ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Бюджетного кодексу України та деяких iнших законодавчих актiв України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Бюджетному кодексi України вiд 8 липня 2010 року (iз змiнами, внесеними законами України вiд 7 жовтня 2010 року N 2592-VI та вiд 2 грудня 2010 року N 2756-VI):

     1) в абзацi першому частини дев'ятої статтi 17 слова "Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами" замiнити словами "Податковим кодексом України";

     2) у статтi 23:

     а) у частинi шостiй слова "Верховною Радою України (Верховною Радою Автономної Республiки Крим, мiсцевою радою)" замiнити словами "Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету (вiдповiдною комiсiєю Верховної Ради Автономної Республiки Крим, мiсцевої ради)";

     б) у частинi восьмiй слова "Крим, мiсцевої ради)" замiнити словами "Крим, мiсцевої ради), у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     в) у частинi дев'ятiй слова "Верховною Радою України" замiнити словами "Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету, у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     3) у статтi 29:

     а) у частинi другiй:

     у пунктi 1 слова i цифри "та пунктом 1 частини першої статтi 71" виключити;

     у пунктi 2 слова "державного значення" замiнити словами "в частинi деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування";

     пункти 3 i 4 викласти в такiй редакцiї:

     "3) 50 вiдсоткiв збору за спецiальне використання води (крiм збору за спецiальне використання води водних об'єктiв мiсцевого значення);

     4) 50 вiдсоткiв плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крiм плати за користування надрами в межах континентального шельфу i виключної (морської) економiчної зони, яка зараховується до загального фонду державного бюджету у повному обсязi)";

     пункт 5 виключити;

     доповнити пунктом 51 такого змiсту:

     "51) 50 вiдсоткiв податку на доходи фiзичних осiб, що сплачується (перераховується) на територiї мiста Києва";

     пункти 7, 8, 13 та 19 викласти в такiй редакцiї:

     "7) акцизний податок з вироблених в Українi пiдакцизних товарiв (продукцiї) (крiм акцизного податку, визначеного у частинi першiй статтi 66 цього Кодексу, та акцизного податку, що зараховується до спецiального фонду згiдно iз законом про Державний бюджет України);

     8) акцизний податок з ввезених на митну територiю України пiдакцизних товарiв (продукцiї) (крiм акцизного податку, що зараховується до спецiального фонду згiдно iз законом про Державний бюджет України)";

     "13) частина чистого прибутку (доходу) державних унiтарних пiдприємств та їх об'єднань, що вилучається до державного бюджету вiдповiдно до закону, та дивiденди (дохiд), нарахованi на акцiї (частки, паї) господарських товариств, у статутних капiталах яких є державна власнiсть";

     "19) рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територiєю України (якщо iнше не встановлено законом про Державний бюджет України)";

     пункт 20 доповнити словами "територiєю України";

     пункт 21 викласти в такiй редакцiї:

     "21) рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами амiаку територiєю України";

     доповнити пунктами 211, 212 та 371 такого змiсту:

     "211) збiр у виглядi цiльової надбавки до дiючого тарифу на електричну та теплову енергiю, крiм електроенергiї, виробленої квалiфiкованими когенерацiйними установками (якщо iнше не встановлено законом про Державний бюджет України);

     212) збiр у виглядi цiльової надбавки до дiючого тарифу на природний газ для споживачiв усiх форм власностi (якщо iнше не встановлено законом про Державний бюджет України)";

     "371) плата за подання скарги до органу оскарження вiдповiдно до статтi 18 Закону України "Про здiйснення державних закупiвель";

     у пунктi 43 цифри та слова "100 вiдсоткiв коштiв" замiнити словами "кошти вiд продажу земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державнiй власностi, на яких розташованi об'єкти, що пiдлягають приватизацiї; кошти";

     б) частину четверту доповнити словами "з урахуванням норм цього Кодексу";

     4) у частинi першiй статтi 45 слова "розстрочення або вiдстрочення податкових зобов'язань на термiн" замiнити словами "розстрочення або вiдстрочення грошових зобов'язань платникiв податкiв чи податкового боргу на строк";

     5) частину другу статтi 55 доповнити абзацом тринадцятим такого змiсту:

     "роботи та заходи, що здiйснюються на виконання Загальнодержавної програми зняття з експлуатацiї Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологiчно безпечну систему, та роботи з посилення бар'єрних функцiй зони вiдчуження";

     6) абзац другий частини третьої статтi 56 пiсля слова "здiйснюються" доповнити словами "за погодженням з Державним казначейством України";

     7) у частинi третiй статтi 59 слова "податкову заборгованiсть, включаючи суми недоїмки та переплат" замiнити словами "податковий борг та про суми надмiру сплачених грошових зобов'язань платникiв податкiв";

     8) у частинi третiй статтi 60 слова "реструктуризованої та списаної податкової заборгованостi" замiнити словами "списаного податкового боргу", а слова "суми вiдстрочених та розстрочених платежiв" замiнити словами "про розстроченi та вiдстроченi суми податкового боргу i грошових зобов'язань платникiв податкiв";

     9) у статтi 64:

     а) у частинi першiй:

     у пунктi 1 слова "податок з доходiв фiзичних осiб" замiнити словами "податок на доходи фiзичних осiб";

     у пунктi 2 слова "державного значення" замiнити словами "в частинi деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування";

     у пунктi 3 слова "збору за спецiальне водокористування (крiм збору за спецiальне водокористування мiсцевого значення)" замiнити словами "збору за спецiальне використання води (крiм збору за спецiальне використання води водних об'єктiв мiсцевого значення)";

     пункт 4 викласти в такiй редакцiї:

     "4) 50 вiдсоткiв плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крiм плати за користування надрами в межах континентального шельфу i виключної (морської) економiчної зони), що зараховується до мiських бюджетiв мiст Києва та Севастополя";

     б) у частинi другiй:

     абзаци перший i другий викласти в такiй редакцiї:

     "2. Податок на доходи фiзичних осiб, який сплачується (перераховується):

     податковим агентом - юридичною особою (її фiлiєю, вiддiленням, iншим вiдокремленим пiдроздiлом) чи представництвом нерезидента - юридичної особи, зараховується до вiдповiдного мiсцевого бюджету за їх мiсцезнаходженням (розташуванням) в обсягах податку, нарахованого на доходи, що виплачуються фiзичнiй особi";

     доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "фiзичною особою, яка отримує доходи вiд особи, яка не є податковим агентом, зараховується до вiдповiдного мiсцевого бюджету за податковою адресою такої фiзичної особи";

     10) частину першу статтi 65 викласти в такiй редакцiї:

     "1. До доходiв бюджету мiста Києва зараховується 50 вiдсоткiв податку на доходи фiзичних осiб, що сплачується (перераховується) згiдно з Податковим кодексом України на територiї мiста Києва. До доходiв бюджету мiста Севастополя зараховується 100 вiдсоткiв податку на доходи фiзичних осiб, що сплачується (перераховується) згiдно з Податковим кодексом України на територiї мiста Севастополя";

     11) у статтi 66:

     а) у частинi першiй:

     у пунктi 1 слова "податку з доходiв фiзичних осiб" замiнити словами "податку на доходи фiзичних осiб", а слова "згiдно iз Законом України "Про податок з доходiв фiзичних осiб" замiнити словами "згiдно з Податковим кодексом України";

