ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України у зв'язку з прийняттям Податкового кодексу України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Цивiльному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40 - 44, ст. 356):

     1) текст статтi 93 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Мiсцезнаходженням юридичної особи є фактичне мiсце ведення дiяльностi чи розташування офiсу, з якого проводиться щоденне керування дiяльнiстю юридичної особи (переважно знаходиться керiвництво) та здiйснення управлiння i облiку";

     2) частину першу статтi 203 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Змiст правочину не може суперечити цьому Кодексу, iншим актам цивiльного законодавства, а також iнтересам держави i суспiльства, його моральним засадам";

     3) у статтi 228:

     назву статтi викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 228. Правовi наслiдки вчинення правочину, який порушує публiчний порядок, вчинений з метою, що суперечить iнтересам держави i суспiльства";

     доповнити статтю частиною третьою такого змiсту:

     "3. У разi недодержання вимоги щодо вiдповiдностi правочину iнтересам держави i суспiльства, його моральним засадам такий правочин може бути визнаний недiйсним. Якщо визнаний судом недiйсний правочин було вчинено з метою, що завiдомо суперечить iнтересам держави i суспiльства, то при наявностi умислу у обох сторiн - в разi виконання правочину обома сторонами - в дохiд держави за рiшенням суду стягується все одержане ними за угодою, а в разi виконання правочину однiєю стороною з iншої сторони за рiшенням суду стягується в дохiд держави все одержане нею i все належне - з неї першiй сторонi на вiдшкодування одержаного. При наявностi умислу лише у однiєї iз сторiн все одержане нею за правочином повинно бути повернуто iншiй сторонi, а одержане останньою або належне їй на вiдшкодування виконаного за рiшенням суду стягується в дохiд держави";

     4) статтю 234 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. Правовi наслiдки визнання фiктивного правочину недiйсним встановлюються законами";

     5) частину першу статтi 657 доповнити словами "крiм договорiв купiвлi-продажу майна, що перебуває в податковiй заставi".

     2. У Господарському кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 18 - 22, ст. 144):

     1) доповнити статтею 551 такого змiсту:

     "Стаття 551. Фiктивна дiяльнiсть суб'єкта господарювання

     1. Ознаки фiктивностi, що дають пiдстави для звернення до суду про припинення юридичної особи або припинення дiяльностi фiзичною особою - пiдприємцем, в тому числi визнання реєстрацiйних документiв недiйсними:

     зареєстровано (перереєстровано) на недiйснi (втраченi, загубленi) та пiдробленi документи;

     незареєстровано у державних органах, якщо обов'язок реєстрацiї передбачено законодавством;

     зареєстровано (перереєстровано) у органах державної реєстрацiї фiзичними особами з подальшою передачею (оформленням) у володiння чи управлiння пiдставним (неiснуючим), померлим, безвiсти зниклим особам або таким особам, що не мали намiру провадити фiнансово-господарську дiяльнiсть або реалiзовувати повноваження;

     зареєстровано (перереєстровано) та проваджено фiнансово-господарську дiяльнiсть без вiдома та згоди його засновникiв та призначених у законному порядку керiвникiв";

     2) у статтi 59:

     у частинi першiй слова "цим Кодексом" замiнити словом "законами";

     останнє речення частини сьомої пiсля слiв "запис вноситься" доповнити словом "лише", а пiсля слiв "цього Кодексу" - словами "та подання головою лiквiдацiйної комiсiї або уповноваженою ним особою документiв для проведення державної реєстрацiї припинення юридичної особи або припинення дiяльностi фiзичною особою - пiдприємцем у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв";

     3) частину п'яту статтi 60 доповнити словами "з обов'язковою перевiркою органом державної податкової служби, у якому перебуває на облiку суб'єкт господарювання";

     4) у частинi третiй статтi 86 слова "декларацiєю про їх доходи i майно" замiнити словами "довiдкою органу державної податкової служби про подану декларацiю про майновий стан i доходи (податкову декларацiю)";

     5) в абзацi сьомому частини шостої статтi 128 слова "декларацiї про доходи" замiнити словами "декларацiю про майновий стан i доходи (податкову декларацiю)";

     6) статтю 242 виключити;

     7) статтю 250 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "2. Дiя цiєї статтi не поширюється на штрафнi санкцiї, розмiр i порядок стягнення яких визначенi Податковим кодексом України та iншими законами, контроль за дотриманням яких покладено на органи державної податкової служби та митнi органи".

     3. Частину четверту статтi 212 Кримiнального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131) викласти в такiй редакцiї:

     "4. Особа, яка вчинила дiяння, передбаченi частинами першою, другою, або дiяння, передбаченi частиною третьою (якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетiв чи державних цiльових фондiв коштiв в особливо великих розмiрах) цiєї статтi, звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi, якщо вона до притягнення до кримiнальної вiдповiдальностi сплатила податки, збори (обов'язковi платежi), а також вiдшкодувала шкоду, завдану державi їх несвоєчасною сплатою (фiнансовi санкцiї, пеня)".

     4. У Кримiнально-процесуальному кодексi України:

     1) пункт 11 статтi 101 викласти в такiй редакцiї:

     "11) податкова мiлiцiя - у справах, що належать згiдно iз законом до її компетенцiї";

     2) у статтi 112:

     у частинi четвертiй:

     перше речення пiсля цифр "218" доповнити цифрами "219";

     у другому реченнi цифри "219" виключити;

     частину п'яту пiсля цифр "202" доповнити словами i цифрами "частиною другою статтi 205, статтями";

     3) у частинi четвертiй статтi 178 слова "а також виїмка документа виконавчого провадження" замiнити словами "виїмка документа виконавчого провадження, а також виїмка оригiналiв первинних фiнансово-господарських та/або бухгалтерських документiв".

     5. У Лiсовому кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 21, ст. 170):

     1) пункт 7 частини другої статтi 19 виключити;

     2) пункт 6 статтi 27 виключити;

     3) у пунктi 1 частини першої статтi 67 слова "в порядку рубок головного користування" виключити;

     4) статтю 77 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 77. Збiр за спецiальне використання лiсових ресурсiв

     Спецiальне використання лiсових ресурсiв, крiм розмiщення пасiк, є платним.

     Збiр за спецiальне використання лiсових ресурсiв встановлюється Податковим кодексом України".

     6. У Кодексi України про надра (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340):

     1) статтю 7 доповнити пунктом 41 такого змiсту:

     "41) встановлення плати за користування надрами та рентної плати за нафту, природний газ i газовий конденсат";

     2) пункт 7 статтi 8 викласти в такiй редакцiї:

     "7) встановлення збору за видачу спецiальних дозволiв на користування надрами";

     3) у статтi 28:

     частину другу замiнити чотирма частинами такого змiсту:

     "Плата за користування надрами справляється у виглядi:

     1) плати за користування надрами для видобування корисних копалин;

     2) плати за користування надрами в цiлях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин.

     Крiм того, за видобуток нафти, природного газу i газового конденсату справляється рентна плата.

     За видачу спецiальних дозволiв на користування надрами справляється вiдповiдний збiр.

     Плата за користування надрами та рентна плата за нафту, природний газ i газовий конденсат встановлюються Податковим кодексом України".

     У зв'язку з цим частини третю та четверту вважати вiдповiдно частинами шостою та сьомою;

     частину сьому виключити;

     4) статтi 29, 30, 32, 33, 35 i 36 виключити;

     5) статтю 31 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 31. Розподiл плати за користування надрами

     Плата за користування надрами зараховується до державного i мiсцевих бюджетiв згiдно з Бюджетним кодексом України.

     Плата за користування надрами, що надходить до бюджету Автономної Республiки Крим, обласних бюджетiв i мiських бюджетiв мiст Києва та Севастополя, розподiляється мiж мiсцевими бюджетами вiдповiдно Верховною Радою Автономної Республiки Крим, обласними, Київською та Севастопольською мiськими радами".

     7. У Водному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189):

     1) пункт 6 статтi 8 виключити;

     2) пункт 8 статтi 14 виключити;

     3) пункт 2 статтi 29 викласти в такiй редакцiї:

     "2) встановлення ставок зборiв за спецiальне водокористування";

     4) статтю 30 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 30. Збори за спецiальне водокористування

     Збори за спецiальне водокористування справляються з метою стимулювання рацiонального використання i охорони вод та вiдтворення водних ресурсiв i включають збiр за спецiальне використання води та екологiчний податок за скиди забруднюючих речовин у воднi об'єкти, якi встановлюються Податковим кодексом України";

     5) статтю 32 виключити.

     8. У Бюджетному кодексi України вiд 8 липня 2010 року:

     1) у частинi другiй статтi 29:

     пункт 13 пiсля слiв "до державного бюджету" доповнити словами "якщо iнше не встановлено законом про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк або мiжнародним договором, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України";

     2) статтю 65 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 65. Нормативи вiдрахувань податку на доходи фiзичних осiб до бюджетiв мiсцевого самоврядування

     1. До доходiв бюджетiв мiст Києва та Севастополя зараховується 100 вiдсоткiв податку на доходи фiзичних осiб, що сплачується (перераховується) згiдно з Податковим кодексом України на територiї цих мiст.

