ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо розгляду справ Верховним Судом України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кримiнально-процесуальному кодексi України:

     1) статтю 324 доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "Обираючи при постановленнi вироку норму кримiнального закону, яка пiдлягатиме застосуванню до суспiльно небезпечних дiянь, суд зобов'язаний враховувати висновки Верховного Суду України, що викладенi у рiшеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рiшення з пiдстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статтi 40012 цього Кодексу";

     2) статтю 40014 доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "У разi пропущення строку, встановленого частинами першою - третьою цiєї статтi, з причин, визнаних поважними, суд за клопотанням особи, яка подала заяву про перегляд судового рiшення, може поновити цей строк. Заява про перегляд судового рiшення залишається без розгляду, якщо особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку, а також якщо в поновленнi строку вiдмовлено. Питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рiшення або про залишення заяви без розгляду вирiшується судом без виклику осiб, якi беруть участь у справi, та за результатами розгляду постановляється вiдповiдна ухвала";

     3) статтю 40018 доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "Якщо за результатами розгляду питання про допуск справи до провадження з пiдстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статтi 40012 цього Кодексу, буде встановлено, що порушення Україною мiжнародних зобов'язань є наслiдком недотримання норм процесуального права, Вищий спецiалiзований суд України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ постановляє ухвалу про вiдкриття провадження у справi та вирiшує питання про необхiднiсть витребування справи. Розгляд такої справи здiйснюється колегiєю у складi п'яти суддiв Вищого спецiалiзованого суду України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ за правилами, встановленими для перегляду справ у касацiйному порядку";

     4) частину другу статтi 40019 доповнити пунктом 21 такого змiсту:

     "21) вирiшує питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рiшення або про залишення заяви без розгляду, якщо таке питання не розглядалося у Вищому спецiалiзованому судi України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ";

     5) частини першу та другу статтi 40020 викласти в такiй редакцiї:

     "У Верховному Судi України справа про перегляд судового рiшення з пiдстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статтi 40012 цього Кодексу, розглядається на засiданнi Судової палати у кримiнальних справах Верховного Суду України. Засiдання є правомочним за умови присутностi на ньому не менше двох третин суддiв вiд складу Судової палати у кримiнальних справах Верховного Суду України.

     Справа про перегляд судового рiшення з пiдстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статтi 40012 цього Кодексу, розглядається на спiльному засiданнi всiх судових палат Верховного Суду України. Засiдання є правомочним за умови присутностi на ньому не менше двох третин суддiв вiд складу Верховного Суду України, визначеного законом";

     6) у статтi 40022:

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Якщо Верховний Суд України установить, що судове рiшення у справi, яка переглядається з пiдстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статтi 40012 цього Кодексу, є незаконним, вiн скасовує його повнiстю або частково i приймає нове судове рiшення, яке має мiстити висновок про правильне застосування норми кримiнального закону щодо суспiльно небезпечного дiяння та обґрунтування помилковостi висновкiв суду касацiйної iнстанцiї з цього питання";

     у частинi третiй слово "направляє" замiнити словами "має право прийняти нове судове рiшення або направити";

     7) статтю 40025 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "Рiшення Верховного Суду України, прийнятi за результатами розгляду заяв про перегляд судового рiшення з пiдстав, передбачених статтею 40012 цього Кодексу, пiдлягають опублiкуванню на офiцiйному веб-сайтi Верховного Суду України не пiзнiш як через десять днiв з дня їх прийняття".

