ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України щодо нагляду на консолiдованiй основi

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. У Законi України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 5-6, ст. 30 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 2:

     а) визначення термiна "фiнансова холдингова група" виключити;

     б) доповнити визначенням термiнiв такого змiсту (в алфавiтному порядку):

     "банкiвська група - група юридичних осiб, якi мають спiльного контролера, що складається:

     з материнського банку та його українських та iноземних дочiрнiх та/або асоцiйованих компанiй, якi є фiнансовими установами;

     з двох або бiльше фiнансових установ та в якiй банкiвська дiяльнiсть є переважною.

     Банкiвська холдингова компанiя та компанiя з надання допомiжних послуг, яка має спiльного контролера з учасниками банкiвської групи, входять до складу банкiвської групи.

     Переважна дiяльнiсть у групi є банкiвською, якщо сукупне середньоарифметичне значення активiв банкiв (банку) - учасникiв (учасника) банкiвської групи за останнi чотири звiтних квартали становить 50 i бiльше вiдсоткiв сукупного розмiру середньоарифметичних значень активiв усiх фiнансових установ, що входять до цiєї групи, за цей перiод.

     Розрахунок переважної дiяльностi банкiвської групи здiйснюється щороку станом на 1 сiчня у порядку, визначеному цiєю статтею.

     Пiсля того як групу було визначено банкiвською на пiдставi переважної дiяльностi та частка сукупних активiв банкiв (банку) у сукупному розмiрi активiв фiнансових установ, що входять до цiєї групи, зменшилася та становить вiд 40 до 50 вiдсоткiв, така група продовжує вважатися банкiвською впродовж не бiльше трьох рокiв з моменту такого зменшення";

     "банкiвська холдингова компанiя - фiнансова холдингова компанiя, в якiй переважною дiяльнiстю фiнансових установ, що є її дочiрнiми та асоцiйованими компанiями, є банкiвська дiяльнiсть";

     "дочiрня компанiя - юридична особа, яка контролюється iншою юридичною особою (материнською компанiєю)";

     "материнський банк - український банк, серед дочiрнiх та/або асоцiйованих компанiй якого є банк та/або iнша фiнансова установа та який не є дочiрньою компанiєю iншого українського банку або банкiвської холдингової компанiї";

     "учасники банкiвської групи - банки, iншi фiнансовi установи, банкiвськi холдинговi компанiї, компанiї з надання допомiжних послуг, якi мають спiльного контролера";

     в) доповнити статтю новою частиною другою такого змiсту:

     "Термiни "асоцiйована компанiя", "материнська компанiя", "фiнансова холдингова компанiя", "компанiя з надання допомiжних послуг" вживаються в значеннях, визначених Законом України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг";

     2) статтю 9 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 9. Банкiвський нагляд на консолiдованiй основi

     Банкiвський нагляд на консолiдованiй основi - це нагляд, що здiйснюється Нацiональним банком України за банкiвською групою з метою забезпечення стабiльностi банкiвської системи та обмеження ризикiв, на якi наражається банк внаслiдок участi в банкiвськiй групi, шляхом регулювання, монiторингу та контролю ризикiв банкiвської групи у визначеному Нацiональним банком України порядку.

     Нацiональний банк України з метою здiйснення нагляду на консолiдованiй основi має право визначати в межах банкiвської групи пiдгрупи, що складаються принаймнi з двох фiнансових установ, та здiйснювати за ними нагляд на субконсолiдованiй основi.

     Критерiї визначення таких пiдгруп встановлюються нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.

     Нацiональний банк України має право встановлювати вимоги до банкiвської групи та/або банкiвської пiдгрупи на консолiдованiй та субконсолiдованiй основi щодо:

     1) наявностi ефективної системи корпоративного управлiння;

     2) наявностi ефективної системи управлiння ризиками;

     3) наявностi ефективної системи внутрiшнього контролю;

     4) наявностi облiкових процедур, iнформацiйних систем, необхiдних для забезпечення виконання вимог на консолiдованiй основi;

     5) складання та порядку подання консолiдованої та субконсолiдованої звiтностi;

     6) достатностi регулятивного капiталу;

     7) економiчних нормативiв;

     8) лiмiтiв та обмежень стосовно певних видiв дiяльностi, у тому числi щодо дiяльностi на територiї iнших держав;

     9) порядку подання необхiдної звiтностi та iнформацiї.

