ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про обiг в Українi наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв"

     Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     Внести змiни до Закону України "Про обiг в Українi наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 10, ст. 60), виклавши його у такiй редакцiї:

"ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про обiг в Українi наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв

     Цей Закон з урахуванням мiжнародних зобов'язань України регулює суспiльнi вiдносини в сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв, визначає повноваження органiв виконавчої влади, права та обов'язки юридичних осiб i громадян, якi беруть участь у такому обiгу на територiї України.

Роздiл I.
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     У цьому Законi наведенi нижче термiни вживаються у такому значеннi:

     Перелiк наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв (далi - Перелiк) - згрупованi в списки наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори, включенi до таблиць I-IV згiдно з законодавством України та мiжнародними договорами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України. Перелiк затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням спецiально уповноваженого органу виконавчої влади в галузi охорони здоров'я i публiкується в офiцiйних друкованих виданнях;

     наркотичнi засоби - включенi до Перелiку речовини природного чи синтетичного походження, препарати, рослини, якi становлять небезпеку для здоров'я населення у разi зловживання ними;

     психотропнi речовини - включенi до Перелiку речовини природного чи синтетичного походження, препарати, природнi матерiали, якi здатнi викликати стан залежностi та справляти депресивний або стимулюючий вплив на центральну нервову систему або викликати порушення сприйняття, або емоцiй, або мислення, або поведiнки i становлять небезпеку для здоров'я населення у разi зловживання ними;

     препарат - сумiш речовин у будь-якому фiзичному станi, що мiстить один чи декiлька наркотичних засобiв або психотропних речовин, включених до Перелiку;

     наркотичний (психотропний) лiкарський засiб - лiкарський засiб, що мiстить один чи декiлька наркотичних засобiв або психотропних речовин, включених до таблиць II i III Перелiку, та прекурсорiв, включених до таблицi IV Перелiку;

      прекурсори - речовини та їх солi, що використовуються при виробництвi, виготовленнi наркотичних засобiв i психотропних речовин, включених до Перелiку;

     аналоги наркотичних засобiв i психотропних речовин - забороненi до обiгу в Українi речовини природного чи синтетичного походження, не включенi до Перелiку, хiмiчна структура i властивостi яких подiбнi до хiмiчної структури i властивостей наркотичних засобiв i психотропних речовин, психоактивну дiю яких цi речовини вiдтворюють;

     особливо небезпечнi наркотичнi засоби i психотропнi речовини - включенi до спискiв N 1 i N 2 таблицi I Перелiку наркотичнi засоби i психотропнi речовини, якi є особливо небезпечними для здоров'я населення;

     обiг наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв - види дiяльностi, пов'язанi з: культивуванням рослин, включених до Перелiку; розробкою, виробництвом, виготовленням, зберiганням, розподiлом, перевезенням, пересиланням, придбанням, реалiзацiєю, вiдпуском, ввезенням на територiю України, вивезенням з територiї України, використанням, знищенням наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, включених до Перелiку, що дозволяються та контролюються згiдно з цим Законом;

     культивування рослин, включених до Перелiку, - посiв i вирощування рослин, в тому числi снотворного маку i конопель, що мiстять наркотичнi засоби;

     виробництво наркотичних засобiв та (або) психотропних речовин - усi дiї, пов'язанi з серiйним одержанням наркотичних засобiв та (або) психотропних речовин iз хiмiчних речовин та (або) рослин;

     виготовлення наркотичних засобiв та (або) психотропних речовин - усi дiї, включаючи рафiнування та екстракцiю, в результатi яких одержуються наркотичнi засоби та (або) психотропнi речовини, а також вiдбувається перетворення наркотичних засобiв, психотропних речовин або прекурсорiв на готовi до використання форми наркотичних засобiв чи психотропних речовин або лiкарськi засоби, що їх вмiщують;

     iмпорт (ввезення) або експорт (вивезення) наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв - перемiщення наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв iз територiї iншої країни в Україну або iз територiї України в iншу країну;

     перевезення наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв - перемiщення наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв з однiєї територiї до iншої в межах України.

