ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актiв України щодо забезпечення збалансованостi бюджетних надходжень у 2018 роцi

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     1. У статтi 12:

     1) пiдпункт 12.3.3 пункту 12.3 викласти в такiй редакцiї:

     "12.3.3. Копiя прийнятого рiшення про встановлення мiсцевих податкiв чи зборiв або про внесення змiн до них надсилається в електронному виглядi у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на облiку платники вiдповiдних мiсцевих податкiв та зборiв, але не пiзнiше 1 липня року, що передує бюджетному перiоду, в якому планується застосовування встановлюваних мiсцевих податкiв та зборiв або змiн до них.

     Контролюючi органи не пiзнiше 10 липня поточного року складають зведену iнформацiю про розмiр та дату встановлення ставок мiсцевих податкiв та зборiв на вiдповiдних територiях та подають її в електроннiй формi центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, не пiзнiше 15 липня поточного року оприлюднює на своєму офiцiйному веб-сайтi зведену iнформацiю про розмiр та дату встановлення ставок мiсцевих податкiв та зборiв на вiдповiдних територiях.

     Орган мiсцевого самоврядування у десятиденний строк з дня затвердження технiчної документацiї з нормативної грошової оцiнки земель направляє в електроннiй формi до контролюючого органу iнформацiю про нормативну грошову оцiнку земель.

     Контролюючi органи не пiзнiше 10 липня поточного року складають зведену iнформацiю про нормативну грошову оцiнку земель.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, не пiзнiше 15 липня поточного року оприлюднює на своєму офiцiйному веб-сайтi зведену iнформацiю про проведену нормативну грошову оцiнку земель";

     2) пункт 12.5 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Платники мiсцевих податкiв та зборiв при визначеннi своїх податкових зобов'язань можуть використовувати зведену iнформацiю, розмiщену на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику. Такi платники звiльняються вiд вiдповiдальностi у разi, якщо у зведенiй iнформацiї, розмiщенiй на офiцiйному веб-сайтi, виявлено помилку, що мiстить розбiжностi мiж даними контролюючих органiв та даними офiцiйно оприлюдненого рiшення про встановлення мiсцевих податкiв та зборiв. У такому разi до таких платникiв податку штрафнi санкцiї та пеня, передбаченi цим Кодексом за порушення податкового та iншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи, що спричиненi такою помилкою, не застосовуються, пiдстав для притягнення платника податкiв та/або його посадових осiб до вiдповiдальностi немає".

     2. У пунктi 14.1 статтi 14:

     1) пiдпункт 14.1.5 пiсля цифр "2206" доповнити словами "(крiм квасу "живого" бродiння)";

     2) пiдпункт "г" пiдпункту 14.1.11 виключити;

     3) пiдпункт 14.1.24 викласти в такiй редакцiї:

     "14.1.24. великий платник податкiв - юридична особа або постiйне представництво нерезидента на територiї України, у якої обсяг доходу вiд усiх видiв дiяльностi за останнi чотири послiдовнi податковi (звiтнi) квартали перевищує еквiвалент 50 мiльйонiв євро, визначений за середньозваженим офiцiйним курсом Нацiонального банку України за той самий перiод, або загальна сума податкiв, зборiв, платежiв, сплачених до Державного бюджету України, контроль за справлянням яких покладено на контролюючi органи, за такий самий перiод перевищує еквiвалент 1 мiльйона євро, визначений за середньозваженим офiцiйним курсом Нацiонального банку України за той самий перiод, у разi якщо сума таких податкiв, зборiв, платежiв, крiм митних платежiв, перевищує еквiвалент 500 тисяч євро";

     4) доповнити пiдпунктами 14.1.602 i 14.1.1241 такого змiсту:

     "14.1.602. Загальна сума податкових зобов'язань з акцизного податку на сигарети - рiчна сума податкових зобов'язань з акцизного податку всiх платникiв акцизного податку з товарiв за кодами згiдно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 10, 2402 20 90 20, реалiзованих виробниками на митнiй територiї України та ввезених iмпортерами на митну територiю України, визначених у декларацiях акцизного податку за сiчень - грудень звiтного року, в розрахунку на 1000 штук.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, визначає за даними декларацiй акцизного податку та оприлюднює на своєму офiцiйному веб-сайтi не пiзнiше 1 березня року, що настає за звiтним, загальну суму податкових зобов'язань з акцизного податку на сигарети, середньозважену роздрiбну цiну продажу сигарет та показник (у вiдсотках), що характеризує частку загальної суми податкових зобов'язань з акцизного податку у середньозваженiй роздрiбнiй цiнi продажу сигарет.

     Частка загальної суми податкових зобов'язань з акцизного податку у середньозваженiй роздрiбнiй цiнi продажу сигарет розраховується за такою формулою:

Част. = (Sподат. зобов. / Цiнасер. зваж.) x 100%,

     де Част. - частка загальної суми податкових зобов'язань у середньозваженiй роздрiбнiй цiнi продажу сигарет;

     Цiнасер. зваж. - середньозважена роздрiбна цiна продажу сигарет;

     Sподат. зобов. - загальна сума податкових зобов'язань з акцизного податку на сигарети";

     "14.1.1241 нова свердловина (в цiлях реалiзацiї положень роздiлу IX цього Кодексу) - свердловина, бурiння якої розпочато вiд донної поверхнi суходолу (рiвня нуль метрiв згiдно з проектом свердловини) пiсля 1 сiчня 2018 року, що пiдтверджується актом про введення в експлуатацiю бурової установки";

     5) у пiдпунктi 14.1.159:

     пiдпункт "а" пiсля абзацу восьмого доповнити двома новими абзацами такого змiсту:

     "кiнцевим бенефiцiарним власником (контролером) таких юридичних осiб є одна i та сама фiзична особа;

     повноваження одноособового виконавчого органу таких юридичних осiб здiйснює одна i та сама особа".

     У зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати абзацом одинадцятим;

     абзац одинадцятий доповнити реченням такого змiсту: "Положення цього абзацу не поширюються на суму кредитiв (позик), залучених пiд державнi гарантiї";

     пiдпункт "б" пiсля абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "фiзична особа є кiнцевим бенефiцiарним власником (контролером) юридичної особи".

     У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;

     у пiдпунктi "в":

     пiсля абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Якщо фiзична особа визнається пов'язаною з iншими особами вiдповiдно до цього пiдпункту, такi особи визнаються пов'язаними мiж собою".

     У зв'язку з цим абзаци восьмий - чотирнадцятий вважати вiдповiдно абзацами дев'ятим - п'ятнадцятим;

     в абзацi дванадцятому слово та цифри "перевищує 20" замiнити словами та цифрами "становить 20 i бiльше";

     в абзацi п'ятнадцятому слово "практичний" замiнити словом "фактичний";

     6) пiдпункт 14.1.225 викласти в такiй редакцiї:

     "14.1.225. роялтi - будь-який платiж, отриманий як винагорода за використання або за надання права на використання об'єкта права iнтелектуальної власностi, а саме на будь-якi лiтературнi твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп'ютернi програми, iншi записи на носiях iнформацiї, вiдео- або аудiокасети, кiнематографiчнi фiльми або плiвки для радiо-чи телевiзiйного мовлення, передачi (програми) органiзацiй мовлення, iншi аудiовiзуальнi твори, будь-якi права, якi охороняються патентом, будь-якi зареєстрованi торговельнi марки (знаки на товари i послуги), права iнтелектуальної власностi на дизайн, секретне креслення, модель, формулу, процес, права iнтелектуальної власностi на iнформацiю щодо промислового, комерцiйного або наукового досвiду (ноу-хау).

     Не вважаються роялтi платежi, отриманi:

     як винагорода за використання комп'ютерної програми, якщо умови використання обмеженi функцiональним призначенням такої програми та її вiдтворення обмежене кiлькiстю копiй, необхiдних для такого використання (використання "кiнцевим споживачем");

     за придбання примiрникiв (копiй, екземплярiв) об'єктiв iнтелектуальної власностi, у тому числi в електроннiй формi, для використання за своїм функцiональним призначенням для кiнцевого споживання або для перепродажу такого примiрника (копiї, екземпляра);

     за придбання речей (у тому числi носiїв iнформацiї), в яких втiленi або на яких мiстяться об'єкти права iнтелектуальної власностi, визначенi в абзацi першому цього пiдпункту, у користування, володiння та/або розпорядження особи;

     за передачу прав на об'єкти права iнтелектуальної власностi, якщо умови передачi прав на об'єкт права iнтелектуальної власностi надають право особi, яка отримує такi права, продати або здiйснити вiдчуження в iнший спосiб права iнтелектуальної власностi або оприлюднити (розголосити) секретнi креслення, моделi, формули, процеси, права iнтелектуальної власностi на iнформацiю щодо промислового, комерцiйного або наукового досвiду (ноу-хау), крiм випадкiв, коли таке оприлюднення (розголошення) є обов'язковим згiдно iз законодавством України;

     за передачу права на розповсюдження примiрникiв програмної продукцiї без права на їх вiдтворення або якщо їх вiдтворення обмежено використанням кiнцевим споживачем";

     7) доповнити пiдпунктами 14.1.2271 i 14.1.2272 такого змiсту:

     "14.1.2271. середньозважена роздрiбна цiна продажу сигарет - цiна, розрахована iз суми загальної вартостi всiх сигарет, реалiзованих виробниками на митнiй територiї України та ввезених iмпортерами на митну територiю України за перiод з 1 сiчня до 31 грудня звiтного року, подiленої на суму загальної кiлькостi реалiзованих виробниками та ввезених iмпортерами сигарет за той самий перiод, визначеної у декларацiях акцизного податку за сiчень - грудень звiтного року, в розрахунку на 1000 штук.

     14.1.2272. синдикований фiнансовий кредит - кошти, що надаються кiлькома банками-резидентами та/або банками-нерезидентами, або нерезидентами, що квалiфiкуються як банкiвська установа згiдно iз законодавством країни перебування нерезидента, або резидентами та/або нерезидентами, якi мають згiдно з вiдповiдним законодавством статус небанкiвських фiнансових установ, а також iноземною державою або її офiцiйними агентствами, мiжнародними фiнансовими органiзацiями та iншими кредиторами-нерезидентами (учасники синдикату кредиторiв) у межах одного кредитного договору в певних частках юридичним особам на визначений строк для цiльового використання та пiд процент. Виплата доходу учасникам синдикату кредиторiв може здiйснюватися через агента, номiнального утримувача (номiнального власника) або посередника щодо такого доходу";

     8) у пiдпунктi 14.1.266 слова "виникнення права на податковий кредит" замiнити словами "вiднесення сум податку до податкового кредиту";

     9) доповнити пiдпунктом 14.1.272 такого змiсту:

     "14.1.272. квас "живого" бродiння - напiй iз вмiстом спирту етилового не бiльше 1,2 вiдсотка об'ємних одиниць, отриманий пiд час бродiння квасного сусла, що вiдноситься до товарних позицiй 2202 та 2206 згiдно з УКТ ЗЕД".

     3. Пiдпункт 20.1.401 пункту 20.1 статтi 20 викласти в такiй редакцiї:

     "20.1.401. звертатися до суду щодо визнання осiб пов'язаними на основi фактiв i обставин, що одна особа здiйснювала фактичний контроль за бiзнес-рiшеннями iншої юридичної особи та/або що та сама фiзична або юридична особа здiйснювала фактичний контроль за бiзнес-рiшеннями кожної юридичної особи".

     4. У статтi 21:

     1) у назвi слова "посадових осiб" замiнити словами "посадових та службових осiб";

     2) в абзацi першому пункту 21.1 слова "Посадовi особи" замiнити словами "Посадовi та службовi особи";

     3) пункт 21.3 викласти в такiй редакцiї:

     "21.3. Шкода, завдана платнику податкiв неправомiрними рiшеннями, дiями чи бездiяльнiстю посадової або службової особи контролюючого органу, вiдшкодовується за рахунок коштiв державного бюджету, передбачених для фiнансування цього органу, незалежно вiд вини цiєї особи";

     4) доповнити пунктом 21.4 такого змiсту:

     "21.4. Посадова або службова особа контролюючого органу несе перед державою вiдповiдальнiсть в порядку регресу в розмiрi виплаченого з бюджету вiдшкодування через неправомiрнi рiшення, дiї чи бездiяльнiсть цiєї посадової (службової) особи".

     5. У статтi 39:

     1) у пунктi 39.2:

     у пiдпунктi 39.2.1:

     у пiдпунктi 39.2.1.1:

     пiдпункт "г" доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "У разi внесення змiн до перелiку органiзацiйно-правових форм нерезидентiв у розрiзi держав (територiй), затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до цього пiдпункту, вони набирають чинностi з 1 сiчня звiтного року, що настає за календарним роком, у якому внесено такi змiни";

     доповнити пiдпунктом "ґ" такого змiсту:

     "ґ) господарськi операцiї, що здiйснюються мiж нерезидентом та його постiйним представництвом в Українi";

     пiдпункт 39.2.1.2 викласти в такiй редакцiї:

     "39.2.1.2. Пiд час визначення перелiку держав (територiй) для цiлей пiдпункту "в" пiдпункту 39.2.1.1 цього пiдпункту Кабiнет Мiнiстрiв України враховує такi критерiї:

     держави (територiї), у яких ставка податку на прибуток пiдприємств (корпоративний податок) на 5 i бiльше вiдсоткових пунктiв нижча, нiж в Українi, або якi надають суб'єктам господарювання пiльговi режими оподаткування, або в яких особливостi розрахунку бази оподаткування фактично дозволяють суб'єктам господарювання не сплачувати податок на прибуток пiдприємств (корпоративний податок) або сплачувати його за ставкою, на 5 i бiльше вiдсоткових пунктiв нижчою, нiж в Українi;

     держави, з якими Україною не укладенi мiжнароднi договори з положеннями про обмiн iнформацiєю;

     держави, компетентнi органи яких не забезпечують своєчасний та повний обмiн податковою та фiнансовою iнформацiєю на запити центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику.

     Операцiї з контрагентом, зареєстрованим у державi (на територiї), включенiй до зазначеного перелiку, визнаються контрольованими з 1 сiчня звiтного року, наступного за календарним роком, у якому держави (територiї) було включено до такого перелiку";

     пiдпункт 39.2.1.4 доповнити абзацом сьомим такого змiсту:

     "операцiї, що здiйснюються мiж нерезидентом та його постiйним представництвом в Українi";

     пiдпункти 39.2.1.5 i 39.2.1.7 викласти в такiй редакцiї:

     "39.2.1.5. Якщо в ланцюгу господарських операцiй мiж платником податкiв i його пов'язаною особою - нерезидентом, передбачених пiдпунктом 39.2.1.1 цього пiдпункту, право власностi на предмет (результат) такої операцiї перш нiж перейти вiд платника податкiв до такого нерезидента (у разi експортних операцiй) або перш нiж перейти вiд такого нерезидента до платника податкiв (у разi iмпортних операцiй) переходить до однiєї або декiлькох осiб, така операцiя для цiлей оподаткування податком на прибуток пiдприємств вважається контрольованою операцiєю мiж платником податкiв та таким нерезидентом, якщо цi особи:

     не виконують в такiй сукупностi операцiй iстотних функцiй, пов'язаних з придбанням (продажем) товарiв (робiт, послуг) мiж пов'язаними особами;

     не використовують у такiй сукупностi операцiй iстотних активiв та/або не приймають на себе iстотних ризикiв для органiзацiї придбання (продажу) товарiв (робiт, послуг) мiж пов'язаними особами.

     Для цiлей цього пiдпункту:

     пiд iстотними функцiями та активами розумiються функцiї, якi пов'язанi особи не могли б виконати самостiйно у своїй звичайнiй дiяльностi без залучення iнших осiб та використання активiв таких осiб;

     пiд iстотними активами розумiються активи, використання яких є необхiдним пiд час здiйснення таких операцiй та якi вiдсутнi у пов'язаних осiб;

     пiд iстотними ризиками розумiються ризики, прийняття яких є обов'язковим для дiлової практики таких операцiй";

     "39.2.1.7. Господарськi операцiї, передбаченi пiдпунктами 39.2.1.1 (крiм операцiй, що здiйснюються мiж нерезидентом та його постiйним представництвом в Українi) i 39.2.1.5 цього пiдпункту, визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такi умови:

     рiчний дохiд платника податкiв вiд будь-якої дiяльностi, визначений за правилами бухгалтерського облiку, перевищує 150 мiльйонiв гривень (за вирахуванням непрямих податкiв) за вiдповiдний податковий (звiтний) рiк;

     обсяг таких господарських операцiй платника податкiв з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського облiку, перевищує 10 мiльйонiв гривень (за вирахуванням непрямих податкiв) за вiдповiдний податковий (звiтний) рiк.

