ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про автомобiльнi дороги

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 20 грудня 2005 року N 3235-IV,
вiд 19 грудня 2006 року N 489-V,
вiд 28 грудня 2007 року N 107-VI,
Рiшенням Конституцiйного Суду України
вiд 22 травня 2008 року N 10-рп/2008,
Законами України
вiд 3 червня 2008 року N 309-VI,
вiд 24 вересня 2008 року N 586-VI,
вiд 15 сiчня 2009 року N 891-VI,
вiд 5 листопада 2009 року N 1704-VI,
вiд 1 червня 2010 року N 2301-VI,
вiд 2 грудня 2010 року N 2756-VI,
вiд 20 грудня 2011 року N 4203-VI,
вiд 16 жовтня 2012 року N 5459-VI,
вiд 9 квiтня 2014 року N 1193-VII,
вiд 29 травня 2014 року N 1283-VII,
вiд 2 червня 2015 року N 490-VIII,
вiд 10 листопада 2015 року N 766-VIII,
вiд 17 листопада 2016 року N 1764-VIII,
вiд 21 березня 2017 року N 1964-VIII,
вiд 4 квiтня 2017 року N 1991-VIII,
вiд 27 лютого 2018 року N 2304-VIII,
вiд 22 листопада 2018 року N 2621-VIII,
вiд 20 вересня 2019 року N 124-IX,
вiд 3 жовтня 2019 року N 155-IX,
вiд 17 жовтня 2019 року N 200-IX

     Цей Закон визначає правовi, економiчнi, органiзацiйнi та соцiальнi засади забезпечення функцiонування автомобiльних дорiг, їх будiвництва, реконструкцiї, ремонту та утримання в iнтересах держави i користувачiв автомобiльних дорiг.

Роздiл I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     У цьому Законi наведенi нижче термiни вживаються в такому значеннi:

     автомобiльна дорога - лiнiйний комплекс iнженерних споруд, призначений для безперервного, безпечного та зручного руху транспортних засобiв;

     архiтектурне облаштування - архiтектурнi споруди та декоративнi насадження, що призначенi для забезпечення естетичного вигляду автомобiльних дорiг;

     аудит безпеки автомобiльних дорiг - незалежне, системне, технiчне та детальне оцiнювання впливу проектних рiшень на безпеку автомобiльних дорiг;

(статтю 1 доповнено термiном згiдно iз Законом України вiд 17.10.2019р. N 200-IX)

     аудитор безпеки автомобiльних дорiг - фiзична особа, яка пройшла пiдтвердження квалiфiкацiї, отримала сертифiкат на право проведення аудиту безпеки автомобiльних дорiг в органi сертифiкацiї персоналу, акредитованому у вiдповiднiй сферi, та включена до реєстру аудиторiв безпеки автомобiльних дорiг;

(статтю 1 доповнено термiном згiдно iз Законом України вiд 17.10.2019р. N 200-IX)

     безпека автомобiльних дорiг - сукупнiсть засобiв, конструкцiй, пристроїв, споруд, характеристик та показникiв (у тому числi iнженерних, конструкторських, технiчних, проектних, архiтектурних, технологiчних та iнших рiшень), при врахуваннi та застосуваннi яких забезпечується запобiгання та зменшення кiлькостi дорожньо-транспортних пригод та тяжкостi їх наслiдкiв;

(статтю 1 доповнено термiном згiдно iз Законом України вiд 17.10.2019р. N 200-IX)

     вулиця - автомобiльна дорога, призначена для руху транспорту i пiшоходiв, прокладання наземних i пiдземних iнженерних мереж у межах населених пунктiв;

     дорожнє покриття - укрiпленi верхнi шари дороги, що сприймають навантаження вiд транспортних засобiв;

     елементи санiтарного облаштування - туалети, урни, контейнери для смiття та iнше обладнання, призначене для санiтарних потреб, розмiщення якого здiйснюється без отримання дозволiв;

(статтю 1 доповнено новим абзацом шостим згiдно iз Законом України вiд 01.06.2010р. N 2301-VI, у зв'язку з цим абзаци шостий - п'ятнадцятий вважати вiдповiдно абзацами сьомим - шiстнадцятим)

     замовник аудиту безпеки автомобiльних дорiг - орган державної влади, орган мiсцевого самоврядування, iнша особа, на балансi або у власностi якої перебуває автомобiльна дорога або її дiлянка, або яка виступає замовником будiвництва нової автомобiльної дороги;

(статтю 1 доповнено термiном згiдно iз Законом України вiд 17.10.2019р. N 200-IX)

     земляне полотно - ґрунтова конструкцiя автомобiльної дороги;

     iнженерне облаштування - спецiальнi споруди та засоби, призначенi для забезпечення безпечних та зручних умов руху (освiтлення, технологiчного зв'язку, вимiрювання вагових i габаритних параметрiв транспортних засобiв, примусового зниження швидкостi руху тощо);

     об'єкти дорожнього сервiсу - спецiально облаштованi мiсця для зупинки маршрутних транспортних засобiв, майданчики для стоянки транспортних засобiв, майданчики вiдпочинку, видовi майданчики, автозаправнi станцiї, пункти технiчного обслуговування, мотелi, готелi, кемпiнги, торговельнi пункти (у тому числi малi архiтектурнi форми), автозаправнi комплекси, складськi комплекси, пункти медичної та технiчно-евакуацiйної допомоги, пункти миття транспортних засобiв, пункти приймання їжi та питної води, автопавiльйони, а також iншi об'єкти, на яких здiйснюється обслуговування учасникiв дорожнього руху та якi розмiщуються на землях дорожнього господарства або потребують їх використання для заїзду та виїзду на автомобiльну дорогу;

(абзац дев'ятий статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 01.06.2010р. N 2301-VI)

     орган управлiння - орган, призначений для управлiння автомобiльними дорогами (вулицями), забезпечення їх функцiонування, розвитку та фiнансування;

     перевiрка безпеки автомобiльних дорiг - обстеження i вивчення характеристик та дефектiв (недолiкiв) автомобiльної дороги з метою виявлення iснуючих та потенцiйних ризикiв виникнення дорожньо-транспортних пригод i надання рекомендацiй щодо їх запобiгання i усунення, що не є заходом державного нагляду (контролю);

(статтю 1 доповнено термiном згiдно iз Законом України вiд 17.10.2019р. N 200-IX)

     проїзна частина - частина автомобiльної дороги, безпосередньо призначена для руху транспортних засобiв;

     рекламоносiй - спецiальна тимчасова або розташована на вiдкритiй мiсцевостi стацiонарна конструкцiя, на якiй розмiщується зовнiшня реклама;

(статтю 1 доповнено новим абзацом дванадцятим згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII, у зв'язку з цим абзаци дванадцятий - шiстнадцятий вважати вiдповiдно абзацами тринадцятим - сiмнадцятим)

     смуга вiдведення - земельнi дiлянки, що надаються в установленому порядку для розмiщення автомобiльної дороги;

     смуга руху - смуга проїзної частини, позначена або не позначена розмiткою, яка має ширину, визначену нормами для руху транспорту в один ряд;

     споруди дорожнього водовiдводу - споруди, призначенi для вiдводу поверхневих та ґрунтових вод вiд земляного полотна та проїзної частини (боковi канави, водовiдвiднi канави, нагiрнi канави, водопропускнi труби, вiдкритi та закритi дренажнi системи, зливова каналiзацiя тощо);

     технiчнi засоби - спецiальнi технiчнi засоби, призначенi для органiзацiї та регулювання дорожнього руху (дорожнi знаки, iнформацiйнi табло, дорожня розмiтка, сигнальнi стовпчики, транспортнi та пiшохiднi огородження рiзних типiв, свiтлофорне обладнання тощо);

     штучнi споруди - iнженернi споруди, призначенi для руху транспортних засобiв i пiшоходiв через природнi та iншi перешкоди, а також сталого функцiонування автомобiльної дороги (мости, шляхопроводи, естакади, вiадуки, тунелi, наземнi та пiдземнi пiшохiднi переходи, наплавнi мости та поромнi переправи, розв'язки дорiг, пiдпiрнi стiнки, галереї, уловлювальнi з'їзди, снiгозахиснi споруди, протилавиннi i протисельовi споруди тощо).

     Стаття 2. Законодавство про автомобiльнi дороги

     Вiдносини, пов'язанi з функцiонуванням автомобiльних дорiг, регулюються цим Законом та законами України "Про дорожнiй рух", "Про транспорт", "Про автомобiльний транспорт", "Про джерела фiнансування дорожнього господарства України", "Про мiсцеве самоврядування в Українi", "Про концесiї на будiвництво та експлуатацiю автомобiльних дорiг" та iншими актами законодавства.

(стаття 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.12.2010р. N 2756-VI)

     Стаття 3. Сфера дiї Закону

     Дiя цього Закону поширюється на вiдносини, пов'язанi з функцiонуванням та розвитком автомобiльних дорiг незалежно вiд їх призначення та форм власностi.

     Стаття 4. Мiжнароднi договори

     Якщо мiжнародним договором, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, встановлено iншi правила, нiж тi, що мiстяться у цьому Законi, то застосовуються правила мiжнародного договору.

     Стаття 5. Види автомобiльних дорiг

     Автомобiльнi дороги подiляються на:

     автомобiльнi дороги загального користування;

     вулицi i дороги мiст та iнших населених пунктiв;

     вiдомчi (технологiчнi) автомобiльнi дороги;

     автомобiльнi дороги на приватних територiях.