     Стаття 2. Наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори, що пiдлягають контролю, та їх класифiкацiя

     Наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори з урахуванням їх корисностi для використання у медичнiй практицi та залежно вiд ступеня їх небезпечностi для здоров'я, яку вони можуть становити у разi зловживання ними, i застосовуваних згiдно з законодавством заходiв контролю за їх обiгом включаються до вiдповiдно пронумерованих спискiв таблиць Перелiку:

     таблиця I мiстить особливо небезпечнi наркотичнi засоби i психотропнi речовини, включенi до спискiв N 1 i N 2, обiг яких в Українi заборонено згiдно з законодавством, а також наркотичнi засоби i психотропнi речовини, включенi до списку N 3, обiг яких в Українi допускається лише в цiлях, передбачених статтею 7 цього Закону;

     таблиця II мiстить наркотичнi засоби i психотропнi речовини, включенi до спискiв N 1 i N 2, обiг яких в Українi обмежено i стосовно яких встановлюються заходи контролю згiдно з законодавством;

     таблиця III мiстить наркотичнi засоби i психотропнi речовини, включенi до спискiв N 1 i N 2, обiг яких в Українi обмежено i стосовно яких допускаються виключення деяких заходiв контролю згiдно з законодавством;

     таблиця IV мiстить прекурсори, включенi до спискiв N 1 i N 2, обiг яких в Українi обмежено i стосовно яких встановлюються заходи контролю згiдно з законодавством.

     Стаття 3. Законодавство про обiг наркотичних засобiв,  психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв

     Законодавство про обiг наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв складається з цього Закону, iнших законiв України i виданих вiдповiдно до них нормативно-правових актiв.

     Кабiнет Мiнiстрiв України, мiнiстерства та iншi вiдповiднi центральнi органи виконавчої влади видають нормативно-правовi акти щодо обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв лише у випадках, передбачених законами України.

     Стаття 4. Обiг наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв

     Обiг наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, включених до списку N 1 таблицi IV Перелiку на територiї України дозволяється лише з метою застосування у медичнiй практицi або для науково-дослiдної роботи, експертної чи оперативно-розшукової дiяльностi, або в навчальних цiлях в порядку, встановленому цим Законом, а у передбачених ним випадках - у порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Кабiнету Мiнiстрiв України та вiдподвiдних центральних органiв виконавчої влади.

     Стаття 5. Контроль за обiгом препаратiв

     Препарати, що мiстять наркотичнi засоби або психотропнi речовини, пiдлягають тим самим заходам контролю, що й наркотичнi засоби або психотропнi речовини, якi в них мiстяться.

     Стосовно препаратiв, що мiстять кiлька наркотичних засобiв або психотропних речовин, щодо яких встановлено рiзний режим контролю, вони пiдпадають пiд дiю заходiв контролю, що застосовуються щодо тих засобiв чи речовин, якi пiдлягають бiльш суворим заходам контролю.

     Наркотичнi (психотропнi) лiкарськi засоби, що мiстять малi кiлькостi наркотичних засобiв або психотропних речовин i прекурсорiв, включених до вiдповiдних таблиць Перелiку, iз яких цi засоби чи речовини не можуть бути видобутi легкодоступними способами в кiлькостях, що дозволяють зловживати ними, можуть виключатися iз сфери дiї деяких заходiв контролю за їх обiгом.

     Заходи контролю за обiгом наркотичних (психотропних) лiкарських засобiв та порядок їх застосування встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України. Гранично допустима кiлькiсть наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, що мiститься в наркотичних (психотропних) лiкарських засобах, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням спецiально уповноваженого органу виконавчої влади в галузi охорони здоров'я.

Роздiл II.
УМОВИ ЗДIЙСНЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI, ПОВ'ЯЗАНОЇ З ОБIГОМ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБIВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН I ПРЕКУРСОРIВ

     Стаття 6. Загальний порядок здiйснення дiяльностi, пов'язаної з обiгом наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв

     Дiяльнiсть, пов'язана з обiгом наркотичних засобiв, психотропних речовин (за винятком психотропних речовин, включених до списку N 2 таблицi III Перелiку) i прекурсорiв, включених до списку N 1 таблицi IV Перелiку, здiйснюється пiдприємствами державної та комунальної форми власностi за наявностi у них лiцензiї на здiйснення вiдповiдних видiв дiяльностi, якщо iнше не передбачено цим Законом.

