ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про Митний тариф України

     Стаття 1. Цим Законом встановлюється Митний тариф України (додається).

     Митний тариф України є невiд'ємною частиною цього Закону та мiстить перелiк ставок загальнодержавного податку - ввiзного мита на товари, що ввозяться на митну територiю України i систематизованi згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТЗЕД), складеною на основi Гармонiзованої системи опису та кодування товарiв.

     Стаття 2. Ставки ввiзного мита можуть встановлюватися або змiнюватися виключно шляхом внесення змiн до Митного тарифу України в порядку, визначеному законом.

     Стаття 3. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2014 року, крiм пункту 3 цiєї статтi, який набирає чинностi з дня, наступного за днем опублiкування цього Закону.

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть:

     Закон України "Про Митний тариф України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 24, ст. 125, N 45, ст. 239; 2002 р., N 9, ст. 68, N 18-19, ст. 133, N 32, ст. 233, N 33, ст. 237; 2003 р., N 7, ст. 64, N 8-9, ст. 85, N 26, ст. 187, ст. 188, N 39, ст. 335; 2004 р., N 2, ст. 7, N 5, ст. 24, N 33-34, ст. 402, ст. 408, ст. 409; 2005 р., N 5, ст. 110, ст. 123, N 14, ст. 242, NN 17-19, ст. 267, NN 40-45, ст. 463; 2006 р., N 27, ст. 233; 2007 р., NN 36-43, ст. 508; 2009 р., N 26, ст. 327, NN 32-37, ст. 484, N 40, ст. 577; 2011 р., N 23, ст. 160, N 27, ст. 229; 2012 р., N 38, ст. 455; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 6 листопада 2012 року N 5476-VI);

     Закон України "Про внесення змiн до деяких законiв України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 29, ст. 235);

     Закон України "Про внесення змiн до деяких законiв України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 29, ст. 368);

     Закон України "Про внесення змiн до деяких законiв України щодо стабiлiзацiї цiн на ринку нафтопродуктiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 21, ст. 304);

     Закон України "Про внесення змiн до деяких законiв України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 46-47, ст. 468).

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України привести свої нормативно-правовi акти та забезпечити приведення нормативно-правових актiв центральних органiв виконавчої влади у вiдповiднiсть iз цим Законом, забезпечивши введення їх в дiю одночасно з набранням чинностi цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
19 вересня 2013 року
N 584-VII

 

Додаток
до Закону України "Про Митний тариф України"
вiд 19 вересня 2013 року N 584-VII

