ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсiйної системи

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 5 липня 2012 року N 5067-VI,
вiд 2 березня 2015 року N 213-VIII

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Питання формування накопичувальної системи пенсiйного страхування

     1. Перерахування страхових внескiв до Накопичувального пенсiйного фонду запроваджується починаючи з року, в якому буде забезпечено бездефiцитнiсть бюджету Пенсiйного фонду України.

     2. Учасниками накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування є особи, якi пiдлягають загальнообов'язковому державному пенсiйному страхуванню згiдно iз Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування", яким на дату запровадження перерахування страхових внескiв до Накопичувального пенсiйного фонду виповнилося не бiльш як 35 рокiв та якi сплачують внески/за яких сплачуються внески до накопичувальної системи пенсiйного страхування.

     3. Страховi внески до Накопичувального пенсiйного фонду є складовою частиною єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, сплаченого учасниками накопичувальної системи пенсiйного страхування, i пiдлягають спрямуванню до Накопичувального пенсiйного фонду в таких розмiрах: у рiк запровадження перерахування - 2 вiдсотки бази нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, встановленого для таких учасникiв, кожного наступного року - у розмiрi, збiльшеному на 1 вiдсоток, до досягнення 7 вiдсоткiв i подальшої сплати у зазначеному розмiрi.

     4. Страховi внески до Накопичувального пенсiйного фонду для осiб, якi беруть добровiльну участь у системi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування, нараховуються на суму, передбачену договором про добровiльну участь.

     5. Пенсiйний фонд України спрямовує страховi внески до Накопичувального пенсiйного фонду на вiдповiднi рахунки на пiдставi вiдомостей, поданих платниками єдиного внеску до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соцiального страхування.

     Стаття 2. Максимальний розмiр пенсiї або щомiсячного довiчного грошового утримання

     1. Максимальний розмiр пенсiї (крiм пенсiйних виплат, що здiйснюються з Накопичувального пенсiйного фонду) або щомiсячного довiчного грошового утримання (з урахуванням надбавок, пiдвищень, додаткової пенсiї, цiльової грошової допомоги, пенсiї за особливi заслуги перед Україною, iндексацiї та iнших доплат до пенсiї, встановлених законодавством, крiм доплати до надбавок окремим категорiям осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною), призначених (перерахованих) вiдповiдно до Митного кодексу України, законiв України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", "Про Нацiональний банк України", "Про Кабiнет Мiнiстрiв України", "Про дипломатичну службу", "Про службу в органах мiсцевого самоврядування", "Про судову експертизу", "Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи", "Про державну пiдтримку засобiв масової iнформацiї та соцiальний захист журналiстiв", "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть", "Про пенсiйне забезпечення осiб, звiльнених з вiйськової служби, та деяких iнших осiб", "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування", "Про пенсiйне забезпечення", "Про судоустрiй i статус суддiв", Постанови Верховної Ради України вiд 13 жовтня 1995 року "Про затвердження Положення про помiчника-консультанта народного депутата України", не може перевищувати десяти прожиткових мiнiмумiв, установлених для осiб, якi втратили працездатнiсть.

Роздiл II
ПРИКIНЦЕВI ТА ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 жовтня 2011 року, крiм абзацу одинадцятого пiдпункту 11 та абзацу сто тридцять восьмого пiдпункту 17 пункту 6 роздiлу II цього Закону, якi набирають чинностi з 1 сiчня 2012 року.

     2. Обмеження пенсiї (щомiсячного довiчного грошового утримання) максимальним розмiром, встановленим цим Законом, не поширюється на пенсiонерiв, яким пенсiя (щомiсячне довiчне грошове утримання) призначена до набрання чинностi цим Законом.

     Пенсiонерам, яким пенсiя (щомiсячне довiчне грошове утримання) призначена до набрання чинностi цим Законом i в яких розмiр пенсiї (щомiсячного довiчного грошового утримання) (з урахуванням надбавок, пiдвищень, додаткової пенсiї, цiльової грошової допомоги, пенсiї за особливi заслуги перед Україною, iндексацiї та iнших доплат до пенсiї, встановлених законодавством, крiм доплати до надбавок окремим категорiям осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною) перевищує максимальний розмiр пенсiї (щомiсячного довiчного грошового утримання), встановлений цим Законом, виплата пенсiї (щомiсячного довiчного грошового утримання) (з урахуванням надбавок, пiдвищень, додаткової пенсiї, цiльової грошової допомоги, пенсiї за особливi заслуги перед Україною, iндексацiї та iнших доплат до пенсiї, встановлених законодавством, крiм доплати до надбавок окремим категорiям осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною) здiйснюється без iндексацiї, без застосування положень частин другої та третьої статтi 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" та проведення iнших перерахункiв, передбачених законодавством, до того часу, коли розмiр пенсiї (щомiсячного довiчного грошового утримання) (з урахуванням надбавок, пiдвищень, додаткової пенсiї, цiльової грошової допомоги, пенсiї за особливi заслуги перед Україною, iндексацiї та iнших доплат до пенсiї, встановлених законодавством, крiм доплати до надбавок окремим категорiям осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною) вiдповiдатиме максимальному розмiру пенсiї (щомiсячного довiчного грошового утримання), встановленому цим Законом.

     Порядок виплати пенсiї (щомiсячного довiчного грошового утримання) працюючим пенсiонерам встановлюється законодавством незалежно вiд дати призначення пенсiї (щомiсячного довiчного грошового утримання).

(абзац третiй пункту 2 роздiлу II у редакцiї Закону України вiд 02.03.2015р. N 213-VIII)

     Якщо внаслiдок прийняття цього Закону розмiр пенсiї зменшується, пенсiя виплачується в ранiше встановленому розмiрi.

     3. Встановити, що чоловiки, якi досягли граничного вiку перебування на державнiй службi, дипломатичнiй службi, службi в органах мiсцевого самоврядування - 62 рокiв i якi на день набрання чинностi цим Законом перебувають вiдповiдно на державнiй, дипломатичнiй службi або на службi в органах мiсцевого самоврядування на пiдставi прийнятого в установленому законом порядку рiшення про продовження термiну їх перебування на службi, можуть перебувати вiдповiдно на державнiй, дипломатичнiй службi чи на службi в органах мiсцевого самоврядування до закiнчення термiну такого продовження.

     4. Дiя положень, передбачених абзацами вiсiмдесят першим - вiсiмдесят третiм пiдпункту 17 пункту 6 роздiлу II цього Закону, поширюється на пенсiонерiв, яким пiсля набрання чинностi цим Законом пенсiя призначатиметься, а також перераховуватиметься з урахуванням заробiтної плати за перiоди страхового стажу пiсля призначення (попереднього перерахунку) пенсiї.

     Дiя положень, передбачених абзацами вiсiмдесят четвертим - вiсiмдесят дев'ятим пiдпункту 17 пункту 6 роздiлу II цього Закону поширюється на осiб, якi досягли вiку (чоловiки - 60 рокiв, жiнки - 55 рокiв), до набрання чинностi цим Законом, але яким пенсiя за вiком призначатиметься пiсля набрання чинностi цим Законом.

     5. З метою недопущення зменшення заробiтної плати найманих працiвникiв у зв'язку з перерахуванням страхових внескiв до Накопичувального пенсiйного фонду пiдприємства, установи i органiзацiї незалежно вiд форми власностi та фiзичнi особи, якi використовують найману працю, провадять:

     збiльшення суми фактичних витрат на оплату працi, визначених Законом України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування", за рахунок зменшення нарахувань на зазначенi суми для роботодавцiв;

     пiдвищення протягом поетапного збiльшення розмiру страхових внескiв до Накопичувального пенсiйного фонду заробiтної плати всiх працiвникiв таким чином i в таких розмiрах, щоб пiсля вiдрахування страхових внескiв на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування та податку з доходiв фiзичних осiб заробiтна плата, що пiдлягає виплатi, не була нижчою фактично виплаченої заробiтної плати за рiк, що передує року збiльшення розмiру страхового внеску до Накопичувального пенсiйного фонду.

     6. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) у статтi 1651 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     в абзацi першому частини першої слова "обчислення i строкiв сплати" та "i Накопичувального фонду" виключити;

     абзац перший частин третьої i четвертої пiсля слiв "несвоєчасна сплата" доповнити словами "єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування";

     доповнити частинами шостою i сьомою такого змiсту:

     "Порушення встановленого порядку використання та здiйснення операцiй з коштами накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування -

     тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд трьохсот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Дiї, передбаченi частиною шостою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за такi ж порушення, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд однiєї тисячi до трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     2) пункт 9 частини першої статтi 87 Бюджетного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 50 - 51, ст. 572) доповнити пiдпунктом "ж" такого змiсту:

     "ж) компенсацiю дефiциту коштiв Пенсiйного фонду України для фiнансування виплати пенсiй у солiдарнiй системi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування у зв'язку з перерахуванням страхових внескiв до накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування";

     3) пiдпункт 3 пункту 6 роздiлу II втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 01.03.91р. N 803-XII згiдно iз Законом України вiд 05.07.2012р. N 5067-VI)

     4) у статтi 501 Закону України "Про прокуратуру" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 53, ст. 793; 1993 р., N 50, ст. 474; 2001 р., N 44, ст. 233; 2005 р., N 2, ст. 32; 2006 р., N 1, ст. 18; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78; 2011 р., N 23, ст. 160):

     частину першу замiнити двома частинами такого змiсту:

     "Прокурори i слiдчi мають право на пенсiйне забезпечення за вислугу рокiв незалежно вiд вiку за наявностi на день звернення вислуги рокiв не менше:

     по 30 вересня 2011 року - 20 рокiв, у тому числi стажу роботи на посадах прокурорiв i слiдчих прокуратури не менше 10 рокiв;

     з 1 жовтня 2011 року по 30 вересня 2012 року - 20 рокiв 6 мiсяцiв, у тому числi стажу роботи на посадах прокурорiв i слiдчих прокуратури не менше 10 рокiв 6 мiсяцiв;

     з 1 жовтня 2012 року по 30 вересня 2013 року - 21 рiк, у тому числi стажу роботи на посадах прокурорiв i слiдчих прокуратури не менше 11 рокiв;

     з 1 жовтня 2013 року по 30 вересня 2014 року - 21 рiк 6 мiсяцiв, у тому числi стажу роботи на посадах прокурорiв i слiдчих прокуратури не менше 11 рокiв 6 мiсяцiв;

     з 1 жовтня 2014 року по 30 вересня 2015 року - 22 роки, у тому числi стажу роботи на посадах прокурорiв i слiдчих прокуратури не менше 12 рокiв;

     з 1 жовтня 2015 року по 30 вересня 2016 року - 22 роки 6 мiсяцiв, у тому числi стажу роботи на посадах прокурорiв i слiдчих прокуратури не менше 12 рокiв 6 мiсяцiв;

     з 1 жовтня 2016 року по 30 вересня 2017 року - 23 роки, у тому числi стажу роботи на посадах прокурорiв i слiдчих прокуратури не менше 13 рокiв;

     з 1 жовтня 2017 року по 30 вересня 2018 року - 23 роки 6 мiсяцiв, у тому числi стажу роботи на посадах прокурорiв i слiдчих прокуратури не менше 13 рокiв 6 мiсяцiв;

     з 1 жовтня 2018 року по 30 вересня 2019 року - 24 роки, у тому числi стажу роботи на посадах прокурорiв i слiдчих прокуратури не менше 14 рокiв;

     з 1 жовтня 2019 року по 30 вересня 2020 року - 24 роки 6 мiсяцiв, у тому числi стажу роботи на посадах прокурорiв i слiдчих прокуратури не менше 14 рокiв 6 мiсяцiв;

     з 1 жовтня 2020 року i пiзнiше - 25 рокiв, у тому числi стажу роботи на посадах прокурорiв i слiдчих прокуратури не менше 15 рокiв.

     Пенсiя призначається в розмiрi 80 вiдсоткiв вiд суми їхньої мiсячної (чинної) заробiтної плати, до якої включаються всi види оплати працi, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, а до 1 сiчня 2011 року - страховi внески на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування, одержуваної перед мiсяцем звернення за призначенням пенсiї".

     У зв'язку з цим частини другу - дев'ятнадцяту вважати вiдповiдно частинами третьою - двадцятою;

     у частинi третiй слова i цифри "за останнi 24 календарнi мiсяцi роботи, яка дає право на даний вид пенсiї, пiдряд перед зверненням за пенсiєю або" виключити;

     частини четверту i п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "Середньомiсячна сума зазначених виплат за 60 календарних мiсяцiв визначається шляхом дiлення загальної суми таких виплат на 60. Коригування зазначених виплат проводиться iз застосуванням коефiцiєнта загального пiдвищення розмiрiв посадового окладу, надбавок до нього за класний чин. Посадовий оклад, надбавки за класний чин i вислугу рокiв пiд час призначення пенсiї враховуються в розмiрах, установлених на дату звернення за пенсiєю.

     Працiвникам, якi не мають вислуги рокiв, передбаченої частиною першою цiєї статтi, за наявностi необхiдного стажу роботи на посадах прокурорiв та слiдчих прокуратури, а також страхового стажу, необхiдного для призначення пенсiї за вiком у мiнiмальному розмiрi, передбаченого абзацом першим частини першої статтi 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування", пiсля досягнення чоловiками 57 рокiв, а жiнками вiку, що на п'ять рокiв менше, нiж пенсiйний вiк, установлений статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування", пенсiя призначається в розмiрi, пропорцiйному кiлькостi повних рокiв роботи на прокурорських посадах, з розрахунку 80 вiдсоткiв мiсячного заробiтку за вiдповiдну вислугу рокiв, передбачену частиною першою цiєї статтi. Передбачене цiєю частиною зниження вiку для жiнок застосовується також до завершення перiоду пiдвищення вiку виходу на пенсiю до 1 сiчня 2022 року. До досягнення вiку, встановленого цим абзацом, право на пенсiю за вiком мають чоловiки 1960 року народження i старшi пiсля досягнення ними такого вiку:

     55 рокiв - якi народилися по 31 грудня 1957 року;

     55 рокiв 6 мiсяцiв - якi народилися з 1 сiчня 1958 року по 31 грудня 1958 року;

     56 рокiв - якi народилися з 1 сiчня 1959 року по 31 грудня 1959 року;

     56 рокiв 6 мiсяцiв - якi народилися з 1 сiчня 1960 року по 31 грудня 1960 року";

     у частинi шостiй слова "До 20-рiчного стажу роботи, що дає право на пенсiю за вислугою рокiв" замiнити словами "До вислуги рокiв, що дає право на пенсiю згiдно з цiєю статтею";

     частину п'ятнадцяту викласти в такiй редакцiї:

     "Пенсiя, призначена вiдповiдно до цiєї статтi, в перiод роботи на посадах, якi дають право на призначення пенсiї у порядку та на умовах, передбачених цим Законом, законами України "Про статус народного депутата України", "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть", "Про державну службу", виплачується в розмiрi, обчисленому вiдповiдно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування", а пiсля звiльнення з таких посад - у розмiрi, обчисленому вiдповiдно до цього Закону. Максимальний розмiр пенсiї (з урахуванням надбавок, пiдвищень, додаткової пенсiї, цiльової грошової допомоги, пенсiї за особливi заслуги перед Україною, iндексацiї та iнших доплат до пенсiї, встановлених законодавством, крiм доплати до надбавок окремим категорiям осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мiнiмумiв, установлених для осiб, якi втратили працездатнiсть";

     5) у Законi України "Про пенсiйне забезпечення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 3, ст. 10; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78):

     у пунктi "б" частини третьої статтi 37 i частинi першiй статтi 47 слова i цифри "досягли: чоловiки - 60 рокiв, жiнки - 55 рокiв" замiнити словами i цифрами "досягли пенсiйного вiку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування";

     частину третю статтi 85 викласти в такiй редакцiї:

     "Максимальний розмiр пенсiї (з урахуванням надбавок, пiдвищень, додаткової пенсiї, цiльової грошової допомоги, пенсiї за особливi заслуги перед Україною, iндексацiї та iнших доплат до пенсiї, встановлених законодавством, крiм доплати до надбавок окремим категорiям осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мiнiмумiв, установлених для осiб, якi втратили працездатнiсть";

     6) у Законi України "Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст. 178, N 37, ст. 543; 1996 р., N 35, ст. 162; 2006 р., N 49, ст. 485; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78):

     у статтi 55:

     в абзацi першому частини першої слова "для одержання державних пенсiй" замiнити словами i цифрами "статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування";

     частину другу доповнити реченням такого змiсту: "При цьому вiдповiдне зниження пенсiйного вiку, передбачене цiєю статтею, застосовується також до завершення перiоду збiльшення вiку виходу на пенсiю до 1 сiчня 2022 року";

     частину третю статтi 67 викласти в такiй редакцiї:

     "Максимальний розмiр пенсiї (з урахуванням надбавок, пiдвищень, додаткової пенсiї, цiльової грошової допомоги, пенсiї за особливi заслуги перед Україною, iндексацiї та iнших доплат до пенсiї, встановлених законодавством, крiм доплати до надбавок окремим категорiям осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мiнiмумiв, установлених для осiб, якi втратили працездатнiсть";

     7) у пунктi 2 статтi 15 Закону України "Про соцiальний i правовий захист вiйськовослужбовцiв та членiв їх сiмей" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190; 1997 р., N 12, ст. 103; 2006 р., N 37, ст. 318, N 51, ст. 519):

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "2. Особам рядового, сержантського, старшинського та офiцерського складу та деяким iншим особам, якi мають право на пенсiю за цим Законом та звiльняються зi служби за станом здоров'я, виплачується одноразова грошова допомога в розмiрi 50 вiдсоткiв мiсячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рiк служби. У разi звiльнення з вiйськової служби за вiком, у зв'язку iз скороченням штатiв або проведенням органiзацiйних заходiв, закiнченням строку контракту, систематичним невиконанням умов контракту командуванням одноразова грошова допомога в розмiрi 50 вiдсоткiв мiсячного грошового забезпечення виплачується за наявностi вислуги 10 рокiв i бiльше";

     абзац другий пiсля слiв "Кабiнетом Мiнiстрiв України" доповнити словами i цифрами "якi мають вислугу 10 рокiв i бiльше";

     8) у Законi України "Про пенсiйне забезпечення осiб, звiльнених з вiйськової служби, та деяких iнших осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399; 1994 р., N 27, ст. 178; 1996 р., N 17, ст. 73; 2002 р., N 35, ст. 262; 2004 р., N 50, ст. 536; 2006 р., N 37, ст. 318; 2007 р., N 33, ст. 442; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78; 2009 р., N 24, ст. 296):

     статтю 7 доповнити реченнями такого змiсту: "У разi якщо особа має право на отримання пенсiї вiдповiдно до цього Закону та Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування", призначається одна пенсiя за її вибором. При цьому рiзниця мiж розмiром пенсiї, на який особа має право вiдповiдно до Закону України "Про пенсiйне забезпечення осiб, звiльнених з вiйськової служби, та деяких iнших осiб", i розмiром пенсiї iз солiдарної системи вiдповiдно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування", яка визначається в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, фiнансується за рахунок коштiв державного бюджету";

     у статтi 9:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Особам рядового, сержантського, старшинського та офiцерського складу та деяким iншим особам, якi мають право на пенсiю за цим Законом та звiльняються зi служби за станом здоров'я, виплачується одноразова грошова допомога в розмiрi 50 вiдсоткiв мiсячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рiк служби. У разi звiльнення зi служби за вiком, у зв'язку iз скороченням штатiв або проведенням органiзацiйних заходiв, закiнченням строку контракту, систематичним невиконанням умов контракту командуванням одноразова грошова допомога в розмiрi 50 вiдсоткiв мiсячного грошового забезпечення виплачується за наявностi вислуги 10 рокiв i бiльше";

     частину другу пiсля слiв "перелiк яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України" доповнити словами i цифрами "якi мають вислугу 10 рокiв i бiльше";

     у статтi 12:

     пункт "а" викласти в такiй редакцiї:

     "а) особам офiцерського складу, прапорщикам i мiчманам, вiйськовослужбовцям надстрокової служби та вiйськової служби за контрактом, iншим особам, зазначеним у пунктах "б" - "д" статтi 1 - 2 цього Закону (крiм осiб, зазначених у частинi третiй статтi 5 цього Закону), незалежно вiд вiку, якщо вони звiльненi зi служби:

     по 30 вересня 2011 року i на день звiльнення мають вислугу 20 рокiв i бiльше;

     з 1 жовтня 2011 року по 30 вересня 2012 року i на день звiльнення мають вислугу 20 календарних рокiв та 6 мiсяцiв i бiльше;

     з 1 жовтня 2012 року по 30 вересня 2013 року i на день звiльнення мають вислугу 21 календарний рiк i бiльше;

     з 1 жовтня 2013 року по 30 вересня 2014 року i на день звiльнення мають вислугу 21 календарний рiк та 6 мiсяцiв i бiльше;

     з 1 жовтня 2014 року по 30 вересня 2015 року i на день звiльнення мають вислугу 22 календарних роки i бiльше;

     з 1 жовтня 2015 року по 30 вересня 2016 року i на день звiльнення мають вислугу 22 календарних роки та 6 мiсяцiв i бiльше;

     з 1 жовтня 2016 року по 30 вересня 2017 року i на день звiльнення мають вислугу 23 календарних роки i бiльше;

     з 1 жовтня 2017 року по 30 вересня 2018 року i на день звiльнення мають вислугу 23 календарних роки та 6 мiсяцiв i бiльше;

     з 1 жовтня 2018 року по 30 вересня 2019 року i на день звiльнення мають вислугу 24 календарних роки i бiльше;

     з 1 жовтня 2019 року по 30 вересня 2020 року i на день звiльнення мають вислугу 24 календарних роки та 6 мiсяцiв i бiльше;

     з 1 жовтня 2020 року або пiсля цiєї дати i на день звiльнення мають вислугу 25 календарних рокiв i бiльше.

