ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про виноград та виноградне вино

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 20 грудня 2005 року N 3235-IV,
вiд 9 лютого 2006 року N 3427-IV,
вiд 19 грудня 2006 року N 489-V,
вiд 28 грудня 2007 року N 107-VI,
Рiшенням Конституцiйного Суду України
вiд 22 травня 2008 року N 10-рп/2008,
Законами України
вiд 3 червня 2008 року N 309-VI,
вiд 5 березня 2009 року N 1103-VI,
вiд 3 лютого 2011 року N 2974-VI,
вiд 17 лютого 2011 року N 3043-VI,
вiд 16 жовтня 2012 року N 5462-VI,
вiд 4 липня 2013 року N 406-VII,
вiд 9 квiтня 2014 року N 1193-VII,
вiд 12 серпня 2014 року N 1638-VII,
вiд 7 грудня 2017 року N 2245-VIII,
вiд 20 березня 2018 року N 2360-VIII,
вiд 23 листопада 2018 року N 2628-VIII,
вiд 20 вересня 2019 року N 124-IX,
вiд 14 сiчня 2020 року N 440-IX,
вiд 16 сiчня 2020 року N 465-IX

(У текстi Закону слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з сiльського господарства" у всiх вiдмiнках замiнено словами "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної полiтики та продовольства" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 17 лютого 2011 року N 3043-VI)

(У текстi Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної полiтики та продовольства" в усiх вiдмiнках замiнено словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику, полiтику у сферi сiльського господарства" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 16 жовтня 2012 року N 5462-VI)

     Цей Закон регулює правовi вiдносини у сферi виноградарства та виноробства України, пов'язанi з веденням виноградникiв та виробництвом винограду, вина та iнших продуктiв виноробства, визначає регламентацiю i контроль в цих галузях виробництва, права i обов'язки виробникiв, повноваження органiв виконавчої влади i спрямований на посилення боротьби з фальсифiкацiєю виноробної продукцiї в Українi.

     Дiя цього Закону поширюється на юридичних та фiзичних осiб, господарська дiяльнiсть яких включає виробництво, реалiзацiю, експорт та iмпорт товарної продукцiї в галузi виноградарства i виноробства. Дiя цього Закону не поширюється на виробникiв винограду i вина домашнього, призначених для власного споживання.

Роздiл I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення основних термiнiв

     У цьому Законi термiни вживаються в такому значеннi:

     1) виноградарсько-виноробна галузь - сукупнiсть пiдприємств, органiзацiй, науково-дослiдницьких закладiв, зайнятих у сферi виробництва винограду, виробництва i реалiзацiї виноробної продукцiї;

     2) виноградарство - сукупнiсть органiзацiйних i технологiчних прийомiв розмноження, культивування i збору винограду;

(пункт 2 статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV)

     3) виноробство - сукупнiсть органiзацiйних i технологiчних прийомiв виготовлення виноробної продукцiї;

(пункт 3 статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV)

     4) виноградники - промисловi насадження винограду для виноробства на площi понад 0,5 гектара;

(пункт 4 статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV)

     5) зрiдженiсть виноградникiв - вiдсоткове вiдношення неiснуючих кущiв до номiнальної (розрахункової) їх кiлькостi на данiй площi;

     6) столовi сорти винограду - сорти винограду, що вирощуються для споживання у свiжому виглядi;

(пункт 6 статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV)

     7) технiчнi сорти винограду - сорти винограду, призначенi для виробництва виноробної продукцiї;

(пункт 7 статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV)

     8) гiбриди прямi виробники - сорти винограду першого поколiння вiд схрещування сортiв виду Vitis vinifera з iншими видами винограду роду Vitis: Зейбель, Террас, Бако, Кастель, Кудерк, Отелло, Жакез, Клiнтон, Ербемон;

(пункт 8 статтi 1 у редакцiї Законiв України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV, вiд 03.02.2011р. N 2974-VI)

     9) районованi сорти винограду - визначенi для певної зони виноградарства сорти винограду, що забезпечують найбiльшу господарську ефективнiсть виноградарства i виноробства в цiй мiсцевостi та включенi до Державного реєстру сортiв рослин, придатних для поширення в Українi;

     10) зона виноградарства - географiчна територiя України з придатними агроекологiчними умовами для розведення культури винограду;

     11) сусло - свiжовiджатий сiк, що одержують при подрiбненнi та пресуваннi винограду чи мезги, призначений для виробництва виноматерiалiв, бродiння якого здiйснюється у мiсцi переробки винограду;

(пункт 11 статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV)

     12) вино - алкогольний напiй, вироблений з винограду, мiцнiсть якого набувається внаслiдок спиртового бродiння роздушених ягiд або свiжовiджатого соку, а в разi виготовлення вин крiплених - пiдвищується шляхом додавання спирту етилового ректифiкованого та/або спирту етилового ректифiкованого виноградного, та/або дистиляту виноградного спиртового. Мiцнiсть вин може становити вiд 9 до 20 вiдсоткiв об'ємних. Органолептичнi якостi вина повиннi вiдповiдати природному складу винограду або вiдтворювати особливостi, набутi внаслiдок купажування чи спецiальної технологiчної обробки виноматерiалiв;

(пункт 12 статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 03.02.2011р. N 2974-VI, вiд 07.12.2017р. N 2245-VIII)

     13) виноробна мiсцевiсть - територiя, на якiй технiчнi сорти винограду постiйно досягають цукристостi у суслi не менш як 150 г/куб. дм (на територiї Автономної Республiки Крим - 160 г/куб. дм);

     14) виноматерiали винограднi - продукти первинної переробки винограду призначенi для виробництва вин та iншої виноробної продукцiї;

(пункт 14 статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.03.2009р. N 1103-VI)

     15) виноматерiали коньячнi - молодi натуральнi сухi виноматерiали, виготовленi з винограду у "бiлий" спосiб з дотриманням технологiчних особливостей i призначенi для виробництва спирту коньячного;

(пункт 15 статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV)

     16) виноматерiали шампанськi - виноматерiали, виготовленi з регламентованих сортiв винограду у "бiлий" спосiб за спецiальною технологiєю i призначенi для виробництва шампанського України та iгристих вин;

