ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про Загальнодержавну програму адаптацiї законодавства України до законодавства Європейського Союзу

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 14 сiчня 2009 року N 852-VI,
вiд 23 грудня 2010 року N 2856-VI,
вiд 8 липня 2011 року N 3668-VI,
вiд 2 жовтня 2018 року N 2581-VIII

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Затвердити Загальнодержавну програму адаптацiї законодавства України до законодавства Європейського Союзу (додається).

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     1) привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     2) вiдповiдно до своєї компетенцiї забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом;

     3) забезпечити приведення мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади їхнiх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     4) у проектах законiв про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк передбачати кошти на фiнансування Загальнодержавної програми адаптацiї законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

     3. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
18 березня 2004 року
N 1629-IV

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Законом України
вiд 18 березня 2004 року N 1629-IV

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ПРОГРАМА АДАПТАЦIЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Роздiл I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Загальнодержавна програма адаптацiї законодавства України до законодавства Європейського Союзу (далi - Програма) визначає механiзм досягнення Україною вiдповiдностi третьому Копенгагенському та Мадридському критерiям набуття членства в Європейському Союзi. Цей механiзм включає адаптацiю законодавства, утворення вiдповiдних iнституцiй та iншi додатковi заходи, необхiднi для ефективного правотворення та правозастосування.

     Метою адаптацiї законодавства України до законодавства Європейського Союзу є досягнення вiдповiдностi правової системи України acquis communautaire з урахуванням критерiїв, що висуваються Європейським Союзом (ЄС) до держав, якi мають намiр вступити до нього.

     Адаптацiя законодавства України до законодавства ЄС є прiоритетною складовою процесу iнтеграцiї України до Європейського Союзу, що в свою чергу є прiоритетним напрямом української зовнiшньої полiтики.

     Невiд'ємною частиною цiєї Програми є Перелiк актiв законодавства України та acquis Європейського Союзу в прiоритетних сферах адаптацiї (додається).

Роздiл II. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМIНIВ

     Acquis communautaire (acquis) - правова система Європейського Союзу, яка включає акти законодавства Європейського Союзу (але не обмежується ними), прийнятi в рамках Європейського спiвтовариства, Спiльної зовнiшньої полiтики та полiтики безпеки i Спiвпрацi у сферi юстицiї та внутрiшнiх справ;

     адаптацiя законодавства - процес приведення законiв України та iнших нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть з acquis communautaire.

     Джерела acquis communautaire:

     первинне законодавство:

     Договiр про заснування Європейського економiчного спiвтовариства 1957 року (з 1993 року - Договiр про заснування Європейського спiвтовариства), Договiр про заснування Європейського спiвтовариства з атомної енергiї 1957 року (далi - установчi договори) з наступними змiнами, внесеними Маастрихтським договором (Договiр про утворення Європейського Союзу 1992 року, Амстердамським договором 1997 року та Нiццьким договором 2001 року, а також актами про приєднання;

     Договiр про Європейський Союз 1992 року, iз змiнами, внесеними Амстердамським договором 1997 року та Нiццьким договором 2001 року, а також договорами про приєднання;

     Договiр про злиття 1965 року;

     акти про приєднання нових держав-членiв;

     вторинне законодавство:

     директива;

     регламент;

     рiшення;

     рекомендацiя або висновок;

     джерело права у формi мiжнародної угоди;

     загальний принцип права Європейського спiвтовариства;

     рiшення Європейського суду;

     спiльна стратегiя у сферi спiльної зовнiшньої полiтики та полiтики безпеки, як це визначено статтею 13 Договору про Європейський Союз;

     спiльнi дiї в рамках спiльної зовнiшньої полiтики та полiтики безпеки;

     спiльна позицiя у сферi спiльної зовнiшньої полiтики та полiтики безпеки;

     рамкове рiшення щодо гармонiзацiї законодавства в контекстi положень Договору про Європейський Союз про спiвробiтництво правоохоронних та судових органiв у кримiнальних справах (стаття 34 Договору про Європейський Союз);

     спiльна позицiя в контекстi положень Договору про Європейський Союз про спiвробiтництво правоохоронних та судових органiв у кримiнальних справах (стаття 34 Договору про Європейський Союз);

     рiшення в контекстi положень Договору про Європейський Союз про спiвробiтництво правоохоронних та судових органiв у кримiнальних справах (стаття 34 Договору про Європейський Союз);

     загальне положення або принцип у сферi спiльної зовнiшньої полiтики та полiтики безпеки.