     Дiяльнiсть, пов'язана з виробництвом, виготовленням, зберiганням, перевезенням, придбанням, вiдпуском, оптовою реалiзацiєю, iмпортом, експортом, знищенням психотропних речовин, включених до списку N 2 таблицi III Перелiку, наркотичних (психотропних) лiкарських засобiв, зазначених у частинi третiй статтi 5 цього Закону, здiйснюється пiдприємствами всiх форм власностi, що займаються виробництвом лiкарських засобiв або психотропних речовин, за наявностi у них лiцензiї на здiйснення вiдповiдних видiв дiяльностi.

     Лiцензiї на здiйснення дiяльностi, пов'язаної з обiгом наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, видаються за наявностi вiдповiдної матерiально-технiчної бази, квалiфiкованого персоналу, умов для забезпечення облiку та схоронностi наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв.

     Лiцензiї на здiйснення дiяльностi, пов'язаної з обiгом наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, видаються Кабiнетом Мiнiстрiв України або уповноваженим ним центральним органом виконавчої влади за погодженням з Мiнiстерством внутрiшнiх справ України, якщо iнше не передбачено цим Законом. Порядок видачi лiцензiй на здiйснення дiяльностi, пов'язаної з обiгом наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 7. Дiяльнiсть, пов'язана з обiгом наркотичних засобiв i психотропних речовин, включених до таблицi I Перелiку

     Дiяльнiсть, пов'язана з обiгом наркотичних засобiв i психотропних речовин, включених до таблицi I Перелiку, на територiї України забороняється, за винятком дiяльностi, пов'язаної з культивуванням та (або) використанням чи реалiзацiєю рослин, включених до списку N 3 таблицi I Перелiку, для промислових цiлей на пiдставах, зазначених частинами другою, третьою, четвертою цiєї статтi.

     Дiяльнiсть, пов'язана з культивуванням та (або) використанням чи реалiзацiєю рослин, включених до списку N 3 таблицi I Перелiку, з метою виробництва та (або) виготовлення наркотичних засобiв i психотропних речовин здiйснюється пiдприємствами державної та комунальної форми власностi за наявностi у них лiцензiї на здiйснення вiдповiдних видiв дiяльностi.

     Дiяльнiсть, пов'язана з культивуванням та (або) використанням чи реалiзацiєю рослин, включених до списку N 3 таблицi I Перелiку, з низьким вмiстом наркотичних засобiв для промислових цiлей, за винятком виробництва та (або) виготовлення наркотичних засобiв i психотропних речовин, може здiйснюватися пiдприємствами всiх форм власностi за наявностi у них лiцензiї на здiйснення вiдповiдних видiв дiяльностi. Гранично допустимий вмiст наркотичних засобiв у рослинах, включених до списку N 3 таблицi I Перелiку, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням спецiально уповноваженого органу виконавчої влади в галузi охорони здоров'я.

     Лiцензiї на культивування та (або) використання чи реалiзацiю конкретних рослин, включених до списку N 3 таблицi I Перелiку, видаються Кабiнетом Мiнiстрiв України або уповноваженим ним органом у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України. Культивування снотворного маку може здiйснюватися насiнням першої репродукцiї, придбаного в установленому порядку.

     Юридичнi особи, якi здiйснюють дiяльнiсть, пов'язану з культивуванням та (або) використанням чи реалiзацiєю рослин, включених до списку N 3 таблицi I Перелiку, зобов'язанi вжити заходiв до забезпечення встановленого законодавством режиму охорони посiвiв, мiсць зберiгання i переробки цих рослин.

     Юридичнi особи, якi не мають лiцензiї на культивування рослин, включених до списку N 3 таблицi I Перелiку, та фiзичнi особи, якi є власниками або землекористувачами земельних дiлянок, на яких ростуть цi рослини, зобов'язанi їх знищити. Порядок знищення рослин, включених до Перелiку, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 8. Обiг аналогiв наркотичних засобiв i психотропних речовин

     Обiг аналогiв наркотичних засобiв i психотропних речовин на територiї України забороняється.

