ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про доступ до судових рiшень

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 16 квiтня 2009 року N 1276-VI,
вiд 7 липня 2010 року N 2453-VI,
вiд 8 липня 2011 року N 3674-VI,
вiд 20 жовтня 2011 року N 3932-VI,
вiд 17 травня 2012 року N 4779-VI,
вiд 12 лютого 2015 року N 192-VIII,
вiд 21 грудня 2016 року N 1798-VIII,
вiд 3 жовтня 2017 року N 2147-VIII,
вiд 6 грудня 2019 року N 361-IX,
вiд 17 вересня 2020 року N 912-IX,
вiд 30 березня 2021 року N 1357-IX

     Цей Закон визначає порядок доступу до судових рiшень з метою забезпечення вiдкритостi дiяльностi судiв загальної юрисдикцiї, прогнозованостi судових рiшень та сприяння однаковому застосуванню законодавства.

     Стаття 1. Предмет регулювання Закону

     1. Цим Законом регулюються вiдносини щодо забезпечення доступу до судових рiшень (рiшень, судових наказiв, постанов, вирокiв, ухвал), ухвалених судами загальної юрисдикцiї, та ведення Єдиного державного реєстру судових рiшень.

     Стаття 2. Вiдкритiсть судових рiшень

     1. Рiшення суду проголошується прилюдно, крiм випадкiв, коли розгляд справи проводився у закритому судовому засiданнi. Кожен має право на доступ до судових рiшень у порядку, визначеному цим Законом.

     2. Судовi рiшення є вiдкритими та пiдлягають оприлюдненню в електроннiй формi не пiзнiше наступного дня пiсля їх виготовлення i пiдписання, крiм ухвал про арешт майна та тимчасовий доступ до речей та документiв у кримiнальних провадженнях, якi пiдлягають оприлюдненню не ранiше дня їх звернення до виконання. Судовi рiшення також можуть публiкуватися в друкованих виданнях iз додержанням вимог цього Закону.

(абзац перший частини другої статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 12.02.2015р. N 192-VIII, вiд 17.09.2020р. N 912-IX)

     Якщо судовий розгляд вiдбувався у закритому судовому засiданнi, судове рiшення оприлюднюється з виключенням iнформацiї, яка за рiшенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засiданнi пiдлягає захисту вiд розголошення. У визначених законом випадках судове рiшення про надання дозволу на проведення розвiдувального заходу або про вiдмову в наданнi такого дозволу, винесене у закритому судовому засiданнi, не оприлюднюється i не публiкується.

(абзац другий частини другої статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.09.2020р. N 912-IX)
(стаття 2 у редакцiї Закону України вiд 12.02.2015р. N 192-VIII)

     Стаття 3. Єдиний державний реєстр судових рiшень

     1. Для доступу до судових рiшень судiв загальної юрисдикцiї Державна судова адмiнiстрацiя України забезпечує ведення Єдиного державного реєстру судових рiшень.

     2. Єдиний державний реєстр судових рiшень (далi - Реєстр) - автоматизована система збирання, зберiгання, захисту, облiку, пошуку та надання електронних копiй судових рiшень.

     Єдиний державний реєстр судових рiшень функцiонує в межах Єдиної судової iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи.

(частину другу статтi 3 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     3. Суд загальної юрисдикцiї вносить до Реєстру всi судовi рiшення i окремi думки суддiв, викладенi у письмовiй формi, не пiзнiше наступного дня пiсля їх ухвалення або виготовлення повного тексту.

     Доступ до окремих думок суддiв через Реєстр забезпечується у тому самому порядку, що й до судового рiшення, стосовно якого викладено окрему думку.

(частина третя статтi 3 у редакцiї Законiв України вiд 20.10.2011р. N 3932-VI, вiд 12.02.2015р. N 192-VIII)

     4. Порядок ведення Реєстру визначається Положенням про Єдину судову iнформацiйно-телекомунiкацiйну систему.

