ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України щодо регулювання дiяльностi банкiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. У Законi України "Про Нацiональний банк України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238; 2000 р., N 42, ст. 351; 2002 р., N 17, ст. 117; 2010 р., N 37, ст. 496, N 49, ст. 570):

     1) пункти 9 i 11 статтi 7 викласти в такiй редакцiї:

     "9) здiйснює погодження статутiв банкiв i змiн до них, лiцензування банкiвської дiяльностi та операцiй у передбачених законом випадках, веде Державний реєстр банкiв, Реєстр аудиторських фiрм, якi мають право на проведення аудиторських перевiрок банкiв";

     "11) здiйснює сертифiкацiю тимчасових адмiнiстраторiв i лiквiдаторiв банку";

     2) пункт 6 статтi 15 викласти в такiй редакцiї:

     "6) встановлює порядок надання юридичним особам, якi мають намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, банкiвських лiцензiй, а також лiцензiй iншим юридичним особам у випадках, передбачених законом";

     3) у частинi першiй статтi 57 слова "на здiйснення окремих банкiвських операцiй" виключити;

     4) статтю 68 доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "Нацiональний банк України розмiщує на своєму офiцiйному веб-сайтi iнформацiю про власникiв iстотної участi у банках".

     2. У Законi України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 40, ст. 365):

     1) у частинi третiй статтi 6 слова "нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку" замiнити словами "мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi";

     2) частину п'яту статтi 11 викласти в такiй редакцiї:

     "5. Форми фiнансової звiтностi банкiв встановлюються Нацiональним банком України";

     3) частину першу статтi 14 доповнити словами "а для банкiв - Нацiональним банком України".

     3. У Законi України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 5 - 6, ст. 30 з наступними змiнами):

     1) у статтi 2:

     а) визначення термiнiв "державна реєстрацiя банку", "капiтал пiдписний", "пiдроздiл банку", "представництво банку" та "фiлiя банку" виключити;

     б) визначення термiнiв "банк", "дiлова репутацiя", "iстотна участь", "капiтал банку", "капiтал регулятивний", "капiтал статутний" та "контроль" викласти в такiй редакцiї:

     "банк - юридична особа, яка на пiдставi банкiвської лiцензiї має виключне право надавати банкiвськi послуги, вiдомостi про яку внесенi до Державного реєстру банкiв";

     "дiлова репутацiя - вiдомостi, зiбранi Нацiональним банком України, про вiдповiднiсть дiяльностi юридичної або фiзичної особи, у тому числi керiвникiв юридичної особи та власникiв iстотної участi у такiй юридичнiй особi, вимогам закону, дiловiй практицi та професiйнiй етицi, а також вiдомостi про поряднiсть, професiйнi та управлiнськi здiбностi фiзичної особи";

     "iстотна участь - пряме та/або опосередковане володiння однiєю особою самостiйно чи спiльно з iншими особами 10 i бiльше вiдсотками статутного капiталу та/або права голосу акцiй, паїв юридичної особи або незалежна вiд формального володiння можливiсть значного впливу на управлiння чи дiяльнiсть юридичної особи";

     "капiтал банку - власнi кошти, залишкова вартiсть активiв банку пiсля вирахування всiх його зобов'язань";

     "капiтал регулятивний - сукупнiсть основного та додаткового капiталiв, складовi яких визначаються цим Законом та нормативно-правовими актами Нацiонального банку України";

     "капiтал статутний - сплачена грошовими внесками учасникiв банку вартiсть акцiй, паїв банку в розмiрi, визначеному статутом";

     "контроль - можливiсть здiйснювати вирiшальний вплив на управлiння та/або дiяльнiсть юридичної особи шляхом прямого та/або опосередкованого володiння однiєю особою самостiйно або спiльно з iншими особами часткою в юридичнiй особi, що вiдповiдає еквiваленту 50 чи бiльше вiдсоткiв статутного капiталу та/або голосiв юридичної особи, або незалежно вiд формального володiння можливiсть здiйснювати такий вплив на основi угоди чи будь-яким iншим чином";

     в) доповнити визначенням термiнiв такого змiсту (в алфавiтному порядку):

     "асоцiйована особа - чоловiк або дружина, прямi родичi цiєї особи (батько, мати, дiти, рiднi брати та сестри, дiд, баба, онуки), прямi родичi чоловiка або дружини цiєї особи, чоловiк або дружина прямого родича";

     "iнспекцiйна перевiрка банку - форма здiйснення банкiвського нагляду уповноваженими Нацiональним банком України особами безпосередньо у банку";

     "керiвники юридичної особи (крiм банку) - керiвник пiдприємства, установи, члени виконавчого органу та ради (спостережної ради) юридичної особи";

     "контролер - фiзична або юридична особа, щодо якої не iснує контролерiв - фiзичних осiб та яка має можливiсть здiйснювати вирiшальний вплив на управлiння або дiяльнiсть юридичної особи шляхом прямого та/або опосередкованого володiння самостiйно або спiльно з iншими особами часткою в юридичнiй особi, що вiдповiдає еквiваленту 50 чи бiльше вiдсоткiв статутного капiталу та/або голосiв юридичної особи, або незалежно вiд формального володiння здiйснювати такий вплив на основi угоди чи будь-яким iншим чином";

     "норматив достатностi (адекватностi) регулятивного капiталу банку - спiввiдношення мiж розмiром регулятивного капiталу i сумою активiв та позабалансових зобов'язань, зважених на вiдповiднi коефiцiєнти кредитного ризику, та сумою вимог для покриття iнших ризикiв банку";

     "розкритi резерви - резерви i фонди, створенi або збiльшенi за рахунок нерозподiленого прибутку та оприлюдненi у фiнансовiй звiтностi банку";

     "структура власностi - система взаємовiдносин юридичних та фiзичних осiб, що дає змогу визначити всiх осiб, якi мають пряму та/або опосередковану iстотну участь в юридичнiй особi, у тому числi вiдносини контролю мiж ними щодо цiєї юридичної особи";

     2) текст статтi 4 викласти в такiй редакцiї:

     "Банкiвська система України складається з Нацiонального банку України та iнших банкiв, а також фiлiй iноземних банкiв, що створенi i дiють на територiї України вiдповiдно до положень цього Закону та iнших законiв України.

     Банк самостiйно визначає напрями своєї дiяльностi i спецiалiзацiю за видами послуг.

     Нацiональний банк України визначає види спецiалiзованих банкiв та порядок набуття банком статусу спецiалiзованого.

     Нацiональний банк України здiйснює регулювання дiяльностi спецiалiзованих банкiв через економiчнi нормативи та нормативно-правове забезпечення здiйснюваних цими банками операцiй.

     Нацiональний банк України здiйснює регулювання та банкiвський нагляд вiдповiдно до положень Конституцiї України, цього Закону, Закону України "Про Нацiональний банк України", iнших законодавчих актiв України та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України";

     3) частину другу статтi 6 викласти в такiй редакцiї:

     "Особливостi правового статусу, порядку створення, дiяльностi, реорганiзацiї та лiквiдацiї банкiв визначаються цим Законом";

     4) у статтi 7:

     а) у частинi другiй слово "засновується" замiнити словом "створюється";

     б) частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "Державна реєстрацiя державних банкiв здiйснюється вiдповiдно до законодавства з питань державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом";

     5) частини другу i третю статтi 9 викласти в такiй редакцiї:

     "Банкiвське об'єднання створюється за попередньою згодою Нацiонального банку України.