МИТНИЙ ТАРИФ УКРАЇНИ

Основнi правила iнтерпретацiї УКТЗЕД
Особливостi застосування специфiчних i комбiнованих ставок ввiзного мита
Одиницi вимiру та облiку
Перелiк скорочень та символiв
Роздiл I Живi тварини; продукти тваринного походження
Група 01 Живi тварини
Група 02 М'ясо та їстiвнi субпродукти
Група 03 Риба i ракоподiбнi, молюски та iншi водянi безхребетнi
Група 04 Молоко та молочнi продукти; яйця птицi; натуральний мед; їстiвнi продукти тваринного походження, в iншому мiсцi не зазначенi
Група 05 Iншi продукти тваринного походження, в iншому мiсцi не зазначенi
Роздiл II Продукти рослинного походження
Група 06 Живi дерева та iншi рослини; цибулини, корiння та iншi аналогiчнi частини рослин; зрiзанi квiти i декоративна зелень
Група 07 Овочi та деякi їстiвнi коренеплоди i бульби
Група 08 Їстiвнi плоди та горiхи; шкiрки цитрусових або динь
Група 09 Кава, чай, мате або парагвайський чай, прянощi
Група 10 Зерновi культури
Група 11 Продукцiя борошномельно-круп'яної промисловостi; солод; крохмалi; iнулiн; пшенична клейковина
Група 12 Насiння i плоди олiйних рослин; iнше насiння, плоди та зерна; технiчнi або лiкарськi рослини; солома i фураж
Група 13 Шелак природний неочищений; камедi, смоли та iншi рослиннi соки i екстракти
Група 14 Рослиннi матерiали для виготовлення плетених виробiв; iншi продукти рослинного походження, в iншому мiсцi не зазначенi
Роздiл III Жири та олiї тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готовi харчовi жири; воски тваринного або рослинного походження
Група 15 Жири та олiї тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готовi харчовi жири; воски тваринного або рослинного походження
Роздiл IV Готовi харчовi продукти; алкогольнi та безалкогольнi напої i оцет; тютюн та його замiнники
Група 16 Готовi харчовi продукти з м'яса, риби або ракоподiбних, молюскiв або iнших водяних безхребетних
Група 17 Цукор i кондитерськi вироби з цукру
Група 18 Какао та продукти з нього
Група 19 Готовi продукти iз зерна зернових культур, борошна, крохмалю або молока; борошнянi кондитерськi вироби
Група 20 Продукти переробки овочiв, плодiв, горiхiв або iнших частин рослин
Група 21 Рiзнi харчовi продукти
Група 22 Алкогольнi та безалкогольнi напої i оцет
Група 23 Залишки i вiдходи харчової промисловостi; готовi корми для тварин
Група 24 Тютюн i промисловi замiнники тютюну
Роздiл V Мiнеральнi продукти
Група 25 Сiль; сiрка; землi та камiння; штукатурнi матерiали, вапно та цемент
Група 26 Руди, шлак i зола
Група 27 Палива мiнеральнi; нафта i продукти її перегонки; бiтумiнознi речовини; воски мiнеральнi
Роздiл VI Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 28 Продукти неорганiчної хiмiї: неорганiчнi або органiчнi сполуки дорогоцiнних металiв, рiдкiсноземельних металiв, радiоактивних елементiв або iзотопiв
Група 29 Органiчнi хiмiчнi сполуки
Група 30 Фармацевтична продукцiя
Група 31 Добрива
Група 32 Екстракти дубильнi або барвнi; танiни та їх похiднi, барвники, пiгменти та iншi фарбувальнi матерiали, фарби i лаки; замазки та iншi мастики; чорнило, туш
Група 33 Ефiрнi олiї та резиноїди; парфумернi, косметичнi та туалетнi препарати
Група 34 Мило, поверхнево-активнi органiчнi речовини, мийнi засоби, мастильнi матерiали, воски штучнi та готовi, сумiшi для чищення або полiрування, свiчки та аналогiчнi вироби, пасти для лiплення, пластилiн, "стоматологiчний вiск" i сумiшi на основi гiпсу для стоматологiї
