ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про Державний бюджет України на 2017 рiк

     Стаття 1. Визначити на 2017 рiк:

     доходи Державного бюджету України у сумi 731.031.151,7 тис. гривень, у тому числi доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумi 673.737.887,7 тис. гривень та доходи спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 57.293.264 тис. гривень, згiдно з додатком N 1 до цього Закону;

     видатки Державного бюджету України у сумi 800.026.255,8 тис. гривень, у тому числi видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумi 739.707.337,3 тис. гривень та видатки спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 60.318.918,5 тис. гривень;

     повернення кредитiв до Державного бюджету України у сумi 6.206.862,6 тис. гривень, у тому числi повернення кредитiв до загального фонду Державного бюджету України - у сумi 4.949.082,5 тис. гривень та повернення кредитiв до спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 1.257.780,1 тис. гривень;

     надання кредитiв з Державного бюджету України у сумi 14.758.758,5 тис. гривень, у тому числi надання кредитiв iз загального фонду Державного бюджету України - у сумi 1.317.778 тис. гривень та надання кредитiв iз спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 13.440.980,5 тис. гривень;

     граничний обсяг дефiциту Державного бюджету України у сумi 77.547.000 тис. гривень, у тому числi граничний обсяг дефiциту загального фонду Державного бюджету України - у сумi 62.338.145,1 тис. гривень та граничний обсяг дефiциту спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 15.208.854,9 тис. гривень, згiдно з додатком N 2 до цього Закону;

     оборотний залишок бюджетних коштiв у розмiрi до двох вiдсоткiв видаткiв загального фонду Державного бюджету України, визначених цiєю статтею.

     Стаття 2. Затвердити бюджетнi призначення головним розпорядникам коштiв Державного бюджету України на 2017 рiк у розрiзi вiдповiдальних виконавцiв за бюджетними програмами, розподiл видаткiв на централiзованi заходи мiж адмiнiстративно-територiальними одиницями, розподiл видаткiв на здiйснення правосуддя мiж мiсцевими та апеляцiйними судами, вищими спецiалiзованими судами, органами та установами системи правосуддя згiдно з додатками N 3, N 4, N 5 i N 8 до цього Закону.

     Стаття 3. Затвердити на 2017 рiк мiжбюджетнi трансферти згiдно з додатками N 6 i N 7 до цього Закону.

     Стаття 4. Затвердити перелiк кредитiв (позик), що залучаються державою до спецiального фонду Державного бюджету України у 2017 роцi вiд iноземних держав, банкiв i мiжнародних фiнансових органiзацiй для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв згiдно з додатком N 9 до цього Закону.

     Дозволити Мiнiстерству фiнансiв України на пiдставi рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України, погодженого з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету, вносити змiни до розпису спецiального фонду Державного бюджету України з метою вiдображення фактичного надходження у 2017 роцi кредитiв (позик), залучених державою вiд iноземних держав, банкiв i мiжнародних фiнансових органiзацiй для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв, та витрат за вiдповiдними бюджетними програмами, а також перерозподiлу видаткiв бюджету мiж такими бюджетними програмами головних розпорядникiв бюджетних коштiв, в межах загального обсягу залучення цих кредитiв (позик), затвердженого у додатку N 9 до цього Закону, з коригуванням показникiв фiнансування, видаткiв та кредитування, встановлених додатками N 2, N 3, N 4 та N 7 до цього Закону, i граничного обсягу державного боргу, визначеного статтею 5 цього Закону.

     Стаття 5. Визначити на 31 грудня 2017 року граничний обсяг державного боргу в сумi 1.716.630.217,1 тис. гривень та граничний обсяг гарантованого державою боргу в сумi 579.368.700,4 тис. гривень.

     Стаття 6. Установити, що у 2017 роцi державнi гарантiї можуть надаватися:

     1) в обсязi до 31.678.620 тис. гривень:

     а) за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України, погодженим з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету, для забезпечення виконання боргових зобов'язань:

     суб'єктiв господарювання - резидентiв України за кредитами (позиками), що залучаються для фiнансування iнвестицiйних проектiв, у тому числi у вугiльнiй галузi з метою модернiзацiї та технiчного переоснащення шахт;

     суб'єктiв господарювання - резидентiв України за кредитами (позиками), що залучаються для фiнансування програм, пов'язаних iз пiдвищенням обороноздатностi i безпеки держави (в обсязi до 7.000.000 тис. гривень);

     Державної iпотечної установи за зовнiшнiми запозиченнями для будiвництва доступного житла та з метою розвитку ринку iпотеки.

     Програми, пов'язанi з пiдвищенням обороноздатностi i безпеки держави, затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України до надання державних гарантiй.

     Суб'єкти господарювання, щодо яких приймається рiшення про надання державних гарантiй для фiнансування програм, пов'язаних iз пiдвищенням обороноздатностi i безпеки держави, за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України можуть звiльнятися вiд зобов'язання надавати майнове або iнше забезпечення виконання зобов'язань та сплачувати до державного бюджету плату за їх отримання;

     б) на пiдставi мiжнародних договорiв України за такими можливими напрямами: фiнансування iнвестицiйних, iнновацiйних, iнфраструктурних та iнших проектiв розвитку, якi мають стратегiчне значення та реалiзацiя яких сприятиме розвитку економiки України, проектiв, спрямованих на пiдвищення енергоефективностi та змiцнення конкурентних переваг українських пiдприємств;

     2) в обсязi до 700.000 тис. доларiв США з метою доформування стабiлiзацiйного (резервного) енергетичного фонду за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України, погодженим з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету, або на пiдставi мiжнародних договорiв для забезпечення:

     а) виконання боргових зобов'язань публiчного акцiонерного товариства "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" за кредитами, залученими вiд мiжнародних фiнансових органiзацiй та фiнансових установ для закупiвлi iмпортованого природного газу;

     б) вiдшкодування витрат мiжнародних фiнансових органiзацiй, якi можуть виникнути за гарантiями, що надаються для забезпечення залучення кредитiв та/або випуску акредитивiв для проведення розрахункiв публiчним акцiонерним товариством "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" за iмпортований природний газ, послуги з приєднання та доступу до європейської газотранспортної мережi, транспортування газу, та/або виконання боргових зобов'язань публiчного акцiонерного товариства "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" за такими кредитами та/або акредитивами;

     в) виконання зобов'язань публiчного акцiонерного товариства "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" з оплати iмпортованого вiд європейських постачальникiв природного газу.

     Стаття 7. Установити у 2017 роцi прожитковий мiнiмум на одну особу в розрахунку на мiсяць у розмiрi з 1 сiчня 2017 року - 1544 гривнi, з 1 травня - 1624 гривнi, з 1 грудня - 1700 гривень, а для основних соцiальних i демографiчних груп населення:

     дiтей вiком до 6 рокiв: з 1 сiчня 2017 року - 1355 гривень, з 1 травня - 1426 гривень, з 1 грудня - 1492 гривнi;

     дiтей вiком вiд 6 до 18 рокiв: з 1 сiчня 2017 року - 1689 гривень, з 1 травня - 1777 гривень, з 1 грудня - 1860 гривень;

     працездатних осiб: з 1 сiчня 2017 року - 1600 гривень, з 1 травня - 1684 гривнi, з 1 грудня - 1762 гривнi;

     осiб, якi втратили працездатнiсть: з 1 сiчня 2017 року - 1247 гривень, з 1 травня - 1312 гривень, з 1 грудня - 1373 гривнi.

     Стаття 8. Установити у 2017 роцi мiнiмальну заробiтну плату:

     у мiсячному розмiрi: з 1 сiчня - 3200 гривень;

     у погодинному розмiрi: з 1 сiчня - 19,34 гривнi.

     Стаття 9. Установити, що у 2017 роцi рiвень забезпечення прожиткового мiнiмуму (гарантований мiнiмум) для призначення допомоги вiдповiдно до Закону України "Про державну соцiальну допомогу малозабезпеченим сiм'ям" у вiдсотковому спiввiдношеннi до прожиткового мiнiмуму для основних соцiальних i демографiчних груп населення становить: для працездатних осiб - 21 вiдсоток, для дiтей - 85 вiдсоткiв, для осiб, якi втратили працездатнiсть, та iнвалiдiв - 100 вiдсоткiв вiдповiдного прожиткового мiнiмуму.

     Розмiр державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям у 2017 роцi не може бути бiльше 75 вiдсоткiв рiвня забезпечення прожиткового мiнiмуму для сiм'ї.

     Рiвень забезпечення прожиткового мiнiмуму (гарантований мiнiмум) для визначення права на звiльнення вiд плати за харчування дитини у державних i комунальних дитячих дошкiльних закладах вiдповiдно до Закону України "Про дошкiльну освiту" у 2017 роцi збiльшується вiдповiдно до зростання прожиткового мiнiмуму.

     Стаття 10. Установити, що у загальному фондi Державного бюджету України на 2017 рiк:

     до доходiв належать надходження, визначенi частиною другою статтi 29 Бюджетного кодексу України (крiм надходжень, визначених статтею 11 цього Закону) з урахуванням особливостей, визначених пунктами 17, 171 та 43 роздiлу VI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Бюджетного кодексу України, а також: податок на дохiд та податок на прибуток, який сплачують суб'єкти, що провадять дiяльнiсть з випуску та проведення лотерей, у повному обсязi; надходження вiд реалiзацiї автомобiлiв, засобiв наземного, водного та повiтряного транспорту, сiльськогосподарської технiки, обладнання та устаткування, що перебувають на балансi органiв державної влади та iнших державних органiв, утворених органами державної влади пiдприємств, установ та органiзацiй, якi використовують кошти державного бюджету;

     джерелами формування у частинi фiнансування є надходження, визначенi частиною першою статтi 15 Бюджетного кодексу України щодо державного бюджету (крiм надходжень, визначених статтею 12 цього Закону), в тому числi надходження вiд реалiзацiї державних резиденцiй, державних дач, будинкiв вiдпочинку, оздоровчих закладiв, iншого нерухомого майна, що перебувають на балансi органiв державної влади та iнших державних органiв, утворених органами державної влади пiдприємств, установ та органiзацiй, якi використовують кошти державного бюджету;

     джерелами формування у частинi кредитування є надходження, визначенi частиною другою статтi 30 Бюджетного кодексу України (крiм надходжень, визначених статтею 13 цього Закону), а також: повернення мiкрокредитiв, наданих з державного бюджету суб'єктам малого пiдприємництва.