     Порядок отримання дозволу на створення банкiвського об'єднання встановлюється Нацiональним банком України";

     6) у статтi 10:

     а) у частинi другiй слово "комерцiйного" виключити;

     б) частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "Вимоги Нацiонального банку України щодо надання банкiвськiй корпорацiї банкiвської лiцензiї встановлюються на рiвнi загальних вимог для банкiв";

     7) у статтi 14:

     а) частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "Вимоги щодо дiлової репутацiї та задовiльностi фiнансового стану засновникiв та осiб, якi набувають iстотної участi у банку, встановлюються Нацiональним банком України";

     б) частину четверту пiсля слiв "має iстотну участь" доповнити словами "iнститути спiльного iнвестування";

     8) частину шосту статтi 15 викласти в такiй редакцiї:

     "Вiдокремлений пiдроздiл банку використовує найменування лише того банку, вiдокремленим пiдроздiлом якого вiн є. До назви вiдокремленого пiдроздiлу банку може додаватися найменування мiсцезнаходження цього вiдокремленого пiдроздiлу";

     9) у статтi 16:

     а) частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Статут банку складається з урахуванням положень Цивiльного кодексу України, Господарського кодексу України, цього Закону та iнших законiв України";

     б) абзац перший та пункт 1 частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "Статут банку обов'язково має мiстити таку iнформацiю про банк:

     1) найменування банку (повне та скорочене)";

     в) частини третю i четверту замiнити шiстьма частинами такого змiсту:

     "Змiни до статуту банку пiдлягають державнiй реєстрацiї вiдповiдно до законодавства з питань державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

     Банк подає документи для проведення державної реєстрацiї змiн до статуту банку пiсля їх погодження Нацiональним банком України.

     Банк подає документи для погодження змiн до статуту банку, пов'язаних iз збiльшенням статутного капiталу, виключно пiсля повної сплати учасниками внескiв до статутного капiталу.

     Перелiк документiв та порядок погодження змiн до статуту банку встановлюються Нацiональним банком України.

     Нацiональний банк України приймає рiшення про погодження змiн до статуту банку або про вiдмову в їх погодженнi не пiзнiше мiсячного строку з дня подання повного пакета документiв.

     Нацiональний банк України в установленому ним порядку вносить вiдповiдний запис до Державного реєстру банкiв пiсля проведення державної реєстрацiї змiн до установчих документiв";

     10) статтi 17 - 19 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 17. Державна реєстрацiя юридичної особи, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть

     Державна реєстрацiя юридичної особи, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, проводиться вiдповiдно до законодавства з питань державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

     Уповноважена засновником особа подає документи для проведення державної реєстрацiї юридичної особи, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, пiсля погодження Нацiональним банком України статуту цiєї особи.

     Особа, уповноважена засновником юридичної особи, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, для погодження статуту цiєї особи подає Нацiональному банку України разом iз заявою про погодження статуту такi документи:

     1) протоколи зборiв засновникiв та установчих зборiв, договiр про створення банку або рiшення про створення державного банку;

     2) статут банку;

     3) копiї документiв, визначених Нацiональним банком України, необхiдних для iдентифiкацiї самого засновника та всiх осiб, через яких здiйснюватиметься опосередковане володiння iстотною участю у банку;

     4) документи, визначенi Нацiональним банком України, що дають змогу зробити висновок про:

     дiлову репутацiю самого засновника, а для засновника - юридичної особи також i членiв виконавчого органу та/або наглядової ради та всiх осiб, через яких здiйснюватиметься опосередковане володiння iстотною участю в особi, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть;

     фiнансовий стан засновника - юридичної особи, а також про майновий стан засновника - фiзичної особи;

     наявнiсть у засновника достатньої кiлькостi власних коштiв для здiйснення заявленого внеску до статутного капiталу;

     5) документи, що засвiдчують повну сплату засновниками внескiв до статутного капiталу;

     6) вiдомостi про структуру власностi самої юридичної особи, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, та засновника, що набуває iстотної участi в нiй, вiдповiдно до вимог Нацiонального банку України;

     7) вiдомостi за формою, встановленою Нацiональним банком України, про асоцiйованих осiб засновника - фiзичної особи;

     8) вiдомостi за формою, встановленою Нацiональним банком України, про юридичних осiб, у яких засновник - фiзична особа є керiвником та/або контролером;

     9) копiю тимчасового свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй;

     10) висновок Антимонопольного комiтету України у випадках, передбачених законодавством України;

     11) копiю платiжного документа про внесення плати за погодження статуту банку, розмiр якої встановлюється Нацiональним банком України.

     Особа, уповноважена засновником юридичної особи, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, для погодження статуту цiєї особи додатково подає Нацiональному банку України встановленi частиною дев'ятою статтi 34 цього Закону документи щодо засновникiв - iноземних юридичних осiб та частиною одинадцятою статтi 34 цього Закону щодо засновникiв - фiзичних осiб - iноземцiв. Документи, що подаються згiдно з цiєю частиною, мають бути складенi з урахуванням вимог частин дванадцятої i тринадцятої статтi 34 цього Закону.

     Нацiональний банк України приймає рiшення про погодження статуту або про вiдмову в погодженнi статуту не пiзнiше тримiсячного строку з дня подання повного пакета документiв, визначених цим Законом. Нацiональний банк України приймає рiшення з урахуванням вимог частини чотирнадцятої статтi 34 цього Закону.

     Нацiональний банк України має право вимагати вiд заявника виправлення недолiкiв у поданих документах.

     Засновнику юридичної особи, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, забороняється вiдчужувати та обтяжувати зобов'язаннями належнi йому акцiї до отримання цiєю юридичною особою банкiвської лiцензiї.

     Юридична особа набуває статусу банку i право на здiйснення банкiвської дiяльностi виключно пiсля отримання банкiвської лiцензiї та внесення вiдомостей про неї до Державного реєстру банкiв.

     Забороняється здiйснювати банкiвську дiяльнiсть без отримання банкiвської лiцензiї.

     Особи, виннi у здiйсненнi банкiвської дiяльностi без отримання банкiвської лiцензiї, несуть цивiльну, адмiнiстративну або кримiнальну вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

     Стаття 18. Пiдстави для вiдмови в погодженнi статуту юридичної особи, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть

     Нацiональний банк України має право вiдмовити юридичнiй особi, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, у погодженнi статуту, у разi якщо:

     1) подано неповний пакет документiв, необхiдних для погодження статуту;

     2) документи мiстять недостовiрну iнформацiю;

     3) документи не вiдповiдають вимогам законiв України чи нормативно-правових актiв Нацiонального банку України;

     4) дiлова репутацiя засновника, а для засновника - юридичної особи i членiв її виконавчого органу та/або наглядової ради та всiх осiб, через яких здiйснюватиметься опосередковане володiння iстотною участю в банку, не вiдповiдає вимогам, встановленим Нацiональним банком України;

     5) фiнансовий стан засновника - юридичної особи та/або майновий стан засновника - фiзичної особи не вiдповiдають вимогам, встановленим Нацiональним банком України;

     6) засновник не має власних коштiв для здiйснення заявленого внеску до статутного капiталу;

     7) структура власностi самої юридичної особи, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, та/або засновника, що набуває iстотної участi, не вiдповiдає вимогам щодо її прозоростi, встановленим Нацiональним банком України;

     8) не надано документи, що пiдтверджують наявнiсть сплаченого статутного капiталу юридичної особи, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть.

     Нацiональний банк України не має права вiдмовити юридичнiй особi, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, у погодженнi статуту з iнших пiдстав, крiм зазначених у цiй статтi.

     Стаття 19. Банкiвська лiцензiя

     Юридична особа, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, зобов'язана протягом року з дня державної реєстрацiї подати Нацiональному банку України в порядку, визначеному цим Законом та нормативно-правовими актами Нацiонального банку України, документи для отримання банкiвської лiцензiї.

