ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України щодо вдосконалення механiзмiв державного регулювання ринку сiльськогосподарської продукцiї

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. У Законi України "Про державну пiдтримку сiльського господарства України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 49, ст. 527; 2005 р., N 29, ст. 381; 2007 р., N 4, ст. 36; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 4 лютого 2009 року N 922-VI):

     1) у статтi 2:

     а) доповнити пунктом 2.51 такого змiсту:

     "2.51. Державний iнтервенцiйний фонд - фонд, який формується Аграрним фондом за рахунок фiнансових iнтервенцiй, заставних, форвардних i ф'ючерсних закупiвель та використовується для здiйснення товарних iнтервенцiй з метою забезпечення цiнової стабiльностi";

     б) пункт 2.9 викласти в такiй редакцiї:

     "2.9. Монiторинг аграрного ринку - система регулярних спостережень на аграрному ринку, що здiйснюється протягом маркетингового перiоду шляхом збирання, оброблення, аналiзу та висвiтлення iнформацiї про цiни попиту i обсяги товарних пропозицiй на сiльськогосподарську продукцiю та продукти її переробки з метою характеристики поточного стану ринку, прогнозування та пiдготовки пропозицiй";

     в) пункт 2.15 викласти в такiй редакцiї:

     "2.15. Сiльськогосподарська продукцiя (сiльськогосподарськi товари) - товари, зазначенi у групах 1 - 24 УКТ ЗЕД згiдно iз Законом України "Про Митний тариф України", якщо при цьому такi товари (продукцiя) вирощуються, вiдгодовуються, виловлюються, збираються, виготовляються, виробляються, переробляються безпосередньо виробником цих товарiв (продукцiї), а також продукти обробки та переробки цих товарiв (продукцiї), якщо вони були придбанi або виробленi на власних або орендованих потужностях (площах).

     До сiльськогосподарської продукцiї (товарiв) також належать вiдходи, отриманi при виробництвi сiльськогосподарської продукцiї (товарiв), визначених у групах 1 - 24 УКТ ЗЕД згiдно iз Законом України "Про Митний тариф України", а саме: органiчнi добрива (гнiй, перегнiй, пташиний послiд, а також полова, бадилля тощо), сумiшi органiчних та мiнеральних добрив, у яких частка органiчних добрив становить бiльше 50 вiдсоткiв вiд загальної ваги таких сумiшей, а також усе бiологiчне паливо та енергiя, отриманi при переробцi та утилiзацiї сiльськогосподарської продукцiї (товарiв) та їх вiдходiв (бiогаз, бiодизель, етанол, тверде бiопаливо, у виробництвi якого була використана сiльськогосподарська продукцiя (її вiдходи) в розмiрi бiльше 50 вiдсоткiв вiд усiєї використаної продукцiї, електрична енергiя, пар, гаряча вода тощо).

     Сiльськогосподарська продукцiя (товари), зазначенi у цiй статтi, обкладаються податком на додану вартiсть згiдно iз статтею 81 Закону України "Про податок на додану вартiсть" та фiксованим податком згiдно iз Законом України "Про фiксований сiльськогосподарський податок".

     Норми цього пункту не поширюються на виробникiв пiдакцизних товарiв, крiм пiдприємств первинного виноробства, якi поставляють виноматерiали (код УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30)";

     г) в абзацi другому пункту 2.19 слова "умовно" та "за адресою будинку Головпоштамту України" виключити;

     ґ) пункти 2.21 та 2.22 викласти в такiй редакцiї:

     "2.21. Франшиза - частина збиткiв, що не вiдшкодовується страховиком згiдно з договором страхування.

     2.22. Цiна пропозицiї - цiна, офiцiйно заявлена продавцем (товаровиробником), яка зумовлює безвiдкличну пропозицiю продажу заявленого товару";

     2) у пунктi 3.3 статтi 3:

     пiдпункти 3.3.1 i 3.3.2 викласти в такiй редакцiї:

     "3.3.1. Об'єктами державного цiнового регулювання є такi види сiльськогосподарської продукцiї (товарiв):

     пшениця тверда;

     пшениця м'яка;

     зерно сумiшi пшеницi та жита (меслин);

     кукурудза;

     ячмiнь;

     жито озиме;

     жито ярове;

     горох;

     гречка;

     просо;

     овес;

     соя;

     насiння соняшнику;

     насiння рiпаку;

     насiння льону;

     шишки хмелю;

     цукор-пiсок (буряковий);

     борошно пшеничне;

     борошно житнє;

     м'ясо та субпродукти забiйних тварин та птицi;

     молоко сухе;

     масло вершкове;

     олiя соняшникова.

