ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про заходи протидiї незаконному обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв та зловживанню ними

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 8 липня 1999 року N 863-XIV,
вiд 3 квiтня 2003 року N 662-IV,
вiд 11 липня 2003 року N 1130-IV,
вiд 22 грудня 2006 року N 530-V,
вiд 8 вересня 2011 року N 3712-VI,
вiд 13 квiтня 2012 року N 4652-VI,
вiд 16 жовтня 2012 року N 5460-VI,
вiд 16 травня 2013 року N 245-VII,
вiд 4 липня 2013 року N 406-VII,
вiд 23 грудня 2015 року N 901-VIII,
вiд 12 липня 2018 року N 2509-VIII,
вiд 2 жовтня 2018 року N 2581-VIII,
вiд 19 вересня 2019 року N 113-IX,
вiд 14 сiчня 2020 року N 440-IX

(У текстi Закону слова "Мiнiстерство охорони здоров'я України" в усiх вiдмiнках замiнено вiдповiдно словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 16 жовтня 2012 року N 5460-VI)

(У текстi Закону слова "Генеральна прокуратура України" в усiх вiдмiнках замiнено словами "Офiс Генерального прокурора" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 19 вересня 2019 року N 113-IX)

     Цей Закон з урахуванням мiжнародних зобов'язань визначає систему заходiв в Українi, спрямованих проти незаконного обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв та зловживання ними, а також визначає права i обов'язки юридичних осiб i громадян у зв'язку iз застосуванням цього Закону.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Основнi термiни, якi застосовуються в цьому Законi

     Для цiлей цього Закону вживаються такi термiни:

     незаконний обiг наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв - дiяння з: культивування рослин, включених до Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, розроблення, виробництва, виготовлення, зберiгання, перевезення, пересилання, придбання, збуту, ввезення на територiю України, вивезення з територiї України, транзиту через територiю України, використання, знищення наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, що здiйснюються з порушенням законодавства про наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори;

(Абзац другий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 863-XIV вiд 08.07.99, у редакцiї Закону України вiд 22.12.2006р. N 530-V)

     наркоманiя - психiчний розлад, зумовлений залежнiстю вiд наркотичного засобу або психотропної речовини внаслiдок зловживання цим засобом або цiєю речовиною;

(абзац третiй статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2006р. N 530-V)

     особа, хвора на наркоманiю, - особа, яка страждає на психiчний розлад, що характеризується психiчною та (або) фiзичною залежнiстю вiд наркотичного засобу чи психотропної речовини, i якiй за результатами медичного обстеження, проведеного вiдповiдно до цього Закону, встановлено дiагноз "наркоманiя";

(абзац четвертий статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2006р. N 530-V)

     незаконне вживання наркотичних засобiв або психотропних речовин - вживання наркотичних засобiв або психотропних речовин без призначення лiкаря;

     зловживання наркотичними засобами або психотропними речовинами - умисне систематичне незаконне вживання наркотичних засобiв або психотропних речовин;

     медичний огляд - амбулаторний огляд особи з метою встановлення стану наркотичного сп'янiння;

     медичне обстеження - обстеження особи в стацiонарних умовах з метою встановлення дiагнозу "наркоманiя";

     наркологiчнi заклади - заклади (вiддiлення або кабiнети), якi у встановленому законом порядку подають наркологiчну допомогу;

     добровiльне лiкування - лiкування вiд наркоманiї, яке здiйснюється за згодою хворого або його законного представника;

     примусове лiкування - лiкування на пiдставi судового рiшення хворого на наркоманiю, який ухиляється вiд добровiльного лiкування або продовжує вживати наркотичнi засоби без призначення лiкаря i порушує права iнших осiб;

     ухилення вiд медичного огляду, медичного обстеження або лiкування - умисне невиконання розпорядження полiцейського щодо медичного огляду, а так само невиконання призначень та рекомендацiй лiкаря особою, яка зловживає наркотичними засобами або психотропними речовинами;

(абзац дванадцятий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.12.2015р. N 901-VIII)

     тяжкий психiчний стан чи психiчний розлад - стан, що супроводжується затьмаренням свiдомостi, порушенням мислення, волi, емоцiй, iнтелекту або пам'ятi, що перешкоджає сприйняттю особою навколишньої дiйсностi, свого стану або поведiнки.