Група 35 Бiлковi речовини; модифiкованi крохмалi; клеї; ферменти
Група 36 Порох i вибуховi речовини; пiротехнiчнi вироби; сiрники; пiрофорнi сплави; деякi горючi матерiали
Група 37 Фотографiчнi або кiнематографiчнi товари
Група 38 Рiзноманiтна хiмiчна продукцiя
Роздiл VII Полiмернi матерiали, пластмаси та вироби з них; каучук, гума та вироби з них
Група 39 Пластмаси, полiмернi матерiали та вироби з них
Група 40 Каучук, гума та вироби з них
Роздiл VIII Шкури необробленi, шкiра вичинена, натуральне та штучне хутро та вироби з них; шорно-сiдельнi вироби та упряж; дорожнi речi, сумки та аналогiчнi товари; вироби з кишок тварин (крiм кетгуту з натурального шовку)
Група 41 Шкури необробленi (крiм натурального та штучного хутра) i шкiра вичинена
Група 42 Вироби iз шкiри; шорно-сiдельнi вироби та упряж; дорожнi речi, сумки та аналогiчнi товари; вироби з кишок тварин (крiм кетгуту з натурального шовку)
Група 43 Натуральне та штучне хутро; вироби з нього
Роздiл IX Деревина i вироби з деревини; деревне вугiлля; корок та вироби з нього; вироби iз соломи, альфи та iнших матерiалiв для плетiння; кошиковi вироби та плетенi вироби
Група 44 Деревина i вироби з деревини; деревне вугiлля
Група 45 Корок та вироби з нього
Група 46 Вироби iз соломи, трави еспарто та iнших матерiалiв, якi використовуються для плетiння; кошиковi вироби та плетенi вироби
Роздiл X Маса з деревини або з iнших волокнистих целюлозних матерiалiв; папiр або картон, одержанi з вiдходiв та макулатури; папiр, картон та вироби з них
Група 47 Маса з деревини або з iнших волокнистих целюлозних матерiалiв; папiр або картон, одержанi з вiдходiв та макулатури
Група 48 Папiр i картон; вироби з паперової маси, паперу або картону
Група 49 Друкована продукцiя, перiодичнi видання або iнша продукцiя полiграфiчної промисловостi; рукописи або машинописнi тексти та плани
Роздiл XI Текстильнi матерiали та текстильнi вироби
Група 50 Шовк
Група 51 Вовна, тонкий та грубий волос тварин; пряжа i тканини з кiнського волосу
Група 52 Бавовна
Група 53 Iншi рослиннi текстильнi волокна; пряжа з паперу i тканини з паперової пряжi
Група 54 Нитки синтетичнi або штучнi; стрiчковi та подiбної форми нитки iз синтетичних або штучних матерiалiв
Група 55 Синтетичнi або штучнi штапельнi волокна
Група 56 Вата, повсть i нетканi матерiали; спецiальна пряжа; шпагати, мотузки, троси та канати i вироби з них
Група 57 Килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги
Група 58 Спецiальнi тканини; тафтинговi текстильнi матерiали; мережива; гобелени; оздоблювальнi матерiали; вишивка
Група 59 Текстильнi матерiали, просоченi, покритi або дубльованi; текстильнi вироби технiчного призначення
Група 60 Трикотажнi полотна
Група 61 Одяг та додатковi речi до одягу, трикотажнi
Група 62 Одяг та додатковi речi до одягу, текстильнi, крiм трикотажних
Група 63 Iншi готовi текстильнi вироби; набори; одяг та текстильнi вироби, що використовувалися; ганчiр'я
Роздiл XII Взуття, головнi убори, парасольки вiд дощу та сонця, палицi, стеки, батоги та їх частини; пiр'я оброблене i вироби з нього; штучнi квiти; вироби з волосся людини
Група 64 Взуття, гетри та аналогiчнi вироби; їх частини
Група 65 Головнi убори та їх частини