     Юридична особа, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, для отримання банкiвської лiцензiї подає Нацiональному банку України разом iз заявою про видачу банкiвської лiцензiї такi документи:

     1) копiю свiдоцтва про державну реєстрацiю;

     2) копiю статуту з вiдмiткою державного реєстратора про проведення державної реєстрацiї юридичної особи;

     3) копiї зареєстрованого Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку звiту про результати закритого (приватного) розмiщення акцiй та свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй (для банку, що створюється у формi публiчного акцiонерного товариства);

     4) вiдомостi про кiлькiсний склад спостережної ради, правлiння (ради директорiв), ревiзiйної комiсiї;

     5) вiдомостi за формою, визначеною Нацiональним банком України, що дають змогу зробити висновок про:

     наявнiсть як мiнiмум трьох осiб, призначених членами правлiння (ради директорiв), у тому числi голови правлiння, їх професiйну придатнiсть та дiлову репутацiю;

     професiйну придатнiсть головного бухгалтера та керiвника служби внутрiшнього аудиту;

     дiлову репутацiю членiв спостережної ради, головного бухгалтера та керiвника служби внутрiшнього аудиту;

     наявнiсть органiзацiйної структури та вiдповiдних спецiалiстiв, необхiдних для забезпечення надання банкiвських та iнших фiнансових послуг, банкiвського обладнання, комп'ютерної технiки, програмного забезпечення, примiщень, що вiдповiдають вимогам, встановленим Нацiональним банком України;

     6) копiї внутрiшнiх положень банку, що регламентують надання банкiвських та iнших фiнансових послуг, визначають порядок здiйснення внутрiшнього контролю та процедуру управлiння ризиками;

     7) бiзнес-план на три роки, складений згiдно з вимогами, встановленими Нацiональним банком України;

     8) копiю платiжного документа про внесення плати за видачу банкiвської лiцензiї, розмiр якої встановлюється Нацiональним банком України.

     Юридична особа, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, зобов'язана подати Нацiональному банку України для отримання банкiвської лiцензiї одночасно всi документи та iнформацiю, визначенi цим Законом.

     Нацiональний банк України приймає рiшення про надання банкiвської лiцензiї чи про вiдмову в її наданнi протягом двох мiсяцiв з дня отримання повного пакета документiв, визначених цим Законом. У разi реорганiзацiї банку за результатами процедури тимчасової адмiнiстрацiї рiшення про надання банкiвської лiцензiї приймається Нацiональним банком України протягом трьох днiв з дня отримання повного пакета документiв, визначених цим Законом.

     Нацiональний банк України вносить вiдомостi про юридичну особу до Державного реєстру банкiв одночасно з прийняттям рiшення про надання банкiвської лiцензiї.

     Банк не має права передавати банкiвську лiцензiю третiм особам.

     Керiвники банку та особи, якi мають iстотну участь у банку, зобов'язанi протягом усього часу, упродовж якого вони зберiгають свiй статус або мають iстотну участь у банку, вiдповiдати вимогам, встановленим цим Законом";

     11) доповнити статтею 191 такого змiсту:

     "Стаття 191. Пiдстави для вiдмови у видачi банкiвської лiцензiї

     Нацiональний банк України має право вiдмовити у видачi банкiвської лiцензiї юридичнiй особi, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, у разi якщо:

     1) подано неповний пакет документiв, необхiдних для видачi банкiвської лiцензiї;

     2) документи, поданi для видачi банкiвської лiцензiї, мiстять недостовiрну iнформацiю;

     3) документи, поданi для видачi банкiвської лiцензiї, не вiдповiдають вимогам законiв України та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України;

     4) юридична особа, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, звернулася iз заявою про видачу банкiвської лiцензiї пiсля спливу рiчного термiну з дня її державної реєстрацiї;

     5) професiйна придатнiсть та/або дiлова репутацiя хоча б одного з керiвникiв юридичної особи, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, та/або керiвника її служби внутрiшнього аудиту не вiдповiдають вимогам, встановленим Нацiональним банком України;

     6) як мiнiмум три особи не призначенi членами правлiння (ради директорiв), у тому числi голова правлiння;

     7) вiдсутнi банкiвське обладнання, комп'ютерна технiка, програмне забезпечення, примiщення, що вiдповiдають вимогам, встановленим Нацiональним банком України.

     Нацiональний банк України має право вiдмовити у видачi банкiвської лiцензiї юридичнiй особi, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, у разi невиконання її засновниками вимог частини сьомої статтi 17 цього Закону.

     Нацiональний банк України зобов'язаний звернутися до суду з позовом про припинення юридичної особи у разi невиконання юридичною особою, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, протягом року з дня державної реєстрацiї вимог частини першої статтi 19 цього Закону";

     12) частину четверту статтi 20 пiсля слiв "є пiдставою для" доповнити словами "виключення вiдомостей про банк з Державного реєстру банкiв та";

     13) статтi 21 - 22 виключити;

     14) назву глави 4 та статтю 23 викласти в такiй редакцiї:

"Глава 4. ВIДОКРЕМЛЕНI ПIДРОЗДIЛИ БАНКУ

     Стаття 23. Порядок вiдкриття вiдокремлених пiдроздiлiв банку на територiї України

     Банк має право вiдкривати вiдокремленi пiдроздiли (фiлiї, вiддiлення, представництва тощо) на територiї України у разi його вiдповiдностi вимогам щодо вiдкриття вiдокремлених пiдроздiлiв, встановленим нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.

     Банк зобов'язаний повiдомити Нацiональний банк України про вiдкриття вiдокремленого пiдроздiлу.

     Нацiональний банк України включає вiдомостi про вiдокремленi пiдроздiли банку до Державного реєстру банкiв на пiдставi письмового повiдомлення банку.

     Вiдокремлений пiдроздiл банку має право розпочати свою дiяльнiсть через 10 днiв пiсля повiдомлення банком Нацiонального банку України про вiдкриття такого вiдокремленого пiдроздiлу.

     У повiдомленнi про вiдкриття вiдокремленого пiдроздiлу, що здiйснюватиме дiяльнiсть вiд його iменi, банк зобов'язаний зазначити:

     1) внутрiшньобанкiвський реєстрацiйний код вiдокремленого пiдроздiлу;

     2) повне найменування вiдокремленого пiдроздiлу;

     3) мiсцезнаходження вiдокремленого пiдроздiлу;

     4) прiзвище, iм'я та по батьковi керiвника вiдокремленого пiдроздiлу;

     5) обсяг та види дiяльностi, що виконуватиметься вiдокремленим пiдроздiлом;

     6) iнформацiю про вiдповiдне рiшення уповноваженого органу банку про вiдкриття такого пiдроздiлу;

     7) номер та дату затвердження положення про вiдокремлений пiдроздiл банку;

     8) пiдтвердження вiдповiдностi вiдокремленого пiдроздiлу вимогам, встановленим цим Законом та нормативно-правовими актами Нацiонального банку України, у тому числi щодо примiщення, обладнання вiдокремленого пiдроздiлу банку i професiйної придатностi та дiлової репутацiї керiвникiв вiдокремленого пiдроздiлу.

     Нацiональний банк України має право прийняти рiшення про припинення здiйснення вiдокремленим пiдроздiлом банку операцiй на користь або за дорученням клiєнтiв, якщо iнформацiя про вiдкриття банком свого вiдокремленого пiдроздiлу мiстить неправдивi вiдомостi чи дiяльнiсть такого вiдокремленого пiдроздiлу не вiдповiдає вимогам цього Закону та нормативно-правовим актам Нацiонального банку України.

     До повiдомлення про вiдкриття вiдокремленого пiдроздiлу, що виконуватиме функцiї представництва та захисту iнтересiв банку, додаються такi документи:

     1) рiшення уповноваженого органу банку про вiдкриття представництва;

     2) положення про представництво, затверджене уповноваженим органом банку.

     Банк зобов'язаний повiдомляти Нацiональний банк України про змiни в документах та iнформацiї, якi надаються згiдно з вимогами цiєї статтi, та надсилати Нацiональному банку України копiю рiшення про внесення змiн до положення про вiдокремлений пiдроздiл у двотижневий строк пiсля його затвердження уповноваженим органом банку.

