ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо першочергових заходiв iз реформи органiв прокуратури

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi законiв про працю України (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375):

     1) статтю 32 доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "Переведення прокурорiв вiдбувається з урахуванням особливостей, визначених законом, що регулює їхнiй статус";

     2) статтю 40 доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "Особливостi звiльнення окремих категорiй працiвникiв з пiдстав, передбачених пунктом 1 частини першої цiєї статтi, а також особливостi застосування до них положень частини другої цiєї статтi, статей 42, 421, частин першої, другої i третьої статтi 492, статтi 74, частини третьої статтi 121 цього Кодексу, встановлюються законом, що регулює їхнiй статус";

     3) частину дев'яту статтi 252 пiсля слiв "дисциплiнарної вiдповiдальностi та звiльнення" доповнити словами i цифрами "а також положення частин другої i третьої статтi 494 цього Кодексу".

     2. У Кримiнальному процесуальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., NN 9 - 13, ст. 88):

     1) у роздiлi XI "Перехiднi положення":

     у пунктi 1:

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "У разi неможливостi закiнчити досудове розслiдування у таких провадженнях до спливу дворiчного строку, а так само за наявностi iнших передбачених законом пiдстав питання про доручення його здiйснення iншим органам досудового розслiдування вирiшується в установленому цим Кодексом порядку. Передача кримiнальних проваджень до Державного бюро розслiдувань здiйснюється з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про Державне бюро розслiдувань";

     абзац четвертий доповнити словами "але не пiзнiше дня початку дiяльностi вiдповiдно Офiсу Генерального прокурора, обласних прокуратур";

     доповнити пунктом 204 такого змiсту:

     "204. Пiсля початку дiяльностi вiдповiдно Офiсу Генерального прокурора, обласних прокуратур, окружних прокуратур покладення повноважень на прокурорiв цих органiв прокуратури у кримiнальних провадженнях здiйснюється з дотриманням вимог законодавства та особливостей, визначених Генеральним прокурором";

     2) у текстi Кодексу слова "Генеральна прокуратура України", "регiональна прокуратура" i "мiсцева прокуратура" в усiх вiдмiнках i числах замiнити вiдповiдно словами "Офiс Генерального прокурора", "обласна прокуратура" i "окружна прокуратура" у вiдповiдному вiдмiнку i числi.

     3. Роздiл VII "Перехiднi положення" Кодексу адмiнiстративного судочинства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2017 р., N 48, ст. 436) доповнити пунктом 2 такого змiсту:

     "2. Тимчасово, до 1 вересня 2021 року, рiшення кадрової комiсiї Офiсу Генерального прокурора, кадрових комiсiй обласних прокуратур, прийнятi за результатами дисциплiнарних проваджень, можуть бути оскарженi прокурорами у порядку, визначеному цим Кодексом для оскарження актiв, дiй або бездiяльностi Квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї прокурорiв".

     4. У Законi України "Про реабiлiтацiю жертв репресiй комунiстичного тоталiтарного режиму 1917 - 1991 рокiв" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 22, ст. 262; Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 32, ст. 456; 2018 р., N 20, ст. 189):

     1) пункт 5 частини п'ятої статтi 71 викласти в такiй редакцiї:

     "5) Офiсом Генерального прокурора";

     2) у пунктi 7 частини п'ятої статтi 72 слово "регiональною" замiнити словом "обласною".

     5. У Законi України "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 303 iз наступними змiнами):

     1) у пунктi 2 частини першої статтi 8 слова "Генеральною прокуратурою України" замiнити словами "Офiсом Генерального прокурора";

     2) у частинi другiй статтi 91 слова "регiональних прокуратур" замiнити словами "обласних прокуратур";

     3) у статтi 14:

     у частинi першiй слова "регiональних", "Генеральної прокуратури України" i "регiональної" замiнити вiдповiдно словами "обласних", "Офiсу Генерального прокурора" i "обласної";

     у частинi другiй слово "мiсцевої" замiнити словом "окружної".

     6. У пунктi 3 частини другої статтi 25 Закону України "Про Службу безпеки України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 38; 2003 р., N 45, ст. 357) слова "Верховним Судом України, Генеральною прокуратурою України" замiнити словами "Верховним Судом, Офiсом Генерального прокурора".

     7. У частинах п'ятiй i шостiй статтi 20 Закону України "Про попереднє ув'язнення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 360; 2013 р., N 21, ст. 208; 2015 р., N 2 - 3, ст. 12) слово "регiональної" замiнити словом "обласної".

     8. Статтю 12 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425 iз наступними змiнами) доповнити частиною десятою такого змiсту:

     "Надання пiльг, передбачених пунктом 13 частини першої цiєї статтi, вiдбувається з урахуванням особливостей, визначених законом для окремих категорiй працiвникiв".

     9. У текстi Закону України "Про заходи протидiї незаконному обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв та зловживанню ними" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 10, ст. 62 iз наступними змiнами) слова "Генеральна прокуратура України" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Офiс Генерального прокурора" у вiдповiдному вiдмiнку.

     10. Частину дев'яту статтi 41 Закону України "Про професiйнi спiлки, їх права та гарантiї дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 45, ст. 397; 2015 р., N 2 - 3, ст. 12, N 39, ст. 375; 2016 р., N 4, ст. 44) пiсля слiв "дисциплiнарної вiдповiдальностi та звiльнення" доповнити словами i цифрами "а також положення частин третьої i четвертої статтi 22 цього Закону".

     11. У частинi третiй статтi 10 Закону України "Про Вiйськову службу правопорядку у Збройних Силах України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 32, ст. 225) слова "Генеральною прокуратурою України" замiнити словами "Офiсом Генерального прокурора".

     12. В абзацi першому частини першої статтi 31 Закону України "Про статус депутатiв мiсцевих рад" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 40, ст. 290; 2013 р., N 21, ст. 208; 2015 р., N 2 - 3, ст. 12; 2017 р., N 7 - 8, ст. 50) слово "регiональної" замiнити словом "обласної".

     13. У пунктi 40 частини першої статтi 20 Закону України "Про Державну прикордонну службу України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 27, ст. 208, N 45, ст. 357) слова "Верховним Судом України, Генеральною прокуратурою України" замiнити словами "Верховним Судом, Офiсом Генерального прокурора".

     14. В абзацi другому частини третьої статтi 4 Закону України "Про мiжнароднi договори України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 50, ст. 540; 2014 р., N 34, ст. 1166) слова "Верховний Суд України" i "Генеральна прокуратура України" замiнити вiдповiдно словами "Верховний Суд" i "Офiс Генерального прокурора".

     15. У статтi 20 Закону України "Про мобiлiзацiйну пiдготовку та мобiлiзацiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 16, ст. 255) слова "Генеральна прокуратура України" замiнити словами "Офiс Генерального прокурора".

     16. Роздiл V "Прикiнцевi положення" Закону України "Про професiйний розвиток працiвникiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 39, ст. 462; 2013 р., N 24, ст. 243; 2018 р., N 46, ст. 371) доповнити пунктом 11 такого змiсту:

     "11. Положення цього Закону не поширюються на проведення атестацiї прокурорiв, що здiйснюється вiдповiдно до роздiлу II "Прикiнцевi i перехiднi положення" Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо першочергових заходiв iз реформи органiв прокуратури".

     17. У пунктi 77 частини першої статтi 14 Закону України "Про Державну службу спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 25, ст. 890) слова "Генеральної прокуратури України" замiнити словами "Офiсу Генерального прокурора".

     18. У частинi другiй статтi 12 Закону України "Про забезпечення прав i свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованiй територiї України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 26, ст. 892) слова "Генеральною прокуратурою України" замiнити словами "Офiсом Генерального прокурора".

     19. У Законi України "Про запобiгання корупцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 49, ст. 2056; 2017 р., N 12, ст. 134):

     1) в абзацi другому частини першої статтi 19 слова "Генеральнiй прокуратурi України" замiнити словами "Офiсi Генерального прокурора";

     2) частину першу статтi 56 доповнити абзацом дев'ятим такого змiсту:

     "У разi якщо призначення особи на посаду прокурора вiдбувається вiдповiдно до роздiлу II "Прикiнцевi i перехiднi положення" Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо першочергових заходiв iз реформи органiв прокуратури", спецiальна перевiрка проводиться у встановленому цим Законом порядку стосовно призначеної особи на посаду прокурора. У разi якщо така особа не пройде спецiальної перевiрки або не надасть згоди на проведення спецiальної перевiрки, вона пiдлягає негайному звiльненню з посади особою, уповноваженою законом приймати рiшення про звiльнення прокурора".

     20. В абзацi третьому частини четвертої статтi 23 Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 50 - 51, ст. 2057) слова "Генеральну прокуратуру України" замiнити словами "Офiс Генерального прокурора".

     21. У Законi України "Про прокуратуру" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 2 - 3, ст. 12 iз наступними змiнами):

     1) у частинi третiй статтi 6 слова "регiональних та мiсцевих" замiнити словами "обласних та окружних";

     2) у статтi 7:

     у частинi першiй:

     пункт 1 викласти в такiй редакцiї:

     "1) Офiс Генерального прокурора";

     у пунктi 2 слово "регiональнi" замiнити словом "обласнi";

     у пунктi 3 слово "мiсцевi" замiнити словом "окружнi";

     пункт 4 виключити;

     частини другу i четверту викласти в такiй редакцiї:

     "2. У разi потреби рiшенням Генерального прокурора можуть утворюватися спецiалiзованi прокуратури на правах структурного пiдроздiлу Офiсу Генерального прокурора, на правах обласних прокуратур, на правах пiдроздiлу обласної прокуратури, на правах окружних прокуратур, на правах пiдроздiлу окружної прокуратури.