     2. У Господарському процесуальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56):

     1) частину третю статтi 82 доповнити реченням такого змiсту: "Обираючи при прийняттi рiшення правову норму, що пiдлягатиме застосуванню до спiрних правовiдносин, господарський суд зобов'язаний враховувати висновки Верховного Суду України, якi викладенi у рiшеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рiшення з пiдстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статтi 11116 цього Кодексу";

     2) у статтi 11117:

     у частинi першiй слова "одного мiсяця" замiнити словами "трьох мiсяцiв";

     доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "У разi пропущення строку, встановленого частинами першою, другою цiєї статтi, з причин, визнаних поважними, суд за клопотанням особи, яка подала заяву про перегляд судового рiшення, може поновити цей строк. Заява про перегляд судового рiшення залишається без розгляду, якщо особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку, а також якщо в поновленнi строку вiдмовлено. Питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рiшення або про залишення заяви без розгляду вирiшується судом без виклику осiб, якi беруть участь у справi, та за результатами розгляду постановляється вiдповiдна ухвала";

     3) статтю 11121 доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "Якщо за результатами розгляду питання про допуск справи до провадження з пiдстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статтi 11116 цього Кодексу, буде встановлено, що порушення Україною мiжнародних зобов'язань є наслiдком недотримання норм процесуального права, Вищий господарський суд України постановляє ухвалу про вiдкриття провадження у справi та вирiшує питання про необхiднiсть витребування справи. Розгляд справи здiйснюється колегiєю у складi п'яти суддiв Вищого господарського суду України за правилами, встановленими для перегляду справ у касацiйному порядку";

     4) частину другу статтi 11122 доповнити пунктом 21 такого змiсту:

     "21) вирiшує питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рiшення або про залишення заяви без розгляду, якщо таке питання не розглядалося у Вищому господарському судi України";

     5) у статтi 11123:

     частини першу та другу замiнити трьома частинами такого змiсту:

     "У Верховному Судi України справа про перегляд судового рiшення у господарськiй справi з пiдстави неоднакового застосування судом касацiйної iнстанцiї одних i тих самих норм матерiального права, що мало наслiдком ухвалення рiзних за змiстом судових рiшень, розглядається на засiданнi Судової палати у господарських справах Верховного Суду України. Засiдання є правомочним за умови присутностi на ньому не менше двох третин суддiв вiд складу Судової палати у господарських справах Верховного Суду України.

     Якщо судове рiшення у господарськiй справi оскаржується з пiдстав неоднакового застосування одних i тих самих норм матерiального права судами касацiйної iнстанцiї рiзної юрисдикцiї, справа розглядається на спiльному засiданнi судових палат Верховного Суду України, до складу яких входять суддi вiдповiдної спецiалiзованої юрисдикцiї. Таке засiдання є правомочним за умови присутностi на ньому не менше двох третин суддiв вiд загального складу вiдповiдних судових палат Верховного Суду України.

     Справа про перегляд судового рiшення з пiдстави, встановленої пунктом 2 частини першої статтi 11116 цього Кодексу, розглядається на спiльному засiданнi всiх судових палат Верховного Суду України. Засiдання є правомочним за умови присутностi на ньому не менше двох третин суддiв вiд складу Верховного Суду України, визначеного законом".

     У зв'язку з цим частини третю - восьму вважати вiдповiдно частинами четвертою - дев'ятою;

     у частинi п'ятiй слово "третiй" замiнити словом "четвертiй";

     у частинi восьмiй слово "п'ятiй" замiнити словом "шостiй";

     6) у статтi 11125:

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "У разi якщо суд установить, що судове рiшення у справi, яка переглядається з пiдстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статтi 11116 цього Кодексу, є незаконним, вiн скасовує його повнiстю або частково i приймає нове судове рiшення, яке має мiстити висновок про правильне застосування норми матерiального права щодо спiрних правовiдносин та обґрунтування помилковостi висновкiв суду касацiйної iнстанцiї з цього питання";

     у частинi третiй слово "направляє" замiнити словами "має право прийняти нове судове рiшення або направити";

     7) статтю 11128 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "Рiшення Верховного Суду України, прийнятi за результатами розгляду заяв про перегляд судового рiшення з пiдстав, передбачених статтею 11116 цього Кодексу, пiдлягають опублiкуванню на офiцiйному веб-сайтi Верховного Суду України не пiзнiш як через десять днiв з дня їх прийняття".

