Конституцiйного Суду.

     6. Головою Суду вважається обраний кандидат, за якого проголосувала бiльшiсть суддiв Конституцiйного Суду вiд конституцiйного складу Суду.

     Якщо запропоновано не бiльше двох кандидатiв i Голову Суду не було обрано, проводяться новi вибори.

     Якщо запропоновано бiльше двох кандидатiв i жодного з них не було обрано, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатiв, якi одержали найбiльшу кiлькiсть голосiв.

     Якщо при повторному голосуваннi Голову Суду не було обрано, проводяться новi вибори.

     Пiд час голосування Суддя може проголосувати лише за одну кандидатуру.

     7. За вiдсутностi Голови Суду його обов'язки виконує заступник Голови Суду, а за вiдсутностi обох - старший за вiком Суддя.

     8. У разi подання Головою Суду заяви про звiльнення з посади Суд ухвалює рiшення про дострокове звiльнення з цiєї посади, якщо за це проголосувала бiльшiсть суддiв Конституцiйного Суду вiд конституцiйного складу Суду.

     Стаття 34. Заступник Голови Суду

     1. Заступник Голови Суду виконує за дорученням Голови Суду окремi його повноваження.

     2. Заступника Голови Суду обирають за пропозицiєю Голови Суду лише на один трирiчний строк таємним голосуванням шляхом подання бюлетенiв у порядку, встановленому статтею 33 цього Закону.

     3. Заступник Голови Суду входить до одного iз сенатiв i головує на його засiданнях.

     4. У разi подання заступником Голови Суду заяви про звiльнення з посади Суд ухвалює рiшення про дострокове звiльнення з цiєї посади, якщо за це проголосувала бiльшiсть суддiв Конституцiйного Суду вiд конституцiйного складу Суду.

     Стаття 36. Сенат

     1. Сенат дiє у складi дев'яти суддiв Конституцiйного Суду.

     Якщо кiлькiсть суддiв Конституцiйного Суду є меншою за 18, Сенат є повноважним за умови участi в ньому щонайменше шести суддiв Конституцiйного Суду.

     2. Склад сенатiв формується на спецiальному пленарному засiданнi Конституцiйного Суду шляхом жеребкування. Стосовно Голови Конституцiйного Суду та заступника Голови Конституцiйного Суду жеребкування не проводиться.

     Персональний склад сенатiв затверджується постановою Конституцiйного Суду.

     Сенат розглядає справи за участю щонайменше шести суддiв Конституцiйного Суду.

     На засiданнях сенатiв головує вiдповiдно Голова Конституцiйного Суду та заступник Голови Конституцiйного Суду, а у разi їх вiдсутностi - старший за вiком Суддя, що входить до складу вiдповiдного Сенату.

     3. Сенати утворюються у порядку, встановленому Регламентом.

     4. Сенат розглядає питання щодо вiдповiдностi Конституцiї України (конституцiйностi) законiв України (їх окремих положень) за конституцiйними скаргами, а також iншi питання, визначенi цим Законом.

     Стаття 35. Велика палата

     1. Велика палата дiє у складi всiх суддiв Конституцiйного Суду.

     2. Велика палата розглядає питання щодо:

     1) вiдповiдностi Конституцiї України (конституцiйностi) законiв України та iнших правових актiв Верховної Ради України, актiв Президента України, актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, правових актiв Верховної Ради Автономної Республiки Крим;

     2) офiцiйного тлумачення Конституцiї України;

     3) вiдповiдностi Конституцiї України чинних мiжнародних договорiв України або тих мiжнародних договорiв, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковiсть;

     4) вiдповiдностi Конституцiї України (конституцiйностi) питань, якi пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною iнiцiативою;

     5) додержання конституцiйної процедури розслiдування i розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку iмпiчменту в межах, встановлених статтями 111 i 151 Конституцiї України;

     6) вiдповiдностi законопроекту про внесення змiн до Конституцiї України вимогам статей 157 i 158 Конституцiї України;

     7) порушення Верховною Радою Автономної Республiки Крим Конституцiї України або законiв України;

     8) вiдповiдностi нормативно-правових актiв Верховної Ради Автономної Республiки Крим Конституцiї України та законам України;

     9) вiдповiдностi Конституцiї України (конституцiйностi) законiв України (їх окремих положень) за конституцiйними скаргами у разi вiдмови Сенату вiд розгляду справи на розсуд Великої палати у випадках, визначених цим Законом.

     3. До повноважень Великої палати також належить вирiшення процедурних питань, що виникають пiд час конституцiйного провадження згiдно з цим Законом.

     Стаття 37. Колегiя

     1. Колегiя дiє у складi трьох суддiв Конституцiйного Суду.

     Суд на спецiальному пленарному засiданнi шляхом жеребкування утворює в межах сенатiв колегiї в порядку, встановленому Регламентом.

     Один i той самий Суддя не може входити на постiйнiй основi до складу кiлькох колегiй.

     Суд затверджує персональний склад Колегiї постановою.

     Якщо Колегiя неповноважна за складом, до її складу тимчасово залучають Суддю з iншої Колегiї в порядку, встановленому Регламентом.

     2. До повноважень Колегiї належить вирiшення питань щодо вiдкриття конституцiйного провадження у справi за конституцiйним поданням, конституцiйним зверненням, конституцiйною скаргою.

     3. Колегiя бiльшiстю голосiв вiд її складу постановляє ухвалу про вiдкриття конституцiйного провадження у справi або про вiдмову у вiдкриттi конституцiйного провадження у справi.

     4. Якщо Колегiя постановила ухвалу про вiдкриття конституцiйного провадження у справi за конституцiйним поданням або за конституцiйним зверненням, секретар Колегiї вносить пропозицiю Головi Суду скликати засiдання Великої палати для розгляду питань, пов'язаних iз конституцiйним провадженням.

     Якщо Колегiя постановила ухвалу про вiдмову у вiдкриттi конституцiйного провадження у справi за конституцiйним поданням або за конституцiйним зверненням, секретар Колегiї передає конституцiйне подання або конституцiйне звернення на розгляд Великої палати для вирiшення питання щодо вiдкриття конституцiйного провадження у справi.

     5. Якщо Колегiя постановила ухвалу про вiдкриття конституцiйного провадження у справi за конституцiйною скаргою, секретар Колегiї вносить пропозицiю головуючому вiдповiдного Сенату скликати його засiдання для розгляду питань, пов'язаних iз конституцiйним провадженням.

     Якщо Колегiя не одностайно постановила ухвалу про вiдмову у вiдкриттi конституцiйного провадження у справi за конституцiйною скаргою, секретар Колегiї передає конституцiйну скаргу на розгляд Сенату для вирiшення питання про вiдкриття конституцiйного провадження у справi.

     6. Одностайно постановлена ухвала Колегiї про вiдмову у вiдкриттi конституцiйного провадження у справi за конституцiйною скаргою є остаточною.

     Стаття 38. Секретар Колегiї

     1. Секретаря Колегiї обирають у порядку, встановленому Регламентом, iз числа суддiв Конституцiйного Суду, якi входять до її складу.

     2. Секретар Колегiї:

     1) скликає засiдання Колегiї та головує на ньому;

     2) вносить пропозицiю головуючому в Сенатi скликати вiдповiдно засiдання Сенату, пленарне засiдання Сенату, а головуючому у Великiй палатi - засiдання Великої палати;

     3) виконує iншi повноваження вiдповiдно до цього Закону.

     Стаття 39. Засiдання Суду, пов'язанi з органiзацiйною дiяльнiстю

     1. Для вирiшення питань, пов'язаних з органiзацiйною дiяльнiстю Суду, скликаються спецiальнi пленарнi засiдання Суду та засiдання Суду.

     2. Виключно на спецiальних пленарних засiданнях Суду здiйснюється:

     1) обрання Голови Суду, заступника Голови Суду;

     2) складання новопризначеними Суддями присяги;

     3) ухвалення рiшення про надання згоди на затримання або утримування пiд вартою чи арештом Суддi;

     4) винесення попередження Суддi про необхiднiсть усунення обставин, що свiдчать про порушення ним вимог щодо несумiсностi;

     5) ухвалення рiшення про звiльнення Суддi з посади вiдповiдно до статтi 21 цього Закону;

     6) ухвалення Регламенту;

     7) затвердження персонального складу сенатiв;

     8) утворення колегiй, затвердження їх персональних складiв.

     3. Спецiальне пленарне засiдання є повноважним, якщо на ньому присутнi щонайменше 12 суддiв Конституцiйного Суду, якi набули повноважень вiдповiдно до цього Закону. Така вимога не поширюється на спецiальне пленарне засiдання, на якому новопризначенi суддi Конституцiйного Суду складають присягу.

     4. На засiданнях Суд вирiшує органiзацiйнi, фiнансовi, кадровi та iншi питання внутрiшньої дiяльностi Суду, не пов'язанi з конституцiйним провадженням.

     Засiдання Суду є повноважним, якщо на ньому присутнi щонайменше 10 суддiв Конституцiйного Суду.

     5. Рiшення спецiального пленарного засiдання, засiдання ухвалює бiльшiсть суддiв Конституцiйного Суду, якi беруть у ньому участь, крiм випадкiв, визначених цим Законом, у формi постанови.

     6. Порядок проведення засiдань та спецiальних пленарних засiдань Суду встановлюється Регламентом.

     Стаття 40. Постiйнi комiсiї Суду

     1. Допомiжними органами Суду з питань органiзацiї його внутрiшньої дiяльностi є постiйнi комiсiї.

     2. Суд на засiданнi створює з числа суддiв Конституцiйного Суду постiйнi комiсiї та затверджує положення про них.

     3. Голову постiйної комiсiї обирає комiсiя зi свого складу.

     Стаття 41. Науково-консультативна рада Суду

     1. Науково-консультативна рада утворюється при Конституцiйному Судi з числа висококвалiфiкованих фахiвцiв у сферi права для пiдготовки наукових висновкiв з питань дiяльностi Конституцiйного Суду, що потребують наукового забезпечення.

     2. Положення та склад Науково-консультативної ради затверджує Суд на своєму засiданнi.

     Стаття 42. Доступ до публiчної iнформацiї в Судi

     1. Акти Конституцiйного Суду, засiдання Суду та iнформацiя щодо справ, якi розглядає Суд, є вiдкритими, якщо iнше не встановлено цим Законом. Нiхто не може бути обмежений у правi на отримання в Судi усної або письмової iнформацiї про результати розгляду його справи. Будь-яка особа має право на вiльний доступ до рiшення Суду в порядку, встановленому цим Законом.

     2. Iнформацiя про конституцiйнi подання, конституцiйнi звернення, конституцiйнi скарги, що надiйшли до Суду, перебiг справи, дату i час засiдання Сенату, Великої палати є вiдкритою та оприлюднюється на офiцiйному веб-сайтi Суду, якщо iнше не встановлено цим Законом.

     3. Суд на своєму офiцiйному веб-сайтi оприлюднює:

     1) iнформацiю про конституцiйнi подання, конституцiйнi звернення, конституцiйнi скарги;

     2) повiдомлення про порядок денний пленарних засiдань Великої палати та сенатiв, прес-релiзи, iншу iнформацiю;

     3) матерiали судових справ, ухваленi рiшення або наданi висновки щодо розглянутих Судом справ, окрiм матерiалiв закритої частини пленарних засiдань Сенату чи Великої палати та матерiалiв, якi мiстять iнформацiю з обмеженим доступом;

     4) записи вiдеотрансляцiй вiдкритої частини пленарних засiдань Суду;

     5) щорiчну iнформацiйну доповiдь Суду.