     Перелiк, утворення, реорганiзацiя та лiквiдацiя спецiалiзованих прокуратур, визначення їх статусу, компетенцiї, структури i штатного розпису здiйснюються Генеральним прокурором";

     "4. Офiс Генерального прокурора є органом прокуратури вищого рiвня щодо обласних та окружних прокуратур, обласна прокуратура є органом прокуратури вищого рiвня щодо окружних прокуратур, розташованих у межах адмiнiстративно-територiальної одиницi, що пiдпадає пiд територiальну юрисдикцiю вiдповiдної обласної прокуратури";

     3) у статтi 8:

     у назвi слова "Генеральна прокуратура України" замiнити словами "Офiс Генерального прокурора";

     частини першу i другу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Офiс Генерального прокурора органiзовує та координує дiяльнiсть усiх органiв прокуратури, забезпечує належне функцiонування Єдиного реєстру досудових розслiдувань та його ведення органами досудового розслiдування, визначає єдиний порядок формування звiтностi про стан кримiнальної протиправностi i роботу прокурора з метою забезпечення ефективного виконання функцiй прокуратури, а також здiйснює управлiння об'єктами державної власностi, що належать до сфери управлiння Офiсу Генерального прокурора.

     2. Офiс Генерального прокурора очолює Генеральний прокурор, який має двох перших заступникiв та заступникiв, а також заступника Генерального прокурора - керiвника Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури";

     у частинi третiй слова "Генеральної прокуратури України" замiнити словами "Офiсу Генерального прокурора";

     частину четверту виключити;

     в абзацi першому частини п'ятої слова "У Генеральнiй прокуратурi України" замiнити словами "В Офiсi Генерального прокурора";

     4) у статтi 81:

     у частинi другiй слова "Генеральної прокуратури України" замiнити словами "Офiсу Генерального прокурора";

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. Спецiалiзована антикорупцiйна прокуратура розташовується у службових примiщеннях Нацiонального антикорупцiйного бюро України або у службових примiщеннях Офiсу Генерального прокурора (обласної чи окружної прокуратури), якi розташованi окремо вiд iнших службових примiщень Офiсу Генерального прокурора (обласної чи окружної прокуратури)";

     у частинi шостiй слова "Генеральної прокуратури України або до регiональної чи мiсцевої прокуратури" замiнити словами "Офiсу Генерального прокурора або до обласної чи окружної прокуратури";

     у частинi сьомiй слова "Генеральної прокуратури України" замiнити словами "Офiсу Генерального прокурора";

     у пунктi 7 частини восьмої слова "Квалiфiкацiйно-дисциплiнарну комiсiю прокурорiв України" замiнити словами "вiдповiдний орган, що здiйснює дисциплiнарне провадження";

     5) у статтi 9:

     у частинi першiй:

     пункти 2 i 4 викласти в такiй редакцiї:

     "2) органiзовує дiяльнiсть органiв прокуратури України, у тому числi визначає межi повноважень Офiсу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур у частинi виконання конституцiйних функцiй";

     "4) у встановленому порядку на пiдставi рiшення вiдповiдного органу про притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi прокурора приймає рiшення про застосування до прокурора Офiсу Генерального прокурора, прокурора обласної прокуратури дисциплiнарного стягнення або про неможливiсть подальшого перебування такої особи на посадi прокурора";

     у пунктi 5 слова "Генеральної прокуратури України" замiнити словами "Офiсу Генерального прокурора";

     у пунктi 6 слова "Квалiфiкацiйно-дисциплiнарну комiсiю прокурорiв" замiнити словами "вiдповiдний орган, що здiйснює дисциплiнарне провадження", а слова "у Генеральнiй прокуратурi України" - словами "в Офiсi Генерального прокурора";

     пункт 7 доповнити словами "у тому числi щодо електронного документообiгу";

     доповнити пунктами 71, 72 i 73 такого змiсту:

     "71) затверджує стратегiю розвитку прокуратури;

     72) затверджує положення про систему iндивiдуального оцiнювання якостi роботи прокурорiв та систему оцiнювання якостi роботи прокурорiв;

     73) затверджує порядок вимiрювання та регулювання навантаження на прокурорiв";

     у пунктi 8 слова "Генеральної прокуратури України" замiнити словами "Офiсу Генерального прокурора";

     доповнити пунктом 92 такого змiсту:

     "92) визначає порядок розгляду звернень щодо неналежного виконання прокурором, який обiймає адмiнiстративну посаду, посадових обов'язкiв, встановлених для вiдповiдної адмiнiстративної посади";

     у частинi другiй:

     абзаци другий i третiй виключити;

     в абзацi четвертому слова "Генеральної прокуратури України" замiнити словами "Офiсу Генерального прокурора на наступний робочий день пiсля їх пiдписання";

     абзац п'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "Накази Генерального прокурора, що є нормативно-правовими актами, набирають чинностi з дня їх оприлюднення, якщо iнше не передбачено самим актом, але не ранiше дня оприлюднення";

     6) статтю 10 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 10. Обласнi прокуратури

     1. У системi прокуратури України дiють обласнi прокуратури, до яких належать прокуратури областей, прокуратура Автономної Республiки Крим та мiста Севастополя, Київська мiська прокуратура.

     2. Обласну прокуратуру очолює керiвник обласної прокуратури, керiвник прокуратури Автономної Республiки Крим та мiста Севастополя, керiвник Київської мiської прокуратури, який має першого заступника та не бiльше трьох заступникiв.

     3. У структурi обласної прокуратури утворюються пiдроздiли - управлiння та вiддiли.

     4. Утворення, перелiк, територiальна юрисдикцiя, реорганiзацiя та лiквiдацiя обласних прокуратур, визначення їхньої компетенцiї, структури i штатного розпису здiйснюються Генеральним прокурором";

     7) у статтi 11:

     у назвi слово "регiональної" замiнити словом "обласної";

     у частинi першiй:

     в абзацi першому, пунктах 1, 2, 4 та 6 слово "регiональної" в усiх вiдмiнках замiнити словом "обласної" у вiдповiдному вiдмiнку;

     у пунктi 3 слова "регiональних та мiсцевих" замiнити словами "обласних та окружних";

     у пунктi 5 слова "Квалiфiкацiйно-дисциплiнарну комiсiю прокурорiв" i "регiональнiй" замiнити вiдповiдно словами "вiдповiдний орган, що здiйснює дисциплiнарне провадження" i "обласнiй";

     пункт 8 викласти в такiй редакцiї:

     "8) у встановленому порядку та на пiдставi рiшення вiдповiдного органу про притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi прокурора приймає рiшення про застосування до прокурора окружної прокуратури дисциплiнарного стягнення або про неможливiсть подальшого перебування його на посадi прокурора";

     у частинах другiй i третiй слово "регiональної" замiнити словом "обласної";

     8) у статтi 12:

     у назвi слово "Мiсцевi" замiнити словом "Окружнi";

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. У системi прокуратури України дiють окружнi прокуратури, перелiк та територiальна юрисдикцiя яких визначається наказом Генерального прокурора. Утворення, реорганiзацiя та лiквiдацiя окружних прокуратур, визначення їхньої компетенцiї, структури i штатного розпису здiйснюються Генеральним прокурором";

     у частинi другiй слова "Мiсцеву" i "мiсцевої" замiнити вiдповiдно словами "Окружну" i "окружної";

     у частинi третiй слово "мiсцевої" замiнити словом "окружної";

     9) у статтi 13:

     у назвi, в абзацi першому та пунктах 1, 2, 4 частини першої, частинах другiй i третiй слово "мiсцевої" в усiх вiдмiнках замiнити словом "окружної" у вiдповiдному вiдмiнку;

     у пунктi 3 частини першої слова "Квалiфiкацiйно-дисциплiнарну комiсiю прокурорiв" i "мiсцевiй" замiнити вiдповiдно словами "вiдповiдний орган, що здiйснює дисциплiнарне провадження" i "окружнiй";

     10) частину першу статтi 14 доповнити словами i цифрами "зокрема загальна чисельнiсть прокурорiв становить не бiльше 10000 осiб";

     11) у частинi першiй статтi 15:

     пункт 4 виключити;

     пункти 5 - 19 викласти в такiй редакцiї:

     "5) керiвник пiдроздiлу Офiсу Генерального прокурора;

     6) заступник керiвника пiдроздiлу Офiсу Генерального прокурора (у тому числi Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури на правах самостiйного структурного пiдроздiлу Офiсу Генерального прокурора);

     7) прокурор Офiсу Генерального прокурора (у тому числi Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури на правах самостiйного структурного пiдроздiлу Офiсу Генерального прокурора);

     8) керiвник обласної прокуратури;

     9) перший заступник керiвника обласної прокуратури;

     10) заступник керiвника обласної прокуратури;

     11) керiвник пiдроздiлу обласної прокуратури;

     12) заступник керiвника пiдроздiлу обласної прокуратури;

     13) прокурор обласної прокуратури;

     14) керiвник окружної прокуратури;

     15) перший заступник керiвника окружної прокуратури;

     16) заступник керiвника окружної прокуратури;

     17) керiвник пiдроздiлу окружної прокуратури;

     18) заступник керiвника пiдроздiлу окружної прокуратури;

     19) прокурор окружної прокуратури";

     12) у частинi третiй статтi 16 слова "цим Законом" замiнити словом "законом";

     13) у статтi 17:

     у частинi другiй:

     слова "регiональної", "мiсцевих" i "мiсцевої" замiнити вiдповiдно словами "обласної", "окружних" i "окружної";

     доповнити абзацом п'ятим такого змiсту:

     "У разi створення спецiалiзованих прокуратур (крiм Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури) порядок видання письмових наказiв адмiнiстративного характеру в межах таких прокуратур визначається Генеральним прокурором";

     у частинi третiй:

     слова "мiсцевої", "регiональної" i "Генеральної прокуратури України" замiнити вiдповiдно словами "окружної", "обласної" i "Офiсу Генерального прокурора";