     Господарськi операцiї, що здiйснюються мiж нерезидентом та його постiйним представництвом в Українi, визнаються контрольованими, якщо обсяг таких господарських операцiй, визначений за правилами бухгалтерського облiку, перевищує 10 мiльйонiв гривень (за вирахуванням непрямих податкiв) за вiдповiдний податковий (звiтний) рiк";

     доповнити пiдпунктом 39.2.1.9 такого змiсту:

     "39.2.1.9. Обсяг господарських операцiй платника податкiв для цiлей пiдпункту 39.2.1.7 цього пiдпункту обраховується за цiнами, що вiдповiдають принципу "витягнутої руки";

     в абзацi сьомому пiдпункту 39.2.2.2 пiдпункту 39.2.2 слово "зiставнi" виключити;

     2) у пунктi 39.3:

     абзаци перший i другий пiдпункту 39.3.2.9 пiдпункту 39.3.2 викласти в такiй редакцiї:

     "39.3.2.9. Iнформацiя про зiставних юридичних осiб для розрахунку фiнансових показникiв, зазначених у пiдпунктi 39.3.2.5 цього пiдпункту, використовується у разi одночасного дотримання таких умов:

     1) якщо зiставна юридична особа проводить дiяльнiсть, зiставну з дiяльнiстю сторони контрольованої операцiї, що дослiджується, та виконує зiставнi функцiї, пов'язанi з такою дiяльнiстю. Зiставлення дiяльностi визначається, зокрема, але не виключно, з урахуванням видiв економiчної дiяльностi згiдно з КВЕД ДК 009:2010, а також мiжнародними класифiкаторами";

     пiдпункт 39.3.3.3 пiдпункту 39.3.3 доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "Форма такого повiдомлення та порядок його подання затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику";

     3) у пунктi 39.4:

     в абзацi шостому пiдпункту 39.4.2 слово та цифри "пiдпунктом 120.3" замiнити словами та цифрами "пiдпунктами 120.3 та 120.4";

     пiдпункт 39.4.5 викласти в такiй редакцiї:

     "39.4.5. Запит надсилається не ранiше 1 жовтня року, що настає за календарним роком, в якому таку контрольовану операцiю (операцiї) було здiйснено";

     у пiдпунктi 39.4.6:

     абзац перший та пiдпункти "а", "б" i "в" викласти в такiй редакцiї:

     "39.4.6. Документацiя з трансфертного цiноутворення (сукупнiсть документiв або єдиний документ, складений у довiльнiй формi) повинна мiстити таку iнформацiю:

     а) данi про особу (осiб), яка є стороною контрольованої операцiї, та про пов'язаних осiб платника податкiв (у звiтному перiодi, в якому здiйснювалася контрольована операцiя, та на момент подання документацiї), а саме:

     контрагента (контрагентiв) контрольованої операцiї;

     осiб, якi безпосередньо (опосередковано) володiють корпоративними правами платника податкiв у розмiрi 20 i бiльше вiдсоткiв;

     осiб, корпоративними правами яких у розмiрi 20 i бiльше вiдсоткiв безпосередньо (опосередковано) володiє платник податкiв.

     Данi повиннi бути такими, що дають змогу iдентифiкувати таких пов'язаних осiб (включаючи найменування держав (територiй), податковими резидентами яких є такi особи, код особи, встановлений у державi (країнi) їх реєстрацiї) та розкривати iнформацiю щодо критерiїв визнання таких осiб пов'язаними;

     б) загальний опис дiяльностi групи компанiй (включаючи материнську компанiю та її дочiрнi пiдприємства), у тому числi органiзацiйну структуру групи, опис господарської дiяльностi групи, полiтику трансфертного цiноутворення, iнформацiю про осiб, яким платник податкiв надає мiсцевi управлiнськi звiти (назва держави, на територiї якої такi особи утримують свої головнi офiси);

     в) опис структури управлiння платника податкiв, схема його органiзацiйної структури iз зазначенням загальної кiлькостi працюючих осiб та в розрiзi окремих пiдроздiлiв платника податкiв станом на дату операцiї або на кiнець звiтного перiоду";

     пiдпункт "и" пiсля абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Фiнансовi показники, що використовувалися пiд час розрахунку показникiв рентабельностi контрольованої операцiї, мають бути пiдтвердженi даними бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi сторони контрольованої операцiї, що дослiджувалася згiдно з пiдпунктом 39.3.2.7 пiдпункту 39.3.2 пункту 39.3 цiєї статтi".

     У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;

     4) у пунктi 39.5:

     у пiдпунктi 39.5.2:

     пiдпункти 39.5.2.6 i 39.5.2.7 викласти в такiй редакцiї:

     "39.5.2.6. Проведення перевiрки з питань дотримання платником податкiв принципу "витягнутої руки" не перешкоджає проведенню перевiрок, визначених статтею 75 цього Кодексу.

     39.5.2.7. Строк проведення перевiрки платника податкiв з питань дотримання принципу "витягнутої руки" обчислюється з дня прийняття рiшення про її проведення до дня складення акта (довiдки) про проведення такої перевiрки";

     пiдпункт 39.5.3.3 пiдпункту 39.5.3 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Вимоги цього пiдпункту не стосуються податкової iнформацiї, отриманої контролюючим органом пiд час проведення перевiрки з питань дотримання платником податкiв принципу "витягнутої руки" вiдповiдно до пiдпункту 39.5.2.13 пiдпункту 39.5.2 цього пункту";

     у пiдпунктi 39.5.4:

     пiдпункт 39.5.4.2 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Сума податкового зобов'язання, розрахованого за результатами самостiйного коригування, пiдлягає сплатi у строки, визначенi статтею 57 цього Кодексу";

     пiдпункт 39.5.4.3 викласти в такiй редакцiї:

     "39.5.4.3. Платник податку не має права проводити самостiйне коригування цiни контрольованих операцiй та/або сум податкових зобов'язань пiд час проведення перевiрки платника податкiв з питань дотримання принципу "витягнутої руки" таких контрольованих операцiй";

     5) у пунктi 39.6:

     у пiдпунктi 39.6.1:

     абзаци перший i другий викласти в такiй редакцiї:

     "39.6.1. Великий платник податкiв має право звернутися до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, iз заявою про попереднє узгодження цiноутворення у контрольованих операцiях.

     Попереднє узгодження цiноутворення у контрольованих операцiях є процедурою мiж великим платником податкiв та центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, пiд час якої узгоджуються критерiї для визначення вiдповiдностi умов контрольованих операцiй, що здiйснюються або будуть здiйсненi великим платником податкiв, принципу "витягнутої руки" на пiдставi договору на обмежений строк";

     пiдпункт 39.6.1.2 викласти в такiй редакцiї:

     "39.6.1.2. Iншi умови попереднього узгодження цiноутворення у контрольованих операцiях визначаються за згодою сторiн";

     у пiдпунктi 39.6.2:

     абзац перший, пiдпункти 39.6.2.1 i 39.6.2.2 викласти в такiй редакцiї:

     "39.6.2. За результатами попереднього узгодження цiноутворення у контрольованих операцiях укладається договiр, який пiдписується керiвником великого платника податкiв або його уповноваженою особою та керiвником (заступником керiвника) центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику.

     39.6.2.1. Договiр, укладений за результатами попереднього узгодження цiноутворення у контрольованих операцiях мiж великим платником податкiв та центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, має одностороннiй характер.

     39.6.2.2. У разi залучення до процедури попереднього узгодження цiноутворення у контрольованих операцiях iноземного державного органу, уповноваженого адмiнiструвати податки i збори в державi, резидентом якої є сторона контрольованої операцiї (за умови наявностi мiжнародного договору (конвенцiї) про уникнення подвiйного оподаткування мiж Україною i такою державою), договiр, укладений за результатами такого узгодження мiж великим платником податкiв та центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, має двостороннiй характер.

     У разi залучення до процедури попереднього узгодження цiноутворення двох i бiльше державних органiв, уповноважених адмiнiструвати податки i збори в державi, резидентом якої є сторона (сторони) контрольованої операцiї (за умови наявностi мiжнародних договорiв (конвенцiй) про уникнення подвiйного оподаткування мiж Україною i такими державами), договiр, укладений за результатами такого узгодження мiж великим платником податкiв та центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, має багатостороннiй характер";

     пiдпункт 39.6.2.3 виключити;

     пiдпункт 39.6.2.4 викласти в такiй редакцiї:

     "39.6.2.4. Порядок попереднього узгодження цiноутворення у контрольованих операцiях, за результатами якого укладаються договори, що мають одностороннiй, двостороннiй та багатостороннiй характер, затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Зазначений порядок має включати, зокрема, але не виключно:

     процедуру подання та розгляду заявки про проведення процедури попереднього узгодження цiноутворення у контрольованих операцiях;

     перелiк документiв, подання яких є необхiдним для проведення процедури попереднього узгодження цiноутворення у контрольованих операцiях;

     пiдстави для внесення змiн до чинного договору, укладеного за результатами попереднього узгодження цiноутворення у контрольованих операцiях, продовження строку його дiї або дострокового припинення;

     пiдстави для припинення процедури попереднього узгодження цiноутворення;

     пiдстави для припинення або продовження строку дiї договору про попереднє узгодження цiноутворення";

     доповнити пiдпунктами 39.6.2.5 - 39.6.2.7 такого змiсту:

     "39.6.2.5. У разi дотримання умов договору про попереднє узгодження цiноутворення у контрольованих операцiях контролюючi органи не мають права приймати рiшення про донарахування податкових зобов'язань, штрафiв, пенi щодо контрольованих операцiй, якi є предметом такого договору.

     У разi недотримання умов договору про узгодження цiноутворення платником податкiв такий договiр втрачає силу з дати набрання ним чинностi. Контролюючi органи мають право приймати рiшення про донарахування податкових зобов'язань, штрафiв, пенi щодо контрольованих операцiй, якi є предметом такого договору, умови яких не вiдповiдають принципу "витягнутої руки".

     39.6.2.6. Договiр, укладений за результатами попереднього узгодження цiноутворення у контрольованих операцiях, набирає чинностi з дати, узгодженої центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, та великим платником податкiв залежно вiд обставин та особливостей контрольованих операцiй, якi є предметом такого договору.

     За згодою сторiн дiя договору, укладеного за результатами попереднього узгодження цiноутворення у контрольованих операцiях, може бути поширена на весь звiтний перiод, в якому укладено такий договiр, та/або до звiтних перiодiв, що передують набранню чинностi таким договором.

     39.6.2.7. У разi дотримання великим платником податкiв умов договору, укладеного за результатами попереднього узгодження цiноутворення у контрольованих операцiях, та за умови незмiнностi узгоджених критерiїв для визначення вiдповiдностi умов контрольованих операцiй, що є предметом договору, дiя такого договору може бути подовжена на узгоджений сторонами строк";

     доповнити пiдпунктом 39.6.3 такого змiсту:

     "39.6.3. Стабiльнiсть умов договору, укладеного за результатами попереднього узгодження цiноутворення у контрольованих операцiях:

     39.6.3.1. Умови договору, укладеного за результатами попереднього узгодження цiноутворення у контрольованих операцiях, залишаються незмiнними у разi змiни податкового законодавства в частинi регулювання вiдносин, що виникають при укладаннi такого договору, внесення до нього змiн, припинення його дiї або втрати платником податкiв статусу великого платника податкiв.

     39.6.3.2. У разi внесення до податкового законодавства змiн, що впливають на дiяльнiсть великого платника податкiв та/або на критерiї для визначення вiдповiдностi умов контрольованих операцiй принципу "витягнутої руки", сторони договору, укладеного за результатами попереднього узгодження цiноутворення у контрольованих операцiях, мають право внести до його тексту вiдповiднi змiни.

     У разi незгоди однiєї iз сторiн iз запропонованими змiнами дiя договору припиняється".

     6. Пункт 44.3 статтi 44 викласти в такiй редакцiї:

     "44.3. Платники податкiв зобов'язанi забезпечити зберiгання документiв, визначених пунктом 44.1 цiєї статтi, а також документiв, пов'язаних iз виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи, протягом не менш як 1095 днiв (2555 днiв - для документiв та iнформацiї, необхiдної для здiйснення податкового контролю за трансфертним цiноутворенням вiдповiдно до статтi 39 цього Кодексу) з дня подання податкової звiтностi, для складення якої використовуються зазначенi документи, а в разi її неподання - з передбаченого цим Кодексом граничного термiну подання такої звiтностi".

     7. У статтi 49:

     1) пункт 49.18 доповнити пiдпунктом 49.18.6 такого змiсту:

     "49.18.6. календарному року для платникiв податку на прибуток для податкової декларацiї, яка розраховується наростаючим пiдсумком за рiк, - протягом 60 календарних днiв, що настають за останнiм календарним днем звiтного (податкового) року";

     2) абзац перший пункту 49.19 доповнити словами "крiм податкової декларацiї з податку на прибуток, яка розраховується наростаючим пiдсумком за рiк".

     8. У другому реченнi абзацу четвертого пункту 50.1 статтi 50 слово "травня" замiнити словом "жовтня".

     9. У статтi 57:

     1) друге речення абзацу сьомого пiдпункту 57.11.2 пункту 57.11 пiсля слiв "емiтента корпоративних прав" доповнити словами "(крiм платникiв єдиного податку)";

     2) пункт 57.2 пiсля слiв "не пов'язаних з порушенням податкового законодавства" доповнити словами "та надсилає (вручає) податкове/податковi повiдомлення-рiшення про сплату суми/сум платнику податку".

     10. Абзац другий пункту 63.3 статтi 63 пiсля слова "основного" доповнити словами "та неосновного".

     11. У пунктi 64.7 статтi 64:

     1) абзаци третiй i четвертий викласти в такiй редакцiї:

     "Пiсля включення платника податкiв до Реєстру великих платникiв податкiв та отримання повiдомлення центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, про таке включення платник податкiв зобов'язаний стати на облiк за основним мiсцем облiку у контролюючому органi, що здiйснює супроводження великих платникiв податкiв, з початку податкового перiоду (календарного року), на який сформовано Реєстр, та за неосновним мiсцем облiку у такому контролюючому органi або його територiальних пiдроздiлах щодо наявних у межах населеного пункту за мiсцезнаходженням контролюючого органу, що здiйснює супроводження великих платникiв податкiв, або його територiальних пiдроздiлiв об'єктiв оподаткування або об'єктiв, якi пов'язанi з оподаткуванням або через якi провадиться дiяльнiсть такого великого платника податкiв.

     Щодо великих платникiв податкiв, якi самостiйно не стали на облiк у контролюючому органi, що здiйснює супроводження великих платникiв податкiв, або його територiальних пiдроздiлах, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, приймає рiшення про змiну основного та неосновного мiсця облiку таких великих платникiв податкiв та переведення їх на облiк у контролюючий орган, що здiйснює супроводження великих платникiв податкiв, та його територiальнi пiдроздiли";

     2) в абзацi п'ятому слова "забезпечує формування та" i "територiально найближчим" виключити;

     3) в абзацi сьомому слова "забезпечує формування та" виключити.

     12. Пункт 73.5 статтi 73 викласти в такiй редакцiї:

     "73.5. З метою отримання податкової iнформацiї, необхiдної у зв'язку з проведенням перевiрок, контролюючi органи мають право здiйснювати зустрiчнi звiрки даних суб'єктiв господарювання щодо платника податкiв.

     Пiд час зустрiчної звiрки:

     здiйснюється зiставлення даних, отриманих вiд платникiв податкiв та iнших суб'єктiв iнформацiйних вiдносин, з метою документального пiдтвердження господарських вiдносин з платником податкiв та зборiв, а також пiдтвердження вiдносин, виду, обсягу i якостi операцiй та розрахункiв, що здiйснювалися мiж ними, для з'ясування повноти їх вiдображення в облiку платника податкiв;

     забезпечується отримання податкової iнформацiї, необхiдної для визначення вiдповiдностi умов контрольованої операцiї принципу "витягнутої руки" у випадках, передбачених пiдпунктом 39.5.2.13 пiдпункту 39.5.2 пункту 39.5 статтi 39 цього Кодексу.

     Пiд час проведення зустрiчної звiрки з'ясовуються лише питання, зазначенi у письмовому запитi контролюючого органу на проведення зустрiчної звiрки.

     Форма запиту контролюючого органу на проведення зустрiчної звiрки встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     Зустрiчнi звiрки не є перевiрками i проводяться в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     За результатами зустрiчних звiрок складається довiдка, що надається суб'єкту господарювання у десятиденний строк.

     Повторне проведення зустрiчних звiрок контролюючими органами з одного i того самого питання заборонено".

     13. Пункт 74.2 статтi 74 виключити.

     14. Абзац третiй пiдпункту 75.1.2 пункту 75.1 статтi 75 викласти в такiй редакцiї:

     "Не може бути предметом планової документальної перевiрки питання дотримання платником податкiв принципу "витягнутої руки", крiм випадкiв перевiрки дотримання платником податкiв вимог пiдпунктiв 140.5.4, 140.5.6 пункту 140.5 статтi 140 цього Кодексу".

     15. У статтi 80:

     1) пiдпункт 80.2.5 пункту 80.2 пiсля слiв "та цiльового використання спирту платниками податкiв" доповнити словами "обладнання акцизних складiв витратомiрами-лiчильниками та/або рiвномiрами-лiчильниками";

     2) у пунктi 80.4 цифри "20.1.9" замiнити цифрами "20.1.10".

     16. У статтi 103:

     1) абзац перший пункту 103.2 доповнити реченням такого змiсту: "У разi отримання синдикованого фiнансового кредиту особа (податковий агент) застосовує ставку податку, передбачену вiдповiдним мiжнародним договором України, на дату виплати процентiв або iнших доходiв, отриманих iз джерел в Українi, учасникам синдикату кредиторiв з урахуванням того, резидентом якої юрисдикцiї є кожен учасник синдикованого кредиту, та пропорцiйно до його частки у межах кредитного договору, за умови що вiн є бенефiцiарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу, незалежно вiд того, виплата здiйснюється через агента чи напряму";

     2) у пунктi 103.7 слова "банками та фiнансовими установами" замiнити словами "юридичними особами - резидентами".