     Стаття 2. Законодавство про заходи протидiї незаконному обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв та зловживанню ними

     Законодавство про заходи протидiї незаконному обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв та зловживанню ними складається iз Закону України "Про наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори", цього Закону та iнших законодавчих актiв.

(стаття 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2006р. N 530-V)

     Стаття 3. Органiзацiя протидiї незаконному обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв

(назва статтi 3 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2006р. N 530-V)

     Протидiю незаконному обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв здiйснюють Нацiональна полiцiя, Служба безпеки України, Офiс Генерального прокурора, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, центральнi органи виконавчої влади, що реалiзують державну полiтику у сферах захисту державного кордону, обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв, протидiї їх незаконному обiгу, та iншi органи виконавчої влади в межах наданих їм законом повноважень.

(частина перша статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.04.2003р. N 662-IV, у редакцiї Закону України вiд 22.12.2006р. N 530-V, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI, вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 23.12.2015р. N 901-VIII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Органи виконавчої влади, уповноваженi законом на здiйснення контролю у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв та вирiшення завдань у сферi протидiї їх незаконному обiгу, у разi виявлення порушень порядку цього обiгу застосовують у межах своєї компетенцiї вiдповiднi заходи щодо усунення таких порушень, i в разi наявностi в дiях осiб ознак адмiнiстративного чи кримiнального правопорушення зобов'язанi надiслати iнформацiю або подати матерiали до вiдповiдних правоохоронних органiв, якi ведуть боротьбу з незаконним обiгом наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв.

(частина друга статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 22.12.2006р. N 530-V, вiд 16.05.2013р. N 245-VII)

     Координацiя дiяльностi у сферi протидiї незаконному обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв здiйснюється органами виконавчої влади, уповноваженими на вирiшення завдань у сферi протидiї їх незаконному обiгу.

(статтю 3 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 22.12.2006р. N 530-V)

Роздiл II
ЗАХОДИ ПРОТИДIЇ НЕЗАКОННОМУ ОБIГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБIВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН I ПРЕКУРСОРIВ

     Стаття 4. Контрольована поставка

     Державний митний комiтет України та державнi органи (пiдроздiли), якi мають право здiйснювати оперативно-розшукову дiяльнiсть, з метою виявлення джерел i каналiв незаконного обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, осiб, якi беруть участь в цьому, в кожному окремому випадку за домовленiстю з вiдповiдними органами iноземних держав або на пiдставi мiжнародних договорiв України можуть використовувати метод контрольованої поставки, тобто допускають пiд контролем i оперативним наглядом цих органiв ввезення в Україну, вивезення з України чи транзит через її територiю наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв.

     Контрольована поставка може використовуватися також щодо незаконного перевезення та пересилання наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, якi здiйснюються в межах територiї України.

     Пiдстави проведення контрольованої поставки визначаються Законом України "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть", Кримiнальним процесуальним кодексом України, Митним кодексом України. Порядок проведення контрольованої поставки визначається нормативним актом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Служби безпеки України, спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону України, погодженим з Офiсом Генерального прокурора i Мiнiстерством юстицiї України.

(частина третя статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)
(частина третя статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.04.2003р. N 662-IV, у редакцiї Закону України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI)

     Стаття 5. Оперативна закупка

     Для одержання доказiв злочинної дiяльностi, пов'язаної з незаконним обiгом наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, може бути проведена оперативна закупка - операцiя щодо придбання наркотичних засобiв, психотропних речовин або прекурсорiв.

     Пiдстави проведення оперативної закупки визначаються Законом України "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть", Кримiнальним процесуальним кодексом України. Порядок проведення оперативної закупки визначається нормативним актом Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Служби безпеки України, погодженим з Офiсом Генерального прокурора.

(частина друга статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)
(стаття 5 у редакцiї Закону України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI)

     Стаття 6. Конфiскацiя

     Наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори, що знаходяться в незаконному обiгу, а також обладнання, яке використовується для їх незаконного виготовлення, пiдлягають конфiскацiї у встановленому законом порядку.

     Наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори, використання яких в законному обiгу визнано недоцiльним, а також обладнання для їх виготовлення пiдлягають знищенню в порядку, встановленому нормативним актом Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Служби безпеки України, Офiсу Генерального прокурора, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я, Верховного Суду.

(частина друга статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI, вiд 12.07.2018р. N 2509-VIII)

     Частину третю статтi 6 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI)

     Стаття 7. Запити правоохоронних органiв про розмiщення коштiв, одержаних вiд незаконного обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв

     На письмову вимогу державних органiв (пiдроздiлiв), якi мають право здiйснювати оперативно-розшукову дiяльнiсть, банки, митнi органи, а також кредитнi, фiнансовi та iншi установи, пiдприємства, органiзацiї (незалежно вiд форм власностi) зобов'язанi протягом трьох дiб надiслати iнформацiю i документи про операцiї, рахунки, вклади, внутрiшнi та зовнiшнi економiчнi угоди юридичних осiб та громадян, вiдносно яких є оперативнi та iншi матерiали, що свiдчать про їх причетнiсть до незаконного обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин чи прекурсорiв.

(частина перша статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Зазначенi в частинi першiй цiєї статтi установи, пiдприємства i органiзацiї протягом двадцяти дiб зобов'язанi повiдомити вiдповiднi правоохороннi органи про громадян, одноразовi грошовi вклади i перекази яких перевищують тисячу мiнiмальних розмiрiв заробiтної плати. Невиконання посадовими особами зазначених установ, пiдприємств i органiзацiй цих вимог тягне за собою вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством.

     Стаття 8. Огляд транспортних засобiв, вантажiв i особистих речей громадян

     Огляд транспортного засобу, вантажу, що в ньому знаходиться, особистих речей водiя i пасажирiв може бути здiйснено полiцейськими, посадовими особами Служби безпеки України на пiдставi заяв, повiдомлень про правопорушення, пов'язанi з незаконним обiгом наркотичних засобiв, психотропних речовин чи прекурсорiв, або за наявностi про це iншої достовiрної iнформацiї компетентних органiв.

(частина перша статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.12.2015р. N 901-VIII)

     У разi виявлення речовин, якi викликають пiдозру як такi, що належать до наркотичних, психотропних або прекурсорiв i потребують подальшого дослiдження, а також наявностi у водiя чи пасажирiв ознак наркотичного сп'янiння транспорт i зазначенi особи можуть бути доставленi в органи Нацiональної полiцiї для з'ясування необхiдних обставин.

(частина друга статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.12.2015р. N 901-VIII)

     У разi безпiдставного огляду транспорту, вантажу, що в ньому знаходиться, водiя i пасажирiв, а також безпiдставного доставлення зазначених осiб i транспорту в органи Нацiональної полiцiї такi особи мають право на вiдшкодування в повному обсязi завданої їм матерiальної i моральної шкоди згiдно з чинним законодавством.

(частина третя статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.12.2015р. N 901-VIII)

     Стаття 9. Зупинення та припинення дiяльностi закладiв масового перебування громадян, у яких виявленi факти вживання чи збуту наркотичних засобiв, психотропних речовин або їх аналогiв

     У разi встановлення фактiв систематичного або масового (трьома i бiльше особами) вживання чи збуту наркотичних засобiв, психотропних речовин або їх аналогiв у закладах масового перебування громадян (ресторанах, кафе, барах, кiнотеатрах, нiчних клубах, дискотеках, гральних залах, розважальних комплексах тощо) та невжиття посадовими особами таких закладiв заходiв щодо запобiгання вживанню чи збуту наркотичних засобiв, психотропних речовин або їх аналогiв пiсля офiцiйного попередження правоохоронними органами дiяльнiсть таких закладiв за поданням правоохоронних органiв зупиняється судом строком на три мiсяцi, а у разi якщо впродовж року встановлено повторний факт вживання чи збуту наркотичних засобiв, психотропних речовин або їх аналогiв, - строком на шiсть мiсяцiв.

     Рiшення про зупинення дiяльностi закладiв масового перебування громадян приймається судом упродовж мiсяця з дня надходження подання правоохоронних органiв. Протягом строку дiї рiшення суду про зупинення дiяльностi таких закладiв за вiдповiдною адресою забороняється дiяльнiсть будь-яких аналогiчних закладiв.