     3. У Цивiльному процесуальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., NN 40 - 42, ст. 492):

     1) у статтi 208:

     у частинi першiй:

     в абзацi першому слова "у двох формах" замiнити словами "у таких формах";

     доповнити пунктом 3 такого змiсту:

     "3) постанови";

     доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. Перегляд судових рiшень Верховним Судом України закiнчується ухваленням постанови";

     2) статтю 214 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "2. При виборi правової норми, що пiдлягає застосуванню до спiрних правовiдносин, суд зобов'язаний враховувати висновки Верховного Суду України, викладенi у рiшеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рiшення з пiдстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статтi 355 цього Кодексу";

     3) у статтi 356:

     у частинi першiй слова "одного мiсяця" замiнити словами "трьох мiсяцiв";

     доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. У разi пропущення строку, встановленого частинами першою, другою цiєї статтi, з причин, визнаних поважними, суд за клопотанням особи, яка подала заяву про перегляд судового рiшення, може поновити цей строк. Заява про перегляд судового рiшення залишається без розгляду, якщо особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку, а також якщо в поновленнi строку вiдмовлено. Питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рiшення або про залишення заяви без розгляду вирiшується судом без виклику осiб, якi беруть участь у справi, та за результатами розгляду постановляється вiдповiдна ухвала";

     4) статтю 360 доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. Якщо за результатами розгляду питання про допуск справи до провадження з пiдстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статтi 355 цього Кодексу, буде встановлено, що порушення Україною мiжнародних зобов'язань є наслiдком недотримання норм процесуального права, Вищий спецiалiзований суд України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ постановляє ухвалу про вiдкриття провадження у справi та вирiшує питання про необхiднiсть витребування справи. Розгляд справи здiйснюється колегiєю у складi п'яти суддiв Вищого спецiалiзованого суду України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ за правилами, встановленими для перегляду справ у касацiйному порядку";

     5) частину другу статтi 3601 доповнити пунктом 21 такого змiсту:

     "21) вирiшує питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рiшення або про залишення заяви без розгляду, якщо таке питання не розглядалося у Вищому спецiалiзованому судi України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ";

     6) частини першу та другу статтi 3602 викласти в такiй редакцiї:

     "1. У Верховному Судi України справа про перегляд судового рiшення з пiдстави неоднакового застосування судом касацiйної iнстанцiї одних i тих самих норм матерiального права, що мало наслiдком ухвалення рiзних за змiстом судових рiшень, розглядається на засiданнi Судової палати у цивiльних справах Верховного Суду України. Засiдання є правомочним за умови присутностi на ньому не менше двох третин суддiв вiд складу Судової палати у цивiльних справах Верховного Суду України.

     Якщо судове рiшення оскаржується з пiдстав неоднакового застосування одних i тих самих норм матерiального права судами касацiйної iнстанцiї рiзної юрисдикцiї, справа розглядається на спiльному засiданнi судових палат Верховного Суду України, до складу яких входять суддi вiдповiдної спецiалiзованої юрисдикцiї. Засiдання є правомочним за умови присутностi на ньому не менше двох третин суддiв вiд загального складу вiдповiдних судових палат Верховного Суду України.

     2. Справа про перегляд судового рiшення з пiдстави, встановленої пунктом 2 частини першої статтi 355 цього Кодексу, розглядається на спiльному засiданнi всiх судових палат Верховного Суду України. Засiдання є правомочним за умови присутностi на ньому не менше двох третин суддiв вiд складу Верховного Суду України, визначеного законом";

     7) у статтi 3604:

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Якщо суд установить, що судове рiшення у справi, яка переглядається з пiдстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статтi 355 цього Кодексу, є незаконним, вiн скасовує його повнiстю або частково i приймає нове судове рiшення, яке має мiстити висновок про правильне застосування норми матерiального права щодо спiрних правовiдносин та обґрунтування помилковостi висновкiв суду касацiйної iнстанцiї з цього питання";

     у частинi третiй слово "направляє" замiнити словами "має право прийняти нове судове рiшення або направити";

     8) статтю 3607 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. Рiшення Верховного Суду України, прийнятi за результатами розгляду заяв про перегляд судового рiшення з пiдстав, передбачених статтею 355 цього Кодексу, пiдлягають опублiкуванню на офiцiйному веб-сайтi Верховного Суду України не пiзнiш як через десять днiв з дня їх прийняття".