     До календарної вислуги рокiв зараховується також перiод, зазначений у частинi другiй статтi 17 цього Закону";

     у пунктi "в" цифри i слово "15 рокiв" замiнити цифрами i словами "20 календарних рокiв i бiльше";

     доповнити пунктом "г" такого змiсту:

     "г) особам офiцерського складу, прапорщикам i мiчманам, вiйськовослужбовцям надстрокової служби та вiйськової служби за контрактом, iншим особам, зазначеним у пунктах "б" - "д" статтi 1 - 2 цього Закону, якi займали посади льотного складу та плаваючого складу пiдводних човнiв Збройних Сил не менше 20 рокiв, незалежно вiд вiку в разi, якщо вони мають на день звiльнення зi служби вислугу 20 рокiв i бiльше, за винятком осiб, зазначених у частинi третiй статтi 5 цього Закону";

     у статтi 13:

     у пунктi "в" частини першої слова i цифри "за вислугу 15 рокiв - 40 процентiв вiдповiдних сум грошового забезпечення iз збiльшенням цього розмiру на 2 проценти за кожний повний рiк вислуги понад 15 рокiв, але не бiльше нiж 50 процентiв" замiнити словами i цифрами "за вислугу 20 рокiв - 50 процентiв вiдповiдних сум грошового забезпечення iз збiльшенням цього розмiру на 3 проценти за кожний повний рiк вислуги понад 20 рокiв, але не бiльше нiж 65 процентiв";

     у частинi другiй цифри "90" замiнити цифрами "80";

     у частинi першiй статтi 26 слова i цифри "а iнвалiдам - чоловiкам старше 60 рокiв i жiнкам старше 55 рокiв" замiнити словами i цифрами "а iнвалiдам, якi досягли пенсiйного вiку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування";

     у статтi 30:

     у частинi третiй слова "але не ранiше нiж за 5 рокiв до досягнення пенсiйного вiку, передбаченого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" замiнити словами "пiсля досягнення чоловiками 55 рокiв, жiнками - 50 рокiв";

     у частинi четвертiй:

     у пунктi "б" слова i цифри "(чоловiки - 60 рокiв, жiнки - 55 рокiв)" замiнити словами i цифрами "встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування";

     у пунктi "в":

     слова i цифри "пiсля досягнення чоловiками 55 рокiв, жiнками - 50 рокiв або якщо вони є iнвалiдами" замiнити словами i цифрами "не ранiш як за 5 рокiв до досягнення пенсiйного вiку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування", або якщо вони є iнвалiдами";

     доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Вiдповiдне зниження пенсiйного вiку жiнкам, установлене абзацом першим цього пункту, застосовується також до завершення перiоду збiльшення вiку виходу на пенсiю до 1 сiчня 2022 року";

     у частинi першiй статтi 40 слова i цифри "якi досягли: чоловiки - 60 рокiв, жiнки - 55 рокiв" замiнити словами i цифрами "якi досягли пенсiйного вiку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування";

     у статтi 43:

     частини третю i п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "Пенсiї особам офiцерського складу, прапорщикам i мiчманам, вiйськовослужбовцям надстрокової служби та вiйськової служби за контрактом, особам, якi мають право на пенсiю за цим Законом, та членам їх сiмей обчислюються з розмiру грошового забезпечення, враховуючи вiдповiднi оклади за посадою, вiйськовим (спецiальним) званням, процентну надбавку за вислугу рокiв, щомiсячнi додатковi види грошового забезпечення (надбавки, доплати, пiдвищення) та премiї в розмiрах, установлених законодавством, з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, а до 1 сiчня 2011 року - страховi внески на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування, у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     "Максимальний розмiр пенсiї (з урахуванням надбавок, пiдвищень, додаткової пенсiї, цiльової грошової допомоги, пенсiї за особливi заслуги перед Україною, iндексацiї та iнших доплат до пенсiї, встановлених законодавством, крiм доплати до надбавок окремим категорiям осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мiнiмумiв, установлених для осiб, якi втратили працездатнiсть";

     9) у Законi України "Про державну службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 52, ст. 490; 1995 р., N 34, ст. 268; 1999 р., N 24, ст. 208; 2001 р., N 33, ст. 175; 2003 р., N 14, ст. 97; 2005 р., N 2, ст. 32, N 26, ст. 346; 2006 р., N 1, ст. 18; 2007 р., N 9, ст. 69; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78; 2011 р., N 10, ст. 63):

     у статтi 23:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Граничний вiк перебування на державнiй службi становить 62 роки для чоловiкiв i 60 рокiв для жiнок";

     у частинi другiй слова "закiнчення цього термiну" замiнити словами "досягнення граничного вiку перебування на державнiй службi";

     у статтi 31:

     у частинi четвертiй:

     слова "пенсiйного вiку" замiнити словами "вiку, що дає право на призначення пенсiї вiдповiдно до цього Закону", а слова i цифри "страховий стаж для чоловiкiв - не менше 25 рокiв, для жiнок - не менше 20 рокiв" - словами i цифрами "страховий стаж, необхiдний для призначення пенсiї за вiком у мiнiмальному розмiрi, передбаченому абзацом першим частини першої статтi 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування";

     доповнити реченням такого змiсту: "У разi наявностi (набуття) права на пенсiю державним службовцем, який вийшов у вiдставку, вiн має право вибору мiж отриманням виплати у зв'язку з вiдставкою або пенсiї, у тому числi вiдповiдно до цього Закону, чи щомiсячного довiчного грошового утримання, що виплачується замiсть пенсiї";

     у частинi п'ятiй слова "пенсiйного вiку державним службовцем, який перебуває у вiдставцi" замiнити словами "державним службовцем, який перебуває у вiдставцi, вiку, що дає право на призначення пенсiї вiдповiдно до цього Закону";

     у частинi шостiй слова "за вiком" замiнити словами "або щомiсячного довiчного грошового утримання";

     текст статтi 37 викласти в такiй редакцiї:

     "На одержання пенсiї державних службовцiв мають право чоловiки, якi досягли вiку 62 роки, та жiнки, якi досягли пенсiйного вiку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування", за наявностi страхового стажу, необхiдного для призначення пенсiї за вiком у мiнiмальному розмiрi, передбаченого абзацом першим частини першої статтi 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування", у тому числi стажу державної служби не менш як 10 рокiв, та якi на час досягнення зазначеного вiку працювали на посадах державних службовцiв, а також особи, якi мають не менш як 20 рокiв стажу роботи на посадах, вiднесених до категорiй посад державних службовцiв, незалежно вiд мiсця роботи на час досягнення зазначеного вiку. Пенсiя державним службовцям призначається в розмiрi 80 вiдсоткiв суми їх заробiтної плати, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, а до 1 сiчня 2011 року - страховi внески на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування, а особам, якi на час звернення за призначенням пенсiї не є державними службовцями, - у розмiрi 80 вiдсоткiв заробiтної плати працюючого державного службовця вiдповiдної посади та рангу за останнiм мiсцем роботи на державнiй службi, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, а до 1 сiчня 2011 року - страховi внески на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування".

     До досягнення вiку, встановленого першим реченням частини першої цiєї статтi, право на пенсiю за вiком мають державнi службовцi - чоловiки 1955 року народження i старшi пiсля досягнення ними такого вiку:

     60 рокiв - якi народилися по 31 грудня 1952 року;

     60 рокiв 6 мiсяцiв - якi народилися з 1 сiчня 1953 року по 31 грудня 1953 року;

     61 рiк - якi народилися з 1 сiчня 1954 року по 31 грудня 1954 року;

     61 рiк 6 мiсяцiв - якi народилися з 1 сiчня 1955 року по 31 грудня 1955 року.

     Пенсiя державним службовцям у частинi, що не перевищує розмiру пенсiї iз солiдарної системи, що призначається вiдповiдно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування", виплачується за рахунок коштiв Пенсiйного фонду України. Частина пенсiї, що перевищує цей розмiр, виплачується за рахунок коштiв Державного бюджету України.

     Пенсiя, призначена вiдповiдно до цiєї статтi, в перiод роботи на посадах, якi дають право на призначення пенсiї в порядку i на умовах, передбачених цим Законом, законами України "Про статус народного депутата України", "Про прокуратуру", "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть", виплачується у розмiрi, обчисленому вiдповiдно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування", а пiсля звiльнення з таких посад - у розмiрi, обчисленому вiдповiдно до цього Закону. Максимальний розмiр пенсiї (з урахуванням надбавок, пiдвищень, додаткової пенсiї, цiльової грошової допомоги, пенсiї за особливi заслуги перед Україною, iндексацiї та iнших доплат до пенсiї, встановлених законодавством, крiм доплати до надбавок окремим категорiям осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мiнiмумiв, установлених для осiб, якi втратили працездатнiсть. Достроково призначена пенсiя з урахуванням пiдпункту "г" частини першої пункту 1 статтi 26 Закону України "Про зайнятiсть населення", пункту "в" частини другої статтi 12 Закону України "Про загальнi засади подальшої експлуатацiї i зняття з експлуатацiї Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цiєї АЕС на екологiчно безпечну систему" i статтi 21 Закону України "Про основнi засади соцiального захисту ветеранiв працi та iнших громадян похилого вiку в Українi" у перiод до досягнення пенсiйного вiку, встановленого частинами першою та другою цiєї статтi, працюючим пенсiонерам не виплачується.

     Визначення заробiтної плати для обчислення пенсiй державним службовцям здiйснюється в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Пенсiя по iнвалiдностi у розмiрах, передбачених частиною першою цiєї статтi, призначається за наявностi страхового стажу, встановленого для призначення пенсiї по iнвалiдностi вiдповiдно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування", особам, визнаним iнвалiдами I або II групи у перiод перебування на державнiй службi, якi мають стаж державної служби не менше 10 рокiв, а також особам з числа iнвалiдiв I або II групи незалежно вiд часу встановлення їм iнвалiдностi, якi мають не менше 10 рокiв стажу державної служби на посадах, вiднесених до категорiй посад державних службовцiв, якщо безпосередньо перед зверненням за призначенням такої пенсiї вони працювали на зазначених посадах. Пенсiя по iнвалiдностi вiдповiдно до цього Закону призначається незалежно вiд причини iнвалiдностi за умови припинення державної служби.

     Якщо зазначенi особи повертаються на державну службу, виплата пенсiї по iнвалiдностi припиняється на перiод до звiльнення з роботи або досягнення ними граничного вiку перебування на державнiй службi.

     У разi змiни групи iнвалiдностi або вiдновлення працездатностi виплата пенсiї по iнвалiдностi, призначеної вiдповiдно до цього Закону, здiйснюється у порядку, визначеному статтею 35 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування".

     Якщо iнвалiду I або II групи було встановлено III групу iнвалiдностi, то в разi наступного визнання його iнвалiдом I або II групи право на отримання ранiше призначеної пенсiї на умовах, передбачених цим Законом, поновлюється з дня встановлення I або II групи iнвалiдностi за умови, якщо пiсля припинення виплати пенсiї минуло не бiльше п'яти рокiв. У такому самому порядку визначається право на отримання пенсiї по iнвалiдностi на умовах, передбачених цим Законом, особам, яким така пенсiя не була призначена у зв'язку з продовженням перебування зазначених осiб на державнiй службi.

     У разi смертi особи у перiод перебування на державнiй службi за наявностi у померлого годувальника стажу державної служби не менше 10 рокiв непрацездатним членам сiм'ї померлого годувальника, якi були на його утриманнi (при цьому дiтям - незалежно вiд того, чи були вони на утриманнi померлого годувальника), призначається пенсiя у зв'язку з втратою годувальника на одного непрацездатного члена сiм'ї у розмiрi 70 вiдсоткiв суми заробiтної плати померлого годувальника, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, а до 1 сiчня 2011 року - страховi внески на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування, а на двох i бiльше членiв сiм'ї - 90 вiдсоткiв. До непрацездатних членiв сiм'ї належать особи, зазначенi у статтi 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування".

     Право на призначення пенсiї у зв'язку з втратою годувальника на умовах, передбачених частиною десятою цiєї статтi, мають також непрацездатнi члени сiм'ї померлої особи, яка отримувала або мала право на пенсiю за цим Законом.

     Державний службовець, звiльнений з державної служби у зв'язку з засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища, або вчиненням корупцiйного дiяння, позбавляється права на одержання пенсiї, передбаченої цiєю статтею. В таких випадках пенсiя державному службовцю призначається на загальних пiдставах.

     Державним службовцям у разi виходу на пенсiю за наявностi стажу державної служби не менше 10 рокiв виплачується грошова допомога в розмiрi 10 мiсячних посадових окладiв.

     У разi виходу на пенсiю державнi службовцi за наявностi стажу державної служби не менше 10 рокiв користуються умовами щодо комунально-побутового обслуговування, передбаченими цим Законом";

     10) у Законi України "Про основнi засади соцiального захисту ветеранiв працi та iнших громадян похилого вiку в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 4, ст. 18; 2006 р., N 1, ст. 18; 2007 р., N 7 - 8, ст. 66; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78):

     текст статтi 10 викласти в такiй редакцiї:

     "Громадянами похилого вiку визнаються особи, якi досягли пенсiйного вiку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування", а також особи, яким до досягнення зазначеного пенсiйного вiку залишилося не бiльш як пiвтора року";

     текст статтi 21 викласти в такiй редакцiї:

     "Особам, трудовий договiр з якими розiрвано за пiвтора року до досягнення пенсiйного вiку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування", або вiку, що дає право на призначення пенсiї вiдповiдно до законiв України "Про державну службу", "Про статус народного депутата України", "Про прокуратуру", "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть" (за наявностi вiдповiдних умов), з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу у зв'язку iз змiнами в органiзацiї виробництва i працi, в тому числi лiквiдацiєю, реорганiзацiєю, перепрофiлюванням пiдприємств, установ та органiзацiй, скороченням чисельностi або штату працiвникiв, а також виявленою невiдповiднiстю працiвника займанiй посадi за станом здоров'я, гарантується право на достроковий вихiд на пенсiю за пiвтора року до встановленого законодавством строку, якщо вони мають страховий стаж, необхiдний для призначення пенсiї за вiком у мiнiмальному розмiрi, передбачений абзацом першим частини першої статтi 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування".

     Виплата пенсiй особам, звiльненим у зв'язку з виявленою невiдповiднiстю працiвника займанiй посадi за станом здоров'я, зазначеним у частинi першiй цiєї статтi, здiйснюється за рахунок коштiв Державного бюджету України до досягнення ними пенсiйного вiку";

     11) у статтi 24 Закону України "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 2 - 3, ст. 20; 2006 р., N 47, ст. 463; 2007 р., N 7 - 8, ст. 66; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78; 2011 р., N 22, ст. 148):

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Пенсiя науковому (науково-педагогiчному) працiвнику призначається за наявностi страхового стажу, необхiдного для призначення пенсiї за вiком у мiнiмальному розмiрi, передбаченого абзацом першим частини першої статтi 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування", пiсля досягнення чоловiками вiку 62 роки за наявностi стажу наукової роботи не менш як 20 рокiв, жiнками - пенсiйного вiку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування", за наявностi стажу наукової роботи не менш як 15 рокiв. До досягнення вiку, встановленого цим абзацом, право на пенсiю за вiком мають чоловiки - науковi (науково-педагогiчнi) працiвники 1955 року народження i старшi пiсля досягнення ними такого вiку:

     60 рокiв - якi народилися по 31 грудня 1952 року;

     60 рокiв 6 мiсяцiв - якi народилися з 1 сiчня 1953 року по 31 грудня 1953 року;

     61 рiк - якi народилися з 1 сiчня 1954 року по 31 грудня 1954 року;

     61 рiк 6 мiсяцiв - якi народилися з 1 сiчня 1955 року по 31 грудня 1955 року";

     частину четверту виключити;

     частини п'яту, десяту, сiмнадцяту, двадцять першу та двадцять восьму викласти в такiй редакцiї:

     "Для обчислення пенсiї враховується заробiтна плата наукового (науково-педагогiчного) працiвника за основним мiсцем роботи за весь перiод страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогiчного) працiвника, починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням пенсiонера та за умови пiдтвердження довiдки про заробiтну плату первинними документами у перiод до 1 сiчня 2016 року або в разi якщо перiод страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогiчного) працiвника, починаючи з 1 липня 2000 року, становить менш як 60 календарних мiсяцiв, для обчислення пенсiї також враховується заробiтна плата за основним мiсцем роботи за будь-якi 60 календарних мiсяцiв страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогiчного) працiвника пiдряд до 1 липня 2000 року незалежно вiд перерв";

     "Для обчислення заробiтку пiд час призначення пенсiї науковому (науково-педагогiчному) працiвнику застосовується середня заробiтна плата працiвникiв, зайнятих у галузях економiки України, у тому числi в сiльському господарствi, за три календарнi роки, що передують року звернення за призначенням пенсiї. Середня заробiтна плата працiвникiв, зайнятих у галузях економiки України, у тому числi в сiльському господарствi, визначається спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi статистики";

     "Пенсiонерам, якi пiсля призначення пенсiї вiдповiдно до цього Закону працювали за строковим трудовим договором (контрактом) на посадах наукових (науково-педагогiчних) працiвникiв i набули не менш як 24 мiсяцi страхового стажу, проводиться перерахунок пенсiї з урахуванням стажу наукової роботи пiсля призначення пенсiї. Перерахунок пенсiї здiйснюється iз заробiтної плати наукового (науково-педагогiчного) працiвника, з якої обчислена пенсiя, або iз заробiтної плати, визначеної в порядку, передбаченому частинами третьою - сьомою цiєї статтi, iз застосуванням показника середньої заробiтної плати (доходу), який враховувався пiд час призначення (попереднього перерахунку) пенсiї";

     "Науковим (науково-педагогiчним) працiвникам, якi визнанi iнвалiдами I, II i III груп, призначається пенсiя по iнвалiдностi в розмiрi пенсiї наукового (науково-педагогiчного) працiвника незалежно вiд вiку за наявностi стажу наукової роботи, передбаченого частиною другою цiєї статтi, та страхового стажу, передбаченого статтею 32 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування", а особам iз числа iнвалiдiв з дитинства - незалежно вiд часу встановлення iнвалiдностi";

     "Пенсiя, призначена вiдповiдно до цiєї статтi, в перiод роботи на посадах, якi дають право на призначення пенсiї в порядку та на умовах, передбачених цим Законом, законами України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", виплачується в розмiрi, обчисленому вiдповiдно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування", а пiсля звiльнення з таких посад - у розмiрi, обчисленому вiдповiдно до цього Закону. Максимальний розмiр пенсiї (з урахуванням надбавок, пiдвищень, додаткової пенсiї, цiльової грошової допомоги, пенсiї за особливi заслуги перед Україною, iндексацiї та iнших доплат до пенсiї, встановлених законодавством, крiм доплати до надбавок окремим категорiям осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мiнiмумiв, установлених для осiб, якi втратили працездатнiсть";

     пiсля частини двадцять восьмої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Достроково призначена пенсiя з урахуванням пiдпункту "г" частини першої пункту 1 статтi 26 Закону України "Про зайнятiсть населення", пункту "в" частини другої статтi 12 Закону України "Про загальнi засади подальшої експлуатацiї i зняття з експлуатацiї Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цiєї АЕС на екологiчно безпечну систему" i статтi 21 Закону України "Про основнi засади соцiального захисту ветеранiв працi та iнших громадян похилого вiку в Українi" у перiод до досягнення пенсiйного вiку, встановленого частиною другою цiєї статтi, працюючим пенсiонерам не виплачується".

     У зв'язку з цим частини двадцять дев'яту - тридцять другу вважати вiдповiдно частинами тридцятою - тридцять третьою;

     12) у Законi України "Про службу в органах мiсцевого самоврядування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 33, ст. 175; 2003 р., N 46, ст. 367; 2004 р., N 10, ст. 104; 2006 р., N 1, ст. 18):

     у статтi 18:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Граничний вiк перебування на службi в органах мiсцевого самоврядування становить 62 роки для чоловiкiв i 60 рокiв для жiнок. Цi обмеження не поширюються на посадових осiб мiсцевого самоврядування, якi обираються на вiдповiднi посади";

     частину другу виключити;

     у частинi третiй слова "закiнчення цього термiну" замiнити словами "досягнення граничного вiку перебування на службi в органах мiсцевого самоврядування";

     у частинi десятiй статтi 21 слова "для чоловiкiв - не менше 25 рокiв, для жiнок - не менше 20 рокiв" замiнити словами "необхiдного для призначення пенсiї за вiком у мiнiмальному розмiрi, передбаченого абзацом першим частини першої статтi 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування";

     13) у частинi дванадцятiй статтi 20 Закону України "Про статус народного депутата України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 42, ст. 212; 2006 р., N 22, ст. 180; 2007 р., N 7 - 8, ст. 66; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78):

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "12. Пiсля досягнення чоловiками 62 рокiв i жiнками - пенсiйного вiку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування", та за наявностi страхового стажу, необхiдного для призначення пенсiї за вiком у мiнiмальному розмiрi, передбаченого абзацом першим частини першої статтi 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування", а також у разi визнання iнвалiдом I або II групи народному депутату призначається пенсiя в розмiрi 80 вiдсоткiв суми мiсячної заробiтної плати працюючого народного депутата з урахуванням всiх доплат та надбавок до посадового окладу, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, а до 1 сiчня 2011 року - страховi внески на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування. Нарахування пенсiї здiйснюється iз суми заробiтної плати, що складається з посадового окладу з урахуванням усiх доплат та надбавок працюючого народного депутата на момент призначення пенсiї";

     пiсля абзацу першого доповнити п'ятьма новими абзацами такого змiсту:

     "До досягнення вiку, встановленого абзацом першим цiєї частини, право на пенсiю за вiком мають народнi депутати - чоловiки 1955 року народження i старшi пiсля досягнення ними такого вiку:

     60 рокiв - якi народилися по 31 грудня 1952 року;

     60 рокiв 6 мiсяцiв - якi народилися з 1 сiчня 1953 року по 31 грудня 1953 року;

     61 рiк - якi народилися з 1 сiчня 1954 року по 31 грудня 1954 року;

     61 рiк 6 мiсяцiв - якi народилися з 1 сiчня 1955 року по 31 грудня 1955 року".

     У зв'язку з цим абзаци другий - шостий вважати вiдповiдно абзацами сьомим - одинадцятим;

     абзаци сьомий, восьмий i десятий викласти в такiй редакцiї:

     "Пенсiя працюючому народному депутату в перiод виконання депутатських повноважень та колишньому народному депутату, який працює на посадах, якi дають право на призначення пенсiї в порядку та на умовах, передбачених законами України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть", виплачується у розмiрi, обчисленому вiдповiдно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування", а пiсля припинення депутатських повноважень (звiльнення з посади) - у розмiрi, обчисленому вiдповiдно до цього Закону. Максимальний розмiр пенсiї (з урахуванням надбавок, пiдвищень, додаткової пенсiї, цiльової грошової допомоги, пенсiї за особливi заслуги перед Україною, iндексацiї та iнших доплат до пенсiї, встановлених законодавством, крiм доплати до надбавок окремим категорiям осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мiнiмумiв, установлених для осiб, якi втратили працездатнiсть. У разi виходу на пенсiю народному депутату виплачується грошова допомога в розмiрi дванадцяти мiсячних посадових окладiв працюючого народного депутата за рахунок бюджетних призначень на забезпечення дiяльностi Верховної Ради України.