     Офiцiйнi видання Європейського Союзу:

     Офiцiйний вiсник Європейських спiвтовариств (Official Journal of European Communities);

     Вiсник Європейського Суду (European Court Reports).

Роздiл III. ДЕРЖАВНА ПОЛIТИКА УКРАЇНИ ЩОДО АДАПТАЦIЇ ЗАКОНОДАВСТВА

     Державна полiтика України щодо адаптацiї законодавства формується як складова частина правової реформи в Українi та спрямовується на забезпечення єдиних пiдходiв до нормопроектування, обов'язкового врахування вимог законодавства Європейського Союзу пiд час нормопроектування, пiдготовки квалiфiкованих спецiалiстiв, створення належних умов для iнституцiонального, науково-освiтнього, нормопроектного, технiчного, фiнансового забезпечення процесу адаптацiї законодавства України.

     В Українi створено основнi полiтико-правовi та органiзацiйнi засади адаптацiї законодавства.

     Зокрема, Угодою про партнерство i спiвробiтництво мiж Україною i Європейськими спiвтовариствами та їх державами-членами вiд 14 червня 1994 року (далi - УПС) визначено прiоритетнi сфери адаптацiї законодавства.

     Спiльною стратегiєю щодо України, схваленою Європейською Радою на Гельсiнкському самiтi 11 грудня 1999 року, Європейський Союз пiдтримав процес економiчних перетворень в Українi та поступового наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу у визначених прiоритетних сферах.

     Стратегiєю iнтеграцiї України до Європейського Союзу, затвердженою Указом Президента України вiд 11 червня 1998 року N 615, визначено основнi положення зовнiшньополiтичної стратегiї щодо iнтеграцiї України в європейський правовий простiр, мету та етапи адаптацiї законодавства.

     Програмою iнтеграцiї України до Європейського Союзу, схваленою Указом Президента України вiд 14 вересня 2000 року N 1072, визначено шляхи i темпи реалiзацiї окремих прiоритетiв, обумовлених ходом проведення економiчних реформ та спрямованих на досягнення критерiїв, що випливають iз цiлей валютного, економiчного та полiтичного союзу держав - членiв Європейського Союзу i сформульованi Європейською Радою на Копенгагенському самiтi в червнi 1993 року.

     Указом Президента України вiд 30 серпня 2000 року N 1033 з метою координацiї дiяльностi органiв державної влади з питань адаптацiї законодавства створено при Президентовi України Нацiональну раду з питань адаптацiї законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

     На виконання Указу Президента України вiд 9 лютого 1999 року N 145 "Про заходи щодо вдосконалення нормотворчої дiяльностi органiв виконавчої влади" Кабiнет Мiнiстрiв України запровадив єдину систему планування, координацiї та контролю нормотворчої дiяльностi i роботи органiв виконавчої влади з адаптацiї законодавства, затвердив Концепцiю адаптацiї законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Крiм того, Кабiнет Мiнiстрiв України щороку розробляє i затверджує план роботи з адаптацiї законодавства, передбачаючи в проектi Державного бюджету України на вiдповiдний рiк видатки для фiнансування заходiв з його виконання.

     На Копенгагенському самiтi Україна - Європейський Союз 4 липня 2002 року Європейський Союз пiдтвердив свою готовнiсть продовжувати спiвробiтництво i пiдтримувати Україну в адаптацiї законодавства, що є одним з ключових елементiв спiвробiтництва мiж Україною та Європейським Союзом. Європейський Союз привiтав прагнення України розробити план-графiк адаптацiї законодавства у прiоритетних сферах.

     Указом Президента України вiд 30 серпня 2002 року N 791 з метою реалiзацiї стратегiчних цiлей державної полiтики щодо забезпечення входження України в європейський полiтичний, економiчний, безпековий i правовий простiр, створення передумов для набуття Україною членства в Європейському Союзi, пiдвищення ефективностi координацiї i контролю за дiяльнiстю органiв влади у сферi європейської iнтеграцiї створено Державну раду з питань європейської та євроатлантичної iнтеграцiї України.