     4. У Кодексi адмiнiстративного судочинства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., NN 35 - 37, ст. 446):

     1) статтю 161 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "2. При виборi правової норми, що пiдлягає застосуванню до спiрних правовiдносин, суд зобов'язаний враховувати висновки Верховного Суду України, викладенi у рiшеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рiшення з пiдстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статтi 237 цього Кодексу";

     2) у статтi 238:

     в частинi першiй слова "одного мiсяця" замiнити словами "трьох мiсяцiв";

     доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. У разi пропущення строку, встановленого частинами першою, другою цiєї статтi, з причин, визнаних поважними, суд за клопотанням особи, яка подала заяву про перегляд судового рiшення, може поновити цей строк. Заява про перегляд судового рiшення залишається без розгляду, якщо особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку, а також якщо у поновленнi строку вiдмовлено. Питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рiшення або про залишення заяви без розгляду вирiшується судом без виклику осiб, якi беруть участь у справi, та за результатами розгляду постановляється вiдповiдна ухвала";

     3) статтю 240 доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. Якщо за результатами розгляду питання про допуск справи до провадження з пiдстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статтi 237 цього Кодексу, буде встановлено, що порушення Україною мiжнародних зобов'язань є наслiдком недотримання норм процесуального права, Вищий адмiнiстративний суд України постановляє ухвалу про вiдкриття провадження у справi та вирiшує питання про необхiднiсть витребування справи. Розгляд справи здiйснюється колегiєю у складi п'яти суддiв Вищого адмiнiстративного суду України за правилами, встановленими для перегляду справ у касацiйному порядку";

     4) у статтi 2401:

     у частинi першiй слова "призначення справи до розгляду" замiнити словами "вiдкриття провадження у справi";

     частину другу доповнити пунктом 21 такого змiсту:

     "21) вирiшує питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рiшення або про залишення заяви без розгляду, якщо таке питання не розглядалося у Вищому адмiнiстративному судi України";

     5) частини першу та другу статтi 241 викласти в такiй редакцiї:

     "1. У Верховному Судi України справа про перегляд судового рiшення з пiдстави неоднакового застосування судом касацiйної iнстанцiї одних i тих самих норм матерiального права, що потягло ухвалення рiзних за змiстом судових рiшень, розглядається на засiданнi Судової палати в адмiнiстративних справах Верховного Суду України. Засiдання є правомочним за умови присутностi на ньому не менше двох третин суддiв вiд складу Судової палати в адмiнiстративних справах Верховного Суду України.

     Якщо судове рiшення в адмiнiстративнiй справi оскаржується з пiдстав неоднакового застосування одних i тих самих норм матерiального права судами касацiйної iнстанцiї рiзної юрисдикцiї, справа розглядається на спiльному засiданнi судових палат Верховного Суду України, до складу яких входять суддi вiдповiдної спецiалiзованої юрисдикцiї. Засiдання є правомочним за умови присутностi на ньому не менше двох третин суддiв вiд загального складу вiдповiдних судових палат Верховного Суду України.

     2. Справа про перегляд судового рiшення з пiдстави, встановленої пунктом 2 частини першої статтi 237 цього Кодексу, розглядається на спiльному засiданнi всiх палат Верховного Суду України. Засiдання є правомочним за умови присутностi на ньому не менше двох третин суддiв вiд складу Верховного Суду України, визначеного законом";

     6) у статтi 243:

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Якщо суд установить, що судове рiшення у справi, що переглядається з пiдстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статтi 237 цього Кодексу, є незаконним, вiн скасовує його повнiстю або частково i приймає нове судове рiшення, яке має мiстити висновок про правильне застосування норми матерiального права щодо спiрних правовiдносин та обґрунтування помилковостi висновкiв суду касацiйної iнстанцiї з цього питання";

     у частинi третiй слово "направляє" замiнити словами "має право прийняти нове судове рiшення або направити";

     7) статтю 2442 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. Рiшення Верховного Суду України, прийнятi за результатами розгляду заяв про перегляд судового рiшення з пiдстав, передбачених статтею 237 цього Кодексу, пiдлягають опублiкуванню на офiцiйному веб-сайтi Верховного Суду України не пiзнiш як через десять днiв з дня їх прийняття".