     У випадку смертi народного депутата призначається пенсiя у разi втрати годувальника непрацездатним членам сiм'ї, якi були на його утриманнi за їх заявою (при цьому дiтям пенсiя призначається незалежно вiд того, чи були вони на утриманнi годувальника), у розмiрi 70 вiдсоткiв суми мiсячної заробiтної плати працюючого народного депутата на день звернення за пенсiєю з урахуванням усiх доплат та надбавок до посадового окладу, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, а до 1 сiчня 2011 року - страховi внески на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування, на одного непрацездатного члена сiм'ї, та 90 вiдсоткiв - на двох i бiльше членiв сiм'ї за рахунок бюджетних призначень на забезпечення дiяльностi Верховної Ради України";

     "Пiсля закiнчення строку депутатських повноважень народному депутату, який має страховий стаж, необхiдний для призначення пенсiї за вiком у мiнiмальному розмiрi, передбачений абзацом першим частини першої статтi 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування", за його бажанням може бути достроково призначено пенсiю згiдно з цим Законом, але не ранiше нiж за пiвтора року до досягнення вiку, встановленого цiєю частиною. Достроково призначена згiдно з цим Законом пенсiя до досягнення вiку, встановленого цiєю частиною, працюючому народному депутату не виплачується";

     у другому реченнi абзацу одинадцятого слова "суми заробiтної плати" замiнити словами "суми мiсячної заробiтної плати працюючого народного депутата з урахуванням всiх доплат та надбавок до посадового окладу, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, а до 1 сiчня 2011 року - страховi внески на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування";

     14) у Законi України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 1, ст. 1; 2006 р., N 13, ст. 110; 2011 р., N 4, ст. 20, N 23, ст. 160; iз змiнами, внесеними законами України вiд 7 квiтня 2011 року N 3205-VI та вiд 19 травня 2011 року N 3394-VI):

     пункт 9 частини першої статтi 4 пiсля слiв "страхування та" доповнити словами "у системi";

     частину першу статтi 28 доповнити пунктами 21 - 25 такого змiсту:

     "21) щокварталу розраховує середньозважений показник змiни чистої вартостi одиницi пенсiйних активiв та оприлюднює таку iнформацiю в установленому ним порядку;

     22) оприлюднює в установленому ним порядку перелiк недержавних пенсiйних фондiв - суб'єктiв другого рiвня системи пенсiйного забезпечення, яким видана лiцензiя на надання послуг у накопичувальнiй системi пенсiйного страхування;

     23) порушує за погодженням з Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку перед радою недержавного пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня системи пенсiйного забезпечення питання щодо замiни особи, яка здiйснює управлiння пенсiйними активами накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування такого фонду, у разi якщо в результатi дiяльностi такої особи змiна чистої вартостi одиницi пенсiйних активiв накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування у пенсiйному фондi зменшилася протягом останнього року бiльш як на 10 вiдсоткiв;

     24) встановлює форму та вимоги до iнформацiї про накопичувальну систему загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування, яка пiдлягає оприлюдненню, та визначає порядок її оприлюднення;

     25) оприлюднює iнформацiю про страховi органiзацiї, якi здiйснюють страхування довiчних пенсiй за рахунок коштiв накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування, у тому числi показники, що застосовуються ними для розрахунку довiчних пенсiй";

     частину першу статтi 30 доповнити реченням такого змiсту: "Iнспектування Пенсiйного фонду України здiйснюється в частинi, що стосується виконання функцiй адмiнiстратора Накопичувального пенсiйного фонду вiдповiдно до статтi 64 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування";

     статтю 35 доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "6. У разi анулювання лiцензiї на надання послуг у системi накопичувального пенсiйного забезпечення недержавний пенсiйний фонд - суб'єкт другого рiвня системи пенсiйного забезпечення може подати органу лiцензування не ранiше нiж через три роки з дати анулювання такої лiцензiї нову заяву про її видачу. Разом iз заявою про видачу нової лiцензiї на надання послуг має бути подано документи, якi пiдтверджують лiквiдацiю причин анулювання попередньої лiцензiї";

     частину першу статтi 40 доповнити пунктом 9 такого змiсту:

     "9) виносити рiшення про заборону недержавним пенсiйним фондам - суб'єктам другого рiвня системи пенсiйного забезпечення укладати новi пенсiйнi контракти з учасниками накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування у разi порушення вимог, установлених для таких недержавних пенсiйних фондiв законом та лiцензiйними умовами";

     частину першу статтi 41 доповнити пунктом 11 такого змiсту:

     "11) за порушення вимог законодавства про накопичувальну систему загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування - у розмiрi до 5000 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, але не бiльше одного вiдсотка вiд розмiру статутного (пайового) капiталу юридичної особи - суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, що вчинила правопорушення";

     15) у статтi 42 Закону України "Про дипломатичну службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 5, ст. 29; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 11 сiчня 2011 року N 2911-VI):

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Граничний вiк перебування на дипломатичнiй службi становить 62 роки для чоловiкiв i 60 рокiв для жiнок";

     частини другу i третю виключити;

     у частинi четвертiй слова i цифри "дипломатичним працiвником, який перебуває на дипломатичнiй службi, 65-рiчного вiку для чоловiкiв i 60-рiчного вiку для жiнок такий працiвник" замiнити словами "граничного вiку перебування на дипломатичнiй службi працiвник дипломатичної служби";

     16) у Законi України "Про недержавне пенсiйне забезпечення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 47 - 48, ст. 372; 2006 р., N 13, ст. 110; 2009 р., N 38, ст. 535; 2010 р., N 37, ст. 496, N 38, ст. 505):

     у статтi 1:

     абзац п'ятий доповнити словами "та закону";

     доповнити з урахуванням алфавiтного порядку поняттями такого змiсту:

     "недержавний пенсiйний фонд - суб'єкт другого рiвня системи пенсiйного забезпечення - недержавний пенсiйний фонд, який створений та дiє вiдповiдно до законодавства про недержавне пенсiйне забезпечення, вiдповiдає вимогам цього Закону для отримання лiцензiї на надання послуг у накопичувальнiй системi пенсiйного страхування (далi - пенсiйний фонд - суб'єкт другого рiвня);

     одиниця пенсiйних активiв - показник системи персонiфiкованого облiку, який застосовується для визначення суми пенсiйних коштiв, що належать учасниковi пенсiйного фонду та облiковуються на його iндивiдуальному пенсiйному рахунку в пенсiйному фондi";

     "учасник накопичувальної системи пенсiйного страхування - фiзична особа, яка сплачує страховi внески до накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування та прийняла рiшення про спрямування цих внескiв до пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня у порядку, встановленому Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування";

     абзац п'ятий частини другої статтi 2 доповнити словами "учасники накопичувальної системи пенсiйного страхування";

     абзац десятий частини першої статтi 4 викласти в такiй редакцiї:

     "розмежування та вiдокремлення активiв пенсiйного фонду вiд активiв iнших суб'єктiв недержавного пенсiйного забезпечення та накопичувального пенсiйного страхування з метою захисту майнових прав учасникiв пенсiйного фонду та унеможливлення банкрутства пенсiйного фонду";

     у статтi 7:

     абзац перший частини другої пiсля слiв "до умов пенсiйного контракту" доповнити словами "та закону";

     в абзацi першому частини третьої слово "розподiленого" замiнити словом "отриманого";

     у частинi дев'ятiй статтi 8:

     абзац другий доповнити реченнями такого змiсту: "Працiвники такого роботодавця, якi є учасниками накопичувальної системи пенсiйного страхування, подають адмiнiстраторовi фонду - суб'єкта другого рiвня системи пенсiйного забезпечення заяву iз зазначенням iншого пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня та копiю пенсiйного контракту, укладеного з новим пенсiйним фондом - суб'єктом другого рiвня. За бажанням учасника фонду, який є учасником накопичувальної системи пенсiйного страхування, облiкованi на його iндивiдуальному пенсiйному рахунку кошти можуть бути переведенi до Накопичувального пенсiйного фонду";

     абзац третiй пiсля слiв "пенсiйнi кошти учасника фонду" доповнити словами "крiм учасника накопичувальної системи пенсiйного страхування";

     частину четверту статтi 10 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiдмовляє у реєстрацiї iнвестицiйної декларацiї пенсiйного фонду в разi, якщо у складi ради пенсiйного фонду вiдсутнi особи, професiйно пiдготовленi до роботи у сферi iнвестицiйної дiяльностi, i при цьому рада пенсiйного фонду не залучила до розроблення iнвестицiйної декларацiї консультантiв з iнвестицiйних питань";

     у статтi 13:

     абзац перший частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "1. Для забезпечення управлiння та здiйснення контролю за поточною дiяльнiстю пенсiйного фонду утворюється рада пенсiйного фонду";

     частину другу пiсля абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Кандидат у члени ради пенсiйного фонду iнформує засновника щодо прямого та/або опосередкованого володiння самостiйно чи разом з iншими особами 10 i бiльше вiдсотками статутного капiталу та/або правом голосу щодо акцiй, паїв юридичної особи, або незалежного вiд формального володiння можливостi суттєвого впливу на управлiння чи дiяльнiсть юридичної особи".

     У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;

     частину п'яту доповнити пунктом 101 такого змiсту:

     "101) дiй або бездiяльностi, що шкодять iнтересам учасникiв фонду";

     доповнити частиною десятою такого змiсту:

     "10. Члени ради фонду зобов'язанi дiяти лише в iнтересах учасникiв фонду, належно виконувати свої обов'язки.

     Члени ради фонду несуть вiдповiдальнiсть за порушення вимог цього Закону та нормативно-правових актiв Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiдповiдно до закону";

     частину першу статтi 15 доповнити пунктом 51 такого змiсту:

     "51) надходження вiд адмiнiстратора пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня повiдомлення про порушення вимоги цього Закону щодо показника змiни чистої вартостi одиницi пенсiйних активiв накопичувальної системи пенсiйного страхування";

     у статтi 18:

     частину першу доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Учасник накопичувальної системи пенсiйного страхування пiсля отримання повiдомлення про лiквiдацiю пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня повинен надiслати лiквiдацiйнiй комiсiї цього фонду заяву про перерахування коштiв до Накопичувального пенсiйного фонду або за бажанням заяву iз зазначенням iншого пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня, а також копiю пенсiйного контракту, укладеного ним iз таким фондом, а у випадках, передбачених Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування", заяву iз зазначенням страхової органiзацiї, обраної таким учасником, i копiю договору страхування довiчної пенсiї для перерахування коштiв, облiкованих на його iндивiдуальному пенсiйному рахунку";

     у частинi третiй:

     абзац перший доповнити реченням такого змiсту: "Пенсiйнi кошти учасника накопичувальної системи пенсiйного страхування, облiкованi на його iндивiдуальному пенсiйному рахунку у пенсiйному фондi - суб'єктi другого рiвня, що лiквiдується, за його бажанням перераховуються до Накопичувального пенсiйного фонду або до iншого пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня у порядку, встановленому Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сферi соцiальної полiтики i Антимонопольним комiтетом України";

     абзац третiй пiсля слiв "iншим пенсiйним фондам" доповнити словами "Накопичувальному пенсiйному фонду";

     частину п'яту доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "У разi якщо учасник накопичувальної системи пенсiйного страхування протягом 30 днiв не подав письмової заяви i копiї пенсiйного контракту, укладеного ним з iншим пенсiйним фондом - суб'єктом другого рiвня, пенсiйнi кошти, що облiковуються на його iндивiдуальному пенсiйному рахунку, перераховуються до Накопичувального пенсiйного фонду та облiковуються на його накопичувальному пенсiйному рахунку";

     роздiл II доповнити статтею 201 такого змiсту:

     "Стаття 201. Особливостi функцiонування пенсiйних фондiв - суб'єктiв другого рiвня

     1. Право на участь у другому рiвнi системи пенсiйного забезпечення має пенсiйний фонд, який отримав лiцензiю на надання послуг у накопичувальнiй системi пенсiйного страхування, видану Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України.

     2. Пенсiйний фонд, що має намiр отримати лiцензiю на надання послуг у накопичувальнiй системi пенсiйного страхування, повинен вiдповiдати таким вимогам:

     1) досвiд роботи пенсiйного фонду на ринку недержавного пенсiйного забезпечення - не менше трьох рокiв до дня подання заяви про отримання лiцензiї на надання послуг у накопичувальнiй системi пенсiйного страхування;

     2) мати договори про обслуговування недержавного пенсiйного фонду, укладенi з:

     адмiнiстратором, який вiдповiдає вимогам, установленим Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України, зберiгачем недержавних пенсiйних фондiв, який має розмiр регулятивного капiталу не менш як 500 мiльйонiв гривень;

     компанiєю з управлiння пенсiйними активами, яка має власний капiтал у розмiрi не менше 25 мiльйонiв гривень та досвiд роботи з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв не менше п'яти рокiв;

     3) адмiнiстратор такого пенсiйного фонду веде персонiфiкований облiк пенсiйних коштiв на iндивiдуальних пенсiйних рахунках учасникiв фонду iз застосуванням одиницi пенсiйних активiв та щоденним розрахунком чистої вартостi одиницi пенсiйних активiв не менш як протягом 12 мiсяцiв до дня подання заяви про отримання лiцензiї на надання послуг у накопичувальнiй системi пенсiйного страхування;

     4) показник змiни чистої вартостi одиницi пенсiйних активiв за останнi 12 мiсяцiв - на рiвнi не нижче середньозваженого показника змiни чистої вартостi одиницi пенсiйних активiв, що визначається Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України;

     5) пенсiйнi активи протягом останнiх 12 мiсяцiв до дня подання заяви про отримання лiцензiї на надання послуг у накопичувальнiй системi пенсiйного страхування вiдповiдають вимогам щодо складу активiв та обмежень iнвестицiйної дiяльностi вiдповiдно до статей 47 i 49 цього Закону.

     3. Лiцензiя на надання послуг у накопичувальнiй системi пенсiйного страхування видається Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України безстроково.

     Рiшення про вiдмову у видачi лiцензiї на надання послуг у накопичувальнiй системi пенсiйного страхування або її анулювання може бути оскаржене в судовому порядку.

     4. У разi отримання лiцензiї на надання послуг у накопичувальнiй системi пенсiйного страхування вартiсть витрат, пов'язаних iз здiйсненням дiяльностi у накопичувальнiй системi пенсiйного страхування, не може перевищувати 3,5 вiдсотка середньозваженого значення чистої вартостi пенсiйних активiв накопичувальної системи пенсiйного страхування такого фонду.

     Пенсiйний фонд - суб'єкт другого рiвня зобов'язаний пiдтримувати щокварталу показники змiни чистої вартостi одиницi пенсiйних активiв на рiвнi не нижче 80 вiдсоткiв середньозваженого показника змiни чистої вартостi одиницi пенсiйних активiв, що визначається Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України.

     Адмiнiстратор пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня зобов'язаний кожного робочого дня обчислювати чисту вартiсть пенсiйних активiв, у тому числi чисту вартiсть пенсiйних активiв накопичувальної системи пенсiйного страхування, чисту вартiсть одиницi пенсiйних активiв у порядку, встановленому Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України.

     Адмiнiстратор пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня зобов'язаний кожного робочого дня розмiщувати на веб-сайтi пенсiйного фонду та/або адмiнiстратора такого пенсiйного фонду iнформацiю про показник чистої вартостi одиницi пенсiйних внескiв, розрахований на кiнець робочого дня, що передує дню розмiщення такої iнформацiї, та про iншi показники, визначенi Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України.

     5. Компанiя з управлiння активами пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня зобов'язана подавати кожного робочого дня адмiнiстратору такого пенсiйного фонду iнформацiю про вартiсть пенсiйних активiв фонду, якi перебувають в їх управлiннi, у розрiзi пенсiйних активiв системи недержавного пенсiйного забезпечення та пенсiйних активiв накопичувальної системи пенсiйного страхування за формою та у порядку, що встановленi Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку за погодженням з Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України.

     6. Зберiгач пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня перевiряє правильнiсть обчислення чистої вартостi пенсiйних активiв накопичувальної системи пенсiйного страхування, чистої вартостi одиницi пенсiйних активiв, здiйсненого адмiнiстратором пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня та особами, якi здiйснюють управлiння пенсiйними активами накопичувальної системи пенсiйного страхування.

     7. У разi невиконання вимог, визначених у частинi четвертiй цiєї статтi, у будь-якому звiтному перiодi адмiнiстратор пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня зобов'язаний повiдомити про це протягом трьох робочих днiв з дня оприлюднення Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України iнформацiї про середньозважений показник змiни чистої вартостi одиницi пенсiйних активiв за останнiй звiтний перiод раду такого фонду; осiб, якi здiйснюють управлiння пенсiйними активами накопичувальної системи пенсiйного страхування; зберiгача такого фонду.

     Голова ради пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня зобов'язаний протягом п'яти робочих днiв пiсля надходження вiд адмiнiстратора фонду повiдомлення про порушення вимог, визначених частиною четвертою цiєї статтi, скликати засiдання ради фонду.

     Рада пенсiйного фонду зобов'язана протягом п'яти робочих днiв пiсля прийняття нею рiшення вжити заходiв щодо усунення порушення вимог, визначених частиною четвертою цiєї статтi, та повiдомити про прийняте нею рiшення Державну комiсiю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України.

     8. У разi якщо вимоги, визначенi у частинi четвертiй цiєї статтi, пенсiйним фондом - суб'єктом другого рiвня не виконуються протягом останнiх двох кварталiв, Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України приймає рiшення про заборону на укладення нових пенсiйних контрактiв цим фондом з учасниками накопичувальної системи пенсiйного страхування.

     9. У разi якщо вимоги, визначенi у частинi четвертiй цiєї статтi, пенсiйним фондом - суб'єктом другого рiвня не виконанi протягом шести мiсяцiв з дня прийняття рiшення Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України про заборону на укладення нових пенсiйних контрактiв з учасниками накопичувальної системи пенсiйного страхування, Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України приймає рiшення про анулювання лiцензiї на надання послуг у накопичувальнiй системi пенсiйного страхування, виданої цьому фонду.

     Анулювання лiцензiї на надання послуг у накопичувальнiй системi пенсiйного страхування пенсiйним фондом - суб'єктом другого рiвня здiйснюється у порядку, визначеному Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України. Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України надсилає не пiзнiш як протягом трьох робочих днiв пiсля прийняття рiшення про анулювання такої лiцензiї повiдомлення радi пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня, щодо якого анульовано лiцензiю, адмiнiстратору цього фонду, особам, якi здiйснюють управлiння активами накопичувальної системи пенсiйного страхування такого фонду, зберiгачу цього фонду, Радi Накопичувального пенсiйного фонду та Пенсiйному фонду України.

     10. Пенсiйний фонд - суб'єкт другого рiвня у разi анулювання виданої йому лiцензiї на надання послуг у системi накопичувального пенсiйного забезпечення:

     1) iнформує учасникiв накопичувальної системи пенсiйного страхування про прийняте Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України рiшення у порядку, визначеному зазначеною комiсiєю;

     2) забезпечує передачу пенсiйних коштiв, що належать учасникам накопичувальної системи пенсiйного страхування цього фонду, та iнформацiї з персонiфiкованого облiку фонду щодо них до Накопичувального пенсiйного фонду або за вибором учасникiв накопичувальної системи пенсiйного страхування - до iншого пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня у порядку, встановленому Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України за погодженням iз центральним органом виконавчої влади у сферi соцiальної полiтики i Антимонопольним комiтетом України;

     3) має право не ранiше нiж через три роки з дня винесення рiшення про анулювання такої лiцензiї Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України на повторне звернення щодо видачi лiцензiї на надання фiнансових послуг у накопичувальнiй системi пенсiйного страхування.

     11. Перелiк пенсiйних фондiв, яким видана лiцензiя на надання послуг у накопичувальнiй системi пенсiйного страхування, пiдлягає опублiкуванню в порядку, встановленому Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України";

     у статтi 21:

     частину шосту доповнити абзацами дев'ятим i десятим такого змiсту:

     "у письмовiй формi iнформувати учасникiв накопичувальної системи пенсiйного страхування про умови i порядок отримання довiчної пенсiї за рахунок коштiв, облiкованих на їх iндивiдуальних пенсiйних рахунках;

     виконувати iншi обов'язки у випадках, передбачених законом";

     доповнити частиною восьмою такого змiсту:

     "8. Адмiнiстратор пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня має право отримувати вiд Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України безоплатну iнформацiю про показники, що застосовуються для розрахунку довiчних пенсiй, у порядку, встановленому Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України";

     у статтi 25:

     в абзацi другому частини третьої слова "облiку розподiленого iнвестицiйного прибутку (збитку) фонду" замiнити словами "кiлькостi одиниць пенсiйних активiв, що належать учаснику фонду";

     в абзацi першому частини четвертої слова "про участь у розподiлi iнвестицiйного прибутку (збитку)" виключити;

     статтю 35 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. Компанiя з управлiння активами, яка надає послуги пенсiйному фонду - суб'єкту другого рiвня, повинна:

     1) мати не менше п'яти рокiв досвiду роботи з управлiння активами на фiнансових ринках України;

     2) мати одночасно в управлiннi активи в сумi, що визначається Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     3) мати власний капiтал у розмiрi не менш як 25 мiльйонiв гривень;

     4) вiдповiдати вимогам, установленим Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку щодо квалiфiкацiйного рiвня та досвiду роботи фахiвцiв, якi безпосередньо виконують функцiї з управлiння пенсiйними активами накопичувальної системи пенсiйного страхування. Такi фахiвцi не повиннi мати судимостей за умиснi корисливi злочини та займатися пiдприємницькою дiяльнiстю";

     частину другу статтi 37 пiсля абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "5) зменшення протягом року бiльш як на 20 вiдсоткiв середньозваженого показника змiни чистої вартостi одиницi пенсiйних активiв фонду та/або бiльш як на 10 вiдсоткiв середньозваженого показника змiни чистої вартостi одиницi пенсiйних активiв накопичувальної системи пенсiйного страхування; за пенсiйними активами, якi перебували в управлiннi особи (осiб), що провадить (провадять) дiяльнiсть з управлiння активами пенсiйного фонду, якщо таке зменшення не обумовлено об'єктивними змiнами на фiнансовому ринку".

     У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;

     у статтi 44:

     у частинi першiй:

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "має банкiвську лiцензiю Нацiонального банку України та лiцензiю Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку на провадження дiяльностi на ринку цiнних паперiв - депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв";

     доповнити абзацом шостим такого змiсту:

     "Зберiгач пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня, крiм вимог, визначених цiєю статтею, повинен мати регулятивний капiтал у розмiрi не менш як 500 мiльйонiв гривень";

     частину третю доповнити абзацом одинадцятим такого змiсту:

     "забезпечення в день надходження до банку зарахування на рахунок пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня коштiв учасникiв накопичувальної системи пенсiйного страхування";

     у статтi 47:

     у частинi другiй:

     пункт 2 викласти в такiй редакцiї:

     "2) акцiй, якi вiдповiдно до норм законодавства пройшли лiстинг на фондовiй бiржi, що вiдповiдає вимогам, установленим Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку";

     доповнити пунктом 21 такого змiсту:

     "21) облiгацiй та iпотечних облiгацiй українських емiтентiв, кредитний рейтинг яких вiдповiдає iнвестицiйному рiвню за нацiональною шкалою або якi вiдповiдно до законодавства пройшли лiстинг на фондовiй бiржi, що вiдповiдає вимогам, установленим Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку";

     пункт 2 частини третьої викласти в такiй редакцiї:

     "2) цiннi папери, якi не пройшли лiстинг на фондовiй бiржi (крiм випадкiв, коли кредитний рейтинг облiгацiй вiдповiдає iнвестицiйному рiвню за нацiональною шкалою)";

     у статтi 49:

     у частинi першiй:

     пункт 4 викласти в такiй редакцiї:

     "4) тримати на банкiвських депозитних рахунках у грошових коштах та в ощадних сертифiкатах банкiв бiльш як 50 вiдсоткiв загальної вартостi пенсiйних активiв пенсiйного фонду, при цьому не бiльш як 10 вiдсоткiв загальної вартостi пенсiйних активiв у зобов'язаннях одного банку та не бiльш як 50 вiдсоткiв такої вартостi пенсiйних активiв пенсiйного фонду";

     пункти 11 i 13 викласти в такiй редакцiї:

     "11) придбавати або додатково iнвестувати в iпотечнi облiгацiї та iпотечнi сертифiкати бiльш як 40 вiдсоткiв загальної вартостi пенсiйних активiв";

     "13) придбавати або додатково iнвестувати в банкiвськi метали, у тому числi шляхом вiдкриття поточних та депозитних рахункiв в установах банкiв у банкiвських металах, бiльш як 10 вiдсоткiв загальної вартостi пенсiйних активiв";

     пункти 17 - 19 виключити;

     доповнити абзацом такого змiсту:

     "Розмiщення пенсiйних активiв накопичувальної системи пенсiйного страхування здiйснюється вiдповiдно до нормативiв, передбачених статтею 88 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування";

     доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "6. Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку за погодженням з Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України можуть встановлюватися особливостi застосування пунктiв 4 (стосовно обмеження щодо обсягiв загальної вартостi активiв пенсiйного фонду, розмiщених на банкiвських депозитних рахунках та в ощадних сертифiкатах банкiв), 6 i 13 частини першої цiєї статтi до досягнення пенсiйним фондом обсягу активiв у розмiрi 500 тисяч гривень за обмiнним курсом Нацiонального банку України, але на строк не бiльше вiсiмнадцяти мiсяцiв з дати реєстрацiї недержавного пенсiйного фонду як фiнансової установи";

     у частинi четвертiй статтi 50:

     слова "частини обов'язкових" виключити;

     доповнити реченням такого змiсту: "При цьому вимога щодо сплати пенсiйного внеску у розмiрi не нижче мiнiмального, передбаченого частиною другою цiєї статтi, не застосовується";

     статтю 51 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 51. Облiк пенсiйних коштiв учасникiв пенсiйного фонду

     1. Сума пенсiйних коштiв, що належить кожному учаснику фонду, визначається шляхом множення кiлькостi одиниць пенсiйних активiв фонду, облiкованих на iндивiдуальному пенсiйному рахунку учасника фонду, на чисту вартiсть одиницi пенсiйних активiв фонду та вiдображається на iндивiдуальному пенсiйному рахунку учасника фонду. Сума пенсiйних коштiв усiх учасникiв пенсiйного фонду дорiвнює чистiй вартостi активiв пенсiйного фонду.