     у пунктi 2 слова "державного значення" замiнити словами "в частинi деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування";

     у пунктi 3 слова "збору за спецiальне водокористування (крiм збору за спецiальне водокористування мiсцевого значення)" замiнити словами "збору за спецiальне використання води (крiм збору за спецiальне використання води водних об'єктiв мiсцевого значення)";

     пункти 4 i 6 викласти в такiй редакцiї:

     "4) 50 вiдсоткiв плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крiм плати за користування надрами в межах континентального шельфу i виключної (морської) економiчної зони)";

     "6) акцизний податок з вироблених в Українi пiдакцизних товарiв (продукцiї) (крiм акцизного податку, що зараховується до спецiального фонду державного бюджету згiдно iз законом про Державний бюджет України), що сплачується платниками, якi зареєстрованi в Автономнiй Республiцi Крим, - до доходiв бюджету Автономної Республiки Крим";

     б) у пунктi 1 частини другої слова "податку з доходiв фiзичних осiб" замiнити словами "податку на доходи фiзичних осiб", а слова "згiдно iз Законом України "Про податок з доходiв фiзичних осiб" замiнити словами "згiдно з Податковим кодексом України";

     12) у статтi 69:

     а) у частинi першiй:

     пункти 1 i 3 викласти в такiй редакцiї:

     "1) фiксований податок, що зараховується до мiсцевих бюджетiв у порядку, визначеному статтями 65 i 66 цього Кодексу для податку на доходи фiзичних осiб";

     "3) плата за користування надрами для видобування корисних копалин мiсцевого значення; плата за користування надрами в цiлях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин; збiр за спецiальне використання води водних об'єктiв мiсцевого значення; збiр за спецiальне використання лiсових ресурсiв (крiм збору за спецiальне використання лiсових ресурсiв в частинi деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування). Такi платежi зараховуються до бюджетiв мiсцевого самоврядування за мiсцезнаходженням (мiсцем розташування) вiдповiдних природних ресурсiв, а щодо водних об'єктiв - за мiсцем податкової реєстрацiї платника збору";

     пункти 5 i 6 виключити;

     пункт 7 викласти в такiй редакцiї:

     "7) мiсцевi податки i збори (крiм єдиного податку), що зараховуються до бюджетiв мiсцевого самоврядування, включаючи податок на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, та збiр за провадження деяких видiв пiдприємницької дiяльностi (крiм збору в частинi провадження торговельної дiяльностi нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стацiонарних, малогабаритних i пересувних автозаправних станцiях, заправних пунктах)";

     б) у частинi другiй:

     у пунктi 2 слова "податок з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв" замiнити словами "збiр за першу реєстрацiю транспортного засобу";

     пункт 3 викласти в такiй редакцiї:

     "3) збiр за провадження деяких видiв пiдприємницької дiяльностi в частинi провадження торговельної дiяльностi нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стацiонарних, малогабаритних i пересувних автозаправних станцiях, заправних пунктах";

     пункт 6 виключити;

     пункт 10 викласти в такiй редакцiї:

     "10) 35 вiдсоткiв екологiчного податку (крiм податку, що справляється за утворення радiоактивних вiдходiв (включаючи вже накопиченi) та/або тимчасове зберiгання радiоактивних вiдходiв їх виробниками понад установлений особливими умовами лiцензiї строк), у тому числi: до сiльських, селищних, мiських бюджетiв - 25 вiдсоткiв, обласних бюджетiв та бюджету Автономної Республiки Крим - 10 вiдсоткiв, бюджетiв мiст Києва та Севастополя - 35 вiдсоткiв";

     13) у статтi 71:

     а) у частинi першiй:

     пункт 1 виключити;

     у пунктi 2 слова "для суб'єктiв малого пiдприємництва" виключити;

     б) частину другу доповнити пунктом 5 такого змiсту:

     "5) пiдготовка земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення або прав на них державної (до розмежування земель державної та комунальної власностi) чи комунальної власностi для продажу на земельних торгах та проведення таких торгiв";

     14) у статтi 108:

     а) у частинi п'ятiй слово "збору" замiнити словом "податку";

     б) у першому реченнi частини шостої слова "Верховною Радою України" замiнити словами "Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету", а слово "перерозподiл" замiнити словами "розподiл та перерозподiл";

     15) абзац сьомий частини першої статтi 112 доповнити словами "шляхом оцiнки їх дiяльностi";

     16) у роздiлi VI "Прикiнцевi та перехiднi положення":

     а) абзац перший пункту 1 доповнити словами i цифрами "пункту 10 частини другої статтi 69, який набирає чинностi з 1 сiчня 2014 року";

     б) доповнити пунктом 41 такого змiсту:

     "41. Установити, що:

     перерозподiл видаткiв мiж мiсцевими, апеляцiйними судами у межах загального обсягу бюджетних призначень за вiдповiдною бюджетною програмою окремо за загальним та спецiальним фондами державного бюджету здiйснюється Державною судовою адмiнiстрацiєю України за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України;

     перерозподiл видаткiв мiж мiсцевими та/або апеляцiйними судами за рiзними бюджетними програмами у межах загального обсягу бюджетних призначень Державної судової адмiнiстрацiї України здiйснюється Державною судовою адмiнiстрацiєю України за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України пiсля проведення перерозподiлу видаткiв державного бюджету вiдповiдно до частини восьмої статтi 23 цього Кодексу";

     в) пункт 5 викласти в такiй редакцiї:

     "5. Установити, що положення пункту 1 частини першої статтi 69 та пункту 2 частини першої статтi 71 цього Кодексу застосовуються з урахуванням особливостей, визначених Податковим кодексом України для сплати єдиного i фiксованого податкiв";

     г) доповнити пунктами 51 та 91 такого змiсту:

     "51. Установити, що екологiчний податок (крiм податку, що справляється за утворення радiоактивних вiдходiв (включаючи вже накопиченi) та/або тимчасове зберiгання радiоактивних вiдходiв їх виробниками понад установлений особливими умовами лiцензiї строк) зараховується у таких пропорцiях:

     1) до спецiального фонду державного бюджету:

     у 2011 - 2012 роках - 30 вiдсоткiв;

     у 2013 роцi - 53 вiдсотки, з них 33 вiдсотки iз спрямуванням на фiнансове забезпечення виключно цiльових проектiв екологiчної модернiзацiї пiдприємств у межах сум сплаченого ними екологiчного податку у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     з 2014 року - 65 вiдсоткiв, з них 50 вiдсоткiв iз спрямуванням на фiнансове забезпечення виключно цiльових проектiв екологiчної модернiзацiї пiдприємств у межах сум сплаченого ними екологiчного податку у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     2) до спецiального фонду мiсцевих бюджетiв:

     у 2011 - 2012 роках - 70 вiдсоткiв, у тому числi: до сiльських, селищних, мiських бюджетiв - 50 вiдсоткiв, обласних бюджетiв та бюджету Автономної Республiки Крим - 20 вiдсоткiв, бюджетiв мiст Києва та Севастополя - 70 вiдсоткiв;

     у 2013 роцi - 47 вiдсоткiв, у тому числi: до сiльських, селищних, мiських бюджетiв - 33,5 вiдсотка, обласних бюджетiв та бюджету Автономної Республiки Крим - 13,5 вiдсотка, бюджетiв мiст Києва та Севастополя - 47 вiдсоткiв;

     з 2014 року - 35 вiдсоткiв згiдно з пунктом 10 частини другої статтi 69 цього Кодексу";

     "91. Установити, що кошти фiнансового резерву для зняття з експлуатацiї атомних блокiв, що формується вiдповiдно до Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних iз забезпеченням ядерної безпеки", Державне пiдприємство "Нацiональна атомна енергогенеруюча компанiя "Енергоатом" перераховує до спецiального фонду Державного бюджету України. Для зарахування цих коштiв Державне казначейство України вiдкриває вiдповiдний бюджетний рахунок за надходженнями".

