ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Державний бюджет України на 2006 рiк

I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначити доходи Державного бюджету України на 2006 рiк у сумi 124.945.131 тис. гривень, у тому числi доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумi 96.564.420,3 тис. гривень та доходи спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 28.380.710,7 тис. гривень, згiдно з додатком N 1 до цього Закону.

     Затвердити видатки Державного бюджету України на 2006 рiк у сумi 137.081.485,7 тис. гривень, у тому числi видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумi 108.245.247,8 тис. гривень та видатки спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 28.836.237,9 тис. гривень.

     Затвердити на 2006 рiк:

     обсяги повернення кредитiв до Державного бюджету України у сумi 2.207.670,1 тис. гривень, у тому числi повернення кредитiв до загального фонду Державного бюджету України - у сумi 718.223 тис. гривень та повернення кредитiв до спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 1.489.447,1 тис. гривень;

     обсяги надання кредитiв з Державного бюджету України у сумi 2.980.360,3 тис. гривень, у тому числi надання кредитiв iз загального фонду Державного бюджету України - у сумi 440.222,9 тис. гривень та надання кредитiв iз спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 2.540.137,4 тис. гривень.

     Установити граничний розмiр дефiциту Державного бюджету України на 2006 рiк у сумi 12.909.044,9 тис. гривень, у тому числi граничний розмiр дефiциту загального фонду Державного бюджету України - у сумi 11.402.827,4 тис. гривень та граничний розмiр дефiциту спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 1.506.217,5 тис. гривень, згiдно з додатком N 2 до цього Закону.

     Установити оборотну касову готiвку Державного бюджету України на 2006 рiк у розмiрi до двох вiдсоткiв видаткiв загального фонду Державного бюджету України, визначених цiєю статтею.

     Створити у Державному бюджетi України Стабiлiзацiйний фонд у сумi 3.000.000 тис. гривень, який використовується шляхом внесення змiн до цього Закону.

     Вiльний залишок коштiв загального фонду Державного бюджету України на 1 сiчня 2006 року використовується шляхом внесення змiн до цього Закону.

II. ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

     Стаття 2. Установити, що до доходiв загального фонду Державного бюджету України на 2006 рiк належать:

     1) податок на додану вартiсть (крiм податкової заборгованостi минулих рокiв з податку на додану вартiсть житлово-комунальних пiдприємств, пiдприємств паливно-енергетичного комплексу, яка є джерелом формування спецiального фонду державного бюджету за вiдповiдними напрямами, визначеними у цьому Законi);

     2) податок на прибуток пiдприємств (крiм податку на прибуток пiдприємств комунальної власностi та податкової заборгованостi минулих рокiв з податку на прибуток житлово-комунальних пiдприємств, пiдприємств паливно-енергетичного комплексу, яка є джерелом формування спецiального фонду державного бюджету за вiдповiдними напрямами, визначеними у цьому Законi);

     3) збiр за спецiальне водокористування;

     4) збiр за спецiальне використання лiсових ресурсiв державного значення;

     5) платежi за користування надрами загальнодержавного значення;

     6) 25,45 вiдсотка збору за геологорозвiдувальнi роботи, виконанi за рахунок Державного бюджету України (крiм надходжень, визначених пунктом 35 статтi 11 цього Закону);

     7) акцизний збiр iз вироблених в Українi товарiв (крiм акцизного збору з вироблених в Українi товарiв, що сплачується платниками, якi зареєстрованi в Автономнiй Республiцi Крим, акцизного збору з вироблених в Українi нафтопродуктiв i транспортних засобiв);

     8) акцизний збiр iз ввезених на територiю України товарiв (крiм акцизного збору з ввезених на територiю України нафтопродуктiв i транспортних засобiв);

     9) плата за лiцензiї на певнi види господарської дiяльностi (крiм плати за лiцензiї, що видаються Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, виконавчими органами мiсцевих рад i мiсцевими органами виконавчої влади, та плати за лiцензiї на право роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами);

     10) кошти, отриманi за вчинення консульських дiй на територiї України, та 90 вiдсоткiв коштiв, отриманих за вчинення консульських дiй за межами України, в установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України порядку;

     11) ввiзне мито (крiм ввiзного мита на нафтопродукти i транспортнi засоби та шини до них);

     12) рентна плата за нафту, природний газ, газовий конденсат, що видобуваються в Українi;

     13) надходження вiд розмiщення в установах банкiв тимчасово вiльних бюджетних коштiв, якi облiковуються на рахунках Державного казначейства України;

     14) державне мито в частинi, що вiдповiдно до закону зараховується до державного бюджету;

     15) надходження вiд санкцiй (штрафiв, пенi тощо), що застосовуються за рiшеннями уповноважених посадових осiб Антимонопольного комiтету України, iнших органiв виконавчої влади (крiм адмiнiстративних штрафiв, що накладаються виконавчими органами вiдповiдних рад та утвореними ними в установленому порядку адмiнiстративними комiсiями), а також за рiшеннями судiв, прийнятими за зверненнями уповноважених пiдроздiлiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ України у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху; штрафних санкцiй внаслiдок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштiв угод з суб'єктами господарювання на придбання товарiв, робiт i послуг за рахунок коштiв державного бюджету;

     16) кошти вiд реалiзацiї майна, конфiскованого за рiшенням суду, скарбiв, майна, одержаного державою в порядку спадкоємства чи дарування, безхазяйного майна, у тому числi такого, вiд якого вiдмовився власник або отримувач, валютних цiнностей, що пересилаються в мiжнародних поштових вiдправленнях iз порушенням норм актiв Всесвiтнього поштового союзу, невручених мiжнародних та внутрiшнiх поштових вiдправлень, майна з обмеженим термiном зберiгання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафiв або з метою вiдшкодування належних державному бюджету платежiв, знахiдок, а також валютнi цiнностi i грошовi кошти, власники яких невiдомi;

     17) частина прибутку (доходу) господарських органiзацiй, що вилучається до бюджету, крiм надходження коштiв вiд Державного пiдприємства "Нацiональна атомна енергогенеруюча компанiя "Енергоатом" вiдповiдно до статтi 7 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних iз забезпеченням ядерної безпеки" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 46, ст. 511; 2005 р., N N 17-19, ст. 267), та дивiденди (доход), нарахованi на акцiї (частки, паї) господарських товариств, якi є у державнiй власностi;

     18) 80 вiдсоткiв коштiв, отриманих бюджетними установами та органiзацiями за зданi у виглядi брухту i вiдходiв золото, платину, метали платинової групи, дорогоцiнне камiння, i 50 вiдсоткiв коштiв, отриманих бюджетними установами та органiзацiями за здане у виглядi брухту i вiдходiв срiбло;

     19) 20 вiдсоткiв надходжень до Державного спецiалiзованого фонду фiнансування загальнодержавних витрат на авiацiйну дiяльнiсть та участь України у мiжнародних авiацiйних органiзацiях;

     20) 10 вiдсоткiв портового (адмiнiстративного) збору;

     21) вiдрахування вiд сум перевищення розрахункової величини фонду оплати працi на пiдприємствах-монополiстах;

     22) надходження вiд реалiзацiї розброньованих матерiальних цiнностей мобiлiзацiйного резерву в обсягах, визначених у додатку N 1 до цього Закону по загальному фонду бюджету;

     23) до розмежування земель державної та комунальної власностi - 10 вiдсоткiв надходжень вiд продажу земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення, що перебувають у державнiй власностi (крiм земельних дiлянок, визначених пунктом 30 статтi 11 та абзацом третiм пункту 1 статтi 64 цього Закону); пiсля розмежування земель державної та комунальної власностi - 100 вiдсоткiв надходжень вiд продажу земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення, що перебувають у державнiй власностi;

     24) рентна плата за транзитне транспортування природного газу (крiм податкової заборгованостi минулих рокiв пiдприємств паливно-енергетичного комплексу, яка є джерелом формування спецiального фонду державного бюджету за вiдповiдними напрямами, визначеними у цьому Законi);

     25) рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктiв магiстральними нафтопроводами та продуктопроводами;

     26) рентна плата за транзитне транспортування амiаку;

     27) 50 вiдсоткiв суми виконавчого збору, стягнутого державною виконавчою службою;

     28) надходження вiд Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованостi за Угодою мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Росiйської Федерацiї про передачу з України до Росiйської Федерацiї важких бомбардувальникiв ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повiтряного базування великої дальностi та обладнання;

     29) плата за видачу, переоформлення, продовження термiну дiї лiцензiй на здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй та видачу копiй i дублiкатiв таких лiцензiй;

     30) плата за видiлення номерного ресурсу;

     31) плата за видачу, переоформлення, продовження термiну дiї лiцензiй на користування радiочастотним ресурсом України та видачу дублiкатiв таких лiцензiй;

     32) надходження коштiв вiд реалiзацiї надлишкового озброєння, вiйськової та спецiальної технiки, iншого майна Збройних Сил України;

     33) 47 вiдсоткiв плати за оренду майна (крiм вiйськового майна i майна Нацiональної академiї наук України та галузевих академiй наук), що належить бюджетним установам, якi утримуються за рахунок державного бюджету;

     34) кошти, що надiйдуть вiд рекламодавцiв алкогольних напоїв i тютюнових виробiв;

     35) плата за наданi в оренду ставки, що знаходяться в басейнах рiчок загальнодержавного значення;

     36) плата за митне оформлення товарiв i транспортних засобiв поза мiсцем розташування митних органiв або поза робочим часом, установленим для митних органiв (з моменту набуття Україною членства в Свiтовiй органiзацiї торгiвлi);

     37) митнi збори (до моменту набуття Україною членства в Свiтовiй органiзацiї торгiвлi);

     38) надходження коштiв вiд продажу спецiальних дозволiв (лiцензiй) на користування надрами та збору за видачу таких дозволiв;

     39) надходження вiд секретарiату ООН, ОБСЄ або iншої регiональної органiзацiї за участь українського контингенту Збройних Сил України в миротворчих операцiях;

     40) кошти, що надiйдуть вiд надання учасниками торгiв забезпечення їх тендерної пропозицiї, якi не пiдлягають поверненню учасникам торгiв у випадках, передбачених Законом України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 20, ст. 148);

     41) кошти, що надiйдуть вiд учасника - переможця процедури закупiвлi, пiд час укладання договору про закупiвлю, забезпечення його виконання, якi не пiдлягають поверненню учаснику - переможцю, вiдповiдно до умов договору;

     42) 97 вiдсоткiв плати за оренду цiлiсних майнових комплексiв та iншого державного майна, крiм надходжень, визначених пунктом 33 цiєї статтi;

     43) вивiзне мито;

     44) єдиний збiр, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;

     45) iншi доходи, що пiдлягають зарахуванню до Державного бюджету України згiдно iз статтею 29 Бюджетного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 37-38, ст. 189).

     Стаття 3. Установити, що суб'єкти господарювання, якi здiйснюють видобуток вуглеводневої сировини, а саме, природного газу (у тому числi нафтового (попутного) газу) та газового конденсату (крiм природного газу та газового конденсату iз морських родовищ) i нафти (у тому числi з родовищ iз важковидобувними та виснаженими запасами, включаючи понад базовий) на пiдставi спецiальних дозволiв (лiцензiй) на право користування надрами, вносять у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України, до Державного бюджету України:

     1) рентну плату за природний газ (у тому числi i нафтовий (попутний) газ):

     у розмiрi 30,6 гривнi за 1.000 куб. метрiв видобутого природного газу (у тому числi за базовi i понад базовi обсяги, видобутi з родовищ iз важковидобувними i виснаженими запасами, а також за нафтовий (попутний) газ), крiм обсягiв природного газу (у тому числi i нафтового (попутного) газу), видобутих з покладiв, що повнiстю залягають на глибинi понад 5.000 метрiв;

     у розмiрi 15 гривень за 1.000 куб. метрiв видобутого природного газу (у тому числi i нафтового (попутного) газу) з покладiв, що повнiстю залягають на глибинi понад 5.000 метрiв;

     2) рентну плату за нафту (у тому числi за базовi i понад базовi обсяги, видобутi з родовищ iз важковидобувними i виснаженими запасами):

     у розмiрi 876,17 гривнi за одну тонну нафти, видобутої з покладiв, бiльша частина яких залягає на глибинi до 4.000 метрiв;

     у розмiрi 550 гривень за одну тонну нафти, видобутої з покладiв, бiльша частина яких залягає на глибинi вiд 4.000 до 5.000 метрiв;

     у розмiрi 325 гривень за одну тонну нафти, видобутої з покладiв, бiльша частина яких залягає на глибинi понад 5.000 метрiв;

     3) рентну плату за газовий конденсат:

     у розмiрi 876,17 гривнi за одну тонну газового конденсату, видобутого з покладiв, що залягають на глибинi до 5.000 метрiв включно;

     у розмiрi 325 гривень за одну тонну газового конденсату, видобутого з покладiв, що повнiстю залягають на глибинi понад 5.000 метрiв.

     Пiсля проведення у 2006 роцi кожного наступного аукцiону з продажу нафти, газового конденсату, у наступних звiтних (податкових) перiодах до затверджених цiєю статтею ставок рентної плати за нафту i газовий конденсат застосовується коригуючий коефiцiєнт, який щомiсячно визначається шляхом дiлення середньозваженої цiни 1 тонни нафти, що склалася на останньому аукцiонi, до середньозваженої цiни 1 тонни нафти, що склалася на аукцiонi, який проводився у жовтнi 2005 року.

     Стаття 4. Установити, що пiдприємства, частка держави у статутному фондi яких перевищує 50 вiдсоткiв, а також господарськi товариства, бiльш нiж 50 вiдсоткiв акцiй (часток, паїв) яких знаходиться у статутних фондах iнших господарських товариств, акцiонером яких є держава i володiє в них контрольним пакетом акцiй, здiйснюють:

     продаж нафти сирої i газового конденсату власного видобутку, крiм обсягiв, якi використовуються на власнi технологiчнi потреби, а також газу скрапленого (понад обсяги, що пiдлягають продажу для потреб населення) - виключно на бiржових аукцiонах у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     продаж газу скрапленого для забезпечення потреб населення - виключно на спецiалiзованих бiржових аукцiонах у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     продаж природного газу власного видобутку для потреб населення (за винятком обсягiв природного газу, що використовується газовидобувними пiдприємствами для забезпечення власних технологiчних потреб, та обсягiв природного газу, видобутих iз родовищ Чорного та Азовського морiв понад базовий рiвень 2005 року) у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     З метою дотримання норм цiєї статтi передання нафти сирої, газового конденсату, газу природного, у тому числi скрапленого на умовах договорiв комiсiї, давальницької переробки, iнших договорiв, якi не передбачають передання права власностi на них, не допускається.

     Стаття 5. Установити, що суб'єкти господарювання, якi здiйснюють транспортування трубопровiдним транспортом територiєю України природного газу, нафти, нафтопродуктiв та амiаку, вносять до Державного бюджету України:

     рентну плату за транзитне транспортування природного газу в розмiрi 1,67 гривнi за 1.000 куб. метрiв газу на кожнi 100 кiлометрiв вiдстанi;

     рентну плату за транспортування нафти магiстральними нафтопроводами в розмiрi 4,5 гривнi за одну тонну нафти, що транспортується;

     рентну плату за транспортування нафтопродуктiв магiстральними нафтопродуктоводами в розмiрi 4,5 гривнi за 10 тонн нафтопродуктiв, що транспортуються;

     рентну плату за транзитне транспортування амiаку в розмiрi 3,7 гривнi за одну тонну на кожнi 100 кiлометрiв вiдстанi.

     Сплата зазначених платежiв здiйснюється щодекадно (15, 25 числа поточного мiсяця, 5 числа наступного мiсяця) виходячи з обсягiв природного газу, нафти, нафтопродуктiв та амiаку, що транспортуються територiєю України, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Розрахунки з рентної плати за транзитне транспортування природного газу, амiаку через територiю України та рентної плати за транспортування нафти i нафтопродуктiв магiстральними нафтопроводами та продуктоводами подаються до органiв стягнення за базовий податковий (звiтний) перiод, що дорiвнює календарному мiсяцю (у тому числi при сплатi мiсячних авансових внескiв), - протягом 20 календарних днiв, наступних за останнiм календарним днем звiтного (податкового) мiсяця.

     Сума рентної плати, яка була нарахована за звiтний перiод i не була внесена в установлений термiн (протягом 10 календарних днiв, наступних за останнiм днем вiдповiдного граничного строку для подання податкової декларацiї), сплачується до Державного бюджету України iз нарахуванням пенi у порядку, встановленому Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 10, ст. 44).

     Стаття 6. Установити, що суб'єкти господарювання, якi здiйснюють експорт:

     природного газу у газоподiбному станi, сплачують ставку вивiзного (експортного) мита у розмiрi 135 гривень за 1.000 куб. метрiв;

     газу (крiм природного) у газоподiбному станi, сплачують ставку вивiзного (експортного) мита у розмiрi 135 гривень за 1.000 куб. метрiв;

     природного газу у скрапленому станi, сплачують ставку вивiзного (експортного) мита у розмiрi 135 гривень за 1 тонну;

     скраплених газiв (крiм природного), сплачують ставку вивiзного (експортного) мита у розмiрi 400 гривень за 1 тонну,

     якщо бiльшi розмiри не встановленi мiжнародними договорами, обов'язковими для України.

     Стаття 7. Кабiнету Мiнiстрiв України погасити у 2006 роцi частину заборгованостi, визначену абзацом третiм частини першої статтi 1 Закону України "Про реструктуризацiю боргових зобов'язань Кабiнету Мiнiстрiв України перед Нацiональним банком України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 31, ст. 248; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, N N 17-19, ст. 267), у сумi 252.500 тис. гривень.

     Установити, що Нацiональний банк України у 2006 роцi вносить до Державного бюджету України щоквартально рiвними частинами перевищення кошторисних доходiв над кошторисними видатками Нацiонального банку України на загальну суму не менш як 1.287.800 тис. гривень.

     Стаття 8. Установити, що у 2006 роцi:

     у разi вивезення (експорту) товарiв (робiт, послуг) за межi митної територiї України шляхом бартерних (товарообмiнних) операцiй сума податку на додану вартiсть, сплачена (нарахована) у зв'язку з придбанням товарiв (робiт, послуг), не вiдноситься на збiльшення податкового кредиту, а включається до складу валових витрат виробництва (обiгу) платника податку;

     операцiї з ввезення природного газу на митну територiю України вiдповiдно до зовнiшньоекономiчних контрактiв, укладених на виконання мiжнародних договорiв України, звiльняються вiд обкладання податком на додану вартiсть;

     операцiї з продажу природного газу, ввезеного на митну територiю України вiдповiдно до зовнiшньоекономiчних контрактiв, укладених на виконання мiжнародних договорiв України, крiм операцiй з продажу такого газу для населення, бюджетних установ та iнших споживачiв, що не є платниками цього податку, оподатковуються за нульовою ставкою податку на додану вартiсть;

     продаж спецiальних дозволiв (лiцензiй) на користування надрами здiйснюється на аукцiонах, крiм випадкiв, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України. Порядок проведення аукцiонiв з продажу спецiальних дозволiв (лiцензiй) на користування надрами та порядок їх надання встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 9. Установити, що кошти, якi надходять вiд Державного пiдприємства "Нацiональна атомна енергогенеруюча компанiя "Енергоатом" вiдповiдно до статтi 7 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних iз забезпеченням ядерної безпеки" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 46, ст. 511; 2005 р., N N 17-19, ст. 267), зараховуються до спецiального фонду Державного бюджету України у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Цi кошти додатково облiковуються у Державному казначействi України на окремому вiдповiдному рахунку як фiнансовий резерв для зняття з експлуатацiї атомних блокiв.

     Стаття 10. Установити, що у 2006 роцi до нормативiв збору за геологорозвiдувальнi роботи, виконанi за рахунок державного бюджету, якi затвердженi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 сiчня 1999 року N 115 (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 5, ст. 169), застосовується коефiцiєнт 1,94.