     2. Чиста вартiсть активiв пенсiйного фонду, кiлькiсть одиниць пенсiйних активiв фонду учасникiв фонду та чиста вартiсть одиниць пенсiйних активiв фонду визначаються кожного робочого дня.

     3. Використання пенсiйних активiв пенсiйного фонду для цiлей, не передбачених цим Законом, забороняється.

     4. У разi зменшення протягом останнiх 12 мiсяцiв чистої вартостi одиницi пенсiйних активiв фонду бiльш як на 10 вiдсоткiв середньозваженого показника змiни чистої вартостi одиницi пенсiйних активiв фонду, якщо це не обумовлено об'єктивними змiнами на фiнансовому ринку:

     Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України зобов'язана повiдомити про це Державну комiсiю з цiнних паперiв та фондового ринку та раду такого пенсiйного фонду;

     рада пенсiйного фонду зобов'язана протягом десяти робочих днiв з дня отримання повiдомлення вiд Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України прийняти рiшення про внесення змiн до iнвестицiйної декларацiї фонду, замiни особи, яка здiйснює управлiння активами такого пенсiйного фонду, або про вжиття iнших заходiв та поiнформувати протягом п'яти робочих днiв Державну комiсiю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України про прийняте рiшення";

     у статтi 53:

     частину першу доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "Перелiк пенсiйних фондiв, якi отримали лiцензiю на надання фiнансових послуг у системi накопичувального пенсiйного забезпечення та якi включенi до реєстру пенсiйних фондiв - суб'єктiв другого рiвня, пiдлягає опублiкуванню в порядку, визначеному Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України, та оприлюдненню на офiцiйному сайтi Пенсiйного фонду України";

     в абзацi другому частини третьої слова "iнвестицiйний прибуток (збиток)" замiнити словами "суму пенсiйних коштiв";

     у статтi 55:

     у частинi четвертiй:

     у другому реченнi абзацу другого слова "i складається з пенсiйних внескiв, зроблених таким вкладником, та розподiленого на суму цих внескiв iнвестицiйного прибутку (збитку), зменшених" замiнити словом "зменшенiй";

     в абзацi четвертому слово "розподiленого" замiнити словом "отриманого";

     доповнити частиною сьомою такого змiсту:

     "7. Адмiнiстратор пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня, з яким учасник накопичувальної системи пенсiйного страхування уклав пенсiйний контракт, подає не пiзнiш як через 10 робочих днiв пiсля укладення такого пенсiйного контракту територiальному органовi Пенсiйного фонду України iнформацiю, необхiдну для ведення облiку стану накопичувального пенсiйного рахунка учасника накопичувальної системи пенсiйного страхування";

     статтю 61 доповнити частиною сьомою такого змiсту:

     "7. Пенсiйнi фонди не мають права здiйснювати пенсiйнi виплати за рахунок страхових внескiв, крiм випадкiв одноразової пенсiйної виплати учаснику накопичувальної системи пенсiйного страхування вiдповiдно до статтi 56 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування";

     у частинi третiй статтi 62:

     друге речення пiсля слiв "Учасник фонду" доповнити словами "крiм учасника накопичувальної системи пенсiйного страхування";

     доповнити абзацами другим - четвертим такого змiсту:

     "Учасник накопичувальної системи пенсiйного страхування має право при досягненнi пенсiйного вiку, передбаченого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування", укласти договiр страхування довiчної пенсiї на умовах та в порядку, встановлених законами України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" та "Про страхування".

     У разi вiдстрочення часу призначення пенсiї за вiком вiдповiдно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" учасник накопичувальної системи пенсiйного страхування має право укласти договiр страхування довiчної пенсiї з бiльш пiзнього строку, визначеного ним вiдповiдно до статтi 29 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування", але не пiзнiш як через 10 рокiв пiсля досягнення пенсiйного вiку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування". При цьому учасник накопичувальної системи пенсiйного страхування зобов'язаний повiдомити адмiнiстратора про вiдстрочення часу призначення пенсiї за вiком.

     Учасник фонду, який є учасником накопичувальної системи пенсiйного страхування, може використати кошти, облiкованi на його iндивiдуальному пенсiйному рахунку у фондi, для доповнення суми коштiв, облiкованих на накопичувальному пенсiйному рахунку у Накопичувальному фондi, у випадку, передбаченому абзацом третiм частини першої статтi 56 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування";

     в абзацi другому частини другої статтi 64 слово "розподiлений" замiнити словом "отриманий";

     частину третю статтi 66 доповнити абзацами четвертим та п'ятим такого змiсту:

     "Якщо успадкованi пенсiйнi кошти сформовано за рахунок коштiв накопичувальної системи пенсiйного страхування i спадкоємець не досяг пенсiйного вiку, передбаченого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування", такi кошти за бажанням спадкоємця можуть бути спрямованi до Накопичувального пенсiйного фонду та облiковуватися на його накопичувальному пенсiйному рахунку або до iншого недержавного пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня, учасником якого є зазначений спадкоємець. При цьому розмiр витрат на переведення пенсiйних коштiв визначається вiдповiдно до Закону України "Про недержавне пенсiйне забезпечення".

     У разi вiдсутностi в померлого учасника накопичувальної системи пенсiйного страхування спадкоємцiв за законом та за заповiтом належнi йому кошти, що облiкованi на його накопичувальному пенсiйному рахунку в Накопичувальному фондi або на iндивiдуальному пенсiйному рахунку у вiдповiдному недержавному пенсiйному фондi - суб'єктi другого рiвня, спрямовуються до резерву коштiв для покриття дефiциту бюджету Пенсiйного фонду у майбутнiх перiодах, передбаченого статтею 74 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування". У такому разi робиться вiдповiдна позначка в його персональнiй облiковiй картцi в системi персонiфiкованого облiку";

     у статтi 67:

     у частинi другiй слова "у сферi недержавного пенсiйного забезпечення" замiнити словами "у системi накопичувального пенсiйного забезпечення", а пiсля слiв "недержавних пенсiйних фондiв" доповнити словами "адмiнiстраторiв пенсiйних фондiв";

     у частинах четвертiй та п'ятiй слова "у сферi недержавного пенсiйного забезпечення" замiнити словами "у системi накопичувального пенсiйного забезпечення";

     у частинi шостiй слова "у сферi недержавного пенсiйного забезпечення" i "в сферi недержавного пенсiйного забезпечення" замiнити словами "у системi накопичувального пенсiйного забезпечення";

     17) у Законi України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 49 - 51, ст. 376 iз наступними змiнами):

     у статтi 1:

     пiсля абзацу другого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "дiяльнiсть з управлiння активами - професiйна дiяльнiсть з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв, порядок провадження якої визначено законодавством про цiннi папери та фондовий ринок".

     У зв'язку з цим абзаци третiй - сороковий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - сорок першим;

     абзац четвертий викласти в такiй редакцiї:

     "довiчна пенсiя (ануїтет) - пенсiйна виплата за рахунок коштiв, що облiковуються на накопичувальному пенсiйному рахунку застрахованої особи, а у випадках, передбачених законом, - на iндивiдуальному пенсiйному рахунку учасника недержавного пенсiйного фонду, сума та порядок виплати якої визначаються в договорi страхування довiчної пенсiї, укладеному iз страховою органiзацiєю, що сплачується особi пiсля досягнення нею пенсiйного вiку, передбаченого цим Законом, або членам її сiм'ї чи спадкоємцям у випадках, передбачених цим Законом";

     абзац п'ятий доповнити словами "та до накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування";

     пiсля абзацу шостого доповнити двома новими абзацами такого змiсту:

     "iнвестицiйний дохiд - сума приросту вартостi пенсiйних активiв Накопичувального пенсiйного фонду за визначений промiжок часу, отримана за рахунок змiни їх ринкової вартостi, i прибутку (збитку) вiд здiйснення операцiй з активами та пасивних доходiв, нарахованих за цими пенсiйними активами;

     iнвестицiйний прибуток (збиток) - рiзниця мiж сумою iнвестицiйного доходу Накопичувального пенсiйного фонду, отриманого за визначений промiжок часу, та сумою адмiнiстративних видаткiв Накопичувального пенсiйного фонду за цей перiод на оплату послуг, визначених вiдповiдно до цього Закону".

     У зв'язку з цим абзаци сьомий - сорок перший вважати вiдповiдно абзацами дев'ятим - сорок третiм;

     абзац десятий замiнити двома абзацами такого змiсту:

     "компанiя з управлiння активами - юридична особа, яка здiйснює управлiння активами на пiдставi лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку (дiяльностi з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв) та обирається за результатами конкурсу;

     конкурс - процес визначення на конкурентних засадах юридичної особи (групи юридичних осiб), яка запропонувала кращi послуги (виконання робiт) у накопичувальнiй системi пенсiйного страхування у визначеному цим Законом порядку".

     У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - сорок третiй вважати вiдповiдно абзацами дванадцятим - сорок четвертим;

     абзаци вiсiмнадцятий i двадцять третiй викласти в такiй редакцiї:

     "одиниця пенсiйних активiв - показник системи персонiфiкованого облiку, який застосовується для визначення суми пенсiйних коштiв, що належать учаснику накопичувальної системи пенсiйного страхування та облiковуються на його накопичувальному пенсiйному рахунку в Накопичувальному фондi або в передбачених законом випадках - на iндивiдуальному пенсiйному рахунку у вiдповiдному недержавному пенсiйному фондi - суб'єктi другого рiвня системи пенсiйного забезпечення";

     "пенсiйнi активи накопичувальної системи пенсiйного страхування - грошовi кошти, цiннi папери, майновi права та зобов'язання щодо них, якi сформованi вiдповiдно до цього Закону в Накопичувальному фондi або у передбачених законом випадках - у недержавних пенсiйних фондах - суб'єктах другого рiвня системи пенсiйного забезпечення";

     абзаци двадцять шостий - двадцять дев'ятий замiнити двома абзацами такого змiсту:

     "пов'язана особа - юридична особа, яка здiйснює контроль (зокрема спiльний) за вiдповiдною юридичною особою або контролюється нею чи перебуває з такою юридичною особою пiд спiльним контролем; фiзична особа або члени її сiм'ї, якi здiйснюють контроль за вiдповiдною юридичною особою; посадова особа вiдповiдної юридичної особи, уповноважена виконувати вiд iменi такої особи дiї, спрямованi на встановлення, змiну або припинення правових вiдносин, а також члени сiм'ї посадової особи. При цьому членами сiм'ї фiзичної особи вважаються її чоловiк (дружина), дiти або батьки фiзичної особи i її чоловiка (дружини), а також чоловiк (дружина) будь-кого з дiтей або батькiв фiзичної особи;

     контроль за юридичною особою - нагляд з можливiстю вирiшального впливу на управлiння або дiяльнiсть юридичної особи шляхом безпосереднього та/або опосередкованого (через пов'язаних фiзичних чи юридичних осiб) володiння бiльшою часткою (паєм, пакетом акцiй) статутного (складеного) капiталу, управлiння найбiльшою кiлькiстю голосiв в органi управлiння юридичної особи, а також можливiсть здiйснювати незалежно вiд формального володiння вирiшальний вплив вiдповiдно до договору. Для фiзичної особи загальна частка статутного (складеного) капiталу юридичної особи (кiлькiсть голосiв в органi управлiння, якою вона володiє) визначається як загальний обсяг корпоративних прав, що належать такiй фiзичнiй особi, членам її сiм'ї та юридичним особам, якi контролюються фiзичною особою або членами її сiм'ї".

     У зв'язку з цим абзаци тридцятий - сорок четвертий вважати вiдповiдно абзацами двадцять восьмим - сорок другим;

     абзац тридцять сьомий викласти в такiй редакцiї:

     "страхова органiзацiя - страховик, який має лiцензiю на здiйснення страхування життя, а також лiцензiю на здiйснення страхування довiчних пенсiй та здiйснює страхування i виплату довiчних пенсiй за рахунок коштiв накопичувальної системи пенсiйного страхування";

     абзац тридцять дев'ятий виключити;

     абзац сорок перший викласти в такiй редакцiї:

     "чиста вартiсть одиницi пенсiйних активiв - розрахункова вартiсть одиницi пенсiйних активiв, що визначається в порядку, передбаченому цим Законом, шляхом дiлення чистої вартостi пенсiйних активiв на загальну кiлькiсть одиниць пенсiйних активiв станом на день розрахунку";

     абзац третiй частини першої статтi 2 пiсля слiв "Накопичувальному фондi" доповнити словами "або у вiдповiдних недержавних пенсiйних фондах - суб'єктах другого рiвня системи пенсiйного забезпечення";

     в абзацi одинадцятому частини другої статтi 5, в абзацi десятому частини першої статтi 7, частинах другiй i третiй статтi 8, частинi другiй статтi 15 слова "Накопичувального фонду" замiнити словами "накопичувальної системи пенсiйного страхування";

     частину другу статтi 9 викласти в такiй редакцiї:

     "2. За рахунок коштiв накопичувальної системи пенсiйного страхування, що облiковуються на накопичувальних пенсiйних рахунках Накопичувального фонду або на iндивiдуальних пенсiйних рахунках у вiдповiдних недержавних пенсiйних фондах - суб'єктах другого рiвня системи пенсiйного забезпечення, здiйснюються такi пенсiйнi виплати, як довiчнi пенсiї i одноразова виплата";

     частину другу статтi 13 доповнити словами "у Накопичувальному фондi або на iндивiдуальному пенсiйному рахунку у вiдповiдному недержавному пенсiйному фондi - суб'єктi другого рiвня системи пенсiйного забезпечення";

     у частинi першiй статтi 16:

     пункт 4 викласти в такiй редакцiї:

     "4) отримувати безоплатно вiдомостi, внесенi до її персональної облiкової картки з системи персонiфiкованого облiку та Державного реєстру загальнообов'язкового державного соцiального страхування, у тому числi iнформацiю, що вiдображає обсяг пенсiйних коштiв на її накопичувальному пенсiйному рахунку в Накопичувальному фондi або iндивiдуальному пенсiйному рахунку в недержавному пенсiйному фондi - суб'єктi другого рiвня системи пенсiйного забезпечення, якщо застрахована особа обрала такий недержавний пенсiйний фонд, та стан здiйснення пенсiйних виплат за формою, встановленою правлiнням Пенсiйного фонду, та в порядку, визначеному цим Законом";

     доповнити пунктами 111 i 112 такого змiсту:

     "111) обирати недержавний пенсiйний фонд - суб'єкт другого рiвня системи пенсiйного забезпечення на умовах та в порядку, визначених законом;

     112) змiнювати вiдповiдний недержавний пенсiйний фонд - суб'єкт другого рiвня системи пенсiйного забезпечення, але не частiше одного разу на два роки";

     у статтi 20:

     у частинi четвертiй слова "недержавного пенсiйного фонду" замiнити словами "недержавного пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня системи пенсiйного забезпечення";

     у частинi дев'ятiй:

     в абзацi другому слова "або у випадках, передбачених цим Законом, на рахунок Накопичувального фонду" виключити;

     в абзацi третьому слова "та/або Накопичувального фонду" виключити;

     частину одинадцяту викласти в такiй редакцiї:

     "11. Суми надмiру або помилково сплачених страхових внескiв до накопичувальної системи пенсiйного страхування, у тому числi сплаченi iз заробiтної плати (доходу) застрахованої особи, яка працює за сумiсництвом, що перевищує максимальну величину, передбачену пунктом 4 частини першої статтi 1 Закону України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування", повертаються цiй застрахованiй особi або за її бажанням залишаються в Накопичувальному фондi та облiковуються на накопичувальному пенсiйному рахунку або у вiдповiдному недержавному пенсiйному фондi - суб'єктi другого рiвня системи пенсiйного забезпечення та облiковуються на iндивiдуальному пенсiйному рахунку в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     у статтi 21:

     пункт 4 частини третьої викласти в такiй редакцiї:

     "4) частина персональної облiкової картки, яка вiдображає стан накопичувального пенсiйного рахунку застрахованої особи або здiйснення виплат її спадкоємцям за рахунок коштiв, що облiковуються на такому рахунку, а також вiдомостi про стан iндивiдуального пенсiйного рахунку застрахованої особи в недержавному пенсiйному фондi - суб'єктi другого рiвня системи пенсiйного забезпечення та здiйснення їй пенсiйних виплат:

     сума заробiтної плати (грошового забезпечення, доходу), з якої сплачено страховi внески за вiдповiдний мiсяць;

     сума страхових внескiв до накопичувальної системи пенсiйного страхування за вiдповiдний мiсяць;

     дата перерахування страхових внескiв до накопичувальної системи пенсiйного страхування;

     кiлькiсть одиниць пенсiйних активiв;

     загальна сума коштiв застрахованої особи;

     реквiзити обраного застрахованою особою недержавного пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня системи пенсiйного забезпечення, з яким укладено пенсiйний контракт, та реквiзити адмiнiстратора i зберiгача такого фонду;

     сума коштiв, що облiковується на iндивiдуальному пенсiйному рахунку застрахованої особи в недержавному пенсiйному фондi - суб'єктi другого рiвня системи пенсiйного забезпечення, за останнiй звiтний рiк;

     сума одноразової виплати, сплаченої вiдповiдно до статтi 56 цього Закону застрахованiй особi або її спадкоємцю, дата такої виплати;

     реквiзити страхової органiзацiї, з якою укладено договiр страхування довiчної пенсiї у разi його укладення;

     дата укладення договору страхування довiчної пенсiї та розмiр страхової виплати за цим договором (у разi його укладення);

     сума коштiв, перерахованих з накопичувальної системи пенсiйного страхування страховiй органiзацiї, обранiй застрахованою особою, для оплати договору страхування довiчної пенсiї, дата їх перерахування;

     сума пенi, сплачена страхувальником за несвоєчасне перерахування сум страхових внескiв до накопичувальної системи пенсiйного страхування на користь застрахованої особи, дата її сплати;

     вiдмiтка про смерть застрахованої особи";

     частину п'яту доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Порядок обмiну iнформацiєю мiж Пенсiйним фондом i адмiнiстраторами недержавних пенсiйних фондiв - суб'єктiв другого рiвня системи пенсiйного забезпечення визначається Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України спiльно з центральним органом виконавчої влади у сферi соцiальної полiтики i Пенсiйним фондом";

     текст статтi 26 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Особи мають право на призначення пенсiї за вiком пiсля досягнення вiку 60 рокiв та наявностi страхового стажу не менше 15 рокiв.

     До досягнення вiку, встановленого абзацом першим цiєї статтi, право на пенсiю за вiком мають жiнки 1961 року народження i старшi пiсля досягнення ними такого вiку:

     55 рокiв - якi народилися до 30 вересня 1956 року включно;

     55 рокiв 6 мiсяцiв - якi народилися з 1 жовтня 1956 року по 31 березня 1957 року;

     56 рокiв - якi народилися з 1 квiтня 1957 року по 30 вересня 1957 року;

     56 рокiв 6 мiсяцiв - якi народилися з 1 жовтня 1957 року по 31 березня 1958 року;

     57 рокiв - якi народилися з 1 квiтня 1958 року по 30 вересня 1958 року;

     57 рокiв 6 мiсяцiв - якi народилися з 1 жовтня 1958 року по 31 березня 1959 року;

     58 рокiв - якi народилися з 1 квiтня 1959 року по 30 вересня 1959 року;

     58 рокiв 6 мiсяцiв - якi народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року;

     59 рокiв - якi народилися з 1 квiтня 1960 року по 30 вересня 1960 року;

     59 рокiв 6 мiсяцiв - якi народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року;

     60 рокiв - якi народилися з 1 квiтня 1961 року по 31 грудня 1961 року";

     частину третю статтi 27 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Максимальний розмiр пенсiї (з урахуванням надбавок, пiдвищень, додаткової пенсiї, цiльової грошової допомоги, пенсiї за особливi заслуги перед Україною, iндексацiї та iнших доплат до пенсiї, встановлених законодавством, крiм доплати до надбавок окремим категорiям осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мiнiмумiв, установлених для осiб, якi втратили працездатнiсть";

     абзаци перший i другий частини першої статтi 28 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Мiнiмальний розмiр пенсiї за вiком за наявностi у чоловiкiв 35 рокiв, а у жiнок 30 рокiв страхового стажу встановлюється в розмiрi прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть, визначеного законом. У разi виплати застрахованiй особi довiчної пенсiї, передбаченої цим Законом, мiнiмальний розмiр пенсiї за вiком у солiдарнiй системi зменшується на розмiр зазначеної пенсiї.

     За кожний повний рiк страхового стажу понад 35 рокiв чоловiкам i 30 рокiв жiнкам пенсiя за вiком збiльшується на 1 вiдсоток розмiру пенсiї, обчисленої вiдповiдно до статтi 27 цього Закону, але не бiльш як на 1 вiдсоток мiнiмального розмiру пенсiї за вiком, зазначеного в абзацi першому цiєї частини";

     у статтi 29:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Особi, яка набула право на пенсiю за вiком вiдповiдно до цього Закону, але пiсля досягнення пенсiйного вiку, передбаченого абзацом першим частини першої статтi 26 цього Закону, виявила бажання працювати i одержувати пенсiю з бiльш пiзнього вiку, пенсiя за вiком призначається з урахуванням страхового стажу на день звернення за призначенням пенсiї з пiдвищенням розмiру пенсiї за вiком, обчисленого вiдповiдно до статтi 27 цього Закону, на такий вiдсоток:

     на 0,5 % - за кожний повний мiсяць страхового стажу пiсля досягнення пенсiйного вiку у разi вiдстрочення виходу на пенсiю на строк до 60 мiсяцiв;

     на 0,75 % - за кожний повний мiсяць страхового стажу пiсля досягнення пенсiйного вiку у разi вiдстрочення виходу на пенсiю на строк понад 60 мiсяцiв";

     у частинi другiй слово "рiк" замiнити словом "мiсяць";

     доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. Жiнкам, якi народилися у перiод по 31 грудня 1961 року, пiсля виходу на пенсiю встановлюється пiдвищення розмiру пенсiї, обчисленого вiдповiдно до статтi 27 цього Закону, в розмiрi 2,5 вiдсотка за кожнi шiсть мiсяцiв бiльш пiзнього виходу на пенсiю, починаючи з 55 рокiв до досягнення ними 60-рiчного вiку";

     частину першу статтi 32 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Особи, визнанi iнвалiдами, мають право на пенсiю по iнвалiдностi, залежно вiд групи iнвалiдностi, за наявностi такого страхового стажу на час настання iнвалiдностi або на день звернення за пенсiєю:

     для iнвалiдiв I групи:

     до досягнення особою 25 рокiв включно - 1 рiк;

     вiд 26 рокiв до досягнення особою 28 рокiв включно - 2 роки;

     вiд 29 рокiв до досягнення особою 31 року включно - 3 роки;

     вiд 32 рокiв до досягнення особою 34 рокiв включно - 4 роки;

     вiд 35 рокiв до досягнення особою 37 рокiв включно - 5 рокiв;

     вiд 38 рокiв до досягнення особою 40 рокiв включно - 6 рокiв;

     вiд 41 року до досягнення особою 43 рокiв включно - 7 рокiв;

     вiд 44 рокiв до досягнення особою 48 рокiв включно - 8 рокiв;

     вiд 49 рокiв до досягнення особою 53 рокiв включно - 9 рокiв;

     вiд 54 рокiв до досягнення особою 59 рокiв включно - 10 рокiв;

     для iнвалiдiв II та III груп:

     до досягнення особою 23 рокiв включно - 1 рiк;

     вiд 24 рокiв до досягнення особою 26 рокiв включно - 2 роки;

     вiд 27 рокiв до досягнення особою 28 рокiв включно - 3 роки;

     вiд 29 рокiв до досягнення особою 31 року включно - 4 роки;

     вiд 32 рокiв до досягнення особою 33 рокiв включно - 5 рокiв;

     вiд 34 рокiв до досягнення особою 35 рокiв включно - 6 рокiв;

     вiд 36 рокiв до досягнення особою 37 рокiв включно - 7 рокiв;

     вiд 38 рокiв до досягнення особою 39 рокiв включно - 8 рокiв;

     вiд 40 рокiв до досягнення особою 42 рокiв включно - 9 рокiв;

     вiд 43 рокiв до досягнення особою 45 рокiв включно - 10 рокiв;

     вiд 46 рокiв до досягнення особою 48 рокiв включно - 11 рокiв;

     вiд 49 рокiв до досягнення особою 51 року включно - 12 рокiв;

     вiд 52 рокiв до досягнення особою 55 рокiв включно - 13 рокiв;

     вiд 56 рокiв до досягнення особою 59 рокiв включно - 14 рокiв.