     5. Частину третю статтi 3 Закону України "Про доступ до судових рiшень" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 15, ст. 128) викласти в такiй редакцiї:

     "3. Перелiк судових рiшень судiв загальної юрисдикцiї, що пiдлягають включенню до Реєстру, затверджується Радою суддiв України за погодженням з Державною судовою адмiнiстрацiєю України".

     6. У Законi України "Про судоустрiй i статус суддiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., NN 41 - 45, ст. 529; 2011 р., N 18, ст. 124, N 23, ст. 160, N 29, ст. 272, N 33, ст. 333; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 8 липня 2011 року N 3668-VI):

     1) у статтi 20:

     частину першу доповнити реченням такого змiсту: "У Верховному Судi України адмiнiстративною посадою також вважається посада Першого заступника Голови Верховного Суду України";

     у частинi третiй слово "заступник" замiнити словами "Перший заступник Голови Верховного Суду України, заступники";

     2) у статтi 39:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. До складу Верховного Суду України входять сорок вiсiм суддiв, з числа яких обираються Голова Верховного Суду України, Перший заступник Голови Верховного Суду України та чотири заступники Голови Верховного Суду України";

     пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "3. У Верховному Судi України дiють:

     1) Судова палата в адмiнiстративних справах;

     2) Судова палата у господарських справах;

     3) Судова палата у кримiнальних справах;

     4) Судова палата у цивiльних справах.

     До складу судової палати входять суддi вiдповiдної спецiалiзованої юрисдикцiї (цивiльної, кримiнальної, господарської, адмiнiстративної)".

     У зв'язку з цим частини третю - п'яту вважати вiдповiдно частинами четвертою - шостою;

     3) у статтi 41:

     пункт 2 частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "2) визначає адмiнiстративнi повноваження Першого заступника Голови Верховного Суду України, заступникiв Голови Верховного Суду України";

     пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "3. Голова Верховного Суду України за посадою входить до складу Вищої ради юстицiї".

     У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "4. У разi вiдсутностi Голови Верховного Суду України його адмiнiстративнi повноваження здiйснює Перший заступник Голови Верхового Суду України, а за вiдсутностi Першого заступника Голови Верховного Суду України - один iз заступникiв Голови Верховного Суду України за його визначенням";

     4) статтю 44 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 44. Перший заступник Голови Верховного Суду України, заступники Голови Верховного Суду України

     1. Перший заступник Голови Верховного Суду України, заступники Голови Верховного Суду України обираються на посаду строком на п'ять рокiв та звiльняються з посади Пленумом Верховного Суду України за пропозицiєю суддiв Верховного Суду України. Рiшення про їх обрання на посаду та про звiльнення з посади приймається бiльшiстю голосiв вiд загального складу Пленуму Верховного Суду України шляхом таємного голосування.

     2. Перший заступник Голови Верховного Суду України, заступники Голови Верховного Суду України можуть бути достроково звiльненi з посади у порядку, встановленому Регламентом Пленуму Верховного Суду України.

     3. Перший заступник Голови Верховного Суду України, заступники Голови Верховного Суду України здiйснюють адмiнiстративнi повноваження, визначенi законом, а також Головою Верховного Суду України, та iнформують Пленум Верховного Суду України про свою дiяльнiсть";

     5) доповнити статтею 441 такого змiсту:

     "Стаття 441. Судовi палати Верховного Суду України

     1. Судовi палати Верховного Суду України:

     1) здiйснюють судочинство у справах у порядку, встановленому процесуальним законом;

     2) аналiзують судову статистику та вивчають судову практику;

     3) здiйснюють iншi повноваження, передбаченi законом.

