ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про виноград та виноградне вино"

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Закону України "Про виноград та виноградне вино" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 31, ст. 419; 2006 р., N 26, ст. 214) такi змiни:

     1. Частину четверту статтi 4 викласти в такiй редакцiї:

     "Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної полiтики та продовольства затверджує порядок ведення та форми виробничого облiку вин, технологiчну документацiю i нормативнi документи на виробництво вин, погоджує в установленому ним порядку використання зарубiжної технологiчної документацiї, визначає перелiк необхiдних для цього документiв, строки i процедуру їх подання".

     2. У частинi четвертiй статтi 15 слова "згiдно iз порядком, що затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України" виключити.

     3. У текстi Закону слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з сiльського господарства" у всiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної полiтики та продовольства" у вiдповiдному вiдмiнку.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом двох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     прийняти нормативно-правовi акти, що випливають iз цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
17 лютого 2011 року
N 3043-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.