     Стаття 51. Автомобiльнi дороги оборонного значення

     Автомобiльними дорогами оборонного значення є автомобiльнi дороги, необхiднi для забезпечення оборони i безпеки України, з'єднання вiйськових та iнших спецiальних об'єктiв, якi призначенi в умовах воєнного стану для вiйськових перевезень, перевезень, пов'язаних з евакуацiєю населення, перевезень, пов'язаних з евакуацiєю вантажiв, народногосподарських перевезень.

     З метою забезпечення оборони i безпеки України автомобiльнi дороги незалежно вiд форми власностi та значення можуть бути вiднесенi до автомобiльних дорiг оборонного значення.

     Вiднесення автомобiльної дороги до автомобiльних дорiг оборонного значення не є пiдставою для обмеження руху транспортних засобiв такою автомобiльною дорогою, крiм випадкiв її використання в перiод дiї воєнного стану.

     Порядок використання автомобiльної дороги оборонного значення та її вiдновлення, проведення заходiв щодо її технiчного прикриття в перiод дiї воєнного стану, а також перелiк автомобiльних дорiг оборонного значення затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(Закон доповнено статтею 51 згiдно iз Законом України вiд 21.03.2017р. N 1964-VIII)

     Стаття 6. Державна полiтика у сферi автомобiльних дорiг

     Державну полiтику i стратегiю розвитку всiх видiв автомобiльних дорiг на територiї України здiйснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi дорожнього господарства.

     Експлуатацiйне утримання автомобiльних дорiг загального користування та iнших видiв автомобiльних дорiг може здiйснюватися на основi довгострокових (до семи рокiв) договорiв (контрактiв) про утримання автомобiльних дорiг загального користування за принципом забезпечення їх експлуатацiйного стану вiдповiдно до нормативно-правових актiв, норм та стандартiв.

     Iстотними умовами такого договору є:

     предмет договору;

     цiна договору, порядок її коригування та застосування штрафних санкцiй;

     порядок оплати виконаних робiт та джерела фiнансування;

     розмiр та порядок використання гарантiйної суми (притримання) та резервної суми;

     строки початку та закiнчення виконання робiт;

     порядок виконання та вимоги до органiзацiї робiт;

     порядок приймання-передачi виконаних робiт;

     права та обов'язки сторiн;

     умови страхування ризикiв;

     порядок забезпечення робiт проектною документацiєю та матерiальними ресурсами;

     порядок залучення субпiдрядникiв;

     порядок здiйснення замовником контролю якостi ресурсiв та виконаних робiт;

     гарантiйнi обов'язки пiдрядника, порядок усунення недолiкiв;

     вiдповiдальнiсть сторiн за порушення умов договору;

     вiдповiдальнiсть за шкоду, завдану внаслiдок дорожньо-транспортної пригоди i зупинки руху;

     спецiальнi умови.

     Типова форма договору (контракту) про утримання автомобiльних дорiг загального користування затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi дорожнього господарства.

     Збереження та розвиток мережi автомобiльних дорiг загального користування мають для держави прiоритетне значення. З метою активiзацiї iнвестицiйної дiяльностi, пiдвищення якостi та ефективностi дорожнього будiвництва пiд час будiвництва та реконструкцiї автомобiльних дорiг можуть застосовуватися принципи та умови контрактiв Мiжнародної федерацiї iнженерiв-консультантiв (FIDIC) у порядку, що затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Для забезпечення постiйного незалежного аудиту (оцiнки) технiчного стану автомобiльних дорiг та якостi дорожнiх робiт можуть залучатися квалiфiкованi iнженери-консультанти у сферi дорожнього будiвництва, акредитованi у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Для забезпечення проведення аудиту безпеки автомобiльних дорiг залучаються аудитори безпеки автомобiльних дорiг.

(статтю 6 доповнено частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 17.10.2019р. N 200-IX)

     До проведення перевiрки безпеки автомобiльних дорiг залучається особа, яка пройшла пiдтвердження квалiфiкацiї з отриманням сертифiката на право проведення аудиту або перевiрки безпеки автомобiльних дорiг.

(статтю 6 доповнено частиною восьмою згiдно iз Законом України вiд 17.10.2019р. N 200-IX)

     Вiдносини мiж особою, яка проводить перевiрку (виконавець), та особою, на балансi або у власностi якої перебуває автомобiльна дорога або її дiлянка (замовник), здiйснюються на договiрнiй основi.

(статтю 6 доповнено частиною дев'ятою згiдно iз Законом України вiд 17.10.2019р. N 200-IX)
(стаття 6 у редакцiї Закону України вiд 17.11.2016р. N 1764-VIII)

     Стаття 61. Державне управлiння у сферi безпеки автомобiльних дорiг

     Державне управлiння у сферi безпеки автомобiльних дорiг здiйснюється в межах повноважень, визначених цим Законом та iншими актами законодавства України:

     1) Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     2) центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi дорожнього господарства;

     3) центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi дорожнього господарства та управлiння автомобiльними дорогами загального користування державного значення;

     4) мiсцевими органами виконавчої влади;

     5) органами мiсцевого самоврядування.

(роздiл I доповнено статтею 61 згiдно iз Законом України вiд 17.10.2019р. N 200-IX)

Роздiл II. АВТОМОБIЛЬНI ДОРОГИ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ

     Стаття 7. Загальна характеристика

     Автомобiльнi дороги загального користування є складовою Єдиної транспортної системи України i задовольняють потреби суспiльства в автомобiльних пасажирських i вантажних перевезеннях.

     Автомобiльнi дороги загального користування перебувають у державнiй власностi i не пiдлягають приватизацiї.

     Автомобiльнi дороги загального користування, якi у зв'язку з розширенням меж територiй мiст стають частиною їх вулично-дорожньої мережi, можуть передаватися безоплатно в комунальну власнiсть за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України.

     Стаття 8. Класифiкацiя автомобiльних дорiг загального користування

     Автомобiльнi дороги загального користування подiляються на автомобiльнi дороги державного та мiсцевого значення.

     Автомобiльнi дороги державного значення пiдроздiляються на мiжнароднi, нацiональнi, регiональнi та територiальнi.

     До мiжнародних автомобiльних дорiг належать дороги, що сумiщаються з мiжнародними транспортними коридорами та/або входять до Європейської мережi основних, промiжних, з'єднувальних автомобiльних дорiг та вiдгалужень, мають вiдповiдну мiжнародну iндексацiю i забезпечують мiжнароднi автомобiльнi перевезення.

     До нацiональних автомобiльних дорiг належать автомобiльнi дороги, що сумiщенi з нацiональними транспортними коридорами i не належать до мiжнародних автомобiльних дорiг, та автомобiльнi дороги, що з'єднують столицю України - мiсто Київ, адмiнiстративний центр Автономної Республiки Крим, адмiнiстративнi центри областей, мiсто Севастополь мiж собою, великi промисловi i культурнi центри з мiжнародними автомобiльними дорогами.

     До регiональних автомобiльних дорiг належать автомобiльнi дороги, що з'єднують двi або бiльше областей мiж собою, автомобiльнi дороги, що з'єднують основнi мiжнароднi автомобiльнi пункти пропуску через державний кордон, морськi та авiацiйнi порти мiжнародного значення, найважливiшi об'єкти нацiональної культурної спадщини, курортнi зони з мiжнародними та нацiональними автомобiльними дорогами.

     До територiальних автомобiльних дорiг належать автомобiльнi дороги, що з'єднують адмiнiстративнi центри Автономної Республiки Крим i областей з адмiнiстративними центрами районiв, мiстами обласного значення, мiста обласного значення мiж собою, адмiнiстративнi центри районiв мiж собою, а також автомобiльнi дороги, що з'єднують з дорогами державного значення основнi аеропорти, морськi та рiчковi порти, залiзничнi вузли, об'єкти нацiонально-культурного надбання та курортного i природно-заповiдного фонду, автомобiльнi пункти пропуску мiжнародного та мiждержавного значення через державний кордон.

     Перелiк дорiг державного значення, у тому числi їх дiлянок, що сумiщаються з вулицями мiст та iнших населених пунктiв i фiнансуються з державного бюджету, затверджує Кабiнет Мiнiстрiв України один раз на три роки за пропозицiєю центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi дорожнього господарства.

(частина сьома статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.11.2016р. N 1764-VIII)

     Автомобiльнi дороги мiсцевого значення подiляються на обласнi та районнi.

     До обласних автомобiльних дорiг належать автомобiльнi дороги, що з'єднують адмiнiстративнi центри Автономної Республiки Крим i областей з iншими населеними пунктами в межах Автономної Республiки Крим чи областi та iз залiзничними станцiями, аеропортами, рiчковими портами, пунктами пропуску через державний кордон, мiсцями вiдпочинку i не належать до дорiг державного значення.

     До районних автомобiльних дорiг належать автомобiльнi дороги, що з'єднують адмiнiстративнi районнi центри з iншими населеними пунктами, iншi населенi пункти мiж собою, з пiдприємствами, об'єктами культурного значення, iншими дорогами загального користування у межах району.

     Перелiк дорiг мiсцевого значення, у тому числi їх дiлянок, що сумiщаються з вулицями мiст та iнших населених пунктiв, затверджують Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим та обласнi державнi адмiнiстрацiї один раз на три роки.

