ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування"

     Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     I. Внести до Закону України "Про збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст.237; 1998 р., N 11-12, ст.49, N 42, ст.257, N 49, ст.303) такi змiни:

     1. Статтю 1 доповнити пунктами 8, 9 i 10 такого змiсту:

     "8) суб'єкти пiдприємницької дiяльностi (у тому числi нерезиденти) - виробники та iмпортери тютюнових виробiв;

     9) пiдприємства, установи та органiзацiї незалежно вiд форм власностi та фiзичнi особи, якi придбавають нерухоме майно, за винятком державних пiдприємств, установ i органiзацiй, що придбавають нерухоме майно за рахунок бюджетних коштiв, установ та органiзацiй iноземних держав, що користуються iмунiтетами i привiлеями згiдно iз законами та мiжнародними договорами України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, а також громадян, якi придбавають житло i перебувають у черзi на одержання житла або придбавають житло вперше.

     Нерухомим майном визнається жилий будинок або його частина, квартира, садовий будинок, дача, гараж, iнша постiйно розташована будiвля, а також iнший об'єкт, що пiдпадає пiд визначення першої групи основних фондiв згiдно iз Законом України "Про оподаткування прибутку пiдприємств";

     10) пiдприємства, установи та органiзацiї, фiзичнi особи, якi користуються послугами стiльникового рухомого зв'язку, а також оператори цього зв'язку, якi надають свої послуги безоплатно. При цьому збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування не сплачується, якщо послугами стiльникового зв'язку користуються рiчковi, морськi, повiтрянi, космiчнi транспортнi засоби, засоби наземного технологiчного транспорту (у тому числi таксi), що мають стацiонарно вбудоване обладнання радiозв'язку, радiонавiгацiї та радiоастрономiї, яке не може бути вiдокремлено вiд таких засобiв без втрати його технологiчних або експлуатацiйних якостей чи характеристик.

     Послуги стiльникового рухомого зв'язку - послуги з передачi мережею зв'язку загального користування голосу, сигналiв, звукiв, зображень, друкованих чи письмових матерiалiв або символiв, призначених для конкретного абонента, у разi, коли для їх прийому або передачi використовується обладнання радiозв'язку.

     Радiозв'язок - електрозв'язок, що здiйснюється шляхом поширення електромагнiтних хвиль у вiльному просторi без штучного спрямовуючого середовища.

     Роумiнг - послуга стiльникового рухомого зв'язку, яка забезпечує можливiсть абонентам здiйснювати двостороннiй зв'язок без подання будь-якої попередньої заяви або з такою пiд час перемiщення iз зони дiї одного оператора до iншого як у межах України, так i за її межами".

     2. У статтi 2:

     1) пункт 1 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Для платникiв збору, визначених пунктами 1 i 2 статтi 1 цього Закону, якi мають найманих працiвникiв, але не здiйснюють витрат на оплату їх працi, - сума коштiв, що визначається розрахунково як добуток визначеного законом мiнiмального розмiру заробiтної плати на кiлькiсть працiвникiв такого платника збору, на яких здiйснюється нарахування заробiтної плати";

     2) доповнити статтю пунктами 7, 8 i 9 такого змiсту:

     "7) для платникiв збору, визначених пунктом 8 статтi 1 цього Закону, - вартiсть вироблених ними тютюнових виробiв, що пiдлягають продажу, обмiну на iншi товари (продукцiю, роботи, послуги), безоплатнi передачi або з частковою їх оплатою, в тому числi своїм працiвникам, та вартiсть тютюнових виробiв, що ввозяться (iмпортуються) на митну територiю України.

     Вартiсть тютюнових виробiв, вироблених в Українi, визначається за цiнами, встановленими з урахуванням сум акцизного збору, збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування, який сплачується платниками, визначеними пунктом 8 статтi 1 цього Закону, без урахування сум податку на додану вартiсть.

     Вартiсть iмпортованих тютюнових виробiв визначається виходячи з їх митної вартостi з урахуванням сум акцизного збору, перерахованої у нацiональну валюту за курсом Нацiонального банку України, що дiє на день подання митної декларацiї, але не нижче iндикативних цiн. Платники збору, що ввозять (iмпортують) тютюновi вироби, сплачують збiр пiд час митного оформлення таких тютюнових виробiв;

     8) для платникiв збору, визначених пунктом 9 статтi 1 цього Закону, - вартiсть нерухомого майна, зазначена в договорi купiвлi-продажу такого майна;

     9) для платникiв збору, визначених пунктом 10 статтi 1 цього Закону, - вартiсть будь-яких послуг стiльникового рухомого зв'язку, сплачена споживачами цих послуг оператору, що їх надає, включаючи вартiсть вхiдних та вихiдних телефонних дзвiнкiв, абонентську плату, плату (надбавку) за роумiнг, суму страхового завдатку, авансу, вартiсть iнших спецiальних послуг, зазначених у рахунку на оплату послуг стiльникового рухомого зв'язку.

     У разi продажу прав на тимчасове користування послугами стiльникового рухомого зв'язку у виглядi магнiтних карт, мiкросхем або чипiв об'єктом оподаткування є вартiсть їх продажу.

     У разi, коли оператор стiльникового зв'язку надає послуги з цього зв'язку безоплатно, об'єктом оподаткування є вартiсть таких послуг, визначена за звичайними розцiнками (тарифами) такого оператора.

     У разi, коли особа надає засоби, споруди або мережу зв'язку в оренду (лiзiнг) або передає цi об'єкти в iншi види користування iншiй особi, яка виконує функцiї оператора щодо третiх осiб, об'єктом оподаткування є тiльки послуги, якi надаються такою другою особою таким третiм особам.

     Не може бути об'єктом оподаткування:

     транслювання програм радiо- та телевiзiйними станцiями;

     передавання або прийом iнформацiї за допомогою радiозв'язку мережами вiдомчого чи технологiчного зв'язку, що не мають автоматичної комутацiї з мережею зв'язку загального користування;

     користування радiотелефонами та радiоподовжувачами, пiдключеними до номерiв квартирних телефонiв;

     суми, якi сплачуються одним оператором у компенсацiю вартостi послуг з роумiнгу (або покриття вiд'ємного сальдо взаєморозрахункiв з роумiнгу) iншому оператору, який надав такi послуги".

     3. У частинi третiй статтi 3 слово i цифри "пунктами 5, 6 i 7" замiнити словом i цифрами "пунктами 5-10".

     4. Статтю 4 доповнити пунктами 8, 9 i 10 такого змiсту:

     "8) для платникiв збору, визначених пунктом 8 статтi 1 цього Закону, - 5 вiдсоткiв вiд об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 7 статтi 2 цього Закону;

     9) для платникiв збору, визначених пунктом 9 статтi 1 цього Закону, - 1 вiдсоток вiд об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 8 статтi 2 цього Закону;

     10) для платникiв збору, визначених пунктом 10 статтi 1 цього Закону, - 6 вiдсоткiв вiд об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 9 статтi 2 цього Закону".

     5. Статтю 5 доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "Суми штрафiв, накладених органами Пенсiйного фонду України вiдповiдно до статтi 1651 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення, сплачуються на рахунки вiдповiдних органiв Пенсiйного фонду України".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування i дiє до 1 сiчня 2001 року.

     2. Нотарiальне посвiдчення або реєстрацiя на бiржi договорiв купiвлi-продажу нерухомого майна здiйснюється за наявностi документального пiдтвердження сплати збору, який справляється у разi купiвлi-продажу нерухомого майна.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
15 липня 1999 року
N 967-XIV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.