(частина четверта статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII, у редакцiї Закону України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     5. Державна судова адмiнiстрацiя України забезпечує надання в електроннiй формi та в обсягах даних, зазначених у пунктi 19 частини першої статтi 7 та пунктi 9 частини третьої статтi 14 Закону України "Про Єдиний державний реєстр призовникiв, вiйськовозобов'язаних та резервiстiв", вiдомостей, необхiдних для забезпечення ведення вiйськового облiку призовникiв, вiйськовозобов'язаних та резервiстiв.

(статтю 3 доповнено частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 30.03.2021р. N 1357-IX)

     Стаття 4. Доступ до Реєстру

     1. Судовi рiшення, внесенi до Реєстру, є вiдкритими для безоплатного цiлодобового доступу на офiцiйному веб-порталi судової влади України.

     2. Загальний доступ до судових рiшень на офiцiйному веб-порталi судової влади України забезпечується з дотриманням вимог статтi 7 цього Закону.

     3. Для реалiзацiї права доступу до судових рiшень, внесених до Реєстру, користувачу надаються можливостi пошуку, перегляду, копiювання та роздрукування судових рiшень або їхнiх частин.

     4. Обмеження права вiльного користування офiцiйним веб-порталом судової влади України допускається настiльки, наскiльки це необхiдно для захисту iнформацiї, яка за рiшенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засiданнi пiдлягає захисту вiд розголошення.

     Загальний доступ до ухвал про дозвiл на обшук житла чи iншого володiння особи, про вiдмову у задоволеннi клопотання про обшук житла чи iншого володiння особи, про дозвiл на проведення негласної слiдчої (розшукової) дiї, про вiдмову у задоволеннi клопотання про проведення негласної слiдчої (розшукової) дiї забезпечується через один рiк пiсля внесення таких ухвал до Реєстру.

(частина четверта статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 12.02.2015р. N 192-VIII)

     5. Суддi мають право на повний доступ до усiх iнформацiйних ресурсiв Реєстру, в тому числi до iнформацiї, визначеної статтею 7 цього Закону. Доступ суддiв до державної таємницi, що мiститься в судових рiшеннях, забезпечується вiдповiдно до Закону України "Про державну таємницю".

(частина п'ята статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     6. Право на повний доступ до iнформацiйних ресурсiв Реєстру мають посадовi чи службовi особи, визначенi Положенням про Єдину судову iнформацiйно-телекомунiкацiйну систему.

(частина шоста статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     7. Фiзичнi та юридичнi особи, державнi та iншi органи мають право на повний доступ до судових рiшень в Реєстрi, ухвалених у справах, у яких вони брали участь як учасники справи.

(статтю 4 доповнено частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     Стаття 5. Офiцiйне опублiкування судових рiшень

     1. Судовi рiшення, внесенi до Реєстру, можуть офiцiйно опублiковуватися у друкованих виданнях.

     2. Судовi рiшення вважаються офiцiйно опублiкованими за умови посвiдчення органом, який забезпечує ведення Реєстру, вiдповiдностi судових рiшень оригiналам або електронним копiям судових рiшень, внесених до Реєстру.

     3. Судовi рiшення можуть офiцiйно опублiковуватися в скороченому обсязi, якщо це виправдано метою видання.

     4. Офiцiйне опублiкування судових рiшень повинно вiдповiдати вимогам, встановленим статтею 7 цього Закону.

     Стаття 6. Вiдтворення та iнше використання судових рiшень

     1. Кожен має право повнiстю або частково вiдтворювати судовi рiшення, що проголошенi судом прилюдно, у будь-який спосiб, у тому числi через оприлюднення в друкованих виданнях, у засобах масової iнформацiї, створення електронних баз даних судових рiшень.

     2. Будь-яке редагування тексту судового рiшення не повинно спотворювати його змiст.

     3. Суд при здiйсненнi судочинства може використовувати лише текст судового рiшення, який опублiковано офiцiйно або внесено до Реєстру.