(пункт 16 статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.03.2009р. N 1103-VI)

     17) вино газоване - вино, пiняста властивiсть якого набута внаслiдок його штучного насичення дiоксидом вуглецю;

(пункт 17 статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV)

     18) вино iгристе - вино, пiняста властивiсть якого набута внаслiдок його насичення дiоксидом вуглецю ендогенного походження, що утворюється пiд час бродiння сусла або вторинного бродiння виноматерiалiв у герметично закритих посудинах;

(пункт 18 статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV)

     19) шампанське України - бiле iгристе вино, виготовлене шляхом його насичення дiоксидом вуглецю ендогенного походження при вторинному бродiннi шампанських виноматерiалiв з використанням сахарози в герметично закритих ємностях мiцнiстю не нижче 10,5 вiдсотка об'ємних одиниць. При здiйсненнi процесу шампанiзацiї в пляшках з наступною трирiчною витримкою iгристе вино має назву "Шампанське України класичне";

(пункт 19 статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.02.2011р. N 2974-VI)

     20) вино колекцiйне - спецiально вiдiбране марочне вино, яке пiсля закiнчення встановлених строкiв визрiвання в дубовiй тарi додатково витримується в пляшках не менш як 3 роки у спецiальних сховищах з чiтко визначеними параметрами витримки;

(пункт 20 статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV)

     21) вино контрольованого найменування - вино стабiльно високої якостi, що виробляється за спецiальною або традицiйною технологiєю з визначених сортiв винограду строго регламентованого географiчного району. Походження i якiсть вина спецiально контролюються на всiх етапах виробництва сировини та готової продукцiї;

(пункт 21 статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 03.02.2011р. N 2974-VI)

     22) вино крiплене - вино, одержане в результатi повного або неповного збродження цукрiв сусла шляхом припинення бродiння через додавання спирту етилового ректифiкованого та/або спирту етилового ректифiкованого виноградного, та/або дистиляту виноградного спиртового;

(пункт 22 статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.12.2017р. N 2245-VIII)

     23) вино марочне - столове або крiплене вино вищої якостi з характерними для обумовленої виноробної мiсцевостi та сортiв винограду особливостями, яке пройшло дозрiвання шляхом технологiчної витримки в дубовiй тарi не менш як 1,5 року з моменту закладки на витримку;

(пункт 23 статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.02.2011р. N 2974-VI)

     24) пункт 24 статтi 1 виключено

(пункт 24 статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV, виключено згiдно iз Законом України вiд 03.02.2011р. N 2974-VI)

     25) пункт 25 статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 05.03.2009р. N 1103-VI)

     26) вино ординарне - вино, виготовлене за загальноприйнятною технологiєю, яке реалiзується з 1 сiчня року, наступного за врожаєм винограду. Допускається випуск молодих столових вин, що виробляються з виноматерiалiв окремих сортiв винограду або їх сумiшi i реалiзуються в рiк урожаю або не пiзнiше трьох мiсяцiв пiсля завершення процесу бродiння сусла;

(пункт 26 статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 05.03.2009р. N 1103-VI, вiд 03.02.2011р. N 2974-VI, у редакцiї Закону України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     261) вино ординарне витримане - вино полiпшеної якостi, виготовлене за спецiальною технологiєю з виноматерiалiв окремих сортiв винограду чи їх сумiшi, з обов'язковою витримкою у дубовiй тарi перед розливом не менше шести мiсяцiв;

(статтю 1 доповнено пунктом 261 згiдно iз Законом України вiд 03.02.2011р. N 2974-VI)

     27) вино сортове - вино, виготовлене з винограду одного сорту. Допускається використання до 15 вiдсоткiв iнших сортiв винограду того ж ботанiчного виду;

     28) вино столове - вино, виготовлене шляхом повного чи неповного збродження сусла. Залежно вiд вмiсту цукрiв, столове вино подiляється на сухе, напiвсухе, напiвсолодке;

     29) вино спецiального типу - вино, яке згiдно з видовою назвою за походженням належить до традицiйного типу i має особливi смаковi якостi, набутi в результатi спецiальної технологiчної обробки виноматерiалiв вiдповiдно до свого прототипу, назву якого воно носить;

(пункт 29 статтi 1 у редакцiї Законiв України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV, вiд 05.03.2009р. N 1103-VI)

     30) купаж - сумiш у певному спiввiдношеннi рiзних виноматерiалiв, коньячних спиртiв з компонентами, встановленими технологiчними iнструкцiями для надання вину, коньяку України типовостi, забезпечення випуску стабiльних за своїми органолептичними i фiзико-хiмiчними показниками вин i коньякiв України. Технологiчна операцiя приготування купажу має назву - купажування, а вина мають назву - купажованi;

(пункт 30 статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV, у редакцiї Закону України вiд 03.02.2011р. N 2974-VI)

     31) витримка - тривалий технологiчний процес дозрiвання виноматерiалу або коньячного спирту в технологiчнiй тарi у певних умовах, що сприяють формуванню його типовостi та покращенню якостi;

(пункт 31 статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 03.02.2011р. N 2974-VI)

     32) фальсифiкацiя вин, вермутiв, коньякiв України i брендi - умисна з корисливою метою пiдробка вин, вермутiв, коньякiв України, брендi за походженням (мiсцем виробництва) або їх складом шляхом додавання нешкiдливих чи шкiдливих для здоров'я людини речовин, а також виготовлення винних i коньячних сурогатiв у процесi виробництва, транспортування, зберiгання та продажу;

(пункт 32 статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV)

     33) якiсть вина - ступiнь вiдповiдностi вина органолептичному сприйняттю i фiзико-хiмiчним показникам, якi характеризують конкретний тип (марку) вина. Оцiнюється в балах за прийнятою у виноробствi системою;

     34) шапталiзацiя - технологiчний прийом пiдсолоджування сусла при виробництвi столових сухих i шампанських виноматерiалi;

(статтю 1 доповнено пунктом 34 згiдно iз Законом України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV, пункт 34 статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.03.2009р. N 1103-VI)