Група 66 Парасольки вiд дощу та сонця, палицi, палицi-сидiння, батоги, хлисти для верхової їзди та їх частини
Група 67 Обробленi пiр'я та пух i вироби з них; штучнi квiти; вироби з волосся людини
Роздiл XIII Вироби з каменю, гiпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогiчних матерiалiв; керамiчнi вироби; скло та вироби iз скла
Група 68 Вироби з каменю, гiпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогiчних матерiалiв
Група 69 Керамiчнi вироби
Група 70 Скло та вироби iз скла
Роздiл XIV Перли природнi або культивованi, дорогоцiнне або напiвдорогоцiнне камiння, дорогоцiннi метали, метали, плакованi дорогоцiнними металами, та вироби з них; бiжутерiя; монети
Група 71 Перли природнi або культивованi, дорогоцiнне або напiвдорогоцiнне камiння, дорогоцiннi метали, метали, плакованi дорогоцiнними металами, та вироби з них; бiжутерiя; монети
Роздiл XV Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 72 Чорнi метали
Група 73 Вироби з чорних металiв
Група 74 Мiдь i вироби з неї
Група 75 Нiкель i вироби з нього
Група 76 Алюмiнiй i вироби з нього
Група 77 (Зарезервована для використання в майбутньому)
Група 78 Свинець i вироби з нього
Група 79 Цинк i вироби з нього
Група 80 Олово i вироби з нього
Група 81 Iншi недорогоцiннi метали; металокерамiка; вироби з них
Група 82 Iнструменти, ножовi вироби, ложки та виделки з недорогоцiнних металiв; їх частини з недорогоцiнних металiв
Група 83 Iншi вироби з недорогоцiнних металiв
Роздiл XVI Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84 Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
Група 85 Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку; телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя
Роздiл XVII Засоби наземного транспорту, лiтальнi апарати, плавучi засоби i пов'язанi з транспортом пристрої та обладнання
Група 86 Залiзничнi локомотиви або моторнi вагони трамвая, рухомий склад та їх частини; шляхове обладнання та пристрої для залiзниць або трамвайних колiй та їх частини; механiчне (у тому числi електромеханiчне) сигналiзацiйне обладнання всiх видiв
Група 87 Засоби наземного транспорту, крiм залiзничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання
Група 88 Лiтальнi апарати, космiчнi апарати та їх частини
Група 89 Судна, човни та iншi плавучi засоби
Роздiл XVIII Прилади та апарати оптичнi, фотографiчнi, кiнематографiчнi, контрольнi, вимiрювальнi, прецизiйнi, медичнi або хiрургiчнi; годинники всiх видiв; музичнi iнструменти; їх частини та приладдя
Група 90 Прилади та апарати оптичнi, фотографiчнi, кiнематографiчнi, контрольнi, вимiрювальнi, прецизiйнi; медичнi або хiрургiчнi; їх частини та приладдя
Група 91 Годинники всiх видiв та їх частини
Група 92 Музичнi iнструменти; їх частини та приладдя
Роздiл XIX Зброя, боєприпаси; їх частини та приладдя
Група 93 Зброя, боєприпаси; їх частини та приладдя
Роздiл XX Рiзнi промисловi товари
Група 94 Меблi; постiльнi речi, матраци, матрацнi основи, диваннi подушки та аналогiчнi набивнi речi меблiв, свiтильники та освiтлювальнi прилади, в iншому мiсцi не зазначенi; свiтловi покажчики, табло та подiбнi вироби; збiрнi будiвельнi конструкцiї
Група 95 Iграшки, iгри та спортивний iнвентар; їх частини та приладдя
Група 96 Рiзнi готовi вироби
Роздiл XXI Твори мистецтва, предмети колекцiонування та антикварiат
Група 97 Твори мистецтва, предмети колекцiонування та антикварiат

