ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про обiг в Українi наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв"

     Верховна Рада України постановляє:

     Внести змiни до Закону України "Про обiг в Українi наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 36, ст. 317; 2001 р., N 25 - 26, ст. 131; 2003 р., N 27, ст. 209), виклавши його в такiй редакцiї:

"ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори

     Цей Закон визначає правовi та органiзацiйнi засади державної полiтики щодо обiгу в Українi наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, встановлює порядок державного контролю, повноваження органiв виконавчої влади, права та обов'язки фiзичних i юридичних осiб у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     У цьому Законi наведенi нижче термiни вживаються в такому значеннi:

     аналоги наркотичних засобiв i психотропних речовин - забороненi до обiгу на територiї України речовини синтетичнi чи природнi, не включенi до Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, хiмiчна структура та властивостi яких подiбнi до хiмiчної структури та властивостей наркотичних засобiв i психотропних речовин, психоактивну дiю яких вони вiдтворюють;

     ввезення (iмпорт) наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв на територiю України - перемiщення через митний кордон України наркотичних засобiв, психотропних речовин, прекурсорiв наркотичних засобiв i психотропних речовин з територiї iншої держави на територiю України;

     вивезення (експорт) наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв з територiї України - перемiщення через митний кордон України наркотичних засобiв, психотропних речовин, прекурсорiв наркотичних засобiв i психотропних речовин з територiї України на територiю iншої держави;

     виготовлення наркотичних засобiв, психотропних речовин - усi дiї, включаючи рафiнування, пiдвищення в препаратi концентрацiї наркотичних засобiв, психотропних речовин, чи переробку наркотичних засобiв i психотропних речовин, у результатi яких на основi наркотичних засобiв, психотропних речовин, прекурсорiв наркотичних засобiв i психотропних речовин одержуються готовi до використання та (або) вживання форми наркотичних засобiв, психотропних речовин, або лiкарськi засоби, що їх мiстять, чи iншi наркотичнi засоби, психотропнi речовини;

     використання наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв - застосування наркотичних засобiв, психотропних речовин, прекурсорiв наркотичних засобiв i психотропних речовин у виробництвi, виготовленнi, медичнiй практицi, при розробленнi наркотичних засобiв i психотропних речовин, проведеннi вiдповiдних експертиз, для науково-дослiдної роботи та навчальних цiлей, передбачених цим Законом;

     виробництво наркотичних засобiв, психотропних речовин - усi дiї, пов'язанi з серiйним одержанням наркотичних засобiв, психотропних речовин з хiмiчних речовин та (або) рослин, включаючи вiдокремлення частин рослин або наркотичних засобiв, психотропних речовин вiд рослин, з яких їх одержують;

     дозвiл на право ввезення (вивезення) чи на право транзиту наркотичних засобiв, психотропних речовин або прекурсорiв наркотичних засобiв i психотропних речовин - вiдповiдний документ установленого зразка, виданий спецiально уповноваженим органом виконавчої влади у сферi охорони здоров'я, що дає право протягом визначеного строку здiйснити ввезення на територiю України, вивезення з територiї України чи транзит через територiю України наркотичних засобiв, психотропних речовин або прекурсорiв наркотичних засобiв i психотропних речовин;

     квоти на наркотичнi засоби i психотропнi речовини - максимальна кiлькiсть наркотичних засобiв i психотропних речовин, встановлена Кабiнетом Мiнiстрiв України на пiдставi розрахункової потреби України в наркотичних засобах i психотропних речовинах, у межах яких здiйснюється їх обiг протягом визначеного перiоду;

     культивування рослин, включених до Перелiку, - посiв, вирощування рослин, що мiстять наркотичнi речовини, включених до Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв;

     лiцензiя - документ державного зразка, що дає право суб'єкту господарювання на здiйснення зазначених у ньому видiв дiяльностi з обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин та прекурсорiв наркотичних засобiв i психотропних речовин протягом визначеного строку за умови виконання лiцензiйних умов;

     лiцензiйнi умови - перелiк органiзацiйних, квалiфiкацiйних та iнших спецiальних вимог до дiяльностi з обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, що визначаються цим Законом, та лiцензiйних умов, якi затверджуються згiдно iз Законом України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" i виконання яких є обов'язковим для суб'єктiв господарювання, що отримали лiцензiї на здiйснення вiдповiдної дiяльностi з обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв;

     наркотичнi засоби - речовини природнi чи синтетичнi, препарати, рослини, включенi до Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв;

     обiг наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв - види дiяльностi з: культивування рослин, включених до Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, розроблення, виробництва, виготовлення, зберiгання, перевезення, пересилання, придбання, реалiзацiї (вiдпуску), ввезення на територiю України, вивезення з територiї України, транзиту через територiю України, використання, знищення наркотичних засобiв, психотропних речовин та прекурсорiв наркотичних засобiв i психотропних речовин, включених до Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, що дозволяються i контролюються згiдно з цим Законом;

     Перелiк наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв (далi - Перелiк) - згрупованi у списки наркотичнi засоби, психотропнi речовини та прекурсори наркотичних засобiв i психотропних речовин, включенi до таблиць I - IV згiдно iз законодавством України та мiжнародними договорами України. Перелiк та змiни до нього затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням спецiально уповноваженого органу виконавчої влади у сферi охорони здоров'я i публiкуються в офiцiйних друкованих виданнях;

     перевезення наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв - перемiщення наркотичних засобiв, психотропних речовин та прекурсорiв наркотичних засобiв i психотропних речовин у межах територiї України;

     препарат - сумiш речовин у будь-якому фiзичному станi, що мiстить один чи декiлька наркотичних засобiв та (або) одну чи декiлька психотропних речовин, включених до таблиць II i III Перелiку, або сумiш речовин у будь-якому фiзичному станi, що мiстить один чи декiлька наркотичних засобiв, психотропних речовин, включених до таблиць II i III, i прекурсорiв наркотичних засобiв i психотропних речовин, включених до таблицi IV Перелiку;

     прекурсори наркотичних засобiв i психотропних речовин (далi - прекурсори) - речовини, якi використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних засобiв, психотропних речовин, включенi до Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв;

     психотропнi речовини - речовини природнi чи синтетичнi, препарати, природнi матерiали, включенi до Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв;

     розроблення наркотичних засобiв, психотропних речовин - застосування результатiв наукових дослiджень та iнших знань для планування, проектування i створення нових наркотичних засобiв або психотропних речовин;

     спецiально уповноважений орган виконавчої влади у сферi охорони здоров'я - спецiально уповноважений орган виконавчої влади у сферi контролю за обiгом в Українi наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв;

     транзит наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв через територiю України - перемiщення наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, вироблених, виготовлених за межами України будь-якими законними способами, з територiї однiєї держави на територiю iншої держави пiд митним контролем територiєю України без використання цих наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв на територiї України.