     3.3.2. Вiдповiдно до ринкової кон'юнктури Кабiнет Мiнiстрiв України запроваджує державне цiнове регулювання окремих об'єктiв, визначених пiдпунктом 3.3.1 цього Закону. Перелiк таких об'єктiв визначається за результатами монiторингу аграрного ринку та пiдлягає офiцiйному оприлюдненню не пiзнiше нiж за 30 календарних днiв до початку маркетингового перiоду.

     Якщо перелiк об'єктiв державного цiнового регулювання не сформовано або офiцiйно не оприлюднено в зазначений строк, дiє перелiк об'єктiв для попереднього маркетингового перiоду.

     На кожний вид сiльськогосподарської продукцiї (товар), визначений вiдповiдно до стандартiв i який є об'єктом державного цiнового регулювання, встановлюються мiнiмальнi або максимальнi iнтервенцiйнi цiни";

     доповнити пiдпунктом 3.3.4 такого змiсту:

     "3.3.4. Для об'єктiв державного цiнового регулювання (видiв сiльськогосподарської продукцiї та товарiв), зазначених у пунктi 3.3.1 цього Закону, встановлюється гранична торговельна надбавка (нацiнка) на рiвнi не вище 20 вiдсоткiв оптово-вiдпускної цiни виробника (митної вартостi) до кiнцевого споживача.

     Забороняється товаровиробникам (постачальникам) об'єктiв державного цiнового регулювання (видiв сiльськогосподарської продукцiї та товарiв), зазначених у пунктi 3.3.1 цього Закону, та пiдприємствам оптової та роздрiбної торгiвлi, а також офiльованим з ними iншим пiдприємствам укладати договори, що передбачають будь-якi iншi фiнансовi зобов'язання (взаємостосунки), крiм взаємостосункiв купiвлi-продажу сiльськогосподарської продукцiї (товарiв).

     Встановити, що пiдприємства оптової та роздрiбної торгiвлi проводять розрахунки з постачальниками об'єктiв державного цiнового регулювання (видiв сiльськогосподарської продукцiї та товарiв), зазначених у пунктi 3.3.1 цього Закону, у строк не бiльше семи банкiвських днiв з дня отримання виручки вiд реалiзацiї цих об'єктiв.

     Уся сума торговельної надбавки (нацiнки), отримана з порушеннями норм цього Закону, та штраф у двократному розмiрi виручки стягуються органами державної податкової служби за рiшенням вiдповiдної державної iнспекцiї з контролю за цiнами до мiсцевого бюджету за мiсцем здiйснення торговельної дiяльностi пiдприємства (органiзацiї) порушника. Узгодження суми стягнення проводиться в порядку, передбаченому Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами";

     3) у статтi 4:

     а) у пiдпунктi 4.1.2 пункту 4.1 слово "встановлюється" замiнити словом "затверджується";

     б) у пунктi 4.2:

     пiдпункт 4.2.1 виключити;

     пiдпункти 4.2.2 та 4.2.3 викласти в такiй редакцiї:

     "4.2.2. Розмiр мiнiмальної iнтервенцiйної цiни окремого об'єкта державного цiнового регулювання не може змiнюватися протягом встановленого перiоду державного цiнового регулювання щодо такого об'єкта, крiм випадкiв, пов'язаних iз суттєвим впливом цiнової кон'юнктури на внутрiшньому та зовнiшньому ринках, та здiйснюється за рiшенням центрального органу виконавчої влади з питань аграрної полiтики.

     4.2.3. Мiнiмальна iнтервенцiйна цiна окремого об'єкта державного цiнового регулювання є єдиною на всiй територiї України";

     в) пункти 4.3 та 4.4 викласти в такiй редакцiї:

     "4.3. Мiнiмальна iнтервенцiйна цiна окремого об'єкта державного цiнового регулювання встановлюється з урахуванням середньогалузевих нормативних витрат з виробництва, мiнiмального рiвня рентабельностi не менше 10 вiдсоткiв, кон'юнктури на внутрiшньому та зовнiшньому ринках за методикою, затвердженою Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     4.4. У разi якщо мiнiмальнi iнтервенцiйнi цiни не забезпечують середньостатистичну беззбитковiсть виробництва, на виробництво таких видiв продукцiї запроваджується додаткова державна пiдтримка";