(стаття 8 у редакцiї Закону України вiд 20.12.2011р. N 4203-VI)

     Стаття 9. Складовi автомобiльної дороги загального користування

     Складовими автомобiльної дороги загального користування у межах смуги вiдведення є: земляне полотно; проїзна частина; дорожнє покриття; смуга руху; споруди дорожнього водовiдводу та водоочиснi споруди; споруди шумозахиснi; штучнi споруди; засоби технологiчного зв'язку; iнженерне облаштування: спецiальнi споруди та засоби, призначенi для забезпечення безпечних та зручних умов руху (освiтлення, стацiонарнi комплекси вимiрювання вагових i габаритних параметрiв транспортних засобiв, примусового зниження швидкостi руху); архiтектурне облаштування: архiтектурнi споруди та декоративнi насадження, призначенi для забезпечення естетичного вигляду автомобiльних дорiг; технiчнi засоби органiзацiї дорожнього руху, автопавiльйони, лiнiйнi споруди i комплекси, що забезпечують функцiонування i збереження дорiг; елементи санiтарного облаштування; зеленi насадження; спецiально облаштованi мiсця для зупинки маршрутних транспортних засобiв.

     Об'єкти дорожнього сервiсу не є складовими частинами автомобiльної дороги загального користування, крiм випадкiв, якщо замовником їх будiвництва чи розмiщення у межах смуги вiдведення автомобiльних дорiг загального користування є власник чи орган управлiння цих автомобiльних дорiг загального користування.

     Розмiщення iнших об'єктiв у межах смуги вiдведення без дозволу власникiв дорiг, органiв, що здiйснюють управлiння автомобiльними дорогами, забороняється.

     Складовими автомобiльної дороги загального користування за межами смуги вiдведення є: архiтектурне облаштування; споруди, призначенi для збереження автомобiльних дорiг i контролю дорожнього руху; споруди дорожнього водовiдводу та водоочиснi споруди; споруди шумозахиснi; поромнi переправи, снiгозахиснi споруди, протилавиннi i протиселевi споруди; уловлювальнi з'їзди; нагiрнi канави; випарнi басейни; вiдкритi та закритi дренажнi системи.

(стаття 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.06.2010р. N 2301-VI, у редакцiї Закону України вiд 17.11.2016р. N 1764-VIII)

     Стаття 10. Управлiння автомобiльними дорогами загального користування

     Органами, що здiйснюють управлiння автомобiльними дорогами загального користування, є:

     центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi дорожнього господарства;

     центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi дорожнього господарства та управлiння автомобiльними дорогами загального користування державного значення;

     Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласнi та Севастопольська мiська державнi адмiнiстрацiї.

(стаття 10 у редакцiї Закону України вiд 17.11.2016р. N 1764-VIII)

     Стаття 11. Повноваження центральних органiв виконавчої влади щодо управлiння автомобiльними дорогами

     До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi дорожнього господарства, належать:

     1) формування державної полiтики у сферi дорожнього господарства та забезпечення управлiння автомобiльними дорогами загального користування;

     2) забезпечення нормативно-правового регулювання у сферi дорожнього господарства, нормування у сферi будiвництва, реконструкцiї, ремонту та утримання автомобiльних дорiг загального користування згiдно iз Законом України "Про будiвельнi норми" та iншими актами законодавства, розроблення пропозицiй щодо їх удосконалення та внесення в установленому порядку проектiв законодавчих актiв, актiв Президента України та Кабiнету Мiнiстрiв України;

     3) розроблення заходiв щодо iнтегрування автомобiльних дорiг загального користування в мiжнародну мережу автомобiльних дорiг та забезпечення гармонiзацiї технiчних норм i правил з вимогами мiжнародного законодавства;

     4) погодження перелiкiв об'єктiв та обсягiв бюджетних коштiв на будiвництво, реконструкцiю та капiтальний ремонт автомобiльних дорiг загального користування державного значення;

     5) розроблення проектiв державних цiльових програм розвитку дорожнього господарства;

     6) визначення порядку та забезпечення ведення реєстру аудиторiв безпеки автомобiльних дорiг;

(частину першу статтi 11 доповнено пунктом 6 згiдно iз Законом України вiд 17.10.2019р. N 200-IX)

     7) визначення вимог до програм пiдвищення квалiфiкацiї осiб, якi здiйснюють аудит та перевiрку безпеки автомобiльних дорiг.

(частину першу статтi 11 доповнено пунктом 7 згiдно iз Законом України вiд 17.10.2019р. N 200-IX)

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi дорожнього господарства, є компетентним органом з питань управлiння безпекою автомобiльних дорiг.

(статтю 11 доповнено новою частиною другою згiдно iз Законом України вiд 17.10.2019р. N 200-IX, у зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою)

     До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi дорожнього господарства та управлiння автомобiльними дорогами загального користування державного значення, належать:

     1) розроблення пропозицiй щодо формування та реалiзацiї державної полiтики (стратегiї) у сферi дорожнього господарства та управлiння автомобiльними дорогами загального користування державного значення, програм розвитку дорожнього господарства;

     2) органiзацiя будiвництва, реконструкцiї, ремонту та утримання автомобiльних дорiг загального користування державного значення вiдповiдно до державних будiвельних норм i стандартiв, а також перелiкiв об'єктiв та обсягiв бюджетних коштiв на будiвництво, реконструкцiю та капiтальний ремонт автомобiльних дорiг загального користування, затверджених Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     3) забезпечення належного маршрутного орiєнтування користувачiв автомобiльних дорiг загального користування державного значення;

     4) забезпечення сталого функцiонування автомобiльних дорiг загального користування державного значення;

     5) озеленення смуги вiдведення автомобiльних дорiг загального користування державного значення;

     6) ведення статистичного облiку та паспортизацiї автомобiльних дорiг загального користування державного значення та штучних споруд на них;

     7) здiйснення контролю за станом автомобiльних дорiг загального користування державного значення, виявлення аварiйно-небезпечних мiсць (дiлянок) та мiсць концентрацiї дорожньо-транспортних пригод i здiйснення заходiв щодо їх лiквiдацiї;

     8) забезпечення фiнансування та розвитку мережi автомобiльних дорiг загального користування державного значення;

     9) внесення пропозицiй щодо формування та реалiзацiї державної полiтики з питань безпеки дорожнього руху;

     10) розроблення та участь у реалiзацiї заходiв з безпеки дорожнього руху;

     11) забезпечення проведення обов'язкових аудиту та перевiрки безпеки автомобiльних дорiг, що належать до сфери його управлiння.

(частину третю статтi 11 доповнено пунктом 11 згiдно iз Законом України вiд 17.10.2019р. N 200-IX)
(стаття 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 24.09.2008р. N 586-VI, вiд 05.11.2009р. N 1704-VI, у редакцiї Закону України вiд 17.11.2016р. N 1764-VIII)

     Стаття 12. Повноваження Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласних та Севастопольської мiської державних адмiнiстрацiй щодо управлiння автомобiльними дорогами загального користування мiсцевого значення

     До повноважень Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласних та Севастопольської мiської державних адмiнiстрацiй належать:

     1) розроблення пропозицiй щодо формування та реалiзацiї державної полiтики (стратегiї) у сферi дорожнього господарства та управлiння автомобiльними дорогами загального користування мiсцевого значення, програм розвитку дорожнього господарства;

     2) органiзацiя будiвництва, реконструкцiї, ремонту та утримання автомобiльних дорiг загального користування мiсцевого значення вiдповiдно до державних будiвельних норм i стандартiв та перелiкiв об'єктiв та обсягiв бюджетних коштiв, передбачених мiсцевими бюджетами;

     3) забезпечення належного маршрутного орiєнтування користувачiв автомобiльних дорiг загального користування мiсцевого значення;

     4) забезпечення сталого функцiонування автомобiльних дорiг загального користування мiсцевого значення;

     5) озеленення смуги вiдведення автомобiльних дорiг загального користування мiсцевого значення;

     6) ведення статистичного облiку та паспортизацiї автомобiльних дорiг загального користування мiсцевого значення та штучних споруд на них;

     7) здiйснення контролю за станом автомобiльних дорiг загального користування мiсцевого значення, виявлення аварiйно-небезпечних мiсць (дiлянок) та мiсць концентрацiї дорожньо-транспортних пригод i здiйснення заходiв щодо їх лiквiдацiї;

     8) забезпечення фiнансування та розвитку мережi автомобiльних дорiг загального користування мiсцевого значення, а також автомобiльних дорiг загального користування державного значення у разi наявностi вiдповiдного рiшення обласної ради.

(пункт 8 частини першої статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.11.2018р. N 2621-VIII)

     9) забезпечення проведення обов'язкових аудиту та перевiрки безпеки автомобiльних дорiг, що належать до сфери його управлiння.

(частину першу статтi 12 доповнено пунктом 9 згiдно iз Законом України вiд 17.10.2019р. N 200-IX)
(стаття 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 24.09.2008р. N 586-VI, вiд 16.10.2012р. N 5459-VI, вiд 10.11.2015р. N 766-VIII, вiд 04.04.2017р. N 1991-VIII, у редакцiї Закону України вiд 17.11.2016р. N 1764-VIII)

     Стаття 13. Вiдповiдальнiсть органу управлiння автомобiльними дорогами загального користування

(назва статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.10.2019р. N 200-IX)

     Орган управлiння автомобiльними дорогами загального користування вiдповiдає за:

(абзац перший статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.10.2019р. N 200-IX)

     1) стан автомобiльних дорiг загального користування вiдповiдно до дiючих норм та фiнансування;

     2) якiсть робiт з проектування, будiвництва, реконструкцiї, ремонту та утримання автомобiльних дорiг загального користування;

     3) вiдшкодування збиткiв користувачам автомобiльних дорiг загального користування у порядку, визначеному законом;

     4) вiдповiднiсть нормативно-правовим актам розмiщення технiчних засобiв органiзацiї дорожнього руху, об'єктiв дорожнього сервiсу та рекламоносiїв;

     5) цiльове використання бюджетних коштiв на будiвництво, реконструкцiю, ремонт та утримання автомобiльних дорiг загального користування;

     6) санiтарний та екологiчний стан автомобiльних дорiг загального користування та їх смуг вiдведення;

     7) забезпечення проведення аудиту або перевiрки безпеки автомобiльних дорiг згiдно з вимогами цього Закону, iнших актiв законодавства України, нацiональних стандартiв України, а також вжиття необхiдних заходiв за результатами проведення аудиту або перевiрки безпеки автомобiльних дорiг.