     На Ялтинському самiтi Україна - Європейський Союз 7 жовтня 2003 року досягнуто спiльне розумiння, що одним iз найбiльш ефективних шляхiв використання можливостей нинiшнього розширення ЄС для України є iнтенсифiкацiя нею роботи у напрямi адаптацiї нацiонального законодавства, норм i стандартiв до вiдповiдних норм ЄС. Європейський Союз пiдтвердив свою готовнiсть продовжувати спiвробiтництво i пiдтримку України у процесi адаптацiї законодавства.

Роздiл IV. ЕТАПИ АДАПТАЦIЇ ЗАКОНОДАВСТВА

     Адаптацiя законодавства України є планомiрним процесом, що включає декiлька послiдовних етапiв, на кожному з яких повинен досягатися певний ступiнь вiдповiдностi законодавства України до acquis Європейського Союзу.

     З урахуванням етапiв адаптацiї законодавства визначаються етапи виконання Програми.

     Перший етап Програми розрахований на перiод до завершення дiї УПС.

(абзац третiй роздiлу IV у редакцiї Закону України вiд 14.01.2009р. N 852-VI)

     Перiоди наступних етапiв виконання Програми визначатимуться залежно вiд результатiв, досягнутих на попереднiх етапах, економiчної, полiтичної та соцiальної ситуацiї, яка складеться в Українi, а також розвитку взаємовiдносин України i Європейського Союзу.

Роздiл V. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПЕРШОГО ЕТАПУ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

     На першому етапi виконання Програми прiоритетними сферами, в яких здiйснюється адаптацiя законодавства України, є сфери, визначенi статтею 51 УПС, а саме:

     митне право;

     законодавство про компанiї;

     банкiвське право;

     бухгалтерський облiк компанiй;

     податки, включаючи непрямi;

     iнтелектуальна власнiсть;

     охорона працi;

     фiнансовi послуги (у тому числi послуги в системi накопичувального пенсiйного забезпечення);

(абзац дев'ятий роздiлу V у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     правила конкуренцiї;

     державнi закупiвлi;

     охорона здоров'я та життя людей, тварин i рослин;

     довкiлля;

     захист прав споживачiв;

     технiчнi правила i стандарти;

     енергетика, включаючи ядерну;

     транспорт.

     На першому етапi виконання Програми необхiдно:

     забезпечити розробку глосарiю термiнiв acquis communautaire для адекватностi їхнього розумiння та унiфiкованого застосування у процесi адаптацiї, а також розробити i запровадити єдинi вимоги до перекладiв актiв acquis communautaire на українську мову, створити централiзовану систему перекладiв;

     провести порiвняльно-правове дослiдження вiдповiдностi законодавства України acquis Європейського Союзу у прiоритетних сферах;

     здiйснити переклад на українську мову актiв acquis communautaire у цих сферах;

     на пiдставi вивчення та узагальнення вiдповiдного досвiду держав Центральної та Схiдної Європи створити ефективний загальнодержавний механiзм адаптацiї законодавства, в тому числi щодо перевiрки проектiв законiв України та iнших нормативно-правових актiв на предмет їх вiдповiдностi acquis Європейського Союзу;

     створити загальнодержавну iнформацiйну мережу з питань європейського права, забезпечити вiльний доступ до неї учасникiв адаптацiї законодавства;

     створити систему навчання та пiдвищення квалiфiкацiї державних службовцiв з питань європейського права, включаючи розроблення та затвердження вiдповiдних навчальних програм;

     вжити заходiв щодо опрацювання та затвердження спiльного з ЄС механiзму пiдготовки планiв-графiкiв адаптацiї та монiторингу їх виконання.