     4) у статтi 5:

     а) пiдпункт 5.1.2 пункту 5.1 пiсля слiв "цiнового регулювання" доповнити словами "на визначений перiод цiнового регулювання затверджується центральним органом виконавчої влади з питань аграрної полiтики";

     б) пункт 5.2 викласти в такiй редакцiї:

     "5.2. Визначення розмiру максимальної iнтервенцiйної цiни

     5.2.1. Максимальна iнтервенцiйна цiна окремого об'єкта державного цiнового регулювання визначається з урахуванням iндексу споживчих цiн, iндексу цiн виробникiв за вiдповiдний перiод державного цiнового регулювання та кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку за методикою, затвердженою Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     5.2.2. Розмiр максимальної iнтервенцiйної цiни окремого об'єкта державного цiнового регулювання не може змiнюватися протягом перiоду державного цiнового регулювання, встановленого для такого об'єкта, крiм випадкiв, пов'язаних iз суттєвим впливом цiнової кон'юнктури на внутрiшньому та зовнiшньому ринку, та здiйснюється центральним органом виконавчої влади з питань аграрної полiтики.

     5.2.3. Максимальна iнтервенцiйна цiна окремого об'єкта державного цiнового регулювання є єдиною на всiй територiї України";

     5) у пiдпунктi "а" пункту 6.2 статтi 6 слова "як правило" виключити;

     6) у статтi 7:

     а) у пiдпунктi "а" пункту 7.2 слова "як правило" виключити;

     б) пiдпункт "б" пiдпункту 7.3.1 пункту 7.3 викласти в такiй редакцiї:

     "б) об'єктiв державного цiнового регулювання, що були ранiше iмпортованi в Україну без прийняття Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдного рiшення";

     7) у статтi 9:

     а) у пунктi 9.2:

     пiдпункт 9.2.1 доповнити абзацами третiм i четвертим такого змiсту:

     "Аграрний фонд може здiйснювати закупiвлю або продаж визначених об'єктами державного цiнового регулювання товарiв, не пов'язаних з державним цiновим регулюванням, лише за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України. При цьому цiни закупiвлi або продажу не повиннi бути вищими/нижчими бiльш як на 20 вiдсоткiв максимальної/мiнiмальної iнтервенцiйної цiни, встановленої на поточний маркетинговий перiод для об'єкта державного цiнового регулювання.

     У виключних випадках Аграрний фонд за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України може здiйснювати закупiвлю та продаж матерiально-технiчних ресурсiв для потреб сiльськогосподарських товаровиробникiв";

     у пiдпунктi 9.2.4 слова "iнвестицiй" та "угод" замiнити вiдповiдно словами "iнтервенцiй" та "договорiв (контрактiв)";

     у пiдпунктi 9.2.5 слова "пiдтримки рiвнiв мiнiмальної або максимальної закупiвельної цiни" замiнити словами "цього Закону";

     доповнити пiдпунктами 9.2.7 - 9.2.9 такого змiсту:

     "9.2.7. Аграрний фонд здiйснює вiдшкодування витрат, пов'язаних з комплексом заходiв iз зберiгання, перевезення та переробки об'єктiв державного цiнового регулювання в межах норм, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     9.2.8. Аграрний фонд має право здiйснювати експорт об'єктiв державного цiнового регулювання за окремим рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України.

     9.2.9. Аграрний фонд має право створювати державнi пiдприємства, установи, органiзацiї";

     б) пiдпункт 9.3.1 пункту 9.3 викласти в такiй редакцiї:

     "9.3.1. З метою забезпечення продовольчої безпеки Аграрний фонд формує державний iнтервенцiйний фонд, який стосовно кожного об'єкта державного цiнового регулювання не може бути меншим нiж 20 вiдсоткiв обсягiв їх рiчного внутрiшнього споживання за попереднiй маркетинговий перiод.

     Обсяг внутрiшнього споживання окремого об'єкта державного цiнового регулювання визначається на основi звiтного балансу попиту i пропозицiї за попереднiй маркетинговий перiод.

     Кабiнет Мiнiстрiв України встановлює обсяги формування iнтервенцiйного фонду з урахуванням ситуацiї, що склалася на аграрному ринку, та прогнозного балансу попиту i пропозицiї на наступний маркетинговий перiод за окремими об'єктами державного цiнового регулювання.