     Стаття 11. Установити, що джерелами формування спецiального фонду Державного бюджету України на 2017 рiк у частинi доходiв є надходження, визначенi частиною третьою статтi 29 Бюджетного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених пунктом 17 роздiлу VI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Бюджетного кодексу України, а також такi надходження:

     1) кошти вiд сплати iнвалiдами часткової вартостi автомобiлiв та кошти вiд реалiзацiї автомобiлiв, повернутих iнвалiдами;

     2) надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядiв iноземних держав, мiжнародних органiзацiй, донорських установ;

     3) плата за продукцiю, документи, що видаються при наданнi адмiнiстративних послуг з придбання, перевезення, зберiгання i носiння зброї, а також вiдповiдно до законiв України "Про Єдиний державний демографiчний реєстр та документи, що пiдтверджують громадянство України, посвiдчують особу чи її спецiальний статус" i "Про дорожнiй рух";

     4) 50 вiдсоткiв коштiв вiд реалiзацiї надлишкового озброєння, вiйськової та спецiальної технiки, нерухомого вiйськового майна Збройних Сил України та коштiв вiд вiдчуження земельних дiлянок, на яких розташованi об'єкти нерухомого вiйськового майна, що пiдлягають реалiзацiї, та земельних дiлянок, якi вивiльняються у процесi реформування Збройних Сил України;

     5) 23,06 вiдсотка акцизного податку з виробленого в Українi пального та 26,75 вiдсотка акцизного податку з вироблених в Українi транспортних засобiв;

     6) 23,06 вiдсотка акцизного податку з ввезеного на митну територiю України пального та 26,75 вiдсотка акцизного податку з ввезених на митну територiю України транспортних засобiв;

     7) 26,75 вiдсотка ввiзного мита на нафтопродукти i транспортнi засоби та шини до них;

     8) 26,75 вiдсотка плати за проїзд автомобiльними дорогами транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв, ваговi або габаритнi параметри яких перевищують нормативнi;

     9) 30 вiдсоткiв вартостi адмiнiстративної послуги, отриманої як частина адмiнiстративного збору за оформлення (у тому числi замiсть втрачених або викрадених), обмiн документiв, що пiдтверджують громадянство України, посвiдчують особу чи її спецiальний статус вiдповiдно до Закону України "Про Єдиний державний демографiчний реєстр та документи, що пiдтверджують громадянство України, посвiдчують особу чи її спецiальний статус";

     10) конфiскованi кошти та кошти, отриманi вiд реалiзацiї майна, конфiскованого за рiшенням суду за вчинення корупцiйного та пов'язаного з корупцiєю правопорушення (за винятком конфiскованих облiгацiй внутрiшньої державної позики, вся сума яких за номiнальною вартiстю вiдноситься на зменшення державного боргу з одночасним погашенням зобов'язань за цими облiгацiями), порядок розподiлу яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     11) до 10 вiдсоткiв суми перевиконання загального обсягу митних платежiв (мито, акцизний податок з ввезених на митну територiю України пiдакцизних товарiв (продукцiї), податок на додану вартiсть з ввезених на митну територiю України товарiв (продукцiї)), визначеного помiсячним розписом доходiв загального фонду державного бюджету, за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України;

     12) 14 вiдсоткiв єдиного податку, що сплачується платниками єдиного податку четвертої групи (як виняток iз положень статей 64 i 69 Бюджетного кодексу України);

     13) надходження вiд погашення податкового боргу, в тому числi реструктуризованого або розстроченого (вiдстроченого), з податку на прибуток пiдприємств (з урахуванням штрафних санкцiй, пенi та процентiв, нарахованих на суму цього розстроченого (вiдстроченого) боргу), що склався станом на 1 сiчня 2017 року, який сплачується пiдприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугiльної галузей, пiдприємствами, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергiї, пiдприємствами централiзованого водопостачання та водовiдведення;

     14) надходження вiд погашення податкового боргу, в тому числi реструктуризованого або розстроченого (вiдстроченого), iз сплати частини чистого прибутку (доходу) державних унiтарних пiдприємств та їх об'єднань, що вилучається до державного бюджету вiдповiдно до закону (з урахуванням штрафних санкцiй, пенi та процентiв, нарахованих на суму цього розстроченого (вiдстроченого) боргу), що склався станом на 1 сiчня 2017 року, який сплачується пiдприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугiльної галузей, пiдприємствами, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергiї, пiдприємствами централiзованого водопостачання та водовiдведення.

     Стаття 12. Установити, що джерелами формування спецiального фонду Державного бюджету України на 2017 рiк у частинi фiнансування є надходження, визначенi частиною третьою статтi 15 Бюджетного кодексу України, а також такi надходження:

     1) залишок коштiв, джерелом формування яких були надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядiв iноземних держав, мiжнародних органiзацiй, донорських установ;

     2) залишок коштiв, джерелом формування яких були надходження вiд державного пiдприємства "Нацiональна атомна енергогенеруюча компанiя "Енергоатом" вiдповiдно до статей 7 та 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних iз забезпеченням ядерної безпеки", що надiйшли у минулi перiоди;

     3) залишок коштiв, джерелом формування яких були надходження Державного агентства автомобiльних дорiг України, одержанi за рахунок запозичень, залучених пiд державнi гарантiї у 2012 i 2013 роках;

     4) залишок коштiв, джерелом формування яких були кошти, отриманi вiд продажу частин встановленої кiлькостi викидiв парникових газiв, передбаченого статтею 17 Кiотського протоколу до Рамкової конвенцiї Органiзацiї Об'єднаних Нацiй про змiну клiмату.