     17. Статтю 126 доповнити пунктом 126.3 такого змiсту:

     "126.3. У разi якщо контролюючий орган не надiслав (не вручив) фiзичнiй особi податкове/податковi повiдомлення-рiшення з податку на майно у строки, встановленi вiдповiдними нормами цього Кодексу, фiзичнi особи звiльняються вiд вiдповiдальностi, передбаченої цим Кодексом за несвоєчасну сплату податкового зобов'язання".

     18. Статтю 1281 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 1281. Порушення правил облiку, виробництва та обiгу пального на акцизних складах

     1281.1. Необладнання витратомiрами-лiчильниками та/або рiвномiрами-лiчильниками акцизних складiв, на яких здiйснюються виробництво, оброблення (перероблення), змiшування, навантаження-розвантаження, зберiгання пального, вiдпуск пального без застосування витратомiрiв-лiчильникiв та/або рiвномiрiв-лiчильникiв -

     тягнуть за собою накладення штрафу в розмiрi одного розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року, за кожний кубiчний метр об'єму резервуарiв, на яких не встановлено витратомiрiв-лiчильникiв та/або рiвномiрiв-лiчильникiв, але не менше 15000 гривень.

     Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених абзацом першим цього пункту, тягне за собою призупинення реєстрацiї платника акцизного податку з реалiзацiї пального до моменту обладнання акцизного складу витратомiрами-лiчильниками та/або рiвномiрами-лiчильниками".

     19. Абзац перший пiдпункту 133.4.3 пункту 133.4 статтi 133 пiсля слiв "У разi недотримання неприбутковою органiзацiєю вимог, визначених цим пунктом" доповнити словами та цифрами "а для релiгiйної органiзацiї - вимог, визначених абзацом другим пiдпункту 133.4.1 i пiдпунктом 133.4.2 цього пункту".

     20. У пунктi 139.3 статтi 139:

     1) у пiдпунктi 139.3.1 слова "резерв, сформований у зв'язку iз знецiненням (зменшенням корисностi) активiв" замiнити словами "резерв за активами";

     2) пiдпункт 139.3.3 викласти в такiй редакцiї:

     "139.3.3. Фiнансовий результат до оподаткування збiльшується:

     1) на суму використання резерву для списання (вiдшкодування) активу, який не вiдповiдає ознакам, визначеним пiдпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статтi 14 цього Кодексу;

     2) на суму використання резерву у зв'язку iз припиненням визнання активу при прощеннi заборгованостi фiзичних осiб, якi є пов'язаними з таким кредитором або перебувають з таким кредитором у трудових вiдносинах, або перебували з таким кредитором у трудових вiдносинах i перiод мiж датою припинення трудових вiдносин таких осiб та датою прощення їхньої заборгованостi не перевищує три роки.

     Сума використання резерву у зв'язку iз припиненням визнання активу при прощеннi кредитором заборгованостi iнших осiб, не визначених пiдпунктом 2 цього пiдпункту, не змiнює фiнансовий результат до оподаткування";

     3) пiдпункти 1 i 3 пiдпункту 139.3.4 виключити.

     21. У статтi 140:

     1) у пiдпунктi 140.4.1 пункту 140.4 слова "четвертої групи" i "та платникiв єдиного податку" виключити;

     2) у пунктi 140.5:

     пiдпункти 140.5.1, 140.5.2 та 140.5.4 викласти в такiй редакцiї:

     "140.5.1. на суму перевищення цiни, визначеної за принципом "витягнутої руки", над договiрною (контрактною) вартiстю (вартiстю, за якою вiдповiдна операцiя повинна вiдображатися при формуваннi фiнансового результату до оподаткування згiдно з правилами бухгалтерського облiку) реалiзованих товарiв (робiт, послуг) при здiйсненнi контрольованих операцiй у випадках, визначених статтею 39 цього Кодексу.

     Норми цього пiдпункту застосовуються за результатами податкового (звiтного) року;

     140.5.2. на суму перевищення договiрної (контрактної) вартостi (вартостi, за якою вiдповiдна операцiя повинна вiдображатися при формуваннi фiнансового результату до оподаткування згiдно з правилами бухгалтерського облiку) придбаних товарiв (робiт, послуг) над цiною, визначеною за принципом "витягнутої руки", при здiйсненнi контрольованих операцiй у випадках, визначених статтею 39 цього Кодексу.

     Норми цього пiдпункту застосовуються за результатами податкового (звiтного) року";

     "140.5.4. на суму 30 вiдсоткiв вартостi товарiв, у тому числi необоротних активiв, робiт та послуг (крiм операцiй, зазначених у пунктi 140.2 та пiдпунктi 140.5.6 цього пункту, та операцiй, визнаних контрольованими вiдповiдно до статтi 39 цього Кодексу), придбаних у:

     неприбуткових органiзацiй, внесених до Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй на дату такого придбання, крiм випадкiв, коли сума вартостi товарiв, у тому числi необоротних активiв, робiт та послуг, придбаних у таких органiзацiй, сукупно протягом звiтного (податкового) року не перевищує 25 розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня звiтного (податкового) року, та крiм бюджетних установ i неприбуткової органiзацiї, яка є об'єднанням страховикiв, якщо участь страховика у такому об'єднаннi є умовою проведення дiяльностi такого страховика вiдповiдно до закону;

     нерезидентiв (у тому числi пов'язаних осiб - нерезидентiв), зареєстрованих у державах (на територiях), включених до перелiку держав (територiй), затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до пiдпункту 39.2.1.2 пiдпункту 39.2.1 пункту 39.2 статтi 39 цього Кодексу;

     нерезидентiв, органiзацiйно-правова форма яких включена до перелiку, затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до пiдпункту "г" пiдпункту 39.2.1.1 пiдпункту 39.2.1 пункту 39.2 статтi 39 цього Кодексу, якi не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числi податок з доходiв, отриманих за межами держави реєстрацiї таких нерезидентiв, та/або не є податковими резидентами держави, в якiй вони зареєстрованi як юридичнi особи.

     Вимоги цього пiдпункту не застосовуються платником податку, якщо операцiя не є контрольованою та сума таких витрат пiдтверджується платником податку за цiнами, визначеними за принципом "витягнутої руки" вiдповiдно до процедури, встановленої статтею 39 цього Кодексу, але без подання звiту.

     При цьому якщо цiна придбання товарiв, у тому числi необоротних активiв, робiт та послуг перевищує їх цiну, визначену за принципом "витягнутої руки" вiдповiдно до процедури, встановленої статтею 39 цього Кодексу, коригування фiнансового результату до оподаткування здiйснюється на розмiр рiзницi мiж вартiстю придбання та вартiстю, визначеною виходячи з рiвня цiни, визначеної за принципом "витягнутої руки";

     у пiдпунктi 140.5.9 слова "вiдповiдно до закону" замiнити словами i цифрами "вiдповiдно до закону, та неприбуткових органiзацiй, до яких застосовуються положення пiдпункту 140.5.13 цього пункту";

     пiдпункт 140.5.10 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "на суму повної або часткової компенсацiї один раз на календарний рiк вартостi путiвок на вiдпочинок, оздоровлення та лiкування на територiї України платника податку та/або його дiтей вiком до 18 рокiв роботодавцем, який є платником податку на прибуток, якщо така компенсацiя вiдповiдно до цього Кодексу не включається до загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу фiзичної особи - платника податку на доходи фiзичних осiб";

     пiдпункт 140.5.12 доповнити реченням такого змiсту: "Положення цього пiдпункту не поширюються на платникiв податкiв, якi були платниками єдиного податку четвертої групи";

     доповнити пiдпунктом 140.5.14 такого змiсту:

     "140.5.14. на суму коштiв або вартостi товарiв, виконаних робiт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звiтного (податкового) року суб'єктам сфери фiзичної культури i спорту, а саме дитячо-юнацьким спортивним школам, центрам олiмпiйської пiдготовки, школам вищої спортивної майстерностi, центрам фiзичної культури i спорту iнвалiдiв, спортивним федерацiям з олiмпiйських видiв спорту, що є неприбутковими органiзацiями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй, на дату такого перерахування коштiв, передачi товарiв, робiт, послуг у розмiрi, що перевищує 8 вiдсоткiв оподатковуваного прибутку попереднього звiтного року".

     22. Пiдпункт 141.4.7 пункту 141.4 статтi 141 викласти в такiй редакцiї:

     "141.4.7. Суми прибуткiв нерезидентiв, якi провадять свою дiяльнiсть на територiї України через постiйне представництво, оподатковуються в загальному порядку. При цьому таке постiйне представництво прирiвнюється з метою оподаткування до платника податку, який провадить свою дiяльнiсть незалежно вiд такого нерезидента.

     У разi якщо нерезидент провадить свою дiяльнiсть в Українi та за її межами i при цьому не визначає прибуток вiд своєї дiяльностi, що ведеться ним через постiйне представництво в Українi, сума прибутку, що пiдлягає оподаткуванню в Українi, визначається на пiдставi складення нерезидентом окремого балансу фiнансово-господарської дiяльностi, погодженого з контролюючим органом за мiсцезнаходженням постiйного представництва, з урахуванням вимог, визначених статтею 39 цього Кодексу.

     У разi неможливостi визначити шляхом прямого пiдрахування прибуток, отриманий нерезидентами з джерелом його походження з України, оподатковуваний прибуток визначається контролюючим органом як рiзниця мiж доходом та витратами, визначеними шляхом застосування до суми отриманого доходу коефiцiєнта 0,7 з урахуванням вимог, визначених статтею 39 цього Кодексу".

     23. Пiдпункт 165.1.35 пункту 165.1 статтi 165 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "вартiсть путiвок на вiдпочинок, оздоровлення та лiкування, у тому числi на реабiлiтацiю iнвалiдiв, на територiї України платника податку та/або членiв його сiм'ї першого ступеня спорiднення, якi надаються його роботодавцем - платником податку на прибуток пiдприємств безоплатно або iз знижкою (у розмiрi такої знижки) один раз на календарний рiк, за умови, що вартiсть путiвки (розмiр знижки) не перевищує 5 розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати, встановленої на 1 сiчня податкового (звiтного) року".

     24. У статтi 172:

     1) у пунктi 172.3:

     абзац перший доповнити словами "та зареєстрованої в єдинiй базi даних звiтiв про оцiнку";

     пiсля абзацу першого доповнити п'ятьма новими абзацами такого змiсту:

     "Єдина база даних звiтiв про оцiнку - iнформацiйно-телекомунiкацiйна система, до складу якої входять база даних та модуль електронного визначення оцiночної вартостi (з метою перевiрки вартостi об'єктiв оподаткування, внесеної суб'єктом оцiночної дiяльностi). Єдина база даних звiтiв про оцiнку забезпечує розмiщення, створення, зберiгання та оприлюднення всiєї iнформацiї про об'єкт нерухомостi та його вартiсть (крiм iнформацiї про нормативну грошову оцiнку земельної дiлянки), електронне визначення оцiночної вартостi, автоматичний обмiн iнформацiєю i документами з авторизованими електронними майданчиками та користування сервiсами з автоматичним обмiном iнформацiєю, доступ до яких здiйснюється за допомогою мережi Iнтернет.

     Порядок ведення єдиної бази даних звiтiв про оцiнку затверджується Фондом державного майна України. Внесення iнформацiї зi звiтiв про оцiнку до єдиної бази даних звiтiв про оцiнку здiйснюється суб'єктами оцiночної дiяльностi через авторизованi електроннi майданчики. Авторизований електронний майданчик - авторизована Фондом державного майна України iнформацiйно-телекомунiкацiйна система, яка має комплексну систему захисту iнформацiї з пiдтвердженою вiдповiднiстю вiдповiдно до Закону України "Про захист iнформацiї в iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах" та забезпечує реєстрацiю суб'єктiв оцiночної дiяльностi, розмiщення, отримання i передавання iнформацiї та документiв (без попередньої iдентифiкацiї суб'єкта оцiночної дiяльностi) до єдиної бази даних звiтiв про оцiнку з метою перевiрки оцiночної вартостi об'єкта нерухомостi, користування сервiсами з автоматичним обмiном iнформацiєю, доступ до яких здiйснюється за допомогою мережi Iнтернет. Порядок авторизацiї електронних майданчикiв затверджується спiльним рiшенням Фонду державного майна України та спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань органiзацiї спецiального зв'язку та захисту iнформацiї.

     Єдина база даних звiтiв про оцiнку повинна забезпечувати збереження та належний захист всiєї iнформацiї щодо об'єктiв нерухомостi, оцiночна вартiсть яких визначається та перевiряється, можливiсть доступу до цiєї iнформацiї нотарiусiв та контролюючих органiв у межах повноважень. Належний захист iнформацiї забезпечується шляхом автоматичного обмiну iнформацiєю та документами мiж єдиною базою даних звiтiв про оцiнку та авторизованими електронними майданчиками, якi мають комплексну систему захисту iнформацiї з пiдтвердженою вiдповiднiстю вiдповiдно до Закону України "Про захист iнформацiї в iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах". Єдина база даних звiтiв про оцiнку здiйснює монiторинг звiту про оцiнку на предмет вiдсутностi порушень при його складаннi та у разi його повноти, правильностi та вiдповiдностi, у тому числi вiдповiдностi оцiночної вартостi майна, майнових прав ринковим цiнам, реєструє звiт про оцiнку з присвоєнням йому унiкального номера. Пiсля присвоєння унiкального номера здiйснюється автоматизована iдентифiкацiя суб'єкта оцiночної дiяльностi. У разi виявлення недолiкiв та/або порушень при складаннi звiту про оцiнку, у тому числi невiдповiдностi оцiночної вартостi майна, майнових прав ринковим цiнам, єдина база даних звiтiв про оцiнку автоматично вiдмовляє в його реєстрацiї. Суб'єкт оцiночної дiяльностi, який не погоджується з результатами перевiрки оцiночної вартостi єдиною базою даних звiтiв про оцiнку, має право протягом 10 днiв звернутися до Фонду державного майна України iз заявою про здiйснення рецензування звiту про оцiнку вiдповiдно до Закону України "Про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть". Фонд державного майна України розглядає таку заяву не бiльше п'яти днiв.

     Звiт про оцiнку, не зареєстрований у єдинiй базi даних звiтiв про оцiнку, без присвоєного унiкального номера вiдповiдно до вимог цiєї статтi є недiйсним.

     Пiд час посвiдчення правочинiв, для яких законодавством України передбачено отримання нотарiусом звiту про оцiнку, нотарiус перевiряє реєстрацiю такого звiту в єдинiй базi даних звiтiв про оцiнку та наявнiсть присвоєного йому унiкального номера".

     У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати вiдповiдно абзацами сьомим - дев'ятим;

     2) пункт 172.4 пiсля слiв "нерухомого майна" доповнити словами та цифрами "(зареєстрованої вiдповiдно до пункту 172.3 цiєї статтi)".

     25. У статтi 191:

     1) пiдпункт 191.1.1 пункту 191.1 викласти в такiй редакцiї:

     "191.1.1. У разi ввезення на митну територiю України товарiв у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях, несупроводжуваному багажi базою оподаткування є їх митна вартiсть (для юридичних осiб) або фактурна вартiсть (для фiзичних осiб), визначена вiдповiдно до статей 234 та 374 Митного кодексу України, з урахуванням мита та акцизного податку, що пiдлягають сплатi";

     2) у пунктi 191.2:

     пiдпункт 191.2.1 виключити;

     пiдпункт 191.2.3 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "У разi ввезення на митну територiю України у ручнiй поклажi та/або у супроводжуваному багажi товарiв (крiм пiдакцизних товарiв та особистих речей), сумарна фактурна вартiсть яких не перевищує еквiвалент 500 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг, через iншi, нiж вiдкритi для повiтряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України фiзичною особою, яка була вiдсутня в Українi менше нiж 24 години або яка в'їжджає в Україну частiше одного разу протягом 72 годин, базою оподаткування є частина сумарної фактурної вартостi таких товарiв, що перевищує еквiвалент 50 євро, з урахуванням мита, що пiдлягає сплатi".

     26. Абзац другий пiдпункту "в" пункту 193.1 статтi 193 викласти в такiй редакцiї:

     "постачання на митнiй територiї України та ввезення на митну територiю України лiкарських засобiв, дозволених для виробництва i застосування в Українi та внесених до Державного реєстру лiкарських засобiв, а також медичних виробiв, якi внесенi до Державного реєстру медичної технiки та виробiв медичного призначення або вiдповiдають вимогам вiдповiдних технiчних регламентiв, що пiдтверджується документом про вiдповiднiсть, та дозволенi для надання на ринку та/або введення в експлуатацiю i застосування в Українi".