     Стаття 2. Наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори та їх класифiкацiя

     Наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори з урахуванням доцiльностi їх використання у медичнiй практицi та залежно вiд ступеня їх небезпечностi для здоров'я людини i застосовуваних заходiв контролю за їх обiгом включаються до вiдповiдно пронумерованих спискiв таблиць Перелiку:

     таблиця I мiстить наркотичнi засоби, у тому числi рослини, i психотропнi речовини, включенi до спискiв N 1, N 2 та N 3, обiг яких на територiї України заборонено, за винятком їх обiгу лише в цiлях та на пiдставах, передбачених статтями 15, 19 i 20 цього Закону;

     таблиця II мiстить наркотичнi засоби i психотропнi речовини, включенi до спискiв N 1 i N 2, обiг яких на територiї України обмежено та стосовно яких установлюються заходи контролю;

     таблиця III мiстить наркотичнi засоби i психотропнi речовини, включенi до спискiв N 1 i N 2, обiг яких в Українi обмежено та стосовно яких допускаються виключення деяких заходiв контролю;

     таблиця IV мiстить прекурсори наркотичних засобiв i психотропних речовин, включенi до спискiв N 1 i N 2, обiг яких на територiї України обмежено та стосовно яких установлюються заходи контролю.

     Обiг препаратiв, що мiстять наркотичний засiб або психотропну речовину, якi включенi до таблиць II i III Перелiку, пiдпадає пiд дiю заходiв контролю, що застосовуються щодо обiгу наркотичного засобу чи психотропної речовини, якi в них мiстяться;

     якщо препарат мiстить не один наркотичний засiб чи не одну психотропну речовину, а кiлька наркотичних засобiв та (або) психотропних речовин, якi включенi до таблиць II i III Перелiку, щодо обiгу яких встановлено рiзний режим контролю, то його обiг пiдпадає пiд дiю заходiв контролю, що застосовуються щодо обiгу того iз засобiв або тiєї з речовин, що пiдлягає бiльш суворим заходам контролю.

     Щодо препаратiв, що мiстять малi кiлькостi наркотичних засобiв, психотропних речовин, включених до таблиць II i III Перелiку, та (або) прекурсорiв, включених до таблицi IV Перелiку, i тому ризику зловживання ними немає або вiн незначний, i з яких зазначенi засоби чи речовини не можна вилучити легкодоступними способами в кiлькостi, за якої можливе зловживання, можуть вилучатися iз сфери дiї деяких заходiв контролю. Заходи контролю за обiгом зазначених препаратiв та порядок їх застосування встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України. Гранично допустима кiлькiсть наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, що мiститься в препаратах, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням спецiально уповноваженого органу виконавчої влади у сферi охорони здоров'я.

     Стаття 3. Законодавство про наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори

     Законодавство про наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори складається з цього Закону, iнших законiв України i прийнятих вiдповiдно до них нормативно-правових актiв.

     Кабiнет Мiнiстрiв України, мiнiстерства та iншi центральнi органи виконавчої влади приймають нормативно-правовi акти щодо обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв лише у випадках, передбачених законами України.

     Якщо мiжнародним договором України встановлено iншi правила, нiж тi, що передбаченi законодавством про наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори, то застосовуються правила мiжнародного договору.

     Стаття 4. Державна полiтика у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв

     Державна полiтика у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв спрямовується на:

     визначення основних принципiв та напрямiв державного регулювання вiдносин у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв;

     встановлення державного контролю за обiгом в Українi наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв та додержанням законодавства про наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори;

     запобiгання вiдтоку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв iз законного (легального) обiгу;

     зменшення шкоди вiд наслiдкiв незаконного вживання наркотичних засобiв, психотропних речовин;

     встановлення єдиного порядку лiцензування видiв дiяльностi з обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв;

     координацiю дiяльностi органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв;

     зменшення кiлькостi правопорушень у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв;

     обмеження реклами наркотичних засобiв i психотропних речовин;

     створення умов для проведення наукових дослiджень, впровадження нових технологiй у сферi розроблення, виробництва, виготовлення наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв;

     розвиток мiжнародного спiвробiтництва у сферi контролю за обiгом наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв.

     Стаття 5. Повноваження спецiально уповноваженого органу виконавчої влади у сферi охорони здоров'я

     Спецiально уповноважений орган виконавчої влади у сферi охорони здоров'я в межах своїх повноважень:

     забезпечує виконання цього Закону, iнших нормативно-правових актiв у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв;

     бере участь у реалiзацiї державної полiтики у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв та вносить Кабiнету Мiнiстрiв України пропозицiї щодо її вдосконалення;

     бере участь у розробцi та реалiзацiї загальнодержавних програм у сферi контролю за обiгом наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв;

     розробляє та приймає вiдповiдно до закону нормативнi акти у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв та контролює їх виконання;

     розробляє проекти нормативно-правових актiв, що регулюють порядок здiйснення дiяльностi у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв;

     органiзовує та здiйснює державний контроль у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв;

     видає дозволи на право ввезення на територiю України, вивезення з територiї України та право транзиту через територiю України наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв;

     встановлює перелiки посад медичних i фармацевтичних працiвникiв, а також закладiв охорони здоров'я, яким може надаватися право на реалiзацiю (вiдпуск) наркотичних засобiв, психотропних речовин фiзичним особам;

     здiйснює згiдно з мiжнародними договорами України взаємодiю та обмiн iнформацiєю з вiдповiдними мiжнародними органiзацiями з питань контролю за обiгом наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв;

     узагальнює практику застосування законодавства про наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори;

     забезпечує iнформування громадськостi з питань контролю за обiгом наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв;

     проводить щорiчнi розрахунки та попередньо визначає потребу України в наркотичних засобах, психотропних речовинах;

     готує пропозицiї щодо визначення квот, у межах яких здiйснюється обiг наркотичних засобiв, психотропних речовин;

     здiйснює вiдповiдно до закону методичне та iнформацiйне забезпечення дiяльностi у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв;

     бере участь у мiжнародному спiвробiтництвi у сферi контролю за обiгом наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, а також у розробцi та виконаннi вiдповiдних мiжнародних договорiв України;

     здiйснює в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, обстеження складських, торговельних та iнших примiщень, що знаходяться у користуваннi юридичної особи та якi використовуються у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв;

     вживає вiдповiдних заходiв щодо усунення порушень, виявлених пiд час здiйснення контролю у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв;

     здiйснює iншi повноваження вiдповiдно до закону.