     Банк зобов'язаний повiдомити Нацiональний банк України про прийняття уповноваженим органом банку рiшення про закриття вiдокремленого пiдроздiлу в семиденний строк пiсля прийняття такого рiшення та про фактичне припинення його дiяльностi - у триденний строк";

     15) у статтi 24:

     а) у частинi другiй:

     пункт 1 викласти в такiй редакцiї:

     "1) до держави, в якiй зареєстровано iноземний банк, вiдсутнi суттєвi застереження з боку вiдповiдних мiжнародних органiв щодо виконання нею мiжнародних стандартiв у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, та фiнансуванню тероризму";

     у пунктi 4 цифри та слова "10 мiльйонiв євро" замiнити цифрами та словами "120 мiльйонiв гривень";

     б) частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "Нацiональний банк України здiйснює акредитацiю фiлiй та представництв iноземних банкiв на територiї України в порядку та на умовах, визначених цим Законом та нормативно-правовими актами Нацiонального банку України";

     в) частину шосту доповнити пунктами 13 - 17 такого змiсту:

     "13) копiї внутрiшнiх положень (їх перелiк), що регламентують надання банкiвських та iнших фiнансових послуг, визначають порядок здiйснення внутрiшнього контролю та процедуру управлiння ризиками;

     14) вiдомостi за формою, визначеною Нацiональним банком України, що дають змогу зробити висновок про наявнiсть органiзацiйної структури та вiдповiдних спецiалiстiв, необхiдних для забезпечення надання банкiвських та iнших фiнансових послуг, банкiвського обладнання, комп'ютерної технiки, програмного забезпечення, примiщень вiдповiдно до вимог, встановлених Нацiональним банком України;

     15) бiзнес-план на три роки, складений згiдно з вимогами, установленими Нацiональним банком України;

     16) документи, визначенi Нацiональним банком України, що дають змогу зробити висновок про дiлову репутацiю iноземного банку;

     17) вiдомостi, визначенi Нацiональним банком України, щодо власникiв iстотної участi в iноземному банку";

     г) частину десяту викласти в такiй редакцiї:

     "Фiлiя iноземного банку здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до вимог, встановлених законами України для банкiв";

     ґ) частину дванадцяту виключити;

     д) пiсля частини сiмнадцятої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Нацiональний банк України має право скасувати акредитацiю представництва iноземного банку шляхом виключення вiдповiдного запису з Державного реєстру банкiв у порядку, визначеному Нацiональним банком України".

     У зв'язку з цим частини вiсiмнадцяту i дев'ятнадцяту вважати вiдповiдно частинами дев'ятнадцятою i двадцятою;

     е) частину дев'ятнадцяту пiсля слiв i цифр "у пунктах 4 - 6" доповнити цифрами "14 - 17";

     16) у частинi п'ятiй статтi 27 слова "не буде" замiнити словами "та/або банк, який не припиняється як юридична особа у результатi приєднання до нього або видiлу з нього, не будуть", а слово "його" замiнити словом "їх";

     17) у статтi 28:

     а) пункт 4 частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "4) призначення аудиторської фiрми";

     б) у частинi другiй слова "державної реєстрацiї нового банку або для реєстрацiї змiн i доповнень до установчих документiв" замiнити словами "погодження статуту нового банку або для погодження змiн до статуту";

     в) частину третю виключити;

     18) у статтi 30:

     а) назву пiсля слова "структура" доповнити словом "регулятивного";

     б) абзац перший частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "Регулятивний капiтал банку включає";

     в) в абзацi першому частини другої слова "сплачений i зареєстрований" виключити, а пiсля слiв "додаткових внескiв акцiонерiв у" доповнити словом "статутний";

     г) у частинi третiй:

     абзац другий пункту 3 пiсля слiв "вони є незабезпеченими" доповнити словом "банком";

     перше речення пункту 4 пiсля слiв "звичайнi незабезпеченi" доповнити словом "банком";

     19) статтю 31 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 31. Розмiр статутного капiталу на момент державної реєстрацiї юридичної особи, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть

     Мiнiмальний розмiр статутного капiталу на момент державної реєстрацiї юридичної особи, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, не може бути меншим 120 мiльйонiв гривень.

     Нацiональний банк України має право встановлювати для окремих юридичних осiб, якi мають намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, залежно вiд їх спецiалiзацiї диференцiйований мiнiмальний розмiр статутного капiталу на момент їх державної реєстрацiї, але не нижче розмiру, передбаченого цiєю статтею";

     20) у статтi 32:

     а) частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "Юридична особа, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, до отримання банкiвської лiцензiї та внесення вiдомостей про неї до Державного реєстру банкiв має право витрачати кошти, що вносяться засновниками для формування її статутного капiталу, виключно з метою пiдготовки до здiйснення нею банкiвської дiяльностi";

     б) друге речення частини п'ятої замiнити двома реченнями такого змiсту: "Регулятивний капiтал банку не може бути меншим за статутний капiтал. Ця вимога не поширюється на новостворений банк протягом одного року з дня отримання ним банкiвської лiцензiї";

     21) у статтi 33:

     а) частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Банки здiйснюють емiсiю власних акцiй вiдповiдно до законодавства України про господарськi товариства та цiннi папери з урахуванням особливостей, визначених цим Законом";

     б) у частинi третiй слова "оголошення пiдписки на акцiї або паї банку та" виключити;

     22) статтю 34 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 34. Iстотна участь

     Юридична або фiзична особа, яка має намiр набути iстотної участi у банку або збiльшити її таким чином, що така особа буде прямо та/або опосередковано, самостiйно чи спiльно з iншими особами володiти 10, 25, 50 та 75 i бiльше вiдсотками статутного капiталу банку чи правом голосу акцiй (паїв) у статутному капiталi банку та/або незалежно вiд формального володiння справляти значний вплив на управлiння або дiяльнiсть банку, зобов'язана повiдомити про свої намiри цей банк i Нацiональний банк України за три мiсяцi до набуття iстотної участi або її збiльшення.

     Особи, зазначенi в частинi першiй цiєї статтi, зобов'язанi надати Нацiональному банку України разом з повiдомленням повний пакет документiв, визначених цим Законом i нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.

     Нацiональний банк України розглядає документи, визначенi у цiй статтi, протягом трьох мiсяцiв з дня отримання повного пакета вiдповiдних документiв.

     Нацiональний банк України надає (надсилає) рiшення про заборону набувати або збiльшувати iстотну участь у банку вiдповiднiй особi iз зазначенням пiдстав такої заборони.

     У разi якщо Нацiональний банк України у строк, визначений частиною третьою цiєї статтi, не надiслав вiдповiднiй особi рiшення про заборону набувати або збiльшувати iстотну участь у банку, таке набуття або збiльшення вважається погодженим.

     Особи, зазначенi в частинi першiй цiєї статтi, зобов'язанi повiдомити банк про погодження Нацiональним банком України набуття або збiльшення iстотної участi у банку та надати iнформацiю про свою структуру власностi та розмiр частки iстотної участi у банку.

     Юридична чи фiзична особа, яка має намiр передати iстотну участь у банку будь-якiй iншiй особi або зменшити таку участь настiльки, що її частка у статутному капiталi банку або право голосу виявиться нижче рiвнiв, визначених частиною першою цiєї статтi, або передати контроль над банком iншiй особi, має повiдомити про це банк та Нацiональний банк України в установленому ним порядку.

     Юридична особа, яка має намiр набути або збiльшити iстотну участь у банку, зобов'язана надати банку та Нацiональному банку України в установленому ним порядку:

     1) документи, визначенi Нацiональним банком України, що пiдтверджують iстотну участь у банку для юридичної особи, яка має намiр збiльшити iстотну участь у банку;

     2) документи, визначенi Нацiональним банком України, що дають змогу зробити висновок про:

     дiлову репутацiю самої юридичної особи, членiв її виконавчого органу i наглядової ради, власникiв iстотної участi та всiх осiб, через яких здiйснюватиметься опосередковане володiння та/або контроль iстотної участi у банку;

     фiнансовий стан самої особи;

     наявнiсть достатньої кiлькостi власних коштiв для здiйснення заявленого внеску до статутного капiталу банку;

     3) копiї документiв, визначених Нацiональним банком України, необхiднi для iдентифiкацiї самої юридичної особи та всiх осiб, через яких здiйснюватиметься опосередковане володiння та/або контроль iстотної участi у банку;

     4) вiдомостi про свою структуру власностi вiдповiдно до вимог Нацiонального банку України;

     5) висновок Антимонопольного комiтету України у випадках, передбачених законодавством України.