     Стаття 13. Установити, що джерелами формування спецiального фонду Державного бюджету України на 2017 рiк у частинi кредитування є надходження, визначенi частиною третьою статтi 30 Бюджетного кодексу України, а також такi надходження:

     1) повернення бюджетних позичок, наданих на закупiвлю сiльськогосподарської продукцiї за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 рокiв;

     2) повернення коштiв, наданих Мiнiстерству аграрної полiтики та продовольства України для фiнансової пiдтримки заходiв в агропромисловому комплексi на умовах фiнансового лiзингу, а також закупiвлi племiнних нетелей та корiв, вiтчизняної технiки i обладнання для агропромислового комплексу, з наступною їх реалiзацiєю сiльськогосподарським пiдприємствам на умовах фiнансового лiзингу;

     3) повернення безвiдсоткових бюджетних позик, наданих у 2004 роцi пiдприємствам державної форми власностi паливно-енергетичного комплексу та у 2005 роцi пiдприємствам та органiзацiям вугiльної промисловостi на погашення заборгованостi iз заробiтної плати працiвникам;

     4) повернення коштiв, наданих з державного бюджету для кредитування окремих категорiй громадян, якi вiдповiдно до законодавства мають право на отримання таких кредитiв на будiвництво (придбання) житла, та науково-педагогiчних i педагогiчних працiвникiв, i пеня;

     5) повернення кредитiв у сумi 6.745,1 тис. гривень, наданих у 2007 роцi з Державного бюджету України на реалiзацiю iнновацiйних та iнвестицiйних проектiв у галузях економiки, у першу чергу iз впровадження передових енергозберiгаючих технологiй i технологiй з виробництва альтернативних джерел палива;

     6) повернення коштiв, наданих публiчному акцiонерному товариству "Укргiдроенерго" на поворотнiй основi для реалiзацiї проектiв соцiально-економiчного розвитку.

     Стаття 14. Установити, що у 2017 роцi кошти, отриманi до спецiального фонду Державного бюджету України згiдно з вiдповiдними пунктами частини третьої статтi 15, частини третьої статтi 29 i частини третьої статтi 30 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалiзацiю програм та заходiв, визначених частиною четвертою статтi 30 Бюджетного кодексу України, а кошти, отриманi до спецiального фонду Державного бюджету України згiдно з вiдповiдними пунктами статей 11, 12 i 13 цього Закону, спрямовуються вiдповiдно на:

     1) придбання Фондом соцiального захисту iнвалiдiв автомобiлiв для iнвалiдiв та iншi заходи щодо соцiального захисту iнвалiдiв (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статтi 11 цього Закону);

     2) державну пiдтримку заходiв, спрямованих на зменшення обсягiв викидiв (збiльшення абсорбцiї) парникових газiв, у тому числi на утеплення примiщень закладiв соцiального забезпечення, розвиток мiжнародного спiвробiтництва з питань змiни клiмату (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статтi 12 цього Закону);

     3) реалiзацiю програм допомоги Європейського Союзу, урядiв iноземних держав, мiжнародних органiзацiй, донорських установ, що включає заходи щодо: розвитку галузi енергетики, ефективного використання енергетичних ресурсiв та енергозбереження; захисту прав споживачiв, стандартизацiї, метрологiї, сертифiкацiї, пiдтвердження вiдповiдностi та управлiння якiстю; пiдтримки реалiзацiї державної екологiчної полiтики; пiдтримки реалiзацiї державної полiтики у сферi транспорту; управлiння державним кордоном, пiдтримки регiональної полiтики (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статтi 11 та пунктом 1 статтi 12 цього Закону);

     4) придбання Мiнiстерством енергетики та вугiльної промисловостi України цiнних паперiв вiдповiдно до статтi 9 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних iз забезпеченням ядерної безпеки" (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статтi 12 та пунктом 5 статтi 13 цього Закону);

     5) заходи, пов'язанi з формуванням державного резервного насiннєвого фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статтi 13 цього Закону);

     6) фiнансову пiдтримку заходiв в агропромисловому комплексi на умовах фiнансового лiзингу (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статтi 13 цього Закону);

     7) реструктуризацiю вугiльної та торфодобувної промисловостi (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статтi 13 цього Закону);

     8) надання кредитiв на будiвництво (придбання) житла для науково-педагогiчних та педагогiчних працiвникiв (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статтi 13 цього Закону);

     9) виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими пiд державнi гарантiї, з метою реалiзацiї проектiв соцiально-економiчного розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статтi 13 цього Закону);

     10) закупiвлю продукцiї, документiв, що видаються при наданнi адмiнiстративних послуг з придбання, перевезення, зберiгання i носiння зброї, а також вiдповiдно до законiв України "Про Єдиний державний демографiчний реєстр та документи, що пiдтверджують громадянство України, посвiдчують особу чи її спецiальний статус" i "Про дорожнiй рух" (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статтi 11 цього Закону);

     11) будiвництво (придбання) житла для вiйськовослужбовцiв Збройних Сил України (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статтi 11 цього Закону);

     12) розвиток мережi та утримання автомобiльних дорiг загального користування (за рахунок джерел, визначених пунктами 5, 6, 7 та 8 статтi 11 та пунктом 3 статтi 12 цього Закону);

     13) виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими державою або пiд державнi гарантiї на розвиток мережi автомобiльних дорiг загального користування (за рахунок джерел, визначених пунктами 5, 6, 7 та 8 статтi 11 цього Закону);

     14) будiвництво мостового переходу у м. Запорiжжi (за рахунок джерел, визначених пунктами 5, 6, 7 та 8 статтi 11 цього Закону);

     15) розбудову iнфраструктури Єдиного державного демографiчного реєстру (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статтi 11 цього Закону);

     16) реалiзацiю заходiв щодо пiдвищення обороноздатностi i безпеки держави (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статтi 11 цього Закону);

     17) реалiзацiю програм i проектiв державного фонду регiонального розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статтi 11 цього Закону);

     18) субвенцiю з державного бюджету мiсцевим бюджетам на формування iнфраструктури об'єднаних територiальних громад (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статтi 11 цього Закону);