     Юридична або фiзична особа, яка має намiр стати контролером банкiвської групи, через визначену нею уповноважену особу зобов'язана повiдомити про це Нацiональний банк України та надати Нацiональному банку України вiдомостi про таку банкiвську групу, у тому числi структуру власностi банкiвської групи та види дiяльностi її учасникiв, у порядку, встановленому Нацiональним банком України.

     Банкiвська група, пiдгрупа, її учасники зобов'язанi дотримуватися вимог, установлених Нацiональним банком України вiдповiдно до цього Закону.

     Небанкiвськi фiнансовi установи, якi є учасниками банкiвської групи, пiдлягають нагляду з боку Нацiонального банку України в межах нагляду на консолiдованiй та субконсолiдованiй основi вiдповiдно до цього Закону.

     Керiвник банкiвської холдингової компанiї, його заступники, члени виконавчого органу та наглядової ради, головний бухгалтер, його заступник повиннi вiдповiдати вимогам до керiвникiв банкiв, установленим цим Законом.

     Банкiвська група зобов'язана визначити серед учасникiв банкiвської групи вiдповiдальну особу банкiвської групи, яка спроможна забезпечити виконання вимог, установлених Нацiональним банком України до банкiвської групи, та погодити її з Нацiональним банком України.

     Погодження Нацiональним банком України вiдповiдальної особи банкiвської групи здiйснюється на пiдставi клопотання, яке має мiстити обґрунтування щодо визначення такої особи, та iнших документiв, визначених Нацiональним банком України.

     До погодження Нацiональним банком України вiдповiдальної особи банкiвської групи або в разi, якщо за висновком Нацiонального банку України вiдповiдальна особа, визначена банкiвською групою, не спроможна забезпечити виконання функцiй вiдповiдальної особи, вiдповiдальною особою є банк - учасник групи з найбiльшим значенням активiв за останнiй звiтний перiод (квартал).

     Учасник банкiвської групи не пiзнiше 10 календарних днiв пiсля змiни своєї структури власностi та видiв дiяльностi зобов'язаний повiдомити про це вiдповiдальну особу банкiвської групи.

     Вiдповiдальна особа банкiвської групи зобов'язана повiдомити Нацiональний банк України про змiни щодо структури власностi банкiвської групи та видiв дiяльностi її учасникiв не пiзнiше 30 календарних днiв пiсля настання таких змiн.

     Вiдповiдальна особа банкiвської групи зобов'язана забезпечити дотримання банкiвською групою вимог, установлених Нацiональним банком України вiдповiдно до цього Закону.

     Вiдповiдальна особа банкiвської групи складає консолiдовану звiтнiсть на основi звiтностi учасникiв банкiвської групи (крiм страхових компанiй) у порядку, визначеному Нацiональним банком України.

     Учасники банкiвської групи зобов'язанi подавати вiдповiдальнiй особi банкiвської групи звiти, iнформацiю та документи, необхiднi для пiдготовки консолiдованих звiтiв, та забезпечувати виконання вимог щодо нагляду на консолiдованiй основi.

     Загальна сума прямої та/або опосередкованої участi учасникiв банкiвської групи в статутному капiталi юридичної особи, що не є фiнансовою установою, не повинна перевищувати 15 вiдсоткiв консолiдованого регулятивного капiталу банкiвської групи.

     Загальна сума прямої та/або опосередкованої участi учасникiв банкiвської групи в статутному капiталi всiх юридичних осiб, якi не є фiнансовими установами, не повинна перевищувати 60 вiдсоткiв консолiдованого регулятивного капiталу банкiвської групи.