     Стаття 11. Установити, що джерелами формування спецiального фонду Державного бюджету України на 2006 рiк у частинi доходiв є:

     1) акцизний збiр iз вироблених в Українi нафтопродуктiв i транспортних засобiв;

     2) акцизний збiр iз ввезених на територiю України нафтопродуктiв i транспортних засобiв;

     3) ввiзне мито на нафтопродукти i транспортнi засоби та шини до них;

     4) 10 вiдсоткiв коштiв, отриманих за вчинення консульських дiй за межами України;

     5) надходження вiд збору у виглядi цiльової надбавки до дiючого тарифу на електричну та теплову енергiю;

     6) платежi, пов'язанi з перебуванням Чорноморського флоту Росiйської Федерацiї на територiї України, вiдповiдно до укладеної 28 травня 1997 року Угоди мiж Урядом України i Урядом Росiйської Федерацiї про взаємнi розрахунки, пов'язанi з подiлом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Росiйської Федерацiї на територiї України;

     7) 50 вiдсоткiв суми виконавчого збору, стягнутого державною виконавчою службою;

     8) надходження коштiв вiд реалiзацiї матерiальної частини виробiв вiйськового призначення та/або їх складових, що належать Нацiональному космiчному агентству України;

     9) надходження коштiв вiд реалiзацiї надлишкового озброєння, вiйськової та спецiальної технiки, iншого майна утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань (крiм Збройних Сил України) i правоохоронних органiв;

     10) збори на обов'язкове державне пенсiйне страхування, що вiдповiдно до закону сплачуються при здiйсненнi безготiвкових операцiй з купiвлi-продажу валют, торгiвлi ювелiрними виробами iз золота (крiм обручок), платини i дорогоцiнного камiння та при вiдчуженнi легкових автомобiлiв, з операцiй купiвлi-продажу нерухомого майна, з надання послуг стiльникового рухомого зв'язку (додатковi збори на виплату пенсiй) у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     11) 80 вiдсоткiв надходжень до Державного спецiалiзованого фонду фiнансування загальнодержавних витрат на авiацiйну дiяльнiсть та участь України у мiжнародних авiацiйних органiзацiях;

     12) 90 вiдсоткiв портового (адмiнiстративного) збору;

     13) надходження до страхового фонду безпеки авiацiї;

     14) надходження вiд зборiв за пiдготовку до державної реєстрацiї авторського права i договорiв, якi стосуються права автора на твiр, та коштiв, одержаних вiд продажу контрольних марок;

     15) надходження вiд видачi сертифiкатiв на експортно-iмпортнi операцiї з наркотичними засобами, психотропними речовинами i прекурсорами;

     16) власнi надходження бюджетних установ (у тому числi наукових установ Нацiональної академiї наук України i галузевих академiй наук), якi утримуються за рахунок коштiв державного бюджету, в тому числi плата за оренду вiйськового майна, майна Нацiональної академiї наук України i галузевих академiй наук та 50 вiдсоткiв плати за оренду iншого майна, що належить бюджетним установам, якi утримуються за рахунок коштiв державного бюджету;

     17) надходження вiд реалiзацiї матерiальних цiнностей державного резерву;

     18) надходження вiд реалiзацiї розброньованих матерiальних цiнностей мобiлiзацiйного резерву понад обсяги, визначенi додатком N 1 до цього Закону по загальному фонду Державного бюджету України;

     19) надходження вiд секретарiату ООН, ОБСЄ та iншої регiональної органiзацiї за участь українського контингенту органiв внутрiшнiх справ України в миротворчих операцiях;

     20) надходження до Фонду соцiального захисту iнвалiдiв;

     21) 65 вiдсоткiв збору за забруднення навколишнього природного середовища;

     22) 70 вiдсоткiв надходжень вiд збору за проведення гастрольних заходiв;

     23) 74,55 вiдсотка збору за геологорозвiдувальнi роботи, виконанi за рахунок Державного бюджету України (крiм надходжень, визначених пунктом 35 цiєї статтi);

     24) надходження вiд плати за оформлення посвiдчення закордонного українця;

     25) надходження вiд Державного пiдприємства "Нацiональна атомна енергогенеруюча компанiя "Енергоатом" вiд погашення заборгованостi компанiї перед цiльовим галузевим фондом створення ядерно-паливного циклу в Українi за придбаний концентрат природного урану та поставлене йому на компенсацiйнiй основi протягом 1994-1999 рокiв ядерне паливо у сумi 120.000 тис. гривень;

     26) надходження коштiв вiд збору на розвиток виноградарства, садiвництва i хмелярства;

     27) надходження коштiв вiд Державного пiдприємства "Нацiональна атомна енергогенеруюча компанiя "Енергоатом" вiдповiдно до статтi 7 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних iз забезпеченням ядерної безпеки" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 46, ст. 511; 2005 р., N N 17-19, ст. 267);

     28) надходження збору у виглядi цiльової надбавки до дiючого тарифу на природний газ для споживачiв усiх форм власностi;

     29) надходження вiд енергогенеруючих компанiй в рахунок погашення заборгованостi перед Держкомрезервом за поставлене протягом 1997-2000 рокiв органiчне паливо, але не менше 50.000 тис. гривень;

     30) 95 вiдсоткiв коштiв, отриманих вiд продажу земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення, що перебувають у державнiй власностi, на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї;

     31) вiдсотки за користування пiльговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сiм'ям та одиноким молодим громадянам на будiвництво (реконструкцiю) та придбання житла;

     32) 3 вiдсотки плати за оренду цiлiсних майнових комплексiв та iншого державного майна, а також 3 вiдсотки плати за оренду майна (крiм вiйськового майна i майна Нацiональної академiї наук України та галузевих академiй наук), що належить бюджетним установам, якi утримуються за рахунок державного бюджету;

     33) податкова заборгованiсть минулих рокiв та нарахованi суми податкiв, якi виникли пiсля проведення розрахункiв згiдно iз статтею 36 цього Закону житлово-комунальних пiдприємств, пiдприємств паливно-енергетичного комплексу з податку на прибуток пiдприємств (крiм пiдприємств комунальної власностi), податку на додану вартiсть, рентної плати за транзитне транспортування природного газу, якi спрямовуються на розрахунки щодо погашення заборгованостi громадян за житлово-комунальнi послуги та енергоносiї в рахунок часткової компенсацiї втрат вiд знецiнення грошових заощаджень та на погашення заборгованостi минулих рокiв з рiзницi в тарифах на теплову енергiю, послуги з водопостачання та водовiдведення, що постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невiдповiднiстю фактичної вартостi теплової енергiї, послуг з водопостачання та водовiдведення тарифам, що затверджувалися органами державної влади чи органами мiсцевого самоврядування;

     34) платежi, що пов'язанi з виконанням Угоди мiж Урядом України i Урядом Росiйської Федерацiї про участь Росiйської Федерацiї в розвитку соцiально-економiчної сфери мiста Севастополя та iнших населених пунктiв, в яких дислокуються вiйськовi формування Чорноморського флоту Росiйської Федерацiї на територiї України;

     35) надходження вiд погашення заборгованостi дочiрньої компанiї "Укргазвидобування" Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" зi збору за геологорозвiдувальнi роботи, виконанi за рахунок державного бюджету, що склалася станом на 1 грудня 2005 року, за умови виконання планових поквартальних надходжень цього збору до загального фонду державного бюджету у 2006 роцi.

     Стаття 12. Державному пiдприємству "Нацiональна атомна енергогенеруюча компанiя "Енергоатом" забезпечити щомiсячно рiвними частинами протягом 2006 року перерахування до спецiального фонду державного бюджету 120.000 тис. гривень заборгованостi перед цiльовим галузевим фондом створення ядерно-паливного циклу в Українi за придбаний концентрат природного урану та поставлене йому на компенсацiйнiй основi протягом 1994-1999 рокiв ядерне паливо.

III. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА ФIНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

     Стаття 13. Установити на 31 грудня 2006 року граничний розмiр державного внутрiшнього боргу України в сумi 18.689.481,2 тис. гривень та в сумi 1.083.911,9 тис. доларiв США, граничний розмiр державного зовнiшнього боргу України - в сумi, еквiвалентнiй 9.172.389,7 тис. доларiв США.

     Стаття 14. Установити, що державнi внутрiшнi i зовнiшнi запозичення здiйснюються в межах загального обсягу встановлених цим Законом граничних розмiрiв державного внутрiшнього боргу України та державного зовнiшнього боргу України. У разi надходження коштiв iз внутрiшнiх (зовнiшнiх) джерел фiнансування певного типу, визначених додатком N 2 до цього Закону, у неповному обсязi допускається збiльшення надходжень коштiв iз зовнiшнiх (внутрiшнiх) джерел фiнансування iншого типу з вiдповiдним перевищенням граничного розмiру державного зовнiшнього (внутрiшнього) боргу України за рахунок перевищення вiдповiдних обсягiв запозичень з вiдповiдним коригуванням загального обсягу державного боргу, визначеного статтею 13 цього Закону, з обов'язковим iнформуванням Комiтету Верховної Ради України з питань бюджету.

     Стаття 15. Установити, що у 2006 роцi надання державних гарантiй, гарантiй Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим та гарантiй органiв мiсцевого самоврядування (крiм гарантiй за кредитами, якi надаються мiжнародними фiнансовими органiзацiями або на умовах спiвфiнансування разом iз мiжнародними фiнансовими органiзацiями, а також за зобов'язаннями Державної iпотечної установи) не здiйснюється.

     Юридичнi особи, щодо яких Кабiнетом Мiнiстрiв України приймається рiшення про надання кредитiв або гарантiй, зобов'язанi подати зустрiчнi, безвiдзивнi та безумовнi гарантiї банкiв, якi протягом 2005-2006 рокiв додержуються встановлених Нацiональним банком України обов'язкових економiчних нормативiв, або надати iнше належне забезпечення та сплатити до Державного бюджету України плату за їх отримання у розмiрi, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Установити на 2006 рiк граничний обсяг надання державних гарантiй:

     за позиками вiд мiжнародних фiнансових органiзацiй у сумi 2.043.585 тис. гривень;

     за зобов'язаннями Державної iпотечної установи у сумi 1.000.000 тис. гривень у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету;

     за кредитними коштами пiд гарантiї Уряду України Державнiй службi автомобiльних дорiг України у сумi не бiльше 1.800.000 тис. гривень у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету, на: капiтальний ремонт автодороги Кiптi-Глухiв-Бачiвськ на дiлянцi Кiптi-Вертiївка, реконструкцiю та капiтальний ремонт ряду дiлянок автодороги Київ-Ковель-Ягодин, капiтальний ремонт автодороги Київ-Одеса на дiлянках Київ-Жашкiв, Червонознам'янка-Одеса; пiдвищення технiчного стану автодороги Харкiв-Сiмферополь-Севастополь (капiтальний ремонт на дiлянцi Мерефа-Перещепине, завершення будiвництва дiлянки Люботин-Мерефа, реконструкцiя дiлянки Перещепине-Новомосковськ); реконструкцiя автодороги Київ-Харкiв-Довжанський на дiлянцi Пирятин-Полтава.

     Стаття 16. Мiнiстерство фiнансiв України має право вiд iменi України брати зобов'язання, пов'язанi iз здiйсненням запозичень, у тому числi щодо вiдмови вiд суверенного iмунiтету в можливих судових справах, пов'язаних iз поверненням позик та звiльненням платежiв згiдно з угодами вiд будь-яких комiсiй, податкiв та iнших обов'язкових платежiв, протягом часу дiї зобов'язання з повернення запозичених коштiв.

     Стаття 17. У разi виконання державою гарантiйних зобов'язань перед iноземними кредиторами шляхом здiйснення платежiв за рахунок коштiв Державного бюджету України або шляхом укладання з такими кредиторами договорiв про реструктурування сум, повернення яких гарантовано Україною, у юридичних осiб, зобов'язання яких гарантованi, з моменту такого виконання виникає прострочена заборгованiсть перед державою за кредитами, залученими пiд державнi гарантiї, в обсязi фактичних витрат державного бюджету та/або таких реструктурованих сум, а до держави, вiдповiдно, переходять права кредитора та право вимагати вiд боржника погашення такої заборгованостi в установленому законом порядку.

     Частина перша цiєї статтi не поширюється на вiдносини щодо кредитiв, залучених державою та наданих позичальникам - резидентам України на пiдставi вiдповiдних договорiв.

     Стаття 18. Надати право Мiнiстерству фiнансiв України здiйснювати операцiї з державним боргом України з метою економiї бюджетних коштiв, включаючи операцiї щодо обмiну, випуску та викупу державних боргових зобов'язань, при дотриманнi граничного розмiру державного боргу на кiнець року.

     Мiнiстерство фiнансiв України щомiсяця iнформує Верховну Раду України про здiйсненi операцiї з державним боргом України. Детальний перелiк здiйснених операцiй з державним боргом України включається окремим додатком до рiчного звiту про виконання закону про Державний бюджет України, який подається до Верховної Ради України.

     Стаття 19. Надати право Мiнiстерству фiнансiв України здiйснювати операцiї короткострокового характеру на ринку цiнних паперiв та розмiщення бюджетних коштiв на депозитах за рахунок тимчасового залучення коштiв єдиного казначейського рахунку з наступним їх поновленням до кiнця року у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету.

     Стаття 20. Установити, що до надходжень фiнансування загального фонду Державного бюджету України на 2006 рiк належать:

     1) надходження в результатi здiйснення державних внутрiшнiх та державних зовнiшнiх запозичень;

     2) 99 вiдсоткiв коштiв, одержаних вiд приватизацiї державного майна та iнших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизацiї та кредитуванням пiдприємств, з урахуванням пунктiв 2 та 3 статтi 21 цього Закону;

     3) повернення коштiв з депозитiв або пред'явлення цiнних паперiв, що використовуються для управлiння лiквiднiстю;

     4) змiни обсягiв готiвкових коштiв загального фонду Державного бюджету України.

     Стаття 21. Установити, що джерелами формування спецiального фонду Державного бюджету України на 2006 рiк у частинi фiнансування є:

     1) позики, що залучаються державою вiд мiжнародних та iноземних органiзацiй з метою їх подальшого рекредитування або надання трансфертiв для впровадження проектiв розвитку;

     2) 1 вiдсоток коштiв, одержаних вiд приватизацiї державного майна та iнших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизацiї та кредитуванням пiдприємств, але не бiльше 59.987 тис. гривень, iз урахуванням пункту 3 цiєї статтi;

     3) кошти, якi надiйдуть вiд приватизацiї об'єктiв незавершеного будiвництва, що споруджувалися вiдповiдно до Чорнобильської будiвельної програми, але не бiльше нiж 130 тис. гривень.

     Стаття 22. Визнати в 2006 роцi органи державної податкової служби України органами стягнення простроченої заборгованостi юридичних осiб перед державою за кредитами, залученими державою або пiд державнi гарантiї, та бюджетними позичками.

     Дозволити Мiнiстерству фiнансiв України залучати в 2006 роцi юридичних осiб для представництва органiв державної влади в судах у справах про стягнення простроченої заборгованостi перед державою за кредитами, залученими державою або пiд державнi гарантiї, та бюджетними позичками, в тому числi в процесi банкрутства, стосовно стягнення якої органам податкової служби було вiдмовлено.

     Надати Мiнiстерству фiнансiв України право використовувати на оплату таких послуг юридичних осiб до п'яти вiдсоткiв вiд фактичних надходжень до державного бюджету внаслiдок забезпечення цими особами здiйснення стягнення.

     Стаття 23. Установити, що кошти, отриманi згiдно з пунктом 6 статтi 11 цього Закону, спрямовуються на погашення державного боргу України перед Росiйською Федерацiєю вiдповiдно до укладеної мiжурядової угоди.

     Стаття 24. Фонду державного майна України забезпечити в 2006 роцi надходження до Державного бюджету України коштiв, отриманих вiд приватизацiї державного майна, вiдповiдно до пункту 2 статтi 20, пунктiв 2 та 3 статтi 21 цього Закону, у сумi не менш як 2.121.532 тис. гривень.

     Стаття 25. Надати Мiнiстерству фiнансiв України право здiйснювати в 2006 роцi на вiдкритих аукцiонах продаж права вимоги погашення простроченої бiльше нiж три роки заборгованостi перед державою за кредитами, залученими державою або пiд державнi гарантiї, бюджетними позичками та фiнансовою допомогою на зворотнiй основi, у тому числi оформленої простими векселями на iм'я Мiнiстерства фiнансiв України.

     Векселi видаються у валютi кредиту, бюджетної позички та фiнансової допомоги на зворотнiй основi, за якими юридичнi особи-резиденти мають заборгованiсть перед державою. При цьому дозволяється зниження початкової цiни продажу прав вимоги до 50 вiдсоткiв їх номiнальної суми.

     Сума пенi, яка нарахована внаслiдок невиконання позичальником зобов'язань за кредитом та/або бюджетною позичкою, фiнансовою допомогою на зворотнiй основi, на оформлену векселями суму заборгованостi, списується.

     Мiнiстерство фiнансiв України здiйснює продаж таких прав вимоги у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 26. На часткову змiну частини другої статтi 21 Закону України "Про приватизацiю державного майна" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2005 р., N 7-8, ст. 162, N N 17-19, ст. 267) дозволити в процесi приватизацiї державного майна оплату його вартостi у вiльно конвертованiй iноземнiй валютi.

IV. ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

     Стаття 27. Затвердити бюджетнi призначення головним розпорядникам коштiв Державного бюджету України на 2006 рiк у розрiзi вiдповiдальних виконавцiв за бюджетними програмами та централiзованi заходи i програми в розрiзi адмiнiстративно-територiальних одиниць згiдно з додатками N 3, N 4 та N 5 до цього Закону.

     У процесi виконання державного бюджету у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштiв державного бюджету Мiнiстерство фiнансiв України здiйснює перерозподiл видаткiв за бюджетною програмою в розрiзi економiчної класифiкацiї в межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо по загальному та спецiальному фондах державного бюджету, а перерозподiл бюджетних призначень за бюджетними програмами у межах загального обсягу головного розпорядника коштiв державного бюджету окремо по загальному та спецiальному фондах здiйснюється лише за погодженням iз Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету.

     Передача бюджетних призначень, передбачена частиною шостою статтi 23 Бюджетного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 37-38, ст. 189), перерозподiл бюджетних призначень на пенсiйне забезпечення вiйськовослужбовцiв та осiб начальницького i рядового складу мiж головними розпорядниками коштiв державного бюджету та бюджетних призначень на централiзованi заходи i програми мiж адмiнiстративно-територiальними одиницями здiйснюється за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету у порядку, визначеному Мiнiстерством фiнансiв України.

     Забороняється збiльшення бюджетних призначень по загальному та спецiальному фондах Державного бюджету України на:

     оплату працi працiвникiв бюджетних установ за рахунок зменшення iнших видаткiв;

     видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень на видатки споживання;

     видатки за бюджетними програмами, пов'язаними з функцiонуванням органiв державної влади, за рахунок зменшення iнших видаткiв.

     Порядки використання коштiв державного бюджету за бюджетними програмами, якi не пов'язанi з функцiонуванням бюджетних установ, визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України. У порядках використання коштiв за бюджетними програмами, за якими державна пiдтримка суб'єктам господарювання надається на покриття поточних витрат, що не забезпеченi власними доходами, передбачати механiзм залежностi обсягiв такої пiдтримки вiд фактичних обсягiв валових доходiв цих суб'єктiв господарювання за вiдповiдними видами дiяльностi.

     Установити, що у 2006 роцi норми законодавства щодо виготовлення документiв про освiту реалiзуються в розмiрах i порядку, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України, в межах видаткiв, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та мiсцевих бюджетiв на 2006 рiк.

     Розпорядникам коштiв державного бюджету (далi - розпорядникам) при виконаннi бюджету забезпечити у повному обсязi проведення розрахункiв за електричну енергiю, теплову енергiю, водопостачання, водовiдведення, природний газ та послуги зв'язку, якi споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованостi по оплатi вищезазначених товарiв та послуг. Розпорядникам забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносiїв у межах встановлених вiдповiдним головним розпорядником обґрунтованих лiмiтiв споживання.

     Державне казначейство України здiйснює платежi за дорученнями розпорядникiв коштiв державного бюджету виключно за наявностi затверджених в установленому порядку паспортiв бюджетних програм.

     Стаття 28. Перелiк об'єктiв будiвництва та реконструкцiї автомобiльних дорiг загального користування державного значення затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 29. Видатки, пов'язанi з утриманням працiвникiв закордонних дипломатичних установ України, незалежно вiд їх вiдомчої пiдпорядкованостi, крiм вiйськових аташе, проводяться виключно через Мiнiстерство закордонних справ України.

     Стаття 30. Установити, що у 2006 роцi виплата щорiчної разової допомоги вiдповiдно до Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, N N 17-19, ст. 267) здiйснюється у таких розмiрах: iнвалiдам вiйни I групи - 400 гривень, iнвалiдам вiйни II групи - 330 гривень, iнвалiдам вiйни III групи - 270 гривень, учасникам бойових дiй - 250 гривень, особам, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною, - 400 гривень, членам сiмей загиблих та дружинам (чоловiкам) померлих учасникiв бойових дiй i учасникiв вiйни, визнаних за життя iнвалiдами, - 130 гривень, учасникам вiйни - 50 гривень.