     Стаття 7. Вiдомостi, що не можуть бути розголошенi в текстах судових рiшень, вiдкритих для загального доступу

     1. У текстах судових рiшень, що вiдкритi для загального доступу, не можуть бути розголошенi такi вiдомостi:

     1) мiсце проживання або перебування фiзичних осiб iз зазначенням адреси, номери телефонiв чи iнших засобiв зв'язку, адреси електронної пошти, реєстрацiйнi номери облiкової картки платника податкiв, реквiзити документiв, що посвiдчують особу, унiкальнi номери запису в Єдиному державному демографiчному реєстрi;

     2) реєстрацiйнi номери транспортних засобiв;

     3) номери банкiвських рахункiв, номери платiжних карток;

     4) iнформацiя, для забезпечення захисту якої розгляд справи або вчинення окремих процесуальних дiй вiдбувалися у закритому судовому засiданнi;

     5) iншi вiдомостi, що дають можливiсть iдентифiкувати фiзичну особу.

     Такi вiдомостi замiнюються лiтерними або цифровими позначеннями.

     2. З мотивiв безпеки у текстах судових рiшень у кримiнальних справах, вiдкритих для загального доступу вiдповiдно до цього Закону, можуть не зазначатися вiдомостi щодо iмен (iм'я, по батьковi, прiзвище) суддiв, якi розглядали судову справу, та учасникiв судового процесу.

(стаття 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.04.2009р. N 1276-VI, вiд 17.05.2012р. N 4779-VI, вiд 12.02.2015р. N 192-VIII, у редакцiї Закону України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     3. З метою унеможливлення змiни або знищення речей чи документiв у кримiнальному провадженнi у текстах ухвал про тимчасовий доступ до речей та документiв у кримiнальних справах, вiдкритих для загального доступу вiдповiдно до цього Закону, не зазначаються вiдомостi, що дають можливiсть iдентифiкувати осiб, якi зазначенi в таких ухвалах як володiльцi речей або документiв.

(статтю 7 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 06.12.2019р. N 361-IX)

     Стаття 8. Захист iнформацiї, внесеної до Реєстру

     1. Iнформацiя, внесена до Реєстру, повинна мати захист вiд її викрадення, перекручення чи знищення.

     2. Не допускається вилучення судових рiшень iз Реєстру.

     3. Не допускається внесення будь-яких змiн до судових рiшень, якi внесенi до Реєстру, крiм випадкiв, що пов'язанi з необхiднiстю виправлення технiчної помилки, допущеної пiд час внесення судового рiшення до Реєстру чи ведення Реєстру.

(частина третя статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 192-VIII)

     4. У разi виправлення судового рiшення вiдповiдно до процесуального закону його текст у Реєстрi не змiнюється. До Реєстру додатково вноситься судове рiшення, яким внесено змiни до вiдповiдного судового рiшення.

     Стаття 9. Ознайомлення iз судовим рiшенням та виготовлення його копiї за зверненням особи, яка не бере (не брала) участi у справi

     1. Особа, яка не бере (не брала) участi у справi, якщо судове рiшення безпосередньо стосується її прав, свобод, iнтересiв чи обов'язкiв, може звернутися до вiдповiдного суду з письмовою заявою про:

(абзац перший частини першої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     1) надання можливостi ознайомитися iз судовим рiшенням у примiщеннi суду;

     2) надання можливостi виготовити копiї судового рiшення за допомогою власних технiчних засобiв;

     3) виготовлення копiї судового рiшення апаратом суду;

     4) надання повного доступу до судового рiшення в Реєстрi, яким вирiшено питання про її права, свободи, iнтереси чи обов'язки.

(частину першу статтi 9 доповнено пунктом 4 згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     2. У заявi особа повинна обґрунтувати, чому вона не змогла ознайомитися iз судовим рiшенням у Реєстрi, а також чому вона вважає, що судове рiшення безпосередньо стосується її прав, свобод, iнтересiв чи обов'язкiв.

     3. Заява розглядається суддею, який ухвалив рiшення, невiдкладно, а якщо вона потребує додаткового вивчення - протягом трьох робочих днiв.