     2. До доходiв бюджетiв мiст республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення зараховується 75 вiдсоткiв податку на доходи фiзичних осiб, що сплачується (перераховується) згiдно з Податковим кодексом України на територiї цих мiст.

     3. До доходiв бюджетiв сiл, їх об'єднань, селищ, мiст районного значення зараховується 25 вiдсоткiв податку на доходи фiзичних осiб, що сплачується (перераховується) згiдно з Податковим кодексом України на вiдповiднiй територiї".

     9. Кодекс адмiнiстративного судочинства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., NN 35 - 37, ст. 446) доповнити статтею 1833 такого змiсту:

     "Стаття 1833. Особливостi провадження у справах за зверненням органiв державної податкової служби

     1. Провадження у справах за зверненням органiв державної податкової служби при здiйсненнi ними передбачених законом повноважень здiйснюється на пiдставi подання таких органiв щодо:

     1) зупинення видаткових операцiй платника податкiв на рахунках платника податкiв;

     2) пiдтвердження обґрунтованостi адмiнiстративного арешту майна платника податкiв;

     3) стягнення коштiв за податковим боргом.

     2. Подання подається до суду першої iнстанцiї протягом двадцяти чотирьох годин з моменту встановлення обставин, що зумовлюють звернення до суду, за загальними правилами пiдсудностi, встановленими цим Кодексом, у письмовiй формi та повинно мiстити:

     1) найменування адмiнiстративного суду;

     2) найменування, поштову адресу, а також номер засобу зв'язку заявника;

     3) найменування, поштову адресу, а також номер засобу зв'язку, якщо такий вiдомий, вiдносно сторони, до якої застосовуються заходи, передбаченi частиною першою цiєї статтi;

     4) пiдстави звернення з поданням, обставини, що пiдтверджуються доказами, та вимоги заявника;

     5) перелiк документiв та iнших матерiалiв, що додаються;

     6) пiдпис уповноваженої особи суб'єкта владних повноважень, що скрiплюється печаткою.

     3. У разi недотримання вимог частини другої цiєї статтi суд повiдомляє про це заявника та надає йому строк, але не бiльше нiж 24 години, для усунення недолiкiв.

     Невиконання вимог суду в установлений строк тягне за собою повернення заявнику подання та доданих до нього документiв.

     Повернення подання не є перешкодою для повторного звернення з ним до суду пiсля усунення його недолiкiв, але не пiзнiше нiж протягом 48 годин з моменту встановлення обставин, що зумовлюють звернення до суду.

     4. Суд ухвалою вiдмовляє у прийняттi подання у разi, якщо:

     1) заявлено вимогу, не передбачену частиною першою цiєї статтi;

     2) iз поданих до суду матерiалiв вбачається спiр про право.

     5. Вiдмова у прийняттi подання унеможливлює повторне звернення заявника з таким самим поданням. Заявник у цьому випадку має право звернутися з тими самими вимогами до суду в загальному порядку.

     6. Ухвалу про вiдмову в прийняттi подання може бути оскаржено в апеляцiйному порядку протягом 24 годин з моменту її винесення.

     7. У разi постановлення судом ухвали про вiдкриття провадження у справi суд приймає у триденний строк, але не пiзнiше нiж протягом 96 годин з моменту встановлення обставин, що зумовлюють звернення заявника до суду, постанову по сутi заявлених вимог, яка пiдлягає негайному виконанню.

     Розгляд подання вiдбувається за участю органу державної податкової служби, що його внiс, та платника податкiв, стосовно якого його внесено.

     Неявка сторiн у судове засiдання не перешкоджає розгляду подання.

     8. У постановi суду зазначаються:

     1) дата прийняття постанови;

     2) найменування суду, прiзвище та iнiцiали суддi;

     3) найменування сторiн, їх мiсцезнаходження;

     4) мотиви задоволення судом заявлених вимог з посиланням на закон;

     5) порядок вчинення дiй, передбачених постановою;

     6) вiдомостi про порядок та строки апеляцiйного оскарження постанови.

     9. Апеляцiйний перегляд постанови суду першої iнстанцiї здiйснюється за загальною процедурою.

     Постанова суду апеляцiйної iнстанцiї може бути оскаржена в касацiйному порядку за загальною процедурою.

     10. На обчислення строкiв, установлених цiєю статтею, не поширюються правила статтi 103 цього Кодексу.

     Строки, встановленi цiєю статтею, обчислюються годинами i закiнчуються iз закiнченням години, на яку припадає таке закiнчення.

     Строки, визначенi цим пiдпунктом, не включають добовi години, що припадають на вихiднi та святковi днi".

     10. У Законi України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 3:

     у пунктi "i" слова "стягнення збору за забруднення навколишнього природного середовища та погiршення якостi природних ресурсiв" виключити;

     доповнити пунктом "л" такого змiсту:

     "л) встановлення екологiчного податку, збору за спецiальне використання води, збору за спецiальне використання лiсових ресурсiв, плати за користування надрами вiдповiдно до Податкового кодексу України";

     2) у пунктi "г" частини першої статтi 12 слова "плату за спецiальне використання природних ресурсiв та" виключити;

     3) пункт "е" частини першої статтi 17 виключити;

     4) пункт "є" частини першої статтi 18 виключити;

     5) пункт "г" частини першої статтi 19 виключити;

     6) пункт "г" статтi 41 викласти в такiй редакцiї:

     "г) встановлення ставок екологiчного податку";

     7) статтi 43 та 44 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 43. Лiмiти використання природних ресурсiв

     Лiмiти використання природних ресурсiв встановлюються в порядку, що визначається Верховною Радою Автономної Республiки Крим, обласними, мiськими (мiст загальнодержавного значення) радами, крiм випадкiв, коли природнi ресурси мають загальнодержавне значення.

     Лiмiти використання природних ресурсiв загальнодержавного значення встановлюються в порядку, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 44. Лiмiти скидiв забруднюючих речовин

     Лiмiти скидiв забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення i розмiщення вiдходiв промислового, сiльськогосподарського, будiвельного та iншого виробництва, а також iншi види шкiдливого впливу в цiлому на територiї Автономної Республiки Крим, областей, мiст загальнодержавного значення або окремих регiонiв встановлюються:

     у разi якщо це призводить до забруднення природних ресурсiв загальнодержавного значення, територiй iнших областей, - спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екологiї та природних ресурсiв;

     в iнших випадках - у порядку, що встановлюється Верховною Радою Автономної Республiки Крим, обласними, мiськими (мiст загальнодержавного значення) радами, за поданням органiв спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екологiї та природних ресурсiв";

     8) статтю 45 виключити;

     9) статтю 46 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 46. Розподiл екологiчного податку

     Кошти вiд екологiчного податку (за винятком тих, що справляються за утворення радiоактивних вiдходiв (включаючи вже накопиченi) та/або тимчасове зберiгання радiоактивних вiдходiв їх виробниками понад установлений особливими умовами лiцензiї строк) зараховуються до державного i мiсцевих бюджетiв згiдно з Бюджетним кодексом України";

     10) у статтi 47:

     пункт "а" частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "а) частини екологiчного податку згiдно iз законом";

     у частинi третiй слова "Розподiл зборiв" замiнити словами "Розподiл коштiв екологiчного податку";

     у частинi четвертiй:

     пункт "а" викласти в такiй редакцiї:

     "а) частини екологiчного податку згiдно iз законом";

     пункт "в" виключити;

     11) пункт "и" частини другої статтi 68 виключити;

     12) частину першу статтi 69 викласти в такiй редакцiї:

     "Шкода, заподiяна внаслiдок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, пiдлягає компенсацiї в повному обсязi".

     11. У Законi України "Про джерела фiнансування дорожнього господарства України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 14, ст. 60; 1999 р., N 40, ст. 361; 2005 р., NN 17 - 19, ст. 264; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 8 липня 2010 року N 2457-VI):

     1) статтю 3 доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "Перелiк об'єктiв та обсягiв бюджетних коштiв на будiвництво, реконструкцiю та капiтальний ремонт автомобiльних дорiг загального користування державного значення затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     2) статтю 4 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 4. У бюджетi Автономної Республiки Крим, обласних, мiських, сiльських та селищних бюджетах щорiчно передбачаються видатки на проведення робiт, пов'язаних з будiвництвом, реконструкцiєю, ремонтом i утриманням автомобiльних дорiг.

     Для цих цiлей у складi бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських, сiльських та селищних бюджетiв створюються територiальнi дорожнi фонди.

     Дохiдна частина цих фондiв формується за рахунок збору за першу реєстрацiю транспортного засобу, збору за провадження деяких видiв пiдприємницької дiяльностi в частинi торгiвельної дiяльностi нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стацiонарних, малогабаритних i пересувних автозаправних станцiях, заправних пунктах, частини коштiв Державного дорожнього фонду України вiдповiдно до порядку, розподiлу, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України згiдно iз законами, а також iнших надходжень до вiдповiдних бюджетiв, що визначаються рiшеннями Верховної Ради Автономної Республiки Крим, обласних, мiських, селищних та сiльських рад про бюджет на поточний рiк, а також вiдповiдних надходжень, визначених статтею 5 цього Закону.