     Стаття 31. Установити, що у 2006 роцi вступ до мiжнародних органiзацiй i приєднання до мiжнародних угод, умови членства в яких передбачають сплату внескiв або здiйснення будь-яких iнших виплат за рахунок коштiв державного бюджету, здiйснюється за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України виходячи з вiдповiдних обсягiв, визначених на цю мету у додатку N 3 до цього Закону, у порядку, визначеному Законом України "Про мiжнароднi договори України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 50, ст. 540).

     Стаття 32. Затвердити такий перелiк захищених статей видаткiв загального фонду Державного бюджету України на 2006 рiк за економiчною структурою видаткiв:

     оплата працi працiвникiв бюджетних установ (код 1110);

     нарахування на заробiтну плату (код 1120);

     придбання медикаментiв та перев'язувальних матерiалiв (код 1132);

     забезпечення продуктами харчування (код 1133);

     оплата комунальних послуг та енергоносiїв (1160);

     виплата процентiв за державним боргом (код 1200);

     трансферти населенню (код 1340);

     трансферти мiсцевим бюджетам (код 1320).

     Визначити захищеними видатками Державного бюджету України на 2006 рiк видатки на будiвництво (придбання) житла для вiйськовослужбовцiв, реформування та розвиток Збройних Сил України, розвiдувальну дiяльнiсть, забезпечення живучостi та вибухопожежобезпеки арсеналiв, баз i складiв озброєння, ракет i боєприпасiв Збройних Сил України, утилiзацiю звичайних видiв боєприпасiв, непридатних для подальшого зберiгання та використання, забезпечення iнвалiдiв протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування та реабiлiтацiї, а також видатки на пiдготовку кадрiв вищими навчальними закладами I- IV рiвнiв акредитацiї, фундаментальнi дослiдження, прикладнi науковi та науково-технiчнi розробки.

     Стаття 33. Установити, що у 2006 роцi оплата послуг з оброблення електронних розрахункових документiв та повiдомлень у системi електронних переказiв Нацiонального банку України Державним казначейством України не здiйснюється.

     Стаття 34. Установити, що у 2006 роцi за надання органами Державного казначейства України небюджетним установам послуг, пов'язаних з обслуговуванням програмно-технiчного комплексу "Клiєнт - Казначейство", справляється плата в порядку та розмiрах, затверджених Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 35. Установити, що виконання рiшення, яке прийнято органом державної влади, що вiдповiдно до закону має право на його застосування, про стягнення коштiв з рахункiв, на яких облiковуються кошти державного бюджету, здiйснюється Державним казначейством України за попереднiм iнформуванням Мiнiстерства фiнансiв України.

     Рiшення про стягнення коштiв з рахункiв, на яких облiковуються кошти державного бюджету, передаються до Державного казначейства України.

     Безспiрне списання коштiв з рахунку державного бюджету здiйснюється виключно органами Державного казначейства України за черговiстю надходження рiшень за рахунок i в межах вiдповiдних бюджетних асигнувань.

     Установити, що вiдшкодування вiдповiдно до закону шкоди, завданої громадяниновi незаконними дiями органiв дiзнання, досудового слiдства, прокуратури, а також судiв, у 2006 роцi за вимогою органiв державної виконавчої служби України здiйснюється органами Державного казначейства України в межах бюджетних призначень, затверджених у Державному бюджетi України на цю мету, в такому порядку:

     Державне казначейство України у термiни, визначенi у приписi, списує у безспiрному порядку на користь зазначеної фiзичної особи встановлену до вiдшкодування суму коштiв з єдиного казначейського рахунку Державного бюджету України;

     вiдшкодованi суми облiковуються Державним казначейством України та вiдображаються у звiтностi про виконання державного бюджету;

     у разi потреби у таких видатках понад обсяг бюджетних призначень в установленому законодавством порядку подаються вiдповiднi пропозицiї щодо видiлення коштiв з резервного фонду державного бюджету або внесення змiн до закону про Державний бюджет України.

     Списання коштiв з бюджету за рiшеннями судiв щодо вiдшкодування вартостi конфiскованого та безхазяйного майна, що перейшло у власнiсть держави, здiйснюється у розмiрах сум коштiв, що надiйшли до бюджету вiд реалiзацiї цього майна.

     Списання коштiв за вiдповiдним рiшенням на користь працiвникiв, вiйськовослужбовцiв, осiб рядового i начальницького складу бюджетної установи, якi мають право на безоплатне або пiльгове матерiальне i побутове забезпечення, здiйснюється Державним казначейством України з єдиного казначейського рахунку за рахунок i в межах бюджетних асигнувань, встановлених на утримання цiєї установи.

     Списання коштiв за вiдповiдним рiшенням на користь працiвникiв установ системи освiти по виплатах, передбачених абзацами восьмим - десятим частини першої статтi 57 Закону України "Про освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92), здiйснюється Державним казначейством України з єдиного казначейського рахунку за рахунок i в межах вiдповiдних бюджетних призначень.

     Кошти, вiдшкодованi державою з Державного бюджету України згiдно з цiєю статтею, вважаються збитками Державного бюджету України. Позивачем у справах про вiдшкодування збиткiв, завданих Державному бюджету України, згiдно з цiєю статтею, виступають органи прокуратури за поданням вiдповiдних матерiалiв органами Державного казначейства України.

     Органи Державного казначейства України виконують рiшення, якi прийнятi органами державної влади, про списання коштiв з рахункiв розпорядникiв бюджетних коштiв з вiдображенням в облiку органiв Державного казначейства України вiдповiдних бюджетних зобов'язань.

     Цей порядок поширюється на мiсцевi бюджети.

     Стаття 36. Кабiнету Мiнiстрiв України забезпечити завершення розрахункiв з погашення зобов'язань держави по знецiнених грошових заощадженнях громадян в установах Ощадного банку колишнього СРСР та державних цiнних паперiв колишнього СРСР, якi здiйснюються за рахунок вiдповiдної субвенцiї з Державного бюджету України мiсцевим бюджетам шляхом погашення заборгованостi таких громадян, що утворилася станом на 1 вересня 2004 року, за спожитi електричну i теплову енергiю, природний газ, тверде паливо, послуги водопостачання i водовiдведення, квартирну плату, розпочатi у 2005 роцi згiдно iз статтею 39 Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рiк" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N N 17-19, ст. 267).

     Стаття 37. Установити, що в 2006 роцi рiвноцiнна та повна компенсацiя втрат доходiв вiйськовослужбовцiв та осiб рядового i начальницького складу (в тому числi вiдряджених до органiв виконавчої влади та iнших цивiльних установ), пов'язаних iз оподаткуванням грошового забезпечення, грошових винагород та iнших виплат, одержуваних ними у зв'язку з виконанням обов'язкiв несення служби, вiдповiдно до вимог пункту 22.7 статтi 22 Закону України "Про податок з доходiв фiзичних осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 37, ст. 308), здiйснюється установами (органiзацiями, пiдприємствами), що утримують вiйськовослужбовцiв та осiб рядового i начальницького складу, за рахунок вiдповiдних коштiв, якi є джерелом доходiв цих осiб, у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 38. Визначити обсяг коштiв, якi спрямовуються у 2006 роцi на реалiзацiю Закону України "Про реструктуризацiю заборгованостi з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освiту" педагогiчним, науково-педагогiчним та iншим категорiям працiвникiв навчальних закладiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 1, ст. 15), у сумi 659.146 тис. гривень, у тому числi субвенцiю з державного бюджету мiсцевим бюджетам у сумi 531.203,5 тис. гривень.

     Установити, що розподiл до 1 квiтня 2006 року та перерозподiл цих бюджетних призначень у 2006 роцi мiж бюджетними програмами, головними розпорядниками коштiв державного бюджету та мiсцевими бюджетами здiйснюється Кабiнетом Мiнiстрiв України з наступним iнформуванням Комiтету Верховної Ради України з питань бюджету.

     Стаття 39. Установити, що пiльги, компенсацiї i гарантiї, на якi згiдно iз законами України мають право окремi категорiї працiвникiв бюджетних установ, вiйськовослужбовцi та особи рядового i начальницького складу, щодо знижки плати за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальнi послуги (водопостачання, водовiдведення, газ, електрична та теплова енергiя), безоплатний проїзд усiма видами мiського пасажирського транспорту (за винятком таксi) та автомобiльним транспортом загального користування в сiльськiй мiсцевостi, а також залiзничним i водним транспортом примiського сполучення та автобусами примiських маршрутiв надаються у разi, якщо зазначенi працiвники мають право на податкову соцiальну пiльгу.

     Розмiр наданих пiльг у грошовому еквiвалентi разом з грошовими доходами зазначених працiвникiв не повинен перевищувати величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу.

     Стаття 40. Установити, що при звiльненнi у 2006 роцi для обчислення пенсiй особам офiцерського складу, прапорщикам i мiчманам, вiйськовослужбовцям надстрокової служби та вiйськової служби за контрактом, особам, якi мають право на пенсiю вiдповiдно до Закону України "Про пенсiйне забезпечення вiйськовослужбовцiв, осiб начальницького i рядового складу органiв внутрiшнiх справ та деяких iнших осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399; 1994 р., N 24, ст. 178; 1995 р., N 16, ст. 111; 1996 р., N 17, ст. 73; 2002 р., N 33, ст. 236, N 35, ст. 262; 2004 р., N 23, ст. 320, N 36, ст. 447; 2005 р., N N 17-19, ст. 267), та членам їх сiмей до грошового забезпечення враховуються вiдповiднi оклади за посадою, вiйськовим (спецiальним) званням, процентна надбавка за вислугу рокiв у розмiрах, встановлених за останньою штатною посадою перед звiльненням, а також щомiсячнi додатковi види грошового забезпечення (надбавки, доплати, пiдвищення) та премiї в розмiрi, що визначаються за 24 останнi календарнi мiсяцi служби пiдряд перед звiльненням у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     При цьому при обчисленнi пенсiй у розрахунок грошового забезпечення не включаються щомiсячнi надбавки (доплати), встановленi особам, якi мають право на пенсiю за вислугу рокiв згiдно iз законодавством i залишенi за їх згодою та в iнтересах справи на службi.

     Стаття 41. Видатки, передбаченi цим Законом на виконання завдань (проектiв) Нацiональної програми iнформатизацiї, в тому числi проектiв iнформатизацiї органiв виконавчої влади за кодами програмної класифiкацiї видаткiв державного бюджету: 0111060, 0301160, 0411040, 1001020, 1201180, 1201600, 2201190 (в частинi професiйно-технiчних та вищих навчальних закладiв), 2501140, 3001070, 3106080, 3201270, 3201470, 3501020, 3504600, 3505030, 5001060, 5101030, 5101600, 5341080, 5361080, 6141080, 6141600, 6151020, 6511020, 6731050, здiйснюються Державним казначейством України лише пiсля погодження вiдповiдними розпорядниками бюджетних коштiв зазначених проектiв з Генеральним державним замовником Нацiональної програми iнформатизацiї - центральним органом виконавчої влади, визначеним Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 42. Установити, що джерелами формування спецiального фонду Державного бюджету України на 2006 рiк у частинi кредитування є:

     1) повернення кредитiв, наданих з Державного бюджету України iндивiдуальним сiльським забудовникам;

     2) повернення кредитiв, наданих з Державного бюджету України молодим сiм'ям та одиноким молодим громадянам на будiвництво (реконструкцiю) та придбання житла, i пеня;

     3) повернення бюджетних позичок, наданих на закупiвлю сiльськогосподарської продукцiї за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 рокiв;

     4) повернення коштiв у частинi вiдшкодування вартостi сiльськогосподарської технiки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фiнансового лiзингу;

     5) кошти, що надiйдуть у рахунок погашення заборгованостi за кредитами, залученими державою або пiд державнi гарантiї i наданими для закупiвлi сiльськогосподарської технiки iноземного виробництва, переданої сiльгосптоваровиробникам та iншим суб'єктам господарювання, крiм надходжень за рахунок вiдшкодування з державного бюджету сум податку на додану вартiсть та надходжень, визначених пунктом 10 цiєї статтi;

     6) повернення кредитiв, наданих з Державного бюджету України фермерським господарствам;

     7) повернення коштiв, наданих Мiнiстерству аграрної полiтики України на формування державного продовольчого резерву Аграрним фондом та для здiйснення заставних та iнтервенцiйних закупiвель;

     8) повернення коштiв, наданих з Державного бюджету України на закупiвлю сiльськогосподарської продукцiї;

     9) повернення безвiдсоткових бюджетних позичок, наданих у 2004 роцi пiдприємствам державної форми власностi паливно-енергетичного комплексу на погашення заборгованостi iз заробiтної плати в межах 83.261 тис. гривень та наданих у 2005 роцi пiдприємствам та органiзацiям вугiльної промисловостi на погашення заборгованостi iз заробiтної плати працiвникам в межах 17.944 тис. гривень;

     10) до 5 вiдсоткiв фактичних надходжень до Державного бюджету України внаслiдок забезпечення юридичними особами стягнення простроченої заборгованостi перед державою за кредитами, залученими державою або пiд державнi гарантiї, та бюджетними позичками;

     11) повернення кредиту, наданого на реконструкцiю гiдроелектростанцiй.

     Стаття 43. Установити, що у 2006 роцi кошти, отриманi до спецiального фонду Державного бюджету України згiдно з окремими пунктами статей 11, 21 та 42 цього Закону, спрямовуються вiдповiдно на:

     1) розвиток мережi i утримання автомобiльних дорiг загального користування та погашення боргових зобов'язань за кредитами, отриманими Україною або Державною службою автомобiльних дорiг України пiд державнi гарантiї на розвиток дорожнього господарства (за рахунок коштiв, визначених пунктами 1, 2 та 3 статтi 11 цього Закону).

     При цьому iз загального обсягу зазначених коштiв, за вирахуванням боргових зобов'язань за кредитами, 40 вiдсоткiв спрямовується на будiвництво, реконструкцiю, ремонт та утримання автомобiльних дорiг загального користування мiсцевого значення, в першу чергу у сiльськiй мiсцевостi, у тому числi 450.000 тис. гривень як субвенцiя мiсцевим бюджетам на будiвництво, реконструкцiю, ремонт автомобiльних дорiг комунальної власностi;

     субвенцiю з державного бюджету мiському бюджету мiста Кременчук Полтавської областi на проектування та будiвництво мосту через рiчку Днiпро у м.Кременчук в обсязi 10.000 тис. гривень (за рахунок коштiв, визначених пунктами 1, 2 та 3 статтi 11 цього Закону);

     субвенцiю з державного бюджету мiському бюджету мiста Запорiжжя на будiвництво автотранспортної магiстралi через рiчку Днiпро у м.Запорiжжя в обсязi 233.100 тис. гривень (за рахунок коштiв, визначених пунктами 1, 2 та 3 статтi 11 цього Закону, та 133.100 тис. гривень надходжень, визначених пунктом 30 статтi 11 цього Закону);

     2) виплати, пов'язанi з функцiонуванням консульських вiддiлiв дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном, представництв та консульської служби Мiнiстерства закордонних справ України на територiї України (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статтi 11 цього Закону);

     3) заходи з реалiзацiї Комплексної програми будiвництва вiтрових електростанцiй (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статтi 11 цього Закону);

     4) будiвництво енергоблокiв атомних, гiдроакумулюючих та iнших електростанцiй, магiстральних, гiрських та сiльських лiнiй електропередач за перелiком, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статтi 11 цього Закону);

     5) здешевлення кредитiв на створення запасiв твердого палива для теплоелектростанцiй (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статтi 11 цього Закону);

     6) створення власного виробництва ядерного палива та приведення об'єктiв виробничого об'єднання "Приднiпровський хiмiчний завод" в екологiчно безпечний стан (за рахунок джерел, визначених пунктом 25 статтi 11 цього Закону);

     7) державну пiдтримку будiвництва та технiчного переоснащення пiдприємств з видобутку кам'яного вугiлля, лiгнiту (бурого вугiлля) i торфу (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статтi 11 цього Закону);

     8) надання кредитiв на реалiзацiю iнвестицiйних проектiв впровадження енергозберiгаючих технологiй у галузях економiки, технологiй з виробництва альтернативних джерел палива, розмiщення вiльних коштiв на депозитах та придбання цiнних паперiв (за рахунок джерел, визначених пунктом 27 статтi 11 цього Закону);

     9) реструктуризацiю вугiльної та торфодобувної промисловостi (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статтi 11 цього Закону);

     10) здiйснення витрат, пов'язаних з органiзацiєю i проведенням виконавчих дiй, виплату винагороди державним виконавцям (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статтi 11 цього Закону);

     11) забезпечення мiжнародних зобов'язань України у космiчнiй галузi (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статтi 11 цього Закону);

     12) потреби утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань (крiм Збройних Сил України) i правоохоронних органiв вiдповiдно до кошторисiв, затверджених у встановленому порядку (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статтi 11 цього Закону);

     13) виплату пенсiй (компенсацiй, надбавок, пiдвищень, доплат до пенсiй), призначених за рiзними пенсiйними програмами, щомiсячної державної адресної допомоги до пенсiї (дотацiї), сплату страхових пенсiйних внескiв за визначенi законодавством категорiї осiб, виплату державної соцiальної допомоги особам, якi не мають права на пенсiю, та iнвалiдам i державної соцiальної допомоги на догляд (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статтi 11 цього Закону);

     14) забезпечення дiяльностi цивiльної авiацiї в Українi та участь України у мiжнародних авiацiйних органiзацiях i утримання Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авiацiї (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статтi 11 цього Закону);

     15) морську i рiчкову транспортну дiяльнiсть та участь України у мiжнародних органiзацiях морського i рiчкового транспорту, утримання Державного департаменту морського i рiчкового транспорту та Головної державної iнспекцiї України з безпеки судноплавства Мiнiстерства транспорту та зв'язку України (за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статтi 11 цього Закону, крiм тих, що надходять вiд риболовних портiв);

     16) мiжнародну дiяльнiсть у галузi рибного господарства (за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статтi 11 цього Закону, в частинi, що надходять вiд риболовних портiв);

     17) заходи з пiдтримання належного рiвня безпеки польотiв, авiацiйної безпеки i забезпечення пошукових та авiацiйно-рятувальних робiт (за рахунок джерел, визначених пунктом 13 статтi 11 цього Закону);

     18) заходи, пов'язанi з охороною iнтелектуальної власностi (за рахунок джерел, визначених пунктом 14 статтi 11 цього Закону);

     19) здiйснення контролю за обiгом наркотичних засобiв, психотропних речовин та прекурсорiв (за рахунок джерел, визначених пунктом 15 статтi 11 цього Закону);

     20) заходи, пов'язанi з органiзацiєю надання послуг, реалiзацiї продукцiї та виконання робiт бюджетними установами, та iншi заходи з утримання цих установ згiдно iз законодавством (за рахунок джерел, визначених пунктом 16 статтi 11 цього Закону);

     21) накопичення (прирiст) матерiальних цiнностей державного матерiального резерву (за рахунок 85 вiдсоткiв джерел, визначених пунктом 18 статтi 11 цього Закону, та за рахунок джерел, визначених пунктами 17 i 29 статтi 11 цього Закону);

     22) вiдшкодування пiдприємствам, установам та органiзацiям витрат, пов'язаних з обслуговуванням цiнностей матерiального резерву (за рахунок 15 вiдсоткiв джерел, визначених пунктом 18 статтi 11 цього Закону);

     23) участь українського контингенту органiв внутрiшнiх справ України у мiжнародних миротворчих операцiях та iншi потреби органiв внутрiшнiх справ вiдповiдно до кошторису Мiнiстерства внутрiшнiх справ України (за рахунок джерел, визначених пунктом 19 статтi 11 цього Закону);

     24) програми i заходи щодо соцiального захисту iнвалiдiв, у тому числi не менше 50 вiдсоткiв надходжень на утримання центрiв ранньої соцiальної реабiлiтацiї дiтей-iнвалiдiв (за рахунок джерел, визначених пунктом 20 статтi 11 цього Закону);

     25) заходи, пов'язанi з охороною навколишнього природного середовища (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статтi 11 цього Закону);

     26) захист вiд шкiдливої дiї вод сiльських населених пунктiв i сiльськогосподарських угiдь (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статтi 11 цього Закону);

     27) комплексний протипаводковий захист у басейнi р.Тиса у Закарпатськiй областi (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статтi 11 цього Закону);

     28) реструктуризацiю та лiквiдацiю об'єктiв пiдприємств гiрничої хiмiї i здiйснення невiдкладних природоохоронних заходiв у зонi їх дiяльностi (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статтi 11 цього Закону);

     29) утилiзацiю твердого ракетного палива (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статтi 11 цього Закону);

     30) пiдтримку екологiчно безпечного стану у зонах вiдчуження i безумовного (обов'язкового) вiдселення (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статтi 11 цього Закону);

     31) заходи, пов'язанi iз запобiганням розповсюдженню збудникiв iнфекцiйних хвороб тварин (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статтi 11 цього Закону);

     32) пiдтримку гастрольних заходiв на загальнодержавному рiвнi (за рахунок джерел, визначених пунктом 22 статтi 11 цього Закону);

     33) розвиток мiнерально-сировинної бази, з яких 250.000 тис. гривень спрямовуються на виконання державного замовлення з одержання приросту запасiв нафти i природного газу (у тому числi 150.000 тис. гривень на континентальному шельфi Чорного i в акваторiї Азовського морiв) та 35.000 тис. гривень на бурiння артезiанських свердловин (за рахунок джерел, визначених пунктом 23 статтi 11 цього Закону);

     34) формування державного продовольчого резерву Аграрним фондом, здiйснення заставних закупiвель, товарних та фiнансових iнтервенцiй на органiзованому аграрному ринку (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статтi 42 цього Закону);

     35) рекредитування або надання трансфертiв для впровадження проектiв розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статтi 21 цього Закону);

     36) заходи, пов'язанi з проведенням приватизацiї державного майна вiдповiдно до Державної програми приватизацiї (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статтi 21 цього Закону, та 10 вiдсоткiв надходжень, визначених пунктом 3 статтi 21 цього Закону), але не бiльше нiж 60.000 тис. гривень.