     Сума вкладень учасникiв банкiвської групи в капiтал страхової компанiї (страхових компанiй) виключається з регулятивного капiталу банкiвської групи.

     Нацiональний банк України здiйснює контроль за операцiями мiж учасниками банкiвської групи.

     Нацiональний банк України здiйснює контроль за операцiями мiж учасниками банкiвської групи та їх пов'язаними особами, якi не є фiнансовими установами. Сукупний обсяг операцiй, що генерують кредитний ризик, мiж учасниками банкiвської групи та їх пов'язаними особами, якi не є фiнансовими установами, не повинен перевищувати 20 вiдсоткiв консолiдованого статутного капiталу банкiвської групи. Сукупний обсяг операцiй, що генерують кредитний ризик, мiж учасниками банкiвської групи та однiєю пов'язаною особою банкiвської групи, яка не є фiнансовою установою, не повинен перевищувати 5 вiдсоткiв консолiдованого статутного капiталу банкiвської групи.

     Перелiк операцiй, що генерують кредитний ризик, визначається нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.

     Кожний учасник банкiвської групи зобов'язаний забезпечити проведення щорiчної аудиторської перевiрки рiчної фiнансової звiтностi аудитором (аудиторською фiрмою). Вiдповiдальна особа банкiвської групи зобов'язана забезпечити проведення щорiчної перевiрки аудиторською фiрмою рiчної консолiдованої звiтностi банкiвської групи.

     Аудитор (аудиторська фiрма), що здiйснює аудиторську перевiрку рiчної фiнансової звiтностi учасника банкiвської групи, рiчної консолiдованої звiтностi банкiвської групи, зобов'язаний повiдомити Нацiональний банк України про виявленi пiд час проведення аудиторської перевiрки та пiд час надання iнших аудиторських послуг викривлення показникiв фiнансової звiтностi, порушення та недолiки в роботi, а також про будь-якi подiї, якi можуть суттєво вплинути на платоспроможнiсть, безпеку та надiйнiсть учасника групи або всiєї банкiвської групи, протягом трьох днiв з моменту виявлення таких подiй чи фактiв.

     Аудитор (аудиторська фiрма) на вимогу Нацiонального банку України зобов'язаний подати Нацiональному банку України робочi документи з питань аудиту рiчної фiнансової звiтностi учасника банкiвської групи, рiчної консолiдованої звiтностi банкiвської групи";

     3) статтю 10 виключити;

     4) статтю 11 виключити;

     5) статтю 12 виключити;

     6) у статтi 25:

     а) перше речення частини першої пiсля слiв "мають право створювати" доповнити словами "(у тому числi шляхом придбання)", а слова "на пiдставi" замiнити словами "пiсля отримання";

     б) пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Нацiональний банк України має право вiдмовити банку в наданнi дозволу на створення дочiрнього банку, фiлiї чи представництва банку на територiї iншої держави в разi невиконання банком вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, установлених для створення дочiрнiх банкiв, фiлiй чи представництв банкiв на територiї України, та в разi якщо банкiвський нагляд у цiй державi не вiдповiдає Основним принципам ефективного банкiвського нагляду Базельського комiтету з питань банкiвського нагляду".

     У зв'язку з цим частини третю i четверту вважати вiдповiдно частинами четвертою i п'ятою;

     в) доповнити частинами шостою i сьомою такого змiсту:

     "Українськi банки зобов'язанi забезпечити подання дочiрнiм банком, фiлiєю банку, створеними на територiї iнших держав, звiтiв та iнформацiї материнському банку, Нацiональному банку України вiдповiдно до вимог Нацiонального банку України щодо здiйснення нагляду на консолiдованiй основi.