     доповнити абзацом дев'ятим такого змiсту:

     "У разi утворення спецiалiзованих прокуратур (крiм Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури) прокурори вищого рiвня в межах таких прокуратур визначаються Генеральним прокурором";

     14) у частинi четвертiй статтi 18 слова "Квалiфiкацiйно-дисциплiнарнiй комiсiї прокурорiв" замiнити словами "вiдповiдному органi, що здiйснює дисциплiнарне провадження";

     15) в абзацi другому частини п'ятої статтi 19 слова "Генеральної прокуратури України, регiональних i мiсцевих" замiнити словами "Офiсу Генерального прокурора, обласних i окружних";

     16) в абзацi третьому частини третьої статтi 23 слова "Генеральної прокуратури України або регiональної прокуратури" замiнити словами "Офiсу Генерального прокурора або обласної прокуратури";

     17) у статтi 24:

     у частинах першiй i третiй слова "регiональних" i "мiсцевих" замiнити вiдповiдно словами "обласних" i "окружних";

     у частинах четвертiй i п'ятiй слова "Верховним Судом України" i "регiональних" замiнити вiдповiдно словами "Верховним Судом" i "обласних";

     у частинi шостiй слова "Верховним Судом України" замiнити словами "Верховним Судом";

     18) частину другу статтi 25 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Генеральний прокурор, керiвники вiдповiдних прокуратур, їх першi заступники та заступники вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв координують дiяльнiсть правоохоронних органiв вiдповiдного рiвня у сферi протидiї злочинностi. Основною формою координацiї є проведення координацiйних нарад з керiвниками правоохоронних органiв, на яких заслуховується iнформацiя щодо їхньої дiяльностi у сферi протидiї злочинностi. Рiшення координацiйної наради є обов'язковим до виконання всiма зазначеними в ньому правоохоронними органами. Порядок та iншi форми координацiї затверджуються наказом Генерального прокурора";

     19) у статтi 27:

     в абзацi першому частини першої слово "мiсцевої" замiнити словом "окружної";

     частини другу i третю викласти в такiй редакцiї:

     "2. Прокурором обласної прокуратури може бути призначений громадянин України, який має вищу юридичну освiту, стаж роботи в галузi права не менше трьох рокiв та володiє державною мовою.

     3. Прокурором Офiсу Генерального прокурора може бути призначений громадянин України, який має вищу юридичну освiту, стаж роботи в галузi права не менше п'яти рокiв та володiє державною мовою. Цi вимоги не поширюються на прокурорiв Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури";

     частину четверту виключити;

     20) у статтi 28:

     у назвi слова "мiсцевої прокуратури" виключити;

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Добiр кандидатiв на посаду прокурора здiйснюється iз числа осiб, якi вiдповiдають вимогам, установленим статтею 27 цього Закону";

     у частинi другiй слова "Квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї прокурорiв" замiнити словами "вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження";

     21) у статтi 29:

     у назвi слово "мiсцевої" замiнити словом "окружної";

     у частинi першiй:

     у пунктах 1 - 3, 5 - 7, 9 - 11 слова "Квалiфiкацiйно-дисциплiнарна комiсiя прокурорiв" в усiх вiдмiнках замiнити словами "вiдповiдний орган, що здiйснює дисциплiнарне провадження" у вiдповiдному вiдмiнку;

     у пунктi 11 слово "мiсцевої" замiнити словом "окружної";

     22) у статтi 30:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 30. Подання документiв кандидатом на посаду прокурора";

     у частинi першiй:

     пункт 2 викласти в такiй редакцiї:

     "2) копiю паспорта громадянина України та копiю документа, що засвiдчує реєстрацiю у Державному реєстрi фiзичних осiб - платникiв податкiв";

     пiсля абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "12) декларацiю доброчесностi i родинних зв'язкiв".

     У зв'язку з цим абзаци тринадцятий i чотирнадцятий вважати вiдповiдно абзацами чотирнадцятим i п'ятнадцятим;

     абзац чотирнадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "Форма i змiст заяви про участь у доборi кандидатiв на посаду прокурора, декларацiї доброчесностi i родинних зв'язкiв, анкети кандидата на посаду прокурора затверджуються Генеральним прокурором та розмiщуються на офiцiйному вебсайтi Офiсу Генерального прокурора";

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. До участi в доборi кандидатiв на посаду прокурора допускаються особи, якi подали всi необхiднi документи i вiдповiдають вимогам, установленим до кандидата на посаду прокурора";

     23) у частинах другiй - шостiй, дев'ятiй i десятiй статтi 31 слова "Квалiфiкацiйно-дисциплiнарна комiсiя прокурорiв" в усiх вiдмiнках замiнити словами "вiдповiдний орган, що здiйснює дисциплiнарне провадження" у вiдповiдному вiдмiнку;

     24) у статтi 32 слова "Квалiфiкацiйно-дисциплiнарна комiсiя прокурорiв" в усiх вiдмiнках замiнити словами "вiдповiдний орган, що здiйснює дисциплiнарне провадження" у вiдповiдному вiдмiнку;

     25) у статтi 33:

     у частинi другiй слово "мiсцевої" замiнити словом "окружної";

     у частинах третiй, п'ятiй - сьомiй слова "Квалiфiкацiйно-дисциплiнарною комiсiєю прокурорiв" в усiх вiдмiнках замiнити словами "вiдповiдним органом, що здiйснює дисциплiнарне провадження" у вiдповiдному вiдмiнку;

     26) у частинах першiй, третiй - п'ятiй статтi 34 слова "Квалiфiкацiйно-дисциплiнарна комiсiя прокурорiв" в усiх вiдмiнках замiнити словами "вiдповiдний орган, що здiйснює дисциплiнарне провадження" у вiдповiдному вiдмiнку;

     27) у частинi першiй статтi 35 слова "Квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї прокурорiв" замiнити словами "вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження";

     28) у частинi першiй статтi 37 слова "Квалiфiкацiйно-дисциплiнарна комiсiя прокурорiв" замiнити словами "Вiдповiдний орган, що здiйснює дисциплiнарне провадження";

     29) у частинi першiй статтi 38 слова "Квалiфiкацiйно-дисциплiнарною комiсiєю прокурорiв" замiнити словами "вiдповiдним органом, що здiйснює дисциплiнарне провадження";

     30) у статтi 39:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Адмiнiстративними посадами в Офiсi Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратурах (крiм посад, зазначених у частинi третiй цiєї статтi) є посади:

     1) Генерального прокурора;

     2) першого заступника Генерального прокурора;

     3) заступника Генерального прокурора;

     4) керiвника пiдроздiлу Офiсу Генерального прокурора;

     5) заступника керiвника пiдроздiлу Офiсу Генерального прокурора;

     6) керiвника обласної прокуратури;

     7) першого заступника керiвника обласної прокуратури;

     8) заступника керiвника обласної прокуратури;

     9) керiвника пiдроздiлу обласної прокуратури;

     10) заступника керiвника пiдроздiлу обласної прокуратури;

     11) керiвника окружної прокуратури;

     12) першого заступника керiвника окружної прокуратури;

     13) заступника керiвника окружної прокуратури;

     14) керiвника пiдроздiлу окружної прокуратури;

     15) заступника керiвника пiдроздiлу окружної прокуратури";

     частину другу виключити;

     у частинi четвертiй:

     в абзацах другому i третьому слова "регiональної" та "мiсцевої" замiнити вiдповiдно словами "обласної" та "окружної";

     абзац п'ятий виключити;

     у частинi сьомiй слова "Квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї прокурорiв" замiнити словами "вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження";

     доповнити частиною десятою такого змiсту:

     "10. На адмiнiстративнi посади в органi прокуратури, якi не передбачають здiйснення функцiй прокуратури, визначених статтею 2 цього Закону, можуть призначатися особи, якi не мають статусу прокурора";

     31) пункт 1 частини третьої статтi 40 викласти в такiй редакцiї:

     "1) має вищу юридичну освiту та стаж роботи в галузi права не менше десяти рокiв";

     32) частини першу i третю статтi 41 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Звiльнення прокурора з адмiнiстративної посади, передбаченої пунктами 2 - 10 частини першої статтi 39 цього Закону, здiйснюється Генеральним прокурором з таких пiдстав:

     1) подання заяви про дострокове припинення повноважень на адмiнiстративнiй посадi за власним бажанням;

     2) переведення на посаду до iншого органу прокуратури (крiм адмiнiстративної посади, передбаченої пунктами 1 - 3 частини третьої статтi 39 цього Закону);

     3) неналежне виконання прокурором, який обiймає адмiнiстративну посаду, посадових обов'язкiв, установлених для вiдповiдної адмiнiстративної посади;

     4) наявнiсть заборгованостi iз сплати алiментiв на утримання дитини, сукупний розмiр якої перевищує суму вiдповiдних платежiв за дванадцять мiсяцiв з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання.

     Звiльнення прокурора з адмiнiстративної посади, передбаченої пунктами 11 - 15 частини першої статтi 39 цього Закону, здiйснюється керiвником обласної прокуратури в окружних прокуратурах, якi розташованi у межах адмiнiстративно-територiальної одиницi, що пiдпадає пiд територiальну юрисдикцiю вiдповiдної обласної прокуратури, з пiдстав, передбачених абзацом першим частини першої цiєї статтi.