     4. Суд надає iнформацiю за запитами вiдповiдно до Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї". Iнформацiя за запитами щодо матерiалiв справи, яку розглядає Суд, не надається.

     5. Оприлюднення та надання iнформацiї за запитами забезпечує Секретарiат Суду.

     Стаття 43. Щорiчна iнформацiйна доповiдь Суду

     1. Упродовж першого кварталу кожного року Суд оприлюднює щорiчну iнформацiйну доповiдь за пiдсумками своєї дiяльностi та фiнансового забезпечення у попередньому роцi.

     2. Текст щорiчної iнформацiйної доповiдi Суд затверджує на своєму засiданнi.

     3. Порядок пiдготовки щорiчної iнформацiйної доповiдi, її розгляду та затвердження, строки її оприлюднення встановлюється Регламентом.

     4. Суд надсилає щорiчну iнформацiйну доповiдь Верховнiй Радi України, Президентовi України, Кабiнетовi Мiнiстрiв України, Верховному Суду, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини.

     Стаття 44. Секретарiат Суду

     1. Секретарiат Суду (далi - Секретарiат) здiйснює органiзацiйне, аналiтичне, юридичне, iнформацiйне та матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi Суду.

     2. Секретарiат:

     1) забезпечує пiдготовку та проведення засiдань колегiй, засiдань i пленарних засiдань сенатiв та Великої палати, засiдань i спецiальних пленарних засiдань Суду;

     2) забезпечує дiяльнiсть Голови Суду, заступника Голови Суду, секретарiв колегiй, суддiв Конституцiйного Суду;

     3) забезпечує офiцiйне оприлюднення актiв Суду;

     4) надсилає акти Суду згiдно з частиною шостою статтi 88 цього Закону;

     5) надсилає вiдповiднi акти Суду до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну правову полiтику, для внесення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актiв та опублiкування в Офiцiйному вiснику України;

     6) здiйснює реєстрацiю та попередню перевiрку всiх форм звернень, що надiйшли до Суду, готує попереднi висновки про наявнiсть пiдстав для вiдкриття конституцiйного провадження у справi або вiдмови у вiдкриттi конституцiйного провадження;

     7) здiйснює офiцiйне спiлкування iз суб'єктами звернень до Суду, учасниками конституцiйного провадження та особами, залученими до участi у конституцiйному провадженнi;

     8) може брати участь у пiдготовцi проектiв нормативних актiв, що стосуються питань дiяльностi Суду;

     9) забезпечує дiяльнiсть постiйних комiсiй Суду, Науково-консультативної ради Суду;

     10) здiйснює контроль за своєчасним надходженням документiв, матерiалiв та iншої iнформацiї у конкретнiй справi, яку готує до розгляду або розглядає Суд, а також документiв, матерiалiв та iншої iнформацiї, витребуваних Суддею-доповiдачем у справi згiдно з цим Законом;

     11) узагальнює практику виконання актiв Суду;

     12) виконує iншi завдання, передбаченi цим Законом та Регламентом.

     3. Секретарiат очолює керiвник Секретарiату, якого Суд призначає на посаду та звiльняє з посади за поданням Голови Суду. Кандидат на посаду керiвника Секретарiату повинен мати вищу юридичну освiту та вiдповiдати квалiфiкацiйним вимогам, передбаченим Законом України "Про державну службу" для осiб, якi претендують на зайняття посади державної служби категорiї "А".

(частина третя статтi 44 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     4. Керiвник Секретарiату має першого заступника, заступникiв, яких Суд призначає на посаду та звiльняє з посади за поданням Голови Суду. Кандидати на посади першого заступника та заступникiв керiвника Секретарiату мають вiдповiдати квалiфiкацiйним вимогам, передбаченим Законом України "Про державну службу" для осiб, якi претендують на зайняття посади державної служби категорiї "А".

     5. У складi Секретарiату дiє служба судових розпорядникiв.

     6. Державних службовцiв, iнших працiвникiв Секретарiату призначає на посади та звiльняє з посад керiвник Секретарiату, крiм тих, кого призначає на посаду та звiльняє з посади Суд, у порядку, встановленому законодавством про державну службу та про працю.

     7. Розмiр посадового окладу державних службовцiв, iнших працiвникiв Секретарiату, працiвникiв патронатних служб встановлюється у розмiрi посадового окладу вiдповiдних посад апарату Верховного Суду з коефiцiєнтом 1,25.

(частина сьома статтi 44 у редакцiї Закону України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     8. Патронатна служба Суддi створюється у складi Секретарiату. Заробiтна плата працiвникам патронатної служби Суддi виплачується з фонду оплати працi Секретарiату.

     9. Порядок проходження державної служби, права, обов'язки i вiдповiдальнiсть державних службовцiв, працiвникiв патронатної служби Суддi встановлюються i визначаються у законодавствi про державну службу та про працю з урахуванням особливостей, що мiстяться в цьому Законi та Регламентi.

     10. Положення про Секретарiат, його структуру i штатний розпис затверджує Суд за поданням керiвника Секретарiату.

     Стаття 45. Архiв Суду

     1. Матерiали дiяльностi Суду зберiгаються в Архiвi Суду.

     2. Матерiали справ, щодо яких Суд ухвалив рiшення або надав висновок, зберiгаються в Архiвi Суду 100 рокiв. Рiшення та висновки Суду з особистими пiдписами суддiв Конституцiйного Суду зберiгаються в Архiвi Суду безстроково.

     3. Положення про Архiв Суду затверджує Суд.

     Стаття 46. Бiблiотека Суду

     1. Для забезпечення Суду науковою та iншою спецiальною лiтературою дiє Бiблiотека Суду.

     2. Положення про Бiблiотеку Суду затверджує Суд.

     Стаття 47. Офiцiйне видання Суду

     1. Офiцiйним виданням Суду є "Вiсник Конституцiйного Суду України".

     2. Видання "Вiсника Конституцiйного Суду України" забезпечує редакцiйна рада, склад якої затверджує Суд.

Глава 6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI КОНСТИТУЦIЙНОГО СУДУ

     Стаття 48. Гарантiї фiнансової незалежностi Суду

     1. Видатки на фiнансове забезпечення дiяльностi Суду визначаються окремим рядком у Державному бюджетi України.

     Видатки на фiнансове забезпечення дiяльностi Суду не можуть бути скороченi в поточному бюджетному перiодi.

     Обсяг видаткiв на фiнансування дiяльностi Суду в наступному роцi не може бути меншим за обсяг видаткiв у попередньому фiнансовому роцi.

     2. Суд вiдповiдно до Бюджетного кодексу України здiйснює функцiї головного розпорядника коштiв Державного бюджету України щодо фiнансового забезпечення своєї дiяльностi.

     Стаття 49. Майно та статус Суду як юридичної особи

     1. Будiвля, iнше нерухоме майно та рухоме майно, що переданi Суду для забезпечення його дiяльностi, є державною власнiстю i не можуть бути вилученi або переданi iншим органам державної влади чи органам мiсцевого самоврядування без згоди Суду.

     2. Суд є юридичною особою, має печатку iз зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Роздiл II
КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

Глава 7. ЗВЕРНЕННЯ ДО КОНСТИТУЦIЙНОГО СУДУ

     Стаття 50. Форми звернення до Суду

     1. Формами звернення до Суду є конституцiйне подання, конституцiйне звернення, конституцiйна скарга.

     Стаття 51. Конституцiйне подання

     1. Конституцiйним поданням є подане до Суду письмове клопотання щодо:

     1) визнання акта (його окремих положень) неконституцiйним;

     2) офiцiйного тлумачення Конституцiї України.

     2. У конституцiйному поданнi зазначаються:

     1) суб'єкт права на конституцiйне подання;

     2) вiдомостi про представника суб'єкта права на конституцiйне подання;

     3) документи i матерiали, на якi посилається суб'єкт права на конституцiйне подання, iз зазначенням повного найменування, номера, дати ухвалення, джерела офiцiйного видання акта;

     4) перелiк документiв i матерiалiв, що додаються.

     3. У конституцiйному поданнi щодо конституцiйностi акта (його окремих положень) зазначаються акт (його конкретнi положення), що належить перевiрити на вiдповiднiсть Конституцiї України, та конкретнi положення Конституцiї України, на вiдповiднiсть яким належить перевiрити акт (його окремi положення), а також обґрунтування тверджень щодо неконституцiйностi акта (його окремих положень).

     4. У конституцiйному поданнi щодо офiцiйного тлумачення Конституцiї України зазначаються конкретнi положення Конституцiї України, якi потребують офiцiйного тлумачення, та обґрунтування пiдстав, якi спричинили потребу в тлумаченнi.

     Стаття 52. Суб'єкт права на конституцiйне подання

     1. Вiдповiдно до Конституцiї України суб'єктами права на конституцiйне подання є: Президент України, щонайменше сорок п'ять народних депутатiв України, Верховний Суд, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Верховна Рада Автономної Республiки Крим.

     2. Заява народного депутата України про вiдкликання свого пiдпису пiд конституцiйним поданням не має юридичних наслiдкiв.

     Стаття 53. Конституцiйне звернення

     1. Конституцiйним зверненням є подане до Суду письмове клопотання про надання висновку щодо:

     1) вiдповiдностi Конституцiї України чинного мiжнародного договору України або мiжнародного договору, що вноситься до Верховної Ради України для надання згоди на його обов'язковiсть;

     2) вiдповiдностi Конституцiї України (конституцiйностi) питань, якi пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною iнiцiативою;

     3) додержання конституцiйної процедури розслiдування i розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку iмпiчменту;

     4) вiдповiдностi законопроекту про внесення змiн до Конституцiї України вимогам статей 157 i 158 Конституцiї України;

     5) порушення Верховною Радою Автономної Республiки Крим Конституцiї України або законiв України;

     6) вiдповiдностi нормативно-правових актiв Верховної Ради Автономної Республiки Крим Конституцiї України та законам України.

     2. У конституцiйному зверненнi зазначаються:

     1) суб'єкт права на конституцiйне звернення;

     2) вiдомостi про представника суб'єкта права на конституцiйне звернення;

     3) документи i матерiали, на якi посилається суб'єкт права на конституцiйне звернення, iз зазначенням повного найменування, номера, дати ухвалення, джерела офiцiйного видання акта;

     4) перелiк документiв i матерiалiв, що додаються.

     3. У конституцiйному зверненнi про вiдповiднiсть Конституцiї України мiжнародного договору зазначаються конкретнi положення договору, якi належить перевiрити на вiдповiднiсть Конституцiї України, та конкретнi положення Конституцiї України, на вiдповiднiсть яким належить перевiрити договiр, а також обґрунтування тверджень щодо неконституцiйностi мiжнародного договору (його окремих положень).

     4. У конституцiйному зверненнi про вiдповiднiсть Конституцiї України (конституцiйнiсть) питань, якi пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною iнiцiативою, зазначаються тi питання, конституцiйнiсть яких оспорюється, та конкретнi положення Конституцiї України, на вiдповiднiсть яким належить перевiрити цi питання, а також обґрунтування тверджень щодо невiдповiдностi Конституцiї України (неконституцiйностi) питань, якi пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною iнiцiативою.

     5. До конституцiйного звернення щодо додержання конституцiйної процедури розслiдування i розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку iмпiчменту додаються:

     1) матерiали щодо iнiцiювання питання про усунення Президента України з поста в порядку iмпiчменту;

     2) документи про створення та роботу спецiальної тимчасової слiдчої комiсiї Верховної Ради України для проведення розслiдування, висновки i пропозицiї цiєї комiсiї;

     3) матерiали про розгляд Верховною Радою України висновкiв i пропозицiй вiдповiдної тимчасової слiдчої комiсiї;

     4) рiшення Верховної Ради України про звинувачення Президента України у вчиненнi державної зради або iншого злочину;

     5) рiшення Верховної Ради України про звернення до Конституцiйного Суду.