     Особи, визнанi iнвалiдами пiсля досягнення пенсiйного вiку, передбаченого статтею 26 цього Закону, мають право на пенсiю по iнвалiдностi за наявностi страхового стажу, зазначеного в абзацi першому частини першої статтi 26 цього Закону";

     частину другу статтi 33 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Непрацюючi iнвалiди II групи за їх вибором мають право на призначення пенсiї по iнвалiдностi в розмiрi пенсiї за вiком, обчисленої вiдповiдно до статей 27 i 28 цього Закону, за наявностi такого страхового стажу:

     у жiнок - 20 рокiв, а у чоловiкiв - 25 рокiв, якщо їм вперше встановлено iнвалiднiсть у вiцi до 46 рокiв включно;

     у жiнок - 21 рiк, а у чоловiкiв - 26 рокiв, якщо їм вперше встановлено iнвалiднiсть у вiцi до 48 рокiв включно;

     у жiнок - 22 роки, а у чоловiкiв - 27 рокiв, якщо їм вперше встановлено iнвалiднiсть у вiцi до 50 рокiв включно;

     у жiнок - 23 роки, а у чоловiкiв - 28 рокiв, якщо їм вперше встановлено iнвалiднiсть у вiцi до 53 рокiв включно;

     у жiнок - 24 роки, а у чоловiкiв - 29 рокiв, якщо їм вперше встановлено iнвалiднiсть у вiцi до 56 рокiв включно;

     у жiнок - 25 рокiв, а у чоловiкiв - 30 рокiв, якщо їм вперше встановлено iнвалiднiсть у вiцi до 59 рокiв включно.

     Непрацюючi iнвалiди II групи, визнанi iнвалiдами пiсля досягнення пенсiйного вiку, передбаченого статтею 26 цього Закону, та iнвалiди III групи за їх вибором мають право на призначення пенсiї по iнвалiдностi в розмiрi пенсiї за вiком, обчисленої вiдповiдно до статей 27 i 28 цього Закону, за наявностi страхового стажу, зазначеного в абзацi першому частини першої статтi 28 цього Закону";

     у другому реченнi частини першої статтi 34 слова i цифри "iнвалiдам - чоловiкам старше 60 рокiв i жiнкам старше 55 рокiв" замiнити словами i цифрами "iнвалiдам, якi досягли пенсiйного вiку, встановленого статтею 26 цього Закону";

     у першому реченнi першого абзацу частини першої статтi 36 слова "по iнвалiдностi" замiнити словами "по III групi iнвалiдностi";

     у статтi 40:

     абзаци перший i третiй частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "1. Для обчислення пенсiї враховується заробiтна плата (дохiд) за весь перiод страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням пенсiонера та за умови пiдтвердження довiдки про заробiтну плату первинними документами у перiод до 1 сiчня 2016 року або в разi, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 мiсяцiв, для обчислення пенсiї також враховується заробiтна плата (дохiд) за будь-якi 60 календарних мiсяцiв страхового стажу пiдряд до 1 липня 2000 року незалежно вiд перерв";

     "За вибором особи, яка звернулася за призначенням пенсiї, з перiоду, за який враховується заробiтна плата (дохiд) для обчислення пенсiї, виключаються перiоди до 60 календарних мiсяцiв страхового стажу, з урахуванням будь-яких перiодiв незалежно вiд перерв, що включаються до страхового стажу згiдно з частиною третьою статтi 24 цього Закону, та будь-якого перiоду страхового стажу пiдряд за умови, що зазначенi перiоди в сумi складають не бiльш як 10 вiдсоткiв тривалостi страхового стажу, врахованого в одинарному розмiрi. Додатково за бажанням особи можуть бути виключенi перiоди строкової вiйськової служби, навчання, догляду за iнвалiдом I групи або дитиною-iнвалiдом вiком до 16 рокiв, за пенсiонером, який за висновком медичного закладу потребує постiйного стороннього догляду, догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку, за перiод з 1 липня 2000 року до 1 сiчня 2005 року, а також перiоди, коли особа пiдлягала загальнообов'язковому державному пенсiйному страхуванню вiдповiдно до пунктiв 8, 13 i 14 статтi 11 цього Закону. У всiх випадках, крiм випадку, передбаченого абзацом другим цiєї частини, перiод, за який враховується заробiтна плата, не може бути меншим, нiж 60 календарних мiсяцiв";

     у частинi другiй:

     абзаци четвертий, сьомий та дванадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "Зс - середня заробiтна плата (дохiд) у середньому на одну застраховану особу в цiлому в Українi, з якої сплачено страховi внески, за три календарнi роки, що передують року звернення за призначенням пенсiї. Порядок визначення показникiв зазначеної заробiтної плати затверджується Пенсiйним фондом України за погодженням з центральними органами виконавчої влади у галузi статистики, економiки, соцiальної полiтики i фiнансiв";

     "У разi вiдсутностi на день призначення пенсiї даних про заробiтну плату (дохiд) в середньому на одну застраховану особу в цiлому по Українi, з якої сплачено страховi внески та яка вiдповiдно до цього Закону враховується для обчислення пенсiї, за попереднiй рiк для визначення середньої заробiтної плати (доходу) враховується наявна заробiтна плата (дохiд) у середньому на одну застраховану особу в цiлому по Українi, з якої сплачено страховi внески та яка вiдповiдно до цього Закону враховується для обчислення пенсiї, за мiсяцi попереднього року з наступним перерахунком заробiтної плати (доходу) для обчислення пенсiї пiсля отримання даних про заробiтну плату (дохiд) у середньому на одну застраховану особу в цiлому по Українi, з якої сплачено страховi внески та яка вiдповiдно до цього Закону враховується для обчислення пенсiї";

     "Зс - заробiтна плата (дохiд) у середньому на одну застраховану особу в цiлому по Українi, з якої сплачено страховi внески та яка вiдповiдно до цього Закону враховується для обчислення пенсiї, за мiсяць, за який розраховується коефiцiєнт заробiтної плати (доходу)";

     абзац двадцять третiй пiсля слiв i цифр "у пунктах 8, 13 i 14 статтi 11 цього Закону" доповнити словами i цифрами "та за перiоди, якi включаються до страхового стажу згiдно з абзацом третiм частини першої статтi 24 цього Закону";

     у статтi 42:

     абзац перший частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "2. Крiм iндексацiї пенсiї, передбаченої частиною першою цiєї статтi, у разi якщо величина середньомiсячної заробiтної плати штатного працiвника в Українi за даними спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузi статистики за минулий рiк зросла, з 1 березня поточного року розмiр пенсiї пiдвищується на коефiцiєнт, що вiдповiдає не менш як 20 вiдсоткам темпiв зростання середньомiсячної заробiтної плати штатного працiвника в Українi порiвняно з попереднiм роком, крiм випадкiв, коли пiдвищення пенсiйних виплат за минулий рiк перевищило цей коефiцiєнт. Якщо коефiцiєнт пiдвищення пенсiйних виплат у минулому роцi був менший, нiж зазначений у цiй частинi, то збiльшення пенсiй здiйснюється з урахуванням попереднього пiдвищення";

     частини третю i четверту викласти в такiй редакцiї:

     "3. У разi збiльшення розмiру прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть, визначеного законом, пiдвищується розмiр пенсiї, обчислений вiдповiдно до статтi 28 цього Закону (крiм пенсiонерiв, якi працюють (провадять дiяльнiсть, пов'язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування). Перерахунок пенсiї проводиться з дня встановлення нового розмiру прожиткового мiнiмуму. Пенсiонерам, якi працюють (провадять дiяльнiсть, пов'язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування), пiсля звiльнення з роботи або припинення такої дiяльностi пенсiя перераховується з урахуванням прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть, визначеного законом, який встановлений на дату звiльнення з роботи або припинення такої дiяльностi.

     4. У разi якщо застрахована особа пiсля призначення пенсiї продовжувала працювати, перерахунок пенсiї проводиться з урахуванням не менш як 24 мiсяцiв страхового стажу пiсля призначення (попереднього перерахунку) пенсiї незалежно вiд перерв у роботi. Перерахунок пенсiї проводиться iз заробiтної плати (доходу), з якої обчислена пенсiя.

     За бажанням пенсiонера перерахунок пенсiї проводиться iз заробiтної плати за перiоди страхового стажу, зазначенi в частинi першiй статтi 40 цього Закону, iз застосуванням показника середньої заробiтної плати (доходу), який враховувався пiд час призначення (попереднього перерахунку) пенсiї.

     У разi якщо застрахована особа пiсля призначення (перерахунку) пенсiї має менш як 24 мiсяцi страхового стажу, перерахунок пенсiї проводиться не ранiше нiж через два роки пiсля призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням страхового стажу пiсля її призначення (попереднього перерахунку) та заробiтної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсiю.

     Якщо пенсiонер, який продовжував працювати, набув стажу, достатнього для обчислення пенсiї вiдповiдно до частини першої статтi 28 цього Закону, за його заявою проводиться вiдповiдний перерахунок пенсiї незалежно вiд того, скiльки часу минуло пiсля призначення (попереднього перерахунку) пенсiї, з урахуванням заробiтної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсiю.

     Обчислення страхового стажу, який дає право на перерахунок пенсiї вiдповiдно до цiєї статтi, здiйснюється не ранiше дня, що настає за днем, по який обчислено страховий стаж пiд час призначення (попереднього перерахунку) пенсiї.

     Дiя цiєї частини не поширюється на пенсiонерiв, яким призначено пенсiю за вислугу рокiв на умовах, передбачених Законом України "Про пенсiйне забезпечення", та якi не досягли вiку, встановленого статтею 26 цього Закону";

     у частинi першiй статтi 44 слова "або про її вiдстрочення" виключити;

     у статтi 45:

     абзац другий пункту 1 частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "У разi якщо при вiдстрочцi часу призначення пенсiї за вiком не здiйснюється пiдвищення розмiру пенсiї за неповний мiсяць страхового стажу, пенсiя, обчислена вiдповiдно до статтi 29 цього Закону, призначається з дня, що настає за останнiм днем повного мiсяця вiдстрочки часу виходу на пенсiю, який враховано до страхового стажу";

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. Переведення з одного виду пенсiї на iнший здiйснюється з дня подання заяви на пiдставi документiв про страховий стаж, заробiтну плату (дохiд) та iнших документiв, що знаходяться на час переведення з одного виду пенсiї на iнший в пенсiйнiй справi, а також додаткових документiв, одержаних органами Пенсiйного фонду.

     При переведеннi з одного виду пенсiї на iнший за бажанням особи може враховуватися заробiтна плата (дохiд) за перiоди страхового стажу, зазначенi в частинi першiй статтi 40 цього Закону, iз застосуванням показника середньої заробiтної плати (доходу), який враховувався пiд час призначення (попереднього перерахунку) попереднього виду пенсiї.

     Якщо особа пiсля призначення пенсiї по iнвалiдностi продовжувала працювати та набула не менш як 24 мiсяцi страхового стажу пiсля призначення (попереднього перерахунку) пенсiї незалежно вiд перерв у роботi, при переведеннi вперше з пенсiї по iнвалiдностi на пенсiю за вiком застосовується середня заробiтна плата (дохiд), визначена частиною другою статтi 40 цього Закону для призначення пенсiї";

     назву роздiлу VII викласти в такiй редакцiї:

"Роздiл VII
ПЕНСIЙНI ВИПЛАТИ ЗА РАХУНОК КОШТIВ НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПЕНСIЙНОГО СТРАХУВАННЯ
";

     у статтi 54:

     назву i частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 54. Види пенсiйних виплат за рахунок коштiв накопичувальної системи пенсiйного страхування

     1. Застрахована особа, яка вiдповiдно до закону є учасником накопичувальної системи пенсiйного страхування, має право на отримання довiчної пенсiї або одноразової виплати за рахунок коштiв накопичувальної системи пенсiйного страхування, що облiковуються на її накопичувальному пенсiйному рахунку в Накопичувальному фондi або на iндивiдуальному пенсiйному рахунку у вiдповiдному недержавному пенсiйному фондi - суб'єктi другого рiвня системи пенсiйного забезпечення, за умови досягнення пенсiйного вiку, передбаченого статтею 26 цього Закону, а в разi вiдстрочення часу призначення пенсiї за вiком вiдповiдно до цього Закону у перiод пiсля досягнення такого вiку - з дня закiнчення строку вiдстрочення дати призначення пенсiї за вiком у солiдарнiй системi.

     Довiчна пенсiя за рахунок коштiв накопичувальної системи пенсiйного страхування враховується пiд час визначення мiнiмальної пенсiї за вiком вiдповiдно до статтi 28 цього Закону";

     в абзацi другому частини другої слова "вартостi оплаченого" замiнити словами "суми оплати";

     у частинi третiй слова "створюють Централiзований страховий фонд та" виключити;

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "4. Одноразова виплата учаснику накопичувальної системи пенсiйного страхування за рахунок коштiв накопичувальної системи пенсiйного страхування здiйснюється в порядку, визначеному статтею 56 цього Закону:

     територiальним органом Пенсiйного фонду - за рахунок коштiв, що облiковуються на накопичувальному пенсiйному рахунку учасника накопичувальної системи пенсiйного страхування;

     адмiнiстратором вiдповiдного недержавного пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня системи пенсiйного забезпечення - за рахунок коштiв, що облiковуються на iндивiдуальному пенсiйному рахунку учасника накопичувальної системи пенсiйного страхування";

     у статтi 55:

     частини першу i другу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Договiр страхування довiчної пенсiї укладається мiж учасником накопичувальної системи пенсiйного страхування та страховою органiзацiєю вiдповiдно до законодавства про страхову дiяльнiсть з урахуванням вимог, передбачених цим Законом, пiсля досягнення учасником накопичувальної системи пенсiйного страхування вiку, передбаченого статтею 26 цього Закону.

     Для укладення договору страхування довiчної пенсiї учасник накопичувальної системи пенсiйного страхування подає страховiй органiзацiї протягом мiсяця до досягнення вiку, передбаченого статтею 26 цього Закону, заяву за формою, встановленою страховою органiзацiєю, та довiдку Пенсiйного фонду про суму коштiв, облiкованих на його накопичувальному пенсiйному рахунку в Накопичувальному фондi, або вiдповiдно довiдку адмiнiстратора недержавного пенсiйного фонду про суму коштiв на його iндивiдуальному пенсiйному рахунку у вiдповiдному недержавному пенсiйному фондi - суб'єктi другого рiвня системи пенсiйного забезпечення.

     У разi вiдстрочення дати призначення пенсiї за вiком вiдповiдно до цього Закону учасник накопичувальної системи пенсiйного страхування має право укласти договiр страхування довiчної пенсiї з бiльш пiзнього строку, визначеного ним вiдповiдно до статтi 29 цього Закону, але не пiзнiш як iз 70 рокiв.

     2. Учасник накопичувальної системи пенсiйного страхування iнформує територiальний орган Пенсiйного фонду або адмiнiстратора недержавного пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня системи пенсiйного забезпечення про обрану страхову органiзацiю та подає письмову заяву про перерахування зазначенiй органiзацiї коштiв з накопичувальної системи пенсiйного страхування, що облiковуються вiдповiдно на накопичувальному пенсiйному рахунку в Накопичувальному фондi чи на iндивiдуальному пенсiйному рахунку в недержавному пенсiйному фондi - суб'єктi другого рiвня системи пенсiйного забезпечення для оплати договору страхування довiчної пенсiї.

     Територiальний орган Пенсiйного фонду або адмiнiстратор вiдповiдного недержавного пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня системи пенсiйного забезпечення зобов'язаний не пiзнiш як через три робочих днi пiсля надходження такої заяви надати розпорядження зберiгачу щодо перерахування обранiй страховiй органiзацiї коштiв учасника накопичувальної системи пенсiйного страхування в сумi, що облiковується на його накопичувальному пенсiйному рахунку в Накопичувальному фондi або на iндивiдуальному пенсiйному рахунку у вiдповiдному недержавному пенсiйному фондi - суб'єктi другого рiвня системи пенсiйного забезпечення. Зберiгач зобов'язаний не пiзнiш як через три робочих днi пiсля отримання розпорядження перерахувати зазначенi кошти для оплати учасником накопичувальної системи пенсiйного страхування договору страхування довiчної пенсiї. У разi порушення зазначеного строку зберiгач за власний рахунок сплачує учаснику накопичувальної системи пенсiйного страхування пеню в розмiрi подвiйної облiкової ставки Нацiонального банку України в розрахунку на один день вiд суми, що пiдлягає перерахуванню за кожний день прострочення платежу, у порядку, визначеному Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України.

     У разi неподання учасником накопичувальної системи пенсiйного страхування такої заяви протягом трьох мiсяцiв з дня досягнення ним пенсiйного вiку, визначеного статтею 26 цього Закону, територiальний орган Пенсiйного фонду або адмiнiстратор недержавного пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня системи пенсiйного забезпечення зобов'язаний з'ясувати причини неподання учасником накопичувальної системи пенсiйного страхування заяви та запропонувати йому укласти договiр страхування довiчної пенсiї.

     У разi вiдмови учасника накопичувальної системи пенсiйного страхування вiд укладення такого договору, крiм випадкiв такої вiдмови у разi вiдстрочення дати призначення пенсiї за вiком вiдповiдно до цього Закону, територiальний орган Пенсiйного фонду або адмiнiстратор недержавного пенсiйного фонду самостiйно укладає договiр страхування довiчної пенсiї з установленим перiодом на умовах, що є найбiльш вигiдними для учасника накопичувальної системи пенсiйного страхування, iз страховою органiзацiєю, обраною вiдповiдно до цього Закону в порядку, встановленому Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України спiльно з центральним органом виконавчої влади у сферi соцiальної полiтики та погодженому з Антимонопольним комiтетом України.

     Територiальний орган Пенсiйного фонду або адмiнiстратор вiдповiдного недержавного пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня системи пенсiйного забезпечення перераховує страховiй органiзацiї кошти в сумi, що облiковується на його накопичувальному пенсiйному рахунку або вiдповiдно на iндивiдуальному пенсiйному рахунку. Розмiри страхових тарифiв за договорами страхування довiчної пенсiї не повиннi перевищувати їх середнiх показникiв, якi визначаються Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сферi соцiальної полiтики.

     Страховi органiзацiї, з якими Пенсiйний фонд або вiдповiдний недержавний пенсiйний фонд - суб'єкт другого рiвня системи пенсiйного забезпечення укладає договiр страхування довiчної пенсiї, визначаються на конкурсних засадах у порядку, встановленому Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України спiльно з центральним органом виконавчої влади у сферi соцiальної полiтики та Антимонопольним комiтетом України";

     у частинi третiй:

     в абзацi другому пiсля слiв "Пенсiйного фонду" доповнити словами "або адмiнiстратор недержавного пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня системи пенсiйного забезпечення", а слова "застрахованiй особi" замiнити словами "учаснику накопичувальної системи пенсiйного страхування";

     абзаци шостий i сьомий викласти в такiй редакцiї:

     "якщо територiальним органом Пенсiйного фонду, адмiнiстратором недержавного пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня системи пенсiйного забезпечення або учасником накопичувальної системи пенсiйного страхування вже укладено договiр страхування довiчної пенсiї;

     якщо сума пенсiйних коштiв, що належить учаснику накопичувальної системи пенсiйного страхування, є меншою, нiж мiнiмальна сума коштiв, необхiдна для оплати договору страхування довiчної пенсiї, а також якщо такий учасник не виявив бажання додатково за свiй рахунок перерахувати на накопичувальний пенсiйний рахунок у Накопичувальному фондi кошти в сумi, якої не вистачає для забезпечення оплати договору страхування довiчної пенсiї вiдповiдно до частини першої статтi 56 цього Закону";

     абзаци дев'ятий i десятий викласти в такiй редакцiї:

     "Про вiдмову в перерахуваннi коштiв для оплати договору страхування довiчної пенсiї територiальний орган Пенсiйного фонду або адмiнiстратор вiдповiдного недержавного пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня системи пенсiйного забезпечення письмово повiдомляє учасника накопичувальної системи пенсiйного страхування та вiдповiдну страхову органiзацiю. Вiдмова повинна бути обґрунтованою.

     Вiдмова територiального органу Пенсiйного фонду або адмiнiстратора вiдповiдного недержавного пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня системи пенсiйного забезпечення в наданнi розпорядження зберiгачу щодо перерахування обранiй страховiй органiзацiї коштiв, належних учасниковi накопичувальної системи пенсiйного страхування, може бути оскаржена таким учасником або вiдповiдною страховою органiзацiєю до виконавчої дирекцiї Пенсiйного фонду, Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України або в судовому порядку";

     слова "в перерахуваннi" замiнити словами "в наданнi розпорядження зберiгачу щодо перерахування";

     у частинi четвертiй слова "вибору та" виключити;

     частини п'яту i шосту викласти в такiй редакцiї:

     "5. У разi якщо договiр страхування довiчної пенсiї не укладено внаслiдок смертi учасника накопичувальної системи пенсiйного страхування чи визнання його безвiсно вiдсутнiм або оголошення померлим, територiальний орган Пенсiйного фонду або адмiнiстратор недержавного пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня системи пенсiйного забезпечення вживає заходiв до виплати спадкоємцям належних учаснику накопичувальної системи пенсiйного страхування коштiв вiдповiдно до вимог цього Закону.

     У разi якщо територiальним органом Пенсiйного фонду або адмiнiстратором недержавного пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня системи пенсiйного забезпечення з незалежних вiд нього обставин не з'ясовано причини неподання учасником накопичувальної системи пенсiйного страхування заяви про укладення договору страхування довiчної пенсiї, кошти, що належать такому учаснику, використовуються для iнвестування з метою отримання доходу на користь такого учасника та облiковуються на його накопичувальному пенсiйному рахунку в Накопичувальному фондi або на iндивiдуальному пенсiйному рахунку у вiдповiдному недержавному пенсiйному фондi - суб'єктi другого рiвня системи пенсiйного забезпечення.