     Iноземна юридична особа, яка має намiр набути або збiльшити iстотну участь у банку, додатково подає Нацiональному банку України такi документи:

     1) копiю рiшення уповноваженого органу управлiння iноземної юридичної особи про участь у банку в Українi;

     2) письмовий дозвiл на участь iноземної юридичної особи у банку в Українi, виданий уповноваженим контролюючим органом країни, в якiй зареєстровано головний офiс iноземної юридичної особи, якщо законодавством такої країни вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення iноземної юридичної особи про вiдсутнiсть у законодавствi вiдповiдної держави вимог щодо отримання такого дозволу;

     3) витяг iз торговельного, банкiвського, судового реєстру або iнший офiцiйний документ, що пiдтверджує реєстрацiю iноземної юридичної особи в країнi, в якiй зареєстровано її головний офiс;

     4) копiю аудиторського висновку аудитора iноземної держави, пiдтвердженого українською аудиторською фiрмою, про фiнансовий стан iноземної юридичної особи на кiнець останнього повного календарного року.

     Фiзична особа, яка має намiр набути або збiльшити iстотну участь у банку, зобов'язана надати банку та Нацiональному банку України в установленому ним порядку:

     1) документи, визначенi Нацiональним банком України, що пiдтверджують iстотну участь у банку для фiзичної особи, яка має намiр збiльшити iстотну участь у банку;

     2) документи, визначенi Нацiональним банком України, що дають змогу зробити висновок про дiлову репутацiю самої особи та всiх осiб, через яких здiйснюватиметься опосередковане володiння iстотною участю у банку;

     3) документи, визначенi Нацiональним банком України, що дають змогу зробити висновок про майновий стан самої особи та всiх осiб, через яких здiйснюватиметься опосередковане володiння iстотною участю у банку;

     4) копiї документiв, необхiдних для iдентифiкацiї фiзичної особи та всiх осiб, через яких здiйснюватиметься опосередковане володiння та/або контроль iстотної участi у банку;

     5) вiдомостi за формою, установленою Нацiональним банком України, про асоцiйованих осiб фiзичної особи;

     6) вiдомостi за формою, установленою Нацiональним банком України, про юридичних осiб, у яких фiзична особа є керiвником та/або контролером.

     Фiзична особа - iноземець, яка має намiр набути або збiльшити iстотну участь у банку, додатково подає Нацiональному банку України письмовий дозвiл на участь у банку в Українi, виданий уповноваженим контролюючим органом країни, в якiй вона має постiйне мiсце проживання, якщо законодавством такої країни вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення про вiдсутнiсть у законодавствi вiдповiдної держави вимог щодо отримання такого дозволу.

     Документи, зазначенi в цiй статтi, що подаються iноземною юридичною особою та фiзичною особою - iноземцем, мають бути нотарiально засвiдченi за мiсцем видачi та легалiзованi в установленому порядку, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.

     Документи, зазначенi в цiй статтi, складенi iноземною мовою, мають супроводжуватися нотарiально завiреним перекладом українською мовою.

     Нацiональний банк України погоджує набуття або збiльшення iстотної участi iноземною юридичною та фiзичною особою за таких умов:

     1) держава, в якiй зареєстрована (має постiйне мiсце проживання) iноземна особа, на належному рiвнi забезпечує виконання мiжнародних стандартiв у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, та фiнансуванню тероризму;

     2) банкiвський нагляд у державi, в якiй зареєстрована (має постiйне мiсце проживання) iноземна особа, за оцiнкою вiдповiдних мiжнародних органiв в цiлому вiдповiдає Основним принципам ефективного банкiвського нагляду Базельського комiтету з питань банкiвського нагляду;

     3) мiж Нацiональним банком України та органом банкiвського нагляду держави, в якiй зареєстрована (має постiйне мiсце проживання) iноземна особа, укладено угоду про взаємодiю у сферi банкiвського нагляду, гармонiзацiї їх принципiв та умов.

     Нацiональний банк України має право заборонити юридичнiй або фiзичнiй особi набувати або збiльшувати iстотну участь у банку, у разi якщо:

     1) подано неповний пакет документiв, документи мiстять недостовiрну iнформацiю або не вiдповiдають вимогам законiв України чи нормативно-правових актiв Нацiонального банку України;

     2) дiлова репутацiя особи, а для юридичної особи i членiв її виконавчого органу та/або наглядової ради, власникiв iстотної участi у нiй та всiх осiб, через яких здiйснюватиметься опосередковане володiння та/або контроль iстотної участi у банку, не вiдповiдає вимогам щодо її бездоганностi, установленим Нацiональним банком України;

     3) фiнансовий стан юридичної особи та/або майновий стан фiзичної особи та всiх осiб, через яких здiйснюватиметься опосередковане володiння iстотною участю у банку, не вiдповiдають вимогам, установленим Нацiональним банком України;

     4) особа не має власних коштiв для набуття або збiльшення iстотної участi у банку;

     5) набуття або збiльшення особою iстотної участi у банку загрожуватиме iнтересам вкладникiв та iнших кредиторiв банку або суперечитиме антимонопольному законодавству України;

     6) структура власностi юридичної особи не вiдповiдає вимогам щодо її прозоростi, встановленим Нацiональним банком України.

     Юридична особа, яка має iстотну участь у банку, зобов'язана повiдомляти Нацiональний банк України у встановленому ним порядку про всi змiни структури її власностi, а також надавати iнформацiю щодо дiлової репутацiї новопризначених керiвникiв у мiсячний строк з моменту настання вiдповiдних змiн.

     Фiзична особа, яка має iстотну участь у банку, зобов'язана повiдомляти Нацiональний банк України у встановленому ним порядку про всi змiни в iнформацiї, яку вона надає згiдно з вимогами цiєї статтi.

     Нацiональний банк України має право визначати наявнiсть значного чи вирiшального впливу на управлiння або дiяльнiсть юридичної особи";

     23) статтю 35 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 35. Достатнiсть (адекватнiсть) регулятивного капiталу

     Банк та кожний власник iстотної участi зобов'язанi пiдтримувати норматив достатностi (адекватностi) регулятивного капiталу банку на рiвнi, встановленому Нацiональним банком України.

     Нацiональний банк України має право встановлювати мiнiмальний коефiцiєнт спiввiдношення основного капiталу до сукупних активiв.

     Нацiональний банк України має право встановлювати мiнiмальний коефiцiєнт спiввiдношення регулятивного капiталу до зобов'язань банку.

     Нацiональний банк України, враховуючи потреби забезпечення стабiльностi банкiвської системи та загальноприйнятi в мiжнароднiй практицi принципи i стандарти, визначає мiнiмальний розмiр регулятивного капiталу банку, мiнiмальне значення та порядок обчислення нормативу достатностi (адекватностi) регулятивного капiталу, коефiцiєнт спiввiдношення регулятивного капiталу до сукупних активiв та коефiцiєнт спiввiдношення регулятивного капiталу до зобов'язань банку.

     Банк зобов'язаний подати на розгляд до Нацiонального банку України план заходiв щодо вiдновлення рiвня регулятивного капiталу, якщо цей рiвень зменшиться до мiнiмально встановленого Нацiональним банком України. План заходiв надається банком протягом 10 днiв з дня встановлення факту зменшення рiвня регулятивного капiталу та має визначати порядок i строки виконання запланованих заходiв.

     Банку забороняється виплачувати дивiденди чи розподiляти капiтал банку в будь-якiй формi, якщо така виплата чи розподiл призведе до порушення нормативу достатностi (адекватностi) регулятивного капiталу.