     Звiльнення з адмiнiстративної посади, передбаченої пунктами 1 - 3 частини третьої статтi 39 цього Закону, здiйснюється Генеральним прокурором, а з адмiнiстративної посади, передбаченої пунктами 4 i 5 частини третьої статтi 39 цього Закону, - керiвником Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури. Звiльнення з таких адмiнiстративних посад здiйснюється виключно з пiдстав, передбачених частиною першою статтi 51 цього Закону";

     "3. Наявнiсть пiдстави, передбаченої пунктом 3 частини першої цiєї статтi, встановлюється у порядку, визначеному Генеральним прокурором, з дотриманням гарантiй особи щодо повiдомлень, отримання копiй документiв, якi стали пiдставою для перевiрки, участi у засiданнi та залучення представника, надання пояснень, висловлення заперечень, клопотань та вiдводiв, отримання копiї вiдповiдного рiшення";

     33) у статтi 42:

     у пунктi 2 частини першої слова "Квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї прокурорiв" замiнити словами "вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження";

     частину четверту виключити;

     34) частину четверту статтi 43 виключити;

     35) у частинi першiй статтi 44 слова "Квалiфiкацiйно-дисциплiнарною комiсiєю прокурорiв" замiнити словами "вiдповiдним органом";

     36) у статтi 45:

     в абзацi першому частини першої, частинi третiй слова "Квалiфiкацiйно-дисциплiнарна комiсiя прокурорiв" в усiх вiдмiнках замiнити словами "вiдповiдний орган, що здiйснює дисциплiнарне провадження щодо прокурорiв" у вiдповiдному вiдмiнку;

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Право на звернення до вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження щодо прокурорiв, iз дисциплiнарною скаргою про вчинення прокурором дисциплiнарного проступку має кожен, кому вiдомi такi факти. Рекомендований зразок дисциплiнарної скарги розмiщується на вебсайтi Офiсу Генерального прокурора";

     37) у статтi 46:

     у частинi першiй, абзацi першому i пунктi 5 частини другої, абзацi першому частини третьої, частинi четвертiй, абзацах першому - третьому частини п'ятої, частинах шостiй - восьмiй, абзацi першому частини дев'ятої, частинах десятiй i одинадцятiй слова "Квалiфiкацiйно-дисциплiнарна комiсiя прокурорiв" в усiх вiдмiнках замiнити словами "вiдповiдний орган, що здiйснює дисциплiнарне провадження" у вiдповiдному вiдмiнку;

     в абзацi третьому частини п'ятої слова "регiональної, мiсцевої" замiнити словами "обласної, окружної";

     38) у частинах першiй i другiй, абзацi п'ятому частини третьої, частинах четвертiй - шостiй статтi 47 слова "Квалiфiкацiйно-дисциплiнарна комiсiя прокурорiв" в усiх вiдмiнках замiнити словами "вiдповiдний орган, що здiйснює дисциплiнарне провадження" у вiдповiдному вiдмiнку;

     39) у назвi, частинах першiй, другiй i п'ятiй, абзацi першому i пунктi 3 частини шостої, частинах сьомiй - дев'ятiй статтi 48 слова "Квалiфiкацiйно-дисциплiнарна комiсiя прокурорiв" в усiх вiдмiнках замiнити словами "вiдповiдний орган, що здiйснює дисциплiнарне провадження" у вiдповiдному вiдмiнку;

     40) у статтi 49:

     у частинi третiй:

     в абзацi першому слова "за рiшенням Квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї прокурорiв" виключити;

     пункт 2 викласти в такiй редакцiї:

     "2) пiсля закiнчення половини строку, визначеного у разi накладення дисциплiнарного стягнення, передбаченого пунктом 2 частини першої цiєї статтi";

     в абзацi першому частини четвертої слова "Квалiфiкацiйно-дисциплiнарна комiсiя прокурорiв може прийняти рiшення" замiнити словами "може бути прийнято рiшення";

     частини п'яту i шосту викласти в такiй редакцiї:

     "5. У разi якщо за результатами дисциплiнарного провадження щодо прокурора встановлено обставини, якi свiдчать про порушення прокурором вимог щодо несумiсностi, передбачених статтею 18 цього Закону, Генеральний прокурор або його заступник iнiцiює перед Вищою радою правосуддя розгляд вiдповiдного питання.

     6. У разi якщо вiдповiдний орган, що здiйснює дисциплiнарне провадження, за результатами дисциплiнарного провадження стосовно прокурора, який обiймає адмiнiстративну посаду, встановив неналежне виконання ним посадових обов'язкiв, установлених для вiдповiдної адмiнiстративної посади, орган, що здiйснює дисциплiнарне провадження, у випадках, коли призначення на таку посаду вiдповiдно до цього Закону здiйснюється за рекомендацiєю Ради прокурорiв України, iнiцiює перед Радою прокурорiв України розгляд питання про внесення рекомендацiї щодо звiльнення прокурора з адмiнiстративної посади";

     41) у статтi 51:

     абзац одинадцятий частини першої виключити;

     у частинi другiй:

     пункти 1 i 2 викласти в такiй редакцiї:

     "1) Генеральний прокурор - стосовно прокурорiв Офiсу Генерального прокурора;

     2) керiвник обласної прокуратури - стосовно прокурорiв вiдповiдної обласної прокуратури та прокурорiв окружних прокуратур, якi розташованi у межах адмiнiстративно-територiальної одиницi, що пiдпадає пiд територiальну юрисдикцiю вiдповiдної обласної прокуратури";

     пункт 3 виключити;

     у пунктi 4 частини третьої слова "Квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї прокурорiв" замiнити словами "вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження щодо прокурорiв";

     доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "5. На звiльнення прокурорiв з посади з пiдстави, передбаченої пунктом 9 частини першої цiєї статтi, не поширюються положення законодавства щодо пропозицiї iншої роботи та переведення на iншу роботу при звiльненнi у зв'язку iз змiнами в органiзацiї виробництва i працi, щодо строкiв попередження про звiльнення, щодо переважного права на залишення на роботi, щодо переважного права на укладення трудового договору у разi поворотного прийняття на роботу, щодо збереження мiсця роботи на перiод щорiчної вiдпустки та на перiод вiдрядження";

     42) у частинi другiй статтi 52 слова "Квалiфiкацiйно-дисциплiнарна комiсiя прокурорiв" замiнити словами "вiдповiдний орган, що здiйснює дисциплiнарне провадження";

     43) частину другу статтi 54 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Суд, що ухвалив судове рiшення, яким визнав Генерального прокурора винним у вчиненнi адмiнiстративного корупцiйного правопорушення, пов'язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про запобiгання корупцiї", пiсля набрання таким рiшенням законної сили повiдомляє про це вiдповiдний орган, що здiйснює дисциплiнарне провадження щодо прокурорiв, який вносить подання про звiльнення Генерального прокурора з посади Президенту України";

     44) в абзацi першому частини першої статтi 55 слова "Квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї прокурорiв" замiнити словами "вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження щодо прокурорiв";

     45) у частинi другiй статтi 56 слова "Квалiфiкацiйно-дисциплiнарну комiсiю прокурорiв, яка" замiнити словами "вiдповiдний орган, що здiйснює дисциплiнарне провадження щодо прокурорiв, який";

     46) у статтi 57 слова "Квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї прокурорiв" замiнити словами "вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження щодо прокурорiв";

     47) у частинi першiй статтi 59:

     в абзацi першому слова "за поданням Квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї прокурорiв" виключити;

     у пунктi 3 слово "конкурс" замiнити словом "добiр";

     48) в абзацi першому частини першої статтi 60 слова "Квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї прокурорiв" замiнити словами "вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження";

     49) у статтi 61:

     у частинi другiй:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "2. Повноваження прокурора, крiм Генерального прокурора, у зв'язку з рiшенням вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження щодо прокурорiв, про неможливiсть подальшого перебування особи на посадi прокурора припиняються";

     пункт 2 викласти в такiй редакцiї:

     "2) з дня, наступного за днем набуття статусу остаточного рiшенням органу, до якого було оскаржено рiшення вiдповiдного органу про притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi прокурора, - якщо рiшення було оскаржено, але скарга вiдхилена";

     у частинi третiй слова "Квалiфiкацiйно-дисциплiнарну комiсiю прокурорiв" замiнити словами "вiдповiдний орган, який притягнув прокурора до дисциплiнарної вiдповiдальностi";

     50) у частинi першiй, абзацi першому частини другої, частинi третiй статтi 62 слова "Квалiфiкацiйно-дисциплiнарна комiсiя прокурорiв" в усiх вiдмiнках замiнити словами "вiдповiдний орган, що здiйснює дисциплiнарне провадження щодо прокурорiв" у вiдповiдному вiдмiнку;

     51) у статтi 63:

     у частинi першiй слова "Квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї прокурорiв" замiнити словами "вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження щодо прокурорiв";

     в абзацi першому частини другої слова "частиною четвертою статтi 42 цього Закону та" виключити;

     доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. Президент України подає до Верховної Ради України письмове подання про надання згоди на звiльнення з посади Генерального прокурора";

     52) у пунктi 1 частини першої статтi 64 слова "Квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї прокурорiв" замiнити словами "вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження";

     53) у пунктах 3 i 5 частини другої статтi 67 слова "Квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї прокурорiв" замiнити словами "вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження";

     54) у статтi 69:

     у частинi першiй:

     у пунктi 1 слова "Генеральної прокуратури України" замiнити словами "Офiсу Генерального прокурора";

     у пунктi 2 слова "регiональних" i "регiональної" замiнити вiдповiдно словами "обласних" i "обласної";

     у пунктi 3 слова "мiсцевих" i "мiсцевої" замiнити вiдповiдно словами "окружних" i "окружної";

     55) у статтi 71:

     у частинi другiй:

     у пунктi 1 слова "Генеральної прокуратури України" замiнити словами "Офiсу Генерального прокурора";

     у пунктi 2 слово "регiональних" замiнити словом "обласних";

     у пунктi 3 слово "мiсцевих" замiнити словом "окружних";

     частину четверту виключити;

     у частинi п'ятiй слова "Квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї прокурорiв" замiнити словами "вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження";

     у частинi дев'ятiй:

     пункт 5 виключити;

     доповнити пунктом 71 такого змiсту:

     "71) надає роз'яснення щодо додержання вимог законодавства щодо врегулювання конфлiкту iнтересiв у дiяльностi прокурорiв, голови чи членiв вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження";

     56) у статтi 72:

     у частинi першiй слова "Генеральною прокуратурою України" замiнити словами "Офiсом Генерального прокурора";

     у частинi другiй слова "Генеральної прокуратури України" замiнити словами "Офiсу Генерального прокурора";

     57) назву глави 3 роздiлу VIII "Прокурорське самоврядування та органи, що забезпечують дiяльнiсть прокуратури" викласти в такiй редакцiї:

     "Глава 3. Орган, що здiйснює дисциплiнарне провадження";

     58) у статтi 73 слова "Квалiфiкацiйно-дисциплiнарна комiсiя прокурорiв" в усiх вiдмiнках замiнити словами "вiдповiдний орган, що здiйснює дисциплiнарне провадження" у вiдповiдному вiдмiнку;

     59) у статтi 74:

     у назвi, абзацi першому частини першої, частинах другiй - сьомiй слова "Квалiфiкацiйно-дисциплiнарна комiсiя прокурорiв" в усiх вiдмiнках замiнити словами "вiдповiдний орган, що здiйснює дисциплiнарне провадження" у вiдповiдному вiдмiнку;

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Членом вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, не може бути призначений народний депутат України, представник Кабiнету Мiнiстрiв України, центрального чи мiсцевого органу виконавчої влади, керiвник, заступник керiвника Тренiнгового центру прокурорiв України, суддя, працiвник правоохоронного органу чи органу державного нагляду (контролю), прокурор, який перебуває на адмiнiстративнiй посадi, а також бiльше однiєї особи з числа наукових та науково-педагогiчних працiвникiв одного i того самого навчального закладу чи наукової установи";

     60) у частинi першiй, абзацi другому частини другої, частинах п'ятiй - сьомiй статтi 75 слова "Квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї прокурорiв" замiнити словами "вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження";

     61) у назвi, абзацi першому частини першої, абзацах першому i шостому частини другої статтi 76 слова "Квалiфiкацiйно-дисциплiнарна комiсiя прокурорiв" в усiх вiдмiнках замiнити словами "вiдповiдний орган, що здiйснює дисциплiнарне провадження" у вiдповiдному вiдмiнку;

     62) у статтi 77:

     у назвi, абзацi першому частини першої, частинах другiй i третiй слова "Квалiфiкацiйно-дисциплiнарна комiсiя прокурорiв" в усiх вiдмiнках замiнити словами "вiдповiдний орган, що здiйснює дисциплiнарне провадження" у вiдповiдному вiдмiнку;

     у пунктi 5 частини першої слова "Генеральної прокуратури України, регiональної та мiсцевої" замiнити словами "Офiсу Генерального прокурора, обласної та окружної";

     63) у статтi 78 слова "Квалiфiкацiйно-дисциплiнарна комiсiя прокурорiв" в усiх вiдмiнках замiнити словами "вiдповiдний орган, що здiйснює дисциплiнарне провадження" у вiдповiдному вiдмiнку;

     64) у назвi i частинi першiй статтi 79 слова "Квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї прокурорiв" замiнити словами "вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження";

     65) статтю 80 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 80. Тренiнговий центр прокурорiв України

     1. Тренiнговий центр прокурорiв України є державною установою, що здiйснює пiдвищення квалiфiкацiї прокурорiв.

     На Тренiнговий центр прокурорiв України не поширюється законодавство про вищу освiту.

     Для забезпечення пiдвищення квалiфiкацiї прокурори можуть вiдряджатися до Тренiнгового центру прокурорiв України.

     2. Тренiнговий центр прокурорiв України є юридичною особою, що здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до цього Закону та статуту, який затверджується Генеральним прокурором.

     Генеральний прокурор призначає та звiльняє з посад керiвника Тренiнгового центру прокурорiв України та його заступникiв.

     3. Тренiнговий центр прокурорiв України функцiонує при Офiсi Генерального прокурора i може мати регiональнi вiддiлення";

     66) у статтi 81:

     у частинi другiй:

     абзац четвертий викласти в такiй редакцiї:

     "Премiювання прокурорiв здiйснюється в порядку, затвердженому Генеральним прокурором, за результатами оцiнювання якостi їх роботи за календарний рiк у межах фонду премiювання, утвореного в розмiрi не менш як 10 вiдсоткiв посадових окладiв та економiї фонду оплати працi";

     доповнити абзацом п'ятим такого змiсту:

     "Розмiр щорiчної премiї прокурора не може становити бiльше 30 вiдсоткiв розмiру суми його посадового окладу, отриманої ним за вiдповiдний календарний рiк";

     частини третю - п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "3. Посадовий оклад прокурора окружної прокуратури становить 15 прожиткових мiнiмумiв для працездатних осiб, розмiр якого встановлено на 1 сiчня календарного року.

     З 1 сiчня 2021 року посадовий оклад прокурора окружної прокуратури становить 20 прожиткових мiнiмумiв для працездатних осiб, розмiр якого встановлено на 1 сiчня календарного року, а з 1 сiчня 2022 року - 25 прожиткових мiнiмумiв для працездатних осiб, розмiр якого встановлено на 1 сiчня календарного року.

     4. Посадовi оклади iнших прокурорiв установлюються пропорцiйно до посадового окладу прокурора окружної прокуратури з коефiцiєнтом:

     1) прокурора обласної прокуратури - 1,2;

     2) прокурора Офiсу Генерального прокурора - 1,3.

     5. Посадовi оклади прокурорiв, якi перебувають на адмiнiстративних посадах, встановлюються у такому розмiрi:

     1) Генерального прокурора - 1,7 посадового окладу прокурора Офiсу Генерального прокурора;

     2) першого заступника Генерального прокурора - 1,5 посадового окладу прокурора Офiсу Генерального прокурора;

     3) заступника Генерального прокурора - 1,3 посадового окладу прокурора Офiсу Генерального прокурора;

     4) керiвника пiдроздiлу Офiсу Генерального прокурора - 1,27 - 1,20 посадового окладу прокурора Офiсу Генерального прокурора;

     5) заступника керiвника пiдроздiлу Офiсу Генерального прокурора - 1,17 - 1,10 посадового окладу прокурора Офiсу Генерального прокурора;

     6) керiвника обласної прокуратури - 1,5 посадового окладу прокурора обласної прокуратури;

     7) першого заступника керiвника обласної прокуратури - 1,4 посадового окладу прокурора обласної прокуратури;

     8) заступника керiвника обласної прокуратури - 1,3 посадового окладу прокурора обласної прокуратури;

     9) керiвника пiдроздiлу обласної прокуратури - 1,27 - 1,20 посадового окладу прокурора обласної прокуратури;

     10) заступника керiвника пiдроздiлу обласної прокуратури - 1,17 - 1,10 посадового окладу прокурора обласної прокуратури;

     11) керiвника окружної прокуратури - 1,5 посадового окладу прокурора окружної прокуратури;

     12) першого заступника керiвника окружної прокуратури - 1,4 посадового окладу прокурора окружної прокуратури;

     13) заступника керiвника окружної прокуратури - 1,3 посадового окладу прокурора окружної прокуратури;

     14) керiвника пiдроздiлу окружної прокуратури - 1,27 - 1,20 посадового окладу прокурора окружної прокуратури;

     15) заступника керiвника пiдроздiлу окружної прокуратури - 1,17 - 1,10 посадового окладу прокурора окружної прокуратури";

     частину восьму виключити;

     67) у статтi 83:

     у частинi другiй слова "в установленому порядку" замiнити словами "в установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України порядку";

     частину четверту виключити;

     68) абзаци другий i третiй частини другої статтi 85 виключити;

     69) у статтi 86:

     в абзацi першому частини шостої слова i цифри "на прокурорських посадах, зазначених у статтi 15 цього Закону" замiнити словами "на посадах прокурорiв (в тому числi адмiнiстративних) органiв прокуратури";

     в абзацi четвертому частини шостої i частинi восьмiй слова "Генеральної прокуратури України" замiнити словами "Офiсу Генерального прокурора";

     70) у статтi 89:

     частину першу доповнити словами "а також iнших джерел, не заборонених законодавством, у тому числi у випадках, передбачених мiжнародними договорами України або проектами мiжнародної технiчної допомоги, зареєстрованими в установленому порядку";

     у частинi другiй слова "Генеральною прокуратурою України" замiнити словами "Офiсом Генерального прокурора";

     71) у статтi 92:

     у частинi другiй слова "Генеральна прокуратура України" замiнити словами "Офiс Генерального прокурора";

     у частинi третiй слово "регiональнi" замiнити словом "обласнi";

     72) у статтi 93 слова "Генеральна прокуратура України" у всiх вiдмiнках замiнити словами "Офiс Генерального прокурора" у вiдповiдному вiдмiнку;

     73) у статтi 94 слова "Генеральною прокуратурою України" замiнити словами "Офiсом Генерального прокурора";

     74) у текстi Закону слова "Закон України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Закон України "Про запобiгання корупцiї" у вiдповiдному вiдмiнку, а слова "Нацiональна академiя прокуратури України" в усiх вiдмiнках - словами "Тренiнговий центр прокурорiв України" у вiдповiдному вiдмiнку.

     22. В абзацi третьому пункту 1 частини першої статтi 7 Закону України "Про Рахункову палату" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 36, ст. 360; 2017 р., N 7 - 8, ст. 50) слова "Генеральної прокуратури України" замiнити словами "Офiсу Генерального прокурора".

     23. В абзацi першому пункту 2 частини першої статтi 10 та у частинi другiй статтi 18 Закону України "Про Нацiональне агентство України з питань виявлення, розшуку та управлiння активами, одержаними вiд корупцiйних та iнших злочинiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 1, ст. 2, N 11, ст. 129, N 30, ст. 542; 2017 р., N 7 - 8, ст. 50; 2018 р., N 36, ст. 272) слова "Генеральної прокуратури України" замiнити словами "Офiсу Генерального прокурора".