     Порядок використання цих коштiв визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     37) державнi капiтальнi вкладення на реалiзацiю Чорнобильської будiвельної програми, але не бiльше нiж 117 тис. гривень, перелiк яких затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України (за рахунок 90 вiдсоткiв джерел, визначених пунктом 3 статтi 21 цього Закону);

     38) надання державного пiльгового кредиту iндивiдуальним сiльським забудовникам (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статтi 42 цього Закону);

     39) надання пiльгового довгострокового державного кредиту молодим сiм'ям та одиноким молодим громадянам на будiвництво (реконструкцiю) та придбання житла (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статтi 42 цього Закону);

     40) заходи, пов'язанi з формуванням державного резервного насiннєвого фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статтi 42 цього Закону);

     41) збiльшення статутного фонду Нацiональної акцiонерної компанiї "Украгролiзинг" (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статтi 42 цього Закону, та 20 вiдсоткiв джерел, визначених пунктом 5 статтi 42 цього Закону).

     Встановити, що кошти на збiльшення статутного фонду Нацiональної акцiонерної компанiї "Украгролiзинг" спрямовуються для закупiвлi сiльськогосподарської технiки, вантажних автомобiлiв та обладнання для сiльгосппереробки з подальшою передачею їх у лiзинг;

     42) часткову компенсацiю вартостi складної сiльсько-господарської технiки вiтчизняного виробництва (за рахунок 80 вiдсоткiв джерел, визначених пунктом 5 статтi 42 цього Закону);

     43) надання кредитiв фермерським господарствам (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статтi 42 цього Закону);

     44) заходи щодо формування державного замовлення на ринку продовольчих товарiв (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статтi 42 цього Закону);

     45) державну пiдтримку вугледобувних пiдприємств на часткове покриття витрат iз собiвартостi продукцiї, у тому числi забезпечення гарантiйних зобов'язань по поверненню бюджетних позик (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статтi 11 та пунктом 9 статтi 42 цього Закону);

     46) оплату послуг юридичних осiб, якi залучаються для стягнення простроченої заборгованостi перед державою за кредитами, залученими державою або пiд державнi гарантiї, та бюджетними позичками (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статтi 42 цього Закону);

     47) заходи, пов'язанi з виготовленням та видачею посвiдчення закордонного українця (за рахунок джерел, визначених пунктом 24 статтi 11 цього Закону);

     48) будiвництво пускового комплексу "Вектор" (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статтi 11 цього Закону);

     49) виконання робiт у сферi поводження з радiоактивними вiдходами неядерного циклу та лiквiдацiю радiацiйних аварiй (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статтi 11 цього Закону);

     50) закладення i нагляд за молодими садами, виноградниками та ягiдниками (за рахунок джерел, визначених пунктом 26 статтi 11 цього Закону);

     51) державну пiдтримку розвитку хмелярства (за рахунок джерел, визначених пунктом 26 статтi 11 цього Закону);

     52) субвенцiю з Державного бюджету України на будiвництво газопроводiв-вiдводiв та газифiкацiю населених пунктiв, у першу чергу сiльських (за рахунок джерел, визначених пунктом 28 статтi 11 цього Закону);

     53) видатки та надання кредитiв за кодами програмної класифiкацiї видаткiв та надання кредитiв державного бюджету: 0301810, 0501180, 0501820, 1701210, 1801800, 2101140, 2101390, 2101400, 2201390, 2211030, 2311020, 2401400, 2601270, 2711020, 2804070, 3103040, 3103050, 3121020, 3131030, 3201490, 3401290 та 5341030 (за рахунок 99 вiдсоткiв джерел, визначених пунктом 30 статтi 11 цього Закону);

     54) компенсацiю витрат державних органiв приватизацiї на виготовлення землевпорядної документацiї та органiзацiю продажу земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення, що перебувають у державнiй власностi, на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї (за рахунок 1 вiдсотка джерел, визначених пунктом 30 статтi 11 цього Закону, але не бiльше 8.500 тис. гривень);

     55) фiнансову пiдтримку Державного фонду сприяння молодiжному житловому будiвництву (за рахунок джерел, визначених пунктом 31 статтi 11 цього Закону);

     56) здiйснення природоохоронних заходiв (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статтi 42 цього Закону);

     57) заходи, пов'язанi з виконанням органiзацiйних функцiй орендодавця, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України (за рахунок джерел, визначених пунктом 32 статтi 11 цього Закону);

     58) субвенцiю з державного бюджету мiсцевим бюджетам на розрахунки щодо погашення заборгованостi громадян за житлово-комунальнi послуги та енергоносiї в рахунок часткової компенсацiї втрат вiд знецiнення грошових заощаджень (за рахунок джерел, визначених пунктом 33 статтi 11 цього Закону);

     59) субвенцiю з Державного бюджету України на розвиток соцiально-економiчної сфери мiста Севастополь та iнших населених пунктiв, в яких дислокуються вiйськовi формування Чорноморського флоту Росiйської Федерацiї на територiї України (за рахунок джерел, визначених пунктом 34 статтi 11 цього Закону);

     60) субвенцiю з Державного бюджету України на погашення заборгованостi минулих рокiв з рiзницi в тарифах на теплову енергiю, послуги з водопостачання та водовiдведення, що постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невiдповiднiстю фактичної вартостi теплової енергiї, послуг з водопостачання та водовiдведення тарифам, що затверджувалися органами державної влади чи органами мiсцевого самоврядування (за рахунок джерел, визначених пунктом 33 статтi 11 цього Закону);

     61) фiнансування держзамовлення з приросту запасiв природного газу та регiональних геологорозвiдувальних робiт (за рахунок джерел, визначених пунктом 35 статтi 11 цього Закону).

     При цьому 90 вiдсоткiв загальної суми зазначених коштiв спрямовуються на фiнансування державного замовлення з приросту запасiв природного газу та 10 вiдсоткiв - на фiнансування регiональних геологорозвiдувальних робiт.

     Стаття 44. Установити, що у 2006 роцi благодiйнi внески органам державної влади та органам мiсцевого самоврядування на будiвництво, реконструкцiю та капiтальний ремонт об'єктiв державної та комунальної власностi зараховуються до спецiального фонду вiдповiдних бюджетiв i спрямовуються на визначену мету.

     Стаття 45. Дозволити Кабiнету Мiнiстрiв України надавати кошти на покриття тимчасових касових розривiв спецiального фонду за рахунок залучення коштiв єдиного казначейського рахунку з наступним їх поновленням у регламентованому режимi до кiнця року:

     Державнiй службi автомобiльних дорiг України для здiйснення будiвництва, реконструкцiї та утримання автомобiльних дорiг загального користування;

     Аграрному фонду для формування державного продовольчого резерву та здiйснення заставних та iнтервенцiйних закупiвель.

     Стаття 46. Установити, що кошти, якi були спрямованi згiдно iз Законом України "Про Державний бюджет України на 2004 рiк" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 17-18, ст. 250) на кредитування операцiй з фiнансового лiзингу авiацiйної технiки, використовуються на безповоротнiй основi за умови передачi збудованої за рахунок вказаних коштiв авiацiйної технiки вiтчизняного виробництва Державному авiацiйному пiдприємству "Україна" у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

V. ВЗАЄМОВIДНОСИНИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ ТА МIСЦЕВИХ БЮДЖЕТIВ

     Стаття 47. Установити, що до доходiв загального фонду мiсцевих бюджетiв у 2006 роцi належать:

     1) податок з доходiв фiзичних осiб;

     2) єдиний податок та фiксований податок (крiм частини цих податкiв, що зараховується до Пенсiйного фонду України, та вiдрахувань на обов'язкове соцiальне страхування) i у повному обсязi фiксований сiльськогосподарський податок;

     3) акцизний збiр iз вироблених в Українi товарiв (крiм акцизного збору з вироблених в Українi нафтопродуктiв i транспортних засобiв), що сплачується платниками, якi зареєстрованi в Автономнiй Республiцi Крим, - до доходiв бюджету Автономної Республiки Крим, у тому числi тих, що враховуються при визначеннi мiжбюджетних трансфертiв;

     4) плата за лiцензiї на право роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами - до доходiв бюджету Автономної Республiки Крим, обласних бюджетiв та мiських бюджетiв мiст Києва i Севастополя;

     5) дотацiї та субвенцiї з Державного бюджету України;

     6) плата за наданi в оренду воднi об'єкти мiсцевого значення;

     7) штрафнi санкцiї внаслiдок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштiв угод iз суб'єктами господарювання на придбання товарiв, робiт i послуг за рахунок коштiв мiсцевих бюджетiв;

     8) доходи, що пiдлягають зарахуванню до загального фонду мiсцевих бюджетiв згiдно iз статтями 64, 66, 69 Бюджетного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 37-38, ст. 189; 2004 р., N 5, ст. 34, N 17-18, ст. 250, N 43-44, ст. 493; 2005 р., N 7-8, ст. 162, N N 17-19, ст. 267);

     9) кошти, що надiйдуть вiд надання учасниками торгiв забезпечення їх тендерної пропозицiї, якi не пiдлягають поверненню учасникам торгiв у випадках, передбачених Законом України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 20, ст. 148), в частинi здiйснення закупiвель за рахунок коштiв бюджету Автономної Республiки Крим та мiсцевих бюджетiв;

     10) кошти, що надiйдуть вiд учасника - переможця процедури закупiвлi, пiд час укладання договору про закупiвлю, забезпечення його виконання, якi не пiдлягають поверненню учаснику-переможцю, вiдповiдно до умов договору, в частинi здiйснення закупiвель за рахунок коштiв бюджету Автономної Республiки Крим та мiсцевих бюджетiв.

     Податок на прибуток пiдприємств комунальної власностi, засновником яких є Верховна Рада Автономної Республiки Крим, обласнi, районнi, мiськi, селищнi та сiльськi ради, зараховується вiдповiдно до бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, районних, мiських, селищних та сiльських бюджетiв.

     Фiксований податок зараховується до вiдповiдних мiсцевих бюджетiв у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 37-38, ст. 189) для податку з доходiв фiзичних осiб.

     Стаття 48. У разi змiни юридичної адреси суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi - платникiв податкiв сплата визначених законодавством податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) пiсля реєстрацiї здiйснюється за мiсцем попередньої реєстрацiї до закiнчення поточного бюджетного перiоду.

     Стаття 49. Затвердити на 2006 рiк обсяги мiжбюджетних трансфертiв згiдно з додатками N 6 та N 7 до цього Закону.

     Кабiнет Мiнiстрiв України може здiйснювати протягом 2006 року перерозподiл загального обсягу субвенцiї, затвердженого мiсцевим бюджетам з Державного бюджету України на надання пiльг, субсидiй та допомоги населенню, мiж їх видами, виходячи з фактично нарахованих обсягiв вiдповiдних пiльг та субсидiй населенню, та перерозподiл обсягiв субвенцiй з Державного бюджету України мiж мiсцевими бюджетами, виходячи з фактично нарахованих обсягiв вiдповiдних пiльг, субсидiй та допомоги населенню.

     Додаткова дотацiя з Державного бюджету України бюджету Автономної Республiки Крим та обласним бюджетам на зменшення фактичних диспропорцiй мiж мiсцевими бюджетами через нерiвномiрнiсть мережi бюджетних установ розподiляється мiж бюджетом Автономної Республiки Крим, обласним бюджетом, бюджетами мiст республiканського Автономної Республiки Крим i обласного значення та бюджетами районiв у таких пропорцiях вiдповiдно: не бiльш як 25 вiдсоткiв - для бюджету Автономної Республiки Крим, обласного бюджету та не менш як 75 вiдсоткiв - для бюджетiв мiст республiканського Автономної Республiки Крим i обласного значення та бюджетiв районiв.

     Надати право Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласним державним адмiнiстрацiям здiйснювати розподiл додаткової дотацiї на зменшення фактичних диспропорцiй мiж мiсцевими бюджетами через нерiвномiрнiсть мережi бюджетних установ виходячи з показникiв дохiдної частини бюджетiв з метою вирiвнювання забезпеченостi бюджетiв депресивних територiй, врахування особливостей гiрських територiй i тих, що мають низький показник чисельностi населення.

     Порядок розподiлу цiєї додаткової дотацiї визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Розподiл коштiв субвенцiї з державного бюджету обласному бюджету Київської областi на проведення експерименту за принципом "грошi ходять за дитиною" здiйснює Київська обласна державна адмiнiстрацiя.

     Стаття 50. Затвердити субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам:

     - на придбання українських народних iнструментiв у сумi 10.000 тис. гривень; розподiл коштiв зазначеної субвенцiї здiйснюється Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Мiнiстерства культури i туризму України;

     - на утримання дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, в дитячих будинках сiмейного типу та прийомних сiм'ях у сумi 50.000 тис. гривень; надати право Кабiнету Мiнiстрiв України здiйснювати протягом 2006 року додатковий розподiл та перерозподiл загальних обсягiв зазначеної субвенцiї мiж мiсцевими бюджетами.

     Стаття 51. За рахунок субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати, вивезення побутового смiття та рiдких нечистот надаються житловi субсидiї населенню та пiльги ветеранам вiйни, особам, якi мають особливi трудовi заслуги перед Батькiвщиною, жертвам нацистських переслiдувань, ветеранам вiйськової служби, ветеранам органiв внутрiшнiх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам (вдiвцям) померлих (загиблих) ветеранiв вiйськової служби, ветеранiв органiв внутрiшнiх справ та державної пожежної охорони, а також звiльненим зi служби за вiком, хворобою або вислугою рокiв вiйськовослужбовцям Служби безпеки України, працiвникам мiлiцiї, особам начальницького складу податкової мiлiцiї, рядового i начальницького складу кримiнально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дiтям (до досягнення повнолiття) працiвникiв мiлiцiї, осiб начальницького складу податкової мiлiцiї, рядового i начальницького складу кримiнально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язкiв, непрацездатним членам сiмей, якi перебували на їх утриманнi, звiльненим з вiйськової служби особам, якi стали iнвалiдами пiд час проходження вiйськової служби, батькам та членам сiмей вiйськовослужбовцiв, якi загинули, померли або стали iнвалiдами при проходженнi вiйськової служби, реабiлiтованим громадянам, якi стали iнвалiдами внаслiдок репресiй або є пенсiонерами, громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, громадянам вiдповiдно до пункту "ї" частини першої статтi 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250, N 43-44, ст. 493; 2005 р., N 26, ст. 355), частини четвертої статтi 29 Основ законодавства України про культуру (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 21, ст. 294; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250, N 43-44, ст. 493), абзацу першого частини четвертої статтi 57 Закону України "Про освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 15, ст. 228, N 17-18, ст. 250, N 43-44, ст. 493; 2005 р., N 4, ст. 83), дiтям вiйни.

     За рахунок субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на придбання твердого та рiдкого пiчного побутового палива i скрапленого газу надаються житловi субсидiї населенню та пiльги ветеранам вiйни, особам, якi мають особливi трудовi заслуги перед Батькiвщиною, жертвам нацистських переслiдувань, ветеранам вiйськової служби, ветеранам органiв внутрiшнiх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам (вдiвцям) померлих (загиблих) ветеранiв вiйськової служби, ветеранiв органiв внутрiшнiх справ та державної пожежної охорони, а також звiльненим зi служби за вiком, хворобою або вислугою рокiв працiвникам мiлiцiї, особам начальницького складу податкової мiлiцiї, рядового i начальницького складу кримiнально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дiтям (до досягнення повнолiття) працiвникiв мiлiцiї, осiб начальницького складу податкової мiлiцiї, рядового i начальницького складу кримiнально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язкiв, непрацездатним членам сiмей, якi перебували на їх утриманнi, громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, громадянам вiдповiдно до пункту "ї" частини першої статтi 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250, N 43-44, ст. 493; 2005 р., N 26, ст. 355), частини четвертої статтi 29 Основ законодавства України про культуру (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 21, ст. 294; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250, N 43-44, ст. 493), абзацу першого частини четвертої статтi 57 Закону України "Про освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 15, ст. 228, N 17-18, ст. 250, N 43-44, ст. 493; 2005 р., N 4, ст. 83).

     За рахунок субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг з послуг зв'язку та iнших передбачених законодавством пiльг (крiм пiльг на одержання лiкiв, зубопротезування, оплату електроенергiї, природного i скрапленого газу на побутовi потреби, твердого та рiдкого пiчного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати, вивезення побутового смiття та рiдких нечистот) та компенсацiю за пiльговий проїзд окремих категорiй громадян надаються пiльги ветеранам вiйни, ветеранам працi, особам, якi мають особливi трудовi заслуги перед Батькiвщиною, жертвам нацистських переслiдувань, ветеранам вiйськової служби, ветеранам органiв внутрiшнiх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам (вдiвцям) померлих (загиблих) ветеранiв вiйськової служби, ветеранiв органiв внутрiшнiх справ i ветеранiв державної пожежної охорони, особам, звiльненим з вiйськової служби, якi стали iнвалiдами пiд час проходження вiйськової служби, реабiлiтованим громадянам, якi стали iнвалiдами внаслiдок репресiй або є пенсiонерами, громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, та дiтям вiйни, пенсiонерам за вiком за безплатний проїзд.

     Стаття 52. Затвердити субвенцiю з державного бюджету мiсцевим бюджетам на будiвництво газопроводiв-вiдводiв та газифiкацiю населених пунктiв, у першу чергу сiльських, у сумi 450.000 тис. гривень згiдно з додатком N 7 до цього Закону.

     Кабiнету Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету затвердити порядок надання та використання коштiв зазначеної субвенцiї, а також її розподiл за об'єктами.

     Розподiл коштiв зазначеної субвенцiї за об'єктами здiйснюється за пропозицiями народних депутатiв України, узгодженими з вiдповiдними мiсцевими органами влади i органами мiсцевого самоврядування. При визначеннi перелiку цих об'єктiв врахувати в першу чергу ступiнь газифiкацiї населених пунктiв, необхiднiсть завершення пускових об'єктiв, продовження розпочатого будiвництва у минулих роках та будiвництва об'єктiв iз пiдготовленою проектно-кошторисною документацiєю.

     Стаття 53. Установити, що цiльовi кошти на 2006 рiк, що врахованi при визначеннi мiжбюджетних трансфертiв мiж державним бюджетом та мiсцевими бюджетами, на забезпечення реалiзацiї заходiв Комплексної програми "Цукровий дiабет" i лiкування нецукрового дiабету використовуються у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 54. Затвердити субвенцiю з державного бюджету мiсцевим бюджетам на соцiально-економiчний розвиток регiонiв, виконання заходiв з упередження аварiй та запобiгання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарствi та на iнших аварiйних об'єктах комунальної власностi i на виконання iнвестицiйних проектiв, у тому числi на капiтальний ремонт сiльських шкiл, розвиток та реконструкцiю централiзованих систем водопостачання та водовiдведення, на впровадження заходiв, спрямованих на зменшення витрат по виробництву, передачi та споживання теплової енергiї у сумi 1.000.000 тис. гривень згiдно з додатком N 7 до цього Закону.

     Кабiнету Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету затвердити порядок надання зазначеної субвенцiї, а також її розподiл за об'єктами.