     Кошти територiальних дорожнiх фондiв спрямовуються на будiвництво, реконструкцiю, ремонт i утримання автомобiльних дорiг загального користування мiсцевого значення, вулиць i дорiг у населених пунктах, що належать до комунальної власностi, а також на потреби дорожнього господарства за напрямами, визначеними вiдповiдно Верховною Радою Автономної Республiки Крим, обласними, мiськими, селищними та сiльськими радами".

     12. У Законi України "Про рекламу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 8, ст. 62; 2008 р., N 18, ст. 197):

     1) частину шосту статтi 12 виключити;

     2) у частинi п'ятiй статтi 27 слова "Законом України "Про систему оподаткування" замiнити словами "Податковим кодексом України".

     13. У статтi 2 та частинi першiй статтi 40 Закону України "Про автомобiльнi дороги" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 51, ст. 556) слова "Про податок з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв" виключити.

     14. Частину дев'яту статтi 62 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 5 - 6, ст. 30; 2006 р., N 12, ст. 100; 2010 р., N 29, ст. 392) доповнити словами "та органам державної податкової служби - iнформацiї про вiдкриття (закриття) рахункiв платникiв податкiв вiдповiдно до статтi 69 Податкового кодексу України".

     15. У Законi України "Про угоди про розподiл продукцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 44, ст. 391; 2003 р., N 10 - 11, ст. 87; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 23 вересня 2010 року N 2562-VI):

     1) частину п'яту статтi 19 доповнити абзацом сьомим такого змiсту:

     "Витрати на придбання необоротних активiв та витрати на виконання робiт по розвiдуванню, облаштуванню i видобутку корисних копалин включаються в момент їх понесення в повному обсязi до складу витрат, що пiдлягають вiдшкодуванню компенсацiйною продукцiєю без застосування правил амортизацiї";

     2) статтю 25 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 25. Податки, збори та iншi обов'язковi платежi, що сплачуються пiд час виконання угоди про розподiл продукцiї

     1. Особливостi оподаткування платникiв податкiв в умовах дiї угоди про розподiл продукцiї визначаються Податковим кодексом України, а в частинi визначення вартостi компенсацiйної та прибуткової продукцiї - цим Законом.

     2. Пiд час виконання угоди про розподiл продукцiї iнвестор сплачує податки та збори (обов'язковi платежi), визначенi Податковим кодексом України, а також єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування українських працiвникiв та iноземних громадян, найнятих на роботу в Українi.

     3. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування українських працiвникiв та iноземних громадян, найнятих на роботу в Українi, сплачується iнвестором у загальному порядку, на умовах та в розмiрах, установлених законодавством України на дату пiдписання угоди про розподiл продукцiї.

     4. У разi виникнення потреби у сплатi державного збору або мита, установленого законодавством України, для отримання послуги чи виконання необхiдної дiї державними органами або установами iнвестор сплачує такий збiр та мито".

     16. У статтi 8 Закону України "Про єдиний збiр, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 50, ст. 260) слова "якi сплатили податок з власникiв транспортних засобiв згiдно iз Законом України "Про податок з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв" замiнити словами "якi сплатили збiр за першу реєстрацiю транспортного засобу згiдно з Податковим кодексом України".

     17. У Законi України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 1, ст. 1):

     1) у пунктi 8 частини першої статтi 4 слово "грошей" замiнити словом "коштiв";

     2) частину другу статтi 31 доповнити словами "або контролюючим органам для забезпечення контролю за додержанням платниками податкiв податкового та валютного законодавства".

     18. Статтю 31 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 16, ст. 112; 2005 р., N 4, ст. 95; 2007 р., N 33, ст. 440; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 9 липня 2010 року N 2479-VI) виключити.

     19. У Законi України "Про гастрольнi заходи в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 7, ст. 56):

     1) у преамбулi слова "а також порядок справляння та використання збору за проведення гастрольних заходiв" виключити;

     2) роздiл II виключити;

     3) у статтi 8:

     у частинi першiй слова "загального та спецiального фондiв" замiнити словами "загального фонду";

     частину другу виключити;

     4) статтю 9 виключити;

     5) частини другу i третю статтi 10 виключити.

     20. У Законi України "Про радiочастотний ресурс України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 48, ст. 526; 2005 р., NN 17 - 19, ст. 267):

     1) пункт 4 статтi 10 виключити;

     2) у пунктi 5 частини другої статтi 14 слова "розмiру щомiсячних зборiв за користування радiочастотним ресурсом України" виключити;

     3) статтю 57 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 57. Збiр за користування радiочастотним ресурсом України

     1. Користування радiочастотним ресурсом в Українi здiйснюється на платнiй основi.

     2. Збiр за користування радiочастотним ресурсом України встановлюється Податковим кодексом України".

     21. У Законi України "Про оренду землi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 10, ст. 102; 2005 р., NN 17 - 19, ст. 267; 2008 р., N 27 - 28, ст. 253; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 9 липня 2010 року N 2480-VI):

     1) у статтi 21:

     у частинi другiй слова "до Закону України "Про плату за землю" замiнити словами "до Податкового кодексу України";

     частини четверту, п'яту i сьому виключити;

     2) статтю 22 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 22. Форма орендної плати

     Орендна плата може справлятися у грошовiй, натуральнiй та вiдробiтковiй (надання послуг орендодавцю) формах.

     Сторони можуть передбачити в договорi оренди поєднання рiзних форм орендної плати.

     Орендна плата за земельнi дiлянки, що перебувають у державнiй i комунальнiй власностi, справляється виключно у грошовiй формi.

     Орендна плата за земельнi частки (паї) встановлюється, як правило, у грошовiй формi. За добровiльним рiшенням власника земельної частки (паю) орендна плата за земельнi частки (паї) може встановлюватися у натуральнiй формi.

     Внесення орендної плати оформлюється письмово, за винятком перерахування коштiв через фiнансовi установи";

     3) частину першу статтi 23 виключити.

     22. У Законi України "Про вiдходи" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 36 - 37, ст. 242; 2002 р., N 31, ст. 214; 2005 р., N 6, ст. 140; 2010 р., N 10, ст. 107):

     1) пункт "i" частини першої статтi 17 викласти в такiй редакцiї:

     "i) своєчасно в установленому порядку сплачувати екологiчний податок, що справляється за розмiщення вiдходiв";

     2) пункт "л" частини першої статтi 20 виключити;

     3) пункт "ж" частини першої статтi 21 виключити;

     4) пункт "г" частини першої статтi 23 виключити;

     5) у частинi першiй статтi 38:

     пункт "б" викласти в такiй редакцiї:

     "б) встановлення ставок екологiчного податку, що справляється за розмiщення вiдходiв, iз диференцiацiєю залежно вiд рiвня небезпеки вiдходiв та цiнностi територiї";

     пункт "ж" виключити;

     6) статтю 39 виключити.

     23. У статтi 4 Закону України "Про поводження з радiоактивними вiдходами" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 27, ст. 198; 2008 р., N 52, ст. 394):

     слова "збiр за забруднення навколишнього природного середовища" у всiх вiдмiнках замiнити словами "екологiчний податок" у вiдповiдному вiдмiнку;

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "Ставки та порядок справляння екологiчного податку, що справляється за утворення радiоактивних вiдходiв (включаючи вже накопиченi) та/або тимчасове зберiгання радiоактивних вiдходiв їх виробниками понад установлений особливими умовами лiцензiї строк, встановлюються Податковим кодексом України, порядок використання коштiв Фонду встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     24. У Законi України "Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст. 345 iз наступними змiнами):

     1) статтю 6 виключити;

     2) статтю 12 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "Парфумернi рiдини упаковуються у флакони об'ємом не бiльше 255 куб. сантиметрiв";

     3) статтю 14 пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Спирт етиловий, який використовується як лiкарський засiб, та спиртовi або водно-спиртовi настої реалiзуються вроздрiб тiльки через аптеки у флаконах з медичного скла об'ємом не бiльше нiж 100 куб. сантиметрiв, крiм таких лiкарських засобiв, як бальзами".