     6. У конституцiйному зверненнi про порушення Верховною Радою Автономної Республiки Крим Конституцiї України або законiв України зазначається обґрунтування тверджень щодо порушення Верховною Радою Автономної Республiки Крим Конституцiї України або законiв України.

     7. У конституцiйному зверненнi щодо вiдповiдностi нормативно-правових актiв Верховної Ради Автономної Республiки Крим Конституцiї України та законам України зазначаються акт Верховної Ради Автономної Республiки Крим (його конкретнi положення), що належить перевiрити на вiдповiднiсть Конституцiї України та законам України, та конкретнi положення Конституцiї України та законiв України, на вiдповiднiсть яким належить перевiрити акт Верховної Ради Автономної Республiки Крим (його окремi положення), а також обґрунтування тверджень щодо невiдповiдностi Конституцiї України та законам України акта Верховної Ради Автономної Республiки Крим (його окремих положень).

     Стаття 54. Суб'єкт права на конституцiйне звернення

     1. Суб'єктами права на конституцiйне звернення є:

     1) Президент України - за пунктами 1, 2, 6 частини першої статтi 53 цього Закону, що випливає iз статей 137, 151 Конституцiї України;

     2) Верховна Рада України - за пунктами 3, 4, 5 частини першої статтi 53 цього Закону, що випливає з пункту 28 частини першої статтi 85, статей 151, 159 Конституцiї України;

     3) Кабiнет Мiнiстрiв України - за пунктом 1 частини першої статтi 53 цього Закону, що випливає iз статтi 151 Конституцiї України;

     4) щонайменше сорок п'ять народних депутатiв України - за пунктами 1, 2 частини першої статтi 53 цього Закону, що випливає iз статтi 151 Конституцiї України.

     2. Заява народного депутата України про вiдкликання свого пiдпису пiд конституцiйним зверненням не має юридичних наслiдкiв.

     Стаття 55. Конституцiйна скарга

     1. Конституцiйною скаргою є подане до Суду письмове клопотання щодо перевiрки на вiдповiднiсть Конституцiї України (конституцiйнiсть) закону України (його окремих положень), що застосований в остаточному судовому рiшеннi у справi суб'єкта права на конституцiйну скаргу.

     2. У конституцiйнiй скарзi зазначаються:

     1) прiзвище, iм'я, по батьковi (за наявностi) громадянина України, iноземця чи особи без громадянства, адреса зареєстрованого мiсця проживання особи (для iноземця чи особи без громадянства - мiсця перебування) або повна назва та мiсцезнаходження юридичної особи, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такi є;

     2) вiдомостi про уповноважену особу, що дiє вiд iменi суб'єкта права на конституцiйну скаргу;

     3) короткий виклад остаточного судового рiшення, в якому було застосовано вiдповiднi положення закону України;

     4) опис перебiгу розгляду вiдповiдної справи в судах;

     5) конкретнi положення закону України, якi належить перевiрити на вiдповiднiсть Конституцiї України, та конкретнi положення Конституцiї України, на вiдповiднiсть яким належить перевiрити закон України;

     6) обґрунтування тверджень щодо неконституцiйностi закону України (його окремих положень) iз зазначенням того, яке з гарантованих Конституцiєю України прав людини, на думку суб'єкта права на конституцiйну скаргу, зазнало порушення внаслiдок застосування закону;

     7) вiдомостi про документи i матерiали, на якi посилається суб'єкт права на конституцiйну скаргу, iз наданням копiй цих документiв i матерiалiв;

     8) перелiк документiв i матерiалiв, що додаються.

     Копiя остаточного судового рiшення у справi суб'єкта права на конституцiйну скаргу має бути засвiдчена в установленому порядку судом, що його ухвалив.

     Стаття 56. Суб'єкт права на конституцiйну скаргу

     1. Суб'єктом права на конституцiйну скаргу є особа, яка вважає, що застосований в остаточному судовому рiшеннi в її справi закон України (його окремi положення) суперечить Конституцiї України.

     До суб'єктiв права на конституцiйну скаргу не належать юридичнi особи публiчного права.

     2. Конституцiйну скаргу фiзична особа пiдписує особисто.

     Якщо суб'єктом права на конституцiйну скаргу є дiєздатна фiзична особа, яка за станом здоров'я або фiзичною вадою не в змозi особисто пiдписати конституцiйну скаргу, її пiдписує уповноважена в установленому законом порядку особа, що дiє вiд її iменi.

     3. Конституцiйну скаргу юридичної особи пiдписує уповноважена на це особа, повноваження якої має бути пiдтверджено установчими документами цiєї юридичної особи та актом про призначення (обрання) на посаду уповноваженої особи.

Глава 8. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ЗВЕРНЕНЬ ДО КОНСТИТУЦIЙНОГО СУДУ

     Стаття 57. Попередня перевiрка звернень до Суду

     1. Звернення до Суду надсилаються поштою або подаються безпосередньо до Секретарiату.

     2. Попередню перевiрку звернень до Суду здiйснює Секретарiат.

     3. Якщо конституцiйна скарга за формою не вiдповiдає вимогам цього Закону, керiвник Секретарiату повертає її суб'єкту права на конституцiйну скаргу.

     Повернення конституцiйної скарги не перешкоджає повторному зверненню до Суду з дотриманням вимог цього Закону.

     Стаття 58. Розгляд звернень до Суду у колегiях

     1. Розгляд звернення до Суду здiйснюється у Колегiї, до складу якої входить вiдповiдний Суддя-доповiдач.

     Стаття 59. Суддя-доповiдач у справi

     1. Суддя-доповiдач у справi визначається шляхом розподiлу звернень до Суду мiж Суддями почергово, в алфавiтному порядку з урахуванням прiзвища, iменi та по батьковi, за датою надходження та номером реєстрацiї безвiдносно до форми звернення у порядку, встановленому Регламентом.

     2. Якщо Суддя-доповiдач не може з поважних причин (через хворобу, вiдрядження, вiдпустку тощо) упродовж трьох мiсяцiв здiйснювати пiдготовку матерiалiв справи до розгляду або його заяву про самовiдвiд чи заяву про вiдвiд задоволено, секретар Колегiї, до складу якої вiн входить, вносить на розгляд цiєї Колегiї пропозицiю про замiну Суддi-доповiдача. Якщо неможливо замiнити Суддю-доповiдача iншим Суддею цiєї Колегiї, секретар Колегiї вносить Головi Суду чи заступниковi Голови Суду пропозицiю передати справу до iншої Колегiї.

     3. Якщо декiлька конституцiйних проваджень об'єднано в одне, може бути призначений один Суддя-доповiдач.

     4. Суддя-доповiдач:

     1) вивчає порушенi у зверненнi питання i готує матерiали на розгляд Колегiї, Сенату, Великої палати;

     2) витребовує документи, матерiали, iншi вiдомостi, що стосуються справи, вiд суб'єкта звернення, Верховної Ради України, Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України, Генерального прокурора, судiв, iнших органiв державної влади, органiв влади Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування, посадових осiб, пiдприємств, установ, органiзацiй усiх форм власностi, полiтичних партiй, громадських об'єднань;

     3) дає доручення вiдповiдним пiдроздiлам Секретарiату та встановлює строки їх виконання;

     4) залучає спецiалiстiв для консультацiй, дослiдження документiв;

     5) вносить на розгляд Сенату, Великої палати пропозицiї щодо призначення експертизи у справi, залучення до участi в конституцiйному провадженнi спецiалiстiв, виклику посадових осiб, експертiв, спецiалiстiв, свiдкiв, уповноважених осiб, якi дiють вiд iменi суб'єкта права на звернення, а також громадян, участь яких може сприяти об'єктивному та повному розгляду справи;

     6) здiйснює iншi повноваження, визначенi Регламентом.

     5. Якщо Суддя-доповiдач вважає, що у вiдкритому конституцiйному провадженнi за конституцiйною скаргою iснують визначенi статтею 68 цього Закону пiдстави для передачi справи на розгляд Великої палати, вiн вносить на розгляд Сенату проект ухвали про вiдмову Сенату вiд розгляду справи на розсуд Великої палати.

     Стаття 60. Конфлiкт iнтересiв та вiдвiд (самовiдвiд) Суддi

     1. Суддя Конституцiйного Суду не може брати участi у пiдготовцi, розглядi та прийняттi рiшень, виконувати iншi повноваження у питаннях, щодо яких у нього наявний реальний чи потенцiйний конфлiкт iнтересiв.

     2. У разi наявностi у суддi Конституцiйного Суду реального чи потенцiйного конфлiкту iнтересiв вiн повинен протягом одного робочого дня письмово поiнформувати про це Суд та заявити самовiдвiд.

     3. З тих самих пiдстав вiдвiд суддi Конституцiйного Суду можуть заявити особи, якi є учасниками конституцiйного провадження.

     4. Вiдвiд (самовiдвiд) застосовується, зокрема, якщо:

     1) Суддя безпосередньо або опосередковано заiнтересований у результатi розгляду справи;

     2) Суддя є членом сiм'ї або близьким родичем осiб, якi беруть участь у справi;

     3) є iншi обставини, що викликають сумнiв в об'єктивностi та неупередженостi Суддi.

     5. Заява про вiдвiд (самовiдвiд) подається у письмовiй формi та розглядається Судом у порядку, встановленому Регламентом.

     Примiтка. Термiни "реальний конфлiкт iнтересiв", "потенцiйний конфлiкт iнтересiв" вживаються у значеннi, наведеному в Законi України "Про запобiгання корупцiї".

Глава 9. ВIДКРИТТЯ КОНСТИТУЦIЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВI

     Стаття 61. Вiдкриття конституцiйного провадження у справi

     1. Питання щодо вiдкриття конституцiйного провадження у справi вирiшуються на засiданнях колегiй, сенатiв, Великої палати.

     2. Ухвалу про вiдкриття конституцiйного провадження у справi за конституцiйним поданням, конституцiйним зверненням постановляє:

     1) Колегiя;

     2) Велика палата - у разi незгоди з ухвалою Колегiї про вiдмову у вiдкриттi конституцiйного провадження у справi.

     3. Ухвалу про вiдкриття конституцiйного провадження у справi за конституцiйною скаргою постановляє:

     1) Колегiя;

     2) Сенат - у разi незгоди з ухвалою Колегiї про вiдмову у вiдкриттi конституцiйного провадження у справi, постановленою неодностайно.

     4. Ухвалу про вiдкриття конституцiйного провадження у справi або про вiдмову у вiдкриттi конституцiйного провадження у справi Колегiя постановляє не пiзнiше одного мiсяця з дня визначення Суддi-доповiдача. Зазначений строк може бути подовжено на засiданнi Великої палати за клопотанням Суддi-доповiдача чи головуючого в Сенатi.

     5. Справу, за якою вiдкрито конституцiйне провадження, розглядає вiдповiдно Сенат або Велика палата на пленарному засiданнi в порядку та строк, встановленi цим Законом.

     6. Дату розгляду справи Сенатом, Великою палатою визначає вiдповiдно Голова Суду, заступник Голови Суду.

     7. Суб'єкт звернення має бути повiдомлений про вiдкриття конституцiйного провадження у справi в десятиденний строк з дня постановлення ухвали про вiдкриття конституцiйного провадження у справi.