     Державний iнтервенцiйний фонд формується виключно для здiйснення товарних iнтервенцiй на органiзованому аграрному ринку України та для реалiзацiї положень пiдпункту 9.2.2 пункту 9.2 цiєї статтi.

     У разi накопичення Аграрним фондом об'єктiв державного цiнового регулювання в обсягах, бiльших за встановленi, рiшення про їх використання приймає Кабiнет Мiнiстрiв України";

     8) назву роздiлу III викласти в такiй редакцiї:

"Роздiл III. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО СТРАХУВАННЯ";

     9) у статтi 10:

     а) назву i пункт 10.1 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 10. Страхування сiльськогосподарської продукцiї

     10.1. Об'єкти, суб'єкти та форма страхування

     10.1.1. Об'єктами страхування є сiльськогосподарська продукцiя та капiтальнi активи.

     10.1.2. Страхування ризикiв загибелi (втрати) сiльськогосподарської продукцiї (її частини) та капiтальних активiв проводиться товаровиробником сiльськогосподарської продукцiї (далi - Особа) в добровiльнiй формi та здiйснюється на основi договору мiж страхувальником i страховиком.

     10.1.3. Добровiльне страхування у конкретного страховика не може бути обов'язковою передумовою при реалiзацiї iнших правовiдносин.

     10.1.4. Види добровiльного страхування, на якi видається лiцензiя, визначаються згiдно з прийнятими страховиком правилами (умовами) страхування, зареєстрованими уповноваженим органом";

     б) пiдпункт 10.2.1 пункту 10.2 викласти в такiй редакцiї:

     "10.2.1. Комплексне страхування - страхування на випадок знищення або пошкодження об'єкта внаслiдок певного перелiку (комплексу) несприятливих подiй.

     При страхуваннi сiльськогосподарських культур до такого перелiку належать:

     а) вимерзання, ожеледь, заморозок, льодова кiрка;

     б) град, буря, ураган, шквал, удар блискавки та пожежi, спричиненi нею;

     в) зливи та повенi, затяжнi дощi;

     г) сель, лавина, земельний зсув;

     ґ) посуха чи зневоднення на землях, якi пiдлягають примусовому зрошенню, суховiї;

     д) землетрус;

     е) епiтофiтотiйний розвиток хвороб, розмноження шкiдникiв рослин та хвороб, що стали наслiдком несприятливих подiй, визначених у пунктах "а" - "д";

     є) крадiжки та протиправнi дiї третiх осiб.

     При страхуваннi сiльськогосподарських тварин до такого перелiку належать:

     а) iнфекцiйнi хвороби, пожежi, стихiйне лихо;

     б) нещасний випадок;

     в) вимушений забiй (знищення) за розпорядженням спецiалiстiв ветеринарної медицини у зв'язку iз заходами боротьби з iнфекцiйними хворобами;

     г) неможливiсть використання тварин за призначенням (для племiнних тварин)";

     в) пiдпункт 10.3.2 пункту 10.3 виключити;

     г) пункт 10.4 виключити;

     10) у статтi 12:

     а) пункт 12.1 викласти в такiй редакцiї:

     "12.1. За рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України може запроваджуватися режим заставних закупiвель";

     б) у пунктi 12.2:

     в абзацi першому пiдпункту 12.2.1 слова "простого чи подвiйного складського свiдоцтва або складської квитанцiї" замiнити словами "подвiйного складського свiдоцтва";

     пiдпункт 12.2.2 викласти в такiй редакцiї:

     "12.2.2. Розмiр суми бюджетної позики не може перевищувати 80 вiдсоткiв розмiру мiнiмальної iнтервенцiйної цiни";

     у пiдпунктi 12.2.3 слова "не припускаються" замiнити словами "не дозволяються";

     у пiдпунктi 12.2.5 слова "просте чи подвiйне складське свiдоцтво (складська квитанцiя)" замiнити словами "подвiйне складське свiдоцтво";

     доповнити пiдпунктом 12.2.8 такого змiсту:

     "12.2.8. У разi якщо позичальник до закiнчення строку, встановленого сторонами, звертається до кредитора iз заявою про добровiльний продаж об'єкта застави до державного iнтервенцiйного фонду на умовах погашення фiнансових зобов'язань, що передбаченi кредитним договором, кредитор має право на придбання такого об'єкта на умовах, передбачених зазначеним договором";