     Нацiональний банк України має право вимагати вiд українського банку зменшення участi в капiталi дочiрнього банку, закриття дочiрнього банку, фiлiї банку, створених на територiї iнших держав, у разi неотримання ним iнформацiї, необхiдної для здiйснення нагляду на консолiдованiй основi, або якщо нагляд за дочiрнiми банками або фiлiєю українського банку, створеними на територiї iнших держав, який здiйснюється органом нагляду iншої держави, є неефективним, зокрема не вiдповiдає Основним принципам ефективного банкiвського нагляду Базельського комiтету з питань банкiвського нагляду";

     7) частини шосту i сьому статтi 47 виключити;

     8) пункт 2 частини сьомої статтi 50 викласти в такiй редакцiї:

     "2) iнвестицiя здiйснюється в статутний капiтал банку - учасника банкiвської групи";

     9) у частину першу статтi 56 включити пункт 6 такого змiсту:

     "6) щодо кiлькостi акцiй (паїв) банку, якi знаходяться у власностi членiв виконавчого органу банку, та iнформацiю в обсязi, визначеному Нацiональним банком України, про осiб, частки яких у статутному капiталi банку перевищують 5 вiдсоткiв";

     10) у статтi 67:

     а) частину другу пiсля слiв "спорiднених осiб банкiв" доповнити словами "банкiвськi групи, учасникiв банкiвських груп";

     б) частину п'яту пiсля слiв "вiд банкiв та їх керiвникiв" доповнити словами "банкiвських груп, учасникiв банкiвських груп";

     в) доповнити частиною чотирнадцятою такого змiсту:

     "Нацiональний банк України пiд час здiйснення нагляду спiвпрацює з iншими державними органами, якi здiйснюють регулювання ринкiв фiнансових послуг в Українi, та з вiдповiдними органами нагляду за фiнансовими установами iноземних держав. Спiвпраця вiдбувається на пiдставi укладених договорiв, меморандумiв чи в iнших формах";

     11) у статтi 69:

     а) частину другу пiсля слова "консолiдованої" доповнити словами "i субконсолiдованої";

     б) пункт 5 частини третьої пiсля слова "консолiдованої" доповнити словами "i субконсолiдованої";

     в) частину четверту доповнити словами "вiд банкiв та банкiвських груп";

     г) доповнити частиною тринадцятою такого змiсту:

     "Вiдповiдальна особа банкiвської групи зобов'язана оприлюднювати аудиторський висновок та перевiрену аудиторською фiрмою рiчну консолiдовану звiтнiсть банкiвської групи в складi та порядку, визначених Нацiональним банком України з урахуванням вимог частини дев'ятої цiєї статтi";

     12) частину другу статтi 72 доповнити словами "та учасники банкiвських груп";

     13) статтю 73 доповнити частинами восьмою i дев'ятою такого змiсту:

     "Нацiональний банк України в разi порушення банкiвською групою, вiдповiдальною особою банкiвської групи, iншими учасниками банкiвської групи вимог цього Закону, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, здiйснення ризикової дiяльностi, яка загрожує iнтересам вкладникiв банку, наявностi структури банкiвської групи, що унеможливлює здiйснення нагляду на консолiдованiй основi, має право застосувати заходи впливу адекватно вчиненому порушенню, передбаченi частиною першою цiєї статтi та/або будь-якi зазначенi нижче:

     1) установлення для банкiвської групи пiдвищених економiчних нормативiв, лiмiтiв та обмежень щодо здiйснення окремих видiв операцiй;

     2) заборона проведення операцiй мiж банком та iншими учасниками банкiвської групи;

     3) вимога до банку щодо вiдчуження часток участi в статутному капiталi дочiрнiх компанiй, асоцiйованих компанiй, якi є членами банкiвської групи, розiрвання угод, на пiдставi яких, за вiдсутностi формального володiння, здiйснюється вирiшальний вплив на управлiння та/або дiяльнiсть цих осiб.

     Нацiональний банк України в разi порушення небанкiвськими фiнансовими установами, що входять до складу банкiвської групи, вимог цього Закону, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України має право звернутися до державних органiв, що здiйснюють нагляд за такими особами, щодо вжиття до цих осiб адекватних заходiв впливу".