     2. Персональний склад судових палат визначається Пленумом Верховного Суду України за пропозицiєю суддiв Верховного Суду України.

     3. Судову палату Верховного Суду України очолює заступник Голови Верховного Суду України, який одночасно є секретарем судової палати. Секретар судової палати:

     1) органiзовує роботу вiдповiдної судової палати та головує на її засiданнях;

     2) органiзовує ведення та аналiз судової статистики, вивчення i узагальнення судової практики у справах, розглянутих судовою палатою;

     3) iнформує Пленум Верховного Суду України про дiяльнiсть судової палати;

     4) здiйснює iншi передбаченi законом повноваження.

     4. Секретар судової палати має заступника, який виконує доручення секретаря судової палати щодо органiзацiї дiяльностi судової палати, а також виконує обов'язки секретаря судової палати у разi його вiдсутностi. Заступник секретаря судової палати обирається на посаду строком на п'ять рокiв та звiльняється з посади Пленумом Верховного Суду України за пропозицiєю суддiв Верховного Суду України. Рiшення про обрання заступника секретаря судової палати та про його звiльнення приймається бiльшiстю голосiв вiд загального складу Пленуму Верховного Суду України шляхом таємного голосування";

     6) у статтi 45:

     у частинi другiй:

     у пунктi 1 слова "його заступника" замiнити словами "Першого заступника Голови Верховного Суду України, заступникiв Голови Верховного Суду України";

     у пунктi 3 слово "заступника" замiнити словами "Першого заступника Голови Верховного Суду України, заступникiв";

     доповнити пунктом 8 такого змiсту:

     "8) розглядає та вирiшує iншi питання, вiднесенi законом до його повноважень";

     у частинi п'ятiй слова "його заступником" замiнити словами "Першим заступником Голови Верховного Суду України, а в разi вiдсутностi Першого заступника Голови Верховного Суду України - одним iз заступникiв Голови Верховного Суду України";

     частину шосту викласти в такiй редакцiї:

     "6. Засiдання Пленуму веде Голова Верховного Суду України. У разi вiдсутностi Голови Верховного Суду України засiдання Пленуму веде Перший заступник Голови Верховного Суду України, а в разi вiдсутностi Першого заступника Голови Верховного Суду України - заступник Голови Верховного Суду України. У випадках, встановлених цим Законом, засiдання Пленуму веде голова органiзацiйного комiтету, створеного для проведення Пленуму Верховного Суду України з питання висловлення недовiри Головi Верховного Суду України, або його заступник";

     7) у статтi 50:

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Посвiдчення суддi, призначеного на посаду вперше, голови суду, заступника голови суду пiдписує Президент України. Посвiдчення суддi, обраного на посаду безстроково, суддi у вiдставцi пiдписує Голова Верховної Ради України";

     у частинi третiй слова "його заступника" замiнити словами "Першого заступника Голови Верховного Суду України та заступника Голови Верховного Суду України";

     8) у статтi 92:

     у частинi третiй слова "i не можуть виконувати професiйних повноважень за основним мiсцем роботи" виключити;

     пiсля частини третьої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "4. Члени Вищої квалiфiкацiйної комiсiї суддiв України, призначенi з числа суддiв, не можуть здiйснювати правосуддя. При цьому за ними зберiгається право брати участь у вирiшеннi питань, що розглядаються органами суддiвського самоврядування, а за суддями Верховного Суду України та вищих спецiалiзованих судiв - також у вирiшеннi питань, що розглядаються пленумами цих судiв. Iншi члени Вищої квалiфiкацiйної комiсiї суддiв України не можуть виконувати професiйних повноважень за основним мiсцем роботи".