     Стаття 6. Заходи контролю за обiгом наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв

     Вiдповiдно до цього Закону, мiжнародних договорiв України на територiї України встановлюються заходи контролю за обiгом наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, що передбачають:

     визначення основних умов, вимог, правил i системи заходiв, пов'язаних з обiгом наркотичних засобiв, психотропних речовин в Українi;

     лiцензування вiдповiдних видiв дiяльностi з обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв;

     запровадження системи дозволiв у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв та контролю за дотриманням дозвiльних документiв;

     визначення щорiчної потреби України в наркотичних засобах, психотропних речовинах на пiдставi розрахункової потреби в цих засобах i речовинах для медичних, наукових, промислових цiлей та iнших цiлей, передбачених цим Законом;

     застосування заборон та обмежень щодо обiгу окремих наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв та встановлення квот, у межах яких здiйснюються виробництво, виготовлення, зберiгання, ввезення на територiю України, вивезення з територiї України наркотичних засобiв i психотропних речовин;

     подання в установленому цим Законом порядку суб'єктами господарювання у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв до спецiально уповноваженого органу у сферi охорони здоров'я звiтiв про дiяльнiсть, пов'язану з обiгом наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв;

     подання статистичних даних щодо фактичного обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв в Українi згiдно iз законодавством та мiжнародними договорами України;

     здiйснення контролю за виконанням вимог та умов, передбачених законодавством про наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори;

     iнформування вiдповiдно до мiжнародних договорiв України компетентних органiв iнших держав про вивезення з територiї України або транзит через територiю України наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв;

     вiдпуск фiзичним особам наркотичних засобiв, психотропних речовин лише за рецептом лiкаря i вiдповiдно до медичних показань;

     встановлення спецiальних вимог щодо зберiгання наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, охорони складських примiщень та обмеження доступу до цих засобiв i речовин та прекурсорiв стороннiх осiб;

     створення системи звiтної та облiкової документацiї у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв;

     проведення суб'єктами господарювання у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв iнвентаризацiї наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв та реєстрацiї операцiй з ними у процесi дiяльностi;

     встановлення спецiальних вимог до квалiфiкацiї працiвникiв у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв;

     встановлення обмежень, пов'язаних з виконанням окремих видiв дiяльностi (робiт, професiй, служби) у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв;

     розроблення за державним замовленням нових наркотичних засобiв, психотропних речовин у цiлях, передбачених цим Законом;

     встановлення спецiальних вимог до перевезення та знищення наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв;

     надання дозволiв на використання обладнання та примiщень, призначених для здiйснення дiяльностi у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв;

     обмеження реклами про наркотичнi засоби i психотропнi речовини;

     встановлення гранично допустимої кiлькостi наркотичних засобiв, психотропних речовин, що мiстяться в препаратах i рослинах, включених до Перелiку;

     обмеження та заборону дiяльностi суб'єктiв господарювання у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв у разi її невiдповiдностi вимогам цього Закону;

     анулювання лiцензiї на здiйснення дiяльностi з обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв у разi порушення суб'єктами господарювання лiцензiйних умов;

     запровадження вiдповiдальностi за порушення законодавства про наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори;

     iншi заходи, передбаченi цим Законом та мiжнародними договорами України.

Роздiл II
ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗДIЙСНЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI З ОБIГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБIВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН I ПРЕКУРСОРIВ ТА ОСОБЛИВОСТI ЛIЦЕНЗIЙНИХ ВИМОГ ТА УМОВ

     Стаття 7. Загальний порядок здiйснення дiяльностi з обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв

     Дiяльнiсть з обiгу наркотичних засобiв i психотропних речовин на територiї України дозволяється лише в цiлях i в порядку, встановлених цим Законом, а в передбачених ним випадках - у порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Кабiнету Мiнiстрiв України та вiдповiдних центральних органiв виконавчої влади.

     Дiяльнiсть з обiгу наркотичних засобiв i психотропних речовин, включених до таблицi I Перелiку, на територiї України забороняється, за винятком дiяльностi з використання рослин, включених до таблицi I Перелiку, в цiлях i на пiдставах, передбачених статтями 19 та 20 цього Закону, а також дiяльностi з культивування та використання рослин, включених до списку N 3 таблицi I Перелiку, в цiлях i на пiдставах, передбачених статтею 15 цього Закону.

     Дiяльнiсть з обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, включених до таблиць II i III Перелiку, та прекурсорiв, включених до таблицi IV Перелiку, здiйснюється юридичними особами всiх форм власностi за наявностi в них лiцензiї на здiйснення вiдповiдних видiв дiяльностi, якщо iнше не передбачено цим Законом.

     Лiцензiя на здiйснення дiяльностi з обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв видається за наявностi вiдповiдної матерiально-технiчної бази, нормативно-технiчної документацiї, квалiфiкованого персоналу, умов для забезпечення облiку та схоронностi наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, а також для забезпечення безпечностi такої дiяльностi.

     Лiцензiя на здiйснення дiяльностi з обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв видається юридичнiй особi, до складу керiвникiв якої включений спецiалiст, який має професiйну пiдготовку, що вiдповiдає виду дiяльностi, на який видається лiцензiя. Вiдповiдальнiсть за неналежне виконання положень, передбачених цим Законом та вiдповiдною лiцензiєю, несе керiвник зазначеної юридичної особи.

     Перелiк медичних психiатричних протипоказань, iнших протипоказань щодо виконання окремих видiв дiяльностi (робiт, професiй, служби), пов'язаних з обiгом наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Кабiнет Мiнiстрiв України встановлює Перелiк iнструментiв та обладнання, якi використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв та пiдлягають контролю, i Правила розроблення, виробництва, виготовлення, зберiгання, розподiлу, перевезення, пересилання, придбання, реалiзацiї (вiдпуску), ввезення на територiю України, вивезення з територiї України, використання та знищення iнструментiв та обладнання, якi використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв та пiдлягають контролю.

     Лiцензiя на здiйснення дiяльностi з обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв видається та анулюється центральними органами виконавчої влади, уповноваженими Кабiнетом Мiнiстрiв України на здiйснення лiцензування дiяльностi у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв вiдповiдно до Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi", з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом, в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Перелiки суб'єктiв господарювання, якi отримали лiцензiї на здiйснення дiяльностi з обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, щоквартально надсилаються центральними органами виконавчої влади, уповноваженими Кабiнетом Мiнiстрiв України на здiйснення лiцензування дiяльностi у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, спецiально уповноваженому органу виконавчої влади у сферi охорони здоров'я, Мiнiстерству внутрiшнiх справ України i Службi безпеки України.

     Стаття 8. Особливостi лiцензування дiяльностi з обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, а також лiцензiйних умов

     Лiцензування дiяльностi з обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" з урахуванням встановлених цiєю статтею особливостей.

     Лiцензуванню пiдлягають такi види дiяльностi з обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв: культивування рослин, включених до Перелiку, розроблення, виробництво, виготовлення, зберiгання, перевезення, придбання, реалiзацiя (вiдпуск), ввезення на територiю України, вивезення з територiї України, використання, знищення наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, включених до Перелiку.

     Лiцензiя на здiйснення дiяльностi з обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв може бути видана суб'єкту господарювання на декiлька видiв дiяльностi з обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв або на окремий її вид.