     2. У Законi України "Про Нацiональний банк України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238; 2002 р., N 17, ст. 117; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 15 лютого 2011 року N 3024-VI):

     1) пункт 8 частини першої статтi 7 викласти в такiй редакцiї:

     "8) здiйснює банкiвське регулювання та нагляд на iндивiдуальнiй та консолiдованiй основi";

     2) у статтi 55:

     а) частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Нацiональний банк здiйснює функцiї банкiвського регулювання i нагляду на iндивiдуальнiй та консолiдованiй основi за дiяльнiстю банкiв та банкiвських груп у межах та порядку, передбачених законодавством України";

     б) у частинi третiй слова "банкiвськими об'єднаннями" замiнити словами "банкiвськими групами";

     3) у частинi першiй статтi 57 слова "банкiвських об'єднань" замiнити словами "учасникiв банкiвських груп";

     4) у пунктi 1 частини першої статтi 67 слова "банкiвських об'єднань" замiнити словами "банкiвських груп, учасникiв банкiвських груп".

     3. У Законi України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 1, ст. 1 iз наступними змiнами):

     1) частину першу статтi 1 доповнити термiнами такого змiсту:

     "13) асоцiйована компанiя - юридична особа, в якiй iнша юридична особа володiє прямо та/або опосередковано 20 або бiльше вiдсотками статутного капiталу та/або голосiв;

     14) дочiрня компанiя - юридична особа, яка контролюється iншою юридичною особою (материнською компанiєю);

     15) компанiя з надання допомiжних послуг - юридична особа, яка не є фiнансовою установою, дiяльнiсть якої полягає в наданнi послуг з iнформацiйних технологiй, володiння або управлiння майном, з обробки даних або будь-яких подiбних послуг, якi необхiднi для здiйснення фiнансовою установою дiяльностi з надання фiнансових послуг;

     16) контролер - фiзична особа або юридична особа, щодо якої не iснує контролерiв - фiзичних осiб та яка має можливiсть здiйснювати вирiшальний вплив на управлiння або дiяльнiсть юридичної особи шляхом прямого та/або опосередкованого володiння самостiйно або спiльно з iншими особами часткою в юридичнiй особi, що вiдповiдає еквiваленту 50 чи бiльше вiдсоткiв статутного капiталу та/або голосiв юридичної особи, або незалежно вiд формального володiння здiйснювати такий вплив на основi угоди чи будь-яким iншим чином;

     17) контроль - можливiсть здiйснювати вирiшальний вплив на управлiння та/або дiяльнiсть юридичної особи шляхом прямого та/або опосередкованого володiння однiєю особою самостiйно або разом з iншими особами часткою в юридичнiй особi, що вiдповiдає еквiваленту 50 чи бiльше вiдсоткiв статутного капiталу та/або голосiв юридичної особи, або незалежно вiд формального володiння можливiсть здiйснювати такий вплив на основi угоди чи будь-яким iншим чином;

     18) материнська компанiя - юридична особа, яка контролює iншу юридичну особу (дочiрню компанiю);

     19) небанкiвська фiнансова група - група юридичних осiб, якi мають спiльного контролера (крiм банку), що складається з двох або бiльше фiнансових установ, у якiй небанкiвська фiнансова установа (небанкiвськi фiнансовi установи) здiйснює переважну дiяльнiсть.

     Небанкiвська фiнансова холдингова компанiя та компанiя з надання допомiжних послуг, яка має спiльного контролера з учасниками небанкiвської фiнансової групи, входять до складу небанкiвської фiнансової групи.

     Переважна дiяльнiсть у групi здiйснюється небанкiвською фiнансовою установою (небанкiвськими фiнансовими установами), якщо середньоарифметичне значення активiв за останнi чотири звiтних квартали небанкiвської фiнансової установи (небанкiвських фiнансових установ) становить 50 i бiльше вiдсоткiв сукупного розмiру середньоарифметичних значень активiв усiх фiнансових установ, що входять до цiєї групи, за цей перiод.