     35) пункт 35 статтi 1 виключено

(статтю 1 доповнено пунктом 35 згiдно iз Законом України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV, пункт 35 статтi 1 виключено згiдно iз Законом України вiд 05.03.2009р. N 1103-VI)

     36) виноробна продукцiя - вина тихi, шампанськi, iгристi та газованi, вермути, брендi, коньяки i алкогольнi напої виноградного походження;

(статтю 1 доповнено пунктом 36 згiдно iз Законом України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV)

     37) пiдприємства первинного виноробства - пiдприємства, якi здiйснюють переробку винограду, виробництво виноматерiалiв, сусла або соку консервованого, концентрату виноградного соку, займаються витримкою виноматерiалiв, а також утилiзацiєю вiдходiв виноробства;

(статтю 1 доповнено пунктом 37 згiдно iз Законом України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV, пункт 37 статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.03.2009р. N 1103-VI)

     38) пiдприємства вторинного виноробства - пiдприємства, якi займаються витримкою виноматерiалiв, обробкою виноматерiалiв та розливом або тiльки розливом вин у споживчу тару вiдповiдно до норм та правил виробництва виноробної продукцiї;

(статтю 1 доповнено пунктом 38 згiдно iз Законом України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV, пункт 38 статтi 1 у редакцiї Законiв України вiд 05.03.2009р. N 1103-VI, вiд 03.02.2011р. N 2974-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     39) коньяки України - мiцнi алкогольнi напої з характерним букетом i смаком, виготовленi шляхом купажу спиртiв коньячних, отриманих методом дистиляцiї коньячних виноматерiалiв на спецiальних мiдних апаратах з фракцiонуванням, витриманих не менше трьох рокiв у дубовiй тарi або нержавiючих чи емальованих ємностях з дубовою клепкою. Залежно вiд строку витримки спиртiв коньячних i їх якостi коньяки України подiляються на ординарнi, марочнi i колекцiйнi. Коньяки України можуть випускатися пiд власною назвою;

(статтю 1 доповнено пунктом 39 згiдно iз Законом України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV, пункт 39 статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 05.03.2009р. N 1103-VI)

     40) пункт 40 статтi 1 виключено

(статтю 1 доповнено пунктом 40 згiдно iз Законом України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV, пункт 40 статтi 1 виключено згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     41) прототип вина - тип вина, що iсторично склався в певних географiчних регiонах внаслiдок використання специфiчних прийомiв переробки винограду певних сортiв та способiв обробки мезги, сусла або виноматерiалiв, який став прообразом (попередником i зразком) для виробництва вiдповiдного типу вина в тiй самiй або iншiй географiчнiй зонi вирощування винограду;

(статтю 1 доповнено пунктом 41 згiдно iз Законом України вiд 03.02.2011р. N 2974-VI)

     42) дистилят виноградний спиртовий - дистилят з об'ємною часткою спирту етилового вiд 70 до 80 вiдсоткiв об'ємних, одержаний шляхом дистиляцiї виноматерiалiв виноградних, виготовлених без застосування сiрчистого ангiдриду або вмiст сiрчистої кислоти в яких зменшено шляхом її видалення (десульфiтацiї) до встановлених норм, у тому числi непридатних для виробництва вин виноградних, десульфiтованих вин виноградних, вiджатих дрiжджових та гущових осадiв, виноградних вичавок на спецiальних апаратах безперервної чи перiодичної дiї, методом фракцiонування чи подвiйної згонки з отриманням первинного вiдгону дистиляту з вмiстом спирту вiд 23 до 32 вiдсоткiв об'ємних, з подальшим його фракцiонуванням для пiдвищення об'ємної частки етилового спирту вiд 70 до 80 вiдсоткiв об'ємних.

(статтю 1 доповнено пунктом 42 згiдно iз Законом України вiд 07.12.2017р. N 2245-VIII)

     Термiн "спирт етиловий" вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв".

(статтю 1 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

Роздiл II. СИРОВИННА БАЗА ВИНОРОБСТВА (ВИНОГРАДАРСТВО)

     Стаття 2. Порядок опорядження та утримання виноградникiв

     Винограднi насадження технiчних та столових сортiв у господарствах усiх форм власностi пiдлягають реєстрацiї в центральному органi виконавчої влади з питань аграрної полiтики та продовольства.

     Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної полiтики та продовольства визначає з видiленням у натурi зони виробництва винограду. У видiлених зонах регламентується сортовий склад вирощування винограду вiдповiдно до спецiалiзацiї району виноградарства та заявлених категорiй вина.

     Садiння виноградникiв для виноробства дозволяється лише у виноробних мiсцевостях iз застосуванням районованих або перспективних сортiв винограду вiдповiдно до проекту, який затверджений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики, полiтики у сферi сiльського господарства. Гiбриди прямi виробники, що є в насадженнях, пiдлягають замiнi, а нерайонованi сорти пiдлягають замiнi або районуванню протягом 15 рокiв.

(частина третя статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 03.02.2011р. N 2974-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     Сорти винограду, посадженi вiдповiдно до проекту для випробування нових селекцiйних сортiв винограду, за позитивних результатiв сортовипробування районуються у встановленому порядку.

(статтю 2 доповнено новою частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 03.02.2011р. N 2974-VI)

     Придбаний садивний матерiал вiтчизняного або iноземного походження, призначений для садiння виноградникiв, проходить обов'язкову сертифiкацiю в установах, якi мають на це повноваження, та акредитацiю. Ця норма не поширюється на садивний матерiал, отриманий у власних розсадниках, розмiщених у зонi садiння виноградникiв.

(статтю 2 доповнено новою частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 03.02.2011р. N 2974-VI, у зв'язку з цим частини четверту - шосту вважати вiдповiдно частинами шостою - восьмою)

     Державний перепис виноградникiв здiйснюється не менше одного разу на 10 рокiв.

     Списання виноградникiв усiх форм власностi, якi закладенi за рахунок державних коштiв, органiзується i проводиться центральним органом виконавчої влади з питань аграрної полiтики та продовольства з обов'язковим вiдновленням площ виноградних насаджень.