     24. У пунктi 1 частини першої та у частинi другiй статтi 8 Закону України "Про особливостi державної полiтики iз забезпечення державного суверенiтету України на тимчасово окупованих територiях у Донецькiй та Луганськiй областях" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2018 р., N 10, ст. 54) слова "вiйськової прокуратури" виключити.

     25. У частинi п'ятiй статтi 17 Закону України "Про застосування трансплантацiї анатомiчних матерiалiв людинi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2018 р., N 28, ст. 232; 2019 р., N 16, ст. 69) слово "мiсцевої" замiнити словом "окружної".

     26. Пункт 3 частини третьої статтi 10 Закону України "Про правовий статус осiб, зниклих безвiсти" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2018 р., N 38, ст. 280) викласти в такiй редакцiї:

     "3) Офiсом Генерального прокурора".

     27. У пунктi 1 частини першої статтi 9 Закону України "Про забезпечення функцiонування української мови як державної" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2019 р., N 21, ст. 81) слова "регiональних та мiсцевих" замiнити словами "обласних та окружних".

     II. Прикiнцевi i перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, крiм пунктiв 2, 4 - 7, 9, 11 - 15, 17, 18, пiдпункту 1 пункту 19, пункту 20, пунктiв 22 - 27 роздiлу I цього Закону, якi набирають чинностi з дня початку роботи вiдповiдно Офiсу Генерального прокурора, обласних прокуратур, окружних прокуратур.

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть:

     пункт 8 частини першої статтi 15; частину четверту статтi 16; абзац перший частини другої статтi 462; статтю 47; частину першу статтi 49; частину п'яту статтi 50; частину третю статтi 512, статтi 53 i статтi 55 Закону України "Про прокуратуру" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 53, ст. 793, iз наступними змiнами);

     Постанову Верховної Ради України вiд 6 листопада 1991 року "Про затвердження Положення про класнi чини працiвникiв органiв прокуратури України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 4, ст. 14).

     Зупинити до 1 вересня 2021 року дiю пункту 7 частини восьмої статтi 81; пункту 6 частини першої статтi 9; пункту 5 частини першої статтi 11; пунктiв 3 i 41 частини першої статтi 13; частини другої статтi 28; статей 29, 31, 32 - 35, 37, 38; частин четвертої, п'ятої, сьомої, восьмої статтi 39; частини третьої статтi 45; частин першої - восьмої, абзацу першого частини дев'ятої, частин десятої i одинадцятої статтi 46; статтi 47; частин першої - третьої, п'ятої - дев'ятої статтi 48; частини шостої статтi 49; статтi 60; пунктiв 3 i 5 частини другої статтi 67; пункту 1 частини дев'ятої статтi 71; статей 73 - 76; частин першої - третьої статтi 77; статей 78, 79 Закону України "Про прокуратуру" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 2 - 3, ст. 12).

     3. До дня початку роботи Офiсу Генерального прокурора, обласних прокуратур, окружних прокуратур їх повноваження здiйснюють вiдповiдно Генеральна прокуратура України, регiональнi прокуратури, мiсцевi прокуратури.

     Пiсля початку роботи Офiсу Генерального прокурора, обласних прокуратур, окружних прокуратур забезпечення виконання функцiй прокуратури призначеними до них прокурорами здiйснюється з дотриманням вимог законодавства України та особливостей, визначених Генеральним прокурором.

     За прокурорами та керiвниками регiональних, мiсцевих i вiйськових прокуратур, прокурорами i керiвниками структурних пiдроздiлiв Генеральної прокуратури України зберiгається вiдповiдний правовий статус, який вони мали до набрання чинностi цим Законом, при реалiзацiї функцiй прокуратури до дня їх звiльнення або переведення до Офiсу Генерального прокурора, обласної прокуратури, окружної прокуратури. На зазначений перiод оплата працi працiвникiв Генеральної прокуратури України, регiональних прокуратур, мiсцевих прокуратур, вiйськових прокуратур здiйснюється вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України, яка встановлює оплату працi працiвникiв органiв прокуратури.

     Дiя цього пункту не поширюється на випадок, передбачений пiдпунктом 4 пункту 21 цього роздiлу.

     4. День початку роботи Офiсу Генерального прокурора, обласних прокуратур, окружних прокуратур визначається рiшеннями Генерального прокурора стосовно Офiсу Генерального прокурора, усiх обласних прокуратур, усiх окружних прокуратур. Вказанi рiшення публiкуються у газетi "Голос України".

     5. Офiс Генерального прокурора є правонаступником Генеральної прокуратури України у мiжвiдомчих мiжнародних договорах, укладених Генеральною прокуратурою України.

     6. З дня набрання чинностi цим Законом усi прокурори Генеральної прокуратури України, регiональних прокуратур, мiсцевих прокуратур, вiйськових прокуратур вважаються такими, що персонально попередженi у належному порядку про можливе майбутнє звiльнення з посади на пiдставi пункту 9 частини першої статтi 51 Закону України "Про прокуратуру".

     7. Прокурори, якi на день набрання чинностi цим Законом займають посади прокурорiв у Генеральнiй прокуратурi України, регiональних прокуратурах, мiсцевих прокуратурах, вiйськових прокуратурах, можуть бути переведенi на посаду прокурора в Офiсi Генерального прокурора, обласних прокуратурах, окружних прокуратурах лише у разi успiшного проходження ними атестацiї, яка проводиться у порядку, передбаченому цим роздiлом.

     Слiдчi органiв прокуратури, якi на день набрання чинностi цим Законом займають посади у Генеральнiй прокуратурi України, регiональних прокуратурах, мiсцевих прокуратурах, вiйськових прокуратурах, можуть бути переведенi на посаду прокурора в Офiсi Генерального прокурора, обласних прокуратурах, окружних прокуратурах лише у разi успiшного проходження ними атестацiї, яка проводиться у порядку, передбаченому цим роздiлом.

     8. Положення щодо проходження прокурорами атестацiї, передбаченi цим роздiлом, не поширюються на:

     1) Генерального прокурора, а також прокурорiв, яких пiсля набрання чинностi цим Законом призначено на адмiнiстративнi посади, передбаченi пунктами 1 - 15 частини першої статтi 39 Закону України "Про прокуратуру";

     2) осiб, якi призначаються за результатами добору на посаду прокурора вiдповiдно до пункту 20 цього роздiлу;

     3) керiвника Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури Генеральної прокуратури України, його першого заступника, заступника, керiвникiв пiдроздiлiв Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури Генеральної прокуратури України, їх заступникiв, прокурорiв Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури Генеральної прокуратури України, якi займають свої посади станом на день набрання чинностi цим Законом. Такi прокурори Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури переводяться на аналогiчнi посади до Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури Офiсу Генерального прокурора;

     4) осiб, яких призначено на посади першого заступника, заступника Генерального прокурора у перiод з 30 серпня 2019 року.

     9. Атестацiя здiйснюється згiдно з Порядком проходження прокурорами атестацiї, який затверджується Генеральним прокурором.

     10. Прокурори Генеральної прокуратури України, регiональних прокуратур, мiсцевих прокуратур, вiйськових прокуратур (у тому числi тi, якi були вiдрядженi до Нацiональної академiї прокуратури України для участi в її роботi на постiйнiй основi) мають право в строк, визначений Порядком проходження прокурорами атестацiї, подати Генеральному прокурору заяву про переведення на посаду прокурора в Офiсi Генерального прокурора, обласних прокуратурах, окружних прокуратурах. У заявi також повинно бути зазначено про намiр пройти атестацiю, надано згоду на обробку персональних даних, на застосування процедур та умов проведення атестацiї. Форма та порядок подачi заяви визначаються Порядком проходження прокурорами атестацiї.

     11. Атестацiя прокурорiв проводиться кадровими комiсiями Офiсу Генерального прокурора, кадровими комiсiями обласних прокуратур.

     12. Предметом атестацiї є оцiнка:

     1) професiйної компетентностi прокурора;

     2) професiйної етики та доброчесностi прокурора.

     13. Атестацiя прокурорiв включає такi етапи:

     1) складення iспиту у формi анонiмного письмового тестування або у формi анонiмного тестування з використанням комп'ютерної технiки з метою виявлення рiвня знань та умiнь у застосуваннi закону, вiдповiдностi здiйснювати повноваження прокурора. Результати анонiмного тестування оприлюднюються кадровою комiсiєю на офiцiйному вебсайтi Генеральної прокуратури України або Офiсу Генерального прокурора не пiзнiше нiж за 24 години до проведення спiвбесiди;

     2) проведення спiвбесiди з метою виявлення вiдповiдностi прокурора вимогам професiйної компетентностi, професiйної етики та доброчесностi. Для оцiнки рiвня володiння практичними умiннями та навичками прокурори виконують письмове практичне завдання.

     Атестацiя може включати iншi етапи, непроходження яких може бути пiдставою для ухвалення кадровою комiсiєю рiшення про неуспiшне проходження атестацiї прокурором. Перелiк таких етапiв визначається у Порядку проходження прокурорами атестацiї, який затверджує Генеральний прокурор.

     14. Графiк проходження прокурорами атестацiї встановлює вiдповiдна кадрова комiсiя. Атестацiя проводиться прозоро та публiчно, у присутностi прокурора, який проходить атестацiю. Перебiг усiх етапiв атестацiї фiксується за допомогою технiчних засобiв вiдео- та звукозапису.