(частина третя статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     4. Про результати розгляду заяви повiдомляється особа, яка звернулася iз заявою, не пiзнiше наступного дня з дня надходження вiдповiдної заяви.

(частина четверта статтi 9 у редакцiї Закону України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     5. Частину п'яту статтi 9 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     6. За виготовлення копiї судового рiшення справляється судовий збiр у розмiрi, встановленому законом.

     7. Особи, якi звернулися iз заявою про видачу копiї судового рiшення у справах, якi розглядалися судами, розташованими на тимчасово окупованiй територiї України або в районi проведення антитерористичної операцiї, звiльняються вiд сплати судового збору. За повторну видачу копiї судового рiшення у таких справах справляється судовий збiр у розмiрi, встановленому законом.

(статтю 9 доповнено новою частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII, у зв'язку з цим частини сьому - одинадцяту вважати вiдповiдно частинами восьмою - дванадцятою)

     8. В ознайомленнi iз судовим рiшенням та у виготовленнi його копiї належить вiдмовити, якщо:

     1) до суду звернулася особа, яка не має процесуальної дiєздатностi, або особа вiд iменi заiнтересованої особи за вiдсутностi вiдповiдних повноважень;

     2) матерiали справи переданi до iншого суду чи на зберiгання до державної архiвної установи, а електронна копiя судового рiшення вiдсутня;

     3) судове рiшення безпосередньо не стосується прав, свобод, iнтересiв чи обов'язкiв цiєї особи.

     9. Забороняється вiдмовляти в доступi до вiдповiдного судового рiшення заявникам, стосовно яких судом вжито заходiв щодо забезпечення позову або запобiжних заходiв.

     10. Рiшення про вiдмову у наданнi доступу до судового рiшення викладається суддею в письмовiй формi та повинно бути вмотивованим. Таке рiшення може бути оскаржене до суду в загальному порядку.

(частина десята статтi 9 у редакцiї Закону України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     11. Надання дозволу на доступ до судового рiшення або вiдмова в цьому можуть бути оскарженi до голови вiдповiдного суду або до суду в порядку, передбаченому законом.

     12. За правилами цiєї статтi забезпечується також доступ осiб, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, до матерiалiв справи, що необхiднi для оскарження судового рiшення.

(стаття 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3674-VI, у редакцiї Закону України вiд 12.02.2015р. N 192-VIII)

     Стаття 10. Вiдповiдальнiсть за порушення вимог, встановлених цим Законом

     1. Порушення правил ведення Реєстру, а також порушення права на доступ до судових рiшень тягнуть за собою вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

     2. У разi завдання особi матерiальної чи моральної шкоди внаслiдок порушення її прав та iнтересiв, гарантованих цим Законом, вона має право на вiдшкодування такої шкоди.

     Стаття 11. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 червня 2006 року.

     2. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) в абзацi першому частини першої статтi 2123 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) слова "до законiв України "Про iнформацiю" або "Про звернення громадян" замiнити словами "до законiв України "Про iнформацiю", "Про звернення громадян" та "Про доступ до судових рiшень";

     2) пiдпункт 2 пункту 2 статтi 11 втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 07.02.2002р. N 3018-III згiдно iз Законом України вiд 07.07.2010р. N 2453-VI)

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     1) протягом трьох мiсяцiв пiсля опублiкування цього Закону:

     пiдготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законодавчих актiв України у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     прийняти нормативно-правовi акти, що випливають iз цього Закону, привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     2) не пiзнiше 1 червня 2006 року забезпечити постiйне внесення до Єдиного державного реєстру судових рiшень електронних копiй судових рiшень Верховного Суду України, вищих спецiалiзованих судiв, апеляцiйних та мiсцевих адмiнiстративних судiв, апеляцiйних та мiсцевих господарських судiв, апеляцiйних загальних судiв, а внесення судових рiшень мiсцевих загальних судiв - не пiзнiше 1 сiчня 2007 року.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
22 грудня 2005 року
N 3262-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.