(частина п'ята статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV)

     Зрiдженiсть молодих (до 5 рокiв) виноградникiв, на закладення яких та на догляд за якими використовувалися повнiстю державнi кошти, що зумовлена недбалим доглядом за ними, розцiнюється як безгосподарне використання земель, у зв'язку з чим винних осiб може бути притягнуто до адмiнiстративної вiдповiдальностi. При зрiдженостi понад 60 вiдсоткiв виноградники виключаються з державного реєстру, паспорт на них анулюється i державне фiнансування на садiння та догляд за виноградниками припиняється.

(частина шоста статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV)

     Стаття 3. Вимоги до якостi сировини

     Для виробництва вин i коньякiв України використовуються технiчнi сорти винограду, що вiдповiдають вимогам нормативно-правових актiв. Не допускається при переробцi змiшування європейських сортiв винограду з сортами виду Лабруска та гiбридами прямими виробниками. Столовi сорти винограду можуть використовуватися для виготовлення ординарних вин. Для виробництва ординарних вин, брендi i коньякiв України допускається використовування столових сортiв винограду, якщо за вмiстом цукрiв та iншими показниками якостi вони вiдповiдають вимогам, що пред'являються до винограду технiчних сортiв.

(частина перша статтi 3 у редакцiї Законiв України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV, вiд 03.02.2011р. N 2974-VI, вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     Для виробництва вин допускається переробка зав'яленого на кущах винограду до цукристостi в суслi не бiльш як 40 г/100 куб. см.

     Використання сушеного винограду (iзюму) для виготовлення вин забороняється. Випадки порушення цiєї норми розглядаються як фальсифiкацiя вина.

Роздiл III. ВИРОБНИЦТВО ВИНОРОБНОЇ ПРОДУКЦIЇ (ВИНОРОБСТВО)

(назва роздiлу III у редакцiї Закону України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV)

     Стаття 4. Регламентацiя виноробства

     Виробництво виноробної продукцiї здiйснюється суб'єктами пiдприємницької дiяльностi незалежно вiд форм власностi за наявностi в них лiцензiї.

(частина перша статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV)

     Пiд час виробництва виноматерiалiв та iнших продуктiв виноробства здiйснюються органолептичний, хiмiчний i мiкробiологiчний контроль якостi сировини i готової продукцiї та ведеться вiдповiдна технологiчна документацiя.

(частина друга статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV, вiд 03.02.2011р. N 2974-VI)

     Пiдприємства, якi займаються переробкою винограду, зобов'язанi щорiчно пiсля завершення сезону виноробства, але не пiзнiше 1 грудня, надавати центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi статистики, iнформацiю за встановленою ним формою щодо обсягiв переробки винограду, виробництва виноматерiалiв у груповому асортиментi, використання та залишкiв спирту.

(частина третя статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики, полiтики у сферi сiльського господарства, затверджує порядок ведення та форми виробничого облiку вин, технологiчну документацiю на виробництво вин, погоджує в установленому ним порядку використання зарубiжної технологiчної документацiї, визначає перелiк необхiдних для цього документiв, строки i процедуру їх подання.

(частина четверта статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 17.02.2011р. N 3043-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     Стаття 5. Загальнi вимоги до виноматерiалiв, вин i коньякiв, умов їх виробництва

(назва статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV)

     Вина i коньяки України виготовляються згiдно з правилами виробництва i зберiгання тихих вин, правилами виробництва i зберiгання iгристих та шампанських вин, правилами виробництва коньякiв України, правилами виробництва виноробної продукцiї i технологiчними iнструкцiями, що затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики, полiтики у сферi сiльського господарства. Для виготовлення вин i коньякiв України застосовуються матерiали та речовини українського та/або неукраїнського походження без будь-яких обмежень щодо часток їх використання у виробництвi, дозволенi для використання нормативно-правовими актами та Головним державним санiтарним лiкарем України.

(частина перша статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.03.2009р. N 1103-VI, у редакцiї Закону України вiд 03.02.2011р. N 2974-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     Частину другу статтi 5 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV)

     Запровадження будь-яких заходiв кiлькiсного регулювання щодо змiшування, переробки чи використання спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового та виноградного дистиляту спиртового i зернового дистиляту, що мають iноземне (неукраїнське) походження вiдповiдно до Митного кодексу України, у певних кiлькостях чи пропорцiях при виробництвi алкогольних напоїв здiйснюється виключно законами України з урахуванням норм мiжнародних договорiв України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.

(до статтi 5 включено частину другу згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

     Виробництво i технологiчна обробка виноматерiалiв дозволяються на пiдприємствах первинного виноробства.

(частина третя статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.03.2009р. N 1103-VI, у редакцiї Закону України вiд 03.02.2011р. N 2974-VI)

     Пiдприємства, якi займаються витримкою виноматерiалiв та розливом вин у тару, можуть у разi необхiдностi здiйснювати дообробку або обробку виноматерiалiв за технологiчними iнструкцiями.

(частина четверта статтi 5 у редакцiї Законiв України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV, вiд 05.03.2009р. N 1103-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     Вина шампанськi, iгристi та газованi можуть виготовлятися у будь-якому регiонi України за мiсцезнаходженням виноробного пiдприємства.

(частина п'ята статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV)

     Переробка винограду на виноматерiали, їх витримка та обробка, виготовлення вин i коньякiв України, вермутiв, брендi проводяться у спецiально обладнаних примiщеннях (цехах), використання яких для iнших цiлей забороняється. Не допускаються виготовлення, обробка, витримка та зберiгання виноградних виноматерiалiв та вин в одному примiщеннi (крiм розливу та експедицiї) з напоями плодово-ягiдними, вермутами та iншими ароматизованими напоями.

(частина шоста статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.03.2009р. N 1103-VI)

     Виноматерiали, коньяки України, вермути, брендi i вина для експорту виробляють згiдно з правилами виробництва виноробної продукцiї в Українi, згiдно iз законодавством країн-iмпортерiв на виконання конкретного замовлення.

(частина сьома статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     Використання у вiтчизняному виноробствi iмпортних виноматерiалiв, що не вiдповiдають вимогам правил виробництва виноробної продукцiї, забороняється.