     2. У Кодексi України про надра (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340):

     1) частини другу i шосту статтi 16 викласти в такiй редакцiї:

     "Спецiальнi дозволи на користування надрами надаються переможцям аукцiонiв, крiм випадкiв, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України, спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологiчного вивчення та забезпечення рацiонального використання надр. Порядок проведення аукцiонiв з продажу спецiальних дозволiв на користування надрами та порядок їх надання встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     "Власник спецiального дозволу на користування надрами не може дарувати, продавати або в iнший спосiб вiдчужувати права, наданi йому спецiальним дозволом на користування надрами, iншiй юридичнiй чи фiзичнiй особi, в тому числi передавати їх до статутних капiталiв створюваних за його участю суб'єктiв господарювання, а також вноситись як вклад у спiльну дiяльнiсть";

     2) назву та частину першу статтi 34 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 34. Плата (збiр) за видачу спецiальних дозволiв

     Розмiр плати за надання спецiальних дозволiв на користування надрами визначається за результатами аукцiону. У разi надання дозволу без проведення аукцiону справляється збiр, який розраховується виходячи з початкової цiни продажу такого дозволу на аукцiонi. Початкова цiна продажу дозволу на аукцiонi розраховується спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологiчного вивчення та забезпечення рацiонального використання надр виходячи з вартостi запасiв i ресурсiв корисних копалин родовищ або дiлянок надр вiдповiдно до методики, встановленої Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     3. Роздiл X "Перехiднi положення" Земельного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27) доповнити пунктом 19 такого змiсту:

     "19. Авансовi внески, якi сплачують покупцi земельних дiлянок, зараховуються органами Державного казначейства України на вiдповiднi бюджетнi рахунки, на яких облiковуються кошти, тимчасово вiднесенi на доходи вiдповiдних бюджетiв. Порядок зарахування та використання коштiв авансового внеску встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     4. Абзац сьомий пункту 64.7 статтi 64 Податкового кодексу України викласти в такiй редакцiї:

     "Великий платник податкiв, щодо якого центральним органом державної податкової служби прийнято рiшення про переведення на облiк у спецiалiзовану державну податкову iнспекцiю чи iнший орган державної податкової служби, пiсля взяття його на облiк за новим мiсцем облiку зобов'язаний сплачувати податки за мiсцем попереднього облiку в органах державної податкової служби, а подавати податкову звiтнiсть та виконувати iншi обов'язки, передбаченi цим Кодексом, за новим мiсцем облiку".

     5. В останньому абзацi статтi 16 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377; Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 14, ст. 197; 2007 р., N 3, ст. 29) слова "Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами" замiнити словами "Податковим кодексом України".

     6. У Законi України "Про господарськi товариства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 1998 р., N 18, ст. 89; 2010 р., NN 22 - 25, ст. 263):

     1) третє речення статтi 15 пiсля слова "розрахункiв" доповнити словами "та сплати дивiдендiв";

     2) пункт "д" частини п'ятої статтi 41 пiсля слова "(дивiдендiв)" доповнити словами "з урахуванням вимог, передбачених цим та iншими законами".

     7. У частинi дев'ятiй статтi 15 Закону України "Про товарну бiржу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 10, ст. 139; 2010 р., N 30, ст. 398) слова "у Законi України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" замiнити словами "у Податковому кодексi України".

     8. В абзацi четвертому пункту "р" та абзацi третьому пункту "щ2" частини першої статтi 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст. 259; 2010 р., N 10, ст. 101, N 37, ст. 492) слова та цифри "норми пiдпункту 17.1.61 пункту 17.1 статтi 17 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами" замiнити словами та цифрами "норми пункту 123.2 статтi 123 Податкового кодексу України".

     9. У статтi 8 Закону України "Про пенсiйне забезпечення осiб, звiльнених з вiйськової служби, та деяких iнших осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399; 2005 р., N 4, ст. 107):

     у назвi слова "Звiльнення пенсiй вiд податкiв" виключити;

     частину другу виключити.

     10. У статтi 49 Закону України "Про природно-заповiдний фонд України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 34, ст. 502; 1993 р., N 10, ст. 76, N 26, ст. 277):

     частину першу викласти в такiй редакцiї::

     "Надання податкових пiльг регулюється Податковим кодексом України";

     частини другу, третю, шосту та сьому виключити.

     11. Статтю 11 Закону України "Про приватизацiю державного житлового фонду" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 36, ст. 524 iз наступними змiнами) виключити.

     12. У Законi України "Про державну контрольно-ревiзiйну службу в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 110):

     1) у частинi четвертiй статтi 11 слова "податкiв та зборiв (обов'язкових платежiв)" замiнити словами "податкiв та зборiв";

     2) у частинi шостiй статтi 17 слова "оподаткуванню не пiдлягають" замiнити словами "оподатковуються вiдповiдно до Податкового кодексу України".

     13. Частини третю i четверту статтi 5 Закону України "Про пожежну безпеку" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 5, ст. 21) виключити.

     14. У Законi України "Про оренду державного та комунального майна" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 15, ст. 99; 1998 р., N 18, ст. 88; 1999 р., N 29, ст. 239; 2009 р., N 26, ст. 321):

     1) частину першу статтi 4 доповнити абзацом шостим такого змiсту:

     "Нерухоме майно органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування, Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, правоохоронних i митних органiв, що не використовується зазначеними органами для здiйснення своїх функцiй, може бути передано в оренду без права викупу орендарем та передачi в суборенду";

     2) абзац перший частини сьомої статтi 9 замiнити двома абзацами такого змiсту:

     "7. Передача в оренду державного та комунального майна здiйснюється виключно на конкурсних засадах, крiм державного та комунального майна, що передається в оренду: бюджетним установам; музеям; пiдприємствам i громадським органiзацiям у сферi культури i мистецтв (у тому числi нацiональним творчим спiлкам та їх членам пiд творчi майстернi); громадським органiзацiям ветеранiв; громадським органiзацiям iнвалiдiв; центрам професiйної, соцiальної реабiлiтацiї iнвалiдiв та центрам ранньої соцiальної реабiлiтацiї дiтей-iнвалiдiв, а також пiдприємствам та органiзацiям громадських органiзацiй iнвалiдiв, яким визначена доцiльнiсть надання державної допомоги вiдповiдно до статей 141 i 142 Закону України "Про основи соцiальної захищеностi iнвалiдiв в Українi"; Пенсiйному фонду України та його органам; державним видавництвам та пiдприємствам книгорозповсюдження; вiтчизняним видавництвам та пiдприємствам книгорозповсюдження книжкової продукцiї, що забезпечують пiдготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 вiдсоткiв книжкової продукцiї державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру); релiгiйним органiзацiям для забезпечення проведення богослужiнь, релiгiйних обрядiв та церемонiй.