(статтю 13 доповнено пунктом 7 згiдно iз Законом України вiд 17.10.2019р. N 200-IX)

     Стаття 14. Забезпечення розвитку мережi автомобiльних дорiг загального користування

     Розвиток мережi автомобiльних дорiг загального користування має для держави прiоритетне значення.

     У разi необхiдностi вiдчуження землi, що є приватною чи комунальною власнiстю, для будiвництва та реконструкцiї автомобiльних дорiг загального користування створюється державна комiсiя, яка пропонує викуп земельних дiлянок за ринковою цiною з урахуванням ринкової вартостi розташованих на нiй будинкiв чи споруд. У разi незгоди власникiв iз запропонованою цiною викуп цих земель здiйснюється в судовому порядку.

     Стаття 15. Автомобiльнi дороги загального користування як об'єкти концесiї

     Автомобiльнi дороги загального користування можуть надаватися

     в концесiю. Вiдносини, пов'язанi з концесiйною дiяльнiстю, регулюються законами України "Про концесiї", "Про концесiї на будiвництво та експлуатацiю автомобiльних дорiг", Земельним кодексом України, iншими законодавчими актами та концесiйним договором.

     Частину другу статтi 15 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 15.01.2009р. N 891-VI)

Роздiл III. ВУЛИЦI I ДОРОГИ МIСТ ТА IНШИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТIВ

     Стаття 16. Загальна характеристика та класифiкацiя

     Вулицi i дороги мiст та iнших населених пунктiв знаходяться у вiданнi органiв мiсцевого самоврядування i є комунальною власнiстю.

     Дiлянки вулиць i дорiг мiст та iнших населених пунктiв, що сумiщаються з автомобiльними дорогами державного значення, належать до Єдиної транспортної системи України i не пiдлягають приватизацiї. Питання виробничої дiяльностi комунальних служб на них, пов'язанi iз закриттям або обмеженням руху, погоджуються з центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi дорожнього господарства та управлiння автомобiльними дорогами загального користування державного значення, та вiдповiдним пiдроздiлом Нацiональної полiцiї.

(частина друга статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.11.2016р. N 1764-VIII)

     Вулицi i дороги мiст та iнших населених пунктiв подiляються на магiстральнi дороги (безперервного руху та регульованого руху), магiстральнi вулицi загальномiського значення (безперервного руху та регульованого руху), магiстральнi вулицi районного значення, а також вулицi i дороги мiсцевого значення.

     Проїзна частина дорiг, штучнi споруди (мости i шляхопроводи), технiчнi засоби органiзацiї дорожнього руху та зовнiшнє освiтлення на вулицях i дорогах мiст та iнших населених пунктiв можуть передаватися безоплатно в державну власнiсть, а також з державної в комунальну власнiсть за рiшенням вiдповiдних органiв мiсцевого самоврядування та Кабiнету Мiнiстрiв України.

(частина четверта статтi 16 у редакцiї Закону України вiд 24.09.2008р. N 586-VI)

     Стаття 17. Управлiння вулицями i дорогами мiст та iнших населених пунктiв

     Управлiння функцiонуванням та розвитком вулиць i дорiг мiст та iнших населених пунктiв здiйснюється вiдповiдними органами мiсцевого самоврядування, у вiданнi яких вони знаходяться.

     Стаття 18. Складовi вулиць i дорiг мiст та iнших населених пунктiв

     Складовими вулиць i дорiг мiст та iнших населених пунктiв є: проїзна частина вулиць i дорiг, трамвайне полотно, дорожнє покриття, штучнi споруди, споруди дорожнього водовiдводу, технiчнi засоби органiзацiї дорожнього руху, зупинки мiського транспорту, стоянки таксi, тротуари, пiшохiднi та велосипеднi дорiжки, зеленi насадження, наземнi та пiдземнi мережi, майданчики для паркування.

(частина перша статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 29.05.2014р. N 1283-VII)

     Межi вулицi за її шириною визначаються "червоними лiнiями". Розташування будь-яких об'єктiв, будiвель, споруд або їх частин у межах "червоних лiнiй" вулицi не допускається.

     Стаття 19. Основнi обов'язки органiв мiсцевого самоврядування щодо управлiння функцiонуванням i розвитком вулиць i дорiг мiст та iнших населених пунктiв

     Основними обов'язками органiв мiсцевого самоврядування у частинi управлiння функцiонуванням i розвитком вулиць i дорiг мiст та iнших населених пунктiв є:

     1) забезпечення безперервних, безпечних, економiчних та зручних умов руху транспортних засобiв i пiшоходiв вулицями i дорогами мiст та iнших населених пунктiв;

     2) органiзацiя будiвництва, реконструкцiї, ремонту та утримання вулиць i дорiг мiст та iнших населених пунктiв за встановленими для них будiвельними нормами, правилами та нормами;

(пункт 2 статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.11.2009р. N 1704-VI, вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     3) видача дозволiв на прокладання нових та ремонт iснуючих мереж у межах "червоних лiнiй" вулиць i дорiг мiст та iнших населених пунктiв;

     4) завчасне оповiщення учасникiв руху i мешканцiв мiст та iнших населених пунктiв про строки та порядок тимчасового обмеження або припинення руху транспортних засобiв;

     5) здiйснення статистичного облiку та паспортизацiї вулиць i дорiг мiст та iнших населених пунктiв;

     6) забезпечення дотримання норм природоохоронного законодавства у процесi будiвництва, реконструкцiї, ремонту та утримання вулиць i дорiг мiст та iнших населених пунктiв;

     7) видача в установленому порядку дозволiв на тимчасове припинення руху.

     Стаття 20. Основнi права органiв мiсцевого самоврядування щодо управлiння функцiонуванням i розвитком вулиць i дорiг мiст та iнших населених пунктiв

     Органи мiсцевого самоврядування в частинi управлiння функцiонуванням i розвитком вулиць i дорiг мiст та iнших населених пунктiв мають право:

     1) вимагати вiд учасникiв дорожнього руху виконання вимог нормативно-правових актiв України, що регулюють функцiонування вулиць i дорiг мiст та iнших населених пунктiв, у тому числi забезпечення їх належного санiтарного стану;

(пункт 1 статтi 20 iз змiнами, внесеними внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.09.2008р. N 586-VI)

     2) вимагати вiдшкодування збиткiв, завданих дiями водiїв, пасажирiв та пiшоходiв вулицям i дорогам мiст та iнших населених пунктiв;

     3) вимагати дотримання норм природоохоронного законодавства учасниками дорожнього руху та iнiцiювати притягнення до адмiнiстративної вiдповiдальностi за забруднення та засмiчення вулиць i дорiг мiст та iнших населених пунктiв;

     4) встановлювати за погодженням з вiдповiдним пiдроздiлом Нацiональної полiцiї тимчасовi обмеження на рух транспортних засобiв при проведеннi ремонтних та iнших робiт на вулицях i дорогах мiст та iнших населених пунктiв;

(пункт 4 статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.11.2016р. N 1764-VIII)

     5) вимагати вiдшкодування збиткiв, завданих закриттям руху понад встановленi термiни виконання робiт на вулицях i дорогах мiст та iнших населених пунктiв;

     6) координувати страхування штучних споруд, iнженерних комунiкацiй, а також вiдповiдальностi за вiдшкодування збиткiв користувачам вулиць i дорiг мiст та iнших населених пунктiв;

     7) обмежувати або забороняти рух транспортних засобiв, навантаження на вiсь, загальна маса або габарити яких перевищують норми, визначенi для них нормативно-правовими актами, у разi вiдсутностi вiдповiдного спецiального погодження;

(пункт 7 статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     8) здiйснювати капiтальний та поточний ремонт вулиць i дорiг населених пунктiв та iнших дорiг, якi є складовими автомобiльних дорiг державного значення, за рахунок коштiв вiдповiдних мiсцевих бюджетiв (як спiвфiнансування на договiрних засадах);

(статтю 20 доповнено пунктом 8 згiдно iз Законом України вiд 02.06.2015р. N 490-VIII)

     9) приймати рiшення щодо проведення аудиту безпеки автомобiльних дорiг та перевiрки безпеки автомобiльних дорiг.