(частина восьма статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     Вина, виготовленi з iмпортних виноматерiалiв i за зарубiжною технологiчною документацiєю, випускаються пiд їх видовою назвою iз зазначенням країни походження вина та мiсця розливу.

(частина дев'ята статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.02.2011р. N 2974-VI)

     Забороняється видавати за iноземнi українськi вина, коньяки України i сумiшi (купажi) з iноземними винами (виноматерiалами, коньяками, коньячними спиртами).

(частина десята статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV)

     Новi марки виноробної продукцiї затверджує керiвник суб'єкта господарювання на пiдставi висновку Центральної галузевої дегустацiйної комiсiї виноробної промисловостi та/або дегустацiйної комiсiї профiльної наукової установи, та/або дегустацiйної комiсiї галузевої громадської спiлки, що дiють вiдповiдно до порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики, полiтики у сферi сiльського господарства. Право затверджувати новi марки тихих вин i марочних коньякiв України надається пiдприємствам i органiзацiям, якi мають власну стабiльну сировинну базу i вiдповiднi потужностi для їх виробництва.

(частина одинадцята статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, у редакцiї Закону України вiд 20.03.2018р. N 2360-VIII)

     Нацiональна академiя аграрних наук України може затверджувати новi марки дослiдних партiй виноробної продукцiї, вироблених при виконаннi науково-дослiдних робiт, на пiдставi висновку дегустацiйної комiсiї Нацiонального iнституту винограду i вина "Магарач".

(статтю 5 доповнено новою частиною дванадцятою згiдно iз Законом України вiд 03.02.2011р. N 2974-VI, у зв'язку з цим частини дванадцяту - двадцяту вважати вiдповiдно частинами тринадцятою - двадцять першою)

     Перелiк необхiдних для цього документiв, термiни i процедури подачi, затвердження i погодження здiйснюються у встановленому порядку.

(статтю 5 доповнено новою частиною тринадцятою згiдно iз Законом України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV, частина дванадцята статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.03.2009р. N 1103-VI)

     Гарантiйнi термiни зберiгання вин шампанських, iгристих та тихих, коньякiв України, якi встановлено технологiчною документацiєю або iншими нормативно-правовими актами, є мiнiмальними термiнами, протягом яких виробник несе вiдповiдальнiсть за невiдповiднiсть показникiв якостi продукцiї нормативним вимогам, i не є термiнами придатностi виноробної продукцiї до споживання.

(статтю 5 доповнено новою частиною чотирнадцятою згiдно iз Законом України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV, частина чотирнадцята статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     Виробники виноробної продукцiї мають право встановлювати власнi гарантiйнi термiни зберiгання окремих найменувань вин шампанських, iгристих та тихих, коньякiв України, якi перевищують мiнiмальнi гарантiйнi термiни, встановленi технологiчною документацiєю або iншими нормативно-правовими актами, з обов'язковою вiдповiдальнiстю за вiдповiднiсть їх якостi нормативним вимогам. Власнi гарантiйнi термiни повиннi бути внесенi у розробленi виробником технологiчнi iнструкцiї на окремi найменування продукцiї, якi затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики, полiтики у сферi сiльського господарства, у встановленому порядку.

(статтю 5 доповнено новою частиною п'ятнадцятою згiдно iз Законом України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV, у зв'язку з цим частини дванадцяту - шiстнадцяту вважати частинами шiстнадцятою - двадцятою, частина п'ятнадцята статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     У торгових найменуваннях вин спецiального типу видова назва доповнюється назвою мiсця виробництва продукцiї.

(частина шiстнадцята статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.03.2009р. N 1103-VI)

     Найменування iншим винам та новим маркам надаються вiдповiдно до вимог положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики, полiтики у сферi сiльського господарства.

(частина сiмнадцята статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     При виробництвi вин не допускається купажування виноматерiалiв iз європейських сортiв винограду з виноматерiалами iз сортiв винограду виду Лабруска та гiбридiв прямих виробникiв. При виробництвi марочних вин не допускається купажування марочних i ординарних виноматерiалiв.

(частина вiсiмнадцята статтi 5 у редакцiї Законiв України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV, вiд 03.02.2011р. N 2974-VI)

     Вина шампанськi, iгристi та тихi, вермути, коньяки України i брендi, в яких пiсля закiнчення гарантiйних термiнiв зберiгання не з'явилося помутнiння чи видимого осаду, придатнi для подальшого зберiгання та реалiзацiї.

(частина дев'ятнадцята статтi 5 у редакцiї ЗаконуУкраїни вiд 09.02.2006р. N 3427-IV)

     Частину двадцяту статтi 5 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV)

     Виготовлення етикеток для пляшок та iнших елементiв зовнiшнього оформлення вин та коньякiв України забороняється у разi вiдсутностi у замовника - виробника виноробної продукцiї дозволу центрального органу виконавчої влади з питань аграрної полiтики та продовольства на виробництво вiдповiдних категорiй i марок виноробної продукцiї, пiдтвердженого нотарiально завiреною копiєю лiцензiї, що додається до контракту на друкування етикеток.

(статтю 5 доповнено частиною двадцять першою згiдно iз Законом України вiд 05.03.2009р. N 1103-VI)

     Головна i хвостова фракцiї спирту коньячного (вiдходи винокурiння) за вибором виробника направляються на ректифiкацiю спирту для технiчних цiлей або на утилiзацiю чи на дистиляцiю.

(статтю 5 доповнено частиною двадцять другою згiдно iз Законом України вiд 12.08.2014р. N 1638-VII, частина двадцять друга статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.12.2017р. N 2245-VIII)

     Стаття 6. Вино столове

     Вина столовi виготовляються сортовими або купажованими.

(частина перша статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 03.02.2011р. N 2974-VI)

     Вина столовi напiвсухi та напiвсолодкi виготовляються за класичною схемою з використанням виноматерiалiв-недобродiв або за купажною схемою з використанням виноградних цукровмiсних матерiалiв.