     Ставки орендної плати, що затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України для державного майна, є iндикативними та застосовуються як стартовi при проведеннi конкурсу на право оренди комунального майна в мiстах обласного значення, мiстах Києвi та Севастополi".

     У зв'язку з цим абзаци другий - шостий вважати вiдповiдно абзацами третiм - сьомим.

     15. Частину першу статтi 4 Закону України "Про поводження з радiоактивними вiдходами" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 27, ст. 198; 2008 р., N 52, ст. 394) викласти в такiй редакцiї:

     "Фiнансування бюджетних програм, у межах яких виконуються роботи щодо поводження з радiоактивними вiдходами, якi утворилися внаслiдок Чорнобильської катастрофи, а також фiнансування Загальнодержавної цiльової екологiчної програми поводження з радiоактивними вiдходами, iнших заходiв, пов'язаних з поводженням з радiоактивними вiдходами, здiйснюється за рахунок коштiв Державного фонду поводження з радiоактивними вiдходами (далi - Фонд) в обсягах, передбачених за вiдповiдними бюджетними програмами, а також за рахунок благодiйних та iнших внескiв юридичних i фiзичних осiб".

     16. У частинi восьмiй статтi 153 Закону України "Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст. 345; 2002 р., N 26, ст. 175; 2005 р., N 4, ст. 91; 2010 р., N 11, ст. 111, N 30, ст. 398) слова "акцизного збору у розмiрi, встановленому Законом України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольнi напої" замiнити словами "акцизного податку у розмiрi, встановленому Податковим кодексом України".

     17. Частину третю, абзац четвертий частини п'ятої та частину шосту статтi 61 Закону України "Про освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84; 2002 р., N 11, ст. 80; 2007 р., N 7 - 8, ст. 66; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78) виключити.

     18. У статтi 1 Закону України "Про порядок списання заборгованостi вугледобувних та вуглепереробних пiдприємств Мiнiстерства вугiльної промисловостi України, що лiквiдуються за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України, перед Державним бюджетом України i мiсцевими бюджетами та державними цiльовими фондами" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 10, ст. 84):

     у частинi першiй слова "податках, зборах та iнших обов'язкових платежах до Державного бюджету України та по внесках до державних цiльових фондiв, передбачених Законом України "Про систему оподаткування" замiнити словами "податках та зборах, передбачених Податковим кодексом України, iнших обов'язкових платежах до Державного бюджету України i по внесках до державних цiльових фондiв";

     частину другу виключити.

     19. У частинах першiй та другiй статтi 5 Закону України "Про державну пiдтримку засобiв масової iнформацiї та соцiальний захист журналiстiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 50, ст. 302) слова "Закону України "Про податок на додану вартiсть" та "податкового законодавства України" замiнити словами "Податкового кодексу України".

     20. Частину другу статтi 19 Закону України "Про кiнематографiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 22, ст. 114; 2003 р., N 30, ст. 248; 2006 р., N 18, ст. 155) виключити.

     21. У Законi України "Про Нацiональний банк України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238; 2000 р., N 42, ст. 351; 2010 р., N 48, ст. 564, N 49, ст. 570):

     1) у частинi першiй статтi 9:

     пункти 6 та 7 викласти в такiй редакцiї:

     "6) затверджує Регламент Ради Нацiонального банку України;

     7) приймає рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Нацiонального банку";

     пункт 10 пiсля слiв "за звiтний рiк" доповнити словами "якi у тижневий строк подаються Верховнiй Радi України та Кабiнету Мiнiстрiв України";

     2) включити статтю 50 такого змiсту:

     "Стаття 50. Позареалiзацiйнi валютнi доходи та збитки

     Доходи та збитки Нацiонального банку, пов'язанi iз змiною оцiнки активiв i пасивiв, представлених у виглядi банкiвського золота та iноземної валюти, спецiальних прав запозичення, у зв'язку iз змiнами курсу iноземних валют та цiни золота враховуються i компенсуються у такому порядку:

     1) чистi валютнi доходи та збитки збалансовуються вiдповiдною сумою на спецiальному резервному рахунку переоцiнки валютних резервiв у балансi Нацiонального банку;

     2) зазначенi чистi доходи та збитки не враховуються при розрахунку рiчного доходу Нацiонального банку".

     22. Абзаци восьмий та десятий частини другої статтi 6 Закону України "Про державну геологiчну службу України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 456 iз наступними змiнами) виключити.

     23. Статтю 1 Закону України "Про заходи щодо державної пiдтримки суднобудiвної промисловостi в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 3, ст. 20; 2002 р., N 14, ст. 95; 2005 р., N 3, ст. 77) виключити.

     24. У статтi 3 Закону України "Про тимчасовий порядок оподаткування операцiй з виготовлення та продажу нафти сирої та деяких паливно-мастильних матерiалiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 19, ст. 145) слова та цифри "пiдпункту 7.3.4 пункту 7.3 статтi 7 Закону України "Про податок на додану вартiсть" замiнити словами та цифрами "пункту 187.6 статтi 187 Податкового кодексу України".

     25. Частини третю - п'яту статтi 6 Закону України "Про жертви нацистських переслiдувань" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 24, ст. 182; 2005 р., N 5, ст. 120; 2010 р., N 40, ст. 525) виключити.

     26. Друге речення частини восьмої статтi 7 Закону України "Про сприяння соцiальному становленню та розвитку молодi в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 27, ст. 211) виключити.

     27. В абзацi другому частини другої статтi 9 Закону України "Про природнi монополiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 30, ст. 238; 2009 р., N 30, ст. 417) слова "законами про оподаткування вiдносяться на валовi витрати" замiнити словами "Податковим кодексом України вiдносяться на витрати".

     28. Частину другу статтi 40 Закону України "Про охорону культурної спадщини" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 39, ст. 333; 2005 р., N 5, ст. 114) виключити.

     29. Частини другу, третю, п'яту та сьому статтi 3 Закону України "Про пiдтримку олiмпiйського, паралiмпiйського руху та спорту вищих досягнень в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 43, ст. 370; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250) виключити.

     30. У Законi України "Про особливостi приватизацiї об'єктiв незавершеного будiвництва" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 45, ст. 375; 2004 р., N 15, ст. 228; 2005 р., N 48, ст. 480; 2007 р., N 7 - 8, ст. 66, N 33, ст. 440):

     1) статтi 3 i 21 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 3. Придбання та оренда земельних дiлянок, на яких розташованi об'єкти незавершеного будiвництва

     Продаж об'єктiв незавершеного будiвництва здiйснюється на вiдкритих аукцiонах разом iз земельними дiлянками, на яких розташованi такi об'єкти. Земельнi дiлянки, що не пiдлягають продажу вiдповiдно до Земельного кодексу України, надаються в довгострокову оренду з переважним правом орендаря на придбання їх у власнiсть у разi зняття заборони на приватизацiю зазначених земельних дiлянок";

     "Стаття 21. Розподiл коштiв вiд продажу об'єктiв незавершеного будiвництва

     Кошти вiд продажу об'єктiв незавершеного будiвництва, що перебувають у державнiй власностi, та земельних дiлянок, на яких розташованi такi об'єкти, спрямовуються до Державного бюджету України в повному обсязi.