     Якщо в Українськiй класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (далi - УКТЗЕД), складенiй на основi Гармонiзованої системи опису та кодування товарiв i Комбiнованої номенклатури Європейського Союзу, виявлено неточностi перекладу з офiцiйної мови оригiналу українською мовою назв позицiй, пiдпозицiй, а також текстiв примiток до роздiлiв, груп, позицiй, пiдпозицiй та додаткових примiток, то за основу приймаються тексти офiцiйних видань Гармонiзованої системи опису та кодування товарiв Всесвiтньої митної органiзацiї i Комбiнованої номенклатури Європейського Союзу.

Основнi правила iнтерпретацiї УКТЗЕД

     Класифiкацiя товарiв в УКТЗЕД здiйснюється за такими правилами:

     1. Назви роздiлiв, груп i пiдгруп наводяться лише для зручностi користування УКТЗЕД; для юридичних цiлей класифiкацiя товарiв в УКТЗЕД здiйснюється виходячи з назв товарних позицiй i вiдповiдних примiток до роздiлiв чи груп i, якщо цими назвами не передбачено iншого, вiдповiдно до таких правил:

     2. (a) будь-яке посилання в назвi товарної позицiї на будь-який вирiб стосується також некомплектного чи незавершеного виробу за умови, що вiн має основну властивiсть комплектного чи завершеного виробу. Це правило стосується також комплектного чи завершеного виробу (або такого, що класифiкується як комплектний чи завершений згiдно з цим правилом), незiбраного чи розiбраного;

     (b) будь-яке посилання в назвi товарної позицiї на будь-який матерiал чи речовину стосується також сумiшей або сполук цього матерiалу чи речовини з iншими матерiалами чи речовинами. Будь-яке посилання на товар з певного матерiалу чи речовини розглядається як посилання на товар, що повнiстю або частково складається з цього матерiалу чи речовини. Класифiкацiя товару, що складається бiльше нiж з одного матерiалу чи речовини, здiйснюється вiдповiдно до вимог правила 3.

     3. У разi коли згiдно з правилом 2 (b) або з будь-яких iнших причин товар на перший погляд (prima facie) можна вiднести до двох чи бiльше товарних позицiй, його класифiкацiя здiйснюється таким чином:

     (a) перевага надається тiй товарнiй позицiї, в якiй товар описується конкретнiше порiвняно з товарними позицiями, де дається бiльш загальний його опис. Проте в разi коли кожна з двох або бiльше товарних позицiй стосується лише частини матерiалiв чи речовин, що входять до складу сумiшi чи багатокомпонентного товару, або лише частини товарiв, що надходять у продаж у наборi для роздрiбної торгiвлi, такi товарнi позицiї вважаються рiвнозначними щодо цього товару, навiть якщо в однiй з них подається повнiший або точнiший опис цього товару;

     (b) сумiшi, багатокомпонентнi товари, якi складаються з рiзних матерiалiв або виробленi з рiзних компонентiв, товари, що надходять у продаж у наборах для роздрiбної торгiвлi, класифiкацiя яких не може здiйснюватися згiдно з правилом 3 (a), повиннi класифiкуватися за тим матерiалом чи компонентом, який визначає основнi властивостi цих товарiв, за умови, що цей критерiй можна застосувати;

     (c) товар, класифiкацiю якого не можна здiйснити вiдповiдно до правила 3 (a) або 3 (b), повинен класифiкуватися в товарнiй позицiї з найбiльшим порядковим номером серед номерiв товарних позицiй, що розглядаються.

     4. Товар, який не може бути класифiкований згiдно з вищезазначеними правилами, класифiкується в товарнiй позицiї, яка вiдповiдає товарам, що найбiльше подiбнi до тих, що розглядаються.

     5. На додаток до наведеного до зазначених нижче товарiв застосовуються такi правила:

     (a) футляри для фотоапаратiв, музичних iнструментiв, зброї, креслярського приладдя, прикрас та подiбнi вироби, якi мають спецiальну форму i призначенi для зберiгання вiдповiдних виробiв або набору виробiв, придатнi для тривалого використання разом з виробами, для яких вони призначенi, класифiкуються разом з упакованими в них виробами. Це правило не поширюється на тару (упаковку), що становить разом з виробом одне цiле i надає останньому iстотно iншої властивостi;

     (b) вiдповiдно до правила 5 (a) тару (упаковку) разом з товарами, якi в нiй мiстяться, слiд класифiкувати разом з цими товарами, якщо вона належить до такого типу тари (упаковки), яка зазвичай використовується для упакування цих товарiв. Це положення є необов'язковим, якщо ця тара (упаковка) придатна для повторного використання.

     6. Для юридичних цiлей класифiкацiя товарiв у товарних пiдпозицiях, товарних категорiях i товарних пiдкатегорiях здiйснюється вiдповiдно до назви останнiх, а також примiток, якi їх стосуються, з урахуванням певних застережень (mutatis mutandis), положень вищезазначених правил за умови, що порiвнювати можна лише назви одного рiвня деталiзацiї. Для цiлей цього правила також можуть застосовуватися вiдповiднi примiтки до роздiлiв i груп, якщо в контекстi не зазначено iнше.