     6. Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України оприлюднює щомiсяця на власному веб-сайтi iнформацiю про розмiри страхових тарифiв за договорами страхування довiчних пенсiй за рахунок коштiв накопичувальної системи пенсiйного страхування та розрахунковi розмiри довiчних пенсiй залежно вiд пенсiйного вiку за такими договорами, ставки iнвестицiйного доходу, що застосовуються для розрахунку довiчних пенсiй, поточний фiнансовий стан страхових органiзацiй.

     Страхова органiзацiя, яка здiйснює страхування довiчних пенсiй за рахунок коштiв накопичувальної системи пенсiйного страхування, оприлюднює розмiри страхових тарифiв за договорами страхування довiчних пенсiй за рахунок коштiв накопичувальної системи пенсiйного страхування, розрахунковi розмiри довiчних пенсiй залежно вiд пенсiйного вiку за такими договорами, ставки iнвестицiйного доходу не пiзнiш як за десять днiв до початку мiсяця, у якому вони набирають чинностi, i використовує ставки iнвестицiйного доходу для всiх учасникiв накопичувальної системи пенсiйного страхування, якi мають намiр укласти договiр страхування довiчної пенсiї протягом наступного мiсяця.

     Територiальний орган Пенсiйного фонду або адмiнiстратор недержавного пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня системи пенсiйного забезпечення на вимогу учасника накопичувальної системи пенсiйного страхування безоплатно надає йому письмово iнформацiю про обсяг пенсiйних коштiв, що облiковуються на його накопичувальному пенсiйному рахунку в Накопичувальному фондi або на його iндивiдуальному пенсiйному рахунку у недержавному пенсiйному фондi - суб'єктi другого рiвня системи пенсiйного забезпечення, розмiри страхових тарифiв за договорами довiчних пенсiй, передбачених цим Законом; розрахунковi розмiри довiчних пенсiй залежно вiд пенсiйного вiку за такими договорами; ставки iнвестицiйного доходу страхових органiзацiй за попереднi перiоди";

     у статтi 56:

     у частинi першiй:

     в абзацi першому слова "застрахованiй особi" замiнити словами "учаснику накопичувальної системи пенсiйного страхування", а слова "пенсiйних активiв" замiнити словами "пенсiйних коштiв";

     в абзацi другому слова "застрахованої особи" замiнити словами "учасника накопичувальної системи пенсiйного страхування";

     доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "Учасник накопичувальної системи пенсiйного страхування за бажанням має право додатково за свiй рахунок перерахувати на свiй накопичувальний пенсiйний рахунок у Накопичувальному фондi кошти в сумi, якої не вистачає для забезпечення оплати договору страхування довiчної пенсiї в порядку, встановленому Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сферi соцiальної полiтики";

     частини другу - четверту викласти в такiй редакцiї:

     "2. Якщо учасник накопичувальної системи пенсiйного страхування визнаний iнвалiдом I або II групи i набуває право на пенсiю по iнвалiдностi вiдповiдно до цього Закону у солiдарнiй системi, належнi йому пенсiйнi кошти накопичувальної системи пенсiйного страхування, розрахованi вiдповiдно до частини сьомої статтi 80 цього Закону, використовуються за його вибором для:

     здiйснення одноразової виплати незалежно вiд достатностi обсягу такої суми коштiв для оплати договору страхування довiчної пенсiї;

     оплати договору страхування довiчної пенсiї.

     У разi визнання учасника накопичувальної системи пенсiйного страхування iнвалiдом III групи належнi йому пенсiйнi кошти використовуються ним пiсля досягнення вiку, передбаченого статтею 26 цього Закону, на оплату договору страхування довiчної пенсiї, а у разi недостатностi суми коштiв для оплати такого договору - на здiйснення одноразової виплати.

     3. У разi смертi учасника накопичувальної системи пенсiйного страхування до досягнення ним вiку, передбаченого статтею 26 цього Закону, належнi йому пенсiйнi кошти накопичувальної системи пенсiйного страхування успадковуються в порядку, визначеному Цивiльним кодексом України.

     Учасник накопичувальної системи пенсiйного страхування має право в будь-який час визначити спадкоємцями одну або декiлька фiзичних осiб (незалежно вiд наявностi у нього з такими особами сiмейних, родинних вiдносин), якi мають право на отримання у разi його смертi коштiв в сумi, що облiковується на його накопичувальному пенсiйному рахунку в Накопичувальному фондi або на iндивiдуальному пенсiйному рахунку у вiдповiдному недержавному пенсiйному фондi - суб'єктi другого рiвня системи пенсiйного забезпечення, а також визначити розмiр часток, в яких вони повиннi бути розподiленi мiж зазначеними особами. У такому разi учасник накопичувальної системи пенсiйного страхування складає заповiт вiдповiдно до вимог Цивiльного кодексу України.

     Особи, якi мають право на отримання у спадщину коштiв накопичувальної системи пенсiйного страхування в сумi, що належить померлому учасниковi накопичувальної системи пенсiйного страхування, що облiковуються на його накопичувальному пенсiйному рахунку в Накопичувальному фондi або на iндивiдуальному пенсiйному рахунку у вiдповiдному недержавному пенсiйному фондi - суб'єктi другого рiвня системи пенсiйного забезпечення, можуть подати заяву про спрямування таких коштiв на свiй накопичувальний пенсiйний рахунок у Накопичувальному фондi або за бажанням - на свiй iндивiдуальний пенсiйний рахунок у недержавному пенсiйному фондi - суб'єктi другого рiвня системи пенсiйного забезпечення.

     У разi вiдсутностi у померлого учасника накопичувальної системи пенсiйного страхування спадкоємцiв за законом та за заповiтом належнi йому кошти, облiкованi на його накопичувальному пенсiйному рахунку в Накопичувальному фондi або на iндивiдуальному пенсiйному рахунку у вiдповiдному недержавному пенсiйному фондi - суб'єктi другого рiвня системи пенсiйного забезпечення, спрямовуються до резерву коштiв для покриття дефiциту бюджету Пенсiйного фонду у майбутнiх перiодах, передбаченого статтею 74 цього Закону. У такому разi робиться вiдповiдна позначка в його персональнiй облiковiй картцi в системi персонiфiкованого облiку.

     4. Для отримання одноразової виплати учасник накопичувальної системи пенсiйного страхування чи його спадкоємцi подають територiальному органу Пенсiйного фонду або адмiнiстраторовi вiдповiдного недержавного пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня системи пенсiйного забезпечення заяву та документи, що пiдтверджують їх право на отримання такої виплати. Перелiк зазначених документiв затверджується центральним органом виконавчої влади у сферi соцiальної полiтики.

     Одноразова виплата здiйснюється протягом десяти робочих днiв з дня надходження заяви та зазначених документiв";

     у статтi 57:

     у частинi першiй слова "застрахованiй особi" замiнити словами "учаснику накопичувальної системи пенсiйного страхування";

     в абзацi другому частини третьої слова "нiж сума вартостi договору страхування довiчної пенсiї на час його укладення" замiнити словами "нiж сума, обумовлена в договорi страхування довiчної пенсiї";

     у частинi п'ятiй слова "Застрахована особа" замiнити словами "Учасник накопичувальної системи пенсiйного страхування";

     у частинi шостiй:

     в абзацах першому i четвертому слова "застрахованою особою" та "застрахованої особи" замiнити вiдповiдно словами "учасником накопичувальної системи пенсiйного страхування" та "учасника накопичувальної системи пенсiйного страхування";

     в абзацi другому слова "рiвень iнвестицiйного доходу, який" замiнити словами "ставка iнвестицiйного доходу, яка";

     абзац четвертий доповнити реченням такого змiсту: "Страхова органiзацiя не має права вiдмовити учаснику накопичувальної системи пенсiйного страхування в укладеннi договору страхування одного з видiв довiчної пенсiї, передбачених цiєю статтею";

     абзац шостий частини другої статтi 58 виключити;

     у частинi першiй статтi 61:

     у пунктi 5 слова "та Накопичувального фонду" виключити;

     пункт 14 виключити;

     доповнити пунктом 191 такого змiсту:

     "191) за погодженням з Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України i центральним органом виконавчої влади у сферi соцiальної полiтики затверджує порядок ведення накопичувальних пенсiйних рахункiв учасникiв накопичувальної системи пенсiйного страхування, форму звiту, що надсилається щороку учасникам накопичувальної системи пенсiйного страхування про стан їх накопичувальних пенсiйних рахункiв, а також порядок облiку на накопичувальних пенсiйних рахунках сум пенi, сплачених роботодавцем за несвоєчасне перерахування з його вини страхових внескiв до накопичувальної системи пенсiйного страхування";

     в абзацi другому частини п'ятої статтi 63 слова "та Накопичувального фонду" виключити;

     у статтi 64:

     пункти 4 i 6 частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "4) вилучати на строк до трьох днiв документи, що свiдчать про порушення порядку використання коштiв Пенсiйного фонду та накопичувальної системи пенсiйного страхування, з обов'язковим складенням протоколу, у якому зазначаються дата його складення, прiзвище та посада особи, яка провела вилучення, перелiк вилучених документiв i день, коли такi документи повиннi повернутися вiдповiдно до цього Закону";

     "6) застосовувати фiнансовi санкцiї та нараховувати пеню, передбаченi законом";

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. Виконавча дирекцiя Пенсiйного фонду зобов'язана у процесi надання послуг з адмiнiстрування Накопичувального фонду:

     1) здiйснювати органiзацiйне та матерiально-технiчне забезпечення роботи Ради Накопичувального фонду;

     2) вiдкрити розрахунковий рахунок Накопичувального фонду в обраному за конкурсом зберiгачi;

     3) готувати та подавати у порядку, встановленому статтею 89 цього Закону, на розгляд Ради Накопичувального фонду проекти документiв, якими визначаються основнi напрями iнвестицiйної полiтики та нормативи iнвестування коштiв Накопичувального фонду;

     4) укладати за рiшенням Ради Накопичувального фонду договори з радником з iнвестицiйних питань, компанiями з управлiння активами, зберiгачем, аудитором (аудиторами) Накопичувального фонду;

     5) надавати учаснику накопичувальної системи пенсiйного страхування не рiдше одного разу на рiк письмовий звiт щодо обсягу пенсiйних коштiв, що облiковуються на його накопичувальному пенсiйному рахунку;

     6) iнформувати у письмовiй формi учасника накопичувальної системи пенсiйного страхування про порядок отримання довiчної пенсiї або одноразової виплати за рахунок коштiв накопичувальної системи пенсiйного страхування;

     7) давати розпорядження Державнiй казначейськiй службi України про перерахування страхових внескiв на рахунок Накопичувального фонду або обраного недержавного пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня системи пенсiйного забезпечення;

     8) розраховувати щодня спiльно з компанiями з управлiння активами чисту вартiсть пенсiйних активiв Накопичувального фонду, чисту вартiсть одиницi пенсiйних активiв i вести їх облiк;

     9) надавати щодня зберiгачу iнформацiю, необхiдну для перевiрки правильностi обчислення чистої вартостi пенсiйних активiв i чистої вартостi одиницi пенсiйних активiв Накопичувального фонду;

     10) забезпечувати доступ зберiгачу до iнформацiї та документiв, необхiдних для перевiрки правильностi обчислення чистої вартостi пенсiйних активiв i чистої вартостi одиницi пенсiйних активiв Накопичувального фонду;

     11) давати розпорядження зберiгачу Накопичувального фонду про перерахування належних учасникам накопичувальної системи пенсiйного страхування коштiв до вiдповiдних недержавних пенсiйних фондiв - суб'єктiв другого рiвня системи пенсiйного забезпечення, до обраної страхової органiзацiї для укладення договору страхування довiчної пенсiї або про здiйснення пенсiйної виплати вiдповiдно до статтi 56 цього Закону;

     12) давати розпорядження зберiгачу Накопичувального фонду про оплату послуг, пов'язаних з адмiнiстративним управлiнням Накопичувальним фондом, послуг радника з iнвестицiйних питань, компанiй з управлiння активами, зберiгача i аудитора, здiйснення яких передбачено цим Законом;

     13) надавати Державнiй комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України iнформацiю про стан накопичувальної системи пенсiйного страхування за формою, визначеною цiєю комiсiєю;

     14) надавати адмiнiстратору недержавного пенсiйного фонду - суб'єкту другого рiвня системи пенсiйного забезпечення (на його запит) iнформацiю про страховi внески учасникiв накопичувальної системи пенсiйного страхування - учасникiв такого фонду;

     15) звiтувати перед Радою Накопичувального фонду щодо адмiнiстрування Накопичувального фонду, стану накопичувальної системи пенсiйного страхування;

     16) дiяти вiд iменi Накопичувального фонду i в iнтересах учасникiв накопичувальної системи пенсiйного страхування";

     доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. Розмiр оплати послуг виконавчої дирекцiї Пенсiйного фонду з адмiнiстрування Накопичувального фонду затверджується Радою Накопичувального фонду та не може перевищувати 0,2 вiдсотка щомiсячної суми страхових внескiв до накопичувальної системи пенсiйного страхування";

     у частинi першiй статтi 72:

     у пунктi 1 слова "загальнообов'язкового державного" виключити;

     доповнити пунктом 31 такого змiсту:

     "31) кошти, сплаченi виконавчiй дирекцiї Пенсiйного фонду за надання послуг з адмiнiстрування Накопичувального фонду та послуг недержавним пенсiйним фондам - суб'єктам другого рiвня системи пенсiйного забезпечення";

     пункт 4 пiсля слiв "фiнансових санкцiй" доповнити словами "та пенi (крiм сум пенi, сплачених роботодавцем за несвоєчасне перерахування з його вини сум страхових внескiв застрахованої особи до накопичувальної системи пенсiйного страхування)";

     у частинi другiй статтi 73 слова "для оплати договорiв страхування довiчних пенсiй i одноразових виплат та" виключити;

     у другому реченнi частини п'ятої статтi 74 слова "Накопичувального фонду" замiнити словами "накопичувальної системи пенсiйного страхування та iнших коштiв";

     у статтi 78:

     частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "5. Учасник накопичувальної системи пенсiйного страхування, який сплачує (за якого сплачують) страховi внески до накопичувальної системи пенсiйного страхування, має право спрямувати такi внески до недержавного пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня системи пенсiйного забезпечення. При цьому учасник накопичувальної системи пенсiйного страхування подає територiальному органовi Пенсiйного фонду такi документи:

     заяву про обрання недержавного пенсiйного фонду;

     копiю пенсiйного контракту, укладеного з недержавним пенсiйним фондом - суб'єктом другого рiвня системи пенсiйного забезпечення";

     доповнити частиною сьомою такого змiсту:

     "7. Планова аудиторська перевiрка дiяльностi Накопичувального фонду, компанiй з управлiння активами, зберiгача Накопичувального фонду, виконавчої дирекцiї Пенсiйного фонду (у частинi адмiнiстрування Накопичувального фонду), радника з iнвестицiйних питань проводиться один раз на рiк за рахунок осiб, якi перевiряються. Зазначена перевiрка проводиться обраним за результатами конкурсу незалежним аудитором (аудиторською фiрмою), який має право на провадження аудиторської дiяльностi i надає виключно аудиторськi послуги згiдно iз законодавством.

     Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України за погодженням з Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку i Мiнiстерством фiнансiв України встановлює вимоги до аудиторiв, якi проводять аудиторську перевiрку суб'єктiв накопичувальної системи пенсiйного страхування.

     Аудитором не може бути:

     пов'язана особа компанiй (посадових осiб компанiй) з управлiння активами, що здiйснюють управлiння пенсiйними активами Накопичувального фонду, зберiгача Накопичувального фонду, радника з iнвестицiйних питань;

     особа, яка протягом останнiх п'яти рокiв була посадовою особою суб'єктiв, щодо яких проводиться аудиторська перевiрка;

     особа, яка надає консультацiйнi послуги суб'єктам, щодо яких проводиться аудиторська перевiрка.

     Один i той самий аудитор не може проводити щорiчну аудиторську перевiрку суб'єктiв накопичувальної системи пенсiйного страхування бiльш як два роки пiдряд.

     До рiчної звiтностi, що подається Державнiй комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України та Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, виконавча дирекцiя Пенсiйного фонду, компанiї з управлiння активами i зберiгач обов'язково додають копiю аудиторського висновку";

     статтю 79 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 79. Джерела формування накопичувальної системи пенсiйного страхування та використання її коштiв

     1. Джерелами формування накопичувальної системи пенсiйного страхування є:

     1) страховi внески до накопичувальної системи пенсiйного страхування (крiм суми, передбаченої у частинi четвертiй статтi 64 цього Закону);

     2) iнвестицiйний дохiд, що утворюється в результатi розмiщення та iнвестування коштiв накопичувальної системи пенсiйного страхування у порядку, встановленому законом;

     3) суми пенi, сплаченої страхувальником за несвоєчасне перерахування сум страхових внескiв на рахунок для другого рiвня системи пенсiйного забезпечення на користь учасникiв накопичувальної системи пенсiйного страхування.

     2. Кошти накопичувальної системи пенсiйного страхування використовуються для:

     1) iнвестування з метою отримання iнвестицiйного доходу на користь учасникiв накопичувальної системи пенсiйного страхування;

     2) оплати договорiв страхування довiчних пенсiй або здiйснення одноразових виплат;

     3) оплати послуг компанiй з управлiння активами Накопичувального фонду або вiдповiдного недержавного пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня системи пенсiйного забезпечення;

     4) оплати послуг зберiгача Накопичувального фонду або вiдповiдного недержавного пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня системи пенсiйного забезпечення;

     5) оплати послуг iз проведення планової аудиторської перевiрки Накопичувального фонду або недержавного пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня системи пенсiйного забезпечення;

     6) оплати послуг радника з iнвестицiйних питань;

     7) оплати послуг виконавчої дирекцiї Пенсiйного фонду з адмiнiстрування Накопичувального фонду, у тому числi на проведення конкурсiв, у порядку та розмiрах, встановлених Радою Накопичувального фонду, або оплати послуг з адмiнiстрування недержавного пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня системи пенсiйного забезпечення (крiм випадкiв, якщо адмiнiстрування здiйснює юридична особа - одноосiбний засновник).

     3. Забороняється використання коштiв накопичувальної системи пенсiйного страхування для забезпечення виплати пенсiй та надання соцiальних послуг iз солiдарної системи, на виплату пенсiй на визначений строк у системi недержавного пенсiйного забезпечення та на iншi цiлi, не передбаченi цим Законом.

     4. Iнвестицiйний дохiд вiд операцiй з пенсiйними активами накопичувальної системи пенсiйного страхування не включається до складу доходу компанiй з управлiння активами або будь-якого iншого суб'єкта системи накопичувального пенсiйного забезпечення.

     5. Кошти накопичувальної системи пенсiйного страхування є власнiстю учасникiв накопичувальної системи пенсiйного страхування в сумi, що облiковується на їх накопичувальних пенсiйних рахунках в Накопичувальному фондi або на iндивiдуальних пенсiйних рахунках у вiдповiдних недержавних пенсiйних фондах - суб'єктах другого рiвня системи пенсiйного забезпечення.

     6. Право власностi учасника накопичувальної системи пенсiйного страхування на належну частку пенсiйних коштiв накопичувальної системи пенсiйного страхування, що облiковуються на його накопичувальному пенсiйному рахунку в Накопичувальному фондi або на iндивiдуальному пенсiйному рахунку в недержавному пенсiйному фондi - суб'єктi другого рiвня системи пенсiйного забезпечення, реалiзується згiдно iз цим Законом, а у разi смертi такого учасника право власностi спадкоємцiв на його пенсiйнi кошти реалiзується вiдповiдно до цього Закону та Цивiльного кодексу України.

     7. Облiк надходжень i витрат Накопичувального фонду здiйснює виконавча дирекцiя Пенсiйного фонду";

     у статтi 80:

     у назвi слова "Накопичувального фонду" замiнити словами "накопичувальної системи пенсiйного страхування";

     частину другу виключити;

     у частинi третiй:

     пункт 2 викласти в такiй редакцiї:

     "2) акцiй, якi вiдповiдно до норм законодавства пройшли лiстинг, перебувають в обiгу на фондовiй бiржi, що вiдповiдає вимогам, встановленим Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку (крiм придбання акцiй українських емiтентiв пiд час їх розмiщення у разi, якщо акцiї вiдповiдного емiтента входять до складу пенсiйних активiв Накопичувального фонду)";

     доповнити пунктом 21 такого змiсту:

     "21) облiгацiй та iпотечних облiгацiй українських емiтентiв, кредитний рейтинг яких вiдповiдає iнвестицiйному рiвню за нацiональною шкалою, визначеною законодавством, або якi вiдповiдно до норм законодавства пройшли лiстинг на фондовiй бiржi, що вiдповiдає вимогам, установленим Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку";

     доповнити абзацом дев'ятим такого змiсту:

     "Пенсiйнi активи накопичувальної системи пенсiйного страхування можуть формуватися виключно у результатi проведення операцiй, пов'язаних iз здiйсненням накопичувального пенсiйного страхування вiдповiдно до цього Закону";

     у частинi четвертiй:

     пункт 1 пiсля слiв "Пенсiйного фонду" доповнити словами "або вiдповiдно адмiнiстратором недержавного пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня системи пенсiйного забезпечення";

     пункти 2 i 5 викласти в такiй редакцiї:

     "2) цiннi папери, якi не пройшли лiстинг на фондовiй бiржi (крiм цiнних паперiв, погашення та отримання доходу за якими гарантовано вiдповiдно до законодавства державою, органами мiсцевого самоврядування або третiми особами)";

     "5) похiднi (деривативи)";

     у частинi шостiй:

     у першому реченнi слова "частиною п'ятою" замiнити словами "частиною другою";

     друге речення доповнити словами "адмiнiстратора недержавного пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня системи пенсiйного забезпечення чи будь-якого iншого суб'єкта системи накопичувального пенсiйного забезпечення";

     частини сьому - десяту викласти в такiй редакцiї:

     "7. Сума коштiв, що належить кожному з учасникiв накопичувальної системи пенсiйного страхування, визначається шляхом множення кiлькостi одиниць пенсiйних активiв, що облiковуються на його накопичувальному пенсiйному рахунку в Накопичувальному фондi або на iндивiдуальному пенсiйному рахунку у вiдповiдному недержавному пенсiйному фондi - суб'єктi другого рiвня системи пенсiйного забезпечення, на чисту вартiсть одиницi пенсiйних активiв накопичувальної системи пенсiйного страхування станом на день пiдрахунку у порядку, встановленому Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України.

     Облiк усiх операцiй на рахунку учасника накопичувальної системи пенсiйного страхування здiйснюється в нацiональнiй валютi України iз зазначенням кiлькостi одиниць пенсiйних активiв.

     Сума коштiв, що облiковується на накопичувальних пенсiйних рахунках усiх учасникiв Накопичувального фонду, дорiвнює сумi чистої вартостi активiв Накопичувального фонду.

     Сума коштiв, що облiковується на iндивiдуальних пенсiйних рахунках учасникiв накопичувальної системи пенсiйного страхування у вiдповiдному недержавному пенсiйному фондi - суб'єктi другого рiвня системи пенсiйного забезпечення, дорiвнює сумi чистої вартостi активiв накопичувальної системи пенсiйного страхування у такому фондi.

     Кiлькiсть одиниць пенсiйних активiв, що облiковуються на рахунку учасника накопичувальної системи пенсiйного страхування у розрiзi операцiй, визначається шляхом дiлення суми за вiдповiдною операцiєю на рахунку учасника накопичувальної системи пенсiйного страхування на чисту вартiсть одиницi пенсiйних активiв накопичувальної системи пенсiйного страхування, розрахованої на кiнець дня розрахунку.

     8. Вартiсть пенсiйних активiв накопичувальної системи пенсiйного страхування визначається вiдповiдно до цього Закону у порядку, встановленому Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку за погодженням з Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України.