     Кошти вiд продажу об'єктiв незавершеного будiвництва, що перебувають у комунальнiй власностi, та земельних дiлянок, на яких розташованi такi об'єкти, спрямовуються до вiдповiдного мiсцевого бюджету в повному обсязi";

     2) статтi 22 - 25 та 27 виключити.:

     31. У преамбулi Закону України "Про звiльнення вiд оподаткування грошових коштiв, якi спрямовуються на проведення новорiчно-рiздвяних свят для дiтей та на придбання дитячих святкових подарункiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 1, ст. 5) слова та цифру "частиною третьою статтi 1 Закону України "Про систему оподаткування" замiнити словами "Податковим кодексом України".

     32. В абзацi п'ятому частини п'ятої статтi 85 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 5 - 6, ст. 30; 2010 р., N 2 - 3, ст. 11) слова "Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами" замiнити словами "Податковим кодексом України".

     33. У частинi другiй статтi 24 Закону України "Про захист економiчної конкуренцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 12, ст. 64) слова "акцизного збору" замiнити словами "акцизного податку".

     34. У Законi України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими похованням" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 14, ст. 71; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 8 липня 2010 року N 2464-VI):

     1) статтю 13 доповнити пунктом 8 такого змiсту:

     "8) у разi незатвердження правлiнням Фонду до 1 вересня року, що передує плановому, бюджету Фонду на наступний рiк на реальнiй бездефiцитнiй основi подає в тижневий строк проект бюджету Фонду Кабiнету Мiнiстрiв України для затвердження";

     2) статтю 25 доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. У разi неможливостi затвердження правлiнням Фонду до 1 вересня року, що передує плановому, бюджету Фонду на наступний рiк на реальнiй бездефiцитнiй основi виконавча дирекцiя Фонду подає в тижневий строк проект бюджету Фонду Кабiнету Мiнiстрiв України для затвердження".

     35. У Законi України "Про нафту i газ" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 50, ст. 262 iз наступними змiнами):

     1) доповнити статтею 41 такого змiсту:

     "Стаття 41. Особливостi регулювання вiдносин у нафтогазовiй галузi пiдприємств, частка держави у статутному капiталi яких 50 вiдсоткiв та бiльше, господарських товариств, 50 вiдсоткiв та бiльше акцiй (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капiталах iнших господарських товариств, акцiонером яких є держава i володiє в них контрольним пакетом акцiй

     Пiдприємства, частка держави у статутному капiталi яких 50 вiдсоткiв та бiльше, господарськi товариства, 50 вiдсоткiв та бiльше акцiй (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капiталах iнших господарських товариств, акцiонером яких є держава i володiє в них контрольним пакетом акцiй, а також дочiрнi пiдприємства, представництва та фiлiї таких пiдприємств i товариств, учасники договорiв про спiльну дiяльнiсть, та/або особи, уповноваженi договорами про спiльну дiяльнiсть, укладеними за участю зазначених пiдприємств, щомiсячно здiйснюють продаж нафти сирої i газового конденсату власного видобутку, видобутих на пiдставi спецiальних дозволiв на користування нафтогазоносними надрами (крiм обсягiв, що використовуються на власнi технологiчнi потреби), а також скрапленого газу - виключно на бiржових аукцiонах.

     Стартова цiна (без урахування податку на додану вартiсть та витрат на транспортування, постачання i зберiгання) на бiржових аукцiонах для нафти та газового конденсату визначається на пiдставi митної вартостi нафти за даними Державної митної служби України за 15 днiв, що передують датi реєстрацiї заявок на проведення бiржового аукцiону, та з урахуванням надбавки за якiсть для нафти сирої i газового конденсату. Зниження цiни на нафту або на газовий конденсат на бiржових аукцiонах нижче стартової цiни не допускається.

     Порядок органiзацiї та проведення бiржових аукцiонiв з продажу нафти сирої i газового конденсату власного видобутку, скрапленого газу, визначення стартових цiн на таких аукцiонах, надбавок за якiсть для нафти сирої i газового конденсату, а також порядок визначення обсягiв реалiзацiї на бiржових аукцiонах скрапленого газу для потреб населення встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Передача покупцям нафти сирої i газового конденсату здiйснюється на родовищах або вузлах облiку суб'єктiв господарювання, визначених частиною першою цiєї статтi. Вiдвантаження придбаних на бiржових аукцiонах нафти сирої i газового конденсату здiйснюється залiзничним, автомобiльним або трубопровiдним транспортом. Спосiб вiдвантаження та напрямок транспортування визначаються покупцем у вiдповiдних договорах купiвлi-продажу.

     У разi якщо цiна, за якою здiйснюється реалiзацiя нафти сирої i газового конденсату на бiржових аукцiонах, нижча за стартову цiну, яка визначена згiдно з частиною другою цiєї статтi, суб'єкти господарювання, визначенi частиною першою цiєї статтi, сплачують до державного бюджету штраф у розмiрi 100 вiдсоткiв рiзницi вартостi, обчисленої за стартовою цiною та фактичними цiнами реалiзацiї. Стягнення таких штрафiв здiйснюється органами державної податкової служби за поданням центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення реалiзацiї державної полiтики в нафтогазовому комплексi.

     Якщо пiд час чергового бiржового аукцiону виставленi на продаж обсяги нафти сирої або газового конденсату не були реалiзованi повнiстю або частково, вони виставляються на додатковий бiржовий аукцiон, що проводиться того самого календарного мiсяця. У разi якщо продаж зазначених обсягiв нафти сирої i газового конденсату не вiдбувся на додатковому бiржовому аукцiонi або додатковий бiржовий аукцiон не був проведений, нереалiзованi обсяги нафти сирої i газового конденсату на пiдставi договору купiвлi-продажу за стартовою цiною додаткового бiржового аукцiону реалiзуються Нацiональнiй акцiонернiй компанiї "Нафтогаз України". Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" оплачує вiдвантаженi обсяги нафти сирої i газового конденсату протягом 30 днiв з дати укладення договору купiвлi-продажу.

     З метою дотримання вимог цiєї статтi передання нафти сирої, газового конденсату та скрапленого газу на умовах договорiв комiсiї, давальницької переробки, iнших договорiв, що не передбачають передання права власностi на них, не допускається.

     Дiя цiєї статтi поширюється виключно на тих учасникiв договорiв про спiльну дiяльнiсть, вiдповiдно до яких вартiсть вкладу пiдприємств, частка держави у статутному капiталi яких 50 вiдсоткiв та бiльше, господарських товариств, 50 вiдсоткiв та бiльше акцiй (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капiталах iнших господарських товариств, акцiонером яких є держава i володiє в них контрольним пакетом акцiй, а також дочiрнiх пiдприємств, представництв та фiлiй таких пiдприємств i товариств, становить 50 вiдсоткiв та бiльше загальної вартостi вкладiв учасникiв договорiв про спiльну дiяльнiсть";

     2) статтю 14 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 14. Порядок надання спецiальних дозволiв на користування нафтогазоносними надрами

     Спецiальнi дозволи на користування нафтогазоносними надрами надаються переможцям аукцiонiв, крiм випадкiв, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України, спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологiчного вивчення та забезпечення рацiонального використання надр. Порядок проведення аукцiонiв з продажу спецiальних дозволiв на користування надрами та порядок їх надання встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Власник спецiального дозволу на користування нафтогазоносними надрами не може дарувати, продавати або в iнший спосiб вiдчужувати права, наданi йому спецiальним дозволом на користування нафтогазоносними надрами, iншiй юридичнiй чи фiзичнiй особi, в тому числi передавати їх до статутних капiталiв створюваних за його участю суб'єктiв господарювання, а також вноситись як вклад у спiльну дiяльнiсть";

     3) статтi 15 та 16 виключити.