     Якщо пiсля закiнчення строку дiї зазначених заходiв виявлено новий факт вживання чи збуту наркотичних засобiв, психотропних речовин або їх аналогiв у закладах масового перебування громадян, дiяльнiсть таких закладiв припиняється судом у встановленому законом порядку.

(стаття 9 у редакцiї Закону України вiд 08.09.2011р. N 3712-VI)

     Стаття 10. Заходи протидiї незаконному культивуванню наркотиковмiсних рослин

     Заходи протидiї незаконному культивуванню наркотиковмiсних рослин здiйснюються вiдповiдно до чинного законодавства.

     Стаття 11. Здiйснення адмiнiстративного нагляду за особами, звiльненими з мiсць позбавлення волi

     Особи, яких було засуджено до позбавлення волi за один iз злочинiв, пов'язаних з незаконним обiгом наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, пiдлягають адмiнiстративному нагляду у встановленому законодавством порядку.

Роздiл III
ЗАХОДИ ПРОТИДIЇ НЕЗАКОННОМУ ВЖИВАННЮ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБIВ АБО ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН

     Стаття 12. Виявлення осiб, якi незаконно вживають наркотичнi засоби або психотропнi речовини

     Особа, вiдносно якої до закладiв охорони здоров'я, центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв, протидiї їх незаконному обiгу, Нацiональної полiцiї надiйшла iнформацiя вiд установ, пiдприємств, органiзацiй, засобiв масової iнформацiї або окремих громадян про те, що вона незаконно вживає наркотичнi засоби або психотропнi речовини чи перебуває у станi наркотичного сп'янiння, пiдлягає медичному огляду.

(частина перша статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI, вiд 23.12.2015р. N 901-VIII)

     Факт незаконного вживання наркотичних засобiв або психотропних речовин встановлюється на пiдставi показань свiдкiв, наявностi ознак наркотичного сп'янiння, результатiв медичного огляду, а також тестiв на вмiст наркотичного засобу або психотропної речовини в органiзмi особи.

     Встановлення наявностi стану наркотичного сп'янiння внаслiдок незаконного вживання наркотичних засобiв або психотропних речовин є компетенцiєю лише лiкаря, на якого покладено обов'язки щодо проведення медичного огляду (обстеження), а дiагноз "наркоманiя" встановлюється лiкарсько-консультацiйною комiсiєю.

     Порядок виявлення та постановки на облiк осiб, якi незаконно вживають наркотичнi засоби або психотропнi речовини, визначається спiльним нормативно-правовим актом центральних органiв виконавчої влади, що забезпечують формування державної полiтики у сферах охорони здоров'я, обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв, протидiї їх незаконному обiгу, Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Офiсу Генерального прокурора.

(частина четверта статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Стаття 13. Медичний огляд та медичне обстеження осiб, якi зловживають наркотичними засобами або психотропними речовинами

     Медичний огляд проводиться за направленням полiцейських, а медичне обстеження - за направленням лiкаря-нарколога. Особа, яка ухиляється вiд медичного огляду чи медичного обстеження, пiдлягає приводу до наркологiчного закладу органом Нацiональної полiцiї.

(частина перша статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.12.2015р. N 901-VIII)

     Порядок проведення медичного огляду та медичного обстеження визначається спiльним нормативно-правовим актом центральних органiв виконавчої влади, що забезпечують формування державної полiтики у сферах охорони здоров'я, обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв, протидiї їх незаконному обiгу, Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Офiсу Генерального прокурора.

(частина друга статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Ухилення осiб вiд медичного огляду або медичного обстеження тягне за собою вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством.

     Стаття 14. Добровiльне лiкування осiб, хворих на наркоманiю

     Якщо в результатi медичного огляду чи медичного обстеження встановлено, що особа, яка зловживає наркотичними засобами або психотропними речовинами i вiдносно якої встановлено дiагноз "наркоманiя", потребує лiкування, у тому числi в стацiонарних або амбулаторних умовах, лiкар-нарколог зобов'язаний запропонувати такiй особi пройти курс добровiльного лiкування i видати направлення до наркологiчного закладу для такого лiкування.