     Пенсiйнi активи накопичувальної системи пенсiйного страхування оцiнюються за їх ринковою вартiстю вiдповiдно до методики, затвердженої Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Обчислення чистої вартостi пенсiйних активiв накопичувальної системи пенсiйного страхування та чистої вартостi одиницi пенсiйних активiв накопичувальної системи пенсiйного страхування здiйснюється виконавчою дирекцiєю Пенсiйного фонду або адмiнiстратором вiдповiдного недержавного пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня системи пенсiйного забезпечення на пiдставi визначеної компанiєю (компанiями) з управлiння активами вартостi пенсiйних активiв накопичувальної системи пенсiйного страхування, якi перебувають в її (їх) управлiннi. Обчислення чистої вартостi пенсiйних активiв накопичувальної системи пенсiйного страхування та одиницi пенсiйних активiв накопичувальної системи пенсiйного страхування здiйснюється станом на кiнець кожного робочого дня, а за вихiднi та святковi днi - на кiнець останнього вихiдного (святкового) дня. Зберiгач Накопичувального фонду та зберiгач недержавного пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня системи пенсiйного забезпечення перевiряють правильнiсть такого пiдрахунку.

     Процедура обчислення чистої вартостi пенсiйних активiв i чистої вартостi одиницi пенсiйних активiв накопичувальної системи пенсiйного страхування та кiлькостi одиниць пенсiйних активiв такої системи визначається Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України за погодженням з Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     9. Пенсiйнi активи накопичувальної системи пенсiйного страхування у разi визнання банкрутом компанiї з управлiння активами, зберiгача, адмiнiстратора недержавного пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня системи пенсiйного забезпечення не можуть включатися до лiквiдацiйної маси зазначених осiб.

     10. На пенсiйнi активи накопичувальної системи пенсiйного страхування не може бути накладене будь-яке стягнення або застосована конфiскацiя, а також вони не можуть бути предметом застави";

     у статтi 81:

     частину третю доповнити абзацами другим i третiм такого змiсту:

     "Членом Ради Накопичувального фонду не може бути особа, яка була засуджена за умиснi злочини або позбавлена права займати певнi посади чи провадити певну дiяльнiсть.

     Член Ради Накопичувального фонду зобов'язаний подати iнформацiю щодо володiння безпосередньо або через пов'язаних осiб часткою (паєм, пакетом акцiй) статутного капiталу юридичних осiб, можливостi здiйснювати вирiшальний/суттєвий вплив на основi договору чи в iнший спосiб, а також про загальний обсяг корпоративних прав, що належить йому, членам його сiм'ї та юридичним особам, якi контролюються ним або членами його сiм'ї";

     у частинi четвертiй:

     абзац третiй доповнити реченням такого змiсту: "У разi розголошення таких вiдомостей члени Ради Накопичувального фонду несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законом";

     доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "Член Ради Накопичувального фонду, який є засновником (власником) чи пов'язаною особою суб'єкта, допущеного до участi у другому етапi конкурсу, що проводиться для обрання компанiй з управлiння активами, радника з iнвестицiйних питань, зберiгача та аудитора, зобов'язаний повiдомити про це Радi Накопичувального фонду для прийняття нею рiшення про вiдсторонення такого члена вiд участi у прийняттi рiшення про визначення переможця за результатами конкурсу. Якщо за пiдсумками конкурсу такого учасника визнано переможцем, член Ради Накопичувального фонду, який є засновником (власником) чи пов'язаною особою такого учасника, повинен скласти з себе повноваження члена Ради Накопичувального фонду";

     частину сьому пiсля абзацу другого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "звiтує щороку перед Верховною Радою України про результати дiяльностi Накопичувального фонду".

     У зв'язку з цим абзаци третiй - дев'ятий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - десятим;

     частину восьму пiсля абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "у разi вчинення дiй, якi призвели до розкриття конфiденцiйної iнформацiї про умови та технiчне завдання конкурсу, що встановлено судом".

     У зв'язку з цим абзаци сьомий - дванадцятий вважати вiдповiдно абзацами восьмим - тринадцятим;

     у статтi 82:

     у частинi першiй:

     пункти 1 i 2 викласти в такiй редакцiї:

     "1) визначення за результатами конкурсу компанiй з управлiння активами, радника з iнвестицiйних питань, зберiгача, аудитора Накопичувального фонду;

     2) затвердження умов проведення i технiчного завдання конкурсу з вибору компанiй з управлiння активами, радника з iнвестицiйних питань, зберiгача, аудитора Накопичувального фонду";

     у пунктi 3 слово "доцiльнiсть" виключити;

     доповнити пунктом 31 такого змiсту:

     "31) прийняття рiшення про припинення зберiгачем виконання розпоряджень компанiї з управлiння активами Накопичувального фонду на пiдставах, визначених цим Законом";

     пункт 6 пiсля слiв "компанiй з управлiння активами" доповнити словами "радника з iнвестицiйних питань";

     у пунктi 7 слова "адмiнiстративним управлiнням Накопичувальним фондом" замiнити словами "наданням послуг з адмiнiстрування Накопичувального фонду";

     пункт 8 викласти в такiй редакцiї:

     "8) заслуховування звiту виконавчої дирекцiї Пенсiйного фонду про надання послуг з адмiнiстрування Накопичувального фонду, внесення правлiнню Пенсiйного фонду рекомендацiй та пропозицiй щодо вдосконалення послуг з адмiнiстрування Накопичувального фонду i про стан накопичувальної системи пенсiйного страхування, затвердження такого звiту";

     доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. У разi виявлення фактiв порушення вимог цього Закону щодо пов'язаних осiб Рада Накопичувального фонду протягом мiсяця приймає рiшення про проведення конкурсу щодо обрання нової компанiї з управлiння активами, радника з iнвестицiйних питань, зберiгача та/або аудитора iз забезпеченням дотримання вимог цього Закону щодо пов'язаних осiб. Вартiсть проведення конкурсу щодо нової компанiї з управлiння активами, радника з iнвестицiйних питань, зберiгача та/або аудитора, вiдшкодовується особою, яка порушила вимоги цього Закону щодо пов'язаних осiб";

     частину п'яту статтi 83 доповнити реченням такого змiсту: "У разi незгоди з рiшенням Ради Накопичувального фонду член Ради пiдписує рiшення з викладенням своїх аргументованих мiркувань";

     у статтi 84:

     друге речення частини першої викласти в такiй редакцiї: "Вимоги до радника з iнвестицiйних питань визначаються Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України за погодженням з Антимонопольним комiтетом України та центральним органом виконавчої влади у сферi соцiальної полiтики";

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Виконавча дирекцiя Пенсiйного фонду укладає з радником з iнвестицiйних питань договiр на умовах, визначених статтею 95 цього Закону.

     На пiдставi рiшення Ради Накопичувального фонду договiр з радником з iнвестицiйних питань може бути достроково розiрваний у разi:

     1) невиконання радником з iнвестицiйних питань договору або недотримання його умов (неналежне виконання);

     2) початку проведення процедури лiквiдацiї, порушення провадження у справi про банкрутство;

     3) наявностi висновку аудитора або органiв державного регулювання та нагляду у сферi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування про те, що в результатi iнвестування коштiв Накопичувального фонду вiдповiдно до запропонованих радником з iнвестицiйних питань основних напрямiв iнвестицiйної полiтики та нормативiв iнвестування коштiв Накопичувального фонду показник змiни чистої вартостi одиницi пенсiйних активiв Накопичувального фонду за останнi 12 мiсяцiв бiльш як на 10 вiдсоткiв менший порiвняно iз середньозваженим показником змiни чистої вартостi одиницi пенсiйних активiв, який розраховується Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України, якщо це не обумовлено об'єктивними змiнами на фiнансовому ринку.

     У разi прийняття рiшення про дострокове розiрвання договору з радником з iнвестицiйних питань у випадках, передбачених цiєю частиною, Рада Накопичувального фонду приймає одночасно рiшення про дострокове проведення конкурсу з метою залучення нового радника з iнвестицiйних питань.

     Виконавча дирекцiя Пенсiйного фонду зобов'язана протягом 10 календарних днiв з дня прийняття рiшення про дострокове проведення конкурсу з метою залучення нового радника з iнвестицiйних питань оголосити та опублiкувати рiшення Ради Накопичувального фонду про проведення такого конкурсу.

     Радник з iнвестицiйних питань у разi дострокового розiрвання договору (крiм випадкiв, зазначених у пунктах 2 i 3 цiєї частини) зобов'язаний компенсувати всi витрати, пов'язанi з проведенням наступного конкурсу з метою залучення радника з iнвестицiйних питань";

     у пунктах 2 i 3 частини третьої слова "Пенсiйному фонду" замiнити словами "Радi Накопичувального фонду";

     частину п'яту пiсля слiв "компанiї з управлiння активами" доповнити словами "виконавчої дирекцiї Пенсiйного фонду";

     частини третю - шосту статтi 85 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Компанiєю з управлiння активами може бути юридична особа.

     4. Компанiї з управлiння активами - резиденти, що обираються з числа компанiй, якi:

     1) провадять протягом останнiх трьох рокiв дiяльнiсть з управлiння активами на пiдставi вiдповiдної лiцензiї, виданої Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     2) мають одночасно в управлiннi активи в сумi, розмiр якої встановлюється в технiчному завданнi конкурсу;

     3) пiдтримують власний капiтал у розмiрi не менш як 25 мiльйонiв гривень на день подання заяви на участь у конкурсi;

     4) вiдповiдають вимогам, встановленим Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, щодо квалiфiкацiйного рiвня та досвiду роботи фахiвцiв, якi безпосередньо виконуватимуть функцiї, передбаченi технiчним завданням конкурсу;

     5) мають сформований резервний фонд за рахунок прибутку у розмiрi не менш як 25 вiдсоткiв мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом для компанiй з управлiння активами.

     5. У разi якщо основними напрямами iнвестицiйної полiтики передбачено iнвестування пенсiйних активiв у цiннi папери iноземних емiтентiв, у конкурсi можуть брати участь компанiї з управлiння активами - нерезиденти, якi утворенi та зареєстрованi в країнi, законодавством якої передбачено державний нагляд за дiяльнiстю компанiй з управлiння активами, та провадять протягом трьох рокiв дiяльнiсть з управлiння активами. При цьому компанiєю з управлiння активами - нерезидентом не може бути юридична особа, зареєстрована в державi або на територiї держави, у межах якої є конфiденцiйними вiдомостi про майно, сферу дiяльностi i структуру власностi/акцiонерiв юридичної особи, а також iдентифiкацiйнi данi власникiв-бенефiцiарiв, або знаходитися пiд безпосереднiм чи опосередкованим контролем такої компанiї. Компанiя з управлiння активами - нерезидент провадить дiяльнiсть з управлiння активами накопичувальної системи пенсiйного страхування виключно за межами України. Вимоги до такої компанiї встановлюються Радою Накопичувального фонду з урахуванням пропозицiй, поданих Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     6. Компанiя з управлiння активами не може бути засновником (власником) або пов'язаною особою радника з iнвестицiйних питань, зберiгача, аудитора Накопичувального фонду та їх пов'язаних осiб";

     у статтi 86:

     у частинi першiй:

     пункт 1 доповнити словами "та умовами договору";

     доповнити пунктом 6 такого змiсту:

     "6) подання щодня зберiгачу Накопичувального фонду iнформацiї, необхiдної для перевiрки правильностi обчислення чистої вартостi пенсiйних активiв та чистої вартостi одиницi пенсiйних активiв Накопичувального фонду, у порядку та за формою, встановленими Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку за погодженням з Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України";

     частини другу - п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "2. Розмiр оплати послуг, що надаються компанiєю з управлiння активами, визначається в договорi про управлiння активами накопичувальної системи пенсiйного страхування з урахуванням результатiв її дiяльностi та не може перевищувати сумарно 0,75 вiдсотка середньоарифметичного значення чистої вартостi пенсiйних активiв накопичувальної системи пенсiйного страхування, що перебувають в її управлiннi протягом року (або 0,0625 вiдсотка на мiсяць), за який проводиться оплата таких послуг.

     3. У разi якщо змiна чистої вартостi одиницi пенсiйних активiв Накопичувального фонду, отримана за останнiй календарний рiк у результатi iнвестування коштiв Накопичувального фонду, є нижчою середньозваженого показника змiни чистої вартостi одиницi пенсiйних активiв за вiдповiдний перiод, розрахованого Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України, Рада Накопичувального фонду розглядає питання про зменшення розмiру оплати послуг компанiй з управлiння активами.

     У разi якщо змiна чистої вартостi одиницi пенсiйних активiв Накопичувального фонду, отримана за останнiй календарний рiк у результатi iнвестування коштiв Накопичувального фонду, є вищою середньозваженого показника змiни чистої вартостi одиницi пенсiйних активiв за вiдповiдний перiод, розрахованого Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України, за рiшенням Ради Накопичувального фонду розмiр оплати послуг компанiй з управлiння активами може бути збiльшений в межах, передбачених частиною другою цiєї статтi.

     4. У разi якщо за висновком аудитора або органiв державного регулювання та нагляду у сферi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування про те, що в результатi iнвестування коштiв Накопичувального фонду показник змiни чистої вартостi одиницi пенсiйних активiв Накопичувального фонду за останнiй календарний рiк є меншим бiльш як на 20 вiдсоткiв порiвняно iз середньозваженим показником змiни чистої вартостi одиницi пенсiйних активiв, який розраховується Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України, якщо це не обумовлено об'єктивними змiнами на фiнансовому ринку, Рада Накопичувального фонду розглядає питання про замiну компанiї з управлiння активами.

     5. У разi анулювання лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв (дiяльностi з управлiння активами) компанiї з управлiння активами накопичувальної системи пенсiйного страхування Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку зобов'язана оприлюднити таку iнформацiю на своєму офiцiйному веб-сайтi та повiдомити письмово про це Раду Накопичувального фонду в день анулювання такої лiцензiї";

     частини першу i другу статтi 87 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Повноваження компанiї з управлiння активами припиняються Радою Накопичувального фонду за поданням Пенсiйного фонду, зберiгача, органiв державного регулювання та нагляду у сферi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування в разi:

     1) порушення умов договору про управлiння пенсiйними активами накопичувальної системи пенсiйного страхування або iншого договору, укладеного з виконавчою дирекцiєю Пенсiйного фонду;

     2) порушення положень цього Закону, основних напрямiв iнвестицiйної полiтики та нормативiв iнвестування коштiв Накопичувального фонду;

     3) прийняття Радою Накопичувального фонду рiшення вiдповiдно до частини четвертої статтi 86 цього Закону;

     4) анулювання лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв (дiяльностi з управлiння активами);

     5) прийняття учасниками юридичної особи - компанiї з управлiння активами, судом або органом державної влади рiшення про лiквiдацiю та/або припинення цiєї компанiї;

     6) укладення компанiєю з управлiння активами договорiв, якi порушують вимоги цього Закону, умови договору про управлiння активами накопичувальної системи пенсiйного страхування або положення основних напрямiв iнвестицiйної полiтики та нормативiв iнвестування коштiв Накопичувального фонду;

     7) порушення вимог цього Закону щодо пов'язаних осiб.

     Рiшення Ради Накопичувального фонду про припинення повноважень компанiї з управлiння активами тягне за собою розiрвання договору про управлiння пенсiйними активами накопичувальної системи пенсiйного страхування. При цьому компанiя з управлiння активами зобов'язана компенсувати збитки, завданi з її вини Накопичувальному фонду, учасникам накопичувальної системи пенсiйного страхування внаслiдок порушення вимог законодавства, основних напрямiв iнвестицiйної полiтики або договору.

     2. Рiшення Ради Накопичувального фонду про припинення повноважень компанiї з управлiння активами накопичувальної системи пенсiйного страхування надсилається зберiгачу для негайного припинення виконання розпоряджень такої компанiї, а копiя рiшення - виконавчiй дирекцiї Пенсiйного фонду, Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку i Державнiй комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України.

     Порядок призначення компанiї з управлiння активами, яка тимчасово здiйснюватиме управлiння пенсiйними активами Накопичувального фонду, встановлюється Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку за погодженням з Антимонопольним комiтетом України.

     Компанiя з управлiння активами, яка тимчасово здiйснюватиме управлiння пенсiйними активами Накопичувального фонду, призначається на строк, необхiдний для проведення нового конкурсу та укладення договору з компанiєю з управлiння активами, обраною за результатами конкурсу";

     у статтi 88:

     у частинi першiй:

     у пунктi 5 слова "та емiтентами яких є комерцiйнi банки" виключити;

     пункт 8 викласти в такiй редакцiї:

     "8) придбавати або додатково iнвестувати в облiгацiї пiдприємств - резидентiв бiльш як 40 вiдсоткiв загальної вартостi пенсiйних активiв";

     доповнити пунктом 20 такого змiсту:

     "20) придбавати або додатково iнвестувати в iпотечнi облiгацiї українських емiтентiв бiльш як 40 вiдсоткiв загальної вартостi пенсiйних активiв";

     у частинi третiй слова "на органiзацiйно оформленому ринку цiнних паперiв України, фондовiй бiржi або в торговельно-iнформацiйнiй системi, зареєстрованих у встановленому порядку" замiнити словами "на фондовiй бiржi, зареєстрованiй у встановленому законодавством порядку, яка вiдповiдає вимогам, визначеним Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку";

     у статтi 89:

     у назвi та текстi слова "коштiв Накопичувального фонду" замiнити словами "пенсiйних активiв накопичувальної системи пенсiйного страхування";

     у частинi першiй:

     в абзацi першому цифру i слова "1 сiчня року, протягом якого вони дiють" замiнити цифрою i словами "1 грудня року, що передує року, протягом якого вони дiятимуть";

     абзаци другий i третiй замiнити одним абзацом такого змiсту:

     "Проекти основних напрямiв iнвестицiйної полiтики та нормативiв iнвестування пенсiйних активiв накопичувальної системи пенсiйного страхування подає Радi Накопичувального фонду виконавча дирекцiя Пенсiйного фонду за погодженням з Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, центральним органом виконавчої влади у сферi економiки i Нацiональним банком України";

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. В основних напрямах iнвестицiйної полiтики вiдображаються основнi напрями та обмеження iнвестування пенсiйних активiв накопичувальної системи пенсiйного страхування, встановленi з урахуванням загальних вимог та обмежень, визначених цим Законом. Основнi напрями iнвестицiйної полiтики обов'язковi для застосування Пенсiйним фондом, компанiями з управлiння активами та зберiгачем";

     у статтi 90:

     назву та частину першу пiсля слiв "компанiй з управлiння активами" доповнити словами "радника з iнвестицiйних питань";

     частину першу доповнити словами "якi погоджуються з Антимонопольним комiтетом України";

     у частинi третiй:

     пункт 1 пiсля слiв "компанiй з управлiння активами" доповнити словом "аудитора";

     пункти 3 - 6 пiсля слiв "компанiї з управлiння активами" та "компанiй з управлiння активами" доповнити словами "радника з iнвестицiйних питань";

     у пiдпунктi 2 частини другої статтi 92 слова "розмiр статутного капiталу, власного капiталу, вiдомостi щодо пов'язаних осiб" замiнити словами "розмiри статутного та власного капiталу, вiдомостi щодо засновникiв, пов'язаних осiб";

     у статтi 93:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Конкурс з обрання компанiй з управлiння активами, радника з iнвестицiйних питань, зберiгача i аудитора Накопичувального фонду проводиться у два етапи.

     У першому етапi конкурсу з обрання компанiй з управлiння активами повиннi брати участь не менш як шiсть претендентiв, а для обрання радника з iнвестицiйних питань, зберiгача i аудитора - не менш як три претенденти";

     абзац другий частини восьмої викласти в такiй редакцiї:

     "Органiзацiйне забезпечення конкурсу здiйснюється виконавчою дирекцiєю Пенсiйного фонду. Матерiально-технiчне забезпечення конкурсу здiйснюється за рахунок коштiв, передбачених частиною четвертою статтi 92 цього Закону, а також коштiв Накопичувального фонду, якi включаються до оплати послуг виконавчої дирекцiї Пенсiйного фонду, пов'язаних з адмiнiстративним управлiнням Накопичувальним фондом";

     доповнити частиною дев'ятою такого змiсту:

     "9. Члени Ради Накопичувального фонду, посадовi особи виконавчої дирекцiї Пенсiйного фонду та радник з iнвестицiйних питань, виннi у порушеннi порядку проведення конкурсу, зокрема щодо збереження конфiденцiйної iнформацiї, несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до закону";

     у частинi четвертiй статтi 94 слова "Пенсiйним фондом" замiнити словами "виконавчою дирекцiєю Пенсiйного фонду";

     у статтi 95:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. За результатами конкурсу виконавча дирекцiя Пенсiйного фонду укладає у мiсячний строк пiсля оголошення результатiв конкурсу в письмовiй формi договори з компанiями з управлiння активами, зберiгачем, радником з iнвестицiйних питань та аудитором Накопичувального фонду";

     абзац дев'ятий частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "розмiр оплати послуг";

     у частинi третiй:

     абзац другий пiсля слiв "щодо iнвестування пенсiйних активiв" доповнити словами "в iнтересах застрахованих осiб";

     в абзацi четвертому слова "а також акт приймання-передачi в управлiння пенсiйних активiв, якi сформованi на день укладення договору та" замiнити словами "витяг з рiшення Ради Накопичувального фонду про визначення для компанiї з управлiння активами обсягу пенсiйних активiв Накопичувального фонду";

     у частинi четвертiй:

     пiсля абзацу третього доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "умови i строки передачi пенсiйних активiв та вiдповiдної документацiї iншому зберiгачу".

     У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим;

     абзац п'ятий доповнити словами "а також акт приймання-передачi на зберiгання пенсiйних активiв, якi сформованi на день укладення договору, завiрений Пенсiйним фондом, компанiєю з управлiння активами та попереднiм зберiгачем у разi проведення замiни зберiгача";

     у статтi 96:

     назву та абзац перший частини першої пiсля слiв "пенсiйних активiв" доповнити словами "накопичувальної системи пенсiйного страхування";

     частину другу пiсля слiв "Накопичувального фонду" доповнити словами "та накопичувальної системи пенсiйного страхування в цiлому";

     у статтi 97:

     назву та абзац перший частини першої пiсля слiв "Накопичувальний фонд" доповнити словами "та накопичувальну систему пенсiйного страхування";

     у частинi першiй:

     пункт 7 виключити;

     пункт 8 викласти в такiй редакцiї:

     "8) звiт про чисту вартiсть пенсiйних активiв, чисту вартiсть одиницi пенсiйних активiв i показники змiни чистої вартостi пенсiйних активiв та змiни чистої вартостi одиницi пенсiйних активiв на кiнець звiтного року";

     пункти 12, 13 i 15 пiсля слiв "Накопичувального фонду" у всiх вiдмiнках доповнити словами "та накопичувальної системи пенсiйного страхування в цiлому";

     доповнити частиною другою такого змiсту:

     "2. Крiм випадкiв, установлених законом, не пiдлягає розголошенню та оприлюдненню iнформацiя про:

     страховi внески до накопичувальної системи пенсiйного страхування;

     суму коштiв, що облiковується на накопичувальному пенсiйному рахунку учасника накопичувальної системи пенсiйного страхування;

     умови та стан виконання договорiв страхування довiчної пенсiї;

     персональнi данi учасникiв накопичувальної системи пенсiйного страхування";

     текст статтi 98 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Виконавча дирекцiя Пенсiйного фонду зобов'язана безоплатно надавати до 1 липня року, що настає за звiтним, кожному учасниковi Накопичувального фонду письмовий звiт про стан його накопичувального пенсiйного рахунка iз зазначенням чистої вартостi пенсiйних активiв на початок та кiнець звiтного року, щомiсячних надходжень страхових внескiв.