     Банк має право здiйснювати виплату дивiдендiв один раз на рiк за пiдсумками календарного року за рахунок прибутку звiтного року, що залишається в розпорядженнi банку. Банк здiйснює виплату дивiдендiв у порядку, передбаченому статутом банку";

     24) у статтi 38:

     а) у пунктi 5 частини другої слова "затвердження звiтiв та висновкiв ревiзiйної комiсiї та зовнiшнього аудитора" замiнити словами "та заходiв за результатами розгляду висновкiв аудиторської фiрми";

     б) доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "Рiшення загальних зборiв банку не має юридичної сили в разi його прийняття з використанням права голосу належних або контрольованих акцiй (паїв) осiб, яким Нацiональний банк України заборонив користуватися правом голосу належних або контрольованих акцiй (паїв)";

     25) у частинi другiй статтi 39:

     а) пункт 1 пiсля слiв "(ради директорiв)" доповнити словами "керiвника служби внутрiшнього аудиту";

     б) пункти 3 та 6 викласти в такiй редакцiї:

     "3) визначає аудиторську фiрму, розглядає її висновок та готує рекомендацiї загальним зборам учасникiв для прийняття рiшення щодо нього";

     "6) приймає рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердження їх статутiв i положень";

     26) у частинi першiй статтi 42 слово "структурних" виключити;

     27) у статтi 44:

     а) частину першу пiсля слiв "постiйно дiючий" доповнити словом "структурний";

     б) пункт 2 частини другої пiсля слiв "надає вiдповiдним" доповнити словом "структурним";

     28) частину четверту статтi 45 пiсля слiв "нагляд за дiяльнiстю будь-якого" доповнити словами "вiдокремленого та структурного";

     29) у статтi 46:

     а) у пунктi 2 частини першої слово "структурних" виключити;

     б) частину другу доповнити словами "про яку банк та власник iстотної участi зобов'язанi iнформувати Нацiональний банк України";

     30) статтю 47 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 47. Види дiяльностi банку

     Банк має право надавати банкiвськi та iншi фiнансовi послуги (крiм послуг у сферi страхування), а також здiйснювати iншу дiяльнiсть, визначену в цiй статтi.

     Банк має право здiйснювати банкiвську дiяльнiсть на пiдставi банкiвської лiцензiї шляхом надання банкiвських послуг.

     До банкiвських послуг належать:

     1) залучення у вклади (депозити) коштiв та банкiвських металiв вiд необмеженого кола юридичних i фiзичних осiб;

     2) вiдкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахункiв клiєнтiв, у тому числi у банкiвських металах;

     3) розмiщення залучених у вклади (депозити), у тому числi на поточнi рахунки, коштiв та банкiвських металiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик.

     Банкiвськi послуги дозволяється надавати виключно банку.

     Банк має право надавати своїм клiєнтам (крiм банкiв) фiнансовi послуги, у тому числi шляхом укладення з юридичними особами (комерцiйними агентами) агентських договорiв. Перелiк фiнансових послуг, що банк має право надавати своїм клiєнтам (крiм банкiв) шляхом укладення агентських договорiв, встановлюється Нацiональним банком України. Банк зобов'язаний повiдомити Нацiональний банк України про укладенi ним агентськi договори. Нацiональний банк веде реєстр комерцiйних агентiв банкiв та встановлює вимоги до них. Банк має право укладати агентський договiр з юридичною особою, яка вiдповiдає встановленим Нацiональним банком України вимогам.

     Банк набуває право на залучення у вклади (депозити), у тому числi на поточнi рахунки, коштiв вiд фiзичних осiб через два роки з дня отримання ним банкiвської лiцензiї.

     Порядок i умови набуття банком права на залучення у вклади (депозити) коштiв вiд фiзичних осiб встановлюються Нацiональним банком України.

     Банк, крiм надання фiнансових послуг, має право здiйснювати також дiяльнiсть щодо:

     1) iнвестицiй;

     2) випуску власних цiнних паперiв;

     3) випуску, розповсюдження та проведення лотерей;

     4) зберiгання цiнностей або надання в майновий найм (оренду) iндивiдуального банкiвського сейфа;

     5) iнкасацiї коштiв та перевезення валютних цiнностей;

     6) ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв (крiм власних акцiй);

     7) надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших фiнансових послуг.

     Банк здiйснює дiяльнiсть, надає банкiвськi та iншi фiнансовi послуги в нацiональнiй валютi, а за наявностi вiдповiдної лiцензiї Нацiонального банку України - в iноземнiй валютi.

     Банк має право вчиняти будь-якi правочини, необхiднi для надання ним банкiвських та iнших фiнансових послуг та здiйснення iншої дiяльностi.

     Банк має право розпочати новий вид дiяльностi або надання нового виду фiнансових послуг (крiм банкiвських) за умови виконання встановлених Нацiональним банком України вимог щодо цього виду дiяльностi або послуги.

     Банк не пiзнiш як за мiсяць до початку нового виду дiяльностi або надання нового виду фiнансових послуг (крiм банкiвських) зобов'язаний повiдомити про це Нацiональний банк України згiдно з вимогами та в порядку, встановленими Нацiональним банком України.

     Нацiональний банк України з метою захисту прав вкладникiв та iнших кредиторiв має право встановлювати додатковi вимоги, включаючи вимоги щодо пiдвищення рiвня регулятивного капiталу банку чи iнших економiчних нормативiв, щодо певного виду дiяльностi та надання фiнансових послуг, якi має право здiйснювати банк.

     Банк самостiйно встановлює процентнi ставки та комiсiйну винагороду за наданi послуги";

     31) у статтi 49:

     а) частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Як кредитнi в цiй статтi розглядаються операцiї, зазначенi в пунктi 3 частини третьої статтi 47 цього Закону, а також:

     1) здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi;

     2) надання гарантiй i поручительств та iнших зобов'язань вiд третiх осiб, якi передбачають їх виконання у грошовiй формi;

     3) придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовiй формi за поставленi товари чи наданi послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежiв (факторинг);

     4) лiзинг";

     б) частину третю пiсля слiв "зобов'язаний мати" доповнити словом "структурний";

     в) частину шосту виключити;

     32) у статтi 50:

     а) частини другу та третю викласти в такiй редакцiї:

     "Банк має право здiйснити iнвестицiю лише на пiдставi письмового дозволу Нацiонального банку України, який надається в порядку, встановленому Нацiональним банком України.

     Банк, регулятивний капiтал якого повнiстю вiдповiдає вимогам для здiйснення iнвестицiй, встановленим нормативно-правовими актами Нацiонального банку України, має право здiйснити iнвестицiю без письмового дозволу, у разi якщо:

     1) iнвестицiя у фiнансову установу становить у сукупностi не бiльш як 1 вiдсоток статутного капiталу банку;

     2) iнвестицiя здiйснюється до статутного капiталу бюро кредитних iсторiй, що має лiцензiю спецiально уповноваженого органу виконавчої влади у сферi регулювання ринкiв фiнансових послуг";

     б) у частинi п'ятiй слова "пiдприємство, установу, статутом яких передбачена повна вiдповiдальнiсть його власникiв" замiнити словами "в юридичну особу, статутом якої передбачена повна вiдповiдальнiсть її власникiв";

     в) частину шосту викласти в такiй редакцiї:

     "Пряма та/або опосередкована участь банку у статутному капiталi будь-якої юридичної особи не має перевищувати 15 вiдсоткiв статутного капiталу банку. Сукупнi iнвестицiї банку не мають перевищувати 60 вiдсоткiв розмiру статутного капiталу банку";

     г) у частинi сьомiй:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "Вимоги частини шостої цiєї статтi не застосовуються в разi, якщо";

     пункт 3 викласти в такiй редакцiї:

     "3) цiннi папери придбанi банком за договором про андеррайтинг та знаходяться у власностi банку не бiльше одного року";

     33) у статтi 52:

     а) пункти 1 - 4 частини другої замiнити пунктами 1 - 9 такого змiсту:

     "1) керiвники банку, керiвник служби внутрiшнього аудиту, керiвники та члени комiтетiв правлiння банку;

     2) особи, якi мають iстотну участь у банку;

     3) керiвники юридичних осiб, якi мають iстотну участь у банку;

     4) керiвники та контролери спорiднених осiб банку;

     5) керiвники та контролери афiлiйованих осiб банку;

     6) афiлiйованi особи банку;

     7) спорiдненi особи банку;

     8) асоцiйованi особи будь-якої фiзичної особи, зазначеної в пунктах 1 - 5 цiєї частини;

     9) юридичнi особи, у яких асоцiйованi особи, визначенi в пунктi 8 цiєї частини, є керiвниками або контролерами";

     б) частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "Банку забороняється надавати кредити будь-якiй особi для погашення цiєю особою будь-яких зобов'язань перед пов'язаною особою банку; придбання активiв пов'язаної особи банку, за винятком продукцiї, що виробляється цiєю особою; придбання цiнних паперiв, розмiщених чи пiдписаних пов'язаною особою банку";

     34) у статтi 56:

     а) у пунктi 6 частини першої слово "перелiк" замiнити словами "iнформацiю в обсязi, визначеному Нацiональним банком України, про";

     б) доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Банк зобов'язаний на постiйнiй основi розмiщувати на веб-сайтi банку актуалiзовану iнформацiю про власникiв iстотної участi у банку в обсязi, визначеному Нацiональним банком України";

     35) у статтi 60:

     а) у частинi першiй слова "i розголошення якої може завдати матерiальної чи моральної шкоди клiєнту" виключити;

     б) пiсля частини третьої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Iнформацiя про банки чи клiєнтiв, отримана Нацiональним банком України вiдповiдно до мiжнародного договору або за принципом взаємностi вiд органу банкiвського нагляду iншої держави для використання з метою банкiвського нагляду або запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, чи фiнансуванню тероризму, становить банкiвську таємницю".