     Розрахунок переважної дiяльностi небанкiвської фiнансової групи здiйснюється щороку станом на 1 сiчня у порядку, визначеному цiєю статтею;

     20) небанкiвська фiнансова холдингова компанiя - фiнансова холдингова компанiя, переважною дiяльнiстю фiнансових установ, якi є її дочiрнiми та асоцiйованими компанiями, є небанкiвська;

     21) структура власностi - система правовiдносин юридичних та фiзичних осiб, що дає змогу визначити всiх осiб, якi мають пряму та/або опосередковану iстотну участь в юридичнiй особi, у тому числi вiдносини контролю мiж ними щодо цiєї юридичної особи;

     22) учасники небанкiвської фiнансової групи - банки та iншi фiнансовi установи, небанкiвська фiнансова холдингова компанiя, компанiї з надання допомiжних послуг, якi мають спiльного контролера;

     23) фiнансова група - банкiвська група, небанкiвська фiнансова група;

     24) фiнансова холдингова компанiя - юридична особа, основним видом дiяльностi якої є участь у статутному капiталi юридичних осiб, та дiяльнiсть фiнансових установ, якi є її дочiрнiми та/або асоцiйованими компанiями, є основною.

     Дiяльнiсть фiнансових установ є основною, якщо сукупне середньоарифметичне значення їх активiв за останнi чотири звiтних перiоди (квартали) становить 80 i бiльше вiдсоткiв сукупного розмiру середньоарифметичних значень активiв усiх дочiрнiх та асоцiйованих компанiй за цей перiод";

     2) доповнити статтею 161 такого змiсту:

     "Стаття 161. Нагляд на консолiдованiй основi

     1. Нагляд на консолiдованiй основi - це нагляд за фiнансовими групами з метою забезпечення стабiльностi фiнансової системи та обмеження ризикiв, на якi наражається фiнансова установа внаслiдок участi у фiнансовiй групi, шляхом регулювання, монiторингу та контролю ризикiв фiнансової групи.

     2. Нацiональний банк України здiйснює нагляд на консолiдованiй основi за банкiвськими групами вiдповiдно до цього Закону, iнших законiв України.

     Уповноважений орган здiйснює нагляд на консолiдованiй основi за небанкiвськими фiнансовими групами, переважна дiяльнiсть у яких здiйснюється фiнансовими установами, нагляд за якими здiйснює Уповноважений орган.

     Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку здiйснює нагляд на консолiдованiй основi за небанкiвськими фiнансовими групами, переважна дiяльнiсть у яких здiйснюється фiнансовими установами, нагляд за якими здiйснює Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Дiяльнiсть у небанкiвськiй фiнансовiй групi вважається переважною, якщо середньоарифметичне значення активiв за останнi чотири звiтних квартали фiнансових установ, нагляд за якими здiйснює вiдповiдно Уповноважений орган або Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку, становить 50 i бiльше вiдсоткiв сукупного розмiру середньоарифметичних значень активiв усiх небанкiвських фiнансових установ, що входять до цiєї групи, за цей перiод.

     3. Державний орган, що здiйснює регулювання ринкiв фiнансових послуг, з метою здiйснення нагляду на консолiдованiй основi має право визначати в межах фiнансової групи пiдгрупи, що складаються принаймнi з двох фiнансових установ, та здiйснювати за ними нагляд на субконсолiдованiй основi.

     4. Державний орган, що здiйснює регулювання ринкiв фiнансових послуг, вiдповiдно до розподiлу повноважень, передбаченого частиною другою цiєї статтi, з метою здiйснення нагляду на консолiдованiй та субконсолiдованiй основi у своїх нормативно-правових актах має право встановлювати вимоги до фiнансової групи, її пiдгруп щодо:

     1) наявностi ефективної системи корпоративного управлiння;

     2) наявностi ефективної системи управлiння ризиками;

     3) наявностi ефективної системи внутрiшнього контролю;

     4) наявностi облiкових процедур, iнформацiйних систем, необхiдних для забезпечення виконання вимог на консолiдованiй основi;

     5) складання та порядку подання консолiдованої та субконсолiдованої звiтностi;

     6) достатностi регулятивного капiталу;

     7) економiчних нормативiв;

     8) лiмiтiв та обмежень щодо певних видiв дiяльностi, у тому числi щодо дiяльностi на територiї iнших держав;

     9) порядку подання необхiдної звiтностi та iнформацiї.