     36. У Законi України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 6, ст. 40):

     1) частини першу та восьму статтi 2 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Давальницька сировина, що ввозиться на митну територiю України iноземним замовником, обкладається ввiзним митом, а також iншими податками та зборами, що справляються при ввезеннi товарiв вiдповiдно до закону";

     "8. Органи державної податкової служби мають право вiдповiдно до закону надавати дозвiл на вiдстрочення оплати векселiв або погашення письмових зобов'язань суб'єктам пiдприємницької дiяльностi, якi здiйснюють операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах, до настання строку фактичного вiдвантаження готової продукцiї iноземному замовнику";

     2) у статтi 4:

     абзац другий частини третьої викласти в такiй редакцiї:

     "За порушення зазначеного порядку розрахункiв до переробника, що вiдвантажив готову продукцiю безпосередньо покупцю-нерезиденту на митнiй територiї України без проходження розрахункiв через постiйне представництво iноземного замовника, застосовуються санкцiї вiдповiдно до закону";

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "4. Порядок звiльнення вiд сплати акцизного податку при вивезеннi пiдакцизних товарiв, виготовлених з давальницької сировини, за межi митної територiї України визначається Податковим кодексом України";

     у частинi п'ятiй слова "законiв України" замiнити словами "Податкового кодексу України";

     3) частину сьому статтi 5 викласти в такiй редакцiї:

     "7. Органи державної податкової служби мають право надавати дозвiл на вiдстрочення оплати векселiв вiдповiдно до Податкового кодексу України або погашення письмових зобов'язань окремим суб'єктам пiдприємницької дiяльностi, якi здiйснюють операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах, до настання строку фактичного вiдвантаження готової продукцiї iноземному замовнику";

     4) у текстi Закону слова "(крiм митних зборiв)" виключити.

     37. У Законi України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 49 - 51, ст. 376 iз наступними змiнами):

     1) у пунктах 1, 2 та абзацi першому пункту 3 статтi 11 слова "придбали спецiальний торговий патент" виключити;

     2) в абзацах другому та третьому пункту 1 статтi 14 слова "придбали спецiальний торговий патент" виключити;

     3) в абзацi дев'ятому пункту 2 частини третьої статтi 21 слова "придбали спецiальний торговий патент" виключити;

     4) у частинi третiй статтi 40:

     в абзацi першому слова "придбання спецiального торгового патенту" виключити;

     в абзацах четвертому, п'ятому та сьомому слова "(плати за патент)" виключити;

     в абзацi восьмому слова "(плати за патент)" та "(плата за патент)" виключити;

     5) частини п'яту та шосту статтi 54 виключити;

     6) друге речення абзацу третього частини третьої статтi 56 виключити;

     7) у частинi другiй статтi 72 слова "i не пiдлягають оподаткуванню" виключити.

     38. У Перелiку актiв законодавства України та acquis Європейського Союзу у прiоритетних сферах адаптацiї, який додається до Закону України "Про Загальнодержавну програму адаптацiї законодавства України до законодавства Європейського Союзу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 29, ст. 367):

     1) у пунктi 2 "Податки компанiй" глави II роздiлу 3 слова:

     "Закон України "Про систему оподаткування" вiд 25 червня 1991 року N 1251

     Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами" вiд 21 грудня 2000 року N 2181-III

     Закон України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" вiд 28 грудня 1994 року N 334/94-ВР

     Закон України "Про фiксований сiльськогосподарський податок" вiд 17 грудня 1998 року N 320-XIV"

     замiнити словами

     "Податковий кодекс України";

     2) у главi II роздiлу 4:

     у пунктi 1 "Податок на додану вартiсть" слова:

     "Закон України "Про фiксований сiльськогосподарський податок" вiд 17 грудня 1998 року N 320-XIV

     Закон України "Про податок на додану вартiсть" вiд 3 квiтня 1997 року N 168/97-ВР";

     "Закон України "Про систему оподаткування" вiд 25 червня 1991 року N 1251"

     замiнити словами

     "Податковий кодекс України";

     у пунктi 2 "Акцизний збiр":

     у назвi слова "акцизний збiр" замiнити словами "акцизний податок";

     слова:

     "Закон України "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi товари (продукцiю)" вiд 11 липня 1996 року N 313/96-ВР

     Закон України "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi транспортнi засоби" вiд 24 травня 1996 року N 216/96-ВР

     Закон України "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на спирт етиловий та алкогольнi напої" вiд 7 травня 1996 року N 178/96-ВР

     Закон України "Про ставки акцизного збору та ввiзного мита на тютюновi вироби" вiд 6 лютого 1996 року N 30/96-ВР";

     "Закон України "Про акцизний збiр на алкогольнi напої та тютюновi вироби" вiд 15 вересня 1995 року N 329/95-ВР"

     замiнити словами

     "Податковий кодекс України".

     39. У Законi України "Про державну пiдтримку сiльського господарства України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 49, ст. 527; 2009 р., N 43, ст. 638):

     1) у статтi 2:

     пункт 2.16 викласти в такiй редакцiї:

     "2.16. Дериватив - стандартний документ, що вiдповiдає визначенню, наведеному у Податковому кодексi України";

     пункт 2.20 виключити;

     2) абзац четвертий пiдпункту 3.3.4 пункту 3.3 статтi 3 викласти в такiй редакцiї:

     "Уся сума торговельної надбавки (нацiнки), отримана з порушеннями норм цього Закону, та штраф у двократному розмiрi виручки стягуються органами державної податкової служби за рiшенням вiдповiдної державної iнспекцiї з контролю за цiнами до мiсцевого бюджету за мiсцем здiйснення торговельної дiяльностi пiдприємства (органiзацiї) порушника. Узгодження суми стягнення проводиться в порядку, передбаченому Податковим кодексом України";

     3) у пунктi 11.3 статтi 11:

     пiдпункти 11.3.1 та 11.3.3 виключити;

     пiдпункт 11.3.4 викласти в такiй редакцiї:

     "11.3.4. Страховик, який сплачує вiдрахування до ФАСС, зобов'язаний щоквартально надавати ФАСС розрахунок за формою, встановленою вiдповiдно до закону";

     4) пiдпункт "а" пункту 12.3 статтi 12 викласти в такiй редакцiї:

     "а) має непогашений податковий борг iз загальнодержавних податкiв i зборiв та єдиного соцiального внеску (крiм розстрочених або вiдстрочених платежiв вiдповiдно до закону)".

     40. Частину першу статтi 16 Закону України "Про мiський електричний транспорт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 51, ст. 548) викласти в такiй редакцiї:

     "1. Надання перевiзниковi земель у користування здiйснюється вiдповiдно до Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України "Про транспорт" та iнших нормативно-правових актiв".