(статтю 6 доповнено новою частиною другою згiдно iз Законом України вiд 03.02.2011р. N 2974-VI, у зв'язку з цим частини другу - одинадцяту вважати вiдповiдно частинами третьою - дванадцятою)

     Не допускається випуск столових вин iз вмiстом спирту нижче 9 вiдсоткiв об'ємних, сортових - 9,5 i марочних - 10 вiдсоткiв об'ємних.

(частина третя статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV)

     Концентрат виноградного соку або консервоване сусло дозволяється використовувати лише в купажi столових напiвсухих та напiвсолодких ординарних вин з вiдповiдним записом у свiдоцтвi про якiсть.

(частина четверта статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV)

     Частину п'яту статтi 6 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV)

     Дозволяється виготовлення сухих виноматерiалiв мiцнiстю не бiльш як 9,5 вiдсотка об'ємних шляхом пiдсолодження сусла виноградним концентратом або цукром не бiльш як на 2 г/100 куб. см. Такi виноматерiали можуть використовуватися лише для виробництва вин ординарних столових сухих несортових.

(частина шоста статтi 6 у редакцiї Законiв України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV, вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     Частину сьому статтi 6 виключено

(статтю 6 доповнено новою частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 05.03.2009р. N 1103-VI, частину сьому статтi 6 виключено згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     Частину восьму статтi 6 виключено

(статтю 6 доповнено новою частиною восьмою згiдно iз Законом України вiд 05.03.2009р. N 1103-VI, частину восьму статтi 6 виключено згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     Частину дев'яту статтi 6 виключено

(статтю 6 доповнено новою частиною дев'ятою згiдно iз Законом України вiд 05.03.2009р. N 1103-VI, частину дев'яту статтi 6 виключено згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     Частину десяту статтi 6 виключено

(статтю 6 доповнено новою частиною десятою згiдно iз Законом України вiд 05.03.2009р. N 1103-VI, у зв'язку з цим частини шосту та сьому вважати вiдповiдно частинами одинадцятою та дванадцятою, частину десяту статтi 6 виключено згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     Про використання пiдсолодженого сусла у виробництвi вин столових робиться вiдповiдний запис у свiдоцтвi про якiсть.

     Додавання спирту етилового або спиртованих виноматерiалiв чи сусла (мiстеля) до вин столових не допускається.

     Стаття 7. Вино крiплене

     Вина крiпленi залежно вiд вмiсту спирту i цукру подiляються на мiцнi, десертнi солодкi та десертнi лiкернi.

     Вина мiцнi виготовляються з частково збродженого сусла, в якому вмiст спирту природного бродiння становить не менше 4,2 вiдсотка об'ємних. Вина десертнi солодкi та десертнi лiкернi виготовляються з частково збродженого сусла, в якому вмiст спирту природного бродiння становить не менш як 1,2 вiдсотка об'ємних.

(частина друга статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV)

     Вмiст спирту в готових винах виноградних мiцних не повинен перевищувати 20 вiдсоткiв об'ємних, десертних солодких та десертних лiкерних - 17 вiдсоткiв об'ємних.

(частина третя статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV)

     Пiд час виготовлення вин крiплених додавати концентрат виноградного соку дозволяється лише у випадках, обумовлених технологiчними iнструкцiями. Використання спиртованого сусла або спиртованого концентрату виноградного соку допускається лише для виготовлення вин спецiального типу.

(частина четверта статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV)

     Додавання цукру на всiх стадiях виробництва вин крiплених забороняється.

     Для крiплення виноматерiалiв i вин виноградних дозволяється використовувати лише спирт етиловий ректифiкований, спирт етиловий ректифiкований виноградний та дистилят виноградний спиртовий, якi вiдповiдають вимогам законодавства та нормативно-технологiчої документацiї щодо якостi та безпечностi для здоров'я людини. Для покращення якостi вин виноградних крiплених дозволяється використання дубової клепки.

(частина шоста статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 07.12.2017р. N 2245-VIII)

     Забороняється в процесi крiплення виноматерiалiв i вин додавати спирт-сирець, технiчний та плодовий спирти або спирти невiдомого походження.

     Стаття 8. Вина контрольованих найменувань за походженням

     Назва вин контрольованих найменувань за походженням надається кращим винам, виготовлення яких забезпечено стiйкою сировинною базою i якi мають високу якiсть протягом не менш як 5 рокiв випуску. Всi стадiї виробництва вин контрольованих найменувань за походженням повиннi здiйснюватися на пiдприємствi, розташованому у строго регламентованому географiчному мiсцi вирощування винограду.

(частина перша статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 03.02.2011р. N 2974-VI)

     Вина контрольованих найменувань за походженням затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики, полiтики у сферi сiльського господарства, за поданням виноробних пiдприємств.

(частина друга статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     Стаття 9. Вина колекцiйнi

     Вина колекцiйнi реалiзуються в тiй же пляшковiй тарi, у якiй витримуються, без її розкупорки i вилучення утвореного осаду.

     Для науково-виробничих та комерцiйних цiлей в окремих наукових установах та на виноробних пiдприємствах створюється колекцiйний фонд зразкiв вин (енотеки), еталоннi зразки яких є нацiональним надбанням України.

(частина друга статтi 9 у редакцiї Закону України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV)

     Порядок створення енотек, зберiгання i використання зразкiв вин з енотек установлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики, полiтики у сферi сiльського господарства.

(частина третя статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     Стаття 10. Вина шампанськi, iгристi та газованi

(назва статтi 10 у редакцiї Закону України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV)

     Виробництво вин шампанських iз вмiстом спирту нижче 10,5 вiдсотка об'ємних, вин iгристих нижче 10,0 i вин газованих нижче 9,5 вiдсотка об'ємних не допускається.

(частина перша статтi 10 у редакцiї Закону України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV)

     Тиск дiоксиду вуглецю в пляшках з готовою продукцiєю в iгристих винах повинен становити не менш як 300 кПа, "Шампанського України" - не менш як 350 кПа, газованих - вiд 100 до 250 кПа при 20 град. C.