     Розподiл коштiв зазначеної субвенцiї здiйснюється за пропозицiями народних депутатiв України, узгодженими з вiдповiдними мiсцевими органами влади i органами мiсцевого самоврядування. При визначеннi перелiку об'єктiв iнвестицiйних проектiв врахувати в першу чергу необхiднiсть завершення будiвництва, розпочатого у минулих роках, будiвництва об'єктiв iз ступенем будiвельної готовностi понад 80 вiдсоткiв та будiвництва об'єктiв iз пiдготовленою проектно-кошторисною документацiєю.

     Стаття 55. Якщо з вiдповiдного мiсцевого бюджету здiйснюються видатки, якi мають проводитися згiдно з Бюджетним кодексом України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 37-38, ст. 189) з iншого бюджету, така дiя квалiфiкується як нецiльове використання бюджетних коштiв.

     Обсяги цих видаткiв безспiрно вилучаються з вiдповiдного мiсцевого бюджету до Державного бюджету України органами Державного казначейства України у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, в тому числi i за рахунок зменшення трансфертiв вiдповiдному мiсцевому бюджету на вiдповiдну суму.

     Стаття 56. Установити, що у 2006 роцi суми дотацiї вирiвнювання мiсцевим бюджетам перераховуються управлiннями Державного казначейства України в Автономнiй Республiцi Крим, областях та мiстi Севастополi шляхом застосування нормативiв щоденних вiдрахувань вiд доходiв загального фонду Державного бюджету України, що надiйшли на аналiтичнi рахунки облiку доходiв Державного бюджету України на вiдповiднiй територiї, згiдно з додатком N 6 до цього Закону.

     До доходiв загального фонду Державного бюджету України, за рахунок яких здiйснюється перерахування дотацiй вирiвнювання, включаються:

     1) податок на прибуток пiдприємств;

     2) податок на додану вартiсть (без врахування бюджетного вiдшкодування податку на додану вартiсть грошовими коштами);

     3) збiр за спецiальне використання лiсових ресурсiв державного значення;

     4) збiр за спецiальне водокористування;

     5) платежi за користування надрами загальнодержавного значення;

     6) акцизний збiр iз вироблених в Українi товарiв (крiм акцизного збору з вироблених в Українi товарiв, що сплачується платниками, якi зареєстрованi в Автономнiй Республiцi Крим, акцизного збору з вироблених в Українi нафтопродуктiв i транспортних засобiв);

     7) акцизний збiр iз ввезених на територiю України товарiв (крiм акцизного збору iз ввезених в Україну нафтопродуктiв i транспортних засобiв);

     8) плата за лiцензiї на певнi види господарської дiяльностi (крiм плати за лiцензiї, що видаються Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, виконавчими органами мiсцевих рад i мiсцевими органами виконавчої влади, та плати за лiцензiї на право роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами);

     9) ввiзне мито (крiм ввiзного мита на нафтопродукти, транспортнi засоби та шини до них);

     10) вивiзне мито;

     11) плата за оренду цiлiсних майнових комплексiв та iншого державного майна;

     12) державне мито в частинi, що вiдповiдно до закону зараховується до державного бюджету;

     13) єдиний збiр, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;

     14) кошти, що передаються до державного бюджету з обласних бюджетiв, мiських бюджетiв мiст республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення i районних бюджетiв.

     У разi якщо суми, перерахованi вiдповiдним управлiнням Державного казначейства України в Автономнiй Республiцi Крим, областях та мiстi Севастополi, не забезпечать отримання мiсячної суми дотацiї вирiвнювання згiдно з нормативами щоденних вiдрахувань, визначених у додатку N 6 до цього Закону, Державне казначейство України зобов'язане перерахувати на рахунок вiдповiдного мiсцевого бюджету недоотриману мiсячну суму дотацiї вирiвнювання iз загального фонду державного бюджету не пiзнiше 10 числа наступного мiсяця.

     Стаття 57. Установити, що перерахування коштiв до Державного бюджету України з мiських бюджетiв мiст республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення, районних бюджетiв здiйснюється органами Державного казначейства України за рахунок фактичних надходжень доходiв, що враховуються при визначеннi обсягiв мiжбюджетних трансфертiв вiдповiдних бюджетiв, згiдно з нормативами щоденних вiдрахувань, визначених у додатку N 6 до цього Закону. Перерахування коштiв до районних i мiських мiст республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення бюджетiв з бюджетiв сiл, селищ, мiст районного значення здiйснюється органами Державного казначейства України за рахунок фактичних надходжень доходiв, що враховуються при визначеннi обсягiв мiжбюджетних трансфертiв вiдповiдних бюджетiв, згiдно з нормативами щоденних вiдрахувань, визначених вiдповiдними районними та мiськими радами. Мiсячний обсяг перерахування зазначених коштiв за нормативами щоденних вiдрахувань не повинен становити бiльше однiєї дванадцятої рiчної суми, визначеної у додатку N 6 до цього Закону.

     Установити, що перерахування коштiв до державного бюджету з обласних, Київського мiського бюджетiв, визначених у додатку N 6 до цього Закону, здiйснюється щодекадно рiвними частками згiдно з помiсячними сумами таких платежiв, установленими розписом Державного бюджету України на 2006 рiк.

     Стаття 58. Верховнiй Радi Автономної Республiки Крим, обласним, мiським, районним, селищним, сiльським радам при затвердженнi вiдповiдних бюджетiв забезпечити в повному обсязi потребу в асигнуваннях на оплату працi працiвникiв бюджетних установ вiдповiдно до встановлених чинним законодавством умов оплати працi та розмiру мiнiмальної заробiтної плати; на проведення розрахункiв за електричну енергiю, теплову енергiю, водопостачання, водовiдведення, природний газ та послуги зв'язку, якi споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованостi iз зазначених видаткiв. Установити лiмiти споживання енергоносiїв у фiзичних обсягах по кожнiй бюджетнiй установi виходячи з обсягiв призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштiв у рiшеннях про затвердження вiдповiдних бюджетiв на 2006 рiк.

     Стаття 59. Установити, що в розрахунках мiжбюджетних трансфертiв на 2006 рiк коефiцiєнт вирiвнювання застосовується лише до обчисленого за формулою обсягу коштiв, що передаються до державного бюджету з мiсцевих бюджетiв.

     Стаття 60. Установити, що видатки бюджету мiста Києва на виконання функцiй столицi вiдповiдно до Закону України "Про столицю України - мiсто-герой Київ" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 11, ст. 79) здiйснюються за вiдповiдною програмою.

     Стаття 61. Установити, що у 2006 роцi:

     рiвень забезпечення прожиткового мiнiмуму (гарантований мiнiмум) для призначення допомоги вiдповiдно до Закону України "Про державну соцiальну допомогу малозабезпеченим сiм'ям" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 35, ст. 290; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, N N 17-19, ст. 267) та Закону України "Про державну соцiальну допомогу особам, якi не мають права на пенсiю, та iнвалiдам" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 33-34, ст. 404; 2005 р., N 7-8, ст. 162, N N 17-19, ст. 267) встановлюється для працездатних осiб у сумi 110 гривень, непрацездатних осiб - 155 гривень, iнвалiдiв - 165 гривень;

     Пенсiйний фонд України за рахунок коштiв державного бюджету виплачує iнвалiдам з дитинства та дiтям-iнвалiдам рiзницю мiж розмiром державної соцiальної допомоги iнвалiдам з дитинства та дiтям-iнвалiдам та пенсiєю (соцiальною пенсiєю);

     розмiр державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям не може бути бiльшим нiж 75 вiдсоткiв вiд рiвня забезпечення прожиткового мiнiмуму для сiм'ї;

     нарахування страхової суми з державного обов'язкового особистого страхування вiйськовослужбовцiв вiдповiдно до статтi 16 Закону України "Про соцiальний i правовий захист вiйськово-службовцiв та членiв їх сiмей" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, N N 17-19, ст. 267) здiйснюється у разi загибелi (смертi) застрахованого виходячи iз рiвня 170 гривень, у iнших страхових випадках - виходячи iз рiвня 85 гривень.

     У сукупному доходi сiм'ї при визначеннi її права на отримання державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям враховується грошовий еквiвалент пiльг за спожитi житлово-комунальнi послуги.

     Допомога вiдповiдно до законiв України "Про державну допомогу сiм'ям з дiтьми" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 20, ст. 102; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, N N 17-19, ст. 267) та "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими народженням та похованням" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 14, ст. 71) здiйснюється у таких розмiрах:

     допомога при народженнi дитини - у розмiрi 8500 гривень. Виплата допомоги здiйснюється одноразово при народженнi дитини в сумi 3400 гривень, решта - протягом наступних 12 мiсяцiв рiвними частинами у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку - у розмiрi, що дорiвнює рiзницi мiж 50 вiдсотками прожиткового мiнiмуму, встановленого для працездатних осiб, та середньомiсячним сукупним доходом сiм'ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв, але не менше 90 гривень, у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 62. Установити, що обсяги тимчасових касових розривiв мiсцевих бюджетiв, пов'язаних iз забезпеченням видаткiв загального фонду, у першу чергу на оплату працi працiвникiв бюджетних установ та нарахування на заробiтну плату, придбання продуктiв харчування i медикаментiв, оплату комунальних послуг та енергоносiїв, в обов'язковому порядку покриваються Державним казначейством України в межах планового бюджетного перiоду, а тимчасовi касовi розриви Пенсiйного фонду України, пов'язанi iз виплатою пенсiй, - в межах його фактичного дефiциту коштiв на цю мету за рахунок коштiв єдиного казначейського рахунку на договiрних умовах без нарахування вiдсоткiв за користування цими коштами.

     Зобов'язати Мiнiстерство фiнансiв України щомiсячно за результатами виконання мiсцевих бюджетiв надавати середньостроковi безвiдсотковi позички на умовах повернення у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України, за рахунок коштiв єдиного казначейського рахунку вiдповiдним мiсцевим органам виконавчої влади та органам мiсцевого самоврядування в обсягах невиконання розрахунково визначених Мiнiстерством фiнансiв України прогнозних надходжень доходiв мiсцевих бюджетiв на 2006 рiк, що враховуються при визначеннi мiжбюджетних трансфертiв, визначених у додатку N 6 до цього Закону. З цiєю метою Мiнiстерству фiнансiв України затвердити на 2006 рiк помiсячний розпис зазначених доходiв та довести його до вiдповiдних мiсцевих органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування.

     Погашення отриманих середньострокових позичок здiйснюється за результатами рiчного звiту у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 63. Установити, що за рахунок субвенцiї з Державного бюджету України мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на придбання твердого та рiдкого пiчного побутового палива та скрапленого газу надаються пiльги виходячи iз розрахунку вартостi однiєї тонни твердого палива та одного балону скрапленого газу на домогосподарство в рiк, а особам, якi мають таке право згiдно iз статтею 48 Гiрничого закону України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 50, ст. 433; 2001 р., N 2-3, ст. 10, N 32, ст. 172; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, N N 17-19, ст. 267), - iз розрахунку вартостi 3,1 тонни вугiлля на побутовi потреби на домогосподарство в рiк. Граничнi показники вартостi твердого палива у розрiзi Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва i Севастополя визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Мiсцевi органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування мають право:

     встановлювати збiльшенi норми на придбання твердого та рiдкого пiчного побутового палива та скрапленого газу особам, якi мають право на пiльги та житловi субсидiї вiдповiдно до чинного законодавства, за рахунок коштiв вiдповiдних мiсцевих бюджетiв;

     надавати пiльги на тверде та рiдке пiчне побутове паливо та скраплений балонний газ у натуральному виразi або готiвкою за бажанням громадян.

     Натуральнi норми забезпечення населення твердим та рiдким пiчним побутовим паливом та скрапленим газом, вiдповiдно до яких населенню будуть надаватися пiльги i житловi субсидiї готiвкою для вiдшкодування витрат на їх придбання, затверджуються Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласними, Київською i Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями в межах мiнiмальних норм та граничних показникiв їх вартостi, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України, виходячи з обсягу коштiв, призначених на зазначену мету.

     Стаття 64. Установити, що джерелами формування спецiального фонду мiсцевих бюджетiв у 2006 роцi є:

     1) надходження до бюджету розвитку мiсцевих бюджетiв, якi включають:

     кошти вiд вiдчуження майна, яке належить Автономнiй Республiцi Крим, та майна, що перебуває у комунальнiй власностi;

     90 вiдсоткiв коштiв вiд продажу земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення, що перебувають у державнiй власностi до розмежування земель державної i комунальної власностi (крiм земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення, що перебувають у державнiй власностi, на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї, 5 вiдсоткiв вiд продажу яких зараховується до вiдповiдних бюджетiв мiсцевого самоврядування, а також земельних дiлянок, якi знаходяться на територiї Автономної Республiки Крим, кошти вiд продажу яких зараховуються у розмiрi 35 вiдсоткiв - до бюджету Автономної Республiки Крим та 55 вiдсоткiв - до бюджетiв мiсцевого самоврядування Автономної Республiки Крим); 100 вiдсоткiв коштiв вiд продажу земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення, що перебувають у комунальнiй власностi (пiсля розмежування земель державної та комунальної власностi);

     надходження дивiдендiв, нарахованих на акцiї (частки, паї) господарських товариств, що є у власностi вiдповiдної територiальної громади;

     кошти вiд повернення позик, якi надавалися з вiдповiдного бюджету до набрання чинностi Бюджетним кодексом України, та вiдсотки, сплаченi за користування ними;

     кошти, якi передаються з iншої частини мiсцевого бюджету за рiшенням вiдповiдної ради;

     запозичення, здiйсненi у порядку, визначеному законодавством;

     субвенцiї з iнших бюджетiв на виконання iнвестицiйних проектiв;

     2) податок з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв (у тому числi податок з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв, зареєстрованих у мiстi Києвi, включається до доходiв спецiального фонду Київського мiського бюджету), що зараховується у розмiрi 30 вiдсоткiв до бюджету Автономної Республiки Крим i обласних бюджетiв та 70 вiдсоткiв - до бюджету мiста Сiмферополя i бюджетiв мiст - обласних центрiв у разi реєстрацiї транспортних засобiв на територiї цих мiст; 50 вiдсоткiв - до бюджету Автономної Республiки Крим i обласних бюджетiв та 50 вiдсоткiв - до мiських, селищних i сiльських бюджетiв у разi реєстрацiї транспортних засобiв на вiдповiднiй територiї;

     3) плата за придбання торгових патентiв пунктами продажу нафтопродуктiв (автозаправними станцiями, заправними пунктами);

     4) власнi надходження бюджетних установ, якi утримуються за рахунок коштiв вiдповiдних мiсцевих бюджетiв;

     5) 35 вiдсоткiв збору за забруднення навколишнього природного середовища, в тому числi: до мiсцевих (сiльських, селищних, мiських) - 10 вiдсоткiв, обласних та Автономної Республiки Крим - 25 вiдсоткiв, Київського та Севастопольського мiських - 35 вiдсоткiв, i грошовi стягнення за шкоду, заподiяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслiдок господарської та iншої дiяльностi;

     6) вiдрахування 10 вiдсоткiв вартостi питної води суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, якi здiйснюють реалiзацiю питної води через системи централiзованого водопостачання з вiдхиленням вiд вiдповiдних стандартiв, що зараховуються до бюджетiв мiст, селищ та сiл;

     7) надходження до цiльових фондiв, утворених Верховною Радою Автономної Республiки Крим та мiсцевими радами;

     8) надходження коштiв вiд вiдшкодування втрат сiльськогосподарського i лiсогосподарського виробництва;

     9) 30 вiдсоткiв надходжень вiд збору за проведення гастрольних заходiв;

     10) повернення кредитiв, наданих з мiсцевих бюджетiв iндивiдуальним сiльським забудовникам;

     11) повернення кредитiв, наданих з мiсцевих бюджетiв молодим сiм'ям та одиноким молодим громадянам на будiвництво (реконструкцiю) та придбання житла, i пеня;

     12) субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на будiвництво газопроводiв-вiдводiв та газифiкацiю населених пунктiв, у першу чергу сiльських;

     13) субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на будiвництво, реконструкцiю, ремонт автомобiльних дорiг комунальної власностi;

     14) субвенцiя з державного бюджету мiському бюджету мiста Запорiжжя на будiвництво автотранспортної магiстралi через рiчку Днiпро у м.Запорiжжя;

     15) субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на фiнансування ремонту примiщень управлiнь працi та соцiального захисту виконавчих органiв мiських, мiст республiканського в Автономнiй Республiцi Крим i обласного значення, районних у мiстах Києвi i Севастополi та районних у мiстах рад для здiйснення заходiв з виконання спiльного iз Свiтовим банком проекту "Вдосконалення системи соцiальної допомоги";

     16) субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на придбання вагонiв для комунального електротранспорту (тролейбусiв i трамваїв);

     17) субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на будiвництво та розвиток мережi метрополiтенiв;

     18) субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на придбання шкiльних автобусiв для перевезення дiтей, що проживають у сiльськiй мiсцевостi;

     19) субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на заходи щодо погашення заборгованостi громадян за житлово-комунальнi послуги та енергоносiї в рахунок часткової компенсацiї втрат вiд знецiнення грошових заощаджень;

     20) субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на розвиток соцiально-економiчної сфери мiста Севастополя та iнших населених пунктiв, в яких дислокуються вiйськовi формування Чорноморського флоту Росiйської Федерацiї;

     21) субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на погашення заборгованостi минулих рокiв з рiзницi в тарифах на теплову енергiю, послуги з водопостачання та водовiдведення, що постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невiдповiднiстю фактичної вартостi теплової енергiї, послуг з водопостачання та водовiдведення тарифам, що затверджувалися органами державної влади чи органами мiсцевого самоврядування;

     22) субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на оснащення сiльських амбулаторiй та фельдшерсько-акушерських пунктiв, придбання автомобiлiв швидкої медичної допомоги для сiльських закладiв охорони здоров'я;

     23) субвенцiя з державного бюджету мiському бюджету мiста Кременчук Полтавської областi на проектування та будiвництво мосту через рiчку Днiпро у м.Кременчук.

     Кошти спецiального фонду мiсцевих бюджетiв витрачаються на заходи, передбаченi законодавством.

     При цьому у разi вiдсутностi у населених пунктах вулиць, що сумiщаються з автомобiльними дорогами загального користування державного значення, або вiдсутностi потреби у проведеннi вiдповiдних робiт кошти вiд надходження податку з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв спрямовуються за рiшенням вiдповiдного органу мiсцевого самоврядування на ремонт i утримання дорiг у цих населених пунктах.

VI. ОСОБЛИВI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 65. Затвердити на 2006 рiк прожитковий мiнiмум на одну особу в розрахунку на мiсяць у розмiрi з 1 сiчня - 453 гривнi, з 1 квiтня - 465 гривень, з 1 жовтня - 472 гривнi та для тих, хто вiдноситься до основних соцiальних i демографiчних груп населення:

     дiтей вiком до 6 рокiв: з 1 сiчня - 400 гривень, з 1 квiтня - 410 гривень, з 1 жовтня - 418 гривень;

     дiтей вiком вiд 6 до 18 рокiв: з 1 сiчня - 514 гривень, з 1 квiтня - 527 гривень, з 1 жовтня - 536 гривень;

     працездатних осiб: з 1 сiчня - 483 гривнi, з 1 квiтня - 496 гривень, з 1 жовтня - 505 гривень;

     осiб, якi втратили працездатнiсть: з 1 сiчня - 350 гривень, з 1 квiтня - 359 гривень, з 1 жовтня - 366 гривень.

     Розмiри державних соцiальних гарантiй на 2006 рiк, що визначаються залежно вiд прожиткового мiнiмуму, встановлюються вiдповiдними законами, цим Законом та нормативно-правовими актами Кабiнету Мiнiстрiв України.

     Стаття 66. Заборонити здiйснення розрахункiв з бюджетом у негрошовiй формi, в тому числi шляхом взаємозалiку, застосування векселiв, бартерних операцiй та зарахування зустрiчних платiжних вимог у фiнансових установах, за винятком операцiй, пов'язаних з державним боргом України та наданими кредитами пiд державнi гарантiї для закупiвлi сiльськогосподарської технiки iноземного виробництва, операцiй по сплатi податку на додану вартiсть при iмпортуваннi на митну територiю України товарiв, операцiй щодо проведення розрахункiв вiдповiдно до Закону України "Про заходи, спрямованi на забезпечення сталого функцiонування пiдприємств паливно-енергетичного комплексу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 33, ст. 430).