     27. Пiдпункти 196.1.17 i 196.1.18 пункту 196.1 статтi 196 викласти в такiй редакцiї:

     "196.1.17. ввезення на митну територiю України товарiв, сумарна фактурна вартiсть яких не перевищує еквiвалент 150 євро у несупроводжуваному багажi;

     ввезення на митну територiю України товарiв, сумарна митна вартiсть яких не перевищує еквiвалент 150 євро, на адресу одного одержувача (юридичної особи, фiзичної особи - пiдприємця) в однiй депешi у мiжнародних поштових вiдправленнях або в одному вантажi експрес-перевiзника у мiжнародних експрес-вiдправленнях;

     ввезення на митну територiю України на адресу одного одержувача (фiзичної особи) у перших трьох мiжнародних поштових вiдправленнях та/або мiжнародних експрес-вiдправленнях протягом одного календарного мiсяця товарiв, сумарна фактурна вартiсть яких у кожному з вiдправлень не перевищує еквiвалент 150 євро;

     196.1.18. ввезення на митну територiю України фiзичними особами у ручнiй поклажi та/або у супроводжуваному багажi товарiв (крiм пiдакцизних товарiв та особистих речей), сумарна фактурна вартiсть яких не перевищує еквiвалент 1000 євро, через пункти пропуску через державний кордон України, вiдкритi для повiтряного сполучення;

     ввезення на митну територiю України у ручнiй поклажi та/або у супроводжуваному багажi товарiв (крiм пiдакцизних товарiв та особистих речей), сумарна фактурна вартiсть яких не перевищує еквiвалент 500 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг, через iншi, нiж вiдкритi для повiтряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України фiзичною особою, яка була вiдсутня в Українi бiльше нiж 24 години та яка в'їжджає в Україну не частiше одного разу протягом 72 годин;

     ввезення на митну територiю України у ручнiй поклажi та/або у супроводжуваному багажi товарiв (крiм пiдакцизних товарiв та особистих речей), сумарна фактурна вартiсть яких не перевищує еквiвалент 50 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг, через iншi, нiж вiдкритi для повiтряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України фiзичною особою, яка була вiдсутня в Українi менше нiж 24 години або яка в'їжджає в Україну частiше одного разу протягом 72 годин".

     28. Пiдпункт 197.1.25 пункту 197.1 статтi 197 викласти в такiй редакцiї:

     "197.1.25. постачання (передплати) та доставки перiодичних видань друкованих засобiв масової iнформацiї (крiм видань еротичного характеру) вiтчизняного виробництва, пiдготовлення (лiтературне, наукове i технiчне редагування, коригування, дизайн та верстка), виготовлення (друк на паперi чи запис на електронному носiєвi), розповсюдження книжок, у тому числi електронного контенту (крiм видань еротичного характеру) та дитячих книжкових видань, вiтчизняного виробництва, учнiвських зошитiв, пiдручникiв та навчальних посiбникiв, словникiв українсько-iноземної або iноземно-української мови вiтчизняного виробництва на митнiй територiї України".

     29. У пунктi 198.5 статтi 198 слова i цифри "(для товарiв/послуг, необоротних активiв, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разi, якщо пiд час такого придбання або виготовлення суми податку були включенi до складу податкового кредиту)" замiнити словами i цифрами "придбаними/виготовленими з податком на додану вартiсть (для товарiв/послуг, необоротних активiв, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разi якщо пiд час такого придбання або виготовлення суми податку були включенi до складу податкового кредиту)".

     30. У пiдпунктах "а" та "б" пункту 2001.4 статтi 2001 слово "власного" виключити, а слово "платника" замiнити словами "такого платника".

     31. У статтi 201:

     1) пункт 201.10 пiсля абзацу шiстнадцятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "для розрахункiв коригування, складених постачальником товарiв/послуг до податкової накладної, що складена на отримувача - платника податку, в яких передбачається зменшення суми компенсацiї вартостi товарiв/послуг їх постачальнику, - протягом 15 календарних днiв з дня отримання такого розрахунку коригування до податкової накладної отримувачем (покупцем)".

     У зв'язку з цим абзаци сiмнадцятий - двадцять п'ятий вважати вiдповiдно абзацами вiсiмнадцятим - двадцять шостим;

     2) пункт 201.16 викласти в такiй редакцiї:

     "201.16. Реєстрацiя податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрi податкових накладних може бути зупинена в порядку та на пiдставах, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     32. У пiдпунктi 213.3.5 пункту 213.3 статтi 213:

     перше речення доповнити словами i цифрами "та бензолу (за кодом 2902 20 00 00 згiдно з УКТ ЗЕД)";

     друге речення доповнити словами i цифрами "(крiм товарiв (продукцiї) за кодами 2707 10 90 00, 2707 50 90 00, 2710 12 90 00 та 2711 19 00 00 згiдно з УКТ ЗЕД)".

     33. У статтi 215:

     1) абзац другий пункту 215.1 доповнити словами "(крiм квасу "живого" бродiння)";

     2) у пунктi 215.3:

     у таблицi пiдпункту 215.3.1 пiсля слiв i цифр "тiльки збродженi напої, одержанi виключно в результатi природного (натурального) бродiння фруктових, ягiдних та фруктово-ягiдних сокiв, з вмiстом спирту не бiльше 8,5 вiдсотка об'ємних одиниць (без додання спирту)" доповнити словами i цифрами "сумiшi таких зброджених напоїв та сумiшi таких зброджених напоїв з безалкогольними напоями з вмiстом спирту не бiльше 8,5 вiдсотка об'ємних одиниць (без додання спирту)";

     пiдпункт 215.3.2 викласти в такiй редакцiї:

     "215.3.2. тютюновi вироби, тютюн та промисловi замiнники тютюну:

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Одиниця вимiру Ставки податку
2401 Тютюнова сировина гривень 2601,91
  Тютюновi вiдходи за 1 кiлограм (нетто)*  
2402 10 00 00 Сигари, включаючи сигари з вiдрiзаними кiнцями,та сигарили (тонкi сигари), з вмiстом тютюну гривень за 1 кiлограм (нетто)* 2601,91
2402 20 90 10 Сигарети без фiльтра, цигарки гривень за 1000 штук 2071,01
2402 20 90 20 Сигарети з фiльтром гривень за 1000 штук 2071,01
2403 Тютюн та замiнники тютюну, iншi, промислового виробництва; тютюн "гомогенiзований" або "вiдновлений"; тютюновi екстракти та есенцiї гривень за 1 кiлограм (нетто)* 2601,91

____________
     * Вагою нетто вважається вага товару (продукцiї) без урахування ваги будь-якої тари чи упаковки. У разi якщо складовими частинами (елементами) пiдакцизного товару (продукцiї) є сукупно пiдакцизнi товари (продукцiї) та iншi види продукцiї, для цiлей оподаткування акцизним податком врахуванню пiдлягає лише вага тих складових частин (елементiв), якi належать до пiдакцизних товарiв (продукцiї)";

     доповнити пiдпунктом 215.3.21 такого змiсту:

     "215.3.21. сигарети та цигарки:

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Одиниця вимiру Ставки податку
2402 20 90 10 Сигарети без фiльтра, цигарки вiдсоткiв 12
2402 20 90 20 Сигарети з фiльтром вiдсоткiв 12";

     пiдпункт 215.3.3 викласти в такiй редакцiї:

     "215.3.3. мiнiмальне акцизне податкове зобов'язання iз сплати акцизного податку з тютюнових виробiв:

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Одиниця вимiру Ставки податку
2402 20 90 10 Сигарети без фiльтра, цигарки гривень за 1000 штук 2770,50
2402 20 90 20 Сигарети з фiльтром гривень за 1000 штук 2770,50".

     34. Статтю 221 доповнити пунктом 221.6 такого змiсту:

     "221.6. Частка загальної суми податкових зобов'язань з акцизного податку на сигарети повинна становити не менше 60 вiдсоткiв середньозваженої роздрiбної цiни продажу сигарет.

     У разi якщо частка загальної суми податкових зобов'язань з акцизного податку на сигарети за попереднiй рiк менша за 60 вiдсоткiв середньозваженої роздрiбної цiни продажу сигарет за той самий рiк, пiд час визначення податкового зобов'язання на сигарети за кодами УКТ ЗЕД 2402 20 90 10, 2402 20 90 20 з 1 квiтня до 31 грудня поточного року сума акцизного податку не повинна бути меншою за встановлене мiнiмальне акцизне податкове зобов'язання, помножене на коефiцiєнт 1,1".

     35. В абзацi другому пiдпункту 222.1.2 пункту 222.1 статтi 222 слово "п'яти" замiнити словом "п'ятнадцяти".

     36. Пункт 226.4 статтi 226 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Марки акцизного податку для вироблених в Українi тютюнових виробiв за кодом УКТ ЗЕД 2402 20 90 20 та 2402 20 90 10 вiдрiзняються вiд марок акцизного податку для вироблених в Українi iнших тютюнових виробiв дизайном i кольором. Марки акцизного податку для ввезених в Україну тютюнових виробiв за кодом УКТ ЗЕД 2402 20 90 20 та 2402 20 90 10 вiдрiзняються вiд марок акцизного податку для ввезених в Україну iнших тютюнових виробiв дизайном i кольором".

     37. У пунктi 227.5 статтi 227 слова i цифри "пунктом 219.1 статтi 219 цього Кодексу" замiнити словами "митним законодавством".

     38. У статтi 229:

     1) пiдпункт 229.3.7 пункту 229.3 викласти в такiй редакцiї:

     "229.3.7. Пiдставою для митного оформлення легких дистилятiв (код 2710 12 11 10, 2710 12 11 20, 2710 12 11 90 згiдно з УКТ ЗЕД) та важких дистилятiв (коди 2710 19 31 01, 2710 19 31 10, 2710 19 31 20, 2710 19 31 30 згiдно з УКТ ЗЕД), а також скрапленого газу (коди 2711 12 11 00, 2711 12 19 00, 2711 12 91 00, 2711 12 93 00, 2711 12 94 00, 2711 12 97 00, 2711 13 10 00, 2711 13 30 00, 2711 13 91 00, 2711 13 97 00, 2711 14 00 00, 2711 19 00 00 згiдно з УКТ ЗЕД) та бутану, iзобутану (код 2901 10 00 10 згiдно з УКТ ЗЕД), що ввозяться на митну територiю України з метою використання у виробництвi етилену, є подання виробником етилену контролюючому органу, який здiйснює митне оформлення, в порядку, передбаченому Митним кодексом України, засобами електронного зв'язку копiї податкового векселя, авальованого банком та взятого на облiк контролюючим органом";

     2) в абзацi третьому пiдпункту 229.6.1 пункту 229.6 слова "у рамках єдиного технологiчного циклу" виключити;

     3) пiдпункт 229.7.6 пункту 229.7 викласти в такiй редакцiї:

     "229.7.6. Пiдставою для митного оформлення речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, якi ввозяться на митну територiю України з метою використання в хiмiчнiй промисловостi, є подання виробником контролюючому органу, який здiйснює митне оформлення, в порядку, передбаченому Митним кодексом України, засобами електронного зв'язку копiї податкового векселя, авальованого банком та взятого на облiк контролюючим органом".

     39. Пункти 243.1 - 243.4 статтi 243 викласти в такiй редакцiї:

     "243.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повiтря окремих забруднюючих речовин стацiонарними джерелами забруднення:

Найменування забруднюючої речовини Ставка податку, гривень за 1 тонну
Азоту оксиди 2451,84
Амiак 459,85
Ангiдрид сiрчистий 2451,84
Ацетон 919,69
Бенз(о) пiрен 3121217,74
Бутилацетат 552,23
Ванадiю п'ятиокис 9196,93
Водень хлористий 92,37
Вуглецю окис 92,37
Вуглеводнi 138,57
Газоподiбнi фтористi сполуки 6070,39
Твердi речовини 92,37
Кадмiю сполуки 19405,92
Марганець та його сполуки 19405,92
Нiкель та його сполуки 98872,97
Озон 2451,84
Ртуть та її сполуки 103931,28
Свинець та його сполуки 103931,28
Сiрководень 7879,65
Сiрковуглець 5120,56
Спирт н-бутиловий 2451,84
Стирол 17903,89
Фенол 11128,67
Формальдегiд 6070,39
Хром та його сполуки 65822,27.

     243.2. Ставки податку за викиди в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами забруднення забруднюючих речовин (сполук), якi не увiйшли до пункту 243.1 цiєї статтi та на якi встановлено клас небезпечностi:

Клас небезпечностi Ставка податку, гривень за 1 тонну
I 17536,42
II 4016,11
III 598,4
IV 138,57.

     243.3. Для забруднюючих речовин (сполук), якi не увiйшли до пункту 243.1 цiєї статтi та на якi не встановлено клас небезпечностi (крiм двоокису вуглецю), ставки податку застосовуються залежно вiд установлених орiєнтовно безпечних рiвнiв впливу таких речовин (сполук) в атмосферному повiтрi населених пунктiв:

Орiєнтовно безпечний рiвень впливу речовин (сполук), мiлiграмiв на 1 куб. метр Ставка податку, гривень за 1 тонну
Менше нiж 0,0001 738187,86
0,0001 - 0,001 (включно) 63247,95
Понад 0,001 - 0,01 (включно) 8737,07
Понад 0,01 - 0,1 (включно) 2451,84
Понад 0,1 92,37.

     243.4. Ставка податку за викиди двоокису вуглецю становить 0,41 гривнi за 1 тонну".

     40. Пункти 245.1 i 245.2 статтi 245 викласти в такiй редакцiї:

     "245.1. Ставки податку за скиди окремих забруднюючих речовин у воднi об'єкти:

Найменування забруднюючої речовини Ставка податку, гривень за 1 тонну
Азот амонiйний 1610,48
Органiчнi речовини (за показниками бiохiмiчного споживання кисню (БСК 5) 644,6
Завислi речовини 46,19
Нафтопродукти 9474,05
Нiтрати 138,57
Нiтрити 7909,77
Сульфати 46,19
Фосфати 1287,18
Хлориди 46,19.

     245.2. Ставки податку за скиди у воднi об'єкти забруднюючих речовин, якi не увiйшли до пункту 245.1 цiєї статтi та на якi встановлено гранично допустиму концентрацiю або орiєнтовно безпечний рiвень впливу:

Гранично допустима концентрацiя забруднюючих речовин або орiєнтовно безпечний рiвень впливу, мiлiграмiв на 1 лiтр Ставка податку, гривень за 1 тонну
До 0,001 (включно) 168743,5
Понад 0,001 - 0,1 (включно) 122347,23
Понад 0,1 - 1 (включно) 21092,69
Понад 1 - 10 (включно) 2146,63
Понад 10 429,72".

     41. Пункти 246.1 i 246.2 статтi 246 викласти в такiй редакцiї:

     "246.1. Ставки податку за розмiщення окремих видiв надзвичайно небезпечних вiдходiв:

     246.1.1. обладнання та приладiв, що мiстять ртуть, елементи з iонiзуючим випромiнюванням, - 865,47 гривнi за одиницю;

     246.1.2. люмiнесцентних ламп - 15,06 гривнi за одиницю.

     246.2. Ставки податку за розмiщення вiдходiв, якi встановлюються залежно вiд класу небезпеки та рiвня небезпечностi вiдходiв:

Клас небезпеки вiдходiв Рiвень небезпечностi вiдходiв Ставка податку, гривень за 1 тонну
I надзвичайно небезпечнi 1405,65
II високонебезпечнi 51,2
III помiрно небезпечнi 12,84
IV малонебезпечнi 5
  малонебезпечнi нетоксичнi вiдходи гiрничої промисловостi 0,49".

     42. У пунктi 247.1 статтi 247 цифри "0,0114" замiнити цифрами "0,0127".

     43. Пункт 248.1 статтi 248 викласти в такiй редакцiї:

     "248.1. Ставки податку за тимчасове зберiгання радiоактивних вiдходiв їх виробниками понад установлений особливими умовами лiцензiї строк:

Категорiя вiдходiв Ставка податку за тимчасове зберiгання радiоактивних вiдходiв (крiм вiдходiв, представлених як джерела iонiзуючого випромiнювання), гривень за 1 куб. метр гривень Ставка податку за тимчасове зберiгання радiоактивних вiдходiв, представлених як джерела iонiзуючого випромiнювання, за 1 куб. сантиметр
Високоактивнi 602418,72 20080,63
Середньоактивнi та низькоактивнi 11245,14 4016,11".

     44. У статтi 252:

     1) пункт 252.4 доповнити пiдпунктом 252.4.8 такого змiсту:

     "252.4.8. обсяг газу (метану) дегазацiї вугiльних родовищ, який не вiдповiдає вимогам до якостi природного газу, призначеного для транспортування, промислового або комунально-побутового споживання";

     2) у пунктi 252.20:

     слова i цифри:

"Конденсат:  
з покладiв, якi повнiстю або частково залягають на глибинi до 5000 метрiв 45,00
з покладiв, якi повнiстю залягають на глибинi понад 5000 метрiв 21,00"

     замiнити словами i цифрами:

"Конденсат:  
з покладiв, якi повнiстю або частково залягають на глибинi до 5000 метрiв 29,00
з покладiв, якi повнiстю залягають на глибинi понад 5000 метрiв 14,00";

     доповнити позицiями такого змiсту:

"природний газ, видобутий iз нових свердловин з покладiв, якi повнiстю або частково залягають на глибинi до 5000 метрiв (крiм природного газу, видобутого пiд час виконання договорiв про спiльну дiяльнiсть) 12,00
природний газ, видобутий iз нових свердловин з покладiв, якi повнiстю або частково залягають на глибинi понад 5000 метрiв (крiм природного газу, видобутого пiд час виконання договорiв про спiльну дiяльнiсть) 6,00";

     доповнити примiткою 3 такого змiсту:

     "3) В умовах дiї угоди про розподiл продукцiї для нафти та конденсату, видобутих у межах територiї України, континентального шельфу, виключної (морської) економiчної зони України, рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин справляється iз застосуванням ставки у розмiрi 2 вiдсотки вартостi товарної продукцiї гiрничого пiдприємства, а для газу природного, у тому числi газу, розчиненого у нафтi (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану, газу (метану) вугiльних родовищ, газу сланцевих товщ, газу центрально-басейнового типу, газу колекторiв щiльних порiд, видобутого у межах територiї України, континентального шельфу, виключної (морської) економiчної зони України, рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин справляється iз застосуванням ставки у розмiрi 1,25 вiдсотка вартостi товарної продукцiї гiрничого пiдприємства".