     15. Для проведення спiвбесiди кадровi комiсiї вправi отримувати в усiх органах прокуратури, у Радi прокурорiв України, секретарiатi Квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї прокурорiв, Нацiональному антикорупцiйному бюро України, Державному бюро розслiдувань, Нацiональному агентствi з питань запобiгання корупцiї, iнших органах державної влади будь-яку необхiдну для цiлей атестацiї iнформацiю про прокурора, в тому числi iнформацiю про:

     1) кiлькiсть дисциплiнарних проваджень щодо прокурора у Квалiфiкацiйно-дисциплiнарнiй комiсiї прокурорiв та їх результати;

     2) кiлькiсть скарг, якi надходили на дiї прокурора до Квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї прокурорiв та Ради прокурорiв України, з коротким описом сутi скарг;

     3) дотримання прокурором правил професiйної етики та доброчесностi: а) вiдповiднiсть витрат i майна прокурора та членiв його сiм'ї, а також близьких осiб задекларованим доходам, у тому числi копiї вiдповiдних декларацiй, поданих прокурором вiдповiдно до законодавства у сферi запобiгання корупцiї; б) iншi данi щодо вiдповiдностi прокурора вимогам законодавства у сферi запобiгання корупцiї; в) данi щодо вiдповiдностi поведiнки прокурора вимогам професiйної етики; г) матерiали таємної перевiрки доброчесностi прокурора;

     4) зайняття прокурором адмiнiстративних посад в органах прокуратури з копiями вiдповiдних рiшень.

     Фiзичнi та юридичнi особи, органи державної влади, органи мiсцевого самоврядування мають право подавати до вiдповiдної кадрової комiсiї вiдомостi, якi можуть свiдчити про невiдповiднiсть прокурора критерiям компетентностi, професiйної етики та доброчесностi. Для цього графiк проведення спiвбесiд iз зазначенням прiзвища, iменi та по батьковi прокурора, його посади, заздалегiдь оприлюднюється на офiцiйному вебсайтi Генеральної прокуратури України або Офiсу Генерального прокурора.

     16. За результатами складення прокурором iспиту вiдповiдна кадрова комiсiя ухвалює рiшення щодо допуску прокурора до проведення спiвбесiди. Якщо прокурор за результатами складення iспиту набрав меншу кiлькiсть балiв, нiж прохiдний бал, встановлений згiдно з Порядком проходження прокурорами атестацiї, це є пiдставою для недопущення прокурора до етапу спiвбесiди i ухвалення кадровою комiсiєю рiшення про неуспiшне проходження атестацiї таким прокурором.

     17. Кадровi комiсiї за результатами атестацiї прокурора ухвалюють одне iз таких рiшень: рiшення про успiшне проходження прокурором атестацiї або рiшення про неуспiшне проходження прокурором атестацiї.

     Кадровi комiсiї за результатами атестацiї подають Генеральному прокурору iнформацiю щодо прокурорiв, якi успiшно пройшли атестацiю, а також щодо прокурорiв, якi неуспiшно пройшли атестацiю.

     Повторне проходження одним i тим самим прокурором атестацiї або одного з її етапiв забороняється.

     18. У разi успiшного проходження атестацiї прокурор за умови наявностi вакансiї та за його згодою може бути переведений Генеральним прокурором на посаду прокурора в Офiс Генерального прокурора, а керiвником обласної прокуратури - на посаду прокурора у вiдповiднiй обласнiй прокуратурi та в окружнiй прокуратурi, яка розташована у межах адмiнiстративно-територiальної одиницi, що пiдпадає пiд територiальну юрисдикцiю вiдповiдної обласної прокуратури. При цьому переведення прокурора може бути здiйснено в орган прокуратури, що є рiвнозначним, вищим або нижчим щодо органу прокуратури, в якому вiн обiймав посаду прокурора на день набрання чинностi цим Законом, з урахуванням вимог щодо стажу роботи в галузi права, визначених у статтi 27 Закону України "Про прокуратуру". При переведеннi на посаду прокурора окружної прокуратури вимоги щодо стажу, передбаченi частиною першою статтi 27 Закону України "Про прокуратуру", не поширюються на прокурорiв вiйськових прокуратур, якi успiшно пройшли атестацiю.

     У разi успiшного проходження атестацiї прокурорами та слiдчими вiйськових прокуратур, якi є вiйськовослужбовцями, питання про їх звiльнення з вiйськової служби вирiшується вiдповiдно до Закону України "Про вiйськовий обов'язок i вiйськову службу" та iнших нормативно-правових актiв України, якими встановлено порядок проходження громадянами України вiйськової служби, з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом.

     Прокурорам та слiдчим вiйськових прокуратур, якi є вiйськовослужбовцями i проходять вiйськову службу за контрактом, надається право достроково припинити контракт про проходження громадянами України вiйськової служби у Збройних Силах України. Прокурорам та слiдчим вiйськових прокуратур, якi є вiйськовослужбовцями i проходять вiйськову службу за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод, надається право достроково звiльнитися з вiйськової служби.

     19. Прокурори, якi на день набрання чинностi цим Законом займають посади у Генеральнiй прокуратурi України, регiональних прокуратурах, мiсцевих прокуратурах, вiйськових прокуратурах, звiльняються Генеральним прокурором, керiвником регiональної (обласної) прокуратури з посади прокурора на пiдставi пункту 9 частини першої статтi 51 Закону України "Про прокуратуру" за умови настання однiєї iз наступних пiдстав:

     1) неподання прокурором Генеральної прокуратури України, регiональної прокуратури, мiсцевої прокуратури, вiйськової прокуратури у встановлений строк заяви до Генерального прокурора про переведення до Офiсу Генерального прокурора, обласної прокуратури, окружної прокуратури та про намiр у зв'язку iз цим пройти атестацiю;

     2) рiшення кадрової комiсiї про неуспiшне проходження атестацiї прокурором Генеральної прокуратури України, регiональної прокуратури, мiсцевої прокуратури, вiйськової прокуратури;

     3) в Офiсi Генерального прокурора, обласних прокуратурах, окружних прокуратурах вiдсутнi вакантнi посади, на якi може бути здiйснено переведення прокурора Генеральної прокуратури України, регiональної прокуратури, мiсцевої прокуратури, вiйськової прокуратури, який успiшно пройшов атестацiю;

     4) ненадання прокурором Генеральної прокуратури України, регiональної прокуратури, мiсцевої прокуратури, вiйськової прокуратури, у разi успiшного проходження ним атестацiї, згоди протягом трьох робочих днiв на переведення на запропоновану йому посаду в Офiсi Генерального прокурора, обласнiй прокуратурi, окружнiй прокуратурi.

     Перебування прокурора на лiкарняному через тимчасову непрацездатнiсть, у вiдпустцi чи у вiдрядженнi до Нацiональної академiї прокуратури України для участi в її роботi на постiйнiй основi не є перешкодою для його звiльнення з посади прокурора вiдповiдно до цього пункту.

     Указанi в цьому пунктi прокурори можуть бути звiльненi з посади прокурора також i на iнших пiдставах, передбачених Законом України "Про прокуратуру".

     20. У разi оприлюднення вiдповiдного оголошення про добiр на офiцiйному вебсайтi Генеральної прокуратури України або Офiсу Генерального прокурора особи, якi не займали посаду прокурора на день набрання чинностi цим Законом, мають право, за умови вiдповiдностi вимогам, визначеним статтею 27 Закону України "Про прокуратуру", взяти участь у доборi на вакантнi посади прокурора в Офiсi Генерального прокурора, обласних прокуратурах, окружних прокуратурах, якi з'явилися пiсля звiльнення прокурорiв за власним бажанням, неуспiшного проходження прокурорами атестацiї або з iнших пiдстав. Для участi у доборi кандидати подають документи, передбаченi статтею 30 Закону України "Про прокуратуру". Порядок проведення добору затверджується Генеральним прокурором.

     Добiр включає такi етапи:

     1) складення iспиту у формi анонiмного письмового тестування або у формi анонiмного тестування з використанням комп'ютерної технiки з метою виявлення рiвня знань та умiнь у застосуваннi закону, вiдповiдностi здiйснювати повноваження прокурора. Результати анонiмного тестування оприлюднюються кадровою комiсiєю на офiцiйному вебсайтi Генеральної прокуратури України або Офiсу Генерального прокурора не пiзнiше нiж за 24 години до проведення спiвбесiди;

     2) проведення спiвбесiди з метою виявлення вiдповiдностi кандидата вимогам професiйної компетентностi i доброчесностi. Для оцiнки рiвня володiння практичними умiннями та навичками кандидати виконують письмове практичне завдання.

     Добiр може включати iншi етапи, якi визначаються у Порядку проведення добору на зайняття вакантної посади прокурора.

     Фiзичнi та юридичнi особи до проведення спiвбесiди з кандидатом мають право подавати до Офiсу Генерального прокурора вiдомостi, якi можуть свiдчити про невiдповiднiсть кандидата критерiям доброчесностi. Для цього графiк проведення спiвбесiд iз зазначенням прiзвища, iменi та по батьковi кандидата заздалегiдь оприлюднюється.

     Особи, якi вiдповiдно до цього пункту успiшно пройшли добiр, можуть перед призначенням на посаду прокурора бути вiдправленi на проходження стажування до органу прокуратури. У разi неуспiшного проходження стажування такi особи не призначаються на посаду прокурора. Порядок проходження стажування в органах прокуратури затверджується Генеральним прокурором.

     21. Установити, що з дня набрання чинностi цим Законом:

     1) вiйськовi прокуратури, прокурори та слiдчi вiйськових прокуратур припиняють виконувати свої повноваження у порядку та строки, визначенi Генеральним прокурором.