     19) виконання державних цiльових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння i впровадження нових технологiй, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукцiї оборонного призначення (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статтi 11 цього Закону);

     20) виконання державних цiльових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння i впровадження нових технологiй, нарощування наявних виробничих потужностей на пiдприємствах космiчної галузi для виготовлення продукцiї оборонного призначення (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статтi 11 цього Закону);

     21) фiнансову пiдтримку сiльгосптоваровиробникiв (за рахунок джерел, визначених пунктами 10 та 12 статтi 11 цього Закону);

     22) забезпечення функцiонування органiв, якi безпосередньо здiйснюють митний контроль (у тому числi оплату працi посадових осiб) (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статтi 11 цього Закону);

     23) субвенцiю з державного бюджету мiсцевим бюджетам на погашення рiзницi мiж фактичною вартiстю теплової енергiї, послуг з централiзованого опалення, постачання гарячої води, централiзованого водопостачання та водовiдведення, постачання холодної води та водовiдведення (з використанням внутрiшньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або iншим пiдприємствам теплопостачання, централiзованого питного водопостачання та водовiдведення, якi надають населенню такi послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи мiсцевого самоврядування (за рахунок джерел, визначених пунктами 13 та 14 статтi 11 цього Закону);

     24) субвенцiю з державного бюджету мiсцевим бюджетам на здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих територiй (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статтi 11 цього Закону).

     Стаття 15. Установити, що в 2017 роцi Нацiональний банк України пiсля пiдтвердження зовнiшнiм аудитом та затвердження Радою Нацiонального банку України рiчної фiнансової звiтностi та формування Нацiональним банком України резервiв у порядку та розмiрах, визначених Законом України "Про Нацiональний банк України", перераховує до Державного бюджету України кошти на загальну суму не менш як 45.000.000 тис. гривень.

     Кошти, передбаченi в абзацi першому цiєї статтi, перераховуються Нацiональним банком України до Державного бюджету України вiдповiдно до графiка, встановленого Мiнiстерством фiнансiв України.

     Стаття 16. Надати право Кабiнету Мiнiстрiв України у разi потреби здiйснювати випуски облiгацiй внутрiшньої державної позики понад обсяги, встановленi додатком N 2 до цього Закону, з подальшим придбанням у державну власнiсть в обмiн на цi облiгацiї акцiй додаткової емiсiї банкiв з вiдповiдним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом, а також iнформуванням Комiтету Верховної Ради України з питань бюджету у тижневий строк.

     На обсяг випущених облiгацiй внутрiшньої державної позики Мiнiстерство фiнансiв України збiльшує вiдповiднi показники фiнансування державного бюджету понад обсяги, затвердженi у додатку N 2 до цього Закону.

     Стаття 17. Надати право Кабiнету Мiнiстрiв України у разi потреби здiйснювати за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету випуски облiгацiй внутрiшньої державної позики понад обсяги, встановленi додатком N 2 до цього Закону, в обмiн на цi облiгацiї векселiв, виданих Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб, з вiдповiдним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом.

     На обсяг випущених облiгацiй внутрiшньої державної позики Мiнiстерство фiнансiв України збiльшує вiдповiднi показники фiнансування державного бюджету понад обсяги, затвердженi у додатку N 2 до цього Закону.

     Стаття 18. Дозволити Мiнiстерству оборони України у 2017 роцi для забезпечення безперервностi процесу харчування особового складу Збройних Сил України продовжити до 31 березня 2017 року у межах вiдповiдних бюджетних асигнувань Мiнiстерства оборони України дiю договорiв про закупiвлю послуг з харчування, якi дiяли у 2016 роцi.

     Стаття 19. Надати право Кабiнету Мiнiстрiв України у встановленому ним порядку реструктуризувати фактичну заборгованiсть обсягом до 7.544.562.370 гривень, що виникла станом на 1 сiчня 2017 року, за рiшеннями судiв, виконання яких гарантовано державою, а також за рiшеннями Європейського суду з прав людини, прийнятими за наслiдками розгляду справ проти України, шляхом видачi фiнансових казначейських векселiв строком обiгу до семи рокiв, з вiдстроченням платежiв за цiєю заборгованiстю на один рiк та вiдсотковою ставкою 9,3 вiдсотка рiчних. Право видачi таких векселiв надати органам Державної казначейської служби України.

     Стаття 20. Надати право Кабiнету Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету здiйснювати розподiл резерву коштiв освiтньої i медичної субвенцiй, а також нерозподiлених видаткiв цих субвенцiй для територiй Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здiйснюють або здiйснюють не в повному обсязi свої повноваження, мiж мiсцевими бюджетами, а також перерозподiл таких субвенцiй мiж мiсцевими бюджетами.

     Стаття 21. Установити, що для мiсцевих бюджетiв Донецької та Луганської областей, на територiї яких органи державної влади тимчасово не здiйснюють свої повноваження, при горизонтальному вирiвнюваннi податкоспроможностi мiсцевих бюджетiв базова дотацiя на 2017 рiк визначається в обсязi, затвердженому для таких бюджетiв на 2015 рiк, - 96.107,5 тис. гривень.

     При цьому зазначений обсяг базової дотацiї затверджується у складi базової дотацiї як резерв коштiв для надання мiсцевим бюджетам пiсля повернення територiй пiд контроль державної влади.

     Стаття 22. Установити, що розподiл субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на реалiзацiю проектiв у рамках Надзвичайної кредитної програми для вiдновлення України мiж мiсцевими бюджетами здiйснюється Кабiнетом Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету.