     Стаття 67. Установити, що господарськi органiзацiї: державнi, в тому числi казеннi пiдприємства та їх об'єднання i дочiрнi пiдприємства, а також акцiонернi, холдинговi компанiї та iншi суб'єкти господарювання, у статутному фондi яких державi належать частки (акцiї, паї), та їх дочiрнi пiдприємства сплачують до Державного бюджету України частину прибутку (доходу).

     Установити, що господарськi товариства, бiльш нiж 50 вiдсоткiв акцiй (часток, паїв) яких знаходиться у статутних фондах iнших господарських товариств, акцiонером яких є держава i володiє в них контрольним пакетом акцiй, сплачують безпосередньо до Державного бюджету України частину прибутку (доходу) та дивiденди, нарахованi за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2005 рiк.

     Установити, що господарськi органiзацiї, якi належать до комунальної власностi або у статутних фондах яких є частка комунальної власностi, сплачують до загального фонду мiсцевих бюджетiв частину прибутку (доходу).

     Частина прибутку (доходу) сплачується до Державного бюджету України або мiсцевих бюджетiв за результатами фiнансово-господарської дiяльностi 2005 року (крiм частини прибутку (доходу), сплаченої вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рiк" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N N 17-19, ст. 267) та наростаючим пiдсумком щоквартальної фiнансово-господарської дiяльностi у 2006 роцi у строки, встановленi для сплати податку на прибуток пiдприємств.

     Для акцiонерних, холдингових компанiй та iнших суб'єктiв господарювання, у статутному фондi яких державi належать частки (акцiї, паї), та їх дочiрнiх пiдприємств, а також господарських органiзацiй, у статутних фондах яких є частка комунальної власностi, зазначенi вiдрахування провадяться з частини прибутку (доходу) вiдповiдно до розмiру державної або комунальної частки (акцiй, паїв) у їх статутних фондах.

     Порядок i норматив вiдрахування частини прибутку (доходу), визначеної цiєю статтею, встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України з iнформуванням Комiтету Верховної Ради України з питань бюджету (крiм порядку i нормативу вiдрахування частини прибутку (доходу) господарських органiзацiй, якi належать до комунальної власностi або у статутних фондах яких є частка комунальної власностi, якi встановлюються вiдповiдними радами).

     Для господарських органiзацiй, визначених частиною п'ятою цiєї статтi, за умови, що цi господарськi органiзацiї сплатили за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2005 роцi частину прибутку вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рiк" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N N 17-19, ст. 267), на суму дивiдендiв, нарахованих та сплачених за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2005 рiк, зменшується сума частини прибутку (доходу), що пiдлягає сплатi у наступних за датою сплати дивiдендiв податкових перiодах.

     Стаття 68. Органи Державного казначейства України здiйснюють облiк зобов'язань розпорядникiв бюджетних коштiв у порядку, визначеному Державним казначейством України, та вiдображають їх у звiтностi про виконання Державного бюджету України i мiсцевих бюджетiв.

     Розпорядники бюджетних коштiв беруть бюджетнi зобов'язання та здiйснюють вiдповiднi видатки за загальним фондом бюджету тiльки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхiднiсть виконання бюджетних зобов'язань минулих рокiв, узятих на облiк в органах Державного казначейства України, та у разi їх вiдповiдностi бюджетним паспортам.

     Розпорядники бюджетних коштiв беруть зобов'язання за спецiальним фондом бюджету виключно в межах вiдповiдних фактичних надходжень до спецiального фонду бюджету.

     При цьому зобов'язання щодо виплати субсидiй, допомоги, пiльг по оплатi за спожитi житлово-комунальнi послуги та компенсацiй громадянам з бюджету, на що згiдно iз законами України мають право вiдповiднi категорiї громадян, облiковуються органами Державного казначейства України незалежно вiд визначених на цю мету бюджетних призначень.

     Зобов'язання, взятi розпорядниками бюджетних коштiв без вiдповiдних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов'язаннями i не пiдлягають оплатi за рахунок бюджетних коштiв. Взяття таких зобов'язань є бюджетним правопорушенням.

     Поточнi видатки, пов'язанi з утриманням бюджетних установ, можуть здiйснюватися розпорядниками бюджетних коштiв у разi, коли вiдсутня прострочена заборгованiсть iз заробiтної плати (грошового забезпечення).

     Стаття 69. Установити для платникiв податку на прибуток у 2006 роцi сплату податку на прибуток за результатами одинадцяти мiсяцiв 2006 року за правилами, встановленими для повного податкового перiоду, з урахуванням вiд'ємного значення об'єкта оподаткування попереднiх перiодiв, визначеного вiдповiдно до законодавства, та приросту (убутку) матерiальних запасiв за одинадцять мiсяцiв 2006 року та суми амортизацiйних вiдрахувань, нарахованих за три квартали 2006 року, та двох третин амортизацiйних вiдрахувань четвертого кварталу 2006 року. Сплата податку на прибуток та подання податкової декларацiї з цього податку за одинадцять мiсяцiв 2006 року здiйснюються у строки, встановленi законом для мiсячного податкового перiоду.

     Стаття 70. Заборонити у 2006 роцi:

     реструктуризацiю або списання заборгованостi (недоїмки) суб'єктiв господарювання за податками, зборами (обов'язковими платежами), надання вiдстрочки термiнiв її сплати, крiм надання розстрочки протягом бюджетного року по заборгованостi (недоїмцi) та випадкiв, визначених у Законi України "Про заходи, спрямованi на забезпечення сталого функцiонування пiдприємств паливно-енергетичного комплексу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 33, ст. 430);

     реструктуризацiю заборгованостi суб'єктiв господарювання перед державою за кредитами, залученими державою або пiд державнi гарантiї, бюджетними позичками, фiнансовою допомогою на зворотнiй основi до бюджету, крiм розстрочення її сплати пiд час санацiї такого суб'єкта господарювання за участю iнвестора, який бере на себе солiдарнi зобов'язання щодо погашення такої заборгованостi у термiн не бiльше нiж на три роки;

     списання заборгованостi суб'єктiв господарювання перед державою за кредитами, залученими державою або пiд державнi гарантiї, крiм заборгованостi суб'єктiв господарювання, визнаних у встановленому порядку банкрутами, вимоги щодо погашення заборгованостi яких не були задоволенi у зв'язку з недостатнiстю їх активiв.

     Стаття 71. Зупинити у 2006 роцi дiю положень i норм, передбачених пунктом "ж" частини першої статтi 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, N N 17-19, ст. 267); статтею 28 Основ законодавства України про культуру (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 21, ст. 294; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, N N 17-19, ст. 267); абзацами одинадцятим i дванадцятим частини першої, абзацом другим частини другої статтi 57 Закону України "Про освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, N N 17-19, ст. 267). Встановити, що оплата працi зазначених працiвникiв здiйснюється в межах бюджетних призначень на оплату працi та у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Установити на 2006 рiк рiвень забезпечення прожиткового мiнiмуму (гарантований мiнiмум) для визначення права на звiльнення вiд плати за харчування дитини у державних i комунальних дитячих дошкiльних закладах вiдповiдно до Закону України "Про дошкiльну освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 49, ст. 259; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, N N 17-19, ст. 267) у сумi 121 гривня у розрахунку на одну особу.

     Стаття 72. Установити, що у 2006 роцi по населених пунктах, грошову оцiнку земель яких не проведено, застосовуються ставки земельного податку, встановленi частиною другою статтi 7 Закону України "Про плату за землю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 1997 р., N 33, ст. 207; 1999 р., N 8, ст. 59; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, N N 17-19, ст. 267), збiльшенi в 3,10 раза.

     По сiльськогосподарських угiддях та землях населених пунктiв, грошову оцiнку яких проведено i уточнено станом на 1 сiчня 2006 року, застосовуються ставки земельного податку, встановленi статтею 6 та частиною першою статтi 7 Закону України "Про плату за землю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, N N 17-19, ст. 267).

     Установити, що у 2006 роцi пiльги по платi за землю, визначенi пунктами 3 i 4 частини першої статтi 12 Закону України "Про плату за землю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 2000 р., N 43, ст. 363; 2003 р., N 10-11, ст. 86, N 26, ст. 195, N 30, ст. 243; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, N N 17-19, ст. 267, N 25, ст. 335), застосовуються до бюджетних установ, якi утримуються за рахунок коштiв державного або мiсцевих бюджетiв, та громадських органiзацiй iнвалiдiв, їх пiдприємств i органiзацiй, закладiв фiзичної культури та спорту, а також спортивних баз олiмпiйської та параолiмпiйської пiдготовки, перелiк яких затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 73. Платежi, якi вiдповiдно до цього Закону зараховуються до Державного бюджету України та мiсцевих бюджетiв i для яких законодавчо не визначенi термiни їх сплати, сплачуються щомiсячно в порядку, визначеному Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 10, ст. 44) для платежiв, що мають базовий (звiтний) перiод - календарний мiсяць.

     По загальнодержавних та мiсцевих податках i зборах (обов'язкових платежах), для яких законодавчо не передбачено подання податкових декларацiй (розрахункiв), платники надають щомiсячнi розрахунки про належнi до сплати суми обов'язкових платежiв у порядку, визначеному законодавством для обов'язкових платежiв з базовим (звiтним) перiодом - календарний мiсяць.

     Своєчасно не внесенi до бюджетiв суми цих платежiв вважаються податковим боргом та стягуються до бюджету в порядку, визначеному законодавством.

     Стаття 74. Установити, що у 2006 роцi сума податку на додану вартiсть, визначена вiдповiдно до пунктiв 11.21 та 11.29 статтi 11 Закону України "Про податок на додану вартiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156; 1998 р., N 17, ст. 83; 1999 р., N 15, ст. 88; 2000 р., N 40, ст. 339; 2001 р., N 11, ст. 50; 2004 р., N 15, ст. 219; 2005 р., N 6, ст. 137; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 18 жовтня 2005 року N 2987-IV), спрямовується як державна дотацiя сiльськогосподарським товаровиробникам на пiдтримку виробництва тваринницької продукцiї, продукцiї птахiвництва та на придбання матерiально-технiчних ресурсiв виробничого призначення в обсязi 4.100.000 тис. гривень.

     Стаття 75. Установити, що керiвники бюджетних установ утримують чисельнiсть працiвникiв, вiйськовослужбовцiв, осiб рядового i начальницького складу (далi - працiвникiв) та здiйснюють фактичнi видатки на заробiтну плату (грошове забезпечення), включаючи видатки на премiї та iншi види заохочень чи винагород, матерiальну допомогу, лише в межах фонду заробiтної плати (грошового забезпечення), затвердженого для бюджетних установ у кошторисах або планах використання бюджетних коштiв.

     Витрати на безоплатне або пiльгове матерiальне i побутове забезпечення, на яке згiдно iз законодавством України мають право окремi категорiї працiвникiв (крiм категорiй, пiльги яким передбачаються пунктом "ї" частини першої статтi 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250, N 43-44, ст. 493; 2005 р., N 26, ст. 355), частиною четвертою статтi 29 Основ законодавства України про культуру (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 21, ст. 294; 2005 р., N 4, ст. 83), абзацом першим частини четвертої статтi 57 Закону України "Про освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 34, ст. 451; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250, N 43-44, ст. 493; 2005 р., N 4, ст. 83), а також у частинi медичної допомоги i санаторно-курортного лiкування та вiдпочинку для оздоровлення - члени сiмей вiйськовослужбовцiв i осiб рядового i начальницького складу, пенсiонерiв з числа вiйськовослужбовцiв i осiб рядового i начальницького складу та членiв їх сiмей, здiйснюються за рахунок i в межах бюджетних асигнувань на утримання цих бюджетних установ. До таких витрат належать: забезпечення форменим одягом, речовим майном, службовим обмундируванням; забезпечення безоплатною медичною допомогою; надання санаторно-курортного лiкування та вiдпочинку для оздоровлення; надання жилого примiщення або виплата грошової компенсацiї за пiднайом (найом) жилого примiщення; знижка плати за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальнi послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергiя); безоплатний проїзд i перевезення багажу, безоплатне встановлення квартирної охоронної сигналiзацiї i користування нею; безоплатна вiдправка та одержання листiв вiйськовослужбовцями строкової служби.

     Стаття 76. Установити, що до членiв сiм'ї пiльговика при наданнi пiльг належать: дружина (чоловiк), їхнi неповнолiтнi дiти (до 18 рокiв); неодруженi повнолiтнi дiти, якi визнанi iнвалiдами з дитинства I та II групи або iнвалiдами I групи; особа, яка проживає разом з iнвалiдом вiйни I групи та доглядає за ним за умови, що iнвалiд вiйни не перебуває у шлюбi; непрацездатнi батьки; особа, яка знаходиться пiд опiкою або пiклуванням громадянина, що має право на пiльги, та проживає разом з ним.

     Стаття 77. З метою приведення окремих норм законiв у вiдповiднiсть iз цим Законом зупинити на 2006 рiк дiю:

     1) частин другої та шостої статтi 16 (щодо умов надання спецiальних дозволiв (лiцензiй) на користування надрами), частини шостої статтi 30 (в частинi встановлення Кабiнетом Мiнiстрiв України базових нормативiв плати за користування надрами), частини першої статтi 33 (щодо спрямування вiдрахувань за геологорозвiдувальнi роботи, виконанi за рахунок державного бюджету, на розвиток мiнерально-сировинної бази) та частини першої статтi 34 (щодо визначення розмiру збору за видачу спецiальних дозволiв (лiцензiй) на користування надрами) Кодексу України про надра (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, N N 17-19, ст. 267);

     2) статтi 3, частини другої статтi 4, статтi 22 Закону України "Про плату за землю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, N N 17-19, ст. 267);

     3) частини четвертої статтi 21 Закону України "Про оренду землi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 10, ст. 102, N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, N N 17-19, ст. 267) в частинi централiзацiї орендної плати за земельнi дiлянки, якi перебувають у державнiй або комунальнiй власностi, на спецiальних бюджетних рахунках, а також щодо її розподiлення та використання;

     4) абзацу третього частини першої статтi 1 в частинi погашення заборгованостi за вiдстроченими кредитами, одержаними для фiнансування дефiциту Державного бюджету України в iноземнiй валютi, починаючи з 2002 року, та статтi 3 Закону України "Про реструктуризацiю боргових зобов'язань Кабiнету Мiнiстрiв України перед Нацiональним банком України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 31, ст. 248; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, N N 17-19, ст. 267);

     5) частини четвертої статтi 9 Закону України "Про патентування деяких видiв пiдприємницької дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 20, ст. 82; 1998 р., N 30-31, ст. 193; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, N N 17-19, ст. 267);

     6) абзацу другого пiдпункту 7.1.1 пункту 7.1 статтi 7 та пiдпунктiв "в" i "г" пiдпункту 18.2.1 пункту 18.2 статтi 18 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 10, ст. 44; 2003 р., N 10-11, ст. 86, N 24, ст. 154; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, N N 17-19, ст. 267);

     7) Закону України "Про рентнi платежi за нафту, природний газ i газовий конденсат" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 19, ст. 272, N 43-44, ст. 493; 2005 р., N 7-8, ст. 162, N N 17-19, ст. 267);

     8) статей 14, 15, 16 та 17 Закону України "Про нафту i газ" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 50, ст. 262; 2004 р., N 17-18, ст. 250, N 23, ст. 324; 2005 р., N 7-8, ст. 162, N N 17-19, ст. 267) в частинi умов надання спецiальних дозволiв (лiцензiй) на користування надрами;

     9) абзацiв восьмого та десятого частини другої статтi 6 Закону України "Про державну геологiчну службу України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 456; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, N N 17-19, ст. 267) в частинi надання повноважень та умов надання спецiальних дозволiв (лiцензiй) на користування надрами;

     10) статей 41 та 43 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими народженням та похованням" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 14, ст. 71; 2003 р., N 45, ст. 362; 2005 р., N N 17-19, ст. 267);

     11) пiдпункту "в" пункту 2 частини першої статтi 89 Бюджетного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 37-38, ст. 189) в частинi фiнансування дитячих будинкiв сiмейного типу i прийомних сiмей";

     12) частини другої статтi 43 Закону України "Про загальну середню освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 28, ст. 230; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, N N 17-19, ст. 267);

     13) Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо мiсцевої мiлiцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 23, ст. 323; 2005 р., N 7-8, ст. 162, N N 17-19, ст. 267);

     14) абзацiв третього i п'ятого частини другої статтi 3, статтi 6, частини другої статтi 7, статтi 8, статтi 14, пункту 3 та пiдпункту 2 пункту 4 роздiлу IV "Прикiнцевi положення" (в частинi функцiонування спецiального рахунку) Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних iз забезпеченням ядерної безпеки" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 46, ст. 511; 2005 р., N N 17-19, ст. 267);

     15) пiдпункту 9.1.4 пункту 9.1 статтi 9 Закону України "Про заходи, спрямованi на забезпечення сталого функцiонування пiдприємств паливно-енергетичного комплексу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 33, ст. 430);

     16) статтi 1 Закону України "Про страховi тарифи на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 17, ст. 80; 2003 р., N 26, ст. 192);

     17) абзацу сьомого статтi 5 та статтi 6 Закону України "Про соцiальний захист дiтей вiйни" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 4, ст. 94);

     18) частини п'ятої статей 12, 13, 14 та 15 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425; 1996 р., N 1, ст. 1; 1999 р., N 24, ст. 209; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92, N 35, ст. 263; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, N N 17-19, ст. 267) в частинi визначення розмiру виплат щорiчної разової грошової допомоги ветеранам вiйни;

     19) статтi 12, частини першої статтi 15 та пункту 3 роздiлу VIII "Прикiнцевi положення" Закону України "Про державну допомогу сiм'ям з дiтьми" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 20, ст. 102; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, N N 17-19, ст. 267);

     20) частини першої статтi 112 Кримiнально-виконавчого кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 3-4, ст. 21) в частинi одержання засудженими до позбавлення волi посилок (передач) i бандеролей;

     21) абзацу п'ятого частини першої статтi 9 Закону України "Про попереднє ув'язнення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 360; 2003 р., N 15, ст. 109; 2005 р., N 10, ст. 187) в частинi обмеження кiлькостi посилок i передач, що одержуються особами, взятими пiд варту;

     22) пункту 5 статтi 1, пункту 4 статтi 2 (в частинi операцiй з купiвлi-продажу готiвкової валюти), частини третьої статтi 3 та абзацу сьомого пункту 1 статтi 4 Закону України "Про збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст. 237; 1998 р., N 11-12, ст. 49, N 49, ст. 303; 1999 р., N 38, ст. 349, N 52, ст. 465; 2000 р., N 13, ст. 104; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 7, ст. 65, N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; N 49, ст. 528; 2005 р., N 6, ст. 137, N 7-8, ст. 162, N N 17-19, ст. 267);

     23) частини першої статтi 17 Закону України "Про електроенергетику" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1; 2000 р., N 38, ст. 319; 2005 р., N 20, ст. 278) в частинi встановлення цiльової надбавки на фiнансування будiвництва вiтрових електростанцiй згiдно з Комплексною програмою будiвництва вiтрових електростанцiй;

     24) статтi 14 Закону України "Про виноград та виноградне вино" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 31, ст. 419);

     25) частини третьої статтi 36 та частини п'ятої статтi 37 (щодо визначення розмiру пенсiї без обмеження її граничного розмiру, крiм випадкiв призначення пенсiй особам вiдповiдно до статтi 501 Закону України "Про прокуратуру") Закону України "Про державну службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 52, ст. 490; 2003 р., N 14, ст. 97; 2005 р., N 2, ст. 32);

     26) пунктiв 2 та 3 роздiлу II "Прикiнцевi положення" Закону України "Про деякi питання фiнансування соцiальних виплат та пов'язаних з ними адмiнiстративних витрат" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 2, ст. 32, N 7-8, ст. 162, N N 17-19, ст. 267);

     27) абзацу четвертого статтi 1 (в частинi вiдшкодування моральної шкоди застрахованим i членам їх сiмей), пiдпункту "е" пункту 1 частини першої статтi 21, частини третьої статтi 28 та частини третьої статтi 34; частини п'ятої статтi 47 (в частинi знижок та надбавок до розмiру страхового внеску) Закону України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 46-47, ст. 403; 2001 р., N 17, ст. 80);

     28) частини п'ятої статтi 1 Закону України "Про прожитковий мiнiмум" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 38, ст. 348; 2005 р., N 29, ст. 383) в частинi збiльшення прожиткового мiнiмуму, визначеного для осiб, якi вiдповiдно до законодавства пiдлягають обов'язковому державному соцiальному страхуванню, на розмiр ставки податку з доходiв фiзичних осiб;

     29) Закону України "Про забезпечення молодi, яка отримала вищу або професiйно-технiчну освiту, першим робочим мiсцем з наданням дотацiї роботодавцю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 2, ст. 40);