     Стаття 9. Розробка нових наркотичних засобiв або психотропних речовин

     Розробка нових наркотичних засобiв або психотропних речовин дозволяється лише з метою застосування у медичнiй практицi або для науково-дослiдної роботи.

     Розробка нових наркотичних засобiв або психотропних речовин з метою застосування у медичнiй практицi здiйснюється за державним замовленням згiдно з законодавством про лiкарськi засоби державними науково-дослiдними iнститутами за наявностi лiцензiї на цей вид дiяльностi.

     Клiнiчнi дослiдження розроблених нових наркотичних засобiв або психотропних речовин, що передбачаються для застосування у медичнiй практицi, та їх державна реєстрацiя здiйснюються вiдповiдно до законодавства про лiкарськi засоби.

     Стаття 10. Дiяльнiсть, пов'язана з використанням i знищенням наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв

     Дiяльнiсть, пов'язана з використанням наркотичних засобiв i психотропних речовин, включених до таблиць II, III Перелiку, допускається лише з метою застосування у медичнiй практицi або для науково-дослiдної роботи чи в навчальних цiлях та iнших цiлях, передбачених цим Законом.

     Використання наркотичних засобiв i психотропних речовин при проведеннi експертиз дозволяється юридичним особам за наявностi лiцензiї на цей вид дiяльностi. Проведення таких експертиз в установах Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Мiнiстерства юстицiї України, Мiнiстерства оборони України, Служби безпеки України, Державного комiтету у справах охорони державного кордону України, Державної митної служби України i в спецiально уповноваженому органi виконавчої влади в галузi охорони здоров'я та проведення контрольованих поставок, оперативних закупок i вiдбору зразкiв для дослiдження цих засобiв i речовин органами, що здiйснюють оперативно-розшукову дiяльнiсть, дозволяється без лiцензiї.

     Використання наркотичних засобiв i психотропних речовин для науково-дослiдної роботи i в навчальних цiлях дозволяється юридичним особам у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     У медичнiй практицi можуть використовуватися наркотичнi засоби, психотропнi речовини, включенi до таблиць II i III Перелiку, та прекурсори, включенi до таблицi IV Перелiку.

     На правовiдносини, пов'язанi з обiгом наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, дозволених до застосування в медичнiй практицi, поширюється дiя законодавства про лiкарськi засоби в частинi, що не суперечить цьому Закону.

     Лiкувально-профiлактичнi заклади та установи всiх форм власностi здiйснюють дiяльнiсть, пов'язану з придбанням, перевезенням, зберiганням, вiдпуском, використанням наркотичних засобiв, психотропних речовин, включених до таблиць II i III Перелiку, та прекурсорiв, включених до таблицi IV Перелiку, в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Знищення наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, визнаних непридатними для подальшого використання або переробки, а також вiдходiв, що мiстять наркотичнi засоби чи психотропнi речовини, здiйснюється в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 11. Обмеження обсягiв виробництва, виготовлення, зберiгання, ввезення та вивезення наркотичних засобiв, психотропних речовин, включених до таблиць II i III Перелiку

     Кабiнет Мiнiстрiв України щорiчно визначає квоти, в межах яких здiйснюється виробництво, виготовлення, зберiгання, ввезення та вивезення наркотичних засобiв i психотропних речовин, включених до таблиць II i III Перелiку, на пiдставi розрахункiв потреби України в наркотичних засобах i психотропних речовинах.

     Правила виробництва, виготовлення, зберiгання, ввезення та вивезення наркотичних засобiв i психотропних речовин, включених до таблиць II i III Перелiку, встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 12. Iмпорт, експорт або транзит наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв

     Iмпорт, експорт або транзит наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв здiйснюються вiдповiдно до сертифiката (окремого дозволу), виданого спецiально уповноваженим органом виконавчої влади в галузi охорони здоров'я для кожного такого випадку, незалежно вiд того, стосується це одного чи кiлькох наркотичних засобiв, психотропних речовин або прекурсорiв. Порядок видачi сертифiката та його зразок встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України. Копiя сертифiката, завiрена у встановленому порядку, додається до кожної партiї вантажу i надсилається урядовi країни-iмпортера.

     Iмпорт, експорт або транзит наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв здiйснюються лише через митницi, визначенi Державною митною службою України.