     Стаття 23. Розподiл коштiв за напрямами (об'єктами, заходами) за бюджетними програмами "Будiвництво (придбання) житла для вiйськовослужбовцiв Нацiональної гвардiї України" (код 1003090), "Розвиток озброєння та вiйськової технiки Збройних Сил України" (код 2101150), "Будiвництво (придбання) житла для вiйськовослужбовцiв Збройних Сил України" (код 2101190), "Здiйснення природоохоронних заходiв" (код 2401270), "Здiйснення заходiв щодо реалiзацiї прiоритетiв розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища" (код 2401500), "Державна пiдтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садiв, виноградникiв та ягiдникiв i нагляд за ними" (код 2801350), "Державна пiдтримка галузi тваринництва" (код 2801540), "Фiнансова пiдтримка сiльгосптоваровиробникiв" (код 2801580), "Селекцiя у рибному господарствi та вiдтворення водних бiоресурсiв у внутрiшнiх водоймах та Азово-Чорноморському басейнi" (код 2804070), "Розвиток мережi та утримання автомобiльних дорiг загального користування" (код 3111020) здiйснюється за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України, погодженим з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету.

     Про використання коштiв державного бюджету за вищезазначеними бюджетними програмами у розрiзi напрямiв (об'єктiв, заходiв) вiдповiднi головнi розпорядники коштiв державного бюджету щоквартально iнформують Комiтет Верховної Ради України з питань бюджету.

     Стаття 24. Установити, що у 2017 роцi залишок коштiв спецiального фонду державного бюджету, джерелом формування яких були надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядiв iноземних держав, мiжнародних органiзацiй, донорських установ, розподiляється Кабiнетом Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету для забезпечення заходiв, пов'язаних з реалiзацiєю таких програм вiдповiдно до пункту 3 статтi 14 цього Закону.

     Стаття 25. Надати право Кабiнету Мiнiстрiв України здiйснити списання простроченої заборгованостi перед державою за кредитами, бюджетними позичками та фiнансовою допомогою, наданими на поворотнiй основi вiдповiдно до рiшень Уряду протягом 1994-1999 рокiв, а також нарахованих на них пенi та штрафiв станом на 1 сiчня 2017 року, яка облiковується у Державнiй казначейськiй службi України за Мiнiстерством енергетики та вугiльної промисловостi України та по судових рiшеннях, якi набрали законної сили щодо стягнення такої заборгованостi з Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi України, в установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України порядку.

     Стаття 26. Кабiнету Мiнiстрiв України забезпечити передачу в установленому порядку закладiв охорони здоров'я, визначених у додатку N 10 до цього Закону, на фiнансове забезпечення з мiсцевих бюджетiв.

     Установити, що видатки на фiнансове забезпечення закладiв охорони здоров'я, визначених у додатку N 10 до цього Закону, плануються на 2017 рiк у вiдповiдних мiсцевих бюджетах.

     Кабiнету Мiнiстрiв України забезпечити передачу з державної власностi у комунальну власнiсть вiдповiдних закладiв охорони здоров'я.

     Стаття 27. Установити, що виплата соцiальних стипендiй студентам, курсантам вищих навчальних закладiв (крiм закладiв Збройних Сил України, iнших утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань, правоохоронних органiв, органiв цивiльного захисту) з 1 сiчня 2017 року здiйснюється через Мiнiстерство соцiальної полiтики України.

     Стаття 28. Установити, що розподiл субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих територiй мiж мiсцевими бюджетами здiйснюється Кабiнетом Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету.

     Стаття 29. Установити, що у 2017 роцi встановлюються вiдносини мiж державним бюджетом та бюджетами тих об'єднаних територiальних громад, мiсцевi ради яких набули повноважень за результатами перших мiсцевих виборiв, що вiдбулися у 2016 роцi, згiдно з додатком N 11 до цього Закону.

     Стаття 30. Установити, що обсяг видаткiв, передбачених за бюджетною програмою "Пiдтримка реалiзацiї комплексної реформи державного управлiння" (код 0411140), розподiляється Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до визначених ним порядку та умов.

     Стаття 31. Установити, що перерахування субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на погашення рiзницi мiж фактичною вартiстю теплової енергiї, послуг з централiзованого опалення, постачання гарячої води, централiзованого водопостачання та водовiдведення, постачання холодної води та водовiдведення (з використанням внутрiшньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або iншим пiдприємствам теплопостачання, централiзованого питного водопостачання та водовiдведення, якi надають населенню такi послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи мiсцевого самоврядування, здiйснюється iз загального фонду державного бюджету в обсязi, що вiдповiдає обсягу надходжень вiд погашення податкового боргу, в тому числi реструктуризованого або розстроченого (вiдстроченого), з податку на додану вартiсть (з урахуванням штрафних санкцiй, пенi та процентiв, нарахованих на суму цього розстроченого (вiдстроченого) боргу), та спецiального фонду державного бюджету за рахунок джерел, визначених пунктами 13 i 14 статтi 11 цього Закону, що сплачуються пiдприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугiльної галузей, пiдприємствами, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергiї, пiдприємствами централiзованого водопостачання та водовiдведення, у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, на суму заборгованостi, що не була вiдшкодована станом на 1 сiчня 2016 року, з урахуванням проведених у минулих роках розрахункiв.