     Лiцензiя на здiйснення дiяльностi з обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв видається суб'єкту господарювання, який виконав вимоги статтi 10 Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi", а також надав центральному органу виконавчої влади, уповноваженому Кабiнетом Мiнiстрiв України на здiйснення лiцензування дiяльностi у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв (далi - орган лiцензування), такi вiдомостi та документи:

     свiдоцтво (посвiдчення, сертифiкат спецiалiста), що пiдтверджує професiйну придатнiсть керiвника юридичної особи або керiвника вiдповiдного пiдроздiлу юридичної особи для зайняття дiяльнiстю з обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, що лiцензується;

     довiдки вiдповiдного державного або комунального закладу охорони здоров'я про вiдсутнiсть у працiвникiв, якi за своїми службовими обов'язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, психiчних розладiв, пов'язаних iз зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про вiдсутнiсть серед зазначених працiвникiв осiб, визнаних непридатними до виконання окремих видiв дiяльностi (робiт, професiй, служби), пов'язаних з обiгом наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     довiдку Мiнiстерства внутрiшнiх справ України про вiдсутнiсть у працiвникiв, якi за своїми службовими обов'язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимостi за вчинення середньої тяжкостi, тяжких та особливо тяжких злочинiв або за злочини, пов'язанi з незаконним обiгом наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, у тому числi вчиненi за межами України;

     дозвiл Мiнiстерства внутрiшнiх справ України на використання об'єктiв i примiщень, призначених для здiйснення дiяльностi з обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, та їх вiдповiднiсть встановленим вимогам вiдповiдно до статтi 11 цього Закону.

     Лiцензiя на здiйснення дiяльностi з обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв видається на п'ять рокiв.

     У лiцензiях на здiйснення дiяльностi з обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв зазначаються перелiк наркотичних засобiв, психотропних речовин або прекурсорiв, цiлi та вид господарської дiяльностi, який може здiйснювати юридична особа, залежно вiд наявностi i вiдповiдностi матерiально-технiчної бази, квалiфiкацiї працiвникiв.

     При використаннi рослин, включених до Перелiку, для промислових цiлей, за винятком виробництва, виготовлення наркотичних засобiв, психотропних речовин, лiцензiя на здiйснення дiяльностi з використання рослин, включених до Перелiку, може бути видана юридичним особам за наявностi в них визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України умов для запобiгання розкраданню цих рослин i отриманої з них готової продукцiї чи вiдходiв цих рослин.

     У лiцензiях на здiйснення дiяльностi з використання наркотичних засобiв, психотропних речовин для навчальних та наукових цiлей зазначаються особи, якi здiйснюють такий вид дiяльностi, кiлькiсть наркотичних засобiв, психотропних речовин, а також порядок використання залишкiв наркотичних засобiв, психотропних речовин пiсля завершення зазначеної дiяльностi.

     Стаття 9. Пiдстави для видачi лiцензiї на здiйснення дiяльностi з обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, вiдмови у видачi та анулювання зазначеної лiцензiї

     Орган лiцензування приймає рiшення про видачу лiцензiї на здiйснення дiяльностi з обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, про вiдмову у видачi та про анулювання зазначеної лiцензiї вiдповiдно до статей 11 та 21 Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi", з урахуванням особливостей, встановлених цiєю статтею.

     Крiм пiдстав, передбачених Законом України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi", пiдставами для вiдмови у видачi лiцензiї на здiйснення дiяльностi з обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв також є:

     вiдсутнiсть у юридичної особи умов для забезпечення безпечностi дiяльностi з обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, облiку i схоронностi наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, визначених органом лiцензування;

     наявнiсть у керiвництвi чи серед працiвникiв юридичної особи осiб, яким за результатами медичного огляду, проведеного в установленому порядку, медичним закладом встановлено дiагноз психiчного розладу, пов'язаного iз зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також осiб, визнаних непридатними до виконання окремих видiв дiяльностi (робiт, професiй, служби), пов'язаних з обiгом наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     наявнiсть у керiвництвi чи серед працiвникiв юридичної особи осiб, якi мають доступ безпосередньо до наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, у яких не знятi чи не погашенi в установленому порядку судимостi за вчинення злочинiв середньої тяжкостi, тяжких чи особливо тяжких злочинiв або за злочини, пов'язанi з незаконним обiгом наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв.

     Стаття 10. Оскарження рiшення про видачу лiцензiї на здiйснення дiяльностi з обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, вiдмову у видачi лiцензiї чи анулювання зазначеної лiцензiї

     Рiшення про видачу лiцензiї на здiйснення дiяльностi з обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, вiдмову у видачi лiцензiї чи анулювання зазначеної лiцензiї може бути оскаржено в установленому законом порядку.

     Рiшення про видачу лiцензiї на здiйснення дiяльностi з обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв чи анулювання дiї зазначеної лiцензiї надсилаються органом лiцензування протягом трьох календарних днiв спецiально уповноваженому органу виконавчої влади у сферi охорони здоров'я, Мiнiстерству внутрiшнiх справ України.

     Стаття 11. Дозвiл на використання об'єктiв i примiщень, призначених для здiйснення дiяльностi з обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв

     Дозвiл на використання об'єктiв i примiщень, призначених для здiйснення дiяльностi з обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, видається юридичнiй особi Мiнiстерством внутрiшнiх справ України.

     Дозвiл на використання об'єктiв i примiщень, призначених для здiйснення дiяльностi з обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, видається на пiдставi результатiв перевiрки вiдповiдностi цих об'єктiв i примiщень встановленим Мiнiстерством внутрiшнiх справ України вимогам.

     Рiшення про видачу дозволу чи вiдмову у видачi дозволу на використання об'єктiв i примiщень, призначених для здiйснення дiяльностi з обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, приймається Мiнiстерством внутрiшнiх справ України у строк, що не перевищує десяти календарних днiв з дня подання юридичною особою документiв за перелiком, встановленим Мiнiстерством внутрiшнiх справ України.

     Протягом трьох календарних днiв з дня прийняття вiдповiдного рiшення юридичнiй особi видається дозвiл на використання об'єктiв i примiщень, призначених для здiйснення дiяльностi з обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, або направляється письмове повiдомлення про вiдмову у видачi дозволу iз зазначенням причин вiдмови.

     Рiшення про вiдмову у видачi дозволу на використання об'єктiв i примiщень, призначених для здiйснення дiяльностi з обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, може бути оскаржено в установленому законом порядку.

     Дозвiл на використання об'єктiв i примiщень, що належать вiдповiдним органам Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Державної митної служби України, Служби безпеки України, для зберiгання наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, вилучених цими органами з незаконного обiгу, не потрiбний.

Роздiл III
УМОВИ ЗДIЙСНЕННЯ ОКРЕМИХ ВИДIВ ДIЯЛЬНОСТI З ОБIГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБIВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГIВ I ПРЕКУРСОРIВ

     Стаття 12. Обмеження обiгу окремих наркотичних засобiв, психотропних речовин

     Обiг наркотичних засобiв, психотропних речовин, включених до таблицi I Перелiку, допускається лише в цiлях, передбачених статтями 15, 19 та 20 цього Закону.

     Обiг наркотичних засобiв, психотропних речовин, включених до таблиць II i III Перелiку, допускається для використання у медичнiй практицi за призначенням лiкаря, а також у цiлях, передбачених статтями 19, 20 та 23 цього Закону.

     Стаття 13. Заборона обiгу аналогiв наркотичних засобiв i психотропних речовин

     На територiї України забороняється обiг аналогiв наркотичних засобiв i психотропних речовин, за винятком їх використання в цiлях, передбачених статтями 19 та 20 цього Закону.