     Невiдкладнi лiкувальнi заходи для усунення залежностi особи вiд наркотичних засобiв або психотропних речовин проводяться в режимi госпiталiзацiї у визначеному для цього спецiалiзованому медичному закладi.

     У разi, коли зазначенi заходи не є обов'язковими або залежнiсть вiд наркотичних засобiв чи психотропних речовин усунуто, така особа може бути переведена пiд нагляд наркологiчного закладу для амбулаторного лiкування.

     Лiкування залежностi вiд наркотичних засобiв або психотропних речовин здiйснюється в лiкувальному закладi незалежно вiд форми власностi за наявностi лiцензiї центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я, на такий вид дiяльностi. Нагляд за лiкуванням такої особи покладається на установи, визначенi центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я.

(частина четверта статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Особi, яка добровiльно звернулася до наркологiчного закладу для проходження курсу лiкування, забезпечується, на її прохання, анонiмнiсть лiкування. Вiдомостi про таке лiкування можуть бути наданi лише правоохоронним органам у разi притягнення цiєї особи до кримiнальної або адмiнiстративної вiдповiдальностi.

     На перiод добровiльного лiкування хворому видається лiкарняний лист, а пiсля закiнчення лiкування, на його прохання, - довiдка iз зазначенням мети лiкування.

     Стаття 15. Вiдшкодування витрат на медичний огляд, медичне обстеження або лiкування

     Витрати на медичний огляд, медичне обстеження чи лiкування в державних установах осiб, якi зловживають наркотичними засобами, та хворих на наркоманiю, проводяться за рахунок держави, а в разi потреби в додаткових медичних послугах - за рахунок особи, щодо якої проводиться медичне обстеження, медичний огляд або лiкування.

     Стаття 16. Примусове лiкування осiб, хворих на наркоманiю

     Особа, яка визнана хворою на наркоманiю, але ухиляється вiд добровiльного лiкування або продовжує пiсля лiкування вживати наркотичнi засоби без призначення лiкаря, i вiдносно якої у зв'язку з її небезпечною поведiнкою до органiв Нацiональної полiцiї або прокуратури звернулися близькi родичi чи iншi особи, за рiшенням суду може бути направлена на лiкування вiд наркоманiї до спецiалiзованого лiкувального закладу органiв охорони здоров'я, а неповнолiтнi, якi досягли шiстнадцятирiчного вiку, - до спецiалiзованих лiкувально-виховних закладiв термiном до одного року. Спецiалiзованi лiкувальнi i лiкувально-виховнi заклади для неповнолiтнiх визначаються центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я. Порядок лiкування таких хворих та функцiонування спецiалiзованих закладiв встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина перша статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI, вiд 23.12.2015р. N 901-VIII)

     Не пiдлягають направленню на примусове лiкування особи, якi страждають на тяжкi психiчнi розлади або iншу тяжку хворобу, що перешкоджає перебуванню в таких закладах, особи з iнвалiднiстю I та II груп, вагiтнi жiнки i матерi, що мають немовлят, а також чоловiки вiком понад 60 рокiв i жiнки вiком понад 55 рокiв. До таких осiб застосовується лiкування в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я.

(частина друга статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2018р. N 2581-VIII)

     Пiдготовка матерiалiв для направлення хворих на наркоманiю на примусове лiкування та передача цих матерiалiв до суду здiйснюються органами Нацiональної полiцiї у порядку, визначеному нормативним актом Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, центральних органiв виконавчої влади, що забезпечують формування державної полiтики у сферах охорони здоров'я, обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв, протидiї їх незаконному обiгу, Офiсу Генерального прокурора.

(частина третя статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI, вiд 23.12.2015р. N 901-VIII)

     Особи, щодо яких порушено клопотання про направлення на примусове лiкування, в разi ухилення вiд з'явлення до суду пiдлягають приводу органом Нацiональної полiцiї.

(частина четверта статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.12.2015р. N 901-VIII)

     Стаття 17. Розгляд матерiалiв у судi про направлення осiб на примусове лiкування вiд наркоманiї

     Матерiали про направлення на примусове лiкування осiб, хворих на наркоманiю, розглядаються районним (мiським) судом за мiсцем проживання особи або за мiсцем розташування органу, який подав такi матерiали.