Особливостi застосування специфiчних i комбiнованих ставок ввiзного мита

     При нарахуваннi сум ввiзного мита, що стягуються за специфiчними ставками, встановленими в грошовому розмiрi за кiлограм маси товару, або комбiнованими ставками iз специфiчною складовою в грошовому розмiрi за кiлограм маси товару, як розрахункова база використовується маса товару з урахуванням первинної тари (упаковки) цього товару, яка невiддiльна вiд товару до його споживання i в якiй товар подається для роздрiбного продажу.

Одиницi вимiру та облiку

     Основною одиницею вимiру та облiку (далi - ОВО) кiлькостi товарiв в УКТЗЕД є одиниця маси - кiлограм (кг). У разi потреби для цiлей тарифного регулювання, нетарифного регулювання (лiцензування, квотування тощо), збору та оброблення статистичних даних застосовуються додатковi ОВО.

     У третiй графi УКТЗЕД наведено додатковi ОВО; знак "-" означає, що додаткової ОВО немає, тобто використовується основна ОВО - кiлограм.

     У таблицi, наведенiй нижче, визначено перелiк ОВО, якi використовуються в УКТЗЕД.

Умовне позначення Назва
Основна одиниця
кг кiлограм
Додатковi ОВО
брутто-реєстр. т брутто-реєстрова тонна
вантажпiдйом. метрич. т вантажопiдйомнiсть у метричних тоннах
г грам
г подiл. iзотоп грам подiльних iзотопiв
кар карат метричний (= 200 мг)
м2 квадратний метр
кг N кiлограм азоту
кг KOH кiлограм гiдроокису калiю
кг NaOH кiлограм гiдроокису натрiю
кг K2O кiлограм оксиду калiю
кг H2O2 кiлограм пероксиду водню
кг P2O5 кiлограм п'ятиокису фосфору
кг C5H14ClNO кiлограм хлорид холiну
кг мет. ам. кiлограм метиламiну
кг сух. 90 % реч кiлограм сухої на 90 % речовини
кг U кiлограм урану
м3 кубiчний метр
Ki кюрi
л лiтр
л 100 % спирт лiтр чистого (100 %) спирту
м метр
пар пара (2 шт.)
100 шт сто штук
тис. м3 тисяча кубiчних метрiв
тис. л тисяча лiтрiв
тис. шт тисяча штук
тис. кВт·год тисяча кiловат-годин
шт штука

Перелiк скорочень та символiв

УКТЗЕД Українська класифiкацiя товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi
ГС Гармонiзована система опису та кодування товарiв
ASTM American Society for Testing Materials (Американське об'єднання випробувань матерiалiв)
INN International non-proprietary name (Мiжнародна непатентована назва)
INNM International non-proprietary name Modified (Мiжнародна модифiкована непатентована назва)
ISO International on standartization organization (Мiжнародна органiзацiя по стандартизацiї)
Бк беккерель
В вольт
Вт ват
Гц герц
кВ·А кiловольт-ампер
квар кiловольт-ампер реактивний (кiловар)
кВт кiловат
А ампер
кВ кiловольт
МВт мегават
т тонна
кг кiлограм
г грам
м метр
см сантиметр
см2 квадратний сантиметр
см3 кубiчний сантиметр
мм мiлiметр
мкм мiкрометр
Н ньютон
мН мiлiньютон
кН кiлоньютон
кПа кiлопаскаль
мас.% вiдсоток вмiсту за масою
об.% вiдсоток вмiсту за об'ємом
М- мета-
О- орто-
П- пара-
К кельвiн
°C градус Цельсiя
бар бар (= 105 Па)
Кбiт кiлобiт (1024 бiт)
Мбiт мегабiт (1048576 бiт)
% вiдсоток
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.