(статтю 20 доповнено пунктом 9 згiдно iз Законом України вiд 17.10.2019р. N 200-IX)

     Стаття 21. Вiдповiдальнiсть органiв мiсцевого самоврядування за функцiонування та розвиток вулиць i дорiг мiст та iнших населених пунктiв

     Органи мiсцевого самоврядування, що управляють функцiонуванням та розвитком вулиць i дорiг мiст та iнших населених пунктiв, вiдповiдають за:

     1) стан вулиць i дорiг мiст та iнших населених пунктiв вiдповiдно до дiючих норм, у тому числi щодо безпеки руху транспортних засобiв i пiшоходiв;

     2) якiсть робiт з проектування, будiвництва, реконструкцiї, ремонту та утримання вулиць i дорiг мiст та iнших населених пунктiв;

     3) розмiщення технiчних засобiв органiзацiї дорожнього руху, об'єктiв дорожнього сервiсу та рекламоносiїв;

     4) вiдшкодування збиткiв користувачам вулиць i дорiг мiст та iнших населених пунктiв, що виникли через їх незадовiльний стан, у порядку, визначеному законом;

     5) забезпечення проведення аудиту або перевiрки безпеки автомобiльних дорiг згiдно з вимогами цього Закону, iнших актiв законодавства України, нацiональних стандартiв України, а також вжиття необхiдних заходiв за результатами проведення аудиту безпеки автомобiльних дорiг або перевiрки безпеки автомобiльних дорiг.

(статтю 21 доповнено пунктом 5 згiдно iз Законом України вiд 17.10.2019р. N 200-IX)

Роздiл IV. ВIДОМЧI (ТЕХНОЛОГIЧНI) АВТОМОБIЛЬНI ДОРОГИ

     Стаття 22. Загальна характеристика

     До вiдомчих (технологiчних) автомобiльних дорiг належать внутрiшньогосподарськi технологiчнi дороги, що знаходяться у власностi юридичних або фiзичних осiб.

     Управлiння функцiонуванням i розвитком вiдомчих (технологiчних) автомобiльних дорiг здiйснюється юридичними або фiзичними особами, у власностi яких вони знаходяться, згiдно з вимогами законодавства.

     Статистичний облiк та паспортизацiя вiдомчих (технологiчних) автомобiльних дорiг здiйснюються їх власниками.

     Стаття 23. Складовi вiдомчих (технологiчних) автомобiльних дорiг

     Складовими вiдомчих (технологiчних) автомобiльних дорiг можуть бути: земляне полотно, проїзна частина, споруди дорожнього водовiдводу, штучнi споруди та технiчнi засоби органiзацiї дорожнього руху.

     Стаття 24. Вiдповiдальнiсть власникiв вiдомчих (технологiчних) автомобiльних дорiг

     Власники вiдомчих (технологiчних) автомобiльних дорiг вiдповiдають за:

     стан вiдомчих (технологiчних) автомобiльних дорiг вiдповiдно до дiючих норм, у тому числi за безпеку руху;

     якiсть робiт з проектування, будiвництва, реконструкцiї, ремонту та утримання вiдомчих (технологiчних) автомобiльних дорiг;

     вiдшкодування збиткiв учасникам дорожнього руху, що виникли через незадовiльний стан вiдомчих (технологiчних) автомобiльних дорiг, у порядку, визначеному законом.

Роздiл V. АВТОМОБIЛЬНI ДОРОГИ НА ПРИВАТНИХ ТЕРИТОРIЯХ

     Стаття 25. Загальна характеристика

     До автомобiльних дорiг на приватних територiях належать автомобiльнi дороги, що знаходяться на територiях, власниками яких є юридичнi (недержавнi) або фiзичнi особи.

     Складовими таких автомобiльних дорiг можуть бути: земляне полотно, проїзна частина, споруди дорожнього водовiдводу, штучнi споруди та технiчнi засоби органiзацiї дорожнього руху.

     Автомобiльнi дороги на приватних територiях можуть передаватися власниками приватних територiй у державну або комунальну власнiсть за рiшенням вiдповiдно Кабiнету Мiнiстрiв України або органiв мiсцевого самоврядування.

     Стаття 26. Вiдповiдальнiсть власникiв

     Власники приватних територiй, на яких розмiщенi автомобiльнi дороги, вiдповiдають за:

     вiдповiднiсть автомобiльних дорiг дiючим нормам безпеки руху;

     вiдшкодування збиткiв учасникам дорожнього руху, що виникли через незадовiльний стан автомобiльних дорiг на приватних територiях, у порядку, визначеному законом.

Роздiл VI. ПЛАТНI АВТОМОБIЛЬНI ДОРОГИ

     Стаття 27. Вiднесення та порядок переведення автомобiльних дорiг загального користування до розряду платних

     Вiднесення автомобiльних дорiг загального користування та окремих їх дiлянок, у тому числi мостових переходiв, до розряду платних здiйснюється з урахуванням державної стратегiї розвитку мережi автомобiльних дорiг України на пiдставi окремого закону, крiм випадкiв будiвництва (нового будiвництва, реконструкцiї та капiтального ремонту) i подальшої експлуатацiї автомобiльної дороги загального користування на умовах концесiї.

(частина перша статтi 27 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 155-IX)

     Подання до Кабiнету Мiнiстрiв України про вiднесення автомобiльної дороги загального користування до розряду платних вносить орган державного управлiння автомобiльними дорогами за погодженням з органами мiсцевого самоврядування, по територiях яких проходить вiдповiдна автомобiльна дорога, на пiдставi технiко-економiчного обґрунтування та/або проектно-кошторисної документацiї.

     Автомобiльнi дороги, окремi їх дiлянки можуть бути вiднесенi до розряду платних лише за умови їх суттєвого вдосконалення, а також у разi будiвництва (нового будiвництва, реконструкцiї та капiтального ремонту) i подальшої експлуатацiї автомобiльної дороги загального користування на умовах концесiї та забезпечення альтернативного безоплатного проїзду транспортних засобiв.

(частина третя статтi 27 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 155-IX)

     Довжина автомобiльних дорiг, окремих їх дiлянок, що забезпечують альтернативний безоплатний проїзд транспортних засобiв, не може перевищувати бiльш як удвiчi довжину платної автомобiльної дороги (крiм випадкiв, коли бiльше 50 вiдсоткiв протяжностi платної автомобiльної дороги становлять мости, тунелi, шляхопроводи).

     Альтернативний безоплатний проїзд транспортних засобiв автомобiльними дорогами забезпечується протягом усього термiну використання платної автомобiльної дороги.

     Платнi автомобiльнi дороги загального користування залишаються у державнiй власностi, не пiдлягають приватизацiї, щодо них не можуть вчинятися дiї, наслiдком яких може бути вiдчуження дорiг з державної власностi.

(стаття 27 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 15.01.2009р. N 891-VI, вiд 17.11.2016р. N 1764-VIII, у редакцiї Закону України вiд 27.02.2018р. N 2304-VIII)

     Стаття 28. Контроль стану платних автомобiльних дорiг загального користування

     Контроль стану платних автомобiльних дорiг загального користування державного значення, умов руху та контроль за справлянням плати за проїзд ними здiйснюються центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi дорожнього господарства та управлiння автомобiльними дорогами загального користування державного значення.

     Контроль стану платних автомобiльних дорiг загального користування мiсцевого значення, умов руху та контроль за справлянням плати за проїзд ними здiйснюються Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласними та Севастопольською мiською державними адмiнiстрацiями.

(стаття 28 у редакцiї Закону України вiд 17.11.2016р. N 1764-VIII)

     Стаття 29. Плата за проїзд платними автомобiльними дорогами загального користування

     Автомобiльна дорога загального користування може бути платною як по всiй довжинi, так i на окремих її дiлянках.

     Плата за проїзд платними автомобiльними дорогами загального користування справляється з усiх транспортних засобiв, що проїжджають такими дорогами.

     Максимальний розмiр плати та порядок її справляння встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України. У разi вiднесення автомобiльних дорiг загального користування до розряду платних вiдповiдно до рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України про їх будiвництво та подальшу експлуатацiю на умовах концесiї розмiр плати та процедура її справляння встановлюються вiдповiдно до Закону України "Про концесiю".

(частина третя статтi 29 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 27.02.2018р. N 2304-VIII, у редакцiї Закону України вiд 03.10.2019р. N 155-IX)

     На перiод надзвичайних ситуацiй та стихiйного лиха, катастроф, епiдемiй i епiзоотiй тощо плата за проїзд не справляється.

     Справляння плати за проїзд припиняється та вiдновлюється за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України.

     Плата за проїзд спрямовується до Державного бюджету України, крiм випадкiв будiвництва (нового будiвництва, реконструкцiї та капiтального ремонту) i подальшої експлуатацiї автомобiльної дороги загального користування на умовах концесiї, якщо це передбачено умовами концесiйного договору, має виключно цiльовий характер i використовується в першу чергу на погашення залучених кредитних ресурсiв та витрати, пов'язанi з ремонтом та утриманням платної дороги, а також на фiнансування будiвництва, реконструкцiї, ремонту та утримання iнших автомобiльних дорiг загального користування.

(частина шоста статтi 29 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 27.02.2018р. N 2304-VIII, вiд 03.10.2019р. N 155-IX)

     Стаття 30. Забезпечення функцiонування платних автомобiльних дорiг загального користування

     Експлуатацiя платних автомобiльних дорiг загального користування забезпечується в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(стаття 30 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.01.2009р. N 891-VI, у редакцiї Закону України вiд 17.11.2016р. N 1764-VIII)

     Стаття 31. Вiдповiдальнiсть за функцiонування платних автомобiльних дорiг загального користування

     Органи управлiння, що забезпечують функцiонування платних автомобiльних дорiг загального користування, несуть вiдповiдальнiсть за їх технiчний стан, вiдповiднiсть правилам i нормам утримання та ремонту автомобiльних дорiг i в порядку, визначеному законом, компенсують користувачам завданi збитки.