     Стаття 14. Квоти на наркотичнi засоби i психотропнi речовини

     Кабiнет Мiнiстрiв України щорiчно визначає квоти на наркотичнi засоби i психотропнi речовини, в межах яких здiйснюються культивування рослин, що мiстять наркотичнi засоби чи психотропнi речовини, включених до Перелiку, виробництво, виготовлення, зберiгання, ввезення на територiю України, вивезення з територiї України наркотичних засобiв, психотропних речовин, включених до Перелiку.

     Стаття 15. Дiяльнiсть з культивування рослин, включених до таблицi I Перелiку

     Дiяльнiсть з культивування рослин, включених до таблицi I Перелiку, на територiї України забороняється, за винятком дiяльностi з культивування та (або) використання рослин, включених до списку N 3 таблицi I Перелiку, що мiстять малi кiлькостi наркотичних речовин, з додержанням умов, зазначених у частинах другiй, третiй та четвертiй цiєї статтi.

     Дiяльнiсть з культивування та (або) використання рослин, включених до списку N 3 таблицi I Перелiку, що мiстять малi кiлькостi наркотичних речовин для промислових цiлей, визначених лiцензiєю, може здiйснюватися юридичними особами всiх форм власностi за наявностi в них вiдповiдної лiцензiї в межах визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України квот. Гранично допустимий вмiст наркотичних речовин у рослинах, включених до списку N 3 таблицi I Перелiку, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням спецiально уповноваженого органу виконавчої влади у сферi охорони здоров'я.

     Культивування рослин, включених до списку N 3 таблицi I Перелiку, що мiстять малi кiлькостi наркотичних речовин, для промислових цiлей, визначених лiцензiєю, здiйснюється шляхом застосування кондицiйного i репродуктивного насiння, придбаного у встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України порядку.

     Юридичнi особи - власники лiцензiй на здiйснення дiяльностi з культивування та (або) використання рослин, включених до списку N 3 таблицi I Перелiку, що мiстять малi кiлькостi наркотичних речовин для промислових цiлей, визначених лiцензiєю, зобов'язанi вжити заходiв щодо забезпечення встановленого законодавством режиму охорони посiвiв, мiсць зберiгання i переробки цих рослин.

     Стаття 16. Дiяльнiсть з розроблення нових наркотичних засобiв або психотропних речовин

     Дiяльнiсть з розроблення нових наркотичних засобiв або психотропних речовин дозволяється лише з метою їх застосування у медичнiй практицi або для науково-дослiдної роботи.

     Дiяльнiсть з розроблення нових наркотичних засобiв або психотропних речовин здiйснюється за державним замовленням науково-дослiдними установами всiх форм власностi за наявностi в них лiцензiї на цей вид дiяльностi.

     Розроблення нових наркотичних засобiв або психотропних речовин здiйснюється згiдно iз законодавством про лiкарськi засоби. Новi наркотичнi засоби або психотропнi речовини в медичнiй практицi використовуються за умови їх державної реєстрацiї та здiйснення клiнiчних дослiджень, проведених згiдно iз законодавством про лiкарськi засоби.

     Стаття 17. Дiяльнiсть з виробництва, виготовлення, зберiгання, перевезення, придбання, реалiзацiї (вiдпуску), ввезення на територiю України, вивезення з територiї України, використання, знищення наркотичних засобiв, психотропних речовин, включених до таблиць II i III Перелiку, та прекурсорiв, включених до таблицi IV Перелiку

     Дiяльнiсть з виробництва, виготовлення, зберiгання, перевезення, придбання, реалiзацiї (вiдпуску), ввезення на територiю України, вивезення з територiї України, використання, знищення наркотичних засобiв, психотропних речовин, включених до таблиць II i III Перелiку, здiйснюється юридичними особами всiх форм власностi за наявностi в них лiцензiї на здiйснення вiдповiдних видiв дiяльностi.

     Виробництво, виготовлення наркотичних засобiв, психотропних речовин, включених до таблиць II i III Перелiку, здiйснюються в межах визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України квот.

     Виробництво, виготовлення наркотичних засобiв, психотропних речовин, включених до таблиць II i III Перелiку, здiйснюються вiдповiдно до Правил виробництва, виготовлення наркотичних засобiв, психотропних речовин, затверджених центральним органом виконавчої влади у сферi охорони здоров'я.

     Дiяльнiсть з виробництва, виготовлення, зберiгання, перевезення, придбання, реалiзацiї (вiдпуску), ввезення на територiю України, вивезення з територiї України, використання, знищення прекурсорiв, включених до таблицi IV Перелiку, здiйснюється юридичними особами всiх форм власностi за наявностi в них лiцензiї на здiйснення вiдповiдних видiв дiяльностi, якщо iнше не передбачено цим Законом.

     Стаття 18. Упаковка та маркування наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв

     Первинна (внутрiшня) та вторинна (зовнiшня) упаковки i маркування наркотичного засобу чи психотропної речовини, включених до таблиць II i III Перелiку, що дозволенi центральним органом виконавчої влади у сферi охорони здоров'я до використання в медичнiй практицi, повиннi вiдповiдати вимогам цього Закону i Закону України "Про лiкарськi засоби".

     Первинна (внутрiшня) упаковка наркотичного засобу чи психотропної речовини, яка безпосередньо контактує з наркотичним засобом чи психотропною речовиною, позначається подвiйною червоною смугою.

     Вторинна (зовнiшня) упаковка наркотичного засобу чи психотропної речовини, в якiй мiстяться наркотичний засiб або психотропна речовина в первиннiй упаковцi, повинна бути виготовлена так, щоб виключити можливiсть видобути цей засiб чи цю речовину без порушення цiлiсностi цiєї упаковки.

     У разi якщо первинна (внутрiшня) та вторинна (зовнiшня) упаковки i маркування наркотичного засобу або психотропної речовини, що дозволенi до використання в медичнiй практицi, не вiдповiдають вимогам частин першої, другої та третьої цiєї статтi, цi наркотичнi засоби та психотропнi речовини пiдлягають знищенню в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Вимоги щодо маркування прекурсорiв, включених до списку IV Перелiку, що використовуватимуться в медичнiй практицi, встановлюються центральним органом виконавчої влади у сферi охорони здоров'я.

     Стаття 19. Використання наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв у експертнiй i оперативно-розшуковiй дiяльностi

     Використання наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв при проведеннi експертиз дозволяється юридичним особам за наявностi в них лiцензiї на цей вид дiяльностi, за умови дотримання лiцензiйних умов, а також умов здiйснення судово-експертної дiяльностi, передбачених законодавством про судову експертизу. Проведення таких експертиз в експертних пiдроздiлах вiдповiдних правоохоронних органiв дозволяється без лiцензiї.

     Використання наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв для проведення контрольованого постачання i оперативної закупiвлi, оперативного експерименту, вiдбору зразкiв для дослiдження цих засобiв i речовин, iнших оперативно-розшукових заходiв пiдроздiлами, якi вiдповiдно до закону мають право здiйснювати оперативно-розшукову дiяльнiсть, дозволяється без лiцензiї.