     5. Фiнансова група, її пiдгрупи, учасники груп зобов'язанi дотримуватися вимог, установлених державними органами, що здiйснюють регулювання ринкiв фiнансових послуг.

     Банки, якi є учасниками небанкiвської фiнансової групи, пiдлягають нагляду з боку державного органу, що здiйснює регулювання ринкiв фiнансових послуг у межах нагляду на консолiдованiй та субконсолiдованiй основi вiдповiдно до цього Закону.

     6. Фiнансова група зобов'язана визначити серед учасникiв фiнансової групи вiдповiдальну особу фiнансової групи та погодити її з вiдповiдним державним органом, що здiйснює регулювання ринкiв фiнансових послуг.

     До погодження державним органом, що здiйснює регулювання ринкiв фiнансових послуг, вiдповiдальної особи фiнансової групи та в разi, якщо за висновком державного органу, що здiйснює регулювання ринкiв фiнансових послуг, вiдповiдальна особа, визначена фiнансовою групою, не спроможна належним чином забезпечити виконання функцiй вiдповiдальної особи, вiдповiдальною особою за рiшенням державного органу, що здiйснює регулювання ринкiв фiнансових послуг, вважається фiнансова установа - учасник групи з найбiльшим значенням активiв за останнiй звiтний квартал.

     7. Юридична або фiзична особа, яка має намiр стати контролером фiнансової групи, через визначену ними уповноважену особу зобов'язана повiдомити про це державний орган, що здiйснює регулювання ринкiв фiнансових послуг, та надати йому вiдомостi про таку фiнансову групу, у тому числi структуру власностi такої групи та види дiяльностi її учасникiв, у порядку, встановленому державним органом, що здiйснює регулювання ринкiв фiнансових послуг.

     8. Учасник фiнансової групи не пiзнiше 10 календарних днiв пiсля змiни своєї структури власностi та видiв дiяльностi зобов'язаний повiдомити про це вiдповiдальну особу фiнансової групи.

     Вiдповiдальна особа фiнансової групи зобов'язана повiдомити державний орган, що здiйснює регулювання ринкiв фiнансових послуг, про змiни щодо структури власностi банкiвської групи та видiв дiяльностi її учасникiв не пiзнiше 30 календарних днiв пiсля настання таких змiн.

     9. Вiдповiдальна особа фiнансової групи зобов'язана забезпечити дотримання фiнансовою групою вимог, установлених державним органом, що здiйснює регулювання ринкiв фiнансових послуг, вiдповiдно до цього Закону.

     Учасники фiнансової групи зобов'язанi подавати вiдповiдальнiй особi фiнансової групи, державному органу, що здiйснює регулювання ринкiв фiнансових послуг, звiти та iнформацiю, необхiднi для пiдготовки консолiдованих звiтiв, та забезпечувати виконання вимог щодо нагляду на консолiдованiй основi.

     10. Учасники фiнансової групи зобов'язанi забезпечити проведення щорiчної аудиторської перевiрки своєї рiчної фiнансової звiтностi. Вiдповiдальна особа фiнансової групи зобов'язана забезпечити проведення щорiчної перевiрки аудиторською фiрмою рiчної консолiдованої звiтностi фiнансової групи.

