ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про виноград та виноградне вино"

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести до Закону України "Про виноград та виноградне вино" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 31, ст. 419; 2006 р., N 26, ст. 214) такi змiни:

     1) у статтi 1:

     пункт 14 доповнити словами "призначенi для виробництва вин та iншої виноробної продукцiї";

     пункт 16 доповнити словами "i призначенi для виробництва шампанського України та iгристих вин";

     пункт 25 виключити;

     пункт 26 доповнити реченням такого змiсту: "За спецiальними технiчними умовами допускається випуск молодих столових вин, що виробляються з виноматерiалiв окремих сортiв винограду або їх сумiшi i реалiзуються в рiк урожаю або не пiзнiше завершення процесу бродiння сусла";

     пункт 29 викласти в такiй редакцiї:

     "29) вино спецiального типу - вино, яке згiдно з видовою назвою за походженням належить до традицiйного типу i має особливi смаковi якостi, набутi в результатi спецiальної технологiчної обробки виноматерiалiв вiдповiдно до свого прототипу, назву якого воно носить";

     у пунктi 34 слова "цукромiсткими компонентами" замiнити словами "при виробництвi столових сухих i шампанських виноматерiалiв";

     пункт 35 виключити;

     у пунктi 37 слова "витримкою вин" замiнити словами "витримкою виноматерiалiв";

     пункти 38 та 39 викласти в такiй редакцiї:

     "38) пiдприємства вторинного виноробства - пiдприємства, якi займаються витримкою, дообробкою виноматерiалiв та розливом вин або тiльки розливом вин у посуд вiдповiдно до нормативних документiв;

     39) коньяки України - мiцнi алкогольнi напої з характерним букетом i смаком, виготовленi шляхом купажу спиртiв коньячних, отриманих методом дистиляцiї коньячних виноматерiалiв на спецiальних мiдних апаратах з фракцiонуванням, витриманих не менше трьох рокiв у дубовiй тарi або нержавiючих чи емальованих ємностях з дубовою клепкою. Залежно вiд строку витримки спиртiв коньячних i їх якостi коньяки України подiляються на ординарнi, марочнi i колекцiйнi. Коньяки України можуть випускатися пiд власною назвою";

     2) у статтi 5:

     у третьому реченнi частини першої слова "технологiчнi умови та технiчнi iнструкцiї" замiнити словами "технiчнi умови та технологiчнi iнструкцiї";

     у частинi третiй слово "ординарних" виключити;

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "Пiдприємства, якi займаються витримкою виноматерiалiв та розливом вин у тару вiдповiдно до нормативних документiв, можуть у разi необхiдностi здiйснювати дообробку або обробку виноматерiалiв за технологiчними iнструкцiями";

     друге речення частини шостої викласти в такiй редакцiї: "Не допускаються виготовлення, обробка, витримка та зберiгання виноградних виноматерiалiв та вин в одному примiщеннi (крiм розливу та експедицiї) з напоями плодово-ягiдними, вермутами та iншими ароматизованими напоями";

     у частинi дванадцятiй слова "встановлює Кабiнет Мiнiстрiв України" замiнити словами "здiйснюються у встановленому порядку";

     у частинi п'ятнадцятiй слова "родова назва" замiнити словами "видова назва";

     доповнити частиною двадцятою такого змiсту:

     "Виготовлення етикеток для пляшок та iнших елементiв зовнiшнього оформлення вин та коньякiв України забороняється у разi вiдсутностi у замовника - виробника виноробної продукцiї дозволу спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з сiльського господарства на виробництво вiдповiдних категорiй i марок виноробної продукцiї, пiдтвердженого нотарiально завiреною копiєю лiцензiї, що додається до контракту на друкування етикеток";

     3) статтю 6 пiсля частини п'ятої доповнити чотирма новими частинами такого змiсту:

     "Дозвiл на виготовлення сухих виноматерiалiв у несприятливi для визрiвання винограду роки видається безоплатно та дiє протягом сезону переробки винограду. Рiшення про видачу або вiдмову у видачi дозволу на виготовлення сухих виноматерiалiв приймається протягом п'яти робочих днiв пiсля надання документiв спецiально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з сiльського господарства.

     Пiдставами для вiдмови у видачi дозволу на виготовлення сухих виноматерiалiв у несприятливi для визрiвання винограду роки є:

     подання неповного пакета документiв, визначених у порядку видачi дозволу на виготовлення сухих виноматерiалiв, затвердженому Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     виявлення в поданих документах недостовiрної iнформацiї.

     Пiдставою для анулювання дозволу на виготовлення сухих виноматерiалiв у несприятливi для визрiвання винограду роки є виготовлення сухих виноматерiалiв в обсягах, бiльших нiж передбачено у дозволi.

     Дозвiл на виготовлення сухих виноматерiалiв анулюється та вважається недiйсним з моменту прийняття рiшення про його анулювання спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з сiльського господарства".

     У зв'язку з цим частини шосту та сьому вважати вiдповiдно частинами десятою та одинадцятою.

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ
5 березня 2009 року
N 1103-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.