     41. Частину третю статтi 4 Закону України "Про соцiальний захист дiтей вiйни" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 4, ст. 94) виключити.

     42. У частинi третiй статтi 9 Закону України "Про комбiноване виробництво теплової та електричної енергiї (когенерацiю) та використання скидного енергопотенцiалу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 20, ст. 278) слова та цифри "пунктом 26 частини першої статтi 14 Закону України "Про систему оподаткування" виключити.

     43. У Законi України "Про заходи, спрямованi на забезпечення сталого функцiонування пiдприємств паливно-енергетичного комплексу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 33, ст. 430):

     1) в абзацi тридцять першому статтi 1 слова "Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами" замiнити словами "Податкового кодексу України";

     2) в абзацi другому пункту 8.2 статтi 8 слова "розумiється та застосовується за правилами, визначеними Законом України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" замiнити словами "застосовується у порядку, визначеному Податковим кодексом України";

     3) у пунктi 9.3 статтi 9 слова "статтею 12 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" замiнити словами "Податковим кодексом України";

     4) у статтi 10:

     пiдпункт 10.2.3 пункту 10.2 пiсля слiв "визначених цiєю статтею" доповнити словами "та положеннями Податкового кодексу України";

     абзац другий пункту 10.5 викласти в такiй редакцiї:

     "Нарахування пенi на додатковi податковi зобов'язання, розрахованi внаслiдок збiльшення доходiв пiдприємств паливно-енергетичного комплексу, що внесенi до Реєстру, при укладаннi договорiв про реструктуризацiю заборгованостi, здiйснюється у порядку, встановленому Податковим кодексом України".

     44. У Законi України "Про управлiння об'єктами державної власностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 46, ст. 456; 2008 р., N 50 - 51, ст. 384; 2010 р., N 48, ст. 564; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 21 жовтня 2010 року N 2626-VI):

     1) частину п'яту статтi 11 доповнити шiстьма абзацами такого змiсту:

     "Господарськими товариствами енергетичної галузi, 100 вiдсоткiв акцiй (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капiталах господарських товариств, акцiонером яких є держава i володiє в них контрольним пакетом акцiй, чистий прибуток, з якого розраховуються та сплачуються дивiденди, зменшується на суму цiльових коштiв (обсяг iнвестицiйної складової), що надiйшли у складi тарифу i спрямовуються на виконання iнвестицiйних проектiв, рiшення щодо яких приймаються Кабiнетом Мiнiстрiв України, та на обсяг повернення кредитних коштiв (у складi тарифу), що були запозиченi для фiнансування капiтальних вкладень на будiвництво (реконструкцiю, модернiзацiю) об'єктiв згiдно з вiдповiдними рiшеннями Кабiнету Мiнiстрiв України.

     Господарськi товариства, у статутному капiталi яких є корпоративнi права держави, до 1 травня року, що настає за звiтним, приймають рiшення про вiдрахування не менше 30 вiдсоткiв чистого прибутку на виплату дивiдендiв.

     Господарськi товариства, у статутному капiталi яких є корпоративнi права держави, сплачують до Державного бюджету України дивiденди у строк не пiзнiше 1 липня року, що настає за звiтним, нарахованi пропорцiйно розмiру державної частки (акцiй, паїв) у їх статутних капiталах.

     Господарськi товариства, 50 i бiльше вiдсоткiв акцiй (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капiталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 вiдсоткiв, сплачують дивiденди безпосередньо до Державного бюджету України у строк не пiзнiше 1 липня року, що настає за звiтним, у розмiрi базових нормативiв вiдрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивiдендiв, але не менше 30 вiдсоткiв, пропорцiйно розмiру державної частки (акцiй, паїв) у статутних капiталах господарських товариств, акцiонером яких є держава i володiє в них контрольним пакетом акцiй.

     На суму дивiдендiв на державну частку, несвоєчасно сплачених господарським товариством, у статутному капiталi якого є корпоративнi права держави, та господарським товариством, 50 i бiльше вiдсоткiв акцiй (часток, паїв) яких знаходяться у статутному капiталi господарського товариства, частка держави якого становить 100 вiдсоткiв, Фондом державного майна України нараховується пеня, яка сплачується до загального фонду Державного бюджету України з розрахунку подвiйної облiкової ставки Нацiонального банку України вiд суми недоплати, розрахованої за кожний день прострочення платежу, починаючи з наступного дня пiсля настання строку платежу i по день сплати включно.

     Господарськi товариства, у статутному капiталi яких є корпоративнi права держави, та господарськi товариства, 50 i бiльше вiдсоткiв акцiй (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капiталах господарських товариств, частка держави яких становить 100 вiдсоткiв, якi не прийняли рiшення про нарахування дивiдендiв до 1 травня року, що настає за звiтним, сплачують до державного бюджету частину чистого прибутку у розмiрi, визначеному за базовими нормативами вiдрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивiдендiв, встановлених на вiдповiдний рiк, але не менше 30 вiдсоткiв, до 1 липня року, що настає за звiтним. На суму таких коштiв органами державної податкової служби нараховується пеня у порядку, визначеному абзацом шостим цiєї частини, яка сплачується до загального фонду Державного бюджету України";

     2) доповнити статтею 111 такого змiсту:

     "Стаття 111. Особливостi вiдрахування державними пiдприємствами частини прибутку (доходу)

     1. Державнi унiтарнi пiдприємства (крiм державного пiдприємства обслуговування повiтряного руху України "Украерорух" вiдповiдно до Закону України "Про приєднання України до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборiв", а також державних пiдприємств "Мiжнародний дитячий центр "Артек" i "Український дитячий центр "Молода гвардiя") та їх об'єднання зобов'язанi спрямувати частину чистого прибутку (доходу) до Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України:

     у розмiрi 30 вiдсоткiв - державнi унiтарнi пiдприємства, що є суб'єктами природних монополiй, та державнi унiтарнi пiдприємства, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мiльйонiв гривень;

     у розмiрi 15 вiдсоткiв - iншi державнi унiтарнi пiдприємства.

     2. Чистий прибуток державних пiдприємств енергетичної галузi, з якого розраховується та сплачується частина чистого прибутку (доходу), зменшується на суму цiльових коштiв (обсяг iнвестицiйної складової), що надiйшли у складi тарифу i спрямовуються на виконання iнвестицiйних проектiв, рiшення щодо яких приймаються Кабiнетом Мiнiстрiв України, та на обсяг повернення кредитних коштiв (у складi тарифу), запозичених для фiнансування капiтальних вкладень на будiвництво (реконструкцiю, модернiзацiю) об'єктiв згiдно з вiдповiдними рiшеннями Кабiнету Мiнiстрiв України.

     Державними пiдприємствами електроенергетичної галузi, фiнансування яких здiйснюється в межах кошторису, затвердженого Нацiональною комiсiєю регулювання електроенергетики України, вiдрахування частини чистого прибутку (доходу) провадяться iз суми перевищення фактично отриманих кошторисних доходiв над фактично здiйсненими кошторисними видатками у звiтному перiодi".

     45. У Законi України "Про систему iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 47, ст. 464; 2010 р., N 38, ст. 511):

     1) у статтi 17:

     у частинi третiй слова "та щорiчної її iндексацiї вiдповiдно до iнфляцiї" замiнити словами "(вiдповiдно до iндексу iнфляцiї)";

     частину четверту виключити;

     2) у пунктi 3 частини першої статтi 21 слова "податку з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв" замiнити словами "збору за першу реєстрацiю транспортного засобу щодо транспортних засобiв".