     Стаття 62. Пiдстави для вiдмови у вiдкриттi конституцiйного провадження у справi

     1. Пiдставами для вiдмови у вiдкриттi конституцiйного провадження у справi є:

     1) звернення до Суду неналежним суб'єктом;

     2) неналежнiсть до повноважень Суду питань, порушених у конституцiйному поданнi, конституцiйному зверненнi, конституцiйнiй скарзi;

     3) невiдповiднiсть конституцiйного подання чи конституцiйного звернення вимогам, передбаченим цим Законом;

     4) неприйнятнiсть конституцiйної скарги;

     5) втрата чинностi актом (його окремими положеннями), щодо якого порушено питання вiдповiдностi Конституцiї України, крiм випадкiв, передбачених частиною другою статтi 8 цього Закону;

     6) наявнiсть рiшення, висновку Суду щодо того самого предмета конституцiйного подання, конституцiйного звернення, конституцiйної скарги, а також ухвал Суду про вiдмову у вiдкриттi конституцiйного провадження у справi або про закриття конституцiйного провадження у справi, якщо їх постановлено на пiдставi пунктiв 1, 2 цiєї частини.

     Стаття 63. Припинення розгляду звернень до Суду

     1. Звернення до Суду безвiдносно до його форми може бути вiдкликане за письмовою заявою суб'єкта звернення, який його подав до Суду, в будь-який час пiсля вiдкриття конституцiйного провадження, але до переходу Суду в закриту частину пленарного засiдання для ухвалення рiшення чи надання висновку.

     2. Ухвалу про закриття конституцiйного провадження у справi за зверненням, стосовно якого подано заяву про вiдкликання, постановляє:

     1) Велика палата на пленарному засiданнi - у справах за конституцiйним поданням, конституцiйним зверненням, а також за конституцiйною скаргою (у разi вiдмови Сенату вiд розгляду справи на розсуд Великої палати);

     2) Сенат на пленарному засiданнi - у справах за конституцiйною скаргою.

     3. Якщо Сенат чи Велика палата вважає, що порушенi у конституцiйнiй скарзi питання мають особливе суспiльне значення для захисту прав людини, Суд може вiдмовити у припиненнi розгляду такої скарги навiть у разi подання суб'єктом права на конституцiйну скаргу заяви про її вiдкликання.

     4. Сенат чи Велика палата закриває конституцiйне провадження у справi, якщо пiд час пленарного засiдання будуть виявленi пiдстави для вiдмови у вiдкриттi конституцiйного провадження, передбаченi статтею 62 цього Закону.

     5. Вiдставка за власним бажанням Президента України, якому пред'явлено звинувачення, є пiдставою для закриття конституцiйного провадження у справi щодо додержання конституцiйної процедури розслiдування i розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку iмпiчменту.

Глава 10. РОЗГЛЯД СПРАВ У КОНСТИТУЦIЙНОМУ СУДI

     Стаття 64. Форми конституцiйного провадження

     1. Справи, конституцiйне провадження щодо яких вiдкрито, Суд розглядає в порядку письмового або усного провадження.

     2. Основною формою розгляду справ у Судi є письмове провадження.

     Форму провадження визначає Сенат, Велика палата.

     3. У справi, яку Суд розглядає в порядку письмового провадження, окремi питання можуть розглядатися в порядку усного провадження.

     Стаття 65. Засiдання та пленарнi засiдання

     1. Розгляд справ, конституцiйне провадження щодо яких вiдкрито, здiйснюється на пленарних засiданнях сенатiв, Великої палати.

     2. Порядок проведення засiдань, пленарних засiдань встановлюється цим Законом та Регламентом.

     3. На засiданнях та пленарних засiданнях Великої палати, Сенату головує Голова Суду чи заступник Голови Суду, а у разi їх вiдсутностi - старший за вiком Суддя.

     Стаття 66. Засiдання та пленарнi засiдання Великої палати

     1. Велика палата на засiданнях розглядає питання щодо вiдкриття або вiдмови у вiдкриттi конституцiйного провадження у справах за конституцiйним поданням, конституцiйним зверненням у разi постановлення Колегiєю ухвали про вiдмову у вiдкриттi конституцiйного провадження у справi.

     2. Засiдання Великої палати є повноважним, якщо на ньому присутнi щонайменше 12 суддiв Конституцiйного Суду.

     3. Ухвала Великої палати є постановленою, якщо за неї проголосувала бiльшiсть суддiв Конституцiйного Суду, якi беруть участь у її засiданнi.

     Якщо голоси суддiв Конституцiйного Суду подiлилися порiвну, конституцiйне провадження у справi вважається вiдкритим.

     4. У разi постановлення Великою палатою ухвали про вiдкриття конституцiйного провадження у справi Голова Суду вносить справу на розгляд пленарного засiдання Великої палати.

     5. Постановлена Великою палатою ухвала про вiдмову у вiдкриттi конституцiйного провадження у справi є остаточною.

     6. Велика палата на пленарних засiданнях розглядає справи, провадження в яких вiдкрито за конституцiйним поданням, конституцiйним зверненням, та справи, провадження в яких вiдкрито за конституцiйною скаргою, але Сенат вiдмовився вiд розгляду справи на розсуд Великої палати.

     7. Вiдкрита частина пленарного засiдання Великої палати у формi усного провадження пiдлягає фiксуванню за допомогою технiчних засобiв та шляхом ведення протоколу.

     8. Велика палата ухвалює рiшення, надає висновок на закритiй частинi пленарного засiдання.

     9. Виступи суддiв Конституцiйного Суду у закритiй частинi пленарного засiдання Великої палати є службовою iнформацiєю i не можуть бути розголошенi.

     10. Протокол закритої частини пленарного засiдання Великої палати не може бути розголошений i зберiгається окремо вiд матерiалiв справи.

     11. Рiшення Суду є ухваленим Великою палатою, а його висновок - наданим, якщо за це проголосували щонайменше 10 суддiв Конституцiйного Суду.

     Стаття 67. Засiдання та пленарнi засiдання Сенату

     1. Сенат на засiданнi розглядає питання щодо вiдкриття або вiдмови у вiдкриттi конституцiйного провадження у справi за конституцiйною скаргою, якщо Колегiя не одностайно постановила ухвалу про вiдмову у вiдкриттi конституцiйного провадження.

     2. Засiдання та пленарнi засiдання Сенату є повноважними, якщо на них присутнi щонайменше шiсть суддiв Конституцiйного Суду вiд складу Сенату.

     3. Ухвала Сенату є постановленою, якщо за це проголосувала бiльшiсть суддiв Конституцiйного Суду, якi беруть участь у засiданнi.

     4. Якщо голоси суддiв Конституцiйного Суду, якi входять до складу Сенату, подiлилися порiвну, конституцiйне провадження у справi вважається вiдкритим.

     5. У разi постановлення на засiданнi Колегiї, Сенату ухвали про вiдкриття конституцiйного провадження у справi за конституцiйною скаргою Голова Суду чи заступник Голови Суду вносить цю справу на розгляд пленарного засiдання вiдповiдного Сенату.

     6. Постановлена Сенатом ухвала про вiдмову у вiдкриттi конституцiйного провадження у справi за конституцiйною скаргою є остаточною.

     7. Вiдкрита частина пленарного засiдання Сенату у формi усного провадження пiдлягає фiксуванню за допомогою технiчних засобiв та шляхом ведення протоколу.

     8. Сенат ухвалює рiшення на закритiй частинi пленарного засiдання.

     9. Виступи суддiв Конституцiйного Суду на закритiй частинi пленарного засiдання Сенату є службовою iнформацiєю i не можуть бути розголошенi.

     10. Протокол закритої частини пленарного засiдання Сенату не розголошується i зберiгається окремо вiд матерiалiв справи.

     11. Рiшення Суду у справi за конституцiйною скаргою є ухваленим, якщо за це проголосували щонайменше двi третини суддiв Конституцiйного Суду, якi розглядають справу в Сенатi.

     Стаття 68. Вiдмова Сенату вiд розгляду справи на розсуд Великої палати

     1. Якщо пiд час розгляду Сенатом справи виникає необхiднiсть в тлумаченнi Конституцiї України або якщо вирiшення питання, яке розглядає Сенат, може спричинити несумiснiсть iз юридичними позицiями, постановленими Судом попередньо, Сенат може в будь-який час до постановлення свого рiшення вiдмовитися вiд розгляду справи на розсуд Великої палати.

     2. Про вiдмову вiд розгляду справи на розсуд Великої палати Сенат бiльшiстю суддiв Конституцiйного Суду, якi беруть участь у засiданнi, постановляє ухвалу, в якiй викладає вiдповiднi пiдстави.

     Стаття 69. Забезпечення повноти розгляду справи

     1. Колегiя, Сенат, Велика палата пiд час пiдготовки справи до розгляду та конституцiйного провадження у справi можуть:

     1) витребувати вiд Верховної Ради України, Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України, Генерального прокурора, судiв, iнших органiв державної влади, органiв влади Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування, посадових осiб, пiдприємств, установ, органiзацiй усiх форм власностi, полiтичних партiй, громадських об'єднань копiї документiв, матерiалiв, а також вiдомостi, що стосуються справи;

     2) призначати у разi потреби експертизу та залучати спецiалiстiв до участi в конституцiйному провадженнi;

     3) викликати на засiдання, пленарнi засiдання посадових осiб, експертiв, спецiалiстiв, свiдкiв, представникiв суб'єктiв звернень, громадян, участь яких необхiдна для забезпечення об'єктивного i повного розгляду справи.

     2. Ухилення без поважних причин вiд з'явлення на засiдання Колегiї, засiдання або пленарне засiдання Сенату чи Великої палати, а так само вiдмова надати витребуванi документи, матерiали та iншi вiдомостi або їх умисне приховування мають наслiдком вiдповiдальнiсть винних у цьому осiб за законом.

     3. З питань, винесених на розгляд Суду, до Сенату або Великої палати можуть подаватися письмовi обґрунтованi юридичнi висновки (amicus curiae). Суд на власний розсуд вирiшує питання про долучення таких висновкiв до справи та їх розгляд.

     Стаття 70. Учасники конституцiйного провадження

     1. Учасниками конституцiйного провадження є суб'єкт права на конституцiйне подання, конституцiйне звернення, конституцiйну скаргу (уповноважена особа, що дiє вiд його iменi) та орган або посадова особа, якi ухвалили акт, що є предметом розгляду в Судi (далi - учасник конституцiйного провадження), а також залученi Судом до участi у розглядi справи органи та посадовi особи, свiдки, експерти, спецiалiсти, перекладачi та iншi особи, участь яких необхiдна для забезпечення об'єктивного i повного розгляду справи (далi - залучений учасник конституцiйного провадження).

     2. Про залучення органiв та посадових осiб, свiдкiв, експертiв, спецiалiстiв, перекладачiв та iнших осiб до участi у засiданнi Колегiї, засiданнi або пленарному засiданнi Сенату чи Великої палати вiдповiдно Колегiя, Сенат, Велика палата постановляє ухвалу.

     3. Колегiя, Сенат, Велика палата може перенести розгляд справи, якщо учасник конституцiйного провадження з поважної причини не прибув на вiдповiдне засiдання.

     4. Якщо учасник конституцiйного провадження з поважної причини повторно не прибув на вiдповiдне засiдання, то Колегiя, Сенат чи Велика палата може постановити ухвалу про розгляд справи за його вiдсутностi.

     5. Якщо учасник конституцiйного провадження, належним чином повiдомлений про дату, час i мiсце розгляду справи, не прибув на вiдповiдне засiдання без поважної причини, то Колегiя, Сенат або Велика палата розглядає справу за його вiдсутностi.