     в) у пiдпунктi "ґ" пункту 12.3 слова "у розумiннi статтi 81 Закону України "Про податок на додану вартiсть" виключити;

     г) у другому реченнi пункту 12.4 слово "червня" замiнити словом "травня";

     11) у статтi 13:

     а) пiдпункт 13.1.1 пункту 13.1 викласти в такiй редакцiї:

     "13.1.1. Режим кредитної субсидiї полягає у субсидуваннi частини плати (процентiв) за використання кредитiв, наданих банками в нацiональнiй та iноземнiй валютi";

     б) пiдпункти 13.2.1 i 13.2.2 пункту 13.2 викласти в такiй редакцiї:

     "13.2.1. Кредитна субсидiя надається особам, якi є пiдприємствами агропромислового комплексу.

     Кредитна субсидiя надається на конкурснiй основi пiдприємствам агропромислового комплексу за кредитами, залученими у поточному роцi, та перехiдними кредитами, залученими у попереднi роки.

     13.2.2. Субсидуванню пiдлягає частина плати (процентiв) за кредитом, основна сума якого використовується за цiльовим призначенням на потреби виробництва (на розвиток агропромислового комплексу)";

     в) пункти 13.3 i 13.4 викласти в такiй редакцiї:

     "13.3. Розмiр кредитної субсидiї

     13.3.1. Кредитна субсидiя надається у порядку та розмiрi, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України:

     а) для короткострокових кредитiв - строком до 12 календарних мiсяцiв;

     б) для середньострокових кредитiв - строком до 36 календарних мiсяцiв;

     в) для довгострокових кредитiв - строком до 60 календарних мiсяцiв.

     Кредитна субсидiя надається:

     у нацiональнiй валютi - у розмiрi не менше 1,5 облiкової ставки Нацiонального банку України за короткостроковими, середньостроковими та довгостроковими кредитами, що дiє на день нарахування вiдсоткiв за користування кредитами, але не вище розмiрiв, передбачених кредитними договорами;

     в iноземнiй валютi - у розмiрi не менше 10 вiдсоткiв рiчних, але не вище розмiрiв, передбачених кредитними договорами.

     Порядок розрахунку такого середньозваженого вiдсотка (процента) визначається постановою Кабiнету Мiнiстрiв України. Розмiр кредитної субсидiї щорiчно оприлюднюється Кабiнетом Мiнiстрiв України не пiзнiше 1 березня поточного бюджетного року.

     13.3.2. Кредитна субсидiя надається позичальнику щомiсяця виходячи з суми фактично сплачених вiдсоткiв за вiдповiдний перiод.

     Кредитна субсидiя надається за короткостроковими кредитами, залученими:

     для покриття виробничих витрат у поточному роцi;

     для закупiвлi у сiльськогосподарських товаровиробникiв виробленої ними сiльськогосподарської продукцiї.

     Кредитна субсидiя надається за середньостроковими кредитами, залученими:

     для придбання основних засобiв сiльськогосподарського виробництва;

     для здiйснення витрат, пов'язаних з будiвництвом i реконструкцiєю виробничих об'єктiв сiльськогосподарського виробництва, а також з переробкою сiльськогосподарської продукцiї.

     Кредитна субсидiя надається за довгостроковими кредитами, залученими:

     для придбання основних засобiв сiльськогосподарського виробництва, обладнання для виробництва та переробки сiльськогосподарської продукцiї;

     для будiвництва та реконструкцiї виробничих об'єктiв (у тому числi оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї, сховищ для зберiгання зерна, овочiв та фруктiв).

     13.3.3. Кредитна субсидiя (державна пiдтримка пiдприємств агропромислового комплексу через механiзм здешевлення кредитiв) здiйснюється на конкурсних засадах у розмiрi не менш як 90 вiдсоткiв банкiвських вiдсоткiв (процентiв), за якими отриманi кредити в нацiональнiй та iноземнiй валютi на будiвництво оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї, виробничих примiщень, тваринницьких i птахiвничих комплексiв, а також на будiвництво сховищ для зберiгання зерна, овочiв та фруктiв.

     13.3.4. Субсидуванню не пiдлягають будь-якi плати позичальником або вiд його iменi третьою особою на користь кредитора, iншi нiж проценти за кредит, залучений вiд цього кредитора.

     Субсидiя не надається позичальникам, яких визнано банкрутами, стосовно яких порушено справу про банкрутство, що перебувають у стадiї лiквiдацiї.

