ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про тимчасовий порядок оподаткування операцiй з виготовлення та продажу нафти сирої та деяких паливно-мастильних матерiалiв

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 6 квiтня 2000 року N 1648-III,
вiд 13 червня 2000 року N 1813-III,
вiд 21 вересня 2000 року N 1962-III

     Цей Закон спрямований на створення умов для безперебiйного забезпечення сiльськогосподарських товаровиробникiв паливно-мастильними матерiалами та запобiгання збiльшенню цiн на них у перiод пiдготовки та проведення весняно-польових робiт у 2000 роцi.

     Стаття 1. Тимчасово до 1 сiчня 2001 року при ввезеннi (iмпортуваннi) на митну територiю України нафти сирої (код 2709 00 000 згiдно з Гармонiзованою системою опису та кодування товарiв (далi - ГС) у момент перетину митного кордону України не справляються ввiзне мито i до 31 грудня 2001 року податок на додану вартiсть та до 1 жовтня 2000 року при ввезеннi (iмпортуваннi) важких дистилятiв (дизельного пального) за кодами згiдно з ГС 2710 00 610, 2710 00 650, 2710 00 690 - ввiзне мито, податок на додану вартiсть та акцизний збiр.

(стаття 1 в редакцiї Закону України вiд 06.04.2000 р. N 1648-III, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 13.06.2000 р. N 1813-III, вiд 21.09.2000 р. N 1962-III)

     Стаття 2. Тимчасово до 1 жовтня 2000 року продаж або iншi види вiдчуження важких дистилятiв (дизельного пального) - код ГС 2710 00 610, 2710 00 650, 2710 00 690, виготовлених нафтопереробними пiдприємствами України з використанням сировини, видобутої на територiї України або iмпортованої, а також вироблених або ввезених (iмпортованих) важких дистилятiв (дизельного пального) здiйснюється суб'єктами пiдприємницької дiяльностi без справляння акцизного збору та збору до Державного iнновацiйного фонду, а при переробцi ввезеної (iмпортованої) сировини на давальницьких умовах - також без сплати ввiзного мита.

(стаття 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.06.2000 р. N 1813-III)

     Стаття 3. Податковi зобов'язання з податку на додану вартiсть, що виникають у зв'язку з продажем товарiв, визначених у статтях 1 та 2 цього Закону, нараховуються за наслiдками податкового перiоду, на який припадає отримання продавцем коштiв або iнших видiв компенсацiй вартостi таких товарiв вiд покупця. При цьому право на збiльшення податкового кредиту платникiв податку на додану вартiсть - покупцiв таких товарiв виникає у податковий перiод, на який припадає здiйснення оплати коштами або шляхом надання iнших видiв компенсацiй їх вартостi, без застосування положень пiдпункту 7.3.4 пункту 7.3 статтi 7 Закону України "Про податок на додану вартiсть".

     Стаття 4. Статтю 4 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 21.09.2000 р. N 1962-III)

     Стаття 5. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування;

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України розробити порядок облiку та звiтностi операцiй, що здiйснюються вiдповiдно до цього Закону.

     3. Закон України "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi товари (продукцiю)" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 42, ст.201; 1998 р., N 17, ст.82, N 52. ст.327; 1999 р.. N 4, ст.34, N ЗО, ст.241, N 38, ст. 346. ст. 350. N 52, ст.464; 2000 р., N 4, ст.ЗО) доповнити статтями 5 та 6 такого змiсту:

     "5. Тимчасово, до 1 червня 2000 року, звiльнити вiд обкладання ввiзним митом важкi дистиляти (2710 00 610, 2710 00 650, 2710 00 690), бензин моторний (2710 00 330; 2710 00 350).

     6. Установити з 1 жовтня 2000 року ставки акцизного збору на:

     важкi дистиляти (дизельне пальне) (2710 00 610, 2710 00 650, 2710 00 690) у розмiрi 30 євро за 1000 кг; бензини моторнi (2710 00 330; 2710 00 350) у розмiрi 60 євро за 1000 кг".

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ
2 березня 2000 року
N 1521-III

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.