     6. Учасники конституцiйного провадження та iншi особи, присутнi в Залi засiдань Суду, можуть здiйснювати аудiо- i вiдеозапис вiдкритої частини пленарного засiдання Сенату, Великої палати за допомогою портативних технiчних засобiв у порядку, встановленому Регламентом.

     Стаття 71. Права та обов'язки учасника конституцiйного провадження

     1. Учасник конституцiйного провадження має право:

     1) знайомитися iз матерiалами справи;

     2) давати уснi та письмовi пояснення;

     3) викладати свої думки з питань, що розглядаються;

     4) ставити з дозволу головуючого запитання iншим учасникам конституцiйного провадження;

     5) заявляти клопотання;

     6) подавати заяви про вiдвiд Суддi;

     7) користуватися iншими правами, передбаченими цим Законом та Регламентом.

     2. Клопотання учасника конституцiйного провадження, поданi пiд час засiдання, пленарного засiдання, Сенат чи Велика палата розглядає в Залi засiдань або в окремiй кiмнатi для обговорення.

     3. Учасник конституцiйного провадження зобов'язаний у разi запрошення з'являтися на засiдання, пленарне засiдання Сенату, Великої палати, давати правдивi пояснення, надавати документи, матерiали та iншу iнформацiю, необхiднi для повного та всебiчного розгляду справи. За ненадання iнформацiї або надання завiдомо недостовiрних документiв, матерiалiв, iншої недостовiрної iнформацiї учасник конституцiйного провадження несе вiдповiдальнiсть в порядку, визначеному законом.

     Стаття 72. Права та обов'язки залученого учасника конституцiйного провадження

     1. Залучений учасник конституцiйного провадження має право подавати письмовi пояснення, якi додаються до матерiалiв справи, а також знайомитися iз поясненнями iнших учасникiв провадження.

     2. Експерти, спецiалiсти, свiдки та iншi особи, участь яких має сприяти об'єктивному i повному розгляду справи, у разi запрошення зобов'язанi прибути на засiдання або пленарне засiдання Сенату, Великої палати, давати правдивi пояснення, надавати документи, матерiали та iншу iнформацiю, необхiднi для повного та всебiчного розгляду справи. За ненадання iнформацiї або надання завiдомо недостовiрних документiв, матерiалiв, iншої недостовiрної iнформацiї цi особи несуть вiдповiдальнiсть в порядку, визначеному законом.

     Стаття 73. Вiдповiдальнiсть за порушення порядку проведення пленарних засiдань у Судi

     1. Головуючий на пленарному засiданнi Сенату чи Великої палати забезпечує додержання порядку його проведення.

     2. Учасникiв конституцiйного провадження та iнших присутнiх у Залi засiдань осiб попереджають про необхiднiсть додержання встановленого порядку.

     3. Користуватися засобами мобiльного зв'язку пiд час проведення пленарних засiдань не дозволяється.

     4. Учасники конституцiйного провадження, перекладач, свiдок, спецiалiст, експерт, iншi учасники конституцiйного провадження, залученi Конституцiйним Судом до участi у справi, за неповагу до Конституцiйного Суду, що виразилася у злiсному ухиленнi вiд явки на засiдання, пленарне засiдання Сенату, Великої палати Конституцiйного Суду або в непiдкореннi цих та iнших осiб розпорядженню головуючого чи в порушеннi порядку пiд час таких засiдань, а також iншi присутнi у Залi засiдань особи (крiм суддiв Конституцiйного Суду) за вчинення будь-яких дiй, якi свiдчать про явну зневагу до Конституцiйного Суду, несуть вiдповiдальнiсть в порядку, визначеному законом.

     5. Дотримання порядку в Залi засiдань забезпечує служба судових розпорядникiв Суду.

     6. За ухвалою Сенату чи Великої палати судовий розпорядник випроваджує порушника iз Зали засiдань.

     Стаття 74. Мова конституцiйного провадження

     1. Конституцiйне подання, конституцiйне звернення, конституцiйна скарга подаються до Суду державною мовою.

     2. Провадження у Судi ведеться державною мовою.

     3. Оформлення та офiцiйне оприлюднення актiв Суду здiйснюються державною мовою.

     4. Учасники конституцiйного провадження, якi не володiють державною мовою, мають своєчасно заявити клопотання про участь у справi перекладача. Такi учасники конституцiйного провадження можуть запропонувати Суду кандидатуру перекладача, надавши документи на пiдтвердження його квалiфiкацiї.

     5. Питання про участь перекладача вирiшує Сенат чи Велика палата до початку розгляду справи, постановляючи ухвалу.

     6. За завiдомо неправильний переклад або за вiдмову без поважних причин вiд виконання покладених на нього обов'язкiв перекладач несе кримiнальну вiдповiдальнiсть, а за невиконання iнших обов'язкiв - вiдповiдальнiсть, встановлену законом.

     Стаття 75. Строки конституцiйного провадження

     1. Обчислення строкiв конституцiйного провадження ведеться з дня постановлення ухвали про вiдкриття конституцiйного провадження у справi, а у разi вiдмови Сенату вiд розгляду справи на розсуд Великої палати - з дня постановлення вiдповiдної ухвали Сенату.

     2. Строк конституцiйного провадження не повинен перевищувати шiсть мiсяцiв, якщо iнше не встановлено цим Законом.

     3. Строк конституцiйного провадження не може становити бiльше тридцяти календарних днiв для справ:

     1) про надання висновку щодо вiдповiдностi законопроекту про внесення змiн до Конституцiї України вимогам статей 157 i 158 Конституцiї України;

     2) за зверненням Президента України щодо конституцiйностi актiв Кабiнету Мiнiстрiв України вiдповiдно до пункту 15 частини першої статтi 106 Конституцiї України;

     3) щодо яких Сенат, Велика палата визнали конституцiйне провадження невiдкладним;

     4) про надання висновку про вiдповiднiсть Конституцiї України (конституцiйнiсть) питання, що пропонується для винесення на всеукраїнський референдум за народною iнiцiативою, мiжнародного договору, що передбачає змiну територiї України, який вноситься до Верховної Ради України для надання згоди на його обов'язковiсть.

(частина третя статтi 75 у редакцiї Закону України вiд 26.01.2021р. N 1135-IX)

     Стаття 76. Об'єднання i роз'єднання конституцiйних проваджень

     1. Якщо до Суду надiйшло декiлька звернень, що стосуються того самого питання або взаємопов'язаних питань, i щодо цих звернень вiдкрито конституцiйнi провадження, Сенат чи Велика палата постановляє ухвалу про об'єднання справ в одне конституцiйне провадження.

     Якщо конституцiйнi скарги, що стосуються того самого питання або взаємопов'язаних питань, перебувають у конституцiйному провадженнi рiзних сенатiв, ухвалу про їх об'єднання в одне конституцiйне провадження постановляє Велика палата. У такому разi конституцiйнi скарги, об'єднанi в одне конституцiйне провадження, розглядає Сенат, визначений Великою палатою.

     Якщо у конституцiйному провадженнi Сенату та Великої палати перебувають рiзнi конституцiйнi скарги, що стосуються того самого питання або взаємопов'язаних питань, то ухвалу про їх об'єднання в одне конституцiйне провадження постановляє Велика палата. Об'єднанi в одне конституцiйне провадження конституцiйнi скарги розглядає Велика палата.

     2. У разi необхiдностi Сенат чи Велика палата на пленарному засiданнi може постановити ухвалу про роз'єднання конституцiйного провадження у справi в окремi конституцiйнi провадження.

Глава 11. ОСОБЛИВОСТI ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЩОДО ВIДПОВIДНОСТI КОНСТИТУЦIЇ УКРАЇНИ (КОНСТИТУЦIЙНОСТI) ЗАКОНIВ УКРАЇНИ (ЇХ ОКРЕМИХ ПОЛОЖЕНЬ) ЗА КОНСТИТУЦIЙНОЮ СКАРГОЮ

     Стаття 77. Прийнятнiсть конституцiйної скарги

     1. Конституцiйна скарга вважається прийнятною за умов її вiдповiдностi вимогам, передбаченим статтями 55, 56 цього Закону, та якщо:

     1) вичерпано всi нацiональнi засоби юридичного захисту (за наявностi ухваленого в порядку апеляцiйного перегляду судового рiшення, яке набрало законної сили, а в разi передбаченої законом можливостi касацiйного оскарження - судового рiшення, винесеного в порядку касацiйного перегляду);

     2) з дня набрання законної сили остаточним судовим рiшенням, у якому застосовано закон України (його окремi положення), сплинуло не бiльше трьох мiсяцiв.

     2. Як виняток, конституцiйна скарга може бути прийнята поза межами вимог, установлених пунктом 2 частини першої цiєї статтi, якщо Суд визнає її розгляд необхiдним iз мотивiв суспiльного iнтересу.

     3. Якщо суб'єкт права на конституцiйну скаргу пропустив строк подання конституцiйної скарги у зв'язку з тим, що не мав повного тексту судового рiшення, вiн має право висловити у конституцiйнiй скарзi клопотання про поновлення пропущеного строку.

     4. Суд вiдмовляє у вiдкриттi конституцiйного провадження, визнавши конституцiйну скаргу неприйнятною, якщо змiст i вимоги конституцiйної скарги є очевидно необґрунтованими або наявне зловживання правом на подання скарги.

     Стаття 78. Забезпечення конституцiйної скарги

     1. При розглядi конституцiйної скарги Велика палата, у виняткових випадках, з власної iнiцiативи може вжити заходiв щодо забезпечення конституцiйної скарги, видавши забезпечувальний наказ, який є виконавчим документом.

     2. Пiдставою для забезпечення конституцiйної скарги є необхiднiсть запобiгти незворотнiм наслiдкам, що можуть настати у зв'язку з виконанням остаточного судового рiшення.

     3. Способом забезпечення конституцiйної скарги є встановлення тимчасової заборони вчиняти певну дiю.

     4. Забезпечувальний наказ втрачає чиннiсть з дня ухвалення рiшення або постановлення ухвали про закриття конституцiйного провадження у справi.

Глава 12. ОСОБЛИВОСТI ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЩОДО ВIДПОВIДНОСТI КОНСТИТУЦIЇ УКРАЇНИ (КОНСТИТУЦIЙНОСТI) ПИТАНЬ, ЯКI ПРОПОНУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИНЕСЕННЯ НА ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РЕФЕРЕНДУМ ЗА НАРОДНОЮ IНIЦIАТИВОЮ

     Стаття 79. Спрямування конституцiйного звернення

     1. Конституцiйне звернення щодо вiдповiдностi Конституцiї України (конституцiйностi) питань, якi пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною iнiцiативою, має бути спрямоване до Суду до проголошення Президентом України всеукраїнського референдуму за народною iнiцiативою.

     Стаття 80. Предмет розгляду

     1. Предметом розгляду справи є питання, якi пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною iнiцiативою.

     Стаття 81. Участь у конституцiйному провадженнi

     1. У разi розгляду питання щодо вiдповiдностi Конституцiї України (конституцiйностi) питань, якi пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною iнiцiативою, Суд залучає до участi в конституцiйному провадженнi представника або представникiв iнiцiативної групи всеукраїнського референдуму.

     2. За потреби Суд може залучити до участi в конституцiйному провадженнi представникiв полiтичних партiй та громадських об'єднань.

     Стаття 82. Резолютивна частина висновку

     1. У резолютивнiй частинi висновку Суд визначає, якi питання, що пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною iнiцiативою, вiдповiдають Конституцiї України (є конституцiйними), а якi - не вiдповiдають Конституцiї України (є неконституцiйними).