     У зв'язку з цим частини другу - тринадцяту вважати вiдповiдно частинами третьою - чотирнадцятою;

     4) у статтi 15:

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Iмпорт тютюнової сировини може здiйснюватися лише:

     суб'єктами господарювання, якi мають лiцензiю на право виробництва тютюнових виробiв;

     тютюново-ферментацiйними заводами, якi здiйснюють реалiзацiю (передачу) ферментованої тютюнової сировини виробникам тютюнових виробiв або на експорт";

     частину одинадцяту пiсля слова "напоями" доповнити словами "(крiм столових вин)";

     5) у статтi 17:

     у частинi другiй:

     абзац другий виключити;

     абзац тринадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "оптової або роздрiбної торгiвлi коньяком, алкогольними напоями, горiлкою, лiкеро-горiлчаними виробами та вином за цiнами, нижчими за встановленi мiнiмальнi оптово-вiдпускнi або роздрiбнi цiни на такi напої - 100 вiдсоткiв вартостi отриманої партiї товару, розрахованої виходячи з мiнiмальних оптово-вiдпускних або роздрiбних цiн, але не менше 5000 гривень";

     доповнити абзацами такого змiсту:

     "вивезення спирту етилового, горiлки та лiкеро-горiлчаних виробiв з територiї акцизного складу або транспортування такої продукцiї без вiдмiтки представника органу державної податкової служби на товарно-транспортнiй накладнiй про погодження вiдпуску - 200 вiдсоткiв вартостi вивезеної або транспортованої продукцiї, але не менше 15000 гривень;

     порушення вимог частини другої статтi 15 цього Закону щодо реалiзацiї (передачi) ферментованої тютюнової сировини лише на експорт або виробникам тютюнових виробiв - 50 вiдсоткiв вартостi партiї вiдвантаженого товару";

     частину четверту пiсля слова "приймаються" доповнити словами "органами державної податкової служби та/або";

     6) у текстi Закону слова "акцизний збiр" у всiх вiдмiнках замiнити словами "акцизний податок" у вiдповiдному вiдмiнку.

     25. У Законi України "Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 38, ст. 315; 2001 р., N 7, ст. 34; 2002 р., N 5, ст. 32; 2005 р., N 1, ст. 23):

     1) преамбулу викласти в такiй редакцiї:

     "Цей Закон визначає правовi засади застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг. Дiя його поширюється на усiх суб'єктiв господарювання та їх господарськi одиницi, якi здiйснюють розрахунковi операцiї у готiвковiй та/або безготiвковiй формi.

     Встановлення норм щодо незастосування реєстраторiв розрахункових операцiй у iнших законах, крiм Податкового кодексу України, не допускається";

     2) статтю 1 виключити;

     3) у статтi 2:

     в абзацi двадцять першому слова "режим роботи реєстратора" замiнити словами "режим роботи опломбованого належним чином реєстратора";

     абзац двадцять п'ятий пiсля слова "надрукований" доповнити словами "або створений в електроннiй формi", а пiсля слiв "розрахункових документiв" доповнити словами "а для документiв в електроннiй формi додатково фiскальнi звiтнi чеки";

     доповнити абзацом такого змiсту:

     "модем - окремий або у складi реєстратора розрахункових операцiй пристрiй, призначений для передачi копiї сформованих реєстратором розрахункових операцiй розрахункових документiв i фiскальних звiтних чекiв в електроннiй формi по дротових або бездротових каналах зв'язку, до складу якого входить пам'ять для тимчасового зберiгання цих копiй";

     4) у статтi 3:

     пункт 7 викласти в такiй редакцiї:

     "7) подавати до органiв державної податкової служби звiтнiсть, пов'язану iз застосуванням реєстратора розрахункових операцiй та розрахункових книжок, не пiзнiше 15 числа наступного за звiтним мiсяця у разi неподання передбаченої цим пунктом звiтностi по дротових або бездротових каналах зв'язку.

     Копiї розрахункових документiв i фiскальних звiтних чекiв, якi мiстяться на контрольнiй стрiчцi в пам'ятi реєстратора розрахункових операцiй, що створює її в електроннiй формi, а для реєстратора розрахункових операцiй, що створює контрольну стрiчку в друкованому виглядi, в його пам'ятi або в пам'ятi модему, який до нього приєднаний, подаються суб'єктами господарювання (крiм фiзичних осiб - пiдприємцiв, якi мають три або менше трьох реєстраторiв розрахункових операцiй в одному пунктi продажу товарiв (послуг) до органiв державної податкової служби по дротових або бездротових каналах зв'язку в порядку, встановленому Державною податковою адмiнiстрацiєю України";

     пункт 10 пiсля слова "друкувати" доповнити словами "або створювати в електроннiй формi";

     5) у першому реченнi статтi 6 слова "фiзичною особою - суб'єктом пiдприємницької дiяльностi" замiнити словами "фiзичною особою - пiдприємцем";

     6) у статтi 9:

     пункт 5 викласти в такiй редакцiї:

     "5) при продажу товарiв (наданнi послуг) фiзичними особами - пiдприємцями, якi сплачують фiксований податок";

     пункт 6 викласти в такiй редакцiї:

     "6) при продажу товарiв (наданнi послуг) фiзичними особами - пiдприємцями, якi сплачують єдиний податок";

     пункт 7 виключити;

     пункт 8 викласти в такiй редакцiї:

     "8) при продажу товарiв (крiм пiдакцизних) (наданнi послуг) особами, якi отримали пiльговий торговий патент для продажу товарiв (надання послуг) вiдповiдно до Податкового кодексу України";

     7) статтю 12 пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Реєстратор розрахункових операцiй, що створює контрольну стрiчку в електроннiй формi, повинен забезпечувати неможливiсть спотворення або знищення даних про проведенi розрахунковi операцiї, копiй розрахункових документiв, якi на нiй мiстяться, можливiсть iдентифiкацiї зазначеного реєстратора на такiй стрiчцi".

     У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

     8) статтю 13 доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "Вимоги щодо створення контрольної стрiчки в електроннiй формi в реєстраторах розрахункових операцiй та модемiв для передачi даних встановлюються Державною податковою адмiнiстрацiєю України";

     9) у статтi 17:

     пункт 1 викласти в такiй редакцiї:

     "1) у разi встановлення протягом календарного року в ходi перевiрки факту: проведення розрахункових операцiй з використанням реєстраторiв розрахункових операцiй або розрахункових книжок на неповну суму вартостi проданих товарiв (наданих послуг); непроведення розрахункових операцiй через реєстратори розрахункових операцiй з фiскальним режимом роботи; невiдповiдностi суми готiвкових коштiв на мiсцi проведення розрахункiв сумi коштiв, зазначенiй у денному звiтi, а в разi використання розрахункової книжки - загальнiй сумi продажу за розрахунковими квитанцiями, виданими з початку робочого дня; нероздрукування вiдповiдного розрахункового документа, що пiдтверджує виконання розрахункової операцiї, або проведення її без використання розрахункової книжки на окремому господарському об'єктi такого суб'єкта господарювання:

     вчинене вперше - 1 гривня;

     вчинене вдруге - 100 вiдсоткiв вартостi проданих з порушеннями, встановленими цим пiдпунктом, товарiв (послуг);

     за кожне наступне вчинене порушення - у п'ятикратному розмiрi вартостi проданих з порушеннями, встановленими цим пiдпунктом, товарiв (послуг)";

     пункт 2 виключити;

     пункти 3 - 5 та 8 викласти в такiй редакцiї:

     "3) двадцять неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян - у разi невикористання при здiйсненнi розрахункових операцiй у випадках, визначених цим Законом, розрахункової книжки або використання незареєстрованої належним чином розрахункової книжки чи порушення встановленого порядку її використання, або незберiгання розрахункових книжок протягом встановленого термiну;

     4) двадцять неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян - у разi невиконання щоденного друку фiскального звiтного чеку або його незберiгання;

     5) десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян - у разi якщо контрольну стрiчку не надруковано або не створено в електроннiй формi на реєстраторах розрахункових операцiй або не збережено контрольну стрiчку протягом трьох рокiв, або виявлено спотворення даних про проведенi розрахунковi операцiї, iнформацiя про якi мiститься на контрольнiй стрiчцi, створенiй в електроннiй формi";

     "8) ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян - у разi застосування при здiйсненнi розрахункових операцiй реєстратора розрахункових операцiй, в конструкцiю чи програмне забезпечення якого внесенi змiни, не передбаченi конструкторсько-технологiчною та програмною документацiєю виробника за умови вiдсутностi чи пошкодження пломби центру сервiсного обслуговування";

     доповнити пунктом 9 такого змiсту:

     "9) десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян - в разi неподання до органiв державної податкової служби звiтностi, пов'язаної iз застосуванням реєстраторiв розрахункових операцiй, розрахункових книжок та копiй розрахункових документiв i фiскальних звiтних чекiв з реєстраторiв розрахункових операцiй по дротових або бездротових каналах зв'язку, в разi обов'язковостi її подання.

     У разi допущення суб'єктом господарювання порушення вимог абзацу другого пункту 7 статтi 3 цього Закону вперше протягом 2012 року - фiнансовi санкцiї не застосовуються";

     10) статтю 20 пiсля слова "товарiв" доповнити словами "якi не облiкованi за мiсцем реалiзацiї та зберiгання";

     11) статтi 21 - 23 виключити;

     12) роздiл II "Прикiнцевi положення" доповнити пунктом 8 такого змiсту:

     "8. Первинна реєстрацiя реєстраторiв розрахункових операцiй, якi створюють контрольну стрiчку в електроннiй формi, дозволяється з 1 грудня 2011 року пiсля пiдтвердження їх вiдповiдностi за результатами перевiрки щодо створення контрольної стрiчки в електроннiй формi, здiйсненої вiдповiдно до вимог статтi 13 цього Закону";

     13) у текстi Закону слова "суб'єкт пiдприємницької дiяльностi" у всiх вiдмiнках i числах замiнити словами "суб'єкт господарювання" у вiдповiдному вiдмiнку i числi.