     При транзитному перевезеннi через територiю України наркотичних засобiв, психотропних речовин або прекурсорiв копiя сертифiката передається країною-експортером Державнiй митнiй службi України.

     Партiя наркотичних засобiв, психотропних речовин або прекурсорiв, що транзитом перевозиться через територiю України, не пiдлягає розпакуванню i переробцi, яка може змiнити природу наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсора.

     Дiя частини третьої цiєї статтi не поширюється на випадки перевезення на суднах або лiтаках мiжнародного сполучення обмеженої кiлькостi наркотичних засобiв i психотропних речовин, необхiдних для надання невiдкладної медичної допомоги, а також у випадках, коли лiтак, що перевозить повiтряним шляхом партiю наркотичних засобiв, психотропних речовин або прекурсорiв, пролiтає над територiєю країни без посадки.

     Стаття 13. Перевезення наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв на територiї України

     Перевезення наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв на територiї України може здiйснюватися пiдприємствами та установами державної та комунальної форми власностi, що займаються дiяльнiстю, пов'язаною з обiгом наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, а також пiдприємствами, установами та органiзацiями всiх форм власностi за наявностi лiцензiї на цей вид дiяльностi. Перевезення наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв на територiї України може здiйснюватися за умови збереження схоронностi вантажу, що перевозиться.

     Перевезення наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв здiйснюється на пiдставi документiв суворої звiтностi.

     За медичними показаннями громадянам дозволяється зберiгати i перевозити наркотичнi засоби або психотропнi речовини, придбанi ними в порядку, встановленому статтями 14 i 15 цього Закону.

     Пересилання наркотичних засобiв, психотропних речовин або прекурсорiв у поштових (у тому числi мiжнародних) вiдправленнях, забороняється.

     Стаття 14. Придбання наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв

     Громадяни мають право придбавати наркотичнi засоби або психотропнi речовини, включенi до таблиць II i III Перелiку, лише за рецептом лiкаря.

     Роздрiбна реалiзацiя громадянам наркотичних засобiв, психотропних речовин, включених до таблиць II i III Перелiку, та прекурсорiв, включених до списку N 1 таблицi IV Перелiку, дозволених до застосування у медичнiй практицi, здiйснюється через аптечнi заклади державної та комунальної форми власностi за наявностi у них лiцензiї на цей вид дiяльностi.

     Стаття 15. Рецепти на право придбання наркотичних засобiв або психотропних речовин

     Рецепти на наркотичнi засоби або психотропнi речовини виписуються на спецiальних бланках. Форма бланкiв цих рецептiв, правила їх облiку, зберiгання та оформлення встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України або уповноваженим ним органом.

     Видача рецептiв на наркотичнi засоби або психотропнi речовини громадянам без вiдповiдних медичних показань та з порушенням встановлених правил забороняється.

     Стаття 16. Порядок обiгу прекурсорiв

     Дiяльнiсть, пов'язана з обiгом прекурсорiв, включених до списку N 1 таблицi IV Перелiку, здiйснюється в порядку, встановленому статтею 6 цього Закону.

     Юридичнi особи всiх форм власностi можуть здiйснювати дiяльнiсть, пов'язану з обiгом прекурсорiв, включених до списку N 2 таблицi IV Перелiку, за наявностi у них лiцензiї на цей вид дiяльностi.

     Пiдприємцям (юридичним особам) не дозволяється зосереджувати в своєму розпорядженнi кiлькiсть прекурсорiв, включених до таблицi IV Перелiку, що перевищує їх виробничi потреби.

     Пiдприємствам роздрiбної торгiвлi забороняється оптова реалiзацiя прекурсорiв, включених до списку N 1 таблицi IV Перелiку.

Роздiл III.
ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДIЯЛЬНIСТЮ, ПОВ'ЯЗАНОЮ З  ОБIГОМ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБIВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН  I ПРЕКУРСОРIВ

     Стаття 17. Контроль за дiяльнiстю, пов'язаною з обiгом наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв

     Контроль за дiяльнiстю, пов'язаною з обiгом наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв здiйснюється вiдповiдними державними органами в межах повноважень, визначених законами України.