     У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою;

     9) частину шосту статтi 93 пiсля слiв "судових палат" доповнити словами "їх заступники";

     10) частину шосту статтi 129 пiсля слiв "судової палати" доповнити словами "заступника секретаря судової палати";

     11) у роздiлi XIII "ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ":

     у пунктi 2:

     абзаци перший та другий замiнити чотирма абзацами такого змiсту:

     "2. Касацiйнi скарги (подання) на рiшення загальних судiв у кримiнальних i цивiльних справах, поданi до Верховного Суду України до 15 жовтня 2010 року включно i призначенi (прийнятi) ним до касацiйного розгляду, розглядаються Верховним Судом України в порядку та в межах повноважень, що дiяли до набрання чинностi цим Законом, до завершення розгляду таких скарг, але не пiзнiш як до 1 листопада 2011 року. Касацiйнi скарги (подання), не розглянутi Верховним Судом України до 1 листопада 2011 року включно, передаються ним до Вищого спецiалiзованого суду України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ, про що постановляється ухвала. Розгляд Вищим спецiалiзованим судом України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ таких справ починається спочатку.

     Касацiйнi скарги (подання) на рiшення загальних судiв у кримiнальних i цивiльних справах, поданi до Верховного Суду України пiсля 15 жовтня 2010 року, касацiйнi скарги (подання) не призначенi (не прийнятi) ним до касацiйного розгляду до 15 жовтня 2010 року включно, передаються ним до Вищого спецiалiзованого суду України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ.

     Скарги на судовi рiшення у цивiльних справах у зв'язку з винятковими обставинами, поданi до Верховного Суду України до 15 жовтня 2010 року включно, розглядаються в порядку та в межах повноважень, що дiяли до набрання чинностi цим Законом, а поданi пiсля 15 жовтня 2010 року - передаються до Вищого спецiалiзованого суду України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ для розгляду питання про допуск справи до провадження Верховного Суду України в порядку, передбаченому Цивiльним процесуальним кодексом України.

     Допущенi до розгляду за винятковими обставинами до набрання чинностi цим Законом цивiльнi, господарськi та адмiнiстративнi справи розглядаються Верховним Судом України в порядку та в межах повноважень, що дiяли до набрання чинностi цим Законом".

     У зв'язку з цим абзаци третiй - восьмий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим - десятим;

     абзац сьомий пiсля слiв i цифр "до 15 жовтня 2010 року" доповнити словом "включно";

     абзац восьмий доповнити реченнями такого змiсту: "Пiсля 15 вересня 2010 року такi клопотання розглядаються колегiєю суддiв зi складу Судової палати у кримiнальних справах Верховного Суду України в межах повноважень, якими надiлявся Верховний Суд України до набрання чинностi цим Законом. Засiдання колегiї є правомочним за наявностi не менше двох третин суддiв вiд складу Судової палати у кримiнальних справах Верховного Суду України, виходячи з кiлькостi суддiв, якi обiймають свої посади на момент прийняття рiшення";

     у пунктi 3:

     друге речення абзацу шостого виключити;

     абзац сьомий виключити;

     пункт 4 пiсля абзацу другого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Не розглянутi вiйськовими судами станом на 15 вересня 2010 року кримiнальнi справи, апеляцiї передаються до вiдповiдного апеляцiйного суду Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва та Севастополя з урахуванням територiальної пiдсудностi. Кримiнальнi справи, скарги, подання, клопотання, не розглянутi станом на 15 вересня 2010 року Вiйськовою судовою колегiєю Верховного Суду України, передаються до Вищого спецiалiзованого суду України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ".

     У зв'язку з цим абзаци третiй - восьмий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - дев'ятим.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Заяви про перегляд судових рiшень в адмiнiстративних, господарських, кримiнальних i цивiльних справах, поданi до Верховного Суду України до набрання чинностi цим Законом включно, розглядаються в порядку та в межах повноважень, якi дiяли до набрання чинностi цим Законом, до завершення розгляду таких заяв.

     Заяви про перегляд судових рiшень в адмiнiстративних, господарських, кримiнальних i цивiльних справах, поданi до Верховного Суду України пiсля набрання чинностi цим Законом, розглядаються в порядку та в межах повноважень, передбачених цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
20 жовтня 2011 року
N 3932-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.