     Аудитор (аудиторська фiрма), що здiйснює аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi учасника фiнансової групи, консолiдованої звiтностi фiнансової групи, зобов'язаний повiдомити державний орган, що здiйснює регулювання ринкiв фiнансових послуг, про виявленi пiд час проведення аудиторської перевiрки та пiд час надання iнших аудиторських послуг викривлення показникiв фiнансової звiтностi, порушення та недолiки в роботi, а також про будь-якi подiї, якi можуть суттєво вплинути на платоспроможнiсть, безпеку та надiйнiсть учасника групи або всiєї фiнансової групи, протягом трьох днiв з моменту виявлення таких подiй чи фактiв";

     3) у статтi 22:

     а) у частинi п'ятiй слово "квартал" замiнити словом "мiсяць";

     б) доповнити частинами шостою - дев'ятою такого змiсту:

     "6. Нацiональний банк України, Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку i Уповноважений орган, що здiйснюють нагляд на консолiдованiй основi за фiнансовими групами, зобов'язанi обмiнюватись iнформацiєю щодо учасникiв цих груп у визначеному ними порядку.

     7. Нацiональний банк України, Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку i Уповноважений орган, що здiйснюють нагляд на консолiдованiй основi за фiнансовими групами, мають право iнiцiювати один перед одним проведення перевiрки фiнансової установи, яка є учасником фiнансової групи.

     8. Нацiональний банк України, Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку i Уповноважений орган, що здiйснюють нагляд на консолiдованiй основi за фiнансовими групами, мають право iнiцiювати один перед одним застосування заходiв впливу до фiнансової установи, яка є учасником фiнансової групи.

     9. Нацiональний банк України, Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку i Уповноважений орган спiвпрацюють з органами нагляду iноземних держав з метою здiйснення нагляду на консолiдованiй основi.

     Спiвпраця вiдбувається на пiдставi укладених договорiв, меморандумiв чи в iнших формах";

     4) частину першу статтi 40 доповнити пунктом 8 такого змiсту:

     "8) установлювати для небанкiвських фiнансових груп пiдвищенi економiчнi нормативи, лiмiти та обмеження щодо здiйснення окремих видiв операцiй".

     4. Абзац третiй пункту 1 роздiлу II "Прикiнцевi положення" Закону України вiд 15 лютого 2011 року N 3024-VI "Про внесення змiн до деяких законiв України щодо регулювання дiяльностi банкiв" виключити.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi через шiсть мiсяцiв з дня його опублiкування, крiм пiдпунктiв 7, 9 пункту 1, пункту 4 роздiлу I цього Закону, якi набирають чинностi з дня набрання чинностi Законом України вiд 15 лютого 2011 року N 3024-VI "Про внесення змiн до деяких законiв України щодо регулювання дiяльностi банкiв".

     2. Дiя Закону України "Про холдинговi компанiї в Українi" не поширюється на банкiвськi та небанкiвськi фiнансовi холдинговi компанiї.

     3. Юридичнi або фiзичнi особи, якi є контролерами фiнансових груп, що визначенi такими вiдповiдно до цього Закону, протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом зобов'язанi:

     визначити належнiсть фiнансової групи до банкiвської чи небанкiвської фiнансової групи;

     визначити вiдповiдальну особу банкiвської чи небанкiвської фiнансової групи;

     забезпечити подання вiдповiдальною особою банкiвської чи небанкiвської фiнансової групи державному органу регулювання ринкiв фiнансових послуг, до повноважень якого цим Законом вiднесено нагляд за такою групою, iнформацiї про iснування банкiвської чи небанкiвської фiнансової групи та структуру власностi банкiвської чи небанкiвської фiнансової групи в установленому вiдповiдним державним органом регулювання ринкiв фiнансових послуг порядку.

     4. Нацiональному банку України, Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, Державнiй комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг:

     протягом шести мiсяцiв з дня опублiкування цього Закону визначити порядок подання iнформацiї про iснування банкiвської чи небанкiвської фiнансової групи та структуру власностi вiдповiдно банкiвської чи небанкiвської фiнансової групи;

     протягом шести мiсяцiв iз дня набрання чинностi цим Законом привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     5. Банкiвськi та небанкiвськi фiнансовi групи, створенi до набрання чинностi цим Законом, зобов'язанi протягом двох рокiв з дня набрання чинностi цим Законом привести свою дiяльнiсть у вiдповiднiсть з вимогами цього Закону.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
19 травня 2011 року
N 3394-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.