     45. Пункт 253.5 статтi 253 викласти в такiй редакцiї:

     "253.5. Ставки рентної плати за користування надрами в цiлях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, встановлюються залежно вiд корисних властивостей надр i ступеня екологiчної безпеки пiд час їх використання у таких розмiрах:

Характер користування надрами Вид користування надрами Одиниця вимiру Ставка рентної плати за користування надрами в цiлях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, за одиницю обсягу користування надрами, гривень на рiк
Використання пiдземного простору надр - пористих чи трiщинуватих геологiчних утворень (пластiв-колекторiв) зберiгання природного газу та газоподiбних продуктiв тис. куб. метрiв активного об'єму 0,49
Використання пiдземного простору - спецiально створених та iснуючих гiрничих виробок (вiдпрацьованих i пристосованих), а також природних порожнин (печер) зберiгання нафти та iнших рiдких нафтопродуктiв куб. метрiв 0,49
витримування виноматерiалiв, виробництво i зберiгання винопродукцiї кв. метрiв 1,39
вирощування грибiв, овочiв, квiтiв та iнших рослин - " - 0,79
зберiгання харчових продуктiв, промислових та iнших товарiв, речовин i матерiалiв - " - 0,6
провадження iншої господарської дiяльностi - " - 1,95".

     46. Пункт 255.5 статтi 255 викласти в такiй редакцiї:

     "255.5. Ставки рентної плати за спецiальне використання води встановлюються у таких розмiрах:

     255.5.1. за спецiальне використання поверхневих вод:

Басейни рiчок, включаючи притоки всiх порядкiв Ставка рентної плати, гривень за 100 куб. метрiв
Днiпра на пiвнiч вiд м. Києва (Прип'ятi та Десни), включаючи м. Київ 58,17
Днiпра на пiвдень вiд м. Києва (без Iнгульця) 55,33
Iнгульця 84,39
Сiверського Дiнця 113,45
Пiвденного Бугу (без Iнгулу) 63,97
Iнгулу 78,49
Днiстра 34,85
Вiсли та Захiдного Бугу 34,85
Пруту та Сiрету 26,17
Тиси 26,17
Дунаю 23,32
Рiчок Криму 116,32
Рiчок Приазов'я 139,66
Iнших водних об'єктiв 63,97;

     255.5.2. за спецiальне використання пiдземних вод:

Найменування регiону Ставка рентної плати, гривень за 100 куб. метрiв
Автономна Республiка Крим (крiм м. Севастополя) 107,58
м. Севастополь 107,58
Область:  
Вiнницька 92,98
Волинська 96,04
Днiпропетровська 81,48
Донецька 110,56
Житомирська 92,98
Закарпатська 61,09
Запорiзька: 92,98
Веселiвський, Мелiтопольський, Приазовський, Якимiвський райони  
iншi адмiнiстративно-територiальнi одиницi областi 84,39
Iвано-Франкiвська:  
Богородчанський, Верховинський, Долинський, Косiвський, Надвiрнянський, Рожнятiвський райони 145,42
iншi адмiнiстративно-територiальнi одиницi областi 81,48
Київська:  
Бiлоцеркiвський, Бородянський, Броварський, Василькiвський, Iванкiвський, Кагарлицький, Києво-Святошинський, Макарiвський, Миронiвський, Обухiвський, Полiський райони 67,59
iншi адмiнiстративно-територiальнi одиницi областi 79,75
Кiровоградська 107,58
Львiвська 84,39
Луганська 122,13
Миколаївська 122,13
Одеська 101,8
Полтавська:  
Великобагачанський, Гадяцький, Зiнькiвський, Лохвицький, Лубенський, Миргородський, Новосанжарський, Решетилiвський, Хорольський, Шишацький райони 62,9
iншi адмiнiстративно-територiальнi одиницi областi 70,1
Рiвненська: 75,03
Володимирецький, Здолбунiвський, Костопiльський, Рiвненський, Сарненський, Острозький райони  
iншi адмiнiстративно-територiальнi одиницi областi 87,16
Сумська:  
Глухiвський, Сумський, Роменський, Шосткинський райони 70,1
iншi адмiнiстративно-територiальнi одиницi областi 79,83
Тернопiльська 113,45
Харкiвська 87,21
Херсонська 87,21
Хмельницька:  
Деражнянський, Красилiвський, Летичiвський, Старокостянтинiвський, Хмельницький, Полонський, Шепетiвський райони 72,74
iншi адмiнiстративно-територiальнi одиницi областi 110,56
Черкаська 62,9
Чернiвецька 101,8
Чернiгiвська:  
Городнянський, Корюкiвський, Iчнянський, Сосницький, Сновський, Талалаївський райони 87,21
iншi адмiнiстративно-територiальнi одиницi областi 68,19
м. Київ 86,9;

     255.5.3. для потреб гiдроенергетики - 11,31 гривнi за 10 тис. куб. метрiв води, пропущеної через турбiни гiдроелектростанцiй;

     255.5.4. для потреб водного транспорту з усiх рiчок, крiм Дунаю:

     для вантажного самохiдного i несамохiдного флоту, що експлуатується, - 0,1938 гривнi за 1 тоннаж-добу експлуатацiї;

     для пасажирського флоту, що експлуатується, - 0,0215 гривнi за 1 мiсце-добу експлуатацiї;

     255.5.5. для потреб рибництва:

     59,36 гривнi за 10 тис. куб. метрiв поверхневої води;

     71,36 гривнi за 10 тис. куб. метрiв пiдземної води;

     255.5.6. за воду, що входить виключно до складу напоїв:

     55,21 гривнi за 1 куб. метр поверхневої води;

     64,39 гривнi за 1 куб. метр пiдземної води;

     255.5.7. за шахтну, кар'єрну та дренажну воду - 12,79 гривнi за 100 куб. метрiв води".

     47. Пункт 256.3 статтi 256 викласти в такiй редакцiї:

     "256.3. Ставки рентної плати за спецiальне використання лiсових ресурсiв встановлюються у таких розмiрах:

     256.3.1. за заготiвлю деревини основних лiсових порiд:

Найменування лiсової породи Розряд Ставка за 1 щiльний куб. метр деревини, гривень
дiлової (без кори) дров'яної (з корою)
великої середньої дрiбної
Перший пояс лiсiв          
Сосна          
  1 309,2 197,75 76,04 7,84
  2 219,74 141,25 54,92 5,99
  3 177,35 114,23 44,05 4,8
  4 133,37 84,77 32,6 3,61
  5 87,88 56,46 21,74 2,43
Модрина          
  1 138,9 117,7 45,86 10,21
  2 100,05 84,77 32,6 7,84
  3 78,93 68,23 25,95 5,99
  4 58,86 50,66 19,32 4,23
  5 40 34,15 13,28 3,03
Ялина, ялиця          
  1 274,14 233,75 89,64 10,37
  2 203,48 173,25 67,25 6,86
  3 163,19 139,62 53,44 6,04
  4 122,8 104,29 39,67 4,33
  5 82,43 68,96 26,77 3,46
Дуб (крiм дуба коркового)          
  1 811,25 389,83 129,8 13,28
  2 581,91 279,77 92,94 9,67
  3 466,02 222,69 74,85 7,84
  4 350,07 168,43 56,15 5,45
  5 229,37 111,35 37,41 4,23
Ясен, клен (крiм явора)          
  1 304,23 259,86 129,8 13,28
  2 218,18 186,52 92,94 9,67
  3 174,74 148,5 74,85 7,84
  4 131,25 112,29 56,15 5,45
  5 86,03 74,27 37,41 4,23
Бук          
  1 584,86 376,21 125,57 11,45
  2 416,51 267,61 89,36 7,84
  3 334,98 214,61 71,84 6,65
  4 251,69 160,23 53,72 4,8
  5 168,43 107,3 35,64 3,03
Береза, вiльха чорна, граб звичайний, в'яз, липа          
  1 45,27 38,95 28,97 10,21
  2 31,66 27,18 20,86 7,84
  3 25,35 22,65 17,19 5,99
  4 18,99 16,33 12,67 4,23
  5 12,67 10,87 8,13 3,03
Осика, вiльха сiра, тополя          
  1 26,21 22,65 17,19 7,26
  2 18,99 16,33 11,77 4,8
  3 15,42 12,67 10,01 4,23
  4 11,77 10,01 7,26 3,03
  5 7,26 6,32 4,56 1,19
Другий пояс лiсiв          
Сосна          
  1 263,64 168,36 64,59 6,65
  2 186,74 120,09 46,47 4,8
  3 149,07 96,5 37,41 4,23
  4 112,97 71,84 27,76 3,03
  5 75,36 48,27 18,73 1,81
Модрина          
  1 118,93 102,43 39,21 9,67
  2 85,96 73,01 27,76 6,65
  3 68,23 57,69 22,31 5,45
  4 50,66 43,59 16,87 4,23
  5 34,15 29,47 11,45 2,43
Ялина, ялиця          
  1 242,11 206,89 79,33 8,56
  2 173,25 147,93 56,89 6,04
  3 137,87 117,7 45,7 5,16
  4 104,29 89,18 34,46 4,33
  5 68,85 58,9 22,39 2,58
Дуб (крiм дуба коркового)          
  1 690,51 332,75 111,02 10,87
  2 494,96 237,71 79,07 7,84
  3 393,58 190,17 62,74 5,99
  4 294,55 141,25 47,74 4,80
  5 197,96 95,03 31,99 3,03
Ясен, клен (крiм явора)          
  1 258,96 221,83 111,02 10,87
  2 185,62 158,43 79,07 7,84
  3 147,57 126,76 62,74 5,99
  4 110,48 94,15 47,74 4,8
  5 74,27 63,4 31,99 3,03
Бук          
  1 497,97 319,17 106,23 9,67
  2 354,91 226,85 76,04 6,65
  3 284,33 182,01 60,98 5,45
  4 213,64 135,79 45,86 4,23
  5 143,06 91,02 30,23 3,03
Береза, вiльха чорна, граб звичайний, в'яз, липа          
  1 37,08 31,66 24,45 9,06
  2 27,18 23,51 17,19 6,65
  3 21,74 18,13 14,48 4,8
  4 16,33 14,48 10,01 4,23
  5 10,87 9,06 7,26 2,43
Осика, вiльха сiра, тополя          
  1 22,65 19,89 14,48 5,99
  2 16,33 14,48 10,01 4,23
  3 12,67 11,77 9,06 3,61
  4 10,01 8,13 6,32 3,03
  5 6,32 6,32 4,56 1,81;

     256.3.2. за заготiвлю деревини неосновних лiсових порiд:

Найменування лiсової породи Розряд Ставка за 1 щiльний куб. метр деревини, гривень
дiлової (без кори) дров'яної (з корою)
великої середньої дрiбної
Перший пояс лiсiв          
Самшит          
  1 1426,96 1219,56 609,64 13,28
  2 1019,47 871 435,79 9,67
  3 815,75 697,16 348,27 7,84
  4 612,06 522,4 261,36 5,45
  5 407,45 348,6 174,43 4,23
Бархат, горiх          
  1 889,09 760,55 380,27 13,28
  2 635,64 543,24 271,62 9,67
  3 507,96 434,6 217,32 7,84
  4 381,17 325,95 163,56 5,45
  5 254,40 217,32 108,64 4,23
Груша, кизил, явiр          
  1 713,47 610,26 304,84 13,28
  2 509,73 435,47 217,94 9,67
  3 407,45 348,6 174,43 7,84
  4 306,03 261,69 130,98 5,45
  5 203,73 174,74 87,52 4,23
Абрикос, вишня, ялiвець, облiпиха, слива (крiм терну), черешня, шовковиця, яблуня          
  1 533,27 455,43 227,56 13,28
  2 381,17 325,09 162,33 9,67
  3 304,23 259,86 129,8 7,84
  4 229,09 194,65 97,2 5,45
  5 152,11 130,38 65,21 4,23
Каштан, дуб корковий          
  1 444,56 380,27 190,17 13,28
  2 317,8 271,62 135,79 9,67
  3 254,4 217,32 108,64 7,84
  4 191,07 162,97 81,51 5,45
  5 126,76 108,64 54,92 4,23
Барбарис, гледичiя, кипарис, шипшина          
  1 356,72 304,23 152,73 13,28
  2 254,4 217,32 108,64 9,67
  3 202,81 173,85 86,91 7,84
  4 152,11 130,38 65,21 5,45
  5 102,28 87,83 44,05 4,23
Акацiя, бруслина, бирючина, глiд, граб схiдний, тамарикс, калина, крушина, лiщина, горобина, бузок, скумпiя, свидина, терен, черемха          
  1 267,14 228,15 114,06 13,28
  2 191,07 162,97 81,51 9,67
  3 152,11 130,38 65,21 7,84
  4 115,04 97,77 49,5 5,45
  5 76,98 65,21 32,6 4,23
Верба, чагарники (крiм зазначених в iнших позицiях)          
  1 88,72 76,04 38,05 7,26
  2 63,4 54,34 27,18 4,8
  3 50,69 43,47 21,74 4,23
  4 38,05 32,6 16,33 3,03
  5 25,35 21,74 10,87 2,43
Другий пояс лiсiв          
Самшит          
  1 1208,7 1033,05 516,7 10,87
  2 862,84 737,92 368,82 7,84
  3 690,84 590,32 295,78 5,99
  4 517,86 442,75 221,51 4,80
  5 345,84 295,17 147,89 3,03
Бархат, горiх          
  1 756,91 647,36 323,54 10,87
  2 540,49 462,64 231,18 7,84
  3 432,76 369,44 184,72 5,99
  4 324,12 278,87 138,21 4,8
  5 216,37 185,62 92,35 3,03
Груша, кизил, явiр          
  1 603,9 516,08 258,34 10,87
  2 431,89 368,49 184,72 7,84
  3 345,84 295,17 147,89 5,99
  4 258,96 221,83 111,02 4,8
  5 172,98 147,57 73,62 3,03
Абрикос, вишня, ялiвець, облiпиха, слива (крiм терну), черешня, шовковиця, яблуня          
  1 454,53 387,51 194,39 10,87
  2 324,12 277,03 138,21 7,84
  3 258,96 221,83 111,02 5,99
  4 194,65 166,55 83,3 4,8
  5 129,47 110,48 55,53 3,03
Каштан, дуб корковий          
  1 378,49 324,12 162,33 10,87
  2 270,71 231,8 115,9 7,84
  3 216,37 185,62 92,35 5,99
  4 162,11 138,54 69,4 4,8
  5 107,74 92,35 46,47 3,03
Барбарис, гледичiя, кипарис, шипшина          
  1 302,42 258,05 129,16 10,87
  2 215,51 184,72 91,75 7,84
  3 172,98 147,57 73,62 5,99
  4 129,47 110,48 55,53 4,8
  5 86,03 74,27 36,86 3,03
Акацiя, бруслина, бирючина, глiд, граб схiдний, тамарикс, калина, крушина, лiщина, горобина, бузок, скумпiя, свидина, терен, черемха          
  1 227,25 193,75 97,2 10,87
  2 162,11 138,54 69,4 7,84
  3 129,47 110,48 55,53 5,99
  4 96,91 83,3 41,63 4,8
  5 65,21 55,2 27,76 3,03
Верба, чагарники (крiм зазначених в iнших позицiях)          
  1 75,14 64,26 31,99 5,99
  2 54,34 46,17 22,96 4,23
  3 43,47 37,08 18,73 3,61
  4 32,6 28,06 13,9 3,03
  5 21,74 18,13 9,67 1,81".

     48. У статтi 266:

     1) в абзацi четвертому пiдпункту 266.4.2 пункту 266.4 слово "рiшення" замiнити словом "iнформацiю";

     2) пункт 266.10 доповнити пiдпунктами 266.10.2 i 266.10.3 такого змiсту:

     "266.10.2. У разi якщо контролюючий орган не надiслав (не вручив) податкове/податковi повiдомлення-рiшення у строки, встановленi пiдпунктом 266.7.2 пункту 266.7 цiєї статтi, фiзичнi особи звiльняються вiд вiдповiдальностi, передбаченої цим Кодексом за несвоєчасну сплату податкового зобов'язання.

     266.10.3. Податкове зобов'язання з цього податку може бути нараховано за податковi (звiтнi) перiоди (роки) в межах строкiв, визначених пунктом 102.1 статтi 102 цього Кодексу".