(частина друга статтi 10 у редакцiї Законiв України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV, вiд 03.02.2011р. N 2974-VI)

     Виноматерiали для виробництва вин шампанських та iгристих виготовляються з винограду певних сортiв, визначених технологiчними iнструкцiями та правилами з їх виробництва.

(частина третя статтi 10 у редакцiї Законiв України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV, вiд 03.02.2011р. N 2974-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     Винам бiлим iгристим шампанiзованим, виготовленим за шампанською технологiєю при вторинному бродiннi в герметично закритих ємкостях шампанських виноматерiалiв, надається назва "Шампанське України". Винам бiлим iгристим шампанiзованим, виготовленим за шампанською технологiєю з трирiчною витримкою вина в пляшках на дрiжджах, надається назва "Шампанське України класичне". Мiцнiсть iгристих шампанiзованих вин повинна бути не нижче 10,5 вiдсотка об'ємних.

(частина четверта статтi 10 у редакцiї Закону України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV)

     Вина iгристi та газованi можуть випускатися пiд власною назвою.

(частина п'ята статтi 10 у редакцiї Закону України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV)

     Вина iгристi з технологiчною витримкою в пляшках не менш як 9 мiсяцiв належать до категорiї витриманих.

     Вина газованi виготовляються iз сухих виноматерiалiв, якi пiдсолоджуються концентратом виноградного соку, консервованим неспиртованим суслом.

(частина сьома статтi 10 у редакцiї Закону України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV)

     Частину восьму статтi 10 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV)

     Частину дев'яту статтi 10 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV)

     Зовнiшнє оформлення вин "Шампанське України класичне" та "Шампанське України" має вiдрiзнятися вiд оформлення iнших вин iгристих.

(частина десята статтi 10 у редакцiї Закону України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV)

     Стаття 11. Алкогольнi напої виноградного походження

(назва статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV)

     Ароматизованi вина - вина виноградного походження, у тому числi вермути, отриманi шляхом змiшування сухих та/або крiплених виноматерiалiв, спиртових рослинних екстрактiв, спирту етилового ректифiкованого та цукру або цукровмiсних матерiалiв.

(статтю 11 доповнено новою частиною першою згiдно iз Законом України вiд 03.02.2011р. N 2974-VI, у зв'язку з цим частини першу - четверту вважати вiдповiдно частинами другою - п'ятою)

     Коньяки України - мiцнi алкогольнi напої з характерними букетом i смаком, виготовленi шляхом купажу коньячних спиртiв, отриманих методом дистиляцiї коньячних виноматерiалiв на спецiальних мiдних апаратах з фракцiонуванням, витриманих не менше 3 рокiв у дубовiй тарi або нержавiючих чи емальованих ємкостях з дубовою клепкою. Тривалiсть вiдпочинку коньякiв України пiсля купажу встановлюється рiшенням суб'єкта господарювання. Коньяки України можуть випускатися пiд власною назвою.

(частина друга статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.12.2017р. N 2245-VIII)

     Вермути - група ароматизованих вин, отриманих шляхом купажування спецiально оброблених столових або крiплених виноградних виноматерiалiв з додаванням спирту етилового ректифiкованого, сахарози або цукровмiсних матерiалiв та спиртових настоїв (екстрактiв) пряно-ароматичної сировини, до складу якої обов'язково входить полин.

(частина третя статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 03.02.2011р. N 2974-VI)

     Брендi - мiцнi алкогольнi напої з характерним букетом i смаком, що виготовляються з витриманих у дубовiй тарi або у ємностях з нержавiючої сталi з дубовою клепкою спиртiв, отриманих шляхом дистиляцiї виноградної сировини, у спосiб доведення їх до кондицiй готових напоїв пом'якшеною водою з додаванням цукрового сиропу та цукрового колеру. Тривалiсть вiдпочинку брендi пiсля купажу встановлюється рiшенням суб'єкта господарювання.

(статтю 11 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV, частина четверта статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 03.02.2011р. N 2974-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.12.2017р. N 2245-VIII)

     Для алкогольних напоїв, що не вiдповiдають вимогам, встановленим цим Законом для термiнiв "Коньяк України" та "Шампанське України", забороняється у загальнiй та власнiй назвах виробу вживати слова "Коньяк" або "Шампанське", їх однокореневi (спорiдненi) та спiвзвучнi до них слова.

(статтю 11 доповнено частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV)

     Стаття 12. Фальсифiкацiя вин, вермутiв, коньякiв України та брендi

(назва статтi 12 у редакцiї Закону України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV)

     Фальсифiкацiєю є:

(абзац перший статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV)

     нерегламентоване застосування цукру або продуктiв, що мiстять цукор, у тому числi виноградного походження, для штучного пiдвищення вмiсту спирту у винах, пiдмiна сортiв винограду або зменшення термiну витримки при виготовленнi вин марочних i коньякiв України;

(абзац другий статтi 12 у редакцiї Закону України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV)

     додавання води, плодово-ягiдних матерiалiв, витяжок i вiдварiв з плодiв i ягiд;

     пiдробка дешевих вин, вермутiв, коньякiв України та брендi пiд кращi вiтчизнянi або iноземнi марки шляхом штучного збiльшення екстрактивностi, iмiтацiї кольору, аромату i смаку, а також додавання харчових або штучних речовин i есенцiй;

(абзац четвертий статтi 12 у редакцiї Закону України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV)

     штучна ароматизацiя рослинними екстрактами чи запашними речовинами органiчного синтезу;

     додавання замiнникiв цукру (сахарину, аспартаму та iнших подiбних штучних речовин);

     виготовлення сурогатiв вин i коньякiв України шляхом використання виноматерiалiв, вироблених екстракцiєю водою виноградних вичавок або iзюму;

(абзац сьомий статтi 12 у редакцiї Законiв України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV, вiд 03.02.2011р. N 2974-VI)

     виготовлення сурогатiв вин за вiдсутностi продуктiв переробки винограду;

     пiдробка вина за походженням, мiсцем виробництва, сортовим складом шляхом додавання виноматерiалiв з гiбридiв прямих виробникiв, якi не входять до затвердженого сортименту;

     етикетування, що не вiдповiдає вимогам законодавства, використання iнших видiв дезiнформацiї покупця при зовнiшньому оформленнi вин, вермутiв, коньякiв України i брендi;

(абзац десятий статтi 12 у редакцiї Закону України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV)

     вироблення фальсифiкованих коньякiв України з коньячного спирту, який витримано менш як 3 роки, або з коньячного спирту, термiн витримки якого менше, нiж передбачено технологiчною iнструкцiєю на виробництво цього найменування коньяку;

     збiльшення екстрактивностi коньячних спиртiв та коньякiв шляхом додавання дубового екстракту та iнших подiбних речовин, а також додавання ефiрних масел, есенцiй, ароматизаторiв та iнших подiбних речовин.