     Дозволити Кабiнету Мiнiстрiв України залучати до розрахункiв з перерахування цiєї субвенцiї надходження вiд пiдприємств, визначених частиною першою цiєї статтi, розстрочених та вiдстрочених грошових зобов'язань з податку на додану вартiсть, податку на прибуток пiдприємств та процентiв, нарахованих на суму цих розстрочених (вiдстрочених) грошових зобов'язань, iз сплати дивiдендiв (доходу), нарахованих на акцiї (частки, паї) господарських товариств, у статутних капiталах яких є державна власнiсть, частини чистого прибутку (доходу) державних унiтарних пiдприємств та їх об'єднань, що вилучається до державного бюджету вiдповiдно до закону.

     Стаття 32. Установити, що у 2017 роцi додаткова дотацiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на здiйснення переданих з державного бюджету видаткiв з утримання закладiв освiти та охорони здоров'я перераховується обласним бюджетам, районним бюджетам i бюджетам об'єднаних територiальних громад в обсягах, визначених у додатку N 6 до цього Закону, щомiсячно рiвними частинами та спрямовується у першу чергу на видатки навчальних закладiв (визначених у частинi першiй статтi 1032 Бюджетного кодексу України) з оплати працi з нарахуваннями (крiм видаткiв на оплату працi з нарахуваннями педагогiчних працiвникiв) та з оплати комунальних послуг i енергоносiїв, видатки закладiв охорони здоров'я (зазначених у частинi першiй статтi 1034 Бюджетного кодексу України) з оплати комунальних послуг i енергоносiїв.

     Стаття 33. Установити, що у разi здiйснення у 2017 роцi видаткiв бюджету мiста Києва на будiвництво Подiльсько-Воскресенського мостового переходу через рiчку Днiпро у мiстi Києвi Мiнiстерство фiнансiв України списує в обсязi проведених таких видаткiв (але не бiльше 1.135.790 тис. гривень) частину зобов'язань Київської мiської ради з погашення заборгованостi перед державою, яка виникла внаслiдок вчинення у 2015 роцi правочину щодо переведення частини мiсцевого боргу Київської мiської ради за мiсцевими зовнiшнiми запозиченнями до державного боргу, за офiцiйним курсом гривнi до iноземної валюти, встановленим Нацiональним банком України на дату здiйснення вiдповiдних видаткiв, у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2017 року.

     2. Додатки NN 1 - 11 до цього Закону є його невiд'ємною частиною.

     3. Положення частини першої статтi 11 та частини першої статтi 23 Закону України "Про акцiонернi товариства" (щодо заборони оплати цiнних паперiв борговими емiсiйними цiнними паперами, емiтентом яких є набувач) у 2017 роцi застосовуються з урахуванням положень статтi 16 цього Закону у разi придбання у державну власнiсть акцiй додаткової емiсiї банкiв в обмiн на облiгацiї внутрiшньої державної позики.

     4. У 2017 роцi положення частини другої статтi 32 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" (щодо формування статутного капiталу шляхом грошових внескiв) у разi придбання у державну власнiсть акцiй банкiв в обмiн на облiгацiї внутрiшньої державної позики застосовуються з урахуванням статтi 16 цього Закону.

     5. Зупинити на 2017 рiк дiю таких положень Бюджетного кодексу України:

     абзацу другого частини першої статтi 241;

     пункту 7 частини першої статтi 90 в частинi видаткiв на спiвфiнансування (50 вiдсоткiв) проектiв лiквiдацiї пiдприємств вугiльної i торфодобувної промисловостi та витрат на утримання водовiдливних комплексiв у безпечному режимi.

     6. Установити, що норми i положення абзацу другого частини першої статтi 29 Закону України "Про культуру" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 24, ст. 168); статтi 10 Закону України "Про систему iномовлення України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 4, ст. 37); Закону України "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 3, ст. 25); частини шостої статтi 30 Закону України "Про бiблiотеки i бiблiотечну справу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 177); частини дванадцятої статтi 29 Закону України "Про вiйськовий обов'язок i вiйськову службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324); статей 11, 12 Закону України "Про соцiальний i правовий захист вiйськовослужбовцiв та членiв їх сiмей" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190); частини п'ятої статтi 21 Закону України "Про Нацiональну гвардiю України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 17, ст. 594); статей 1, 9, 40, 481 Житлового кодексу Української РСР (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до N 28, ст. 573); частини п'ятої статтi 23 Закону України "Про Державну кримiнально-виконавчу службу України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 30, ст. 409); частин третьої, сьомої та одинадцятої статтi 119 Кодексу цивiльного захисту України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 34-35, ст. 458); статей 95, 96 Закону України "Про Нацiональну полiцiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 40-41, ст. 379); Закону України "Про пробацiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 13, ст. 93); частини другої пункту чотирнадцять роздiлу XI Закону України "Про державну службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 4, ст. 43) застосовуються у порядку та розмiрах, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України, виходячи з наявних фiнансових ресурсiв державного i мiсцевих бюджетiв.

     7. Кабiнету Мiнiстрiв України затвердити у двотижневий строк Перелiк об'єктiв права державної власностi, що пiдлягають приватизацiї у 2017 роцi, який забезпечить надходження до Державного бюджету України коштiв вiд приватизацiї державного майна в розмiрi, встановленому цим Законом.

     8. Кабiнету Мiнiстрiв України до 1 березня 2017 року внести на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо змiн до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" щодо вирiшення питання надання в оренду газорозподiльних систем, власником яких є держава.

     9. З метою ефективного використання земельних дiлянок, що перебувають у державнiй власностi, органам виконавчої влади, до повноважень яких належить передача в оренду таких земельних дiлянок, Нацiональнiй академiї наук України та нацiональним галузевим академiям наук забезпечити передачу в оренду земельних дiлянок державної власностi на конкурентних засадах (земельних торгах).