     26. У Законi України "Про спецiальний режим iнновацiйної дiяльностi технологiчних паркiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 22, ст. 182):

     1) у статтi 7:

     у частинi першiй:

     в абзацi другому слова "звiльнення вiд ввiзного мита" замiнити словами "сум ввiзного мита, що нараховуються згiдно з митним законодавством України";

     абзаци третiй i четвертий виключити;

     частини другу i третю викласти в такiй редакцiї:

     "Суми ввiзного мита, що нараховуються згiдно з митним законодавством України при ввезеннi в Україну для реалiзацiї проектiв технологiчних паркiв нових устаткування, обладнання та комплектуючих, а також матерiалiв, якi не виробляються в Українi, технологiчнi парки, їх учасники та спiльнi пiдприємства не перераховують до бюджету, а зараховують на спецiальнi рахунки технологiчних паркiв, їх учасникiв та спiльних пiдприємств.

     При цьому на спецiальнi рахунки учасникiв технологiчних паркiв та спiльних пiдприємств, якi є виконавцями проектiв технологiчних паркiв, зараховуються 50 вiдсоткiв сум ввiзного мита, а решта 50 вiдсоткiв сум ввiзного мита зараховуються на спецiальний рахунок керiвного органу вiдповiдного технологiчного парку";

     у частинi четвертiй слово "податкiв" замiнити словами "ввiзного мита";

     2) статтю 10 виключити;

     3) у статтi 12:

     у частинi четвертiй слова "та податку на додану вартiсть" i "та вiдповiдно до Закону України "Про податок на додану вартiсть" виключити, а слово "податкiв" замiнити словами "ввiзного мита";

     у частинi шостiй слово i цифру "статтi 7" замiнити словами i цифрами "статей 7 i 8".

     27. У Законi України "Про державну податкову службу в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 15, ст. 84 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 1:

     частину першу пiсля слiв "Державна податкова адмiнiстрацiя України" доповнити словами "спецiалiзованi державнi податковi iнспекцiї";

     частину третю пiсля слiв "(на два i бiльше районiв)" доповнити словами "спецiалiзованi (на двi i бiльше областей для роботи з окремими категорiями платникiв)";

     2) у статтi 2:

     в абзацi п'ятому слова "та iнших обов'язкових платежiв" виключити;

     абзац шостий викласти в такiй редакцiї:

     "надання податкових консультацiй";

     3) у статтi 4:

     у частинi третiй слово "мiжрайоннi" замiнити словами "мiжрайоннi, спецiалiзованi";

     пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Спецiалiзованi державнi податковi iнспекцiї можуть бути пiдпорядкованi Державнiй податковiй адмiнiстрацiї України за її рiшенням".

     У зв'язку з цим частини третю та четверту вважати вiдповiдно частинами четвертою та п'ятою;

     4) у статтi 5:

     у частинi четвертiй слово "мiжрайоннi" замiнити словами "мiжрайоннi, спецiалiзованi";

     пiсля частини четвертої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "У разi пiдпорядкування спецiалiзованої державної податкової iнспекцiї Державнiй податковiй адмiнiстрацiї України начальник такої спецiалiзованої iнспекцiї призначається на посаду i звiльняється з посади Головою Державної податкової адмiнiстрацiї України".

     У зв'язку з цим частину п'яту вважати частиною шостою;

     5) у статтi 7 слово "мiжрайоннi" замiнити словами "мiжрайоннi, спецiалiзованi";

     6) у статтi 8:

     абзац п'ятий пункту 1 доповнити словами "супроводженням Єдиного реєстру податкових накладних";

     у пунктi 4 слова "податковi роз'яснення" замiнити словами "податковi консультацiї";

     у пунктi 13 слова "iдентифiкацiйнi номери" та "iдентифiкацiйним номером" замiнити вiдповiдно словами "реєстрацiйнi номери облiкових карток" та "реєстрацiйним номером облiкової картки";

     7) у статтi 10:

     назву пiсля слова "об'єднаних" доповнити словом "спецiалiзованих";

     абзац перший пiсля слова "об'єднанi" доповнити словом "спецiалiзованi";

     у пунктi 1 слова "(обов'язкових платежiв)" виключити;

     пункт 11 доповнити абзацом такого змiсту:

     "звертаються до суду в iнших випадках, передбачених законом";

     у пунктi 17 слова "Законом України "Про порядок погашення зобов'язань перед бюджетами та державними цiльовими фондами" замiнити словами "Податковим кодексом України";

     8) статтi 11, 111, 112 та 13 виключити;

     9) у частинi першiй статтi 20:

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "Головнi управлiння (управлiння, вiддiли), Головне слiдче управлiння, Управлiння внутрiшньої безпеки Державної податкової адмiнiстрацiї України та пiдпорядкованi йому регiональнi пiдроздiли внутрiшньої безпеки при державних податкових адмiнiстрацiях в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi, управлiння (вiддiли) (з мiсцем дислокацiї в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi) головних управлiнь Державної податкової адмiнiстрацiї України";

     абзац третiй пiсля слова "управлiння" доповнити словом "(вiддiли)";

     в абзацi четвертому слово "мiжрайонних" замiнити словами "мiжрайонних, спецiалiзованих";

     10) у частинi першiй статтi 22 слова "передбаченi пунктом 1, частиною першою пункту 2, пунктами 3 i 6 статтi 11 цього Закону" замiнити словами "передбаченi пiдпунктами 20.1.2, 20.1.4, 20.1.30 пункту 20.1 статтi 20 роздiлу I Податкового кодексу України".

     28. Статтю 9 Закону України "Про державну реєстрацiю актiв цивiльного стану" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 38, ст. 509) доповнити частиною сьомою такого змiсту:

     "7. Органи державної реєстрацiї актiв цивiльного стану, крiм дипломатичних представництв i консульських установ України, подають органам державної податкової служби вiдомостi про фiзичних осiб для внесення або змiни таких даних у Державному реєстрi фiзичних осiб - платникiв податкiв. Вiдомостi передаються у виглядi вiдповiдних облiкових карток за формою, встановленою центральним органом державної податкової служби та погодженою з Мiнiстерством юстицiї України, у разi проведення державної реєстрацiї народження, смертi, повторної видачi свiдоцтв про державну реєстрацiю актiв цивiльного стану, проведення реєстрацiї iнших актiв цивiльного стану, що пов'язанi iз змiною прiзвища, iменi, по батьковi чи iнших даних про фiзичну особу, якi включаються до Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв. Порядок взаємодiї мiж органами державної податкової служби та органами реєстрацiї актiв цивiльного стану вiдповiдно до Податкового кодексу України та цього Закону встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     29. У Законi України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170 iз наступними змiнами):

     1) у частинi першiй статтi 26:

     пункт 24 викласти в такiй редакцiї:

     "24) встановлення мiсцевих податкiв i зборiв вiдповiдно до Податкового кодексу України";

     пункт 28 доповнити словами "а також земельному податку";

     пункт 35 викласти в такiй редакцiї:

     "35) затвердження ставок земельного податку вiдповiдно до Податкового кодексу України";

     доповнити пунктом 56 такого змiсту:

     "56) затвердження порядку перемiщення на штрафнi майданчики транспортних засобiв, припаркованих не у спецiально вiдведених мiсцях для паркування транспортних засобiв";

     2) пункт "а" статтi 28 доповнити пiдпунктами 7 i 8 такого змiсту:

     "7) укладення з юридичними i фiзичними особами договорiв на справляння мiсцевих зборiв, обов'язковiсть укладення яких установлена законодавством;

     8) пiдготовка та затвердження перелiку спецiально вiдведених мiсць для паркування транспортних засобiв";

     3) у статтi 69:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Органи мiсцевого самоврядування вiдповiдно до Податкового кодексу України встановлюють мiсцевi податки i збори. Мiсцевi податки i збори зараховуються до вiдповiдних мiсцевих бюджетiв у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України з урахуванням особливостей, визначених Податковим кодексом України";

     частину другу виключити.

     30. У Законi України "Про страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50; 2007 р., N 33, ст. 440):

     1) статтю 12 пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Договори перестрахування пiдлягають реєстрацiї в порядку, затвердженому Уповноваженим органом".

     У зв'язку з цим частини третю - сьому вважати вiдповiдно частинами четвертою - восьмою;

     2) частину четверту статтi 40 доповнити словами "а також органи державної податкової та митної служби у разi подання їм iнформацiї на запит, зроблений вiдповiдно до положень Податкового кодексу України".