     Стаття 18. Вiдомостi про дiяльнiсть, пов'язану з обiгом наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв

     Юридичнi особи, якi здiйснють дiяльнiсть, пов'язану з обiгом наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, за формою та в порядку, встановленими Кабiнетом Мiнiстрiв України, зобов'язанi подавати вiдомостi про:

     кiлькiсть наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територiю України чи вивозяться з територiї України, щоквартально;

     кiлькiсть вирощених та (або) використаних рослин, включених до Перелiку, та кiлькiсть наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територiю України чи вивозяться з територiї України, та реалiзовуються чи використовуються, щорiчно, з зазначенням залишкiв наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв на кiнець року.

     Стаття 19. Iнвентаризацiя i баланси

     Юридичнi особи, якi здiйснюють дiяльнiсть, пов'язану з обiгом наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, зобов'язанi проводити щоквартальну iнвентаризацiю наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, якi є в їх розпорядженнi, та складати баланс товарно-матерiальних цiнностей.

     Вiдомостi про розбiжностi в балансi або невiдповiднiсть показникiв балансу результатам проведеної iнвентаризацiї доводяться до вiдома вiдповiдних правоохоронних органiв держави в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 20. Реєстрацiя операцiй з наркотичними засобами, психотропними речовинами i прекурсорами

     Операцiї, здiйсненi в процесi дiяльностi щодо обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, пiдлягають реєстрацiї у спецiальних журналах. Реєстрацiйнi журнали зберiгаються протягом десяти рокiв пiсля внесення до них останнього запису. Порядок ведення реєстрацiйних журналiв встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 21. Реклама наркотичних засобiв i психотропних речовин

     Реклама наркотичних засобiв i психотропних речовин здiйснюється згiдно з Законом України "Про рекламу".

     Стаття 22. Вiдповiдальнiсть за порушення вимог цього Закону

     Особи, виннi у порушеннi вимог цього Закону, несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинними законами.

Роздiл IV.
МIЖНАРОДНI ДОГОВОРИ

     Стаття 23. Мiжнароднi договори України

     Якщо мiжнародним договором України, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, встановлено iншi правила, нiж тi, що передбаченi законодавством про обiг наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв, то застосовуються правила мiжнародного договору.

Роздiл V.
ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про обiг в Українi наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв" набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. До приведення законiв України, iнших нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть з цим Законом вони застосовуються в частинi, що не суперечить цьому Закону.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом року з дня набрання чинностi цим Законом:

     пiдготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї про внесення змiн до законiв України, що випливають з цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть з цим Законом;

     забезпечити прийняття вiдповiдно до компетенцiї нормативно-правових актiв, що випливають з цього Закону;

     забезпечити перегляд i скасування центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

     4. У частинi першiй статтi 4 Закону України "Про пiдприємництво" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 168; Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 17, ст. 80; 1999 р., N 7, ст. 52) слова "прекурсорiв, занесених до списку N 1 таблицi IV, психотропних речовин (за винятком занесених до списку N 2 таблицi III)" замiнити словами "психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв, здiйснюється в порядку, встановленому Законом України "Про обiг в Українi наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв".

     5. У абзацi другому статтi 1 Закону України "Про заходи протидiї незаконному обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв та зловживанню ними" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 10, ст. 62) слово "виробленням" замiнити словами "розробкою, виробництвом, вiдпуском".

     6. У Кримiнальному кодексi України:

     у частинi другiй статтi 71, пунктi 2 частини першої статтi 26, частинi шостiй статтi 52, частинi другiй статтi 186, частинi першiй статтi 187, назвi та частинi першiй статей 2291, 2296, 2298, статтi 22910 слово "вироблення" замiнити словом "виробництво";

     у примiтках до статей 701, 2291, 2298, 22919 слова "Комiтетом з контролю за наркотиками при Мiнiстерствi охорони здоров'я України" замiнити словами "спецiально уповноваженим органом виконавчої влади в галузi охорони здоров'я".

     7. У статтi 44 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) слово "вироблення" замiнити словом "виробництво", а в примiтцi до цiєї статтi слова "Комiтетом з контролю за наркотиками при Мiнiстерствi охорони здоров'я України" замiнити словами "спецiально уповноваженим органом виконавчої влади в галузi охорони здоров'я".

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
8 липня 1999 року
N 863-XIV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.