     10. Дозволити Мiнiстерству фiнансiв України за згодою Нацiонального банку України протягом 2017 року здiйснити правочин з державним боргом шляхом обмiну облiгацiй внутрiшньої державної позики, що є у власностi Нацiонального банку України, на новi облiгацiї внутрiшнiх державних позик на умовах, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Мiнiстерство фiнансiв України за результатами такого правочину здiйснює вiдповiдне коригування граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом, та показникiв фiнансування державного бюджету понад обсяги, затвердженi у додатку N 2 до цього Закону.

     11. Кабiнету Мiнiстрiв України передбачати у державному бюджетi необхiднi видатки Мiнiстерству оборони України, Головному управлiнню розвiдки Мiнiстерства оборони України, Нацiональнiй полiцiї України, Нацiональнiй гвардiї України, Державнiй прикордоннiй службi України, Службi зовнiшньої розвiдки України, Державнiй службi України з надзвичайних ситуацiй, Державному космiчному агентству України, якi здiйснюють оплату закупiвлi товарiв, робiт i послуг для виконання програм, пов'язаних iз пiдвищенням обороноздатностi i безпеки держави, протягом строку дiї вiдповiдних господарських договорiв, включаючи щомiсячну сплату вiдсоткiв за користування кредитами (позиками), залученими пiд державнi гарантiї суб'єктами господарювання - резидентами України.

     Мiнiстерство оборони України, Головне управлiння розвiдки Мiнiстерства оборони України, Нацiональна полiцiя України, Нацiональна гвардiя України, Державна прикордонна служба України, Служба зовнiшньої розвiдки України, Державна служба України з надзвичайних ситуацiй, Державне космiчне агентство України беруть бюджетнi зобов'язання за програмами пiдвищення обороноздатностi i безпеки держави, що реалiзуються iз залученням кредитiв (позик) пiд державнi гарантiї суб'єктами господарювання - резидентами України, та Державна казначейська служба України реєструє такi бюджетнi зобов'язання у межах вiдповiдних господарських договорiв та наданих на цю мету державних гарантiй.

     12. Зупинити на 2017 рiк дiю статтi 4 Закону України "Про поводження з радiоактивними вiдходами" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 27, ст. 198).

     13. Зупинити дiю статтi 1 Закону України "Про встановлення додаткових гарантiй щодо захисту прав громадян, якi проживають на територiях проведення антитерористичної операцiї, та обмеження вiдповiдальностi пiдприємств - виконавцiв/виробникiв житлово-комунальних послуг у разi несвоєчасного здiйснення платежiв за спожитi енергетичнi ресурси" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 13, ст. 84) до завершення антитерористичної операцiї.

     14. Кабiнету Мiнiстрiв України у разi прийняття рiшення щодо запровадження у 2017 роцi нової моделi фiнансового забезпечення охорони здоров'я на рiвнi первинної медичної допомоги подати Верховнiй Радi України проект закону щодо внесення змiн до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рiк".

     15. Кабiнету Мiнiстрiв України за пiдсумками першого пiврiччя 2017 року на пiдставi затверджених в установленому порядку звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть та фiнансового плану Нацiональної суспiльної телерадiокомпанiї України внести на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо внесення змiн до Державного бюджету України на 2017 рiк у частинi збiльшення видаткiв на фiнансове забезпечення Нацiональної суспiльної телерадiокомпанiї України.

     16. Кабiнету Мiнiстрiв України пiсля набуття повноважень мiсцевими радами об'єднаних територiальних громад за результатами проведених у 2017 роцi перших мiсцевих виборiв внести пропозицiї щодо надання таким об'єднаним територiальним громадам з державного бюджету у 2017 роцi фiнансової пiдтримки з метою стимулювання їх соцiально-економiчного розвитку.

     17. Кабiнету Мiнiстрiв України у мiсячний строк з дня здiйснення правочину, визначеного пунктом 10 Прикiнцевих положень цього Закону, подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо внесення змiн до Державного бюджету України на 2017 рiк у частинi зменшення видаткiв на обслуговування державного боргу (з урахуванням необхiдностi обслуговування збiльшення державного боргу для нацiоналiзацiї системоутворюючого банку) та збiльшення видаткiв на розвиток мережi автомобiльних дорiг загального користування.

     18. Кабiнету Мiнiстрiв України розглянути можливiсть збiльшення видаткiв за бюджетною програмою "Ведення лiсового i мисливського господарства, охорона i захист лiсiв в лiсовому фондi" (код 2805060) у межах загального обсягу бюджетних призначень, визначених Мiнiстерству аграрної полiтики та продовольства України на 2017 рiк.

     19. Кабiнету Мiнiстрiв України розглянути можливiсть вiдновлення Мiнiстерству охорони здоров'я України бюджетної програми "Комплексне медико-санiтарне забезпечення та лiкування онкологiчних захворювань iз застосуванням високовартiсних медичних технологiй громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи" (код 2301490) з обсягом видаткiв у сумi 61.343,9 тис. гривень.

     20. Установити, що у 2017 роцi розподiл бюджетної дотацiї для розвитку сiльськогосподарських товаровиробникiв та стимулювання виробництва сiльськогосподарської продукцiї в автоматичному режимi за бюджетною програмою центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну аграрну полiтику, на пiдставi даних Реєстру отримувачiв бюджетної дотацiї та iнформацiї центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, здiйснюється з урахуванням такого критерiю: пропорцiйно сумi вартостi реалiзованої сiльськогосподарським товаровиробником сiльськогосподарської продукцiї.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
21 грудня 2016 року
N 1801-VIII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.