     Матерiали про направлення на примусове лiкування вiд наркоманiї пiдлягають розгляду суддею одноособово не пiзнiш як у двадцятиденний строк з моменту їх надходження до суду у вiдкритому судовому засiданнi у присутностi особи, щодо якої порушено таке клопотання, її законного представника, а за їх бажанням - i захисника.

     Про час розгляду матерiалiв суддя повiдомляє прокурора, нез'явлення якого не перешкоджає розгляду матерiалiв.

     В судовому засiданнi перевiряються обгрунтованiсть медичного висновку про необхiднiсть направлення особи на примусове лiкування вiд наркоманiї та iншi фактичнi данi, що доводять чи спростовують потребу застосування до особи такого лiкування.

     В необхiдних випадках до суду можуть бути запрошенi члени (член) медичної комiсiї, якi проводили медичне обстеження хворого на наркоманiю i склали медичний висновок про необхiднiсть направлення його на примусове лiкування, а також особи, що порушили таке клопотання.

     Пiсля дослiдження матерiалiв, дачi пояснень запрошених осiб та заслухавши думку прокурора i думку захисника (в разi їх участi) суддя в нарадчiй кiмнатi виносить мотивовану постанову про направлення особи на примусове лiкування вiд наркоманiї чи про вiдмову в такому лiкуваннi, на яку може бути подано апеляцiю до апеляцiйного суду.

(частина шоста статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 11.07.2003р. N 1130-IV)

     Постанова суду про направлення на примусове лiкування вiд наркоманiї виконується органами внутрiшнiх справ.

     Стаття 18. Дострокове звiльнення вiд примусового лiкування вiд наркоманiї

     За постановою районного (мiського) суду за мiсцем розташування спецiалiзованого лiкувального закладу особа, яка перебуває на примусовому лiкуваннi, на пiдставi подання спецiалiзованого лiкувального закладу i медичного висновку може бути достроково звiльнена вiд нього або виписана з такого лiкувального закладу в разi тяжкого захворювання, що перешкоджає подальшому її перебуванню в цiй установi, або коли вiдпала необхiднiсть у лiкуваннi вiд наркоманiї.

     Стаття 19. Продовження строку примусового лiкування вiд наркоманiї

     У разi систематичного порушення особою, яка перебуває в спецiалiзованому лiкувальному закладi, режиму та курсу лiкування вiд наркоманiї, внаслiдок чого заходи лiкувального впливу не дали позитивних результатiв, за поданням адмiнiстрацiї лiкувального закладу, погодженим з прокурором, i на пiдставi медичного висновку районний (мiський) суд за мiсцем розташування лiкувального закладу може продовжити цiй особi строк перебування у ньому. При цьому загальний термiн примусового лiкування не може перевищувати дванадцяти мiсяцiв.

     Зазначене подання розглядається судом не пiзнiш як у десятиденний строк з моменту його надходження до суду в присутностi особи, щодо якої порушено клопотання про продовження строку перебування у закладi, i, за її бажанням, - захисника.

(частина друга статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 11.07.2003р. N 1130-IV)

     На постанову суду про продовження або про вiдмову в продовженнi строку примусового лiкування в спецiалiзованому лiкувальному закладi може бути подано апеляцiю до апеляцiйного суду.

(частина третя статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 11.07.2003р. N 1130-IV)

     Особа, яка втекла iз спецiалiзованого лiкувального закладу, а так само по дорозi до такого закладу, притягається до вiдповiдальностi згiдно з чинним законодавством.

     Стаття 20. Збереження жилого примiщення за особами, хворими на наркоманiю

     За особами, якi перебувають у спецiалiзованих лiкувальних закладах, зберiгається право на жиле примiщення за мiсцем їх постiйного проживання протягом усього часу перебування в них.

     Стаття 21. Обмеження прав особи, хворої на наркоманiю, на перiод примусового лiкування

     Постанова суду про направлення особи, хворої на наркоманiю, на примусове лiкування є пiдставою для звiльнення її з роботи або припинення навчання у встановленому законодавством порядку.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
15 лютого 1995 року
N 62/95-ВР

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.