     31. У Законi України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 31 - 32, ст. 263 iз наступними змiнами):

     1) абзац третiй частини четвертої статтi 9 викласти в такiй редакцiї:

     "реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв з Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв (далi - реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв) або номер та серiя паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi або iншi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв, офiцiйно повiдомили про це вiдповiднi органи державної влади та мають вiдмiтку у паспортi)";

     2) у частинi другiй статтi 17:

     пiсля абзацу двадцять третього доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "данi про перебування юридичної особи в процесi провадження у справi про банкрутство, санацiї, зокрема вiдомостi про розпорядника майна, санатора".

     У зв'язку з цим абзаци двадцять четвертий - сорок другий вважати вiдповiдно абзацами двадцять п'ятим - сорок третiм;

     абзац двадцять дев'ятий пiсля слiв "щодо порушення (припинення) провадження у справi про банкрутство" доповнити словами "щодо санацiї";

     3) у частинi чотирнадцятiй статтi 19:

     абзац перший доповнити словами "датою, яка встановлена для чергового подання реєстрацiйної картки про пiдтвердження вiдомостей про юридичну особу";

     в абзацi другому слова "з вiдмiткою вiддiлення зв'язку про вiдсутнiсть юридичної особи за зазначеною адресою" виключити;

     4) в абзацi першому частини сьомої статтi 36 слова "має право залишити" замiнити словом "залишає";

     5) у частинi другiй статтi 38:

     абзац другий доповнити словами "у тому числi реєстрацiя на втраченi, викраденi чи пiдробленi документи або передання юридичної особи у володiння та/або управлiння померлим, безвiсно вiдсутнiм, недiєздатним особам або особам з обмеженою цивiльною дiєздатнiстю";

     6) частини першу - третю статтi 39 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Суд, який постановив рiшення про порушення провадження у справi про банкрутство юридичної особи, про проведення санацiї боржника та призначення керуючого санацiєю, про визнання юридичної особи банкрутом та вiдкриття лiквiдацiйної процедури, у день набрання рiшеннями законної сили направляє їх державному реєстратору за мiсцезнаходженням юридичної особи для внесення до Єдиного державного реєстру запису про вiдповiднi судовi рiшення.

     Дата надходження вiдповiдних судових рiшень вноситься державним реєстратором до журналу облiку реєстрацiйних дiй.

     2. Державний реєстратор повинен не пiзнiше наступного робочого дня з дати надходження судових рiшень внести до Єдиного державного реєстру запис про такi рiшення суду i в той же день повiдомити органи статистики, державної податкової служби, Пенсiйного фонду України, фондiв соцiального страхування про внесення до Єдиного державного реєстру такого запису.

     3. З дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рiшення про порушення провадження у справi про банкрутство юридичної особи до дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про визнання юридичної особи банкрутом та вiдкриття лiквiдацiйної процедури проведення реєстрацiйних дiй, якi визначенi законом, зокрема частиною другою статтi 35 цього Закону, здiйснюється або за згодою розпорядника майном, або згiдно iз планом санацiї.

     Пiсля внесення до Єдиного державного реєстру запису про визнання юридичної особи банкрутом та вiдкриття лiквiдацiйної процедури застосовуються норми частини другої статтi 35 цього Закону";

     7) абзац третiй частини першої статтi 42 викласти в такiй редакцiї:

     "копiю документа, що засвiдчує реєстрацiю у Державному реєстрi фiзичних осiб - платникiв податкiв";

     8) у текстi Закону слова "iдентифiкацiйний номер фiзичної особи - платника податкiв", "iдентифiкацiйний номер фiзичної особи - пiдприємця - платника податкiв", "iдентифiкацiйний номер платника податкiв" та "iдентифiкацiйний номер" у всiх вiдмiнках i числах замiнити словами "реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв" у вiдповiдному вiдмiнку i числi.

     32. Частину восьму статтi 6 Закону України "Про свободу пересування та вiльний вибiр мiсця проживання в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 15, ст. 232) пiсля слiв "у випадках, передбачених" доповнити словами "Податковим кодексом України та".

     33. Частину третю статтi 32 Закону України "Про Нацiональний архiвний фонд та архiвнi установи" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 11, ст. 81) доповнити словами "(усi первиннi документи, регiстри бухгалтерського облiку, бухгалтерську звiтнiсть та iншi документи, пов'язанi з обчисленням i сплатою податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) за перiод 1095 днiв, що передують датi останньої господарської операцiї, - протягом трьох рокiв з дня здачi в архiв, документи про нарахування та виплату заробiтної плати найманим працiвникам - протягом сiмдесяти рокiв)".

     34. У Законi України "Про iнформацiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 48, ст. 650; 2000 р., N 27, ст. 213; 2002 р., N 29, ст. 194; 2003 р., N 28, ст. 214; 2004 р., N 11, ст. 141, N 32, ст. 394; 2005 р., N 33, ст. 429; 2010 р., N 37, ст. 496; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 7 жовтня 2010 року N 2592-VI):

     1) статтю 18 доповнити абзацом десятим такого змiсту:

     "податкова iнформацiя";

     2) доповнити статтею 251 такого змiсту:

     "Стаття 251. Податкова iнформацiя

     Податкова iнформацiя - сукупнiсть вiдомостей i даних, що створенi або отриманi суб'єктами iнформацiйних вiдносин у процесi поточної дiяльностi i необхiднi для реалiзацiї покладених на контролюючi органи завдань i функцiй.

     Захист податкової iнформацiї гарантується державою.

     Система податкової iнформацiї, її джерела та режим визначаються Податковим кодексом України та iншими нормативно-правовими актами";

     3) абзац восьмий статтi 37 викласти в такiй редакцiї:

     "iнформацiю фiнансових установ, пiдготовлену для контролюючих органiв, крiм випадкiв, коли така iнформацiя вимагається за письмовим запитом контролюючого органу для здiйснення податкового, митного, бюджетного та валютного контролю".

     35. Абзац третiй частини другої статтi 22 Закону України "Про державну статистику" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 43, ст. 362; 2009 р., N 30, ст. 416) викласти в такiй редакцiї:

     "iнформацiю щодо назв, адрес, номерiв телефонiв, видiв дiяльностi, загальних сум заборгованостi iз виплати (нарахування) заробiтної плати пiдприємств, установ i органiзацiй, якщо iнше не передбачено законодавством".

     36. Абзац четвертий частини першої статтi 42 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 31, ст. 268) пiсля слiв "внутрiшнiх справ" доповнити словами "органiв державної податкової служби".

     37. Частину другу статтi 2 Закону України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 29, ст. 389; 2010 р., N 34, ст. 482, ст. 486; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 8 липня 2010 року N 2467-VI) пiсля слiв "податкового законодавства" доповнити словами "та касових операцiй".

     38. У роздiлi XI Митного тарифу України, затвердженого Законом України "Про Митний тариф України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., NN 36 - 43, ст. 508; 2009 р., NN 32 - 37, ст. 484):

     цифри i слова:

"

6309 00 00 00 Одяг та iншi вироби, що використовувались   5,3 5,3 -

"

     замiнити цифрами i словами:

"

6309 Одяг та iншi вироби, що використовувалися        
6309 00 00 10 - взуття   5,3 5,3 кг
6309 00 00 90 - iншi   5,3 5,3 кг

".

     39. У Законi України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 40, ст. 365; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 8 липня 2010 року N 2457-VI):

     1) статтю 3 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. Пiдприємства, якi мають право ведення спрощеного облiку доходiв i витрат та не зареєстрованi платниками податку на додану вартiсть, можуть узагальнювати iнформацiю в регiстрах бухгалтерського облiку без застосування подвiйного запису";

     2) частину п'яту статтi 8 доповнити абзацом сьомим такого змiсту:

     "визначає доцiльнiсть застосування мiжнародних стандартiв (крiм випадкiв, коли обов'язковiсть застосування мiжнародних стандартiв визначена законодавством)";

     3) частину дев'яту статтi 9 викласти в такiй редакцiї:

     "9. Копiї первинних документiв та регiстрiв бухгалтерського облiку можуть бути вилученi у пiдприємства лише за рiшенням вiдповiдних органiв, прийнятим у межах їх повноважень, передбачених законами. Обов'язковим є складання реєстру документiв, що вилучаються у порядку, встановленому законодавством.

     Вилучення оригiналiв таких документiв та регiстрiв забороняється, крiм випадкiв, передбачених кримiнально-процесуальним законом";

     4) статтю 11 доповнити частиною сьомою такого змiсту:

     "7. Юридичнi особи, що вiдповiдають критерiям, визначеним пунктом 154.6 статтi 154 Податкового кодексу України, зобов'язанi складати та подавати до вiдповiдних органiв фiнансову звiтнiсть, передбачену для суб'єктiв малого пiдприємництва, один раз на рiк".

     40. Абзац третiй пункту 2.15 статтi 2 Закону України "Про державну пiдтримку сiльського господарства України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 49, ст. 527; 2009 р., N 43, ст. 638) виключити.

     41. Пункт 2 роздiлу II "Прикiнцевi положення" Закону України "Про внесення змiн до деяких законiв України щодо вдосконалення механiзмiв державного регулювання ринку сiльськогосподарської продукцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2009 р., N 43, ст. 638) виключити.