     Стаття 20. Дiяльнiсть з використання наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв у наукових та навчальних цiлях

     Дiяльнiсть з використання наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв у наукових та навчальних цiлях дозволяється юридичним особам усiх форм власностi за наявностi в них лiцензiї на цей вид дiяльностi в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 21. Дiяльнiсть з використання наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв у медичнiй практицi

     У медичнiй практицi можуть використовуватися наркотичнi засоби, психотропнi речовини, включенi до таблиць II i III Перелiку, та прекурсори, включенi до таблицi IV Перелiку.

     На правовiдносини, пов'язанi з обiгом наркотичних засобiв, психотропних речовин, включених до таблиць II i III Перелiку, та прекурсорiв, включених до таблицi IV Перелiку, якi дозволенi до використання в медичнiй практицi, поширюється дiя законодавства про лiкарськi засоби в частинi, що не суперечить цьому Закону.

     Заклади охорони здоров'я всiх форм власностi здiйснюють дiяльнiсть з придбання, перевезення, зберiгання, вiдпуску, використання та знищення наркотичних засобiв, психотропних речовин, включених до таблиць II i III Перелiку, та прекурсорiв, включених до таблицi IV Перелiку, за наявностi в них лiцензiї на здiйснення вiдповiдних видiв дiяльностi в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Використання наркотичних засобiв i психотропних речовин, включених до таблиць II i III Перелiку, якi зберiгаються в аптечках першої допомоги на морських та повiтряних суднах i в лiтаках мiжнародного сполучення та поїздах мiжнародних лiнiй в обсягах, необхiдних для надання невiдкладної медичної допомоги, дозволяється за окремим рiшенням спецiально уповноваженого органу виконавчої влади у сферi охорони здоров'я. У цьому рiшеннi зазначаються особи складу екiпажу чи обслуговуючого персоналу транспортного засобу, якi вiдповiдають за зберiгання, використання та знищення наркотичних засобiв i психотропних речовин, а також порядок їх реєстрацiї та подання звiтiв про використання цих засобiв i речовин.

     Стаття 22. Використання наркотичних засобiв i психотропних речовин для лiкування транзитних пасажирiв

     Хворий, який прямує транзитом через територiю України, може перевозити з метою власного лiкування наркотичнi засоби i психотропнi речовини, включенi до таблиць II i III Перелiку, вiдповiдно до порядку, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     У разi якщо зазначений у частинi першiй цiєї статтi хворий затримується на територiї України i для продовження лiкування потребує додаткового придбання наркотичних засобiв i психотропних речовин, їх вiдпуск здiйснюється за рецептом, який видається в Українi згiдно з Правилами надання медичної допомоги iноземцям, встановленими Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 23. Використання наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв у ветеринарнiй медицинi

     У ветеринарнiй медицинi наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори використовуються згiдно з Перелiком наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, що використовуються у ветеринарнiй медицинi, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням спецiально уповноваженого органу виконавчої влади у сферi охорони здоров'я. Перелiк наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, що використовуються у ветеринарнiй медицинi, пiдлягає оприлюдненню.

     Порядок використання наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв у ветеринарнiй медицинi встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 24. Порядок ввезення на територiю України, вивезення з територiї України або транзиту через територiю України наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв

     Ввезення на територiю України, вивезення з територiї України чи транзит через територiю України наркотичних засобiв, психотропних речовин або прекурсорiв здiйснюється за наявностi дозволу на право ввезення (вивезення) чи транзиту наркотичних засобiв, психотропних речовин або прекурсорiв, виданого спецiально уповноваженим органом виконавчої влади у сферi охорони здоров'я.

     Порядок видачi дозволу на право ввезення на територiю України, вивезення з територiї України чи на право транзиту через територiю України наркотичних засобiв, психотропних речовин або прекурсорiв та його форма встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Для одержання дозволу на право ввезення на територiю України, вивезення з територiї України наркотичних засобiв, психотропних речовин або прекурсорiв наркотичних засобiв i психотропних речовин юридична особа подає до спецiально уповноваженого органу виконавчої влади у сферi охорони здоров'я заяву, в якiй зазначаються:

     власне найменування i мiсцезнаходження юридичної особи, а також найменування i мiсцезнаходження одержувача вантажу;

     вiдповiдна назва наркотичного засобу, психотропної речовини, у тому числi їх мiжнародна непатентована назва, назва прекурсора;

     кiлькiсть наркотичного засобу, психотропної речовини чи прекурсора в кожнiй їх партiї, тобто яка вiдправляється в одному транспортному засобi та оформлена одним документом;

     сертифiкат якостi наркотичного засобу або психотропної речовини;

     мета ввезення, вивезення та строк ввезення чи вивезення;

     вид транспортного засобу, який буде використовуватися для ввезення, вивезення, або спосiб вiдправки вантажу;

     мiсце перетину митного кордону України вiдповiдною партiєю наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсора;

     iншi вiдомостi згiдно з порядком, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     При видачi дозволу на право ввезення на територiю України, вивезення з територiї України наркотичних засобiв, психотропних речовин спецiально уповноважений орган виконавчої влади у сферi охорони здоров'я враховує встановленi Кабiнетом Мiнiстрiв України квоти на ввезення (вивезення) наркотичних засобiв i психотропних речовин.

     Копiї дозволiв, завiренi в установленому порядку, долучаються до кожної партiї наркотичних засобiв, психотропних речовин або прекурсорiв та перемiщуються разом з нею, а також надсилаються спецiально уповноваженим органом виконавчої влади у сферi охорони здоров'я Державнiй митнiй службi України.

     Митними органами України на зазначеному дозволi робиться вiдмiтка про поставку кожної партiї наркотичних засобiв, психотропних речовин або прекурсорiв.

     При транзитi наркотичних засобiв, психотропних речовин або прекурсорiв копiя дозволу на їх вивезення надсилається спецiально уповноваженим органом виконавчої влади у сферi охорони здоров'я урядовi країни-iмпортера.

     Ввезення на територiю України (вивезення з територiї України) чи транзит через територiю України наркотичних засобiв, психотропних речовин або прекурсорiв здiйснюються лише через митницi, визначенi Державною митною службою України.

     Партiя наркотичних засобiв, психотропних речовин або прекурсорiв, що транзитом перевозиться через територiю України, не пiдлягає переробцi. Навантаження, вивантаження, перевантаження, виправлення пошкоджень упаковки, розкриття упаковки, упакування або перепакування наркотичних засобiв, психотропних речовин, прекурсорiв можуть здiйснюватися лише з дозволу митного органу України.

     Транзит через територiю України наркотичних засобiв, психотропних речовин або прекурсорiв здiйснюється за умови обов'язкової їх охорони та супроводження митними органами України та пiдроздiлами Мiнiстерства внутрiшнiх справ України.

     Партiя наркотичних засобiв, психотропних речовин або прекурсорiв, що ввозиться на територiю України чи вивозиться з територiї України без вiдповiдного дозволу на ввезення, вивезення наркотичних засобiв, психотропних речовин або прекурсорiв, пiдлягає затриманню та конфiскацiї в порядку, встановленому законом.