Роздiл VI. ПОСЛIДОВНIСТЬ ЗДIЙСНЕННЯ АДАПТАЦIЇ ЗАКОНОДАВСТВА У ПРIОРИТЕТНИХ СФЕРАХ

     У прiоритетних сферах адаптацiя законодавства України здiйснюється у такiй послiдовностi:

     визначення актiв acquis communautaire, якi регулюють правовiдносини у вiдповiднiй сферi;

     переклад визначених актiв на українську мову;

     здiйснення комплексного порiвняльного аналiзу регулювання правовiдносин у вiдповiднiй сферi в Українi та в Європейському Союзi;

     розроблення рекомендацiй щодо приведення законодавства України у вiдповiднiсть з acquis communautaire;

     проведення економiчного, соцiального та полiтичного аналiзу наслiдкiв реалiзацiї рекомендацiй;

     визначення перелiку законопроектних робiт;

     пiдготовка проектiв законiв України та iнших нормативно-правових актiв, включених до перелiку законопроектних робiт, та їх прийняття;

     монiторинг iмплементацiї актiв законодавства України.

     Елементом адаптацiї законодавства має стати перевiрка проектiв законiв України та iнших нормативно-правових актiв на їх вiдповiднiсть acquis communautaire з метою недопущення прийняття актiв, якi суперечать acquis Європейського Союзу.

Роздiл VII. ЩОРIЧНI ПЛАНИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

     Ця Програма визначає мету, основнi термiни, iнституцiональний механiзм адаптацiї законодавства України, засади фiнансового, кадрового та iнформацiйного забезпечення її виконання.

     Конкретнi заходи з адаптацiї законодавства (в тому числi iнституцiональнi перетворення), прогнозованi строки їх виконання, обсяги видаткiв (у тому числi видаткiв на пiдготовку нормативно-правових актiв, навчання, iнституцiональнi змiни, проведення порiвняльно-правових дослiджень, переклад актiв acquis communautaire на українську мову, пiдготовку глосарiю термiнiв acquis communautaire тощо) визначаються щорiчним планом заходiв з виконання Програми, який готується Координацiйною радою з адаптацiї законодавства України до законодавства Європейського Союзу (далi - Координацiйна рада), погоджується з Комiтетом Верховної Ради України з питань Європейської iнтеграцiї та затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Роздiл VIII. IНСТИТУЦIОНАЛЬНИЙ МЕХАНIЗМ

     Верховна Рада України:

     забезпечує виконання Програми з питань, якi належать до компетенцiї Верховної Ради України;

     розглядає проекти законiв України, розробленi на виконання Програми;

     визначає цiлi та завдання другого та наступних етапiв виконання Програми, встановлює їх часовi межi;

     у разi потреби вносить змiни до Програми;

     щороку заслуховує доповiдь про стан виконання Програми;

     забезпечує експертизу внесених до Верховної Ради України всiма суб'єктами права законодавчої iнiцiативи законопроектiв на їх вiдповiднiсть acquis communautaire на всiх етапах розгляду законопроектiв.

     Кабiнет Мiнiстрiв України:

     забезпечує виконання Програми, крiм питань, вiднесених до компетенцiї Верховної Ради України;

     затверджує пiсля погодження з Комiтетом Верховної Ради України з питань Європейської iнтеграцiї щорiчний план заходiв з виконання Програми;

     передбачає щороку в проектах Державного бюджету України витрати на фiнансування заходiв з виконання Програми.

     Органом, що координує роботу з виконання Програми, є уповноважений центральний орган виконавчої влади у сферi адаптацiї законодавства України до законодавства Європейського Союзу (далi - уповноважений центральний орган виконавчої влади), який:

     в установленому законодавством порядку щороку подає Мiнiстерству фiнансiв України пропозицiї щодо фiнансування заходiв з виконання Програми для врахування їх у проектi Державного бюджету України;

     разом з Комiтетом Верховної Ради України з питань Європейської iнтеграцiї здiйснює монiторинг виконання Програми.

     Уповноважений центральний орган виконавчої влади забезпечує реалiзацiю полiтики у сферi адаптацiї законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

     Головою Координацiйної ради є Прем'єр-мiнiстр України (за посадою).

     Положення про Координацiйну раду та її склад затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Координацiйна рада щороку готує доповiдь про стан виконання Програми, яка не пiзнiше 1 березня оприлюднюється на пленарному засiданнi Верховної Ради України.