     49. Абзац перший пункту 281.2 статтi 281 викласти в такiй редакцiї:

     "281.2. Звiльнення вiд сплати податку за земельнi дiлянки, передбачене для вiдповiдної категорiї фiзичних осiб пунктом 281.1 цiєї статтi, поширюється на земельнi дiлянки за кожним видом використання у межах граничних норм".

     50. Статтю 284 доповнити пунктом 284.4 такого змiсту:

     "284.4. Плата за землю за земельнi дiлянки, наданi для залiзниць у межах смуг вiдведення, наданi гiрничодобувним пiдприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин, справляється у розмiрi 25 вiдсоткiв податку, обчисленого вiдповiдно до статей 274 i 277 цього Кодексу".

     51. Статтю 287 доповнити пунктами 287.9 i 287.10 такого змiсту:

     "287.9. У разi якщо контролюючий орган не надiслав (не вручив) податкове (податковi) повiдомлення-рiшення у строки, встановленi цiєю статтею, фiзичнi особи звiльняються вiд вiдповiдальностi, передбаченої цим Кодексом за несвоєчасну сплату податкового зобов'язання.

     287.10. Податкове зобов'язання з цього податку може бути нараховано за податковi (звiтнi) перiоди (роки) в межах строкiв, визначених пунктом 102.1 статтi 102 цього Кодексу".

     52. Пiдпункт 288.5.1 пункту 288.5 статтi 288 викласти в такiй редакцiї:

     "288.5.1. не може бути меншою за розмiр земельного податку:

     для земельних дiлянок, нормативну грошову оцiнку яких проведено, - у розмiрi не бiльше 3 вiдсоткiв їх нормативної грошової оцiнки, для земель загального користування - не бiльше 1 вiдсотка їх нормативної грошової оцiнки, для сiльськогосподарських угiдь - не менше 0,3 вiдсотка та не бiльше 1 вiдсотка їх нормативної грошової оцiнки;

     для земельних дiлянок, нормативну грошову оцiнку яких не проведено, - у розмiрi не бiльше 5 вiдсоткiв нормативної грошової оцiнки одиницi площi рiллi по Автономнiй Республiцi Крим або по областi, для сiльськогосподарських угiдь - не менше 0,3 вiдсотка та не бiльше 5 вiдсоткiв нормативної грошової оцiнки одиницi площi рiллi по Автономнiй Республiцi Крим або по областi".

     53. У пiдпунктi 5 пункту 293.8 статтi 293 цифру i слово "3 вiдсоткiв" замiнити цифрою i словом "5 вiдсоткiв".

     54. Статтю 297 доповнити пунктом 297.5 такого змiсту:

     "297.5. Платник єдиного податку, який здiйснює на користь нерезидента - юридичної особи або уповноваженої ним особи (крiм постiйного представництва на територiї України) будь-якi виплати з доходiв iз джерелом їх походження з України, отриманим таким нерезидентом, здiйснює нарахування та сплату податку з доходiв нерезидента в порядку, розмiрi та у строки, встановленi роздiлом III цього Кодексу".

     55. В абзацi дев'ятому пункту 4 роздiлу XIX "Прикiнцевi положення" слово "вносити" замiнити словами "у разi необхiдностi вносити".

     56. У роздiлi XX "Перехiднi положення":

     1) у пiдроздiлi 2:

     абзаци перший, четвертий i п'ятий пункту 3 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Тимчасово, до 1 сiчня 2023 року, суб'єкти космiчної дiяльностi, на яких поширюється дiя Закону України "Про космiчну дiяльнiсть", звiльняються вiд сплати податку на додану вартiсть за операцiями з";

     "б) постачання на митнiй територiї України результатiв науково-дослiдних i дослiдницько-конструкторських робiт, якi виконуються для потреб космiчної дiяльностi. З метою застосування цiєї пiльги Кабiнет Мiнiстрiв України встановлює порядок ведення реєстру зазначених науково-дослiдних i дослiдно-конструкторських робiт.

     У разi порушення умов звiльнення вiд оподаткування результатiв науково-дослiдних i дослiдницько-конструкторських робiт, а саме при їх поставцi для цiлей, не пов'язаних з космiчною дiяльнiстю, платник податку, що фактично скористався правом на податкову пiльгу, вважається таким, що умисно ухиляється вiд оподаткування, i до нього застосовуються штрафнi (фiнансовi) санкцiї вiдповiдно до вимог закону";

     пункт 261 викласти в такiй редакцiї:

     "261. Тимчасово, з 1 сiчня 2013 року до 1 сiчня 2023 року, звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть операцiї з постачання програмної продукцiї, а також операцiї з програмною продукцiєю, плата за якi не вважається роялтi згiдно з абзацами другим - сьомим пiдпункту 14.1.225 пункту 14.1 статтi 14 цього Кодексу.

     Для цiлей цього пункту до програмної продукцiї вiдносяться:

     результат комп'ютерного програмування у виглядi операцiйної системи, системної, прикладної, розважальної та/або навчальної комп'ютерної програми (їх компонентiв), а також у виглядi iнтернет-сайтiв та/або онлайн-сервiсiв та доступу до них;

     примiрники (копiї, екземпляри) комп'ютерних програм, їх частин, компонентiв у матерiальнiй та/або електроннiй формi, у тому числi у формi коду (кодiв) та/або посилань для завантаження комп'ютерної програми та/або їх частин, компонентiв у формi коду (кодiв) для активацiї комп'ютерної програми чи в iншiй формi;

     будь-якi змiни, оновлення, додатки, доповнення та/або розширення функцiоналу комп'ютерних програм, права на отримання таких оновлень, змiн, додаткiв, доповнень протягом певного перiоду часу;

     криптографiчнi засоби захисту iнформацiї";

     абзаци перший i другий пункту 51 викласти в такiй редакцiї:

     "51. Установити, що з 1 сiчня 2017 року до 1 сiчня 2022 року платники - сiльськогосподарськi товаровиробники, внесенi до Реєстру отримувачiв бюджетної дотацiї вiдповiдно до Закону України "Про державну пiдтримку сiльського господарства України" (далi - Реєстр отримувачiв бюджетної дотацiї), у порядку та строки, встановленi цим Кодексом, подають податкову декларацiю з податку на додану вартiсть з додатком, у якому зазначають обсяг податкових зобов'язань з податку на додану вартiсть з постачання товарiв за результатами дiяльностi за операцiями, визначеними пунктом 161.3 статтi 161 Закону України "Про державну пiдтримку сiльського господарства України", розрахований за даними податкових накладних за вiдповiдний звiтний податковий перiод, зареєстрованих у Єдиному реєстрi податкових накладних, а також розрахунок питомої ваги вартостi сiльськогосподарських товарiв, поставлених протягом попереднiх 12 послiдовних звiтних податкових перiодiв (мiсяцiв).

     Форма додатка затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, може встановити додатковi вимоги до вiдображення даних щодо окремих видiв дiяльностi, визначених пунктом 161.3 статтi 161 Закону України "Про державну пiдтримку сiльського господарства України";

     доповнити пунктом 571 такого змiсту:

     "571. Податковi накладнi/розрахунки коригування, реєстрацiю яких у Єдиному реєстрi податкових накладних зупинено вiдповiдно до пункту 201.16 статтi 201 цього Кодексу, реєструються з урахуванням вимог пунктiв 2001.3 та 2001.9 статтi 2001 та пункту 201.10 статтi 201 цього Кодексу не пiзнiше 2 сiчня 2018 року, крiм:

     податкових накладних/розрахункiв коригування, щодо яких станом на 1 грудня 2017 року не поданi пояснення i копiї документiв вiдповiдно до пiдпункту 201.16.2 пункту 201.16 статтi 201 цього Кодексу;

     податкових накладних/розрахункiв коригування, щодо яких прийнято рiшення про вiдмову у реєстрацiї податкової накладної/розрахунку коригування у Єдиному реєстрi податкових накладних, по яких станом на 1 грудня 2017 року не розпочинали процедуру оскарження в адмiнiстративному або судовому порядку.

     Податковi накладнi/розрахунки коригування, реєстрацiю яких у Єдиному реєстрi податкових накладних зупинено вiдповiдно до пункту 201.16 статтi 201 цього Кодексу з 1 грудня 2017 року до дня набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актiв України щодо забезпечення збалансованостi бюджетних надходжень у 2018 роцi" та щодо яких платником податку пiсля 1 грудня 2017 року поданi пояснення i копiї документiв вiдповiдно до пiдпункту 201.16.2 пункту 201.16 статтi 201 цього Кодексу, реєструються у Єдиному реєстрi податкових накладних у порядку, що дiяв до набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актiв України щодо забезпечення збалансованостi бюджетних надходжень у 2018 роцi" щодо зупинення реєстрацiї податкової накладної/розрахунку коригування у Єдиному реєстрi податкових накладних. У разi якщо протягом п'яти робочих днiв з дня подання пояснень i копiй документiв не прийнято та/або не надiслано платнику податку рiшення про реєстрацiю або про вiдмову у реєстрацiї податкової накладної/розрахунку коригування, реєстрацiя таких податкових накладних/розрахункiв коригування здiйснюється на наступний робочий день за днем закiнчення строку розгляду пояснень i копiй документiв платника податку.

     Дiя абзацу третього пункту 201.10 статтi 201 цього Кодексу зупиняється до дня набрання чинностi порядком, затвердженим вiдповiдно до пункту 201.16 цього Кодексу";

     доповнити пунктами 63 - 65 такого змiсту:

     "63. Тимчасово звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть операцiї з вивезення за межi митної територiї України в митному режимi експорту:

     з 1 вересня 2018 року до 31 грудня 2021 року соєвих бобiв (товарна позицiя 1201 згiдно з УКТ ЗЕД);

     з 1 сiчня 2020 року до 31 грудня 2021 року насiння свирiпи або рiпаку (товарна позицiя 1205 згiдно з УКТ ЗЕД).

     64. Тимчасово, до 31 грудня 2018 року, звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть операцiї iз ввезення на митну територiю України та з постачання на митнiй територiї України транспортних засобiв, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декiлькома), що зазначенi у товарнiй пiдкатегорiї 8703 90 10 10 згiдно з УКТ ЗЕД (в тому числi вироблених в Українi).

     65. Тимчасово, до 1 сiчня 2020 року, контролюючий орган за заявою платника податку надає розстрочення (рiвними частинами) сплати податку на додану вартiсть на термiн, зазначений у заявi платника податку, але не бiльше 24 календарних мiсяцiв, без нарахування процентiв, пенi та штрафiв, визначених цим Кодексом, при ввезеннi на митну територiю України з помiщенням в митний режим iмпорту обладнання, що класифiкується за такими товарними пiдкатегорiями згiдно з УКТ ЗЕД:

8402 11 00 00; 8402 12 00 00; 8402 19 10 00; 8402 19 90 00; 8402 20 00 00; 8405 10 00 00; 8417 10 00 00; 8417 20 10 00; 8417 20 90 00; 8417 80 30 00; 8417 80 50 00; 8417 80 70 00; 8418 69 00 90; 8419 31 00 00; 8419 32 00 00; 8419 39 00 10; 8419 39 00 90; 8419 40 00 00; 8419 60 00 00; 8419 89 10 00; 8419 89 30 00; 8419 89 98 00; 8420 10 10 00; 8420 10 30 00; 8420 10 80 10; 8420 10 80 90; 8421 11 00 00; 8421 19 70 90; 8421 21 00 00; 8421 39 20 00; 8421 39 60 90; 8421 39 80 10; 8421 39 80 90; 8422 20 00 00; 8422 30 00 10; 8422 30 00 91; 8422 30 00 99; 8422 40 00 10; 8422 40 00 90; 8423 20 00 00; 8423 30 00 00; 8423 81 10 00; 8423 81 30 00; 8423 81 90 00; 8423 82 10 00; 8423 82 90 10; 8423 82 90 90; 8423 89 00 00; 8424 81 10 00; 8424 81 91 00; 8424 81 99 00; 8424 89 00 00; 8426 20 00 00; 8426 30 00 00; 8428 20 20 00; 8428 20 80 00; 8428 31 00 00; 8428 32 00 00; 8428 33 00 00; 8428 39 20 00; 8428 39 90 00; 8428 90 71 00; 8428 90 79 00; 8428 90 90 00; 8430 10 00 00; 8430 31 00 00; 8430 39 00 00; 8430 41 00 00; 8430 49 00 00; 8430 50 00 00; 8430 61 00 00; 8430 69 00 00; 8434 10 00 00; 8434 20 00 00; 8435 10 00 00; 8436 10 00 00; 8436 21 00 00; 8436 29 00 10; 8436 29 00 90; 8436 80 10 00; 8436 80 90 00; 8437 10 00 00; 8437 80 00 00; 8438 10 10 00; 8438 10 90 00; 8438 20 00 00; 8438 30 00 00; 8438 40 00 00; 8438 50 00 00; 8438 60 00 00; 8438 80 10 00; 8438 80 91 00; 8438 80 99 00; 8439 10 00 00; 8439 20 00 00; 8439 30 00 00; 8440 10 10 00; 8440 10 20 00; 8440 10 30 00; 8440 10 40 00; 8440 10 90 00; 8441 10 10 00; 8441 10 20 00; 8441 10 30 00; 8441 10 70 00; 8441 20 00 00; 8441 30 00 00; 8441 40 00 00; 8441 80 00 00; 8443 11 00 00; 8443 12 00 00; 8443 13 10 00; 8443 13 31 00; 8443 13 35 00; 8443 13 39 00; 8443 13 90 00; 8443 14 00 00; 8443 15 00 00; 8443 16 00 00; 8443 17 00 00; 8443 19 20 00; 8443 19 40 00; 8443 19 70 00; 8444 00 10 00; 8444 00 90 00; 8445 11 00 00; 8445 12 00 00; 8445 13 00 00; 8445 19 00 00; 8445 20 00 00; 8445 30 00 00; 8445 40 00 00; 8445 90 00 00; 8446 10 00 00; 8446 21 00 00; 8446 29 00 00; 8446 30 00 00; 8447 11 00 00; 8447 12 00 00; 8447 20 20 00; 8447 20 80 00; 8447 90 00 00; 8449 00 00 00; 8451 10 00 00; 8451 21 00 00; 8451 29 00 00; 8451 30 00 00; 8451 40 00 00; 8451 50 00 00; 8451 80 10 00; 8451 80 30 00; 8451 80 80 00; 8452 21 00 00; 8452 29 00 00; 8453 10 00 00; 8453 20 00 00; 8453 80 00 00; 8454 10 00 10; 8454 10 00 90; 8454 20 00 00; 8454 30 10 00; 8454 30 90 00; 8455 10 00 00; 8455 21 00 00; 8455 22 00 00; 8456 10 00 00; 8456 20 00 00; 8456 30 11 00; 8456 30 19 00; 8456 30 90 00; 8456 90 20 00; 8456 90 80 00; 8457 10 10 00; 8457 10 90 00; 8457 20 00 00; 8457 30 10 00; 8457 30 90 00; 8458 11 20 00; 8458 11 41 00; 8458 11 49 00; 8458 11 80 00; 8458 19 00 10; 8458 19 00 90; 8458 91 20 00; 8458 91 80 00; 8458 99 00 00; 8459 10 00 00; 8459 21 00 00; 8459 29 00 00; 8459 31 00 00; 8459 39 00 00; 8459 40 10 00; 8459 40 90 00; 8459 51 00 00; 8459 59 00 00; 8459 61 10 00; 8459 61 90 00; 8459 69 10 00; 8459 69 90 00; 8459 70 00 00; 8460 11 00 00; 8460 19 00 00; 8460 21 11 00; 8460 21 15 00; 8460 21 19 00; 8460 21 90 00; 8460 29 10 00; 8460 29 90 00; 8460 31 00 00; 8460 39 00 00; 8460 40 10 10; 8460 40 10 90; 8460 40 90 00; 8460 90 10 00; 8460 90 90 00; 8461 20 00 00; 8461 30 10 00; 8461 30 90 00; 8461 40 11 00; 8461 40 19 00; 8461 40 31 00; 8461 40 39 00; 8461 40 71 00; 8461 40 79 00; 8461 40 90 00; 8461 50 11 00; 8461 50 19 00; 8461 50 90 00; 8461 90 00 00; 8462 10 10 00; 8462 10 90 00; 8462 21 10 00; 8462 21 80 00; 8462 29 10 00; 8462 29 91 00; 8462 29 98 00; 8462 31 00 00; 8462 39 10 00; 8462 39 91 00; 8462 39 99 00; 8462 41 10 00; 8462 41 90 00; 8462 49 10 00; 8462 49 90 00; 8462 91 20 00; 8462 91 80 00; 8462 99 20 00; 8462 99 80 00; 8463 10 10 00; 8463 10 90 00; 8463 20 00 00; 8463 30 00 00; 8463 90 00 00; 8464 10 00 00; 8464 20 11 00; 8464 20 19 00; 8464 20 80 00; 8464 90 00 00; 8465 10 10 00; 8465 10 90 00; 8465 91 10 00; 8465 91 20 00; 8465 91 90 00; 8465 92 00 00; 8465 93 00 00; 8465 94 00 00; 8465 95 00 10; 8465 95 00 90; 8465 96 00 00; 8465 99 00 10; 8465 99 00 90; 8468 20 00 00; 8468 80 00 00; 8474 10 00 00; 8474 20 00 00; 8474 31 00 00; 8474 32 00 00; 8474 39 00 00; 8474 80 10 00; 8474 80 90 00; 8475 10 00 00; 8475 21 00 00; 8475 29 00 00; 8477 10 00 00; 8477 20 00 00; 8477 30 00 00; 8477 40 00 00; 8477 51 00 00; 8477 59 10 10; 8477 59 10 90; 8477 59 80 00; 8477 80 11 00; 8477 80 19 00; 8477 80 91 00; 8477 80 93 00; 8477 80 95 00; 8477 80 99 00; 8478 10 00 00; 8479 20 00 00; 8479 30 10 00; 8479 30 90 00; 8479 40 00 00; 8479 50 00 00; 8479 60 00 00; 8479 81 00 00; 8479 82 00 00; 8479 89 30 00; 8479 89 60 10; 8479 89 60 90; 8479 89 97 10; 8479 89 97 20; 8479 89 97 30; 8479 89 97 50; 8479 89 97 90; 8480 10 00 00; 8480 20 00 00; 8480 30 10 00; 8480 30 90 00; 8480 41 00 00; 8480 49 00 00; 8480 50 00 00; 8480 60 00 00; 8480 71 00 10; 8480 71 00 90; 8480 79 00 00; 8486 10 00 00; 8486 20 10 00; 8486 20 90 00; 8486 30 10 00; 8486 30 30 00; 8486 30 50 00; 8486 30 90 10; 8486 30 90 90; 8486 40 00 00; 8502 12 00 90; 8502 13 20 90; 8502 13 40 90; 8502 13 80 90; 8502 20 40 90; 8502 20 60 90; 8502 20 80 90; 8502 31 00 00; 8502 39 20 90; 8502 39 80 90; 8502 40 00 90; 8504 21 00 00; 8504 22 10 00; 8504 22 90 00; 8504 23 00 00; 8504 34 00 00; 8504 50 20 90; 8504 50 95 90; 8514 10 10 00; 8514 10 80 00; 8514 20 10 00; 8514 20 80 00; 8514 30 00 10; 8514 30 00 90; 8514 40 00 00; 8515 11 00 00; 8515 19 00 00; 8515 21 00 00; 8515 29 00 00; 8515 31 00 00; 8515 39 13 00; 8515 39 18 00; 8515 39 90 00; 8515 80 10 00; 8515 80 90 00; 8537 10 10 00; 8537 10 91 00; 8537 10 99 90; 8537 20 91 00; 8537 20 99 00; 8543 10 00 00; 8543 20 00 00; 8543 30 00 00; 9011 10 10 00; 9011 10 90 00; 9011 20 10 00; 9011 20 90 00; 9011 80 00 00; 9012 10 10 00; 9012 10 90 00; 9013 20 00 00; 9013 80 20 00; 9013 80 30 00; 9013 80 90 00; 9024 10 11 00; 9024 10 13 00; 9024 10 19 00; 9024 10 90 10; 9024 10 90 20; 9024 10 90 90; 9024 80 11 00; 9024 80 19 00; 9024 80 90 00; 9030 10 00 00; 9030 20 10 00; 9030 20 30 00; 9030 20 91 00; 9030 20 99 00; 9030 31 00 00; 9030 32 00 00; 9030 33 10 00; 9030 33 91 00; 9030 33 99 00; 9030 39 00 00; 9030 40 00 00; 9030 82 00 00; 9030 84 00 00; 9030 89 30 00; 9030 89 90 00; 9031 10 00 00; 9031 20 00 00; 9031 41 00 00; 9031 49 10 00; 9031 49 90 00; 9031 80 32 00; 9031 80 34 00; 9031 80 38 00; 9031 80 91 00; 9031 80 98 00; 9032 10 20 00; 9032 10 81 00; 9032 10 89 00; 9032 20 00 00; 9032 81 00 00; 9032 89 00 00; 7309 00 59 00.