     Дiя цiєї статтi не поширюється на випадки перевезення на морських та повiтряних суднах i в лiтаках мiжнародного сполучення та поїздах мiжнародних лiнiй обмеженої кiлькостi наркотичних засобiв i психотропних речовин, включених до таблиць II i III Перелiку, якi зберiгаються в аптечках першої допомоги в обсягах, необхiдних для надання невiдкладної медичної допомоги, а також у випадках перевезення партiї наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв повiтряним шляхом, якщо лiтак мiжнародного сполучення, що перевозить наркотичнi засоби, психотропнi речовини чи прекурсори, пролiтає над територiєю України без посадки.

     Стаття 25. Зберiгання наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв

     Зберiгання наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв у спецiально обладнаних примiщеннях здiйснюється юридичними особами всiх форм власностi за наявностi в них лiцензiї на цей вид дiяльностi.

     Зберiгання наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв у будь-яких кiлькостях в цiлях, не передбачених цим Законом, забороняється.

     Зберiгання наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, вилучених з незаконного обiгу вiдповiдними органами Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Державної митної служби України, Служби безпеки України, здiйснюється без надання вiдповiдної лiцензiї в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 26. Порядок перевезення наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв

     Дiяльнiсть з перевезення наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв на територiї України здiйснюється юридичними особами всiх форм власностi за наявностi в них лiцензiї на цей вид дiяльностi.

     Перевезення наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв може здiйснюватися за умови забезпечення схоронностi вантажу юридичними особами, що такi засоби, речовини i прекурсори перевозять.

     Порядок перевезення наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв на територiї України, а також порядок оформлення необхiдних для цього документiв встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Фiзичнi особи мають право перевозити наркотичнi засоби i психотропнi речовини, придбанi за призначенням лiкаря, за наявностi та на пiдставi рецепта, виданого закладом охорони здоров'я вiдповiдно до вимог статей 27 i 28 цього Закону.

     Пересилання наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв у поштових (у тому числi мiжнародних) вiдправленнях забороняється. Пересилання наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв як гуманiтарної допомоги забороняється, за винятком випадкiв надзвичайного стану, якщо наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори направляються у вiдповiднi регiони України за окремим рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України.

     Стаття 27. Придбання, реалiзацiя наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв

     Придбання наркотичних засобiв i психотропних речовин, включених до таблиць II i III Перелiку, фiзичною особою за медичними показаннями здiйснюється лише за рецептом лiкаря.

     Придбання прекурсорiв, включених до таблицi IV Перелiку, фiзичною особою за медичними показаннями здiйснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сферi охорони здоров'я.

     Роздрiбна реалiзацiя фiзичним особам наркотичних засобiв, психотропних речовин, включених до таблиць II i III Перелiку, дозволених до застосування у медичнiй практицi, здiйснюється через аптечнi заклади всiх форм власностi за наявностi у них лiцензiї на цей вид дiяльностi.

     Контроль за обiгом наркотичних засобiв, психотропних речовин, включених до таблиць II i III Перелiку, та прекурсорiв, включених до таблицi IV Перелiку, в закладах охорони здоров'я здiйснюють спецiальнi комiсiї, утворенi згiдно з порядком, встановленим центральним органом виконавчої влади у сферi охорони здоров'я.

     Центральний орган виконавчої влади у сферi охорони здоров'я визначає максимальнi строки призначення наркотичних засобiв i психотропних речовин, включених до таблиць II i III Перелiку, а також кiлькiсть наркотичного засобу чи психотропної речовини, яка може приписуватися за одним рецептом.

     Стаття 28. Рецепти на наркотичнi засоби i психотропнi речовини

     Рецепти на наркотичнi засоби, психотропнi речовини, включенi до таблиць II i III Перелiку, виписуються на спецiальних бланках.

     Форма спецiальних бланкiв рецептiв, порядок їх реєстрацiї, облiку i зберiгання, а також правила їх оформлення встановлюються центральним органом виконавчої влади у сферi охорони здоров'я.

     Видача рецептiв на наркотичнi засоби або психотропнi речовини без вiдповiдних медичних показань або з порушенням встановлених правил оформлення забороняється.

     Стаття 29. Порядок обiгу прекурсорiв, включених до таблицi IV Перелiку

     Дiяльнiсть з обiгу прекурсорiв, включених до таблицi IV Перелiку, на територiї України здiйснюється в порядку, встановленому цим Законом та прийнятими вiдповiдно до нього нормативно-правовими актами.

     Юридичнi особи можуть придбавати та використовувати у власному виробництвi прекурсори, включенi до таблицi IV Перелiку, за наявностi в них лiцензiї на цей вид дiяльностi.

     Юридичним особам не дозволяється придбавати, зберiгати та використовувати у власному виробництвi прекурсори, включенi до таблицi IV Перелiку, в обсягах, що перевищують їх виробничi потреби.

     Суб'єктам господарювання роздрiбної торгiвлi забороняється оптова реалiзацiя прекурсорiв, включених до списку N 1 таблицi IV Перелiку.

     Стаття 30. Знищення наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, iнструментiв або обладнання, якi використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв

     Знищення наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, iнструментiв або обладнання, якi використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, подальше використання яких визнано недоцiльним, здiйснюється в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Знищення наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв в установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України порядку здiйснюється в разi, якщо:

     закiнчився термiн їх придатностi;

     наркотичнi засоби або психотропнi речовини чи прекурсори зазнали впливу фiзичних або хiмiчних факторiв, внаслiдок чого настала їх непридатнiсть, що виключає можливiсть їх вiдновлення чи переробки;

     неможливо встановити їх належнiсть до наркотичних засобiв або психотропних речовин;

     невикористанi наркотичнi засоби приймаються вiд родичiв померлих хворих;

     виявленi в обiгу наркотичнi засоби або психотропнi речовини чи прекурсори не можуть бути використанi в медичних, наукових та iнших цiлях, а також в iнших випадках, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Юридичнi особи - власники лiцензiй на здiйснення дiяльностi з культивування та (або) використання рослин, включених до Перелiку, зобов'язанi знищувати залишки i вiдходи цих рослин пiсля збору врожаю, їх очистки та обмолоту.

     Юридичнi особи, якi не мають лiцензiї на здiйснення дiяльностi з культивування та (або) використання рослин, включених до Перелiку, та фiзичнi особи, якi є власниками або землекористувачами земельних дiлянок, на яких ростуть цi рослини, зобов'язанi знищити такi рослини.

     Порядок знищення рослин, включених до Перелiку, їх залишкiв i вiдходiв, а також критерiї вiднесення цих рослин до залишкiв i вiдходiв, встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Роздiл IV
ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПОЛОЖЕНЬ ЦЬОГО ЗАКОНУ

     Стаття 31. Контроль за виконанням положень цього Закону

     Контроль за виконанням положень цього Закону здiйснюється центральним органом виконавчої влади у сферi охорони здоров'я, Мiнiстерством внутрiшнiх справ України, митними органами України, iншими органами виконавчої влади в межах їх повноважень, визначених законом, а також спецiально уповноваженим органом виконавчої влади у сферi охорони здоров'я, до повноважень якого вiднесено здiйснення контролю за обiгом наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв.