Глава 13. АКТИ КОНСТИТУЦIЙНОГО СУДУ

     Стаття 83. Види актiв

     1. Суд ухвалює рiшення, надає висновки, постановляє ухвали, видає забезпечувальнi накази.

     2. Акти з питань, не пов'язаних iз конституцiйним провадженням, Суд ухвалює у формi постанови.

     Стаття 84. Рiшення Суду

     1. Рiшення Суду ухвалює:

     1) Велика палата - за результатами розгляду справ за конституцiйними поданнями щодо конституцiйностi законiв України та iнших правових актiв Верховної Ради України, актiв Президента України, актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, правових актiв Верховної Ради Автономної Республiки Крим та щодо офiцiйного тлумачення Конституцiї України, а також за результатами розгляду справ за конституцiйними скаргами у разi вiдмови Сенату в розглядi справи за конституцiйною скаргою на розсуд Великої палати;

     2) Сенат - за результатами розгляду справ за конституцiйними скаргами.

     Стаття 85. Висновок Суду

     1. Висновок Суду надає Велика палата у справах щодо:

     1) вiдповiдностi Конституцiї України чинних мiжнародних договорiв України або тих мiжнародних договорiв, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковiсть;

     2) вiдповiдностi Конституцiї України (конституцiйностi) питань, якi пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною iнiцiативою;

     3) додержання конституцiйної процедури розслiдування i розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку iмпiчменту;

     4) вiдповiдностi законопроекту про внесення змiн до Конституцiї України вимогам статей 157 i 158 Конституцiї України;

     5) порушення Верховною Радою Автономної Республiки Крим Конституцiї України або законiв України;

     6) вiдповiдностi нормативно-правових актiв Верховної Ради Автономної Республiки Крим Конституцiї України та законам України.

     Стаття 86. Ухвала Суду

     1. Для вирiшення питань, пов'язаних iз вiдкриттям, вiдмовою у вiдкриттi, закриттям провадження у справi, iншими процесуальними дiями, клопотаннями, процедурою розгляду справ, Суд постановляє вiдповiднi ухвали.

     Стаття 87. Забезпечувальний наказ Суду

     1. У конституцiйних провадженнях згiдно з пунктом 9 частини першої статтi 7 цього Закону Суд може видати забезпечувальний наказ про вжиття заходiв щодо забезпечення конституцiйної скарги.

     Стаття 88. Ухвалення рiшення i надання висновку Судом

     1. Суд ухвалює рiшення i надає висновок iменем України.

     2. Суд ухвалює рiшення, надає висновок на закритiй частинi пленарного засiдання Сенату, Великої палати поiменним голосуванням суддiв Конституцiйного Суду, якi розглядали справу.

     3. Пропозицiї суддiв Конституцiйного Суду до проекту рiшення чи висновку ставляться на голосування у порядку надходження.

     4. Пiд час ухвалення рiшення, надання висновку Суддя не має права утримуватися вiд голосування.

     5. Рiшення i висновки Суду пiдписують окремо суддi Конституцiйного Суду, якi голосували на їх пiдтримку, i суддi Конституцiйного Суду, якi голосували проти. Рiшення чи висновок Суду є остаточним i не може бути оскарженим.

     Суддя Конституцiйного Суду обов'язково пiдписує рiшення чи висновок Суду.

     6. Суд надсилає рiшення, висновок учаснику конституцiйного провадження не пiзнiше наступного робочого дня пiсля ухвалення рiшення чи надання висновку.

     Стаття 89. Вимоги до рiшення Суду

     1. Рiшення Суду мiстить:

     1) вступну частину iз зазначенням:

     а) найменування рiшення, дати i мiсця його ухвалення, номера;

     б) органу, який його ухвалив;

     в) складу суддiв Конституцiйного Суду, якi розглядали справу;

     г) перелiку учасникiв конституцiйного провадження;

     2) описову частину iз зазначенням:

     а) вимог конституцiйного подання, конституцiйної скарги;

     б) повної назви, дати ухвалення, порядкового номера акта, конституцiйнiсть якого оспорюється, назви органу або посадової особи, якi ухвалили акт, що є предметом розгляду в Судi;

     3) мотивувальну частину iз зазначенням положень Конституцiї України, вiдповiдно до яких Суд обґрунтовує своє рiшення;

     4) резолютивну частину iз зазначенням:

     а) акта (його окремих положень), що його Суд визнав конституцiйним чи неконституцiйним, - у справi щодо конституцiйностi акта (його окремих положень);

     б) офiцiйного тлумачення положення Конституцiї України, щодо якого було подано конституцiйне подання, - у справi щодо офiцiйного тлумачення Конституцiї України;

     в) того, що рiшення Суду є обов'язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено;

     г) джерела, в якому рiшення Суду має бути опублiковано.

     2. Пiд час розгляду справи щодо конституцiйностi акта про набрання мiжнародним договором чинностi для України Суд у резолютивнiй частинi вказує на юридичнi наслiдки для України у разi визнання акта неконституцiйним.

     3. Якщо Суд, розглядаючи справу за конституцiйною скаргою, визнав закон України (його положення) таким, що вiдповiдає Конституцiї України, але одночасно виявив, що суд застосував закон України (його положення), витлумачивши його у спосiб, що не вiдповiдає Конституцiї України, то Конституцiйний Суд вказує на це у резолютивнiй частинi рiшення.

     Стаття 90. Вимоги до висновку Суду

     1. Висновок Суду мiстить:

     1) вступну частину iз зазначенням:

     а) найменування висновку, дати i мiсця його надання, номера;

     б) того, що висновок надає Велика палата;

     в) складу суддiв Конституцiйного Суду, якi розглядали справу;

     г) перелiку учасникiв конституцiйного провадження;

     2) описову частину iз зазначенням вимог, викладених у конституцiйному зверненнi;

     3) мотивувальну частину iз зазначенням положень Конституцiї України, вiдповiдно до яких Суд обґрунтовує висновок;

     4) резолютивну частину iз зазначенням:

     а) положень мiжнародного договору, якi Суд визнає конституцiйними чи неконституцiйними, - у справi щодо конституцiйностi чинного мiжнародного договору України або того мiжнародного договору, що вноситься до Верховної Ради України для надання згоди на його обов'язковiсть;

     б) питань, якi Суд визнає конституцiйними чи неконституцiйними, - у справi щодо вiдповiдностi Конституцiї України (конституцiйностi) питань, якi пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною iнiцiативою;

     в) того, чи була додержана конституцiйна процедура розслiдування i розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку iмпiчменту, - у справi щодо додержання такої процедури;

     г) положень законопроекту, якi вiдповiдають вимогам статей 157 i 158 Конституцiї України, i положень, якi не вiдповiдають таким вимогам, - у справi щодо вiдповiдностi законопроекту про внесення змiн до Конституцiї України вимогам статей 157 i 158 Конституцiї України;

     ґ) того, чи порушила Верховна Рада Автономної Республiки Крим Конституцiю України або закони України, - у справi про порушення Верховною Радою Автономної Республiки Крим Конституцiї України або законiв України;

     д) нормативно-правового акта Верховної Ради Автономної Республiки Крим (його окремих положень), який Суд визнає таким, що вiдповiдає Конституцiї України та законам України, чи таким, що не вiдповiдає Конституцiї України та законам України, - у справi щодо вiдповiдностi нормативно-правового акта Верховної Ради Автономної Республiки Крим Конституцiї України та законам України;

     е) того, що висновок Суду є обов'язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено;

     є) джерела, в якому висновок Суду має бути опублiковано.

     Стаття 91. Визначення Судом строку втрати чинностi актом (його окремими положеннями)

     1. Закони, iншi акти або їх окремi положення, що визнанi неконституцiйними, втрачають чиннiсть з дня ухвалення Конституцiйним Судом рiшення про їх неконституцiйнiсть, якщо iнше не встановлено самим рiшенням, але не ранiше дня його ухвалення.

     Стаття 92. Юридична позицiя Конституцiйного Суду

     1. Юридичну позицiю Конституцiйний Суд викладає у мотивувальнiй та/або резолютивнiй частинi рiшення, висновку. Юридична позицiя Суду може мiститися в ухвалах про вiдмову у вiдкриттi конституцiйного провадження у справi та про закриття конституцiйного провадження у справi, постановлених Сенатом чи Великою палатою.

     2. Конституцiйний Суд може розвивати i конкретизувати юридичну позицiю Суду у своїх наступних актах, змiнювати юридичну позицiю Суду в разi суттєвої змiни нормативного регулювання, яким керувався Суд при висловленнi такої позицiї, або за наявностi об'єктивних пiдстав необхiдностi покращення захисту конституцiйних прав i свобод з урахуванням мiжнародних зобов'язань України та за умови обґрунтування такої змiни в актi Суду.

     Стаття 93. Окрема думка Суддi

     1. Суддя, який пiдписав рiшення, висновок, ухвалу про вiдмову у вiдкриттi конституцiйного провадження у справi або про закриття конституцiйного провадження, може викласти окрему думку в строки, встановленi Регламентом.

     2. Суддя викладає окрему думку в письмовiй формi, що додається до вiдповiдного акта Суду та без зволiкання оприлюднюється на офiцiйному веб-сайтi Суду.

     Стаття 94. Офiцiйне оприлюднення та опублiкування актiв Суду

     1. Оприлюднення всiх актiв Суду за результатами конституцiйного провадження, крiм висновкiв Суду щодо вiдповiдностi Конституцiї України (конституцiйностi) питань, якi пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною iнiцiативою, здiйснюється на офiцiйному веб-сайтi Суду або в окремих випадках за ухвалою Суду - в Залi засiдань Суду, але не пiзнiше наступного робочого дня пiсля їх ухвалення.

     Висновки Суду щодо вiдповiдностi Конституцiї України (конституцiйностi) питань, якi пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною iнiцiативою, оприлюднюються в день їх ухвалення.

     Процедуру i порядок офiцiйного оприлюднення актiв Суду в Залi засiдань Суду та на офiцiйному веб-сайтi Суду встановлює Регламент.

     2. Опублiкування акта Суду разом з окремою думкою Суддi здiйснюється у "Вiснику Конституцiйного Суду України" та iнших офiцiйних друкованих виданнях України.

(стаття 94 у редакцiї Закону України вiд 26.01.2021р. N 1135-IX)

     Стаття 95. Усунення описок у текстi акта Суду i роз'яснення порядку виконання актiв Суду

     1. Суд пiсля офiцiйного оприлюднення акта Суду може з власної iнiцiативи або за заявою учасника конституцiйного провадження, який брав участь у справi, усунути допущенi у вiдповiдному актi описки.

     2. Суд за клопотанням учасника конституцiйного провадження, який брав участь у справi, може роз'яснити порядок виконання рiшення, висновку Суду.

     Пiсля отримання вiдповiдного клопотання Суддя-доповiдач упродовж одного мiсяця здiйснює пiдготовку питання до розгляду на засiданнi Суду.

     3. Про усунення описок або про роз'яснення порядку виконання рiшення, висновку Суду постановляється ухвала, яка є складовою вiдповiдного рiшення, висновку Суду.

     Стаття 96. Ухвалення Регламенту, iнших актiв, що регламентують органiзацiю роботи Суду, та внесення змiн до них

     1. Суд ухвалює Регламент та змiни до нього на спецiальному пленарному засiданнi.

     Регламент чи змiни до нього є ухваленими, якщо за це проголосували щонайменше двi третини вiд конституцiйного складу Суду.