     42. У Законi України "Про охорону атмосферного повiтря" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 48, ст. 252):

     1) в абзацi одинадцятому частини першої статтi 10 слова "збори за забруднення навколишнього природного середовища та погiршення якостi природних ресурсiв вiдповiдно до закону" замiнити словами "екологiчний податок";

     2) абзац другий статтi 22 викласти в такiй редакцiї:

     "екологiчний податок".

     43. У Законi України "Про основнi засади соцiального захисту ветеранiв працi та iнших громадян похилого вiку в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 4, ст. 18; 1996 р., N 3, ст. 11; 2007 р., N 8, ст. 62):

     1) пункт 2 частини першої статтi 9 викласти в такiй редакцiї:

     "2) зi сплати податкiв, зборiв, мита та iнших платежiв до бюджету вiдповiдно до податкового та митного законодавства";

     2) частину четверту статтi 15 виключити.

     44. У Законi України "Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст. 178, N 37, ст. 543; 1993 р., N 26, ст. 281; 1996 р., N 3, ст. 11; 1997 р., N 6, ст. 45):

     1) пункт 18 частини першої статтi 20 викласти в такiй редакцiї:

     "18) зi сплати податкiв, зборiв, мита та iнших платежiв до бюджету вiдповiдно до податкового та митного законодавства";

     2) частину другу статтi 23 викласти в такiй редакцiї:

     "Особи, якi постiйно проживають та постiйно працюють або постiйно проживають у зонi посиленого радiоекологiчного контролю, та особи, якi постiйно працюють, але не проживають у зонi посиленого радiоекологiчного контролю, за умови, що вони станом на 1 сiчня 1993 року прожили або вiдпрацювали у цiй зонi не менше чотирьох рокiв, отримують пiльги щодо сплати податкiв, зборiв, мита та iнших платежiв до бюджету вiдповiдно до податкового та митного законодавства".

     45. У частинi п'ятнадцятiй статтi 501 Закону України "Про прокуратуру" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 53, ст. 793; 1993 р., N 50, ст. 474; 2001 р., N 44, ст. 233) слова "без сплати податку" виключити.

     46. У Законi України "Про судоустрiй i статус суддiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., NN 41 - 43, ст. 529):

     1) у статтi 54:

     пункт 7 частини четвертої викласти в такiй редакцiї:

     "7) подавати щорiчно не пiзнiше 1 травня до Державної судової адмiнiстрацiї України для оприлюднення на офiцiйному веб-сайтi судової влади, ведення якого забезпечує Державна судова адмiнiстрацiя України, копiю декларацiї про майновий стан i доходи (податкової декларацiї), поданої до органу державної податкової служби за своєю податковою адресою";

     частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "5. Декларацiя про майновий стан i доходи (податкова декларацiя) повинна мiстити вiдомостi про доходи, цiннi папери, нерухоме, цiнне рухоме майно, вклади у банках, фiнансовi зобов'язання та про видатки суддi, якщо разовi видатки перевищують розмiр його мiсячного заробiтку. У додатку до податкової декларацiї вказуються зазначенi вiдомостi i стосовно членiв його сiм'ї та осiб, з якими вiн спiльно проживає або пов'язаний спiльним побутом";

     2) пункт 7 частини четвертої статтi 75 викласти в такiй редакцiї:

     "7) довiдку органу державної податкової служби про подану декларацiю про майновий стан i доходи (податкову декларацiю)";

     3) пункт 6 частини першої статтi 83 викласти в такiй редакцiї:

     "6) неподання або несвоєчасне подання для оприлюднення декларацiї про майновий стан i доходи (податкової декларацiї), зазначення в нiй завiдомо неправдивих вiдомостей";

     4) у частинi першiй статтi 136 слово "неоподатковувана" виключити;

     5) у частинi другiй статтi 138 слово "неоподатковуване" виключити.

     47. Частини четверту i п'яту статтi 19 та статтю 23 Закону України "Про прiоритетнiсть соцiального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарствi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 32, ст. 453; 1993 р., N 26, ст. 281; 2005 р., N 16, ст. 259) виключити.

     48. Пункт 18 частини першої статтi 12, пункт 23 частини першої статтi 13, пункт 17 частини першої статтi 14, пункт 19 частини першої статтi 15 та пункт 2 статтi 16 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425; 1995 р., N 44, ст. 329; 1996 р., N 1, ст. 1; 1999 р., N 24, ст. 209, N 38, ст. 342; 2002 р., N 35, ст. 263) викласти в такiй редакцiї:

     "зi сплати податкiв, зборiв, мита та iнших платежiв до бюджету вiдповiдно до податкового та митного законодавства".

     49. Абзаци перший та другий частини другої статтi 22 Закону України "Про державне регулювання дiяльностi у сферi трансферу технологiй" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 45, ст. 434) замiнити одним абзацом такого змiсту:

     "Цiльова субсидiя встановлюється у розмiрi".

     50. У Законi України "Про дорожнiй рух" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 31, ст. 338; 2003 р., N 29, ст. 233; 2005 р., N 1, ст. 1; 2006 р., N 22, ст. 184; 2009 р., N 10 - 11, ст. 137):

     1) абзац десятий частини другої статтi 16 викласти в такiй редакцiї:

     "сплатити збiр за першу реєстрацiю транспортного засобу згiдно з Податковим кодексом України";

     2) у частинi восьмiй статтi 35 слова "у тому числi податку з власникiв транспортних засобiв" виключити.

     51. В абзацi другому пункту 7 частини першої статтi 8 Закону України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 1, ст. 2; 2007 р., N 9, ст. 68) слова "сплатою податку з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв" замiнити словами "сплатою збору за першу реєстрацiю транспортного засобу згiдно з Податковим кодексом України".

     52. Пункт 17.2 статтi 17 Закону України "Про обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 1, ст. 1) викласти в такiй редакцiї:

     "17.2. Полiс обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi є документом суворого облiку, технiчний опис, зразки, порядок замовлення, органiзацiї постачання, облiку якого затверджуються Уповноваженим органом за поданням МТСБУ".

     53. У частинi першiй статтi 2 Закону України "Про проведення експерименту в житловому будiвництвi на базi холдингової компанiї "Київмiськбуд" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 29, ст. 191; 2006 р., N 13, ст. 110) цифри "2011" замiнити цифрами "2012".

     54. Пункт 4 частини першої статтi 8 Закону України "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 303; 2005 р., N 10, ст. 187) доповнити реченням такого змiсту: "Вилучення оригiналiв первинних фiнансово-господарських документiв забороняється, крiм випадкiв, передбачених кримiнально-процесуальним законом".

     55. Статтю 12 Закону України "Про органiзацiйно-правовi основи боротьби з органiзованою злочиннiстю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 358; 2002 р., N 17, ст. 117; 2003 р., N 27, ст. 209) пiсля пункту 4 доповнити новим пунктом такого змiсту:

     "5. Вилучення оригiналiв первинних фiнансово-господарських документiв забороняється, крiм випадкiв, передбачених кримiнально-процесуальним законом".

     У зв'язку з цим пункт 5 вважати пунктом 6.

     56. Статтю 13 Закону України "Про державну службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 52, ст. 490) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 13. Декларування майнового стану i доходiв державних службовцiв та осiб, якi претендують на зайняття посади державного службовця

     Особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця третьої - сьомої категорiй, передбачених статтею 25 цього Закону, подає за мiсцем майбутньої служби довiдку органу державної податкової служби про подану декларацiю про майновий стан i доходи (податкову декларацiю). У декларацiї про майновий стан i доходи (податковiй декларацiї) зазначаються вiдомостi про доходи та зобов'язання фiнансового характеру, в тому числi за кордоном, а також у додатку до податкової декларацiї зазначаються вiдомостi стосовно членiв сiм'ї.

     Особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця першої та другої категорiй, передбачених статтею 25 цього Закону, повинна зазначити в податковiй декларацiї також вiдомостi про належнi їй та членам її сiм'ї нерухоме та цiнне рухоме майно, вклади в банках i цiннi папери.

     Декларацiя про майновий стан i доходи (податкова декларацiя) державним службовцем подається щорiчно органу державної податкової служби за своєю податковою адресою.

     Порядок зберiгання i використання довiдок та цих вiдомостей встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     57. Текст статтi 13 Закону України "Про службу в органах мiсцевого самоврядування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 33, ст. 175) викласти в такiй редакцiї:

     "Особа, яка претендує на зайняття посади в органах мiсцевого самоврядування третьої - сьомої категорiй, подає за мiсцем майбутньої служби довiдку органу державної податкової служби про подану декларацiю про майновий стан i доходи (податкову декларацiю).

     У декларацiї про майновий стан i доходи (податковiй декларацiї) зазначаються вiдомостi про доходи та зобов'язання фiнансового характеру, в тому числi за кордоном, а також у додатку до податкової декларацiї вказуються зазначенi вiдомостi стосовно членiв сiм'ї.