Роздiл VII. КОРИСТУВАННЯ АВТОМОБIЛЬНИМИ ДОРОГАМИ

     Стаття 32. Права та обов'язки користувачiв автомобiльних дорiг

     Користувачi автомобiльних дорiг мають право на:

     безперервнi, безпечнi та зручнi умови руху;

     отримання оперативної iнформацiї про дорожнi умови та напрямки руху;

     вiдшкодування збиткiв у порядку, визначеному законом.

     Користувачi автомобiльних дорiг зобов'язанi:

     1) дотримуватися вимог правил дорожнього руху;

     2) використовувати транспортнi засоби, конструкцiя та технiчний стан яких вiдповiдають вимогам установлених в Українi правил, норм;

(пункт 2 частини другої статтi 32 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     3) не забруднювати проїзну частину та смугу вiдведення дорiг;

     4) не створювати своїми дiями загрози безпецi дорожнього руху;

     5) повiдомляти вiдповiднi дорожньо-експлуатацiйнi органiзацiї або вiдповiдний пiдроздiл Нацiональної полiцiї про виявлення перешкоди дорожньому руху;

(пункт 5 частини другої статтi 32 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.11.2016р. N 1764-VIII)

     6) не завдавати своїми дiями шкоди автомобiльним дорогам, їх складовим та користувачам цих дорiг;

     7) нести вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну автомобiльним дорогам, згiдно iз законом.

     Стаття 321. Оповiщення про тимчасове обмеження або припинення руху транспортних засобiв на автомобiльних дорогах

     Оповiщення користувачiв автомобiльних дорiг про строки та порядок тимчасового обмеження або припинення руху транспортних засобiв на автомобiльних дорогах загального користування державного значення забезпечується центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi дорожнього господарства та управлiння автомобiльними дорогами загального користування державного значення, а на автомобiльних дорогах загального користування мiсцевого значення - Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласними та Севастопольською мiською державними адмiнiстрацiями.

     Оповiщення користувачiв автомобiльних дорiг загального користування про строки та порядок тимчасового обмеження або припинення руху транспортних засобiв здiйснюється шляхом встановлення за погодженням iз вiдповiдним пiдроздiлом Нацiональної полiцiї на вiдповiднiй дiлянцi автомобiльної дороги iнформацiйно-вказiвних дорожнiх знакiв iз зазначенням строку, причини обмеження чи припинення руху i маршруту об'їзду, а також розмiщення iнформацiї про це на офiцiйному веб-сайтi вiдповiдного органу:

     не пiзнiше нiж за сiм дiб до введення в дiю планового обмеження або припинення руху транспортних засобiв;

     не пiзнiше нiж за одну добу пiсля введення в дiю аварiйного обмеження або припинення руху транспортних засобiв.

     Порядок оповiщення користувачiв автомобiльних дорiг загального користування про стан аварiйностi на автомобiльних дорогах, дорожнього покриття, тимчасового обмеження або припинення руху, а також гiдрометеорологiчних та iнших умов дорожнього руху встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi дорожнього господарства, за погодженням з Нацiональною полiцiєю.

(Закон доповнено статтею 321 згiдно iз Законом України вiд 17.11.2016р. N 1764-VIII)

     Стаття 33. Органiзацiя руху транспортних засобiв, навантаження на вiсь, загальна маса або габарити яких перевищують норми, встановленi нормативно-правовими актами

(назва статтi 33 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     Рух транспортних засобiв, навантаження на вiсь, загальна маса або габарити яких перевищують норми, встановленi нормативно-правовими актами, дозволяється за погодженнями з вiдповiдними органами у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина перша статтi 33 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     Стаття 34. Органiзацiя руху транспортних засобiв на гусеничному ходу

     Рух транспортних засобiв на гусеничному ходу проїзною частиною дорiг з твердим покриттям та їх узбiччями забороняється.

     Стаття 35. Органiзацiя руху велосипедiв, гужового транспорту та прогону тварин

     Рух велосипедiв, гужового транспорту, вершникiв i нав'ючених тварин та прогiн домашнiх тварин органiзується з використанням дублюючих шляхiв, узбiч, а на автомобiльних дорогах державного значення - обмежується.

     Стаття 36. Порядок використання автомобiльних дорiг у випадках, не пов'язаних з основним їх призначенням

     Порядок використання автомобiльних дорiг загального користування для проведення народних гулянь та iнших масових заходiв визначають мiсцевi органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування за погодженням з вiдповiдним пiдроздiлом Нацiональної полiцiї, а використання автомобiльних дорiг загального користування державного значення - також iз центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi дорожнього господарства та управлiння автомобiльними дорогами загального користування державного значення.

(частина перша статтi 36 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.11.2016р. N 1764-VIII)

     Спортивнi змагання (кроси, автоперегони, велоперегони тощо) на автомобiльних дорогах загального користування мiсцевого значення проводяться за погодженням iз Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласними та Севастопольською мiською державними адмiнiстрацiями i вiдповiдним пiдроздiлом Нацiональної полiцiї, а на автомобiльних дорогах загального користування державного значення - також за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi дорожнього господарства та управлiння автомобiльними дорогами загального користування державного значення.

(частина друга статтi 36 у редакцiї Закону України вiд 17.11.2016р. N 1764-VIII)

     Стаття 37. Провадження виробничої дiяльностi на автомобiльних дорогах

     Будiвництво споруд, об'єктiв дорожнього сервiсу, автозаправних станцiй, прокладення iнженерних мереж та виконання iнших робiт у межах смуги вiдведення автомобiльних дорiг здiйснюються згiдно з дозволом органiв державного управлiння автомобiльними дорогами та за попереднiм погодженням з вiдповiдними пiдроздiлами Нацiональної полiцiї в порядку, передбаченому законодавством України.

(частина перша статтi 37 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5459-VI, вiд 10.11.2015р. N 766-VIII)

     Органи державного управлiння автомобiльними дорогами видають за погодженням з вiдповiдними пiдроздiлами Нацiональної полiцiї на платнiй основi дозволи на розмiщення, будiвництво, реконструкцiю та функцiонування в межах смуги вiдведення автомобiльних дорiг загального користування об'єктiв, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, в порядку, затвердженому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина друга статтi 37 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5459-VI, вiд 10.11.2015р. N 766-VIII)

     Органи державного управлiння автомобiльними дорогами у 30-денний строк приймають рiшення про видачу дозволу на розмiщення, будiвництво, реконструкцiю та функцiонування в межах смуги вiдведення автомобiльних дорiг загального користування об'єктiв, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, або про вiдмову у видачi такого дозволу.

     Пiдставою для вiдмови у видачi та анулювання дозволу можуть бути:

     попереднє визначення даної дiлянки дороги для iншого об'єкта або споруди;

     вiднесення дiлянки дороги до аварiйно-небезпечної або мiсця чи дiлянки концентрацiї дорожньо-транспортних пригод;

     невiдповiднiсть мiсця розташування об'єкта дорожнього сервiсу нормативним вимогам та планам розвитку iнфраструктури дорожнього сервiсу;

     перспективнi плани реконструкцiї або розширення автомобiльної дороги, що призведе до демонтажу споруд.

     Пiд час реконструкцiї та ремонту автомобiльних дорiг перенесення споруд i комунiкацiй об'єктiв дорожнього сервiсу в межах смуги вiдведення здiйснюється за рахунок їх власника, про що iнформують власника не пiзнiше нiж за один мiсяць до початку проведення робiт.

     Усi спори, пов'язанi з провадженням виробничої дiяльностi на автомобiльних дорогах, вирiшуються в судовому порядку.

(стаття 37 у редакцiї Закону України вiд 24.09.2008р. N 586-VI)

     Стаття 38. Розмiщення рекламоносiїв на автомобiльних дорогах

     Розмiщення реклами у межах смуги вiдведення автомобiльних дорiг здiйснюється вiдповiдно до вимог статтi 16 Закону України "Про рекламу" та цього Закону.

(частина перша статтi 38 у редакцiї Закону України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     Забороняється розмiщення рекламоносiїв, що перешкоджають оцiнцi дорожньо-транспортної ситуацiї або мають схожiсть (за зовнiшнiми ознаками, зображенням чи звуковим ефектом) з технiчними засобами органiзацiї дорожнього руху i спецiальними сигналами, а також рекламоносiїв, що створюють ефект присутностi на дорозi пiшоходiв або транспортних засобiв.

     Рекламоносiї, що розмiщуються у межах смуги вiдведення автомобiльних дорiг, не мають:

     погiршувати умови безпеки дорожнього руху;

     погiршувати видимiсть на дорозi, затемняти або знижувати ефективнiсть сприймання дорожнiх знакiв, свiтлофорiв та iнших технiчних засобiв органiзацiї дорожнього руху;

     обмежувати видимiсть у напрямку руху, бокову видимiсть та видимiсть технiчних засобiв органiзацiї дорожнього руху або заважати сприйманню їх учасниками дорожнього руху;

     заслiплювати учасникiв дорожнього руху, у тому числi внаслiдок дiї ефекту свiтлоповернення вiд рекламоносiя;

     зменшувати габарити шляхопроводiв та iнших iнженерних споруд;

     заважати руху пiшоходiв;

     створювати звуковi ефекти, що негативно впливають на умови руху.

     Кошти за рекламу стягуються власниками дорiг вiдповiдно до законодавства.

     Стаття 39. Дотримання вимог санiтарних норм

     Власники та користувачi автомобiльних дорiг несуть вiдповiдальнiсть за дотримання вимог санiтарних норм згiдно iз законом.