     Iншi акти Суду, що регламентують органiзацiю його роботи, Суд ухвалює на засiданнi бiльшiстю голосiв присутнiх.

     2. Суд оприлюднює Регламент на своєму офiцiйному веб-сайтi та опублiковує його у "Вiснику Конституцiйного Суду України".

     3. Змiни до Регламенту Суд оприлюднює на своєму офiцiйному веб-сайтi iз зазначенням дати набрання ними чинностi.

     За потреби Суд оприлюднює змiни до Регламенту iз застереженням щодо порядку їх застосування до проваджень, якi було вiдкрито на момент ухвалення змiн, та до поданих до Суду звернень, якi Суд не розглянув.

Глава 14. ВИКОНАННЯ РIШЕНЬ ТА ВИСНОВКIВ КОНСТИТУЦIЙНОГО СУДУ

     Стаття 97. Порядок виконання рiшень та висновкiв Суду

     1. Суд у рiшеннi, висновку може встановити порядок i строки їх виконання, а також зобов'язати вiдповiднi державнi органи забезпечити контроль за виконанням рiшення, додержанням висновку.

     2. Суд може вимагати вiд вiдповiдних органiв письмове пiдтвердження виконання рiшення, додержання висновку.

     Стаття 98. Вiдповiдальнiсть за невиконання актiв Суду

     1. За невиконання рiшень та недодержання висновкiв Суду настає вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

Роздiл III
ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. З набранням чинностi цим Законом пленарнi засiдання, спецiальнi пленарнi засiдання Суду ведуться в порядку, встановленому цим Законом.

     3. Конституцiйну скаргу може бути подано, якщо остаточне судове рiшення у справi особи набрало законної сили не ранiше 30 вересня 2016 року.

     Конституцiйна скарга, подана до набрання чинностi цим Законом, щодо справи, остаточне судове рiшення у якiй набрало законної сили ранiше 30 вересня 2016 року, повертається Секретарiатом Конституцiйного Суду суб'єкту права на конституцiйну скаргу без розгляду у десятиденний строк з дня набрання чинностi цим Законом.

     До конституцiйної скарги, поданої до набрання чинностi цим Законом, щодо справи, остаточне судове рiшення у якiй набрало законної сили у перiод з 30 вересня 2016 року до набрання чинностi цим Законом, строк, передбачений пунктом 2 частини першої статтi 77 цього Закону, не застосовується.

     Конституцiйна скарга щодо справи, остаточне судове рiшення у якiй набрало законної сили у перiод з 30 вересня 2016 року до набрання чинностi цим Законом, може бути подана у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом.

     4. Якщо конституцiйна скарга, подана до набрання чинностi цим Законом, не вiдповiдає його вимогам, Секретарiат Конституцiйного Суду повiдомляє суб'єкту права на конституцiйну скаргу про можливiсть приведення такої конституцiйної скарги у вiдповiднiсть до вимог цього Закону протягом трьох мiсяцiв з дня набрання ним чинностi.

     Не приведена у вiдповiднiсть до вимог цього Закону конституцiйна скарга повертається Секретарiатом Конституцiйного Суду суб'єкту права на конституцiйну скаргу без розгляду у десятиденний строк пiсля закiнчення строку, визначеного абзацом першим цього пункту.

     5. Суд упродовж трьох мiсяцiв з дня офiцiйного опублiкування цього Закону ухвалює Регламент та утворює сенати у порядку, встановленому цим Законом.

     6. Порядок вiдбору кандидатiв на посаду суддi Конституцiйного Суду та призначення суддiв Конституцiйного Суду, визначений статтями 12 - 15 цього Закону, не застосовується до суддiв Конституцiйного Суду, призначених до набрання чинностi цим Законом.

     Про початок конкурсу для вiдбору кандидатур на посади суддiв Конституцiйного Суду, якi є вакантними на день набрання чинностi цим Законом та якi стануть вакантними з пiдстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статтi 1491 Конституцiї України, протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом, оголошується на офiцiйному веб-сайтi вiдповiдно Президента України, Верховної Ради України, Ради суддiв України не пiзнiше трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом.

     7. Суддя Конституцiйного Суду, призначений на посаду до набрання чинностi цим Законом, має право на вiдставку вiдповiдно до законодавства, що дiяло на день його призначення.

     У такому разi до стажу роботи, що дає суддi Конституцiйного Суду право на вiдставку i виплату вихiдної допомоги, зараховується також стаж iншої практичної, наукової, педагогiчної роботи за фахом та стаж державної служби.

     8. Визнати таким, що втратив чиннiсть, Закон України "Про Конституцiйний Суд України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 49, ст. 272 iз наступними змiнами).

     9. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) у Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     а) у статтi 1853:

     назву доповнити словами "або Конституцiйного Суду України";

     доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "Неповага до Конституцiйного Суду України з боку учасникiв конституцiйного провадження, перекладача, свiдка, спецiалiста, експерта, iнших учасникiв конституцiйного провадження, залучених Конституцiйним Судом України до участi у справi, що виразилася у злiсному ухиленнi вiд явки на засiдання, пленарне засiдання Сенату, Великої палати Конституцiйного Суду України або в непiдкореннi цих та iнших осiб розпорядженню головуючого чи в порушеннi порядку пiд час таких засiдань, а так само вчинення будь-яких дiй, якi свiдчать про явну зневагу до Конституцiйного Суду України iншими присутнiми на пленарному засiданнi особами (крiм суддiв Конституцiйного Суду України), -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд двадцяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     б) доповнити статтею 18849 такого змiсту:

     "Стаття 18849. Невиконання законних вимог суддi Конституцiйного Суду України, Колегiї суддiв, Сенату, Великої палати Конституцiйного Суду України

     Ненадання iнформацiї або надання завiдомо недостовiрних документiв, матерiалiв, iншої недостовiрної iнформацiї на запит суддi Конституцiйного Суду України, Колегiї суддiв, Сенату, Великої палати Конституцiйного Суду України -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд двадцяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Тi самi дiї, вчиненi повторно протягом року пiсля накладення адмiнiстративного стягнення, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     в) статтю 221 пiсля цифр "18848" доповнити цифрами "18849";

     г) у частинi першiй статтi 255:

     пункт 71 викласти в такiй редакцiї:

     "71) судовий розпорядник (частини перша, друга, третя та п'ята статтi 1853)";

     доповнити пунктом 95 такого змiсту:

     "95) уповноваженi особи Секретарiату Конституцiйного Суду України (стаття 18849)";

     2) пункт 5 частини другої статтi 112 Господарського процесуального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56) викласти в такiй редакцiї:

     "5) встановлена Конституцiйним Судом України неконституцiйнiсть закону України, iншого акта (їх окремих положень) або надане Конституцiйним Судом України офiцiйне тлумачення положень Конституцiї України, що є вiдмiнним вiд того, як їх застосував суд при вирiшеннi справи";

     3) у Кримiнальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131):

     а) абзац перший частини першої статтi 344 пiсля слiв "члена Кабiнету Мiнiстрiв України" доповнити словами "Голову Конституцiйного Суду України, суддю Конституцiйного Суду України";

     б) абзац перший частини четвертої статтi 382 доповнити словами "рiшення Конституцiйного Суду України та умисне недодержання нею висновку Конституцiйного Суду України";

     в) абзац перший частини першої статтi 384 пiсля слiв "в судi" доповнити словами "або пiд час конституцiйного провадження у Конституцiйному Судi України";

     г) абзац перший частини першої статтi 385 пiсля слiв "у судi" доповнити словами "Конституцiйному Судi України";

     4) пункт 4 частини другої статтi 361 Цивiльного процесуального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., NN 40 - 42, ст. 492) викласти в такiй редакцiї:

     "4) встановлена Конституцiйним Судом України неконституцiйнiсть закону України, iншого акта (їх окремих положень) або надане Конституцiйним Судом України офiцiйне тлумачення положень Конституцiї України, що є вiдмiнним вiд того, як їх застосував суд при вирiшеннi справи";

     5) пункт 5 частини другої статтi 245 Кодексу адмiнiстративного судочинства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., NN 35 - 37, ст. 446) викласти в такiй редакцiї:

     "5) встановлена Конституцiйним Судом України неконституцiйнiсть закону України, iншого акта (їх окремих положень) або надане Конституцiйним Судом України офiцiйне тлумачення положень Конституцiї України, що є вiдмiнним вiд того, як їх застосував суд при вирiшеннi справи";

     6) пункт 4 частини другої статтi 459 Кримiнального процесуального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., NN 9 - 13, ст. 88) викласти в такiй редакцiї:

     "4) визнання Конституцiйним Судом України неконституцiйностi закону України, iншого акта (їх окремих положень) або надання Конституцiйним Судом України офiцiйного тлумачення положень Конституцiї України, що є вiдмiнним вiд того, як їх застосував суд при вирiшеннi справи";

     7) у Законi України "Про державний захист працiвникiв суду i правоохоронних органiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 11, ст. 50 iз наступними змiнами):

     а) у статтi 1 слова "працiвникiв суду i" замiнити словами "суддiв Конституцiйного Суду України, суддiв та працiвникiв апаратiв судiв, працiвникiв", а слова "цих працiвникiв" замiнити словами "цих осiб";

     б) у частинi першiй статтi 2:

     у пунктi 1:

     в абзацi другому слова "працiвники суду i" замiнити словами "суддi Конституцiйного Суду України, суддi та працiвники апаратiв судiв, працiвники";

     пiдпункти "а" i "б" викласти в такiй редакцiї:

     "а) конституцiйному провадженнi;

     б) розглядi справ у судах, кримiнальному провадженнi та провадженнi у справах про адмiнiстративнi правопорушення";

     пункт 2 доповнити примiткою такого змiсту:

     "Примiтка. Щодо суддi Конституцiйного Суду України цей Закон поширюється на членiв сiм'ї суддi Конституцiйного Суду України, перелiк яких визначений у Законi України "Про Конституцiйний Суд України";

     в) статтю 14 доповнити пунктом "ґ" такого змiсту:

     "ґ) Голова Конституцiйного Суду України - щодо захисту суддi Конституцiйного Суду України та його близьких родичiв за заявою такого суддi";

     г) частину першу статтi 15 доповнити пунктом "г1" такого змiсту:

     "г1) щодо суддi Конституцiйного Суду України та його близьких родичiв - на вiдповiдний пiдроздiл Нацiональної полiцiї України";

     ґ) частину першу статтi 24 пiсля слiв "Генеральний прокурор" доповнити словами "Голова Конституцiйного Суду України";

     8) в абзацi третьому пункту 3 частини першої статтi 13 та частинi другiй статтi 15 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 20, ст. 99) слова "та законiв України" виключити;

     9) у Регламентi Верховної Ради України, затвердженому Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., NN 14 - 17, ст. 133 iз наступними змiнами):

     а) у першому реченнi частини п'ятої статтi 144 слова "до дня його першого розгляду" замiнити словами "до початку розгляду", а слова та цифри "(частина перша статтi 44 Закону України "Про Конституцiйний Суд України")" замiнити словами "вiдповiдно до Закону України "Про Конституцiйний Суд України";

     б) статтю 208 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 208. Порядок призначення на посаду та звiльнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

     1. Вiдповiдно до пункту 17 частини першої статтi 85 Конституцiї України Верховна Рада призначає на посаду i звiльняє з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

     2. Кандидатуру на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини пропонує Верховнiй Радi Голова Верховної Ради України з дотриманням вимог Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини".