     Виконавча дирекцiя Пенсiйного фонду зобов'язана також надавати таку iнформацiю за письмовим запитом учасника Накопичувального фонду протягом п'яти робочих днiв з дня його надходження за плату, визначену Радою Накопичувального фонду, крiм випадкiв надання iнформацiї для укладення договору страхування довiчної пенсiї";

     у статтi 99:

     у другому реченнi абзацу першого частини першої слова "Наглядова рада" замiнити словами "орган управлiння";

     пункти 1 та 2 частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "1) мати лiцензiю, видану Нацiональним банком України, та лiцензiю Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку на право провадження професiйної депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв;

     2) мати розмiр регулятивного капiталу не менш як 500 мiльйонiв гривень";

     у частинi третiй:

     у пунктах 5 i 6 слово "доручення" замiнити словом "розпорядження";

     абзаци четвертий i п'ятий пункту 7 викласти в такiй редакцiї:

     "iнформацiю про загальну вартiсть пенсiйних активiв накопичувальної системи пенсiйного страхування на день подання iнформацiї та змiну чистої вартостi пенсiйних активiв за звiтний перiод;

     iнформацiю про операцiї з пенсiйними активами накопичувальної системи пенсiйного страхування, здiйсненi компанiями з управлiння активами. Така iнформацiя подається також Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку i Державнiй комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України. Iнформацiя щодо руху таких пенсiйних активiв подається зберiгачем у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     доповнити пунктами 71 - 74 такого змiсту:

     "71) забезпечує в день надходження до банку зарахування страхових внескiв на рахунок Накопичувального фонду та перерахування пенсiйних активiв Накопичувального фонду для їх iнвестування компанiями з управлiння активами;

     72) у разi виявлення фактiв порушення законодавства компанiями з управлiння активами протягом одного робочого дня з дня їх виявлення припиняє виконання розпоряджень компанiй у частинi управлiння пенсiйними активами Накопичувального фонду та iнформує про це виконавчу дирекцiю Пенсiйного фонду, Раду Накопичувального фонду, Державну комiсiю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України i Державну комiсiю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     73) виконує рiшення Ради Накопичувального фонду, а також розпорядження Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про припинення виконання розпоряджень компанiї з управлiння активами Накопичувального фонду на пiдставах, встановлених Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку за погодженням з Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України, центральним органом виконавчої влади у сферi соцiальної полiтики, Антимонопольним комiтетом України;

     74) щодня перевiряє правильнiсть обчислення чистої вартостi пенсiйних активiв та чистої вартостi одиницi пенсiйних активiв Накопичувального фонду";

     частину четверту доповнити словами "здiйснювати управлiння пенсiйними активами накопичувальної системи пенсiйного страхування та використовувати пенсiйнi активи Накопичувального фонду як кредитнi ресурси";

     у частинi шостiй слова "правлiнню Пенсiйного фонду" замiнити словами "виконавчiй дирекцiї Пенсiйного фонду, Державнiй комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України", а слова "Наглядова рада" - словами "орган управлiння зберiгача";

     доповнити частинами сьомою - десятою такого змiсту:

     "7. Зберiгач має право доступу до iнформацiї та документiв, необхiдних для перевiрки правильностi обчислення чистої вартостi пенсiйних активiв i чистої вартостi одиницi пенсiйних активiв Накопичувального фонду.

     8. Замiна зберiгача може здiйснюватися:

     1) пiсля закiнчення строку дiї договору, укладеного за результатами конкурсу з обрання зберiгача;

     2) у разi дострокового розiрвання укладеного договору з iнiцiативи Ради Накопичувального фонду або зберiгача.

     9. Дострокове розiрвання договору iз зберiгачем здiйснюється за рiшенням Ради Накопичувального фонду за поданням виконавчої дирекцiї Пенсiйного фонду, Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку i Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України у разi:

     1) вiдкликання Нацiональним банком України лiцензiї;

     2) анулювання Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку лiцензiї на право провадження професiйної депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв;

     3) порушення зберiгачем вимог цього Закону або умов договору;

     4) порушення провадження у справi про банкрутство зберiгача, прийняття рiшення про лiквiдацiю зберiгача або введення тимчасової адмiнiстрацiї.

     10. У разi обрання нового зберiгача попереднiй зберiгач, з яким розiрвано договiр, зобов'язаний:

     1) забезпечити передачу всiх пенсiйних активiв накопичувальної системи пенсiйного страхування, що перебувають у нього на зберiганнi, та вiдповiдних документiв новому зберiгачу у визначений строк;

     2) виконувати функцiю до повної передачi всiх пенсiйних активiв Накопичувального фонду новому зберiгачу в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     частину другу статтi 101 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Максимальний щорiчний розмiр оплати послуг зберiгача не може перевищувати 0,1 вiдсотка розмiру чистої вартостi пенсiйних активiв";

     у статтi 102:

     частину першу пiсля слова "вiдповiдальнiсть" доповнити словами "власним майном";

     у частинi другiй слова "Пенсiйним фондом" замiнити словами "виконавчою дирекцiєю Пенсiйного фонду";

     у статтi 103:

     у частинi другiй:

     абзац третiй пiсля слiв "Пенсiйного фонду" доповнити словами "законностi та своєчасностi руху коштiв накопичувальної системи пенсiйного страхування";

     в абзацi п'ятому слова "в частинi управлiння пенсiйними активами" виключити;

     пiсля абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "за дотриманням законодавства про захист економiчної конкуренцiї у сферi накопичувального пенсiйного забезпечення - Антимонопольний комiтет України".

     У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;

     доповнити абзацом дев'ятим такого змiсту:

     "Роз'яснення з питань здiйснення пенсiйних виплат за рахунок коштiв Накопичувального фонду надає Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України, центральний орган виконавчої влади у сферi соцiальної полiтики i Пенсiйний фонд";

     доповнити частиною восьмою такого змiсту:

     "8. Антимонопольний комiтет України письмово повiдомляє Раду Накопичувального фонду про прийнятi ним рiшення щодо порушення вимог законодавства про захист економiчної конкуренцiї суб'єктами накопичувальної системи пенсiйного забезпечення.

     Органи державного регулювання та нагляду у сферi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування повiдомляють Антимонопольний комiтет України про ознаки порушення законодавства з питань захисту економiчної конкуренцiї суб'єктами накопичувальної системи пенсiйного забезпечення";

     у статтi 104:

     пункт 3 доповнити словами "та про виявленi факти порушення iнформує Раду Накопичувального фонду";

     у пунктi 5 слова "та контролює їх виконання" виключити;

     у пунктi 6 слово "порядок" замiнити словами "строки та вимоги до";

     доповнити пунктом 81 такого змiсту:

     "81) у разi порушення вимог законодавства про накопичувальну систему пенсiйного страхування надсилає виконавчiй дирекцiї Пенсiйного фонду повiдомлення про необхiднiсть усунення фактiв порушення законодавства про накопичувальну систему пенсiйного страхування";

     статтю 107 пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "2. Посадовi особи виконавчої дирекцiї Пенсiйного фонду не мають права отримувати винагороду в будь-якому виглядi вiд компанiй з управлiння активами, радника з iнвестицiйних питань, зберiгача, аудитора, а також вiд пов'язаних осiб зазначених суб'єктiв. У разi отримання такої винагороди у будь-якому виглядi посадовi особи виконавчої дирекцiї Пенсiйного фонду несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до закону".

     У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

     статтю 108 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 108. Вiдповiдальнiсть компанiї з управлiння активами

     1. За невиконання або неналежне виконання обов'язкiв, передбачених цим Законом та договором про управлiння активами накопичувальної системи пенсiйного страхування, компанiя з управлiння активами несе вiдповiдальнiсть вiдповiдно до закону та укладеного договору.

     2. Збитки, завданi Пенсiйному фонду, Накопичувальному фонду та/або учасникам накопичувальної системи пенсiйного страхування внаслiдок невиконання або неналежного виконання умов договору компанiєю з управлiння активами, вiдшкодовуються за рахунок її резервного фонду, а в разi його недостатностi - за рахунок власного майна компанiї з управлiння активами.

     Такi збитки не можуть вiдшкодовуватися за рахунок коштiв Пенсiйного фонду та Накопичувального фонду.

     3. Компанiя з управлiння активами не несе вiдповiдальностi за зобов'язаннями Пенсiйного фонду та зобов'язаннями зберiгача";

     у роздiлi XV "Прикiнцевi положення":

     у пунктi 1:

     в абзацi третьому слово "частини" виключити;

     в абзацi четвертому цифри i слово "11 рокiв" замiнити словами "два роки", а слово "частини" виключити;

     у пунктi 3:

     в абзацi другому слова i цифри "але не ранiше нiж за 15 рокiв до досягнення пенсiйного вiку, передбаченого статтею 26 цього Закону" замiнити словами i цифрами "пiсля досягнення чоловiками 45 рокiв, жiнками - 40 рокiв та";

     в абзацi третьому слова i цифри "але не ранiше нiж за 10 рокiв для чоловiкiв i за 15 рокiв для жiнок до досягнення пенсiйного вiку, передбаченого статтею 26 цього Закону" замiнити словами i цифрами "пiсля досягнення чоловiками 50 рокiв, жiнками - 40 рокiв та";

     в абзацi четвертому слова i цифри "але не ранiше нiж за 5 рокiв до досягнення пенсiйного вiку, передбаченого статтею 26 цього Закону" замiнити словами i цифрами "пiсля досягнення 50 рокiв та";

     в абзацi п'ятому слова i цифри "але не ранiше нiж за 5 рокiв до досягнення пенсiйного вiку, передбаченого статтею 26 цього Закону" замiнити словами i цифрами "пiсля досягнення 55 рокiв та";

     в абзацi шостому слова i цифри "але не ранiше нiж за 5 рокiв до досягнення пенсiйного вiку, передбаченого статтею 26 цього Закону" замiнити словами i цифрами "пiсля досягнення чоловiками 55 рокiв, жiнками - 50 рокiв та";

     доповнити пунктами 41 i 42 такого змiсту:

     "41. Для осiб, яким пенсiя призначена до набрання чинностi Законом України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсiйної системи", крiм тих, яким пiсля набрання чинностi зазначеним Законом здiйснювався перерахунок пенсiї з урахуванням заробiтної плати за перiоди страхового стажу пiсля призначення (попереднього перерахунку) пенсiї:

     мiнiмальний розмiр пенсiї за вiком, передбачений абзацом першим частини першої статтi 28 цього Закону, встановлюється за наявностi у чоловiкiв 25 рокiв, а у жiнок 20 рокiв страхового стажу;

     збiльшення пенсiї, передбачене абзацом другим частини першої статтi 28 цього Закону, встановлюється за кожний повний рiк страхового стажу понад 25 рокiв чоловiкам i 20 рокiв жiнкам.

     42. У перiод до 1 сiчня 2016 року особи, визнанi iнвалiдами II групи, мають право на пенсiю по iнвалiдностi за наявностi страхового стажу на час настання iнвалiдностi або на день звернення за пенсiєю, передбаченого абзацами другим - дванадцятим частини першої статтi 32 цього Закону";

     пункт 7 викласти в такiй редакцiї:

     "7. Достроково призначена пенсiя за вiком з урахуванням пiдпункту "г" частини першої пункту 1 статтi 26 Закону України "Про зайнятiсть населення", пункту "в" частини другої статтi 12 Закону України "Про загальнi засади подальшої експлуатацiї i зняття з експлуатацiї Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цiєї АЕС на екологiчно безпечну систему" та статтi 21 Закону України "Про основнi засади соцiального захисту ветеранiв працi та iнших громадян похилого вiку в Українi" у перiод до досягнення пенсiйного вiку, встановленого статтею 26 цього Закону, працюючим пенсiонерам не виплачується";

     доповнити пунктами 71 i 72 такого змiсту:

     "71. Особам, якi на день досягнення пенсiйного вiку, передбаченого статтею 26 цього Закону, працювали в закладах та установах державної або комунальної форми власностi на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсiї за вислугу рокiв вiдповiдно до пунктiв "е" - "ж" статтi 55 Закону України "Про пенсiйне забезпечення", i мають страховий стаж (для чоловiкiв - 35 рокiв, для жiнок - 30 рокiв) на таких посадах, а також якщо вони до цього не отримували будь-яку пенсiю, при призначеннi пенсiї за вiком виплачується грошова допомога, яка не пiдлягає оподаткуванню, у розмiрi їх десяти мiсячних пенсiй станом на день її призначення.

     Виплата зазначеної грошової допомоги здiйснюється за рахунок коштiв Державного бюджету України.

     Порядок обчислення стажу, який дає право на призначення грошової допомоги, та механiзм виплати цiєї допомоги встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     72. До 1 сiчня 2015 року право дострокового виходу на пенсiю за вiком мають жiнки, яким виповнилося 55 рокiв, за наявностi страхового стажу не менше 30 рокiв та за умови звiльнення з роботи. У цьому випадку розмiр їх пенсiї, обчислений вiдповiдно до статтi 27 та з урахуванням статтi 28 цього Закону, зменшується на 0,5 вiдсотка за кожний повний чи неповний мiсяць дострокового виходу на пенсiю.

     Зменшення розмiру пенсiї за вiком застосовується протягом усього перiоду отримання пенсiї незалежно вiд її виду.

     У разi коли жiнка, якiй достроково призначено пенсiю, до досягнення вiку, передбаченого статтею 26 цього Закону, працевлаштувалася, виплата дострокової пенсiї на час роботи припиняється. У цьому випадку пiсля досягнення вiку, передбаченого статтею 26 цього Закону, вiдсоток, на який зменшено розмiр пенсiї, переглядається з урахуванням кiлькостi повних мiсяцiв страхового стажу, набутого за перiод роботи пiсля дострокового виходу на пенсiю.

     Вiдсоток, на який було зменшено розмiр пенсiї, також може бути переглянуто з урахуванням вiдповiдної кiлькостi повних мiсяцiв страхового стажу, якщо особа пiсля досягнення вiку, передбаченого статтею 26 цього Закону, продовжує працювати i вiдмовилася вiд отримання пенсiї";

     у пiдпунктi 1 пункту 8:

     в абзацi першому цифри "5 - 10" замiнити цифрами "6 - 10";

     абзаци другий - третiй виключити;

     у пунктi 9:

     абзаци перший - четвертий викласти в такiй редакцiї:

     "9. Страховi внески до Накопичувального фонду сплачуються застрахованими особами, яким на день запровадження перерахування таких внескiв виповнилося не бiльш як 35 рокiв.

     Зазначенi в частинi першiй статтi 12 цього Закону особи, якi на день перерахування страхових внескiв до Накопичувального фонду не досягли 35-рiчного вiку, можуть за власним бажанням сплачувати такi внески за договором про добровiльну участь у накопичувальнiй системi пенсiйного страхування.

     Особи, якi досягли пенсiйного вiку, передбаченого статтею 26 цього Закону, крiм випадкiв вiдстрочення часу призначення пенсiї за вiком вiдповiдно до цього Закону, не можуть бути платниками страхових внескiв до Накопичувального фонду.

     Максимальний розмiр страхових внескiв, що спрямовуються до накопичувальної системи пенсiйного страхування, не може перевищувати 7 вiдсоткiв суми заробiтної плати (доходу), визначеної частиною першою статтi 7 Закону України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування";

     абзац шостий виключити;

     абзац восьмий доповнити словами i цифрами "з урахуванням коштiв Державного бюджету України, спрямованих на забезпечення потреб, визначених частиною третьою статтi 113 цього Закону";

     пункт 13 викласти в такiй редакцiї:

     "13. У разi якщо особа має право на отримання пенсiї, щомiсячного довiчного грошового утримання вiдповiдно до законiв України "Про Кабiнет Мiнiстрiв України", "Про державну службу", "Про Нацiональний банк України", "Про дипломатичну службу", "Про службу в органах мiсцевого самоврядування", "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", "Про судоустрiй i статус суддiв", "Про судову експертизу", "Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи", "Про державну пiдтримку засобiв масової iнформацiї та соцiальний захист журналiстiв", Митного кодексу України, Положення про помiчника-консультанта народного депутата України та цього Закону, призначається одна пенсiя, щомiсячне довiчне грошове утримання за її вибором. При цьому рiзниця мiж розмiром пенсiї, на який має право особа вiдповiдно до зазначених законодавчих актiв, та розмiром пенсiї iз солiдарної системи вiдповiдно до цього Закону фiнансується за рахунок коштiв Державного бюджету України";

     пiдпункт 6 пункту 15 виключити;

     у текстi Закону слово "тендер" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словом "конкурс" у вiдповiдному вiдмiнку i числi;

     18) абзац дев'ятий роздiлу V Загальнодержавної програми адаптацiї законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженої Законом України "Про Загальнодержавну програму адаптацiї законодавства України до законодавства Європейського Союзу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 29, ст. 367), викласти в такiй редакцiї:

     "фiнансовi послуги (у тому числi послуги в системi накопичувального пенсiйного забезпечення)";

     19) у Законi України "Про державну соцiальну допомогу особам, якi не мають права на пенсiю, та iнвалiдам" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 33 - 34, ст. 404):

     у статтi 1:

     абзац третiй замiнити дванадцятьма абзацами такого змiсту:

     "особа, яка не має права на пенсiю, - особа, яка досягла вiку 63 рокiв та не має права на пенсiю вiдповiдно до чинного законодавства. До досягнення зазначеного вiку до осiб, якi не мають права на пенсiю, належать жiнки 1958 року народження i старшi пiсля досягнення ними такого вiку:

     58 рокiв - якi народилися до 30 вересня 1953 року включно;

     58 рокiв 6 мiсяцiв - якi народилися з 1 жовтня 1953 року по 31 березня 1954 року;

     59 рокiв - якi народилися з 1 квiтня 1954 року по 30 вересня 1954 року;

     59 рокiв 6 мiсяцiв - якi народилися з 1 жовтня 1954 року по 31 березня 1955 року;

     60 рокiв - якi народилися з 1 квiтня 1955 року по 30 вересня 1955 року;

     60 рокiв 6 мiсяцiв - якi народилися з 1 жовтня 1955 року по 31 березня 1956 року;

     61 рiк - якi народилися з 1 квiтня 1956 року по 30 вересня 1956 року;

     61 рiк 6 мiсяцiв - якi народилися з 1 жовтня 1956 року по 31 березня 1957 року;

     62 роки - якi народилися з 1 квiтня 1957 року по 30 вересня 1957 року;

     62 роки 6 мiсяцiв - якi народилися з 1 жовтня 1957 року по 31 березня 1958 року;

     63 роки - якi народилися з 1 квiтня 1958 року по 31 грудня 1958 року".

     У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятнадцятим;

     у частинi першiй статтi 2, пунктi 1 частини першої статтi 4, частинах першiй i другiй статтi 5 та абзацi шостому статтi 6 слова i цифри "(чоловiк - 63 рокiв, жiнка - 58 рокiв)" у всiх вiдмiнках i числах замiнити словами i цифрою "встановленого статтею 1 цього Закону";

     у другому реченнi частини першої статтi 5 слова i цифри "чоловiками - 63 рокiв, жiнками - 58 рокiв" замiнити словами i цифрою "вiку, встановленого статтею 1 цього Закону";

     20) у пунктi 11 статтi 1 Закону України "Про державнi гарантiї соцiального захисту вiйськовослужбовцiв, якi звiльняються iз служби у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України, та членiв їхнiх сiмей" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 36, ст. 444) цифри i слово "15 рокiв" замiнити цифрами i словами "20 календарних рокiв" та цифри i слова "40 вiдсоткiв вiд грошового забезпечення iз збiльшенням цього розмiру на 2 вiдсотки за кожний наступний рiк, але не бiльше нiж" виключити;

     21) у статтi 138 Закону України "Про судоустрiй i статус суддiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., NN 41 - 45, ст. 529; 2011 р., N 23, ст. 160; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 23 грудня 2010 року N 2856-VI):

     назву та частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 138. Пенсiя або щомiсячне довiчне грошове утримання суддi у вiдставцi

     1. Суддi, який вийшов у вiдставку, пiсля досягнення чоловiками вiку 62 роки, жiнками - пенсiйного вiку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування", виплачується пенсiя на умовах, передбачених статтею 37 Закону України "Про державну службу", або за його вибором щомiсячне довiчне грошове утримання. До досягнення вiку, встановленого першим реченням цiєї частини, право на пенсiю за вiком або щомiсячне довiчне грошове утримання мають чоловiки 1955 року народження i старшi пiсля досягнення ними такого вiку:

     60 рокiв - якi народилися по 31 грудня 1952 року;

     60 рокiв 6 мiсяцiв - якi народилися з 1 сiчня 1953 року по 31 грудня 1953 року;

     61 рiк - якi народилися з 1 сiчня 1954 року по 31 грудня 1954 року;

     61 рiк 6 мiсяцiв - якi народилися з 1 сiчня 1955 року по 31 грудня 1955 року";

     у частинi другiй слова "пенсiйного вiку" замiнити словами "вiку, встановленого частиною першою цiєї статтi";

     у частинi третiй:

     перше речення пiсля цифр i слiв "80 вiдсоткiв грошового утримання суддi" доповнити словами i цифрами "з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, а до 1 сiчня 2011 року - страховi внески на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування";

     друге речення виключити;

     частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "5. Виплата щомiсячного довiчного грошового утримання, призначеного вiдповiдно до цiєї статтi, на перiод роботи на посадах, якi дають право на його призначення або право на призначення пенсiї в порядку та на умовах, передбачених законами України "Про прокуратуру", "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть", "Про статус народного депутата України", "Про державну службу", припиняється. На цей перiод призначається i виплачується пенсiя вiдповiдно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування". Максимальний розмiр щомiсячного довiчного грошового утримання суддiв у вiдставцi (з урахуванням надбавок, пiдвищень, додаткової пенсiї, цiльової грошової допомоги, пенсiї за особливi заслуги перед Україною, iндексацiї та iнших доплат до пенсiї, встановлених законодавством, крiм доплати до надбавок окремим категорiям осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мiнiмумiв, установлених для осiб, якi втратили працездатнiсть. Довiчне грошове утримання суддям виплачується органами Пенсiйного фонду України за рахунок коштiв Державного бюджету України";

     22) у Законi України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 2 - 3, ст. 11):

     у частинi першiй статтi 1:

     у пунктi 4 слово "п'ятнадцяти" замiнити словом "сiмнадцяти";

     доповнити пунктом 11 такого змiсту:

     "11) учасники накопичувальної системи пенсiйного страхування - фiзичнi особи, якi сплачують/за яких сплачуються страховi внески до накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування";

     абзац перший частини першої статтi 5 доповнити словами "а щодо застрахованих осiб, якi є учасниками накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування (далi - учасниками накопичувальної пенсiйної системи) - з Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України та центральним органом виконавчої влади у сферi соцiальної полiтики";

     у статтi 11:

     абзац перший частини першої пiсля слiв "соцiального страхування" доповнити словами "на рахунки Накопичувального пенсiйного фонду (далi - Накопичувальний фонд), а у випадках, передбачених законом, - недержавних пенсiйних фондiв";

     пункт 1 частини другої пiсля слiв "соцiального страхування" доповнити словами "Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, - недержавних пенсiйних фондiв";

     у пунктi 2 частини першої статтi 13:

     абзац перший пiсля слiв "єдиного внеску" доповнити словами "достовiрностi вiдомостей, поданих до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соцiального страхування";

     пiсля абзацу другого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Плановi та позаплановi перевiрки проводяться органами Пенсiйного фонду за мiсцезнаходженням платника єдиного внеску, а в разi вiдсутностi у платника єдиного внеску примiщення така перевiрка може бути проведена в примiщеннi органу Пенсiйного фонду".

     У зв'язку з цим абзац третiй вважати абзацом четвертим.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
8 липня 2011 року
N 3668-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.