     При наданнi розстрочення сплати податку на додану вартiсть норми статтi 100 цього Кодексу не застосовуються.

     Порядок надання розстрочення сплати податку на додану вартiсть та застосування забезпечення вiдповiдно до цього пункту встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Залишок суми зобов'язань iз сплати податку на додану вартiсть пiдлягає забезпеченню виконання вiдповiдно до роздiлу X Митного кодексу України або банкiвською гарантiєю, виданою вiдповiдно до законодавства України, крiм випадкiв, коли залишок суми зобов'язань iз сплати податку на додану вартiсть пiдлягає забезпеченню виконання шляхом застави обладнання, що ввозиться вiдповiдно до цього пункту. Кабiнет Мiнiстрiв України має право встановити випадки, коли залишок суми зобов'язань iз сплати податку на додану вартiсть пiдлягає забезпеченню виконання шляхом застави обладнання, що ввозиться вiдповiдно до цього пункту.

     У разi невиконання платником у встановленi законодавством строки зобов'язань зi сплати податку на додану вартiсть, забезпечених банкiвською гарантiєю, виданою вiдповiдно до законодавства України, контролюючий орган направляє банку-гаранту письмову вимогу про сплату суми податку на додану вартiсть та документи, що пiдтверджують настання гарантiйного випадку. Банк-гарант зобов'язаний не пiзнiше трьох банкiвських днiв пiсля дня отримання вимоги та документiв, що пiдтверджують настання гарантiйного випадку, перерахувати належну суму податку на додану вартiсть до державного бюджету. У разi порушення строку перерахування коштiв у рахунок сплати податку на додану вартiсть вiдповiдно до вимоги контролюючого органу банк-гарант несе вiдповiдальнiсть вiдповiдно до законодавства. У разi несплати банком-гарантом коштiв за банкiвськими гарантiями суми таких коштiв стягуються у порядку, встановленому законодавством. До правовiдносин, пов'язаних з видачею банкiвських гарантiй, виконанням банками-гарантами зобов'язань i припиненням гарантiї, застосовуються також положення законодавства України про банки i банкiвську дiяльнiсть та цивiльного законодавства України в частинi, що не врегульована цим Кодексом.

     Суми податку, сплаченi з урахуванням вимог, встановлених цим пунктом, включаються платником до складу податкового кредиту у звiтному (податковому) перiодi, в якому було сплачено податок до бюджету.

     Обладнання ввозиться на митну територiю України платником податкiв для власного виробництва на територiї України.

     У разi порушення платником податку умов розстрочення, забезпеченого заставою, продаж заставленого майна такого платника податку здiйснюється з використанням дворiвневої електронної торгової системи (ЕТС) у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України. Електронна торгова система - дворiвнева iнформацiйно-телекомунiкацiйна система, що складається з центральної бази даних та електронних майданчикiв, якi взаємодiють через iнтерфейс програмування додаткiв, який надається у виглядi коду з вiдкритим доступом та визначає функцiональнiсть електронної торгової системи.

     Платники податкiв, яким надано розстрочення згiдно з пунктами 58 i 59 цього пiдроздiлу до дня набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актiв України щодо забезпечення збалансованостi бюджетних надходжень у 2018 роцi", мають право змiнити забезпечення виконання зобов'язань зi сплати податку на додану вартiсть, надане контролюючому органу вiдповiдно до роздiлу X Митного кодексу України, на передбачене цим пунктом забезпечення виконання зобов'язань зi сплати податку на додану вартiсть банкiвською гарантiєю, виданою вiдповiдно до законодавства України, або заставою.

     Розстрочення сплати податку на додану вартiсть згiдно з цим пунктом не надається при ввезеннi на митну територiю України у митному режимi iмпорту обладнання, якщо воно має походження з країни, визнаної державою-окупантом згiдно iз законом України та/або визнаної державою-агресором по вiдношенню до України згiдно iз законодавством, або ввозиться з територiї такої держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої територiї України, визначеної такою згiдно iз законом України.

     У разi вiдчуження, передачi в оренду, суборенду чи передачi права володiння, користування в iнший спосiб обладнання, ввезеного на митну територiю України у порядку, визначеному цим пунктом, платник податку зобов'язаний сплатити податковi зобов'язання за результатами податкового перiоду, на який припадає таке порушення, у сумi, розрахованiй як позитивна рiзниця мiж сумою податку на додану вартiсть, що мала бути сплачена iз зазначених операцiй у момент ввезення таких товарiв без застосування особливостей оподаткування, передбачених цим пунктом, та фактично сплаченою сумою, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи iз 120 вiдсоткiв облiкової ставки Нацiонального банку України, що дiяла на день сплати податкового зобов'язання, за перiод з дня ввезення таких товарiв до дня збiльшення податкового зобов'язання";

     2) у пiдроздiлi 4:

     включити пункти 15 i 16 такого змiсту:

     "15. Податок на прибуток, що пiдлягає сплатi до державного бюджету платниками податку за поточний податковий (звiтний) перiод, зменшується на суму сплаченого за такий поточний податковий (звiтний) перiод акцизного податку за зареєстрованими акцизними накладними на важкi дистиляти (газойль), що класифiкуються у товарних пiдкатегорiях 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 10 згiдно з УКТ ЗЕД, якщо вони були використанi для транспортних засобiв, що класифiкуються у товарних пiдкатегорiях 8602 10 00 00, 8704 10 10 10 згiдно з УКТ ЗЕД.

     Якщо платник податку на прибуток у звiтному перiодi не отримав прибутку або сума податку на прибуток менша за суму акцизного податку, залишок суми такого податку, не врахований у зменшення податку на прибуток за поточний податковий (звiтний) перiод, не зменшує податок на прибуток у наступних податкових (звiтних) перiодах.

     16. Тимчасово, до 1 сiчня 2020 року, звiльняється вiд оподаткування прибуток пiдприємств у розмiрi доходу пiдприємств, отриманого ними вiд господарської дiяльностi з використанням газу (метану) вугiльних родовищ та/або похiдної сировини газу (метану) вугiльних родовищ, у тому числi газоповiтряної сумiшi iз вмiстом газу (метану), яка не вiдповiдає вимогам до якостi природного газу, призначеного для транспортування, промислового та комунально-побутового споживання, що здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про газ (метан) вугiльних родовищ".

     З метою застосування абзацу першого цього пункту фiнансовий результат до оподаткування пiдприємств, що використовують газ (метан) вугiльних родовищ та/або похiдну сировину газу (метану) вугiльних родовищ, у тому числi газоповiтряну сумiш iз вмiстом газу (метану), яка не вiдповiдає вимогам до якостi природного газу, призначеного для транспортування, промислового та комунально-побутового споживання, зменшується на суму доходу, отриманого вiд операцiй з газом (метаном) вугiльних родовищ (реалiзацiя, переробка, спалювання) та/або похiдною сировиною газу (метану) вугiльних родовищ, у тому числi газоповiтряною сумiшшю iз вмiстом газу (метану), яка не вiдповiдає вимогам до якостi природного газу, призначеного для транспортування, промислового та комунально-побутового споживання.

     Суми коштiв, вивiльнених у зв'язку з наданням податкової пiльги, спрямовуються платником податку на переоснащення матерiально-технiчної бази, запровадження новiтнiх технологiй, пов'язаних з видобуванням, дегазацiєю та використанням газу (метану) вугiльних родовищ та/або похiдну сировину газу (метану) вугiльних родовищ, у тому числi газоповiтряну сумiш iз вмiстом газу (метану), до закiнчення наступного податкового року.

     У разi вiдсутностi цiльового використання вивiльнених вiд оподаткування коштiв у термiн, передбачений абзацом третiм цього пункту, платник податку зобов'язаний збiльшити фiнансовий результат до оподаткування на суму доходу, отриманого вiд реалiзацiї газу (метану) вугiльних родовищ, на який було зменшено фiнансовий результат до оподаткування вiдповiдно до абзацу другого цього пункту, за результатами податкового року, що настає за податковим перiодом застосування пiльги";

     абзац третiй пункту 34 пiсля слiв i цифр "що вiдповiдають вимогам пункту 133.4 статтi 133 цього Кодексу" доповнити словами i цифрами "а для релiгiйних органiзацiй - вимогам абзацу другого пiдпункту 133.4.1 пункту 133.4 статтi 133 цього Кодексу";

     у пунктi 35:

     абзац другий пiсля слiв i цифр "у вiдповiднiсть iз нормами пункту 133.4 статтi 133 цього Кодексу" доповнити словами i цифрами "а релiгiйнi органiзацiї - iз нормами абзацу другого пiдпункту 133.4.1 пункту 133.4 статтi 133 цього Кодексу";

     абзац третiй виключити;

     абзац перший пункту 41 викласти в такiй редакцiї:

     "41. Тимчасово, до 1 сiчня 2025 року, звiльняється вiд оподаткування прибуток пiдприємств - суб'єктiв лiтакобудування, що визначенi вiдповiдно до норм статтi 2 Закону України "Про розвиток лiтакобудiвної промисловостi";

     у пунктi 46 слова "пiдпунктiв "б" i "в" замiнити словами "пiдпункту "б";

     доповнити пунктами 49 i 50 такого змiсту:

     "49. Платники податку, зазначенi у пунктi 139.3 статтi 139 цього Кодексу, зменшують (збiльшують) фiнансовий результат до оподаткування на позитивну (вiд'ємну) рiзницю (яка буде вiдображена через рахунки облiку капiталу банку) мiж вiдкоригованим розмiром резервiв за активами (у тому числi групами активiв), розрахованим станом на початок 2018 року вiдповiдно до вимог мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, що застосовуватимуться з 2018 року, та розмiром резервiв, сформованих у зв'язку зi зменшенням корисностi активiв вiдповiдно до вимог мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, якi застосовувалися станом на кiнець 2017 року. Норма цього пункту застосовується до фiнансового результату до оподаткування звiтного (податкового) перiоду, у якому коригування резервiв за активами (у тому числi групами активiв) вiдображено у бухгалтерському облiку.

     50. Платники податку, зазначенi у пунктi 139.3 статтi 139 цього Кодексу, зменшують фiнансовий результат до оподаткування на накопичену станом на кiнець 2017 року суму перевищення розмiру резерву, сформованого у зв'язку iз знецiненням (зменшенням корисностi) активiв згiдно з вимогами мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, над лiмiтом, розрахованим вiдповiдно до положень цього Кодексу, у тому числi вiдповiдно до пункту 21 цього пiдроздiлу. До суми такого перевищення не враховується частина резерву (у межах перевищення над лiмiтом), що була використана або розформована у звiтних (податкових) перiодах до 1 сiчня 2018 року. Зменшення фiнансового результату згiдно з цим пунктом вiдображається платником податку рiвними частинами у кожному кварталi 2018 та 2019 рокiв";

     3) у пiдроздiлi 5:

     у назвi слова "застосування ставок" замiнити словом "справляння";

     у пунктi 12 цифри "2018" замiнити цифрами "2019";

     доповнити пунктами 17 - 19 такого змiсту:

     "17. Тимчасово, з 1 сiчня 2018 року до 31 грудня 2024 року включно, встановити ставки акцизного податку на такi товари:

     1) тютюновi вироби, тютюн та промисловi замiнники тютюну:

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Одиниця вимiру Ставки податку
з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року з 01.01.2021 року по 31.12.2021 року
2401 Тютюнова сировина гривень за 1 кiло грам (нетто)* 726,15 871,38 1045,65 1254,78
  Тютюновi вiдходи          
2402 10 00 00 Сигари, включаючи сигари з вiдрiзаними кiнцями, та сигарили (тонкi сигари), з вмiстом тютюну гривень за 1 кiлограм (нетто)* 726,15 871,38 1045,65 1254,78
2402 20 90 10 Сигарети без фiльтра, цигарки гривень за 1000 штук 577,98 693,58 832,29 998,75
2402 20 90 20 Сигарети з фiльтром гривень за 1000 штук 577,98 693,58 832,29 998,75
2403 Тютюн гривень та замiнники тютюну, iншi, промислового виробництва; тютюн "гомогенiзований" або "вiдновлений"; тютюновi екстракти та есенцiї за 1 кiлограм (нетто)* 726,15 871,38 1045,65 1254,78

 

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Одиниця вимiру Ставки податку
з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року з 01.01.2023 року по 31.12.2023 року з 01.01.2024 року по 31.12.2024 року
2401 Тютюнова гривень сировина за 1 кiлограм (нетто)* 1505,74 1806,89 2168,26
  Тютюновi вiдходи        
2402 10 00 00 Сигари, включаючи сигари з вiдрiзаними кiнцями, та сигарили (тонкi сигари), з вмiстом тютюну гривень за 1 кiлограм (нетто)* 1505,74 1806,89 2168,26
2402 20 90 10 Сигарети без фiльтра, цигарки гривень за 1000 штук 1198,50 1438,20 1725,84
2402 20 90 20 Сигарети з фiльтром гривень за 1000 штук 1198,50 1438,20 1725,84
2403 Тютюн та замiнники тютюну, iншi, промислового виробництва; тютюн "гомогенiзований" або "вiдновлений"; тютюновi екстракти та есенцiї гривень за 1 кiлограм (нетто)* 1505,74 1806,89 2168,26

 

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Одиниця Ставки вимiру податку
2402 20 90 10 Сигарети без фiльтра, цигарки вiдсоткiв 12
2402 20 90 20 Сигарети з фiльтром вiдсоткiв 12;

     2) мiнiмальне акцизне податкове зобов'язання iз сплати акцизного податку з тютюнових виробiв:

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Одиниця вимiру Ставки податку
з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року з 01.01.2021 року по 31.12.2021 року
2402 20 90 10 Сигарети без фiльтра, цигарки гривень за 1000 штук 773,20 927,84 1113,40 1336,08
2402 20 90 20 Сигарети з фiльтром гривень за 1000 штук 773,20 927,84 1113,40 1336,08

 

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Одиниця вимiру Ставки податку
з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року з 01.01.2023 року по 31.12.2023 року з 01.01.2024 року по 31.12.2024 року
2402 20 90 10 Сигарети без фiльтра, цигарки гривень за 1000 штук 1603,30 1923,96 2308,75
2402 20 90 20 Сигарети з фiльтром гривень за 1000 штук 1603,30 1923,96 2308,75.