     Питання подальшого досудового розслiдування у кримiнальних провадженнях, якi на день набрання чинностi цим Законом здiйснюються слiдчими вiйськових прокуратур, вирiшується вiдповiдним прокурором з дотриманням вимог частини п'ятої статтi 36, пункту 1 роздiлу XI "Перехiднi положення" Кримiнального процесуального кодексу України та з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом. Пiсля прийняття прокурором рiшення про доручення здiйснення подальшого досудового розслiдування передача кримiнальних проваджень до визначеного ним органу досудового розслiдування здiйснюється невiдкладно. Забезпечення органiзацiї та процесуального керiвництва у переданих кримiнальних провадженнях, дiяльнiсть з представництва iнтересiв держави в судах, вирiшення iнших пов'язаних iз цим питань здiйснюються з дотриманням вимог законодавства та особливостей, визначених Генеральним прокурором.

     До прийняття рiшення про припинення повноважень вiйськових прокуратур матерiально-побутове та iнше забезпечення вiйськових прокуратур здiйснюється у порядку, встановленому Мiнiстерством оборони України та Генеральною прокуратурою України;

     2) члени i голова Квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї прокурорiв вважаються звiльненими з посади, а їх повноваження вважаються достроково припиненими;

     3) вiдкритi Квалiфiкацiйно-дисциплiнарною комiсiєю прокурорiв на день набрання чинностi цим Законом дисциплiнарнi провадження щодо прокурорiв, стосовно яких не ухвалено рiшення, передаються секретарiатом Квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї прокурорiв вiдповiдним кадровим комiсiям для продовження їх розгляду у порядку, визначеному Генеральним прокурором. Секретарiат Квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї прокурорiв продовжує свою роботу до завершення атестацiї прокурорiв;

     4) особи, якi на день набрання чинностi цим Законом займають адмiнiстративнi посади першого заступника Генерального прокурора, заступника Генерального прокурора, заступника Генерального прокурора - Головного вiйськового прокурора, вважаються звiльненими з указаних адмiнiстративних посад. Дiя цього пункту не поширюється на заступника Генерального прокурора - керiвника Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури, а також на першого заступника i заступникiв Генерального прокурора, призначених на посаду пiсля 30 серпня 2019 року;

     5) особи, якi на день набрання чинностi цим Законом проходили спецiальну пiдготовку у Нацiональнiй академiї прокуратури України, вважаються такими, що успiшно завершили спецiальну пiдготовку без складання iспиту. Такi особи можуть бути призначенi на вакантнi посади прокурорiв у мiсцевi прокуратури залежно вiд результатiв квалiфiкацiйного iспиту, який вони склали перед направленням Квалiфiкацiйно-дисциплiнарною комiсiєю прокурорiв для проходження спецiальної пiдготовки в Нацiональнiй академiї прокуратури України. Такi особи можуть бути переведенi на посаду прокурора в Офiсi Генерального прокурора, обласних прокуратурах, окружних прокуратурах лише у разi успiшного проходження ними атестацiї, яка проводиться у порядку, передбаченому цим роздiлом, з урахуванням вимог щодо стажу роботи в галузi права, визначених статтею 27 Закону України "Про прокуратуру".

     Порядок призначення в мiсцевi прокуратури осiб, якi на день набрання чинностi цим Законом проходили спецiальну пiдготовку у Нацiональнiй академiї прокуратури України, визначається Генеральним прокурором.

     22. Установити, що тимчасово, до 1 вересня 2021 року:

     1) порядок проведення добору на зайняття вакантної посади прокурора затверджується Генеральним прокурором;

     2) порядок ведення облiку даних про кiлькiсть посад прокурорiв, у тому числi вакантних та тимчасово вакантних, затверджується Генеральним прокурором;

     3) пiсля призначення особи на посаду прокурора стосовно такої особи, у випадках, передбачених законом, Генеральним прокурором невiдкладно органiзовується спецiальна перевiрка. Вiдомостi про особу, якi пiдлягають спецiальнiй перевiрцi, а також порядок її здiйснення визначаються Законом України "Про запобiгання корупцiї". У разi якщо прокурор не пройшов спецiальної перевiрки, вiн пiдлягає негайному звiльненню з посади особою, уповноваженою законом приймати рiшення про звiльнення прокурора. Прокурор, щодо якого за результатами спецiальної перевiрки встановлено обставини, якi є пiдставою для вiдмови у призначеннi на посаду, вважається таким, що не пройшов спецiальної перевiрки, та пiдлягає негайному звiльненню з посади особою, уповноваженою законом приймати рiшення про звiльнення прокурора, iз зазначенням пiдстави звiльнення - непроходження спецiальної перевiрки;

     4) порядок замiщення тимчасово вакантних посад прокурорiв в органi прокуратури (у зв'язку з тривалою тимчасовою непрацездатнiстю, вiдпусткою для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку, вiдрядженням для участi в роботi iнших органiв на постiйнiй основi тощо) затверджується Генеральним прокурором;

     5) прокурор Офiсу Генерального прокурора, обласної прокуратури, окружної прокуратури може бути переведений за його згодою до iншого органу прокуратури, у тому числi вищого рiвня, на вакантну або тимчасово вакантну посаду. Переведення до органу прокуратури вищого рiвня здiйснюється за результатами добору у порядку, затвердженому Генеральним прокурором. Умовою участi прокурора у доборi є подання ним заяви про переведення, а також наявнiсть вiдповiдного стажу, передбаченого частинами другою i третьою статтi 27 Закону України "Про прокуратуру";

     6) на адмiнiстративнi посади, передбаченi частиною першою статтi 39 Закону України "Про прокуратуру" можуть бути призначенi прокурори, а також iншi особи, якi вiдповiдають вимогам, визначеним у статтi 27 Закону України "Про прокуратуру". Такi особи з дня призначення на адмiнiстративну посаду набувають статусу прокурора вiдповiдної прокуратури, за винятком випадкiв, передбачених частиною десятою статтi 39 Закону України "Про прокуратуру".

     Призначення на адмiнiстративнi посади, передбаченi пунктами 2 - 6 частини першої статтi 39 Закону України "Про прокуратуру", здiйснюється Генеральним прокурором.

     Призначення на адмiнiстративнi посади, передбаченi пунктами 7 - 15 частини першої статтi 39 Закону України "Про прокуратуру", здiйснюється керiвником обласної прокуратури - щодо адмiнiстративних посад прокурорiв у вiдповiднiй обласнiй прокуратурi та в окружних прокуратурах, якi розташованi у межах адмiнiстративно-територiальної одиницi, що пiдпадає пiд територiальну юрисдикцiю вiдповiдної обласної прокуратури.

     Призначення на адмiнiстративну посаду, передбачену пунктами 6 i 11 частини першої статтi 39 Закону України "Про прокуратуру", здiйснюється строком на п'ять рокiв.

     Пiд час вирiшення питання щодо призначення на адмiнiстративну посаду беруться до уваги професiйнi та морально-дiловi якостi кандидата, а також його управлiнсько-органiзаторськi здiбностi.

     Призначення на посади, передбаченi пунктами 4 - 15 частини першої статтi 39 Закону України "Про прокуратуру", здiйснюється пiсля вiдповiдного схвалення Комiсiєю з добору керiвного складу органiв прокуратури, склад i положення про яку затверджуються Генеральним прокурором;

     7) в Офiсi Генерального прокурора, у кожнiй обласнiй прокуратурi утворюються вiдповiднi кадровi комiсiї як органи для забезпечення:

     проведення атестацiї прокурорiв Генеральної прокуратури України, регiональних прокуратур, мiсцевих прокуратур, вiйськових прокуратур вiдповiдно до цього роздiлу;

     розгляду дисциплiнарних скарг про вчинення прокурором дисциплiнарного проступку та здiйснення дисциплiнарного провадження щодо прокурорiв;

     здiйснення добору на посади прокурорiв;

     8) Генеральний прокурор визначає:

     перелiк, склад i порядок роботи кадрових комiсiй Офiсу Генерального прокурора, обласних прокуратур;

     порядок розгляду кадровою комiсiєю скарг про вчинення прокурором дисциплiнарного проступку та процедуру здiйснення дисциплiнарного провадження;

     порядок прийняття кадровою комiсiєю рiшення за результатами дисциплiнарного провадження i за наявностi пiдстав, передбачених Законом України "Про прокуратуру", про накладення на прокурора Офiсу Генерального прокурора, обласної та окружної прокуратури дисциплiнарного стягнення або про неможливiсть подальшого перебування особи на посадi прокурора;

     9) дострокове звiльнення Генерального прокурора з адмiнiстративної посади може бути iнiцiйовано Президентом України шляхом внесення до Верховної Ради України письмового подання про надання згоди на звiльнення з посади Генерального прокурора;

     10) звiльнення прокурорiв Офiсу Генерального прокурора, обласних прокуратур, окружних прокуратур у разi лiквiдацiї чи реорганiзацiї органу прокуратури, в якому прокурор обiймає посаду, або в разi скорочення кiлькостi прокурорiв органу прокуратури здiйснюється у порядку, визначеному Генеральним прокурором.

     23. Визначити, що повноваження членiв Ради прокурорiв України, обраних на посади до набрання чинностi цим Законом, достроково припиняються на наступний день пiсля дня початку роботи окружних прокуратур. Рекомендувати всеукраїнськiй конференцiї прокурорiв вжити заходiв щодо формування нового складу Ради прокурорiв України пiсля початку роботи окружних прокуратур. У цьому випадку рiшення про скликання всеукраїнської конференцiї прокурорiв приймається Генеральним прокурором.

     24. Установити, що Додаток "Перелiк i територiальна юрисдикцiя мiсцевих та вiйськових прокуратур" до Закону України "Про прокуратуру" втрачає чиннiсть iз дня початку роботи окружних прокуратур.

     25. Тренiнговий центр прокурорiв України створюється на базi Нацiональної академiї прокуратури України.

     26. Кабiнету Мiнiстрiв України у двомiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     внести на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо забезпечення видаткiв Державного бюджету України на дiяльнiсть органiв прокуратури у розмiрi, необхiдному для здiйснення ними своїх повноважень вiдповiдно до цього Закону.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
19 вересня 2019 року
N 113-IX

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.