     У зв'язку з цим частини четверту та п'яту вважати вiдповiдно частинами п'ятою та шостою;

     36) статтю 61 пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Банк має право надавати iнформацiю, яка мiстить банкiвську таємницю, приватним особам та органiзацiям для забезпечення виконання ними своїх функцiй або надання послуг банку вiдповiдно до укладених мiж такими особами (органiзацiями) та банком договорiв за умови, що передбаченi договорами функцiї та/або послуги стосуються дiяльностi банку, яку вiн здiйснює вiдповiдно до статтi 47 цього Закону".

     У зв'язку з цим частини третю та четверту вважати вiдповiдно частинами четвертою та п'ятою;

     37) у частинi першiй статтi 62:

     у пунктi 2 слова "на письмову вимогу суду або" виключити;

     у пунктi 4 слова "з питань оподаткування або валютного контролю стосовно операцiй за рахунками конкретної юридичної особи або фiзичної особи - суб'єкта пiдприємницької дiяльностi за конкретний промiжок часу" замiнити словами "щодо наявностi банкiвських рахункiв";

     38) у статтi 67:

     а) у частинi другiй слова "їх пiдроздiли" замiнити словами "їх вiдокремленi пiдроздiли";

     б) пiсля частини другої доповнити двома новими частинами такого змiсту:

     "Нацiональний банк України для цiлей банкiвського нагляду має право отримувати вiд державних органiв та iнших осiб iнформацiю, у тому числi конфiденцiйну, щодо фiнансового/майнового стану засновникiв банку та осiб, що набувають або збiльшують iстотну участь у банку, їх дiлової репутацiї, джерел походження коштiв, що використовуватимуться для формування статутного капiталу банку.

     Державнi органи та iншi особи зобов'язанi протягом 20 днiв з дня отримання запиту Нацiонального банку України надати йому вiдповiдну iнформацiю".

     У зв'язку з цим частини третю - дев'яту вважати вiдповiдно частинами п'ятою - одинадцятою;

     в) у частинi восьмiй слова "вiдповiднi органи iнших держав" замiнити словами "вiдповiднi органи банкiвського нагляду iнших держав";

     г) частини дев'яту та десяту замiнити чотирма частинами такого змiсту:

     "Нацiональний банк України здiйснює банкiвський нагляд у формi iнспекцiйних перевiрок та безвиїзного нагляду.

     Нацiональний банк України у межах безвиїзного нагляду має право письмово вимагати вiд банку копiї документiв, а також письмовi пояснення з питань його дiяльностi.

     Банк зобов'язаний надавати на письмову вимогу Нацiонального банку України вiдповiдну iнформацiю та копiї документiв.

     Нацiональний банк України у разi розгляду питань щодо застосування заходiв впливу до конкретного банку має право запрошувати для надання пояснень голову правлiння (ради директорiв) або голову спостережної ради цього банку, за винятком випадкiв призначення тимчасового адмiнiстратора або вiдкликання у банку банкiвської лiцензiї i призначення лiквiдатора".

     У зв'язку з цим частину одинадцяту вважати частиною тринадцятою;

     39) частину першу статтi 68 викласти в такiй редакцiї:

     "Банки органiзовують бухгалтерський облiк вiдповiдно до внутрiшньої облiкової полiтики, розробленої на пiдставi правил, встановлених Нацiональним банком України вiдповiдно до мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку";

     40) у статтi 69:

     а) у частинi п'ятiй:

     в абзацi першому слова "таку iнформацiю" виключити;

     у пунктi 2 слово "iнформацiя" замiнити словом "iнформацiю";

     пункт 3 викласти в такiй редакцiї:

     "3) баланс та звiт про фiнансовi результати цiєї особи на кiнець останнього фiнансового року, перевiренi аудитором (аудиторською фiрмою)";

     б) частини восьму та дев'яту замiнити п'ятьма частинами такого змiсту:

     "Банк зобов'язаний протягом мiсяця, наступного за звiтним перiодом, розповсюджувати на веб-сайтi банку, а також розмiщувати у примiщеннях банку, до яких мають доступ клiєнти, у тому числi вкладники, квартальний баланс, звiт про фiнансовi результати банку та примiтки до звiтiв, перелiк яких визначається Нацiональним банком України.

     Банк зобов'язаний оприлюднювати аудиторський висновок та перевiренi аудиторською фiрмою рiчну фiнансову звiтнiсть i рiчну консолiдовану фiнансову звiтнiсть в обсязi, що включає:

     1) баланс;

     2) звiт про фiнансовi результати;

     3) звiт про рух грошових коштiв;

     4) звiт про власний капiтал;

     5) примiтки до звiтiв, перелiк яких визначається Нацiональним банком України.

     Банк зобов'язаний не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року оприлюднювати рiчну фiнансову звiтнiсть та рiчну консолiдовану фiнансову звiтнiсть разом iз аудиторським висновком, а також iнформацiю в обсязi, визначеному Нацiональним банком України, про власникiв iстотної участi у банку шляхом публiкацiї в перiодичних виданнях та/або поширення як окремих друкованих видань чи розмiщення в мережi Iнтернет.

     Банк самостiйно або на вимогу Нацiонального банку України протягом мiсяця з дня оприлюднення зобов'язаний спростувати опублiковану недостовiрну фiнансову звiтнiсть (рiчну фiнансову звiтнiсть та/або рiчну консолiдовану фiнансову звiтнiсть) у такий самий спосiб, у який вона була поширена.

     Голова правлiння та головний бухгалтер банку несуть вiдповiдальнiсть, установлену законодавством України, у разi оприлюднення недостовiрної (неповної) фiнансової звiтностi, а також недотримання порядку спростування такої звiтностi";

     41) статтю 70 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 70. Зовнiшнiй аудит банку

     Банк зобов'язаний забезпечити проведення щорiчної перевiрки фiнансової звiтностi, консолiдованої фiнансової звiтностi та iншої iнформацiї щодо фiнансово-господарської дiяльностi аудиторською фiрмою вiдповiдно до законодавства України, у тому числi нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, норм i стандартiв аудиту, затверджених Аудиторською палатою України згiдно з мiжнародними стандартами аудиту та етики.

     Право на проведення аудиторської перевiрки банку має аудиторська фiрма, внесена до Реєстру аудиторських фiрм, якi мають право на проведення аудиторських перевiрок банкiв (далi - Реєстр аудиторських фiрм), що ведеться Нацiональним банком України.

     Порядок ведення та включення до Реєстру аудиторських фiрм визначається нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.

     Реєстр аудиторських фiрм пiдлягає щорiчному опублiкуванню в офiцiйному виданнi Нацiонального банку України - журналi "Вiсник Нацiонального банку України".

     Банк та аудиторська фiрма зобов'язанi надавати Нацiональному банку України на його вимогу пояснення, у тому числi письмовi, з питань зовнiшнього аудиту банку.

     Нацiональний банк України має право вимагати вiд банку розширення предмета аудиторської перевiрки в порядку та обсягах, визначених нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.

     Банк має право укладати договори на проведення аудиторських перевiрок рiчної фiнансової звiтностi, консолiдованої фiнансової звiтностi з тiєю самою аудиторською фiрмою не бiльше нiж сiм рокiв поспiль.

     Банк зобов'язаний у порядку та за вимогами, визначеними нормативно-правовими актами Нацiонального банку України, надати Нацiональному банку України аудиторський висновок та iншi документи за результатами аудиту.