     18. Норми пункту 1281.1 статтi 1281 цього Кодексу застосовуються:

     з 1 сiчня 2019 року - до розпорядникiв акцизних складiв, на яких розташовано резервуари, загальна мiсткiсть яких перевищує 20000 куб. метрiв;

     з 1 липня 2019 року - до розпорядникiв акцизних складiв, на яких розташовано резервуари, загальна мiсткiсть яких перевищує 1000 куб. метрiв, але не перевищує 20000 куб. метрiв;

     з 1 сiчня 2020 року - до розпорядникiв акцизних складiв, на яких розташовано резервуари, загальна мiсткiсть яких не перевищує 1000 куб. метрiв.

     19. Тимчасово, до 31 грудня 2018 року, звiльняються вiд оподаткування акцизним податком операцiї з ввезення на митну територiю України та реалiзацiї на митнiй територiї України транспортних засобiв, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декiлькома), що класифiкуються у товарнiй пiдкатегорiї 8703 90 10 10 згiдно з УКТ ЗЕД (в тому числi вироблених в Українi)";

     4) пiдроздiл 6 доповнити пунктом 9 такого змiсту:

     "9. Установити, що iндекс споживчих цiн за 2017 рiк, що використовується для визначення коефiцiєнта iндексацiї нормативної грошової оцiнки сiльськогосподарських угiдь, земель населених пунктiв та iнших земель несiльськогосподарського призначення, застосовується iз значенням 100 вiдсоткiв";

     5) у пунктi 5 пiдроздiлу 8 цифри i слово "2015 рiк" замiнити цифрами i словами "2015 та 2017 роки";

     6) пiдроздiл 91 доповнити пунктом 2 такого змiсту:

     "2. Держава гарантує, що з 1 сiчня 2018 року до 1 сiчня 2023 року буде застосовуватися стимулююча ставка рентної плати за користування надрами для природного газу, видобутого iз нових свердловин, встановлена цим Кодексом станом на 1 сiчня 2018 року. Розмiр стимулюючої ставки не може бути збiльшений, а також до неї не можуть застосовуватися коригуючi коефiцiєнти або iншi механiзми, що можуть бути передбаченi цим Кодексом або iншими актами законодавства, що призведуть або можуть призвести до фактичного збiльшення розмiру податкових зобов'язань з рентної плати за користування надрами для видобування природного газу порiвняно з розмiром таких податкових зобов'язань, розрахованим згiдно з цим Кодексом станом на 1 сiчня 2018 року. У разi внесення змiн до законодавства, що регулює податковий порядок стимулювання видобування природного газу, суб'єкти господарювання можуть обрати новий порядок стимулювання";

     7) у пiдроздiлi 10:

     у пунктi 38:

     в абзацах першому i другому пiдпункту 38.8 слова "та/або територiя населених пунктiв на лiнiї зiткнення" в усiх вiдмiнках i числах виключити;

     у пiдпунктi 38.10:

     абзац перший пiсля слiв "на лiнiї зiткнення" доповнити словами "вiльної економiчної зони "Крим";

     абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

     "невиробничими необоротними активами, невиробничими основними засобами або невиробничими нематерiальними активами в розумiннi цього Кодексу";

     доповнити абзацами четвертим - шостим такого змiсту:

     "З метою оподаткування податком на додану вартiсть товари, якi придбанi, виробленi до 14 квiтня 2014 року i якi станом на 1 сiчня 2017 року знаходяться на тимчасово окупованiй територiї, не вважаються:

     такими, що призначаються для використання (або починають/почали використовуватися) в операцiях, що не є господарською дiяльнiстю платника податкiв.

     Положення пiдпунктiв "в" та "г" пункту 198.5 статтi 198 цього Кодексу не застосовуються";

     у пiдпунктi 38.11:

     в абзацi першому слова "господарську дiяльнiсть" замiнити словом "дiяльнiсть", а пiсля слiв "на лiнiї зiткнення" доповнити словами "вiльної економiчної зони "Крим";

     абзац четвертий пiсля слiв "на лiнiї зiткнення" доповнити словами "вiльної економiчної зони "Крим";

     доповнити пунктами 46 - 48 такого змiсту:

     "46. Призначення та проведення перевiрок з питань повноти нарахування та сплати податкiв у контрольованих операцiях, здiйснених платниками податкiв у 2013 та 2014 звiтних роках, здiйснюється вiдповiдно до пiдпункту 39.5.2 пункту 39.5 статтi 39 та/або пiдпунктiв 78.1.14 - 78.1.16 пункту 78.1 статтi 78 цього Кодексу.

     47. Перевiрка платника податкiв з питань повноти нарахування i сплати податкiв пiд час здiйснення контрольованих операцiй у 2013 та 2014 роках проводиться вiдповiдно до положень глави 8 цього Кодексу з урахуванням особливостей, визначених статтею 39 цього Кодексу в редакцiї, що дiяла до 1 сiчня 2015 року.

     48. Самостiйне коригування, передбачене пiдпунктом 39.5.4.1 пiдпункту 39.5.4 пункту 39.5 статтi 39 цього Кодексу щодо контрольованих операцiй, здiйснених платниками податкiв у 2015 та 2016 роках, проводиться вiдповiдно до норм статтi 39 цього Кодексу в редакцiї на день проведення самостiйного коригування".

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2018 року, крiм:

     пункту 13 (щодо виключення пункту 74.2 статтi 74), пiдпункту 2 пункту 31 (щодо внесення змiн до пункту 201.16 статтi 201) та абзацiв шiстнадцятого - двадцять першого пiдпункту 1 пункту 56 (щодо доповнення пiдроздiлу 2 роздiлу XX пунктом 571) роздiлу I цього Закону, якi набирають чинностi з дня, наступного за днем опублiкування цього Закону;

     пункту 36 (щодо доповнення пункту 226.4 статтi 226) роздiлу I цього Закону, який набирає чинностi з 1 липня 2018 року;

     пiдпункту 1 пункту 25 (щодо нової редакцiї пiдпункту 191.1.1 пункту 191.1 статтi 191), абзацiв другого - четвертого пункту 27 (щодо нової редакцiї пiдпункту 196.1.17 пункту 196.1 статтi 196) та пiдпункту 2 пункту 44 (щодо внесення змiн до пункту 252.20 статтi 252 у частинi зменшення ставок рентної плати на газовий конденсат) роздiлу I цього Закону, якi набирають чинностi з 1 сiчня 2019 року;

     абзацiв другого - восьмого пiдпункту 4 (щодо доповнення пункту 14.1 статтi 14 пiдпунктом 14.1.602) та абзацу другого пiдпункту 7 (щодо доповнення пункту 14.1 статтi 14 пiдпунктом 14.1.2271) пункту 2, пункту 34 (щодо доповнення статтi 221 пунктом 221.6) роздiлу I цього Закону, якi набирають чинностi з 1 сiчня 2025 року.

     2. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) частину другу статтi 2342 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) доповнити словами "уповноваженi ними посадовi (службовi) особи";

     2) у Законi України "Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст. 345 iз наступними змiнами):

     у статтi 1:

     абзац сьомий пiсля цифр "2206" доповнити словами "(крiм квасу "живого" бродiння)";

     абзац двадцять шостий викласти в такiй редакцiї:

     "дистилят виноградний спиртовий - дистилят з об'ємною часткою спирту етилового вiд 70 до 80 % об., одержаний шляхом дистиляцiї виноматерiалiв виноградних, виготовлених без застосування сiрчистого ангiдриду або вмiст сiрчистої кислоти в яких зменшено шляхом її видалення (десульфiтацiї) до встановлених норм, у тому числi непридатних для виробництва вин виноградних, десульфiтованих вин виноградних, вiджатих дрiжджових та гущових осадiв, виноградних вичавок на спецiальних апаратах безперервної чи перiодичної дiї, методом фракцiонування чи подвiйної згонки з отриманням первинного вiдгону дистиляту з вмiстом спирту вiд 23 до 32 % об., з подальшим його фракцiонуванням для пiдвищення об'ємної частки етилового спирту вiд 70 до 80 %, що використовується для виробництва вин виноградних крiплених, iншої виноробної продукцiї з виноградної сировини або подальшої ректифiкацiї";

     абзац сорок третiй доповнити словами "та/або спирту етилового ректифiкованого виноградного та/або дистиляту виноградного спиртового";

     доповнити абзацом такого змiсту:

     "Зерновий дистилят - спирт харчовий питний етиловий дистильований, отриманий шляхом дистиляцiї, мiцнiстю до 70 % об., що використовується для виробництва алкогольних напоїв та спиртовмiсних харчових напоїв i виробляється iз зернової сировини/зернових культур";

     у частинi другiй статтi 2:

     перше речення пiсля слiв "спирту коньячного i плодового" доповнити словами "зернового дистиляту";

     доповнити реченнями такого змiсту: "Виробництво коньяку України також здiйснюється суб'єктами господарювання незалежно вiд форми власностi шляхом купажу коньячних спиртiв, витриманих не менше трьох рокiв у дубовiй тарi або нержавiючих чи емальованих ємностях з дубовою клепкою. Пiслякупажний вiдпочинок коньякiв встановлюється рiшенням суб'єкта господарювання";

     у статтi 12:

     перше речення частини першої доповнити словами "та виноградного дистиляту спиртового";

     частину четверту пiсля слiв "спирту коньячного" доповнити словами "(вiдходи винокурiння)", а пiсля слiв "на утилiзацiю" - словами "чи на дистиляцiю";

     у статтi 14:

     частину третю пiсля слiв "спирту коньячного i плодового" доповнити словами "та зернового дистиляту";

     у частинi п'ятiй слова "спирту-сирцю виноградного" виключити;

     частину дванадцяту викласти в такiй редакцiї:

     "Роздрiбна торгiвля спиртом етиловим, коньячним i плодовим, спиртом етиловим ректифiкованим виноградним, спиртом етиловим ректифiкованим плодовим та виноградним дистилятом спиртовим забороняється";

     доповнити частиною п'ятнадцятою такого змiсту:

     "Iмпорт та експорт виноградного дистиляту спиртового забороняється";

     у текстi Закону слова "спирт-сирець виноградний" в усiх вiдмiнках замiнити словами "дистилят виноградний спиртовий" у вiдповiдному вiдмiнку;

     3) статтю 5 Закону України "Про єдиний збiр, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 454; 2001 р., N 50, ст. 260) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 5. Ставки єдиного збору за здiйснення у пунктах пропуску через державний кордон України контролю вантажiв i транспортних засобiв, плата за проїзд транспортних засобiв автомобiльними дорогами України (за кожен кiлометр проїзду) та додаткова плата за кожен кiлометр проїзду автомобiльних транспортних засобiв з перевищенням встановлених розмiрiв, загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрiв встановлюються у таких розмiрах:

Вид транспортного засобу Мiсткiсть або загальна маса транспортного засобу з вантажем Ставка єдиного збору за одиницю транспортного засобу в євро
за проведення контролю за проїзд автомобiльними дорогами (за кожен кiлометр проїзду)
1. Автобуси Вiд 10 до 30 мiсць включно 4 0,04
Понад 30 мiсць 10 0,04
2. Вантажнi автомобiлi з/або без причепiв та тягачi з/абот без напiвпричепiв До 20 тонн включно 10 0,04
Понад 20 до 40 тонн включно 20 0,04
3. Великоваговi автотранспортнi засоби Понад 40 до 44 тонн включно 20 0,2
Понад 44 до 52 тонн включно 20 0,4
Вiд 52 до 60 тонн включно 20 0,54
Понад 60 тонн (за кожнi наступнi 10 тонн) 20 1,56
4. Великоваговi автотранспортнi засоби з перевищенням осьових навантажень До 5 % включно - 0,1
Понад 5 % до 10 % включно - 0,2
Понад 10 % до 20 % включно - 0,54
Понад 20 % за кожнi наступнi 5 % - 0,30
5. Великогабаритнi автотранспортнi засоби з перевищенням встановлених параметрiв ширини, висоти, довжини За кожний параметр - 0,06
6. Залiзничний вагон, контейнер   4 -";

     4) у Законi України "Про виноград та виноградне вино" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 31, ст. 419 iз наступними змiнами):

     у статтi 1:

     перше речення пункту 12 доповнити словами "ректифiкованого та/або спирту етилового ректифiкованого виноградного, та/або дистиляту виноградного спиртового";

     у пунктi 22 слова "виготовленого з крохмале-цукровмiсної сировини i продуктiв переробки винограду" замiнити словами "та/або спирту етилового ректифiкованого виноградного, та/або дистиляту виноградного спиртового";

     доповнити пунктом 42 такого змiсту:

     "42) дистилят виноградний спиртовий - дистилят з об'ємною часткою спирту етилового вiд 70 до 80 вiдсоткiв об'ємних, одержаний шляхом дистиляцiї виноматерiалiв виноградних, виготовлених без застосування сiрчистого ангiдриду або вмiст сiрчистої кислоти в яких зменшено шляхом її видалення (десульфiтацiї) до встановлених норм, у тому числi непридатних для виробництва вин виноградних, десульфiтованих вин виноградних, вiджатих дрiжджових та гущових осадiв, виноградних вичавок на спецiальних апаратах безперервної чи перiодичної дiї, методом фракцiонування чи подвiйної згонки з отриманням первинного вiдгону дистиляту з вмiстом спирту вiд 23 до 32 вiдсоткiв об'ємних, з подальшим його фракцiонуванням для пiдвищення об'ємної частки етилового спирту вiд 70 до 80 вiдсоткiв об'ємних";

     частину двадцять другу статтi 5 пiсля слiв "спирту коньячного" доповнити словами "(вiдходи винокурiння)", а пiсля слiв "на утилiзацiю" - словами "чи на дистиляцiю";

     частину шосту статтi 7 викласти в такiй редакцiї:

     "Для крiплення виноматерiалiв i вин виноградних дозволяється використовувати лише спирт етиловий ректифiкований, спирт етиловий ректифiкований виноградний та дистилят виноградний спиртовий, якi вiдповiдають вимогам законодавства та нормативно-технологiчої документацiї щодо якостi та безпечностi для здоров'я людини. Для покращення якостi вин виноградних крiплених дозволяється використання дубової клепки";

     у статтi 11:

     частину другу пiсля першого речення доповнити новим реченням такого змiсту: "Тривалiсть вiдпочинку коньякiв України пiсля купажу встановлюється рiшенням суб'єкта господарювання".

     У зв'язку з цим речення друге вважати реченням третiм;

     частину четверту доповнити реченням такого змiсту: "Тривалiсть вiдпочинку брендi пiсля купажу встановлюється рiшенням суб'єкта господарювання";

     5) у роздiлi VI Митного тарифу України, встановленого Законом України "Про Митний тариф України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 20 - 21, ст. 740) цифри i слова:

"2836 20 00 00 - карбонат динатрiю 5,5 5,5 -"

     замiнити цифрами i словами:

"2836 20 00 00 - карбонат динатрiю 0 0 -".

     3. Установити, що у 2018 роцi до рiшень про встановлення мiсцевих податкiв i зборiв, прийнятих органами мiсцевого самоврядування, у тому числi радами об'єднаних територiальних громад, що створенi згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад, пiсля 15 липня 2017 року та у 2018 роцi, не застосовуються вимоги пiдпункту 4.1.9 пункту 4.1 та пункту 4.5 статтi 4, пiдпункту 12.3.4 пункту 12.3, пiдпункту 12.4.3 пункту 12.4 та пункту 12.5 статтi 12 Податкового кодексу України та Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi".

     4. Положення абзацу шостого пiдпункту 5 пункту 2 роздiлу I цього Закону щодо внесення змiн до абзацу одинадцятого пiдпункту "а" пiдпункту 14.1.159 пункту 14.1 статтi 14 Податкового кодексу України застосовується до податкових перiодiв починаючи з 1 сiчня 2017 року.

     5. Положення абзацiв тринадцятого i чотирнадцятого пiдпункту 2 пункту 56 роздiлу I цього Закону щодо внесення змiн до абзацу першого пункту 41 пiдроздiлу 4 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України застосовуються до податкових перiодiв починаючи з 1 сiчня 2017 року.

     6. До 1 лютого 2018 року центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi земельних вiдносин, направляє в електроннiй формi iнформацiю про нормативну грошову оцiнку земельних дiлянок, яка проведена станом на зазначену дату, до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, оприлюднює таку iнформацiю на своєму офiцiйному веб-сайтi.

     7. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     до 1 березня 2018 року визначити порядок зупинення реєстрацiї податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрi податкових накладних вiдповiдно до пункту 201.16 статтi 201 Податкового кодексу України та забезпечити перегляд та приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     прийняти нормативно-правовi акти, необхiднi для реалiзацiї цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд та приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
7 грудня 2017 року
N 2245-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.