     30) статей 14, 22, 37 та частини третьої статтi 43 Закону України "Про пенсiйне забезпечення вiйськовослужбовцiв, осiб начальницького i рядового складу органiв внутрiшнiх справ та деяких iнших осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399; 1994 р., N 24, ст. 178; 1995 р., N 44, ст. 327; 1996 р., N 17, ст. 73; 2004 р., N 36, ст. 447, N 50, ст. 536);

     31) частини четвертої статтi 19 (в частинi визначення розмiру максимальної величини фактичних витрат на оплату працi найманих працiвникiв, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничної суми заробiтної плати (доходу), з яких справляються страховi внески (збори) до соцiальних фондiв) та частини третьої статтi 27 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N N 49-51, ст. 376);

     32) частини четвертої статтi 46 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546; 1998 р., N 34, ст. 230);

     33) частини четвертої статтi 40 Закону України вiд 9 вересня 2005 року "Про автомобiльнi дороги";

     34) частини п'ятої статтi 12 Закону України вiд 8 вересня 2005 року "Про стимулювання розвитку регiонiв";

     35) частини третьої статтi 30 Закону України "Про радiочастотний ресурс України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 48, ст. 526) в частинi надання ВАТ "Укртелеком" лiцензiї на користування радiочастотним ресурсом для впровадження радiотехнологiї мобiльного зв'язку третього поколiння на конкурсних або тендерних засадах;

     36) статтi 27 Закону України вiд 6 жовтня 2005 року "Про реабiлiтацiю iнвалiдiв в Українi";

     37) в частинi надання безпроцентних та пiльгових позик - пунктiв 21 i 29 частини першої статтi 20, пунктiв 1 i 7 частини першої статтi 21, пунктiв 5 i 12 частини першої статтi 22, пункту 1 частини першої статтi 23, пункту 5 частини першої статтi 36; в частинi виплати компенсацiй i допомог у розмiрах вiдповiдно до мiнiмальної заробiтної плати - пунктiв 6 та 8 частини першої статтi 30, пункту 1 частини першої статтi 36, абзацiв другого, третього та четвертого частини першої статтi 37, абзацiв другого, третього, четвертого частини першої та частини другої статтi 39, статей 40, 41, 44, абзацiв другого, третього, четвертого, п'ятого, шостого та сьомого частини першої, частини третьої, абзацiв другого, третього, четвертого, п'ятого, шостого, сьомого частини четвертої та частини сьомої статтi 48 Закону України "Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст. 178, N 37, ст. 543; 1993 р., N 26, ст. 281; 1996 р., N 35, ст. 162; 1999 р., N 8, ст. 59; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2005 р., N 16, ст. 259);

     38) Закону України "Про внесення змiн до Бюджетного кодексу України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 10, ст. 189);

     39) статтi 20 Закону України "Про основи соцiальної захищеностi iнвалiдiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., ст. 21, ст. 252; Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 17-18, ст. 250, N 37, ст. 451; 2005 р., N 7-8, ст. 162, N N 17-19, ст. 267, N 25, ст. 337) в частинi сплати бюджетними установами штрафних санкцiй;

     40) статтi 11 Закону України "Про податок з доходiв фiзичних осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 37, ст. 308; 2005 р., N N 17-19, ст. 267) в частинi оподаткування операцiй з продажу об'єктiв нерухомого майна.

     Стаття 78. Установити, що у 2006 роцi окремi положення Митного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 38-39, ст. 288; 2003 р., N 6, ст. 51; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, N N 17-19, ст. 267) застосовуються з урахуванням таких змiн:

     1. Частину першу статтi 218 доповнити реченням такого змiсту: "Ввезення на митну територiю України цих товарiв у незмiнному станi або товарiв, повнiстю вироблених, достатньо перероблених або оброблених у таких зонах, здiйснюється в режимi iмпорту".

     2. У роздiлi XXI "Прикiнцевi положення":

     1) пункт 1 викласти у такiй редакцiї:

     "1. Митний кодекс України набирає чинностi з 1 сiчня 2004 року, крiм частини тринадцятої статтi 71, яка набирає чинностi з моменту набуття Україною членства у Свiтовiй органiзацiї торгiвлi";

     2) абзац четвертий пункту 4 викласти у такiй редакцiї:

     "Митний кодекс України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 16, ст. 203, N 35, ст. 511; 1993 р., N 11, ст. 91, N 12, ст. 107; 1994 р., N 20, ст. 116; 1995 р., N 13, ст. 85; 1997 р., N 35, ст. 218; 1999 р., N 34, ст. 274; 2000 р., N 13, ст. 109, N 38, ст. 318, N 50, ст. 436; 2001 р., N 4, ст. 16, N 23, ст. 117, N 31, ст. 148; 2003 р., N 27, ст. 209), крiм статей 47, 85, 86, 87 та глави 2 "Митнi збори" роздiлу V "Мито та митнi збори", якi втрачають чиннiсть з моменту набуття Україною членства у Свiтовiй органiзацiї торгiвлi".

     Стаття 79. Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують вiдповiднi витрати, встановленi додатком N 3 до цього Закону або рiшенням про мiсцевий бюджет, розпорядник бюджетних коштiв передбачає спрямування таких сум у першу чергу на погашення заборгованостi з оплати працi, нарахувань на заробiтну плату, комунальних послуг та енергоносiїв.

     У разi, якщо вiдсутня така заборгованiсть, розпорядник бюджетних коштiв спрямовує:

     50 вiдсоткiв коштiв - на заходи, якi здiйснюються за рахунок вiдповiдних надходжень;

     50 вiдсоткiв коштiв - на заходи, якi необхiднi для виконання основних функцiй, але не забезпеченi коштами загального фонду бюджету за вiдповiдною бюджетною програмою (функцiєю).

     При цьому розпорядник бюджетних коштiв здiйснює коригування обсягiв взятих бюджетних зобов'язань по загальному фонду бюджету для проведення видаткiв по цих зобов'язаннях iз спецiального фонду бюджету.

     Стаття 80. Кошти державних цiльових фондiв обслуговуються органами Державного казначейства України.

     Пенсiйному фонду України, Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi, Фонду загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття, Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України подавати Мiнiстерству фiнансiв України та Державному казначейству України звiти про виконання кошторисiв вiдповiдних фондiв у порядку та термiни, що встановленi Державним казначейством України.

     Стаття 81. Витрати на надання соцiальних послуг та матерiальне забезпечення безробiтних з числа незастрахованих осiб, на надання дотацiї роботодавцю для забезпечення молодi, яка отримала вищу або професiйно-технiчну освiту, першим робочим мiсцем проводяться за рахунок коштiв Фонду загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття.

     Стаття 82. Установити з 1 сiчня 2006 року розмiр мiнiмальної заробiтної плати 350 гривень на мiсяць, з 1 липня 2006 року - 375 гривень, з 1 грудня 2006 року - 400 гривень.

     Стаття 83. Установити, що допущення нецiльового використання бюджетних коштiв у поточному чи минулому роках має наслiдком:

     для розпорядникiв бюджетних коштiв - зменшення асигнувань цим розпорядникам на суму коштiв, що витраченi не за цiльовим призначенням;

     для одержувачiв бюджетних коштiв - повернення коштiв у сумi, що витрачена не за цiльовим призначенням, у дохiд вiдповiдних бюджетiв.

     Порядок зменшення асигнувань та повернення бюджетних коштiв до вiдповiдних бюджетiв визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 84. Установити, що контроль за справлянням (стягненням) платежiв до бюджету здiйснюється органами, якi повиннi забезпечувати їх надходження, згiдно з додатком N 8 до цього Закону.

     Стаття 85. Установити, що у 2006 роцi запроваджуються базовi нормативи плати за користування надрами для видобування корисних копалин згiдно з додатком N 9 до цього Закону.

     Стаття 86. Установити, що у 2006 роцi сума вiд'ємного значення об'єкта оподаткування з податку на прибуток, що рахувалася станом на 1 сiчня 2005 року i не була погашена протягом 2005 року, не пiдлягає протягом 2006 року врахуванню у складi валових витрат платника податку.

     Стаття 87. Установити, що у 2006 роцi обсяг збору у виглядi цiльової надбавки до дiючого тарифу на електричну та теплову енергiю, що встановлюється Нацiональною комiсiєю регулювання електроенергетики України, становить 2.800.000 тис. гривень.

     Стаття 88. Установити, що надходження у сумi 2.000.000 тис. гривень вiд реалiзацiї надлишкового озброєння, вiйськової та спецiальної технiки, iншого майна Збройних Сил України, надходження вiд Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованостi за Угодою мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Росiйської Федерацiї про передачу з України до Росiйської Федерацiї важких бомбардувальникiв ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повiтряного базування великої дальностi та обладнання, а також надходження вiд Секретарiату ООН, ОБСЄ або iншої регiональної органiзацiї за участь українського контингенту Збройних Сил України в миротворчих операцiях понад обсяги, визначенi додатком N 1 до цього Закону, зараховуються до загального фонду державного бюджету та спрямовуються у визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України порядку виключно на потреби Збройних Сил України понад обсяги, визначенi у додатку N 3 до цього Закону, а саме на:

     модернiзацiю, розробку, закупiвлю та утримання озброєння та вiйськової технiки - 419.600 тис. гривень;

     пiдготовку, реформування та розвиток Збройних Сил України - 931.100 тис. гривень;

     забезпечення житлом вiйськовослужбовцiв, у тому числi звiльнених у процесi скорочення та реформування Збройних Сил України - 649.300 тис. гривень.

     У разi, коли сума цих надходжень перевищить суму вiдповiдних обсягiв, затверджених у додатку N 1 до цього Закону, Мiнiстерство фiнансiв України вносить змiни до розпису Державного бюджету України понад обсяги вiдповiдних доходiв та бюджетних призначень, визначених у додатках N 1 i N 3 до цього Закону, з пропорцiйним розподiлом за визначеними напрямами.

     Стаття 89. Установити, що надходження вiд приватизацiї державного майна понад обсяги, визначенi статтею 24 цього Закону, спрямовуються у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету, на:

     кредитування впровадження передових технологiй i моделей iнтенсивного ведення сiльськогосподарського виробництва в умовах ринку та участi у Свiтовiй органiзацiї торгiвлi - 1.000.000 тис. гривень;

     надання кредитiв на реалiзацiю iнвестицiйних проектiв впровадження енергозберiгаючих технологiй в галузях економiки - 250.000 тис. гривень;

     будiвництво Подiльського мостового переходу у мiстi Києвi - 300.000 тис. гривень.

     У разi, коли сума цих надходжень перевищить суму вiдповiдних обсягiв, затверджених у додатку N 2 до цього Закону, Мiнiстерство фiнансiв України вносить змiни до розпису Державного бюджету України понад обсяги вiдповiдних надходжень та бюджетних призначень, визначених у додатках N 2, N 3, N 4 та N 7 до цього Закону, з пропорцiйним розподiлом за визначеними напрямами.

     Стаття 90. Установити, що з 1 сiчня 2006 року максимальна величина фактичних витрат на оплату працi найманих працiвникiв, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничної суми заробiтної плати (доходу), з яких вiдповiдно до законiв України справляються страховi внески до Фонду загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття, Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi, Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України та Пенсiйного фонду України, дорiвнює десяти розмiрам прожиткового мiнiмуму, встановленого законом для працездатних осiб.

     Стаття 91. Установити, що у 2006 роцi пеня, передбачена абзацом п'ятим пiдпункту 12.1.2 пункту 12.1 статтi 12 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 2003 р., N 12, ст. 88; 2005 р., N 7-8, ст. 162, N N 17-19, ст. 267), стягується iз розрахунку 3-кратного розмiру рiчної облiкової ставки Нацiонального банку України, дiючої на день виникнення додаткового податкового зобов'язання.

     Стаття 92. Установити, що у 2006 роцi окремi положення Земельного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27, N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 28, ст. 213, N 30, ст. 247, N 38, ст. 313; 2004 р., N 7, ст. 48, ст. 57, N 8, ст. 67, N 26, ст. 361, N 35, ст. 416; 2005 р., N 2, ст. 25, N 4, ст. 83, ст. 103) застосовуються з урахуванням таких змiн:

     1. Доповнити Кодекс статтею 171 такого змiсту:

     "171. Повноваження державних органiв приватизацiї

     До повноважень державних органiв приватизацiї у галузi земельних вiдносин належить:

     продаж земельних дiлянок, на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї".

     2. У статтi 84:

     1) частину другу пiсля слiв "районних державних адмiнiстрацiй" доповнити словами "та державних органiв приватизацiї щодо земельних дiлянок, на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї";

     2) частину третю доповнити пунктом "ж" такого змiсту:

     "ж) земельнi дiлянки, на яких розташованi державнi, в тому числi казеннi, пiдприємства, господарськi товариства, у статутних фондах яких державi належать частки (акцiї, паї)".

     3. Частину першу статтi 116 пiсля слiв "органiв мiсцевого самоврядування" доповнити словами "та державних органiв приватизацiї щодо земельних дiлянок, на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї".

     4. Частину першу статтi 127 пiсля слiв "органи мiсцевого самоврядування" доповнити словами "i державнi органи приватизацiї".

     5. У статтi 128:

     1) у частинi першiй:

     а) пiсля слiв "земельних дiлянок державної" доповнити словами "крiм земельних дiлянок, на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї";

     б) доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Продаж громадянам i юридичним особам земельних дiлянок, на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї, здiйснюється державними органами приватизацiї у порядку, що затверджує Кабiнет Мiнiстрiв України";

     2) перше речення частини другої доповнити словами "або державного органу приватизацiї";

     3) частину третю пiсля слiв "мiська рада" доповнити словами "державний орган приватизацiї";

     4) частину шосту пiсля слiв "мiської ради" доповнити словами "державного органу приватизацiї";

     5) доповнити частиною одинадцятою такого змiсту:

     "11. Кошти, отриманi вiд продажу земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення, що перебувають у державнiй власностi, на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї, зараховуються державними органами приватизацiї до державного та мiсцевих бюджетiв у порядку, визначеному законом про Державний бюджет України".

     6. У статтi 129:

     1) у частинi першiй:

     а) пiсля слiв "у власностi держави" доповнити словами "крiм земельних дiлянок, на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї";

     б) доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Продаж земельних дiлянок, що перебувають у державнiй власностi, на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї, iноземним державам та iноземним юридичним особам здiйснюється державними органами приватизацiї за дорученням Кабiнету Мiнiстрiв України та за погодженням з Верховною Радою України";

     2) перше речення частини п'ятої доповнити словами "i державного органу приватизацiї";

     3) частину шосту доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Розгляд клопотання i продаж земельних дiлянок, на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї, здiйснюються державними органами приватизацiї пiсля отримання погодження Верховної Ради України".

     7. У статтi 136:

     1) у частинi першiй пiсля слiв "органи мiсцевого самоврядування" доповнити словами "державнi органи приватизацiї", а пiсля слiв "пiд забудову" доповнити словами "та на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї";

     2) абзац перший частини другої пiсля слiв "пiд забудову" доповнити словами "на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї".

     8. Перше речення частини третьої статтi 137 доповнити словами "державний орган приватизацiї при продажу земельних дiлянок, на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї".

     9. Пункт 12 роздiлу X "Перехiднi положення" пiсля слiв "приватну власнiсть" доповнити словами "та земель, на яких розташованi державнi, в тому числi казеннi, пiдприємства, господарськi товариства, у статутних фондах яких державi належать частки (акцiї, паї)".

     Стаття 93. Установити, що у 2006 роцi окремi положення Закону України "Про приватизацiю державного майна" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 1998 р., N 49, ст. 301; 1999 р., N 7, ст. 52, N 51, ст. 453; 2000 р., N 31, ст. 247, N 33-34, ст. 272, ст. 273, N 41, ст. 341; 2001 р., N 9, ст. 38, ст. 39; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86, N 24, ст. 160, N 27, ст. 209; N 30, ст. 247; 2004 р., N 6, ст. 38, N 13, ст. 181, N 17-18, ст. 250; N 19, ст. 253, ст. 254, N 45, ст. 501; 2005 р., N 7-8, ст. 162, N 16, ст. 258, N N 17-19, ст. 267, N 25, ст. 342, N 48, ст. 480, ст. 482) застосовуються з урахуванням таких змiн:

     1. У частинi другiй статтi 3 слова "земельного та житлового фондiв" замiнити на "житлового фонду".

     2. Частину першу статтi 5 доповнити абзацом такого змiсту:

     "земельнi дiлянки, на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї".

     3. Частину третю статтi 7 доповнити абзацом такого змiсту:

     "здiйснюють продаж земельних дiлянок державної власностi, на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї".

     4. Доповнити статтею 181 такого змiсту:

"Стаття 181. Вiдчуження земельних дiлянок державної власностi, на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї

     1. Державнi органи приватизацiї у порядку, що затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України, здiйснюють продаж земельних дiлянок державної власностi, на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї.

     2. Продаж земельної дiлянки державної власностi здiйснюється пiсля:

     а) визначення меж земельної дiлянки в натурi (на мiсцевостi) та закрiплення їх межовими знаками;

     б) виготовлення технiчної документацiї щодо продажу земельної дiлянки, яка включає її технiчний паспорт.

     3. Вартiсть земельної дiлянки визначається на пiдставi її експертної грошової оцiнки, яка проводиться за методикою, затвердженою Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     4. Покупцi об'єктiв, якi пiдлягають приватизацiї, разом з об'єктами приватизацiї здiйснюють придбання земельних дiлянок, якi перебувають пiд ними, на аукцiонах. Земельнi дiлянки, що не пiдлягають продажу вiдповiдно до Земельного кодексу України, надаються в довгострокову оренду з умовою наступного їх придбання орендарем, у разi зняття заборони на продаж зазначених дiлянок.

     5. Вiдчуження земельних дiлянок державної власностi здiйснюється за договорами купiвлi-продажу, укладеними з урахуванням вимог Земельного кодексу України".

     5. Статтю 23 доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. Кошти, отриманi вiд продажу земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення, що перебувають у державнiй власностi, на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї, зараховуються державними органами приватизацiї до державного та мiсцевих бюджетiв у порядку, визначеному законом про Державний бюджет України".

     6. Абзац другий частини четвертої статтi 27 пiсля слiв "приватизований об'єкт" доповнити словами "та земельну дiлянку" i пiсля слiв "об'єкта приватизацiї" доповнити словами "та земельної дiлянки".

     7. У частинi четвертiй статтi 29:

     1) абзац перший пiсля слiв "об'єкт приватизацiї" доповнити словами "включаючи земельну дiлянку";

     2) абзац другий пiсля слiв "викуп об'єкта" доповнити словами "включаючи земельну дiлянку".

     Стаття 94. Установити, що у 2006 роцi окремi положення Закону України "Про розмежування земель державної та комунальної власностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 35, ст. 411) застосовуються з урахуванням таких змiн:

     1. Статтю 6 доповнити абзацом такого змiсту:

     "земельнi дiлянки, на яких розташованi державнi, в тому числi казеннi, пiдприємства, господарськi товариства, у статутних фондах яких державi належать частки (акцiї, паї)".

     2. Частину першу статтi 8 пiсля слiв "установ та органiзацiй" доповнити словами "меж земельних дiлянок, на яких розташованi державнi, в тому числi казеннi, пiдприємства, господарськi товариства, у статутних фондах яких державi належать частки (акцiї, паї)".

     Стаття 95. Продовжити до 1 сiчня 2007 року дiю експерименту щодо справляння запроваджених у 2003 роцi Верховною Радою Автономної Республiки Крим за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України окремих мiсцевих зборiв (збору на розвиток рекреацiйного комплексу в Автономнiй Республiцi Крим та збору на розвиток пасажирського електротранспорту в Автономнiй Республiцi Крим).

     Стаття 96. Установити, що в разi недостатностi видiлених з Державного бюджету України коштiв по бюджетних програмах, пов'язаних з розмежуванням джерел виплати пенсiй мiж Державним бюджетом України та Пенсiйним фондом України, пенсiї, визначенi законодавством для вiдповiдних категорiй громадян, виплачуються у повному обсязi за рахунок коштiв, передбачених у Державному бюджетi України на покриття дефiциту Пенсiйного фонду України.

     Стаття 97. Установити, що у 2006 роцi у разi понадпланового надходження доходiв до Пенсiйного фонду України та Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi проти обсягiв, що враховувалися при визначеннi трансфертiв цим фондам, вiдповiдно скорочується обсяг видаткiв за бюджетними програмами "Покриття дефiциту коштiв Пенсiйного фонду України для виплати пенсiй" (код 6481100) та "Вiдшкодування витрат Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi на виплату допомоги при народженнi дитини" (код 2501650).