     Особа, яка претендує на зайняття посади в органах мiсцевого самоврядування першої та другої категорiй, повинна зазначити в податковiй декларацiї також вiдомостi про належнi їй та членам її сiм'ї нерухоме та цiнне рухоме майно, вклади в банках i цiннi папери.

     Декларацiя про майновий стан i доходи (податкова декларацiя) подається посадовою особою органiв мiсцевого самоврядування щорiчно органу державної податкової служби за своєю податковою адресою".

     58. Статтю 25 Закону України "Про статус народного депутата України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 42, ст. 212) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 25. Декларування майнового стану i доходiв народного депутата України

     Народний депутат зобов'язаний при оформленнi на роботу у Верховну Раду України, а потiм щорiчно протягом здiйснення своїх повноважень, але не пiзнiше 1 травня року, наступного за звiтним фiнансовим роком, подавати до органу державної податкової служби за своєю податковою адресою декларацiю про майновий стан i доходи (податкову декларацiю) iз зазначенням вiдомостей про себе та членiв своєї сiм'ї (дружина, чоловiк, батьки, повнолiтнi дiти) про доходи та зобов'язання фiнансового характеру, в тому числi i за кордоном, а також про нерухоме та цiнне рухоме майно, вклади в банках i цiннi папери".

     59. У Законi України "Про вибори народних депутатiв України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 38 - 39, ст. 449; 2007 р., N 28, ст. 383):

     1) пункт 10 частини першої статтi 58 викласти в такiй редакцiї:

     "10) довiдку органу державної податкової служби про подану декларацiю про майновий стан i доходи (податкову декларацiю) кожного кандидата у депутати вiдповiдно до статтi 60 цього Закону";

     2) статтю 60 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 60. Декларування майнового стану i доходiв кандидатом у депутати

     1. Декларацiя про майновий стан i доходи (податкова декларацiя) подається кандидатом у депутати до органу державної податкової служби за своєю податковою адресою за рiк, що передує року початку виборчого процесу. При цьому кандидат у додатку до своєї податкової декларацiї зазначає вiдомостi щодо майнового стану i доходiв членiв його сiм'ї.

     2. Державна податкова адмiнiстрацiя України за дорученням Центральної виборчої комiсiї надає iнформацiю про результати перевiрки вiдомостей, зазначених у декларацiях про майновий стан i доходи (податкових декларацiях) кандидата в депутати.

     3. Помилки i неточностi, виявленi в декларацiї, пiдлягають виправленню i не є пiдставою для вiдмови в реєстрацiї кандидата в депутати";

     3) частину шосту статтi 1024 викласти в такiй редакцiї:

     "6. При проведеннi позачергових виборiв депутатiв декларацiя про майновий стан i доходи (податкова декларацiя) кандидатами в депутати не подається".

     60. У Законi України "Про вибори Президента України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 20 - 21, ст. 291):

     1) у частинi другiй статтi 48 слова "декларацiї про майно та доходи" замiнити словами "декларацiї про майновий стан i доходи (податковi декларацiї)";

     2) статтю 50 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 50. Декларування майнового стану i доходiв кандидатом на пост Президента України

     1. Декларацiя про майновий стан i доходи (податкова декларацiя) подається кандидатом на пост Президента України до органу державної податкової служби за своєю податковою адресою за рiк, що передує року початку виборчого процесу. При цьому кандидат у додатку до своєї податкової декларацiї зазначає вiдомостi щодо майнового стану i доходiв членiв його сiм'ї.

     2. Державна податкова адмiнiстрацiя України за дорученням Центральної виборчої комiсiї надає iнформацiю про результати перевiрки вiдомостей, зазначених у декларацiї. Помилки i неточностi, виявленi в декларацiї, пiдлягають виправленню i не є пiдставою для вiдмови в реєстрацiї кандидата на пост Президента України.

     3. Центральна виборча комiсiя у триденний строк пiсля реєстрацiї кандидата на пост Президента України публiкує декларацiю про майновий стан i доходи (податкову декларацiю) кожного кандидата в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр", а також розмiщує на офiцiйному сайтi Центральної виборчої комiсiї";

     3) у статтi 51:

     у пунктi 5 частини першої слова "декларацiї про майно та доходи" замiнити словами "копiї декларацiї про майновий стан i доходи (податкової декларацiї)";

     у пунктi 6 частини другої слова "декларацiї про майно та доходи" замiнити словами "декларацiї про майновий стан i доходи (податковi декларацiї)".

     61. У Законi України "Про Кабiнет Мiнiстрiв України" вiд 7 жовтня 2010 року:

     1) пункт 4 частини третьої статтi 8 викласти в такiй редакцiї:

     "4) довiдка органу державної податкової служби про подану за своєю податковою адресою декларацiю про майновий стан i доходи (податкову декларацiю). У декларацiї про майновий стан i доходи (податковiй декларацiї) зазначаються вiдомостi про доходи та зобов'язання фiнансового характеру за рiк, що передує року подання";

     2) пункт 4 частини п'ятої статтi 9 викласти в такiй редакцiї:

     "4) довiдкою органу державної податкової служби про подану за своєю податковою адресою декларацiю про майновий стан i доходи (податкову декларацiю). В декларацiї про майновий стан i доходи (податковiй декларацiї) зазначаються вiдомостi про доходи та зобов'язання фiнансового характеру за рiк, що передує року подання".

     62. У Законi України "Про вибори депутатiв Верховної Ради Автономної Республiки Крим, мiсцевих рад та сiльських, селищних, мiських голiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 35 - 36, ст. 491):

     1) пункт 7 частини першої статтi 37 викласти в такiй редакцiї:

     "7) довiдки органу державної податкової служби про подану декларацiю про майновий стан i доходи (податкову декларацiю) кожної особи, включеної до виборчого списку кандидатiв у депутати вiд вiдповiдної мiсцевої органiзацiї партiї, за останнiй рiк, термiн звiтностi щодо якого минув";

     2) пункт 6 частини першої статтi 38 викласти в такiй редакцiї:

     "6) довiдки органу державної податкової служби про подану декларацiю про майновий стан i доходи (податкову декларацiю) кожного кандидата в депутати за останнiй рiк, термiн звiтностi щодо якого минув";

     3) пункт 6 частини першої статтi 39 викласти в такiй редакцiї:

     "6) довiдки органу державної податкової служби про подану декларацiю про майновий стан i доходи (податкову декларацiю) кандидата на посаду сiльського, селищного, мiського голови за останнiй рiк, термiн звiтностi щодо якого минув";

     4) назву та частину першу статтi 43 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 43. Декларування майнового стану i доходiв кандидатами у депутати та кандидатами на посаду сiльського, селищного, мiського голови

     1. Декларацiя про майновий стан i доходи (податкова декларацiя) подається кандидатом у депутати, кандидатом на посаду сiльського, селищного, мiського голови до органу державної податкової служби за своєю податковою адресою. При цьому кандидат у депутати, кандидат на посаду сiльського, селищного, мiського голови у додатку до своєї податкової декларацiї вiдображає вiдомостi щодо майнового стану i доходiв членiв його сiм'ї".

     63. Пункт 6 частини другої статтi 29 Закону України "Про Вищу раду юстицiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 25, ст. 146) викласти в такiй редакцiї:

     "6) довiдка органу державної податкової служби про подану декларацiю про майновий стан i доходи (податкову декларацiю) за останнiй рiк кандидата на посаду суддi".

     64. У Законi України "Про приватизацiю невеликих державних пiдприємств (малу приватизацiю)" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 34, ст. 160; 2000 р., N 41, ст. 342; 2001 р., N 9, ст. 39):

     1) абзац другий частини першої статтi 6 викласти в такiй редакцiї:

     "У разi придбання об'єкта малої приватизацiї за рахунок грошових коштiв покупцi - фiзичнi особи подають до органу приватизацiї довiдку органу державної податкової служби про подану декларацiю про майновий стан i доходи (податкову декларацiю)";

     2) абзац п'ятнадцятий частини четвертої статтi 7 викласти в такiй редакцiї:

     "довiдку органу державної податкової служби про подану декларацiю про майновий стан i доходи (податкову декларацiю) (для покупцiв - фiзичних осiб) у випадках, передбачених частиною першою статтi 6 цього Закону";

     3) абзац п'ятий частини п'ятої статтi 16 викласти в такiй редакцiї:

     "довiдку органу державної податкової служби про подану декларацiю про майновий стан i доходи (податкову декларацiю), у разi придбання об'єкта приватизацiї за рахунок грошових коштiв - для покупцiв - фiзичних осiб".

     65. В абзацi другому частини першої статтi 12 Закону України "Про приватизацiю державного майна" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122) слова "декларацiю про доходи" замiнити словами "довiдку органу державної податкової служби про подану декларацiю про майновий стан i доходи (податкову декларацiю)".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня набрання чинностi Податковим кодексом України, крiм абзацiв другого - четвертого пiдпункту 4 та абзацiв тринадцятого - п'ятнадцятого пiдпункту 9 пункту 25 роздiлу I цього Закону, якi набирають чинностi з 1 сiчня 2012 року.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
2 грудня 2010 року
N 2756-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.