Роздiл VIII. ФIНАНСУВАННЯ БУДIВНИЦТВА, РЕКОНСТРУКЦIЇ, РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЯ АВТОМОБIЛЬНИХ ДОРIГ

     Стаття 40. Фiнансування будiвництва, реконструкцiї, ремонту та утримання автомобiльних дорiг загального користування

     Джерела фiнансування будiвництва, реконструкцiї, ремонту та утримання автомобiльних дорiг загального користування визначаються згiдно iз законами України про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк, законами України "Про джерела фiнансування дорожнього господарства України", "Про концесiї на будiвництво та експлуатацiю автомобiльних дорiг", а також iншими нормативно-правовими актами.

(частина перша статтi 40 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.12.2010р. N 2756-VI)

     Розподiл коштiв на будiвництво, реконструкцiю, ремонт та утримання автомобiльних дорiг загального користування здiйснюється з метою забезпечення сталого функцiонування та збалансованого розвитку мережi автомобiльних дорiг загального користування в регiонах вiдповiдно до прiоритетiв, визначених державною стратегiєю та державними програмами, з урахуванням фактичного стану автомобiльних дорiг.

     У першу чергу кошти спрямовуються на розбудову нацiональної мережi мiжнародних автомобiльних дорiг, збереження та розвиток автомобiльних дорiг, що забезпечують транспортний зв'язок сiльських населених пунктiв, забезпечення безпеки руху та екологiчного стану дорiг, заходи, спрямованi на зменшення економiчних витрат у зв'язку iз загибеллю або пораненням (травмуванням) людей внаслiдок дорожньо-транспортних пригод, ремонт та реконструкцiю мостiв та шляхопроводiв, ремонт проїзної частини вулиць i дорiг мiст та iнших населених пунктiв, що сумiщаються з автомобiльними дорогами загального користування державного значення та входять до Єдиної транспортної системи України, а також на будiвництво дорiг на обходах мiст та iнших населених пунктiв.

(частина третя статтi 40 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.10.2019р. N 200-IX)

     Фiнансування будiвництва та реконструкцiї об'єктiв дорожнього господарства, що мають загальнодержавне значення та забезпечують функцiонування Єдиної транспортної системи України, може здiйснюватися iз загального фонду державного бюджету, про що у законi про державний бюджет робиться окремий запис.

(дiю частини четвертої статтi 40 зупинено на 2006 рiк згiдно iз Законом України вiд 20.12.2005р. N 3235-IV, на 2007 рiк - згiдно iз Законом України вiд 19.12.2006р. N 489-V, на 2008 рiк - згiдно iз Законом України вiд 28.12.2007р. N 107-VI)
(зупинення дiї частини четвертої статтi 40 на 2008 рiк, передбачене пунктом 11 статтi 67 роздiлу I Закону України вiд 28.12.2007р. N 107-VI, визнано таким, що не вiдповiдає Конституцiї України (є неконституцiйним), згiдно з Рiшенням Конституцiйного Суду України вiд 22.05.2008р. N 10-рп/2008)
(частина четверта статтi 40 у редакцiї Закону України вiд 03.06.2008р. N 309-VI)

     Капiтальний та поточний ремонт вулиць i дорiг населених пунктiв та iнших дорiг, якi є складовими автомобiльних дорiг державного значення, може здiйснюватися за рахунок коштiв вiдповiдних мiсцевих бюджетiв як спiвфiнансування на договiрних засадах.

(статтю 40 доповнено частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 02.06.2015р. N 490-VIII)

     Стаття 41. Фiнансування будiвництва, реконструкцiї, ремонту та утримання вулиць i дорiг мiст та iнших населених пунктiв

     Фiнансування будiвництва, реконструкцiї, ремонту та утримання вулиць i дорiг мiст та iнших населених пунктiв здiйснюється за рахунок бюджетiв мiст та iнших населених пунктiв, а також iнших джерел фiнансування, визначених законодавством.

     Розподiл коштiв на будiвництво, реконструкцiю, ремонт та утримання вулиць i дорiг мiст та iнших населених пунктiв здiйснюється вiдповiдними органами мiсцевого самоврядування, у вiданнi яких вони знаходяться, з метою збереження та розвитку вулично-дорожньої мережi вiдповiдно до прiоритетiв, визначених державними програмами та перспективними планами розвитку транспортної системи мiст та iнших населених пунктiв, з урахуванням фактичного стану вулично-дорожньої мережi та економiчних втрат у зв'язку iз загибеллю або пораненням (травмуванням) людей внаслiдок дорожньо-транспортних пригод.

(частина друга статтi 41 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.10.2019р. N 200-IX)

     У першу чергу кошти спрямовуються на реконструкцiю та ремонт вулиць i дорiг мiст та iнших населених пунктiв, що сумiщаються з автомобiльними дорогами загального користування державного значення та входять до Єдиної транспортної системи України, забезпечення безпеки руху та екологiчного стану вулиць i дорiг мiст та iнших населених пунктiв, ремонт i реконструкцiю мостiв та шляхопроводiв.

     Стаття 42. Фiнансування будiвництва, реконструкцiї, ремонту та утримання вiдомчих (технологiчних) та автомобiльних дорiг на приватних територiях

     Фiнансування будiвництва, реконструкцiї, ремонту та утримання вiдомчих (технологiчних) та автомобiльних дорiг на приватних територiях здiйснюється за рахунок юридичних або фiзичних осiб, у власностi яких вони знаходяться.

     Стаття 421. Фiнансування проведення аудиту безпеки автомобiльних дорiг

     Фiнансування проведення аудиту безпеки автомобiльних дорiг забезпечує замовник аудиту на умовах, визначених договором на проведення аудиту безпеки автомобiльних дорiг.

     Витрати на проведення аудиту безпеки автомобiльних дорiг на стадiї технiко-економiчного обґрунтування i на стадiї пiдготовки проекту або робочого проекту включаються до кошторисної вартостi проектно-вишукувальних робiт, на стадiї пiсля введення в експлуатацiю - до витрат на утримання автомобiльних дорiг.

     Фiнансування проведення аудиту безпеки автомобiльних дорiг здiйснюється за рахунок джерел, визначених вiдповiдно до статей 40, 41 цього Закону, та з iнших джерел, не заборонених законодавством.

(роздiл VIII доповнено статтею 421 згiдно iз Законом України вiд 17.10.2019р. N 200-IX)

Роздiл IX. НОРМИ З БУДIВНИЦТВА, РЕКОНСТРУКЦIЇ, РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЯ АВТОМОБIЛЬНИХ ДОРIГ

(назва роздiлу IX у редакцiї Закону України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     Стаття 43. Норми з будiвництва, реконструкцiї, ремонту та утримання автомобiльних дорiг

(назва статтi 43 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     Нормування у будiвництвi, реконструкцiї, ремонтi та утриманнi автомобiльних дорiг спрямовується на:

(абзац перший частини першої статтi 43 у редакцiї Закону України вiд 17.11.2016р. N 1764-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     здiйснення єдиної державної технiчної полiтики;

     захист iнтересiв держави i користувачiв автомобiльних дорiг стосовно дотримання будiвельних норм i правил у процесi будiвництва, реконструкцiї, ремонту та утримання автомобiльних дорiг;

     забезпечення безпеки дорожнього руху та зменшення шкiдливого впливу на довкiлля, а також функцiонування автомобiльних дорiг з урахуванням ризику виникнення природних i техногенних катастроф та iнших надзвичайних ситуацiй;

     удосконалення нормативно-правової бази функцiонування мережi автомобiльних дорiг, виконання робiт та надання послуг;

     забезпечення обороноздатностi та мобiлiзацiйної готовностi держави.

     Стаття 44. Розробка та затвердження норм

     Розроблення та затвердження (прийняття) будiвельних норм у сферi будiвництва, реконструкцiї, ремонту та утримання автомобiльних дорiг загального користування здiйснюються згiдно iз Законом України "Про будiвельнi норми".

(частина друга статтi 44 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5459-VI, у редакцiї Законiв України вiд 17.11.2016р. N 1764-VIII, вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

Роздiл X. ОХОРОНА ДОВКIЛЛЯ У ПРОЦЕСI БУДIВНИЦТВА, РЕКОНСТРУКЦIЇ, РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЯ АВТОМОБIЛЬНИХ ДОРIГ

     Стаття 45. Охорона довкiлля на автомобiльних дорогах

     У процесi будiвництва, реконструкцiї, ремонту та утримання автомобiльних дорiг повиннi виконуватися вимоги та передбачатися заходи щодо охорони довкiлля згiдно з природоохоронним законодавством.

     Земельнi дiлянки, що тимчасово були зайнятi у процесi будiвництва, реконструкцiї та ремонту автомобiльних дорiг, пiдлягають рекультивацiї згiдно з природоохоронним законодавством.

     Стаття 46. Захист атмосферного повiтря

     Захист атмосферного повiтря повинен здiйснюватися згiдно з природоохоронним законодавством.

     Проектнi рiшення щодо будiвництва, реконструкцiї, ремонту автомобiльних дорiг та методи їх утримання повиннi забезпечувати мiнiмiзацiю шкiдливих викидiв в атмосферу транспортними засобами та дорожнiми виробничими базами.

     Забороняється експлуатацiя дорожньої технiки, в якої шкiдливi викиди в атмосферу перевищують допустимi норми.

     Забороняється використання дорожньо-будiвельних матерiалiв, якi забруднюють атмосферне повiтря понад допустимi норми.