     13.4. Цiльове використання коштiв субсидованого кредиту

     13.4.1. Короткостроковi кредити використовуються виключно на виробничi витрати поточного року.

     13.4.2. Середньостроковi та довгостроковi кредити використовуються також для:

     придбання основних засобiв сiльськогосподарського виробництва вiтчизняного та iноземного виробництва, аналоги якого не виробляються в Українi, зокрема сiльськогосподарської i зрошувальної технiки, а також технiки та обладнання для механiзацiї процесiв у тваринництвi i птахiвництвi, обладнання для переробної галузi, обладнання для переробки сiльськогосподарських вiдходiв та сировини, у тому числi у бiопаливо та iншi альтернативнi види енергiї, згiдно з перелiком, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     витрат, пов'язаних з будiвництвом та реконструкцiєю виробничих об'єктiв сiльськогосподарського призначення, у тому числi для забезпечення переробки сiльськогосподарських вiдходiв та сировини.

     13.4.3. Розпорядники нижчого рiвня (обласнi, Київська та Севастопольська мiськi державнi адмiнiстрацiї) у строки, передбаченi законодавством для подання звiтностi, надають центральному органу виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалiзацiї державної аграрної полiтики звiтнiсть про використання коштiв субсидованого кредиту.

     Розподiл бюджетних коштiв, спрямованих на кредитування пiдприємств агропромислового комплексу, здiйснюється на рiвнi областей, мiст Києва та Севастополя.

     13.4.4. У разi виявлення фактiв нецiльового використання коштiв кредитної субсидiї припиняється надання позичальнику будь-якої державної пiдтримки протягом поточного та наступного бюджетного перiоду";

     г) пiдпункт 13.5.2 пункту 13.5 викласти в такiй редакцiї:

     "13.5.2. У разi встановлення контролюючими органами факту незаконного одержання та/або нецiльового використання кредитної субсидiї стягнення здiйснюється вiдповiдно до норм чинного законодавства";

     ґ) пiдпункт 13.6.2 пункту 13.6 виключити;

     12) у статтi 15:

     а) в абзацi другому пункту 15.1 слово "середньостатистичної" виключити;

     б) пункти 15.2, 15.3 i 15.6 викласти в такiй редакцiї:

     "15.2. Об'єктами бюджетної дотацiї є:

     велика рогата худоба;

     свинi;

     вiвцi;

     конi;

     птиця свiйська;

     кролi;

     молоко незбиране екстра, вищого, першого та другого ґатункiв (не пiддане будь-якiй обробцi, переробцi чи пакуванню для потреб подальшого продажу);

     вовна стрижена;

     кокони тутового шовкопряда;

     мед натуральний.

     15.3. Об'єктами спецiальної бюджетної дотацiї є:

     худоба велика рогата молочна;

     худоба велика рогата м'ясна;

     молодняк великої рогатої худоби рiзного вiку;

     конi;

     вiвцi;

     свинi.

     До об'єктiв спецiальної бюджетної дотацiї належать також бджолина сiм'я, визначена такою вiдповiдно до Закону України "Про бджiльництво", та продукцiя шовкiвництва";

     "15.6. Розмiр бюджетної дотацiї та порядок її надання встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Розподiл бюджетних коштiв, спрямованих на дотацiю для сiльськогосподарських пiдприємств, здiйснюється на рiвнi областей, мiст Києва та Севастополя";

     13) у статтi 16:

     а) пункт 16.1 виключити;

     б) у пунктi 16.2 слова "таку сертифiкацiю" замiнити словами "сертифiкацiю таких об'єктiв";

     14) у статтi 17:

     а) пiдпункт "в" пункту 17.1 доповнити словами "та здiйснює управлiння майном в особi Аграрного фонду";

     б) у пунктi 17.2 слова "найбiльших за сумою активiв" замiнити словом "державних";

     в) абзац шостий пункту 17.3 викласти в такiй редакцiї:

     "Положення про Наглядову раду затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     г) пункт 17.6 викласти в такiй редакцiї:

     "17.6. Аграрна бiржа може надавати право на участь у бiржовiй торгiвлi iншим товарним бiржам, створеним згiдно iз Законом України "Про товарну бiржу", за умови попередньої їх сертифiкацiї щодо стандартiв продажу або поставки бiржового товару вiдповiдно до порядку, визначеного Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     15) доповнити статтями 171 та 172 такого змiсту:

     "Стаття 171. Основнi умови надання товарним бiржам висновку щодо вiдповiдностi вимогам

     171.1. Центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалiзацiї державної аграрної полiтики надає безоплатно товарним бiржам висновок щодо вiдповiдностi вимогам стосовно надання послуг з укладення та реєстрацiї угод купiвлi-продажу сiльськогосподарської продукцiї i продовольства для державних та регiональних потреб, погашення податкової заборгованостi, а також з укладення та реєстрацiї зовнiшньоекономiчних контрактiв (за участю центрального органу виконавчої влади з питань економiчної полiтики).