     46. Частину дев'яту статтi 32 Закону України "Про оздоровлення та вiдпочинок дiтей" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2008 р., N 45, ст. 313) виключити.

     47. У Законi України "Про акцiонернi товариства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2008 р., N 50 - 51, ст. 384; 2010 р., NN 22 - 25, ст. 263):

     1) частину другу статтi 30 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Виплата дивiдендiв за простими акцiями здiйснюється з чистого прибутку звiтного року та/або нерозподiленого прибутку на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерного товариства у строк, що не перевищує шiсть мiсяцiв з дня прийняття загальними зборами рiшення про виплату дивiдендiв, вiдповiдно до закону.

     Виплата дивiдендiв за привiлейованими акцiями здiйснюється з чистого прибутку звiтного року та/або нерозподiленого прибутку вiдповiдно до статуту акцiонерного товариства у строк, що не перевищує шiсть мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року.

     У разi вiдсутностi або недостатностi чистого прибутку звiтного року та/або нерозподiленого прибутку минулих рокiв виплата дивiдендiв за привiлейованими акцiями здiйснюється за рахунок резервного капiталу товариства або спецiального фонду для виплати дивiдендiв за привiлейованими акцiями";

     2) пункти 12 та 15 частини другої статтi 33 викласти в такiй редакцiї:

     "12) розподiл прибутку i збиткiв товариства з урахуванням вимог, передбачених законом";

     "15) затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом".

     48. У пунктi 2 роздiлу III "Прикiнцевi положення" Закону України "Про першочерговi заходи щодо запобiгання негативним наслiдкам фiнансової кризи та про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2009 р., N 14, ст. 181, N 26, ст. 323; 2010 р., N 9, ст. 85) слова та цифри "крiм пiдпункту 2 пункту 4, пунктiв 5 та 11 роздiлу II цього Закону" замiнити словами та цифрами "крiм пункту 5 роздiлу II цього Закону, який дiє до 1 квiтня 2011 року, та частин першої - сьомої статтi 2, статей 3 та 31 роздiлу I, пiдпункту 2 пункту 7 роздiлу II цього Закону, якi дiють до 1 сiчня 2012 року".

     49. У Законi України "Про запобiгання впливу свiтової фiнансової кризи на розвиток будiвельної галузi та житлового будiвництва" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2009 р., N 19, ст. 257):

     1) абзац шостий частини п'ятої статтi 3 викласти в такiй редакцiї:

     "При цьому нарахування пенi та застосування штрафних санкцiй здiйснюються вiдповiдно до Податкового кодексу України";

     2) в абзацi другому частини одинадцятої статтi 4 слова "земельного податку, що встановлюється Законом України "Про плату за землю" замiнити словами "плати за землю, що встановлюється Податковим кодексом України".

     50. Абзац п'ятий частини другої статтi 1 Закону України "Про державну пiдтримку та особливостi функцiонування дитячих центрiв "Артек" i "Молода гвардiя" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2009 р., N 26, ст. 319) виключити.

     51. У Законi України "Про органiзацiю та проведення фiнальної частини чемпiонату Європи 2012 року з футболу в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2009 р., N 44, ст. 656; 2010 р., N 37, ст. 492):

     1) у частинi другiй статтi 11 слова "Законом України "Про Єдиний митний тариф" та Законом України "Про податок на додану вартiсть" замiнити словом "законом";

     2) частину другу статтi 13 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Пiльги щодо звiльнення вiд оподаткування коштiв, сплачених особам за роботи та/або послуги, виконанi та наданi на територiї України або за її межами у перiод пiдготовки та проведення в Українi фiнальної частини, зокрема (але не виключно) у виглядi заробiтної плати, вiдшкодування видаткiв та добових таким особам (крiм резидентiв України, незалежно вiд їх участi у проведеннi зазначеного чемпiонату) надаються в порядку, визначеному Податковим кодексом України".

     52. У Законi України "Про судоустрiй i статус суддiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., NN 41 - 45, ст. 529):

     1) друге речення частини п'ятої статтi 138 викласти в такiй редакцiї: "Довiчне грошове утримання суддям загальної юрисдикцiї виплачується органами Пенсiйного фонду України за рахунок коштiв державного бюджету, за винятком суддiв Конституцiйного Суду України, Верховного Суду України та вищих спецiалiзованих судiв, яким грошове утримання виплачується цими судами";

     2) частини другу та третю статтi 142 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Функцiї головного розпорядника коштiв Державного бюджету України щодо фiнансового забезпечення дiяльностi судiв здiйснюють:

     Конституцiйний Суд України, Верховний Суд України, вищi спецiалiзованi суди - щодо фiнансового забезпечення дiяльностi цих органiв;

     Державна судова адмiнiстрацiя України - щодо фiнансового забезпечення дiяльностi всiх iнших судiв загальної юрисдикцiї, дiяльностi Вищої квалiфiкацiйної комiсiї суддiв України, органiв суддiвського самоврядування, Нацiональної школи суддiв України та Державної судової адмiнiстрацiї.

     3. Видатки на утримання судiв у Державному бюджетi України визначаються окремим рядком щодо Конституцiйного Суду України, Верховного Суду України, вищих спецiалiзованих судiв, а також у цiлому за кожним видом та спецiалiзацiєю щодо мiсцевих та апеляцiйних судiв.

     Видатки кожного мiсцевого та апеляцiйного суду всiх видiв та спецiалiзацiї визначаються у Державному бюджетi України в окремому додатку";

     3) у роздiлi XII "Прикiнцевi положення":

     у першому та другому реченнях абзацу шостого пункту 1 цифри та слова "1 сiчня 2011 року" замiнити цифрами та словами "1 сiчня 2012 року";

     у пiдпунктi 1 пункту 2 слова та цифри "статей 43 та 44, якi втрачають чиннiсть з 1 сiчня 2011 року" замiнити словами та цифрами "статтi 43, частин п'ятої - тринадцятої статтi 44, якi втрачають чиннiсть з 1 сiчня 2011 року, та частин першої - четвертої статтi 44, якi втрачають чиннiсть з 1 сiчня 2012 року".

     53. В абзацi п'ятому частини четвертої статтi 18 Закону України "Про здiйснення державних закупiвель" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 33, ст. 471) слова "спецiального фонду" виключити.

     54. У пунктi 1 статтi 14 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 грудня 1992 року N 13-92 "Про прибутковий податок з громадян" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст. 77 iз наступними змiнами):

     в абзацi дев'ятому слова "та є платником ринкового збору згiдно з законодавством" виключити;

     абзац двадцять третiй виключити.

     II. Визнати такими, що втратили чиннiсть:

     Закон України "Про деякi питання оподаткування пiдакцизних товарiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 44, ст. 318);

     Постанову Верховної Ради України "Про порядок введення в дiю Закону України "Про деякi питання оподаткування пiдакцизних товарiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 44, ст. 319).

     III. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2011 року.

     2. Пiдпункт 2 пункту 21 роздiлу I цього Закону дiє до 1 сiчня 2012 року.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
23 грудня 2010 року
N 2856-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.