     Контроль за виконанням положень цього Закону в системi органiв внутрiшнiх справ України, Служби безпеки України, у Збройних Силах України та iнших утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формуваннях, в органах i пiдроздiлах цивiльного захисту здiйснюється вiдповiдними центральними органами виконавчої влади, якi згiдно iз законом здiйснюють керiвництво вiдповiдними вiйськовими формуваннями та органами.

     Органи виконавчої влади в межах своїх повноважень контролюють дiяльнiсть пiдприємств, установ i органiзацiй щодо обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв незалежно вiд їх органiзацiйно-правової форми та форми власностi.

     Стаття 32. Звiти про дiяльнiсть, пов'язану з обiгом наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв

     Юридичнi особи, якi здiйснюють вiдповiдну дiяльнiсть з обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв за формою та в порядку, що встановленi Кабiнетом Мiнiстрiв України, зобов'язанi подавати до спецiально уповноваженого органу виконавчої влади у сферi охорони здоров'я такi вiдомостi:

     щоквартальнi звiти про кiлькiсть наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, що вiдповiдно виробляються, виготовляються, ввозяться на територiю України чи вивозяться з територiї України;

     щорiчнi звiти про дiяльнiсть iз зазначенням вiдповiдно кiлькостi вирощених i перероблених рослин, включених до Перелiку, кiлькостi наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територiю України, вивозяться з територiї України, реалiзовуються чи використовуються, а також про кiлькiсть запасiв наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв станом на 31 грудня звiтного року.

     Стаття 33. Iнвентаризацiя наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв та баланси

     Юридичнi особи, якi здiйснюють дiяльнiсть з обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, зобов'язанi за формою та в порядку, що встановленi Кабiнетом Мiнiстрiв України, проводити щоквартальну iнвентаризацiю наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, якi є в їх розпорядженнi, та складати вiдповiдний баланс товарно-матерiальних цiнностей.

     Вiдомостi про розбiжностi в балансi або невiдповiднiсть показникiв балансу результатам проведеної iнвентаризацiї наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв протягом трьох календарних днiв пiсля їх виявлення в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, подаються: щодо операцiй, проведених з наркотичними засобами, психотропними речовинами i прекурсорами в межах територiї України, - Мiнiстерству внутрiшнiх справ України; щодо експортно-iмпортних операцiй, проведених з наркотичними засобами, психотропними речовинами i прекурсорами, - Мiнiстерству внутрiшнiх справ України та Службi безпеки України.

     Стаття 34. Реєстрацiя операцiй з наркотичними засобами, психотропними речовинами i прекурсорами

     Операцiї, здiйсненi в процесi дiяльностi щодо обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, пiдлягають реєстрацiї у спецiальних журналах юридичних осiб особами, на яких вiдповiдним наказом керiвника юридичної особи покладено цей обов'язок. Форма зазначених журналiв, порядок їх ведення i зберiгання встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 35. Реклама наркотичних засобiв i психотропних речовин

     Реклама наркотичних засобiв i психотропних речовин, включених до таблиць II i III Перелiку, на територiї України може поширюватися виключно у спецiалiзованих друкованих виданнях чи будь-яких iнших засобах iнформацiї, спецiально призначених для медичних, фармацевтичних, наукових працiвникiв у сферi охорони здоров'я.

     Забороняється поширювати в цiлях реклами зразки наркотичних засобiв, психотропних речовин, включених до Перелiку.

     Стаття 36. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори

     Особи, виннi в порушеннi законодавства про наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори, несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

Роздiл V
ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2008 року.

     2. Лiцензiї на здiйснення видiв дiяльностi з обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, якi виданi в установленому порядку до набрання чинностi цим Законом i лiцензування яких передбачено цим Законом, дiють до закiнчення встановлених у них строкiв.

     3. Внести змiни до таких законiв України:

     1) у частинi першiй статтi 4 Закону України "Про пiдприємництво" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 168; Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299) слова "Закону України "Про обiг в Українi наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв" замiнити словами "Закону України "Про наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори";

     2) у Законi України "Про заходи протидiї незаконному обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв та зловживанню ними" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 10, ст. 62; 1999 р., N 36, ст. 317; 2003 р., N 27, ст. 209):

     а) абзаци другий - четвертий статтi 1 викласти в такiй редакцiї:

     "незаконний обiг наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв - дiяння з: культивування рослин, включених до Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, розроблення, виробництва, виготовлення, зберiгання, перевезення, пересилання, придбання, збуту, ввезення на територiю України, вивезення з територiї України, транзиту через територiю України, використання, знищення наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, що здiйснюються з порушенням законодавства про наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори;

     наркоманiя - психiчний розлад, зумовлений залежнiстю вiд наркотичного засобу або психотропної речовини внаслiдок зловживання цим засобом або цiєю речовиною;

     особа, хвора на наркоманiю, - особа, яка страждає на психiчний розлад, що характеризується психiчною та (або) фiзичною залежнiстю вiд наркотичного засобу чи психотропної речовини, i якiй за результатами медичного обстеження, проведеного вiдповiдно до цього Закону, встановлено дiагноз "наркоманiя";

     б) у статтi 2 слова "Закону України "Про обiг в Українi наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв" замiнити словами "Закону України "Про наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори";

     в) у статтi 3:

     назву i частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 3. Органiзацiя протидiї незаконному обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв

     Протидiю незаконному обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв здiйснюють Мiнiстерство внутрiшнiх справ України, Служба безпеки України, Генеральна прокуратура України, Державний митний комiтет України, Державна прикордонна служба України, центральний орган виконавчої влади у сферi охорони здоров'я України та iншi органи виконавчої влади в межах наданих їм законом повноважень";

     у частинi другiй слова "Органи, уповноваженi Кабiнетом Мiнiстрiв України здiйснювати контроль за порядком обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв" замiнити словами "Органи виконавчої влади, уповноваженi законом на здiйснення контролю у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв та вирiшення завдань у сферi протидiї їх незаконному обiгу";

     доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "Координацiя дiяльностi у сферi протидiї незаконному обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв здiйснюється органами виконавчої влади, уповноваженими на вирiшення завдань у сферi протидiї їх незаконному обiгу";

     3) у Законi України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299; з наступними змiнами):

     а) статтю 2 пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Лiцензування дiяльностi з обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв здiйснюється вiдповiдно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори".

     У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;

     б) у статтi 9:

     пункт 23 викласти в такiй редакцiї:

     "23) культивування рослин, включених до таблицi I Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберiгання, перевезення, придбання, реалiзацiя (вiдпуск), ввезення на територiю України, вивезення з територiї України, використання, знищення наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, включених до зазначеного Перелiку";

     пункт 24 виключити.

     4. Кабiнету Мiнiстрiв України у шестимiсячний строк з дня опублiкування цього Закону:

     подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законiв України у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд та скасування мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади їхнiх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону;

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом".

Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ
22 грудня 2006 року
N 530-V

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.