     171.2. Рiшення про видачу або вiдмову у видачi висновку щодо вiдповiдностi вимогам приймається протягом мiсяця.

     171.3. Пiдставами для вiдмови у видачi товарнiй бiржi висновку щодо вiдповiдностi вимогам є:

     а) виявлення у поданих документах недостовiрної iнформацiї;

     б) невiдповiднiсть установчих документiв вимогам Закону України "Про товарну бiржу";

     в) наявнiсть заборгованостi перед державним i мiсцевими бюджетами та державними цiльовими фондами;

     г) вiдсутнiсть умов для проведення бiржових торгiв;

     ґ) вiдсутнiсть власних коштiв у визначених законодавством України обсягах;

     д) строк роботи бiржi iз сiльськогосподарською продукцiєю та продовольством менше одного року та наявнiсть мiнiмального обсягу реалiзацiї сiльськогосподарської продукцiї та продовольства менше 10 вiдсоткiв загального обсягу рiчного товарообороту.

     171.4. Пiдставами для анулювання висновку щодо вiдповiдностi є:

     а) заява, що подається бiржею;

     б) систематичне порушення (бiльше двох разiв) товарною бiржею Правил бiржової торгiвлi i бiржового арбiтражу, встановлення факту вiдсутностi котирування цiн та визначення граничних цiн на бiржових торгах чи порушення iнших вимог щодо її дiяльностi та законодавства;

     в) неусунення причин, зазначених у повiдомленнi про зупинення дiї висновку щодо вiдповiдностi вимогам, протягом шести мiсяцiв з дня закiнчення встановленого для їх усунення строку;

     г) лiквiдацiя товарної бiржi.

     Стаття 172. Iншi види державної пiдтримки сiльськогосподарських товаровиробникiв

     172.1. Пiдтримка сiльськогосподарських товаровиробникiв незалежно вiд виду та обсягу продукцiї, яку вони виробляють, може надаватися шляхом:

     видiлення бюджетних субсидiй з розрахунку на одиницю оброблюваних угiдь;

     часткового бюджетного вiдшкодування вартостi висiяного високорепродукцiйного насiння сiльськогосподарських культур;

     виконання цiльових державних програм, спрямованих на пiдвищення родючостi ґрунтiв, боротьбу iз шкiдниками та хворобами сiльськогосподарських рослин i тварин, ведення сiльського господарства на радiацiйно забруднених територiях.

     172.2. Держава забезпечує пiдтримку у формi застосування державних форвардних закупiвель зерна на органiзованому аграрному ринку України.

     172.3. Сiльськогосподарським товаровиробникам вiдшкодовується в обсязi до 50 вiдсоткiв вартiсть будiвництва та реконструкцiї тваринницьких ферм i комплексiв з кiлькiстю великої рогатої худоби не менше 500 голiв, свиноматок - не менше 1200 голiв та птицi - не менше 1 мiльйона голiв, а також в обсязi до 30 вiдсоткiв вiдшкодовується вартiсть закупiвлi технiки та обладнання для сiльськогосподарського виробництва, будiвництва та реконструкцiї пiдсобних пiдприємств з переробки та зберiгання сiльськогосподарської продукцiї.

     При ввезеннi на митну територiю України безпосередньо сiльськогосподарськими товаровиробниками виключно для власних потреб технiки та обладнання для сiльськогосподарського виробництва (тракторiв, комбайнiв, сiльськогосподарських машин, вантажних автомобiлiв, причепiв, обладнання для тваринництва i птахiвництва, забою худоби та птицi, виробництва продуктiв харчування, зберiгання i подальшої переробки зерна, овочiв, фруктiв, м'яса, молока, вiдходiв виробництва, для виробництва бiопалива та iнших альтернативних видiв енергiї), аналоги яких не виробляються в Українi, з цих товарiв не справляється ввiзне мито (застосовується нульова ставка ввiзного мита згiдно iз Законом України "Про Митний тариф України").