     Стаття 98. Продовжити до 1 сiчня 2007 року дiю законiв України "Про внесення змiн до Закону України "Про збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування" вiд 22 жовтня 1998 року N 208-IV та вiд 15 липня 1999 року N 967-IV.

     Установити, що збiр з купiвлi-продажу валюти протягом 2006 року справляється з операцiй купiвлi-продажу безготiвкової валюти в розмiрi 1,3 вiдсотка. Платниками такого збору є юридичнi особи-резиденти, нерезиденти, постiйнi представництва юридичної особи-нерезидента, власники корпоративних картрахункiв iноземної валюти, банки-члени мiжнародних платiжних систем, уповноваженi банки з операцiй за власними зовнiшньоекономiчними договорами та фiзичнi особи, в тому числi нерезиденти, що здiйснюють операцiї з купiвлi-продажу безготiвкових iноземних валют. Банки та їх установи зобов'язанi нараховувати, утримувати та одночасно iз подачею заявки на купiвлю iноземної валюти, здiйснювану ними за власними операцiями i вiд iменi та за рахунок клiєнтiв таких банкiв, сплачувати до спецiального фонду державного бюджету додатковий збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування у розмiрi 1,3 вiдсотка вiд суми операцiї з купiвлi-продажу безготiвкової валюти, зазначеної у такiй заявцi, вести податковий облiк та подавати звiтнiсть органам Пенсiйного фонду України.

     Суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, якi застосовують спрощений режим оподаткування (єдиний податок, фiксований податок та фiксований сiльськогосподарський податок), та юридичнi i фiзичнi особи, що розташованi (проживають) у зонах гарантованого добровiльного вiдселення та посиленого радiоекологiчного контролю, сплачують збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування при здiйсненнi безготiвкових операцiй з купiвлi-продажу валют, торгiвлi ювелiрними виробами iз золота (крiм обручок), платини i дорогоцiнного камiння, при вiдчуженнi легкових автомобiлiв, з операцiй купiвлi-продажу нерухомого майна, з надання послуг стiльникового рухомого зв'язку, встановлений вищеназваними законами, на загальних пiдставах.

     Стаття 99. Установити, що у 2006 роцi платники збору, визначенi пунктами 5-7, 9 i 10 статтi 1 Закону України "Про збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст. 237; 1998 р., N 49, ст. 303; 1999 р., N 38, ст. 349; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92;2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 2, ст. 6, N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, N N 17-19, ст. 267), збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування сплачують на рахунки з облiку коштiв спецiального фонду державного бюджету, вiдкритi в управлiннях Державного казначейства в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi. Цi кошти в установленому порядку зараховуються до спецiального фонду державного бюджету i використовуються згiдно iз Законом України про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк.

     Стаття 100. Установити на 2006 рiк вiдповiдно до класiв професiйного ризику виробництва такi страховi тарифи на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi:

Клас професiй-
ного ризику вироб-
ництва
Страховий тариф (у вiдсотках до фактичних витрат на оплату працi найманих працiв-
никiв)
Клас професiй-
ного ризику вироб-
ництва
Страховий тариф (у вiдсотках до фактичних витрат на оплату працi найманих працiв-
никiв)
Клас професiй-
ного ризику вироб-
ництва
Страховий тариф (у вiдсотках до фактичних витрат на оплату працi найманих працiв-
никiв)
1 0,66 24 1,20 47 2,14
2 0,67 25 1,23 48 2,16
3 0,68 26 1,29 49 2,18
4 0,69 27 1,35 50 2,35
5 0,70 28 1,41 51 2,37
6 0,72 29 1,48 52 2,42
7 0,73 30 1,50 53 2,44
8 0,75 31 1,51 54 2,47
9 0,76 32 1,55 55 2,56
10 0,78 33 1,56 56 2,64
11 0,80 34 1,67 57 2,91
12 0,82 35 1,68 58 2,92
13 0,83 36 1,76 59 3,00
14 0,85 37 1,77 60 3,38
15 0,90 38 1,86 61 3,66
16 0,94 39 1,87 62 3,80
17 0,96 40 1,89 63 4,09
18 1,03 41 1,90 64 4,30
19 1,06 42 1,93 65 6,51
20 1,07 43 1,95 66 6,62
21 1,08 44 2,00 67 13,60
22 1,09 45 2,01    
23 1,16 46 2,09    

     Стаття 101. Установити, що у 2006 роцi розмiр збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування, визначений в абзацах другому, четвертому i п'ятому пункту 1, пунктах 2 i 3 статтi 4 Закону України "Про збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст. 237; 1998 р., N 11-12, ст. 49, N 42, ст. 257; 1999 р., N 52, ст. 465; 2000 р., N 13, ст. 104; 2003 р., N 7, ст. 65; 2004 р., N 49, ст. 528; 2005 р., N 6, ст. 137, N N 17-19, ст. 267) становить 31,8 вiдсотка.

     Стаття 102. Установити, що у 2006 роцi розмiр внескiв на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття вiдповiдно до Закону України "Про розмiр внескiв на деякi види загальнообов'язкового державного соцiального страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 11, ст. 47; 2002 р., N 17, ст. 124, N 30, ст. 210; 2003 р., N 16, ст. 116; 2004 р., N 17-18, ст. 250, N 32, ст. 385; 2005 р., N 7-8, ст. 162, N N 17-19, ст. 267) становить:

     для роботодавцiв - 1,3 вiдсотка суми фактичних витрат на оплату працi найманих працiвникiв, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробiтної плати, iншi заохочувальнi та компенсацiйнi виплати, у тому числi в натуральнiй формi, що визначаються згiдно з нормативно-правовими актами, прийнятими вiдповiдно до Закону України "Про оплату працi", та пiдлягають обкладанню податком з доходiв фiзичних осiб;

     для осiб, якi беруть участь у загальнообов'язковому державному соцiальному страхуваннi на добровiльних засадах, забезпечують себе роботою самостiйно (члени творчих спiлок, творчi працiвники, якi не є членами творчих спiлок), фiзичних осiб - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, осiб, якi виконують роботи (послуги) згiдно з цивiльно-правовими угодами, а також громадян України, якi працюють за межами України та не застрахованi у системi обов'язкового державного соцiального страхування країни, в якiй вони перебувають, - 5,2 вiдсотка суми оподатковуваного доходу (прибутку), в тому числi 1,8 вiдсотка - на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття.

     Стаття 103. Установити, що у 2006 роцi резерв коштiв Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi, необхiдний для фiнансування матерiального забезпечення застрахованих осiб, та Фонду загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття, необхiдний для виплати допомоги по безробiттю, визначений пунктом 8 статтi 11, частиною третьою статтi 19, пунктом 3 частини першої статтi 20 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими народженням та похованням" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 14, ст. 71; 2002 р., N 17, ст. 124; 2004 р., N 32, ст. 385; 2005 р., N N 17-19, ст. 267) i абзацом другим частини третьої статтi 16 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 22, ст. 171; 2002 р., N 17, ст. 124; 2004 р., N 32, ст. 385; 2005 р., N N 17-19, ст. 267), встановлюється у розрахунку на 5 календарних днiв.

     Стаття 104. Установити, що мiнiмальний розмiр пенсiї по iнвалiдностi, передбачений статтею 22 Закону України "Про пенсiйне забезпечення вiйськовослужбовцiв, осiб начальницького i рядового складу органiв внутрiшнiх справ та деяких iнших осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399; 1995 р., N 44, ст. 327; 2004 р., N 50, ст. 536) встановлюється в розмiрi:

     iнвалiдам вiйни з числа солдатiв i матросiв строкової служби I групи - у розмiрi 120 процентiв, II групи - 110 процентiв, III групи - 105 процентiв прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть;

     iншим iнвалiдам з числа солдатiв i матросiв строкової служби I групи у розмiрi - 110 процентiв, II групи - 105 процентiв, III групи - 100 процентiв прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть;

     iнвалiдам з числа єфрейторiв (старших солдатiв) i сержантiв, старших матросiв i старшин строкової служби - у розмiрi 110 процентiв, з числа прапорщикiв i мiчманiв, вiйськовослужбовцiв надстрокової служби та вiйськової служби за контрактом, осiб молодшого начальницького i рядового складу органiв внутрiшнiх справ i державної пожежної охорони - 120 процентiв, а з числа осiб офiцерського складу та осiб начальницького складу (крiм молодшого) органiв внутрiшнiх справ i державної пожежної охорони - 130 процентiв вiдповiдних вiд мiнiмальних розмiрiв пенсiй, передбачених для iнвалiдiв з числа солдатiв i матросiв строкової служби.

     Установити, що пенсiї за вислугу рокiв та пенсiї в разi втрати годувальника, якi призначаються вiйськовослужбовцям, особам начальницького i рядового складу органiв внутрiшнiх справ та деяким iншим особам, а також членам їх сiмей вiдповiдно до Закону України "Про пенсiйне забезпечення вiйськовослужбовцiв, осiб начальницького i рядового складу органiв внутрiшнiх справ та деяких iнших осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399), не можуть бути нижче 100 процентiв прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть, визначеного законом.

     Стаття 105. Установити, що у 2006 роцi платники фiксованого сiльськогосподарського податку збiр на обов'язкове пенсiйне страхування сплачують за ставкою 6,46 вiдсотка вiд об'єкта оподаткування.

     Стаття 106. Установити, що у 2006 роцi пенсiя за особливi заслуги перед Україною вiдповiдно до пункту 2 статтi 1 Закону України "Про пенсiї за особливi заслуги перед Україною" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 35, ст. 289; 2004 р., N 37, ст. 452) призначається ветеранам вiйни, учасникам бойових дiй проти Японiї у 1938, 1939 i 1945 роках (у тому числi на територiї Монголiї), нагородженим за бойовi дiї орденом, медаллю "За вiдвагу" або медаллю Ушакова, партизанам Великої Вiтчизняної вiйни, нагородженим медаллю "За вiдвагу", незалежно вiд часу нагородження.

     Стаття 107. Установити, що розмiр пенсiї (з урахуванням надбавок, пiдвищень, додаткових пенсiй, цiльової грошової допомоги та пенсiй за особливi заслуги перед Україною та iнших доплат до пенсiй, встановлених законодавством), призначених у 2006 роцi вiдповiдно до Митного кодексу України, законiв України "Про державну службу", "Про Нацiональний банк України", "Про дипломатичну службу", "Про службу в органах мiсцевого самоврядування", "Про судову експертизу", "Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи", "Про державну пiдтримку засобiв масової iнформацiї та соцiальний захист журналiстiв", "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть", "Про пенсiйне забезпечення вiйськовослужбовцiв, осiб начальницького i рядового складу органiв внутрiшнiх справ та деяких iнших осiб", "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування", "Про пенсiйне забезпечення", Постановою Верховної Ради України вiд 13 жовтня 1995 року N 379/95-ВР "Про затвердження Положення про помiчника-консультанта народного депутата України", не може перевищувати 12 мiнiмальних пенсiй за вiком, встановленої абзацом першим частини першої статтi 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування".

     Стаття 108. Установити, що у 2006 роцi достроково призначена пенсiя за вiком з урахуванням пiдпункту "г" пункту 1 статтi 26 Закону України "Про зайнятiсть населення" у перiод до досягнення пенсiйного вiку, передбаченого законодавством для вiдповiдної категорiї осiб, працюючим пенсiонерам, на яких поширюється дiя Митного кодексу України, законiв України "Про державну службу", "Про Нацiональний банк України", "Про дипломатичну службу", "Про службу в органах мiсцевого самоврядування", "Про прокуратуру", "Про статус суддiв", "Про судову експертизу", "Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи", "Про державну пiдтримку засобiв масової iнформацiї та соцiальний захист журналiстiв", "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть" та Постанови Верховної Ради України вiд 13 жовтня 1995 року N 379/95-ВР "Про затвердження Положення про помiчника-консультанта народного депутата України", не виплачується.

     Достроково призначена пенсiя особам, зазначеним в абзацi п'ятому частини дванадцятої статтi 20 Закону України "Про статус народного депутата України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 42, ст. 212), у разi, коли такi особи продовжують працювати, у перiод до досягнення ними пенсiйного вiку не виплачується.

     Стаття 109. Надати право Кабiнету Мiнiстрiв України у 2006 роцi встановлювати розмiри соцiальних виплат, якi вiдповiдно до чинного законодавства визначаються залежно вiд розмiру мiнiмальної заробiтної плати, в абсолютних сумах у межах асигнувань, передбачених за вiдповiдними бюджетними програмами.

     Стаття 110. Установити, що пiльги дiтям вiйни, передбаченi абзацом сьомим статтi 5 Закону України "Про соцiальний захист дiтей вiйни", запроваджуються у 2006 роцi поетапно, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету.

     Стаття 111. Установити, що у 2006 роцi в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, здiйснюється фiнансування за рахунок коштiв Фонду загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття оплачуваних громадських робiт для безробiтних; розслiдування страхових випадкiв та обґрунтованостi виплат матерiального забезпечення вiдповiдно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 22, ст. 171); повернення коштiв, виплачених як допомога по безробiттю одноразово для органiзацiї безробiтними пiдприємницької дiяльностi, у разi нездiйснення такої дiяльностi протягом шести календарних мiсяцiв з дня отримання допомоги.

     Стаття 112. Установити, що у 2006 роцi вiдповiдно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 46-47, ст. 403) у разi встановлення комiсiєю з розслiдування нещасного випадку, що ушкодження здоров'я настало не лише з причини, що залежить вiд роботодавця, а i внаслiдок порушення потерпiлим нормативних актiв про охорону працi, розмiр одноразової допомоги пiдлягає зменшенню, але не бiльш як на 50 вiдсоткiв, у порядку, визначеному Правлiнням Фонду.

     Стаття 113. Установити, що у 2006 роцi суддям виплачується щомiсячна надбавка за вислугу рокiв у розмiрах, передбачених частиною четвертою статтi 44 Закону України "Про статус суддiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 8, ст. 56; 1994 р., N 26, ст. 203), вiд посадового окладу з урахуванням доплати за квалiфiкацiйнi класи.

     Стаття 114. Установити, що у 2006 роцi число посилок (передач) i бандеролей, що одержують особи, взятi пiд варту, та засудженi до позбавлення волi, не обмежується.

     Стаття 115. Нацiональнiй комiсiї регулювання електро-енергетики України пiд час формування цiни та проведення розрахункiв за електричну енергiю, що реалiзується енергогенеруючими компанiями, передбачити кошти у сумi не менше 50.000 тис. гривень на витрати, пов'язанi з погашенням заборгованостi перед Держкомрезервом за отримане у 1997-2000 роках згiдно з рiшеннями Кабiнету Мiнiстрiв України органiчне паливо.

     Енергогенеруючим компанiям забезпечувати перерахування до спецiального фонду Державного бюджету України коштiв у рахунок погашення зазначеної заборгованостi у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 116. Установити, що перерахування субвенцiї з Державного бюджету України мiсцевим бюджетам на погашення заборгованостi минулих рокiв з рiзницi в тарифах на теплову енергiю, послуги з водопостачання та водовiдведення, що постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невiдповiднiстю фактичної вартостi теплової енергiї, послуг з водопостачання та водовiдведення тарифам, що затверджувалися органами державної влади чи органами мiсцевого самоврядування, здiйснюється у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, за рахунок надходжень вiд погашення податкової заборгованостi пiдприємств, що надавали такi послуги, або їх кредиторiв до державного бюджету, яка утворилася станом на 1 липня 2005 року, та додаткових податкових зобов'язань, якi виникають у результатi виконання цiєї статтi. Розрахунки з рiзницi в тарифах на теплову енергiю, що постачалася населенню, здiйснюється з урахуванням вiдповiдних норм Закону України "Про заходи, спрямованi на забезпечення сталого функцiонування пiдприємств паливно-енергетичного комплексу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 33, ст. 430).

     Стаття 117. Установити, що реалiзацiя iнвестицiйних проектiв впровадження енергозберiгаючих технологiй в галузях економiки, технологiй по виробництву альтернативних джерел палива здiйснюється шляхом надання пiльгових кредитiв державними банками за рахунок коштiв Державного бюджету України у порядку та за механiзмом, що затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету.

     Стаття 118. Установити, що вiйськовослужбовцям у разi повторного звiльнення зi служби грошова допомога, передбачена пунктом 2 статтi 15 Закону України "Про соцiальний i правовий захист вiйськовослужбовцiв та членiв їх сiмей" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190; 1997 р., N 12, ст. 103), не виплачується, за винятком тих осiб, якi при першому звiльненнi не набули права на отримання цiєї допомоги.

     Стаття 119. Операцiї з передачi Нацiональнiй акцiонернiй компанiї "Украгролiзинг" технiки iноземного виробництва, закупленої за рахунок кредитiв, залучених державою або пiд державнi гарантiї, в рахунок зменшення заборгованостi перед державним бюджетом та операцiї з подальшої передачi цiєї технiки суб'єктам господарювання на умовах лiзингу звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть.

     Стаття 120. Установити, що у разi розформування у 2006 роцi вiйськової частини пiльга iз плати за землю для вiйськових формувань дiє протягом року з моменту розформування такої вiйськової частини. Пiсля закiнчення цього термiну платником податку iз плати за землю визначається Мiнiстерство оборони України.

     Стаття 121. Установити, що у 2006 роцi продаж, оцiнка та перелiк вiйськового майна (вiйськових мiстечок) утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань, крiм надлишкового озброєння, вiйськової та спецiальної технiки, встановлюється у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 122. Установити, що у 2006 роцi вiдкритому акцiонерному товариству "Укртелеком" надається лiцензiя на користування радiочастотним ресурсом для впровадження радiотехнологiї мобiльного зв'язку третього поколiння стандарту IМТ-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) у смугах радiочастот 1935-1950 МГц, 2015-2020 МГц та 2125-2140 МГц за дiючими ставками одноразових платежiв за видачу вiдповiдної лiцензiї на користування радiочастотним ресурсом України.

     Стаття 123. Установити, що у 2006 роцi Торгово-промислова палата:

     у разi виробництва українськими суб'єктами господарської дiяльностi товарiв з давальницької сировини зазначає це у сертифiкатi про походження таких товарiв;

     зазначає у сертифiкатi про походження українських товарiв, вироблених у спецiальних (вiльних) економiчних зонах, на територiї яких забезпечується виконання заходiв i дотримання вимог, передбачених главою 36 Митного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 38-39, ст. 288), назву спецiальної (вiльної) економiчної зони.

VII. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2006 року.

     2. Додатки N 1-9 до цього Закону є його невiд'ємною частиною.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     для своєчасного нормативно-правового забезпечення впровадження цього Закону затвердити всi нормативно-правовi акти на його виконання у термiн до 60 календарних днiв з дати набрання чинностi цим Законом;

     розробити i затвердити у двомiсячний термiн порядок, яким врегулювати граничнi розмiри адмiнiстративних витрат суб'єктiв господарювання державного сектора економiки в частинi використання службових автомобiлiв, консалтингових, страхових та аудиторських послуг; врегулювати здiйснення iнших витрат операцiйної дiяльностi, не пов'язаних iз основною дiяльнiстю; визначити, що порядок (метод) нарахування резерву сумнiвних боргiв та їх списання для пiдприємств державного сектора економiки визначається лише за рiшенням уповноваженого органу управлiння;

     внести пропозицiї щодо змiн до Закону України "Про пенсiйне забезпечення вiйськовослужбовцiв, осiб начальницького i рядового складу органiв внутрiшнiх справ та деяких iнших осiб" стосовно порядку обчислення пенсiй;

     разом з Нацiональною комiсiєю регулювання електроенергетики України передбачити встановлення спецiальних тарифiв для переведення на опалення електроенергiєю населених пунктiв;

     внести пропозицiї щодо запровадження механiзму пiдтримки експортно-орiєнтованих галузей економiки, в тому числi шляхом укладання мiжнародних договорiв щодо надання кредитiв iншим iноземним державам пiд здiйснення товарних поставок з України;

     за результатами виконання Державного бюджету України за перше пiврiччя 2006 року внести Верховнiй Радi України пропозицiї щодо подальшого поетапного впровадження статтi 6 Закону України "Про соцiальний захист дiтей вiйни";

     внести пропозицiї щодо змiн до законодавчих актiв стосовно створення у Державному бюджетi України Стабiлiзацiйного фонду;

     визначити, що частина коштiв, залучених Державною iпотечною установою, спрямовується на кредитування молодiжного житлового будiвництва.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
20 грудня 2005 року
N 3235-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.