     Науково-експертне, аналiтичне, iнформацiйне та методологiчне забезпечення виконання Програми, переклад актiв acquis communautaire на українську мову, пiдготовка глосарiю термiнiв acquis communautaire покладаються на уповноважений центральний орган виконавчої влади у сферi адаптацiї законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

Роздiл IX. ОСОБЛИВОСТI РОЗГЛЯДУ ЗАКОНОПРОЕКТIВ ТА ПРОЕКТIВ IНШИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТIВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ЗА ПРЕДМЕТОМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДО СФЕР, ПРАВОВIДНОСИНИ В ЯКИХ РЕГУЛЮЮТЬСЯ ПРАВОМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

     1. Кожен законопроект, внесений до Верховної Ради України, протягом семи днiв надсилається до Комiтету Верховної Ради України з питань Європейської iнтеграцiї для визначення належностi законопроекту за предметом правового регулювання до сфер, правовiдносини в яких регулюються правом Європейського Союзу.

     2. Законопроекти, якi згiдно з висновком Комiтету Верховної Ради України з питань Європейської iнтеграцiї належать за предметом правового регулювання до сфер, правовiдносини в яких регулюються правом Європейського Союзу, крiм розроблених на виконання цiєї Програми, протягом трьох днiв передаються до уповноваженого центрального органу виконавчої влади для пiдготовки експертного висновку щодо вiдповiдностi цих законопроектiв acquis communautaire. Уповноважений центральний орган виконавчої влади у двадцятиденний термiн готує експертний висновок щодо вiдповiдностi законопроектiв acquis communautaire i передає його до Комiтету Верховної Ради України з питань Європейської iнтеграцiї для пiдготовки пропозицiй щодо доцiльностi прийняття законопроекту Верховною Радою України i термiнiв набрання ним чинностi.

     3. Проекти законiв України та iнших нормативно-правових актiв, якi за предметом правового регулювання належать до сфер, правовiдносини в яких регулюються правом Європейського Союзу, в обов'язковому порядку проходять експертизу на вiдповiднiсть acquis communautaire.

     Експертизу проектiв законiв України та iнших нормативно-правових актiв, якi за предметом правового регулювання належать до сфер, правовiдносини в яких регулюються правом Європейського Союзу, здiйснює уповноважений центральний орган виконавчої влади, а експертизу проектiв нормативно-правових актiв мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади - вiдповiднi пiдроздiли органiв, якi видають акт.

     Нормативно-правовi акти, якi суперечать acquis communautaire, можуть прийматися лише за наявностi достатнього обґрунтування необхiдностi прийняття такого акта i на чiтко визначений у самому актi строк.

Роздiл X. ФIНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

     Фiнансування заходiв, спрямованих на виконання Програми, на кожному етапi здiйснюється за рахунок коштiв Державного бюджету України, коштiв мiжнародної технiчної допомоги та iнших джерел, не заборонених законодавством України.

     Кабiнет Мiнiстрiв України забезпечує прiоритетне спрямування ресурсiв програм мiжнародної технiчної допомоги на виконання Програми.

     Конкретнi обсяги видаткiв на здiйснення заходiв з виконання Програми визначаються у законi про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк.

Роздiл XI. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

     Кабiнету Мiнiстрiв України з метою належного кадрового забезпечення виконання Програми вживати заходiв з виконання Державної програми пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв у сферi європейської та євроатлантичної iнтеграцiї України на 2004-2007 роки, затвердженої Указом Президента України вiд 13 грудня 2003 року N 1433.

Роздiл XII. IНФОРМАЦIЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

     Iнформацiйне забезпечення виконання Програми покладається на уповноважений центральний орган виконавчої влади у сферi адаптацiї законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

     В основу iнформацiйного забезпечення необхiдно покласти створення та функцiонування загальнодержавної iнформацiйної мережi з питань європейського права, забезпечення вiльного доступу до неї учасникiв процесу адаптацiї.

     Елементами загальнодержавної iнформацiйної мережi з питань європейського права мають бути:

     створення iнтернет-порталу;

     створення електронної системи документацiї Європейського Союзу, перекладеної на українську мову, в тому числi актiв acquis communautaire;

     створення спецiалiзованої бiблiотеки європейського права та її фiлiалiв у регiонах України;

     забезпечення доступу учасникiв процесу адаптацiї до баз даних законодавства Європейського Союзу;

     забезпечення передплати на офiцiйнi видання Європейського Союзу.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.