     Стаття 47. Захист водних ресурсiв

     Захист водних ресурсiв повинен здiйснюватися згiдно з природоохоронним законодавством.

     Забороняється використовувати дорожньо-будiвельнi матерiали, якi забруднюють воднi ресурси понад допустимi норми.

     При органiзацiї поверхневого водовiдводу на дiлянках будiвництва, реконструкцiї та ремонту дорiг i мостiв, а також на майданчиках зберiгання дорожньо-будiвельних та протиожеледних матерiалiв необхiдно передбачати заходи, що запобiгають забрудненню водоймищ та ґрунтових вод шкiдливими речовинами.

     Стаття 48. Захист зелених насаджень

     Захист зелених насаджень повинен здiйснюватися згiдно з природоохоронним законодавством.

     Не допускається проводити рубки дерев у снiгозахисних лiсосмугах та у межах смуги вiдведення автомобiльної дороги, якi не пов'язанi iз забезпеченням безпеки дорожнього руху вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв та виконанням робiт з розширення дорiг.

(частина друга статтi 48 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.09.2008р. N 586-VI)

Роздiл XI. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО АВТОМОБIЛЬНI ДОРОГИ

     Стаття 49. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про автомобiльнi дороги

     Власники дорiг, органи, що здiйснюють управлiння автомобiльними дорогами, та користувачi автомобiльних дорiг, виннi у порушеннi вимог цього Закону, несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

(стаття 49 у редакцiї Закону України вiд 17.11.2016р. N 1764-VIII)

Роздiл XI1 БЕЗПЕКА АВТОМОБIЛЬНИХ ДОРIГ

     Стаття 50. Управлiння безпекою автомобiльних дорiг

     Управлiння безпекою автомобiльних дорiг здiйснюється шляхом органiзацiї та проведення аудиту безпеки автомобiльних дорiг, перевiрок безпеки автомобiльних дорiг, виявлення аварiйно-небезпечних мiсць (дiлянок) та мiсць концентрацiї дорожньо-транспортних пригод та лiквiдацiї їх причин.

     Проведення аудиту безпеки автомобiльних дорiг є обов'язковим на мiжнародних та нацiональних автомобiльних дорогах.

(частина друга статтi 50 у редакцiї Закону України вiд 17.10.2019р. N 200-IX набирає чинностi щодо мiжнародних автомобiльних дорiг з 01.01.2021р.; щодо нацiональних автомобiльних дорiг з 16.11.2021р.)

     Аудит безпеки автомобiльних дорiг проводиться:

     на стадiї технiко-економiчного обґрунтування (ТЕО) - до проведення експертизи проекту при будiвництвi нової автомобiльної дороги;

     на стадiї пiдготовки проекту або робочого проекту - до проведення експертизи проектiв будiвництва автомобiльної дороги вiдповiдно до класу наслiдкiв об'єкта аудиту безпеки автомобiльних дорiг;

     на стадiї пiсля введення в експлуатацiю - протягом одного року з дня введення в експлуатацiю.

     Порядок проведення аудиту безпеки автомобiльних дорiг визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi дорожнього господарства.

     На стадiї експлуатацiї автомобiльних дорiг проводяться перевiрки безпеки автомобiльних дорiг, що є обов'язковими на автомобiльних дорогах загального користування.

     Перевiрка безпеки автомобiльної дороги проводиться не рiдше нiж один раз на три роки.

     Проведення перевiрки безпеки автомобiльної дороги забезпечується особою, на балансi або у власностi якої перебуває вiдповiдна автомобiльна дорога або її дiлянка.

     Перевiрка безпеки автомобiльних дорiг здiйснюється особами, якi пройшли пiдтвердження квалiфiкацiї осiб, якi здiйснюють аудит та перевiрку безпеки автомобiльних дорiг, або юридичними особами, що залучили таких осiб.

     Аудит проводиться аудиторами або юридичними особами, що залучають таких аудиторiв, вiдомостi про яких включаються до реєстру аудиторiв безпеки автомобiльних дорiг.

     Вiдносини мiж особою, яка проводить аудит (виконавець), та особою, на балансi або у власностi якої перебуває автомобiльна дорога або її дiлянка (замовник), здiйснюються на договiрнiй основi.

     Аудитору безпеки автомобiльних дорiг забороняється проводити аудит та перевiрку безпеки автомобiльної дороги (або її дiлянки), щодо якої вiн виступав проектантом чи пiдрядником.

     Порядок проведення перевiрки безпеки автомобiльних дорiг визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi дорожнього господарства.

     Результати аудиту безпеки автомобiльної дороги оформлюються у формi звiту, в якому зазначаються виявленi недолiки та потенцiйнi ризики для безпеки автомобiльної дороги або її дiлянки та надаються рекомендацiї щодо їх запобiгання або зменшення тяжкостi їх наслiдкiв.

     Вимоги до форми та змiсту звiту аудиту безпеки автомобiльної дороги встановлюються порядком проведення аудиту безпеки автомобiльних дорiг.

     Звiт аудиту безпеки автомобiльної дороги надається замовнику та особi, на балансi або у власностi якої перебуває вiдповiдна автомобiльна дорога або її дiлянка, якщо замовником виступає iнша заiнтересована особа.

     Звiт аудиту безпеки автомобiльної дороги є обов'язковим для розгляду особою, на балансi або у власностi якої перебуває вiдповiдна автомобiльна дорога або її дiлянка, та органiзацiєю, що здiйснює проектування, будiвництво та експлуатацiю об'єкта аудиту.

     Звiт аудиту безпеки автомобiльної дороги долучається до проектної документацiї щодо об'єкта аудиту, що подається для проведення експертизи проекту, та паспорта автомобiльної дороги.

     За результатами проведення перевiрки безпеки автомобiльної дороги складається звiт.

     Звiт перевiрки безпеки автомобiльної дороги надається особi, на балансi або у власностi якої перебуває автомобiльна дорога або її дiлянка, для вжиття заходiв з усунення виявлених недолiкiв.

     Звiт перевiрки безпеки автомобiльної дороги долучається до паспорта автомобiльної дороги.

     Вимоги до форми та змiсту звiту перевiрки безпеки автомобiльної дороги встановлюються порядком проведення перевiрки безпеки автомобiльних дорiг.

     Стаття 51. Пiдтвердження квалiфiкацiї осiб, якi проводять аудит та перевiрку безпеки автомобiльних дорiг

     Пiдтвердження квалiфiкацiї осiб, що здiйснюють аудит та перевiрку безпеки автомобiльних дорiг, здiйснюють пiдприємства, установи та органiзацiї, акредитованi у вiдповiднiй сферi згiдно iз Законом України "Про акредитацiю органiв з оцiнки вiдповiдностi".

     Сертифiкат на право проведення аудиту та перевiрки безпеки автомобiльних дорiг мають право отримати особи, якi:

     здобули вищу освiту за освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем (ступенем вищої освiти) бакалавр, спецiалiст або магiстр за спецiальнiстю будiвництво та цивiльна iнженерiя галузi знань архiтектура та будiвництво;

     мають стаж роботи з проектування автомобiльних дорiг та/або органiзацiї безпеки дорожнього руху не менш як три роки;

     пройшли пiдвищення квалiфiкацiї з питань проведення аудиту та перевiрки безпеки автомобiльних дорiг за вiдповiдними програмами;

     пiдтвердили вiдповiднiсть професiйних знань, вмiнь i навичок за результатами iспиту в ходi пiдтвердження квалiфiкацiї.

     Сертифiкат на право проведення аудиту та перевiрки безпеки автомобiльних дорiг видається строком на п'ять рокiв.

     Порядок пiдтвердження квалiфiкацiї осiб, якi проводять аудит та перевiрку безпеки автомобiльних дорiг, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Вiдомостi про аудитора безпеки автомобiльних дорiг або юридичну особу, яка проводить аудит iз залученням аудиторiв, включаються до реєстру аудиторiв безпеки автомобiльних дорiг.

     Стаття 52. Реєстр аудиторiв безпеки автомобiльних дорiг

     Реєстр аудиторiв безпеки автомобiльних дорiг є автоматизованою системою накопичення, зберiгання, облiку та надання iнформацiї про аудиторiв безпеки автомобiльних дорiг, якi мають сертифiкат на право проведення аудиту безпеки автомобiльних дорiг, та юридичних осiб, якi проводять аудит iз залученням аудиторiв.

     Порядок ведення, надання вiдомостей з реєстру аудиторiв безпеки автомобiльних дорiг, включення до та виключення з реєстру аудиторiв безпеки автомобiльних дорiг затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi дорожнього господарства.

     Стаття 53. Вiдповiдальнiсть аудитора безпеки автомобiльних дорiг та особи, яка проводить перевiрку безпеки автомобiльних дорiг

     Аудитор безпеки автомобiльних дорiг та юридична особа, яка проводить аудит iз залученням аудиторiв, несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до законодавства та договору на проведення аудиту безпеки автомобiльних дорiг.

     Особи, якi проводять перевiрку безпеки автомобiльних дорiг, несуть вiдповiдальнiсть, передбачену законодавством.

(Закон доповнено роздiлом XI1 згiдно iз Законом України вiд 17.10.2019р. N 200-IX)

Роздiл XII. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк вiд дня набрання чинностi цим Законом:

     подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законiв України у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     3. До приведення у вiдповiднiсть iз Законом України "Про автомобiльнi дороги" закони та iншi нормативно-правовi акти застосовуються в частинi, що не суперечить цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
8 вересня 2005 року
N 2862-IV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.