     3. Комiтет, до предмета вiдання якого належить питання додержання прав i свобод людини i громадянина, подає своє рiшення щодо кандидатiв на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Рiшення комiтету та вiдомостi про кандидатiв на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, пiдготовленi з дотриманням вимог щодо вiдомостей про кандидата на посаду (частина друга статтi 205 цього Регламенту), надаються народним депутатам не пiзнiш як за три днi до розгляду Верховною Радою питання про призначення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

     4. Вiдомостi про запропонованi кандидатури на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (частина друга статтi 205 цього Регламенту) публiкуються в газетi "Голос України" не пiзнiш як за 10 днiв до розгляду питання про призначення.

     5. Обговорення кандидатур на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини проводиться в порядку, передбаченому частиною восьмою статтi 205 цього Регламенту.

     6. Звiльнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини здiйснюється за письмовим поданням Голови Верховної Ради України за наявностi рiшення комiтету, до предмета вiдання якого належить питання додержання прав i свобод людини i громадянина.

     7. Рiшення про призначення на посаду та звiльнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини приймається Верховною Радою вiдкритим голосуванням бiльшiстю голосiв народних депутатiв вiд конституцiйного складу Верховної Ради.

     8. Рiшення про призначення на посаду та звiльнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини оформлюється вiдповiдною постановою Верховної Ради";

     в) доповнити статтею 2084 такого змiсту:

     "Стаття 2084. Порядок призначення на посаду суддiв Конституцiйного Суду України

     1. Вiдповiдно до пункту 26 частини першої статтi 85 Конституцiї України Верховна Рада призначає на посаду суддiв Конституцiйного Суду України.

     2. Вiдбiр кандидатур на посаду суддi Конституцiйного Суду України здiйснюється на конкурсних засадах.

     Пiдготовку питання щодо розгляду на конкурсних засадах кандидатур на посаду суддi Конституцiйного Суду України у Верховнiй Радi здiйснює комiтет, до предмета вiдання якого належать питання правового статусу Конституцiйного Суду України.

     3. Не пiзнiш як за три мiсяцi до дня закiнчення строку повноважень чи досягнення граничного вiку перебування на посадi суддi Конституцiйного Суду України або не пiзнiше одного мiсяця з дня виникнення вакансiї на посаду суддi Конституцiйного Суду України в разi, якщо повноваження суддi Конституцiйного Суду України припинено чи його звiльнено з посади з пiдстав, передбачених статтею 1491 Конституцiї України, Апарат Верховної Ради за поданням комiтету, до предмета вiдання якого належать питання правового статусу Конституцiйного Суду України, оприлюднює iнформацiю на офiцiйному веб-сайтi Верховної Ради та повiдомляє депутатськi фракцiї (депутатськi групи) про початок прийому пропозицiй депутатських фракцiй (депутатських груп) щодо кандидатiв на посаду суддi Конституцiйного Суду України. Депутатська фракцiя (депутатська група) може запропонувати по одному кандидату на кожну вакантну посаду суддi Конституцiйного Суду України.

     Право подання пропозицiї щодо кандидата на посаду суддi Конституцiйного Суду України може реалiзувати також група позафракцiйних народних депутатiв у кiлькостi, не меншiй за кiлькiсний склад найменшої депутатської групи.

     4. Депутатська фракцiя (депутатська група), група позафракцiйних народних депутатiв подає пропозицiю щодо кандидата на посаду суддi Конституцiйного Суду України разом iз заявою особи, яка виявила намiр обiйняти посаду суддi Конституцiйного Суду України, та документами, визначеними частиною четвертою статтi 12 Закону України "Про Конституцiйний Суд України", до комiтету, до предмета вiдання якого належать питання правового статусу Конституцiйного Суду України, протягом тридцяти календарних днiв з дня оголошення про початок прийому пропозицiй депутатських фракцiй (депутатських груп).

     5. Iнформацiя про пропозицiї депутатських фракцiй (депутатських груп), а також груп позафракцiйних народних депутатiв (у разi подання) та про осiб, якi претендують бути обраними на посаду суддi Конституцiйного Суду України, разом iз автобiографiями та мотивацiйними листами кандидатiв оприлюднюються Апаратом Верховної Ради на офiцiйному веб-сайтi Верховної Ради на наступний робочий день пiсля закiнчення строку прийняття заяв кандидатiв.

     6. Комiтет, до предмета вiдання якого належать питання правового статусу Конституцiйного Суду України, розглядає заяву особи, яка виявила намiр обiйняти посаду суддi Конституцiйного Суду України, та документи, поданi з пропозицiями депутатських фракцiй (депутатських груп), i приймає рiшення про вiдповiднiсть особи вимогам, встановленим Конституцiєю України, Законом України "Про Конституцiйний Суд України".

     Кандидати, щодо яких прийнято рiшення про їх невiдповiднiсть вимогам, встановленим Конституцiєю України, Законом України "Про Конституцiйний Суд України", припиняють участь у конкурсi.

     Документи кандидата на посаду суддi Конституцiйного Суду України, який вiдповiдає таким вимогам, комiтет, до предмета вiдання якого належать питання правового статусу Конституцiйного Суду України, подає до Апарату Верховної Ради для органiзацiї проведення спецiальної перевiрки щодо цього кандидата.

     Апарат Верховної Ради у триденний строк пiсля отримання вiд центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної служби, iнформацiї про результати спецiальної перевiрки передає до комiтету, до предмета вiдання якого належать питання правового статусу Конституцiйного Суду України, довiдку про результати спецiальної перевiрки.

     Пiсля отримання довiдки про результати спецiальної перевiрки щодо всiх кандидатiв на посаду суддi Конституцiйного Суду України комiтет, до предмета вiдання якого належать питання правового статусу Конституцiйного Суду України, проводить спiвбесiди з кандидатами, якi пройшли спецiальну перевiрку.

     За результатами спiвбесiд з кандидатами, комiтет, до предмета вiдання якого належать питання правового статусу Конституцiйного Суду України, ухвалює рекомендацiю щодо кожного кандидата на посаду суддi Конституцiйного Суду України.

     Комiтет, до предмета вiдання якого належать питання правового статусу Конституцiйного Суду України, подає на розгляд Верховної Ради щодо кожного кандидата на посаду суддi Конституцiйного Суду України рекомендацiю, довiдку про результати спецiальної перевiрки та iншi документи, поданi кандидатом.

     7. Усi документи (крiм iнформацiї з обмеженим доступом), зазначенi в абзацi сьомому частини шостої цiєї статтi, надаються народним депутатам не пiзнiш як за три днi до розгляду Верховною Радою вiдповiдного питання.

     8. Кожен iз кандидатiв має право до початку голосування виступити на пленарному засiданнi Верховної Ради.

     Народнi депутати можуть ставити запитання до кандидата на пленарному засiданнi Верховної Ради щодо будь-якої iнформацiї стосовно кандидата, крiм iнформацiї, яка стосується його приватного життя i щодо якої вiдсутнi розумнi пiдстави вважати, що вона може бути важливою для визначення здатностi кандидата належним чином виконувати повноваження суддi Конституцiйного Суду України, а також iнформацiї, що становить державну таємницю.

     В обговореннi кандидатур на посаду суддi Конституцiйного Суду України беруть участь представники депутатських фракцiй (депутатських груп), представники комiтетiв, народнi депутати.

     9. Пiсля виступiв кандидатiв та обговорення кандидатур проводиться голосування.

     10. Вiдбiр на посади суддi Конституцiйного Суду України здiйснюється Верховною Радою вiдкритим рейтинговим голосуванням по кожному кандидату окремо.

     Верховна Рада призначає суддiв Конституцiйного Суду України списком, визначеним за пiдсумками рейтингового голосування, вiдповiдно до кiлькостi вакантних посад вiдкритим голосуванням бiльшiстю голосiв народних депутатiв вiд конституцiйного складу Верховної Ради.

     У разi якщо вакантною є одна посада суддi Конституцiйного Суду України, Верховна Рада призначає, вiдкритим голосуванням бiльшiстю голосiв народних депутатiв вiд конституцiйного складу Верховної Ради, на посаду того кандидата, який за пiдсумками рейтингового голосування отримав найбiльшу кiлькiсть голосiв народних депутатiв.

     Якщо рiшення про призначення на посади суддiв (суддi) Конституцiйного Суду України не прийнято, оголошується повторний конкурс, який проводиться вiдповiдно до процедури, визначеної цiєю статтею.

     11. Рiшення про призначення на посади суддiв Конституцiйного Суду України оформлюється постановою Верховної Ради";

     10) у статтi 36 Закону України "Про Кабiнет Мiнiстрiв України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 13, ст. 222):

     у частинi першiй слова "а також для офiцiйного тлумачення Конституцiї та законiв України" виключити;

     доповнити частиною другою такого змiсту:

     "2. Iнтереси Кабiнету Мiнiстрiв України пiд час розгляду справ у Конституцiйному Судi України представляє постiйний представник Кабiнету Мiнiстрiв України у Конституцiйному Судi України";

     11) у Законi України "Про державну службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 4, ст. 43; 2017 р., N 7 - 8, ст. 50):

     а) частину третю статтi 3 доповнити пунктами 111 i 112 такого змiсту:

     "111) суддiв Конституцiйного Суду України;

     112) постiйного представника Кабiнету Мiнiстрiв України у Конституцiйному Судi України";

     б) у статтi 91:

     частину другу пiсля слiв "зазначених у частинi першiй цiєї статтi" доповнити словами "крiм Керiвника Секретарiату Конституцiйного Суду України";

     пiсля частини шостої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "7. Керiвник Секретарiату Конституцiйного Суду України, його перший заступник та заступник призначаються на посади та звiльняються з посад у порядку, визначеному Законом України "Про Конституцiйний Суд України".

     У зв'язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою.

     10. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     у мiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом пiдготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо фiнансування першочергових заходiв з реалiзацiї цього Закону;

     у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом привести свої нормативнi акти та забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативних актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     передбачити у Законi України "Про Державний бюджет України на 2017 рiк" та передбачати у проектах законiв про Державний бюджет України на наступнi роки видатки, пов'язанi з реалiзацiєю положень цього Закону.

Роздiл IV
ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Конституцiйний Суд закриває вiдкритi до набрання чинностi цим Законом конституцiйнi провадження у справах за конституцiйними поданнями щодо офiцiйного тлумачення законiв України (їх окремих положень) та у справах за конституцiйними зверненнями.

     Конституцiйнi подання щодо офiцiйного тлумачення законiв України (їх окремих положень) та конституцiйнi звернення, що надiйшли до Конституцiйного Суду до набрання чинностi цим Законом i конституцiйнi провадження у справах за якими не були вiдкритi, Секретарiат Суду повертає їх авторам.

     2. Розгляд справ, конституцiйнi провадження за якими вiдкрито, проводиться у формi, визначенiй Великою палатою.

     3. З метою надання експертної допомоги в конституцiйних провадженнях за конституцiйними скаргами у Конституцiйному Судi тимчасово, на строк до 1 сiчня 2020 року, запроваджується iнститут спецiального радника.

     Для здiйснення функцiй спецiального радника Конституцiйний Суд може запросити суддю у вiдставцi iноземного органу конституцiйної юрисдикцiї або представника мiжнародної урядової органiзацiї, предметом статутного завдання якої є питання конституцiйного права. Не може бути запрошений для здiйснення цих функцiй громадянин держави, визнаної Верховною Радою України агресором.

     Спецiальний радник може до початку розгляду справи Сенатом або Великою палатою надати свiй письмовий обґрунтований юридичний висновок (amicus curiae) у справi.

     Забезпечення дiяльностi спецiального радника здiйснюється за рахунок мiжнародної технiчної допомоги або мiжнародних органiзацiй.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
13 липня 2017 року
N 2136-VIII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.