     Перелiк такої технiки та обладнання для сiльськогосподарського виробництва (тракторiв, комбайнiв, сiльськогосподарських машин, вантажних автомобiлiв, причепiв, обладнання для тваринництва i птахiвництва, забою худоби та птицi, виробництва продуктiв харчування, зберiгання i подальшої переробки зерна, овочiв, фруктiв, м'яса, молока, вiдходiв виробництва, для виробництва бiопалива та iнших альтернативних видiв енергiї) затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням центрального органу виконавчої влади з питань аграрної полiтики.

     172.4. Пiдтримка виробникiв продукцiї тваринництва здiйснюється також шляхом здешевлення вартостi засобiв iдентифiкацiї та реєстрацiї сiльськогосподарських тварин.

     172.5. Державна пiдтримка передбачає компенсацiю та вiдшкодування за рахунок коштiв державного бюджету сiльськогосподарським товаровиробникам вартостi збудованих у сiльськiй мiсцевостi соцiально-побутових об'єктiв (житловi будинки, гуртожитки, дитячi садки та ясла, школи, медичнi пункти), iнженерно-технiчних комунiкацiй (дороги, водопровiднi, каналiзацiйнi, газовi мережi та мережi електропередачi, альтернативних видiв тепло- та енергопостачання) за умови, що вони забезпечують дiяльнiсть цих соцiально-побутових об'єктiв. При цьому збудованi сiльськогосподарськими товаровиробниками соцiально-побутовi об'єкти та iнженерно-технiчнi комунiкацiї, на якi сiльськогосподарськi товаровиробники отримали компенсацiю, не можуть бути проданi (реалiзованi, переданi в заставу або будь-яким iншим чином вiдчуженi) i використовуються виключно за призначенням. Порядок використання бюджетних коштiв визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     172.6. Держава забезпечує пiдтримку надання послуг з маркетингу та просування продукцiї на ринок (створення i пiдтримка розвитку оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї, державної системи монiторингу аграрного ринку, бiржової торгiвлi продукцiєю i товарними деривативами, заготiвельно-збутових, постачальницьких та iнших обслуговуючих пiдприємств та органiзацiй у сферi агропромислового комплексу, органiзацiя виставок i виставкових заходiв).

     172.7. Держава забезпечує пiдтримку заходiв, пов'язаних iз забезпеченням контролю якостi та безпеки продуктiв харчування.

     Порядок надання вищезазначених видiв пiдтримки визначається постановами Кабiнету Мiнiстрiв України";

     16) у текстi Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалiзацiї державної аграрної полiтики", "державний продовольчий резерв", "мiнiмальна закупiвельна цiна", "максимальна закупiвельна цiна", "мiнiмальна та максимальна закупiвельна цiна" та "бiржовий договiр" в усiх вiдмiнках i числах замiнити вiдповiдно словами "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної полiтики", "державний iнтервенцiйний фонд", "мiнiмальна iнтервенцiйна цiна", "максимальна iнтервенцiйна цiна", "мiнiмальна та максимальна iнтервенцiйна цiна" та "бiржовий договiр (контракт)" у вiдповiдному вiдмiнку i числi, а слова "аграрна бiржа" у всiх вiдмiнках замiнити словами "Аграрна бiржа" у вiдповiдному вiдмiнку.

     2. Пункт 11 частини першої статтi 7 Закону України "Про страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50, N 8, ст. 62, N 14, ст. 96; 2003 р., N 38, ст. 313; 2004 р., N 2, ст. 6, N 19, ст. 254, N 26, ст. 362; 2005 р., N 1, ст. 10, N 6, ст. 138; 2006 р., N 13, ст. 110; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78; 2009 р., N 17, ст. 236) виключити.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування, крiм пункту 2 цього роздiлу, який набирає чинностi через 30 днiв з дня опублiкування цього Закону, та крiм пiдпункту "б" пiдпункту 7 та пiдпункту "б" пiдпункту 14 пункту 1 роздiлу I цього Закону, якi набирають чинностi з 1 сiчня 2010 року.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у мiсячний строк внести на розгляд Верховної Ради України проект закону про внесення змiн до законiв України "Про податок на додану вартiсть" та "Про фiксований сiльськогосподарський податок", що випливають iз цього Закону.

Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ
4 червня 2009 року
N 1447-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.