     Стаття 13. Зберiгання вин, вермутiв, коньякiв України i брендi на торговельних пiдприємствах

     Умови зберiгання вин i коньякiв України на складах i в торговельних залах повиннi вiдповiдати вимогам технологiчних iнструкцiй.

(частина перша статтi 13 у редакцiї Закону України вiд 03.02.2011р. N 2974-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     Не допускається зберiгання вин, вермутiв, коньякiв України i брендi на складах та їх продаж без належного зовнiшнього оформлення, зазначення найменувань, походження, реквiзитiв виробника.

     Забороняється реалiзацiя вин, вермутiв, коньякiв України i брендi, що втратили товарний вигляд.

     Постачальник вин, вермутiв, коньякiв України i брендi не несе вiдповiдальностi за втрату якостi своєї продукцiї в торговельнiй мережi в разi порушення умов її зберiгання або в разi закiнчення гарантiйних строкiв зберiгання.

(стаття 13 у редакцiї Закону України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV)

Роздiл IV. ОРГАНИ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ДIЯЛЬНIСТЬ ГАЛУЗI ВИНОРОБСТВА I ВИНОГРАДАРСТВА ТА ЗДIЙСНЮЮТЬ КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ВИМОГ ЦЬОГО ЗАКОНУ

     Стаття 14. Виключена

стаття 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 20.12.2005р. N 3235-IV, вiд 09.02.2006р. N 3427-IV, вiд 19.12.2006р. N 489-V, вiд 28.12.2007р. N 107-VI, Рiшенням Конституцiйного Суду України вiд 22.05.2008р. N 10-рп/2008, виключена згiдно iз Законом України вiд 03.06.2008р. N 309-VI)

     Стаття 15. Вiдповiдальнiсть за порушення цього Закону

     За порушення вимог цього Закону щодо опорядження i утримання виноградникiв, якi насадженi за рахунок державного фiнансування, виробництва i за фальсифiкацiю вин, вермутiв, коньякiв України i брендi посадовi особи i громадяни, якi займаються пiдприємницькою дiяльнiстю в галузi виноградарства та виноробства, несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну, кримiнальну та цивiльну вiдповiдальнiсть згiдно iз законом України.

(частина перша статтi 15 у редакцiї Закону України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV, частина перша статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     До суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi - юридичних осiб застосовуються фiнансовi санкцiї в разi:

     закладання нових чи ремонту промислових насаджень винограду нерайонованими сортами за рахунок державного фiнансування - штраф у розмiрi вiд п'ятисот до однiєї тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з обов'язковим розкорчуванням цих виноградникiв i наступним вiдновленням площ районованими сортами за рахунок юридичної особи. До виконання цiєї вимоги припиняється державне фiнансування закладання нових виноградникiв;

     зрiдженостi виноградникiв, насаджених за рахунок державного фiнансування, вiд 10 до 15 вiдсоткiв - штраф у розмiрi п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, зрiдженостi вiд 15 до 20 вiдсоткiв - штраф у розмiрi однiєї тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з установленням термiнiв лiквiдацiї зрiдженостi, зрiдженостi понад 20 вiдсоткiв - штраф у розмiрi двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян. Центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi, може бути порушено питання про повне оновлення насаджень за рахунок юридичної особи;

(абзац третiй частини другої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     порушення правил виробництва виноробної продукцiї - штраф у розмiрi вiд п'ятисот до однiєї тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     виготовлення з iмпортних виноматерiалiв вiтчизняних марок вин без зазначення їх походження i мiсця розливу - штраф у розмiрi вiд двох до трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян. Виручка вiд незаконної реалiзацiї продукцiї спрямовується до державного бюджету;

     виготовлення i реалiзацiї фальсифiкованих вин i коньякiв України, якi визнаються такими згiдно зi статтею 12 цього Закону, - штраф у розмiрi вiд чотирьох до п'яти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

(абзац шостий частини другої статтi 15 у редакцiї Закону України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV)

     абзац сьомий частини другої статтi 15 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV)

     Фальсифiкацiя вин, вермутiв, коньякiв України, брендi є пiдставою для анулювання лiцензiй на виробництво та торгiвлю цiєю продукцiєю.

(частина третя статтi 15 у редакцiї Закону України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV)

     Фальсифiкованi вина, вермути, коньяки України, брендi конфiскуються за рiшенням суду i пiдлягають знищенню.

(частина четверта статтi 15 у редакцiї Закону України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 17.02.2011р. N 3043-VI, вiд 16.01.2020р. N 465-IX)

     Прибуток, одержаний вiд продажу фальсифiкованих вин, вермутiв, коньякiв України i брендi, вилучається до державного бюджету в судовому порядку податковими органами за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику, полiтику у сферi сiльського господарства.

(частина п'ята статтi 15 у редакцiї Законiв України вiд 09.02.2006р. N 3427-IV, вiд 03.02.2011р. N 2974-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Розгляд справ щодо порушень вимог цього Закону здiйснюється вiдповiдними посадовими особами згiдно iз законом. У разi незгоди суб'єктiв господарювання з рiшенням центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi у справi його дiї можуть бути оскарженi в судовому порядку.

(частина шоста статтi 15 у редакцiї Закону України вiд 03.02.2011р. N 2974-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

Роздiл V. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2006 року.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     а) привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     б) в шестимiсячний термiн з дня опублiкування цього Закону розробити та затвердити нормативно-правовi акти, що випливають iз цього Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
16 червня 2005 року
N 2662-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.