     Аудиторська фiрма зобов'язана повiдомити Нацiональний банк України про виявленi пiд час проведення аудиторської перевiрки та надання iнших аудиторських послуг викривлення показникiв фiнансової звiтностi, порушення та недолiки в роботi банку, що можуть призвести до його неплатоспроможностi, у тому числi значних втрат регулятивного капiталу банку.

     Керiвники банку зобов'язанi забезпечити умови для здiйснення зовнiшнього аудиту банку вiдповiдно до вимог законодавства України та на вимогу аудиторської фiрми надати звiти про проведенi Нацiональним банком України перевiрки банку та звiти зовнiшнього i внутрiшнього аудиту банку.

     Аудиторська фiрма на вимогу Нацiонального банку України зобов'язана надати Нацiональному банку України та уповноваженим ним особам робочi документи аудиторської фiрми з питань аудиту банку в порядку, встановленому нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.

     Аудиторська фiрма не несе вiдповiдальностi за розкриття Нацiональному банку України iнформацiї у випадках, визначених у цiй статтi";

     42) у статтi 71:

     а) частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Кожний банк є об'єктом iнспекцiйної перевiрки уповноваженими Нацiональним банком України особами";

     б) частини четверту та п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "Банки зобов'язанi забезпечити уповноваженим Нацiональним банком України особам умови для проведення iнспекцiйної перевiрки та вiльний доступ у робочий час до всiх примiщень банку.

     Керiвники та працiвники банку зобов'язанi безоплатно надавати уповноваженим Нацiональним банком України особам iнформацiю, документи та письмовi пояснення з питань дiяльностi банку, а в разi виявлення порушень законодавства України про банки i банкiвську дiяльнiсть, у тому числi нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, також копiї документiв у порядку, встановленому Нацiональним банком України";

     в) частини сьому та дев'яту викласти в такiй редакцiї:

     "Уповноваженi Нацiональним банком України особи мають право одержувати вiд банку iнформацiю, документи та їх копiї, письмовi пояснення з питань дiяльностi банку, а також вилучати копiї документiв, що свiдчать про порушення законодавства України, у тому числi нормативно-правових актiв Нацiонального банку України";

     "У ходi перевiрки банку уповноваженi Нацiональним банком України особи мають право перевiряти будь-яку звiтнiсть афiлiйованої та спорiдненої особи банку щодо взаємовiдносин з банком з метою визначення впливу вiдносин з цiєю особою на стан банку. Для цiлей перевiрки афiлiйованi та спорiдненi особи сприяють Нацiональному банку України вiдповiдно до положень цiєї статтi у тому самому порядку, що застосовується до банкiв";

     43) частину другу статтi 72 викласти в такiй редакцiї:

     "До осiб, якi можуть бути об'єктом перевiрки Нацiонального банку України, належать власники iстотної участi у банку";

     44) у статтi 73:

     а) у частинi першiй:

     в абзацi першому слова "або здiйснення ризикових операцiй, якi загрожують" замiнити словами "його вимог, встановлених вiдповiдно до статтi 66 цього Закону або здiйснення ризикової дiяльностi, що загрожує";

     у пунктi 4:

     у пiдпунктi "е":

     в абзацi третьому слово "фонду" замiнити словом "капiталу";

     доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "власникiв iстотної участi в банку у разi порушення ними вимог статтi 34 цього Закону щодо порядку набуття або збiльшення iстотної участi в банку в розмiрi 10 вiдсоткiв вiд набутої (збiльшеної) частки";

     у пiдпунктi "є" слова "у разi грубого чи систематичного порушення ним вимог цього Закону або нормативно-правових актiв Нацiонального банку України" виключити;

     у пiдпунктi "ж" слова "у разi грубого чи систематичного порушення цiєю особою вимог цього Закону або нормативно-правових актiв Нацiонального банку України" виключити;

     б) частину третю замiнити трьома частинами такого змiсту:

     "Нацiональний банк у випадку, визначеному у пiдпунктi "є" пункту 4 частини першої цiєї статтi, призначає довiрену особу, якiй передається право голосу щодо цих акцiй (паїв) i право будь-яким чином брати участь в управлiннi банком.

     Нацiональний банк України не має права призначати довiреною особою особу, яка є власником iстотної участi в цьому банку.

     Довiрена особа зобов'язана пiд час голосування дiяти в iнтересах квалiфiкованого та зваженого управлiння банком. Довiрена особа зобов'язана протягом усього часу, упродовж якого вона зберiгає свiй статус, вiдповiдати вимогам, установленим цим Законом та нормативно-правовими актами Нацiонального банку України щодо бездоганної дiлової репутацiї".

     У зв'язку з цим частини четверту та п'яту вважати вiдповiдно частинами шостою та сьомою;

     45) у частинi другiй статтi 75:

     пункт 9 викласти в такiй редакцiї:

     "9) здiйснення банком ризикової дiяльностi, що призвела або може призвести до втрати активiв або доходiв";

     доповнити пунктом 11 такого змiсту:

     "11) невиконання вимог цього Закону щодо розкриття вiдомостей про власникiв iстотної участi у банку в обсязi, визначеному Нацiональним банком України";

     46) у частинi другiй статтi 79 слова "територiально вiдокремленого вiддiлення банку, фiлiї" замiнити словами "вiдокремленого пiдроздiлу банку";

     47) пункт 5 статтi 91 викласти в такiй редакцiї:

     "5) вiдомостi про фiнансовий стан банку, боржникiв, якi порушили строки виконання зобов'язань перед банком, вимоги банку до боржникiв, якi порушили строки виконання зобов'язань перед ним, перестають бути конфiденцiйними чи становити банкiвську таємницю";

     48) у статтi 98 слова "Державного реєстру банкiв пiсля ухвалення звiту лiквiдатора" замiнити словами "Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв".

     4. У статтi 15 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 1, ст. 1):

     абзац перший пiсля слiв "можуть проводитися" доповнити словами "аудиторськими фiрмами або";

     пункт 1 доповнити словом "аудитора".

     5. У Законi України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 31-32, ст. 263):

     1) в абзацi першому частини одинадцятої статтi 24 i в абзацi першому частини одинадцятої статтi 29 слова "має право залишити" замiнити словами "зобов'язаний залишити";

     2) частину першу статтi 27 пiсля абзацу дев'ятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "невiдповiднiсть найменування юридичної особи вимогам закону щодо найменування окремих видiв юридичних осiб (банк, кредитна спiлка, недержавний пенсiйний фонд тощо)".

     У зв'язку з цим абзаци десятий i одинадцятий вважати вiдповiдно абзацами одинадцятим i дванадцятим.

     6. Пункт 3 роздiлу II "Прикiнцевi положення" Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо особливостей проведення заходiв з фiнансового оздоровлення банкiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 2 - 3, ст.11) виключити.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi через три мiсяцi з дня його опублiкування.

     Банки, створенi до набрання чинностi цим Законом, зобов'язанi протягом п'яти рокiв з дня набрання чинностi цим Законом привести розмiр статутного капiталу у вiдповiднiсть з його вимогами.

     Норми пiдпункту 30 пункту 3 роздiлу I цього Закону щодо обмеження права на залучення банками у вклади (депозити) коштiв вiд фiзичних осiб застосовуються до банкiв, створених пiсля набрання чинностi цим Законом, крiм банкiв, створених внаслiдок злиття або подiлу.

     Банки, створенi до набрання чинностi цим Законом, та власники iстотної участi у таких банках зобов'язанi протягом шести мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом привести структуру власностi у вiдповiднiсть з вимогами Нацiонального банку України щодо її прозоростi та надати Нацiональному банку України вiдомостi про свою структуру власностi вiдповiдно до вимог та у порядку, встановлених Нацiональним банком України.

     Нацiональний банк України протягом шести мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом зобов'язаний переоформити банкам вiдповiднi лiцензiї.

     До процедур створення банку та надання йому банкiвської лiцензiї, що почалися i не завершилися до дня набрання чинностi цим Законом, застосовуються положення цього Закону.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

     3. Нацiональному банку України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
15 лютого 2011 року
N 3024-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.